sürekli devamsız öğrenciler( imam hatip lisesi (günlüdür))

Yorumlar

Transkript

sürekli devamsız öğrenciler( imam hatip lisesi (günlüdür))
ffi
T.C.
ULUBEY KAYMAKAMLIĞI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
20.
l0.20l
5
Konu :Sürekli Devamsız Öğrenciler.
.MÜDÜRLÜĞÜNE
ULUBEY
İ.
Uşak
İl Milli
Eğitim Müdürlüğünün, 'Sürekli Devamsız Ögrenciler' ile ilgili
sayılı yazısı ekte gönderilmiş o|up 22/|012015 Perşembe günü
mesai saati bitimine kadar Müdürlüğümiize bilgi verilmesi hususunda;
|6110120|5 tarih ve l0522789
Bilgi ve geriğini rica ederim.
Mustafa TURGUT
İlçe Milli Eğitim Müdürü
jı
D
EKİ:
-
Yazı (7 Sayfa)
ı\?
DAĞITIM:
,)
-Ü.B. Anadolu İ.Hatip Lisesi Müd.
_Ü.B. İ.H. ortaokul Müd.
Aşağı M. Arıkan Bedük c. Hükiınet Konağı UlubeyfuŞAK
Elektronik Ağ: wılrw.ulub€y64.gov.tr
e-posta; [email protected]
Aynntıh bilgi için: Gökhan
Bu evrak 8üvenli elektron ik jmza ile imzalanmlşlır. hnp://evEİsof gu.meb. gov.tr adresinden8ac
CNGiL v.H.K.İ
Tel: (0 27 6) 116 14 56
Fak: (0 276)716 14 46
l -6a09-32a5
-bc59-2e43 kodu
ile teyit edilebilir
T.c.
1|
UŞAK VALiLİĞİ
iı Milıi Eğitim Müdtırlüğü
c
Say
ı
:
5237 4337 -200-E.105227 89
l 6.1
0.20l 5
Konu : Sürekli Devamız Öğrenciler
KAYMAKAMLIGI
(iIçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
......................MüDüRLüĞüNE
İıgl
:
l4l10l20l5 tarihve l4l29442_2O0-E.l0360862 sayı|ı yazı.
siirt il Milli
ekte gönderilmiştir.
Eğitim Müdiirlüğiinün "Siiıekli Devamsız Öğrenciler" konulu ilgi yazısı
Bilgilerinizi ve ilgi yazı ekindeki listede adı geçen öğrencilerin okulunuza devam edip
etmediğinin araştırılması, devam eden varsa 23l|0l20l5 tarihine kadar Din Hizrrıetleri Şube
Müdilrlüğüne bilgi verilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Bülent ŞAHiN
Vali
a.
Milli Eğitim Müdtirü
EKLER
l Adet Yazı (2 Sayfa)
l Adet Liste (3 Sayfa)
:
DAĞITIM:
-5 İlçe Kaymakamlığına
(MEM)
-Mrk. İmam Hatip Lisesi Okul Müd.ne
-Mrk. İmam Hatip O(aokul Okul Müd.ne
Kunuluş Mh, Ensıitü sk, Merkea/UŞAK
web a&ts : http://usak. meb.gov.tİ
ç-poslı: [email protected],mgb. gov.tr
Bu ernk güvenli elcktsonik imza ile imzalanmtştır h§pi//evılksor8u.meb.gov,tr
Bilgi için : Aleafiin KAYA v.H,K.l.
Tel
Fakı
:02'16 2233990-198
|
02'16 2233989
adre§inden2aee- d4C9,32dd-9E3'7,7
e38 kodu ile teyit edilebilir
T.C.
siinr vıı,iı,iĞi
+*
iı ı.ıııı Egitim
Sıyı ı
1
4
|29442-200_E.
l
ır,ıüt!ürtüğü
14.|0.20l5
0360862
Konu: Sürekli Devamsız Öğrenciler
....................VALiLiĞiNE
(İl Milli Eğitim Müdiırlüğüne)
......KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe
Milli Eğitim Müdiirlüğü)
.............MüDüRLüĞüNE
Siirekli devamsız durumuna düşen öğrencilerle ilgili İlimiz Şirvan İlçesi Anadolu
İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün yazlsl ve öğrenci isim listesi ekte gönderilmiştir.
Konuya ilişkin ekteki listede adı geçen öğencilerin İ|inlzlİ|çeilz]Okulunuzda
devam edip etmediğinin araştırılması, devam ediyor ise kayıtlı bulunduğu okul
müdürlüğünden nakillerinin alrnması veya ilgili kişilerin açık adreslerinin Müdilrlüğiimilze
bildiri lmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arlrica ederim.
M.Fethi SUAY
Vali a.
iü Miııi Eğitim Müdürü
EK_l: İlgi Ekler (4 Sayfa)
DAĞITIM:
80 İl Vatiliğine (İl
Milli Eğitim
müd.)
Kaymakamlığına
(ilçe Milli Eğitim Müd.)
Tüm Merkez Okul Müd.
5 İlçe
Yen Mü Öğrçtİnenevi Binası 3-4 Kat 56l00 sİİRT
Elekbonik Ağ; www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu eııak güvenli elektıonik imza ile jmzalanmıştır, httpj//evraksorgu.meb.gov.tr
A}Tıntılı bilgi için:Mustafa NAs Memur
Tel: (0 484) 223 l028/15t0
Faks: (0484) 223 22 98
adresindenb286-eÜe-3004-9edd-90l0
kodu ile teyit edilebi]ir
T.c.
},,}'
Sayı
:
ŞiRVAN KAYMAKAMLIĞI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
42309806_200-E. l0089893
08/l0/20l,5
Konu: Sürekli Devamsız Öğrenciler Hk.
SiiRT VALiLiĞiNE
(it Milti Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Şirvan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüni.ln 05/10/2015 tarih ve l 53 sayılı
yazıları.
2014-20|5 Eğitim Öğretim yılında Siirt, Batman ve Mardin İl,/İlgelerin nüfuslarına
kayıtlı öğrenci tespit edilmiş olup, e-okul sistemi tarafından İlçemiz Şirvan Anadolu İmam
Hatip Lisesine yerleşen öğrenciler bulunmaktadır. Söz konusu öğrencilerin siirekli devamsız
olup, sistemde hala kayıtlı göriindiikleri için İlçemiz Şirvan Anadolu İmam Hatip Lisesine 9.
sınıflarda yeni kayıt alamadıkları için bu öğrencilerin Açık Öğretim Lisesine yönlendirilmesi
hususunda;
Bilgi
ve gereğini arz ederim.
Veysel YÜKSEL
Kaymakam
Ek-l
Yazı
Sayfa
Ek-2 Ögenci Listesi 3 sayfa
1
Dağıtım gereği:
Siirt İlve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
Batman İl ve llçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
Mardin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürliiklerine
Hilkümet Konağı 56760 Şirvaİ/siiRT
Elektİonik Ağ: sirvaff [email protected]
E-posta: [email protected]
Bu evrak güv€nli
elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evmksor8u.meb.gov,tİ
A}rıntıh bilgi için: E1l,üp oYİT
Tel: (0 484)5l t2M8-15
Faks: (0 484)
odresi ndence6O-b3bf-3EOE-826
5ll2012
1-22a3 kodu iıe teyİ edilebilir
T.c.
ŞİRVAN KAYMAKAMLIĞI
Şirvan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdllılüğü
(759034)
S ay ı
:
47 297
8 5
3
-200 / | 5 3
05.10.20l5
Konu: Sürekli Devamsız Ögrenciler
lLçE MİLLİ EĞrrİM MÜDÜRLÜĞÜNE
şIRVAN
2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Siirt, Batman, Mardin ve bu iltcrin ilçeleri niifuslanna
kayıtlı olup e-okul sislemi tarafından otomatik 6|3ra[ç otçrıtumıııa yerleşürilcn öğenciler
bulunmaktadır. Bu öğrcncilcrimiz siiıekli devamsızdırlar. Sistemde hala kayıtlı göriındıüleri için
9. Sıruflarda yeni kayıt alamamaktayz. Bu öğrencilerle ilgili gerekli çalışmanrn yapılması
hususundaı
Bilgi ve geıeğini arz edeıiın
|z
o
J'ö"1
qnHİ
Siin7 Şirvan Anadolu
İmam Hatip Lisesi Müdilrlüğü
Mail:[email protected] 2.tr
Tel: 0 507 920 41 39
EotİlIDC
ürü
ıEfoRı
0shıayünı,ü
[8İEEcİd
cNo
ADl
sifRr ıvıenrgı VE itçE LERDEN BATMAN VE MARDiN,DEN
şiRVAN ANADoı-U iMAM HATiP Ll5Esi,NE YER tEşEN öĞRENci tisTEsj
@ı
SnIiarıT
@EilD
ş-l
slNıFl
RT MERXEZDEN OKUİ-A YERtEşEN
,2291E4132
131398
14
cENGlz
W-
ffi
Lry
EEL
trreL
ALi
82
,18228
111
]37804
4
5371
KARAKAş
KAYALl
ALTlNoK
202
183
EcE
M
|1
97
lNAz
198
GULçlN
EPcEREV
,l87
lInD
çETlNKAYA
KEzER
199
YlLMAz
139
ry
sEDAT
ATifcAr
VEDAT
TEK
194
|188
157
SEoAT
DELI
i944993474
OMER FARUK
AŞKARA
;804631
MURAT
FURAT
ro
MEHMET EMlN
NAs
HAKKl
EMlN
155
166
9. slnlf / F Şubesi
9.Sınıf/EŞutes-
Şubeif
9. Sınıl/ E§uEs-
MERKEZ DOLUHARMAN
sllRT MERKEZ
9. Sınıf / E
sllRT MERKEZ ooGAN
9, sünlf / E Şub6si
sllRT MERKEz çAL
sllRT MERt(Eze oNKBAYıR
9. Sınıf / E Şubosi
'
uı_us-
Sl lRT ME
RKEZ
DUlr,lLUTiNA-
9.slnlf/EŞubesi
sIlRT MERKaBAT'
9. slnll/ E ŞtJbaai- SllRT MERKEz lNoN!
9, s|nlf / E Şubesi - sllRT MERKEz YoKUşBAGLARl
9. S in ıflE§u6Es- sllRT MERKEz YoKUşBAĞüRl
9, Sınıf / H Şutiaij
SllRT MERKEz Ef^EN
9,slnıf/HŞubes]
sllRT MERKEz TlJzKtJYlJs u
9. slnlf / H Şubesi
sllRT MERKEz KooPERATIF
9, slnlf / H Şub€sl
sllRT MERKEZ HALENzE
173
9.Slnlf/HŞub€si
GEzlcl
KEşLl
176
9. slnıf / H Şubesi
sllRT MERKEz EVREN
sllRT MERKEz uLus
163
9, Slnlf/ H Şubesi
sllRT MERKEz KlŞLAclK
EKREM
KAPLAN
168
9. §ınıf
s|lRT MERKEZ YEN|
BAYRAM
KAYLl
169
9,sünll/HŞub6si
s jlRT
YuNus
ÇoBAN
126
152
EMRE
ozER
KARANFlt
9.s|nlf/GŞubesi
9,s|nlf/GŞub.ri
sllRT MERKEz KlşLAclK
sERHAT
143
9. slnlf / G Şub8sİ
ADEM
KAYA
153
9. sln|' / G Şube§i
sllRT MERKEz KAYABoGAZ
VEDAT
oKTAY
92
5
şERlF
YlLMAZ
99
s]lRT MEf,KEz o EN
1791
NECAT
KEŞLl
94
9.slnlf/FŞubesi
9.slnıf/FŞubesi
9.Sınıf/FŞubesi
196410
MUcAHlT
a
96
9. sınlf l F Şub€si
sllRT MERKEz ALAN
886
33144792
447
-
6ELDlĞi YER
REN tER
öĞRENcl
33316668
3
4
5292431
4
9
15824
sllRT MERKEZ AYooGMUş
slIRT MERKEz KlşLAclK
73
§mTxiEHREzUtus
§IR-iTiERREzuIus
ToPRAK
69
9. Sln|f/ F Şubesi
stIRT MERKEZ ooGAN
EPcEREV
,181
9.
SAVUN
216
72
HUsEYlN
BATUR
98
HALlL lBRAHlM
sEvIL
83
8AYRAM
BEYTEKlN
AoEM
EryryıL
PERVAR Lç
/
s
ln
sllRT MERKEz coNBAYlR
§I|RTTiERRE]NöNu
E Şubcsi
sl
ln
NDEN YERLEŞEN a
n
sllRT MERKEZ lNoNu
slnf / E Şube§i
9. Sınıf
n
RENc
H
R
9l
AR
FERVAFIGüLEÇLER
162
9.slnlf/HŞubesi
9. slnlrl H Şubssi
9.slnlİ/HŞubesi
AKDAG
116
9. Sınıf / H Şubesi
FEFVAR-T3EIENoIUR
NURULLAH
ERlş
113
MusTAFA
KüNDüM
T6-
'sınf
9.slnlf/HŞubesi
9.sln|f/HŞubesi
9. slnf / G ŞUbgEi
YAKUP
çAKIR
177
VEDAT
AKcAN
108
UGUR
UYGUR
sERVET
FERHAT
VARoL
17o
16
YAHYA
TEKlN
,150
70
VEYsEL
GI]NDüz
102
866
sllRT MERKez TUZKUYusU
sllRT MERKEZ BAT|
YlLlvlAZ
ryryL
IsllRT MERKEZ BAT|
9.Sınıf/FŞubasi
9.slntr/FŞubesi
9.slnlf/FŞubesi
9.Sınıf/FŞubesi
tt4uHAMMED ŞEYHMUS
VEDAT
MERKEz ULus
sl-RT İviERKEz ALAN
81
RAT
Şubesi
9.slnlfrFŞub$i
BAşER
MU
slNEM
5298
NAL
/H
VEDAT
AYHAN
124
TARıx
YAGAN
129
/H
Şubegi
9.Sınıf/GŞubesi
E.Sınıf/GŞubesi
9.slnlf/GŞubesi
FEtrfiRTEEl.ENoür
PERVARl sARlDAM
FEmRrçA._T
FEFVAFTÇAVüŞLU
PE-FmRTFAf,AIrüiTtu
a
FERüRI
ı
K
FERmRTTosLNTARLA
FEFVARIYAPRrKTEPE
30985760828
şEi,lsETTlN
KuTLU
127
sln|f
/
G Şubosi
sELMAN
ToPARLl
142
9. §lnf /
o Şubesi
PERVARl HAslR
FEtrftrRtBFĞE^lDlK
9. Sınıl
G Şubeıi
PERVARl BELENOLUK
18938162806
ry
lBRAHlM
ToRAMAN
l5.1
2262503992o
VEDAT
GULTEKlN
71
,|
1
11
1423756
4177M0142Q
51220086824
497291363,ı8
11075422642
36853565786
19643139398
68188061 170
55423486894
42535916128
64381188290
57520416606
50653645622
fu§ntN
gr.lLre§I
MEHMET sAlT
lMEHMET
lslNA^ı
EEDAT
ry-Ery
rygıIEL
rynnl
Yos
A8DULRAKlP
,l01
15997430
13841872880
410809a$08
31
79
GULTEKIN
DAMAR
RoRKUNÇ
ALPTEKlN
BAYKA N
ERDAL
l82
211
P-
/
9.Sınıf/GŞubesi
9,s|nlf/FŞube8i
9.slnlf/FŞubo9|
9,slnır/FŞubesl
9. sınf / F Şubc6i
9,slnlf/EŞubesi
9.
sınıf
F Şubesi
/
9. slnlf / E Şubesl
171
L
9. sln|f / H Şubegi
161
9 sınf
BAŞTUG
109
9. Slnlf / H Şubesi
AslM
-ELAL
ŞEYHMUs
GüLMüş
1|8
9, sln|f / H Şube§i
ERDAL
136
9,sınıf/GŞubs§i
-ERKAN
orn-
KARTAt
125
9, slnlf / G Şubs8i
ENEs
BAŞTUG
BAŞAK
Şubesi
1u
ERDAL
i35
9, Sınıf / G Şubesi
Ei/llRCAN
45361621932
ABDULSELAl\,l
13067898664
VEYSl
15437819682
REeEtr
fi423953446
RAMAZAN
BAL
219.ı1602870
Isüfu
15740809554
9.
138
EE
L
9.
87
0:SırxT7F§ab€si
eENGIz
78
9.
sınf / F Şubo.i
IBRAHlM
mşAR
75
0.
§ırıi/
2/ı455519016
FA§]M
DlNDAR
10o
629,14237194
HAKAN
B^şİUĞ
63
Ol§ıııf F Şubesi
9,Sınıf/FŞubesi
6-866238720
FURKAN
oNAR
101
9. s|nlf / F Şubssi
105
IHMEr
xlNAY
YüREK
97
9.slnlf/FŞubesi
9,Sinıf/FŞUbesi
46600780516
mD
DEM]R
-zMEN
GöKçEKE
F Şubesi
ETırı7F§ubesi
605533,15884
rBDULsAMET
m3
0:SınıT7FFbeai
6951 1017280
YUsuF
eAN
özMEN
180
9. sln|f / E Şubesı
fl
9
10466E29398
lşlK
lnl
9,Sıııf/EŞubesi
213
ğ.Tırııi7EŞubesi
MEFIMETRESUL
nRArAş
158
ILiFiIN-
iRGl
T
§.5ırıi7ii
ZEREJ
148
9. Sııııf-7G§ubesi
KARATAş
149
§,Eınıf/GŞubesi
IRRANi
61540116276
3061,7155420
RENc
KURTALAN LçEs NDEN YERLEŞEN
E
si
KARATAş
62653089122
@
lE
zor
EEeAr
?i6355o0052
nl
KEKLıK
AH-FGT-
765-258u242
F69819584
trEry
ozreUil
ı(AD-IRw§Ut
24773352272
5792
iillgrfaryq
3s-ffiffi ury
A
206
YAN
Af6üL
80
L
91
ı
/
95
Eıry
w
EAYnNoBALı
BAY
DALGALl
ryLL
ry
ENnNTAMTAş
Şubesi
IHMEi
FEFFrraId
FERmRTröFRüçAY
FEFVAFIF^EIiu-TLl
FERVARI6{ILEç tER
PERERIoELENOLUK
§ırııi7F Şubesl
9,Slnlf/FŞubesi
55996467764
ry ry
FERVARIÇOBANOREN
sınf / G Şubegi
EFınıf /G
59900334988
FERuRrKğpRuÇAY
BAYRANTmE^cl
/H
özMEN
65503150836
PERVAR|KÖPRÜÇAY
RENc LER
LçEs DEN YERLEŞEN
BNntrDEMlRlşlK
9.slntr/EŞub6si
214
EAYnNalEşE[]K
190
9,sınlf/EŞubesi
179
57598414092
63916203606
,|
Ş5n-/EŞubesi
şuoesı
9. §ııııf /H Şubesi
M
nİl
C3lnli/Fşub€si
ln
Mlq
L
!ryı
grgı L
ERuH tçE NDEN YERLEŞEN
RENc ER
n
n
ınıf
,/
E
e
U
,24{l1428630
MURTAŞ
VELl
,2
AYooGAN
ABOURRAHMAN
,l3
çETIN
/
ERUH DÜDIRAN
€6
9,sınlf/FŞub6si
ERUH DlKEOGAZ
128
9. slnıf / G ŞUbesi
ERUH BAGGOZE
145
ERUH BALL| KAYA
ADEM
140
AHMET
AKYuREK
YlLDlz
9.s|nlr/GŞubesi
9,slnlf/GŞubesa
130
9. §lnlf / G Şubesi
ERUH GEOlKAŞAR
AYDlN
KAYA
137
9.slnlr/GŞub6si
ERUH YEOlYAPRAK
MAHMUT
ERTAN
167
ERUH SORAN
Koç
9. slnlf / H Şub6si
HAKAN
123
çETlN
ATlNç
ERDEN
147
9,slnlf/GŞub8si
9.slntf/Gşubesi
9.slnlf/GŞubesi
9.sın(/GŞubesi
ERUH oYMAKILlç
146
slGER
120
9, Şlnlf
G Şubesi
ERUH BALLlKAVAK
,159
9.sınlf/HŞUbesi
ERUH YERLlÇOBAN
YuNus
YUsuF
A]{MET
121
ELgroıL qELgL
tto
DEN YERtEŞEN
n
/
iiRENai
REN LER
9.slnlf/HŞubesi
BATMAN vE LçftERDEN YERLEşEN
&AKlş
KEREM
KANsU
AHMET
BAKlş
8
a
E
ERUH BlNGoL
ERUH BAGGOZE
ERUH DlKBOGAZ
ERUH DUDlRAN
ry
ry
315
?12
316
9. slnlf / E Şubesi
BAT|üAN BEşlRl KAYATEPE
9.slnıf/EŞUb€si
ğATIIAN KozLlJK ijLAşLAR
KAN
1
MAR
,7619301608
E Şubesi
TAş
SAVAş
,A1
slnlf
AaDURRAHMAN
NEzlR
5751
201
sUM
@ilr
6tn
VE
l-ER
ıIE
EN YERLğşEı{
,
stntf
/H
ENc tER
NUsAYB N K|şLA
Şubesi
ıa
...
1
,\
i l I al ıl{ ttt
a u iA

Benzer belgeler

Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışması

Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışması Ege Üniversitesi -3ilgisayar Mühendisliği Bötümü, Bomova V[etro İstasyonu Kaşısı 35l00 Bomova iZ-MİR

Detaylı

Tüm Okul/Kurum Müd. ve Daire Per.

Tüm Okul/Kurum Müd. ve Daire Per. MADDE 2- (1) Bıı Protokol Tiirkiye oteiciler Federasyonuna bağlı derneklere ait otel ve işletmeleıde tatil yapmak amacıyla indirimli yararlanacak ı,rııi rgitım Bakanlığı kurumlannda çalışan öğretme...

Detaylı

Yazı - ergani ilçe millî eğitim müdürlüğü

Yazı - ergani ilçe millî eğitim müdürlüğü Bu evrak 8üvenli elektron ik jmza ile imzalanmlşlır. hnp://evEİsof gu.meb. gov.tr adresinden8ac

Detaylı