İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı

Yorumlar

Transkript

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı
T.C. MEziTLt KAYMAKAMLIGI h~e Milli Egitim MidirlOgu COKACELE
12/01/2015
8aYI : 79248296/6401282328
Konu: Parkyapi Nak.in~.Turz.
San. ve Tic.Ltd.Sti.
(fELEFON ziNciRi)
- -r,
-"'­
..........."........................."......................................._.........MUDuRI...UuUNE
ilgi : II Milli Egitim MOdOrlOgiiniin 07/01/2015 tarih ve 152116 saYlh yazlSl.
Takip bOrl,lusu ParkyapI Nak.i~.Turz.San.ve Tic.Ltd.Sti. hakkmda ~Iatlian takip
dosyasl i1e ilgiJi il Milli Egitim MOdOrlOgiiniin i1gi yazlSI ve ekleri ili~ikte gonderilmi~tir.
Adl ge"en takip bofltlusu ile OkIliunuzlKurumunuzun i~ yaplp yapmadlgmm, yapllml~
ise herhangi bir hak ve alacaglllln bulunup bulunmadlgmm tespit edilerek, konu ile i1giJi en
ge~ 09/0112015 Cuma gunu saat IS.00te kadar MOdUrlOgiimiiz Strateji GeJi§tirme Hizmet
Biriminin [email protected] e-posta adresine bilgi verilmesini onemle rica
ederim.
Cafer KARABULUT
MidOr a.
~ube Midiirii
EKLER:
l-Yazl ve eki (3 adet)
DAGITIM: TOm ResmilQzel OkullKurum MOdUrlUklerine j(jvenll Elektronlk Irnzall
Aslille Aynldlr.
I.2..JoJ....120.JS
Selin ONUR
rA
Teknisyen
Mezitli ilo;< Mill; Egitim MIldOrIUgo - Strnleji Hizmetleri ~ubesi
Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri$i <;:elik Apt. KaI:2 MezilliIMERSIN
Telefon:357 54 74-3585464
e-posta: [email protected]
Bu evruk gOvenli elektrnnik imUi tIe imzalanml~lr http://evraksorgu,meb.gov.tradresinden599a-3b4e-3900-aca9-4429kodu ile teyit edilebilir,
T.e. MERSiN vALiLt(;i II MiDi EAltim Mlidlirilip SaYI :347762021640/152116
KODU: Parkyapi Nak. tIl!l. Tur.
San.ve Tic. Ltd. Sti .
07/0112015
.................... 1CJ\~~I(j~i\
(l1~ Milli E~itim MiidOrliWi)
lIgi
: Orta3~tim Genel MiidDrliWi'nOO 0610112015 tarihli ve 114149 saylll yan.
Takip alacaldlSI Selka Hazlr Beton San. ve Tic. i\.S. tarafmdan takip boryJusu
Parkyapl Nak. tIl!l. Tur. San.ve Tic. Ltd. Sti. i\leyhine ba9latdan takip dOSyasl He i1gili olarak
Eski~hir 4. tera MOdOrlagonden a1man ve BakanlI~lmlza 05/0112015 tarihinde tebli~ olunan
20151 I dosya nolu I. haciz ihbamamesi ekte gllnderilmi~tir.
Takip borylulan haIdonda MUdOrlilgOOilze ~h okul ve kurmnlarmlZda hak ve
alacagl var ise haczin gere~inin yapllarak icra dairesine bildirilmesi, aynca hak ve a1ac~1
mevcut de~il ise 08/0112015 gOOIl saat 10.00' a kadar lIncelikle Bllromuz mail adresine veya
faksma bildirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve ilgili okullkurumlara gerekli duyunmun yapllmasml rica ederim.
i\hmet TORKKAN Vali a. Sube MiidOrll Eid :
I-Van ~ (5 Sayfa)
Di\(jITIM
\3 11~ Kaymakambklanna
(ll~ Milli E~itim MiidOrliWi)
Dwn\upmar Mahallesi GMK Bulv8tl Yenil"hirlMERSlN
Elektmnil< Ag: www.meb.gov.tr
~: [email protected]
Aynnoh bilgi j~jn: H.«;ALISKAN Memur
Tel: (0 324)32914 81·84 dahili 1!7
Pili: (0 324)327 3518-19
Bu evnlk gO:Venli eJektmnik irn:m lie imzalann'll~r. http://C\oTaksorgu.meb.gov.tJ' adresindencOOc-a3da-3255-aa72~5c69 kodu ile tcyit «illebilir.
T.C. MiLLi EGi'rtM BAKANLIGI Hukuk Mlipvirlili SaYI : 801141561659(201512)156794
Konu: Plllkyapi Nak. t~. Tur. San.ve Tic. Ltd. Sti.
05/0112015
DAGITIMLI
Takip a1acakhsl Selka Ham Beton San. ve Tic. A.S. tarafmdan takip OOl'91usu
Plllkyapi Nak. t~. Tur. San.ve Tic. Ltd. Sti. A1eyhine ~lat!lan takipte OOrylunun
Bakanhg1l1llZ nezdindeki hak ve a1acakIanna 001'9 miktan kadanna haciz konulduguna <lair
Eski~hir 4. tcra MOdllrlDgilnden a1man ve Bakanhgll1UZll 05/0112015 tarihinde teblig olunan
20 15/1 dosya nolu l. haciz ihbarnamesi ekte gonderilmektedir.
B0l'91unun Bakanhglmtzdan a1acagl olup o\madlgl hususunun sllrenin ktsall~ da
gllzllnllne a1lnarak en ~ O8Itll1015 glinO saat 12:00'a kadar M~virligimize bildirilmesi
hususunu ve geregini an ederim.
GtlI~ USTAoGLU
Avukat
EK: Haciz ihbarnamesi
A1lUllrl< B1v. 06648 KmlaylANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tt
e-posta: [email protected]
Aynnllh bilgi i,in: Gill~ USTAOOLUAvukat
Tol:(O 312) 417 5070/4194
Faks: (0312) 419 45 06
Bu evrak 80venli elelct:ronik irnza iIe immlanml$1tr http://evmksorgu.meo,guv.tradrt'SindenbfSt-a83e-3155-adal-d623kodu ile teyil edilcbllir.
--
"-;P
BtlINct HACIZ lHBAJOIAMEII
: MIIH I!IIb BIUIbtI
AIdIrk Bvlvln No:9IIWcm,*IwIAIIA:n
.,... ......
WI
' ' •• f t _ Wlla1iDlll
; SEUCA HAZIJl BlmltII!WI. YE Tk:. AJS.
VddlAy.OMOT KAYOUSW: VAVUU".fiIrob'eKAYOUSUZ
DalldllltMII.I.....,... Cd.BnIIII A~ "No:105l2
Tete
......,... .......
3 B ....w _
widIIDiD
mm M 12-234 4S 37
PAlKYAPlNAK.IN$.TUl.SAN. YE'dC.LTD.JJ1
: (V"Bi No 7211M02341)
4-. . . 1lIIY" ilittil oIdu,f.u
: Borila P:MIiDMDhI..tokj ....... YO . . . . hlrlGltl . . '" tin: ',," lie YIdeII '¥IIIIIIIztlll'd S• .,bd'......... "" "" . . . . . .01. .
icIa,......
......iI~
.... hII:Iz ..........
:".-.00 n. (1IItiyIci HIiek ~)
v...... ,...
a.IItI
lWIa: 84.··" )aJ.:a&'
(IuII)::::t
.I " fljII4 "
b:lz
AIat IIW
hadIiID
lin _ _ _ eM 11Ib,,' 1'II,INal,ii)6"".... • ..4· pOIIIII ollar,.. IIKIzlIIMh ........
~
~
~.
95.ClGO,IlO 'Jl, ( ~
~ IIIIdIa"
~
IIDyIe baraI
t.._.
'..
......' (7).-
........ ..11m ...... ¥It ~ ... _11. Ibi IIIIde ..... (IIIIIm IIaIdIoi) icn dUwiD& &Iomok
........ Wninlrz; bui_ ...... W)'II IIKIz ediIM IIIIm eIitlzrIe W_1IdrIt W)'II him
iIIbII'= ,b" . ' ,....... ~ "
If ~ IIIIIID idtIIIt dIInIt.
~ ...... ~ iii a.......... wya IIIIhn .......
aIIIWr iMIIdI ......... MeR ilIlNi tin
IvbIo )'IIIZtII W)'II1DdII
icn ...... 1IiIdb~ .... IIIkIa _ _
1a)'JIIaII; buiw lin. . . . . lU.lllt,..u.1rza
-4,......-..
**
rdIIIedIlnIlI....
mIof buiI;..,. YCJII
.....
"" ..... 61*
J
...
~
•
• .... aw:z. 3, 4• .s- O~ ,.rut: bon::1e cb
1,1' veya mI1lIl ,.unde buhwydjl veya he2
iIIIIIIwmoI' r."JIIIndaa IIaI:e ~ llllllmnilvaya mel idltak edIIatit veya u-u oImIIc_1OIef
.... ""JII IIII&m
~
'IIcq.
iii . . . . . ...,. IIIIIm andioipe
NImoItiJmIt oIdIIIa
""JII . . .
iIIIIIIl_ _ _
iGn .....iDe )'Uth ¥eye III!cIII . . biIdirmer,yc
,... -ellili ,eN verilmit oIdu,III fPbi bit iddiIda . . 'keyfIycIIi, t.ciz
....1. . ~ _
)'tdI ...
~
1'I'IIIlIIunIIr,
~ . . . . M;Iz ~ lrepdillao ICbIIIJnden Itil.ne yedi fID ~jnde
itinIz IIIaW . . mal )'ICIb1de ¥eye 'IIcq zinillllllndo .."Jar w kcndi&Ine p!IiIdeJ IIIn b.k
...._
I D IIINIiIIdo ItIraz ....ua;. bu: ......... dI iUIm ycdiDde wya borod
ayilchl;i ikiad bit .......... lie blldin1ir, Bv iIdDci ....,. -1I)'I'a. D;IIadI ............ Ilir
rim.­
........ 1dIIiJIDdIII. idIIND yodl sID io;iIlde ikincf ftkn.da 1leIlrti... III!~ iIirIrda bu.......
16. . . - .......... CiiWirde
w...... ..". bun:u lin cIIic'IIIiIII "-Mlui veya )'IIItiIIIIII11I)'lIIa
GIIIIO)'IIII w
I':immItIodo ayllan IIorcu len dIiIrIIIIiao lIdIiiiiCi)- ...,. yedlIIdo ..,'-1111 mall ka dIIrwine IeII.Im
~ ~ ..... OIl ... .PIn Kindo J*iIYI iGn daiRIIiDe iIdootl'" veya ~
mall
_1m .... yaIIId bII ...., ~ meDft 1IIpit _ _ ~.... tIIkdinIe zimm..... lIII)'dan bun:D
~ wya )IIId-1II!YIIIa mIh lalime ....,', - . bUdWilir. Bu blldiriml ... tIIpGnct .... _
_ ibinla JIIPIIdtII wya ,.,... ywinin bIIIundujII ya' lIIIhbmoIiDde IdIreIi i9inde _Ii tespil
- . . . . . IIe!FYi bil6im1a yap.."" tailteu ...... ylnni sID I(IiadI illHi k:radairolioe
4III1m tItiIi IItdWe, b4t1IIda ,oItIIiUeIII 0IIbri ka iflDm1cri -'\"'PIt ______i_
__ ~ bdIr....,. Bv tGnI ipade 106 fIC1 IIHIddMe boIiniJIa IIIINW iflomez. Bt
!
-" Iaa ....... ..... CIImIIIi iNenIr. Ildod ihI"~ lII:DIi . . . itm
flay'"
. . . . ~ .... tIkip 1IarIt-- ~ .......1 ...,. iUIm IIkIp ~1II.... 1111 0 . . . .11'01
_
CIIII'Iey1IlIIICdIurdar. Oc:a-:a ... ~ bu daft)'! kaytledeno.lIIAIIIita...... dIM! ~
toYID
yIIde hkmdan ..... obll__ bin bit lIZminIQ IIlIIhkIIm edIJ.Ir. Bu fIIaaya JIR ~ menli
IIIIpit dIwaIIn mtbJ '-1IIbidlr.
~ .... bKlz ihbIn_iae mllddeti i9iPde hils Idene, .......... ~
..... vtnIlIi _ . . IDinI _lilii\ii:...... ' - ..... 1I;tIDoO . . . . 331 iIIci m ......in I
IIkIut bIIIanIIaa tDra ~ ¥II QftC& lPminIQ IIIIIbbnt edu.-lal _"..,..... Icre
.....omesi.lIZmhMh*~ claqyIaeoelhllldlmleRltDra hllledIIr•
'P~""'''''''' C'.I~. . . birllllll/ IIIObeIIiy\co mOdlMi ~ bleb
ikbtI.
llaeltlna:""""iIi 11k6d165lDci ....... 1dIIImlIv,y...... Her hIkIe ~ ....
IIo!9kA lie kGICI o.Iyedi aIIcakI.,a _ dmI . . . . i,\il I' ZOOII'Ida bIdI&l..-1I1 wya Ios&iIII cUiAi
maim ildcstnl istcycIIoiUr.
m
.
,
,
.
•
.,.".No:
•
•
/
'­
.........
,
.
"ITANDAllT ABONB lCKIMLlKNO" )'ClIP 4G6O'a jIIIoda tp . . . oIaDilhiDiz, Ahme!!Ir- wldmla oIoI:a)'h blIti ~
*I/Www--.-.v,lI' IIIotlIIi zMrIIl ecIiaJz,
--------------------..........

Benzer belgeler

967617

967617 2111112014 Cuma giinii mesai bitimine kadar Miidiirliigiimiiz Strateji Geli~tirme Hizmet Biriminin [email protected] e-posta adresine bilgi verilmesini onemle rica ederim.

Detaylı

ACELE VE GUNLUDUR

ACELE VE GUNLUDUR ilgi : II Milli Egitim MOdOrlOgiiniin 07/01/2015 tarih ve 152116 saYlh yazlSl. Takip bOrl,lusu ParkyapI Nak.i~.Turz.San.ve Tic.Ltd.Sti. hakkmda ~Iatlian takip dosyasl i1e ilgiJi il Milli Egitim MOd...

Detaylı

L. ..JJ.

L. ..JJ. karan ilgi Saylit yazllar i1c gonderilmi~ olup; Qcregmin ycri..ne getirilerclc. Ba'kanhglmlz Hukuk Mu~aviJ'liginc bilgi verilmesi i!;ten.iltncktedir. Bu itiharla, o[)cclikl~ biriminiz kilyltlarmm i...

Detaylı