Satın Alma Şartları

Yorumlar

Transkript

Satın Alma Şartları
Attachment 6
Conditions of Purchase of BSH Ev Aletleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Ek 6
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Satın Alma
Şartları
Issued: 06/2013
Yayın: 06/2013
1. General. Only the following conditions of purchase apply to all
our orders, transactions and delivery requests, differing
conditions shall not apply (even if we don’t expressively contradict
them). Amendments and additions as well as differing conditions
of sale and supply require our prior written consent. The
acceptance of deliveries and services shall not constitute consent
to differing conditions of sale and supply of our suppliers.
1. Genel. Bütün siparişlerimiz, işlemlerimiz ve teslimat
taleplerimiz için sadece aşağıdaki satın alma şartları geçerlidir.
Farklı şartlar geçerli olmayacaktır (bunları açık bir şekilde
reddetmesek bile). Değişiklikler ve eklerin yanı sıra farklı satış ve
tedarik şartları için önceden yazılı muvafakatimiz gerekir.
Teslimatların ve hizmetlerin kabul edilmesi, tedarikçilerimizin
farklı satış ve tedarik şartlarına muvafakat edilmesi anlamına
gelmez.
2. Orders. Orders, transactions and delivery requests as well as
amendments/additions must be in writing; data transmission via
telecommunications and EDP printouts are valid without
signature, particularly from the Order Center in Poland. If the
supplier does not accept the order within 2 weeks after receipt,
we shall be entitled to annul these. Delivery requests shall be
binding if the supplier does not reject them within 5 days.
2. Siparişler. Siparişler, işlemler ve teslimat talepleri yanı sıra
değişiklikler/ilaveler, yazılı olmalıdır. Özellikle Polonya'daki
Sipariş Merkezi'nden gelen telekomünikasyon üzerinden veri
iletimleri ve EDP çıktıları imzasız geçerlidir. Tedarikçi'nin siparişi
aldıktan sonra 2 hafta içinde bunu kabul etmemesi durumunda
bunları iptal etme hakkına sahip olacağız. Teslimat talepleri,
tedarikçinin bunları 5 gün içinde reddetmemesi halinde bağlayıcı
olacaktır.
3. Delivery. The punctuality of deliveries shall be determined by
the time of arrival at the reception point stipulated by us; the
punctuality of deliveries includes setup/assembly and services by
the time of acceptance. BSH must be informed without delay and
its decision obtained if a delivery or service will be delayed and/or
is not of the quality laid down in the contract. Acceptance of a
delayed delivery/service does not constitute a waiver on claims
for damages.
3. Teslimat. Teslimatların zamanında yapılıp yapılmadığı, bizim
belirttiğimiz kabul noktasına varış saatine göre belirlenecektir;
teslimatların zamanında yapılması kabul saatine kadarki
kurma/montaj ve hizmetleri de kapsamaktadır. Bir teslimatın
veya hizmetin gecikecek olması ve/veya sözleşmede belirtilen
kalitede olmaması durumunda BSH'ye gecikmeksizin bilgi
verilmeli ve kararı alınmalıdır. Gecikmiş bir teslimatın / hizmetin
kabul edilmesi, zarar nedeniyle talepte bulunulmasından feragat
edilmesi anlamını taşımaz.
4. Force majeure. Industrial disputes and other instances of
force majeure shall entitle us to demand reasonable revision of
the contract or an exemption from our obligation to take delivery.
4. Zorlayıcı neden. İşçi-işveren anlaşmazlıkları ve diğer zorlayıcı
neden durumları bize, sözleşmede makul bir değişiklik
yapılmasını veya teslimatı kabul etme yükümlülüğümüzden muaf
tutulmamızı talep etme hakkını verir.
5. Price, delivery, transfer of risk. In the absence of any other
agreement, prices are free at our delivery point (DDP – Delivery
Duty Paid, Incoterms 2010), including packaging. We decide on
the mode of transportation. As far as is possible and permitted,
we will undertake the disposal of waste packing materials, and
charge these costs to the supplier. The supplier shall otherwise
regularly collect packing from us at his own cost, as agreed. The
transfer of risk takes place at the reception point specified by
BSH.
5. Fiyat, teslimat, riskin aktarılması. Başka bir anlaşma
olmaması halinde fiyatlar, ambalaj dahil olmak üzere teslimat
noktamızda teslim esasına dayanır (DDP - Teslimat Resmi
Ödenmiş, Incoterms 2010). Ulaşım şekline biz karar veririz.
Mümkün olduğu ve izin verildiği ölçüde atık ambalaj
malzemelerinin bertaraf edilmesini üstleniriz ve bu giderleri
tedarikçiden tahsil ederiz. Tedarikçi, bunun dışında ambalajları
kararlaştırıldığı şekilde giderleri kendisine ait olmak üzere düzenli
olarak almalıdır. Riskin aktarımı, BSH tarafından belirtilen kabul
noktasında gerçekleşir.
6. Payment. In the absence of any other agreement, payment
shall be made after 60 days net without any discount. The
payment period shall commence as soon as the delivery or
service has been completed in its entirety (and - for services formally accepted by us) and we have received the properly
formulated invoice.
Payment does not indicate acceptance of the delivery or service
as being in accordance with the contract. Invoice duplicates
should be marked as duplicates.
6. Ödeme. Başka bir anlaşma olmaması halinde ödeme, 60 gün
sonra herhangi bir indirim olmadan net olarak yapılır. Ödeme
dönemi, teslimat veya hizmet bütün olarak tamamlandığında (ve
hizmetler için tarafımızdan resmi olarak kabul edildiğinde) ve
uygun şekilde düzenlenmiş faturayı aldığımızda başlar.
7. Warranty. Acceptance of goods shall be subject to
examination for correctness and suitability. Obvious defects shall
be reported within 3 weeks of receipt of delivery/service;
concealed defects immediately after identification. The statutory
warranty period is 36 months the warranty period for production
components shall commence with the delivery of the BSHappliance to the end-customer (but in no event later than 48
months after transfer of risk to BSH), in all other cases with the
transfer of risk/formal acceptance of service. The supplier shall
guarantee against defects for the period of the guarantee such
that we are entitled to request, at our discretion, either
replacement delivery, rectification of defects or a reasonable price
reduction, regardless of our other legal rights.
The supplier shall bear any necessary costs if overall control
7. Garanti. Malların kabulü, doğruluk ve uygunluk açısından
incelemeye tabidir. Belirgin hatalar/ayıplar, teslimatın / hizmetin
alınmasından sonra 3 hafta içinde, gizli hatalar ise bunların
belirlenmesinden hemen sonra bildirilmelidir. Yasal garanti
dönemi, 36 aydır. Üretim malzemelerine ilişkin garanti dönemi,
BSH cihazının son müşteriye teslimi ile (ve her halükarda riskin
BSH'ye geçmesinden en geç 48 ay sonra) ve bütün öteki
durumlarda riskin aktarımı / hizmetin resmi kabulü ile başlar.
Tedarikçi, garanti süresi boyunca hatalara/ayıplara karşı garanti
verir ve bu şekilde kendi takdirimize bağlı olarak ve bütün öteki
yasal haklara bakılmaksızın değiştirme, hataların/ayıpların
düzeltilmesi veya makul bir fiyat indirimi talep etme hakkına sahip
oluruz.
Ödeme, teslimatın veya hizmetin sözleşmeye uygun olarak kabul
edildiği anlamını taşımaz. Fatura kopyalarının kopya olduğu
belirtilmelidir.
Tedarikçi,
hatalı/ayıplı
teslimatlar
nedeniyle
genel
kontrol
[1]
Rev.: (06/13)
measures exceed usual goods inward control measures, due to
faulty deliveries. In emergencies (e.g. to avoid production
breakdowns) we shall be entitled to rectify the defects identified
ourselves, at the supplier’s expense and without limit of time. The
supplier shall bear the costs and risk of returning defective
delivery items. The claims referred to above shall become
statute-barred after 3 years.
Deliveries have to be made in accordance with the European
Union Regulation 2002/95/EC and Directive 2011/65/EC after the
end of the time allowed for implementation (“RoHS”) regarding
the restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment as well as in accordance with
Art. 59 (1) and Art. 33 of Regulation (EC) No. 1907/2006
(“REACH”). ”). Moreover, hazardous substances must be
indicated and their conformity confirmed using the BSHDeclaration
List
(http://www.bshgroup.com/index.php?download=3020&file=4187790993 ) or in
another form if requested by BSH.
.
8. Intellectual property. The supplier shall guarantee that the
delivery items are free from third-party rights. He shall in
particular indemnify us against third-party claims in respect of
intellectual property infringements. If we and/or our customers are
prohibited from manufacturing and/or supplying due to intellectual
property infringements, the supplier shall compensate us for any
damages which have arisen from this and either acquire a license
from the holder of the intellectual property rights or take back the
goods supplied.
9. Product liability. The supplier shall accept product liability in
connexion with defects of products delivered by him. He shall
bear all costs and expenditure resulting therefrom, including costs
of a possible lawsuit or necessary repair/recall actions and shall
take out adequate product liability insurance.
10. Provision of materials. Materials or parts provided by us
shall remain our property. They may only be used as agreed. The
processing of materials and the assembling of parts is carried out
on our behalf. It has been agreed that we shall be joint owners of
products that have been produced using our materials and parts,
according to the value of the materials supplied relative to the
value of the total product, which in this respect our supplier stores
on our behalf.
11. Tools, forms, patterns etc. Tools, forms, patterns, models,
profiles, drawings, test requirements, standard specifications,
templates and training material provided by us, along with items
subsequently manufactured, may neither be passed on to third
parties without our written consent, nor be used for purposes
other than in accordance with the contract. They shall be secured
against unauthorized inspection and use. We shall be entitled to
demand their return, subject to further rights, if the supplier
breaches these duties.
12. Confidentiality. Insofar as it is not in the public domain or
legitimately known to the supplier in other ways, the supplier shall
not make any information obtained from us available to third
parties, during or after our business relationship, and shall only
use it for the implementation of orders that have been placed.
Products manufactured according to our designs, such as
drawings and models, or our confidential specifications or tools
(including tools manufactured under license), may neither be
used by the supplier himself, nor offered or supplied to third
parties. This also applies analogously to printing orders.
önlemlerinin olağan mal geliş kontrol önlemlerinin ötesine
geçmesi halinde bütün gerekli giderleri üstlenecektir. Acil
durumlarda (örneğin üretim kesintilerinden kaçınmak için)
giderleri tedarikçiye ait olmak üzere ve zaman sınırı olmadan
belirlenen hataları/ayıpları kendimiz düzeltme hakkına sahip
olacağız. Tedarikçi, hatalı/ayıplı teslimat kalemlerinin iade
giderlerini ve riskini üstlenecektir. Yukarıda belirtilen talepler, 3
yıldan sonra zaman aşımına tabi olacaktır.
Teslimatların, belirli zararlı maddelerin elektrikli ve elektronik
donanımda kullanılmasının kısıtlanması konusunda uygulama için
izin verilen sürenin dolmasından sonra ("RoHS") 2002/95/EC
sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği ve 2011/65/EC sayılı Yönerge ile
1907/2006 sayılı Yönetmelikteki (EC) ("REACH") Madde 59 (1)
ve Madde 33 uyarınca yapılması gerekir. Ayrıca zararlı
maddelerin,
BSH
Beyan
Listesi
(http://www.bshgroup.com/index.php?download=3020&file=4187790993 ) veya
BSH tarafından istenen başka bir form ile belirtilmeleri ve bunların
uygunluklarının teyit edilmesi gerekir.
8. Fikri mülkiyet. Tedarikçi, teslimat kalemleri üzerinde üçüncü
taraf haklarının bulunmadığını garanti edecektir. Tedarikçi,
özellikle fikri mülkiyet ihlalleri konusundaki üçüncü taraf
taleplerine karşı bizi tazmin etme yükümlülüğünü üstlenecektir.
Fikri mülkiyet ihlalleri nedeniyle Bizim ve/veya müşterilerimizin
imalatlarının ve/veya satışlarının yasaklanması halinde tedarikçi,
bundan kaynaklanan bütün zararlar konusunda bizi tazmin
edecek ve fikri mülkiyet haklarının sahibinden bir lisans alacak
veya tedarik edilmiş malları geri alacaktır.
9. Ürün sorumluluğu. Tedarikçi, kendisi tarafından temin edilmiş
olan ürünlerdeki hatalarla/ayıplarla bağlantılı olarak ürün
sorumluluğunu kabul edecektir. Tedarikçi, muhtemel bir davanın
giderleri ve gerekli onarım/geri çağırma işlemlerinin giderleri dahil
olmak üzere bundan kaynaklanan bütün masraf ve giderleri
üstlenecek ve yeterli ürün sorumluluk sigortası yaptıracaktır.
10. Malzemelerin temin edilmesi. Bizim temin ettiğimiz
malzemeler veya parçalar, bize ait olmaya devam edecektir.
Bunlar sadece kararlaştırılmış olduğu şekilde kullanılabilir.
Malzemelerin işlenmesi ve parçaların montajı, bizim adımıza
gerçekleştirilir. Bu konuda tedarikçinin bizim adımıza depoladığı
toplam ürünün değerine göre temin edilmiş olan malzemelerin
değerine dayalı olarak bizim malzemelerimiz ve parçalarımız
kullanılarak üretilmiş olan ürünlerin müşterek sahibi olacağımız
kabul edilmiştir.
11. Kalıplar, aparatlar, modeller, vs. Bizim temin etmiş
olduğumuz kalıplar, aparatlar, modeller, profiller, çizimler, test
şartları, standart şartnameler, şablonlar ve eğitim malzemeleri ile
birlikte daha sonra imal edilen kalemler, yazılı muvafakatimiz
olmadan üçüncü taraflara verilemez veya sözleşmeye uygun
olarak kullanılması haricinde başka amaçlar için kullanılamaz.
Bunlar, yetkisiz muayene veya kullanıma karşı korunmalıdır.
Tedarikçinin bu yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda başka
haklara tabi olarak bunların iade edilmesini talep edebiliriz.
12. Gizlilik. Bunun kamuoyuna açıklanmamış veya tedarikçinin
başka şekillerde elde etmemiş olması koşulu ile tedarikçi, bizden
alınmış olan herhangi bir bilgiyi, iş ilişkisi sırasında veya
sonrasında üçüncü taraflara açıklamayacak ve bunu, sadece
verilmiş olan siparişlerin yerine getirilmesi için kullanacaktır.
Çizimler ve modeller gibi bizim tasarımlarımıza veya gizli
şartnamelerimize veya kalıplarımıza (lisans kapsamında üretilmiş
olan kalıplar dahil) göre imal edilmiş olan ürünler, tedarikçi
tarafından kullanılamaz ve üçüncü taraflara teklif edilemez veya
verilemez. Bu şart, aynı şekilde baskı siparişleri için de geçerlidir.
[2]
Rev.: (06/13)
13.Foreign trade clause. The Supplier is obliged to inform BSH
in writing of any duties to obtain a permit to (re-)export the
Products in accordance with German, European, US export and
customs regulations as well as the export and customs
regulations of the country of origin of the Products.
For this purpose, the Supplier must make all the relevant
information available to BSH. This includes without limitation: (i)
all applicable export list numbers; (ii) where the Products are
covered by the U.S. Export Control Administration Regulations,
the Export Control Classification Number (ECCN) of the U.S
Commerce Control List; (iii) The commodity code according to the
current commodity classification for foreign trade statistics and
the HS Code (Harmonized System); (iv) the statement of origin
(non-preferential origin) of each Product; (v) the suppliers'
declaration in respect of preferential origin for suppliers from the
European Union (if requested by BSH); (vi) Preferential
certificates for non-European suppliers (if requested by BSH).
At BSH's request the Supplier is obliged to provide all further
foreign trade data relating to the Products and their components
in writing and to inform about all changes to the above data in
writing without undue delay (before delivery of Products affected
by such changes).
14. Corporate Social Responsibility. The supplier undertakes
to comply with the applicable laws of all relevant jurisdictions, not
to tolerate any kind of corruption or bribery and to obey the
fundamental rights of its employees and the prohibition of child
labor. Furthermore, the supplier shall assume responsibility for its
employees’ health and safety at work, care for fair wages and
working hours, comply with the applicable environment protection
laws and use its best efforts to ask and encourage its suppliers to
comply with these principles.
15. Replacement parts for discontinued batch requirements.
The supplier undertakes to supply us with replacement parts at
fair market prices for a period of at least 7 years after the end of
the serial production of the final products manufactured by BSH
with the Products ("EOP"). The replacement parts thus
appropriated are also Products within the meaning of this
conditions. We are entitled to purchase from the Supplier within a
period of six months after the EOP a number of the Products
fixed by BSH at its discretion on this conditions and at the prices
of the serial production ("Interim Stocking up"). For the period
after the end of these seven years BSH seeks a final replacement
stock. Spare parts can also be supplied from current production
with our consent. Consent will only be given if we do not incur any
additional expenditure and there is no reduction in quality.
After EOP the delivery of replacement parts must be made to a
replacement parts warehouse named by BSH.
13. Dış ticaret maddesi. Tedarikçi, Alman, Avrupa, ABD ihracat
ve gümrük mevzuatı yanı sıra Ürünler'in menşe ülkesinin ihracat
ve gümrük mevzuatına uygun olarak Ürünler'in (yeniden) ihracı
için bir ruhsat alma konusundaki her türlü yükümlülüğü BSH'ye
yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Tedarikçi, bu amaçla buna ilişkin bütün bilgileri BSH'ye iletmelidir.
Buna, sınırlandırma olmadan şu bilgiler dahildir: (i) bütün ilgili
ihracat listesi numaraları; (ii) Ürünler'in ABD İhracat Kontrol
İdaresi Mevzuatına tabi olması halinde ABD Ticaret Kontrol
Listesi'nin İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN); (iii)
Gümrük Tarife Cetveli’ndeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
(GTİP); (iv) her Ürün'ün menşe beyanı (tercihli olmayan menşe);
(v) Avrupa Birliği'nden tedarikçiler için tercihli menşe konusunda
tedarikçi beyanı (BSH tarafından talep edilmesi durumunda); (iv)
Avrupalı olmayan tedarikçiler için tercih belgeleri (BSH tarafından
talep edilmesi durumunda).
Tedarikçi, BSH'nin talebi üzerine Ürünler ve bunların parçalarına
ilişkin bütün diğer dış ticaret verilerini yazılı olarak temin etmek ve
yukarıda belirtilen verilerdeki bütün verileri yazılı olarak
gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür (bu tür değişikliklerden
etkilenen Ürünlerin tesliminden önce).
16. Assignment of accounts receivable. Assignment of
accounts receivable shall only be permitted with our written
consent.
17. Court of jurisdiction, applicable law. If the supplier is a
registered trader, the court of jurisdiction shall be either, at our
discretion, the location from which the order is issued. The
contract shall be subject to the law of the Republic of Turkey,
excluding its conflict of laws provisions. Application of the Hague
unified sale of goods laws, the unified UN sale of goods law or
other conventions relating to the law on the purchase of goods, is
exclude.
18. This Agreement is written in both English and Turkish and
both versions shall have equal legal effect. If there is any
discrepancy between the two versions, the English version shall
take precedence over the Turkish version.
16. Alacak hesaplarının devredilmesi. Alacak hesaplarının
devredilmesine sadece yazılı muvafakatimizle izin verilecektir.
14. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Tedarikçi, tüm yasalara
uymayı, her türlü yolsuzluk veya rüşvete karşı hoşgörü
göstermemeyi ve kendi çalışanlarının temel haklarına ve çocuk
çalıştırma yasağına uymayı taahhüt etmektedir. Tedarikçi, ayrıca
kendi çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığı konusundaki
sorumluluğunu üstlenecek, adil ücret ve çalışma saatlerini
uygulayacak, ilgili çevre koruma yasalarına uyacak ve kendi
tedarikçilerinden bu ilkelere uymalarını istemek ve teşvik etmek
için her türlü gayreti gösterecektir.
15. Son verilen parti ihtiyaçları için yedek parçalar. Tedarikçi,
BSH tarafından imal edilen nihai ürünlerin seri üretimine son
verilmesinden sonra ("EOP") en az 7 yıl boyunca Ürünler'le ilgili
yedek parçaları bize adil piyasa fiyatları üzerinden temin etme
taahhüdünde bulunmaktadır. Bu şekilde tahsis edilmiş yedek
parçalar da bu şartların anlamı çerçevesinde Ürünler arasındadır.
EOP'den sonra altı aylık bir dönem içinde Tedarikçi'den BSH
tarafından kendi takdirine bağlı olarak bu şartlara göre belirlenmiş
sayıda Ürünü seri üretim fiyatları üzerinden satın alma hakkına
sahiptir ("Ara Stok Oluşturma"). Bu yedi yıldan sonraki dönem için
BSH, bir nihai değiştirme stoku talep eder. Yedek parçalar, ayrıca
muvafakatimize dayalı olarak mevcut üretimden temin edilebilir.
Muvafakat, sadece hiç bir ilave masraf yapmamamız ve kalitede
bir azalma olmaması halinde verilecektir.
EOP'den sonra yedek parçaların teslimatı, BSH tarafından
belirtilen bir yedek parça deposuna yapılacaktır.
17. Yetkili mahkeme, uygulanacak hukuk. Tedarikçinin kayıtlı
bir tacir olması halinde yetkili mahkeme, bizim takdirimize bağlı
olarak siparişin verildiği yerde olacaktır. Sözleşme, devletler
hukuku hükümleri hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti
hukukuna tabidir. Lahey Uluslararası Mal Satış Hukuk
Konvansiyonu, BM Mal Satışı yasası veya malların satın alınması
konusundaki hukukla ilgili diğer sözleşmeler hariç tutulmaktadır.
18. Bu Sözleşme, İngilizce ve Türkçe lisanlarında hazırlanmıştır
ve her iki metin de eşit derecede hukuki etkiye sahiptir. Bu iki
metin arasında herhangi bir farklılık olması halinde Türkçe metin,
İngilizce metne göre öncelik taşıyacaktır.
[3]
Rev.: (06/13)

Benzer belgeler