Ağustos-Sayı: 77 - Adalet Bakanlığı

Yorumlar

Transkript

Ağustos-Sayı: 77 - Adalet Bakanlığı
Seslenis
15 Aðustos 2008 Cuma • Ücretsizdir • Ayda bir çýkar • Yýl: 7 • Sayý: 77
“Her safhasýyla
düþünülmüþ, hazýrlanmýþ,
idare edilmiþ ve zaferle
sonuçlandýrýlmýþ olan bu
harekât Türk ordusunun,
Türk subay ve komuta
heyetinin yüksek kudret
ve kahramanlýðýný tarihe
bir kere daha geçiren
muazzam bir eserdir.”
ATATÜRK
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr
Bayrampaþa Cezaevine kilit
Türkiye’nin en büyük ceza infaz kurumu olan Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu kapatýldý. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin’in de katýldýðý törende, yaklaþýk 40 yýldýr hizmet veren Ceza Ýnfaz Kurumunun kapýsýna kilit vuruldu.
Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Nizamettin Kalaman’ýn
göreve baþlama mesajý
Atanmýþ olduðum Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüðü
görevine 25 Temmuz 2008 günü
baþlamýþ bulunuyorum.
Bilindiði üzere; ceza infaz
kurumlarýmýz, hükümlü ve tuNizamettin Kalaman
tuklularýn baþta yaþama, saðlýk ve Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü
eðitim hakký olmak üzere insan
haklarýna ve saygýnlýðýna uygun bir þekilde ceza
veya tedbir kararlarýnýn yerine getirildiði yerlerdir.
Bu kurumlarda bulunan hükümlü ve tutuklularýn,
ceza ve tutukluluk sürelerini güven içinde ve insan onuruna yakýþýr biçimde tamamlamalarý gerekmektedir. Bu konuda yapýlacak en ufak bir hatanýn Bakanlýðýmýzý ve Devletimizi nasýl bir sýkýntý içerisine koyacaðý unutulmamalýdýr.
Ceza infaz sistemimizde son yýllarda büyük bir
deðiþim yaþanmaktadýr. Bunun sonucu; bir yandan ceza infaz kurumlarýmýzýn fiziki durumu
uluslararasý standartlara uygun hale getirilmiþ,
hükümlülerin rehabilitasyonuna özel önem verilerek müdahale programlarý oluþturulmuþ, personel eðitimi için dört eðitim merkezi açýlmýþ ve hazýrlanan projelerle uluslararasý iþbirliði artýrýlmýþtýr.
Ulusal ve uluslararasý alanda reform olarak deðerlendirilen bu çalýþmalar, baþta sayýn Adalet Bakanlarýmýzýn desteði olmak üzere, Genel Müdürlüðümüzün, meslektaþlarýmýzýn ve ceza infaz kurumlarýmýzda çalýþan personelimizin yoðun emeði ve özverisiyle gerçekleþtirilmiþtir. Bu stratejimiz ayný kararlýlýkla devam edecektir.
Bilindiði gibi ceza infaz kurumlarýnda çalýþmak zor ve fedakarlýk gerektirmektedir. Bu nedenle genellikle yerleþim yerleri dýþýnda bulunan
bu kurumlarda görev yapan personelimizin, ekonomik ve sosyal haklarýnda istenilen seviyeye ulaþýlmasý için yoðun bir gayretin içinde bulunulduðu bilinmelidir.
Bu anlayýþla; ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirirken üstün görev anlayýþý ile çalýþan personelimize baþarýlar diliyor, çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyor, saðlýk ve mutluluklar
temenni ediyorum.
A. Selçuk Ýlkan’dan
muhteþem konser
Ünlü Sanatçý Ahmet Selçuk Ýlkan,
Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirdiði unutulmaz konserle hükümlü ve tutuklulara moral verdi. Devamý 13’te
TÜRKÝYE’nin en büyük ceza infaz kurumlarýndan biri olan Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu ve Ýstanbul H Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu kapatýldý. Yaklaþýk 40 yýldýr
hizmet veren ve olumsuz yaþam koþullarýna sahip Ceza Ýnfaz Kurumunun, hükümlü ve tutuklularýn Silivri ve Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüslerine nakledilmeleriyle kapýsýna kilit vuruldu.
ADALET Bakaný Mehmet Ali Þahin, 18 Temmuz’da yapýlan törende, Bayrampaþa Ceza Ýnfaz Kurumunun kapýsýna kilit vururak, anahtarýný Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ’a verdi. Haberi 8-9’da
Bakan Þahin’den
Ýstanbul’da sergi
açýlýþý
Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin,
Ýstanbul Pendik’te 18-28 Temmuz
tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen
Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu El Sanatlarý Serginin
açýlýþýna katýldý. Devamý 7’de
Genel Müdür Kalaman
Ýstanbul ve Tekirdað’da
incelemelerde bulundu
Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Nizamettin Kalaman,
Ýstanbul ve Tekirdað’da incelemelerde bulundu. Genel Müdür Kalaman, 27 Temmuz’da
gerçekleþtirdiði ziyaret çerçevesinde ilk olarak Ýstanbul’da Silivri Ceza ve Ýnfaz Kurumlarý
Kampüsünü ziyaret etti. Daha
sonra Tekirdað’a geçen Genel
Müdür Kalaman, burada 1 ve 2
No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýný
gezdi. Haberi 2’de
Genel Müdür
Kalaman, yeni
atanan kurum
müdürlerini
kabul etti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin
Kalaman, 2. müdür olarak
görev yaparken kurum
müdürlüðüne atananlarý
kabul etti. Haberi 2’de
Hükümlülere kitap okuma ödülü
Millî Eðitim Bakanlýðýnýn baþlattýðý kitap
okuma kampanyasýnda Kýrklareli E Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan üç hükümlü dereceye girerek, 100 temel eserin
yaný sýra 1000, 750 ve 500 YTL para ödülü
kazandý. Hükümlerin ödüllerini kendilerine verilmek üzere Vali H. Avni Coþ, Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat Semerci’ye takdim
etti. Haberi 6’da
Eskipazar’da belge
ve ödül daðýtým
töreni
Eskipazar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda yapýlan belge daðýtýmý ve
ödül töreni çerçevesinde Sanatçý
Esat Kabaklý unutulmaz bir konser
verdi. Devamý 7’de
Samsun E Tipi’nde
konser coþkusu ve
tiyatro gösterisi
Samsun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen tiyatro gösterisi ve müzik-eðlenceden oluþan programda
hükümlü ve tutuklular doyasýya
eðlendiler. Devamý 16’da
Kayseri ve Eskiþehir H
Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumlarýnýn ‘acý kaybý’
Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu Elektrik Teknisyeni
Doðan Saðýr, Eskiþehir H Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru
Ýbrahim Uyaroðlu ile Ýnfaz ve
Koruma Memuru Lütfi Menekþe vefat etti. Haberi 12’de
Seslenis
Sayfa 2
15 Aðustos 2008
Genel Müdür Kalaman Ýstanbul ve
Tekirdað’da incelemelerde bulundu
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Ýstanbul ve
Tekirdað’a ziyaret gerçekleþtirdi. Genel Müdür Kalaman, 27 Temmuz’da
gerçekleþtirdiði ziyarette, ilk olarak Ýstanbul’da Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Kampüsünü gezdi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet
Aðýrman’ýn eþlik ettiði ziyarette; Genel
Müdür Kalaman, Silivri Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Necati Sevük’ten Kampüsle ilgili bilgi aldý. Yapýmý devam eden 1 ve 2 No’lu L Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn inþa-
atlarýný yerinde gördü. Kampüs içerisindeki duruþma solununu da gezen
Genel Müdür Kalaman, müteahhitlik
firmasýnýn yetkililerinden salonun eksiklerinin bir an önce giderilmesini istedi.
Silivri Adalet Sarayýný da gezen Genel Müdür Kalaman, daha sonra Tekirdað’a geçti. Genel Müdür Kalaman,
Tekirdað’daki temaslarý çerçevesinde
Tekirdað 1 ve 2 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Muratlý Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.
Genel Müdür Kalaman,
yeni atanan kurum
müdürlerini kabul etti
Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Nizamettin Kalaman,
yeni atanan kurum müdürlerini
kabul ederek, bir süre görüþtü.
24 Temmuz’da yayýmlanan Kararname ile 2. müdürlükten kurum müdürlüðüne atanan müdürler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü ziyaret ettiler.
Genel Müdürlüðün yer aldýðý
Bakanlýk birimlerini gezen kurum müdürlerini Genel Müdür
Nizamettin Kalaman, kabul etti.
Genel Müdür Kalaman, 30
Temmuz’daki görüþmede, yeni
atanan kurum müdürlerine, hayýrlý olsun dileðinde bulunurken,
ilk kez yürütecekleri görevlerinde baþarýlý olabilmeleri için tavsiyelerde bulundu. Kurum müdürlerinden yaptýklarý iþlerin yasalara uygun olmasýna dikkat etmelerini isteyen Genel Müdür
Kalaman, þunlarý söyledi: “Görevinizi, yasalar çerçevesinde,
insan haklarýna, insan onuruna
Tekirdað 2 No’lu F Tipi’nde
hentbol þampiyonasý
yakýþýr þekilde, yapýn. Bu insanlar suç iþlemiþ olabilirler. Görevimiz onlarý misafir olarak görerek ýslah etmektir, eðitim programlarýyla desteklemektir. Tahliye olacaklarý sivil hayata hazýrlamaktýr. Gerekirse iþ imkâný hazýrlamaktýr. Bunlar zaten çaðdaþ
infaz anlayýþýnýn esaslarý. Sizlerden de bunu bekliyoruz.
Ýnsanlara iyi muamelede bu-
lunulduðu, ne kadar çok insaný
topluma
kazandýrdýðýmýzla
övündüðümüz ceza infaz kurumlarýna sahip olmak isteriz.
Sizlerden de bunu bekliyoruz.
Yasalara uygun yaptýðýnýz her
çalýþmanýn arkasýnda oluruz.
Yanlýþ bir hareketin arkasýnda olmamýzý beklemeyin.
Hepinize baþarýlar diliyorum.”
Tunceli’de belge daðýtým töreni
Tunceli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn iþ ve meslek eðitimlerine yönelik olarak Halk Eðitim Müdürlüðü iþ
birliðiyle düzenlenen boya-badana ve meyvecilik kurslarýnýn sertifikalarý ile Gençlik ve Spor
Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle gerçekleþtirilen ma-
sa tenisi ve badminton turnuvalarýnda dereceye girenlere ödülleri geçtiðimiz ay yapýlan müzik-eðlence programýnda verildi.
Programa; Vali Mustafa Yaman, Jandarma
Bölge Komutaný Tümgeneral Ýbrahim Yaþar,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Zekeriya Bayazýt, Ýl
Jandarma Komutaný J. Kur. Alb.
Ali Özkara, Cumhuriyet Savcýlarý
Mehmet Þahin ve Hüseyin Bozkurt, Hâkimler Mahmut Aydoðmuþ ve Özgecan Nidal Çamýr Sýlan, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü
Haydar Doðan, Halk Eðitimi Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürü Haydar Yýldýrým, Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdür V.
Erol Deðer, Kurum 2.Müdürü
Muhammet Esenboða, Kurum
personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Tekirdað 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu bünyesinde kurulan "Ayyýldýz Geçlik ve Spor Kulübü Hentbol Takýmý" Ýl Gençlik ve Spor
Müdürlüðü iþ birliðiyle gerçekleþtirilen hentbol müsabakalarýnda büyük baþarý elde etti.
Kulübün Minik Erkekler Hentbol Takýmý ile Büyük
Erkekler A Takýmý þampiyonluða ulaþýrken, sadece Kurum personelinden oluþan B Hentbol Takýmý ise ikinci
oldu.
Ayrýca, Tekirdað’da geleneksel olarak düzenlenen ve
bu yýl 13-18 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen
"44. Kiraz Festivali"nde Ceza Ýnfaz Kurumu personelinden oluþan Ayyýldýz Genlik ve Spor Kulübü Halk Oyunlarý Ekibi bir gösteri sundu.
Delice’de hükümlülere
bilgisayar sertifikasý
Delice K1 Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz kurumunda 15
Nisan - 4 Haziran 2008 tarihleri arasýnda düzenlenen bilgisayar iþletmenliði kursunda baþarýlý olan hükümlü ve
tutuklulara sertifikalarý verildi. 17 Haziran’da yapýlan belge daðýtým törenine; Kaymakam Cengiz Ünsal, Cumhuriyet Savcýlarý Hüseyin Ayyayla ve Murat Akdölek, Ýlçe Jandarma Karakol Komutaný J. Astsb. Kd. Bçvþ Kadir Yazýcý,
Ýlçe Emniyet Müdür Vekili Baþkomiser Ahmet Dað, Kýrýkkale ÝÞKUR Þube Müdürü Erhan Yüksekol, Ceza Ýnfaz
Kurumu personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Vezirköprü’de belge daðýtým töreni
Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda,
Ýþkur Ýl Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle
açýlan bilgisayar iþletmenliði, elektrik tesisatçýlýðý ile 1.
ve 2. kademe okuma yazma kurslarýný baþarýyla tamamlayan 27 hükmlü ve tutukluya sertifikalarý 19 Haziran’da
yapýlan törende verildi. Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý
Yaþar Boyraz, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Özgür Yorulmaz, Cumhuriyet Savcýsý Tuncay Yýlmaz, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Göksel Seri, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Arslan, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Nazým Kale, Kurum Müdürü Þeref Tatlý, Kurum
personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Kurumda daha önce gerçekleþtirilen voleybol ve satranç turnuvalarýnda dereceye giren hükümlü ve tutuklulara hediyelerinin verildiði program, Kültür ve Turizm
Bakanlýðý Sivas Devlet Türk Halk Müziði Ses Sanatçýsý
Özlem Kýzýltaþ ve Zülfi Demirtaþ’ýn seslendirdikleri
türkülerle sone erdi.
Seslenis
15 Aðustos 2008
Sayfa 3
EVLÂT
SEN GÝDERKEN BEN
BÝRGÜN GERÝ DÖNECEÐÝM
BÝR UMUT
Ehemmiyet ver kendi özüne,
Dikkat et konuþtuðun sözüne.
Doðruyu söyleyip mertçe yüzüne,
Kimsenin ardýndan atma ha evlât!
Sen giderken ben,
Yelken açtým uçsuz bucaksýz okyanuslara.
Gökyüzü ile dertleþtim, martýlara selam verdim.
Yine kaybolup gittim eski bir resimde,
Ýsyan ettim seni benden alan kadere.
Kaç yýl oldu oradan göçeli,
Bir gün geri döneceðim.
Aðlayan o yaþlý gözleri,
Ellerimle sileceðim.
Bir umut canlý kalýr;
Her kapý kapanýþýnda,
Kare bir gökyüzü, ince bir ýþýktýr pencereden.
Ve akþam karanlýðý yalnýzlýk olarak çöker üstüne,
Yalnýzlýk.
Ama yalnýzlýk.
Büyütür bütün hüzünleri,
Ne kadar bilge, ne kadar yürekli olursan ol,
Çürütür her yanýný umutsuzsan.
Ama hep bir umut;
Yaðmur yaðabilir,
Kar da düþebilir.
Yeþeren bir kýrý da düþünebilir insan.
Ancak üþür insan yaz sýcaðýnda bile.
Þairler aylak aylak dolaþýr burada,
Ve lirik bir çaðrýdýr umut.
Gittikçe bozulsa da düzen,
Sen efendiliðe, mertliðe özen.
Dürüst çalýþ helâl kazan,
Helâle haramý katma ha evlât!
Kendine karýncayý örnek al,
Arý gibi çalýþ üret bal.
Ýster çöpçü ol istersen hamal,
Yeter ki yan gelip yatma ha evlât!
Sen giderken ben,
Yine güvercinlerimi yemledim sabah güneþi ile
Serçelerle uçurdum umutsuz yüreðimi.
Yalnýzlýðýmý demli bir çayýn içine koyup
yudumladým,
Ciðerlerimi boðdum cigara dumanýyla,
Olur olmaz þeylerle yanaklarýmý ýslattým,
Serdeki erkekliði öldürdüm, aðladým.
Öksüzü kollayýp yetimi koru,
Geçirme boðazýndan haramý horu.
Dönme doðru yolundan görsen de zoru,
Dostunu arkadaþýný satma ha evlât!
Sen giderken ben;
Yine þiirler yazdým sana ve aþka dair.
Ama sana gönderemedim,
Yarým kaldý hepsi ellerimde yarým kaldý.
Kimseyi incitip kalbini kýrma,
Düþeni kaldýr bir de sen vurma.
Babanýn hesabýný oðuldan sorma,
Sakýn ola kin gütme ha evlât!
Sen giderken ben,
Yine voltalara vurdum kendimi.
Bir diye baþlayýp yedi diye biten bahçemde,
Kilometrelerce yol aldým.
Yavaþ yavaþ eridim bir mum gibi,
Zayýf bir alevin acýsý ile için için yandým.
Tuz bastým yaralarýma, uykusuz kaldým.
Rehberin olsun daima Kur'an,
Ölümü aklýndan çýkarma her an.
Koskoca deveyi yardan uçuran,
Bir tutam otu unutma ha evlât!
Bu sana baba öðüdü,
Emmiþini bul helâl sütü.
Ýki yolun biri kötü,
Yanlýþ yola gitme ha evlât!
Mustafa Cobutoðlu
Hizmetli
Çankýrý E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu
Sen giderken ben,
Yine açýldým okyanuslara.
Boðulup ölebilmek adýna,
Öylesine çaresiz, öylesine umutsuz kaldým.
Sen giderken ben,
Sadece yarým kaldým kadýným.
Sadece yarým kaldým…
Mustafa Gönenoðlu
Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu
ÝYÝ KÝ YAPMIÞIM
Zaman zaman dost, zaman zaman
düþman. Peki nedir bu zaman. Anlamak öyle zor ki. Kimi zaman yaratmak
kimi zaman da öldürmek için uðraþýyoruz. Çok mu seviyoruz? Yoksa nefret mi ediyoruz? Kimi zaman öyle deðerli ki ayýramýyoruz bir anýný bile. Kimi zaman da geçersiz akçe harcýyoruz
deli gibi. Gün oluyor muhtacýz, kazanmanýn yollarýný arýyoruz, gün oluyor hoyratça kaybediyoruz yeniden.
Ama bilinen bir þey varsa o da en hýzlý akýþkan zaman.
Geçsin istersiniz; ilerlemez, sýkýþýr iki küçük çizgi arasýna. Dursun istersiniz; bütün marifetlerini sergiler
size. Özlemlerin bitmesine ramak kala uyur kalýr akrep ile yelkovan. Unuturlar görevlerini, istemez canlarý gitmeyi bir küçük çizgi bile. Size asýrlar
gelen aralýklarla bakarsýnýz ama, onlar
hâlâ ayný yerlerindedirler. Güneþ inmez yerinden, bir türlü nöbetini devretmek istemez ay'a. Ay, evrelerini
uzatýr "zaman" geçersiz akçedir o an,
harcamak istersiniz ama kimse almak
istemez.
Ya sýnýrlý zaman buluþmalarý...
Günlerin, saatlerin hatta dakikalarýn
geçmesini istemediðimiz anlar... Her
anýn, küçük bu çocuðun elinde sýmsýký tuttuðu þeker kadar deðerli olduðu
zamanlar. Bakmak gelmez içimizden,
korkarýz ama nasýl da hýzla geçmiþtir
zaman. Bütün marifetlerini nasýl da
sergiler bize akrep ile yelkovan denilen o iki palyaço. Kendilerine ayrýlan
oyun alanýnda olanca hýzlarýyla koþarlar. Çizgilerin üzerinde duran yanacaktýr sanki. Dolap beygiri misali kovalar dururlar birbirlerini. Ne zaman
kat etmiþlerdir onca yolu anlayamazsýnýz.
Yüreðimize baðlanmýþtýr sanki
saatin kadraný, ne kadar hýzlý çarpýyorsa o kadar hýzlý ilerler. Bitmesini
isteriz anýn, geçmesin, dursun isteriz
ama durmaz "zaman".
Kýymetlidir "zaman" kimi zaman
Kimseye vermeyiz ucundan veya kenarýndan. Sürekli dilimizdedir, vakit
ayýramayýz, zaman ayýramayýz. Bir telefonu, kýsa bir ziyareti araya sýkýþtýramadýðýmýz anlarda kullanýn? bu sözü.
Ayýramayýz bir türlü bir telefonluk zamaný da "o ayrýlmayan zaman" o an
nereye ayrýlmýþtýr daha hayýrlý bilinmez. .
Ne yapacaðýmýzý, nereye koyacaðýmýzý bilemeyiz bazen de zamaný. Zaman için en acýmasýz son budur iþte.
Nasýl kullanacaðýmýza bilmediðimiz
zaman, mutlaka ölür zaman.
Ýster hýzlý geçsin, ister yavaþ. Ýster
dost, ister düþman. Ýç içeyiz "zaman"la. Onun hayatý bizim, bizim hayatýmýz onun elinde. Böylesi baðlýyken
yaþamlarýmýz birbirine iki tarafýn da
birbirini mutlu etmesi doðuracaktýr
en güzel beraberliði. Kaybedilen "zaman" bir þeyi kazandýrmazken, harcanan "zaman" da nakte çevrilmiyor.
Dünü getirmemiz imkânsýz olsa
da, yarýn henüz bizim elimizde. Yarýn
"Ýyi ki yapmýþým" diyebilecek bir þeyleri yapmak için çok zamanýmýz var
daha...
"ÝYÝ KÝ YAPMIÞIM" lafýnýz çok olsun.
D. Burak Özoðlu
Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
Bir tarafta anam-babam,
Bir tarafta gözü karam.
Selâm götür telli turnam,
Bir gün geri döneceðim.
Turnam var git nazlý yârime,
Üzülmesin hasret var diye.
Bu can ki ona hediye,
Bir gün geri döneceðim
Ömer Faruk Gülaçar
Bitlis E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
KAVUÞAMAYIZ
Ýsyancý düþler görürsün bazen,
Bütün kitaplarýn kahramaný olursun.
Bazen maltada yanýk bir ezgisindir,
Selam olursun sýlaya, anaya, babaya.
Küçük bir resimsindir ay yüzlü yâre,
Belki de eski bir masal…
Yýkýlmamak lazým, yok olmamak,
Yosun tutmamak lazým.
Her zaman bir umut lazým.
Ýki sýnýr ülkenin dikenli telleriyiz biz,
Dokunursak kanar ellerimiz.
Hiç kimseye söyleyemeyiz,
Gizli gizli severiz.
Ve
Kavuþursak biteriz biz.
Yaðmur yaðarsa;
Ayný yaðmurda dýþarý çýkar,
Ama
Ayrý ayrý ýslanýrýz.
Melekler bize aðlar,
Biz halimize güleriz.
Konuþursak biteriz biz.
Ýzzet Çatal
Giresun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
FIKRA
Bahri Can
Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
HANGÝ SEVDADIR
Ne baharlar yaþadým ummanlarla örülmüþ,
Sevgiliye götüren hangi ziyadýr?
Þehirler yüzyýllara taþýrken ölümleri,
Daðlarda yankýlanan hangi sevdadýr?
Gecenin simsiyah desenleri bölerken aþýklarý,
Uðruna daðlarýn delindiði hangi sevdadýr?
Ölümden ölüme sürülürken dünyalar,
Hicreti yüreklere nakþeden hangi sevdadýr?
Ressamlar bile rüzgârlara çizemedi derdimi,
Beni onunla anan hangi nidadýr?
Gökyüzünde uçarken kýrýlýrsa kanadým,
Sonsuzluk ötesine açýlan hangi yaradýr?
Zamansýz bir aleme göçerken baharlar,
Bana aþký öðreten hangi Leyladýr?
Mehmet Buðdaycý
2. Müdür
Ýskenderun M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu
UÇAK YOLCULUÐU
Temel Londra'ya uçakla seyahat ediyormuþ. Uçakta her þey normal iken birden pilotun sesi duyulmuþ:
- Sayýn yolcular, uçaðýmýzdaki 4 motordan bir tanesi bozuldu, ama biz 3 motorla rahat iniþ yapabiliriz. Neyse rahatlar
herkes. 15 dakika sonra bir anons daha:
- Sayýn yolcular maalesef 1 motorumuz daha bozuldu ama biz 2 motorla iniþi
yapacaðýz. Herkes rahat ama bir anons daha gelmesinden korkmaktadýr. 20 dakika
sonra bir anons daha gelir:
- Sayýn yolcularýmýz 2 motordan biri
daha bozuldu ama biz en iyisiyiz ve 1 motorla iniþi size garanti ediyoruz. Herkes
ohh çeker, rahatlar. Temel ise panik içinde:
- Uyy bu motorda bozulursa havada
kalacaðuz.
GÜZEL SÖZ
Aklýnla gör, kalbinle iþit.
Atasözü
B U L M A C A
SOLDAN SAÐA
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1) Askeri birlik - Güzel ko- 1
kulu bir süs bitkisi. 2) Bir þeker
2
türü - Kansýzlýk. 3) Durgun,
hareket etmeyen - Atýn ayaðýna 3
çakýlýr - Canlýnýn hareketini 4
saðlayan telleri kapsayan hücre
5
topluluðu. 4) Sýradan, hiçbir
özelliði bulunmayan - Tahlil. 5) 6
Bir nehir adý - Notada durakla- 7
ma iþareti - (Tersi) Nöbet has8
talýðý. 6) Boðaz, gýrtlak - Bir
Cetvel - Uzak anlamýnda. 7) 9
Kalibrasyon - Bir tatlý çeþidi. 8) 10
Belli, açýk - Bir hayvan. 9) Hýz- 11
lý koþan bir hayvan - Bir taþýt Küçük birlik. 10) Ýri taneli bezelye - Bir çeþit boyun baðý. 11) Bir yaðýþ türü - Soy.
YUKARIDAN AÞAÐIYA
1) Proje - Atýlgan. 2) Yüksekokul - Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 3) Ýki parçalý kadýn mayosu - Niyette
bulunma. 4) Ud çalan - Kürekle yürütülen ufak tekne. 5)
Bir mutfak aracý - (Tersi) Kamer - Bir hayvan. 6) Fuarda
ürünlerin sergilendiði yer. 7) Anlam - Erken. 8) Bir düþünceye gönülden baðlý bulunma - Terazi gözü. 9) (Tersi) Bayrak - Bir gezegen. 10) Kemik ucu - Bir ýþýn türü Lityumun simgesi. 11) Anma, söyleme, sözünü etme Bir mutfak aracý. 12) Üye - Sevap, ücret. 13) Arseniðin
simgesi - Bir yiyecek.
Oðuz Alýcý
Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Geçen Sayýdaki
Bulmacanýn Çözümü
13
Seslenis
Sayfa 4
USTALARDAN SEÇMELER
YUSUF ZÝYA ORTAÇ
MEHMETÇÝK
Göðü bir fecre sarar açtýðýmýz bayraklar,
Yurdu, topraklara mýhlanmýþ adýmlar saklar.
Çarpar ecdadýmýzýn nabzý damarlarda bugün,
Koþar üç kýt'ada nal sesleri hâlâ Türk'ün!
Bir kâðýt parçasý üstünde bakarken Hind'e,
On asýr Gazneli Mahmûd'u bulur kalbinde.
Yeni rü'yâlara daldýkça bugün ýrkým için,
Olurum gölgesi dünyâya vuran bir Temuçin.
Bendim Aydýncýk önünden suya seccade salan,
Yakasýn Rumeli'nin pençe-i himmetle alan!
Bendim, -elbet- ki bugün yâdý ölümden de acý,
Dalkýlýçlarla kýlýçtan geçirenler Mohaç'ý!
Adý üstünde benimdir o þehirler, köyler,
Nice daðlar, tepeler ismimi hâlâ söyler!
Bendim elbet þu Çanakkale'yi göðsüyle tutan;
Kara topraklara evlâdýný vermiþ uyutan.
Giydi al kanlarýmýn tuncunu yýllarca etim;
Boðdu son düþmaný yurdumda benim iskeletim.
Bastýðým yer mezarýmdýr diyen elbet ölmez,
Silinir, toprak olur belki... Müebbet ölmez!
Bu çelik ruhu giyen etle kemikten madde,
Bir aþýlmaz granit kal'a çeker serhadde!
Yedi kat topraðýn altýyle bizimdir bu diyar,
Can verirken, bizi ecdadýmýzýn ruhu duyar.
Kalbi Allah'a dayanmýþ dayanýr dipçiðine,
Güvenir milletimiz yine Mehmetçiðine!
Yusuf Ziya ORTAÇ (1895-1967)
HAYATI
1895'te Ýstanbul'da doðdu. 11 Mart
1967'de Ýstanbul'da yaþamýný yitirdi. "Hecenin Beþ Þairi" grubunun üyesi ve öncülerindendir. Ýstanbul Vefa Ýdadisi'ni bitirdi.
1915'te Darülfünun-ý Osmani'nin (Ýstanbul
Üniversitesi) açtýðý yeterlilik sýnavýný kazanarak edebiyat öðretmeni oldu. Çeþitli
okullarda dersler verdi. Orhan Seyfi Orhon'la birlikte çýkardýðý "Akbaba" mizah
dergisini ölümüne deðin yayýnladý. 19461954 arasýnda Ordu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu. Þiire aruzla baþladý. Ziya Gökalp'in etkisiyle
hece ölçüsünü benimsedi, bu türün baþarýlý örneklerini verdi. "Hecenin Beþ Þairi"nden biri olarak ünlendi. Þiirleri Türk
Yurdu, Servet-i Fünun ve Büyük Mecmua'da yayýnlandý. Akbaba dergisinde akýcý
bir dille, rahat okunur bir tarzda yazdýðý fýkralarýnda siyasal mizahýn özgün örneklerini
verdi. Þiir ve gülmece yazýlarýnýn yanýsýra
roman, öykü ve oyunlar da yazdý.
ESERLERÝ
ROMAN: Kürkçü Dükkaný (1931), Þeker Osman (1932), Göç (1943) ve Üç Katlý
Ev (1953).
ÞÝÝR: Akýndan Akýna (1916), Aþýklar Yolu (1919), Cen Ufuklarý (1920), Yanardað
(1928), Bir Selvi Gölgesi (1938), Kuþ Cývýltýlarý (çocuk þiirleri, 1938) ve Bir Rüzgar
Esti (1952).
OYUN: Kördüðüm (1920), Latife
(1919) ve Nikahta Keramet (1923).
MÝZAH: Þen Kitap (1919), Beþik
(1943) Ocak (1943), Sarý Çizmeli Mehmed
Aða (1956) ve Gün Doðmadan (1960).
GEZÝ-ANI-BÝYOGRAFÝ: Ýsmet Ýnönü
(1946), Göz Ucuyla Avrupa (1958), Portreler (1960) ve Bizim Yokuþ 1966).
Merhaba, yeniden yaþama hoþ
geldiniz!
Sigada içenlere muhteþem bir
haberimiz var!
Bol duman tütün þirketi her yaþtan sigara içicisini büyük mükafatý
kazanmaya çaðýrmaktadýr. Her sigara
içen þahsýn mükafat kazanma þansý
vardýr.
1- Büyük Mükafatlar: Gýcýr gýcýr
bir akciðer kanseri, kalp krizi, damar sertliði, yüksek tansiyon, cinsi
iktidarsýzlýk.
2- Büyük Mükafat: Farenjit (yutak iltihabý) ve bademcik iltihabý,
bronþit, astým ve mide ülseri, erken
yaþlanma.
3-Teselli Mükafatlarýmýz: Sinüzit,
diþeti iltihabý, diþlerin sararmasý, iþtahsýzlýk, nefesin kötü kokmasý, üç
ayaklý olmak (baston) sürekli öksürmek (hýrsýz eve girmez) vb.
Sigarayý býrakabilmek
Misallerini gördüðümüz gibi artýk bugün sigaranýn zararlý olduðunu
bilmeyen yok. Gerek bu konudan
araþtýrma yapan ilim ve bilim adamlarý gerekse sigarayý yýllardýr kullanan
tiryakiler sigaranýn zararlý, hem de
saðlýðý son derece etkileyen ve tehdit
eden bir madde olduðunu kanýtlamýþlardýr.
Ancak alýþmýþ tiryakilerin ortak
derdi alýþmýþ olduklarý sigarayý nasýl
býrakacaklarýdýr. Bunun için bir yol ve
metodun var olduðun iddia ediyorum.
Sigarayý býrakmak, tamamen sigara içen þahsýn irade gücüne, biraz
sabýr ve metanetli olmasýna baðlýdýr.
Sigara býrakmanýn zor bir iþ olmadýðýný biraz gayret edilirse mümkün
olabileceðini anlarýz. Þayet siz de sigara içiyorsanýz, sigarayý býrakanlarýn
grubuna katýlmanýz için hiçbir sebep
yok. Bundan elde edeceðiniz kâr ise
ömrünüz uzayacaðý ve sigaraya vere-
15 Aðustos 2008
YENÝDEN YAÞAM
ceðiniz paranýn cebinizde kalmasýdýr.
Sigarayý býrakmak için iyi zaman seçmelisiniz
Nezle, soðuk algýnlýðý, mide rahatsýzlýklarý dönemlerinde çoðu kiþi
tiryaki bile olsa sigara içmek istemez,
hatta tiksinti bile duyabilir. Bu durum
sigarayý býrakmak için iyi bir baþlangýç, bulunmaz bir fýrsat, ayaða gelen
bir þans olabilir. Sigarayý býrakmakta
en önemli faktör, þahsýn kendi iradesi
ve nefsine hakim olabilmesidir.
1. Çözüm: Sigarayý aniden býramak
Sigarayý býrakmanýn en emin ve
kesin çözümü sigarayý aniden býrakmaktýr. Ciddi bir rahatsýzlýk geçirmediði halde sigara tiryakisi olup da aniden býrakan tiryakiler vardýr. Bu birazda gayret ve cesaret iþidir. Tiryaki
kararýný verir, sigarayý hatýrlatýcý hiçbir maddeyi üzerinde taþýmaz, hatta
uzak durursa (kibrit, çakmak, tütün,
sigara hatta sigara içilen yerler) faydasý o derece etkili olur. En etkili býrakma tekniðidir bu.
Sigarayý terk eden þahýs eli ile
meþgul olacak sigara arýyor ise, eli
için yeni meþgaleler bulmalýdýr. Örneðin, tespih çekebilir. Aðzý devamlý
bir þey arýyor ise sakýz, nane, karanfil
gibi çiðneyecek bir þeylerle kendini
avuta bilir.
2. Çözüm: Sigarayý yavaþ yavaþ býrakmak
Sigara tiryakileri kullanmakta olduklarý sigaranýn markasýný deðiþtirmeleri de sigarayý býrakmak isteyenler için bir çözüm yolu olabilir. Çünkü alýþmýþ olduðu sigaradan farklý koku ve aðýz tadý farklý alýnacak olmasý,
bir caydýrýcý etken olabilir. Sonra belli zamanlarda kendi kendine sigara
yasaðý koyulabilir. Bu nasýl olur derseniz? Mesele saat 10. 00'a kadar sigara içmeyeceðim, iþ yaparken sigara
içmeyeceðim, öðle istiratinde sigara
içmeyeceðim, yolda yürürken sigara
içmeyeceðim gibi kendimize yasaklar
koyarak yavaþ yavaþ bu yasaklarý saatlerini uzatýn. Her gün veya gün aþýrý
sigara miktarýný devamlý olarak azaltýn. Bir tek sigaraya düþürün ve en sonunda tamamen terk edir. Yani ilk
gün 20 adet sigara içiyorsanýz, ikinci
günü 19 sigaraya, üçüncü günü 18 sigaraya, bir sonraki gün 17 sigaraya...
Azaltma sürdüðü müddetçe bir bakmýþsýnýz ki, günde 2 sigaraya düþmüþsünüz ve onu da terk etmiþ olursuz.
Sabýrlý olmasýný bilmek
Býrakma halini devam ettirmek
sigarayý býrakmak kadar zordur. Sigara aklýnýza geldiðinde baþka iþlerle
meþgul olun, yukarýdaki metotlarý uygulayýn.
Býraktýktan sonra tek bir sigara
bile içmek sizi yeniden tiryaki yapar,
bunu aklýnýzdan çýkarmayýn.
Sigarayý býrakýnca elde edeceðiniz kâr
Kalp ve damar hastalýklarý hiç yok
denecek kadar azalacak. Nefes almamýz rahatlayacak. Benziniz ve diþleriniz sararmayacak, öksürük kalkacak,
geceleri daha rahat uyuyacaksýnýz,
merdiven ve yürüyüþleriniz daha rahat olacak. Maddî yönden kazançlý çýkacaksýnýz; sigaraya harcadýðýnýz para
elinizde kalacak.
Bunlarýn hepsi sigarayý býrakmanýza deðmez mi? Ne dersiniz hep
birden býrakýyor muyuz?
Yeniden yaþama hoþ geldiniz!
Gazi Karakuþ
Ýnfaz ve Koruma Memuru
Malatya E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
ÝÞTE SEVDA
ANNEM
CANIM ANAM
Bazen durgun berrak suya,
Bazen dipsiz kör kuyuya,
Bazen derin bir uykuya,
Dalar sevda dedikleri.
Caným anneciðim elveda derim sana;
Seni çok seviyorum inan bana.
Doyamadým sözlerine kana kana,
Hakkýn geçti helâl et bana.
Küçüktüm seni üzmeye baþladým;
Benim için kim bilir kaç gece uykusuz kaldýn,
En küçük derdim olsa benden fazla yanardýn,
Bana sen ömür adadýn,
Hakkýný helâl et anam.
Anacaðýmým sana layýk evlât olamadým,
Her sözünü yerine getiremedim,
Seni çok sevdiðimi söyleyemedim,
Hakkýn büyük ödeyemedim anam.
Oku diyordun bana;
"Oðul oku büyük adam ol,
Vatanýna, ailene faydalý ol"
Sen demedin ki mapuslara düþ mahkûm ol!
Yine seni üzdüm affet beni anam.
Hep ayrý duruyordum sizden;
Üzüntü ve keder hiç gitmedi benden,
Ben çok sevgi gördüm senden,
Hakkýný helal etmeni beklerim senden.
Sensin benim yaþamýma sebep,
Bu günler de geçecek elbet.
Sayýlý gün biter üzülme anam sabret,
Bir sana döneceðim caným anam.
Vurur çiçeði dalýndan,
Çeker peteði balýndan,
Kör örümceði aðýndan,
Salar sevda dedikleri.
Hem beyazý hem karayý,
Hem gönlümdeki sarayý,
Hem de kanayan yarayý,
Sarar sevda dedikleri.
Belli olmaz saðý solu,
Gözü kara deli dolu,
Geç de olsa bulur yolu,
Arar sevda dedikleri.
Hem yamandýr hem de beter,
Ölür ancak öyle biter.
Usul usul akar öyle gider,
Sudur sevda dedikleri.
Zengin yoksul ayýrmýyor,
Aç ya da tok fark etmiyor,
Ýlle de "sen ve ben" diyor,
Budur sevda dedikleri.
Yavuz Ayyýldýz
Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
Evlâtlýk hakký büyüktür,
Þu yýllardan da aðýr yüktür.
Hakkýyla evlât olmak yiðitliktir,
Hakkýný helâl et güzelliktir anam.
Talip Tetik
Domaniç K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu
AÐLAMA ANNE
Bunlarý yazan oðlun senin,
Ayrýlýk göründü bizlere derin.
Ýnþallah iyilik caddesinde giderim,
Sizleri Allah’a emanet ederim.
Ýnadýna kavgalý bir hayatý yaþamaya,
Mahkûm edildim anne.
Uzanmak varken gözlerinde umuda;
Bir heyula uðruna,
Bir ömür tüketmek ne acý anne.
D.Ç.
Tekirdað 2 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
N'eylesin yüreðime vurulan kanlý zincir,
Tutkulara adanmýþ yanýk sevdama.
N'eylesin Dicle, Kerbela olmuþ gönlüm.
Yaný baþýmda Fýrat n'eylesin.
N'eylesin sevdamý anne.
ÞÝÝRLERÝM ADRES OLDU
Sen gittin gideli, mahkûm ettin beni bana,
Çizerim hayalini her gece boþ duvarlara
Karanlýklar çanak tutar sessizce yalnýzlýðýma
Þiirlerim adres oldu, Hatýralar Sokaðýna…
Yarýnlarýmýn güneþi,umut adýmlarýydýn,
Gönül bahçemde açan,sevgi çiçeðimdin,
Gittin ya,dünyam gibi gönül sayfamý da kararttýn
Þiirlerim adres oldu, Hüzün Sokaðýna…
Kaç yýl oldu gittin,hiç eksilmedi sevgin yüreðimde
Umutsuz bir akþamýn,alaca karanlýðýnda
Dalýp gittim,senli o aydýnlýk mutlu günlerime
Þiirlerim adres oldu, Anýlar Sokaðýna…
Uzun süre oldu sen benden gideli,
Dilim söylese de,kalbim söz dinlemedi,
Geleceðim söz verdim,unutmadým yeminimi,
Þiirlerim adres oldu, Son Duraðýma…
Ulviye Sakarya / Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Aðlama anne!
Boþalmasýn dünyama acýlar.
Ýnadýna yürüyorum karanlýða;
Yazýyorum Kerbela'yý, Fýrat'ý,
Susuzluktan çatlayan hayatýmý yazýyorum anne.
Yitirme umudunu,
Bir seher vaktinde döneceðim anne.
Öylesine içten bir buse konduracaðým
O kýrýþ kýrýþ yüzüne,
Söz veriyorum anne…
Fettah Alpkaya
Dinar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Seslenis
15 Aðustos 2008
Sayfa 5
Hollanda Adalet Bakaný Kýrþehir Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumu Uygulamalý Sosyal Tesisini ziyaret etti
Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin'in davetlisi olarak ülkemize resmi ziyarette bulunan Hollanda Adalet Bakaný Ernst Hirsch Ballin ile
Hollanda Adalet Ýþlerinden Sorumlu
Devlet Sekreteri Nebahat Albayrak
ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanlýðý Uluslararasý Hukuk ve Dýþ
Ýliþkiler Genel Müdürüyken Müsteþar Yardýmcýlýðýna atanan Aykut Kýlýç’ýn refakatinde 13 Haziran 2008
tarihinde Kýrþehir Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumu Ýþyurdu Müdürlüðünce iþletilen Uygulamalý Sosyal Tesise ziyarette bulundular.
Konuk Bakan ve beraberindeki
heyet Kýrþehir Valisi M. Lütfullah
Bilgin, Kýrþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý Nihat Erol ve Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumu Müdürü S. Sami Koçak tarafýndan Sosyal Tesiste karþýlandý.
Misafirlere Sosyal Tesis restoranýnda açýk büfe kahvaltý ikram edildi.
Daha sonra Uygulamalý Sosyal Tesis
gezildi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Nihat
Erol tarafýndan Tesis hakkýnda heyete bilgi verildi.
Konuk Bakan Ernst Hirsch Ballin
ve beraberindeki heyet, memnuniyetlerini bildirerek Tesisten ayrýldýlar.
Eskipazar’da belge daðýtým töreni
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM
12 Haziran’da gerçekleþtirilen programda; Karabük Ýþ Kur Müdürlüðü ve
Ýlçe Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliði
ile düzenlenen "demir doðrama ve çelik
eþya” ve “mobilya iskeletçiliði” kurslarýný baþarýyla bitirenler ile masa tenisi ve
dama müsabakalarýnýn yaný sýra münazara ve bilgi yarýþmasýnda birinci olan
hükümlülere sertifika ve ödülleri daðý-
týldý.
Törene; Vali Can Direkçi, Cumhuriyet Baþsavcýsý Musa Çatal, Adlî Yargý
Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Orhan Çaðlayan, Kaymakam Esengül Korkmaz, Ý1 Emniyet
Müdürü Zekeriya Kahraman, Eskipazar Cumhuriyet Savcýlarý Selahattin
Silâh ve Seyfettin Ataþ, Belediye Baþkaný Hüseyin Dönmez, Ýlçe Garnizon Komutaný Serhan Aksoy, ÝÞKUR Ýl Müdü-
Ödemiþ’te tiyatro gösterisi
Ödemiþ Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, kadýn hükümlü ve
tutuklular için Endüstri Meslek Lisesi Tiyatro Grubu tarafýndan “Antep’te Dokuz Mezar” adlý tiyatro oyunu sahnelendi. 6
Haziran’da sahnelenen ve Nezihe Araz’ýn “Sevdican” isimli
oyunundan uyarlanan tiyatro oyununun yönetmenliðini Murat
Gökþin yaptý.
Endüstri Meslek Lisesi öðrencilerinden oluþan grubun baþarýyla sahnelediði oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü.
Çalýþmak amacýyla Almanya'ya giden bir bayanýn yaþadýðý
zorluklarýn ele alýndýðý oyunu; Ödemiþ Adlî Yargý Ýlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný ve Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Þamil Ýnan, Kurum 2. Müdürleri Adil Faruk ve Mansuri Demirbaþ,
Uzman Öðretmeni
Bayram
Ural, Psikolog
Hidayet Çelik,
Sosyal Çalýþmacý
Zafer Zaim ve
diðer personel ile
kadýn hükümlü
ve tuttuklular izledi.
rü Ferudun Karataþ, Ýlçe Halk Eðitim
Müdürü Remzi Türkoðlu, Türk Halk
Müziði Sanatçýsý Esat Kabaklý, Kurum
1. Müdürü Tacettin Bingöl, 2. Müdür
Zeki Kerim ve Kurum personeli katýldý.
Karabük Cumhuriyet Baþsavcýsý
Musa Çatal, yaptýðý konuþmada; 2 yýl
kadar öncesinde binalarýn harabe, çevresininde çalý, diken ve taþlarla dolu bir
yer olan Eskipazar K-1 Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun ve ayný alan üzerinde
bulunan Eski Öðrenci Yurdu binasýnýn
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna dönüþtürülmesi düþünüldüðünde ilçe halký tarafýndan ön yargý ile karþýlanmýþtý. 2 yýl
gibi kýsa bir zamanda Kurum Müdürü
ve personelin özverili çalýþmalarýyla hükümlüler ve Eskipazar halký için çok
güzel bir Ceza Ýnfaz Kurumu ve sosyal
tesis
oluþturuldu”dedi.
Çatal,
Kurumun yapýlan özverili çalýþmalarýn
sonucunda Ýlçe için bir gelir kaynaðý,
hükümlüler için de cezalarýný rahat bir
þekilde geçirebilecekleri bir tesis haline
gelmesini saðlayan herkese teþekkür
ederek konuþmasýný tamamladý.
Vali Can Direkçi ise Eskipazar Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumunun hükümlüler
için cezalarýnýn infazýnýn rahat bir þekilde geçirebilecekleri, tahliye olduklarýnda iyi bir meslek edinmiþ olarak çýkabilecekleri, eðitim ve sosyal faaliyetlerin ön planda tutulduðu bir ceza infaz
kurumu haline gelmesinde emeði geçenlere teþekkür etti.
Konuþmalarýn ardýndan “demir
doðrama ve çelik eþya” ve “mobilya iskeletçiliði" kurslarýný baþarýyla bitirenlere, masa tenisi ve dama müsabakalarý ile münazara ve bilgi yarýþmasýnda
birinci olan hükümlülere sertifika ve
ödülleri davetliler tarafýndan verildi.
Belge ve ödül daðýtýmýnýn ardýndan
Türk Halk Müziði Sanatçýsý Esat Kabaklý, bir konser verdi. Kabaklý, seslendirdiði parçalarla davetliler ve hükümlüleri coþturdu.
Mersin E Tipi’nde personelden
arkadaþlarýna muhteþem konser
Mersin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
personelinden oluþan Türk Halk Müziði
(THM) Korosu, Kurum personeli ve ailelerine
yönelik konser verdi.
Yeniþehir Belediyesi Kültür Merkezinde
gerçekleþtirilen konserin hazýrlýklarý THM Korosunun kurulmasýyla baþladý. Tamamen Kurum personelinden oluþan Koronun dört aylýk
çalýþmasý sonunda verdiði konserle, Kurum personeli ve aileleri doyasýya eðlendiler. Ýlk olma
özelliði taþýyan etkinlik; Kurum personelinin
motivasyonunun artýrýlmasý, iþ stresinin aza indirilmesi, ailelerin kaynaþmasý, birlik ve beraberlik duygularýnýn geliþtirilmesi amacýyla gerçekleþtirildi.
Kurum Müdürü Kemal Kargacýer, THM
Korosunun kurulmasý ve etkinliðin düzenlenmesinin psiko-sosyal servis personelinin giriþimleri ve Halik Eðitim Merkezinin katkýlarý ile
olduðunu ifade etti. Kargacýer, “Bu tür etkinliklerin personelimiz üzerinde olumlu etkileri ola-
caðýna inanýyorum. Personelimize yönelik bu
organizasyon ilk kez oluyor. Bundan sonra da yeni etkinlikler gerçekleþtirmeye devam edeceðiz.” þeklinde konuþtu.
Koronun, Türkiye'nin çeþitli yörelerine ait
Türk Halk Müziði eserlerini seslendirdiði konsere; Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Erdal, Ceza
Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkaný Dr. Aziz Serdar Demirel ve Üyesi Dr. Hasan
Zafer, Kurum Müdürü Kemal Kargacýer, 2.müdüler, Kurum personeli ve aileleri katýldý.
Seslenis
Sayfa 6
ÇALIÞAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÜCRET VE SOSYAL HAKLARI (1)
A. HÜKÜMLÜ ÜCRETÝNÝN
TARÝFÝ
5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýndaki Kanunun
32 nci maddesinde çalýþan hükümlülerin ücret ve sosyal haklarý düzenlenmiþtir. Ancak hükümlü ücretinin tarifi,
miktarý ve tespiti konusunda bir hüküm bulunmamaktadýr.
Anýlan infaz Kanunun 32 nci maddesinde; "çalýþan hükümlülere ürettiklerinden elde edilen gelirden, çalýþmalarý karþýlýðý ücret ödenir ve hükümlüler sosyal haklardan yararlandýrýlýrlar"
hükmü yer almaktadýr.
4301 sayýlý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile
Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumunun Kuruluþ ve Ýdaresine Ýliþkin Kanunun 8
inci maddesinde de iþyurtlarýnda çalýþtýrýlan hükümlü ve tutuklularýn gündeliklerinin her ayýn sonunda verileceði
belirtilmiþtir.
4857 sayýlý Ýþ Kanununun 32 nci
maddesinde, genel anlamda ücret bir
kimseye bir iþ karþýlýðýnda iþveren veya
üçüncü kiþiler tarafýndan saðlanan ve
para ile ödenen tutardýr þeklinde tarif
edilmiþtir.
Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimi
ile Ceza Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý
Hakkýndaki Tüzüðün 100 üncü maddesinde de çalýþan hükümlülerin ücret
ve sosyal haklarý, Ýnfaz Kanunundaki
düzenlemeye paralel olarak düzenlenmiþtir.
Kanunun düzenlemesine bakýldýðýnda çalýþan hükümlülere bir ücret
ödenmesi zorunludur. Aslýnda bu zorunluluk hükümlülerin çalýþmasýný,
meslek edinmelerini ve mesleklerini
geliþtirmelerini teþvik etmek amacýný
taþýmaktadýr. Cezanýn infazýndaki te-
mel amaç olan ýslah yani kiþiyi sosyal
hayata yeniden döndürme hedefine
yardýmcý olmaya çalýþmaktan kaynaklanmaktadýr.
Hükümlülerin ürettikleri ürünlerden elde edilen gelirden kendilerine
ücret ödeneceði kanun koyucu tarafýndan açýkça ortaya konulmuþtur. Böylelikle hükümlünün üretmesi, ekonomiye bir katkýsýnýn olmasý amaçlanmýþtýr.
Çalýþan hükümlüler sosyal hayata bir
adým daha yaklaþmaktadýrlar. Üretime
katýldýklarýnda emekleri karþýlýðý ortaya
çýkan ürün ve hizmeti görünce, kendilerini de önemli görmektedirler. Adeta
ceza infaz kurumu müdürüne, özel
sektördeki iþçinin patronuna baktýðý
gözle bakmakta, onu memnun etmek,
ürettiðini göstermek, kendini anlatmak
istemektedir. Bu nedenle çalýþan hükümlülerin ceza infaz kurumu idaresine hep olumlu katkýda bulunduklarý yönetimce gözlemlenmektedir. Hükümlüler tarafýndan üretilen ürün ve hizmetlerin ülke ekonomisine katkýlarý her
geçen gün artarak devam ettiði görülmektedir. Bu durumda hem ülkemiz
kazanmakta hem de ceza infaz kurumundaki hükümlülerimiz kazanmaktadýrlar. Ayrýca ve en önemlisi de aile birliðinin devam etmesine olumlu katkýsýnýn bulunmasýdýr. Çalýþan hükümlü bir
gelir elde edince ailesine katkýsý olmakta ve sosyal güvenceye kavuþmaktadýr.
Çalýþma sonucunda da kurum idaresi
klasik asayiþ ve güvenlik sorunlarýyla
karþýlaþmamaktadýr.
B. ÜCRETLERÝN BELÝRLENMESÝ
Ceza infaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumu ve Ýþyurtlarýnýn
Ýdare ve Ýhale Yönetmeliðinin 23 üncü
maddesinde, hükümlülerin veya tutuk-
lularýn iþyurduna ait atölye, tesis ve
benzeri ünitelerde çalýþtýrýlmasý halinde, bunlara Ýþyurtlarý Yüksek Kurulunca belirlenen gündelik ödenir hükmü
yer almaktadýr. Bu maddeden de anlaþýlacaðý üzere iþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklulara çalýþtýðý gün kadar
Ýþyurtlarý Yüksek Kurulunca belirlenen
gündelik ödenmesi gerekmektedir.
Ýþyurtlarý Yüksek Kurulunun
26.12.2007 tarih ve 2007/55 numaralý
kurul kararýna göre 2008 yýlý içerisinde
iþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklulara; ustalar için 5.25 YTL, kalfalar
için 5.00 YTL, çýraklar için 4.75 YTL
gündelik ücret ödenmektedir.
C. ÇALIÞMA SÜRESÝ
Ýþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve
tutuklulara gündelik ödenebilmesi için
yukarýda anýlan yönetmeliðin 25/1 inci
maddesine göre çalýþma süresi, 4857
sayýlý Ýþ Kanunu ve hükümlülerin iyileþtirilmesi ve eðitim çalýþmalarý için
ayrýlan süre göz önünde tutularak, günde bir saatten az ve yedi buçuk saatten
çok olmamak üzere, ceza infaz kurumu
yönergesinde belirtilir. Bu süre haftada
en çok kýrk beþ saattir.
Ýþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve
tutuklulara bu çalýþma süreleri dýþýnda
fazla çalýþma yaptýrýlabileceði yönetmeliðin 25/2 nci maddesinde düzenlenmiþtir. Bu maddeki düzenlemeye göre
fazla çalýþma süresi, günde üç saati geçemeyecegi gibi fazla çalýþma yapýlacak
günlerin toplamý da bir yýlda doksan iþ
gününden veya iki yüz yetmiþ saatten
fazla olamayacaktýr. Fazla çalýþma durumunda çalýþan hükümlü ve tutuklulara
gündelik dýþýnda yine Ýþyurtlarý Yüksek
Kurulunun 26.12.2007 tarih ve 2007/55
numaralý kurul kararýna göre yaptýklarý
fazla mesaiye karþýlýk olarak beher saati
115 Aðustos 2008
Mustafa ONUK
Tetkik Hâkimi
için 1.50 YTL ücret ödenmektedir.
Fazla çalýþma ücreti de her yýl için Ýþyurtlarý Yüksek Kurulunca belirlenmektedir.
D. PRÝM VE KÂR PAYI ÖDEMELERÝ
Yine yönetmeliðin 34 üncü maddesine göre hükümlü ve tutuklulara daha
verimli çalýþmalarýný saðlamak ve ekonomik yönden katkýda bulunmak amacýyla pirim verilebilmektedir. Prim verilecek hükümlü ve tutuklular ile prim
miktarý iþyurdu yönetim kurulunun
teklifi üzerine Ýþyurtlarý Yüksek Kurulunun onayý ile belirlenmektedir. Prim
olarak ödenecek miktar, gündeliðin bir
katýný geçemeyecektir.
4301 sayýlý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile
Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumunun Kuruluþ ve Ýdaresine Ýliþkin Kanunun 8
inci maddesinin 4 üncü fýkrasýna göre
de, iþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve
tutuklulara kâr payý ödenmektedir. Kâr
payý ödemeleri, çalýþmayý takip eden
bütçe yýlýnda ve bir defada yapýlmaktadýr.
Çalýþmayý teþvik etmek için çalýþan
hükümlü ve tutuklulara prim verilmesi
ve kâr payý ödenmesi 4301 sayýlý Ceza
Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumunun Kuruluþ ve Ýdaresine
Ýliþkin Kanunda belirtilen hükümlü ve
tutuklularýn meslek ve sanatlarýnýn korunup geliþtirilmesi veya bir meslek ve
sanat öðrenmeleri amacýný gerçekleþtirmeye yönelik olumlu bir uygulamadýr.
Devamý gelecek sayýda
Kýrklareli E Tipi’nde ödül töreni
Ceyhan’da kitap okumaya teþvik
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün önderliðinde
baþlatýlan "Türkiye Okuyor Kampanyasý" kapsamýnda Ceyhan Ýlçe Halk Kütüphane Müdürü Adnan Gönüllü tarafýndan Ceyhan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda konferans verildi.
Ýlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Adnan Gönüllü, Ceyhan’da Kaymakamlýk tarafýndan baþlatýlan
"Türkiye Okuyor Ceyhan Okuyor" projesinden
bahsederek, “Toplumda okuma bilincini oluþturarak kitap okuma alýþkanlýðýný geliþtirmeliyiz. Ülkemizin toplumsal ve kültürel kalkýnma sürecine ivme kazandýrarak dünyadaki lider ülkeler arasýnda
yer almasýný saðlamalýyýz.” dedi.
Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda “Eðitimde Seferberlik ‘Okuyorum-Okutuyorum’ Kitap Kampanyasý”nda dereceye giren
tutuklu ve hükümlülere Kýrklareli
Valiliði tarafýndan kitap ve para ödülü verildi.
10 Ocak-10 Temmuz 2008 tarihleri arasýnda düzenlenen kampanyanýn ödülleri 3 Temmuz’da yapýlan
törenle hak sahiplerine verildi. Ýstasyon Caddesinde kurulan stantlarýn
önünde yapýlan törende; Kýrklareli E
Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
kampanyaya katýlarak dereceye giren
üç hükümlünün para ödülü ve 100
temel eserden oluþan hediyeleri
kendilerine verilmek üzere Vali Hüseyin Avni Coþ tarafýndan Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat Semerci’ye takdim edildi.
4 Temmuz’da ise Ceza Ýnfaz
Kurumunda ödül daðýtým töreni
gerçekleþtirildi.
Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý
Esat Semerci, Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü
Yunus Cin ve 2. müdürler, Kurum
personeli ile hükümlü ve tutuklular
katýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat
Semirci, yaptýðý konuþmada: hükümlü ve tutuklulardan boþ zamanlarýný etkin ve üretken bir biçimde
deðerlendirmelerini isterken, bunun en güzel örneðinin de kitap
okumak olduðunu söyledi. Semerci,
“Toplumumuzda kitap okuma alýþkanlýðýnýn geliþmesi sonucunda suç
iþleme de ortadan kalkacaktýr. Böyle
bir alýþkanlýðýn oluþmasý hâlinde cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlmalarý
da saðlanmýþ olacaktýr. Okuma alýþ-
kanlýðý ve okuma sevgisi, ancak daha
çok kitap okuyarak kazanabilir.” dedi.
Törende; kampanya süresince
14712 sayfa okuyarak birinci olan
Murat Yapýcý’ya 100 temel eser kitap
seti ile birlikte 1000 YTL para ödülü, 13328 sayfa okuyarak ikinci olan
Haydar Yüksel’e 100 temel eser kitap seti ile birlikte 750 YTL para
ödülü, 12435 sayfa okuyarak üçüncü
Bülent Baransel’e 100 temel eser kitap seti ile birlikte 500 YTL para
ödülü Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat
Semerci tarafýndan verildi.
Seslenis
15 Aðustos 2008
Sayfa 7
Kütahya E Tipi’nden
Ýstanbul’da iki sergi
Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu hükümlü ve tutuklularýnýn el emeði göz nuru çini ürünleri 15-22
Temmuz 2008 tarihleri arasýnda Pendik'te, 18-28 Temmuz tarihleri arasýnda
Kadýköy'de sergilendi.
18-28 Temmuz tarihleri arasýnda Kadýköy'de gerçekleþtirilen serginin açýlýþý
Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin ve Kadýköy Belediye Baþkaný Selami Öztürk
tarafýndan yapýldý. Serginin açýlýþýna;
Ceza ve Tevkifevleri eski Genel Müdürü
Kenan Ýpek, Ýþyurtlarý Kurumu eski
Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Kadýköy
Kaymakamý Hasan Karahan, Kadýköy
Cumhuriyet Baþsavcýsý Kemal Canbaz,
Kadýköy Ýlçe Emniyet Müdürü Veysel Tipioðlu ve Kütahya Cumhuriyet Baþsavcýsý Cemil Kuyu, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Þeran katýldý. Sergiye katýlanlar arasýnda Avrupa Yakasý dizisinde Kubilay
karakteriyle dikkat çeken tiyatro oyuncusu Vural Çelik de vardý.
40 bin hükümlü ve tutuklu iþyutlarýnda çalýþýyor
Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, açýlýþta yaptýðý konuþmada; Ülkemizdeki
385 ceza infaz kurumundan 197'sinde iþyurdu bulunduðunu belirterek, iþyurtla-
rýnýn hükümlü ve tutuklularýn iþ ve meslek eðitimleri açýsýndan önemine dikkat
çekti. Bakan Þahin, þöyle konuþtu: "Ýþyurtlarýnda 40 bin civarýnda hükümlü ve
tutuklu çalýþýyor. Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda 97 bin civarýnda hükümlü ve tutuklumuz var. Aþaðý yukarý bunun yarýya yakýný bu iþyurtlarýnda bir iþle meþgul oluyorlar. Aslýnda biz bu iþyurtlarýný para kazanmak için kurmuþ deðiliz. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularýmýz rehabilite olsunlar, hayata yeniden adapte olsunlar ve tahliye sonrasýna hazýrlansýnlar
diye düþündük. Çünkü üreten insan kendisine gelir, güven duymaya baþlar, rahatlar, geleceðe güvenle bakar. Ama bir iþle
meþgul etmezseniz karamsar bir halati
ruhiye içerisine bürünür. Ýþ yurtlarýnýn
devreye girmesi, 40 bine yakýn hükümlü
ve tutuklunun bir iþle meþgul olmasý,
gerçekten onlarýn topluma yeniden kazandýrýlmasý açýsýndan son derece yararlý
olmaktadýr."
Ýnfaz sistemimiz çaðdaþ seviyede
Ýþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklularýn bir meslek öðrenmenin yanýnda çalýþmalarý karþýlýðýnda sigortalý olduklarýný ve belirli bir ücret de aldýklarýný
ifade eden Bakan Þahin, "Kütahya Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþ yurtlarýnda bir mesleði öðrenen, çini iþletmeciliðini öðrenen hükümlülerimizin, tutuklularýmýzýn öðrenmiþ olduklarý yeni bir
mesleði ve bu mesleðin sonucunda üretmiþ olduklarý ürünleri görüyoruz. Son
derece güzel, cazip ve piyasada da aranan
bir mesleði öðrenmiþ oluyorlar. Ve tabi
buna karþýlýk para da alýyorlar. Sigortalý
oluyorlar. Tabii, bir de kar payý alýyorlar.
Yani cezaevinde eðer iþ yurtlarýnda çalýþýyorsa para kazanma imkânýna da sahipler. Görüyorsunuz Türkiye'de artýk infaz
sistemi bana göre çað seviyesindedir.
Hatta bir çok ülkenin de önündedir. Bunu daha da geliþtireceðiz."dedi.
Ýstanbul'un cezaevi sorunu çözüldü
Adalet Bakaný Þahin, Son zamanlarda
infaz sistemimizde çok önemli deðiþmeler olduðunu hatýrlatarak, bu doðrultuda
Ýstanbul'da Silivri ve Maltepe'de yapýlan
ceza infaz kurumlarý kampüslerinin açýlmasýyla Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý
Cezaevinin kapatýldýðýný söyledi. Þahin,
"Türkiye'nin en eski cezaevlerinden biri,
belki de sembol haline gelmiþ cezaevlerinden biri Bayrampaþa Cezaevini kapatarak anahtarýný Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanýmýza teslim ettik. Orayý
kapattýnýz peki içerideki tutuklu ve hükümlüler nerede diye soracak olursanýz,
bir kýsmý Maltepe bir kýsmý da Silivri'ye
nakledildi. Niye? Çünkü buralara son
derece modern ve çaðdaþ infaz kurumlarý yaptýk. Biraz önce söylediðim özellikleri de içinde barýndýran ceza infaz kurumlarý yaptýk." þeklinde konuþtu.
Kütahya Cumhuriyet Baþsavcýsý Cemil Kuyu, "Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumunda konfeksiyon, çinicilik gibi sektörlerde 200'ün üzerinde
hükümlü çalýþýyor. Yýllýk ortalama kârýmýz 1 milyar YTL. Böylece bu tür yapýlan
çalýþmalarla tutuklularýn topluma kazandýrýlmalarýnda önayak oluyoruz. Cezaevlerinde iyileþtirme önemli bir nokta. Burada tanýtým ve satýþý yapýlan ürünler el
emeði ve sanat deðeri taþýyan ürünler"dedi.
Kütahya Cezaevi'nde çalýþan bir hükümlünün tahliye olduktan sonra kendi
iþini kurduðuna dikkat çeken Kuyu, "Kütahya Cezaevi'nde iþ yurtlarýnda eðitim
aldýktan sonra tahliye olan bir hükümlü iþ
yeri açtý. Açtýðý o iþyerinde iki eski hükümlüye de iþ verdi. Bu önemli bir geliþme" diye konuþtu.
Tekirdað 1 No’lu F Tipi’ne ziyaret
Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsýyken Müsteþarlýða atanan Ahmet Kahraman, Uluslararasý Hukuk
ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürüyken
Müsteþar Yardýmcýlýðýna atanan Ay-
Hakkâri’de
tiyatro gösterisi
Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Hakkâri Gençlik ve Sanat Tiyatro Grubu tarafýndan “Kayýp Hayatlar” adlý tiyatro
oyunu sahnelendi.
13 Haziran’da sahnelenen oyunu;
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Apaçýk,
Hakim Faruk Zeybek, Kurum Müdürü
Adem Tatlýsoy, Kurum 2. Müdürleri G.
Yusuf Fidanoðlu ve Zafer Çolakoðlu, Kurum Öðretmeni Adnan Öztürk, diðer personel ile hükümlü ve tutuklular izledi.
kut Kýlýç, Uluslararasý Hukuk ve Dýþ
Ýliþkiler Genel Müdür Yardýmcýsý Ergin Ergül ile Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Irak, Hollanda, Ýspanya, Ýsviçre, Amerika Birleþik Dev-
letlerinden gelen yargý mensuplarýndan oluþan heyet, 25 Haziran’da Tekirdað 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu
ziyaret etti.
Tekirdað Cumhuriyet Baþsavcýsý
Mustafa Demirdað ve Cumhuriyet
Savcýsý Metin Arda’nýn eþliðinde gerçekleþtirilen ziyarette; Kurum kütüphanesindeki brifingin ardýndan
heyet, Ceza Ýnfaz Kurumunda iþ
yurtlarý bünyesinde faaliyet gösteren
resim atölyesi, müzik aletleri atölyesi,
aðaç iþleri atölyesi, çini atölyesi ve bakýr atölyelerinde yapýlan çalýþmalarý
yerinde gördü. Ardýndan atölyelerde
hükümlü ve tutuklularca yapýlan resim, bakýr, aðaç iþleri, müzik aletleri,
hamak, çini gibi ürünlerden oluþan
sergi gezildi.
Sayfa 8
Seslenis
15 Aðustos 2008
Bayrampaþa C
Temelleri 1956 yýlýnda atýlan
ve 1968 yýlýnda hizmete açýlan
Türkiye'nin en büyük cezaevlerinden biri olan Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Adalet Bakaný M. Ali Þahin’in de katýldýðý törenle kapatýldý. Törene Bakan Þahin'le birlikte
Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkaný Kadir Topbaþ, Ceza ve
Tevkifevleri eski Genel Müdürü
Kenan Ýpek, Ýþyurtlarý Kurumu
eski Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Ýstanbul Cumhuriyet
Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin ve
Bayrampaþa Belediye Baþkaný
Hüseyin Bürge ve diðer bazý yetkililer katýldý.
Yaklaþýk 40 yýldýr hizmet vermiþ bulunan ve birçok anlamda
simge durumundaki Ýstanbul
Ceza Ýnfaz Kurumu ve Ýstanbul H
Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunun kapýlarýna kilit vuruldu. Olumsuz
yaþam koþullarýna sahip bu kurumlar tamamen boþaltýlarak, hükümlü ve tutuklular baþta Silivri
Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü
olmak üzere çaðdaþ standartlara
uygun olarak inþa edilen, 21. yüzyýla yakýþan, her türlü sosyal donatýya sahip cezaevlerine nakledildi.
Bayrampaþa'nýn Türkiye'nin
cezaevi tarihinin sembolü olduðunu, bu nedenle kapatýlýþýnýn törenle yapýldýðýný ifade eden Þahin,
"Aslýnda bu tören, bir anlamda,
bu çaðda olmamasý gereken bir
infaz anlayýþýnýn terk edilerek, yeni bir infaz sistemine geçiþin töreni gibi deðerlendirilebilir."dedi.
Adil, hýzlý, eriþilebilir, güven
duyulan, insan haklarýna saygýlý,
etkin bir yargý ve infaz sistemini
ortaya koymayý amaçladýklarýný,
bunu da büyük ölçüde baþardýklarýný vurgulayan Þahin konuþmasýna þöyle devam etti: “Ankara'da isyanlarla, ölüm oruçlarýyla anýlan,
belki Bayrampaþa'dan daha olumsuz þartlarda olan Ulucanlar Cezaevi de kapatýldý. Ýzmir - Buca'da
bulunan cezaevi de bu yýl içinde
Aliaða'da yapýlmaya baþlanacak
cezaevinin tamamlanmasýnýn ardýndan kapatýlacak. Biz Türkiye'nin çaðýn içinde bulunduðu
deðiþimi ve dönüþümü yargýda da,
ceza infaz sisteminde de yakalamasý için çabalýyoruz. ABD'de cezaevlerinde bulunan kiþi sayýsýnýn
100 binde 600, Ýngiltere'de 300,
Almanya-Fransa'da 250, bizde ise
128. Ben bunu dahi yüksek buluyorum. Çünkü bizim toplumumuzun kendine has özellikleri,
kültürü ve hayata bakýþý; iyi insan,
iyi vatandaþ olmaya müsaittir.
Neyi özlerim biliyor musunuz? Bir gün Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürümüz bana gelsin
ve desin ki; 'Sayýn Bakaným, bizim
þu anda 29 bin infaz koruma memurumuz var. En son aldýðýmýz
bilgiye göre, cezaevlerinde kalan
hükümlü ve tutuklu sayýsý 29 bine
inmiþ. Bu personel biraz fazla. Ýsterseniz bunlarýn bir kýsmýný arzu
ettikleri kurumlara gönderelim.'
Böyle bir noktaya gelmiþ olayý temenni ediyorum.”
Bayrampaþa Cezaevi'nin
yerine, sanat-kültür aktivite
alanlarý inþa edilecek
Bayrampaþa Cezaevi'nin kapatýlmasý dolayýsýyla düzenlenen törende konuþma yapan Ýstanbul
Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ da Çaðlayan'daki adliye binasýnýn yapýldýðý alaný, ''Adalet mülkün temelidir'' anlayýþýyla
Sultanahmet Adliyesi ve Bayrampaþa Cezaevinin bulunduðu
mekânlar karþýlýðýnda Adalet Bakanlýðýna verdiklerini anlattý.
Topbaþ, 120 dönüm civarýndaki Bayrampaþa Cezaevi'ne yapý yoðunluðu getirmeden düzenleme
yapacaklarýný ifade ederek, þöyle
konuþtu:“Çevre halký bundan tedirgin. Büyük yapýlar yapma projemiz yok. Burasý, altýnda yer yer
otoparklarý olan, sanat ve kültür
aktivite alanlarý ve aðýrlýklý olarak
yeþil alan olacak. Bölge insanlarýnýn yýllardýr sýkýntý yaþadýðý bu
alan, yeniden insanlýðýn mutluluðuna vesile olacak bir alan haline
getirilecek.''
Topbaþ, "Binalarýn hiçbir
özelliði yok. Yýkýlacak, kalkacak.
Çalýþmalar yakýnda baþlayacak.
Projeyi de halka göstereceðiz." dedi.
Törende konuþan Ýstanbul
Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut
Cengiz Engin de böyle bir kapanýþ töreninin ilk kez yapýldýðýný
ifade ederek, "Zira törenler, açýlýþlar, topluluða ve ülkeye katký saðlayacak kurum, kuruluþ ve tesisle-
rin açýlýþ sevincini yaþatmak için
yapýlýr. Bugünse bir kurumun kapatýlmasý ve terk edilmesi için bir
tören yapýyoruz. Ancak kapanýþ ve
terk ediþ olsa dahi bu töreni
önemli ve anlamlý buluyorum."
diye konuþtu.
Engin, Bayrampaþa Cezaevinin hizmet verdiði süre içinde ülke gündemini sürekli meþgul
eden bir kurum olduðunu vurgulayarak, burada Türkiye'de isimleri ve þöhretleri bilinen çok sayýda insanýn misafir edildiðini söyledi. Tüm iyileþtirmelere çalýþmalarýna raðmen Bayrampaþa'nýn, yorgun ve eskimiþ duvarlarý, eski koðuþlarýyla artýk, yükünü
taþýyamaz bir hale geldiðini belir-
ten Engin, "Bugün acý ve tatlý hatýralarýyla cezaevleri tarihinin
önemli bir sayfasýný kapatýyoruz."
dedi.
Konuþmalarýn ardýndan, beraberindeki heyetle birlikte cezaevinin boþaltýlan koðuþlarýný gezen Adalet Bakaný Mehmet Ali
Þahin, uzun yýllar ülke gündeminde yer alan Ceza Ýnfaz Kurumunda koðuþlarý, yemekhaneyi,
açýk görüþ alanlarýný, koridorlarý
ve mahkumlarýn volta attýklarý avluyu inceledi. Bakan Þahin, daha
sonra müzik ve alkýþlar eþliðinde
Bayrampaþa Cezaevinin kapýsýna
kilit vurarak, anahtarýný Ýstanbul
Büyükþehir Belediye Baþkaný
Topbaþ’a verdi.
Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü
Kapatýlarak, kapýsýna kilit vurulan
Bayrampaþa Cezaevindeki hükümlüler
Silivri ve Maltepe’deki ceza infaz
kurumlarý kampüsünde yer alan modern
ceza infaz kurumlarýna nakledildiler.
15 Aðustos 2008
Seslenis
Sayfa 9
Cezaevine kilit
Bayrampaþa
Cezaevinin kapýsýna
törenle kilit vuruldu
Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu ile Ýstanbul H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun kapatýlarak,
burada kalan hükümlü ve tutuklularýn
Silivri ve Maltepe’de inþa edilen ceza
infaz kurumlarý kampüslerindeki kurumlara nakledilmesiyle Türkiye’nin
en büyük ilindeki cezaevi sorunu da
sona erdi.
Sayfa 10
Seslenis
15 Aðustos 2008
Hâkim ve Cumhuriyet Savcýlarýna
‘denetimli serbestlik semineri’
25 Haziran 2008 tarihinde
Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasý Konferans Salonunda, 26
hakim ve 12 Cumhuriyet savcýsýnýn katýldýðý meslek içi eðitim programýnda, Denetimli
Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri KAMER tarafýndan ceza infaz kurumlarý
ile denetimli serbestlik konusunda sunum yapýldý.
Daire Baþkaný KAMER sunumunda; Ülkemizde kurulan
denetimli serbestlik sisteminin temelini suç iþleyen kiþinin topluma kazandýrýlmasý,
iþlediði hukuka aykýrý eylemin
Iðdýr Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda
‘denetimli serbestlik’
konferansý
Iðdýr Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü
tarafýndan, Iðdýr Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülere yönelik olarak, "Denetimli Serbestlik Sistemi ve Amacý,
Koruma Kurullarý, Koruma Kurullarýna Baþvuru ve Türk Ceza
Sisteminde Çalýþma Cezasý" konularýnda konferans verildi.
Konferansa, Iðdýr Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu Müdürü, 2. Müdürler, ceza infaz kurumu personeli ile tutuklu ve hükümlüler katýldý.
Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezi Þube Müdürlüðünde görevli Denetim Görevlisi Sosyolog
Adem Gürcan tarafýndan "Denetimli Serbestlik Sistemi ve Amacý",
Denetleme Memuru Nesip Tekay
tarafýndan "Koruma Kurullarý, Koruma Kurullarýna Baþvuru", Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Resul Emrah Bilgin tarafýndan ise "Türk Ceza Sisteminde Çalýþma Cezasý" konularýnda sunum yapýldý.
Tutuklu ve hükümlüler tarafýndan büyük bir memnuniyetle
karþýlanan konferans, konularla ilgili sorularýnýn cevaplandýrmasýyla
son buldu.
Nazilli’de
polis adaylarýna
seminer
Nazilli Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü
tarafýndan Nazilli Polis Meslek Yüksekokulu 2. sýnýf öðrencilerine, Nazilli Adalet Sarayýnda, "Türk Denetimli Serbestlik Sistemi" konulu seminer verildi.
Seminere; Nazilli Cumhuriyet
Baþsavcýsý Faruk Çalýþkan, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi
Þube Müdürlüðünden Sorumlu
Cumhuriyet Savcýsý Gülerdem Altun, Polis Meslek Yüksekokulu Emniyet Amiri Ahmet Yýldýz, Kýzýlay
Derneði Baþkaný Av. Muhsin Doðan
ve Aydýn Barosuna kayýtlý olup Nazilli'de bulunan bazý avukatlar katýldý.
Seminerde; denetimli serbestlik
sistemi ve bu sistem içerisinde kolluk kuvvetleri ile yapýlan iþ birliði
hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verildi.
Sunumun ardýndan polis adaylarýnýn ve katýlýmcýlarýn sorularý cevaplandýrýldý.
olumsuz sonuçlarýný anlamasý
ve yeniden suç iþlememesini
hedefleyen rehabilitasyon temeline dayandýðýný ifade etti.
Hapis cezasýnýn ertelenmesinde veya koþullu salýverilmede
"rehber" görevlendirilmesi,
hükmün açýklanmasýnýn geri
býrakýlmasý kararý ile birlikte
"yükümlülük" yüklenmesi, çocuklarýn Çocuk Koruma Kanununun 36 ncý maddesi gereðince "denetim altýna alýnmasý" halinde sanýk veya hükümlülerin denetim altýna alýndýðýný sonuçta toplumun güvenliði
için çalýþmalar yapýldýðýný ifade etti.
Iðdýr’da Suçtan Zarar Gören Kadýnlara Yönelik
Yardým Projesi Kapsamýnda ‘Anne Eðitimi
Konferansý’ gerçekleþtirildi
Iðdýr Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan 2007 yýlý içerisinde hazýrlanan 7
projeden biri olan maðdurlara yönelik
“Aile Ýçi Þiddete Maruz Kalmýþ Suçtan
Zarar Gören Kadýnlara Yönelik Yardým
Projesi” kapsamýnda sürdürülen eðitimler devam ediyor.
Iðdýr Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü'nün bu
çalýþmasýna Iðdýr ilinde bulunan kamu
kurum ve kuruluþlarý da destek verilyor.
Þube Müdürlüðünce proje kapsamýnda
aile içi þiddete maruz kalarak,suçtan
zarar gören kadýnlarýn bilgilendirilmesi
amacýyla “Denetimli Serbestlik Sisteminin Tanýtýmý, Koruma Kurulu, Aile
Ýçi Þiddetin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Aile Ýçi Þiddetten Korunmanýn Yasal Yollarý" konularýnda Iðdýr Cumhuri-
yet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Üyeleri olan; Türk Anneler Birliði Derneði
ile Türk Kadýnlar Birliði Derneði Iðdýr
Þubesi Baþkanlýklarý ve Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü iþ birliðiyle Iðdýr ilinde aile
içi þiddet olaylarýnýn yoðun yaþandýðý
mahallelerde anne eðitimine yönelik
konferans gerçekleþtirildi.
Iðdýr Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce, Iðdýr Fevzi Çakmak Ýlköðretim Okulu ve
Iðdýr Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu
konferans salonlarýnda hafta sonlarý
aralýklarla yaklaþýk 600 kadýna yönelik
konferanslar düzenlendi. Konferanslara konuþmacý olarak Iðdýr Denetimli
Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube
Müdürü Resul Emrah Bilgin, Þube
Müdürlüðünde görevli Denetim Görevlileri Sosyolog Adem Gürcan ve Öð-
retmen Nurcan Arslan ile Iðdýr Devlet
Hastanesi'nde görevli olup Þube Müdürlüðünün gönüllü çalýþaný Psikolog
Derya Bora Oðuztürk katýldý.
Konferanslar; geniþ katýlýmlý olarak
gerçekleþtirilerek, katýlýmcýlarýn sorularýn cevaplandýrýlmasý ve ilgili kurumlara yönlendirilmeleri ile son buldu.
Maðdurlara yönelik hazýrlanan proje devam etmekte olup, 2008 yýlý sonunda tamamlanmasý plânýyor.
15 Aðustos 2008
Seslenis
Sayfa 11
Koruma Kurullarýnda yeni dönem:
iþ kurma projeleri
Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý'nýn, eski hükümlülerin kendi iþlerini
kurmalarýna yönelik geliþtirilen projelerin deðerlendirilmesine iliþkin talebi
üzerine, Özürlü ve Eski Hükümlü Çalýþtýrmayan Ýþverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralarý Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluþu ile Çalýþma Usul ve
Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðin 6 ncý
maddesi uyarýnca oluþturulan Özürlü ve
Eski Hükümlü Çalýþtýrmayan Ýþverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralarý Kullanmaya Yetkili Komisyon 26 Haziran
2008 tarihinde Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü Toplantý Salonunda olaðanüstü toplandý.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlý-
ðý Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü
Namýk Ata baþkanlýðýndaki olaðanüstü
toplantý; Denetimli Serbestlik ve Yardým
Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný
Vehbi Kadri Kamer, Tetkik Hâkimi Ýbrahim Usta, Ýþgücü Uyum Dairesi Baþkaný
Ferudun Giresun, Çalýþma Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný H. Hami Özalan,
Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Mehmet Berk, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý Koruma
Kurullarý ve Yardým Þube Müdürü Nilgün Eski, Ýþgücü Uyum Dairesi Þube
Müdürü Abdülkadir Yanici, Özürlüler
Ýdaresi Baþkanlýðý Þube Müdürü Ömer
S. Alýçcý, Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (Türk-Ýþ) Uzmaný Enis
Baðdadioðlu ve Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) Avukatý
Z. Ulaþ Yýldýz’ýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirildi.
Toplantýda; Denetimli Serbestlik ve
Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire
Baþkaný Vehbi Kadri Kamer tarafýndan,
ceza infaz kurumlarýndan salýverilen hükümlülerin yaþamlarýnýn düzenlenmesinde ve toplumsal yaþama uyum süreçlerinin hýzlandýrýlmasýnda meslek ve iþ
olanaklarýna ulaþýlabilirliðin önemli bir
iþleve sahip olduðunu belirterek, eski
hükümlülerin yeniden suç iþlemelerinin
en aza indirilmesi için gerek ceza infaz
kurumlarýnda bulunduklarý süre içinde
rehabilitasyonlarýnýn saðlanarak salýverilmeye hazýrlanmalarý, gerekse salýverilme
SAÐLIK BAKANLIÐI II. ALT
KOMÝSYON TOPLANTISI YAPILDI
Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ile Saðlýk
Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüðü II. Alt Komisyon Toplantýsý, 17 Temmuz 2008 tarihinde
saat 10:00'da Adalet Bakanlýðý Ceza
Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Eðitim Merkezi Toplantý Salonunda yapýldý.
Denetimli Serbestlik ve Yardým
Hizmetlerinden Sorumlu Daire
Baþkaný Vehbi Kadri Kamer’in baþkanlýk ettiði toplantýya; Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüðünden Þube Müdürü Ertan Kavasoðlu, Þube Müdürlüðü
uzmanlarý, Ankara Numune Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi AMATEM'de görevli Dr. Mustafa Kemal
Çetin ile Ankara ve Sincan Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi
Þube Müdürlüklerinden temsilciler
katýldý.
Toplantýda ilk olarak; I. Alt Komisyon Toplantýsýnda saðlýk kurumlarýnda çalýþan personele, 5237
sayýlý Türk Ceza Kanunu'nun 191
inci maddesi ile ilgili seminerler verilmesi kararýnýn alýndý. Ardýndan
29-30 Nisan 2008 tarihlerinde Kýzýlcahamam'da düzenlenen "Madde
Baðýmlýlýðý Tedavisinde Denetimli
sonrasý uyum sürecinde gerekli destek
mekanizmalarýnýn kurulmasýnda kurumlar arasý iþbirliðinin büyük önem taþýdýðýný, bu kapsamda eski hükümlülere
yönelik projelerin, özellikle de kendi iþini kurma projelerinin desteklenerek hayata geçirilmesinin istihdam ortamýnýn
geliþtirilmesine büyük katký saðlayacaðýný, koruma kurullarýnýn eski hükümlülerin istihdam edilebilmelerine yönelik
çalýþmalarý için de yeni bir dönemin baþlangýcý olacaðýný ifade etti.
Yapýlan görüþmeler sonucunda, Alaþehir, Antalya, Amasya, Ardahan, Batman, Erzincan, Ýzmir, Gaziantep, Kahramanmaraþ, Karþýyaka, Zile ve Þebinkarahisar Koruma Kurulu Baþkanlýklarýnca
eski hükümlülerin kendi iþlerini kurmalarýna yönelik geliþtirilen 14 proje, Bakýrköy, Bafra, Doðubayazýt, Isparta ve Sincan Koruma Kurulu Baþkanlýklarý tarafýndan bilgisayar donanýmlý teknoloji sýnýfý oluþturulmasýna yönelik geliþtirilen
7 proje olmak üzere toplam 21 proje deðerlendirilerek, bu projelerin tamamýnýn
uygulanmasýna karar verildi.
Eski hükümlülerin kendi iþlerini
kurma projeleri için 66.410,21 YTL, bilgisayar donanýmlý teknoloji sýnýfý projeleri için ise 151.516,27 YTL olmak üzere
toplam 217.926,48 YTL kaynak aktarýldý.
Zile’de denetimli
serbestlik uygulamalarý
Serbestlik Uygulamalarý Semineri
ile uyuþturucu veya uyarýcý madde
kullanan sanýk ve hükümlüler hakkýnda hükmedilen "tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin" uygulama sonuçlarý deðerlendirildi.
Daire Baþkaný Kamer konuþmasýnda; Ülkemizde 1 Haziran 2005
tarihinde kurulan denetimli serbestlik hizmetlerinin kýsa zamanda
kurumsallaþtýðýný, çalýþmalarýný
planlý bir þekilde sürdürdüðünü, bu
kapsamda uyuþturucu veya uyarýcý
madde kullanan ya da bulunduranlarla ilgili; denetimli serbestlik per-
sonelinin görevlerinde kullanmalarý
amacýyla "Madde Kullanýmý Olan
Hükümlülerle Çalýþma El Kitabýnýn" hazýrlandýðýný, denetimli serbestlik personeline bu konuda eðitim verildiðini, gerçekleþtirilen yurt
dýþý çalýþma ziyaretleri ile denetimli serbestlik personelinin uygulamalarý yerinde görme imkanýna sahip olduðunu, ulusal bir konferansýn yapýlmasýna katký saðlandýðýný
ve önümüzdeki dönemde uluslararasý bir konferansýn yapýlmasýnýn
planlandýðýný ifade etti.
5237 sayýlý Türk Ceza Kanunun
50/1-f maddesi ile yürürlüðe giren
kamu yararýna ücretsiz olarak çalýþtýrma seçenek yaptýrýmlarýnýn infazýna yönelik çalýþmalar her gün geliþerek devam ediyor. Zile Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce, 2008 yýlý Haziran ayý sonuna kadar toplam 14 hükümlü çeþitli
kamu alanlarýnda çalýþtýrýlmaya baþlandý.
Hükümlüler, Milli Eðitim Müdürlüðü ve baðlý olan köy okullarýnda 3672, Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürlüðünde 322, Halk Kütüphanesinde 200, Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfýnda 192, Saðlýk
Ocaklarýnda 162 saat olmak üzere;
temizlik ve çevre düzenleme iþlerinde toplam 4548 saat çalýþtýrýldý. Halen 13 kiþinin ücretsiz kamu cezasý
yükümlülüðü devam ediyor.
Þanlýurfa’da hükümlülere denetimli serbestlik semineri
Þanlýurfa Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Denetimli
Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce,
31/07/2008 tarihinde Þanlýurfa Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda; 01/08/2008 tarihinde ise Ceza Ýnfaz Kurumunun açýk bölümünde bulunan tutuklu ve hükümlülere, denetimli serbestlik hizmetlerinin amacý,
kapsamý ve uygulamalarý ile koruma kurullarý hakkýnda bilgilendirme amaçlý seminer gerçekleþtirildi.
Tutuklu ve hükümlülerin yoðun bir katýlým gösterdiði seminerde; Þube Müdürü Abdurrahman Çaba, Öðretmen Ali Oktay, Sosyal Çalýþmacý Mustafa
Heþe, Denetleme Memurlarý Saim Karataþ ve Meh-
met Güneþ tarafýndan Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetleri ile Koruma Kurullarý kapsamýnda
sunulan hizmetler, slayt gösterimi eþliðinde açýklayýcý bir þekilde sunuldu.
Yapýlan sunumda katýlýmcýlara, denetimli serbestlik sistemi uygulamalarý, kamuya yararlý bir iþte
ücretsiz çalýþtýrma kararý ile iþ arama izni ve bu kararlardan ceza infaz kurumlarýnda bulunan hükümlülerin nasýl faydalanabileceði, koruma kurullarýnýn
faaliyetleri, kurula baþvuru þartlarý ve kurulun görevleri ile yapýlan çalýþmalar hakkýnda detaylý bilgiler verildi.
Seslenis
Sayfa 12
15 Aðustos 2008
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARLA ÝLGÝLÝ DÝSÝPLÝN ÝÞLEMLERÝ (2)
Geçen ay yayýnlanan yazýmda,
mevzuata uygun olmayan usullerde
alýnan kararlar sonucunda verilen
disiplin cezalarýna vurgu yapmýþ ve
hatalý uygulamalara neden olan bu
kararlar üzerinde örnek vererek duracaðýmýzý belirtmiþtim.
Bu yazýda da yine iki ayrý karar
örneðini esas alarak deðerlendirmelerde bulunmak ve buna baðlý
olarak ortaya konulan hatalý uygulamayý tartýþmaya açmak istiyorum.
Örnek 1- A Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda kasten öldürme suçundan hükümlü olarak bulunmakta olan SB hakkýnda; " 5275 sayýlý
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un 43 üncü
maddesinin ikinci fýkrasýnýn ( f )
bendinde belirtilen " kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak." suçundan dolayý, bir ay süreyle ziyaretçi kabulünden yoksun
býrakma cezasý " verilmiþtir.
Ayný disiplin kurulu tarafýndan;
Örnek 2- A Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda kasten yaralama suçunda hükümlü olarak bulunmakta
olan BK hakkýnda; " 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý
Hakkýnda Kanun'un 43 üncü maddesinin ikinci fýkrasýnýn ( f ) bendinde belirtilen ‘kumar ve benzeri
oyunlar oynamak veya oynatmak.’
suçundan dolayý, üç ay süreyle ziyaretçi kabulünden yoksun býrakma
cezasý " verilmiþtir.
Öncelikli olarak, ilgili disiplin
kurulu kararlarýna esas olan 5275
sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun hükümlerini inceleyecek olursak;
- 5275 sayýlý Kanunun 47 nci
maddesine göre, disiplin suçlarýyla
ilgili olarak iþlem yapma yetkisinin
" Disiplin Kurulu " na ait olduðunun,
- 5275 sayýlý Kanun'un 43 üncü
maddesinde ise sayýlan suçlarý iþleyenlerin bir aydan üç aya kadar ziyaretçi görüþüne çýkarýlmayacaðýnýn,
hüküm altýna alýndýðýný görmekteyiz.
Kanun'un 43 ve 47 nci maddeleri birlikte deðerlendirildiðinde, uygulanacak ceza süresinin tespitinde, disiplin kurullarýna çok geniþ
bir yetki verildiði anlaþýlmaktadýr.
Burada üzerinde durulmasý gereken husus, disiplin kurullarýnýn
bu yetkilerini kullanýrken nelere
dikkat etmeleri gerektiðidir.
Konuyu açýklýða kavuþturmak
için, yukarýdaki tespitler ýþýðýnda,
örnek kararlarý incelemeye almanýn
yararlý olacaðý düþünülmektedir.
Buna göre;
Birinci örnekte yer alan disiplin
kurulu kararýnda; bir ay olarak belirlenmiþ olan ceza süresi, ikinci örnekte; ayný disiplin kurulu tarafýndan üç ay olarak takdir edilmiþ ve
buna yönelik bir açýklama da ilgili
kararda yer almamýþtýr.
Bu iki karar birlikte deðerlendirildiðinde ilk akla gelecek düþüncenin, disiplin kurulunun vermiþ olduðu kararlarda tamamen keyfi bir
uygulama içerisinde olduðu gerçeðidir.
Bu düþüncenin oluþmasýnýn en
büyük nedeni ise sorulan þu soruya
alýnamayan cevaptan kaynaklanmaktadýr.
- Ayný disiplin kurulu; ayný suçla
ilgili olarak, ayný ifadeleri kullanarak, farklý kiþiler hakkýnda, neden
farklý kararlar vermiþtir?
Bu sorunun cevabý, eðer ilgili
kararda belirtilmiyorsa, kararý veren
disiplin kurulunun tamamen keyfi
uygulamalar içinde olduðu ve deðerlendirmelerinde objektif esaslarý
gözetmediði elbette düþünülecektir.
Oysa;
Ýdarenin eylem ve iþlemlerinde
keyfi uygulamalarda bulunamayacaðý esastýr.
Ayrýca;
Bu gibi uygulamalar, ceza infaz
kurumlarýndaki genel disiplin üzerinde de zafiyet yaratacaðýndan ve
idarenin tarafsýzlýðýný da sorgulanýr
hale getireceðinden son derece
önemli olarak görülmelidir.
Bilindiði üzere, bugün ceza infaz kurumlarýmýzda infazýn yerine
getirilmesi sýrasýnda, hükümlü ve
tutuklularýn her aþamada bilgilendirilmelerine büyük önem veril-
Kayseri ve Eskiþehir H Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn ‘acý kaybý’
Kayseri Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu Elektrik
Teknisyeni Doðan Saðýr,
akciðer enfeksiyonu nedeniyle 5 Haziran’da hayatýný kaybetti. Saðýr'ýn
naaþý Kurum bahçesinde
düzenlenen törenin ardýndan Memleketi Sivas’ýn Gemerek ilçesinde
topraða verildi. Cenaze
merasimine; Cumhuriyet
Baþsavcýsý M. Siyami Baþok, Kurum Müdürü Elvan Çaðlayan, 2. müdürler, Kurum personeli ile
yakýnlarý katýldý. 1959 doðumlu Saðýr, evli ve iki
çocuk babasýydý.
Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
ise Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ýbrahim Uyaroðlu ile Ýnfaz ve Koruma
Memuru Lütfi Menekþe
vefat etti.
Kurumda infaz ve koruma baþmemuru olarak
görev yapmakta olan Ýbrahim Uyaroðlu, geçirdiði
kalp krizi sonucu 28 Temmuz’da vefat etti. 1965 yýlýnda Eskiþehir’de doðan
Uyaroðlu, evli ve iki çocuk babasýydý. 19 yýllýk
hizmeti bulunuan Uyaroðlu, Ceza Ýnfaz Personeli
Dayanýþma Derneði (CÝPDER) üyesiydi.
Yine ayný Kurumda infaz ve koruma memuru
olarak görev yapmakta
olan Lütfi Menekþe ise
rahatsýzlýðý nedeniyle Es-
Ýbrahim Uyaroðlu
Lütfi Menekþe
kiþehir Osmangazi Üniversitesi Eðitim ve Uygulama Hastanesi Hematoloji bölümünde tedavi görürken 14 Haziran’da hayatýný kaybetti.
1960 yýlýnda Eskiþehir’de doðan Menekþe,
evli ve iki çocuk babasýydý. Mesleðe 1986 yýlýnda
baþlayan Menekþe, CÝPDER üyesiydi.
Vefatý büyük bir üzüntüyle karþýlan üç personele Allah’tan rahmet,
ailelerine, yakýnlarýna ve
mesai arkadaþlarýný baþ
saðlýðý dileriz.
Yusuf Kenan
ÇAÐLAR
Kontrolörler
Kurulu Baþkaný
mektedir.
Sistemimiz içerisinde idarenin
herhangi bir uygulamasýna muhatap olan hükümlü veya tutuklu, bunun gerekçesini en açýk þekilde öðrenebilmeli, kendisine bu konuda
gerekli her türlü bilgi verilmelidir.
Disiplin kurullarý elbette Kanun'da verilen yetkilerini kullanacaktýr. Ancak; bu yetkilerini kullanýrken adil ve þeffaf davranmalý,
objektif esaslarý gözeterek karar
vermelidir.
Örneklerimize dönecek olursak.
Disiplin kurulunun, bu iki hükümlü hakkýnda ayný suçla ilgili olarak, farklý ceza süreleri takdir etmesinde garipsenecek bir durum söz
konusu olmamalýdýr. Ancak; bunu
böyle düþünebilmek için, disiplin
kurullarý vermiþ olduklarý kararlarda, bu farklý durumu haklý kýlacak
açýklamalara mutlaka ayrýntýlý olarak yer vermek zorundadýrlar.
Bu þekilde verilmiþ kararlar, iþte
o zaman keyfi olarak nitelenemeyecek ve adil kararlar olarak deðerlendirilebilecektir.
Bu nedenle, disiplin kurullarýnýn bundan sonraki aldýðý kararlarda, yukarýdaki açýklamalarý da
göz önünde bulundurmalarý faydalý
olacaktýr.
Ýzmir’de belge daðýtým töreni
Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn iþ ve meslek edinmeleri amacýyla açýlan kurslarý baþarýyla tamamlayanlara geçtiðimiz ay törenle belgeleri verildi.
Belge daðýtým törenine; Cumhuriyet Savcýsý Yusuf
Aslan, Kurum Müdürü Remzi Uluþahin, 2. Müdür Mehmet Ali Aragün, Kurum Öðretmeni Tayfur Göl, Kurum
personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Cumhuriyet
Savcýsý Yusuf Aslan, hükümlü ve tutuklularýn bu tür faaliyetlere katýlmalarýnýn önemine dikkat çekerek, bu tür
faaliyetlerin artarak süreceðini söyledi.
Törende birinci ve ikinci kademe okuma yazma, sýcak mutfak aþçýlýðý ve erkek kuaförlüðü kurslarýnýn belgeleri daðýtýldý.
Törende, münazara yarýþmasýnda ve satranç turnuvasýnda baþarýlý olanlara birer kitap hediye edildi.
Ayrýca Yazarlýðýný ve yönetmenliðini Dokuz Eylül
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öðrencilerinden Tuðhan Birinci ve Murat Gürel'in yaptýðý Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öðrenci topluluðunun oynadýðý 'Bir Dizi Tiyatro" oyunu sahnelendi.
Oyunu; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Emin Atik,
Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Aslan, Kurum Müdür Vekili
Mehmet Ali Aragün, Kurum personel ile hükümlü ve tutuklular izledi.
Seslenis
15 Aðustos 2008
Ali Suat ERTOSUN
Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu
Üyesi
FEDAKÂRLIK
Ýlkokul dördüncü sýnýfta öðretmen yokluðundan sýnýfýmýz çok kalabalýktý. (B) þubesindeydik ve iki
sýnýf birleþtirilmiþti. Hatýrladýðým
kadarýyla 80-85 kiþiydik. Halbuki
(A) þubesi 40 kiþi kadardý. Her nedense o sýnýf bir önceki yýl ki mevcudunu koruyordu. Bizim sýnýfýmýz
ise geçen senenin (B ve C) þubeleri
ile sýnýfta kalanlardan oluþuyordu.
O yýllarda sýnýfta kalmanýn çok olmasý, nüfusa geç kaydedilme ve
Balkanlardan gelen ailelerin çocuklarýnýn okula yeniden baþlatýlmalarý
nedeniyle öðrenciler yaþça büyük ve
iri yarýydýlar. Okulun en büyük
dersliðinde týkýþ-sýkýþ oturuyor, gürültü nedeniyle dersleri anlayamýyor, günlerimiz hay-huy içerisinde
geçip gidiyordu. Ýki ay kadar sonra
okulumuza genç bir bayan öðretmen atanýnca, sýnýfýmýzdaki öðrencileri ikiye ayýrarak, bizi (C) þubesine göndermiþlerdi. Öðretmenimiz
Faik Bey'in kendi sýnýfýna çalýþkan
ve baþarýlý öðrencileri aldýðý söyleniyordu. Hatta sonradan da bizim sý-
nýfýmýzdaki bazý çocuklar ailelerinin baþvuru ve giriþimleri sonucu
(B) þubesine geçmiþlerdi.
Yeni öðretmenimiz Þevval Haným çok gayretli ve çalýþkandý. Okulumuz akþama kadardý. Bizi okuttuðu iki yýl süresince öðleden sonralarý ek dersler yaparak yetiþtirmiþ ve
ilkokul bitirme sýnavlarýnda tüm
öðretmen ve velilerin takdirini kazanarak baþarýyla mezun etmiþti.
Þimdi düþünüyorum da öðretmenimiz muhtemelen çalýþkan öðrencilerin (B) þubesinde býrakýldýðýný
anlamýþ, belki de öðrenmiþti. Ama
bunu sorun etmemiþ; her türlü sýkýntýya ve güçlüðe karþý koymuþ,
moralimizi bozmamýþ, çok çalýþarak
ve bizleri de çalýþtýrarak eksiklerimizi tamamlamýþ, (C) þubesinden
gerek okul gerekse meslek yaþamlarýnda baþarýlý olmuþ çok sayýda öðrenci yetiþtirmiþti.
Öðretmenimizin yaptýðý tek kelime ile fedakârlýktý.
* * *
Hastalarýný iyileþtirmek için çýrpýnan doktorlarý, davalarý çabuk ve
hakkaniyete uygun þekilde bitirmek
için zaman gözetmeksizin çalýþan
hâkimleri, özetle iþini en iyi þekilde
yapan insanlarý her zaman hayranlýkla izlemiþ, onlarda profesyonelliðin ötesinde fedakârca çalýþmanýn
izlerini görmüþümdür.
* * *
Fedakârlýk üzerine çok þey söylenmiþ ve yazýlmýþtýr. Kimileri
"Karþýlýksýz destek", kimileri "Sevginin tek ölçütü", bazýlarý "Ýliþkilerin katili", bazýlarý da "Eski bir gelenek" olarak tanýmlamýþlardýr. Bunlarý çoðaltmamýz mümkündür.
Bana göre fedakârlýk, insaný insan yapan erdemlerden biridir.
Anne ve babalarýmýzýn her türlü yoksunluða göðüs gererek bizler
için yaptýklarý fedakârlýk deðil midir? Yavrularýný dünyaya getirmek,
korumak, yetiþtirmek, beslemek ve
yaþamlarýný sürdürmelerini saðlamak için bazý hayvanlarýn kendilerini tehlikeye atmalarý, ölümü göze
almalarý ve gerektiðinde ölmeleri
fedakârlýktan baþka ne ile açýklanabilir?
Aþký tanýmlarken en fazla fedakârlýk sözcüðünü kullanmýyor
muyuz?
Tüm dinler iyilikten söz ederken fedakârlýk konusunu iþlemiyor
mu?
Yurt severliðin ölçüsü fedakârlýk
deðil mi? Çanakkale'de ve Kurtuluþ
Savaþý’nda bize baðýmsýz bir vatan
býrakmak için kendilerini feda eden
atalarýmýzýn yaptýklarýný fedakârlýktan daha güzel tanýmlayacak bir kelime var mý? Çanakkale'yi denizden
geçemeyen Ýtilaf Devletlerinin Gelibolu Yarýmadasý ve Kumkale'ye asker çýkarmalarý üzerine 19. Tümen
Sayfa 13
Komutaný Kurmay Yarbay Mustafa
Kemal'in "Ben size taarruz etmeyi
emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek
zaman içinde yerimize baþka kuvvetler ve komutanlar geçebilir" emrini uygulayan ve sancaðýný teslim
etmeyen 57. Alay'ýn baþta komutanlarý olmak üzere mevcudunun tamamýnýn þehit olmasý fedakârlýktan
baþka nedir?
* * *
Ancak yine de deðinmeden geçemeyeceðim bir husus vardýr. O da
bizi biz yapan deðerlerimiz dýþýnda,
insan iliþkilerinde fedakârlýðýn karþýlýklý olmasý en uygun olanýdýr. Tek
taraflý fedakârlýk çok zaman kiþiliði
öldürür ve mutsuzluktan da baþka
bir þey getirmez.
GÜZEL SÖZLER
Bir insanýn gerçek zenginliði,
onun bu dünyada yaptýðý iyiliklerdir.
Hz. Muhammed
Ayný dili konuþan deðil, ayný
duygularý paylaþanlar anlaþabilirler.
Mevlâna
Ne söyleyeyim diye baþtan düþünmek, niçin söyledim diye sonunda piþman olmaktan iyidir.
Sadi
Kendi menfaatini baþkasýnýn
menfaatine feda etmek büyük fedakârlýktýr.
Katze Calwitz
Elazýð Çocuk Eðitimevinde
‘Ayný Gökyüzüne Bakýyoruz’ projesi
Ceza Ýnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneði ve Fýrat Üniversitesi
Toplum Gönüllüleri öðrencilerinin
birlikte yürüttüðü "Ayný Gökyüzüne
Bakýyoruz" adlý proje 15 Nisan - 1
Haziran 2008 tarihleri arasýnda Elazýð Çocuk Eðitimevinde gerçekleþtirildi.
Projenin ilk aþamasý; resim ve
Seslenis
Yýl: 7
Sayý: 77
15 Aðustos 2008
YAYIN KURULU
Ekrem BAKIR
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý
Yayýn Kurulu Baþkaný
Feyzullah TAÞKIN
Tetkik Hâkimi
Tülay ÇELEBÝ
Þube Md. (Psikolog)
Durmuþ KARAÇALI
Tetkik Hâkimi
Hamit KANSIZ
Öðretmen
Özlem ÞAHÝNKOL
Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.)
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü
Naci BÝLMEZ
Recai YILDIZ
Öðretmen
Öðretmen
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna
Sahibi
Hulûsi SAÐIR
Kurum Müdürü
Dizgi: Hasan KORKMAZ - Ýsa KÝBAROÐLU
Baský: Þeref KARAAÐAÇ - Hüseyin CENGÝZ
Montaj: Zafer KARAKAYA
Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Ulucanlar / ANKARA Tel: 362 97 83 Faks: 319 46 34
Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý
Ulucanlar / ANKARA Tel: 362 97 83
Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli
Basým Tarihi: 15 Aðustos 2008
edebiyat atölyesi, grup oyunlarý, film
gösterimi, kukla yapýmý gibi etkinliklerle baþladý.
Yaklaþýk 1,5 ay süreyle pazartesi
ve perþembe günleri 13 üniversite
öðrencisi ve Eðitimevi psikologu ile
birlikte resim ve edebiyat atölyelerine katýlan çocuklar çok verimli bir
çalýþma yaptýlar.
Çok kýsa bir süre içerisinde
önemli çalýþmalarýn gerçekleþtirildiði “Ayný Gökyüzüne Bakýyoruz”
projesinin bir sonraki bölümünde
tiyatro ve seramik atölyesi çalýþmalarýnýn yapýlmasý plânlanýyor.
Çocuklara ‘sokak gösteri sanatlarý eðitimi’
Fransa Büyükelçiliðinin desteði ile
Ýzmir Fransýz Kültür Merkezinin koordinatörlüðünde baþlatýlan "Sokak Gösteri Sanatlarý ve Yeni Sirk" adlý proje
çerçevesinde Ýzmir Çocuk Eðitimevinde bulunan 16 çocuða eðitim verildi. 918 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen proje çerçevesinde, Ýzmir Çocuk Eðitimevinden 16 öðrencinin yaný
sýra Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði
Ýzmir Þubesi, Sokak Çocuklarýný Koruma Çocuklar Geleceðimizdir Derneði
ve Makedonya Göçmenleri Kültür ve
Dayanýþma Derneði aracýlýðý ile katýlan
toplam 43 öðrenciye akrobasi, tiyatro,
dans, jonglor (el ustalýðý) ve sihirbazlýk
alanlarýnda 10 günlük bir eðitim verildi.
Romanya'da bulunan PARADA adlý
Sokak çocuklarýna Yardým Vakfýndan 9
eðitmenin Soyer Sanat Fabrikasý salonlarýnda gerçekleþtirdikleri projeye; Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Rotary 2440. Bölge 8. Grup
Kulüpleri ve Soyer Sanat Fabrikasý destek verdiler.
Çocuklar, 10 günlük eðitimin ardýndan öðrendikleri sanat dallarýnda
oluþturduðu þov ile Alsancak Kýbrýs Þehitleri Caddesi Konak Belediyesi Kültür Müdürlüðü Önünde 18 Haziran
2008 tarihinde sokak gösterisi sundular.
A. Selçuk Ýlkan’dan
muhteþem konser
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM
Sanatçý Ýlkan, yaklaþýk bir buçuk saat süren programda; unutulmaz þarkýlarýnýn yaný
sýra þiirlerinden örnekler de sundu. Þiir kitaplarýndan Kurum kütüphanesine baðýþta
bulunan Sanatçýnýn konserine; Ölüdeniz
Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz, Kurum Müdürü Ahat Çakmak, Karakol Komutaný Nurettin Çaðlý, 2. Müdürlerler Ýbrahim
Türkoðlu ve Hakan Turan, Karakol Komutan Yardýmcýsý Fatih Yýldýz, Kurum Öðretmeni Yücel Savaþ ve Sosyal Çalýþmacýsý Aynur Batu, Mavi Kuþ Derneði kurucularýndan
Ümit Yýlmaz ve Kurum personeli katýldý.
Sayfa 14
Seslenis
15 Aðustos 2008
Ceza infaz kurumla
Hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünleri
açýlan sergilerde ziyaretçileren beðenisine sunuldu.
Hükümlü ve tutuklular, ceza infaz kurumlarýnda boþ zamanlarýný deðerlendirerek, ürettikleri ürünlerin satýþýndan gelir elde ederek, ailelerine destek oluyorlar.
Kartal H Tipi
Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
Sergisinin açýlýþý
IRAK'IN ANKARA BÜYÜKELÇÝSÝ
SABAH OMRAN'IN EVÝNDE SERGÝ
Irak'ýn Ankara Büyükelçisi Sabah Omran’ýn eþi Kalhaniye Omran, evinin kapýlarýný Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardým Vakfý (HASVAK) önderliðinde
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna açtý. Irak Büyükelçiliði Rezidansýnda düzenlenen davet HASVAK
Yönetim Kurulu Baþkaný Engin Öztürk ve
Irak'ýn Ankara Büyükelçisi Sabah Omran’ýn eþi Kalhaniye Omran’ýn konuþmalarý ile baþladý. Sanatçý Nurtaç Yýldýz’ýn seslendirdiði þarkýlarla devam eden davette
Irak'a özgü yemekler de tanýtýldý.
Evin bahçesinde kurulan stantlarda ise
el iþi ürünleri satýþa çýkarýldý. Stantlarda;
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kalan çocuk ve gençlerin
yaptýðý çini, seramik, bakýr, folyo, ev tekstili gibi ürünler sergilendi.
YALVAÇ’TA EL SANATLARI SERGÝSÝ
Yalvaç ilçe Halk Eðitim Müdürlüðünce, Kaymakam Abdurrahman Ýlköðretim
Okulu sergi salonunda ilçe çapýnda açýlan
kurslarda üretilen ürünlerin yer aldýðý sergide, Yalvaç B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularca üretilen
ürenler de ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Kurumda SRAP Projesi kapsamýnda
kurulan tekstil atölyesinde düzenlenen
mesleki eðitim kurslarý neticesinde üretilen ürünler ile hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen el sanatlarý ile ilgili çeþitli
ürünler sergilendi.
4-9 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen serginin açýlýþýna; Isparta Valisi
Þemsettin Uzun, Atabey Kaymakamý Þener Çaðlar, Þarkikaraaðaç Kaymakamý Salih Iþýk, Yalvaç Kaymakamý Nevzat Taþdan,
Yalvaç Belediye Baþkaný Yalçýn Bulgurcu,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Cafer Güven Kara,
Kurum Müdürü Mustafa Þen ve Ýlçe halký
katýldý.
ZONGULDAK M TÝPÝ’NDEN YIL
SONU SERGÝSÝ
Zonguldak M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda bayanlara yönelik olarak açýlan el nakýþý-Çin iðneleri kurslarý ile erkek
hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen
el emeði göz nuru ürünler, 10. Uluslararasý Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde
Zonguldak Belediyesi Kültür Sarayýnda 19
Haziran 2008 tarihinde açýlan sergide hal-
kýn beðenisine sunuldu. Büyük ilgi gören
sergide Bartýn iþi tel kýrma, el nakýþý ürünleri ile maket, boncuk iþi ve çeþitli süs eþyalarýnýn satýþý yapýldý.
Serginin açýlýþýna; Belediye Baþkaný
Þecaattin Gonca, Cumhuriyet Baþsavcýsý
Hüseyin Özbakýr, Cumhuriyet Savcýsý Ali
Ýrfan Yýlmaz, çok sayýda hâkim ve Cumhuriyet savcýsý, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Salih Demir, daire amirleri, Kurum
Müdürü Abdullah Demirci ve Kurum Öðretmeni Ramazan Saðýr, diðer personel ile
vatandaþlar katýldý.
Belediye Kültür Merkezindeki serginin
açýþýný Belediye Baþkaný Þecaattin Gonca
ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr birlikte yaptýlar.
18-22 Haziran 2008 tarihleri arasýnda
Geleneksel Karaelmas Festivali çerçevesinde açýk olan sergideki satýlan ürünlerin
bedelleri hak sahiplerinin emanet para hesaplarýna yatýrýldý.
KIRIKHAN AÇIK VE HATAY E TÝPÝ KAPALI CEZA ÝNFAZ KURUMLARINDAN ORTAK SERGÝ
Kýrýkhan Açýk ve Hatay E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarý tarafýndan
hazýrlanan sergi törenle açýldý. Antakya Belediyesi eski binasýnda düzenlenen törene;
Garnizon Komutaný Kd. Alb. Orhan Bü-
yükgüngör, Antakya Belediye Baþkaný
Mehmet Yeloðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý
Enis Yavuz Yýldýrým, Aðýr Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Baþkaný Esabil
Saylak, Ýdare Mahkemesi Baþkaný Selvi
Koca, Vergi Mahkemesi Baþkaný Uður Karadoðan, Ýl Emniyet Müdürü Osman Çapalý, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Kýrýkhan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü
Yusuf Altun, Hatay E Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Muzaffer Avcý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri
ve diðer davetliler katýldý.
Hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz
nuru ürünlerinin satýþýnýn yapýldýðý serginin açýlýþýnda konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým, açýlýþýný yaptýklarý serginin sýradan bir cezaevi sergisi olmadýðýn belirterek, “Bugün burada açtýðýmýz sergi özellikle açýk ceza infaz kurumlarý ve iþ yurtlarý ile daha da güçlenen, ceza
infaz sistemimizi yansýtan bir tablodur.”dedi. Ceza infaz kurumlarýnýn eðitim
faaliyetleriyle birer ýslah müessesesi hâline
geldiðini belirten Yýldýrým, “Ceza infaz kurumlarýmýz bu yapýsý ile hükümlü ve tutuklularýn toplumdan daha da uzaklaþtýrdýklarý, suç iþleme eðilimlerinin arttýðý kurumlar olmaktan çýkýp, hükümlü ve tutuklularýn, sorumlu bir birey olarak, topluma saðlýklý bir þekilde geri dönüþleri sürecinde
eðitim köprüsü görevini üstlenmiþlerdir.”
þeklinde konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan 5 gün süreyle
açýk kalan serginin açýlýþý yapýldý.
KONYA’DA MEVLÂNÂ KÜLTÜR
MERKEZÝNDE HÜKÜMLÜLERÝN
EL EMEÐÝ SERGÝLENDÝ
Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Karatay Halk Eðitim Merkezi
Müdürlüðü iþ birliði ile 16-20 Haziran
2008 tarihinde Mevlânâ Kültür Merkezinde açýlan sergide, hükümlü ve tutuklularýn
el iþleri görücüye çýktý.
Açýlýþa; Karatay Ýlçesi Kaymakamý
Mustafa Hakan Güvençer, Karatay Belediye Baþkaný Mehmet Hançerli, Cumhuriyet
Savcýsý Aziz Nurettin Sürücü, Kurum
1.Müdürü Necmi Üçler, Açýk Cezaevi Kurum Müdürü Ýsmail Olcar, Kurum Öðretmenleri Süleyman Ertekin, Ýsmail Gökçe
ve Evrim Ertekin, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Mehmet Koca ve vatandaþlar katýldý.
Açýlýþ programýnda Karatay Halk Eðitim Müdürü, Karatay Kaymakamý ve Karatay Belediye Baþkanýnýn konuþmalarýnýn
ardýndan kursiyerlere Cumhuriyet Savcýsý
Aziz Nurettin Sürücü, Kurum Müdürü
Necmi Üçler ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Müdürü Ýsmail Olcar tarafýndan belgelerini verildi.
AMASYA E TÝPÝ’NDEN 12 HAZÝRAN SERGÝSÝ
Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklularýn 2007-2008 yýlý eðitim yýlý boyunca açýlan
iþ ve meslek kurslarý ile hobi atölyesinde
yapmýþ olduklarý el emeði göz nuru çalýþmalarý ve Ayakkabý Montaj ve Ýmalat Atölyesinde eðitim kursu sýrasýnda üretilen
ayakkabýlar, Atatürk’ün Amasya'ya geliþi ile
özdeþleþmiþ olan 12 Haziran Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamýnda sergilendi. Ceza Ýnfaz Kurumu standý; Amasya
Milletvekilleri Akif Gülle ve Avni Erdemli,
Vali Celalettin Lekesiz, Belediye Baþkaný
Ýsmet Özarslan, Garnizon Komutan Tuðgeneral Mustafa Küçükayan, Cumhuriyet
Baþsavcý Vekili Doðan Bayram, Amasya
Üniversietsi Rektörü Prof. Dr. Zafer Eren,
Emniyet Müdürü Mustafa Demirok, Kurum Müdürü Ýbrahim Er ile diðer personelin katýlýmý ile açýldý.
12-22 Haziran tarihleri arasýnda açýk
kalan Festival süresince, geçen yýl olduðu
gibi bu yýl da Ceza Ýnfaz Kurumu standý ziyaretçi akýnýna uðradý.
KARTAL H TÝPÝNDEN SERGÝ
Burdur E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu Sergisi
15 Aðustos 2008
Seslenis
Sayfa 15
arýndan sergi açýlýþý
Antalya L Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu Sergisi
Kartal H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik
baþlatýlan ve halen sürmekte olan kumaþ
üzerine ebru sanatý, konfeksiyon, ham seramik, yaðlý boya, rölyef (bakýr kabartma)
ve mum yapýmý kurslarýnda elde edilen
ürünler 26 Mayýs - 03 Haziran 2008 tarihleri arasýnda Pendik Mehmet Akif Ersoy
Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleþtirilen 6. Geleneksel Sergide halkýn beðenisine sunuldu.
Kartal Cumhuriyet Baþsavcýsý Yusuf
Ulu’nun konuþmasýyla baþlayan açýlýþ törenine; Pendik Kaymakamý M. Haluk Saygý,
Kartal Kaymakamý Hasan Baðcý, Ýstanbul’da görev yapan çok sayýda Cumhuriyet
baþsavcýsý, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu baþkanlarý, emniyet müdürleri, Pendik ve Kartal Milli Eðitim müdürleri, Halk Eðitimi Müdürleri ve
Müdür Yardýmcýlarý, Cumhuriyet savcýlarý,
Ýzleme Kurul üyeleri, Ýlçe Müftüleri, Maltepe ve Yeditepe Üniversitelerinin Rektörleri, Kartal H Tipi, Maltepe ve Silivri Ceza
Ýnfaz Kurumlarý Kampüsündeki kurumlarýn müdürleri, Kurum personel ve aileleri
ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
BURDUR’DA EL SANATLARI SERGÝSÝ
Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklularýn iþyurtlarýnda ve iþ atölyelerinde yapmýþ olduklarý
resim ve el iþlerinin yer aldýðý sergi, 11 Haziran tarihinde, Kurumun bekleme salonunda açýldý. Açýlýþa; Burdur Belediye Baþkaný Sabahattin Akkaya, Garnizon Komutan Vekili J. Yarb. Cihat Öztürk, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Akbaþ, Cumhuriyet
Savcýsý Özden Yusuf Kýlýnç, Kurum Müdürü Halil Balta, Ýl Millî Eðitim Müdür Vekili Mehmet Kuyumcu, kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn yöneticileri, Ýzleme Kurulu
üyeleri, Kurum personeli ve vatandaþlar
katýldý.
ANTALYA L TÝPÝ KAPALI CEZA
ÝNFAZ KURUMU SERGÝSÝ
Antalya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Antalya Çamlýbel Halk Eðitim
Merkezi Müdürlüðü iþ birliði ile hükümlü
ve tutuklulara yönelik 29.05.200831.05.2008 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen kurslarda elde edilen el emeði göz nuru ürünler, Çamlýbel Halk Eðitim Merkezi
Müdürlüðü Sergi Salonunda sergilendi.
Büyük ilgi gören sergide; resim ve çini
atölyesinde yapýlan tablo ve çiniler ile giyim, taký tasarýmý, ebru ve aðaç oymacýlýðý
kurslarýnda üretilen ürünlerin satýþý yapýldý.
Sergiyi; Kepez Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mesut Kocagöz, Antalya Milli Eðitim Müdürü M. Nuri Gülay, Milli Eðitim
Müdür Yardýmcýsý Mehmet Karakaþ, Halk
Eðitim Merkezi Müdürü Nevzat Durmaz,
Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Hanefi
Ýnce ve Müdür Yardýmcýsý Nabi Arslan
gezdiler.
SÝVAS AÇIK CEZA ÝNFAZ KURUMU SERGÝSÝ
Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu " El
sanatlarý ürünleri sergisi" Sivas Buruciye
Medresesinde açýldý. 17 Haziran’da yapýlan
açýlýþa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan, Vali Vekili Mete Buhara, Vali Yardýmcýsý Zafer Ataman, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Bekir Akkale, Belediye Baþkaný Sami Aydýn, Jandarma Ýl Alay Komutaný Salih Karataþ, Cumhuriyet Savcýsý
Önder Yeniçeri, çok sayýda hakim ve Cumhuriyet savcýsý, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve
Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkaný Mehmet Temel ve üyeleri, ÝÞKUR Müdürü
Yüksel Altun, Milli Eðitim ve Halk Eðitim
Müdürleri ve yardýmcýlarý, daire amirleri,
Kurum 2.Müdürleri Mehmet Acun ve Selahattin Demir, Kurum Öðretmeni Suat
Filiz, kurs öðretmenleri, kadýn hükümlüler
ve çok sayýda Kurum personeli katýldý.
Serginin açýlýþ kurdelesinin Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan ve eþi ile Vali
Vekili Mete Buhara, Ý1 Genel Meclisi Baþkaný Turan Erkut tarafýndan kesilmesinin
ardýndan kadýn hükümlüler muhteþem bir
folklor gösterisi sundular.
Sergide; Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda
bulunan kadýn hükümlülerin dokuduklarý
60x60 kalitedeki Sivas halýlarý, kesim ve dikim atölyesinde hükümlülerin imal ettiði
çarþaf ve nevresim takýmlarý, iþlemeli dekoratif özellikli çeþitli örtü ve örgüler, el yapýmý taký ve minyatür ahþap ürünlerinin
satýþý yapýldý.
SUNGURLU KAPALI CEZA ÝNFAZ
KURUMUNDA ÜRETÝLEN ÜRÜNLER HÝTÝT FUAR VE FESTÝVALÝNDE
SERGÝLENDÝ
2-6 Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Çorum Uluslararasý Hitit Fuar ve
Festivalinde, Sungurlu Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu hükümlü ve tutuklularýn el emeði
göz nuru ürünlerini sergiledi.
Ceza Ýnfaz Kurumu standýnda; tutuklu
ve hükümlülerin boncuk ve makrame ipinden yapmýþ olduklarý birbirinden güzel
çanta, anahtarlýk, çakmaklýk, araba süsü ve
cüzdanlar ziyaretçilerin beðenisine sunuldu.
Sergi; Kurum Müdürü Nuh Naci AtaAmasya E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu Sergisi
seven, Kurum Öðretmeni Necla Zorlu,
Kurum Saðlýk Memuru Þaban Melek, Ýnfaz Koruma Baþmemurlarý Haydar Aydoðdu ve Ali Beldek ile Kurum Saymaný Berdari Cabal’ýn katkýlarýyla gerçekleþtirildi.
Ceza Ýnfaz Kurumu tarafýndan ilk defa
gerçekleþtirilen bu etkinlikle, hükümlü ve
tutuklularýn el iþlerinin satýlarak gelir elde
etmelerinin yanýn da Çorum ilinin sosyal
ve kültürel olarak tanýtýmýna katkýda bulunulmasý amaçlanýyor.
ERZÝNCAN KAPALI VE AÇIK CEZA ÝNFAZ KURUMU METEF FUARINA KATILDI
Erzincan’da 30 Mayýs - 3 Haziran
2008 tarihleri arasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünce düzenlenen Mesleki Teknik
Eðitim Fuarýnda (METEF) Erzincan Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþyurdunda üretilen ürünler ve hükümlü tutuklu
eliþlerinden oluþan ürünler de sergilendi.
Açýlýþý; Erzincan Vali Yardýmcýsý Adem
Keleþ, Ýl Milli Eðitim Müdürü Sami Zeybek ve Cumhuriyet Savcýsý Metin Afþar’ýn
birlikte yaptýðý Fuarda; Mesleki ve teknik
okullar ile özel sektör ve þahýslarýn ürettiði
ürünler de sergilendi. 5 gün süren Fuarda,
Erzincan Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu standý büyük ilgi gördü.
KOCAELÝ 1 NOLU F TÝPÝNDEN
SERGÝ
Kocaeli'de 6 Haziran’da açýlan ve 3 ay
sürecek olan Ýzmit Eðlence Fuarýnda, Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve
tutuklularca iþyurtlarýnda yapýlan ahþap
yakma ve boyama resimler, yaðlý boya tablolar, karakalem çalýþmalarý, çini saatler ve
el iþleri sergilendi.
Fuarýn açýlýþýndan sonra Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Bekirpaþa Belediye Baþkaný
Abdullah Köktürk, Kocaeli Cumhuriyet
Baþsavcýsý Hüseyin Canan, Cumhuriyet
Savcýsý Mahmut Tokmak, Kurum Müdürü
Gürsoy Bilaloðlu ve 2. müdürleri, Kurum
öðretmenleri ve sosyal çalýþmacýsý, diðer
personel, Kocaeli Halk Eðitim Müdürlüðünden emeði geçen usta öðreticiler ve öðretmenler sergiyi ziyaret ettiler.
Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný
Ýbrahim Karaosmanoðlu, iþurtlarýnda hükümlü ve tutuklularca yapýlan el emeði göz
nuru eserleri çok beðendiðini belirterek,
ahþap yakmalý bir tablo satýn aldý.
Seslenis
Sayfa 16
15 Aðustos 2008
Konya E Tipi’nde ‘akýllý sýnýf’ açýlýþý
Hýnýs’ta
Sünnet Þöleni
Ýstanbul Hýnýs Sosyal Dayanýþma ve
Kültür Derneði, Hýnýs Kaymakamlýðý ve
Hýnýs Belediyesinin ilçemizde ortaklaþa
düzenledikleri organizasyon kapsamýnda
Hýnýs Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda sünnet þöleni gerçekleþtirildi.
Þölende, Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklularýn çocuklarý
sünnet ettirildi. Ayrýca Hýnýs Belediyesi tarafýndan hükümlü ve tutuklulara verilmek
üzere gönderilen eþofman ile formalarýn
daðýtýmý yapýldý.
Þölene; Kaymakam Aydýn Erdoðan,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Bekir Duran,
Cumhuriyet Savcýsý Semih Öztürk, Belediye Baþkaný Enver Taçyýldýz, daire amirleri, Kurum Müdürü Mehmet Sürgün, Kurum Öðretmeni A.Yaþar Deniz ve Kurum
personeli ile hükümlü ve tutuklar katýldý.
Konya E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda eðitim öðretim faaliyetlerinin en modern
þekilde verilmesini saðlayan
'Akýllý Sýnýf Projesi’ hayata geçti. Konya Rotary Kulübü iþ birliðiyle kurulan akýllý sýnýfýn açýlýþý, 2 Temmuz’da gerçekleþtirilen törenle yapýldý.
Açýlýþ kurdelesi Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Fatih
Özdemir ve Konya Rotary Kulüp Baþkaný Haydar Týrman
tarafýndan kesildi. Cumhuriyet
Baþsavcýsý Mehmet Fatih Özdemir, çaðdaþ infaz anlayýþýna
paralel olarak eðitim öðretim
faaliyetlerinin en modern düzeyde gerçekleþtirilmesini saðlayan akýllý sýnýf projesinin Ceza Ýnfaz Kurumuna kazandýrýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý
Rotary Kulübü Baþkaný Hay-
dar Týrman teþekkür plâketi
verdi. Projenin hayata geçmesindeki katkýlarý için Cumhuriyet Savcýsý Aziz Nurettin Sürücü proje sorumlusu Kurum
Öðretmeni Evrim Ertekin’e,
Kurum Müdürü Necmi Üçler
de Kurum Öðretmenleri Süleyman Ertekin ve Ýsmail Gökçe'ye teþekkür belgesi verdiler.
Törende; Kurumda yürütülmekte olan eðitim - öðretim
ve sosyal kültürel faaliyetler
hakkýnda Kurum Öðretmeni
Süleyman Ertekin tarafýndan
davetlilere bilgi verildi.
Törenin ardýndan yeni
oluþturulan derslikler, Kurum
kütüphanesi, kurs atölyeleri ve
hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlmýþ olan el iþi ürünlerinin sergilendiði bölümler gezildi.
Pýnarhisar’da
sertifika heyecaný
Polis adaylarýndan hükümlülere tiyatro
Pýnarhisar K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ
birliðiyle 26 Mayýs 2008 - 20 Haziran 2008 tarihleri arasýnda düzenlenen “Temel Bilgisayar
Kullaným Kursu”na katýlarak baþarýlý olan 11
hükümlü ve tutukluya sertifikalarý yapýlan törende verildi. 20 Haziranda düzenlenen törene; Kaymakam Erkan Çapar, Cumhuriyet Savcýsý Serhat Özveren, Halk Eðitim Merkezi
Müdürü Levent Çýký, Ýlçe Emniyet Müdürü
Kamil Ünver, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Tamer Erkenoðlu, Ýlçe Jandarma Komutaný Cem
Koç, Cezaevi Karakol Komutaný Salim Oda ile
Kurum personelikatýldý.
Bayburt M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Polis Meslek Yüksek Okulu öðrencileri tarafýndan tiyatro gösterisi ve
müzik eðlence programý gerçekleþtirildi.
Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý
Mithat Kutanoðlu, Adlî Yargý Ýlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný
Ali Efendi Peksak, Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ahmet Gürses, Ýl Jandarma
Komutaný Alb. Bülent Çakar, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Üzeyir Sözen,
Cumhuriyet Savcýsý Þükrü Durmuþ, Ceza
Ýnfaz Kurumu Müdürü Ahmet Öztemur,
Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý.
Samsun E Tipi’nde
konser coþkusu ve tiyatro
gösterisi
Ordu E Tipi’nde tiyatro gösterisi
Malatya E Tipi’nde
Kâhtalý Mýçý konseri
Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve
tutuklular Türk Halk Müziði Sanatçýsý Kâhtalý Mýçý (Mustafa
Aslan)’nýn verdiði konserle eðlendi. 28 Haziran’da gerçekleþtirilen konsere; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Baþkontrolü Aykut Teker, Cumhuriyet Savcýlarý Cemal Murat Yapýcý ve
Yýlmaz Amil, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkaný Av.
Tümer Önel, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü V. Þuayip Baytemir,
2. Müdürler Ali Çöðürcü ve Uður Yýlmaz, Kurum Öðretmenleri Ali Çýnar ve Hatice Karabað, Sosyal Çalýþmacý Taylan Kaya,
Psikolog Nazime Demir, Psiko-Sosyal Servis Uygulayýcýsý Gazi
Karakuþ, infaz koruma baþmemur ve memurlarý katýldý.
Ordu E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBKT) tarafýndan sahnelenen
"Candan Can Koparmak" adlý tiyatro oyunu hükümlü ve tutuklularca büyük ilgi
gördü.
16 Haziran’da sunulun oyunda; Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda yaþanan zorluklar, mücadeleler ve iç çekiþmeler konu ediliyor.
Tiyatro gösterisini; Cumhuriyet Savcýsý Abdurrahim Alan, Bekir Dikici ve Selviye Pýnar, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme
Kurulu Baþkan ve üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Hasan Savaþçý, Ceza Ýnfaz
Kurumu personeli, hükümlü ve tutuklular ile çok sayýda davetli izledi.
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM
Ýlk olarak, Mahallî Sanatçý Faruk Öztürk
ve ekibinden oluþan Segah Müzik Grubu
Türk Halk Müziði konseri sundu. Grup, türkülerin yaný sýra Popüler Müzikten oluþan
parçalarý seslendirerek, izleyecileri coþturdu.
Ardýndan, Samsun Mithat Paþa Lisesi öðrencileri, senaryosunu Prof. Dr. Üstün
Dökmen’in yazdýðý "Otoyolda Piknik" adlý tiyatro oyununu baþarýyla sahnelediler.
Programa; Cumhuriyet Savcýsý Aydoðan
Sancak, Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezi Þube Müdürü Canan Soðukpýnar,
Kurum Müdürü Naci Sürücü, Kurum 2. müdürleri, psiko-sosyal servis ve eðitim servisi
çalýþaanlarý, infaz ve koruma baþmemur ve
memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Kocaeli’de müzik-eðlence programý
Kocaeli C Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumunda açýlan iþ ve meslek kurslarýnýn sertifikalarý düzenlenen müzik-eðlence programýnda daðýtýldý. Programda; hükümlü ve tutuklardan oluþan halk oyunlarý ekibi, Karadeniz ve Doðu yöresine ait oyunuyla
nefes kesen bir gösteri sunarken, yine hükümlülerden oluþan müzik grubu, Karadeniz yöresi ait parçalarý seslendirdi. Tiyatro Öðretmeni Gülabi Tural yönetimindeki tutuklu ve hükümlülerden oluþan tiyatro grubu da “Düðün Evi Oyun Evi” adlý oyunu sahneledi. Kocaeli TV Sanatçýsý Gülcan Akbal’ýn verdi-
ði Türk Halk Müziði konseri büyük ilgi gördü.
Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Canan, Baro Baþkaný Ersayýn Iþýk, Saraybahçe Belediye Baþkaný Halil Vehbi Yenice, Cumhuriyet Baþsavcý
Vekili Ýsmet Acar, Cumhuriyet Savcýsý Özcan Ahmet
Yýlmaz, Alay Komutaný Vekili, Ýzleme Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Oðuz Özbay, Halk Eðitim Müdürü Azmi Cihat Hatipoðlu, Ýþkur Ýl Müdür Vekili, Mannesman Fabrikasý Müdürü, Kurum Müdürü Mehmet
Nedim Danýþ, Kurum personeli, hükümlü ve tutuklular ile aileleri katýldý.

Benzer belgeler

Kasım-Sayı:56 - Adalet Bakanlığı

Kasım-Sayı:56 - Adalet Bakanlığı Kurumu Elektrik Teknisyeni Doðan Saðýr, Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ýbrahim Uyaroðlu ile Ýnfaz ve Koruma Memuru Lütfi Menekþe vefat etti. Haberi 12’de

Detaylı

Ağustos-Sayı:53 - Adalet Bakanlığı

Ağustos-Sayı:53 - Adalet Bakanlığı Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýþkur Ýl Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle açýlan bilgisayar iþletmenliði, elektrik tesisatçýlýðý ile 1. ve 2. kademe okuma yazma kurslar...

Detaylı

Şubat-Sayı: 107 - Adalet Bakanlığı

Şubat-Sayı: 107 - Adalet Bakanlığı Yaþar Boyraz, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Özgür Yorulmaz, Cumhuriyet Savcýsý Tuncay Yýlmaz, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Göksel Seri, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Arslan, Ýlçe Halk Eðitim Merke...

Detaylı

Haziran-Sayı: 87 - Adalet Bakanlığı

Haziran-Sayı: 87 - Adalet Bakanlığı ekip çalýþmasý ve zaman yönetimi konularýnda eðitim verildi. 2’de

Detaylı

Ağustos-Sayı: 101 - Adalet Bakanlığı

Ağustos-Sayı: 101 - Adalet Bakanlığı Müsteþar Yardýmcýsý Yiðit, serginin açýlýþ konuþmasýnda; ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklulara yönelik eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn önemine dikkat çekerek, Sincan Açýk Ceza Ýnfaz K...

Detaylı

Nisan-Sayı: 61 - Adalet Bakanlığı

Nisan-Sayı: 61 - Adalet Bakanlığı hizmet veren ve olumsuz yaþam koþullarýna sahip Ceza Ýnfaz Kurumunun, hükümlü ve tutuklularýn Silivri ve Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüslerine nakledilmeleriyle kapýsýna kilit vuruldu. ADALET B...

Detaylı

Temmuz-Sayı: 88 - Adalet Bakanlığı

Temmuz-Sayı: 88 - Adalet Bakanlığı çini tabak hediye etti. Heyet, 22-27 Haziran 2009 tarihleri arasýnda, ülkemizdeki ceza infaz uygulamalarýný yerinde görmek amacýyla Ankara Çocuk Eðitimevi, Ceza

Detaylı

Kasım-Sayı: 80 - Adalet Bakanlığı

Kasım-Sayı: 80 - Adalet Bakanlığı hükümlülerin rehabilitasyonuna özel önem verilerek müdahale programlarý oluþturulmuþ, personel eðitimi için dört eðitim merkezi açýlmýþ ve hazýrlanan projelerle uluslararasý iþbirliði artýrýlmýþtýr...

Detaylı

Haziran-Sayı: 63 - Adalet Bakanlığı

Haziran-Sayı: 63 - Adalet Bakanlığı Ceza Ýnfaz Kurumu bünyesinde kurulan "Ayyýldýz Geçlik ve Spor Kulübü Hentbol Takýmý" Ýl Gençlik ve Spor Müdürlüðü iþ birliðiyle gerçekleþtirilen hentbol müsabakalarýnda büyük baþarý elde etti. Kulü...

Detaylı