Forma № RPT–IOK-096 - Türkmenistanyň Statistika baradaky

Yorumlar

Transkript

Forma № RPT–IOK-096 - Türkmenistanyň Statistika baradaky
HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ 2-NJI BENDINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
STATISTIK GÖZEGÇILIGI
Ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar.
“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň 4-nji bendi
Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 289-njy maddasyna laýyklykda döwlet statistik hasabatlaryny bermek
möhletleriniň bozulmagy, hasabatlylygyň nädogry ýa-da ýoýulan maglumatlarynyň döwlet statistika edaralaryna berilmegi üçin administratiw
jogapkärçilik bellenendir
Forma № RPT–IOK-096
HRBNGU
0620012
IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ŞEKER ÖNÜMÇILIGI KAKAO,
ŞOKOLAD WE ŞEKERLI KONDITER ÖNÜMLERINIŇ ÖNÜMÇILIGI; ÇÖREK
WE UZAK WAGYT SAKLANMAÝAN UNDAN KONDITER ÖNÜMLERINIŇ
ÖNÜMÇILIGI; UZAK WAGYTLAP SAKLANÝAN GURY ÇÖREK-BULKA
ÖNÜMLERIŇ WE UNDAN KONDITER ÖNÜMLERIŇ ÖNÜMÇILIGI;
MAKARON ÖNÜMLERIŇ ÖNÜMÇILIGI; ÇAGA IÝMITINIŇ ÖNÜMÇILIGI»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2014-nji ýylyň 26-njy noýabrdaky
№ 77 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
Ýuridiki şahslar (kiçi telekeçiligiň, býujet guramalaryň, banklaryň,
ätiýaçlandyryş we gaýry maliýe-kredit guramalaryň subýektlerinden
başga):
- ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna 2016-njy ýylyň 28-nji
fewralyna çenli möhletde
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady _____________________________________________________________________________
Poçta salgysy _________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks, Е-mail)
HSUK boýunça kod
HSUK boýunça şahamçanyň kody
HRBNGU 0620012
Ady
1
Önümi öndürmek we satmak üçin çig maly, materiallary, satyn alynýan ýarymfabrikatlary
we toplanýan önümleri edinmekligiň harajatlary - hemmesi
şol sanda:
Däneli ekinler
Kartoşka, guradylan kösükli gök ekinleri, düzüminde krahmaly ýa-da inulini köp möçberde
saklaýan gaýry iýilýän köki miweliler we köki hasyllylar
Beýleki toparlara goşulmadyk ter gök önümler
Şeker önümçiliginde ulanylýan ösümlikler
Hek daşy we gips
Şeker çiňriginiň ýa-da şugundyryň gaty haldaky şeker çig maly
Rafinirlenen şeker çiňrigi ýa-da gant şugundyry gaty ýa-da suwuk halda, ýakymly ys beriji we we
reňkleýji garyndylarsyz, we himiki arassa saharoza
Rafinirlenen şeker çiňrigi ýa-da gant şugundyry gaty halda ýakymly ys beriji we we reňkleýji
garyndylary bilen
Toşar (melessa)
Şugundyr löti, bagassa we beýleki şeker önümçiliginiň galyndylary
Harytlary gaplamak üçin haltalar we paket
Guradylan kösükli gök ekinler
Däneli ekinler we ýagy alynýan çigitler
Miweler, ir-iýmişler we hozlar
Какао-kösükler
Işlenilmedik hoşboý yslylar
Gabygyndaky ýumurtgalar
Hakyky bal
Duz we arassa natriý hloridi
Öldirilen mallaryň eti we iýmitlige ulanmak üçin ýaramly mal içgoşlary we kellebaşaýagy
Önümiň
kody
Setir
belgisi
2
3
1
01.11
01.13.5
01.11.69
01.13.9
01.13.7+
01.14.1
08.11.2
10.81.1
10.81.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
10.81.1
10.81.1
10.81.2
13.92.2
01.11.7
01.11
01.22+
01.25.1+
01.25.3
01.27.1
01.28.1
01.47.2
01.49.2
08.93.1
10.11.2
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
Edinmegiň
çykdajylary,
manatda
4
HRBNGU 0620012
Ady
1
Hojalyk guşlarynyň etleri we iýmite ulanmak üçin ýaramly içgoşlary we kellebaşaýagy
Etlerden, haýwanlaryň etli içgoşundan we kellebaşaýagyndan hem-de ganlaryndan konserwirlenen
we taýyn et önümleri
Gaýtadan işlenilip taýýarlanan we konserwirlenen gök önümler we kömelekler
Gaýtadan işlenilip taýýarlanan we konserwirlenen miweler, ir-iýmişler we hozlar
Arassalanmadyk ösümlik ýaglary
Galyndylardan (çökündilerden) başga arassalanan ýaglar
Margarin we şuňa meňzeş iýmitlik ýaglary
Süýt we çig önümler
Un üweýän, ýarma önümleri öndürmek
Krahmallar we krahmal önümleri
Çörek-bulka önümleri; uzak saklap bolmaýan undan taýýarlaýan konditer önümleri, tortlar we
piroglar
Şeker
Kakao, şokolad we şekerli konditer önümleri
Kofe we çaý
Jazlar (priprawa) we ýakymly ysly zatlar
Täze ýa-da konserwirlenen, gabygy aýrylan ýumurtgalar, ýumurtganyň sarysy, ýumurtganyň agy
Ösümlik ekstraktlary we şireleri; peptiki maddalar; ösümlik ýelimleri goýulandyryjylary
Buga öwrüp arassalanan humarly içgiler
Etil spirti
Harytlary gaplamak üçin haltalar we paket
Ýörite eşik
Beýleki toparlara goşulmadyk gorag we gaýry aýakgaplary
Agaçdan tara
Beýleki agaç önümleri
Kagyz we gaty kagyz
Gofrirlenen kagyz we gaty kagyz, kagyz we gaty kagyz gaby
Önümiň
kody
Setir
belgisi
2
10.12.1
10.12.4
3
10.13.1
10.39.1
10.39.2
10.41.1
10.41.1
10.42.1
10.5
10.61
10.62
10.71
10.81
10.82
10.83.1
10.84
10.89.1
10.89.1
11.01.1
20.14.7
13.92.2
14.12
15.20
16.24.1
16.29.1
17.12
17.21.1
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
Edinmegiň
çykdajylary,
manatda
4
HRBNGU 0620012
Ady
1
Kagyzdan we gaty kagyzdan ýarlyklar we etiketkalar
Kagyzdan we gaty kagyzdan edilen beýleki toparlara goşulmadyk önümler
Hasaba alyş žurnallary, buhgalterçilik kitaplary, blankalary we kagyzdan ýa-da gaty kagyzdan
edilen beýleki konselýar esbaplary
Aşgarlaýjy ýa-da reňkleýji ekstraktlar; taninler we olardan ýasalan jisimler; beýleki toparlara
goşulmadyk reňkleýji maddalar
Esasy organiki himiki maddalar
Gliserin, sabyn, ýuwujy we arassalaýjy serişdeler
Beýleki toparlara goşulmadyk himiki önümler
Gaplamak üçin polimer önümleri
Beýleki toparlara goşulmadyk gaplamak üçin polimer önümleri
Gural
Demirden sygymlar, sygymlylygy 300 litrden artyk bolmadyk
Berkidiji önümler we ownuk berkidiji nurbatlar, zynjyrlar we pružynlar
Göteriji-ulag enjamlarynyň bölekleri
Ýylylyk alyş-çalyş desgalary, sowadyjy we doňdururyjy enjamlar we ýylylyk sorujylar
Kalandrlaryň ýa-da gaýry okjagazly maşynlaryň bölekleri; agramyny ölçemek üçin abzallar üçin
ownuk terezi daşlary, pürkgüçler
Gap-gaç ýuwýan maşynlaryň bölekleri we arassalamak, doldurmak (göwrümleri), dykylmak ýa-da
gaplamak üçin maşynlar
Azyk önümlerini, içgileri we temmäki işläp taýýarlamak üçin enjamlaryň bölekleri
Beýleki toparlara goşulmadyk gaýry elektrik enjamlaryň bölekleri
Önümiň
kody
Setir
belgisi
2
17.29.1
17.29.1
18.12.1
3
1.48
1.49
1.50
20.12.2
20.14
20.41
20.5
22.22.1
22.29.2
25.73
25.91.1
25.94.1
28.22.1
28.25.3
28.29.8
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
28.29.8
28.93.3
27.90.3
1.63
1.64
1.65
Çig malyň, materiallaryň, ýarymfabrikatlaryň we komplektlenýän önümleriň başga görnüşleri
olardan:
Nebiti gaýtadan işlemäniň önümleri - hemmesi
2
Edinmegiň
çykdajylary,
manatda
4
HRBNGU 0620012
Ady
Önümiň
kody
Setir
belgisi
1
2
3
19.20.2
19.20.2
19.20.2
19.20.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
şol sanda:
Awiabenzinini goşanyňda, motor ýangyçlary (awtomobil benzini)
Gazoýllar
Nebitiň çalgy ýaglary; beýleki toparlara goşulmadyk agyr önümler (distillýatlar)
Nebit gazlary we gaýry gaz görnüşli, tebigy gazlardan başga uglewodorodlar
Nebiti gaýtadan işlemäniň önümleriniň beýleki görnüşleri
olardan:
Önümçilik häsiýetli beýleki hyzmatlar - hemmesi
şol sanda:
berilen çig maly gaýtadan işläp taýýarlamak boýunça hyzmatlar
olardan:
3
3.1
tehnika taýdan hyzmat etmek we bejeriş hyzmatlary
olardan:
Soryjy kompressorlary öndürmek prossesinde ýerine ýetirilýän hyzmatlar
Podşipnikleri, dişli tekerleri, dişli geçirijileri we ýörediji elementleri abatlamak we tehniki
taýdan üpjün etmek boýunça hyzmatlar
Kameralary, peçleri we peçiň ýanýan ýerlerini abatlamak we tehniki taýdan üpjün etmek
boýunça hyzmatlar
Galdyryjy-ulag enjamyny abatlamak we tehniki taýdan üpjün etmek boýunça hyzmatlar
Durmuş däl sowadyjyny we ýellediji enjamlary abatlamak we tehniki taýdan üpjün etmek
boýunça hyzmatlar
3.2
28.13.9
33.12.1
33.12.1
33.12.1
33.12.1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
Edinmegiň
çykdajylary,
manatda
4
HRBNGU 0620012
Ady
1
Azyk önümleri, içgini we temmäki öndürmek üçin enjamlary abatlamak we tehniki taýdan
üpjün etmek boýunça hyzmatlar
Gaýry elektrik ehjamlaryny abatlamak we tehniki taýdan üpjün etmek boýunça hyzmatlar
Önümiň
kody
Setir
belgisi
2
3
33.12.2
33.14.1
3.2.6
3.2.7
önümçilik häsiýetli hyzmatlaryň beýleki görnüşleri
olardan:
3.3
Statistik maglumaty bermäge jogapkär wezipeli
adam (ýuridiki şahsyň adyndan statistik
maglumaty bermäge ýgtyýarlandyrylan adam)
(wezipesi)
(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)
(F.A.A.)
«____» _________20__ ýyl
(hasabatyň doldurylan senesi)
(goly)
Edinmegiň
çykdajylary,
manatda
4
HRBNGU 0620012
Statistik gözegçiligiň formasyny doldurmak boýunça görkezmeler
I.
Umumy düzgünler
1. Statistik gözegçiligiň formasy №RPT-IOK-096 «Işleriň esasy görnüşi bilen «Şeker önümçiligi; Kakao, şokolad we şekerli konditer önümleriniň
önümçiligi; Çörek we uzak wagyt saklanmaýan undan konditer önümleriniň önümçiligi; Uzak wagytlap saklanýan gury çörek-bulka önümleriň we undan
konditer önümleriň önümçiligi; Makaron önümleriň önümçiligi; Çaga iýmitiniň önümçiligi» guramanyň önüminiň (harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň)
önümçiligine we satylmagyna harajatlar barada hasabat» seçimleýin gözegçiligiň blankasydyr. Bu forma önümiň (harytlaryň, işleriň, hyzmatlaryň)
önümçiligine we satylmagyna harajatlaryň harytlaryň we hyzmatlaryň görnüşleri boýunça jikme-jikleşdirmek üçin niýetlenendir.
2. Statistik gözegçiligiň formasyny täjirçilik guramalary, şeýle hem harytlary we hyzmatlary gapdala satmak üçin öndürýän täjirçilik däl guramalary
bolan eýeçiligiň ähli görnüşleriniň ýuridiki şahslary berýärler (kiçi telekeçiligiň subýektlerinden, býutjet guramalaryndan, banklarda, ätiýaçlandyryş we
gaýry maliýe we kredit guramalaryndan başga).
Ýuridiki şahslar görkezilen formany olaryň ýerleşýän ýeri boýunça berýärler. Ýuridiki şahsyň özüniň ýerleşýän ýeri boýunça işi ýerine ýetirmedik
ýagdaýynda statistik gözegçiligiň formasy onuň işi hakyky ýerine ýetirýän ýeri boýunça berilýär.
Ýuridiki şahsyň ýolbaşçysy ýuridiki şahsyň adyndan statistik maglumaty bermäge ýgtyýarly wezipeli adamlary belleýär.
Salgyt salmanyň ýeňilleşdirilen ulgamyny ulanýan guramalar görkezilen formany şu Görkezmelere laýyklykda tabşyrýarlar.
3. Forma ýuridiki şahs boýunça ähli maglumatlar, ýagny bu ýuridiki şahsyň olaryň ýerleşýän ýerine garamazdan hemme filiallary we gaýry düzüm
bölümçeleri boýunça goşulýarlar.
Formany şeýle hem filiallar we daşary ýurt ýuridiki şahslaryň wekilçilikleri tabşyrýarlar.
Egerde ýuridiki şahs öz adaty işini we ýönekeý ýoldaşçylyk şertnamalary boýunça bilelikde işi bir wagtda ýerine ýetirýän bolsa we oňa gatnaşyjy
ýoldaşlaryň biri hökmünde arkalaşykly iş barada şertnama laýyklykda umumy işleri bellenen kanunyň tertibine laýyklykda ýöretmek buýrulan bolsa, onda bu
hilli kärhana özüniň adaty işiniň ýerine ýetirilişi boýunça forma we bilelikde ýerine ýetirýän işi boýunça aýratyn forma doldurýar we tabşyrýar.
Ýuridiki şahslaryň birleşmeleri (assosiasiýalar we soýuzlar) görkezilen formalarda diňe birleşmäniň balansynda hasaplanylýan işler boýunça
maglumatlary görkezýärler, we bu birleşmäniň agzalary bolan ýuridiki şahslar boýunça maglumatlary goşmaýarlar.
4. Maglumatlar formanyň blankynda görkezilen möhletde we salgy boýunça berilýär.
Formanyň salgy bölüminde bellenen tertipde registrasiýa edilen esaslandyryjy resminamalara laýyklykda hasabat berýän guramanyň doly ady
görkezilýär, soňra bolsa skobkada – gysgaldylan ady.
«Poçta salgysy» setiri boýunça Türkmenistanyň sebitiniň ady, poçta indeksi bilen ýuridiki salgy görkezilýär.
Egerde hakyky salgy ýuridiki salgy bilen gabat gelmeýän bolsa, onda ýuridiki şahsyň hakyky ýerleşýän ýeri boýunça poçta salgysy hem görkezilýär.
Hasabat berýän gurama formanyň kod bölüminde Türkmenistanyň sebitleýin organlarynyň guramalara berýän Hojalyk subýektleriň umumy
klassifikatorynyň (HSUK) kodunyň esasynda HSUK-ynyň kody goýulýar.
5. Görkezijiler bir onluk belgi bilen manatda görkezailýär.
HRBNGU 0620012
II. Formanyň görkezijileriniň doldurylşy
6. 4 sütüniň 1 setiri boýunça önümiň (harytlaryň, işleriň, hyzmatlaryň) önümçiligi we satylmagy üçin alynýan çig mala, materiallara, ýarym taýýar
we ýygnanýan önümlere harajatlaryň jemi görkezilýär.
Harajatlaryň umumy jemi 1 sütünde sanalyp geçilen çig malyň, materiallaryň, ýarym taýýar we ýygnanýan önümleriň görnüşleri boýunça
aýdyňlaşdyrylýar.
7. 4 sütüniň 2 setiri boýunça nebiti gaýatadan işlemegiň önümlerine harajatlaryň jemi görkezilýär.
Harajatlaryň umumy jemi 1 sütünde sanalyp geçilen nebiti gaýatadan işlemegiň önümleriniň görnüşleri boýunça aýdyňlaşdyrylýar.
8. 4 sütüniň 3 setiri boýunça önümçilik häsiýetli gaýry hyzmatlara harajatlaryň jemi görkezilýär.
Harajatlaryň umumy jemi 1 sütünde sanalyp geçilen önümçilik häsiýetli gaýry hyzmatlaryň görnüşleri boýunça aýdyňlaşdyrylýar.

Benzer belgeler

Forma № RPT–IOK-098 - Türkmenistanyň Statistika baradaky

Forma № RPT–IOK-098 - Türkmenistanyň Statistika baradaky Ýuridiki şahslaryň birleşmeleri (assosiasiýalar we soýuzlar) görkezilen formalarda diňe birleşmäniň balansynda hasaplanylýan işler boýunça maglumatlary görkezýärler, we bu birleşmäniň agzalary bola...

Detaylı

20______ ıyl boıunça - Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet

20______ ıyl boıunça - Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet öňünde tutulan serişdeleri, ýagny seljeriş hasaba alnyşynyň maglumatlary boýunça şu maksatlar üçin kassa çykdajylary baradaky maglumatlary görkezýärler. Zähmet we iş hakynyň statistikasy müdirligi

Detaylı

DÖWLET STATISTIKI HASABATY HASABAT TÜRKMENISTANYŇ

DÖWLET STATISTIKI HASABATY HASABAT TÜRKMENISTANYŇ GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT 2015-nji ýyl üçin

Detaylı

hyzmatlaryň klassıfıkatory - Türkmenistanyň Statistika baradaky

hyzmatlaryň klassıfıkatory - Türkmenistanyň Statistika baradaky Çig malyň, materiallaryň, ýarymfabrikatlaryň we komplektlenýän önümleriň başga görnüşleri olardan: Nebiti gaýtadan işlemäniň önümleri - hemmesi

Detaylı

prodtm - Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

prodtm - Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti arabaglanyşykly klassifikatorlaryň: ykdysady işleriň görnüşleriniň (ykdysady işleriň görnüşleriniň döwlet klassifikatory – 4 belgi) we önümleriň (harytlar we hyzmatlar) (6, 10 belgä çenli) kodlaryn...

Detaylı

ykdysady ışlerıñ görnüşlerınıñ döwlet klassıfıkatory

ykdysady ışlerıñ görnüşlerınıñ döwlet klassıfıkatory Azyk önümleri, içgini we temmäki öndürmek üçin enjamlary abatlamak we tehniki taýdan üpjün etmek boýunça hyzmatlar Gaýry elektrik ehjamlaryny abatlamak we tehniki taýdan üpjün etmek boýunça hyzmatlar

Detaylı