WEB PDF - Spormeydani.org

Yorumlar

Transkript

WEB PDF - Spormeydani.org
‹stanbul’da Amatör Kulüplere
malzeme yard›m› devam ediyor
HALDUN Alagafl Spor Kompleksi'nde
düzenlenen törenle ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl'›n start verdi¤i amatör kulüplere spor malzemesi yard›m› projesi tüm h›z›yla devam ediyor.
Uluslararas› platformda Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda
dereceler elde ederek madalyalar kazand›¤›m›z gürefl, karate, taekwon-do, judo gibi ferdi
branfllarda faaliyet gösteren amatör
sporcular›n daha sa¤l›kl› ortamlarda, daha kaliteli malzemelerle ve tam donan›ml› olarak spor
yapabilmeleri için 86 adet ferdi amatör spor kulübüne malzeme yard›m›nda bulunuldu. Her
zaman amatör sporun ve sporcular›n yan›nda
• YIL: 7
• SAYI: 78
olan, amatör spora tam destek veren ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl'›n direktifleriyle gerçeklefltirilen malzeme yard›mlar› futbol, basketbol, voleybol, hentbol, gürefl, masa tenisi, karate,
judo, taekwon-do, muay
thai, wushu, kick boks, badminton, tenis, yüzme, okçuluk, satranç, futsal, jimnastik
ve atletizm branfllar›nda yap›l›yor.
33 ‹LÇEDE 460 KULÜBE DESTEK
Malzeme Da¤›t›m start›n›n verildi¤i Haldun
Alagafl Spor Kompleksi'ndeki törene kat›lan
60'a yak›n amatör spor kulübünün malzeme
yard›mlar›n› almas›n› takiben bugüne kadar 33
• fiUBAT 2014
ilçede malzeme da¤›t›lan kulüp say›s› 460'a
ulaflt›. Avc›lar ilçesinden 1; Ataflehir'den 1; Bak›rköy'den 4; Befliktafl'tan 4; Beyo¤lu'ndan 1;
Beykoz'dan 1; Eyüp'ten 2; Fatih'ten 2; Kad›köy'den 3; Ka¤›thane'den 3; Üsküdar'dan 1;
Ümraniye'den 3; Tuzla'dan 2 ve di¤er ilçelerden çeflitli branfllarda faaliyet gösteren toplam
86 ferdi amatör spor kulübüne malzeme yard›m› yap›ld›. Her gün iki da¤›t›m kamyonuna
yüklenen malzemeler kulüplerin faaliyet gösterdi¤i bölgeye ulaflarak spor malzemeleri bizzat kulüp sorumlular›na teslim ediliyor. 25 fiubata kadar bitirilmesi planlanan proje kapsam›nda 115 çeflit spor malzemesinden oluflan
300 bin kalem malzemenin yaklafl›k 1000 amatör spor kulübüne da¤›t›lmas› planlan›yor.
www.spormeydani.org
• AYLIK SPOR GAZETES‹
88 ülkeden 3 bin sporcu
Sochi’de tarihi baflar›
RUSYA'n›n yedi y›ld›r haz›rl›klar›n› yapt›¤› tüm zamanlar›n en pahal› Olimpiyat Oyunlar› için özel ve kamu harcamalar›n 51 milyar dolar› buldu¤u belirtiliyor. 98 madalyan›n verilece¤i oyunlar 6 fiubat'ta bafllad›. ‹lk madalya töreni 8 fiubat Cumartesi günü yap›ld›. 23 fiubat'ta sona erecek Sochi K›fl Olimpiyat Oyunlar›'na 88
ülkeden üç bine yak›n sporcu kat›l›yor. Türkiye bu
oyunlarda alt› sporcu ile yer al›yor.
TMOK Baflkan› Prof. Dr. U¤ur Erdener, Rusya'n›n
Sochi kentinde yap›lan Uluslararas› Olimpiyat Komitesi (IOC) genel kurulunda yönetim kuruluna seçildi. Prof. Erdener'in bu baflar›s›yla ilk kez bir Türk
spor adam› IOC yönetim kurulunda yer alm›fl oldu. IOC yönetim kurulu üyeli¤i için yap›lan oylamada Erdener 51 oy al›rken, IOC eski baflkan
yard›mc›s› Dick Pound 42 oyda kald›.
ÖMER ALTAY
SOCHI 2014 / RUSYA
KIfi OL‹MP‹YATLARI'NDA
Ö
ME
22. K›fl Olimpiyat Oyunlar›'n›n
bafllamas›na bir gün kala Sochi
Olimpiyat Park›'nda Türk bayra¤›
törenle göndere çekildi. Sahil
bölgesindeki Olimpiyat Köyü'nün
ana giriflinde bulunan alanda gerçeklefltirilen törene milli sporcular
Kelime Çetinkaya, Sabahattin O¤lago, Tu¤ba Kocaa¤a ve Emre
fiimflek antrenmanda olduklar›, Alper Uçar ve Alisa Agafonova da henüz Sochi'ye gelmedikleri için kat›lamad›. Türk kafilesi için düzenlenen tören, TMOK Baflkan› IOC Üyesi Prof. Dr. U¤ur Erdener, TMOK
Genel Sekreteri Nefle Gündo¤an'›n
önderli¤inde gerçekleflti.
2014 Sochi K›fl
Olimpiyat Oyunlar› 7 fiubat
akflam› Fisht Olimpiyat Stad›'nda
düzenlenen aç›l›fl töreni ile resmen
bafllad›. Alt› sporcuyla kat›ld›¤›m›z 22. K›fl
Oyunlar›'n›n aç›l›fl›nda stada 73. s›rada girifl
yapan Türk kafilesinde bayra¤› artistik buz
pateni sporcusu Alper Uçar tafl›d›. ‹lk kez
olimpiyat heyecan› yaflayan Uçar'›n en önde
yürüdü¤ü kafilede sporcular önde,
yöneticiler arkada yer ald›. Resmi geçitte,
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan
ile TMOK Genel Sekreteri Nefle
Gündo¤an da Türkiye'yi
temsil ettiler.
Rüfltü Reçber
istifa etti
TFF, eski milli kaleci Rüfltü Reçber'in, görevinden istifa etti¤ini duyurdu. Yap›lan aç›klamada, "Rüfltü
Reçber, sundu¤u istifa mektubunda, 'Bana Milli Tak›mlar Genel Koordinatörlü¤ü görevini lay›k
gören baflta TFF Baflkan› Y›ld›r›m Demirören'e, yönetim kuruluna
ve görevde oldu¤um süre
içerisinde benimle birlikte olan çal›flma arkadafllar›ma teflekkür ederim' dedi" ifadeleri kullan›ld›.
Serhat Karada¤
Kadir B›y›kl›
VEHB‹ EMRE'DEN
YAfiAR DO⁄U'YA
2
2014 Sochi K›fl Olimpiyat Oyunlar›’nda bir hafta geride kal›rken, sporcular›m›zdan Kelime Çetinkaya kayakl› koflu skiatlonda 47.17.7'lik derecesiyle 61. oldu. Kayakl› koflu serbest sprintte de 3.05.00'l›k derecesi
ile 67. olarak elemeleri geçemeyen
Çetinkaya, 10 km klasik branfl›nda
da yar›flt› ve 32:58.0'l›k derecesiyle
56. oldu. Erkeklerde ise Sabahattin
O¤lago kayakl› koflu serbest sprintte
4.02.03 ile 75. olarak elendi.
lace-Jones'un da organizasyonu bafltan sona izleyerek de¤erlendirdi¤i baflar›l› organizasyonun ard›ndan IAAF Baflvuru Formu doldurularak yap›lan resmi baflvurunun onaylanmas› ile ‹stanbul Maratonu 2.
kez Alt›n Kategori'ye kabul edilmiflti.
2013 y›l›nda düzenlenen, 35. ‹stanbul Maratonu sonras›nda yap›lan
baflvurunun
onaylanmas›n›n ard›ndan da 16 Kas›m 2014
tarihinde koflulacak
olan 36. ‹stanbul Maratonu bir kez daha
Alt›n Kategori'ye ad›n› yazd›rm›fl oldu.
Fehmi Erdo¤rul
VASAT FUTBOL
NORMAL SONUÇ
‹stanbul Yar›
Maratonu
kay›tlar› bafllad›
Nesim Yalvar›c›
MODERN
PENTATLON
3
Nusaybinli çocuklar SPOR A.fi.'de...
SPORSEVERLER‹N uzun zamand›r bekledi¤i ‹stanbul'da bir
yar› maraton ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi'nin destekleriyle gerçeklefltiriliyor. 27 Nisan Pazar günü Haliç k›y›s›nda gerçeklefltirilmesi planlanan ‹stanbul Yar› Maratonu’na kay›t ve ayr›nt›l› bilgi
için; SPOR A.fi.'nin 444 70 40 numaral› telefonuna ulaflabilir veya
www.istanbulyarimaratonu.org
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Sait Babao¤lu
FENA...
3
Türk Bayra¤›,
Sochi Olimpiyat
Köyü'nde...
Ödüllere uza¤›z
‹stanbul Maratonu 3. kez Alt›n Kategori’de
‹STANBUL Maratonu, IAAF (Uluslararas› Atletizm Federasyonlar› Birli¤i) taraf›ndan dünyan›n en iyi maratonlar›na
verilen Alt›n Kategori "Gold Label" niflanesine 3. kez lay›k görüldü. 2008-2011
y›llar› aras›nda Gümüfl Kategori'de "Silver Label" yer alan ‹stanbul Maratonu,
33. Maraton'da gösterilen baflar›l› organizasyon sonucunda, 2012 y›l›
için Alt›n Kategori'de koflmaya hak
kazanm›flt›. 2012 y›l›nda, IAAF'›n kategori unvanlar›n› veren
yetkili ismi Sean Wal-
Y
R ALTA
TÜRK‹YE'nin Olimpik Spor Gazetesi Spor Meydan›'n›n Genel Yönetmeni
Ömer Altay, 7-23 fiubat 2014 tarihlerinde Rusya'n›n Sochi kentinde sahnelenen 22. K›fl Olimpiyat Oyunlar›'n›
yerinde takip ediyor. K›fl Olimpiyatlar›'na iliflkin en ayr›nt›l› haber ve yorumlar› yine, olimpik sporlar›n platformu Spor Meydan›'nda yeral›yor.
4
KAMPÜSSARAY
Ö⁄RENC‹ YURTLARININ
ÖNEML‹ B‹R H‹ZMET 5
Veli Ozan Çak›r
SPOR YÖNET‹M‹
ÜZER‹NE
5
BAfiBAKANLIK, ‹çiflleri
Bakanl›¤›, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi ve Nusaybin Kaymakaml›¤›'n›n ortaklafla düzenledi¤i Sosyal Sorumluluk Projesi kapsam›nda ‹stanbul'a gelen Nusaybinli minikler ‹BB
Spor Afi Genel Müdürlü¤ü'nü
ziyaret etti. Nusaybin'den ziyarete gelen küçük misafirlerin ‹stanbul'u tan›mas› amac›yla yap›lan bu kültür turunda minikler; Spor Afi Genel Müdür Yard›mc›s› Serhat Karada¤'a, Mardin'deki e¤itim merkezinde el
emekleri ile haz›rlad›klar› plaketi takdim ettiler. Kendileri
için ‹stanbul seyahatlerini unutulmaz k›lacak bir gezi program› haz›rlayan Genel Müdürlük,
misafirlerini küçük hediyelerle
sevindirmeyi de ihmal etmedi.
‹ki Türk hakem Avustralya’da
Sultanlar 10 Mart’› bekliyor
w
w.
2
s po
rmey
g
fiUBAT 2014
w
A Bayan Milli Voleybol Tak›m›'n›n mücadele edece¤i
2014 Uluslararas› Voleybol Federasyonu (FIVB) Dünya
fiampiyonas›'n›n kura çekimi, 10 Mart'ta ‹talya'n›n Parma
kentinde yap›lacak. ‹talya, Rusya, Almanya, Türkiye, Bulgaristan, Azerbaycan, Belçika, H›rvatistan, S›rbistan, Hollanda,
Japonya, Çin, Tayland, Kazakistan, Brezilya ve Arjantin’in direkt olarak kat›ld›¤› flampiyonaya, eleme sürecinin ard›ndan
NORCECA'dan 6, Afrika'dan da 2 ülke daha kat›lacak.
i.o
n
a
d
r
ULUSLARARASI tenis turnuvalar›n›n en önemlileri aras›nda gösterilen sezonun ilk "grand slam"i Avustralya Aç›k'ta
milli sporcular Marsel ‹lhan ile Ça¤la Büyükakçay finaller öncesinde elenirken, hakemler Serdar Sumer ve Esma Aksoy Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. Türkiye'nin son y›llarda yetifltirdi¤i uluslararas› tenis hakemlerinden Sumer, Avustralya
Aç›k'ta görev yapan ilk Türk hakem olman›n mutlulu¤›unu
yaflad›¤›n› söyledi.
VEHB‹ EMRE'DEN
YAfiAR DO⁄U'YA
stanbul'da düzenlenen 32. Uluslararas› Vehbi
‹ Emre Grekoromen Gürefl Turnuvas›'n›n ikinci
Basketbol’da
rakipler belli oldu
SERHAT KARADA⁄
ve son gününde Türkiye, 3 alt›n, 1 gümüfl ve 4
bronz madalya kazand›. Ay-y›ld›zl›lar, turnuvada
Azerbaycan ve Belarus'un önünde tak›m halinde
flampiyon oldu.Uluslararas› Vehbi Emre Turnuvas›'na 16 ülkeden 200'e yak›n sporcu kat›ld›. Gürefl Federasyonu yetkilileri
Helsinki'de yap›lacak olan
Avrupa fiampiyonas› öncesinde iyi bir s›nav oldu¤unu ifade ettiler.
R›za Kayaalp ise, "Avrupa ve dünyada birçok
baflar›lar elde ediyorum.
Ülkemi en iyi flekilde temsil etmeye çal›fl›yorum. Bu
ER MEYDANI
y›l›n ilk flampiyonas›yd›,
kazanmay› baflard›m. fiimdi dördüncü kez Avrupa fiampiyonu olmak için mücadele edece¤im"
diye konufltu. Dünya fiampiyonas›'nda, sonradan
doping kulland›¤› ortaya ç›kan rakibine yenilerek
üçüncü oldu¤unu hat›rlatan milli güreflçi, flunlar›
söyledi: "Doping kimseye baflar› getirmez. Getirse bile, bir gün bu leke ortaya ç›kar. Nitekim ortaya ç›kt› ve benim hakk›m yendi. Sporculara bu
illeti kesinlikle tavsiye etmiyorum" dedi
S›ra serbest güreflçilerimizde… Milli Tak›m›m›z, ABD'den gelen serbest güreflçilerle ortak
kamp çal›flmas› yap›yorlar. Turnuva, 15/16 fiubat 2014 tarihlerinde ‹stanbul'da Ahmet Cömert
Spor Salonu'nda düzenlenecek Tüm spor severleri, millilerimizi desteklemek için Yaflar Do¤u
Turnuvas›'na davet ediyoruz.
Futbolda Süper Lig'de heyecanl› karfl›laflmalar
devam ediyor, Fenerbahçe'nin üst üste ald›¤› yenilgiler, Befliktafl'›n yeniden oynat›lan Kas›mpafla
maç› galibiyetiyle lig renklenmeye bafllad›. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z Say›n Kadir
Topbafl'›n spor ve sporcuya olan yat›r›mlar› devam ediyor. Önümüzdeki günlerde devasa spor
tesislerinin ‹stanbul halk›m›z›n hizmetine sokulmas› için haz›rl›k çal›flmalar› devam ediyor. Anadolu yakas› ve Avrupa yakas›nda vatandafllar›m›z
yeni tesislerine kavuflacaklar (Hal› sahalar, Tenis
Kortlar›, Kapal› yüzme havuzlar›, Kapal› spor salonlar›, Buz pistleri) Ayr›ca okul spor salonlar›n›n
(60) adedinin temelleri at›ld›.
Türk sporuna ve ‹stanbul halk›m›za vermifl oldu¤u de¤erli hizmetlerinden dolay› Say›n ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z Kadir Topbafl'a teflekkür ederiz.
‹stanbul Maratonu 16 Kas›m 2014 tarihinde
Alt›n Kategoride (Label Gold) koflulacak. Maraton öncesi ara verilen (Haliç Yar› Maraonu) koflulacak bu organizasyon için de çal›flmalar bafllat›ld›. ‹BB Spor A.fi. Genel Müdürü Say›n Alpaslan
Baki Ertekin'e Haliç Yar› Maratonu'nu tekrar hayatiyete geçirmesinden dolay› teflekkür ederiz.
Türk Sporu'na hizmet edenlerle, laf üretenleri
ay›rt etmek laz›m. Sayg›lar›mla..
Ankara'da oynanan final maç›nda Anadolu Efes'i 66-65 yenen
P›nar Karfl›yaka Spor Toto Türkiye Kupas›'n›n sahibi oldu.
5 fiubat Çarflamba günü Ankara'da bafllayan Spor Toto Erkekler Türkiye Kupas› 8'li finalleri oynanan final
maç› ile sona erdi. P›nar Karfl›yaka ile Anadolu Efes aras›nda oynanan final maç›nda rakibini 66-65'lik skorla
ma¤lup eden P›nar Karfl›yaka kupaya uzand›. Esteban
Batista 14 say›, Lee Dixon 19 say›, 5 ribaund, 6 asist ile maç› tamamlad›. Maç›n y›ld›z› P›nar
Karfl›yaka tak›m›ndan
Lee Dixon olurken
oyuncuya ödülünü
Genel Müdür Yard›mc›s› Murat Kocakaya verdi. Final
maç›n›n ard›ndan
düzenlenen törende
P›nar Karfl›yaka kupas›n› Spor Toto Teflkilat Baflkan› Mehmet
Muharrem Kasapo¤lu
ile TBF Baflkan› Turgay
Demirel'in elinden ald›.
2014 Dünya Basketbol Kupas›'nda
Türkiye C Grubu'nda ABD, Finlandiya, Yeni Zelanda, Ukrayna ve Dominik
Cumhuriyeti ile mücadele edecek.
Barcelona'da yap›lan kura çekimi
sonucunda Türkiye Basketbol Milli
Tak›m›, ‹spanya'da 30 A¤ustos-14 Eylül tarihlerindeki 2014 Dünya Basketbol Kupas› grup maçlar›nda ABD,
Finlandiya, Yeni Zelanda, Ukrayna,
Dominik Cumhuriyeti ile karfl› karfl›ya
gelecek. Grup maçlar› sonunda ilk 4
s›ray› alan tak›mlar tur atlayacak.
ABD, ‹spanya, Arjantin ve Litvanya'n›n seri bafl› oldu¤u kura çekiminin
ard›ndan gruplar flu flekilde olufltu: A
G r u b u : ‹spanya, M›s›r, ‹ran, S›rbistan,
Brezilya, Fransa. B Grubu: Arjantin,
Senegal, Filipinler, H›rvatistan, Porto
Riko, Yunanistan. C G r u b u : ABD,
Finlandiya, Yeni Zelanda, Ukrayna,
Dominik Cumhuriyeti, Türkiye. D
G r u b u : Litvanya, Güney Kore, Angola, Slovenya, Meksika, Avustralya.
Demirel: “Sonuna kadar mücadele edece¤iz”
TÜRK‹YE Basketbol Federasyonu
(TBF) Baflkan› Turgay Demirel, 2014 FIBA
Dünya Kupas› kura çekimi
sonras› yapm›fl oldu¤u de¤erlendirmede flunlar› söyledi:
“Uzun y›llard›r kuralarda
pek de avantajl› de¤ildik.
Ancak flimdi bakt›¤›m›zda g r u bu m u zda k i ta k›mlar›, ABD d›fl›nda,
yenebilece¤imiz rakipler olarak de¤erlendiriyorum. Ayr›ca D Grubu'nda da kimler gelecek diye bak›yoruz. Güçlü tak›mlar olmas›na karfl›n biz, sonuna kadar mücadele edece¤iz. Barcelona'da çok heyecanl› maçlar
oynayaca¤›m›z› düflünüyorum. 2006 y›l›nda Japonya'da düzenlenen turnuvada ol-
du¤u gibi basketbolun güzelliklerini gösterebilece¤imizi söyleyebilirim.
fiu an henüz oyuncular›n durumlar›yla
ilgili herhangi bir de¤erlendirme yapmad›k. Milli Tak›m teknik heyetini flekillendirerek, uzun vadeli
düflünüyoruz. Bir sonraki
Dünya Kupas› ve Olimpiyat
Oyunlar›'n› da içine alacak bir
yap›lanma istiyoruz. Altyap›larda Genç ve Y›ld›zlar Avrupa fiampiyonalar›'nda flampiyon olan tak›mlar›m›z var. Ayr›ca bu y›l Genç Erkekler Avrupa fiampiyonas› yine ülkemizde düzenlenecek ve alt›n
madalya alma potansiyelimiz
var. Biz öncelikle teknik heyeti tamamlamak istiyoruz. Kadro, teknik
heyetin karar› olacak.”
[email protected]
Bak›rköy
Ataspor'un
genç yetenekleri
kahvalt›da
bulufltular
5. Dünya Shotokan
Karate fiampiyonas›
4-6 Nisan 2014’te
Kosova'da yap›lacak
■ 4 - 6 Nisan 2014 tarihleri aras›nda Kosova'n›n Pirifltina flehrinde yap›lacak olan 5. Dünya Shotokan Karate fiampiyonas›na S›rplar›n tüm engellemesine ra¤men
WSKU'nun yönetimindeki iki Türk kardeflimiz karfl› koyarak, flampiyonan›n yap›lmas› yönünde kararlar›ndaki
›srarlar› neticesinde WSK'deki dostlar› ile ba¤lant› kurarak engellemelere karfl› ç›kt›.
S›rbistan'›n ve eski Yugoslavya'dan baz› ülkelerin maç› iptal ettirmek için Dünya Karate Federasyonu’na bask› yapmas› sonucu baz› ülkeler gizliden maç› sabote etmeye kalkt›lar. Fakat WSKU Genel Sekreteri olan Ercüment Tafldemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin
Hamurcu devreye girerek, bu durumu tersine çevirmeyi
baflarm›fllard›.
Görüfltü¤ümüz WSKU yetkilileri de, Kosova'n›n Osmanl› yadigar› oldu¤unu belirterek, “Bu yar›flmay› yapmak için elimizden gelen gayreti göstermek bizim asli
görevimiz olmufltur. Tüm bask›lara ra¤men bu flampiyonay› yapma karar› ald›k. Yar›flmay› yapmadan önce ziyaret etti¤imiz Kosova'daki insanlar›n Türkiye'ye ve Baflbakan›m›za çok büyük bir sevgi besledi¤ini gözlerimizle
gördük. Herkes Türkiye ve Baflbakan›m›z› bir kurtar›c› gibi gördü¤ünü bize söylediler. Buda bizi cesaretlendirdi.
‹nflallah ülkemizdeki kurum ve kurulufllar›n da deste¤ini
bekliyoruz. O tarihte tüm karate camias›n› Kosova'da
görmek istiyoruz.” dediler.
Sporun tüm branfllar›,
tüm hareketlili¤iyle
burada...
www.spormeydani.org
BAKIRKÖY Ataspor'un Bak›rköy Botanik Park'ta 26
Ocak 2014 tarihinde 300 kiflinin kat›ld›¤› kahvalt›l› toplant›da paletli yüzmede baflar›l› olmufl sporcular›na madalyalar› verildi. Toplant›ya spor, siyaset, bas›n ve velilerinin kat›l›mlar›yla gerçeklefltirildi.
Bak›rköy Ataspor'un Baflkan› Sait Babao¤lu, yapt›¤›
konuflmada bizler çocuklar›m›za daha güzel ortamlar sa¤lamak için tüm imkanlar›m›zla çal›fl›yoruz dedi. Türk
sporuna hizmet anlay›fl›m›z ilk günkü gibi ayn› heyecanla devam ediyor. Bak›rköy Ataspor kulübü olarak siz de¤erli velilerimizden ald›¤›m›z güçle ben ve yönetimim
daha iyisini nas›l yapar›z diye projeler üretiyoruz. Paletli
yüzmede baflar›l› olan çocuklar›m›z y›l içerisindeki performanslar› bizleri son derece mutlu etmifltir. Baflta eme¤i geçen e¤itmen arkadafllar›ma huzurlar›n›zda teflekkür
ederim. Türk sporunun ç›tas›n› yükseltmek için bu çocuklar›m›zla uzun bir maratona haz›r olduklar›n› belirtti. Sait
Babao¤lu, konuflmas›n›n ard›ndan kürsüye gelen Türkiye
Triatlon Federasyonu Onursal Baflkan› Halil K›l›ço¤lu'da
yapt›¤› konuflmada çocuklar›m›z›n
sporla iç içe olmalar› beni son derece mutlu etmifltir. Bak›rköy
Atasporun, de¤erli yöneticilerine ve baflkan›m›za bir kez
daha huzurlar›n›zda teflekkür
ediyorum dedi. K›l›ço¤lu, her
bireyin spor yapmas› Anayasam›zda yaz›l›d›r. Sizlerden ricam çocuklar›m›za spor bilincini flimdiden vermeliyiz, onlarda ileride çocuklar›na sporun kardefllik ve bar›fl oldu¤unu anlatmal›lar dedi. Burada velilerimize çok ifl
düflüyor, lütfen programlar›n›z› çocuklar›n›za göre ayarlay›n, onlar gelece¤in baflar›l› sporcular› olabilirler. Spordaki güzellikleri görmelerini sa¤lay›n, son zamanlarda stadlardaki fliddet ortam›ndan uzak tutmaya çal›fl›n” dedi.
R›za Çal›mbay istifa etti
Akçay'la yollar ayr›ld›
leyin hangi taraftar›n hakemlerimize güveni
vard›r? Adam ay›ran, tak›m kay›ran düzende!
Ülkemizde futbol, hakemlerinden utanan
bir gerçe¤e dönüflmüflse… Hakemlerin utanmas›na gerek yoktur art›k! En kötü flartlarda mesle¤i b›rak›p, televizyonda yorumcu
olurlar. Cehaletlerini iffla edecekleri kanallar› onlar› bekliyor zaten.
Gerçeklerin dile gelme mevsimi
bafllad›. Fenerbahçe'ye peydahlanan suçlar›n neler oldu¤unu daha
iyi görmeye bafllad›k. Kendini kan›tlayan ay›plar› da. Görüyoruz
ki… Sistem Fenerbahçe üzerinden ganimeti
bölüflme derdinde. Haz›rlanm›fl program›n
do¤al ak›fl›na kendini b›rakmayan bir tak›ma
flu ölümlü dünyada, ölümsüz bir direniflin
sembolü olarak düflmüfl! Böyle bir ülkede yaflayaca¤›m›z daha çok fley var. Verilecek daha
nice s›nav var belki.
Ligin en iyi futbol oynayan tak›m› olma-
w.
3
s po
rmey
g
w
i.o
n
a
d
r
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
teknik direktörü R›za Çal›mbay istifa etti. ‹stifan›n ard›ndan kulüpten flu aç›klama yap›ld›; "Teknik Direktörümüz
R›za Çal›mbay yönetimimize istifas›n› sunmufltur. Yönetim
kurulumuz da yap›lan de¤erlendirme neticesinde istifas›n›
kabul etmifltir. Üç dönem kulübümüze hizmet eden ve büyük
katk›lar sa¤layan hocam›z Çal›mbay ve ekibine, kulübümüze
vermifl oldu¤u hizmetlerden dolay› teflekkür ederiz."
n›n, aray› bu kadar açman›n getirdi¤i sayg›y›, ancak ruhunda futbol duygusu olanlar
hissedebilir. Hissetmeyenler talihine yans›n
dursun!
Baflka bir lider icad etmeleri için, icap edeni yap›yorlar. ''Senin liderli¤ine de, flampiyonlu¤una da tahammül edemiyoruz'' diyorlar. Bu filmin yap›mc›lar› ellerini ovuflturmaya
bafllas›n.
Fenerbahçe üzerinden futbol oyunlar› oynamak, al›flkanl›¤a dönüflmüfl olabilir. Zaten
bu ülkede Fenerbahçe'nin liderli¤iyle oynamak genetiktir. Fenerbahçe'yi katletmek de
cinayetlerin yasallaflm›fl halidir. Amaaa… Bu
cinayet sahnelerine kimse kaza süsü vermesin. Kim kurgulad›ysa ödül verilsin ona.
Haks›zl›¤›n kabul gördü¤ü yerde hak ölür.
Hak ölürse insanl›k ölür. ‹nsanl›¤›n öldü¤ü
yerde cinayetler bile yasal hale gelir. Haks›zl›¤a yaranmak isteyenler iyi bilmelidirler ki.
Bunun geri dönüflü FENA olur. Hayat insan
olan›n asaletinden sorulur. Çünkü hayat bazen resitaldir. Örgütlenmek denilen fley budur. Haks›zl›¤a ve hukuksuzlu¤a karfl› tek yü-
rek olmak. Sevdas› kirlenmeyen tak›m olmak, herkesin harc› de¤ildir. Zira, sevdalanmak her tak›m taraftar›na nasip olan bir fley
de¤ildir. Buna sahip olabilmek için ilk önce
haks›zl›k s›namas›ndan geçmek gerekiyor.
Sistemden nemalananlar ve küçük kalmak
isteyenler bunu asla anlayamazlar.
Sayg›lar›mla.
Ben senin yaflad›¤›n
Gizli bir maceray›m,
Anlat›lmaz bir roman
Kapanmaz bir yaray›m.
***
S›¤›nd›¤›n limanlar
Unutturamaz beni,
Ben senin yüre¤inde
En büyük f›rt›nay›m.
***
Ben senin duda¤›nda
Eskimeyen besteyim,
Zorlama hiç kendini
Ald›¤›n nefesteyim.
***
[email protected]
EURO 2016 eleme
grubu torbalar›
belli oldu
FRANSA'da düzenlenecek UEFA
EURO 2016'n›n eleme gruplar› kura
çekimi öncesi ülkelerin yer alaca¤› torbalar belli oldu. UEFA'n›n ‹sviçre'deki
merkezi Nyon'da düzenlenen Yönetim
Kurulu toplant›s›n›n ard›ndan yap›lan
aç›klamaya göre Türkiye, EURO 2016
Eleme Gruplar› Kura Çekimi'ne 3. torbadan kat›lacak.
Turnuvan›n ev sahibi Fransa, tarihte ilk kez 24 tak›mla düzenlenecek
EURO 2016 finallerine direkt olarak
kat›lacak. Fransa d›fl›ndaki 53 tak›m
ise elemelerde 5 tak›ml› 1 grup ile 6 tak›ml› 8 grup olmak üzere toplam 9
gruba ayr›lacak. EURO 2016 Eleme
Gruplar› Kura Çekimi, 23 fiubat
2014'te Fransa'n›n Nice kentindeki
Acropolis Kongre Salonu'nda (Palais
des Congres Acropolis) TS‹ 13.00'te
bafllayacak.
Türkiye dünyan›n
en güçlü 13. ligi
ULUSLARARASI Futbol Tarihi ve
‹statistikleri Federasyonu (IFFHS)’nun,
dünyadaki 125 birinci futbol liginde
mücadele eden kulüplerin, 1 Ocak-31
Aral›k 2013 dönemindeki ulusal, k›taiçi
ve uluslararas› karfl›laflmalarda sergiledi¤i performans›n› göz önünde bulundurularak yapt›¤› de¤erlendirmede,
1155 toplayan ‹spanya Birinci Futbol
Ligi (La Liga), 1128 puanl› ‹ngiltere
Premier Ligi ve 1056 puanl› Almanya
Birinci Futbol Ligi’ni (Bundesliga) geride b›rakt›. Geçen y›l 5. s›rada yer alan
‹ngiltere Premier Ligi ile 2. s›rada bulunan Brezilya Birinci Futbol Ligi 2013
de¤erlendirmesinde yer de¤ifltirdi.
Türkiye’deki en üst futbol ligi Süper Lig ise 683,5 puan toplayarak,
2012 y›l›na göre 2 s›ra atlad› ve "dünyan›n en güçlü 13. futbol ligi" unvan›n› ald›. Rusya Premier Ligi (19. s›radan 8’incili¤e), Kolombiya Birinci Futbol Ligi (Primera A) (21. s›radan 9’unculu¤a) ve ‹sviçre Süper Ligi’nin (23.
s›radan 12’incili¤e) s›ralamadaki yükselifli dikkati çekti.
GS ve FB ilk 20’de
GALATASARAY ve Fenerbahçe,
2012-2013 sezonu "Futbol Para Ligi"
raporuna göre, dünyan›n en çok gelir
eden 20 kulübü aras›na girdi.
Ekonomi dan›flmanl›k flirketi Deloitte, "Futbol Para Ligi" raporunun
17'ncisini yay›mlad›. Dünyadaki tüm
futbol kulüplerinin 2012-2013 dönemindeki mali durumunun de¤erlendirildi¤i rapora göre, Real Madrid, ‹spanya'da devam eden ekonomik krize
ve 2012-2013 sezonunda ‹spanya Süper Kupas› haricinde kupa kazanamamas›na ra¤men 518,9 milyon gelire
ulaflarak, geçen y›l oldu¤u gibi s›ralam›n›n en üst basama¤›nda yer ald›.
Vasat Futbol
Normal Sonuç
ami Mand›ral› için zor ama kolay bir maç ol-
H du. Daha maç›n bafl›nda 1-0 öne geçen
Trabzonspor fark yapar m› diye düflündük. Ayn›
Mustafa Akçay dönemi gibi, öne geçip geri çekilmeyi tercih ettiler. Tak›m›n psikolojisi Onur'a
da yans›m›fl. O da tak›m›n en kötülerine uydu
ama o da insand›r. Onun da kötü oynama hakk› var. Trabzonspor'da orta alan bitmifl, Karabük'te
Musa ile Samba Sow, flovu vard›. Bu tak›m öyle
basit de¤il. Geçen hafta
Gençlerbirli¤i'ni ma¤lup
ettiklerinde de hak ederek kazand›lar.
‹lk yar›da Adrian,
Özer, beklentilerinin üzePERSPEKT‹F
rine ç›kt› ama tek forvetle anca böyle goller bulurlar. Emre Güral tek
forvetle 2 gol at›yorsa, çift forvette 4 atar. Ama
forvet Janko olmayacak. Janko'yu tez elden
Avusturya'ya gönderme zaman›. Özer Hurmac›,
kendini bulamam›fl. Aylard›r oynamayan bir kalitede, futboldan uzaklaflm›fl, yeni bafllam›fl gibi.
Olcan'›n gösterdi¤i direnç onda yok.
Sahadaki iki tak›m da ayn› hocan›n. Tolunay
hoca iki tak›m›n da kurucusu, haz›rlay›c›s›. 22
oyuncuyu da iyi tan›yor. Her fleye ra¤men kazanamamas› kendi defansif hatalar›. Karabük orta
alan›, forvet hatt› bu maçtan 8 puan al›r, defans
ve kalecisi 4. Niye kaybetti¤i ortaya ç›kar. Trabzonspor'da Olcan, Emre Güral d›fl›nda vasata
yaklaflan oyuncu bile yoktu.
KAD‹R BIYIKLI
talar›n masum olmayan yanlar›n› görüyoruz.
Bunu kimse inkar etmesin!
Bu sezona damgas›n› vuran futbol de¤il.
Kim biliyor musunuz? Lige damga vurmak isteyen hakemlerimiz.
fiimdi soruyorum ülkemizde
futbolu kim oynuyor gösterin?
Sizlere puan cetvelini de¤ifltirecek, istemedi¤iniz kadar hakem
hatalar› gösterebiliriz. Hakemlerin
bu kadar kötü olmas›ndaki nedenleri sorgulamak, bir pozisyonu
sorgulamaktan daha de¤erlidir.
SANTRA
Bu demektir ki... Ülkemizin hakem sorunu, birçok hakeminde kiflilik sorunu
vard›r. Bunlar›n sebebi teknoloji de¤il, yürektir, siyasettir. As›l insanl›k da hakemli¤in aln›na kara leke çalanlara suskun kalmamakt›r.
Çirkinlikleri haftan›n konusu yapmak, futbol
maçlar›ndan daha de¤erlidir.
Buras› garip bir ülkedir. Adam›na göre hakemlerimiz, kifliye göre sorular›m›z vard›r. Söy-
FENA…
FEHM‹ ERDO⁄RUL
hatalar oyunudur, hakem de insanF utbol
d›r tabi ki hata yapacak! Ama yap›lan ha-
fiUBAT 2014
w
SPOR Toto Süper Lig'de evinde Akhisar Belediyespor'a
4-2 yenilmesinin ard›ndan istifa etmesi gündeme gelen
Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay, Baflkan ‹brahim Hac›osmano¤lu ile yaklafl›k 2 saatlik bir görüflme
yapt›. Görüflme öncesinde istifas›n› yönetime sundu¤u ö¤renilen Akçay'la ilgili kulübün internet sitesinden yap›lan aç›klamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Reflit Akçay ile karfl›l›kl› olarak anlaflarak yollar›m›z› ay›rm›fl bulunuyoruz." denildi.
n en temel amaçlar›
Befliktafl tarihine yeni flampiyonluklar eklemek ve kal›c› eserler b›rakman›
ize ulaflmak için sizden
oldu¤unu söyleyen Baflkan Fikret Orman, camiaya seslendi: “Hedeflerim
tek olman›zd›r.”
istedi¤im; birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze ve tak›mlar›m›za des
B E fi ‹ K TAfi Kulübü Baflkan› Fikret Orman, Befliktafl Dergisi'nin flubat say›s›nda
yer alan yaz›s›nda, taraftarlara ve siyah-beyazl› camiaya seslendi.
Befliktafl'› üstün k›lan en büyük özelli¤in, sahip olduklar› kültür ve yaflatt›klar›
de¤erler oldu¤unu ifade eden baflkan Orman, flunlar› kaydetti: "Bizler eme¤e sayg›
duyan, dürüstlü¤ü ve hak etmeyi öne ç›karan bir gelene¤e sahibiz. Bizim mazimizde
tart›flmal› baflar›lar veya flampiyonluklar
yerine, herkesin takdir etti¤i hakl› baflar›lar, efsaneleflmifl flampiyonluklar vard›r. Bu
nedenle Befliktafll›l›k, bafl› dik durman›n
verdi¤i hakl› bir gururu temsil eder. Bu
hakl› gurura ve Befliktafl tarihine yeni flampiyonluklar eklemek, kal›c› eserler b›rakmak en temel amac›m›zd›r. Hedeflerimize
ulaflmak için özellikle sizlerden iste¤im,
birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze
ve tak›mlar›m›za destek olman›zd›r. Bu
amaçla, yönetim olarak, her türlü yeni at›-
l›m› yapmaya devam edece¤imizden de
kimsenin flüphesi olmamal›d›r."
Fikret Orman, yönetime geldikleri günden beri kulübün gelirlerini art›rmak, tak›mlar›n gücüne güç katmak için sponsorluk çal›flmalar›na büyük önem verdiklerini belirterek, "Sponsorluklarla daha kuvvetlenen kurumsal olarak itibar›n› yükselten Befliktafl'›n
flampiyonluklar yaflamas› için çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz" ifadelerini kulland›.
Baflkan Orman, Adidas, Koç Toplulu¤u
[email protected]
flirketleri ve Bahçeflehir Koleji ile imzalad›klar› sponsorluk anlaflmalar›yla ilgili bilgiler verdi¤i yaz›s›n›, "Befliktafl için hedeflerimiz, hayallerimiz bitmez. Kulübümüze
hizmet etmekten baflka beklentisi olmayan
bizlerin tek iste¤i, Befliktafl'›n ayd›nl›k yar›nlar›d›r. Siz büyük Befliktafll›lar›n deste¤i
ile kulübümüz hedeflerine, çok daha güzel
günlere ulaflacakt›r. fianl› tarihimize yeni
baflar›lar›m›z› sizlerle birlikte yazaca¤›z"
diyerek bitirdi.
“Befliktafl benim için Dünya futboluna Türk
çok fedakarl›k yapt›” tekni¤ini ö¤retiyorlar
Bu sezon ortaya koydu¤u futbol ve att›¤› gollerle Befliktafl'›n en iyi
isimlerinden biri olan Hugo Almeida Lig TV'ye aç›klamalarda bulundu.
Almeida, siyah-beyazl› kulüpteki gelece¤i hakk›nda da konufltu.
A l me i d a 3 y › l d › r B e fl i k t a fl ' t a ,
t a r a f t a r mutlu, yöneticiler m u t lu, tak›m arkadafllar› mutlu. Ta mam m›, devam m›?
- Befliktafl gerçekten benim
için çok büyük fedakarl›klar
yapt›. ‹lk senemde, ikinci senemde buraya adaptasyon dönemimi
atlatmam için, benim için büyük
fedakarl›klar yapt›lar. Ellerinden
gelen her fleyi yapt›lar, kötü
günlerimde bana sahip ç›kt›lar. fiuanda da bildi¤iniz gibi kontrat yenileme sürecindeyim. fiimdi burada
bu konu hakk›nda konuflmak çok zor, çünkü
bildi¤iniz gibi biz profesyonel futbolcular›z,
hayat›m›z› futbol oynayarak kazan›yoruz. Hayat›m›z›n geri kalan›nda
da belli bir yafltan sonra
futbol oynayamayaca¤›z,
çok fleye ba¤l› bu sordu¤unuz
soru onun için kesin ve net bir
fley söyleyemeyece¤im.
tane gelse, daha çok atard›m gibi
düflünebilir. Biz iflimizi yap›yoruz, burada gün gün antrenmanlar›m›z› yap›yoruz. Maçlara haz›rlan›yoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çal›fl›yoruz. Benim
de bu konuda fazla bir yorumum
olmayacak.
Almeida'n›n oyun flekliyle,
Befliktafl'›n oyun sistemi uyu fluyor mu? Birbirini tamaml›yor m u ?
- Ben bu tak›m›n bir iflçisiyim.
Bu tak›m Befliktafl, çok büyük bir
tak›m. Bir iki futbolcuya ba¤l› de¤il, bana da ba¤l› de¤il, hiç birimize ba¤l› de¤il, büyük bir tak›m.
Bir teknik direktör seçiliyor. O
teknik direktör kendi sistemini
oturtuyor, biz de buna uymak zorunday›z. Her oyuncu, her forvet
oyuncusu, daha çok top almak,
daha çok asist almak ister. Ama
bunun sonu yok. 10 tane gelse, 20
29 yafl›ndas›n, daha kaç sene oynamay› düflünüyorsun?
- Vücudum izin verdi¤i sürece futbol oynamak istiyorum.
Her zaman benim çocukluk hayalimdi futbol oynamak. Bütün
hayallerim gerçek oldu, futbol
oynayarak. Sahan›n d›fl›nda kendimi düflünemiyorum bile.
Geçen sezon 20 maç, 9 golün
v a r, bu sezon 17 maç, 10 gol bu
oran› nas›l de¤erlendiriyorsun?
- ‹yi bir dönem geçiriyorum,
gollerimi at›yorum. ‹flimi iyi
yapt›¤›ma inan›yorum. Gollerin
yan›nda tak›ma yard›mc› olmak,
bu gollerin tak›ma puan olarak
geri dönmesi, beni ayr›ca mutlu
ediyor.
Gol krall›¤› için ne söyler s i n . ‹ n fl a l l a h b i r sakatl›k ve ce za durumu olmazsa bütün
maçlarda oynarsan tahmini
kaç golü bulursun?
- Gol krall›¤› gibi bir iddiam
yok, kafamda belli bir say› da
yok. fiu kadar gol atay›m,
flu kadar gol atmam laz›m,
diye kendimi s›n›rland›rm›yorum. Önemli olan
tak›m›n kazanmas›, tak›m kazand›ktan sonra
bütün oyuncular tak›m
içinde mutlu olur. Hiç
bir s›k›nt› olmaz, tak›m
içinde kimse, hiçbir fleyi
düflünmez. Problem olmas›n tak›m›m›zda, hep beraber kazanarak maçlar›m›z› ligi iyi bitirelim yeter.
‹htiyaç olsa, Bilic 'Bugün sana ihtiyac›m›z var. Stoper oynayacaks›n ya da orta saha oynayacaks›n' derse cevab›n ne
olur? Tabii ki oynar›m m›, yoksa
santrafor da oynad›¤›m kadar
baflar›l› olamam m› olur?
Hoca benden isterse, gerekirse
kaleci bile oynayabilirim, e¤er
yararl› olabileceksem. Ama
profesyonel futbolda bildi¤iniz
gibi her oyuncunun kendine has
bir pozisyonu var ve uzun zamand›r o pozisyonlarda oynuyorlar. O
pozisyonun yapmas› gerekenleri
yerine getiriyor. O pozisyonda oynamak kolay olmazd›.
K a y n a k : L i g Tv
YURT d›fl›ndaki 24 farkl›
futbol liginde 15 Türk teknik
direktör, 1 antrenör, 9 yard›mc› antrenör, 4 yönetici, bir de
gözlemci bulunuyor.
Almanya'daki 15 farkl› ligde 8 teknik adam, 1 antrenör,
8 yard›mc› antrenör, 1 gözlemci, 4 yönetici, 5 de dan›flman görevinde Türk vatandafl› var. Tayfun Korkut'un
teknik direktörlü¤ünü yapt›¤› Bundesliga ekiplerinden
Hannover 96, 19
maçta toplad›¤› 24
puanla ligde 10. s›rada yer al›yor. Alman liglerinden sonra
en fazla Türk teknik direktörün çal›flt›¤› lig, Azerbaycan Premier Ligi. Mustafa
Denizli'nin çal›flt›rd›¤› Hazar
Lenkeran 25 puanla 7. s›rada,
Güvenç Kurtar'›n yönetimindeki Ravan Bakü 9 puanla 9.
s›rada yer al›yor.
Uygun'un tak›m› 8. s›rada
Katar Birinci Ligi'nde Bülent Uygun'un tak›m› Umm
Salal, 23 puanla liderin 17 puan gerisinde 8. s›rada bulunurken, Engin F›rat'›n teknik
direktörlü¤ünü yapt›¤›
‹ran Birinci Lig ekiplerinden Saipa Teheran da 31 puanla ligde 8. s›rada...
Makedonya
Birinci Lig tak›mlar›ndan Bregalnica
Strip tak›m›n›n teknik
direktörlü¤ünü
ise Ali Günefl yap›yor. Tecrübeli teknik
adam›n tak›m›, 19
maçta toplad›¤› 22
puanla 9. s›rada kendine yer
buldu. Naci fiensoy'un çal›flt›rd›¤› Arnavutluk Süper Lig tak›mlar›ndan Kukesi, 26 puanla 5. s›rada bulunuyor.
Rusya'n›n genç futbolcular›
Usta'ya emanet
Hakan Karaosman da Avusturya 1. Lig ekiplerinden Austria Lustenau tak›m›nda yard›mc› antrenörlü¤ü yap›yor.
Rusya 1. Lig tak›mlar›ndan
Anji Mahaçkale tak›m›n›n
genç futbolcular› da Fuat Usta'ya emanet edildi. Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de de Metin Öztunal›,
gözlemci olarak görev yap›yor.
F.Bahçe'den Adidas ile
dev sponsorluk anlaflmas›
FENERBAHÇE Futbol A.fi. ile Adidas aras›nda
dev sponsorluk anlaflmas› imzaland›. Fenerbahçe
A.fi. imzalad›¤› anlaflman›n detaylar›n› KAP'a bildirdi¤i aç›klamas›nda: “Adidas Spor Malzemeleri Sat›fl
vePazarlama Afi (Adidas Türkiye) ile resmi
ürüntedarikçili¤i konusunda anlaflmaya var›larak
y›ll›k 750 bin dolarl›k k›sm› ürün tedari¤i, 7 milyon
750 bin dolarl›kk›sm› reklam, royalite ve di¤er
muhtelif haklar karfl›l›¤›nda olmak üzere y›ll›k toplam
8,5 milyon dolar, 5 y›ll›k toplam 42,5 milyon dolarl›k
sözleflme imzaland›¤›” kaydedildi.
Arda'n›n Dünya
Kupas› üzüntüsü
■ ‹SPANYA 1. Futbol Ligi (La Liga) tak›mlar›ndan Atletico Madrid'in son dönemlerde
öne ç›kan futbolcusu Arda Turan, "Benim
iflim oyunu organize etmek. Tak›m kazand›kça oyuncu da kazan›r" dedi.
Millli futbolcu, "Çok iyi bir dönemden geçiyorsun. Dünya Kupas›'na kat›lamamak seni
etkiliyor mu" sorusuna, "Eksikli¤ini çok fazla
hissediyorum. Tabii ki üzülüyorum ama yapacak bir fley yok. Hayatta geçmifli düflünmemek laz›m. ‹nsan›n hayattaki en büyük hayalleri hep milli tak›m›yla en iyileri yaflamak olur.
Bunun üzüntüsünü, her akl›ma geldi¤inde
yafl›yorum. Art›k önümüzdeki turnuvalara
haz›rlanmaya çal›flaca¤›z" cevab›n› verdi.
Galibiyet getiren renkler
Judo’da öncelik e¤itim
w
w.
4
s po
rmey
g
IJF Spor
Direktörü
Daniel Lascau
fiUBAT 2014
w
BU y›l seminerleri tüm Türkiye geneline yaymay›
planlayan Türkiye Judo Federasyonu, yeni y›l›n start›n›
Ankara'da verdi. 220 antrenör ve 123 hakemin kat›ld›¤›
toplam alt› günlük seminer, 2 fiubat’ta sona erdi. Seminerlerde a¤›rl›kl› olarak antrenör ve hakemlere 2014 y›l›nda
uygulanmaya bafllanan yeni kurallar hakk›nda bilgi verildi.
Seminere kat›lan antrenör ve hakemlere, kat›l›m belgelerini
bizzat Federasyon Baflkan› Fatih Uysal ve E¤itim Kurulu verdi.
i.o
n
a
d
r
NÖROP‹S‹K‹YATR Mehmet Yavuz, renklerin insan yaflam› ve spor üzerindeki etkilerini anlatt›: “Renkler, insan
hayat›nda oldukça önemli bir yere sahiptir. Araflt›rmalar
insanlar›n en çok mavi rengi sevdiklerini, bunu k›rm›z› ve
yeflilin takip etti¤ini göstermektedir. K›rm›z›y› sevenler 'arkadafl canl›s›', sar›y› sevenler 'entelektüel', turuncuyu sevenler 'cesur ve macerac›', siyah› sevenler 'otoriter', maviyi
sevenler ise 'popüler' kiflilik yap›s›na sahiptirler.”
MODERN PENTATLON
okurlar›m bu yaz›mda sizlere ülkemizS evgili
de yeni tan›nan ve h›zla sporcu say›s›n› ve ba-
Eskrim Federasyonu Baflkan› Müminhan Bilgin, Türkiye'de eskrim sporuna
ilginin çok oldu¤unu belirterek,
"Antrenör ihtiyac› da h›zla giderildi¤i taktirde Türk eskriminin baflar›ya ula
flaca¤›na inan›yorum." dedi.
E S K R ‹ M Federasyonu Baflkan› Müminhan Bilgin, yapt›¤› aç›klamada, Türk eskrimini, ekonomik imkanlar ne olursa olsun, yurt
d›fl›na tafl›may› amaçlad›klar›n› söyledi.
Federasyonun 2007'de 250-300 civar›nda
sporcuya sahip oldu¤unu belirten Bilgin, "Bugün 3 bini faal, 9 bin 700 lisansl› sporcuya ulaflarak say›m›z› artt›rd›k. Eskrim sporuna ciddi
talep var ancak antrenör ve hakem say›m›z ne
yaz›k ki yetersiz" diye konufltu.
Daha önce 10 ilde yap›lan eskrimin, bugün
45 ile yay›ld›¤›n›, 2007'de 1 olan uluslararas›
madalya say›s›n› da 27'ye ç›kard›klar›n› anlatan Bilgin "Bu, çok önemli bir derecedir ama
bizim hedefimiz 80 vilayete ulaflarak 10 bin
faal sporcu bulmak ve bu sporcularla Avrupa
ve dünya flampiyonalar›nda derece elde et-
SA‹T BABAO⁄LU
GÜNÜMÜZDE MODERN PENTATLON
Modern Pentatlon yüzme, kombinasyon (koflu-at›fl), eskrim ve binicilik
branfllar›ndan oluflan bir spor dal›d›r.
Pentatlon olimpik
bir branfl olup, Avrupa ve Dünya fiampiyonalar› yap›lmaktad›r. Koflu ve yüzme branfllar›n›n yap›ld›¤› müsabakalara biatlon müsabakalar› denir. Biatlon müsabakalar›n›n da Avrupa ve Dünya fiampiyonalar› yap›lmaktad›r. Modern Pentatlon kategorileri Y›ld›z E (9-10 yafl) ,
Y›ld›z D (11-12 yafl), Y›ld›z C (13-14 yafl) olarak
yüzme ve koflu branfllar› ile bafllar. Daha sonra
Y›ld›z B (15-16 yafl) bu kategoriden itibaren at›fl
branfl› eklenmekte koflu ile birleflen bu branfl
kombinasyon branfl›n› oluflturmaktad›r. Yani Y›ld›z B kategorisi yüzme - kombinasyon olarak yar›flmaktad›r.Y›ld›z A (17 - 18 yafl) kategorisinden
itibaren ise bu branfllara eskrim branfl› eklenmektedir.Gençler (19 - 20 - 21 yafl) ve Büyükler(22 ve üstü yafllar) kategorilerinde yap›lmaktad›r.Modern Pentatlon büyükler kategorisinde
ise binicilik branfl›da eklenerek 5li bir spor halini
almaktad›r.Ayr›ca Modern Pentatlon Sporcular›
40 yafl üstünde Master lar kategorilerin de de
yar›flabilmektedirler. Branfl mesafeleri yafllara
göre farkl›l›klar göstermektedir. Küçük yafl kategorilerinin koflu ve yüzme mesafeleri daha k›sa
olmakta kategoriler ilerledikçe mesafeler uzamaktad›r.
2012 y›l›nda göreve gelen sevgili dostum Federasyon baflkan› Yaflar Akflin'le yapt›¤›m sohbette son iki y›lda büyük mesafe kay›t ettiklerini
Avrupa arenas›nda bizde var›z dediklerini anlatt›. As›l hedeflerinin 2016 olimpiyatlar› hata 2020
olimpiyatlar›nda madalya almak oldu¤unun söyledi. Bunun için projelerini flimdiden uygulamaya
koyduklar›n› ve çok büyük yeteneklere sahip olduklar›n› anlatt›lar. Say›n baflkan›n ve antrenör
Onur Yürür’ü dinledikten sonra bende heyecanland›m. Hep beraber bu heyecanl› ve enerjik yüreklere hep beraber destek vermemiz halinde
bende inan›yorum ki baflar›lar çok uzak de¤il.
Bende köflemde bu azimli ekibin büyük baflar›lar›n› dile getirmenin sözünü veriyor, tüm Modern Pentatlon camias›na baflar›lar diliyorum.
Fenerbahçeli Kad›nlar finalde
FENERBAHÇE Kad›n Masa Tenisi Tak›m›, Avrupa Masa Tenisi Birli¤i (ETTU) fiampiyonlar Ligi yar› final rövanfl karfl›laflmas›nda Polonya'n›n Zamek Tarnobrzeg
ekibine 3-2 yenilmesine karfl›n,
iki maç sonunda elde etti¤i set
averaj›yla finale ad›n› yazd›ran taraf oldu.
‹lk maç› deplasmanda
3-2 kazanan ve +4 set averaj› elde eden Fenerbahçe,
Ülker Sports Arena Metro
Enerji Salonu'nda yap›lan
rövanfl karfl›laflmas›n› ise 32 kaybederken, rakibinden +1
set averaj› daha kazand›. ‹ki maç
sonunda +5 set averaj›na sahip olan
sar›-lacivertli ekip finale yükselmeyi baflard›.
Fenerbahçe'de ilk maç› Viktoria Pavlovich, Jia Jun'ya karfl› 3-0 kazan›rken, ikinci
maçta ise Melek Hu, Han Ying'e 3-0 yenildi
ve skor 1-1 oldu. Üçüncü müsabakada Ching
Cheng, Renata Strbikova'y› 3-0'la geçip sar›lacivertli ekibi 2-1 öne geçirdi. Ard›ndan yap›lan müsabakada ise Viktoria Pavlovich,
“Araftaki Kramponlar”
GAZETEC‹ - yazar Behram K›l›ç'›n kaleme ald›¤› 'Araftaki Kramponlar' isimli kitab›, Tanju Çolak'›n
yaflam hikayesinin bilinmeyenlerini ortaya ç›kard›. Bu topraklar›n ba¤r›ndan ç›km›fl s›ra d›fl› bir yetenekti
Tanju Çolak. Son vurufl ustas›yd›. Kral'd›. Alt›n, gümüfl, bronz
ayakkab› sahibiydi. Öncesi yoktu. Gol atmad›¤› tak›m da…
Anadolu delikanl›s›yd›. Samsun'da taç giydi, ard›ndan ‹stanbul'a uçtu. Her fley de ondan sonra de¤iflti. Önce mazbut
bir aile yaflant›s› sonra ise ‹stanbul'un gece hayat›na
ayak uydurmaya çal›flan bir esir. Evli olmas›na ra¤men zaman›n sinema y›ld›z› Hülya Avflar'la yaflanan
iliflki. Önce aya¤›, sonra da hayat› kayd› Tanju'nun.
Mercedes kaçakç›l›¤› yüzünden 2 y›l hapis yatmas›
ise tuz biber oldu. Caretta Yay›nlar›'ndan ç›kan eserde Tanju Çolak'›n yan› s›ra U¤ur Tütüneker, O¤uz Çetin,
Metin Tekin, Ünal Karaman, Hayrettin Demirbafl, Hami
Mand›ral›, Feyyaz Uçar, Mehmet Özdilek, Hamza Hamzao¤lu, Aykut Kocaman, Müjdat Yetkiner, Bülent Uygun,
Hasan Vezir gibi isimlerin s›rad›fl› hikayeleri yer al›yor.
SPOR V‹ZYON
[email protected]
Vodafone Arena görücüye ç›kt›
• YIL: 7
• SAYI: 78
• fiUBAT 2014
www.spormeydani.org
• AYLIK SPOR GAZETES‹
‹MT‹YAZ SAH‹B‹ & GENEL YAYIN YÖNETMEN‹
ÖMER ALTAY ([email protected])
YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
MUZAFFER BATUMLU ([email protected])
GENEL YAYIN KOORD‹NATÖRÜ
AL‹ YEL‹NER ([email protected])
GENEL KOORD‹NATÖR
FAZ‹LET BATUR
HABER MÜDÜRÜ
Mehmet fiENOL
FOTO⁄RAF ED‹TÖRÜ
Ahmet B‹LG‹N
YAYIN DANIfiMANI
ÖKKEfi BÖLÜKBAfiI
HABER MERKEZ‹
Sabit Can BATUMLU
Ercan KUTLU
Barbaros ÖZSOY
‹ST‹HBARAT MÜDÜRÜ
ADNAN ÇAKMAK
GÖRSEL YÖNETMEN
ATABEY TÜRKHAN ([email protected])
BASKI: AKADEM‹ (0212) 493 24 67
‹LET‹fi‹M: (0212) 213 76 89
Kuyu Sk. Kuyu Apt. A Blok No: 26 Kat: 1 Mecidiyeköy / ‹STANBUL
YEREL SÜREL‹ YAYIN
Bu gazete bas›m yay›n ilkelerine uymay› taahhüt eder. Yazarlar yaz›lar›ndan sorumludur
mek. Ard›ndan da olimpiyatlara kat›lmak" ifadelerini kulland›. Bilgin, bir y›l boyunca yurt
içinde 30, yurt d›fl›nda 55 müsabakaya kat›ld›klar›n› ifade ederek, gençler düzeyinde dünya klasman›nda olmalar›na ra¤men, büyüklerde
henüz istenilen noktaya gelemediklerini kaydetti.
"HER ‹LE 2 ANTRENÖR"
Bilgin, baflar›y› yakalayabilmek için 3,5-4 milyon liraya
yak›n bütçeye gereksinim duyduklar›n› ifade ederek, bu deste¤i
alacaklar›na inand›klar›n› dile getirdi.
Eskrime Türkiye'de çok büyük talebin oldu¤una vurgu yapan Bilgin, "Antrenör ihtiya-
SWISSOTEL The Bosphorus'da gerçeklefltirilen tan›t›m törenine, kulüp baflkan› Fikret Orman, yöneticiler, futbol tak›m› oyuncular› ve teknik
heyet ile Vodafone Türkiye ‹cra Kurulu Baflkan› Gökhan Ö¤üt kat›ld›.
Törende k›sa bir konuflma yapan kulüp baflkan› Orman, camia için
önemli bir günü yaflad›klar›n› söyledi. "fiark›larda oldu¤u gibi kalbimizin
orta yerine, mabedimiz olan Vodafone Arena'n›n aç›l›fl seremonisine
hoflgeldiniz" diye kat›l›mc›lar› karfl›layan Fikret Orman, Befliktafl'›n flan›na
yak›fl›r bir stad› olmas›n›n zaman› geldi¤ini dile getirdi.
Orman, "Vodafone Arena, fotovoltaik siStem ile güneflten elektrik
elde etme, çat› ve yap›ya düflen ya¤mur suyunu depolayarak kullanma,
yeflil bina sertifikal› yap› ürünlerinin kullan›m›, klimalarda ozon dostu
gaz kullan›ml› cihazlar›n seçimi, kapal› mekanlara yüzde 100 taze hava
veren klima gibi pekçok yenili¤e sahip. fiunu söyleyebilirim ki bu statta
uluslararas› pekçok baflar›ya imza ataca¤›z" diye konufltu.
c› da h›zla giderildi¤i taktirde Türk eskriminin
baflar›ya ulaflaca¤›na inan›yorum. Bugün 20
antrenörümüz var. Her ile 2 antrenör düflünüyoruz. Bu da 162 antrenör yapar"
dedi.
Bilgin, antrenör e¤itimi için
akademi oluflturmay› planlad›klar›n› anlatarak, Türkiye'deki eskrime e¤itim verebilecek akademisyenler ve bu
e¤itimi almak isteyenleri bir
araya getireceklerini söyledi.
Türk eskriminin flu an için
istenildi¤i noktada olmad›¤›n›
ifade eden Bilgin, k›s›tl› imkanlar ve
zorluklara ra¤men, gelece¤e ümitle bakt›klar›n› vurgulad›.
Tekvandoda ‘KOTA’ heyecan›
T Ü R K ‹ Y E Tekvando Federasyonu Baflkan›
Metin fiahin, Dünya Tekvando Federasyonu'nun
(WTF) Uluslararas› Olimpiyat Komitesi ile yapt›¤›
ortak çal›flma sonras›nda 2016 ve 2020 Olimpiyat Oyunlar› için 4 olan ülke kotas›n›
8'e ç›kar›ld›¤›n› söyledi.
fiahin, eski kurallara göre Avrupa
ve Dünya K›talararas› fiampiyonalar›'nda al›nan puanlar sonras›nda
ülkelerin ikisi kad›n, ikisi de erkek
olmak üzere 4 sporcuyla oyunlara
kat›labildi¤ini, yeni kurallar sonras›nda ise bunun 4 erkek ve 4 kad›n olmak
üzere 8'e ç›kt›¤›n› belirtti. fiahin, yeni kurallara göre, 31 Aral›k 2015 tarihi itibar›yla s›kletlerinde
ilk 6 s›ra içinde bulunan sporcular›n, do¤rudan
olimpiyat oyunlar›na kat›labilece¤ini, toplamda 4
kota alamayan ülkelerin ise k›ta ve dünya elemeleriyle kota say›s›n› artt›rmaya çal›flaca¤›n› ifade etti.
fiahin, WTF'nin ald›¤› kararla, puanlamaya daha önce girmifl sporcular›n, 2014 ve 2015'te düzenlenecek Grand Prix'ler ve bir de final olmak
üzere 7 tane puanlama turnuvas›nda mücadele etmesine, buradan al›nan puanlar›n toplam›na göre
de 8 s›klette oyunlara gidebilme ihtimalini sa¤lad›¤›n› vurgulad›.
Han Ying'e 3-2 yenilince, skorda yeniden
eflitlik olufltu: 2-2. Ancak deplasmandaki ilk
maçtan 4 set averaj› bulunan sar›-lacivertli
ekip, son müsabaka öncesi finale
ç›kmay› garantiledi.
Eflleflmenin son oyununda
Melek Hu'nun Jia Jun'a 3-2
ma¤lup olmas›na ve maç›n
skorunun da 3-2 konuk
ekip lehine gerçekleflmesine ra¤men, sar›-lacivertli ekibin deplasmanda ald›¤› galibiyet ile elde etti¤i
+5 set averaj› kendisini finale tafl›d›.
Son iki sezonu ETTU Kupas›
flampiyonu olarak tamamlayan sar›lacivertli ekip, ilk kez kat›ld›¤› ETTU
fiampiyonlar Ligi'nde de ad›n› finale yazd›rarak baflar›l› performans›n› devam ettirdi.
Fenerbahçe, lider tamamlad›¤› A Grubu'nda
da karfl› karfl›ya geldi¤i Alman ekibi Berlin
Eastside tak›m›na karfl› finalde mücadele edecek ve ilk maç› 7-9 Mart tarihlerinde deplasmanda, rövanfl maç›n› ise 21-23 Mart tarihlerinde ‹stanbul'da oynanacak.
FAZ‹LET BATUR
flar›s›n› art›ran Modern pentatlonu anlatmaya
çal›flaca¤›m.
Modern Pentatlon Sporunun Tarihçesi Modern Pentatlonun geçmifli Antik Olimpiyat
Oyunlar›na kadar gitmektedir. Antik Yunan
oyunlar›nda, pentatlon
en iyi ve en donan›ml›
sporcular› ortaya ç›karan
yar›flmayd›. Antik Pentatlon ilk dönemlerde farkl›
spor branfllar›nda yap›lm›fl ve ilk defa askerlerin
e¤itimi amac› ile MÖ 708
y›llar›ndaki olimpiyatlarda tan›t›lm›flt›r. Modern
SU SPORLARI
Pentatlonun Olimpiyatlara ilk girifli Baron Pierre Coubert'in sayesindedir.
Kendisi ayn› zamanda Modern Olimpiyatlar›n
kurucular›ndan oldu¤undan hemen hemen bütün sporlar›n içine al›nd›¤› ve en sa¤lam sporcunun tespit edilece¤i bir spor dal›n›n da olimpiyatlarda yer almas›n› arzulam›flt›r. Temel olarak
da; Hedef vurma, ‹kili çarp›flma, Binicilik ve Atletizm (Kros) dallar›n› düflünmüfltür. Bu amaçla,
bunlar›n hepsini bir arada kaynaflt›rmak için de
“Napolyon'un özel habercisi olan bir te¤menin,
mesaj›n› ulaflt›rmak için düflman hatlar›ndan geçiflini” anlatan Avrupa kökenli destans› bir hikâyeden hareket etmifltir. Romantik bir hikâye olarak da sunulan bu destan da haberci te¤men,
düflman hatlar›ndan geçerken bindi¤i at›n›n
devrilmesi üzerine önce tabancas›, sonra da k›l›c› ile kendisini savunur ve düflmandan kurtulur.
Ard›ndan yüzerek nehri geçer ve verilmesi gereken mesaj› yaya olarak ( koflarak ) yerine ulaflt›r›r. Antik fleklinden farkl› olan “Modern Pentatlon” ad›yla, 1912'de Stockholm'de yap›lan olimpiyatlarda Tabanca At›fl›, Eskrim, Yüzme, Binicilik ve Koflu olarak ilk kez uygulanm›flt›r
V2 Challenge’da amatörler h›z kesmiyor
VOLKAN Ifl›k Akademi taraf›ndan organize edilen ve amatörlere
düflük bütçelerle yar›flma imkan›
sa¤layan V2 Challenge
‹stanbul Kupas›'n›n ikinci aya¤› ‹zmit Körfez
Pisti'nde gerçekleflti.
Hafif ya¤mur alt›nda
bafllayan günde antremanlardan sonra pistin
kurumas› ile mücadele
artt›. S›ralama turlar›n›n
birincisi 51.910 'luk zaman› ile Celal Yard›mc›
olurken ikinci s›rada
genç pilot Toprak Candan yer ald›. Final yar›fl›na ilk s›radan bafllama
Golfü ‘Çin topu’yla
oynad›k
TÜRK‹YE ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)
verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye 2013 y›l›nda 15 ülkeden 303 bin
810 golf topu sat›n ald›. Söz konusu rakam›n 112 bin 203'ünü Çin'den gerçeklefltiren Türkiye, gol toplar› için toplam
250 bin 654 dolar ödedi.
Türkiye'nin golf topu ithalat›nda ilk
s›rada yer alan Çin'i ABD (93 bin 464),
Tayland (29 bin 636), Endonezya (16
bin 440), Vietnam (13 bin 770) ve Hindistan (13 bin 660) izledi. Türkiye, bu ülkelerin yan› s›ra
Fransa, Almanya, ‹talya,
‹ngiltere, Portekiz, Norveç, Güney Kore, Japonya ve Tayvan'dan da golf
topu ithalat› gerçeklefltirdi. Türkiye'nin bu süre içerisinde en az golf topu ithal etti¤i ülke ise Norveç (72) olarak kay›tlara
geçti. Türkiye, golf topu için en çok paray› ABD'ye ödedi. ABD, Türkiye'ye
Çin'den 18 bin 739 daha az golf topu
ihraç etmesine ra¤men 74 bin 45 dolarla en çok gelir eden ülke oldu. Bu ülkeyi 73 bin 401 dolar gelirle Çin takip
ederken, Tayland da 45 bin 704 dolarla üçüncü s›rada yer ald›.
Yelken yeni baflkan›n› seçti
TÜRK‹YE Yelken Federasyonu'nun Ola¤anüstü Genel Kurulu'nda, 68 oy alan Mehmet Serhat Belli baflkan seçildi. Ankara Aktif Metropolitan Otel'de yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurulu'nda Ahmet Gençtürk, Özlem Akdurak ve Mehmet Serhat Belli baflkanl›k için yar›flt›. Genel kurulda 166 delegenin 158'i oy kullan›rken, Mehmet Serhat
Belli 68, Ahmet Gençtürk 53, Özlem Akdurak 37 oy ald›.
hakk› kazanan Celal Yard›mc› start
öncesi yaflad›¤› flanss›zl›k sonucu ya-
r›fla kat›lamad› ve s›ralamalar›n ikincisi Toprak Candan V2 Challenge
ikinci aya¤›n› rahat kazand›. Podyumun ikinci s›ras›nda Ömer Rifaio¤lu yer
al›rken, üçüncü yar›fl hayat›na V2 Challenge ile
bafllayan Harun Özdemir
oldu. Bu sonuçla ilk iki
yar›fl sonunda Toprak
Candan 35 puan ile ilk s›rada yer al›yor. Toprak
Candan 16 yafl›nda ve
özel izinle yar›fl›yor.
Genç pilot otomobil
sporlar›nda gelece¤in
baflar›l› pilotlar› aras›nda gösteriliyor.
Yaflar Do¤u'da fiampiyon Türkiye
AHMET Cömert Spor Salonu'nda gerçeklefltirilen Uluslararas› Yaflar Do¤u Serbest Gürefl Turnuvas›'nda 2 alt›n, 1 gümüfl ve 6 bronz madalya elde eden A
Milli Tak›m›m›z, 63 puanla tak›m s›ralamas›nda 1. olarak turnuva sonunda
flampiyon oldu. Yüzlerce güreflseverin
tribünlerden izledi¤i Yaflar Do¤u Turnuvas›'nda milli tak›m›m›z elde etti¤i flampiyonluk ile Türk halk›n›n gö¤sünü kabartt›. Türkiye Gürefl Federasyonu Baflkan› Hamza Yerlikaya'n›n yan› s›ra Baflkan Vekili Oktay Aktafl, FILA Asbaflkan›
Ahmet Ay›k, ‹stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor ‹l Müdürü ‹brahim ‹lhami
Koç, FILA Delegesi Hicran fierifo¤lu,
Olimpiyat flampiyonu eski milli güreçiler ve çok say›da davetli müsabakalar› yerinde takip etti.
fiampiyonlara görkemli gece
MOTOS‹KLET sporunda 2013 y›l›n›n
en iyilerine kupalar›n›n verildi¤i “fiampiyonlar Gecesi ve Gala Yeme¤i” Crowne
Plaza ‹stanbul Asia otelinin balo salonunda yap›ld›. Törende; Pist, Süpermoto,
Drag, Motokros ve Enduro kategorilerinde ilk üç s›ray› alan sporculara ve kulüplere kupalar› takdim edildi. Türkiye'nin en
h›zl› isimlerinin bulufltu¤u organizasyona
Türkiye Motosiklet Federasyonu Baflkan›
Bekir Yunus Uçar, TMF Yönetim Kurulu
Üyeleri, Sancaktepe Belediye Baflkan
Yard›mc›s› Tar›k Yusuf Uçar, Spor Toto
Teflkilat Baflkan Yard›mc›s› Bünyamin
Bozgeyik, Hukuk Müflaviri Mehmet Aslan, Via Grup Yönetim Kurulu Baflkan›
Coflkun Bayraktar ile motosiklet camias›n›n önde gelen isimleri kat›ld›.
[email protected]
K›fl Kupas› Samsun’da yap›ld›
Karate tarihinde bir ilk
lan ligler zamanla bir kenara b›rak›ld›. fiimdilerde sporu içine girmesi çok da kolay olmayan ve kiflilerde sporcu geçmiflini, hatta
spor sevgisini dahi zorunlu görmeyen bir yap› yönetiyor. Ülkemizde de bunun örneklerini görmemiz mümkün elbette; ancak
bu sorun tüm toplumlar için geçerli günümüzde. Uluslararas› yap›lardan mahalli organizasyonlara
kadar birçok örnek hepimizin ilk anda akl›na
gelecektir. Bilhassa sermaye gücünün sporun içine ve derinliklerine girmesiyle kulüplerin, federasyonlar›n ve di¤er sportif yap›lar›n
w.
5
s po
rmey
g
w
i.o
n
a
d
r
GENÇL‹K ve Spor Bakanl›¤› Yüzme Federasyonu
taraf›ndan düzenlenen K›fl Kupas› Atlama fiampiyonas› 17-19 Ocak 2014 tarihleri aras›nda Samsun'da yap›ld›. Seronomi öncesi konuflan OMÜ Rektör Vekili
Prof.Dr. Mahmut Ayd›n, dereceye giren sporcular› kutlarken, di¤er sporculara da baflar›lar diledi. 3 gün süren
flampiyonaya 6 ilden 9 kulüp, 32 bayan sporcu, 23 erkek
sporcu olmak üzere toplam 55 sporcu kat›ld›.
yönetiminde ifladamlar› ve sanayiciler, onlar›n çocuklar›, siyasi gücü olanlar ve onlara
yak›n duranlar s›kl›kla göze çarp›yor. Bu durumun spor için olumlu yönleri de yok de¤il
elbette, daha fazla yat›r›m ve daha fazla ilgi
için kaynak bulunmas› kolaylafl›yor bu sayede. Fakat sporun özünden ve olmas› gereken anlam›ndan uzaklaflmas› da cabas›.
Sporun yönetilmesi için sadece sporculara görev verilmesi bundan sonra ne kadar
mümkün ve ne kadar do¤ru olur bilmiyorum. Önerece¤im çözüm de bu de¤il zaten.
Ancak en az›ndan daha demokratik bir yönetim yap›s›n›n oluflturulmas› olas› gözüküyor bana göre. Daha önceki yaz›lar›mda de¤indi¤im flekilde dört y›ll›k spor yöneticili¤i
bölümlerinden mezun olan gençlerimize bu
yap›larda daha fazla yer verilmesi çözümün
bir parças› olabilir. Benzer flekilde kendisini
yönetsel alanda da yetifltirmifl eski milli sporcular›n istihdam düzeyi art›r›labilir ve bu
sporcular sadece kamusal yap›larda de¤il,
özel ve özerk spor yap›lar›nda da görev almalar› için desteklenebilirler.
Bu konunun üzerine düflünülmesi gerekti¤ini belirterek yaz›m› sonland›rmak istiyorum:
Çünkü sporun yönetimi için kal›c› çözümler
önermek bu köfle yaz›s›n›n ne harc› ne de sorun bu kadar k›sa biryaz›da çözüme kavuflturulacak denli küçük.Bu nedenle sporu seven
ve sportif faaliyetin gelifltirilmesini istedi¤ini iddia eden herkesin, sporun kimler taraf›ndan
ve nas›l yönetilece¤ine de kafa yormas› gerekti¤ini ifade ederek okurlar›m›z› selaml›yorum.
[email protected]
‹ S TANBUL'da düzenlenen
32. Uluslararas› Vehbi Emre Grekoromen Gürefl
Turnuvas›'nda Emrah
Kus, Atakan Yüksel ve
R›za Kayaalp alt›n madalyay› boynuna geçirirken Atilla Güzel gümüfl madalya, Osman Köse, Ahmet Y›ld›r›m, Metehan
Baflar ve Emin Öztürk ise bronz
madalya elde etti.
4 farkl› siklette mindere ç›kan
sporcular, müsabakalar› yerinde
takip eden izleyicilere zaman zaman heyecanl› anlar yaflatt›.
Turnuvada 61 sporcu ile mücadele eden A Milli Tak›m›m›z, flampiyonan›n ilk gününde 1 alt›n ve 3
bronz madalya elde etmiflti.
‹kinci gün ise 3 alt›n, 1 gümüfl ve 4 bronz madalya
kazanarak 32. Uluslara-
ras› Vehbi Emre Grekoromen Gürefl Turnuvas›'n› 12 madalya ile
tamamlad›.
66 Kg'da Özbek rakibini tufl yaparak yenen Atakan Yüksel, 75
Kg'da Kazak rakibi Rashid Kochikev'i ma¤lup eden Emrah Kus ve
130 Kg'da milli tak›m arkadafl› Atilla Güzel'i yenen R›za Kayaalp alt›n
madalya kazand›. Milli güreflçimiz Atilla Güzel de kürsünün
ikinci s›ras›nda yer alarak gümüfl
madalyay› boynuna geçirdi.
75 Kg'da Osman Köse, 85
Kg'da Ahmet Y›ld›r›m ile Metehan Baflar ve 130 Kg'da Emin
Öztürk ise sergiledikleri baflar›l›
performans sonucunda bronz madalya elde ettiler.
Taekwondocular ‘Geleneksel
Ateflmen Yeme¤i’nde bulufltu
Ya¤l› gürefl semineri
Antalya’da yap›ld›
■ TÜRK‹YE Gürefl Federasyonu taraf›ndan organize
edilen ve 2 gün süren seminerde, hakemler, cazg›rlar ile
baflpehlivanlar istiflare toplant›lar› yapt›lar. Federasyon
Baflkan› Hamza Yerlikaya'n›n yönetiminde gerçeklefltirilen
toplant›da kat›l›mc›lar, fikir al›fl verifli yaparak birtak›m de¤erlendirmelerde bulundular.
Ya¤l› güreflin Türkiye'de baflar› ç›tas›n› ve marka de¤erini yükseltmek ad›na Antalya'da tertip edilen seminerin
2. gününde, 2014 sezonunda görev alacak hakemlerin
belirlenece¤i yaz›l› ve görsel s›nav yap›ld›. Ya¤l› Gürefl hakemlerinin yaz›l› s›navda ald›klar› puan›n %40'› ile görsel
s›navda ald›klar› puan›n %40'› hesaplanacak.
Davete icabet edip seminere kat›lan hakemler, cazg›rlar ve baflpehlivanlara teflekkür eden Gürefl Federasyonu
Baflkan› Hamza Yerlikaya, gün geçtikçe ya¤l› güreflin Türkiye'de çok daha iyi noktalara gelece¤ini ifade etti.
fi ‹ R ‹ N E V L E R'de faaliyet
gösteren ve yetifltirdi¤i taekwondocularla bir marka haline gelen
Ateflmen Spor Kulübünün sahibi, Taekwondo Antrenörü Selahattin Ateflmen, yetifltirdi¤i eski
sporcular›yla ve ‹stanbul Taekwondo camias›yla onuruna verilen yemekte bulufltu.
Ateflmen Geleneksel Yemekleri ad› verilen ve her y›l tekrarlanan yeme¤e, Taekwondo ‹stanbul
‹l Temsilcisi Mustafa Bulut, ‹l
Hakem Kurulu Baflkan› ve 1984
Taekwondo Avrupa fiampiyonu
Halit Avc›, ‹l Hakem Komitesi
eski Baflkan› ve Valideba¤ Anadolu Sa¤l›k Meslek Lisesi Spor
Kulübü Antrenörü Necmettin
Özel, ‹stanbul Antrenörler Birli¤i
Baflkan› Tarkan Yenigün, Küçükçekmece Cank›l›ç Spor Kulübü
Baflkan› Engin Cank›l›ç, ‹l Hakem Komitesi üyesi ve Yavuzhan
Spor Kulübü Baflkan› ‹dris Ya-
vuz, Öztafl Spor Kulübü Baflkan›
Enver Öztafl, Baflakflehir spor antrenörü Mehmet Parlak, 1986 ve
1988 Tekvando Avrupa fiampiyonu Nejla Demirel A¤atekin, Altun
Çevikspor antrenörü Selim Altun,
Yi¤it Taekwondo Spor Kulübü
baflkan› Mustafa A¤ca, Baflakflehirspor ve Esenler Belediyesi antrenörü Halim Kaya, Çil-Do Taekwondo ‹htisas Kulübü Baflkan›
Celal Çil, Vahyettin Spor Kulübü
Baflkan› Vahyettin Y›ld›r›m, Ba¤c›lar Belediyesi antrenörü Kenan
Çil, Selahattin Ateflmen'in eski
ö¤rencilerinden Tamer As, Erol
Demir, Kenan Tekneci, Hilmi Yavuz, Hüseyin Karacakaya, Sancaktepe Belediyesi Meclis üyesi
Rüstem Top, Ercan Tüfekçi ve
Güleser Han›m ile Spor Meydan›
Gazetesi Yaz› ‹flleri Müdürü Muzaffer Batumlu, Yaflam Gazetesi
sahibi Celal Karaali ve ‹stanbul
Tünayd›n Gazetesi ‹stihbarat fiefi
Murat ‹lter kat›ld›.
‹nsanlar›n fikirlerini alman›n
önemine inand›¤›n› söyleyen ho-
calar›n hocas› Selahattin Ateflmen, ''Biz bu sohbet yemeklerinde en küçük fleyi bile konufluyoruz. ‹nsanlar›n fikirlerini al›yoruz.
Düflüncelerini dinliyoruz. Ne yaz›k ki, eski antrenörler sporcular›yla bu istiflareyi kuramad›. Bu
sohbetler sayesinde gençler, tecrübeli büyüklerinden yararlan›yor. Yeme¤imize ‹stanbul d›fl›ndan bile gelenler var'' dedi.
Üç ay önce göreve gelen
Taekwondo ‹stanbul ‹l Temsilcisi
Mustafa Bulut ise uzun y›llard›r
Taekwondo sporunun içinde oldu¤unu ve böyle bir gecede Ateflmen Spor Kulübü ailesinin
aras›nda olmaktan duydu¤u
memnuniyeti belirtti. Bir çok
flampiyon kazand›ran Selahattin
Ateflmen'e Türk Taekwondo'suna
yapt›¤› hizmetlerden dolay›
teflekkür eden Bulut, Türk Taekwondo'sunun yükseliflinin devam
edece¤ini söyledi.
KAMPÜSSARAY
Ö⁄RENC‹ YURTLARININ
ÖNEML‹ B‹R H‹ZMET‹
luslararas› U16 (16 Yafl alt›) basketbol flampi-
U yonas›na ev sahipli¤i yapan Türkiye Basketbol
federasyonu, organizasyonun Sakarya ilinde yap›lmas›n› kararlaflt›rd›. Sakarya Valili¤i ve Sakarya
Gençlik Hizmetleri ‹l Müdürlü¤ünün organizasyonunu üstlendi¤i, ayn› zamanda sponsorlu¤unu da,
Sakarya'daki Baz› kurum
ve kurulufllar›n deste¤inde
oluflmas› sa¤land›.
En önemlisi, on sekiz ülkenin kat›l›m› ile gerçekleflen organizasyon, bar›nma ve yemek hizmetinin
ilimizde hizmet vermekte
S‹H‹RL‹ RAKETLER
olan ve bin iki yüz kapasiteli ö¤renci yurdu ve entegre sosyal tesisi olan
kampüssaray taraf›ndan yap›l›yor olmas› olmufltur.
Befl y›ld›zl› bir otelin sahip oldu¤u donan›m› ile
yaklafl›k üç yüz kiflilik bir kafilenin memnuniyetini
sa¤layan ve organizasyon boyunca her türlü ihtiyac›na cevap vermifl olmas› takdirle karfl›lanm›flt›r.
Ülkemizde böyle bir hizmetin yap›lmas› elbette Temsil edilme(prezentasyon)aç›s›ndan büyük
bir önem tafl›maktad›r. Ülke tan›t›m›na büyük
katk› sa¤lamaktad›r.
Bir ö¤renci yurdunun bar›nma ihtiyac› karfl›lan›rken, tasar›mdan uygulamas›na kadar modern
iflletme esaslar›na uygun bir yap› içinde hizmet
vermesi ülkemiz ad›na sevinçle karfl›lanmal›d›r.
Ayr›ca, beraber hizmete sunulan sosyal tesiste,
Fitness, yüzme havuzu, spa merkezinin mevcut
olmas›, kalite hakk›ndaki iddiam›zda hakl›l›¤›m›z› ifade etmektedir.
Tesis incelendi¤inde, bir katta, kafeterya, bir
katta restoran, bir katta bovling-bilardo ve bilgisayarl› oyunlar, bir katta fitnes-havuz en alt katta ise konferans ve sinema salonunun mevcut
oldu¤unu görebilmekteyiz. Bilgi edindi¤imiz kadar›yla Kampüssaray bu mevcut konseptini markalaflt›racak çal›flmalar yapmaktad›r. Yani, ‹stanbul'da ‹zmir de, Eskiflehir ve Ankara'da çal›flmalar›n› m› minval üzere sürdürecektir.
Uluslararas› spor organizasyonlar›n›n temel
amac›, kat›lan ülkelerin sporcu ve idarecilerin birbirleriyle tan›fl›p biliflmelerini sa¤lamakt›r. Müsabakalar›n d›fl›nda sporcular› birlikte bir arada tutabilecek mekanlar›n oluflmas› sporun ruhuna uygun
bir durumdur. Olimpiyat organizasyonlar›n›n olimpiyat köylerinin düflünülmesinin sebebi bir bak›ma
budur. Böyle bir tesisin spor hizmetine tahsis edilip kullanmas›na imkân tan›d›klar› için, tesis sahiplerinin takdir edilmesi gerekmektedir.
NES‹M YALVARICI
ve modern sporun ticarileflti¤i dönemlerde telaffuz edilmeye baflland›. Sporun, yirminci yüzy›l›n
ikinci yar›s›ndan itibaren kitleselleflmesi ve günümüze kadar geçen süreç içerisinde toplumsal yaflamda ola¤anüstü merkezi bir konum edinmesi beraberinde bu devasa olgunun nas›l yönetilece¤i
sorusunu da getirdi. Modern topD‹ALOG
lumun belirgin özelliklerinden birisi olan bürokratikleflme, zamanla sporun yönetiminde de kendisini göstermeye bafllad›.
Ondokuzuncu yüzy›lda sporcular›n yönetti¤i kulüpler ve öz yönetim esas›yla oluflturu-
SPOR YÖNET‹M‹ ÜZER‹NE
VEL‹ OZAN ÇAKIR
yönetimi ve spor yöneticili¤i kavramS por
lar› özellikle spor endüstrisinin yükseldi¤i
fiUBAT 2014
w
BALIKES‹R'de 29 Ocak - 2 fiubat tarihleri aras›nda düzenlenen Türkiye Minikler ve Y›ld›zlar Karate fiampiyonas› sona erdi. Befl gün süren müsabakalarda mücadele
eden 2450 sporcu kat›l›m say›s›, rekor olarak kay›tlara geçti. Türkiye Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Baflkan› Resul Çelebi, “Müsabakalar güzel bir ortamda; sorunsuz
ve herhangi bir s›k›nt› yaflanmadan tamamlan›rken, rekor kat›l›m›yla flampiyonada yaklafl›k 3 bin müsabaka yap›ld›” dedi.
[email protected]
Masa tenisinde ‹BB lider
■ MASA Tenisi’nde Kad›n ve Erkeklerde Türkiye
Süper Ligi 5. etap müsabakalar› ‹zmir'de yap›ld›. Halkap›nar Spor Salonu'nun ev sahipli¤i yapt›¤› play-off
ve klasman grubu maçlar›nda play-off'ta erkeklerde
16, kad›nlarda 12 maç yap›ld›. Erkekler play-off'ta ‹stanbul Büyükflehir Belediyespor'un lider durumda
bulundu¤u ligde, kad›nlarda ise maçlar› ertelenmesine ra¤men Fenerbahçe haf tay› lider ta mamlad›. Ligde
6. etap müsabakalar› 15-16
Mart tarihlerinde Adana'da
yap›lacak.
Dopingli sporcular
listesi yay›mland›
ULUSLARARASI Atletizm Federasyonu (IAAF), son dönemde doping nedeniyle ceza alan sporcular›n
listesini yay›mlad›. IAAF'nin resmi internet sitesinde yay›mlanan listede,
16 Hintli, 6 Brezilyal›, 4 Frans›z, 2 ‹spanyol, 2 Belaruslu, 2 ‹talyan, 2'fler
Ukraynal› ile Almanya, Rusya, ABD,
Çin, Portekiz, Belçika, Avustralya,
Gürcistan, Etiyopya, Nijerya, Afganistan'dan sporcular›n yan› s›ra 32
Türk atletin ismi de yer ald›.
Nijerya as›ll› KKTC'li sprinter Adewummi Bamhihiybin de listede Türk
sporcularla birlikte yaz›ld›. Bursa'daki üniversiteleraras› bir müsabakada
al›nan numunesinde yasakl› madde
tespit edilen Bamhihiybin'a 2 y›l men
cezas› verildi¤i bildirildi.
Türkiye Atletizm Federasyonu
(TAF) Disiplin Kurulu taraf›ndan doping yapt›klar› gerekçesiyle müsabakalardan men edilen ve IAAF'›n
bülteninde isimleri geçen Türk atletler flöyle: "Hasan Birinci, K›v›lc›m
Kaya Salman, Semra Türk Akdo¤an, Büflra Bafl, Ça¤dafl Arslan,
Emel Güngör, Ümmühani Karaçad›r, Özge Kurtefl, O¤uzhan Demir,
Kaan fiencan, Batuhan Bu¤ra Eruygun, ‹sa Can, Emrah Altunkalem,
Dilek Esmer, Tu¤çe fiahuto¤lu, Elif
Y›ld›r›m, Serdar Tamaç, Ebru Yurddafl, Cansu Korur, Furkan fien, Urfan Özolan, Serhat Soyer, Simge
Olçun, Serkan Lapçin, Burak Demir,
Eflref Apak, Umut Aday, Fatih Ery›ld›r›m, Esen K›z›lda¤ Kale, Narin
Sa¤lam, P›nar Saka, Gülsüm Özdemir Günefl."
HALKBANK’tan
Türkiye’ye arma¤an
HALKBANK Spor Kulübü Baflkan› Selahattin Süleymano¤lu, sezonun ikinci yar›s›nda baflar›lar›n› art›rarak sürdüreceklerini söyledi. Sezonun ikinci bölümünde maç kaybetmek istemediklerini ifade eden Süleymano¤lu, flöyle devam etti: "2014'te Türkiye'ye yeni bir heyecan arma¤an ettik. fiampiyonlar Ligi finalfour müsabakalar›n›n organizasyonunu Ankara'da yapaca¤›z. Bu, Türk erkek voleybolunda bir ilk ve uzun
süren bir çal›flman›n ürünü. Halkbank Spor Kulübü'nün
gerek tak›m yap›s›, gerek organizasyon becerisi olarak
üst seviyede ç›kmas› Avrupa Voleybol Konfederasyonu
yönetimini etkiledi ve bu hakk› bize verdiler."
Organizasyonla birlikte ifl yükü ve sorumluluklar›n›n artt›¤›n› kaydeden Selahattin Süleymano¤lu,
"Lig, Türkiye Kupas›, fiampiyonlar Ligi, bayan tak›m›m›z, altyap›... Enerjimizin bir k›sm›n› da final-four organizasyon için harc›yoruz. Bu yükün alt›ndan
kalkacak güçteyiz" diye konufltu.
Sportif baflar› yan›nda alt yap›lar› da desteklediklerini vurgulayan Halkbank Spor Kulübü Baflkan›,
afla¤›dan oyuncu gelmezse sürdürebilir baflar› yakalaman›n zorlu¤una dikkati çekti.
KUZEY OTOMOT‹V Sat›fl • Servis • Yedek Parça • 2. El
E-5 Havaalan› Kavfla¤›, Küçük ‹fl Merkezi No: 38 Çobançeflme - Bahçelievler / ‹stanbul
Tel: (0212) 551 24 86
Foto¤rafta kullan›lan aksesuar ve ekipmanlar, Türkiye paketinde farkl›l›k gösterebilir. Kredi uygulamalar› anlaflmal› finans kuruluflu taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.
Finans kurulufluna göre farkl› dosya masraf› uygulanabilmektedir. 14.000 TL için 14 ay %0 faizli kredi kullan›m› araç bedelinin 14.000 TL’lik k›sm› için geçerlidir.
14.000 TL için 14 ay %0 faiz tüm Note, Micra ve Juke modelleri için geçerli olup di¤er Nissan modellerine uygulanan kredi seçenekleri de¤ifliklik gösterebilir.
Ayr›nt›l› bilgi için Kuzey Otomotiv’le temasa geçiniz. Note modelinin CO2 emisyon de¤eri 92-109 gr/km ve flehir d›fl› yak›t tüketimi 3,2 - 4 lt/100 km aras›nda
versiyonlar›na göre de¤iflmektedir. Micra modelinin CO2 emisyon de¤eri 99-125 gr/km ve flehir d›fl› yak›t tüketimi 3,7 - 4,6 lt/100 km aras›nda versiyonlar›na göre
de¤iflmektedir. Juke modelinin CO2 emisyon de¤eri 104-145 gr/km ve flehir d›fl› yak›t tüketimi 3,7 - 5,2 lt/100 km aras›nda versiyonlar›na göre de¤iflmektedir.
Yak›t tüketimleri 1999/100/EC’ye göre belirlenmifltir. Hava flartlar›, sürüfl tekni¤i ve bak›mlar›na göre sonuçlar de¤iflebilir. 38.990 TL’lik fiyat 1.2 Note Visia M/T
versiyonu için geçerlidir. 35.990 TL’lik fiyat 1.2 Micra Street M/T versiyonu için geçerlidir. 48.400 TL’lik fiyat 1.6 Juke Visia M/T versiyonu için geçerlidir.
Türkiye Kupas› Burak F›rat'›n
126 sporcu milli tak›m yolunda
w
w.
6
s po
rmey
g
fiUBAT 2014
w
TÜRK‹YE Satranç Federasyonu taraf›ndan Kemer'de 70 ilden 1470 yar›flmac›n›n kat›l›m›yla düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç fiampiyonas›, ödül töreniyle tamamland›.
fiampiyonada 126 sporcu gösterdikleri baflar›yla milli tak›m
havuzuna girmeye hak kazand›. Motivasyonun yüksek oldu¤u
baflar›l› bir flampiyonay› geride b›rakt›klar›n› ifade eden Satranç
Federasyon Baflkan› Gülk›z Tülay, dereceye giren sporcular›n
Avrupa ve dünya flampiyonalar›na gönderilece¤ini kaydetti.
i.o
n
a
d
r
TÜRK‹YE Satranç Federasyonu taraf›ndan Kemer'de 62 il
ve KKTC'den 365 sporcunun kat›l›m›yla düzenlenen Türkiye
Kupas›, ödül töreniyle tamamland›. Birincili¤i Burak F›rat’›n elde etti¤i mücadeleler sonunda ilk 9 sporcu, 2014 Türkiye fiampiyonas›'nda oynama hakk› elde etti. Ödül töreninde konuflan
Türkiye Satranç Federasyonu Baflkan› Gülk›z Tülay, bir hafta önce gerçeklefltirilen Türkiye Küçükler fiampiyonas›'ndan sonra Türkiye Kupas›'nda da kat›l›m›n son derece yüksek oldu¤unu söyledi.
Satranç, federasyonlar aras›nda
toplam lisansl› sporcu say›s› bak›m›nd
an
365 bin 68 kifliyle ilk s›rada yer ald›.
BASKETBOL, voleybol ve atletizm
gibi daha fazla göz önünde bulunan
sporlar› geride b›rakma baflar›s› gösteren
satranç, 257 bin 335'i erkek olmak üzere
toplam 365 bin 68 lisansl› sporcu say›s›na ulaflt›. SGM'nin verilerine
göre satranc›, lisansl› sporcu
say›s›nda tekvando 281 bin
323, basketbol 237 bin 383
ve voleybol 190 bin 595
branfllar› izledi. Satranç, faal lisansl› sporcu say›s›nda
da 122 bin 100 kifliyle ilk s›ray› kimseye b›rakmad›.
Satranç Federasyonu Genel
Sekreteri Onur Çubukçu, yapt›¤› aç›kla-
mada, "Lisansl› sporcu say›s›n›n, art›fl›nda en çok satranc›n ilkö¤retim okullar›nda seçmeli ders olarak okutulmas› etkili
oldu" dedi. Çubukçu, satranc›n 2005 y›l›ndan itibaren ilkö¤retim okullar›nda
seçmeli ders olarak verildi¤ini
hat›rlatarak, bunun lisansl›
sporcu say›s›n›n art›fl›na ciddi katk›da bulundu¤unu
vurgulad›. Çocuk geliflimi
aç›s›ndan satranc›n hem
akademik hem de sosyal
hayata katk›s›n›n bulundu¤una dikkati çeken Çubukçu, ailelerin bu nedenle çocuklar›n› satranca teflvik etti¤ini belirtti.
TT Arena’da
Satranç
Turnuvas›
GALATASARAY Spor Kulübü Satranç Branfl› Turnuvas› aç›l›fl töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk
Telekom Arena Deniz Bank Lounge alan›nda gerçeklefltirildi. Turnuvan›n aç›l›fl›na Galatasaray Spor Kulübü
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cibara'n›n yan› s›ra, Sinan Kalpakç›o¤lu ve Galatasaray Liv Hospital Basketbol Tak›m› oyuncular› Engin Atsür ve Milan Macvan da
kat›ld›.
Sinan Kalpakç›o¤lu aç›l›fl töreninde yapm›fl oldu¤u
konuflmada, "Galatasaray Spor Kulübü Satranç fiubesi Aç›l›fl Turnuvas›na hofl geldiniz. Galatasaray Spor
Kulübü Genel Kurulu'ndan al›nan yetkiyle Yönetim Kurulumuz, Baflkan›m›z Say›n Ünal Aysal baflkanl›¤›nda
Satranç fiubesi'nin kurulufluna karar vermifltir. Öncelikle altyap›ya önem vererek Galatasaray ‹lkokulu ve
Galatasaray Lisesi'nde faaliyete geçen satranç kurslar› ile faaliyete bafllanm›flt›r." dedi.
Hedeflerinin, öncelikle Galatasaray bünyesinden
müsab›k satranç sporcular› yetifltirerek bu sporcular›
kuracaklar› tak›ma kazand›rmak oldu¤unu da belirten
Kalpakç›o¤lu, "Bu hedefimizde baflar›l› oldu¤umuza
inan›yorum. Galatasaray Spor Kulübü Satranç fiubesi
bünyesinde kurulan Satranç Arenas› e¤itimlere bafllam›flt›r." diyerek flunlar› söyledi: "Galatasaray Satranç
Arenas›'nda her seviyede (bafllang›ç, orta, üst) sporcuya satranç e¤itimi Bafl Antrenör Uluslararas› Usta Yakup Erturan ve Yard›mc› Antrenör Deniz Seyhano¤lu
taraf›ndan sistematik flekilde veriliyor. K›sa sürede baflvurular›n artmas› neticesinde kurslar Galatasarayl›lar
Cemiyeti ve Kalam›fl Su Sporlar› Tesisimize de yay›lm›flt›r. Süratli, do¤ru ve çabuk düflünebilmeye yard›mc› olan, planl› hareket etmenin önemini ve gereklili¤ini
kavratan, dikkatini tek konu üzerinde yo¤unlaflt›rabilme al›flkanl›¤›n› kazand›ran, kiflili¤i ve karakteri olumlu
yönde etkileyen, gelifltiren satranç sporu Galatasaray
ile de özdeflleflmeye bafllam›flt›r.”
TSF’den örnek
davran›fl
TÜRK‹YE Satranç Federasyonu, Filipinler'deki "Haiyan"
tayfununda zarar gören afetzedelere yard›m amac›yla Hatay'da satranç turnuvas› düzenledi. Satranç ‹l Temsilcisi Sultan Daban, Antakya Belediyesi Semt Pazar› Kompleksi'ndeki turnuvan›n aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada, Filipinler'de yaflanan felaketin ma¤durlar›na yard›m için düzenlenen turnuvaya bin 800 sporcu kat›ld›¤›n› söyledi. Sporcular›n 10'ar lira vererek Filipinli afetzedelere yard›mda bulundu¤unu
belirten Daban, destek olan tüm sporculara ve organizasyonda gönüllü çal›flan ekibe teflekkür etti.
Lisans ücreti kalkt›
Çubukçu, bunlar›n yan› s›ra 16 yafl
alt› sporculardan lisans ücreti al›nmad›¤›n›n alt›n› çizerek, "Art›k ekonomik
durumu kötü olan sporcular dahi çok
rahat lisans alabiliyor. Özellikle bu karardan sonra Anadolu'daki okullardan
kat›l›m artt›. Lisans› olmayan kifliler
turnuvalara kesinlikle kat›lam›yor" diye konufltu.
Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ve ‹l
Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile yürütülen
projenin de önemine iflaret eden Çubukçu, Kocaeli'nde 36 bin 500 ilkö¤retim ö¤rencisinin satranç tak›mlar› ve
kitaplar›na kavufltu¤unu bildirdi.
16 yafl alt›nda büyük ilgi
Çubukçu, Türkiye'de aktif satranç oynayanlar›n büyük bir bölümünü 16 yafl alt›
sporcular›n oluflturdu¤unu söyledi. 16 yafl
alt› turnuvalarda yo¤un kat›l›m yafland›¤›n› vurgulayan Çubukçu, flöyle devam etti:
"Milli tak›ma girmek için yo¤un bir rekabet var. Milli tak›m havuzuna giren
sporcular dünyan›n bir çok kentine gitme flans› yakal›yor. Burs almak için de
milli tak›ma girmek isteyenler var. Antalya'da 25 Ocak-31 Ocak tarihlerinde
Türkiye Küçükler Satranç fiampiyonas› düzenlenecek. Geçti¤imiz y›l konuk
olarak Cem Y›lmaz kat›lm›flt›. ‹yi bir tan›t›m yap›ld›. fiu ana kadar bin 110 sporcu
kay›t yapt›rm›fl durumda. Görüldü¤ü gibi
küçüklerde santranca ciddi ilgi var."
Temsilciliklerimiz çok iyi çal›fl›yor
Her ilde temsilcilerin bulundu¤unu dile
getiren Çubukçu, "Temsilcilerimiz çok iyi
çal›fl›yor. Bununla birlikte bölgelerdeki
koordinasyonu sa¤layan bölge temsilcilerimiz de var. Ayr›ca bir de yönetim
kuruluna ba¤l› çal›flan fahri kurulumuz
mevcut" ifadesini kulland›. Antrenör
say›s›n›n da 64 bini geçti¤ine de¤inen
Çubukçu, okullarda sadece 1. kademe
antrenör belgesine sahip olanlar›n seçmeli ders verebildi¤ini, bunun da antrenör
say›s›n› art›rd›¤›n› dile getirdi.
Büyükakçay Doha'da kaybetti
U¤ur Erdener'den bir ilk
w
w.
7
s po
rmey
g
fiUBAT 2014
w
TÜRK‹YE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Baflkan›
Prof. Dr. U¤ur Erdener, Uluslararas› Olimpiyat Komitesi
(IOC) ‹cra Kurulu üyesi oldu. IOC Baflkan› Thomas Bach
yönetiminde Soçi'de düzenlenen genel kurul toplant›s›nda, icra kurulu üyeli¤i görevi için yap›lan oylamada, 51 oy
toplayan Erdener, 42 oyda kalan Kanadal› Dick Pound'u geride b›rakt›. 2008 y›l›ndan beri IOC üyesi olarak görev yapan
Erdener, IOC ‹cra Kurulu'nda yer alan ilk Türk spor adam› oldu.
i.o
n
a
d
r
DÜNYANIN önemli raketlerinin kat›l›m›yla gerçekleflen Katar Aç›k'ta boy gösteren milli tenisçi Ça¤la Büyükakçay, aç›l›fl turunda Çek Karolina Pliskova'ya
ma¤lup oldu. Türkiye Tenis Federasyonu deste¤inde
turnuvalara devam eden Club ‹stanbul @ ENKA Tenis
Akademisi oyuncusu Ça¤la Büyükakçay’›n bir sonraki dura¤›, BAE’de organize edilecek bir di¤er yüksek kalibreli
WTA turnuvas›, Dubai Duty Free Tenis fiampiyonas› olacak.
‘Senkronize Yüzme Milli Tak›m›’ ilk kez bir dünya flampiyonas›nda mücade
le edecek.
Genç Karateciler
Avrupa Dördüncüsü
PORTEK‹Z'in Lizbon kentinin ev
sahipli¤i yapt›¤› 41. Avrupa Ümit ve
Gençler Karate fiampiyonas›, 21 Yafl
Alt› Kupas› sona erdi. 7-9 fiubat günlerinde yap›lan Avrupa'da y›l›n ilk
uluslararas› mücadelesinde 44 ülkeden 832 sporcu yer ald›. 30'u ferdi,
2'si tak›m dal›nda madalyalar›n
da¤›t›ld›¤›
müsabakalar
ümit, genç ve 21 yafl alt›
kategorilerinde yap›ld›.
Da¤›t›lan madalyalar›n
25 ülke aras›nda paylafl›ld›¤› flampiyonada ‹talya,
kazand›¤› 6 alt›n, 2 gümüfl, 7
bronz madalya ile Avrupa flampiyonu oldu. 6 alt›n, 1 gümüfl, 7 bronz
madalya ile Fransa'n›n ikinci oldu¤u
genel s›ralamada, kazand›¤› dört alt›n
madalyan›n üçünü ferdi katada alan
‹spanya, 4 alt›n, 1 gümüfl, 3 bronz
madalya ile üçüncü s›rada yer ald›.
Befl ülke de podyuma en az bir sporcusunu ç›karma baflar›s› gösterdi.
Meo Arena'da yap›lan flampiyonada 15 k›z, 19 erkek sporcu ile mücadele eden Genç Milli Karate Tak›m›-
m›z, kazand›¤› 3 alt›n, 5 gümüfl, 4
bronz madalya ile genel s›ralamada
Avrupa dördüncüsü oldu; ‹talya ve
Fransa'n›n ard›ndan en fazla podyum
gören üçüncü ülke oldu.
Geçti¤imiz y›l Konya'da düzenlenen flampiyonada 11'i alt›n, toplam
18 madalya ile Avrupa flampiyonu unvan› ile Portekiz'e giden Genç Milli Tak›m›m›zda, katac›lar›m›zdan ümitlerde Emre Vefa Göktafl
gümüfl; gençlerde Deniz
Atak bronz; U21'de Ali Sofuo¤lu alt›n, Büflranur K›l›ç
gümüfl madalya kazand›.
Kumitede gençler 53 kiloda Eray
fiamdan ile U21 78 kiloda U¤ur Aktafl
alt›n; gençler 76 kiloda Sab›r Ahmet
Uygur gümüfl; ümitler 47 kiloda Miray
Turgut, 52 kiloda Mustafa Y›ld›z ile 70
kiloda Fatih fien de bronz madalya ile
flampiyonay› noktalad›.
Finallerde ‹talya'ya kaybederek
gümüflte kalan Genç K›z ve Erkek Kata Tak›mlar›m›z ise Portekiz'den Avrupa ikincisi olarak ayr›ld›.
F‹NLAND‹YA'n›n baflkenti Helsinki'de 30 Temmuz-3 A¤ustos tarihlerinde yap›lacak Dünya Gençler Senkronize Yüzme fiampiyonas›'na, tarihinde
ilk kez tak›m halinde kat›lacak olan
Senkronize Yüzme Milli Tak›m›, haz›rl›klar›na bafllad›. 20 sporcudan oluflan
milli tak›m, Senkronize Milli Tak›mlar
Baflantrenörü Nataliya Mashcuk yönetiminde, teknik antrenör Milena Karasheva, yüzme antrenörü Viktoriya Erkan ve eski milli yüzücü ve milli tak›m
yard›mc› antrenörü Laçin Akçal ile birlikte Mersin'de 15 günlük kampa girdi.
Kamp sürecini de¤erlendiren Nataliya Mashchuk, ‹stanbul d›fl›nda ilk defa kamp yapt›klar›n› belirterek, Mersin'de kendilerine çok iyi imkanlar sa¤land›¤›n› söyledi.
Dünya flampiyonas› haz›rl›klar›na
yo¤un bir flekilde devam ettiklerini ifade eden Mashchuk, "Bize tahsis edilen
havuz, çal›flmalar›m›z için oldukça uygun. fiampiyona öncesi son kamp›m›z›
da burada yapmay› düflünüyoruz" dedi.
"Derece tahmini yapmak zor"
Tak›m halinde ilk kez kat›lacaklar›
flampiyonada, ilk hedeflerinin tak›mla-
r›n› dünyaya tan›tmak oldu¤unu kaydeden Rus antrenör, derece anlam›nda
bir tahminde bulunamayacaklar›n› ifa-
de etti. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar›n› anlatan Mashchuk, "fiampiyonada daha çok performans anlam›nda kendimizi tartaca¤›z. Rakiplerimizle kendimizi karfl›laflt›rma f›rsat›m›z olacak" diye konufltu.
Senkronize yüzmenin çok zor bir
spor oldu¤unu ve günde 10 saat süren
zorlu antrenmanlar yapt›klar›n› dile getiren Mashchuk, Türkiye'yi en iyi flekilde temsil etmek istediklerini ifade etti.
Antrenör Laçin Akçal ise 24 kifliden
oluflan kafilede 4 antrenörün yer ald›¤›n›, 10 sporcunun 13-15, 10 sporcunun ise 16-17 yafl grubundan oldu¤unu söyledi.
Mersin'de çok verimli bir haz›rl›k
dönemi geçirdiklerini ve sporcular›n
çok çal›flt›¤›n› vurgulayan Akçal,
"Umar›m emeklerimizin karfl›l›¤›n›
al›r›z. Her y›l seviye atlayarak kendimizi kan›tlamak istiyoruz. fiampiyonaya 2 ayd›r haz›rlan›yoruz, h›z
kesmeden de devam edece¤iz" fleklinde konufltu.
Atletizm Turkcell Kros Ligi Antalya’da yap›ld›
TÜRK‹YE Atletizm Federasyonu (TAF)
taraf›ndan düzenlenen Turkcell Kros Ligi'nin 3. kademe yar›fllar›, Antalya'da
gerçeklefltirildi. Muratpafla Ça¤layan
Spor Salonu yan›ndaki parkurda yaklafl›k 390 sporcu ‘Büyük Erkekler’,
‘Büyük Kad›nlar’, ‘Genç Erkekler’ ve
‘Genç Kad›nlar’ kategorilerinde yar›flt›.
Genç Kad›nlar' kategorisinde 4 bin
metre koflulan parkurda birincili¤i Gaziantep fiölenspor'dan Tu¤ba Karakufl, 'Genç Erkekler' kategorisinde 6 bin metre koflunun ard›ndan Kocaeli
Dar›ca Belediyesi Spor Kulübü sporcular› Ayetullah Belir birinci, 'Büyük Kad›nlar' kategorisinde
ise 6 bin metrelik parkurun ard›ndan Üsküdar Belediyespor'dan Esma Aydemir birinci, 'Büyük Erkekler'de 10 bin metrede ‹stanbul Büyükflehir Belediyespor'dan Mehmet Ça¤layan birincili¤i elde
etti. Yar›fl› bitiren sporculardan baz›lar› fenal›k geçirince sa¤l›k ekipleri müdahale etti. Baz› sporcular ise yak›nlar›n›n yard›m›yla kendine geldi.
Yeflilova Esnafspor hak etti¤i
flampiyonlu¤u doyas›ya kutlad›
e flampiyonluklarla
fiampiyon Yeflilova Esnaf Spor Baflkan› Ahmet Ulafl, “Mazisi baflar›lara v
an sonra
dolu olan bir kulüpte Baflkanl›k yapmaktan dolay› çok mutluyum 3 y›l arad
.
yeniden Süper amatör lige ç›kman›n büyük bir gurur ve onur duyuyorum” dedi
‹ S TANBUL 1.Amatör küme
4.Grupta fiampiyon olarak Süper Amatör Lige ç›kan Küçükçekmece ilçesinin
köklü kulüplerinden olan Yeflilova Esnaf spor Grubunda flampiyon olarak
Süper Amatör Kümede oynamaya hak
kazanan Yeflilova Esnaf spor flampiyonluklar›n› coflku ile kutlad›.
Avc›lar Leb-i Derya Bal›k resturan'›nda flampiyonluk kutlamas›na;
futbolcular, teknik heyet, yöneticiler
yans›ra Tek Rumeli TV Spor Müdürü
Mehmet Çelik ve bir sezon boyunca
takip eden bas›n mensuplar› kat›ld›.
Yeme¤in aç›l›fl konuflmas›nda fiampiyon Yeflilova Esnaf spor Baflkan›
Ahmet Ulafl, bir sezon boyunca ya¤mur çamur demeden güçlü rakiplerimizi geride b›rakarak, “Sahada hak etti¤imiz flampiyonlu¤umuzu sizlerin
elde etmifl olduk. Bu süreçte bizlere
destek olan herkese teflekkür etmek istiyorum. Bu yar›flta canlar›n› difline takarak mücadele eden tüm futbolcular›m› da gönülden kutlar›m bizlere bu
mutlulu¤u yaflatan onlard›r” dedi.
Ulafl, “Böyle mazisi baflar›lara ve
flampiyonluklarla dolu olan bir kulüpte Baflkanl›k yapmaktan dolay› çok
mutluyum 3 y›l aradan sonra yeniden
Süper amatör lige ç›kman›n büyük bir
gurur ve onur duyuyorum. Önümüz-
deki sezon daha güçlü daha iyi ve kaliteli bir kadro kurarak gözümüzü Böl-
gesel lige diktik ve Küçükçekmece ilçemizi en iyi flekilde de temsil edece-
¤imize inan›yorum siz de¤erli futbolcu kardefllerimi ve teknik heyetimizi
tebrik ederiz bizlere bu mutlulu¤u yaflad›¤›n›z için bu akflam doyas›ya e¤lenin e¤lenmek sizin hakk›n›z” dedi.
Yeflilova Esnafspor'un flampiyonluk kutlamalar›na misafir olarak kat›lan Tek Rumeli TV Spor Müdürü
Mehmet Çelik de gecede yapt›¤› konuflmas›nda, çok de¤erli dostum Ahmet Ulafl ve çok de¤erli yönetici arkadafllar göreve geldi¤inden beri çal›flmalar›n› yakinen iyi takip edenlerden
biriyim. Daha önceki baflkanlardan alm›fl oldu¤u hizmet bayra¤›n› bir kadem daha yükselterek iki mutlulu¤u
birden yaflatm›fl oldular bu nedenle
kendilerini tebrik eder baflar›lar›n devam›n› difllerim flunu bilinki, her zaman yan›n›zday›m yine her zaman
yan›'da olan de¤erli gazeteci arkadafllar›mda tebrik ediyorum” dedi.
Daha sonra gelen yo¤un istek üzerine flark› söyleyerek flampiyonluk kutlamas›na renk katm›fl oldu. Konuflmalar›n ard›ndan Sanatç› Günefl, birbirinden güzel flark› ve türküler söylerken, futbolcular, teknik heyet
yöneticiler pistte flampiyonluk nareleri
eflli¤inde halay çekerek, doyas›ya
flampiyonlu¤u kutlad›lar.
Haber-Foto¤raflar: Y›lmaz Aktepe

Benzer belgeler

SM78-4 - Spormeydani.org

SM78-4 - Spormeydani.org ikinci aya¤›n› rahat kazand›. Podyumun ikinci s›ras›nda Ömer Rifaio¤lu yer al›rken, üçüncü yar›fl hayat›na V2 Challenge ile bafllayan Harun Özdemir oldu. Bu sonuçla ilk iki yar›fl sonunda Toprak Canda...

Detaylı