T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Alt Yapı Koordinasyon

Yorumlar

Transkript

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Alt Yapı Koordinasyon
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K oord inasyon M erkezi
(AYKOME)
K a ra r T a r i h i : 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
___________________________________________
K
A
R
A
R
_________________________________
Alt Yapı K oordinasyon M erkezi (A Y K O M E )’nin 06.04.2016 Çarşam ba Günü Saat 10.00’ da
y apılan 2016/04 Nolu olağan toplantısında; ekteki karar im za sirkülerinde isim ve imzaları bulunan
kurum , kuruluş ve ilçe belediye temsilcilerinin katılım ıyla gündem maddeleri görüşülerek aşağıda
belirtilen kararlar alınmıştır.
1.
A dana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire B aşkanlığının 04.04.2016 tarih, 37956062-622.03-
1710 sayılı ve 2016 Nisan Ayı Yatırım Programı konulu g ü n d e m maddesi değerlendirildi. Büyükşehir
Belediyesi Fen İşleri Daire B aşkanlığının 2016 Nisan Ayı içerisinde aşağıda yazılı yerlerde çalışma
ya p m a sın a oy birliğiyle karar verilmiştir.
FKN İŞ L E R İ D A İ R E B A Ş K A N L I Ğ I N İ S A N 2016 A L T Y A P I Y A T I R I M P R O G R A M L A R I
ON
Ö N G Ö R Ü L E N TARİH
Ç A L IŞ M A Y A P IL A C A K G Ü Z E R G A H L A R
V>1IS
İLÇE
l
Seyhan
M AHALLE CADDE BULVAR
MEYDAN SO K A K
BAŞLAM A
B İT İR M E
ALTYAPI
İNŞAAT
TÜRÜ
TRAıNŞE
UZUNLUK
MT.
A L A N M2
YOLUN
KAPLAM A
TİPİ
TALİ
YOL
DURUMU
T ü rk m en başı B u lvarı-H avaalan ı A rası
D e v le t D e n ı i r Y o l l a r ı A l t g e ç i t i B . C . D
K o l la r ı T ü n e l ( A l t g e ç i t ) v e Yol İ n ş a a t ı
09.0 7 .2 0 1 3
500 gün
altgeçit
02.12.2015
02.12 .2 0 1 6
bulvar
11.12.2015
2 8 .0 2 . 2 0 1 7
Bina
09.0 2 .2 0 1 6
240 gün
KÖPRÜ
1 3 .1 1 . 2 0 1 5
01/15/2016
1 3 .1 1 . 2 0 1 5
1 3 .0 2 .2 0 1 6
14.01.2016
1 8 .0 3 . 2 0 1 6
3 5 0 m t.
i 4 0 0 0 m2
beton
anayol
Parke
ANAYOL
Y a p ı m İşi
B eled iyem iz S otuııılulıık A la n ın d a
I
B u l u n a n C a d d e ve B u l v a r l a r d a
A y k o m e T a r a fın d a n R u h sa tı V erilen
2
Y e r l e r e v e L 'k o m e K a r a r l a r ı
D o ğ r u l t u s u n d a K i li tt a ş ı O n a n ı n ı
Y a p ı l m a s ı İşi.
3
Çukurova
A daııa B ü y ü k şeh ir Belediyesi H a y v a n
B a r ı n a ğ ı Y a p ı m İşi (1. E t a p )
4 1 . 9 0 0 m2
T ali yol
A d a n a İli, Y ü r e ğ i r ve S e y h a n
İ l ç e l e r i n d e Ç e ş it li B ö l g e l e r d e D S İ
4
S u la m a K analı Ü zeri 6 A d e t K ö p rü
20 0 M T .
3000 m2
B .A .
Anayol
9 0 m t.
3 00 m2
B.A.
T a l i yo l
Parke
1 00 0 m t.
3 0 0 0 m2
Park
Anayol
1 1 .0 6 . 2 0 1 6
A ltgeçit
5 0 m t.
5 0 0 in 2
B. A .
A ltgeçit
1 8 .0 3 .2 0 1 9
Parke
Parke
Anayol
G e n i ş l e t m e İ n ş a a t ı İşi.
5
Seyhan
Adana T C D D Km: 3 7 0 + 9 4 0 'd a Yaya
A l t g e ç i d i İ n ş a a t ı Y a p ı n ı İşi
B .A .Y aya
Geç.
B elediyem i/. S o r u m lu lu k A la n ın d a
B ulunan M a v i B u lvar (T ü r k m e n b a ş ı
6
Seyhan
B u lv a r ı ile A l p a r s l a n T ü r k c ş B u l v a r ı
E k s i k K a l a n K ı s ı m ) Es ki
Kaldırım ların D ü z en len m esi Yapını
İşi
K afir R a y lı S i s t e m F a t i h i s t a s y o n u
7
Seyhan
Y a y a A l t g e ç i t ve İ ni ş M e r d i v e n i
T a d i l a t ı Y a p ı n ı İşi.
B ü yü kşeh ir Belediyesi S o ru m lu lu ğ u
A l t ı n d a B u l u n a n A n a C a d d e ve
B u l v a r l a r d a Yo l ve K a l d f ı r ı m
Y a p ı l m a s ı İşi.
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E Sİ
Alt Yapı K oord in asyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar Tarihi
K a ra r No
06.04.2016
2016/04
KARAR
A . I İ . B . F E N İŞLİ-.Kİ D A İ R E B Ş K Y O L Ş U B E M U D. A L T V A P I Y A T I R I M L A R I
2016 Y ILI N I S A N A Y K O M E P R O G R A M I
ÖNGÖRÜLEN
Ç ALIŞM A Y A P IL A C A K G Ü Z ER G A H
T A R İH
C AD -B U L V-
A LT YAPI
TRENŞE
BAŞLA
B IT IR M
M E Y D -SO K A K
MA
E
İNŞAAT T Ü R Ü
UK
d e v a m ı mr k z.o to »a r
2 0 m etr e enli cad.
2 0 m etr e en li cad.
01.01.2016
"
31 12 2016
"
hafriyat/stabilize
G ü r s e l p a ş a 2 0 m. Yol
hafriyat/stabilize
İLÇE
MAHALLE
Seyhan
Seyhan
UZUNL
E
Nİ
ALAN
DURUM
U
ANA
5270
20
105400
YOL
190 0
20
38000
M. K e m al p aşa b l v - R a y s o k
1
2
3
Seyhan
G ü r s e l p a ş a 3 0 m. Yol
3 0 m et re enli cad.
"
"
hafriyat/stabilize
1 65 0
30
49500
4
Seyhan
G ü r s e l p a ş a 2 5 m. Yol
25 me tre enl i cad.
"
"
hafriyat/stabilize
1 95 0
25
48750
5
Seyhan
Kavşağı
30 metre en li cad.
"
»
hafriyat/stabilize
180 0
30
54000
6
Seyhan
S i n a n p a ş a M ah a ll es i
25 metre en li cad.
"
"
temel
330
25
8250
7
Seyhan
A y d ı n l a r m a h a lle si
3 0 m etr e enli cad.
"
"
hafriyat/stabilize
650
30
19 5 0 0
36000
A li B o z d a ğ a n o Ş lu B lv .- Trafik
8
S ey h a n
Orta Ö l ç e k li S a n a y i sitesi
6 0 m etr e en li cad.
11
"
stab/tenıel
600
60
9
Sevhan
Y e ş i l o b a M a h al le s i
4 0 m etr e enli cad.
"
"
350
40
14000
10
S ar ıc am
A k k u y u k öy ü - H e k i n ı k ö y arası
3 0 m etr e enli cad.
11
temel
"
hafriyat/stab/temel
2560
30
76800
11
S a r ıc a m
25 me tre enli cad.
"
hatri vat/stabilize
600
25
15000
12
S a rı ç a m
B e y c e l i - B o y n u y o ğ u n arası
3 0 m etr e enl i cad.
"
"
hafriyat/stabilize
1300
30
39000
Sa rıc anı
D e li ç a y
30 m etre en li cad.
"
"
hafrival/stab'temel
4200
30
126000
K ı z ıl d a ğ yolu
15 metre enli cad.
»
H
lıafrivat/stab/temel
28000
15
420000
50 0 0
20
100000
4500
1 15
A . K a h v e c i Bu l- F . S u lt a n M.
13
B u l.A ra s ı B a i Y olu
Karaisal
14
I
Karaisal
15
1
K e lc e l e r - C i n g ö z arası
20 me tre enli cad.
16
Ceyhan
S ar ım a z ı vo lu
15 m etr e enli cad.
2.
"
"
hafriyat/ stab. temel
”
hafriyat/stab'temel
ı
67500
Seyhan İlçe Belediyesi Fen İşleri M ü d ü rlü ğ ü ’nün 23.03.2016 tarih, 46885978.3 13.03.01/1238
sayı ve Nisan 2016 Çalışm a Programı konulu gündem m addesi değerlendirildi.
Seyhan İlçe Belediyesinin 2016 Yılı Nisan ayı içerisinde aşağıda yazılı yerlerde çalışma yapm asına oy
birliğiyle karar verilmiştir.
S.
NO
ALT YAPI YATIRIMLARI 2016 YILI NİSAN AVI ÇALIŞMA PROGRAMI
ÇALIŞMA YAPILACAK GÜZERGAH
ÖNGÖRÜLEN TARİH
TRANŞE
A L T YAPİ
AL
ÜZÜN
İN ŞA A T
CADDE-BLLVVRİLÇE
MAHALLE
BİTİRME
BAŞLAMA
LÜK
AN
TÜRÜ
MEYDA.V-SOKAK
(MT)
( M 2)
YOLLN
KAPLAMA TİPİ
ANAYOL VEYA
TALİ YOL
DURÜMÜ
SEYH AN
G ü'R S E L PA ŞA
M Ü H T A L IF S O K A K L A R
01 0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
ASF \ L T K A PLAM A
A N A Y O L *-TA Lİ YO L
SEYH AN
2000 EVLER
M Ü H T AL fF S O K A K L A R
01 0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
ASFA LT K A PLA M A
A N A Y O L -T A L I YO L
SEYH AN
D EM E T E V L E R
M Ü H T A L IF SO K A K L A R
0 1 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
ASFA LT K A PLA M A
A N A Y O L -T A L İ Y O L
SE Y H A N
Z İY A P A Ş A
M Ü H T A L IF S O K A K L A R
01 0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
ASFA LT KA PLA M A
A N A Y O L *T A L f Y O L
SE Y H A N
Y E ŞİL O B A
M Ü H T A L IF SO K A K L A R
0 1 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
ASFA LT K A PLA M A
A N A Y O L -T A L I YO L
SE Y H A N
Y E ŞİL Y U R T
M Ü H T A L IF SO K A K L A R
01 0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
ASFA LT K A PLA M A
A N A Y O L -T A L İ Y O L
SEYH AN
REŞATBEY
M Ü H T A L IF S O K A K L A R
01 04 2016
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
ASFA LT K A PLA M A
A N A Y O L -T A L İ YO L
SE Y H A N
D Ö ŞE M E
M Ü H T A L IF SO K A K L A R
01 0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
ASFA LT K A PLAM A
A N A Y O L -T A L Î Y O L
SE Y H A N
FE V Z1P A ŞA
M Ü H T A L IF SO K A K L A R
01 0 4 2016
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
ASFV LT K A PLA M A
A N A Y O L -T A L İ YO L
SEYH AN
G ü'R S E L P A Ş A
f a t ih t e r im s o k a k
0 1 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
PA RK E
PARKE KAPL AM A
A N A Y O L -T A L İ Y O L
0 1 0 4 2016
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
P ARKE K VPL AMA
ANA Y O L -T A L I Y O L
0 1 0 4 2016
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
SE Y H A N
M IR ZA Ç ELEB İ
SEYH AN
Y E Ş İL Y U V A
SE Y H A N
3 1 0 1 4 . 3 1 016. 5 1 0 1 8 . 3 1 020.
5 1 022. >1024. 5 1 026.
5 1 0 0 2 5 1 0 0 4 . 5 1 0 0 6 . 51008.
5 1 0 1 0 .5 1 0 1 2 . 5 1 0 6 6 . 5 1 0 6 8 .
3 1 0 7 0 . 5 1 074. 5 1 076. 5 1 078.
5 1 0 8 0 .5 1 0 8 2 . 5 1 0 8 4 . 51086.
51088
5 6 0 1 1 . 5601 2 . 5 6 0 1 4 . 36016
3 6 0 2 7 . 3 6 0 3 6 9 . «6 0 4 1 .
5 6 0 4 5 . 5 6 0 5 0 . 5 6 0 5 4 . 56056
& O L -T A L I Y O L
R
B
t
n
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
A lt Yapı K oord inasyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r i h i : 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
K
3.
A
R
A
R
Y üreğir İlçe Belediyesi Fen İşleri M üdürliiğü’n ü n 01.04.2016 tarih, 76730651-567 sayı ve
Devam Eden Ç alışm alar konulu gündem m addesi değerlendirildi.
Yüreğir İlçe Belediyesinin 2016 Yılı N isan ayı içerisinde aşağıda yazılı yerlerde çalışm a yapm asına oy
birliğiyle karar verilmiştir.
Y U R EG IR BELED İY E BA ŞK AN LIĞ I
Ö n g ö r ü le n Tarih
Ç a lışm a Y apılacak G ü ze rg a h
i S.N o
İlç e
/ /
C adde-B ulvar-
M ah alle
Y tevdan-Sokak
Y üreğir
Levent
1 87 3
Y üreğir
Levent
1 8 80
A lt Yapı
Anayol
Y o lu
Veya
T a li Yol
B aşlam a
B itirm e
İnşaat T ürü
K a p l a m a T ip i
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
A sfalt
T a li Yol
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K ap lam a
A sfalt
T a li Yol
Durum u
Y üreğir
Levent
1881
01.04.2016
30.04 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
A sfalt
T a l i Yo l
Y üreğir
Levent
18 8 2
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K ap lam a
A sfalt
T a li Yol
T a li Yol
Y üreğir
Levent
1 88 3
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfa lt K aplam a
A sfalt
Y üreğir
Levent
1887
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K ap lam a
A sfalt
T a l i Yol
Y üreğir
K ış la
4335
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
Asfalt
T a l i Yol
Y üreğir
K ı şl a
4336
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
Asfalt
T a l i Yol
Y üreğir
K ış la
4337
01.04.2016
30.04 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
Asfalt
T a l i Y ol
Y üreğir
K ış la
4338
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
Asfalt K aplam a
A sfalt
T a li Yol
Y üreğir
Kışla
4339
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt Kaplam a
A sfalt
T a l i Y ol
Y üreğir
K ış la
4340
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
Asfalt
T ali Yol
Y üreğir
K ış la
4341
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
Asfalt K aplam a
A sfalt
T a l i Y ol
Y üreğir
K ış la
4342
01.04.2016
30.04.2016
A sfalt K ap lam a
Asfalt
Tali Yol
Y üreğir
Kı şl a
4343
01.04.2016
30.04 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
A sfalt
T a li Yol
Y üreğir
K ış la
4344
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt Kaplam a
A sfalt
T a li Yol
Y üreğir
K ış la
4345
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
Asfalt K aplam a
A sfalt
T a li Yol
Y üreğir
K ış la
4346
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
A sfalt
Tali Yol
Y üreğir
Kışl a
4347
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
A sfalt
T a l i Yol
Y üreğir
K ış la
4348
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
Asfalt
T a li Yol
Y üreğir
K ış la
4447
01.04.2016
30.04.2016
A sfalt K aplam a
A sfalt
T ali Yol
Y üreğir
Kışl a
4450
01.04.2016
30.04.2016
Asfalt K aplam a
A sfalt
T a li Yol
T a li Yol
V'ü re ğ ir
K ış la
4 4 51
01.04.2016
30.04 .2 0 1 6
Asfalt K aplam a
A sfalt
Y üreğir
K ış la
4452
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
Asfalt K aplam a
A sfalt
T a l i Yol
Y üreğir
K ış la
4453
01.04.2016
30.04.2016
A sfalt Kaplam a
A sfalt
T a li Yol
Y üreğir
K ı şl a
4454
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
Asfalt
T a l i Yol
Y üreğir
K ış la
4455
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
Asfalt
T a li Yol
I
|
j
Y üreğir
K ış la
4456
01.04.2016
30.04.2016
Asfalt K ap lam a
Asfalt
T a li Yol
Y üreğir
Ven id o ğ a n
2112
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
A sfalt
T a li Yol
I
Y üreğir
Y enidoğan
2113
01.04.2016
30.04 .2 0 1 6
A sfalt Kaplam a
A sfalt
Tali Yol
!
Y üreğir
Ven id oğan
2114
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
Asfalt K aplam a
Asfalt
T ali Yol
!
Y üreğir
Ven id oğan
2115
01.04.2016
30.04.2016
A sfalt K aplam a
Asfalt
T a l i Y ol
Y üreğir
V enidoğan
2116
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
Asfalt
T a l i Y ol
Y üreğir
Venidoğan
2117
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfa lt K aplam a
Asfalt
T a li Yol
:!
Y üreğir
Ve n id oğan
2118
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
Asfalt
T ali Yol
;
Y üreğir
Ven id oğan
2120
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
A sfalt
T a l i Yo l
V 'ü re ği r
Venidoğan
21 2 1
01.04.2016
30.04 .2 0 1 6
Asfalt K ap lam a
A sfalt
T a l i Y ol
Y üreğir
Venidoğan
2122
01.04.2016
30.04 .2 0 1 6
A sfalt Kaplam a
A sfalt
T ali Yol
Y üreğir
Y enidoğan
2123
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
A sfalt
T a li Yol
Y üreğir
Ven id oğan
2124
01.04.2016
30.04.2016
A sfalt Kaplam a
Asfalt
T a l i Y ol
Y üreğir
Y enidoğan
2129
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K aplam a
Asfalt
T a li Yol
Y üreğir
Ven id oğan
2130
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K ap lam a
A sfalt
T a li Yol
Y üreğir
Y enidoğan
21 3 1
01.04.2016
30.04.2016
A sfalt K aplam a
A sfalt
T a li Yol
Y üreğir
Ven id o ğ a n
2132
01.04.2016
30.04.2016
A sfalt Kaplam a
A sfalt
T a l i Yo l
Y üreğir
Ve n id oğan
2133
01.04.2016
30.04.2016
A sfalt K aplam a
V 'ü re ği r
Y en id oğan
2134
01.04.2016
30.04.2016
A sfalt K aplam a
V 'ü r e ğ i r
V en id oğan
2135
01.04.2016
30.04.2016
A sfalt K aplam a
Y üreğir
Venidoğan
2136
01.04.2016
30.04.2016
A sfalt K a p la m a
UM
,
V 'ü r e ğ i r
V en id oğan
2137
01.04.2016
3 0 . 0 - U 204 6
A sfalt K aplam a
\ e n id oğan
2138
01.04.2016
3 0 .0
A s f a l t K ap ! iM * * d R
V 'ü r e ğ i r
Ve n id oğan
2139
0I.04.İ016K
30.04J )ff6
A \f a l U < 5 Î i * t S m a iVL ¿ ¿ • ' S v Î 6
—
,
-
A ■ Ka
7
rıiıDfrTf r
'
« s ,
A
<3
(7
;
S ^ ' a l i Yol
...
Y üreğir
„
!
«
01
Jl
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K oord inasyon M erkezi
(A Y K O M E)
K a ra r Tarihi
K a ra r No
06.04.2016
2016/04
K
A
R
A
R
Vii r e g i r
Y enidoğan
2140
01.04.2016
30.0 4 .2 0 1 6
A sfalt K ap lam a
Asfalt
T a l i Yol
Y üreójr
Y enidoğan
2141
01.04.2016
3 0 .04.2016
Asfalt K ap lam a
A sfalt
T a l i Yol
Y üreğir
Y enidoğan
2142
01.0 4 .2 0 1 6
3 0 .04.2016
A sfalt K ap lam a
A sfalt
T a l i Yol
Y üreğir
Y enidoğan
2143
0 1 .0 4 . 2 0 1 6
3 0 .04.2016
A sfalt K ap lam a
A sfalt
T a l i Yo l
Y üreğir
Y enidoğan
2144
0 1 .0 4 . 2 0 1 6
3 0 .04.2016
A sfalt K aplam a
A sfalt
T a l i Yol
Y üregir
Güveloglıı
T ünı Sokaklar
0 1 .0 4 . 2 0 1 6
3 0 .04.2016
Kilitli P a r k e
K il itl i P a r k e
T a l i Yol
Y ürcgir
Z ağarlı
T ü m Sokaklar
01.04.2016
3 0 .04.2016
Kilitli P a r k e
Ki litli P a r k e
T a l i Yol
Y üregir
A kpınar
T ü m Sokaklar
01.04.2016
30.04.2016
Kilitli P a r k e
K ilitl i P a r k e
T a l i Yol
0 1 .0 4 . 2 0 1 6
30.04.2016
Asfalt Y am a
A sfalt
T a l i Yol
Y üreşir
4.
M U H TELİF
M U H TELİF
M AHALLELER
SOKAKLAR
Ç ukurova İlçe Belediyesi Fen İşleri M üdürlüğünün 31.03.2016 tarih, 33453578/313/356 sayı ve
Çalışma Programı konulu gündem m addesi değerlendirildi.
Ç u k u ro v a İlçe Belediyesinin 2016 yılı Nisan ayı içerisinde aşağıda yazılı yerlerde çalışm a yapm asına oy
birliğiyle karar verilmiştir.
Ç L K T R O V A İLCE B E L E D İY E
A L T Y A P I Y A T IR IM L A R I
2016 YILI N İSA N AYI Ç A L IŞM A P R O G R A M I
Ç A L IŞ M A Y A P IL A C A K G Ü Z E R G A H
SI
RA
NO
İLÇE
M A HALLE
1
ÇUKUROVA
2
ÇUKUROVA
<
ÇUKUROVA
5
ÇUKUROVA
6
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
100. YIL
M AH.
b e l e d iy e
E VLER İ M A H .
B ELEDİYE
E V L ER İ M A H .
B ELEDİYE
EV L ER İ M A H .
M A H FE SİG M A Z
M AH.
M A H FE SİG M A Z
MAH.
M A H FE SİG M A Z
M AH.
M A H F E S İG M A Z
M AH.
Ç.ADDEBÜLVARM EYDANSOKAK
Ö N G Ö R Ü L E N T A R İH
BAŞLAM
A
B İTİR M E
85328 Sk.
01.04.2016
30.04.2016
01.04.2016
J0.04.2016
84256 Sk.
01.04.2016
30.04.2016
8 4273 Sk.
01.04.2016
30.04.2016
79021 Sk.
01.04.2016
30.04.2016
79060 S k.
01.04.2016
30.04.2016
K A L D IR IM (P A R K E )
Y A P IM I
K A L D IR IM (P A R K E )
Y A P IM I
79063 Sk.
01.04.2016
30.04.2016
79065 Sk.
01.04.2016
30.04.2016
ÇUKUROVA
M A H FE SİG M A Z
M AH.
79053 Sk.
01.04.2016
30.04.2016
S
ÇUKUROVA
K ARSLI
82082 Sk.
01.04.2016
30.04.2016
■)
ÇUKUROVA
M A H A LL E LE R İN
G EN E L İN D E
M U H T E L İF
SOK AK LARDA
01.04.2016
30.04.2016
ÇUKUROVA
M A H A LL E LE R İN
¡
G EN E L İN D E
M U H T E L İF
SOK A K LA R D A
01.04.2016
30.04.2016
79082-790837910279112-79113 Sk
K esişim lerin de
01.04.2016
30.04.2016
II)
ÇUKUROVA
5.
M AH FE SIG M AZ
TRANŞE
İN Ş A A T
TURU
84290 Sk.
7
MAH.
ALT YAPI
ASFALT
K A L D IR IM (P A R K E )
Y A P IM I
K A L D IR IM (P A R K E )
Y A P IM I
K A L D IR IM (P A R K E )
Y A P IM I
K A L D IR IM (P A R K E )
Y A P IM I
K A L D IR IM (P A R K E )
Y A P IM I
K A L D IR IM (P A R K E )
YA P IM I
S O K A K D E V A M IN IN
A Ç IL M A S I
ASFALT YAM A
Ç A L IŞ M A S I
PAR K E
V E K A L D IR IM
T A M İR A TI
K A V ŞA K
DÜZENLEM E
Y E N İL E M E
Y O L U N K A P L A M A TİPİ
UZUN
LÜK
(mt>
ALAN
( m-)
AS FAL
T
(m -)
2,900
290
2,900
325
650
887
1.508
K İLİT L İ
PAR K E
(m 1)
—
STABİ
LİZE
(rnO
—
ANA YO L
VEYA
TALİ YO L
DURUM U
TALİ YO L
—
650
—
T ALİ YO L
—
1.508
—
T ALİ YO L
300
423
—
423
—
T ALİ Y O L
280
448
—
448
—
TALİ YO L
456
285
|
'
—
456
—
T ALİ YO L
112
—
112
—
TALİ Y O L
328
—
328
—
TALİ YOL
430
1.376
—
1,376
—
T A L İ YO L
150
1.800
—
—
1,800
T A L İ YO L
—
—
—
—
—
TALİ YOL
—
—
—
—
—
TALİ YOL
—
—
—
T A L İ YO L
—
Sarıçam İlçe Belediyesi Fen İşleri M üdürlüğünün 25.03.2016 tarih, 25884196-313-02/^28^-2478
sayı ve 2016 Nisan Ayı Çalışma Programı konulu gündem maddesi değerlendirildi
S arıçam İlçe Belediyesinin 2016 Yılı N isan ayı içerisinde aşağıda yazılı yer
birliğiyle karar verilmiştir.
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E Sİ
Alt Yapı K o ord in asyon M erkezi
(AYKOME)
K arar T a r ih i: 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
K
A
R
A
R
S A R IÇ A M İLÇE B E L E D İY E S İ A L T Y A P I Y A T IR IM L A R I
2016 Y IL I N İS A N A Y I Ç A L I Ş M A P R O G R A M I
O n " örü lcn T a rih
Ç a lışın a Y a p ıla ca k G ü z e r g a h
C add e-B u lvar-
İ lçe
M ahalle
S A R IÇ A M
B eyceli M ah allesi
K a rlık -T o ru n la r
A lt Yapı
A nayol V eya
T a l i Yol D u r u m u
Başlam a
B itirm e
İnşaat Tü rü
M u te lif so k ak lar
0 1 .0 4 .2 0 1 6
K ilit T a ji ve Y ağm ur oluğu yapım ı
Tali Yol
0 1 .0 4 .2 0 1 6
01 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 16
Kilit T aş i Y ap ı m ı
T ali Yol
Satih k aplam a ve z em in h a zırla m a
M evdan-Sokak
S A R IÇ A M
S A R IÇ A M
B o y n u y o ğ u n M ah allesi
M u te lif so k ak lar
M u te lif so k ak lar
S A R IÇ A M
Ç ark ıp a re M ah allesi
M u te lif so k ak lar
0 1 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
Satih k aplam a ve zem in h a zırla m a
Tali Yol
Tali Yol
S A R IÇ A M
S A R IÇ A M
Ç ın arlı M ah allesi
A k k u y u M ah allesi
M u te lif so k ak lar
M u te lif so k ak lar
0 1 .0 4 .2 0 1 6
0 1 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
Satih k aplam a ve z em in ha zırla m a
Satih k aplam a ve zem in h a zırla m a
Tali Yol
Tali Yol
6.
Karaisalı İlçe Belediyesi Fen İşleri M üdürlüğünün 22.03.2016 tarih 42175488-804.01
Nisan Ayı Altyapı Programı konulu gündem m addesi değerlendirildi.
Karaisalı İlçe Belediyesinin 2016 yılı Nisan ayı içerisinde aşağıda yazılı yerlerde çalışm a yapm asına oy
birliğiyle karar verilmiştir.
K A R A İ S A L I B E L E D İY ESİ A L T Y A P I
Y A T IR IM L A R I 2016 Y IL I N İSA N AVI Ç A L IŞ M A P R O G R A M I
Ç A L IŞ M A Y A P IL A C A K G Ü Z E R G A H Ö N G Ö R Ü L E N 'T A R İH 0 1 .0 4 .2016-30.03.2016 T R A N Ş E
SIRA
NO
MAHALLE
BİTİRME
ALT YAPI
İNŞAAT TÜRÜ
UZUNLUK
(MT)
ALAN
(M2)
YOLUN
KAPLAMA
TİPİ
ANA YOL
VEYA TALİ
YOL
DURUMU
K A R A İSA L I
H üküm et K onağı Sokağı
A SFA L T
AS F.ALT
YAMA
.ARA
SO K A K
K A R A İSA L I
E sentepe Sokak
A SFA L T
A S FA LT
YAMA
A R A S O K AK
A SFA L T
AS F.ALT
YAMA
AR ASO KAK
ST A BL fZ E
ST A B L IZ E
A R A S O K AK
A SF A L T
A S FA LT
ANAYOL
K İLİT PARKE
TAŞI
KILI T PARKE
TAŞI
K İLİT PARKE
TAŞI
K İLİT PARKE
TAŞI
K İLİT PARKE
TAŞI
K İLİT PARKE
TAŞI
K İLİT PARKE
TAŞI
KİLİT PARKE
TAŞI
K İLİT
P A R K E FAŞI
Ş ehit Er D urm uş Sarıçam
K A R A İSA L I
A ç ılm a m ış İmar Yolları
K A R A İSA L I
K A R A İSA L I
Karapınar
K A R A İSA L I
7
CADDE-BULVARM EY D A N -SO K A K
K A R A İSA L I
M u h te lif İmar Yollarım ın
________ A çılm a sı_________
Ara yollar
K uzsun
K A R A İSA L I
Y azıbaşı
K A R A İSA L I
Y azıbaşı
K A R A İS ALI
Topkarali
K A R A İSA L I
Topkarali
K A R A İSA L I
Sadıkali
Ara yollar
Ara yollar
Ara yollar
A R A Y O L LA R
ASFALT
ARA Y O L LA R
ASFALT
A R A Y O L LA R
A R A Y O L LA R
K A R A İSA L I
Hacılı
K A R A İSA L I
Torun solak lı
Farsak
Kilit K İLİT PARKE
TAŞI
K A R A İSA L I
Torun solaklı
Farsak
A SFA L T
ASFALT
K A R A İSA L I
Torun solaklı
Farsak
A SFA L T
A SFALT
Ara yollar
KİLİT PA RK E
TAŞI
K A R A İSA L I
K A R A İSA L I
Kuşçu Sofulu
C in göz
K A R A İSA L I
Kuşçu Sofulu
C in göz
K A R A İSA L I
Ara yollar
ST A BL İZE
A SF A L T
KİLİT PARKE
TAŞI
İT P ARKE
ARAYOL
A R A Y O L LA R
A R A Y O L LA R
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K oord inasyon M erkezi
(AYKOME)
K arar T a r ih i: 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
0 1 .0 4 .2 0 1 6
A ra yollar
D ö şe k ev i
3 0 .0 4 .2 0 1 6
TAMİRAT
80 0
ASFALT
ANA YOL
50
200
P.T A ŞI
.ARA YOLLAR
23
K A R A İSA L I
M urtçukuru
Ara yollar
0 1 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
K İLİT PARKE
T A ŞI
24
K A R A İSA L I
A ltın o v a
Ara yollar
0 1 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
40
200
ASFALT
YAM A
ARA YOLL.AR
3 0 .0 4 .2 0 1 6
KİLİT PARKE
T A ŞI
100
4000
P .T A ŞI
ARA YOLL.AR
400
1600
P.T A ŞI
ARA YOLLAR
ASFALT
25
K A R A İSA L I
Bucak
0 1 .0 4 .2 0 1 6
Ara yollar
26
K A R A İSA L I
Kiralan
Ara yollar
0 1 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
KİLİT PARKE
TA ŞI
27
K A R A İSA L I
Çorlu M erkez
Ara yollar
0 1 .0 4 2016
3 0 .0 4 .2 0 1 6
T A M İR A T
60 0
2000
28
K A R A İSA L I
Çukur M erk ez
A ra yollar
01 04 2016
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
500
3500
ASFALT
29
K A R A İSA L I
Cevherli
Tüm yollar
01 .0 4 2016
3 0 .0 4 .2 0 1 6
ASFALT
1000
7500
ASFALT
30
K A R A İSA L I
Tüm enii Mah.
Ara sokaklar
0 1 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
KİLİT PARKE
T A ŞI
120
720
P .T A ŞI
ARA YOLLAR
31
K A R A İSA L I
kahyalar
Ara yollar
01 04 2016
30 0 4 .2 0 1 6
80
400
P.T A ŞI
ARA YOLL.AR
32
K A R A İSA L I
K elebek
Ara yollar
01 04 2016
30.04 2 0 1 6
ASFALT
125
6 75
ASFALT
.ARA YOLLAR
33
K A R A İSA L I
K uyucu
Ara yollar
O t.0 4 .2 0 1 6
30 04 2 0 1 6
KİLİT PARKE
TA ŞI
+-STABLİZE
160
30 0
P.T A ŞI
ARA YOLL.AR
34
K A R A İSA L I
K ocaveliler
Ara yollar
0 1 .0 4 .2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
PARKE
TA ŞI
500
o
o
o
KİLİT PARKE
TALİ
YOLL.AR
TALİ
YOLL.AR
T .ALI V E ANA
YOLL.AR
P.T A ŞI
ARA YOLLAR
j 30 0 4 .2 0 1 6
KİLİT PARKE
TA ŞI
300
1500
P.T A ŞI
ARA YOLL.AR
30 0 4 .2 0 1 6
KİLİT PA RK E
T A ŞI
300
1500
P TA ŞI
ARA YOLL.AR
PARKE
TA ŞI
500
o
o
i
K A R A İSA L I
o
22
IovJ
K A R A R
P.T A ŞI
ARA YOLL.AR
PARKE
TA ŞI
40 0
2000
P.T A ŞI
ARA YOLL.AR
PA RK E
TA ŞI
1000
4000
P TA ŞI
ARA YOLL.AR
600
3000
P.T A ŞI
ARA YOLL.AR
K A R A İSA L I
35
36
K A R A İSA L I
37
K A R A İSA L I
38
K A R A İSA L I
Kırıklı mah
Durak m ah.
K ın k lı mah.
Ö m erli
0 1 0 4 2016
Ara yollar
01 04 2016
Ara yollar
01 04 2016
Ara yollar
01 0 4 .2 0 1 6
Ara Yollar
30.04 2 0 1 6
3 0 .0 4 .2 0 1 6
39
K A R A İSA L I
Bek'i li
Ara Yollar
01 04 2016
30 04 2 0 1 6
40
K A R A İSA L I
beyde m ir
Ara Yollar
01 04 2016
30 04 2 0 1 6
7.
T A ŞI
k il it
k il it
k il it
k il it
KİLİT PARKE
TA ŞI
A SK Î Genel M ü d ü rlü ğ ü ’nün 30.03.2016 tarih, 027/1-334-3299 sayılı ve İçmesuyu ve Kanalizasyon
Çalışm ası konulu gündem m addesi değerlendirildi.
ASfCİ Genel M üdürlüğü
tarafından gönderilen yazıda 2016 yılı Nisan ayı içerisinde aşağıdaki
güzergâhlarda alt yapı tesisi için yapılacak kazı çalışm alarıyla ilgili bilgi sunulmuştur. T alep edilen
güzergâhlarda altyapı tesisi çalışması yapılabilmesi için altyapı tesisi açım ruhsatı bedelinin altyapı
yatırım hesabına yatırıldıktan sonra Biiyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire B aşkanlığı’nın ilgili
belgeyi A Y K O M E Şube M ü d ü rlü ğ ü 'n e göndermeleri şartı ile altyapı tesisi açım ruhsatı verilm esine oy
birliğiyle karar verilmiştir.
A S K I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Y A T IR IM VE İN Ş A A T D A İR E Sİ B A Ş frTvN LİG I A t. T YAPI Y A T IR IM L A R I 2016 YILI N İSA N A Y I (İÇ M E SU Y U ) Ç A L IŞM A P R O G R A M I
Ç A L IŞ M A Y A P IL A C A K G Ü Z E R G A H
CADDE-BLLVARMEYDAN-SOKAK
İLÇE
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU FAYDALI M Afi
KOZAN İLÇESİ ÇAN AKLİ M .Afi
YUNUS EMRE MAH
YUNUS EMRE MAH
GURSELPAŞA MAH
İÇME S UYU TERFl HATTI
KISMI TADİLAT PRİ I V.DET
SOM3 AY AKLI DEPO
MUH SK LAR______________
O R D L VE A N IT SO K A K İÇ SI' PRJ
851 SK
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İ
Alt Yap» K oord inasyon M erkezi
( A
Y
K
O
M
E
K arar T a r i h i : 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
K
10
SARIÇAM
B OYNU YOGUN M AH
2888-2291-2294-2296
S O K A K L A R ________
SARIÇAM
Ç A R K IP A R E M A H
ÇATAL A N ÇÖPLÜK YOLU
PRJ
KARATAŞ
S IR K E N L I M A H
IÇ SU Ş E B EK E PRJ
İN C IR C I M A H E S İR M E K
M EV K İİ
ZE N C E F İL SOK.AK D EV A M I
IÇ SU PRJ
E S İR M EK M EV K İİ
IÇ SU PRJ ELEK T R İK
PRJ D AHİL___________
EV C İK M A H IÇ SU Ş EB EK E
PRJ
K U Ç U K D İK İLİ K A V A K LI
MAH
MUTİ SO K A K L A R
C U M H U R İY E T M A H
TUFANBEYLİ
K Ü Ç Ü K D İK İLİ Ç IN A R L I M A H
KOZAN
KOZAN
B A Ğ L A R M A H (K U R T U L M U Ş
SOK A K )
K U R TU L U Ş SOK.AK
K A R A H A M Z A SOK
IÇ SU PRJ
M UH SOK A K L A R İÇ SU PRJ
İÇM ESU Y U ' ŞEBEK E PRJ
KARABUCAK M AH
D İK İLİT A Ş M A H
TURUNÇLU TUF ANLI M AH
Z İY A R E T G R U B U 2.K1SIM
(Y Ü K S E K Ö R E N -İD E M K O Y K A R A C A Ö R E N VE
T E P E C IK Ö R E N M A H . I
IÇ SU PRJ
ÖZG ÜR M AH
IÇ SU ŞEBEKE Y EN İLEM E
PRJ
D O Ğ A N K E N T K IŞL A M A H
C A M İL İ A K A R C A M A H ~
G U R SELPA ŞA MAH
27
SEYHAN
G Ü R SELPA ŞA M A H
ÇUKUROVA
SALBAŞ K O C A T E PE M AH
İM A M O Ğ L U M E R K E Z IÇ SU
ŞEBEK E AÇB B O R U D E Ğ İŞİM
PR J__________________________
H E N Ü ZÇ .AKI R i iG Ö K G O Z )
M A H . ______________________
Y Ü R E G IR IL Ç E S l Ç.AM LIBEL
M AH.
Y U R E Ğ IR İLÇ ES İ K.AMIŞLI
M AH IÇ SU ŞEBEK E PRO f
KOZAN
Y Ü R E Ğ IR
Y Ü R E Ğ İR
7 ? 504 SK A DA P ARK SIT
75J92 SK 4565 ADA 14 N O L U
P ARSEL IÇ SU PRJ
M ÜH. S O K A K L A R IÇ SU PRJ
İM A M O Ğ L U M ER K EZ IÇ SU
Ş EBEK E AÇB B O R U
D E Ğ İŞİM PRJ
IÇ SU PRJ
(Ç SU ?R J
Y Ü R E G IR İLÇESİ
B A H Ç E L İE V L E R M AH
K O Z A N İLÇ E S İ A G L IB O Ğ A Z
M AH
K A R LI
SOK.AK____________
KOZAN
Y Ü R E Ğ İR
İM A M O Ğ L U
K A R LI SOKAK
K O Z A N İL Ç E S İ B A Ğ L A R M A H
B Ü LB Ü L S O K A K IÇ SU PRJ
K O Z A N İLÇ ES İ C U M H U R İY E T
M AH K A A N SK IÇ SU PRJ
B A Ğ LA R M AH
K O Z A N İLÇ E S İ A N D IL M AH
ANDIL M ER K EZ M.AH
AND IL D O Ğ U M.AH
KOZ.AN İLÇ ESİ V ELIC ANLI
M AH IÇ SU PRJ
İÇ SU PRJ
Y Ü R EĞ İR İLÇ E S İ G Ü V E L O Ğ L L
M AH IÇ SU Ş E B EK E P R O İE S I
Y Ü R EĞ IR İLÇ ESİ C İN E M A H
İÇ SU ŞEBEK E İNŞ PLANI
PO ZA N TI IL Ç E S l K A M IŞLI
H A M IP IY E M A H _______________
İM A M O Ğ L U İLÇ E S İ 45^ ADA
326 SK IÇ SU PRJ
K O Z A N İLÇ ESİ H E N Ü Z Ç A K IR I
DOĞ A N AL .ANI M A H (
S A R IA Ğ A Ç M EV K İİ)
KOZ.AN İLÇESİ Ç A N A K L lHA S TA N E D EP O L A R I TERFİ
H ATTI K ISM I B O R U D EĞ İŞİM
PRO JE Sİ
IÇ SU PRJ
i
(Ç SU PRJ
İÇ SU PRJ
IÇ SU PRJ
İÇ SU PRJ
K O ZA N İLÇ ESİ AĞLIBOĞ.AZ
M AH İDE.AL SK IÇ SU PRJ
KARATAŞ
Y U M U R T A L IK
S A R IÇ A M
FEKE İLÇ ESİ M ER K EZ
Y EŞILD Ü ŞM U Ş
M AH İÇ SU PRJ
KAR A TA Ş İLÇ E S İ IS A H A C ILI
M AH G R U B U ( Ç İM E N L İ.
T O P R A K L I.K IR H A S A N .IS A H AC
ILD İÇ M ESÜ Y U ISA LE VE
ŞEBEK E PRO JE Sİ
Y U M U R TA LIK ILÇ ESl
Z EY N EPLI M A H ŞEBEK E
PRO JESİ____________________
SA R IÇ A M İLÇ E Sİ Ç IN \RL.I
MAH H E K IM K Ö Y D4B
A K K Ü Y U D E PO ARASI TERFİ
ILATTI B O RU Y E N İL E M E PRJ
IÇ SU PRJ
IÇ S L PR J
IÇ SU PR J
IÇ SL PR J
A
R
A
R
)
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R BE L E D İY E Sİ
Alt Yapı K o o rd in a sy o n M erkezi
( A
Y
K
O
M
E
)
K arar T a r ih i: 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
K
SA R IÇ A M
S A R IÇ A M
S A R IÇ A M
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
S A R IÇ A M İL Ç E S İ Ş A H IN T E P E
M A H 3118 SK. İÇ SU . PR J
S A R IÇ A M İLÇ E S İ K O S E F A K IL f
V E T Ü L Ü L E R M A H IÇ S ü
PRO J
S A R IÇ A M İL Ç E S İ M E H M E T
A K İF E R S O Y M A H IÇ SU
PRO J
Ç U KUR OV A İL Ç E S İ E S E N T E P E
M.AH 100 YIL D O Ğ A N K E N T
V ILLA R I IÇ SU P R O I____________
Ç U K U R O V A İLÇ E S İ
ŞA M B A Y .A D l M A H 4801 ADA
KARA H A N TRAFO M ERK EZİ
IÇ SU P R O I______________________
İÇ SU PRJ
K O Z A N KAY.AH A N M E V K İİ
KATI ATIK İS T A S Y O N U
K O Z A N İL Ç E S İ A R S L A N L I
M.AH
POZ A N T i İL Ç E S İ TEKİR M.AH
346 SK IÇ S ü PRJ_______________
P O Z A N T I İL Ç E S İ T E K İR M.AH
538 SK IÇ SU PR J
___________
P O Z A N T I İL Ç E S İ K A M IŞL I
M.AH G U Z E L A R D IÇ M E V K İİ
IÇ SU PRJ______________________
PO Z A N T I İLÇ ESİ K A M IŞL I
M.AH AKSU SOK.AK D E V A M I
TUFANBEYLI
Y Ü R E G IR İL Ç E S İ G E Ç IT L lC U M H U R IY E T M.AH IÇ SU
PRJ
Y Ü R E G IR İLÇ E S İ A K A R C A
M A H A L L E Sİ İÇ M ESU YU
ALIHOC.ALI- AKARC A ISA LE
HA TTI P R O /E S I
FEKE IL Ç E S l OR T.A K O Y
MAH IÇ SU PR J ISA LE HATTI
ASRI M EZ.AR LIĞ I
İÇ SU Ş E B E K E PRJ
D O G A N K E N T C U H U R IY E T
M AH
K Ö K L Ü C E M AH
B U Y Ü K SO F Ü L Ü M A H EG N I
K A Y N A Ğ I IÇ S ü IS ALE H A T TI
AÇB B O R Ü D E Ğ İŞİM PRJ
TOZLÜ M A H
S A R IÇ A M
AK K U Y U M.AH
Y Ü R EĞ IR
Y Ü R E G IR
76
S.ARIÇ.AM
B EY C ELI M AH
ÇUKUROVA
SEYHAN
B E L E D İY E EV L E R İ M.AH
H.ADIRLI M A H
OLUC AK M A H
D EG IR V IEN C IÜ Ş VGl M A H
K A M IŞLI H A M ID IY E M.VH
K E M E R K O Y M AH
89
90
91
SA İM B E Y L İ
C ER A L A N M AH
İM A M O Ğ LU
Y U M U R TA LIK
Y U M U R TA LIK
SA R IÇ A M
S A R IÇ A M
İM A M O Ğ L U 4>9 ADA
G O B E Ö R E N MAH
Q
AK Y U V A M AH
Ç IN A R L I M.AH
GULTEPF. M \ H
n
R
A
R
0 60
10.054.92
6.032.95
IÇ SU PRJ
100 YIL D O G A N K EN T
VILLARI
S E Y H A N İLÇ ESİ G U R S E L P A ŞA
M.AH 10340-10341 ADA
IÇ SU PR O I_______________________
S E Y H A N İL Ç E S İ Y E M AKK.API
M EZ.A RLIĞ I IÇ SU P R O I________
S E Y H A N İL Ç E S İ O V A M.AH
IÇ SU Ş EB EK E İL A V E P R O f
S E Y H A N İLÇ E S İ G U R S E L P A Ş A
M.AH 7571 1-74496
S O K .İÇ SU P R O f_________________
Y Ü R E G IR İL Ç E S İ Y U N Ü SO G L Ü
H Ü R R İY E T M.AH İÇ SU PRJ
Y Ü R E G IR İLÇ E S İ
G Ü Z E L E VLER M.AH
IÇ SU Ş EBEK E İLA V E PRJ
P O Z A N T I İL Ç E S İ F İN D IK L l
M AH. ESKİ K O Y M E V K İİ İÇ SU
RJ
POZ ANTI İL Ç E S İ A L P U
M.AH A Ş I Y A N K O N U T L A R I
IÇ SU PRJ_____________________
SA İM B E Y L İ İLÇ ESİ AÇB BORU
D E Ğ İŞİM PRJ____________________
A
İÇ S U P R J
10340-10341 .ADA
İÇ SU PRJ
1 ,5 7 0 0 0
IÇ SU PRJ
75711-74496 SOK
IÇ S U P R J
IÇ SU PRJ
İÇ SU PRJ
AŞI Y A N K O N U TLA R I
1.390 62
AÇB B O R U D E Ğ İŞİM
IÇ SÜ PRJ_____________
K A Y A H A N M E V K İİ KATI
ATIK İS T A S Y O N U
IÇ SU P R J __________________
T O PA LLA R M E V K İİ
IÇ SU PRJ____________
538 SK IÇ SU PRJ
G U Z E L A R D IÇ M EV K İİ
IÇ .S U PRJ
AKSU S O K A K D EV A M I
G E Ç IT L I-C U M H U R IY E T
M.AH IÇ SU PRJ
IÇ SU PRJ
4.023 58
IÇ SU PRJ
6.646 99
ASRI M EZ.ARLIĞI
IÇ SU Ş EB EK E PRJ
2.940 60
KANAL BOYU
C a d iç s u p r j
IÇ SU PRJ
EGNI K A Y N A Ğ I
İÇ SU ISALE H A T T I AÇB
B O R U D EĞ İŞİM PRJ
IÇ SU ŞEBEK E PRJ
M ER K EZ SK 203 ADA
IÇ SU PRJ______________
K A M E L Y A C A D D EV A M I
IÇ S U P R J __________________
34254 S K
1.251.00
12189 ŞK .IÇ S U P R J
44066 SK.
Y A N IK D A M M EV K İİ
IÇ SU PRJ
FIN D IK M EV K İİ Ş E B EK E
PRJ
T.AHİROGLU SK D EV A M I
IÇ SU PRJ__________________
IÇ SU PRJ
K Ü Ç U K G Ü N EY M EV K İİ
TERFİ HATTI ŞEBEK E
»26 SK
IÇ S ü PRJ
TN'9 ADANA SK IÇ SU PRJ.
1672-1674 SK IÇ SU PRJ
016 SK NO 1 U Ç SU PRJ
/
(
5,036 85
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E Sİ
Alt Yapı K o o rd in asyon M erkezi
( A
K arar Tarihi
K arar No
Y
K
O
M
E
06.04.2016
2016/04
KARAR
GÜ R SELPA ŞA M AH
SA İM B E Y L İ
H IM E T L I M A H . T O P A L L A R
M.AH C IV IK L I M E R K E Z -A K S U
M .AH.İLE Y A R D İB I
M.AH Ş E B E K E K E S İN PRJ
K A R A TA Ş
TU F A N B E Y L İ
TU F A N B E Y Lİ
SA R IÇ A M
Ç ü K U R K A M IŞ M AH.
K A Y A P IN A R M A H .
O R T A K O Y M AH.
M U S T AF .AL AR M AH.
Ç UKUR K.AM IŞ M A H IÇ SÜ
KAY .APINAR M.AH IÇ SU
O R T A K O Y M A H . IÇ .S U
M U S T AF .AL .AR M A H IÇ SU
K A M IŞ L I M A H .
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M IL Ç E S t Ç A T A L A N
Y O L U Y E N İ STA D Y U M
K A V Ş A Ğ I VE D E L IÇ A Y Ç IR IŞ G E D IĞ I K A V ŞA Ğ I .ARASI
YEŞILOB.A M A H . 46301 SK
46303 SK - 46305 SK. L.AR
İÇ SU PRJ
F A T İH M A H 73002
SK IÇ .S U P R J
E S K IK O N A C IK M AH
IÇ SU PRJ
E S K IK O N A C IK M A H
AL .AD AĞ İLÇ E S İ M A N S U R L U
M.AH K Ö R M E Z A R L IK M EV K İİ
K Ö R M E Z A R L IK M EV K İİ
C E Y H A N İLÇ E S İ M ER C İM E K
m .a h . u ç d u t Ye ş i l o v a
M E V K İİ İÇM ESU Y U ' D E PLA SE
P R O fE S I_________________________
YEŞİLO V A M E V K Il
IÇ M E S U Y U D E PLA SE
P R O JE Sİ
K A R A İS A L I ILÇ ESl
Ç O C U K L A R O B A S I M AH
IÇ M E S U Y U PR O IESI
K A R A T A Ş IL Ç E S l Ç A K IR Ö R E N
VE GOLKAYA
M A H .A A LLELER I İÇ M E S U Y U
IS.ALE VE Ş E B EK E P R O JE Sl
K O Z A N (LÇ E S I A K K A Y A
M A H A L L E S İ IÇ SU IS.ALE
H A T T I VE TO PLA M A O D A SI
P R O fE S I___________________
K O Z A N ILÇ ES f A K K A Y A
M A H A L L E Sİ IÇ SU P R O JE Sl
SA R IÇ A M
46301 SK. - 46303 SK - 46305
SK L.AR
D E Ğ IR M E N C IU Ş A Ğ I M.AH
IÇ SÜ Y PRJ
K A R A İS A L I İLÇ ESİ K IZ IL D A Ğ
Y O L U K A R A İSA L I İSALI
H A T T I 6 ETA P IÇ SU D EP LA S E
KURDA fC M E V K İİ PRJ
K A R A TA Ş
IÇ SU PRJ
D E Ğ IR M E N C IU Ş A Ğ I M.AH
C E Y H A N İLÇ ESİ
B Ü Y U K M A N G IT M.AH. ŞEBEK E
PR O JE Sİ_______________________
C E Y H A N (LÇ ESI K IZ IL D E R E
M.AH (Ç SU TERFİ H A T T I
P R O IE S I______________________
C E Y H A N İLÇ E S İ .VARLIK,
Ç E V R E T E P E . K U R TK U LA Ğ İ.
KORKU YU M AHALLELERİ
İÇ M E S U Y U P R O fESI_________
116
75473 SK. IÇ SU PRJ
B A H Ç E L IE V L E R
SK .IÇ SU PRJ
HLM ETLI M.AH. TOP.AL L.AR
M.AH C IV IK L I M E R K E Z A K SU M A H .İL E Y A R D IB I
M A H .Ş E B E K E K E S İN PRJ
K O Z A N IL Ç E S l G.AZIKOY
Vl.AH.ALLESl IS.ALE H A T TI VE
ŞEBEK E H A T TI P R O fESI
SA R IÇ AM IL Ç E S l IN C İR LIK
C U M H U R İY E T M.AH D 400
K A R A Y O L U UZER I B O S SA 2
F A B R İK A S I Y \ M
C EY H A N IL Ç E S l
B Ü Y Ü K M A N G IT M A H
Ş EB EK E P R O fE S I
Y EN l D EP O -T M .ARASI
IÇ M E S U Y U P R O JE Sİ
K A R A İSA L I IL Ç E S l
K IZ IL D A Ğ YOLU
K A R A İSA L I IS ALI H A T TI
6 ET.AP IÇ SU D EP LA S E
K Ü R D A K M E V K Il PRJ
İÇ M E S U Y U P R O JE Sİ
K A R A T A Ş İLÇ ESİ
Ç A K IR Ö R E N VE G O L K A Y A
M A H .A A LLELER I
İÇ M E S U Y U IS.ALE VE
Ş E B EK E P R O JE Sİ
K O Z A N IL Ç E S l A K K A Y A
M A H A L L E S İ IÇ.SU. ISA LE
H A T TI VE T O P L A M A O D A SI
P R O JE Sl__________________
K O Z A N IL Ç E S l A K K A Y A
M A H A L L E Sİ İÇ SU P R O JE Sl
K O Z A N IL Ç E S l G A Z IK Ö Y
M A H A L L E Sİ İSA LE HATT I
VE Ş E B EK E H A T TI P R O JE S l
D 400 K A R A Y O L U ÜZER İ
B O SSA 2 F A B R İK A S I YANI
S A R IÇ A M
S.ARIÇ.AM ILÇ ESl
B A Y R A M H A C IL I M.AH 176
VDA 3 PA R SE L IÇ IN IÇ SU PRJ
S A R IÇ A M İLÇ ESİ
B A Y R A M H A C IL I M A H . 176
.ADA 8 P A R SE L İÇ İN IÇ.SU
PRJ
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M ILÇ ESl M U STA FA
K E M A L P A ŞA M A H 4513- 4 5 l<>»520- »521- »524- 4553 SK L.AR
IÇ SU PRJ
4518- 4519- 4520- 4 5 2 1 -4 5 2 4 4553 SK LA R İÇ SU. PRJ
SA R IÇ A M
SARIÇ AM IL Ç E S l H.AKKIBEYLI
M.AH ŞEBEK E P R O IESI
T U F A N B EY Lİ
TU FA N B EY Lİ ILÇ ESl
E LE M A N L l
(A K T.A ŞAL .AN I M.AH IÇ SU
PRJ
TU FA N B EY Lİ
rU F A N B E Y L I ILÇ ESl
B O ZG U N 'EY M.AH IÇ SU
Ş E B EK E P R O IESI________
Sa i m b e y l i i l ç e s i
H A l.ll.B E V L l VE
KAP AKLI K U Y U IS.ALE H A T T
VE Ş E B EK E HATTI P R O IESI
S.ARIÇ.AM İLÇ ESİ
H.AK KIB EYLI M AH
Ş E B E K E P R O IE S İ
TU F A N B E Y L İ İLÇ E S İ
ELEM ANLl
(A K T A Ş A L A N ) M A H İÇ SU
PRJ
TU F A N B E Y L İ İLÇ ESİ
B O Z G Ü N E Y M A H . IÇ SU
Ş E B E K E P R O JE Sİ_________
S A İM B E Y L İ İLÇESİ
H A L JfcttfiyL İ VE
)
\ r
\
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K oord inasyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r i h i : 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
KARAR
K O Z A N H AL
ŞU BESİ
0 2 0 0 MM
26
KOZAN
27
S A R IÇ A M
0.9 0
2 6 9 .1 0
6 5 5 8 -6 5 6 3
158.00
1.0 0
158.00
M A H F E S IĞ M A Z
K E N A N EV REN
BLILV.
Ü N İV E R SİT E L İL E R
SİT E Sİ ( 0 3 0 0 )
118.00
l 00
118.00
28
ÇUKUROVA
2 9 9 .0 0
SU LUC AA C ID E R E
2 6 9 .1 0
00
M A H F E S IĞ M A Z
Ü N İV E R SİT E L İL E R
SİT E Sİ ( 0 6 0 0 )
3 5 .0 0
2.80
9 8 .0 0
30
ÇUKUROVA
M A H F E S IĞ M A Z
790 5 2 ( 0 4 0 0 )
59 00
0.9 0
53.10
5 3 .1 0
31
ÇUKUROVA
M A H F E S IĞ M A Z
79052 (0 8 0 0 )
4 1 2 .0 0
2.50
1,030.00
1 ,0 3 0 .0 0
34
35
TA L İ
118.00
ÇUKUROVA
33
TALİ
K E N A N EV REN
BÜ LV .
29
32
TA L İ
158.
9800
TA Lİ
TALİ
TALİ
65 0 .
SEYH AN
SE Y H A N
Y E Ş İL O B A
46167
6 5 0 00
0400 MM
Y E ŞİL O B A
6 5 0 .0 0
00
TALİ
2 .2 9 6 .8 0
1,14
1.80
TALİ
1.00
2 0 3 8 .0 0
l 10
30 0 00
I 80
9 3 5 .0 0
2 2 0 .0 0
180.
SE Y H A N
Y E S İL O B A
0600 MM
5 4 0.00
3 6 0 .0 0
TALİ
00
300.
SEYH AN
Y E ŞİL O B A
08 0 0 MM
130 00
8 6 0 .0 0
2 00
5 6 0.00
TA Lİ
00
215
36
SEYH AN
Y E SİL O B A
3 3 6 .0 0
0 1000 M M
2.50
8 4 0 .0 0
6 2 5 .0 0
TALİ
00
1,03
37
SEYH AN
344 00
01400 MM
Y E ŞİL O B A
3.00
1 ,032.00
TALİ
2 .0 0
288
38
SEYH AN
S A R IÇ A M
Y E Ş İL O B A
01600 MM
9 0 00
3.20
2 8 8.00
Y E ŞİLT EPE
2860
3 3 .0 0
2 .1 0
174.30
9 1 .3 0
TALİ
40
KOZAN
VA R SA K L A R
Sir k in t i c a d
137 00
l 20
2 2 4 .4 0
2 2 4 .4 0
41
S A R IÇ A M
E SEN T EPE
3050
120 00
0 90
108.00
1 0 8 .0 0
TA Lİ
TALİ
160.00
0 30
0.9 0
128.00
1 2 8 .0 0
TALİ
124.20
1 2 4 .2 0
TALİ
TALİ
39
42
SE YH A N
N A R L IC A
5 6105
43
SE Y H A N
Y E ŞİL Y U R T
^ 0328 0 4 0 0 M M
8.
ı
138 0 0
70328 0 4 0 0 M M
I
2 3 5 .0 0
0 90
2 1 1 .5 0
70378 0 3 0 0 M M
!
16100
0 30
128.80
TALİ
00
2 1 1.50
1 2 8 .8 0
TALİ
Toroslar Elektrik D ağıtım A.Ş. A dana İl M üdürlüğü’nün 05.04.2016 tarih ve T D -O liT - 7 0 2
2016-283 sayılı ve Kablo Kanalı Kazı Güzergahları konulu gündem maddesi değerlendirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Adana İl Mtidürlüğü’nün 2016 Yılı Nisan ayı içerisinde aşağıdaki
güzergahlarda Alt Yapı tesisi için yapılacak kazı çalışm alarıyla ilgili bilgi sunuldu. T alep edilen
güzergahlarda altyapı tesisi çalışması yapılabilmesi için A ltyapı tesisi açım ruhsatı bedelinin Altyapı
Yatırım Hesabına yatırıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire B a ş k a n lığ ın ın ilgili
belgeyi A Y K O M E Şube M ü d ü rlü ğ ü ’ne göndermeleri şartı ile altyapı tesisi açım ruhsatı verilm esine oy
birliğiyle karar verilmiştir.
SIR
A
NO
1
2
ÇALIŞM A YAPILACAK GÜ ZER GA H
İLÇE
CADDE- BULVAR- MEY D YNSO KAK
M AH ALLE
UZUNL
UK
(m)
EN
(m)
TRANŞE
DERİN
ALAN
LİK
(m)
(m)
PO ZANTI
ALPU M AH.
isim siz Sokak
216
0.8
1
PO ZANTI
G E N Ç L İK M A H .
G en çlik Cad
10
1.0
1
YOLUN KAPLAMA r ıp ı
HACİM
(m)
ASFALT
PARKE
( iti 2 )
( n ı2 )
3
POZANTI
G E N Ç L İK M A H .
E m niyet Cad
313
1.0
1
PO ZANTI
G E N Ç L İK M A H
E m niyet Cad
1 .0
1
135
164
5
PO ZANTI
K U R T U L U Ş MAH.
E m niyet Cad
1,0
1
6
PO ZANTI
G E N Ç L İK M AH .
Atatıirk Cad
148
1 .0
I
7
POZANTI
K U R T U L U Ş M AH
K U R T U L U Ş M AH.
805
ı^
1
PO ZANTI
Inönii Cad
T oroslar Sk.
1 .0
8
1 .0
1
9
PO ZANTI
K U R T U L U Ş M AH
M en ek şe Sk
74
1 .0
l
10
PO Z A N T I
K U R T U L U Ş M AH.
K em al Arıkan Sk
/2 5 0
1 .0
1
11
PO ZANTI
K U R T U L U Ş M AH
K em al Arıkan Sk
j 106
1 .0
1
VEYA 1 A li
YOL D L R l M I
T A L İ YO L
10
4
135
164
ÇİM
(nı2j
A N A YO L
313
A N A YOL
A M A YOL
r-N
. A N A
YOL
^ 4 ^ A
YO L
YOL
YOl
\
X
r S f f lf ö i.
J -
J
tâ tü
12
/ I
, 0
/
i
.
1.1
li
T .C.
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K o ord in asyon M erkezi
(A Y K O M E)
K a ra r Tarihi
K a ra r ı\o
06.04.2016
2016/04
K
A
R
A
R
l.
P O Z ANİ T [
K URTULUŞ MAH.
İnönü Cad.
949
1 .0
I
949
A N A YO L
1
L
POZANTI
K URTULUŞ MAH.
İnönü Cad.
62 0
1 .0
I
620
A N A YO L
1
14
POZANTI
K URTULUŞ M AH.
G ül Sk.
18
1 .0
I
18
1
16
POZANTI
K U R T U L U Ş MAH.
A lb a y A r if B e y Sk.
522
1 .0
1
522
TALİ YO L
POZANTI
K URTULUŞ M AH.
T oroslar Sk.
106
1 .0
l
106
TA Lİ YO L
625
1 .0
I
73
1 .0
1
1 17
POZANTI
K U R T U L U Ş M AH .
K em al Arıkan Sk.
18
POZANTI
K U R T U L U Ş M AH.
Ş eh it K asım Efendi Sk.
19
20
POZANTI
K U RTULUŞ M AH.
H ürriyet Sk.
356
1 .0
1
356
TALİ YO L
POZANTI
K U R T U L U Ş MAH.
M erv e Sk.
20
1 .0
1
20
TALİ YO L
1
1
21
I 22
1
I
K URTULUŞ MAH.
K ervan Sk.
39
1 .0
1
39
TALİ YO L
D erm anı Sk.
19
1 .0
l
19
TALİ YOL
149
PO ZA NTI
K URTULUŞ MAH.
Ihlam ur Sk
K IC AK
A la d a ğ -K ıca k -G erd ib i Yolu
149
1 .0
I
12
0 .8
1.75
TALİ YO L
TALİ YO L
ALADAG
K IC A K
is im s iz Sokak
17
0 .8
1.75
26
SEY H A N
BA R B A R O S M AH.
17092
126
0 .6
1
75.6
27
SEYH AN
BA R B A R O S M AH.
17092
23
0 .6
1
13.8
SE Y H A N
S ARI HAVIZ ALI
M AH ALLESİ
T U R H A N C E M A L BERİK ER
BULVARI
29
SEY H A N
SA R 1H A M Z A L I
M AH ALLESİ
47083
30
SEYH AN
S A R IH A M Z A L I
M AH ALLESİ
47 083
700
1 .0
1
700
I
TALİ YO L
SE YH AN
SA R IH A M Z A L I
M AH ALLESİ
4701 l
120
1 .0
1
120
!
TALİ YOL
SEY H A N
S A R IH A M Z A L I
M AH ALLESİ
4701 1
223
l.l
1
2 4 5 .3
TALİ YOL
SEYHAN
SA R IH A M Z A L I
M AH ALLESİ
4701 l
30
0 .6
l
18
TALİ YOL
31
1
TALİ YO L
K U R T U L U Ş M AH .
ALADAG
1 32
I 33
TALİ YOL
9 8 .2 8
TALİ YO L
TALİ YOL
!
80
1 .0
l
80
80
1 .0
1
80
!
AN'A Y O L
YATAY
SO N D A J
j
YATAY
SONDAJ
1 34
I 35
SEYH AN
4 7081
350
0 .6
l
210
LALI YOL
SEYH AN
S A R IH A M Z A L I
M AH ALLESİ
47127
100
0 .6
l
60
TALİ YOL
I 36
SEYH AN
S A R IH A M Z A L I
M AH ALLESİ
4701 l
242
1 .0
l
242
TALİ YOL
SEYH AN
S A R İH AVIZ ALI
M AH ALLESİ
4 7011
56
0.4
I
22.4
SEYH AN
SA R IH A M Z A L I
M AH ALLESİ
47089
410
1 .0
SEYH AN
SA R IH A M Z A L I
M AH ALLESİ
47009
160
0 .4
64
|
TALİ YO L
SEYH AN
SA R IH A M Z A L I
M AH ALLESİ
4701 1
45
0 .4
18
I
TALİ YOL
SEYH AN
S A R IH A M Z A L I
M AH ALLESİ
T U R H A N C E M A L BERİK ER
BULVARI
50
I
1
50
SEYH AN
SA R İH AVIZ ALI
M AH ALLESİ
47007
15
0 .6
l
9
SEYH AN
SA R IH A M Z A L I
M AH ALLESİ
47007
400
0 .6
I
240
TALİ YO L
SEYH AN
SA R IH A M Z A L I
M A H A L L E Sİ
47007
106
0.4
42.4
TALİ YOL
I 38
1
39
1 40
41
142
43
1
44
1 4^
46
47
1 48
49
I 50
1^
152
SEYHAN
S A R IH A M Z A L I
M AH ALLESİ
Seyh a n
C em alpaşa
S e yh an
I
;
TALİ YO L
1
SA R İH AVIZ ALI
M AH ALLESİ
137
I
!
|
TALİ YOL
i
410
TALİ YOL
A N A YO L
i
TALİ YOL
47007
594
0 .6
356.4
TALİ YO L
134
l.l
1
147.4
A na Cadde
C em alpaşa
O rdu C ad d esi
6 7 0 1 3 Sk
140
l .l
1
154
TALİ YOL
TALİ YOL
|
Seyh a n
Cem alpaşa
6 7 0 4 8 Sk
32
1.1
l
3 5.2
S eyh an
C em alpaşa
6 2 0 1 4 Sk
50
1 .0
l
50
TALİ YOL
S eyh an
C em alpaşa
6 2 0 2 4 Sk
159
1 .0
1
159
TALİ YOL
Seyh an
Cem alpaşa
C u m hurıvet C addesi
45
1 .0
I
45
TALİ YOL
Seyhan
Cem alpaşa
C u m hurivet C addesi
19
0 .6
l
11.4
A n a Cadde
|
Seyhan
Cem alpaşa
C um hurıvet C addesi
15
0 .7
1
10.5
A n a C adde
1
I 54
Seyhan
Kemalpaşa
C um hurıvet Caddesi
15
0.7
1
10.5
\ n a Cadde
1
I
Seyhan
Kemalpaşa
85
0 .6
0 .8
51
A n a Cadde
1
56
Seyhan
Kemalpaşa
51023 Sk
51014 Sk
66
0 .6
0 .8
Seyhan
Kemalpaşa
51012 Sk
43
0 .6
0 .8
39.6
25.8
TA Lİ YOL
1 57
Seyhan
Kemalpaşa
>1012 Sk
) 1 0 |7 Sk
7
0.7
0 .8
4.9
TALİ YOL
5
0 .7
0 .8
5
159
0 .7
0 .8
35
■>
1
53
I
TALİ YO L
POZANTI
23
1 28
1
625
73
POZANTI
24
25
I
TALİ YO L
58
59
Seyhan
Kemalpaşa
60
Seyhan
Kemalpaşa
61
62
63
îeyh an
Kemalpaşa
0 3 0 Sk
1027 Sk
I
0 .8
>OZANTI
^LPU
S IM S IZ SO K A K
0.5 5
).75
1.50
>O Z A N T l
U .P U
S İM S IZ SO K A K
060
.90
1.50
TALİ YOL
ı-Sr
..
gü» l—111«**,
TALİ YOL
o.
STALf YOL
i
ıv
l
M f c j YOL
ıj j
- J J llY O L
111
a YOL
} Y ( )t.
/ 13
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E Sİ
Alt Yapı K o o rd in asyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r ih i: 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
K A R A R
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K oord in asyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r i h i : 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
KARAR
13
ALADAG
AKOREN
M asiret Y aylası M evkii
1.04
13:
ALADAG
AKOREN
M asiret Y aylası M evkii
0.9 0
l.0 <
0 .9 (
1.70
1.70
tali yol
13-
ALADAG
PO SY A Ğ BA SA N
K ö k en li Sokak
0 .6 4
0 .6
1.70
tali yol
13-1
ALADAĞ
PO SYA Ğ BASA N
K ö k en li Sokak
1.04
1.04
1.70
tali yol
135
ALADAG
PO SY A Ğ BA SA N
K ö k en li Sokak
1.56
1.70
tali yol
1.70
TA L İ YO L
1.70
tali yol
-
136
ALADAG
K IC A K
M erk ez M evkii
0 .6 4
1.56
0 .6 4
137
ALADAG
K1C.AK
M e rk ez M ev k ii
1.04
1.04
tali yol
138
ALADAG
AKOREN
Ç ınarlı Sokak
1.93
1.93
1.70
tali yol
139
ALADAĞ
AKOREN
Ç ınarlı Sokak
0.7 3
0 .7 3
1.70
tali yol
l.I l
1.27
1 .1 1
1.70
tali yol
1.27
1.70
T A L İ YOL
140
ALADAG
Y E TIM LI
M erk ez M evkii
141
ALADAG
Y E T İM L l
M erk ez M evkii
142
ALADAG
S IN A N P A Ş A
Yukarı Zanıbıl M evkii
1.27
1.27
1.70
TA L İ YO L
143
ALADAĞ
K IC AK
M erk ez M evkii
0.91
0.9 1
1.70
TA L İ YO L
144
ALADAG
K IC A K
M erk ez M ev k ii
0.7 3
0 .7 3
1.70
tali
145
ALADAG
Y ETIM LI
M erk ez Sokak
0 .6 4
0 .6 4
1.70
TA L İ YO L
146
ALADAG
1.80
1.80
1.70
TA L İ YO L
ALADAĞ
Y ETIM LI
POSYAĞBASAN
M erk ez Sokak
147
M erk ez sokak
0 .9 0
090
1.70
TA L İ YO L
YO L
148
ALADAG
K IŞL A K
K araham za M evkii
0.7 3
0 .7 3
1.70
T A L İ YO L
149
ALADAG
S tN A N P A Ş A
M erk ez Sokak
0 ,9 0
0 .9 0
1.70
T A L İ YO L
150
ALADAG
S IN A N P A Ş A
M erk ez Sokak
0 .6 4
0 .6 4
1.70
T A L İ YO L
151
ALADAG
K O K EZ
S oıîuk O luk M ev k ii
0,7 3
0 .7 3
1.70
tali
152
ALADAG
U Z L İN K U Y U
M erk ez Sokak
1
28
1.70
T A L İ YO L
153
ALADAG
A K P IN A R
M e rk ez Sokak
0.6 4
1.28
0 .6 4
154
ALADAG
A K P IN A R
M erk ez Sokak
0.7 3
YO L
1.70
TA L İ YO L
1.70
TA L İ YO L
155
ALADAG
K IŞLA K
M erk ez M evkii
0 91
0 .7 3
0.91
1 70
TA L İ YO L
156
ALADAG
K IŞLA K
M erk ez M ev k ii
1.27
1.27
1.70
TA Lİ YO L
157
ALADAG
K O K EZ
S o ’>ıık O luk M ev k ii
0 .9 0
090
1.70
tali
0.91
091
1.70
TA L İ YO L
YOL
158
ALADAĞ
B A Ş P IN A R
Sırık Y ıısu f S okak , D eğirm enci
So k a k , K asurga K üm e Evleri
Sokak . M azlum Sokak , 115 Sokak
159
ALADAĞ
BA ŞPC NAR
Sırık Y u su f So k a k , D eğirm enci
Sokak . K asurga K üm e Evleri
Sokak , M azlum Sokak. 115 Sokak
2.65
2 65
1 70
TA L İ YO L
160
ALADAĞ
B A Ş P IN A R
Sırık Y u su f S okak , D eğirm enci
Sokak , K asurga K üm e Evleri
Sokak . M azlum Sokak, 1 15 Sokak
1.80
1.80
l 70
TA L İ YO L
161
ALADAĞ
SOFO'LL*
28 5 Sokak, S o fu lu y olu üzeri.
B ü yük sofu lu M u h te lif Sokaklarda
1.82
1.82
1.70
TA L İ YO L
SO FIİLL’
286 Sokak , So fu lu yolu üzeri.
B ü yük sofu lu M u h te lif Sokaklarda
2.5 5
2.55
1 70
TA L İ YO L
SO F U L U
287 Sokak , S o fu lu y olu üzeri,
B ü vük sofu lu M u h te lif Sokaklarda
2.85
2 85
1.70
TA L İ YO L
1.28
1.28
1.70
TA L İ Y O L
162
163
ALADAĞ
ALADAĞ
164
ALADAĞ
CERHLER
K öm üroğlu M e v k ii, Tereli Sokak,
M eydan So k a k . D ölekbağı M evkii
M u h te lif Sokaklar
165
ALADAĞ
I C E R ITL ER
K öm üroğlu M e v k ii, Tereli Sokak,
M eydan Sokak , D ölekbağı M evkii
M u h te lif Sokaklar
3.12
3.12
1.70
T A L İ YO L
166
ALADAĞ
C E R ITL ER
K öm üroğlu M e v k ii, Tereli Sokak,
M eydan Sokak , D ölekbağı M evkii
M u h te lif S okaklar
2.55
2.55
1.70
T A L İ YO L
167
ALADAG
M AN SUR LÜ
M erk ez sokak, isim siz sokak
1.70
T A L İ YO L
ALADAG
M A N SU R LÜ
M erk ez sokak, isim siz sokak
0.91
0 .7 9
0.91
168
0 79
1.70
TA Lİ YOL
1
169
ALADAĞ
M A N SU R LU
M erk ez sokak, isim siz sokak
2.38
2.38
1.70
170
SE Y H A N
G O 'R SE LPA ŞA M A H
753%
5
2 .0
1
10
TA L İ YOL
171
SE Y H A N
G Ü R SE L P A ŞA M AH.
75624
50
2 .0
1
100
172
SE Y H A N
D Ö ŞE M E
ER DA L ACET
12
0 .6
1
173
SEY H A N
D Ö ŞE M E
ER DA L ACET
136
0 .6
1
81 6
174
SEYH AN
D Ö ŞE M E
ER DA L ACET
300
0 .6
l
ISO
-> ■>
175
SE Y H A N
D Ö ŞE M E
ER D A L ACET
10
0 .6
1
6
176
SE Y H A N
D Ö ŞE M E
ERDAL ACET
75
0 .6
l
45
177
SEYH AN
DÖ ŞE M E
ER DA L ACET
10
0 .6
l
6
T A L İ YOL
12
120
T A L İ YO L
7 20
Y A Y A YO LU
81 .6
180
Y A Y A YO LU
Y A Y A YO LU
Y A Y A YOLU
6 .0 0
45
Y A Y A YOLU
Y A Y A YOLU
6 00
178
SE Y H A N
DÖ ŞE M E
ER D A L ACET
32
0 .6
1
192
179
SEYH AN
D Ö ŞE M E
ER DA L ACET
24
06
l
14 4
180
SEYH AN
D Ö ŞE M E
ERDAL ACET
40
0 .6
1
24
24
Y A Y A YOLU
181
DÖ ŞE M E
0 .6
I
54
54
Y A Y A YOLU
D Ö ŞE M E
ER DA L ACET
60097
90
182
SEYH AN
SEYH AN
100
0 .6
1
60
183
SE Y H A N
D Ö ŞE M E
60099
125
0 .6
l
75
184
SEYH AN
D Ö ŞE M E
60100
100
0 .6
l
60
185
D Ö ŞE M E
60101
80
0 .6
l
48
186
SEYH AN
SE Y H A N
D Ö ŞE M E
5 0 000
335
0 .6
1
201
187
SEYH AN
D Ö ŞE M E
DİREK Y E R L ER İ
11
0 .7
l
7 7
SEYH AN
AH M ET REMZİ
YÜ REG IR
i 9011
400
0 .6
1
240
SE Y H A N
AH M ET REMZİ
Y ü R E Ğ İR
>9011
365
0 .6
188
189
I
19.2
14 40
60
„
¿
¡
r
'T
'/
t
60
2 01 0 0
T A L İ YOL
^ S tK
/
YERİ
| /,
A
j b J ş İ |İ j J |Y O L
r
i
T A Lİ YOL
T A L İ YOL
219
J
T A L İ YO L
T A L İ YOL
75 00
1
.
Y A Y A YOLU
Y A Y A YOLU
i
/
j j
s»
/7 7 l)^ S
m
i l i
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E Sİ
Alt Yapı K oord in asyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r ih i: 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
K A R A R
19 1
A H M E T REM Zİ
SE Y H A N
Y Ü R E Ğ İR
5 9011 (D İR E K YER)
20
0 .6
1
12
DEDE KORKUT CD
130
0 .6
1
78
Y A Y A YO LI j
12
19
SE Y H A N
A H M E T REM Zİ
Y Ü R E Ğ İR (T R 59
Ö NÜ)
19.
SEY H A N
A H M E T REM Zİ
Y Ü R E Ğ İR
4
0 .6
1
2.4
19-
Y U R E G tR
K IŞL A
4 2 2 7 . SO K A K
2 30
0 .6
0 .8
110.4
138
TA Lİ YO L
194
Y Ü R E Ğ İR
K IŞL A
EGE B A G A D U R B U L V A R I
627
1 .0
l
138
627
62 7
6 27
TA Lİ Y O L
TA Lİ Y O L
(D İR E K Y E R )
195
Y Ü R E Ğ İR
K IŞL A
EGE B A G A D U R B U L V A R I
196
Y U R E G IR
K IŞL A
DR . M İT H A T O Z H A N B U L V A R
i 197
Y U R E G IR
K IŞL A
D R . M İT H A T O Z H A N B U L V A R
Y A Y A Y O L t1
78.00
2.4
DİREK Y E R
96
1 .2
1
115.2
115.2
115.2
1,298
577
1 .0
1
1298
1298
1298
TALİ Y O L
1 .2
l
69 2 .4
6 9 2 .4
TALİ YO L
198
Y U R E G IR
K IŞL A
Y E ŞİL B U L V A R
549
13
1.3
692.4
713.7
927.81
713.7
TA L İ YO L
199
Y U R E G IR
K IŞLA
Y E ŞİL B U L V A R
260
1.1
1.1
286
314.6
286
TALİ Y O L
200
SA R IÇ A M
Y IL D IR IM B E Y A Z IT
3490 SO K A K
151
0 .6
0 .8
90.6
72.43
90 .6
201
S A R IÇ A M
Y IL D IR IM B E Y A Z IT
3 4 6 5 SO K A K
290
0 6
0 .8
174
139.2
174
202
S A R IÇ A M
Y IL D IR IM B E Y A Z IT
3 4 8 9 SO K A K
20 6
0 .6
0 .8
123.6
98 .8 8
TA Lİ Y O L
tali
123.6
203
SA R IÇ A M
! Y IL D IR IM B E Y A Z IT
3 4 8 9 SO K A K
64
0 .6
0 .8
38.4
30.72
38.4
204
S A R IÇ A M
Y IL D IR IM B E Y A Z IT
3460 SO KA K
105
06
0 .8
63
50.4
63
205
S A R IÇ A M
K A R Ş IY A K A
G IR N E B U L V A R I
0 6
0 .8
30.6
24.48
YOL
TA Lİ Y O L
TA Lİ YO L
TA Lİ YO L
206
S A R IÇ A M
K A R Ş IY A K A
G IR N E B U L V A R I
51
147
TALİ Y O L
0 .6
0 .8
8 8 .2
70.56
tali
207
SA R IÇ .A M
K A R Ş IY A K A
G IR N E B U L V A R I
42
0 .6
0 .8
25.2
2 0.16
T A Lİ Y O L
208
S A R IÇ A M
B A Y R A M H A C İL I
3 7 a 4'54.77"K , 3 5 ’ 19'52.36"D
SO KA K
730
II
1 .2
803
9 6 3 .6
209
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
U Ğ U R M U M C U BULVARI
266
0 .6
0 .8
159.6
127.68
159.6
ANAYOL
210
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
Ş E Y H ŞA M İL SO K A K
06
0 .8
324.6
2 5 9 .6 8
32 4 .6
T A Lİ Y O L
803
YOL
TALİ YO L
211
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
K A Z IM K A R A B E K IR C A D .
541
8 29
0 .6
0 .8
497.4
3 9 7 .9 2
212
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
P L E V N E SO K A K
145
0 .6
0 .8
87
69 .6
213
CEYHAN
572
759
0 .6
0 .8
343.2
2 7 4 .5 6
343.2
TALİ YO L
CEYHAN
ı Ga z io s m a n p a ş a
G A Z İO S M A N P A Ş A
DR, FA ZIL K U Ç U K SO K A K
214
0 .6
0 .3
455.4
3 6 4.32
4 5 5 .4
TA Lİ YO L
215
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
ŞE H İT Ö Ğ R E T M E N ER TA N
S E V İM S O K A K
351
0 6
0
3
2 1 0 .6
168.48
2 1 0 .6
T A Lİ YO L
G A Z İO S M A N P A Ş A
Ş E H İT C A V IT TA M TU R K
SO KA K
6 15
0 ,6
08
369
295.2
369
TALİ YO L
TA L İ YO L
216
CEYHAN
M E T İN T O K D E M IR C A D
49 7 .4
87
TALİ YO L
T,ALİ Y O L
217
C E YH AN '
Ga z io s m a n p a ş a
T Ü R K İS T A N SO K A K
686
0 6
0 .8
411.6
3 2 9 .2 8
41 1 .6
218
219
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
ISA Y U S U F A L P T E K İN SO K A K
591
| 0 6
0 .8
354.6
2 8 3.68
3 5 4 .6
TALİ YO L
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
O S M A N B A T U R A L P SO K A K
819
0 .6
0 .3
491.4
3 9 3.12
491.4
TA Lİ YO L
220
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
ŞE H İT A H M E T YEFREK
SO KA K
851
06
0
3
510.6
4 0 8 .4 8
510.6
TA Lİ YO L
221
C E Y H .A N
G A Z İO S M A N P A Ş A
Z IY A G O K A L P C A D .
789
0 .6
0.3
473.4
3 7 8 .7 2
47 3 .4
TA L İ YO L
222
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
Z İY A G Ö K A L P C A D .
163
06
0 .8
97.8
78.24
223
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
S A A T Ç İ M E H M E T EFEND İ
C A DD ESİ
1,041
06
0 .8
624.6
499 6 8
6 2 4 .6
TA L İ Y O L
1,159
06
0 8
695.4
5 5 6.32
6 9 5 .4
TA L İ YO L
54
0 .6
0.3
32.4
25.92
32.4
TA Lİ YO L
06
0 .8
193 2
154.56
193.2
T A L İ YO L
06
0 .8
443.4
3 5 4.72
44 3 .4
0 .6
0 .8
12 6
10.08
224
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
L E FK O ŞE SO K A K
225
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
3 4, SO K A K
226
CEYHAN
SA R İS A K A L
T A T A R IS T A N SO K A K
TA Lİ YO L
227
CEYHAN
S A R IS A K A L
B U Y U K S E L Ç U K L U SO K A K
322
739
228
CEYHAN
S A R İS A K A L
B U Y U K S E L Ç U K L U SO K A K
21
229
CEYHAN
CEYHAN
SA R İS A K A L
S A R İS A K A L SO K A K
86
06
0.3
51 6
41 .2 8
51.6
230
S A R İS A K A L
S E L Ç U K B E Y SO K A K
59
0 .6
0 8
35 4
28 .3 2
35 .4
TA L İ Y O L
231
CEYHAN
S A R İS A K A L
12. SO K A K
127
06
0 .8
76.2
60 .9 6
76.2
T A L İ YO L
T A L İ YO L
TALİ Y O L
TALİ YOL
1 2 .6
T A L İ YO L
232
CEYHAN
S A R İS A K A L
10. SO K A K
282
0 6
0.3
169.2
135.36
169.2
233
CEYHAN
S A R İS A K A L
4. M U R A T C A D .
193
06
0 8
115.8
9 2 .6 4
1 15.8
T A L İ YO L
234
CEYHAN
Z İY A G Ö K A L P C A D .
282
06
08
169.2
135.36
169.2
T A L İ YO L
235
CEYHAN
S A R İS A K A L
SA R İS A K A L
Ş E Y H Ş A M İL SO K A K
242
0 6
0 8
145.2
116.16
! 236
CEYHAN
S A R İS A K A L
2 1 .SO K A K
138
06
0 .8
32.8
66 .2 4
237
CEYHAN
N A M IK K E M A L
Z İY A P A Ş A C A D
90
0 .6
0 8
54
238
CEYHAN
N A M IK K E M A L
M U H A M M E D S A L İH SO K A K
251
0 6
0 8
150.6
239
N A M IK K E M A L
4 9 .S O K A K
100
06
0 .8
60
48
240
CEYHAN
CEYHAN
N A M IK K E M A L
4 8 .SO K A K
100
06
0
3
60
48
60
T A L İ YO L
241
CEYHAN
N A M IK K E M A L
4 7 .S O K A K
100
0 6
08
60
48
60
T A L İ YO L
60
145.2
T .ALI Y O L
82 .8
T A L İ YO L
43.2
54
TA Lİ YOL
120.48
150.6
TA Lİ YOL
60
T A L İ YO L
242
CEYHAN
N A M IK K E M A L
4 6 .S O K A K
100
06
08
60
48
243
CEYHAN
N A M IK K E M A L
İB R A H İM K A R A O Ğ L A N O G L U
SO KA K
473
06
0 8
283.8
227 04
2 44
CEYHAN
N A M IK K E M A L
ŞE H İT A H M E T A R V A SI
BULVARI
448
06
0 8
263.8
2 1 5.04
TA Lİ YOL
2 8 3 .8
TA Lİ YOL
T A L İ YOL
268.8
2 45
CEYHAN
N A M IK K E M A L
NUR SU L T A N NAZARBA YEV
SO K A K
647
06
0 8
388.2
3 1 0.56
3 8 8 .2
T A L İ YO L
246
CEYHAN
N A M IK K E M A L
BAKU SO K A K
223
06
0 8
133 8
107.04
1 3 1 | ____
T A L İ YO L
247
CEYHAN
N A M IK K E M A L
AŞIK SE F A I SO K A K
273
0 6
0
3
163.8
131.04
248
CEYHAN
MAMIK K E M A L
38.SO K A K
124
06
0 8
74 4
59.52
NAMIK. K-bıMAL
J A O lo 1 A N j UI v A K
2 50
CEYHAN
MAMİK K E M A L
üEVER SO K A K
0 8
141
CEYHAN
MAMIK K E M A L
\H M E T U R A L SO K A K
235
689
0 6
251
06
0 8
415 4
252
CEYHAN
MAMIK K E M A L
'A Z IL G Ü L E Ç C A D
169
06
0 8
2 53
CEYHAN
MAMIK K E M A L
: a h î t [ŞIK O Ğ L U
I 06
0 8
101 4
27
M
i
i
»T A L İ YO L
S X l . l YOL
•
n-ğZA 2
I
C~n / i / f A ^ 2 .0 ^ -
45
r A
ır o L
1 1 2 .8
>30
4 1 3 .4
y
f i l
216
/
roL
r
lu t â f r a .
27
y u
Qv
roL
EFtS-l JroL
>
■¿ s
jP fÎ
•
j
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E Sİ
Alt Yapı K oord in asyon Merkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r i h i : 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
K
25
A
R
A
R
9 8 .4
20 5
0 .6
0 .8
123
2 ,1 2 7
0 .6
0 .8
1276.
258
0 .6
0 .8
154.8
75
0 .6
0 .8
45
36
775
0 .6
0 .8
465
372
0 .6
0 .8
39
31 .2
CEYHAN
N A M IK K E M A L
4 5 .S O K A K
25.
CEYHAN
M ODERNEVLER
A D N A N KAHVECİ BU LV A R I
25i
CEYHAN
M ODERNEVLER
DR. D E V L E T BA HÇ ELİ
BULVARI
25'
CEYHAN
TURLUBAŞ
A D A N A CAD.
25$
CEYHAN
B U R H A N İY E
A D N A N KAHVECİ BU LV ARI
25°
CEYHAN
B U R H A N İY E
K A Y A K O K ER C A D .
65
260
CEYHAN
C U M H U R İY E T
O R H A N EK İNCİ B U L V A R I
261
CEYHAN
M O D E R N EV LE R
A D N A N K AHVECİ BU LV A R I
TA Lİ YO L
123
1 0 2 0 .f
6
123.84
1276.2
ANAYOL
154.8
ANAYOL
45
ANAYOL
39
TA Lİ YOL
ANAYOL
465
105
0 .6
0 .8
63
50.4
63
ANAYOL
1.705
0 6
0 .8
1023
81 8 .4
1023
ANAYOL
262
CEYHAN
M O D E R N E V LE R
L A LE SO K A K
395
0 .6
0 .8
237
189.6
237
TALİ YO L
263
CEYHAN
M O D E R N E V LE R
706 SO K A K
201
0 .6
0 .8
1206
9 6 .4 8
1 2 0 .6
TA Lİ YOL
TA Lİ YOL
264
CEYHAN
M O D E R N E V LE R
715. SO K A K
56
0 .6
0 .8
33.6
26 .8 8
33 .6
265
CEYHAN
M O D ER N EVLER
Y U V A N Ç SO K A K
132
0 .6
0 .8
79.2
6 3 .3 6
79.2
TALİ YOL
266
CEYHAN
M O D ER N EVLER
710. SO K A K
0 .6
0 .8
15
12
15
TA Lİ YO L
0 .6
0 .8
89 4
71 .5 2
89 .4
TA Lİ YO L
0 .6
0 .8
153
122.4
153
TA Lİ YO L
TA Lİ YOL
267
CEYHAN
M O D E R N EVLER
K A R D E L E N SO K A K
25
149
268
CEYHAN
M O D E R N EV LER
AL İ İH S A N TO K M A K SO K A K
255
269
CEYHAN
M O D E R N EVLER
708. SO K A K
254
0 .6
0.3
152.4
121.92
152.4
270
CEYHAN
M O D E R N E V LE R
Z IY A G O K A L P C A D .
259
0 .6
0 .8
155.4
124.32
155.4
TALİ YOL
271
CEYHAN
M O D E R N E V LE R
İB R A H İM G O K Ç E O Ğ L U
SO K A K
116
0 .6
0 .8
69 .6
5 5 .6 8
6 9 .6
TALİ YOL
272
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
UĞ UR M UM CU BULVARI
431
0 .6
0 .8
258.6
2 0 6.88
273
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
36. S O K A K
214
0 .6
0 .8
128.4
102.72
6 9 .6
TA Lİ YOL
TALİ YO L
274
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
35. SO K A K
52
0 .6
0 .8
31.2
2 4 .9 6
6 9 .6
275
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
R A U F D E N K T A Ş SO K A K
34
0 6
0 .8
20.4
16.32
69 .6
276
277
CEYHAN
N A M IK K E M A L
UĞ UR M UM C U BULVARI
1.038
0 .6
0 .8
6 2 2 .8
4 9 8 .2 4
CEYHAN
N A M IK K E M A L
U Ğ U R M UM C U BULVARI
375
319
0 .6
0 .8
225
180
0 .6
0 .8
191.4
153.12
278
279
CEYHAN
N A M IK K E M A L
A Ş K A B A T SO K A K
CEYHAN
N A M IK K E M A L
M U H A M M E D SA L İH SO K A K
280
CEYHAN
N A M IK K E M A L
50. SO K A K
281
CEYHAN
N A M IK K E M A L
Z İY A P A Ş A C A D .
282
CEYHAN
N A M IK K E M A L
66
. SO K A K
ANAYOL
2 5 8 .6
TALİ YOL
.A N A Y O L
6 2 2 .8
225
■ANAYOL
191 4
TA Lİ YO L
82
0 .6
0 .8
49.2
39 .3 6
49 .2
TALİ YO L
260
977
06
0 .8
156
124.8
156
TALİ YO L
0 ,6
0 .8
586 2
0 .6
0 .8
513
4 6 8.96
410.4
586.2
855
TA Lİ YO L
TALİ YOL
TALİ YO L
283
CEYHAN
N A M IK K E M A L
51. SO K A K
323
¡ 0,6
0 .8
193.8
155.04
284
CEYHAN
N A M IK K E M A L
59. SO K A K
103
0 .6
0 .8
61 .3
4 9 .4 4
TALİ YOL
285
CEYHAN
N A M IK K E M A L
58, SO K A K
268
0 .6
0 .8
160.8
128.64
TA L İ YO L
286
287
CEYHAN
; N A M IK K E M A L
M U S T A F A SO K A K
135
0 .6
0 .8
81
64 .8
CEYHAN
. N A M IK K E M A L
L O JM A N LA R
36
0 .6
0 .8
2 1 .6
17.28
288
CEYHAN
N A M IK K E M A L
73. SO K A K
132
0 .6
0 .8
79.2
6 3 .3 6
289
CEYHAN
N A M IK K E M A L
6 9 SO K A K
60
06
0 .8
36
28.8
290
291
CEYHAN
N A M IK K E M A L
68
. SO K A K
0 .8
46 S
3 7 .4 4
N A M IK K E M A L
51. SO K A K
78
219
0 .6
CEYHAN
0 .6
0 .8
1314
105.12
215
247
0 .6
0 .8
129
103.2
129
TA L İ YOL
06
0 .8
148.2
118.56
148.2
T A Lİ YO L
292
CEYHAN
N A M IK K E M A L
52 SO K A K
293
CEYHAN
N A M IK K E M A L
53. SO K A K
T .AL İ YOL
81
TA Lİ YOL
2 1 .6
T/ALİ YOL
79.2
TA L İ YO L
TA Lİ YO L
TA Lİ YO L
131.4
294
CEYHAN
N A M IK K E M A L
E R T A Ş SO K A K
253
06
0 .8
151.8
121.44
151.8
TA L İ YOL
295
CEYHAN
N A M IK K E M A L
55. SO K A K
243
06
0 .8
145 8
116.64
145.8
TA L İ YO L
296
CEYHAN
N A M IK K E M A L
İB R A H İM K A R A O G L A N O G L U
SO K A K
330
0 .6
08
198
158.4
198
T A L İ YO L
297
CEYHAN
B U R H A N İY E
İS T A S Y O N C A D
21
16.8
21
T A Lİ YOL
298
299
CEYHAN
B U R H A N İY E
G U N SA Z A K CAD.
T A L İ YO L
CEYHAN
B U R H A N İY E
300
CEYHAN
B U R H A N İY E
T A L İ YOL
301
CEYHAN
35
! 0 .6
0 .8
i 06
! 06
08
79 2
6 3 .3 6
K A Y A K O K ER C A D .
132
354
0 .8
212 4
169.92
7 9.2
2 1 2 .4
B U R H A N L IO G L U C A D .
140
j 0 6
08
84
67 .2
84
TA L İ YOL
B U R H A N İY E
H. M E H M E T E FEN D İ C A D
45
06
08
27
2 1 .6
27
TA L İ YOL
302 1 C E Y H A N
TURLUBAŞ
6 3 3 . SO K A K
48
0 6
0 8
28.8
23.04
2 8 .8
TA L İ YOL
303 ! C E Y H A N
SA R IM A Z t
EROL K A H R A M A N B U L V A R I
222
| 0 6
0 .8
133.2
106.56
304
CEYHAN
SA R 1M A Z I
EROL K A H R A M A N B U L V A R I
197
06
0 .8
118 2
9 4 .5 6
305
CEYHAN
SA R IM A Z I
O SM A N GAZI BULVARI
| 0 .6
0 8
9 3 6 .6
7 4 9.28
SA R 1M A Z I
S A R İM A Z İ-T O R O S G Ü B R E
Y O LU
80
j 0 .6
0 .8
48
Ç İFT LİK LER
Ç İFT LİK LER
138
I 0 6
0 .8
82 .9 2
306
CEYHAN
307 ¡ C E Y H A N
308 j C E Y H A N
1.561
ANAYOL
ANAYOL
j
a na yo l
!
38.4
ANAYOL
*
6 6 .3 3 6
T A L İ YOL
118 2
KARAKAYAL1
K ARAKAYALI
32
06
0 .8
19.2
15.36
T A L İ YOL
!
YUM ÜRT
A L IK
KÜÇÜK YUM URTALI
K
K Ü Ç Ü K Y U M U R T A L IK
2
06
0 8
1 .2
0 .9 6
T A L İ YOL
310 i
YLİMURT
.ALIK
D E V E C İU Ş A Ö !
D E V E C tU Ş A G İ
240
06
08
144
115.2
311
CEYHAN
H Ü R R İY E T
20 5 SO K A K
35
0 6
0 8
21
16.8
21
T alıyol
5
312
CEYHAN
H Ü R R İY E T
A H M ET KABAKLI C A D D ESİ
70
0 6
08
42
33 .6
42
A n avol
j
65
06
08
39
31 .2
39
T aliyol
I
250
0 6
08
150
120
T aliyol
I
j o <)
313
CEYHAN
B U R H A N İY E
ŞE H İT G A L İP G U Ç L U O G L U
CA DD ESİ
315
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
M U H A M M E T SA L İH SO K A K
T A L İ YO L
^
- 78^5 Ü
M U H A M M t l SA L İH bUKAK.
317
CEYHAN
M İT H A T P A Ş A
ALI C A F C A D D E S İ
20
0 6
08
12
9.6
3 İS
30
CEYHAN
V IİT H A T PA ŞA
N O N U BULVARI
250
0 6
0 8
150
120
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
AŞIK SE F A İ SO K A K
120
0 6
08
72
57>^^
s ın
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
77 S O K A K
69
06
08
41.4
3 ll2
321
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
55 SO K A K
66
0 6
0 8
396
3 1 .6 8
¿U T
^
K U nvoi
S
& E fOtif
rfr,'JBH
İ l jjt-IW
E - lUı vol
d ll C
J ^ .fH a y o l
t * J ih
vol
1
Kİ/l
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K oord inasyon M erkezi
(A Y K O M E)
K a r a r T a r ih i: 06.04.2016
K a ra r No
: 2016/04
K A R A R
322
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
85 S O K A K
44
0 .6
0 .8
26.4
2 1 .1 2
323
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
85 S O K A K
5
0 .6
0 .8
3
2.4
324
CEYHAN
C U M H U R İY E T
PR O F. D R . K E M A L D A L
CA DD ESİ
26 9
0 .6
0 .8
161.4
129.12
325
CEYHAN
C U M H U R İY E T
C E M İL M E R İÇ SO K A K
145
0 .6
0 .8
87
6 9 .6
326
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
Ş E H İT L E R B U L V A R I
130
0 .6
0 .8
78
62 .4
327
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
Ş E H İT L E R B U L V A R I
3
0 .6
0 .8
1 .8
1.44
328
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
Z İY A ? AŞ A C A D D E Sİ
28
0 .6
0 .8
16.8
13.44
Tali yol
3
Tali yol
87
Tali yol
1 .8
T a liy o l
161.4
A n ayol
78
A n ayol
16.8
329
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
F A Z IL G Ü L E Ç C A D D E S İ
92
0 .6
0 .8
55.2
4 4 .1 6
55.2
A n ayol
330
CEYHAN
G A Z İO S M A N P A Ş A
90 SO K A K
60
0 .6
0 .8
36
28.8
36
Tali y o l
331
CEYHAN
N A M IK K EM AL
O R H A N EK İNC İ B U L V A R I
60
0 .6
0 .8
36
28.8
36
.Anayol
332
CEYHAN
N A M IK KEM AL
61 S O K A K
53
0 .6
0 .8
31.8
25.44
31.8
Tali y o l
101
0 .6
0 .8
60 .6
4 8 .4 8
0 .6
0 .8
7.2
5.76
333
CEYHAN
N A M IK K EM AL
80 S O K A K
334
CEYHAN
N A M IK K EM AL
80 S O K A K
335
CEYHAN
N A M IK KEM AL
336
CEYHAN
SA R 1M A Z I
TRONU
MUHTAR FEYZULLAH GÜLEN' SK
12
60 .6
Tali yol
7.2
Tali yol
19
0 .6
0 .8
11.4
Tali yol
0 .5
0 .8
11.4
?
9.12
4
1 .6
2
Tali yol
337
CEYHAN
SA R IM A Z I
Y U N U S EM R E C A D D E S İ
7
0 .5
0 .8
3.5
2 .8
3.5
.Anayol
338
CEYHAN
SA R IM A Z I
14 S O K A K
2
1 .0
0 .8
2
1 .6
2
Tali yol
1.5
339
CEYHAN
SA R IM A Z I
16 S O K A K
3
0 .5
0 .8
1.5
1 .2
340
CEYHAN
SA R IM A Z I
M U H T E L İF SO K A K L A R
26
0 .5
0 .8
13
10.4
13
Tali vol
341
CEYHAN
SA R IM A Z I
M U H T E L İF SO K A K L A R
29
0 .5
0 .8
14.5
1 1 .6
14 5
Tali y o l
342
CEYHAN
SA R IM A Z I
15
1 .0
l
15
15
15
2
0 .5
0 .8
I
0 .8
1
Talt vol
4
0 .5
l
2
2
2
Tali vol
343
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
M U H T E L İF S O K A K L A R
25 0 SK
344
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
281 SK
345
CEYHAN
ŞA H IN O Z B IL E N
26 7 SK
346
ÇUKUROVA
B E L E D İY E e v l e r i
Z A H İT A K D A G BL V
6
0.5
l
3
3
110
0 .6
l
66
66
66
15
347
ÇUKUROVA
BE L E D İY E EVLERİ
8 4081 SO K A K
25
0 .6
I
15
15
348
ÇUKUROVA
TO R O S
G U N D U Z T E K İN O N A Y SK
95
0 .6
I
57
57
Tali y o l
3
TALİ YOL
ÇUKUROVA
HUZUREVLERİ
7 7003
40
0 .6
I
24
24
24
H UZUREVLERİ
77004
75
0 .6
l
45
45
45
351
ÇUKUROVA
100. YIL
1 10
0 .6
l
66
66
66
TALİ YOL
160
0 .6
l
96
96
96
tali
70
0 .6
1
42
42
42
r . U [ YO L
r -L i YOL
SE Y H A N
Y E ŞİL Y U R T
SE Y H A N
Y E ŞİL Y U R T
70637
TALİ YOL
TALİ YOL
YOL
354
SE Y H A N
Y E ŞİL Y U R T
70639
75
0 .6
l
45
45
45
355
SE Y H A N
Y E ŞİL Y U R T
70649
500
0 .6
l
300
300
300
1 ALİ YOL
356
357
SE Y H A N
Y E ŞİL Y U R T
7 0653
100
0 .6
l
60
60
60
r.YLl YOL
SE Y H A N
Y E ŞİL Y U R T
70681
400
0 .6
l
24 0
240
240
358
SE Y H A N
Y E ŞİL Y U R T
70683
120
0 .6
1
72
72
72
TALİ YOL
359
SE Y H A N
Y E ŞİL Y U R T
70685
100
0 .6
l
60
60
60
TALİ YOL
360
SEY H A N
Y E ŞİL Y U R T
70681
50
0 .6
1
30
30
! 361
SE Y H A N
Y E ŞİL Y U R T
70685
90
1 0 .6
l
54
54
9.
i
TALİ YO L
57
ÇUKUROVA
352
\
ANA YOL
349
353
j
Tali yol
350
85363
70629
j
Tali yol
|
r
TALİ YOL
30
TALİ YOL
54
FALI YOL
Türk Telekom Güney [[(Adana) Bölge Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih, T T .50171446-595.04.99-
83295 sayılı Nisan Ayı Çalışma Programı konulu gündem m addesi değerlendirildi.
Türk Telekom Güney [[(Adana) Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda 2016 yılı Nisan ayı
içerisinde aşağıdaki güzergâhlarda alt yapı tesisi
için yapılacak
kazı çalışmalarıyla
ilgili
bilgi
sunulm uştur. Talep edilen güzergâhlarda altyapı tesisi çalışması yapılabilmesi için altyapı tesisi açım
ruhsatı bedelinin altyapı yatırım hesabına yatırıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Mali H izm etler
Daire B aşkanlığı’nın ilgili belgeyi A Y K O M E Şube M üdürlüğü’ne göndermeleri şartı ile altyapı tesişi
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K o o rd in asyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r i h i : 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
Ç A L IŞ M A Y A P IL A C A K G Ü Z E R G A H
CA D D E -B UL VA R -M E Y D A N -SO K A K
İLÇE
FEVZİPAŞA MH.
FEVZlPAŞA MH.
SEYHAN
AYDINLAR MH.
AYDINLAR MH
GÜRSELPAŞA MH.
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
V E F A C D 49083 SO KAK VE 49087
SO K A K K ESİŞİM İ
VEFA C D 48234 S O K A K VE 48254
S O K A K V E48250 K ESİŞİM İ
49086 S O K A K VE 4908-4 S O K A K
KESİŞİM İ
A Y D IN L A R CD. 49086 S O K A K VE 49076
S O K A K K ESİŞİM İ
75492 SK. ’ 5 508 SOKAK VE 75506
SO K A K K ESİŞİM İ
75001SK , 75161 SK. 75515 SK VE 75159
SK K ESİŞİM İ
75001 SK. 75161 S K 7S 515 S K 75496 SK
K ESİŞİM İ
74229 S O K A K VE TELLID ER E SO KAK
K ESİŞİM İ
4229 SOKA
■4203 SOKAK
A LI B O Z D O G A N O G L U B U L V A R I VE
’ 4 |Q t SOKAK
’ 4187 SOKAK
’ H d 9 SOKAK
7402^ jO KA K
74137 SK. 74165 SK. ' i l 45 SK VE ŞHT ER
__________ A Y H A N G Ü N G Ö R CD__________
74059 SK. 740 75 SK. '40 6 5 SK. 74077 SK
74004 SOKAK
74026 SK VE '*4024 SK K ESİŞİM İ
'4 0 7 4 SK
74160 SK. 74144 SK. ’ 4 .6 2 SK. VE 74200
SOKAK
74198 S O K A K VE ’ 4200 VE 74180
__________ SOKAK K E S F İM İ
.ALI BOZDOGANOC L' BULVARI
PINAR MH
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
’ 4 204 VE ’ 56-f • SOKAK
’ 5 io4 SUrv.-VK
75 39 2 SK. '5 N 4 SK. ’ 5396 SK
GÜRSELPAŞA MH
75650 SK ’ 5625 SK. ’ 5J70 SK. VE ALI YA
İZ Z E T 3 E G O V IÇ B U LV A R I
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞAM H
GÜRSELPAŞA MH
SEYHAN
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH.
GÜRSELPAŞA MH.
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
GURSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
GURSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
50
ÇUKUROVA
SEYHAN
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
GÜRSELPAŞA MH
GÜZEL YALI MH
BAHÇSŞEHIR MH
BAHÇEŞEH1R MH
BAHÇEŞEHIR MH
BAHÇEŞEHIR MH
HU Z U R E V L E R İ MH
H U R M A L I MH
İM AM OĞLU
:(
,/
/ O
BARIŞ MH
SAYGEÇ1T MH
SAYGEÇIT MH
CEMALPAŞA
GÜZELYALI MH
i )
! J 2 S K .’ 5:
SOK.VK
•5120 SK.
SK. ’ 5 IM SK.
A LIY \. İZZET 3 E G 0 V IÇ BLV.
Ö Ğ R E T M E N L E R B U LV A R I VE M A V İ
B U L V A R -VRASI
5 712 SOKAK
; »2 SK VE 755 14 SK
75 526SK. , 5 Ȕ 2 SK. '5 5 >4 S K
75 »04S K . ’ 5548 SK. 75584 SK .
75488 S K ve ■548o S K K E S İ Ş İ M İ
~ 5 0 0 i SK . ’ 5’.53 S K
5485 SK . * 54 75 S K . 75473 S K .
*5001 SK
’ 554 3 SK. ’ 5481 SK
54 3 SK. ’ ^251 SK. 75703 SK.
’ 52-65 SK
’ 5001 SK. ’ >471 SK
75292 SK 754oo SK ’ >464 SK V E A L IY A
İZ Z E T B E G O V IÇ B L V
75 710 SOK.VK. T<! 19 Sk. 75 315 Sk
75149 SK. 7 ?:o ; şk. ’ 529> Sk. 7513 7 Sk.
75467 SK. 7>203 S K .’ 57I9 SK.7572I
SK. 7528'' SK. 7572 3 SK
528 i SK. 7?2S7^528> SK
7512! SK. ’ ' 1•>»> ŞK
7521 ! SK. ’ 51.09 SK. 75|97 SK
5-1 SK. 75 367 ŞK
K IY IB O Y Ü CD
81 10? SOK VK
860 i 7 SK. 8608 i
860 î 7 ŞK. 8o»>S;.86Q4i SK
8604 1 ŞK. 8o04i SK
8608 7 S K .80O8 ; SK.86045 SK
M UC V H iri F R C VDDESI
K U R T U L U Ş C D JiOOl SOKAK. 34024
SK. 34022 SK.
_________
B a n > C J . ; 00o ; 500o6. 50065 SK
826 SOK VK V E 700 SOK.VK
VD AN \ SIV \ S YOLU
F A T İH l'ER IM SOKAK
.81 105 SOKAK
r\
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R BE L E D İY E Sİ
Alt Yapı K o o rd in a sy o n M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r ih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
KARA R
36037 SK, 860S3
3 6 037 SK, 36083.86043 SK
86041 SK. 86043 SK
B A H Ç E Ş E H IR M H
B A H Ç E Ş E H IR M H
B A H Ç E Ş E H IR M H
B A H Ç E Ş E H IR M H
HUZUREVLERİ MH
R EŞA TBEY MH
ÇUKUROVA
36087 SK.86083 SK.86045 SK
M Ü C A H İT L E R C A D D ESİ
62001 S O K A K
R EŞA TBEY MH
FU Z U L İ C.ADDESI
m ü c a h i t l e r c a d d e s i . 72190 s k v e
72191 SK
85122 SO KAK
T E L L ID E R E M H
100 Y IL M H
77023 SO K A K
A K Ş E M S E T T IN VE U LU B A T LI H A ŞA N
_______________SK K ESİŞİM İ______________
A V M A H M U T ER O G L U S O K A K
32132 SK VE 82074 SK
K U R T U L U Ş CD. 34001 SOKAK. 34024
______________ SK. 34022 SK._____________
FA T İH SULTAN*
M EHM ET MH
R E Ş A T B E Y MH
K A R S L IL A R M H
SEYHAN
ÇUKUROVA
HUR M .ALI M H
A K K A P Í MH
Y E Ş İL O B A M H
YENİB.AR.AJ MH
Ç IN A R L I MH
>IH C E M İL C.ADDESI
46167 SOK.AK VE 46257 SO KAK
63066 63067 68068 VE 68073 SOK.AK
Y E Ş İL Y U R T M H
100 Y IL M H
61004 SOK.AK
DR. SA D IK .AHM ET B U LV A R I
B Ü L E N T E C E V tT BLV. 76053 SK, 76061
_______________ S K .76047 SK_______________
70599 SK
35175 SK. 35169 SK. 35167 SK
Y E Ş İL Y U R T M H
YEN'I B A R A J M H
70091 SOK.AK
68068 SOK.AK
B E L E D İY E E V L E R İ
2000 E V L E R M H
ÇUKUROVA
YUMURTAJL
Y U M U R T A L IK
SEY H A N
Y U R EG IR
ÇUKUROVA
S E R İN E V L E R MH.
H U Z U R E V L E R İ MH
G IR N E C.ADDESI
M UC .A HİTLER B U LV A R I
EG E B AGA TUR B L V K IŞLA CD 4227SK.
77071 SK. 77072 SK
75330 SOK.AK
G U R S E L P A ŞA VIH
10. AKSAGAZ Dağıtım A Ş. Adana Bölge M üdürlüğü’niin 30.03.2016 tarih, A Ç D G .2-16/12099 sayı ve
Çalışma Programı konulu gündem maddesi değerlendirildi.
AKSAGAZ Dağıtım A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda 2016 yılı Nisan ayı
içerisinde aşağıdaki
güzergâhlarda alt yapı tesisi
için yapılacak kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi
sunulmuştur. Talep edilen güzergâhlarda altyapı tesisi çalışması yapılabilmesi için altyapı tesisi açım
ruhsatı bedelinin altyapı yatırım hesabına yatırıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler
Daire Başkanlığı'run ilgili belgeyi A Y K O M E Şube M ü d ü rlü ğ ü ’ne göndermeleri şartı ile altyapı tesisi
açım ruhsatı verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
SIR A
NO
(LÇE
MAHALLE
C AD D E/ SOKAK
BETON
CEYHAN
A D A TEPE
A D A T E P E -Y O K I
0 .0 0
CEYHAN
A L T IO C A K
488
0 .0 0
CEYHAN
B U R H A N İY E
608-1
0 00
CEYHAN
B U R H A N İY E
B U R H A N İY E
HACI A H M ET T O P S A K A L
0 00
HÜKÜM ET
000
CEYHAN
B U R H A N İY E
IN O N U B U L V A R I
0 00
CEYHAN
B U R H A N İY E
K A Y A K O K ER
0 00
CEYHAN
15
16
19
Vâ
CEYHAN
B U R H A N İY E
K IZILAY
0 00
CEYHAN
B U R H A N İY E
NİH AL A D S IZ
CEYHAN
B U R H A N İY E
Ö Ö R .A B D Ü L K A D İR Ö N L Ü
000
0 00
CEYHAN
B U R H A N İY E
PA Y A SL I M EH M ET E F EN D İ
0 00
CEYHAN
B U R H A N İY E
SA İT SERPİCİ
0 00
CEYHAN
B U R H A N İY E
SA K A R Y A
0 00
CEYHAN
B U R H A N İY E
YÜ CE K Ö K
0 00
CEYHAN
B U Y U K K iR IM
621
0 .0 0
0 00
CEYHAN
B U Y U K K İR IM
622
CEYHAN
B U Y U K K İR IM
ARIF YALT1R
0 00
CEYHAN
B U Y U K K İR IM
DUVARCI
0 .0 0
CEYHAN
B U Y U K K İR IM
İN Ö N Ü B U L V A R I
0 00
J s \Q
A
PARKE
T . C.
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
A lt Yapı K oord inasyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r ih i : 06.04.2016
K arar N o
: 2016/04
CEYHAN
B U Y U K K İR IM
İSİM SİZ 5
CEYHAN
B Ü Y Ü K K IR IM
İS T A S Y O N
CEYHAN
B Ü Y Ü K K IR IM
K IZ IL A Y
CEYHAN
B Ü Y Ü K K IR IM
M EH M ET ALP
CEYHAN
B Û Y Ü K K IR IM
S.SE PİC İ
CEYHAN
B Ü Y Ü K K IR IM
S A İT A K M A N
CEYHAN
B Ü Y Ü K K IR IM
ÜLKER
CEYHAN
B Ü Y Ü K K IR IM
YÜCEKÖK
CEYHAN
C U M H U R İY E T
CEYHAN
C U M H U R İY E T
CEYHAN
EM EK
C EY H AN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EMEK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN'
EMEK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EMEK
O R H A N EK İN C İ B U L V A R !
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN’
EM EK
CEYHAN
EM EK
CEYHAN
EM EK
E G E M E N D A R E N D E L İO Û L U B U L V A R I
CEYHAN
EM EK
EM EK VIH YO K 1
EM EK
FETİH
CEYHAN
CEYHAN
EM EK
O K T A Y CİR İT
EM EK
PA M U KELİ
CEYHAN
EM EK
SANAYİ
CEYHAN
EM EK
ULUBATLI H AŞA N
CEYHAN
CEYHAN
ESENTEPE
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
ESENTEPE
CEYHAN
CEYHAN
ESEN T EPE
CEYHAN
ESENT EPE
BERENDİ
CEYHAN
ESENT EPE
FEVZİ Ç A K M A K B U L V A R I
CEYHAN
F A II H SU L T A N M EH M E T
ARİF N İH A T A S Y A
CEYHAN
f a t ih s u l t a n m e h m e t
CEYHAN
FATİH SU L T A N M EH M ET
CEYHAN
F A IIH S U L I A N M EH M ET
CEYHAN
F A IIH S U L T A N M EH M ET
CEYHAN
F A IIH SU L T A N M EH M ET
CEYHAN
F A II H SU L T A N M EH M ET
F A IIH S U L T A N M EH M ET
CEYHAN
F A IIH S U L I A N M EH M ET
CEYHAN
F A IIII SU L T A N M EH M ET
CEYHAN
FATİH SU L T A N M EH M ET
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E Sİ
Alt Yapı K oord inasyon M erkezi
(A Y K O M E)
K a ra r T a r ih i: 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
K
A
R
A
R
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K oord in asyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r ih i: 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K o o rd in asyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r ih i: 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
T .C
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H Î R B E L E D İY E Sİ
Alt Yapı K o o rd in a sy o n M erkezi
(A Y K O M E)
K a ra r T a r ih i: 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
KARAR
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
211
0 .0 0
0 .0 0
5 0 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
242
0 .0 0
156.04
0 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
244
0 .0 0
103.86
0 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
Ş A H İN Ö Z B İL E N
24 8
0 .0 0
99.54
0 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
250
0 .0 0
101.98
0 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
Ş A H İN Ö Z B İL E N
253
0 .0 0
0 .0 0
2 3 4 .4 5
000
256
257
0 .0 0
2 9 5 .0 5
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
194.38
0 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
ŞA H IN O Z B IL E N
CEYHAN
ŞA H IN O Z B IL E N
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
259
0 .0 0
191.69
0 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
ŞA H IN 'O Z B IL E N
260
0 .0 0
170.51
0 .0 0
000
CEYH AN '
Ş A H İN O Z B IL E N
262
0 .0 0
193.23
0 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
263
0 .0 0
9 7 .2 0
0 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
275
0 .0 0
37.11
0 .0 0
000
CEYHAN
ŞA H IN O Z B IL E N
276
0 .0 0
119.86
0 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
277
0 .0 0
0 .0 0
50 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
Ş A H IN Ö Z B İL E N
279
000
93.87
0 .0 0
0 .0 0
0 00
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
280
0 .0 0
0 .0 0
5 0 .0 0
CEYHAN
Ş A H rN O Z B IL E N
281
0 .0 0
141.02
0 .0 0
000
CEYHAN
Ş A H İN Ö Z B İL E N
284
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 00
CEYHAN
ŞA H IN O Z B IL E N
285
0 .0 0
62.51
6 8 .3 7
CEYHAN
ŞA H IN O Z B IL E N
286
0 .0 0
133.65
288
289
0 .0 0
5 6.60
0 .0 0
0 00
0 .0 0
58.16
0 .0 0
0 .0 0
CEYH AN '
Ş A H İN Ö Z B İL E N
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
|
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
290
0 .0 0
54.50
0 .0 0
000
CEYHAN
Ş A H İN Ö Z B İL E N
292
0 .0 0
196.15
0 .0 0
0 00
CEYHAN
ŞA H IN O Z B IL E N
293
0 .0 0
101.95
0 .0 0
0 00
CEYHAN
ŞA H IN O Z B IL E N
294
0 .0 0
83.61
0 .0 0
0 00
C E YH AN '
ŞAHIN' O Z B IL E N
295
0 .0 0
38.18
0 .0 0
0 00
CEYHAN
ŞA H IN O Z B IL E N
296
0 .0 0
117.98
0 .0 0
0 00
CEYHAN
ŞA H IN O Z B IL E N
127.78
0 .0 0
0 .0 0
Ş A H IN O Z B IL E N
298
299
0 .0 0
CEYHAN
0 .0 0
4 9.64
0 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
300
0 .0 0
1 18.41
0 .0 0
0 00
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
301
0 .0 0
1 17.40
0 .0 0
0 00
CEYHAN’
ŞA H IN O Z B IL E N
302
0 .0 0
264.78
0 .0 0
0 00
C EY.TAN'
Ş A H IN O Z B IL E N
0 .0 0 ‘
55.38
0 .0 0
0 00
0 .0 0
124.47
0 .0 0
0 00
0 .0 0
248.31
0 .0 0
0 00
0 00
CEV H A N
ŞA H IN O Z B IL E N
303
304
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
305
CEYHAN
ŞA H IN O Z B IL E N
306
0 .0 0
8 5.66
0 .0 0
CEYHAN’
Ş A H IN O Z B IL E N
307
0 .0 0
9 6 .9 8
0 .0 0
0 00
CEYHAN’
Ş,AHİN O Z B IL E N
A K Ş E M S E D D IN
0 .0 0
0 .0 0
0 00
C E YH AN '
Ş A H IN O Z B IL E N
ALİ T U N A fCELE.VIENİ
0 .0 0
0 .0 0
2 8 6.74
146.27
0 00
C E YH AN '
ŞA H IN O Z B IL E N
BATTAL O ZA R SLA N
0 .0 0
275.20
0 .0 0
0 00
0 00
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
EG E M E N D A R E N D E L IO G L U B U L V A R I
0 .0 0
0 .0 0
50 00
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
FEVZİ Ç A K M A K B U L V A R I
0 .0 0
279 26
0 .0 0
0 00
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
IN O N U B U L V A R I
0 .0 0
50,00
0 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
IPEK Y O LU
0 .0 0
316.86
0 .0 0
0 00
C E YH AN '
Ş A H IN O Z B IL E N
İSM AİL G E R Ç E K SÖ Z
0 00
0 .0 0
5 16.00
0 00
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
KINIK
0 .0 0
215.25
0 .0 0
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
M İM A R S İN A N
0 .0 0
2 1 2 .2 2
0 .0 0
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
M O L LA G U R A N I
0 .0 0
227 40
0 .0 0
0 00
CEYHAN
ŞA H IN O Z B IL E N
OĞUZHAN
0 .0 0
82.23
0 .0 0
0 00
1
50.00
156.04
103.86
99.54
101.98
234.45
295.05
194.38
191.69
170.51
193.23
97.20
37.11
119.86
50.00
93.87
50.00
141.02
62.51
68.37
133.65
56.60
58.16
54.50
196.15
101.95
83.61
38.18
117.98
127.78
49.64
118.41
117.40
264.78
55.38
124.47
248.31
85.66
96.98
286.74
146.27
275.20
50.00
279.26
50.00
316.86
516.00
215.25
212.22
227.40
82.23
223.64
54.23
212.65
225.26
96.94
282.76
242.14
I
1
0 00
0 00
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
O K TA R CİR İT
0 .0 0
0 .0 0
223 64
0 00
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
Ö ZM EN
0 .0 0
54.23
0 .0 0
0 00
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
PA M U K E L
0 .0 0
0 .0 0
2 12.65
0 00
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
SA ĞLIK
0 .0 0
0 .0 0
225 26
0 00
C E YH AN '
CEYHAN
Ş A H IN O Z B IL E N
TU Ğ R A
0 .0 0
9 6.94
0 .0 0
0 .0 0
Ş A H IN O Z B IL E N
YÜ REĞ İR
0 .0 0
CEYHAN
TURLUBAS
M İTH AT FİD A N
0 .0 0
242 14
282 76
0 00
0 .0 0
0 00
CEYHAN
rU R L Ü B A S
5
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 00
0 .0 0
CEYHAN
TURLUBAS
5
0 .0 0
000
456 29
0 00
456.29
55.21
64.65
CEYHAN
TURLUBAS
628
0 .0 0
55.21
0 .0 0
0 00
CEYHAN
TURLUBAS
1
629
0 .0 0
64.65
0 .0 0
0 00
|
687-1
0 .0 0
0 00
97.26
0 .0 0
9 7 .2 6
9 9.39
0 .0 0
688
0 00
0 00
99.39
95.69
CEYHAN
TURLUBAS
CEYHAN
TURLUBAS
CEYHAN
TURLUBAS
689
0 .0 0
95 69
0 .0 0
0 00
CEYHAN
TURLUBAS
69 0
0 .0 0
97.96
000
0 00
CEYHAN
TURLUBAS
69!
0 .0 0
0 .0 0
0 00
CEYHAN
TURLUBAS
0 .0 0
102 46
82 29
CEYHAN
TURLUBAS
698
699
0 .0 0
000
CEYHAN
TURLUBAS
701
0 .0 0
67.57
CEYHAN
TURLUBAS
704
0 .0 0
0 .0 0
CEYHAN
TURLUBAS
884
0 .0 0
CEYHAN
TURLUBAS
885
0 .0 0
CEYHAN
TURLUBAS
A BBA S ÜLKÜ
0 .0 0
CEYHAN
TURLUBAS
ADANA
CEYHAN
TURLUBAS
A R İF Y A L T U R
/
0
.
r\
/
0.00
1
.
3
4847 Ki
50/77
163.63
^
1a
M ,0 g ¥
il
İM f ı M İ r n
0 .0 0
I
8
0 .0 0
K
!
f
[İ
/
/
A R h fflL
İL 77
D
\j\
1 j)
l i ^ U r M O Ö ^ 5-97
W
"\
9 7 .9 6
102.46
82.29
183.49
67.57
Ö.O.OO
s l^
ö
W
l 25/ /
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K o o rd in a sy o n M erkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi
K arar No
06.04.2016
2016/04
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
A lt Y apı K oord inasyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r i h i : 06.04.2016
K arar N o
: 2016/04
K A R A R
476
ÇUKUROVA
BE LE D İY E EV LE R İ
HİLM İ K Ü R K L Ü B U L V A R I
0 .0 0
0 .0 0
40.01
0 .0 0
40.01
477
ÇUKUROVA
B E LE D İY E EV LE R İ
K U R T T E P E SIN IR
0 .0 0
0 .0 0
3 8 1 .6 6
0 .0 0
3 8 1 .6 6
478
ÇUKUROVA
BE LE D İY E EV LE R İ
T U R G U T Ö ZAL BULVARI
0 .0 0
0 .0 0
6 8 .6 0
0 .0 0
6 8 .6 0
479
ÇUKUROVA
B E LED İY E EV LE R İ
T U R K M EN B A Ş1 BULARI
0 .0 0
0 .0 0
1 65.26
0 .0 0
1 65.26
480
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80007.
0 .0 0
0 .0 0
3 6 .6 9
0 .0 0
3 6 .6 9
BE Y A Z E V L E R
80009.
0 .0 0
0 .0 0
6 2 .1 4
0 .0 0
6 2 .1 4
481
482
ÇUKUROVA
BE Y A Z E V L E R
80012.
0 .0 0
0 .0 0
76.24
0 .0 0
7 6 .2 4
483
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80016.
0 .0 0
0 .0 0
55 .9 2
0 .0 0
5 5 .9 2
484
ÇUKUROVA
BE Y A Z E V L E R
80017.
0 .0 0
0 .0 0
126.19
0 .0 0
126.19
485
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80018.
0 .0 0
0 .0 0
183.26
0 .0 0
183.26
486
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80021.
0 .0 0
0 .0 0
151.67
0 .0 0
151.67
487
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80024.
0 .0 0
0 .0 0
146.37
0 .0 0
1 46.37
488
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80026.
0 .0 0
0 .0 0
152.91
0 .0 0
152.91
489
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80033.
0 .0 0
0 .0 0
173.12
0 .0 0
173.12
490
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80036.
0 .0 0
0 .0 0
8 3 .6 2
0 .0 0
8 3 .6 2
491
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80039.
0 .0 0
0 .0 0
126.24
0 .0 0
126.24
72.62
1 23.97
492
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80047.
0 .0 0
0 00
72.62
0 .0 0
493
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80051.
0 .0 0
0 00
123.97
0 .0 0
80053.
80057.
0 .0 0
0 .0 0
3 6 .1 0
0 .0 0
3 6 .1 0
0 .0 0
0 .0 0
8 2 .7 6
0 .0 0
8 2 .7 6
8 3 .8 9
494
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
495
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
496
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80058.
0 .0 0
0 .0 0
8 3 .8 9
0 .0 0
497
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80059.
0 .0 0
0 .0 0
76.94
0 .0 0
7 6 .9 4
498
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
80060.
0 .0 0
0 .0 0
4 5 .4 9
0 .0 0
4 5 .4 9
499
ÇUKUROVA j
BEYAZEVLER
80064.
0 .0 0
0 00
6 6 .5 9
0 .0 0
6 6 .5 9
500
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
A D N A N K AH VEC İ BULVARI
0 .0 0
0 .0 0
4 6 .2 9
0 .0 0
4 6 .2 9
501
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
M Ü H E N D İS L E R
0 .0 0
0 .0 0
89.61
0 .0 0
89.61
502
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
Ö Z D E M İR S A B A N C I B U L V A R I
0 .0 0
0 .0 0
6 2 .2 8
0 .0 0
6 2 .2 8
0 .0 0
1 96.42
503
ÇUKUROVA
BEYAZEVLER
TU R G U T O ZAL BULVARI
0 .0 0
0 00
504
ÇUKUROVA
G UZELYALI
81029.
0 .0 0
0 00
196.42
5 4 .7 7
0 .0 0
5 4 .7 7
505
ÇUKUROVA
GUZELYALI
81033.
0 .0 0
0 00
173.94
0 .0 0
1 73.94
506
ÇUKUROVA
G Ü Z E L YALI
81035.
0 .0 0
0 00
ÇUKUROVA
G ÜZELYALI
0 .0 0
0 00
160.32
109.47
0 .0 0
507
0 .0 0
1 60.32
1 09.47
0 .0 0
0 00
5 3 .8 8
508
ÇUKUROVA
G UZELYALI
81038.
81039.
509
ÇUKUROVA
GUZELYALI
81040.
0 .0 0
0 00
0 00
43.23
0 .0 0
4 3 .2 3
510
ÇUKUROVA
G ÜZELYALI
81041.
0 .0 0
0 .0 0
139.81
0 .0 0
139.81
511
ÇUKUROVA
G UZELYALI
81042.
0 00
0 00
180.94
0 .0 0
1 8 0 .9 4
512
ÇUKUROVA
G UZELYALI
81043.
0 .0 0
0 00
0 00
0 00
191.66
0 .0 0
1 91.66
513
ÇUKUROVA
GUZELYALI
81044.
0 .0 0
ÇUKUROVA
G UZELYALI
81047.
0 00
515
ÇUKUROVA ;
G ÜZELYALI
516
ÇUKUROVA j
GUZELYALI
81056.
81059.
0 .0 0
517
ÇUKUROVA j
G UZELYALI
31060
0 00
518
519
ÇUKUROVA i
G UZELYALI
81069.
0 .0 0
ÇUKUROVAj
GUZELYALI
81071.
520
ÇUKUROVA
GÜZELYALI
81073.
521
ÇUKUROVA
G UZELYALI
ÇUKUROVA
G ÜZELYALI
523
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
0 .0 0
000
00 0
000
197.49
0 .0 0
1 97.49
186.01
30 .9 9
0 .0 0
186.01
0 .0 0
3 0 .9 9
63.91
0 .0 0
63.91
7 3.84
2 0 8 .9 7
0 .0 0
7 3 .8 4
0 .0 0
2 0 8 .9 7
4 0 0 .1 9
0 .0 0
0 00
0 00
4 0 0 .1 9
0 .0 0
0 00
0 00
100.69
0 .0 0
1 0 0.69
81075.
0 .0 0
118.94
0 .0 0
118.94
0 .0 0
126.01
0 .0 0
126.01
GUZELYALI
81076.
81079.
0 00
0 00
4 4 .7 2
0 .0 0
4 4 .7 2
GUZELYALI
81080.
0 00
0 00
0 .0 0
5 7 .9 2
0 .0 0
9 0 .8 9
ÇUKUROVA
G UZELYALI
81084.
0 .0 0
0 00
5 7.92
9 0 .8 9
ÇUKUROVA
GUZELYALI
81085.
0 .0 0
0 00
6 4 .9 0
0 .0 0
6 4 .9 0
ÇUKUROVA
GUZELYALI
81087.
0 .0 0
0 00
178.44
0 .0 0
1 7 8.44
ÇUKUROVA
GUZELYALI
81088.
0 .0 0
0 00
123.80
0 .0 0
1 2 3.80
ÇUKUROVA
G U ZE LY A LI
81089,
0 00
8 3 .2 5
0 .0 0
8 3 .2 5
G U ZE LY A LI
81089.
0 .0 0
0 00
0 00
163.31
0 .0 0
163.31
526
527
528
529
530
ÇUKUROVA
531
ÇUKUROVA
GUZELYALI
81092.
0 .0 0
0 00
3 8 .0 0
0 .0 0
3 8 .0 0
532
ÇUKUROVA
GUZELYALI
81093.
0 00
2 7 9.86
0 .0 0
2 7 9 .8 6
2 9 2 .8 5
533
535
ÇUKUROVA
G UZELYALI
81094
0 00
0 00
0 00
2 9 2.85
0 .0 0
ÇUKUROVA
GUZELYALI
81097.
0 00
0 .0 0
55.38
0 .0 0
5 5 .3 8
ÇUKUROVA
G UZ E L Y A L I
A D N A N ıM E N D ER E S B U L V A R I
0 00
0 00
0 00
0 00
4 0 8 .7 2
0 .0 0
4 0 8 .7 2
536
ÇUKUROVA
G Ü ZE LY A LI
G U Z E L Y A L I-Y O K 2
537
ÇUKUROVA
G ÜZELYALI
538
539
ÇUKUROVA
G U ZE LY A LI
G U Z E L Y A L I-Y O K 3
TU RG UT O ZAL BULVARI
ÇUKUROVA
HUZUREVLER
77005.
0 00
0 00
0 00
540
ÇUKUROVA
HUZUREVLER
77006.
541
ÇUKUROVA
H UZUREVLER
77007.
) 00
ÇUKUROVA
H UZUREVLER
77008.
0 00
0 00
543
ÇUKUROVA
H UZUREVLER
77011
544
ÇUKUROVA
HUZUREVLER
77013.
0 00
545
ÇUKUROVA
H U ZU R E V LE R
77014.
0 00
ÇUKUROVA
H U ZU R E V LE R
ÇUKUROVA
H UZUREVLER
77015.
77017.
0 00
546
0 00
548
ÇUKUROVA
H U ZU R E V LE R
77018.
0 00
549
ÇUKUROVA
HUZUREVLER
77019.
0 00
0 00
0 00
550
ÇUKUROVA
H UZUREVLER
77021.
551
ÇUKUROVA
HUZUREVLER
77022.
VJ
S~ \
il
^
a
P)A
\\<
0 00
6 9 .9 3
0 .0 0
6 9 .9 3
0 00
0 00
173.40
0 .0 0
1 7 3 .40
56.72
0 .0 0
5 6 .7 2
2 6 1.00
i
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E Sİ
Alt Yapı K oord in asyon M erkezi
(A Y K O M E)
K a ra r T a r i h i : 06.04.2016
K a ra r ı\o
: 2016/04
K A R A R
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K o o rd in asyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r i h i : 06.04.2016
K arar No
: 2016/04
K A R A
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K oord in asyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r i h i : 06.04.2016
K a ra r No
: 2016/04
KARAR
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K oord inasyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r i h i : 06.04.2016
K a ra r No
: 2016/04
K
A
R
A
R
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E Sİ
Alt Yapı K o o rd in a sy o n M erkezi
(A Y K O M E)
K arar Tarihi
K arar No
06.04.2016
2016/04
K
A
R
A
R
¿ T T T V 1,
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K oord in asyon M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r ih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1 1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1 1097
1098
1099
1100
1101
1 1102
E S E N T E PE
3049
0 .0 0
0 .0 0
7 0.58
0 .0 0
S A R IÇ A M
E SE N T E PE
3050
0 .0 0
0 .0 0
108.74
0 .0 0
S A R IÇ A M
ESE N T E PE
3051
0 .0 0
0 .0 0
6 0 .0 0
0 .0 0
S A R IÇ A M
E S E N T E PE
3052
0 .0 0
0 .0 0
2 2 6 .0 2
0 .0 0
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
E S E N T E PE
3053
0 .0 0
0 .0 0
53.41
0 .0 0
70.58
108.74
60.00
226.02
53.41
E S E N T E PE
3054
0 .0 0
0 .0 0
6 6 .6 8
0 .0 0
6 6 .6 8
70.60
65.13
112.73
155.88
64.76
261.82
153.28
151.66
103.57
53.79
46.87
42.09
40.08
58.33
160.34
SA R IÇ A M
E S E N T E PE
3055
0 .0 0
0 .0 0
7 0 .6 0
0 .0 0
SA R IÇ A M
E SE N T E PE
3056
0 .0 0
0 .0 0
6 5 .1 3
0 .0 0
SA R IÇ A M
ESE N T E PE
3057
0 .0 0
40.51
72 .2 2
0 .0 0
SA R IÇ A M
ESE N T E PE
0 .0 0
0 .0 0
155.88
0 .0 0
SA R IÇ A M
ESE N T E PE
3058
3059
0 .0 0
0 .0 0
6 4 .7 6
0 .0 0
S A R IÇ A M
ESE N T E PE
3060
0 .0 0
0 .0 0
2 6 1 .8 2
0 .0 0
SA R IÇ A M
E S E N T E PE
3061
0 .0 0
0 .0 0
153.23
0 .0 0
S A R IÇ A M
E SE N T E PE
3062
0 .0 0
0 .0 0
151.66
0 .0 0
S A R IÇ A M
SA R IÇ A M
ESE N T E PE
0 .0 0
0 .0 0
103.57
000
E S E N T E PE
3063
3079
0 .0 0
0 .0 0
5 3 .7 9
0 .0 0
SA R IÇ A M
E S E N T E PE
3326
0 .0 0
0 .0 0
4 6 .8 7
0 .0 0
SA R IÇ A M
ESE N T E PE
0 .0 0
4 2 .0 9
0 .0 0
E SE N T E PE
3328
3329
0 .0 0
SA R IÇ A M
0 .0 0
0 .0 0
4 0 .0 3
0 .0 0
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
SA R IÇ A M
E S EN T EPE
E S E N T E P E -Y O K 3
0 .0 0
0 .0 0
35.01
0 .0 0
1110
SA R IÇ A M
E SE N T E PE
E S E N T E P E -Y O K 4
0 .0 0
0 .0 0
39.14
0 .0 0
SA R IÇ A M
ESE N T E PE
ÎM A M O Ğ L U
0 .0 0
0 .0 0
128.54
0 .0 0
SA R IÇ A M
E SEN T EPE
K ANU Nİ SU L T A N SÜ LEY M AN
0 .0 0
0 .0 0
2 7 5 .2 4
0 .0 0
1 1111
1112
S A R IÇ A M
E SE N T E PE
3331
0 .0 0
0 .0 0
5 8.33
0 .0 0
S A R IÇ A M
ESE N T E PE
ALADAG
0 .0 0
0 .0 0
160,34
0 .0 0
SA R IÇ A M
ESE N T E PE
ATATÜRK
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
S A R IÇ A M
E SE N T E PE
ÇAĞLAYAN
0 .0 0
0 .0 0
46 .5 6
0 .0 0
SA R IÇ A M
ESE N T E PE
DİLEK ATLIG
0 .0 0
0 .0 0
2 8 7 .9 8
0 .0 0
SA R IÇ A M
E SEN T EPE
E S E N T E P E -Y O K 2
0 .0 0
0 .0 0
-52.95
0 .0 0
SA R IÇ A M
E SEN T EPE
SO F U DEDE
0 .0 0
0 .0 0
109.10
0 .0 0
46.56
287.98
52.95
35.01
39.14
128.54
275.24
109.10
S A R IÇ A M
ESE N T E PE
TU LE K
0 .0 0
0 .0 0
2 0 2 .8 8
0 .0 0
2 0 2 .8 8
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
ESE N T E PE
Y A V U Z S U L T A N SE L İM -Y O K 3
0 .0 0
0 .0 0
33.65
0 .0 0
G U LT EPE
643
0 .0 0
0 .0 0
72.74
0 .0 0
S A R IÇ A M
G U L T E PE
0 .0 0
G U L T E PE
553
554
0 .0 0
S A R IÇ A M
SA R IÇ A M
0 .0 0
0 .0 0
27.81
96 71
0 .0 0
G U LT EPE
555
0 .0 0
0 .0 0
3 6 1 .7 9
0 .0 0
G U LT EPE
557
0 .0 0
0 .0 0
78.41
0 .0 0
558
0 .0 0
0 .0 0
7 4.55
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
103.82
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
8 9 .4 6
0 .0 0
0 .0 0
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
S A R IÇ A M
1121
S A R IÇ A M
SA R IÇ A M
G U L T E PE
G U LT EPE
559
SA R IÇ A M
G U L T E PE
560
1 1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1 1133
1134
1 1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
I
SA R IÇ A M
S A R IÇ A M
G U L T E PE
582
0 .0 0
0 .0 0
126.26
130.97
SA R IÇ A M
G U L T E PE
0 .0 0
0 .0 0
129.83
000
S A R IÇ A M
G U L T E PE
583
584
0 .0 0
0 .0 0
2 5 0 .8 5
0 .0 0
33.65
72.74
27.81
96.71
361.79
78.41
74.55
103.82
89.46
109.62
64.75
105.03
33.28
51.62
69.64
102.40
112.55
139.57
185.34
170.76
115.94
290.70
137.86
107.45
107.45
120.60
126.26
130.97
129.83
250.85
S A R IÇ A M
G U L T E PE
585
0 .0 0
0 .0 0
1 2 2 .1 1
0 .0 0
1 2 2 .1 1
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
G U L T E PE
586
587
0 .0 0
0 .0 0
140.20
000
G U L T E PE
0 .0 0
0 .0 0
8 7.65
000
140.20
87.65
78.52
53.02
42?98
98.61 _
0 .0 0
S A R IÇ A M
G U L T E PE
561
0 .0 0
0 .0 0
109 62
S A R IÇ A M
G U L T E PE
0 .0 0
0 .0 0
6 4 .7 5
0 .0 0
S A R IÇ A M
G U LT EPE
563
564
0 .0 0
0 .0 0
105.03
000
SA R IÇ A M
G U LT EPE
565
0 .0 0
0 .0 0
3 3 .2 8
0 .0 0
S A R IÇ A M
G U L T E PE
566
0 .0 0
0 .0 0
51.62
0 .0 0
SA R IÇ A M
G U L T E PE
56 7
0 .0 0
0 .0 0
6 9 .6 4
0
00
00
SA R IÇ A M
G U L T E PE
568
0 .0 0
0 .0 0
1 02.40
0
SA R IÇ A M
G U L T E PE
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
112.55
139.57
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
185.34
0 .0 0
SA R IÇ A M
G U L T E PE
56^
570
S A R IÇ A M
G U L T E PE
571
SA R IÇ A M
G U L T E PE
572
0 .0 0
0 .0 0
170.76
000
SA R IÇ A M
G U L T E PE
574
0 .0 0
0 .0 0
115.94
0 .0 0
S A R IÇ A M
G U L T E PE
0 .0 0
2 9 0 .7 0
0 .0 0
G U L T E PE
576
5 77
0 .0 0
S A R IÇ A M
0 .0 0
0 .0 0
137.86
0 .0 0
SA R IÇ A M
G Û L T E PE
0 .0 0
0 .0 0
107.45
0 .0 0
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
S A R IÇ A M
G U L T E PE
578
579
0 .0 0
0 .0 0
107.45
0 .0 0
G U L T E PE
580
0 .0 0
0 .0 0
120.60
0 .0 0
G U L T E PE
581
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0
00
1148
SA R IÇ A M
G U L T E PE
588
0 .0 0
0 .0 0
78.52
0 .0 0
1149
S A R IÇ A M
G U L T E PE
589
0 .0 0
0 .0 0
53.02
0 .0 0
0 .0 0
1150
1151
1152
1153
1154
1155
SA R IÇ A M
G U L T E PE
1156
SA R IÇ A M
G ULTEPE
1157
S A R IÇ A M
G U L T E PE
S A R IÇ A M
G U L T E PE
0 .0 0
4 2 .9 8
G U L T E PE
590
59|
0 .0 0
SA R IÇ A M
0 .0 0
0 .0 0
98.61
S A R IÇ A M
G U L T E PE
59 2
0 .0 0
0 .0 0
50.17
124
1n /
S A R IÇ A M
G ULTEPE
S A R IÇ A M
G U L T E PE
]
. ,> 1
/
/
(
59 3
0 .0 0
0 .0 0
594
0 .0 0
0 .0 0
595
0 .0 0
0 .0 0
596
0 .0 0
0 .0 0
596
0 .0 0
0 .0^
/ 0 .0 0
0 .0 0
1158
S A R IÇ A M
G ULTEPE
/
598
1159
SA R IÇ A M
G U L T E PE
(
598-1
F M
1
e ®
•
S
'2
r \
Jv
J
.
1
1
i
1
!
|
1
|
1
I
|
|
I
|
j
1
|
j
!
i
\r \
?,
h;
M
MlV
\
\
7
X
d r .
T
/!
!
j
0 ™ - % » r 'tS ffi.i'
0 .0 0
,
1
fı
01/
"
I
1
ıh
O
k
ö
^
i
T
"/
2 / 3 5
/ M
'
/
/
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K oo rd in a sy o n M erkezi
(A Y K O M E)
K arar T a r ih i: 06.04.2016
K a ra r No
: 2016/04
K
A
R
A
R
0.00
1160
S A R IÇ A M
G U L T E PE
599
1161
S A R IÇ A M
G U L T E PE
600
0 .0 0
1162
S A R IÇ A M
G U LT EPE
602
0 .0 0
1163
S A R IÇ A M
G U L T E PE
603
0 .0 0
1164
G U L T E PE
60 4
0 .0 0
1165
S A R IÇ A M
S A R IÇ A M
G U L T E PE
605
0 .0 0
1166
S A R IÇ A M
G U L T E PE
60 6
60 7
0 .0 0
1167
S A R IÇ A M
G U LT EPE
1168
1169
S A R IÇ A M
G U L T E PE
S A R IÇ A M
1170
S A R IÇ A M
0 .0 0
0 .0 0
G U L T E PE
6 08
6 09
G U L T E PE
61 0
0 .0 0
0 .0 0
1171
S A R IÇ A M
G U LT EPE
611
0 .0 0
1172
S A R IÇ A M
G U LT EPE
614
0 .0 0
1173
S A R IÇ A M
G U L T E PE
615
0 .0 0
1174
S A R IÇ A M
G U L T E PE
61 6
0,00
1175
S A R IÇ A M
G U LT EPE
616-1
0 .0 0
1176
S A R IÇ A M
S A R IÇ A M
G U L T E PE
61 7
0 .0 0
G U LT EPE
618
0 .0 0
S A R IÇ A M
G U LT EPE
0 .0 0
0 .0 0
1177
1178
1179
S A R IÇ A M
G U LT EPE
618
61 9
1180
S A R IÇ A M
G U LT EPE
619-1
0 .0 0
1181
S A R IÇ A M
G U LT EPE
620
0 .0 0
1182
G U LT EPE
621
0 .0 0
1183
S A R IÇ A M
S A R IÇ A M
G U LT EPE
622
0 .0 0
1184
S A R IÇ A M
G U LT EPE
623
0 .0 0
1185
S A R IÇ A M
G U LT EPE
624
0 .0 0
1186
S A R IÇ A M
G U L T E PE
625
0 .0 0
1187
S A R IÇ A M
G ULT EPE
626
0 .0 0
1188
S A R IÇ A M
G U LT EPE
627
0 .0 0
1189
S A R IÇ A M
G U LT EPE
0 .0 0
1 190
1191
S A R IÇ A M
S A R IÇ A M
G U L T E PE
628
629
0 .0 0
G U L T E PE
630
0 .0 0
0 .0 0
1192
S A R IÇ A M
G U LT EPE
631
1193
S A R IÇ A M
GULTEPE
631-1
0 .0 0
1194
S A R IÇ A M
G U LT EPE
632
0 .0 0
1195
S A R IÇ A M
G U LT EPE
1196
S A R IÇ A M
G ULT EPE
633
634
0 .0 0
0 .0 0
1197
S A R IÇ A M
G U LT EPE
635
0 .0 0
1198
1199
S A R IÇ A M
G U LT EPE
0,00
S A R IÇ A M
G U LT EPE
636
637
1200
S A R IÇ A M
G U LT EPE
1201
S A R IÇ A M
1202
S A R IÇ A M
1203
0 .0 0
0 .0 0
G U LT EPE
638
639
G ULT EPE
640
0 .0 0
0 .0 0
S A R IÇ A M
G U LT EPE
641
0 .0 0
S A R IÇ A M
G U LT EPE
642
0 .0 0
643
644
0 .0 0
1205
S A R IÇ A M
G U LT EPE
1206
S A R IÇ A M
G U LT EPE
0 .0 0
1207
S A R IÇ A M
G U L T E PE
645
0 .0 0
1208
S A R IÇ A M
G U LT EPE
0 .0 0
209
S A R IÇ A M
G U LT EPE
646
647
S A R IÇ A M
G U L T E PE
0 .0 0
G U L T E PE
212
S A R IÇ A M
S A R IÇ A M
648
649
G U L T E PE
650
0 .0 0
213
S A R IÇ A M
G U L T E PE
651
S A R IÇ A M
G U L T E PE
211
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
215
S A R IÇ A M
G U L T E PE
653
0 .0 0
216
S A R IÇ A M
G U L T E PE
654
0 .0 0
217
S A R IÇ A M
G U L T E PE
655
0 .0 0
218
S A R IÇ A M
G U LT EPE
656
0 .0 0
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
Alt Yapı K oord inasyon M erkezi
(A Y K O M E)
K a ra r T a r i h i : 06.04.2016
K a ra r No
: 2016/04
K
A
R
A
R
T .C .
ADANA BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T a r i h i : 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
T .C .
ADANA BÜ Y Ü K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi
Karar No
06.04.2016
2016/04
T .C .
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
T .C .
ADANA B Ü YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T arihi: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
T .C .
ADANA B Ü Y Ü K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T arih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
^
0
_ /ir
T .C .
ADANA BÜ Y Ü K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T a rih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
T .C .
ADANA B Ü Y Ü K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O
E)
M
Karar T a r i h i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
SA R IÇ A M
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SA R IÇ A M
Y A V U Z SULTA N SELİM
SA RIÇA M
Y A V U Z S U L TA N SELİM
SA RIÇA M
Y A V U Z SULTA N SELİM
SA R IÇ A M
Y A V U Z SU LTA N SELİM
SA RIÇA M
Y AVUZ SULTA N SELİM
SA RIÇA M
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SA RIÇA M
YAV U Z SU LTA N SELİM
SA R IÇ A M
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SARIÇA M
Y AVUZ SULTA N SELİM
SA RIÇA M
Y AVUZ SULTA N SELİM
SA RIÇA M
Y A V U Z SU L TA N SELİM
SA RIÇA M
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SARIÇA M
YAV U Z SU LTA N SELİM
SA RIÇA M
YAVUZ S U L TA N SELİM
SA RIÇA M
Y AVUZ SU LTA N SELİM
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SARIÇA M
Y AVUZ SU L TA N SELİM
SA RIÇA M
SARIÇA M
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SARIÇAM
YAV U Z SU LTA N SELİM
SARIÇA M
Y AVUZ SU LTA N SELİM
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SARIÇAM
SARIÇA M
Y A V U Z S U L TA N SELİM
SA RIÇA M
Y A V U Z S U L TA N SELİM
SARIÇA M
Y AVUZ S U L TA N SELİM
SARIÇA M 1 Y A V U Z S U L TA N SELİM
YAVUZ S U L TA N SELİM
SARIÇA M
SARIÇ.AM
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SARIÇAM
Y AVUZ SULTA N SELİM
SARIÇAM
Y AVUZ SU L TA N SELİM
SARIÇ.AM
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SARIÇA M
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SARIÇAM
YAV U Z SU LTA N SELİM
SARIÇAM : YAV U Z SU LTA N SELİM
SARIÇA M
Y A V U Z S U L TA N SELİM
SARIÇ.AM : Y A V U Z S U L TA N SELİM
SARIÇA M l Y AVUZ SU L TA N SELİM
S AR İÇ .AVI
Y AVUZ SULTA N SELİM
SARIÇA M
Y AVUZ SULTA N SELİM
SARIÇAM
YAVUZ S U L TA N SELİM
SARIÇAM
YAV U Z SU LTA N SELLM
SARIÇ.AM
Y AVUZ SULTA N SELİM
SARIÇAM
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SARIÇAM
Y AVUZ SULTA N SELİM
SARIÇ.AM
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SARIÇA M
Y A V U Z S U L T A N SELİM
SARIÇ.AM
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SARIÇ.AM
YAV U Z SU LTA N SELİM
SARIÇAM
Y A V U Z SULTA N SELİM
SARIÇAM
Y AVUZ SU LTA N SELİM
SARIÇ.AM
Y AVUZ SU L TA N SELİM
SARIÇAM
Y AVUZ SU L TA N SELİM
SARIÇ.AM
Y A V U Z S U L TA N SELİM
SARIÇ.AM
Y AVUZ SULTA N SELİM
SARIÇA M
YAV U Z SU LTA N SELİM
SARIÇ.AM
Y A V U Z SULTA N SELİM
Y AVUZ SULTA N SELİM
SARIÇAM
SARIÇAM
Y AVUZ SULTA N SELİM
SARIÇAM
Y A V U Z SULTA N SELİM
SARIÇAM
Y AVUZ SULTA N SELİM
SARIÇAM
Y A V U Z SULTA N SELİM
SA RIÇA M
YAVUZ SULTA N SELİM
SARIÇA M
YAV U Z SULTA N SELİM
SARIÇAM
YAV U Z SULTA N SELİM
SARIÇAM
Y EŞİLTEPE
SARIÇAM
YEŞİLTEPE
SARIÇAM
Y EŞİLTEPE
SARIÇAM
Y EŞİLTEPE
SARIÇAM
Y EŞİLTEPE
SARIÇA M
Y EŞİLTEPE
SARIÇAM
YEŞİLTEPE
SARIÇAM
Y EŞİLTEPE
SARIÇAM
YEŞİLTEPE
/
SARIÇAM
Y EŞİLTEPE
SARIÇAM
Y EŞİLTEPE
SARIÇAM
Y EŞİLTEPE
j
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
000
0.00
0 00
0.00
000
0.00
0 00
0 00
000
000
000
0.00
000
0.00
0 00
0.00
000
0 00
000
000
000
0.00
0 00
0 00
000
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3399
3400
3401
3402
3403
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
A ÇELYACD
BELEM İR
H ACI O ZC A N SIN,Al
İM A M O Ğ LU
S A İM B EY Lİ
Y AVUZ S U L TA N SELİM -Y O K I
Y AVUZ S U L TA N SELİM -Y O K 2
YAVUZ S U L TA N SELİM -Y OK 4
Y AVUZ S U L TA N SELİM -Y OK 5
YAVUZ SU LTA N SELİM -Y O K 6
Y AVUZ S U L TA N SELİM -Y O K 7
z e y t in l ik
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
/
/
/
/
/
2818
2819
2820
2821
2822
j1
t
f ö
N
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
'
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0 00
000
0 00
000
0.00
0 00
000
0 00
0 00
?
0.00
-
(0 f00ü o " I
57.89
332.04
156.61
137.64
127.88
74.68
94.27
114.83
62.00
36.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58.21
114.50
74.58
109.38
231.65
75.68
189.78
143.43
172.43
89.53
146.70
115.77
97.35
89.59
121.28
113.78
41.53
153.47
156.11
71.69
297.94
159.34
130.18
282.44
127.32
128.54
88.65
48.55
105.81
177.62
120.22
116.49
113.21
114.24
146.14
114.46
576.31
63.06
76.62
215.90
242.85
132.97
205.69
117.01
39.33
131.93
130.86
49.51
48.11
29.40
43.72
139.90
325.03
205.69
127.37
167.73
191.54
140.97
69.86
123 07
û
ı
W
r
57.89
332.04
156.61
137.64
127.88
74.68
94.27
114.83
62.00
36.59
58.21
114.50
74.58
109.38
231.65
75.68
189.78
143.43
172.43
89.53
146.70
115.77
97.35
89.59
121.28
113.78
41.53
153.47
156.11
71.69
297.94
159.34
130.18
282.44
127.32
128.54
88.65
48.55
105.81
177.62
120.22
116.49
113.21
114.24
146.14
114.46
576.31
63.06
76.62
215.90
242.85
132.97
205.69
117.01
39.33
131.93
130.86
49.51
48.11
29.40
43.72
139.90
325.03
205.69
127.37
167.73
191.54
140.97
69.86
123.07
x
83.01
L
r
Û _ S İM fe i
'
oo
!y
a i t *68
? 9 7 1 1 .3 3
/
/ / j
/ V
) .
T .C .
ADANA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T arihi: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
jy \&
A
T .C .
ADANA BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi : 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
2026
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
S A R IÇ A M
SA RIÇA M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA RIÇA M
SA RIÇA M
SA RIÇA M
SA R İÇ A M
SA R IÇ A M
SA R İÇ A M
SA RIÇA M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA RIÇA M
SA R IÇ A M
SA RIÇA M
SA RIÇA M
SA RIÇA M
SA R IÇ A M
SA RIÇA M
SA RIÇA M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA RIÇA M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SARIÇA M
SA RIÇA M
SA RIÇA M
SA R IÇ A M
SARIÇA M
SA RIÇA M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA RIÇA M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA RIÇA M
SA RIÇA M
SARIÇA M
SA RIÇA M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA RIÇA M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA RIÇA M
SA RIÇA M
SA RIÇA M
SA R IÇ A M
SA RIÇA M
SA RIÇA M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
S A R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
S A R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
S A R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
S A R IÇ A M
SA R IÇ A M
SA R IÇ A M
Y EŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
Y EŞİLTEPE
YEŞİLTEPE
YILDIRIM BEY A ZIT
YILDIRIM BEY A ZIT
YILDIRIM BEY A ZIT
YILDIRIM BEY A ZIT
YILDIRIM BEY A ZIT
YILDIRIM B EY A ZIT
YILDIRIM BEY A ZIT
YILDIRIM BEY A ZIT
YILDIRIM BEY A ZIT
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2914
2915
2916
2917
2918
2918-1
2919
2920
2922
2923
2924
2925
2926
2931
2932-1
2932-2
2933
2940
2941
2942
2943
2944
294 5
2947
2948
2949
2950
295 1
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2966
296 7
A H M ET SARIK A YA
ATA TÜ RK
ÇA TA LA N
D EFNE
DİLEK ATLIG
HATİCE YAVUZ
K A N U N İ SULTAM SÜLEYMAN'
KARAHAC1LI
M A REŞA L FEVZİ ÇA KM A K
NERG1Z
Y EŞİLTEPE-Y O K I
Y E Ş IL T E P E -Y O K P
YEŞİLTEPE-YO K 2
Y EŞİLTEPE-YO K 3
Y EŞİLTEPE-Y O K 6
3 4 34
3400
5402
3403
¿. ^ 7
• 108
>109
n
J
/ O
rk .
5405
3407
/
T .C .
ADANA BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi
Karar No
06.04.2016
2016/04
T .C .
ADANA BÜ Y Ü K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T a rih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY HA N
SEY H A N
SEY H A N
SEY HA N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY HA N
SEY H A N
SEY H A N
SEY HA N
SEY H A N
SEY H A N
SEY HA N
SEY HA N
S EY H A N
SEY H A N
SEY HA N
SEY HA N
SEYHAN'
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY HA N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY HA N
S EY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY HA N
SEY HA N
S EY H A N
SEY H A N
AKK A PI
AKKAPI
AKK A PI
AKKAPI
.AKKAPI
AKK A PI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
■AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
.AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
.AKKAPI
.AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
.AKKAPI
.AKKAPI
AKKAPI
.AKKAPI
AKKAPI
.AKKAPI
■AKKAPI
AKKAPI
■AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
.AKKAPI
AKKAPI
.AKKAPI
■AKKAPI
AKK.API
■AKKAPI
.AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKK.API
AKK.API
AKKAPI
AKK.API
AKK.API
AKKAPI
.AKK.API
AKKAPI
AKKAPI
AKK.API
AKK.API
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKK.API
AKK.API
AKK.API
AKK.API
AKK.API
AKKAPI
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
S EY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY HA N
SEY HA N
S EY H A N
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKK.API
AKKAPI
12030
12031
12033
12035
12039
12041
12041
12042
12042
12043
12043
12044
12044
12045
12045
12046
12046-2
12047
12048
12048
12049
12051
12052
12054
12056
12058
12059
12060
12060
12060
12060
12061
12061
12062
12063
12063
12063
12064
12066
12068
12068
12070
12073
12074
12075
12076
12077
12079
12080
12080
12080
12083
12083
12085
12087
12088
12088
12089
12091
12094
12094
12096
12097
12098
12099
12100
12102
12102
12103
12104
/
^
/
/
/
‘
/
i
>2105
12108
12109
12109
12110
ı ^ a rT T / 7 / f WİQ
A
R
A
R
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.95
0.00
119.57
0.00
108.61
0.00
145.49
0.00
166.06
0.00
88.63
0.00
102.37
0.00
26.55
0.00
510.56
0.00
72.78
0.00
99.58
0.00
47.19
91.17
0.00
40.51
73.67
0.00
96.13
0.00
34.03
51.67
0.00
0.00
67.73
60.97
0.00
000
127.91
0.00
1
52.62
0.00
124.83
0.00
152.03
139.19
0 00
0.00
398 65
72.67
0.00
0.00
310.3!
0.00
37.96
000
38.41
000
71.33
0 00
230.46
000
56.90
000
102.73
0 00
12.52
35.77
000
0.00
141.78
000
147.44
0.00
157.26
0.00
90.43
0 00
82.04
000
85.42
75.79
0 00
0.00
353.80
102.69
0 00
0 00
215.70
0.00
92.54
199 26
0 00
96.77
0.00
I
0 00
114.86
0 00
136.52
0 00
171.39
0 00
67.09
000
90.26
0.00
98.26
0 00
72.37
000
136.65
0 00
154.96
73 09
0 00
66.71
000
25.37
0 00
0 00
76.03
0 00
401.11
0 00
308.30
0 00
79.88
0 00
234.58
50.41
0 00
0 00
63 56
0.00
136.32
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
55.95
119.57
108.61
145.49
166.06
88.63
102.37
26.55
510.56
72.78
99.58
47.19
91.17
1 14.18
96.13
34.03
51.67
67.73
60.97
127.91
52.62
124.83
152.03
139.19
398.65
72.67
310.31
37.96
38.41
71.33
230.46
56.90
102.73
12.52
35.77
141.78
147.44
157.26
90.43
82.04
85.42
75.79
353.80
102.69
215.70
92.54
199.26
96.77
114.86
136.52
171.39
67.09
90.26
98.26
72.37
136.65
154.96
73.09
66.71
25.37
76.03
401.11
308.30
79.88
234.58
50.41
63.56
136.32
|
248.83
*.1
-A -fÎ <
^
V İrtS
'T T Î ^ A
5>
'
m m t
m3 İ.W
/
$
/
T .C .
ADANA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi
K arar No
06.04.2016
2016/04
K
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2328
2329
2330
2331
233]
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2341
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2371
2372
2373
2374
2375
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY R A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY HA N
SEY HA N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SE Y H A N
S EY H A N
S EY H A N
SE Y H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY HA N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
/ / / /
A K K A PI
AKK A PI
AKK A PI
A K K A PI
A KK A PI
A KK A PI
AKK A PI
.AKKAPI
A K K A PI
A K K A PI
■AKKAPI
AKK A PI
AKK A PI
AKK A PI
■AKKAPI
AKK A PI
■AKKAPI
A KK A PI
A KK A PI
■AKKAPI
■AKKAPI
AKK A PI
AKK A PI
AKK A PI
AKK A PI
AKK A PI
■AKKAPI
AKKAPI
AKK A PI
AKK.API
AKK A PI
AKKAPI
AKK A PI
AKK A PI
AKK A PI
■AKKAPI
A K K A PI
.AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
■AKKAPI
AKK A PI
AKKAPI
AKK A PI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKKAPI
AKK A PI
AKKAPI
AKK A PI
AKKAPI
AKKAPI
AKK A PI
AKKAPI
A KK A PI
A KK A PI
AKKAPI
A KK A PI
/
AKK A PI
AKK A PI
A
R
A
1211 1
12112
12113
12114
12115
12116
12117
12118
12121
12122
12124
12126
12127
12128
12129
12130
12132
12134
12136
12138
12140
12142
12142
12144
12146
12148
12149
12150
12152
12154
12156
12158
12160
12162
12164
12164
12164
12166
12170
12172
12172
12174
12176
12178
12180
12182
12184
1218
12189 SK.
12190
12194
12195 SK
12196
12200
12202
12202
12206
12206
12228
12230
12232
12234
12236
12238
12238-1
12240
14088
14088
A K K A PI KOY( K A D A STRO) YOLÜ
A K K A PI-Y O K l
A KK A PI-Y O K2
A K K A PI-Y O K 2 7
- T
A K K A PI-Y O K 28
x|
A K K A PI-Y O K 29
A K K A PI-Y O K 30
T .C .
ADANA BÜ Y Ü K ŞE H İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T a r i h i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
T .C .
ADANA B Ü Y Ü K ŞE H İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T arih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
T .C .
ADANA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ
Ali Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
K arar Tarihi
K arar No
06.04.2016
2016/04
T .C .
ADANA BÜ Y Ü K ŞE H İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi : 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
262J
2624
2625
2626
2627
2628
2629
26J0
2631
2632
2633
2634
2635
26*6
2637
•:38
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
SEY HA N
DÖŞEM E
D Ö ŞEM E-Y O K 6
0.00
D Ö ŞEM E-Y O K 7
SEY HA N
DÖŞEM E
0.00
DÖŞEM E
D O Ş E M E -Y O K 8
SEY HA N
0.00
DÖŞEM E
D O ŞEM E-Y O K 9
SEY HA N
0.00
SEY HA N
DÖŞEM E
DR ALİ M ETE TEŞO Ğ L U
0.00
DÖŞEM E
ERD A L A C ET
SEY HA N
0.00
SEY HA N
DÖŞEM E
K A R A SA LI
0.00
DÖŞEM E
SEY HA N
K U R TU LU Ş CD.
0.00
S EY H A N
DÖŞEM E
M Ü C A H İTLE R
0.00
DÖŞEM E
SEY HA N
TU RA N C EM A L 8 ER İK ER B U LV A R I
0.00
SEY HA N
EMEK
41001
0.00
SEY HA N
EMEK
41002
0.00
EM EK
41003
SEY HA N
0.00
41004
EMEK
SEY HA N
0.00
SEYHAN
EMEK
41005
0.00
SEY HA N
EMEK
41006
0.00
41007
EMEK
0.00
SEY HA N
SEY H A N
EM EK
41008
0.00
41009
SEY HA N
EM EK
0.00
EM EK
41010
SEY HA N
0.00
SEY HA N
EM EK
41011
0.00
EMEK
41012
0.00
SEY HA N
41014
SEY HA N
EM EK
0.00
SEY HA N
EM EK
41015
0.00
SEY HA N
EM EK
41016
0.00
41017
SEY HA N
EMEK
0.00
41018
SEY HA N
EMEK
0.00
41019
SEY HA N
EM EK
0.00
SEYHAN
EM EK
41020
0.00
SEY HA N
EM EK
41022
0.00
SEY HA N
EM EK
41030
0.00
SEY HA N
EM EK
BAKIMYURDÜ
0.00
SEY HA N
EMEK
BARIŞ B U LV A R I
0.00
SEY HA N
EMEK
EM EK
0.00
SEY HA N
EMEK
EM EK -Y O K l
0.00
EM EK -Y O K 2
SEY HA N
EM EK
0.00
SEY HA N
EMEK
EM EK -Y O K 3
0.00
EM EK -Y O K 4
SEY HA N
EM EK
0.00
EM EK -Y O K 6
SEY HA N
EMEK
0.00
SEYHAN
EMEK
TU RA N C EM A L B ER IK ER B U LV ARI
0.00
73002.
SEY HA N
FATİH
0.00
SEYHAN
FATIH
K IY IB O Y U
0.00
SEY HA N
FATİH
0.00
M Ü C A H İTLE R
48234
SEY HA N
FEV ZIPAŞA
0.00
FEV ZIPAŞA
48250
SEY HA N
0.00
48254
SEY HA N
FEV ZIPAŞA
0.00
FEV ZIPA ŞA
VEFA CD.
SEY HA N
0.00
SEY HA N
G AZİPA ŞA
66003.
0.00
SEY HA N
G AZİPA ŞA
M USTA FA K EM A L PA ŞA BU LV ARI
0.00
SEYHAN
G U R SELPA ŞA
75061
0.00
SEY HA N
G U R SEL PA ŞA
75001.
0.00
SEY HA N
G U RSELPA ŞA
75002.
0.00
75004.
SEY HA N
G U R SELPA ŞA
0.00
75005.
SEY HA N
G U R SELPA ŞA
0.00
75014.
SEY HA N
G U R SELPA ŞA
0.00
75019.
G U R SEL PA ŞA
SEY HA N
0.00
75020.
SEY HA N
G U R SELPA ŞA
0.00
75022.
SEYHAN
G U R SEL PA ŞA
0.00
75024.
SEY HA N
G U R SEL PA ŞA
0.00
SEY HA N
G U RSELPA ŞA
75026.
0.00
SEY HA N
G U R SEL PA ŞA
75028.
0.00
SEY HA N
G U R SELPA ŞA
75030.
0.00
SEY HA N
G U R SELPA ŞA
75032.
0.00
SEYHAN
G U R SELPA ŞA
75033.
0.00
SEY HA N
G U R SELPA ŞA
75036.
0.00
75038.
SEY HA N
G U R SEL PA ŞA
0.00
75040
SEYHAN
G U R SEL PA ŞA
0.00
G U RSELPA ŞA
75042.
SEY HA N
0.00
SEY HA N
G U R SEL PA ŞA
75046.
0.00
SEY HA N
G U R SELPA ŞA
75048.
0.00
SEY HA N
75050
G Ü R SEL PA ŞA
0.00
SEY HA N
75062.
0.00
75064.
SEY HA N
GURSEi
SELPA Ş/
0.00
75066.
SEYHAN
0.00
G Û R S E L P A Ş ft-'"
r
SEY HA N__________ G U R SEL PA ŞA ___________l ______________75070._____________________ 0.00
SEY HA N
G Ü R SEL PA ŞA
V
75073.
0.00
ÁM %
/ffS O
/ O.pfl
T .C .
ADANA B Ü Y Ü K ŞE H İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi
Karar No
06.04.2016
2016/04
K A R A R
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
SE Y H A N
SE Y H A N
S EY H A N
SEYHAN
SE Y H A N
SE Y H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY HA N
S EY H A N
SEY H A N
SE Y H A N
SE Y H A N
SE Y H A N
SEYHAN
SE Y H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SE Y H A N
SEY H A N
SE Y H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SE Y H A N
SEY H A N
SEYLİAN
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEYHAN
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SE Y H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEYHAN
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
G U RSELPA ŞA
G U RSELPA ŞA
G U RSELPA ŞA
GURSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
G ÜRSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
G ÜRSELPA ŞA
GURSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
G U RSELPA ŞA
G U RSELPA ŞA
G U RSELPA ŞA
G U RSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
GURSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
GURSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
G ÜRSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
G U RSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
G U RSELPA ŞA
GURSELPA ŞA
G U RSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
G ÜRSELPA ŞA
G U RSELPA ŞA
G U RSELPA ŞA
G ÜRSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
G ÜRSELPA ŞA
G ÜRSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
G ÜRSELPA ŞA
G U RSELPA ŞA
G U RSELPA ŞA
G ÜRSELPA ŞA
G ÜRSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
GÜRSELPA ŞA
G ÜRSELPA ŞA
G ÜRSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
GÜRSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
G Ü RSELPA ŞA
GURSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
GURSELPA ŞA
G URSELPA ŞA
75076.
75078.
75080.
75082.
75084.
75085.
75086.
75088.
75090.
75092.
75094.
75096.
75098.
75101.
75102.
75104.
75106.
75108.
75108.
75111.
75111-1
75112.
75114.
75116.
75118.
75120
75121.
75125.
75128.
75130.
75130-1
75132.
75134.
75135.
75136.
75137.
75138.
75140.
75142.
75143.
75144.
75146.
75148
75150-1
75156.
75158.
75160.
75161.
75162.
75163.
75164.
75166.
75169
75170.
75173.
75174.
75176.
75178.
75180.
75184.
75192.
75196.
75202.
75206.
75212
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
T .C .
A DANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi
Karar No
06.04.2016
2016/04
K A R A R
T .C .
ADANA B Ü YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T arih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2885
2886
2887
2888
2890
2891
2894
2895
2896
2898
2899
2900
2901
2903
2904
2905
2906
2907
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SE Y H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SE Y H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEYHAN
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY HA N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
S EY H A N
SEY HA N
SEY HA N
SEY H A N
SEY HA N
SEY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY HA N
S EY H A N
SEY H A N
SEY H A N
SEY HA N
SEY H A N
S EY H A N
S EY H A N
SEY H A N
SEY HA N
S EY H A N
SEY H A N
SEY HA N
SEY HA N
SEY HA N
£
G U R SELPA ŞA
G Ü R SEL PA ŞA
G Ü R SEL PA ŞA
G Ü R SEL PA ŞA
G Ü R SELPA ŞA
G Ü R SELPA ŞA
H AN ED A N
H A N ED A N
K U RM A LI
K URM ALI
1SMETPAŞA
ISM ETPAŞA
ISM ETPA ŞA
ISM ETPAŞA
ISM ETPA ŞA
İSTİKLAL
K URTULUŞ
KURTULUŞ
K URTULUŞ
K URTULUŞ
K U RTULUŞ
K URTULUŞ
K URTULUŞ
K URTULUŞ
K U RU K O PRÜ
M EY D A N
M ITH ATPA ŞA
M İTH A TPA ŞA
M İTH A TPA ŞA
M İTH A TPA ŞA
M İTH ATPA ŞA
NAM IK KEM AL
N AM IK KEM AL
N AM IK KEM AL
N AM IK KEM AL
PINA R
PINA R
PINA R
PINA R
PINA R
PINA R
PINA R
PINA R
PINA R
PIN A R
PINA R
PINA R
PIN A R
PINA R
PINA R
PINAR
PINA R
PINAR
PINA R
PINA R
PINA R
PINA R
PINA R
PINA R
PINAR
PINAR
PINAR
PINA R
PINAR
PINA R
PINAR
PINAR
PINAR
PINAR
PINAR
PINAR
PINAR
PINA R
PINAR
PINAR
PINAR
n
G U R SEL PA ŞA - YOK97
G U R SEL PA ŞA -Y O K 99
K IY IB O Y U
M AV İ BU LV AR
Ö Ğ R E TM EN LER BU LV ARI
SEM T PAZARI
35031
BA K IM Y U R D U CD.
BA K IM YURD U
K URTULUŞ
51221 SK.
51231.
BARIŞ CD.
K IYIBO Y U
Y EŞILEV LER
BA KIM Y U R D U CD.
64001
64002
64011
64015
A TA TÜ RK CD.
C U M H U R İY E T CD.
K ARA SA LI CD
M Ü CA H İTLER
BA KIM YURD U CD
BAK IM YURD U CD.
58034.
58130.
58152.
A LPA R SLA N TÜ RK EŞ BULVARI.
K IY IBO Y U
65020
M USTA FA K EM A L PA ŞA BUL.
M Ü CA H İTLER
N ESRİN O LG UN
68032
72026
73218
74002
74004
74005
74006.
74009
74010
7401 l
7401
74013
74013.-1
74015
74017
74020
74021
74023
74025
74029.
74030
74031
74033.
74035
74045
74047.
74049
74051.
74053.
74064.
74065.
74066.
74067.
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74068
74069
74073.
74084
74094.
74102
74103
0.00
0 00
0.00
u m ______ ______
o.oo_____
000
0.00
0.00
0.00
0.00
286.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113.40
90.34
79.51
85.85
0.00
20.01
183.00
50.74
50.00
50.00
10.32
23.91
14.91
215.82
215.82
215.82
52.82
1 0 1 .1 0
30.05
96.59
96.59
27.58
36.09
27.58
27.58
159.00
0.00
133.85
115.55
76.19
87.26
189.29
358.85
113.55
201.27
147.9
70.85
123.99
95.41
139.34
104.48
70.85
92.39
80.48
101.31
51.94
57.72
67.31
103.16
40.45
30.20
87.98
34.41
71.89
113.35
121.31
50.27
173.22
144.92
110.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0 .C0
0.00
0.00
: oo
0 00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 13.40
90.34
79.51
85.85
286. i t
20.01
183.00
50.74
50.00
50.00
10.32
23.91
14.91
215.82
215.82
215.82
52.82
101.10
30.05
96.59
96.59
27.58
36.09
27.58
27.58
159.00
0.00
133.85
115.55
76.19
87.26
189.29
358.85
113.55
201.27
380.33
147.98
70.85
123.99
95.41
139.34
104.48
70.85
92.39
80.48
101.31
51.94
57.72
67.31
103.16
40.45
30.20
87.98
34.41
121.89
113.35
121.31
50.27
173.22
144.92
110.82
117.58
35.21
99.40
90.21
T .C
ADANA BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi
Karar No
//iz
06.04.2016
2016/04
.
a
T .C .
ADANA B Ü Y Ü K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi
Karar No
06.04.2016
2016/04
T .C .
A DA N A BÜ YÜ KŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi : 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
T .C .
ADANA BÜ Y Ü K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T a r i h i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
k ,r\y ]/lA e n
\
T .C .
ADANA BÜ Y Ü K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi
Karar No
06.04.2016
2016/04
T .C .
ADANA BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T a r ih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
ı ,—i fi-HvZİİÂV"' foh
T .C .
ADANA BÜ Y Ü K ŞE H İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T arih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
________
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
KARAR
Y U REG İR
H AY D ARO G LU
166
167
Y UREGİR
H AY D ARO Ğ LU
Y UREGIR
H AY D ARO Ğ LU
168
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
170
Y U REG İR
H AY D ARO G LU
177
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
178
Y UREGİR
187
H AY D ARO Ğ LU
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
188
Y ÜREĞİR
H AY D ARO Ğ LU
189
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
190
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
191
Y U REG İR
H AY D ARO G LU
192
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
195
Y UREGİR
H AY D ARO Ğ LU
198
YUREGİR
H AY D ARO G LU
200
YUREGİR
H AY D ARO G LU
201
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
202
YUREGİR
H AY D ARO G LU
203
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
204
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
206
YUREGİR
207
H AY D ARO G LU
Y UREGİR
208
H AY D ARO G LU
Y UREGİR
HAY D ARO G LU
211
YUREGİR
H AY D ARO G LU
215
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
219
Y UREGİR
HAY D ARO G LU
222
YÜREĞİR
H AY D ARO G LU
225
YUREGİR
H AY D ARO G LU
221
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
229
YUREGİR
HAY D ARO G LU
231
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
232
YUREGİR
H AY D ARO G LU
233
Y UREGİR
234
H AY D ARO G LU
YUREGİR
H AY D ARO G LU
240
Y ÜREĞİR
H AY D ARO G LU
246
Y UREGİR
247
HAY D ARO G LU
YÜREĞİR
H AY D ARO G LU
248
Y ÜREĞİR
249
H AY D ARO G LU
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
250
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
252
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
253
YUREGİR
H AY D ARO G LU
256
257
YÜREĞİR
H AY D ARO G LU
YUREGİR
H AY D ARO G LU
258
Y UREGİR
259
H AY D ARO G LU
Y ÜREĞİR
H AY D ARO G LU
260
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
261
YÜREĞİR
262
H AY D ARO G LU
YUREGİR
H AY D ARO G LU
263
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
270
Y UREGİR
278
H AY D ARO G LU
YUREGİR
H AY D ARO G LU
306
YUREGJR
H AY D ARO G LU
H A Y D A RO Ğ LU M H YOKİ
YUREGİR
H AY D ARO G LU
H A Y D A RO Ğ LU M H Y O K II
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
H A Y D A RO Ğ LU M H YOK 12
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
H A Y D A RO G LU M H YOK 15
YUREGİR
H AY D ARO G LU
H A Y D A RO Ğ LU M H YOK2
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
H A Y D A R O Ğ LU M H YOK2I
Y ÜREĞİR
H AY D ARO G LU
H A Y D A R O G LU MH YOK23
YUREGİR
H AY D ARO G LU
H A Y D A RO Ğ LU MH YOK24
YÜREĞİR
H AY D ARO G LU
H A Y D A R O Ğ LU M H YOK3
YUREGİR
H AY D ARO G LU
H A Y D A RO Ğ LU MH YOK4
Y UREGİR
H AY D ARO G LU
H A Y D A RO Ğ LU MH YOK5
YUREGİR
H AY D ARO G LU
H A Y D A RO Ğ LU M H YOK6
YUREGİR
H AY D ARO G LU
H A Y D A RO Ğ LU M H YOK7
Y ÜREĞİR
H AY D ARO G LU
H A Y D A RO G LU MH YOK9
Y UREGİR
HAY D ARO G LU
K A RA TA Ş BU LV ARI
YÜREĞİR
K A RA CA OG LA N
ŞHT JN D R.ER M USTA FA G OK SA L
YUREGİR
2399
ÖZGÜR
YUREGİR
O ZG UR
2402
Y ÜREĞİR
O ZGUR
2376
YÜREĞİR
Ö ZGÜR
" sf
2388
YUREGİR
2396
Ö ZG Ü R
.. ^ /
Y UREGİR
/
2401
Ö ZG Ü R
^
YUREGİR
ZG ÜR
KADİFE
YÜREĞİR_____________ Ö ZGÜR__________
//
KAD
İFE CD.
YUREGİR
Ö ZG Ü R
K A M ELY A
.
YÜREĞİR
| \\
J
/ 7
i L
r, a - Y İ / Î
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.oo
¿C
0.00
0.00
•%
0.00
0.00
0.00
000
Cj
0.00
0.00
0.00_________
<
0.00
/W jO
254.87
43.77
201.78
197.35
138.19
112.94
78.16
55.20
34.17
130.43
37.69
163.43
312.32
135.92
43.12
55.96
1 11.45
43.80
69.38
49.90
124.69
54.74
49.61
119.81
108.98
50.00
50.00
151.79
257.89
278.39
104.33
320.95
65.52
50.00
174.85
48.67
50.00
93.50
76.08
284.70
144.12
40.45
164.99
50.94
274.04
50.00
145.80
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
68.28
51.06
114.57
102.96
176.33
150.83
50.00
60.95
191.92
76.53
112.96
97.78
77.96
50.00
112.26
82 63
—
254.87
43.77
201.78
197.35
138.19
112.94
78.16
55.20
34.17
130.43
37.69
163.43
312.32
135.92
43.12
55.96
111.45
43.80
69.38
49.90
124.69
54.74
49.61
119.81
108.98
50.00
50.00
151.79
257.89
278.39
104.33
320.95
65.52
50.00
174.85
48.67
50.00
93.50
76.08
284.70
144.12
40.45
164.99
50.94
274.04
50.00
145.80
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
68.28
51.06
114.57
102.96
176.33
150.83
50.00
60.95
191.92
76.53
112.96
97.78
77.96
50.00
112.26
/
82.63
^
J
\
1
I
n
\ »W». 40
S h jo .o o
\
|
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
000
0.00
0 00
000
0 00
000
0 00
0 00
000
000
0.00
000
0.00
0.00
000
0 00
0 00
0.00
000
0 00
0.00
0 00
0.00
0 00
000
000
0.00
0 00
0 00
0.00
0 00
0.00
0.00
0 00
0.00
0 00
0 00
0 00
0 00
0.00
0 00
0 00
0 00
0.00
0 00
0 00
1
u u ı)
§y.oo
g ^ fo o
^ iP 0 ° R a i k i
f ! ^ r l | ^ î fJH-47
p 4 .4 7
k * M .4 7
%
/ / >
//
'
T .C .
ADANA BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T a r ih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
d
YÜREĞİR
YUREGİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YÜREGIR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREGIR
YÜREĞİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YUREGİR
YÜREGIR
YUREGİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YÜREĞİR |
YUREGİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
Y ÜREĞİR
YÜREĞİR
YUREGİR
Y ÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
Y ÜREĞİR
YUREGİR
YÜREĞİR
Y ÜREĞİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YUREGİR
s n Ss.
O ZG UR
Ö ZG ÜR
O ZG UR
ÖZGÜR
PTT EVLERİ
PTT EVLERİ
PTT EVLERİ
SARICA M
SARICAM
SARICA M
SELA H A T TIN EYYUBİ
SELA H A T TIN EYYUBİ
SERIN EV LER
SERIN EV LER
S1NANPAŞA
SINA N PA ŞA
SINA N PA ŞA
SINANPAŞA
SINANPAŞA
U LU BATLÍ HAŞAN
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAM AÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAM AÇLI
YAM AÇLI
YAM AÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAMAÇLI
YAMAÇ 1 I
YAMAÇLI
Y AM A ÇLI
Y,AMAÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAMAÇLI
YAMAÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAMAÇLI
YAM AÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAM AÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAM AÇLI
Y .AMAÇLI
YAM AÇLI
YAM AÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAM AÇLI
YAM AÇLI
YAM AÇLI
YAM AÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAMAÇLI
YAM AÇLI
YAM AÇLI
YAMAÇLI
YAMAÇLI
YAMAÇLI
A
O ZG U R M AH Y OK !
O ZG U R M A H YOK2
O ZG U R M A H YOK3
O ZG U R M H YOK4
3584 SK.
75. YIL C U M H U R İY E T BUL.
K OZAN CD.
2405
IHLAM UR
K A M EL Y A CD.
75.YIL C U M H U R İY E T BUL.
ŞHT. JND. ER M U STA FA G Ó K SA L CD .
M USTA FA K EM A L PA ŞA BUL.
ŞHT. JND . ER M U STA FA G O K SA L C D .
4019
4054.
4068.
IH LA M U R
K IŞLA CD.
K OZAN CD.
565
568
569
570
571
572
575
577
578
581
582
586
587
589
589-1
590
592
593
595
596
597
598
599
600
601
603
604
605
606
608
609
612
613
614
615
616
617
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
631
632
633
634
635
636
636
637
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
000
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98.68
96 30
49.74
55.71
131.96
131 96
131 96
22.69
22 69
292.26
292.26
292.26
292.26
292.26
292.26
292.26
292.26
292 26
46.57
121.99
31.34
84 85
85.01
65 93
67.67
134.72
332 44
39 56
46 0 5
252 35
288 96
92.72
44 69
136.02
13 81
1 11 38
10 7,77
8 0 71
103.03
52.67
» 36
43 08
139 34
128 55
134 46
91 55
23 34
262 52
68.56
3 9 49
77 87
75 43
000
0.00
000
000
0.00
0.00
000
0.00
0 00
000
0.00
0.00
000
0 00
0.00
0.00
0 00
0.00
0 00
0.00
0 00
000
0.00
Pv
4 J,
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
i
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98.68
96.30
49.74
55.71
131.96
131.96
131.96
22.69
292.26
22.69
292.26
292.26
292.26
292.26
292.26
292.26
292.26
292.26
292.26
46.57
121.99
31.34
84.85
85.01
65.98
67.67
134.72
332.44
39.56
46.05
252.85
288.96
92.72
49.69
136.02
18.81
1 11.8
107.77
80.71
103.03
52.67
33.36
48.08
139.84
128.55
134.46
91.55
23.34
262.52
68.56
89.49
77.87
75.43
T .C .
A DANA B Ü YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T arihi: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREG[R
YÜREĞİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YÜREĞİR
Y UREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
1 YÜREĞİR
; YUREGİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YÜREĞİR
YUREGİR
YÜREĞİ '
YUREC-.R
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
VUREGIR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
YUREGİR
VUREGIR
YUREGİR
Y EN İDO G AN
Y EN İDO G AN
Y EN İM A H ALLE
YEN İM A H ALLE
YEN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y ENİM AHALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y ENİM AHALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
YEN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y ENİM AHALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
YEN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
YEN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y ENİM AHALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
YEN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İM A H ALLE
Y EN İDO Ğ AN M H YOK2
Y EN İD O G A N M H YOK3
4288
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4329
4330
433 1
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4340
4343
4345
4346
4347
4349
4350
4361
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4378
4379
4383
4390
4394
4395
4399 SK.
D400
[N C IR L IK C D
PERŞEM BE PAZARI
ŞEHİT POLİS M EM U R U A H M ET TOPRA
|
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0 00
0.00
000
0 00
0.00
0.00
0 00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
000
000
0.00
0.00
000
000
0 00
0 00
ooo
0 00
0 00
0 00
0.00
000
0 00
000
0.00
000
0 00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151.05
115.45
137.72
93.50
369.34
67.84
57.59
64.14
62.25
114.80
118.61
118.59
107.38
112.19
123.27
124.60
147.72
123.80
123.80
130.47
125.30
126.27
120.79
51.95
115.85
38.38
50.00
144.35
192.32
236.10
267.29
316.99
330.83
356.41
389 02
330.43
362.93
380.42
391.80
141.43
129.07
37.38
251.55
95.85
937.34
84.33
85.88
88.60
95.67
89.44
93.35
102.18
105.08
220.04
1,277.05
234.67
210.37
422.93
364.61
347.53
50.00
50.00
50.00
147.92
284.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151.05
115.45
137.72
93.50
369.34
67.84
57.59
64.14
62.25
114.80
118.61
118.59
107.38
112.19
123.27
124.60
147.72
123.80
123.80
130.47
125.30
126.27
120.79
51.95
115.85
38.38
50.00
144.35
192.32
236.10
267.29
316.99
330.83
356.41
389.02
330.43
362.93
380.42
391.80
141.43
129.07
37.38
251.55
95.85
937.34
84.33
85.88
88.60
95.67
89.44
93.35
102.18
105.08
220.04
1,277.05
234.67
210.37
422.93
364.61
347.53
50.00
50.00
50.00
147.92
284.68
|
\
A
M
vK
\* Ç
\
T .C .
ADANA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T a r ih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
_________________________________________ K A R A R _______________________________
11. S u p e ro n lin e İletişim H iz m e tle ri A . Ş . ’nin 0 5 .0 4 .2 0 1 6 tarih ve T - G H - 0 5 0 4 2 0 16-0142 sayı ve
N isan A y ı Ç a lış m a P ro g ra m ı k o n u lu g ü n d e m m a d d e s i d eğ e rlen d irild i.
S u p e ro n lin e İletişim H iz m e tle ri A .Ş. ta ra fın d a n g ö n d e r ile n y a z ıd a 2 0 1 6 yılı N isan ayı iç erisin d e
a ş a ğ ıd a k i g ü z e rg â h la r d a alt y ap ı tesisi için y a p ıla c a k kazı ç a lış m a la rıy la ilgili bilgi su n u lm u ştu r. T a le p
ed ilen g ü z e rg â h la r d a altyapı tesisi ç a lışm ası y a p ıla b ilm e s i için altyap ı tesisi a ç ım ruhsatı b e d e lin in
altyapı y atırım h e s a b ın a y a tırıld ık ta n so n ra B iiy ü k şe h ir B eled iy esi M ali H iz m e tle r D aire B a ş k a n lığ ı’nın
ilgili
belgeyi
AYKOME
Şube
M ü d ü r l ü ğ ü 'n e
g ö n d e rm e le ri
şartı
ile altyapı
tesisi
a ç ım
ru h satı
j verilm esin e o y birliğ iy le karar verilm iştir.
Ruhsatı çıkm ış(No:457) süre uzatımı bekleyen 4 adet fttx Bağlantısı branşman kazılarına izin
verilmesi
Ruhsatı çıkm ış(No:491) sure uzatımı bekleyen 4 adet Fttx Bağlantısı branşman kazıları izin
verilmesi
Osi 6.Böl. M d. tarafından Kamulaştırma yapılan Demirçit Göleti ve Kanalılarının denk geldiği FO
batlarımızın deplase izinlerinin verilmesi
ikibinevler Sitesi'nin branşm an d e o I a s e s i izinlerinin verilmesi
CUYOL Sahamızın bulunduğu alanın Adana BB-Emlak ve istimlak Daire Başkanlığı tarafından
istimlak edilmesi nedeniyle bu kuleye bağlı devrelerin Bastu ve Yakap sahalarına aktarımı için
izinlerin verilmesi
Abonelerin yoğun talebine binaen kısa mesafeli branşman kazıları için ruhsatların verilm esi
UDHB onayı ile talepte bulunulan yerlerin ruhsatlarının verilmesi
I
I
12.
Saim beyli İlçe Belediyesi Fen İşleri M ü d ü rlü ğ ü ’nün 03.03.2016 tarih, 3 3453578/313/96 sayı ve
; Altyapı Kazıları Hk. k o n u lu g ü n d e m m a d d e s i d eğ erlen dirildi.
Saimbeyli İlçe B eled iy esi s o r u m lu lu ğ u n d a b u lu n a n y o lla rd a y ap ıla c a k o la n altyapı ç a lışm aları n e d e n iy le
ı
b o z u la c a k o lan z e m in le r in eski
halin e getirilm esi işlem inin Saim beyli
İlçe B eled iy esi ta ra fın d a n
y ap ılm a s ın a , altyapı ç a lış m a s ı y a p a c a k k urum ve kurulu şların B ü y ü k ş e h ir B elediyesi A lty a p ı Y a tırım
h e s a b ın a yatırdıkları z e m in a ç ım ü c re tin in Saimbeyli İlçe B elediyesi h e s a b ın a ak ta rılm a s ın a o y birliğiyle^
T .C .
A DA N A BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T a r ih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
_________________________________________ K A R A R _______________________________
13. Ç u k u r o v a İlçe B eled iy esi F en İşleri M ü d ü r l ü ğ ü ’n ü n 14 /03 /20 16 tarih, 3 3 4 5 3 5 7 8 /3 1 3 /2 6 1 sayı ve
P ro to k o l K ararı Hk. ko n u lu g ü n d e m m ad d d esi, g ü n d e m i n 15. Maddesi o lan A K S A G A Z Dağıtım A.Ş.
A d a na Bölge M ü d ü rlü ğ ü ’nün 12.03.2016 tarih, A Ç D G .2-16/1 1970 sayı ve Üst K aplam a Protokolleri konulu
g ü n d e m m a d d e s i değe rlend irildi.
A K S A G A Z D a ğ ıtım A.Ş. A d a n a B ölge M ü d ü rlü ğ ü ta ra fın d a n y ü rü tü le n A d a n a D o ğ a lg a z D ağ ıtım
P rojesi 2 0 1 6 Yılı Y a p ım ve M o n taj İnşaat İşi k a p s a m ın d a ; Ç u k u ro v a İlçe B eled iyesi s o ru m lu lu ğ u n d a k i
y o lla rd a ve k a ld ırım lard a, A K S A G A Z
doğalgaz
şebeke
çalışm aları
Dağıtım A.Ş. A d a n a B ölg e M ü d ü rlü ğ ü
s ıra s ın d a
tahrip
edilen
k a p la m a
(asfalt,
p a rk e
ta ra fın d an y ap ılan
vs.)
y o lların
üst
k a p la m a la rın ın A Y K O M E k a r a rla r ın a g ö re aslına ve te k n iğ in e u y g u n o la ra k eski h aline g e tirilm esi için
Ç u k u r o v a İlçe B eled iyesi ile p ro to k o l yap ıld ığ ı belirtilm e k te d ir.
A lty a p ı K o o r d in a s y o n Ş u b e M ü d ü rlü ğ ü n c e ; A K S A G A Z D a ğ ıtım A.Ş. A d a n a B ölg e M ü d ü rlü ğ ü
ta ra fın d a n Ç u k u ro v a İlçe B e le d iy e si s o r u l d u ğ u n d a k i
b ö lg e le rd e y ap ılac ak o lan d o ğ a lg a z altyapı
ç a lış m a la rı b a ş v u ru la rı d e ğ e rle n d irilirk e n ; söz k o n u s u p r o to k o ld e yer alan h u su s la r d o ğ ru ltu s u n d a
altyapı tesisi a ç ım ruhsatı d ü z e n le n m e s i n e oy birliği ile k a ra r verilm iştir.
14. A K S A G A Z Dağıtım A.Ş. A d a n a Bölge M üd ürlü ğü’nün 07.03.2016 tarih, A Ç D G .2 -1 6 /1 1944 sayı ve
Üst K aplam a Protokolleri konulu g ü n d e m m add eleri değ e rlen d irild i.
A K S A G A Z D a ğ ıtım A.Ş. A d a n a B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü ta ra fın d a n y ü rü tü len A d a n a D o ğ a lg a z D a ğ ıtım
P rojesi 2 0 1 6 Yılı Y ap ım ve M o n ta j İnşaat İşi k a p s a m ın d a ; S e y h a n İlçe B elediyesi s o ru m lu lu ğ u n d a k i
y o lla rd a ve k aldırım lard a, A K S A G A Z
d oğalgaz
ş eb e k e
çalışm aları
s ıra s ın d a
Dağıtım A.Ş. A d a n a
tahrip
ed ilen
B ölge M ü d ü rlü ğ ü tara fın d a n y a p ıla n
k a p la m a
(asfalt,
parke
vs.)
y o lla rın
J
üst
k a p la m a la rın ın A Y K O M E k a r a rla r ın a gö re aslına ve tek n iğ in e u y g u n o larak eski h alin e g e tirilm e s i için
S e y h a n İlçe B eled iy esi ile p ro to k o l y a p ıld ığ ı belirtilm ektedir.
A lty a p ı K o o rd in a s y o n Ş u b e M ü d ü rlü ğ ü n c e ; A K S A G A Z D a ğ ıtım A.Ş. A d a n a B ölge M ü d ü rlü ğ ü
tara fın d a n
Seyhan
İlçe
B e le d iy e s i
so ru lu lu ğ u n d a k i
b ö lg e le rd e
y a p ıla c a k
o lan
d o ğ a lg a z
ıj
altyapı V
ç a lış m a la rı b aşv u ru la rı d e ğ e rle n d irilirk e n ; söz k o n u su p ro to k o ld e y er alan h u su slar d o ğ ru ltu s u n d a
a ltyapı tesisi a ç ım ruhsatı d ü z e n le n m e s i n e o y birliği ile k a ra r verilm iştir.
\
.
T .C .
ADANA B Ü YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T a r i h i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
15. A K S A G A Z Dağıtım A.Ş. Adana Bölge M üd iirlüğü ’n ü n 23.03.2016 tarih, A Ç D G .2-16/12049 sayı ve
Üst K ap lam a Protokolleri k o n u lu g ü n d e m m a d d e le ri d eğ e rle n d irild i.
A K S A G A Z D a ğ ıtım A .Ş . A d a n a B ölge M ü d ü rlü ğ ü ta ra fın d a n y ü rütülen A d a n a D o ğ a lg a z D a ğ ıtım
P ro jesi 20 16 Yılı Y a p ım v e M on taj İnşaat İşi k a p s a m ın d a ; Y ü reğir İlçe B eled iy esi s o r u m lu lu ğ u n d a k i
y o l l a r d a ve k ald ırım la rd a ,
doğalgaz
şebeke
AKSAGAZ
ç a lış m a la r ı
Dağıtım A.Ş. A d a n a
sırasın d a
tahrip
e d ilen
B ölge M ü d ü rlü ğ ü
k a p la m a
(asfalt,
p arke
tarafınd an y a p ıla n
vs.)
y olların
üst
k a p la m a la rın ın A Y K O M E k a ra rla rın a gö re a s lın a ve te k n iğ in e u y g u n o lara k eski h a lin e g etirilm esi için
Y ü re ğ ir İlçe B elediyesi ile p ro to k o l yap ıld ığı belirtilm e k te d ir.
A lty a p ı K o o rd in a s y o n Ş u b e M ü d ü rlü ğ ü n c e ; A K S A G A Z D ağ ıtım A.Ş. A d a n a B ölge M ü d ü rlü ğ ü
ta ra fın d a n
Y üreğir
İlçe
B e led iy esi
soru ld u ğ u n d ak i
b ö lg e le r d e
yap ılac ak
o lan
d o ğ a lg a z
altyapı
ç a lış m a la rı b aşvuruları d e ğ e rle n d irilirk e n ; sö z k o n u s u p r o to k o ld e yer alan h u s u s la r d o ğ ru ltu s u n d a
alty ap ı tesisi a ç ım ruhsatı d ü z e n le n m e s in e o y birliği ile k a r a r verilm iştir.
16.
A K S A G A Z Dağıtım A.Ş. Adana Bölge M ü d ü rlü ğ ü ’nün 25.03.2016 tarih, A Ç D G .2-16/12055 sayı ve
Üst K aplam a Protokolleri konulu g ü n d e m m a d d e le ri d eğ e rlen d irild i.
A K S A G A Z D a ğ ıtım A .Ş. A d a n a B ölge M ü d ü rlü ğ ü ta ra fın d an y ürütülen A d a n a D o ğ a lg a z D ağıtım
P rojesi 201 6 Yılı Y a p ım ve M o n taj İnşaat İşi k a p s a m ın d a ; S arıça m İlçe B eled iyesi s o ru m lu lu ğ u n d a k i
y o lla rd a ve k a ld ırım lard a, A K S A G A Z
doğalgaz
şeb ek e
ç a lış m a la rı
s ırasın d a
Dağıtım A.Ş. A d a n a
tahrip
e d ile n
Bölge M ü d ü rlü ğ ü ta ra fın d an y a p ıla n
k a p la m a
(asfalt,
parke
vs.)
y o lların
üst
ça p la m aların ın A Y K O M E k a ra rla rın a göre a slın a ve te k n iğ in e u y g u n o larak eski h aline g etirilm esi için
S a rıç a m İlçe B elediyesi ile p ro to k o l y apıldığı b elirtilm ek ted ir.
A lty ap ı K o o rd in a sy o n Ş u b e M ü d ü rlü ğ ü n c e ; A K S A G A Z D ağıtım A.Ş. A d a n a B ölge M ü d ü r lü ğ ü
tara fın d a n
S arıça m
İlçe
B eled iy esi
so ru lu lu ğ u n d a k i
b ö lg e le rd e
yap ılac ak
olan
d o ğ a lg a z
altyap ı v
ç a lış m a la rı başv uruları d eğ e rle n d irilirk e n ; sö z k o n u s u p ro to k o ld e yer alan h u su slar d o ğ ru ltu s u n d a
a ltv a n ı te sisi a r ım ruhsatı d iİ7 e n le n m e sm e n v b irlim ile k a ra r v e rilm iş tir
^ -
\
T .C .
ADA N A BÜ Y Ü K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
( A
Y
K
O
M
E )
Karar T a r ih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
___________________________________K A R A R __________________________
17. S a rıç a m İlçe B eled iy esi F en İşleri M ü d ü r l ü ğ ü ’n ü n 3 1 .0 3 .2 0 1 6 tarih, 1 3 8 9 5 6 6 2 /3 9 /2 9 6 -2 5 4 2 sayı
ve K azı B edelleri k o n u lu g ü n d e m m a d d e s i d eğ e rlen d irild i.
S a rıç a m İlçe B e le d iy e s i s o ru m l u l u ğ u n d a b u lu n a n y o lla rd a y a p ıla c a k o lan altyapı çalışm aları n e d e n iy le
b o z u la c a k
o la n
z e m in le r in
eski
haline
g e tirilm e s i
iş le m in in
S a rıç a m
İlçe
B eled iy esi
ta ra fın d a n
y ap ılm a s ın a , a lty a p ı ça lışm ası y a p a c a k k u ru m ve k u ru lu ş la rın B ü y ü k ş e h ir B elediyesi A lty ap ı Y atırını
h e s a b ın a y atırd ık ları z e m in a ç ım ü c re tin in S a rıç a m İlçe B e le d iy e s i h esa b ın a a k ta rılm a s ın a o y b irliğiy le
k arar verilm iştir.
18. Fen İşleri Daire B a ş k a n lığ ın c a K ışla C a d d e s i-E g e B agatur B ulvarı kesişim i, M .K e m a l p a ş a
B ulvarı- Ege B a g a tu r B ulvarı K e sişim i, D r.M ith a t Ö z s a n B ulvarı- Ege B ag atu r B ulvarı K e sişim i, Y ıldız
C a d d e s i- Yeşil B u lv a r K e sişim i S u la m a K analı Ü zeri, Y ü re ğ ir İlçesi Irm akbaşı M a h a lle si(K ilis e K öy ü)
nde K ö p rü G e n iş le tm e İnşaatı ve S e y h a n İlçesi Y e şilo b a M a h a lle si M etal Sanayii Sitesi ile H ip o d ro m
Arası, S ey h a n İlçesi K ıy ıb o y u B u lv arı A y d ın la r M ah a lle si D Sİ S ağ İsale kanalı Ü zerine K ö p rü İnşaatı
işlerine yer tes lim i y ap ılarak b a şla n m ış olup;
S ö z k o n u su inşaat alanları içerisin d e alt y apı tesisi b u lu n a n k u ru m ve kuru lu şlar tara fın d an p ro jey e
u y g u n o lara k d e p la s e le rin in ived ilik le y a p ılm a s ı ve m e n h o l, rögar, s a h a d o lap ların ın ilgili k u ru m
ta ra fın d an u y g u n k o t ve y erlere a lın m asın a.
T .C .
A DA N A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar Tarihi: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
Y u k a rıd a m a d d e le r h a l i n d e y azılı k on uların ilgili k u r u m l a r c a gereğinin y ap ılm a s ın a .
B ü y ü k ş e h ir B e le d y esi
M e h m i t S A İ-tlİ i f*'
B ü yü k şeh ir B elediyesi
H u kuk M üşav irliğ i
(K atılm ad ı)
B ü y ü k ş e h i / B e le d i y e s i i\
M u h ta r lığ a ? D aire B ş k .^
Bekir n r TOiiKAiiLV
2. B ö Ig ? K o o rd . Şb. M d.
îfy B S P -
U laşım D aire B a ş k a n lığ ı
Z afer A R S L A N
Traf. Sin. Şb. M d V.
B ü y ü k şeh ir B e led iy ec i
an lığ ı
Fen İşleri
tşbara â
AY ¿ O M B
anlığı
B ü y ük şei
B aşkanlı
Mitat 1T1RIK
Z ab ıta Trafik Şub Md.
Ç u k u ro v a İlçe
S arıça m İlçe B elediye B a şk an lığ ı
A dem G Ö K
Fen İşleri M & t /
C e y h a n İlçe B elediye B aşk a n lığ ı
(K atılm adı)
^
T .C .
ADANA BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(A Y K O M E)
Karar T a r ih i: 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
KaraisalI İlçe B e le d iy e B aşk an lığ ı
(R esu l K A P L A N
Md. V.
im â l
Pozantı İlçe B e le d iy e
Ram a|
Fen
Karataş ffçe B e le d iy e B a şk an lığ ı
M ehm et
K o z an ilçe B e l e d i v e ^ a ş k a n l ı ğ ı
İ h s a n |K ? L A T
l'e-rtİşlc/i M d.
Y u m u rtalık İlçe B eled iy e B aş k a n lığ ı
(K a tılm a d ı)
A lad a ğ İlçe B eled iy e B a şk an lığ ı
(K a tılm a d ı)
F en İsf o f / ¡VJÜ
Tufanjzfeyli/flçe B e le d iy e B aşkanlığ ı
(K a tılm a d ı)
Feke İlçe B eled iy e B a ş k an lığ ı
(K a tılm ad ı)
/ )>
/
S aim beyli İlçe B ö ıe d iy e B aşk anlığ ı
M ev jü t MJF
B aşk an jYMclimcisi
A S K İ G en el M ü d ü rlü ğ ü (Y a tır a n la r )
İm am oğ lu İlçe Bele'd iy e B aşk an lığ ı
( K a t l i n adı)
M illi S a v u n m a B ak anlığ ı
A d a n a İnşaat E m lak B ö lge B a ş k a n lığ ı
D ilek B O Z K U R T
H arita M üh.
A S K İ G enel M ü d ü r l ü ğ ü (İşle tm e le r)
( K a tılm a d ı)
U laştırm a D enizcilik Ve P lab erle şm e B a k a n lığ ı
V .B ö lge M ü d ü rlü ğ ü
(K a tılm ad ı)
EİAŞ 18. B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü
M ehm et G Ü L
Ş eh ir P lancısı
K G M 57. Ş u b e Şefliği
(K a tılm ad ı)
Yat.
J r
1
"
"
Id ıifrÜ LÜ
İnpAla/ B aşk anı
(jjZ T ?
T .C .
ADANA BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi
(AYKOME)
Karar Tarihi : 06.04.2016
Karar No
: 2016/04
K A R A R
O rm a n ve S u İşleri B akanlığı
A d a n a B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü
(K a tılm a d ı)
B o ru H atları İle Petrol T a ş ı m a A.Ş.
Petrol İş letm eleri B ölge M ü d ü rlü ğ ü
(K a tılm a d ı)
T }
E D A $ İl/M üdürliiğü
Y apım işleri T a k ım Y ö n e tic is i"
If-Uadd&ie i^*V=t-5- ¿¿iu
Ipî ,
O rm a n ve S u İşleri B ak an lığ ı
7. B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü
Ö m er Reha T O P A L B E B E K
Ş e h ir Plancısı
T ü rk T e le k o m G ü n e y il (Adana),
x ^ y B < j l s ee MMt üi ödtüt tr^i üg gu ü, / / /
" R aanm a z a n B O Z K l i R T
/
M üdür
D Sİ 6. B ölg e M ü d ü rlü ğ ü
C elal Ş İŞ M A N
A S O Sb. Md.
V o d a fo n e N et İletişim H izm etleri A.Ş.
(K a tılm a d ı)
TÜRKSAT
A K S A G A Z /D a ğ ^ tım A.Ş.
Adarja BöYge M ü d ü r lü ğ ü
>ehm uz E V R E N ^
l Y a p V Şe'*
ve
S up ero n lin e İletişim H izm etleri A.Ş.
(K a tılm a d ı)

Benzer belgeler

faaliyet raporu 2011 - İstanbul Trafik Vakfı

faaliyet raporu 2011 - İstanbul Trafik Vakfı D İ Ğ . O L A Ğ A N D I Ş I G İ D E R V E Z A R A R L A (RF a a l i y e t l e r e s n a s ı n d a v e r i l e n z a r a r l a r - s i g k a r ş . g i d . )

Detaylı

çukurova belediyesi ramazan etkinlikleri iftar yemekleri proğramı

çukurova belediyesi ramazan etkinlikleri iftar yemekleri proğramı ÇUKUROVA BELEDİYESİ RAMAZAN ETKİNLİKLERİ İFTAR YEMEKLERİ PROĞRAMI TARİH

Detaylı

yüreğir ilçesi mahalle listesi

yüreğir ilçesi mahalle listesi YÜREĞİR İLÇESİ MAHALLE, CADDE VE BULVAR SAYISI SIRA NO

Detaylı

Otel Detayları - Adana Masel Hotel

Otel Detayları - Adana Masel Hotel Beyazevler Mahhallesi Adnan Kahveci Bulvarı No: 46 Çukurova Adana Tel: 0(322) 292 00 00 Fax: 0(322) 285 00 00 [email protected] www.maselhotel.com

Detaylı

Şubat 2016 Kararları - Adana Büyükşehir Belediyesi

Şubat 2016 Kararları - Adana Büyükşehir Belediyesi T a d i l a t ı Y a p ı n ı İşi. B ü yü kşeh ir Belediyesi S o ru m lu lu ğ u A l t ı n d a B u l u n a n A n a C a d d e ve B u l v a r l a r d a Yo l ve K a l d f ı r ı m Y a p ı l m a s ı İşi.

Detaylı