EczAcILIK rerüırgsi - Eczacılık Fakültesi

Yorumlar

Transkript

EczAcILIK rerüırgsi - Eczacılık Fakültesi
GAzi üxivnnsirnsi
EczAcILIK
rerüırgsi
yöxnriivı KuRuLu KARARI
KARARNIo
KARAR TARIHI
TOPLAN{TI SAYISI
,I1
843
.09.20ı3
1.
Fakülteıniz Eçzaçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Öğretirn elemanı IJzman Dr.Buket
ER'in görev süresinin 28.08.2013 tarihinde sona erecek olmasl sebebİyle 2547 saylll kanunun
33le maddesi gereği belirtilen tarihten itibaren 2(İki) yll olarak uzatıImaslna, durumun Rektorltik
makamlna arzlna,
2. Fakiiltemiz 080200114 numaralı öğrencisi Duygu YILMAZ' ın, |6.09.2al3 tarih ve 1462
sayılı dilekçesi görüşüImüş olup, mezuniyet durumunda olduğundan 5.Sınıf Bahar yarıyılında alması
gereken eczane stajıııı, 20lı3-2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde almasının uygun olduğuna,
Durumun Rektörlük ınakaın ına arzına,
Dersİ4 Kodu
Eklenecek Dersin Adı
STJ00 l
Staj
3.
1. Fakültemiz080200807 numaralı öğrencisiSelma nRİŞ'in GaziÜniversitesi EğitimYönetmeliği' nin 3211 Maddesi ' ne göre 2013-2014 Eğitim -Öğretim yılı güz
Öğretim ve Sınav
dönemindeki ( kaydının dondurma) öğrenimine ara vermesine, Durumun Rektörlük makamına arzına,
2.
ALAŞIK
'ın Gazi Üniversitesi EğitimÖğretim ve Sıııav Yönetmeliği' nin32ll Maddesİ' ne göre ZOll-ZOl4 Eğitim -Öğretim yılı guz
dönemindeki ( kaydının dondıırma) öğrenimine ara vermesine, Durumun Rektörlük makamına arzına,
FaküItemiz l10200005 ııumaralı öğrencisiNurgül
3.
Fakültemiz t20200050 numaralı öğrencisi Emre CtİNCÖn 'ün Gazi Üniversitesi EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği ' nin 32ll Maddesi ' ne göre 20|3-2014 Eğitim -Öğretim yılı güz
dönemindeki ( kaydıııııı dondurma) öğreııimine ara vermesiııe, Durumun Rektörltlk makamına atzına,
4. Kosova'daki Priştine Üniversitesiııden almış olduğu "Eczacılık" alanındaki diplomasının dekliği
için yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Arıta Ahmet Kraniqi ile ilgili G,Ü.Rektorlüğü'nün 23,08.2013
tarih ve l73l1665-3-3.9913455-|9064 sayılı yazısı görüşülmüş olup,2013-20l4 Eğitim-Öğretim yılı Güz
ve Bahar döneminde aşağıda belirtilen dersleri almasına, Durumun Rektörlük makamına arzına,
Güz Dönemi Dersleri
Dersin Ad!
D.Kodu
IğS
Farınakogııozi I Il
FRclal
Bahar Dönemi Dersleri
D. Kodu
Dersin Adı
Dersin IilS
FTE803
UYG803
2l2
EMİ805
F.Teknoloji lV
F.Teknoloji IV Uyg.
Eçz. Mevzuatı ve [şlt.
5. 2012-2013 Egltlm-Ögretim yılı Bahar yarıyılında
Dprsip
313
113
2l2
Erasmus Ögrenim Görme Harekettiliği
Programından hibeIi olarak yararlaııarak İtalya Perugia Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden alıp denkliği
verilen derslerden 03.09.2013 tarih ve 84l sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı sayılan Fakültemiz
l00200085 ııumaralı öğrencisi Hatice RAHVAN'ın aşağıdayazılı başarısız olduğu derslerden denklik
verilmesine bu derslerin devamınııı sayılmasına, Durumun Rektörlük makamına arzına
İtalyaParmaÜniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde alıp başarılı olduğu derster:
Ders Kodu
2ül1-1900
Cazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde denkliği verilerek başarılı
Ders Adı
FRG60 l
FTE603
Farınakognozi II
Farınasötik Tekııoloi i I I
B iyofarmasötik ve Farmakokinetik
Başarı lYotu
*
Girmedi
6+6
Başarısız
olduğu dersler:
ECTS
Kredisi
Ders Kodu
BYF8l2
ECTS Kredisi
Ders Aciı
Geııel Farmakoloj i ve Farmakognozi, Farınakokiııetik
(Farı,ııacologia Ceııerale, Farıııacogılosi ııa e
Farınacoc iııetica)
Karşıiık
Başarı Notu
Gelen Ders
Kodu
20l1-1900
2a|1-1900
z0| l -1900
4
5
2
c
G
G
6.
l.Fakültemize Çukrırova Üııiversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümii'nden gelen ve yeni kayıt
Yılı Güız Yarıyılıırda l. Sınıf l. Yarıyıl'a intibakı yapılan l3020l031
numaralı öğrencisi ÖZeUl DEMİR'in muaf olduğu derslerin aşağıdaki şekilde olmasına, Durumun
Rektörlük Makamı'ıra arzına,
yaptıran, 20|3-2014 Eğitim Öğretim
MUAF TUTULDUĞIJ DERSLER
DERS ADI
DERS KODU
I.YARIYIL
MATl02
TÜRl06
ATA l05
lNG10l
FiZ\ 0l
ENF l08
II.YARIYIL
ATA205
TÜR206
MATEMATİK
TüRK niı.i ı
ATATÜnrc İıKELERİ vE İNKILAP TAnİ,rıİ
YABANCI DİL I (İNcİıizcg)
pizi«
BiLGisayaR
ı
II
K
U
BA
AA
AA
AA
AA
2l2
212
212
313
212
BB
ı
ATATÜnr İırpıERİ VE İxrıLAP TARİHİ
TüRK niıi ıı
T
313
BA
AA
212
212
IX.YARIYIL
MUH905
ECZACILIKTA MUHASEBE
BA
Il1
2. Fakültemize Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu'ndan gelen ve yeni
kayıt yaptıran,2013-2014 Eğitim Ögretim Yılı Güz Yarıyılında l. Sınıf l. Yarıyıl'a intibakı yapılan
130201032 numaralı öğrencisi YUSUF »nVrİnCİOĞLU'nun muaf olduğu derslerin aşağıdaki şrİ.llde
olmas ına, Durum un Rektörlük Makaın ı' na arzına,
MUAF TUTULDUGU DERSLER
DERS ADI
DERS KODU
[.YARIYIL
TUR l06
ATA l05
FiZl 0l
TURK DILİ I
ATATÜnı< İırcELERİ VE İxrıLAP TARİHİ
pizi«
T
DC+
ı
AA
CB
U
K
2l2
212
212
II.YARIYIL
ANA203
AT A2a5
TÜR206
ANATOMI
ATATURK İİKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ
TüRK niıi ıı
II
CC
CC
BA
212
2l2
2l2
III.YARIYIL
FIJ3 03
PSK30l
VUI.YARIYIL
BAN808
FiZyoLoJi
,--d
psiKoLoJi (sEç.)
BA
CB
2l2
Bızix nxAlizıgni
CC
2l2
3/3
3. Fakültemize Bitkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Endüstri Mühendisliği) 'nden gelen ve
yeni kayıt ybptıran, 2013-2014 Eğitiın Öğretim Yılı Giiz Yarıyılında l. Sııııf, l. YarıYıl'a intibakı yapılan
l3020l066 nı.ımaralı öğrencisi Pnl,İN XEŞRİr'ln ınuaf olduğu derslerin aşağıdaki şekilde olmasına,
Durumııır Rektörltlk Makaını'na arzlla.
DERS KODU
I.YARIYIL
MATlaz
TÜR l 06
ATA l05
MATEMATIK
TüRK niıi ı
II.YARIYIL
TUR206
ING102
U
CC
TURK DILI II
YABANCI Dİı ıI (İNcirizcE)
K
2l2
AA
I
YABANCI DİL I (İxcirizcE)
piziı<
01
4.
T
ATATÜnr iırELERi vE ixı<ILAp TARiHi
INGl0l
F|Zl
MUAF TUTULDUGU DERSLER
DERS ADI
212
BA
2l2
AA
313
CB
2l2
AA
BA
212
313
Eğitim
Fakültesi (İlk<lgretim Matematik
'nden gelen ve yeni kayıt yaptıran,20|3-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında
Öğretmenliği)
-Yarıyıl'a
İntibakı yapılan l3020l l l5 numaralı öğrencisi ESRA CİZnlVl YUMRUK'
ı. Sınıf, 1.
Fakültemize Gaziantep Üniversitesi
un muaf olduğu derslerin aşağıdaki şekilde olmasına, Durumun Rektörlük
DERS KODU
I.YARIYIL
MATl02
TÜR l06
ATA
l 05
INGl0l
FiZl 0l
ENF l 08
II.YARIYIL
ATA205
ENF305
TÜR206
INGl02
Makamı'na arzına,
MUAF TUTULDUĞİİ DERSLER
DERS ADI
MATEMATİK
TüRK nlıi ı
ATATURK İırcELERİ vp İxrtLAP TAnİuİ
YABANCI Dİı ı (İNGirizce)
pizi«
BiLcisnyan
DC+
AA
ı
ı
AraruRK iı-rcELERi vE
Bilcisayen
U
TüRK niı-i ıı
YABANCI DİL
[xı<ıLAp TAniui ıı
II
II
(İNGİLizcg)
CB
AA
CB
CB
AA
K
2l2
2l2
212
313
212
313
212
CC
313
DC+
2l2
AA
313
5. Fakültemize Atatürk Üniversitesi Üniversitesi Fen Fakültesi (Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü) 'nden gelen ve yeni kayıt yaptıran, 2013-2014 E}itim Öğretim Yılı Güz
Yanyılında 1. Sınıf, 1. Yarıyıl'a intibakı yapılan 13a20lll6 numaralı öğrencisi SONGÜL
YÜCEL'in muaf olduğu derslerin aşağıdaki şekilde olmasına, Durumun Rektörlük Makamı'na
arzlna,
.MUAF TUTULDUĞU D,ERSLER
DERS ADI
DERS KODU
I.YARIYIL
TUR l06
F|Zl 0l
BIY l03
rüRK »iıi
GK1202
GENıEL
rizi«
T
ı
giyoıo"ıi
II.YARIYIL
Kivye
U
K
MUAF
CB
CB
2l2
2l2
BA
313
313
7.'
1.Faklllteınize, Erciyes Üniversitesi Eeşaçılık'Fakültesi'ndeq:yatay geçiş ile gelen, 20l32alı4 Eğitiın Öğretiııı Yılı Ctiz Yarıyılıııda2. Sınıf, 3. Yarıyıl'a intibakı yapılan 120200700 numaralı
öğreııcisi ÖzÇE Çrrİx 'iıı ınuaf olduğu derslerin aşağıdaki şekilde olmasına, drırumun Rektörlük
Makam
n:.a
arzına,
DERS KODU
[.YARIYIL
MATl02
TÜRl06
ATA l05
INGl0l
FiZl 01
EYÖ l04
BtY l03
MUAF TUTULDUĞU DERSLER
DERS ADI
MATEMATİK
TüRK niıi ı
ATATünrc iırELERi vE İNKILAp TAniııi
YABANCı Dİı ı (iNciıizcg)
T
BB
BB
BB
MUAF
BB
CB
BA
ı
piziı<
ECZACILIK YÖNLEN»İnİv
BiYoLoJİ
II.YARIYIL
ANA203
GKi202
Bİ0204
ATA205
TÜR206
INGlü2
III.YARIYIL
FİJ3 03
oKiıOz
U
ANATOMI
GENEL KİVİYa
Bi_oisrarisrirc
ATATÜnr İıı<pıERİ VE İxrıLAP TARİHİ ıı
TüRK »il-i tI
YABANCI Dİı ıI (İNcİı-izcg)
2l2
2l2
212
313
212
Il1
313
AA
212
CB
313
AA
2l2
BB
CB
212
212
MUAF
FizyoLoJi
313
BB
BB
ORGANİK KİMYA
K
313
414
2.
Fakültemize, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden yatay geçiş ile gelen,
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 2. Sınıf,3. Yarıyıl'a intibakı yapılan 12020070l numaralı
ınuaf olduğu derslerin aşağıdaki şekilde olma§ına, durumun
öğrencisi VEYSEL FARUK
Rektörlük Makamına arzına,
SlĞllryl'ın
DERS KODU
I.YARIYIL
MATlü2
TÜRl06
ATA l05
INGl0l
FiZl 0l
BIY l03
ENF l08
MUAF TUTULDUĞU DERSLER
DERS ADI
T
AA
MATEMATİK
TURK nİıİ ı
ATATÜnr İıKELERİ vE İNKILAP TARİHİ
YABANCI DİL I (İNcİı-izce)
pizi«
BiyoLoJi
BiLcisnynn
ı
ı
U
K
2l2
CB
212
AA
BA
2l2
BB
212
AA
BA
313
313
313
II.YARIYIL
ANA203
]axRroMİ *'-
GKizoz
GENEL KIMYA
'
'"',*
:ı_i,
j-:,,,,
,",""
;
,{,
Bioisrerisrir
gioz0+
ATA205
ATATÜnr İı-ı<ELERİ vE İNKILAP TARİııi
rüR206
TURK Uİİİ İİ
YABANCI DİL
ING
laz
İI
II (İNcilizcq
BA
CB
BA
AA
CB
BB
2l2
313
2l2
2l2
212
313
III.YARIYIL
ala
"AA
FIJ303
oKİ302
Vil.YARIYIL
ECZACILIK TARİHİ VE DEONTOLOJİ
DEo705
3l5
BA,
411
AA
2l2
3.
Fakültemize, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden yatay qeçiş ile gelen,
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 2. Sınıf, 3. Yarıyıl'a intibakı yapılan 120200702 numaralı
öğrencisi
nnrÜr. KAYALI 'nın muaf olduğu derslerin aşağıdaki şekilde olmasrna,
durumun
Rektörlük Makamına arz|na,
MUAF TUTULDUGU DERSLER
DERS ADI
DERS KODU
I.YARIYIL
MATl02
T
U
K
TÜRl06
MATEMATİK
TüRK niıi ı
BA
BB
2l2
2l2
ATA l05
l
BA
AA
AA
BA
BB
2l2
ATATünr iırcpıERi vE ixrILAp TAniHi
YABANCI Dİı ı (İNcitizca)
piziı<
INGl0l
FiZl 0 ı
BtY 103
EhIF l 08
II.YARIYIL
AhlA203
cK|202
Bioza4
INGl02
III.YARIYIL
FİJ3 03
oKİ302
VII.YARIYIL
4.
ı
ANAToMI
GENEL KİMYA
313
313
2l2
Bioisrarisriı<
BB
BB
BA
II
AA
2l2
ATATURK İİ-KPİERİ VE İXKİLAP TARİİİİ
ATA205
TÜR206
DEo705
BiyoLoJi
BiLGisayan
313
2l2
TURK nİıİ II
YABANCI DİL
II
(INGİLizcE}
BB
BA
313
2l2
212
313
FLZYoLoJI
ORGANİK KİMYA
BA
BA
414
ECZACILİK TARİHİ Vg DEONTOLOJİ
AA
212
313
Fakültemize, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden y4tay geçiş ile gelen, 2013-2014
Eğitiın Öğretim Yılı Cüz Yarıyılında 2. Sınıf, 3. Yarıyıl'a intibakı yİpıİan 12020a707 numaralı
öğrencisi l.VŞnCÜl, KOÇ 'un muaf olduğu derslerin aşağıdaki şekilde olmas |na, durumun
Rektörlük Makamıııa arzına,
1
I.YARIYIL
EYo l04
rüR ı 06
DERS KODU
MUAF TUTIJLDUĞİİ DERSLER
DERS ADI
EczlcILırc yöNLENniniv
TuRK
niıi
ı
ATAT,IJRK iırELERi vg
INKILAP TARIHI I
vABANcI Diı ı (iNciıizcı)
ATA l05
INGl0l
pizı 0 ı
pizir
BIY l03
giyoıo.ıi
ANA203
ANATovi
II.YARIYIL
GKizaz
K
U
Ill
BA
BA
212
AA*
BB
BB
BB
_.
2l2
313
2l2
313
BA
BA
212
Kivyn
ATATünr iırE,ıpni vE
ixrıLAp ranini II
TuRK niıi tI
AA
BA
pizvoıo.ıi
HALKLA iıişriı-ER (SEç.)
BB
BA
212
BA
2l2
GENEL
ATA205
TUR206
T
l'ı
',
JlJ
212
212
III.YARIYIL
piı: oı
HLK30l
VII.YARIYIL
ECZACILIK TARIHI VE
DEoNroıo"ıi
DEo705
7.
5. Fakültemize, Karadeıriz Teknik Üniversitesi
313
Eczacılık Fakültesi'nden vatay geçiş ile gelen,
Yanyıl'a intibakı yapılan |20200706 numaralı
2013-2014 Eğitim.Öğretim.Yılı Güz Yarıyılında 3. Sınıf,5.
öğrencisi SONGUL
Makamına arzlna,
ERGIN 'in
DERS KODU
I.YARtYIL
MATl02
TUR ı06
ATA l05
ING101
FiZl 0l
BIY l03
ENF l08
II.YARIYIL
ANA203
cKizOz
Bıo204
ATA205
TUR206
FBK20 l
UYG201
IT\JG
l02
ınuaf olduğu derslerin aşağıdaki şekilde olmasına, durrımun Rektörlük
MUAF TUTULDUGU DERSLER
DERS ADI
MATEMATI-K
TURK nİıİ ı
ATATÜnr İıKELERİ vE İNKILAP
TAnİHİ ı
YABANCI Dİı- ı (İNcıtizca)
pizi«
BlyoLoJi
Bilcisayan
ı
ANATOMI
GENEL Kİvya
T
2l2
2l2
AA
BA
BA
CB
AA
2l2
212
313
313
212
BB
TARİHİ
AA
II
313
AA
AA
TüRK DiLi ıI
FARMASÖTİK noTANİK
FARMASOTİı< goTANİK
YABANCI Dİı ıI (İNGİLLZCa)
S/K
BB
AA
BioisTATisrir
ATATURK İİKEİERİ VE İXİ<ILAP
U
BA
AA
CC
313
1 l,)
4J
a.l
2l2
2l2
AA
313
3ll
313
,"**
-.,
Ç
III.YARIYIL
FİJ3
03
+::
,
"-,:,
FizyoLoJi
oRGAxir rivyA
ANALirir rivıyA I
ANALirir rivıyA
FARMAsoTir vı i ı<nog ivoıo;
FA RMAsorir vı iı<noBivoıo.ı
§
oKİ302
AKİ30l
UYG30l
MıK304
UYG304
I
IV.YARtYIL
i
i
giyorivıya
pAToıoJi
ari+o ı
UYG40l
iv.ı 4a2
ANALirir rivıyA
FTE503
FARMasörir
FARMasörir
FARMAsoriK
FARMasörir
II
ivvıUNoıo.ıi
UYG503
prisoz
414
3/3
3ll
AA
rE,KNoıo.ıi
Kivyn
rivyn
ı
ı
ı
AA
BB
3lI
3lI
212
2l2
3lI
Ill
AA
rpKNoıoıi
313
313
BB
It
ANaıirir riMyA
V.YARIYIL
313
AA
AA
AA
BIYOKİMYA
BYo405
UYG405
PAT404
AA
BA
BA
BA
AA
AA
BB
313
3ll
313
3ll
UYG 5ü2
FRLs04
NUT505
xürnasörirıpn
DEo705
ECaACILIK TAnirıi vE DEoNToıoıi
AA
2l2
BAN808
BESIN AN AL|ZLERI
BA
2l2
FARMAKOLOİi
VII.YARIYIL
VIII.YARIYIL
ı
(sEç.)
AA
AA
3/3
2l2
8. 1. Fakültemiz 090200099 numaralı öğrencisiDolunay Merve TOPaZ'un 16.09.20l3 tarih ve
l469 sayılı dilekçesi görüşülmüş olup, ders alma işlemleri ile ilgili talebinin reddine,
2.
Fakültemiz 120200020 numaratı öğrencisi Selma BAYVAR'ın l6.09.2013 tarih ve l46l sayılı
dilekçesi görüşülmüş olup, İngilizce dersi muafiyet ile ilgili talebinin reddine,
g.
Fakültemiz Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Arş.Gör.Taylan TURAN'ın 30
Ekim-07 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirecek olan "Deney Hayvanları Uygulama ve
Etik Kursu (XIV)" na katılmasına kurs ücretinin ve masraflarının ÖYP bütçesinden
karşılanmasına, durumun Rektörlük makamı na arzına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Prof.Dr. İ.Tuncer DEĞİM
DEKANI
Prof. Dr. Bensu
Prof.Dr.Sevgi
KARAHALIL
TAKKA
Doç.Dr.Ufuk KOCA
ÇALIŞKAN
Prof. Dr.l.{usret ERTAŞ
Doç.Dr.Sultan BAYTAŞ
Yrd.Doç.Dr.Yasemin OÜNnen

Benzer belgeler