2007 Dodge Caliber (PM) Kullanım Kılavuzu 0406_TR

Transkript

2007 Dodge Caliber (PM) Kullanım Kılavuzu 0406_TR
DODGE CALIBER
KULLANIM KILAVUZU
ÝÇÝNDEKÝLER
1
2
GÝRÝÞ ....................................................................................................................................................................................................................... 3
ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR ......................................................................................................... 7
3
ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ ................................................................................................................................................................................. 39
4
ÖN PANEL ............................................................................................................................................................................................................ 67
5
ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI ................................................................................................................................................. 87
6
ACÝL DURUMLAR .............................................................................................................................................................................................. 113
7
ARACINIZIN BAKIMI .......................................................................................................................................................................................... 121
8
BAKIM PROGRAMLARI .................................................................................................................................................................................... 149
9
DÝZÝN ................................................................................................................................................................................................................... 167
1
2
1
GÝRÝÞ
l
l
l
l
l
GÝRÝÞ...................................................................................... 4
KILAVUZUN KULLANIMI ..................................................... 4
UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ............................................ 6
ARAÇ ÞASÝ NUMARASI ....................................................... 6
ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR........ 6
3
SAYIN MÜÞTERÝMÝZ,
Modellerimizden birini tercih ettiðiniz için teþekkür
ederiz. Satýn aldýðýnýz otomobil markamýzýn
geleneksel üstün iþçiliðine, zarif ve özgün
tasarýmýna ve yüksek kalitesine sahiptir.
Aracýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu
kullaným kýlavuzunu ve eklerini okumanýzý
öneririz. Aracýnýzýn tüm kumanda birimleri,
özellikle fren, direksiyon ve þanzýman hakkýnda
bilgi edininiz. Aracýnýzýn farklý yol koþullarýnda
ne þekilde tepki verdiðini öðreniniz. Sürüþ
becerileriniz tecrübe ile geliþecektir. Fakat diðer
araçlarda olduðu gibi, aracýnýza alýþmak için
kendinize süre tanýyýnýz. Trafik kurallarýna daima
uyunuz.
NOT:
Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra
aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç
satýldýðý takdirde tüm emniyet uyarýlarý
hakkýnda bilgi sahibi olmasý için lütfen aracýn
yeni sahibine veriniz.
4
Aracýnýzýn doðru bir þekilde kullanýlmamasý
kontrolü kaybederek kaza yapmanýza neden
olabilir.
Aracýnýzýn aþýrý hýzlarda ya da alkollü olarak
kullanýlmasý aracýn kontrolünü kaybetmenize,
diðer araçlarla ya da cisimlerle çarpýþmanýza,
yoldan çýkmanýza ya da devrilmenize neden
olabilir. Tüm bu durumlar ciddi yaralanmalarla
veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Sürücü ile
yolcularýn emniyet kemerlerini kullanmamalarý
da kaza anýnda yaralanma ya da ölüm riskinin
artmasýna neden olmaktadýr.
Aracýnýzdan en iyi verimi alabilmek için aracýnýzýn
bakýmlarýný uygun aralýklarla ve önerilen
zamanlarda, kalifiye elemanlara ve gerekli özel
takýmlara ve donanýma sahip olan Yetkili Chrysler
Servislerinde yaptýrýnýz.
Chrysler ve distribütörleri aracýnýzdan memnun
kalmanýz için ellerinden geleni yapacaklardýr.
Eðer memnun kalmadýðýnýz bir servis ya da
garanti iþlemi ile karþýlaþýrsanýz servis müdürlüðü
ile temasa geçebilirsiniz.
Yetkili Chrysler Servisi aracýnýzla ilgili her konuda
size yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr.
KILAVUZUN KULLANIMI
Ýhtiyaç duyduðunuz bilgileri içeren bölümü
bulabilmek için “içindekiler” kýsmýna baþvurunuz.
Kullaným kýlavuzunun sonunda yer alan ayrýntýlý
dizinde kýlavuzda yer alan tüm konular
sýralanmaktadýr.
Aracýnýzda ve kullaným kýlavuzunda kullanýlan
simgeler bir sonraki sayfada yer alan tabloda
açýklanmaktadýr.
DÖNÜÞ
SÝNYALLERÝ
YAKIT
GÖSTERGESÝ
YAKIT DEPOSU
KAPAÐI
MOTOR YAÐ
BASINCI
UYARI LAMBASI
ARKA CAM
SÝLECEÐÝ
FASILALI ARKA
CAM SÝLECEÐÝ
FREN SÝSTEMÝ
FASILALI ÖN
CAM SÝLECEÐÝ UYARI LAMBASI
EL FRENÝ
ÖN CAM
YIKAMA SUYU
ARKA CAM
YIKAMA SUYU
ABS ARIZASI
ÖN CAM
YIKAMA SUYU
EMNÝYET KEMERÝ
SEVÝYESÝ
ARKA CAM
ELEKTRÝK ISITMALI
BUÐU ÇÖZÜCÜ
ÖN CAM
HAVA YASTIÐI
AKÜ
ÞARJ LAMBASI ISITMALI AYNA
ÖN CAM
BUÐU ÇÖZÜCÜ
YAN HAVA YASTIÐI
MOTOR
ÇOCUK KOLTUÐU ÖN CAM SÝLECEÐÝ
HARARET
TESPÝT KANCASI VE YIKAMA SUYU DÖRTLÜ
FLAÞÖR
GÖSTERGESÝ
ÇOCUK KOLTUÐU
ARIZA
ALT TESPÝT
ÝKAZ LAMBASI
KANCASI (LATCH)
ÝLAVE
KORUMA
SÝSTEMÝ
CAM KÝLÝDÝ
UZUN
HUZME
KISA HUZME
ÖN SÝS
LAMBASI
ARKA SÝS
LAMBASI
KORNA
ÜST HAVA
ÇIKIÞI
ANAHTAR ETKÝN
ÜST VE
DURUMDA
ALT
(ELEKTRÝK SOKETÝ) HAVA ÇIKIÞI
KAPUT AÇMA
ISITMALI
KOLTUK
YÜKSEK KADEME
ALT HAVA ÇIKIÞI SÝRKÜLASYON
BAGAJ KAPAÐI BUÐU ÇÖZME
VE ALT
AÇMA
HAVA ÇIKIÞI
SÜRGÜLÜ
KAPI
BAGAJ KAPAÐI
AÇMA
PARK
LAMBASI
SÜRGÜLÜ
KAPI
TENTE
KAPALI
KAPI AÇIK
TENTE AÇIK
TÜM
AYARLANABÝLÝR
TEKERLEKLERDEN
PEDALLAR
ÇEKÝÞ SÝSTEMÝ
CAM
KALDIRMA
ELEKTRONÝK GAZ
LASTÝK
KELEBEÐÝ
BASINCI
ÝZLEYÝCÝSÝ KUMANDASI (ETC)
ÜSTÜ AÇIK MODEL
SES
4 CAM ÝNDÝRME DÜÐMESÝ
PERVANE
TAVAN
LAMBASI
ÇAKMAK
KAPI
KÝLÝDÝ
ISITMALI KOLTUK
DÜÞÜK KADEME
KLÝMA
DÝREKSÝYON
HÝDROLÝÐÝ
KULLANIM
KILAVUZUNA
BAÞVURUNUZ
GÖSTERGE
ACÝL DURUMLARDA
PANELÝ
KOLU ÇEKÝNÝZ AYDINLATMASI
YOLCU HAVA
YASTIÐI DEVRE
DIÞI
ANA FAR
DÜÐMESÝ
ÞANZIMAN
YAÐI SICAKLIÐI
U-CONNECT
DÜÐMESÝ
ÇEKÝÞ
KONTROL
UYARI
ELEKTRONÝK
DENGE PROGRAMI/
FREN DESTEK
SÝSTEMÝ
5
UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ
ARAÇ ÞASÝ NUMARASI
Bu kýlavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden
olabilecek kullaným iþlemleri ile ilgili UYARI
bölümleri bulunmaktadýr. Ayný zamanda
aracýnýza zarar verebilecek kullaným iþlemleri
ile ilgili DÝKKAT bölümleri bulunmaktadýr. Bu
kýlavuzun tamamýný okumadýðýnýz takdirde önemli
bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyarý ve
Dikkat bölümlerindeki açýklamalara lütfen
uyunuz.
Araç þasi numarasý (VIN) ön panelin sol alt
köþesinde ön camdan görülebilecek þekilde bir
plakaya basýlmýþtýr. Araç þasi numarasý ayrýca
aracýn ruhsatýnda da yer almaktadýr
Araç Þasi Numarasý
6
ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK
MODÝFÝKASYONLAR
UYARI!
Bu araca yapýlacak her türlü modifikasyon
sürüþ emniyetini ciddi bir þekilde
etkileyebilecek ve yaralanma ya da ölümle
sonuçlanan kazalara neden olabilir.
2
ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE
BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR
l
l
l
l
l
ANAHTARLARINIZ HAKKINDA ......................................... 10
l Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkartýlmasý ................... 10
l Kapýlarýn Anahtarla Kilitlenmesi ................................... 10
l Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi 11
SENTRY KEY IMMOBILIZER SÝSTEMÝNE SAHÝP
KONTAK ANAHTARI ......................................................... 11
l Yedek Anahtarlar............................................................. 11
l Anahtarlarýn Programlanmasý ....................................... 11
l Genel Bilgiler ................................................................... 12
DÝREKSÝYON KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ - Sadece düz
þanzýmanlý araçlarda ......................................................... 12
l Direksiyonu Kilitlemek için ........................................... 12
l Direksiyonu Kilidini Açmak için .................................... 12
l Otomatik Þanzýman Kontak Kilidi ................................. 12
KAPI KÝLÝTLERÝ .................................................................. 12
l Manuel Kapý Kilitleri ....................................................... 12
l Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri ................................... 13
l Merkezi Kilit Sistemi - Varsa ........................................ 14
UZAKTAN KUMANDA ........................................................ 15
7
Kapý ve Bagaj Kapaðý Kilitlerinin Açýlmasý ................... 15
Kapýlarýn ve Bagaj Kapaðýnýn Kilitlenmesi (Elektrikli
Kumanda Özelliði Mevcutsa) ......................................... 16
l “Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada
Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi” Özelliðinin Devre
Dýþý Býrakýlmasý .............................................................. 16
l Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi 16
l Genel Bilgiler .................................................................. 16
ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA ................................ 17
l Alarmýn Kurulmasý ......................................................... 18
l Sistemin Devreden Çýkartýlmasý .................................... 18
l Alarm Sisteminin Manuel Olarak Devre Dýþý
Býrakýlmasý ...................................................................... 18
“PREMIUM” GÜVENLÝK SÝSTEMÝ - VARSA ..................... 18
l Alarmýn Kurulmasý ......................................................... 18
l Sistemin Devreden Çýkartýlmasý .................................... 18
l Alarm Sisteminin Manuel Olarak Devre Dýþý
Býrakýlmasý ...................................................................... 18
BAGAJ KAPAÐI ................................................................. 18
ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR ................................... 19
l Elektrik Kumandalý Cam Düðmeleri .............................. 19
l Otomatik Açma Özelliði ................................................. 20
l Cam Kilitleme Düðmesi ................................................. 20
YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ ........................................ 20
l Bel/Omuz Emniyet Kemerleri ........................................ 21
l Ayarlanabilir Üst Omuz Emniyet Kemeri Tespit
Kancasý ........................................................................... 23
l Ýkinci Koltuk Sýrasý Orta Bel/Omuz Kemeri Kullanma
Talimatlarý ....................................................................... 23
l Kývrýlmýþ Bel/Omuz Emniyet Kemerinin Düzeltilmesi . 24
l
l
l
l
l
l
l
8
Emniyet Kemeri Gergileri .............................................. 24
Geliþmiþ Sürücü Emniyet Kemeri Hatýrlatma
Sistemi (BeltAlert) .......................................................... 25
l Hamile Kadýnlarýn Emniyet Kemerini Kullanmasý ....... 25
l Sürücü ve Ön Yolcu ilave Koruma Sistemleri (SRS) Hava Yastýðý .................................................................... 25
l Çocuk Koruma Sistemi .................................................. 31
MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ) TAVSÝYELERÝ .................. 36
GÜVENLÝK NOTLARI ......................................................... 36
l Egzoz Gazý ...................................................................... 36
l Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken Güvenlik
Kontrolleri ....................................................................... 36
l Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken Düzenli Güvenlik
Kontrolleri ....................................................................... 37
l
l
l
l
9
ANAHTARLARINIZ HAKKINDA
Aracýnýzýn kilitleri ile ilgili anahtar kod numaralarý
aracýnýzý satýn aldýðýnýz bayide mevcuttur. Bu
kod numaralarý yardýmýyla yetkili bayilerden
yedek anahtar talebinde bulunabilirsiniz. Bu
numaralarý bayinizden isteyiniz ve güvenli bir
yerde muhafaza ediniz.
ACC
(Aksesuar)
LOCK
(Kilitli)
UYARI!
ON
(Açýk)
START
(ÇALIÞTIRMA)
Kontak Anahtarýnýn Konumlarý
Aracýn Anahtarý
Kontak Anahtarýnýn Yuvadan
Çýkarýlmasý
Otomatik Þanzýman
Otomatik þanzýman vites kolunu PARK
konumuna getiriniz. Kontak anahtarýný önce
ACC (AKSESUAR) konumuna getiriniz ve daha
sonra LOCK (KÝLÝTLÝ) konumuna getirip
çýkartýnýz.
10
NOT:
Anahtarý, vites kolunu PARK konumuna
getirmeden önce çýkartmaya çalýþýrsanýz,
anahtar geçici olarak bir süre kontak
yuvasýnda kilitli kalabilecektir. Bu durumla
karþýlaþtýðýnýz taktirde, anahtarý hafifçe saða
doðru çevirip yan tarafta açýklanan þekilde
çýkartýnýz. Bir arýza oluþtuðu taktirde sistem,
bu güvenlik fonksiyonunun çalýþmadýðý
konusunda sizi uyarmak amacý ile anahtarý
kontak yuvasýnda tutacaktýr. Bu durumda
motoru çalýþtýrmanýz ve stop etmeniz
mümkün olacak ancak anahtarýn kontak
yuvasýndan çýkartýlabilmesi için servis
çaðýrmanýz gerekecektir.
Çocuklarý araçta yalnýz býrakmanýn çeþitli
sakýncalarý vardýr. Çocuk ya da baþka bir þahýs
yaralanabilir. Çocuklara park frenine, fren
pedalýna ve de vites koluna dokunmamalarý
gerektiði hatýrlatýlmalýdýr. Kontak anahtarýný
yuvasýnda býrakmayýnýz. Çocuklar otomatik
camlarý ya da diðer kumanda elemanlarýný
çalýþtýrabilir, hatta aracý hareket ettirebilir.
DÝKKAT!
Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkarýlmýþ bir
davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný
her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý
kilitleyiniz.
Düz Þanzýmanlý Araçlarda - Varsa
Kontak anahtarýný ACC (aksesuar) konumuna
getirip anahtarý içeriye doðru ittikten sonra LOCK
(KÝLÝTLÝ) konumuna getirip çýkartýnýz.
Kapýlarýn Anahtarla Kilitlenmesi
Anahtarýn her iki tarafýný da kullanabilirsiniz.
Kapýyý kilitlemek için anahtarý geriye doðru,
kapýnýn kilidini açmak için ise ileriye doðru
çevirmeniz gerekmektedir. Kapý kilidinin
yaðlanmasý hakkýnda bilgi almak için lütfen bu
kullaným kýlavuzunun 7. Bölümüne baþvurunuz.
Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý
Hatýrlatma Sistemi
Kontak anahtarý yuvasýnda takýlý durumda iken
sürücü kapýsýný açarsanýz, bir sinyal sesi ile size
anahtarý çýkartmanýz gerektiði hatýrlatýlacaktýr.
NOT:
Kontak anahtarý yuvada iken sürücü kapýsý
açýldýðýnda elektrik kumandalý kapý kilidi
fonksiyonu ile uzaktan (RKE) kumanda
fonksiyonu çalýþmayacaktýr.
SENTRY KEY IMMOBILIZER
SÝSTEMÝNE SAHÝP KONTAK
ANAHTARI
Sentry Key Immobilizer Sistemi, motoru devre
dýþý býrakarak aracýn yabancý kiþiler tarafýndan
çalýþtýrýlmasýný önlemektedir. Sistem aracý
çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýlmasý
durumunda 2 saniye içinde motoru
durdurmaktadýr. Bu sistemde elektronik çipli
(elektronik verici) kontak anahtarlarý
kullanýlmaktadýr. Araç sadece programlanmýþ
anahtarlarla çalýþtýrýlabilir.
Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmasýna
veya etkinleþtirilmesine gerek yoktur. Sistem
aracýn kilitli olup olmamasýndan baðýmsýz olarak
kendiliðinden devreye girmektedir. Normal
çalýþma esnasýnda kontak anahtarý çevrildikten
Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Uyarý lambasý ampul
kontrolü amacý ile üç (3) saniye süreyle yanar.
Uyarý lambasýnýn 3 saniyeden uzun bir süre
yanýk kalmasý elektronik sistemi ile ilgili bir sorun
olduðu anlamýna gelir.
Uyarý lambasýnýn ampul kontrolünden sonra
yanýp sönmeye baþlamasý, aracý çalýþtýrmak için
geçersiz bir anahtar kullanýldýðý anlamýna gelir.
Her iki durumda da motor iki (2) saniye
çalýþtýktan sonra durur.
Anahtar aracýnýzýn kontak kilit silindirine uysa
dahi aracýnýza programlanmamýþ olmasý halinde
sistem tarafýndan geçersiz bir anahtar olarak
kabul edilecektir.
Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Uyarý Lambasýnýn
normal çalýþma sýrasýnda (araç 10 saniyeden
uzun bir süredir çalýþmakta iken) yanmasý
durumunda elektronik sisteminde bir hata
meydana gelmiþ demektir ve araç en kýsa
zamanda servise götürülmelidir.
NOT:
l Sentry Key Immobilizer Sistemi uzaktan
çalýþtýrma sistemleri ile uyumlu deðildir.
Bu sistemlerin kullanýlmasý halinde aracýn
çalýþtýrýlmasýyla ilgili sorunlar yaþanabilir
veya güvenlik korumasý ortadan kalkabilir.
TM, ilave Sentry
l Exxon/Mobil Speed Pass
Key Anahtarlarý veya ayný anahtarlýkta
bulunan, Transponder (elektronik verici)
takýlý diðer parçalar, aracý çalýþtýrýrken
kullanýlan kontak anahtarýný fiziksel olarak
engellemedikçe anahtarla ilgili probleme
neden olmayacaktýr. Cep telefonlarý, çaðrý
cihazlarý veya radyo frekansý yayan diðer
elektronik donanýmlar da sistemin
çalýþmasýný engellemezler.
Yeni aracýnýzla birlikte verilen tüm anahtarlar
araç elektronik sistemine programlanmýþtýr.
Yedek Anahtarlar
NOT:
Araç sadece araç elektroniðine programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Bir araca
göre programlanan bir Sentry Key baþka bir
araca programlanamaz.
Satýþ esnasýnda araç sahibine dört haneli bir
PIN kodu verilir. Bayiden yedek anahtar alýrken
bu kodun belirtilmesi gerekir. Anahtarlarýn
çoðaltýlmasý iþlemi sadece yetkili bayi tarafýndan
yapýlmalýdýr. Bu prosedür boþ bir anahtarýn araç
elektroniðine programlanmasý iþlemini
içermektedir. Boþ anahtar, daha önce hiç
programlanmamýþ bir anahtardýr.
NOT:
Sentry Key Immobilizer Sisteminin serviste
bakýmý sýrasýnda tüm araç anahtarlarýný
yanýnýzda bulundurunuz.
Anahtarýn Programlanmasý
Ýki adet sentry anahtarýnýz varsa aþaðýda belirtilen
prosedürü uygulayarak sisteme yeni anahtarlar
programlayabilirsiniz.
11
1. Boþ Sentry anahtarlarýný kontak kilit silindirine
uygun þekilde yaptýrýnýz.
2. Birinci geçerli anahtarý kontak anahtarý
yuvasýna taktýktan sonra ON (Açýk) konumuna
getirip en az 3 en fazla 15 saniye süreyle bu
konumda tutunuz. Birinci geçerli anahtarý OFF
(Kapalý) konumuna getirip yuvadan çýkartýnýz.
3. Ýkinci geçerli anahtarý kontak anahtarý yuvasýna
taktýktan sonra 15 saniye içerisinde ON (Açýk)
konumuna getiriniz. On saniye sonra sesli bir
uyarý verilecek ve Güvenlik alarmý Uyarý Lambasý
yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Ýkinci geçerli
anahtarý OFF (Kapalý) konumuna getirip yuvadan
çýkartýnýz.
4. Boþ anahtarý yuvaya taktýktan sonra 60 saniye
içerisinde ON (Açýk) konumuna getiriniz. On
saniye sonra sesli bir uyarý verilecektir. Güvenlik
Alarmý Uyarý Lambasýnýn yanýp sönmesi
duracaktýr. Anahtarý 3 saniye süreyle On (Açýk)
konumunda tuttuktan sonra Off (Kapalý)
konumuna getiriniz.
Yeni anahtarýnýz programlanmýþtýr.
Bu prosedürü izleyerek en fazla sekiz adet
anahtarý aracýnýza programlayabilirsiniz.
Programlanmýþ bir anahtarýnýz yoksa lütfen
bayinize baþvurunuz.
Genel Bilgiler
Sentry Key sistemi FFC yönetmeliðinin 15 sayýlý
Bölümü ile Kanada RSS-210 Endüstri
Yönetmeliðine uygundur.
Sistemin çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula
baðlýdýr:
12
l
l
Bu cih az zararlý parazitlere neden olmamalýdýr.
Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden
olacak parazitler de dahil olmak üzere her
türlü paraziti yakalamalýdýr.
DÝREKSÝYON KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ –
Sadece düz þanzýmanlý araçlarda
Düz þanzýmanlý aracýnýzda pasif direksiyon
kilitleme sistemi bulunmaktadýr. Bu kilit, kontak
anahtarýnýn yuvasýnda takýlý olmadýðý durumlarda
direksiyon simidinin hareket ettirilmesini önler.
Kontak anahtarý yuvasýnda takýlý deðilken
direksiyon simidinin saða veya sola doðru yarým
(1/2) tur çevrilmesi halinde direksiyon
kilitlenecektir.
Direksiyonu Kilitlemek için:
Motor çalýþýr durumda iken direksiyon simidini
yarým tur çeviriniz, motoru durdurunuz ve kontak
anahtarýný çýkartýnýz. Direksiyon simidini,
kilitleninceye kadar saða veya sola doðru hafifçe
çeviriniz.
Otomatik Þanzýman Kontak Kilidi
Bu sistem vites kolu PARK konumuna
getirilmeden kontak anahtarýnýn çýkartýlmasýný
önlemektedir. Ayrýca kontak anahtarý ACC
(AKSESUAR) ya da ON(AÇIK) konumuna
getirilmeden ve fren pedalýna basýlmadan vites
kolunun PARK konumundan çýkartýlmasýný da
önlemektedir.
KAPI KÝLÝTLERÝ
Manuel Kapý Kilitleri
Kapýlarý içeriden kilitlemek için kapý kilit
düðmesinden faydalanabilirsiniz. aþaðý doðru
itiniz.
Kapýyý kapattýðýnýzda kilit düðmesi basýlý durumda
ise kapý kilitlenir. Kapýyý kapatmadan önce
anahtarlarýn araç içeride olmamasýna dikkat
ediniz.
Direksiyon kilidini açmak için:
Kontak anahtarýný yuvasýna takýp motoru
çalýþtýrýnýz. Anahtarý çerivmekte zorlanýyorsanýz
simidini kilit açýlýncaya kadar saða veya sola
doðru hafifçe çeviriniz.
NOT: Eðer direksiyonu kilitlemek için saða
doðru çevirdiyseniz, direksiyon kilidini
açmak için de tekrar hafifçe saða doðru
çevirmeniz gerekecektir. Kilitlemek için sola
doðru çevirdiyseniz, direksiyon kilidini
açmak için de tekrar hafifçe sola doðru
çevirmeniz gerekecektir.
Manuel Kapý Kilidi
Otomatik Kapý Kilitleri - Varsa
UYARI!
Kiþisel güvenliðiniz ve olasý bir kaza
durumunda emniyetiniz için aracýnýzý
kullanýrken ve park edip aracýnýzdan ayrýlýrken
tüm kapýlarý kilitleyiniz.
UYARI!
Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný çýkartýp
aracý kilitleyiniz. Çocuklarý yalnýz baþlarýna
araç içinde ya da kilitlenmemiþ bir aracýn
yanýnda býrakmayýnýz. Araç donanýmýnýn
gözetiminiz dýþýnda kullanýlmasý yaralanmalara
ve ölüme neden olabilir.
Elektrikli kapý kilidi ile donatýlmýþ araçlarda,
aþaðýdaki koþullarýn tümü yerine geldiði takdirde
kapýlar otomatik olarak kilitlenecektir:
Elektrik Kumandalý Kapý Kilidi Grubu
UNLOCK (Kilit
açma)
DÝKKAT!
Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkartýlmýþ bir
davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak
anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm
kapýlarý kilitleyiniz.
Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri
Sürücü kapýsý kaplama panellerinde elektrik
kumandalý kapý kilidi düðmeleri bulunmaktadýr.
Bu düðmeler ile kapýlar kilitlenip açýlabilir.
LOCK (Kilitli)
1. Otomatik Kilit özelliði devrede.
2. Þanzýman viteste.
3. Tüm kapýlar kapalý.
4. Gaz pedalý basýlý durumda.
5. Aracýn hýzý 24 km/saatin üzerinde.
6. Kapýlar daha önce elektrikli kapý kilit düðmesi
veya uzaktan kumanda vericisi ile kilitlenmemiþ.
Otomatik Kapý Kilitleme özelliðinin devreye alýnýp
devre dýþý býrakýlmasý mümkündür. Ayrýntýlý bilgi
için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) -Varsa
bölümündeki “Kiþisel Ayarlar” (Müþteri
Tarafýndan Programlanabilen Özellikler) baþlýklý
konuya bakýnýz.
EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda Otomatik Kapý
kilitlerinin aþaðýda belirtilen prosedür yardýmýyla
devreye alýnýp devre dýþý býrakýlmasý mümkündür.
Elektrik Kumandalý Kapý kilitleri
1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný
yuvasýna yerleþtiriniz.
2. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumundan
ON (Açýk) konumuna, sonra tekrar LOCK
konumuna getiriniz. Bu iþlemi 4 kez tekrar ediniz.
En sonda anahtar tekrar LOCK konumunda
olmalýdýr.
13
ACC
(Aksesuar)
LOCK
(Kilitli)
ON
(Açýk)
START
(ÇALIÞTIRMA)
Kontak Anahtarý Konumu
3. Kapýlarý kilitlemek için elektrikli kapý kilit
düðmesine basýnýz.
4. Tek bir sesli uyarý sinyali programlamanýn
baþarýyla tamamlandýðý anlamýna gelir.
Otomatik Kilit Açma
Elektrikli kapý kilidi ile donatýlmýþ araçlarda
aþaðýdaki koþullar gerçekleþtiðinde kapýlarýn
kilitleri otomatik olarak açýlacaktýr:
1. Otomatik Kilit Açma özelliði devrede.
2. Þanzýman viteste iken araç hýzý 0 km/saate
düþtüðünde.
3. Þanzýman NEUTRAL (Boþ) ya da PARK
konumunda.
4. Sürücü kapýsý açýldýðýnda.
5. Kapýlarýn kilitleri daha önce açýlmamýþ
durumda.
6. Araç hýzý 0 km/saat.
14
Otomatik Kapý Kilidi Açma özelliðinin devre dýþý
býrakýlmasý mümkündür. Ayrýntýlý bilgi için
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)--Varsa
bölümündeki “Kiþisel Ayarlar” (Müþteri
Tarafýndan Programlanabilen Özellikler) baþlýklý
konuya bakýnýz.
1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný
yuvasýna yerleþtiriniz.
2. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumundan
ON (Açýk) konumuna, sonra tekrar LOCK
konumuna getiriniz. Bu iþlemi 4 kez tekrar ediniz.
En sonda anahtar tekrar LOCK konumunda
olmalýdýr.
ACC
(Aksesuar)
LOCK
(Kilitli)
NOT:
Otomatik Kapý Kilitleme ve Otomatik Kilit
Açma özelliklerini bulunduðunuz ülkenin
yasalarýna uygun þekilde kullanýnýz.
Çocuk Korumalý Kapý Kilidi - Varsa
Kontak anahtarýnýn ucunu kilit yuvasýna takýp
kilitli veya açýk konumuna getiriniz.
ON
(Açýk)
START
(ÇALIÞTIRMA)
Çocuk Korumalý Kapý Kilidi
Kontak Anahtarý Konumu
3. Kapýlarýn kilidini açmak için elektrikli kapý kilit
düðmesine basýnýz.
4. Tek bir sesli uyarý sinyali programlamanýn
baþarýyla tamamlandýðý anlamýna gelir.
UZAKTAN KUMANDA
Kontak Anahtarýnýn Takýlmasý
UYARI!
Bir kaza esnasýnda araçta insanlar mahsur
kalmamalýdýr. Çocuk korumalý kilitler
kullanýldýðýnda arka kapýlarýn yalnýzca dýþarýdan
açýlabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýnýz.
NOT:
Sistem devrede iken acil durumlarda araçtan
çýkabilmek için kilit düðmesini yukarý kaldýrýp
(Açýk konum) camý açtýktan sonra kapýyý dýþ
kapý kolu yardýmýyla açabilirsiniz.
Uzaktan Kumanda Vericisi
Bu sistem, anahtarlýkta bulunan verici yardýmýyla,
azami 20 metre mesafeden aracýnýzýn kapý ve
bagaj kapaðý kilitlerini açýp kapatmanýzý ve panik
alarmýný çalýþtýrmanýzý saðlar. Sistemi
etkinleþtirmek için vericiyi araca doðrultmanýza
gerek yoktur.
NOT:
Ýletim hattýnda madeni cisimler
bulunmamalýdýr.
Kapý ve bagaj kapaðý kilitlerinin
açýlmasý:
Sürücü kapýsýnýn kilidini açmak için verici
üzerindeki UNLOCK (Kilit Açma) düðmesine bir
defa, tüm kapý kilitlerini ve bagaj kapaðýný açmak
için iki defa basýp býrakýnýz. UNLOCK (Kilit Açma)
düðmesine basýldýðýnda giriþ aydýnlatma sistemi
devreye girecek ve dönüþ sinyali lambalarý iki
kez yanýp sönecektir. Elektronik Araç Bilgi
Merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlarda bu iþlevin
süresinin ayarlanmasý mümkündür. Ayrýntýlý bilgi
için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)
bölümündeki “Kiþisel Ayarlar” baþlýðý altýndaki
“Uzaktan Kumanda ile Açmada Farlarýn
Yakýlmasý” konusuna bakýnýz.
NOT:
Sistem UNLOCK (Açma) düðmesine ilk
basýldýðýnda tüm kapý kilitlerini ayný anda
açmak üzere de programlanabilir. Elektronik
araç bilgi merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ
araçlar için EVIC bölümündeki “Kiþisel
Ayarlar” baþlýðý altýndaki “Önce Sürücü
Kapýsýnýn Açýlmasý” konusuna bakýnýz. EVIC
ile donatýlmamýþ araçlarda aþaðýdaki iþlemleri
gerçekleþtiriniz:
Sistem aþaðýda açýklanan prosedür yardýmýyla
UNLOCK (Açma) düðmesine ilk basýldýðýnda
tüm kapý kilitlerini ayný anda açmak üzere
programlanabilir:
1.Programlanmýþ bir anahtarlýkta LOCK
(Kilitleme) düðmesine basýp basýlý tutunuz.
2. LOCK (Kilitleme) düðmesini en az 4 ve en
fazla 10 saniye basýlý tutarak, LOCK (Kilitleme)
düðmesine basmaya devam ederken ayný anda
UNLOCK (Açma) düðmesine basýp basýlý
tutunuz. Yeni iþlevin devreye girdiðini belirtmek
amacý ile sesli bir uyarý verilecektir.
3. Her iki düðmeyi de ayný anda býrakýnýz.
15
4.Aracýn dýþýnda iken anahtarlýk üzerindeki
LOCK/UNLOCK (Kilitleme/Açma) düðmesine
basarak sistemin çalýþmasýný kontrol ediniz.
NOT:
Aracýn içerisinde iken anahtarlýk üzerindeki
LOCK (Kilitleme) bastýðýnýz taktirde Güvenlik
Alarmý etkinleþtirilecektir. Güvenlik Alarmý
etkin durumda iken kapýlardan birinin
açýlmasý alarmýn çalmasýna neden olacaktýr.
Güvenlik Alarmýný devre dýþý býrakmak için
UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz.
5. Programlama iþleminin gerçekleþtirilememesi
durumunda ya da bu iþlevi yeniden devreye
almak için yukarýda açýklanan prosedürü
tekrarlayýnýz.
Kapýlarýn ve Bagaj Kapaðýnýn Kilitlenmesi
(Elektrik Kumandalý Kilit Özelliði Mevcutsa):
Tüm kapýlarý kilitlemek için verici üzerindeki
LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp býrakýnýz.
Dönüþ sinyali lambalarý yanýp sönecektir.
“Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit
Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi”
Özelliðinin Devre Dýþý Býrakýlmasý
NOT:
“Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit
Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi”
özelliðinin devre dýþý býrakýlmasý mümkündür.
Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) ile
donatýlmýþ araçlar için EVIC bölümündeki
“Kiþisel Ayarlar” konusuna bakýnýz. EVIC ile
donatýlmamýþ araçlarda aþaðýdaki iþlemleri
gerçekleþtiriniz:
16
1.Programlanmýþ bir anahtarlýkta UNLOCK
(Açma) düðmesine basýp 4 ila 10 saniye süreyle
basýlý tutunuz.
2. UNLOCK (Açma) düðmesi basýlý durumda
iken (4 saniye geçtikten sonra) ayný anda LOCK
(Kilitleme) düðmesine basýnýz. Her iki düðmeyi
de ayný anda býrakýnýz.
3. Kontak LOCK (Kilitli) konumunda iken anahtarý
kontaktan çýkardýktan sonra aracýn dýþýndan
anahtarlýk üzerindeki LOCK (Kilitleme)
düðmesine basarak Sinyallerin Yakýlýp
Söndürülmesi Özelliðinin çalýþmasýný kontrol
ediniz.
NOT:
Aracýn içerisinde iken anahtarlýk üzerindeki
LOCK (Kilitleme) bastýðýnýz taktirde Güvenlik
Alarmý etkinleþtirilecektir. Güvenlik Alarmý
etkin durumda iken kapýlardan birinin
açýlmasý alarmýn çalmasýna neden olacaktýr.
Güvenlik Alarmýný devre dýþý býrakmak için
UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz.
Bu iþlemler tekrar edilerek ““Uzaktan Kumanda
ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp
Söndürülmesi” özelliði yeniden
etkinleþtirilebilecektir.
Uzaktan Kumanda Pilinin Deðiþtirilmesi
Tavsiye edilen yedek pil, CR2032 pildir.
1. Kumanda vidalý ise vidayý sökünüz.
Kumandanýn düðmeleri aþaðý bakar þekilde ince
bir býçak yardýmýyla kumandanýn iki yarýsýný
ayýrýnýz. Bu esnada lastik contaya zarar
vermemeye özen gösteriniz.
Uzaktan Kumandanýn Ýki Yarýsýnýn Ayrýlmasý
2. Eski pili çýkartýp yenisini takýnýz. Yeni pile
parmaklarýnýzla temas etmeyiniz. Cildinizde
bulunan yað pilin bozulmasýna yol açabilir. Pile
dokunmanýz halinde alkolle ovarak temizleyiniz.
3. Kumandayý tekrar birleþtirmek için iki yarýsýný
biraraya getiriniz.
NOT:
Kumanda vidalý ise vidayý takýp iyice sýkýnýz.
Genel Bilgiler
EEC yönetmelikleri uyarýnca verici ve alýcýlarýn
433.92 MHz taþýyýcý frekansýnda çalýþmalarý
gerekmektedir. Bu cihazlar kullanýldýklarý
ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun
olduklarýný belgeleyen sertifikalara sahip
olmalýdýr. Ýki farklý yönetmelik sözkonusudur:
Birçok ülke tarafýndan kullanýlan ETS 300-220
(Avrupa Telekomünikasyon Standartlarý) ve ETC
300-220 bazýnda hazýrlanan ancak ilave bazý
koþullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal
yönetmeliði. Diðer koþullar 95/56/EC sayýlý
KOMÝSYON DÝREKTÝFÝ, EK VI’da
belirtilmektedir. Bu cihazlarýn çalýþmasý aþaðýda
belirtilen iki koþula baðlýdýr:
l Bu cihazlar zararlý parazitlere yol açmamalýdýr.
l Bu cihazlar istenmeden çalýþmalara neden
olacak parazitler de dahil olmak üzere her
türlü paraziti yakalamalýdýr.
Uzaktan Kumandanýz normal mesafeden
çalýþmazsa aþaðýdaki iki durumu kontrol ediniz:
1. Vericinin pilleri zayýflamýþ olabilir. Pillerin
beklenen hizmet ömrü asgari üç yýldýr.
2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalaný vericisi
ya da bazý seyyar veya CB telsizler gibi telsiz
vericilerine yakýnlýk.
ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA
Sistem kapýlarý, bagaj kapaðýný ve kontak
anahtarýný izleyerek araca izinsiz giriþleri tespit
eder.
Alarm herhangi bir nedenle tetiklendiðinde sistem
yaklaþýk 18 dakika süreyle sinyal verecektir. Ýlk
3 dakika boyunca korna çalacak, farlar, park
lambalarý, arka lambalar ve gösterge panelinde
bulunan uyarý lambasý yanýp sönecektir. Dýþ
aydýnlatma lambalarý 15 dakika daha yanýp
sönmeye devam edecektir.
Alarmý tetikleyen izlenen sistemin devre dýþý
býrakýlmasý halinde, alarm 3 dakika süreyle
çalacaktýr. Alarmý tetikleyen izlenen sistem devre
dýþý býrakýldýðýnda alarm en az 3 dakikadan beri
devrede ise, hemen devre dýþý kalacaktýr.
Alarmýn kurulmasý:
1. Kontak anahtarýný yuvasýndan çýkardýktan
sonra araçtan ininiz.
2. Kapýyý, anahtar, elektrikli kapý kilit düðmesi
veya Uzaktan Kumanda cihazý yardýmýyla
kilitledikten sonra tüm kapýlarý kapatýnýz.
3. Gösterge panelinde bulunan uyarý lambasý
16 saniye süreyle hýzlý bir þekilde yanýp
sönecektir. Bu durum alarmýn kurulmakta
olduðunu göstermektedir. Bu kurma sürecinde
kapýlardan biri açýldýðý, kontak anahtarý ON (Açýk)
konumuna getirildiði ya da elektrik kumandalý
kapý kilitleri herhangi bir þekilde açýldýðý takdirde,
sistem otomatik olarak devre dýþý kalacaktýr. 16
saniyelik sürenin sonunda, uyarý lambasý daha
yavaþ bir þekilde yanýp sönmeye baþlayacaktýr.
Bu durum sistemin tamamen kurulmuþ olduðunu
göstermektedir.
Aracýn geçerli bir Sentry anahtar yardýmýyla
çalýþtýrýlmasý da sistemin devre dýþý býrakýlmasýný
saðlayacaktýr. Geçerli bir anahtar aracýnýza
programlanmýþ bir anahtardýr. Geçerli anahtarlar
sistemi devre dýþý býrakacak, geçersiz anahtarlar
ise tetikleyecektir.
Kurcalama uyarýsý
Ön kapý kilitlerinden birini anahtar ya da Uzaktan
Kumanda yardýmýyla açtýðýnýzda korna 3 kez
çalarsa, alarm etkinleþtirilmiþ demektir. Aracýnýzýn
kurcalanmýþ olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Alarm sisteminin manuel olarak devre
dýþý býrakýlmasý
Kapýlarý manuel kilit düðmesi yardýmýyla
kilitlediðinizde sistem kurulmayacaktýr.
Sistemin devre dýþý býrakýlmasý:
Ön kapýlardan birini/bagaj kapaðýný Uzaktan
Kumanda yardýmýyla açmanýz yeterli olacaktýr.
Kapý Kilit Düðmesi
17
“PREMIUM” GÜVENLÝK SÝSTEMÝ –
VARSA
Sistem kapýlarý, motor kaputu kilidini, bagaj
kapaðýný ve kontak anahtarýný izleyerek araca
izinsiz giriþleri tespit eder.
Alarm herhangi bir nedenle tetiklendiðinde sistem
yaklaþýk 30 saniye süreyle kornayý çalarak sinyal
verecektir. Tetikleme cihazý devre dýþý býrakýlmadýðý takdirde sistem 5 saniye bekledikten
sonra 30 saniye daha sesli sinyal verecektir.
Tetikleme durumunun devam etmesi halinde
bu durum 5 dakika boyunca tekrarlayacaktýr.
Müdahale sensörü etkinleþtirildiðinde alarm
sistemi kornayý 30 saniye süreyle tetikleyecektir.
Alarm sisteminin bu kýsmý kurulduðunda, aracýn
içerisinde meydana gelen herhangi bir hareket
alarmý tetikleyecektir. Kornanýn çalmasýný
önlemek amacý ile, kapýyý açmak geçerli bir
Sentry anahtarý kullanmanýz gerekmektedir.
Alarmýn kurulmasý:
1. Kontak anahtarýný yuvasýndan çýkardýktan
sonra araçtan ininiz.
2.Kapýyý, anahtar, elektrikli kapý kilit düðmesi
veya Uzaktan Kumanda cihazý yardýmýyla
kilitledikten sonra tüm kapýlarý kapatýnýz.
3. Gösterge panelinde bulunan uyarý lambasý
16 saniye süreyle hýzlý bir þekilde yanýp
sönecektir. Bu durum alarmýn kurulmakta
olduðunu göstermektedir. 16 saniyelik sürenin
sonunda, uyarý lambasý daha yavaþ bir þekilde
yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Bu durum sistemin
tamamen kurulmuþ olduðunu göstermektedir.
18
Sentry Key Ýmmobilizer Sistemi ile donatýlmýþ
araçlar geçerli bir anahtar yardýmýyla güvenli bir
þekilde çalýþtýrýlabilmektedir. Geçerli anahtar
aracýnýza programlanmýþ bir anahtardýr. Geçerli
bir anahtar kullanýldýðýnda sistem devre dýþý
kalacak, geçersiz bir anahtar ise motorun 2
saniye süreyle çalýþtýktan sonra stop etmesine
neden olacaktýr.
NOT:
Evcil hayvanlarýn ya da çocuklarýn, araç
içerisindeki hareketleriyle alarmý
tetiklemelerine neden olmadan alarmý
kurulmuþ bir araç içerisinde býrakýlmalarýný
saðlamak amacý ile, alarm sisteminin
müdahale sensörü dýþýndaki tüm dýþ
müdahaleleri izleyecek þekilde kurulmasý
mümkün olmaktadýr.
Müdahale sensörünü devre dýþý býrakmak için
kapý kilit silindirini ya da uzaktan kumanda
cihazýný veya her ikisini birden kullanmak
suretiyle, LOCK (Kilitleme) talebini 5 saniye
içerisinde üç kez etkinleþtiriniz. Alarmý daha
sonra yeniden kurduðunuzda müdahale alarmý
sensörleri otomatik olarak etkinleþtirilecektir.
Sistemin devre dýþý býrakýlmasý:
Ön kapýlardan birini/bagaj kapaðýný Uzaktan
Kumanda yardýmýyla açmanýz yeterli olacaktýr.
Aracýn geçerli bir Sentry anahtar yardýmýyla
çalýþtýrýlmasý da sistemin devre dýþý býrakýlmasýný
saðlayacaktýr. Geçerli anahtar aracýnýza
programlanmýþ bir anahtardýr. Geçerli bir anahtar
kullanýldýðýnda sistem devre dýþý kalacak,
geçersiz bir anahtar ise motorun 2 saniye süreyle
çalýþtýktan sonra stop etmesine neden olacaktýr.
NOT:
Akü baðlantýsýnýn ayrýlmasý sistemin devre
dýþý kalmasýna neden olmayacaktýr.
Alarm sistemi kurcalanmýþ ise sistem ýþýðý her
iki saniyede bir “flaþ” yapacaktýr.
Alarm Sisteminin Manuel Olarak Devre
Dýþý Býrakýlmasý
Kapýlarý manuel kilit düðmesi yardýmýyla
kilitlediðinizde sistem kurulmayacaktýr.
BAGAJ KAPAÐI
NOT:
Aracý çalýþtýrmak için kullandýðýnýz anahtar
kapýlarý kilitleyip açmak ve bagaj kapaðýný
açmak amacý ile de kullanýlabilmektedir.
Bagaj kapaðýný açmak için anahtarý kilide
yerleþtirerek saða doðru çeviriniz (sadece
manuel kilit sistemi ile donatýlmýþ modellerde).
Elektrik kumandalý kapý kilitleri ile donatýlmýþ
araçlarda bagaj kapaðý kilidi uzaktan kumanda
cihazý veya ön kapýlarda bulunan kapý kilit
düðmeleri yardýmýyla açýlabilmektedir. Merkezi
kilit özelliðinin (varsa) bagaj kapaðý kilit silindiri
yardýmýyla etkinleþtirilmesi de mümkün
olmaktadýr.
Kilidi açýldýktan sonra bagaj kapaðý anahtar
yardýmý olmadan açýlýp kapatýlabilmektedir. Bagaj
kapaðýný açmak için, bagaj kapaðý açma
düðmesine basýp bagaj kapaðýný tek hareketle
çekerek açýnýz.
Bagaj Kapaðý Kolu
NOT:
Bir elektrik arýzasý oluþtuðu ya da uzaktan
kumanda cihazý çalýþmadýðý takdirde,
anahtarý bagaj kapaðý kilit silindirine
yerleþtirip saða doðru çeviriniz (sadece
manuel kilit sistemi ile donatýlmýþ
modellerde). Bagaj kapaðý kolu yardýmýyla
bagaj kapaðýný tek hareketle çekerek açýnýz.
NOT:
Bagaj kapaðý içeriden açma mekanizmasý ile
donatýlmamýþ olsa da, elektrik sisteminin
arýzalanmasý durumunda, bagaj kapaðý
kaplama paneli üzerinde bulunan kapaklý bir
bölme yardýmýyla açma koluna ulaþýlmasý
mümkündür.
UYARI!
l Aracý, bagaj kapaðý açýk durumda iken
kullandýðýnýz takdirde zehirli egzoz gazlarý
aracýnýzýn içine girebilir. Siz ve yolcularýnýz
bu gazlardan zarar görebilirsiniz. Aracý
kullanýrken bagaj kapaðýný kapalý tutunuz.
l Aracý, bagaj kapaðý açýk durumda iken
kullanmanýz gerektiðinde, tüm camlarý
kapatýnýz ve klima fan düðmesini hýzlý
konuma getiriniz. Araç içi sirkülasyon
konumunu KULLANMAYINIZ.
Bagaj kapaðý açýk durumda iken gazlý
amortisörler ile desteklenmektedir. Ancak gaz
basýncý sýcaklýða baðlý olarak düþeceði için soðuk
havalarda bagaj kapaðýný açarken bu desteklere
yardýmcý olmanýz gerekebilecektir.
ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR
Elektrikli Cam Kumanda Düðmeleri
Elektrikli Cam Kumanda Düðmelerinin Konumu
Elektrikli Cam Kumanda Düðmeleri
19
mümkün olduðu kadar güvenli bir þekilde
seyahat edebilmeniz için yolcu güvenlik
sistemlerinin ne þekilde kullanýlmasý gerektiði
açýklanmaktadýr.
Sol ön kapý üzerinde bulunan kumanda tablosu
üzerinde dört cama da parmaðýnýzýn ucuyla
kumanda etmenize olanak saðlayan elektrikli
cam kumanda düðmeleri bulunmaktadýr. Yolcu
kapýsý üzerinde, yolcu tarafýndaki camýn açýlýp
kapatýlmasýný saðlayan tek bir düðme
bulunmaktadýr. Camlara sadece kontak anahtarý
ON (Açýk) konumunda iken ve kontak anahtarý
OFF (kapalý) konumuna getirildikten sonra 10
dakika boyunca veya sürücü kapýsý açýlana
kadar kumanda edilebilmektedir.
Otomatik Açma Özelliði
Sürücü kapýsý otomatik cam düðmesinde
otomatik açma özelliði bulunmaktadýr. Cam
düðmesine direnç noktasýný geçecek þekilde
basýp býraktýðýnýzda cam otomatik olarak
açýlacaktýr. Otomatik açma özelliðini iptal etmek
için düðmeye aþaðý veya yukarý yönde basýp
býrakýnýz.
Cam Kilitleme Düðmesi
Sürücü kapýsýnda bulunan cam kilitleme düðmesi
yardýmýyla diðer kapýlarda bulunan cam kumanda
düðmelerini etkisiz hale getirebilirsiniz. Diðer
kapýlarda bulunan cam kumanda düðmelerini
etkisiz hale getirmek için cam kilitleme
düðmesine basýnýz. Cam kumanda düðmelerini
etkinleþtirmek için cam kilitleme düðmesine bir
kez daha basýnýz.
20
Cam Kilitleme Düðmesi
YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ
Aracýnýzýn en önemli güvenlik sistemlerinden
biri de yolcu koruma sistemleridir. Bu sistemler
sürücü ve tüm yolcular için ön ve arka emniyet
kemerlerini, sürücü ve yolcu için ön hava
yastýklarýný ve aracýn donanýmýnda mevcutsa,
sürücü ve çn yolcu için yan hava yastýklarýný
içermektedir. Yetiþkin boy kemerlere göre küçük
kalan çocuklarýn araçta yolculuk etmeleri
durumunda yolcu koltuðundaki emniyet kemerini
veya LATCH sistemini (Çocuklar için alt Tespit
Kancalarý ve Kemerler) çocuk koltuðunu tespit
etmek amacý ile kullanabilirsiniz.
Aracýnýz Yolcu Sýnýflandýrma Sistemi (OCS) ile
donatýlmýþ ise, gösterge panelinin ortasýnda bir
Yolcu Hava Yastýðý Devre Dýþý (PAD) uyarý
lambasý bulunacaktýr.
Lütfen bu bölümde yer alan bilgileri dikkatle
okuyunuz. Bu bölümde sizin ve yolcularýnýzýn
UYARI!
Sizin ve yolcularýnýzýn emniyet kemerleri doðru
bir þekilde takýlmamýþ ise olasý bir kaza anýnda
çok daha ciddi yaralanma riskine maruz
kalabilirsiniz. Aracýnýzýn iç aksamýna ya da
diðer yolculara çarpabilir veya aracýn dýþýna
fýrlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve aracýn
içerisinde bulunan diðer kiþilerin emniyet
kemerlerini doðru bir þekilde taktýklarýndan
emin olunuz.
Mükemmel bir sürücü olsanýz dahi kýsa
yolculuklarda bile emniyet kemerini takmalýsýnýz.
Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin
de karýþacaðýnýz bir kazaya neden olabilir. Bu
durum evinizden çok uzaklarda meydana
gelebileceði gibi oturduðunuz sokakta da
baþýnýza gelebilir.
Araþtýrmalar emniyet kemerlerinin hayat
kurtardýðýný ve çarpýþma sýrasýnda ciddi
yaralanma riskini azalttýðýný göstermektedir. En
kötü yaralanmalar kazazedelerin araçtan dýþarýya
fýrladýklarý kazalarda meydana gelmektedir.
Emniyet kemerleri sürücü ve yolcularýn araçtan
dýþarýya fýrlamalarýný önlemekte ve aracýn iç
aksamýna çarpma nedeniyle oluþabilecek
yaralanma riskini azaltmaktadýr. Motorlu
taþýtlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet
kemerlerini takmalýdýr.
Bel/Omuz Emniyet Kemerleri
Aracýnýzdaki tüm koltuklarda bel/omuz emniyet
kemeri sistemi bulunmaktadýr.
Emniyet kemeri toplayýcýsý çok ani duruþlarda
veya bir çarpýþma anýnda kilitlenmektedir. Bu
özellik normal koþullarda kemerin omuz kýsmýnýn
sizinle birlikte rahatça hareket etmesini
saðlamaktadýr. Ancak, bir kaza sýrasýnda emniyet
kemeri kilitlenerek sizin aracýn iç aksamýna
çarpma ve araçtan dýþarýya fýrlama riskinizi
azaltýr.
UYARI!
l Seyir esnasýnda aracýn içinde veya dýþýnda
yük taþýnan bölümlerde bulunmak çok
tehlikelidir. Bir çarpýþma anýnda bu
bölümlerde bulunan yolcularýn ciddi þekilde
yaralanma ya da hayatlarýný kaybetme riski
çok yüksektir.
l Yolcularýnýzýn araç içerisinde koltuk ve
emniyet kemeri bulunmayan bir bölümde
seyahat etmelerine izini vermeyiniz.
l Aracýnýzda bulunan herkesin bir koltukta,
emniyet kemeri uygun þekilde baðlanmýþ
olarak oturmasýný saðlayýnýz.
UYARI!
l Emniyet kemerini hatalý bir þekilde takmak
tehlikelidir. Emniyet kemerleri vücudunuzdaki geniþ ve büyük kemiklerin etrafýný
saracak bir tasarýma sahiptir. Bu kemikler
vücudunuzun en güçlü bölümleridir ve bir
çarpýþma anýnda bütün aðýrlýðý en iyi þekilde
onlar taþýyabilir.
l Emniyet kemerinin yanlýþ yere takýlmasý
herhangi bir çarpýþma anýnda daha ciddi
yaralanmalara yol açabilir. Ýç organlar zarar
görebilir ve hatta kemerin kenarýndan kayýp
dýþarý fýrlayabilirsiniz. Emniyet kemerinizi
güvenli bir þekilde takmak ve ayný zamanda
yolcularýnýzýn da güvenliðini saðlamak için
bu talimatlara uyunuz.
l Ýki kiþi asla tek emniyet kemeri ile baðlanmamalýdýr. Tek emniyet kemeri ile baðlanmýþ kiþiler olasý bir kaza anýnda çarpýþarak
birbirlerini ciddi bir þekilde yarayabilirler.
Ölçüleri ne olursa olsun bel/omuz emniyet
kemerleri ve bel emniyet kemerleri asla bir
kiþiden fazlasý için kullanýlmamalýdýr.
Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma
Talimatlarý
1. Araca binerek kapýyý kapatýnýz. Geriye yaslanýp
koltuðu ayarlayýnýz.
2. Emniyet kemeri kilitleme dili ön koltuk
arkalýðýnýn üst kýsmýnda, kolunuzun yanýnda
bulunmaktadýr. Emniyet kemeri kilitleme dilini
tutarak kemeri çekiniz. Emniyet kemeri kilitleme
dilini kemer üzerinde kaydýrarak belinizi saracak
þekilde ayarlayýnýz.
Kilitleme Dilinin Çekilmesi
3. Emniyet kemeri size uygun uzunluða geldiði
zaman kilitleme dilini tokaya takýnýz. Dilin
yuvasýna oturduðunu duyacaðýnýz “klik” sesi ile
anlayabilirsiniz.
Kilitleme Dilinin Tokaya Takýlmasý
21
UYARI!
l Yanlýþ bir tokaya takýlan emniyet kemeri sizi
tam olarak korumayacaktýr. Bel kýsmý vücudunuzda daha yüksek bir yere oturacaðýndan
sýkýþtýrarak iç organlarýnýzýn zarar görmesine
neden olabilir. Emniyet kemerinin dilini daima
size en yakýn tokaya takýnýz.
l Çok gevþek bir kemer de sizi tam olarak
korumayacaktýr. Araç aniden durduðunda öne
doðru daha fazla hareket etmenize neden olarak
yaralanma riskini artýracaktýr. Emniyet kemerinizi
üzerinize tam oturacak þekilde takmalýsýnýz.
l Emniyet kemerini kolunuzun altýndan takmak
son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir çarpýþma anýnda aracýn iç aksamýna çarpacak, baþ
ve boyun bölgelerinde yaralanma riski artacaktýr.
Kolunuzun altýnda takýlmýþ bir emniyet kemeri
iç yaralanmalara da neden olabilir. Göðüs kafesi
kemikleri omuz kemikleri kadar güçlü deðildir.
Kemeri daima omuzlarýnýzýn üzerinden takarak
çarpýþma anýnda aðýrlýðýn güçlü kemiklerinize
verilmesini saðlayýnýz.
l Arkada býrakýlmýþ bir omuz kemeri kaza anýnda
sizi yaralanmalara karþý koruyamayacaktýr. Omuz
emniyet kemerini takmadýðýnýz takdirde kaza
anýnda kafanýzý çarpma riski çok yüksektir. Bel
ve omuz emniyet kemerleri daima birlikte
kullanýlmalýdýr.
4. Bel kemerini karýn bölgesinin altýna uyluk
kemiklerinizin etrafýna yerleþtiriniz. Bel
bölgesindeki boþluðu almak için þekilde
gösterildiði gibi omuz tarafýndan biraz çekiniz.
22
Bel kemeri çok sýký ise, gevþetmek için kemer
dilini geriye doðru kaydýrarak bel kemerini
çekiniz. Üzerinize tam oturan bir emniyet
kemerinin çarpýþma anýnda kemerin altýndan
kayarak fýrlamanýzý önleyeceðini hatýrdan
çýkartmayýnýz.
Bel Emniyet Kemerinin Yerleþtirilmesi
UYARI!
l Bel emniyet kemerinin bel hizasýndan daha
yukarýya takýlmasý bir çarpýþma anýnda iç
yaralanma riskini artýracaktýr. Kemer, güçlü olan
leðen ve kalça kemiklerinize deðil, karnýnýza
baský yapacaktýr. Bel emniyet kemerini mümkün
olduðunca bel hizasýna yakýn takýnýz ve üzerinize
tam oturmasýna özen gösteriniz.
l Bükülmüþ bir kemer de görevini tam olarak
yapamayacaktýr. Böyle bir kemer olasý bir kaza
anýnda vücudunuzu kesebilir. Emniyet kemerinin
düz olduðundan emin olunuz. Kemeri düzeltemediðiniz takdirde yetkili servise götürüp tamir
ettiriniz.
5.Emniyet kemerinin omuz kýsmýný, boynunuza
baský yapmayacak ve rahat olmanýzý saðlayacak
bir þekilde göðüs kafesinizin üzerine yerleþtiriniz.
Kemer toplayýcýsý kemerin gevþekliðini alacaktýr.
6. Emniyet kemerini çýkartmak için tokanýn
üzerindeki kýrmýzý düðmeye basýnýz. Emniyet
kemeri otomatik olarak yuvasýna sarýlacaktýr.
Kemerin tamamen sarýlmasý için gerektiði
takdirde kemer dilini kemer üzerinde kaydýrýnýz.
UYARI!
Yýrtýlmýþ veya yýpranmýþ bir emniyet kemeri
çarpýþma esnasýnda koparak sizi korumasýz
býrakabilir. Emniyet kemeri sisteminde yýrtýlma,
yýpranma ve gevþeme olup olmadýðýný düzenli
olarak kontrol ediniz. Hasarlý kýsýmlarý zaman
kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri
sistemini sökmeyiniz ve üzerinde deðiþiklik
yapmayýnýz. Kaza sýrasýnda hasar gören
emniyet kemerleri (toplayýcýnýn eðilmesi,
kemerin yýrtýlmasý vb.) mutlaka deðiþtirilmelidir.
Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit
Kancasý
Ýkinci Koltuk Sýrasý Orta Bel/Omuz
Kemeri Kullanma Talimatlarý
Ön koltuklarda omuz kemeri tespit kancasý
boynunuzu rahatlatacak þekilde yukarý veya
aþaðý ayarlanabilir. Tespit kancasý üzerindeki
düðmeye basarak serbest býraktýktan sonra
aþaðýya veya yukarýya doðru ayarlamak suretiyle
boyunuza en uygun duruma getiriniz.
Ýkinci koltuk sýrasý orta bel/omuz kemeri, koltuk
katlandýðýnda omuz emniyet kemerinin alt tespit
kancasýndan çýkartýlmasýna olanak saðlayan
mini bir kilitleme dili ve tokasý ile donatýlmýþ üç
noktalý bir emniyet kemeridir. Mini toka ve omuz
kemeri alt tespit kancasýndan çýkartýldýktan sonra,
daðýnýklýða neden olmamasý amacý ile sað
kaplama panelinde bulunan sabit baðlantý
noktasýna takýlabilmektedir.
1. Mini kilitleme dili ile normal kilitleme dilini sað
arka kaplama panelinde bulunan sabit baðlantý
noktasýndan.
2. Mini kilitleme dilini tutarak emniyet kemerini
koltuðun üzerine çekiniz.
3. Emniyet kemeri size uygun uzunluða geldiði
zaman kilitleme dilini tokaya takýnýz. Dilin
yuvasýna oturduðunu duyacaðýnýz “klik” sesi ile
anlayabilirsiniz.
4. Koltukta arkanýza yaslanýnýz. Normal kilitleme
dilini, emniyet kemerinin belinizi sarmasýna
olanak saðlayacak þekilde kemer üzerinde
kaydýrýnýz.
5. Emniyet kemeri size uygun uzunluða geldiði
zaman kilitleme dilini tokaya takýnýz. Dilin
yuvasýna oturduðunu duyacaðýnýz “klik” sesi ile
anlayabilirsiniz.
Ayarlanabilir Tespit Kancasý
Kýsa boyluysanýz kemeri aþaðýya, daha uzun
boyluysanýz yukarýya alýnýz. Kancayý serbest
býraktýðýnýzda kilitlenip kilitlenmediðini anlamak
için aþaðý ve yukarý hareket ettirmeye çalýþýnýz.
Mini Kilitleme Dilinin Tokaya Takýlmasý
23
6. Bel kemerini karýn bölgesinin altýna uyluk
kemiklerinizin etrafýna yerleþtiriniz. Bel
bölgesindeki boþluðu almak için þekilde
gösterildiði gibi omuz tarafýndan biraz çekiniz.
Bel kemeri çok sýký ise, gevþetmek için kemer
dilini geriye doðru kaydýrarak bel kemerini
çekiniz. Üzerinize tam oturan bir emniyet
kemerinin çarpýþma anýnda kemerin altýndan
kayarak fýrlamanýzý önleyeceðini hatýrdan
çýkartmayýnýz.
3.Emniyet kemeri kilitleme dilini kývrýlmýþ kemer
kayýþý üzerinde yukarý doðru çekiniz. Kývrýlmýþ
kýsým kilitleme dilinin üst kýsmýndaki yuvaya
girmelidir.
4. Emniyet kemeri kilitleme dilini kývrýlmýþ
kýsýmdan tamamen kurtulana kadar yukarý doðru
çekmeye devam ediniz.
Emniyet Kemeri Gergileri
Mini Kilitleme Dilinin Tokadan Çýkartýlmasý
9. Mini kilitleme dilini mini tokadan çýkartmak
için normal kilitleme dilini mini kilitleme dilinin
üst kýsmýnda bulunan siyah tokaya takýnýz.
Emniyet kemeri otomatik olarak yuvasýna
sarýlacaktýr. Kemerin tamamen sarýlmasý için
gerektiði takdirde kemer dilini kemer üzerinde
kaydýrýnýz. Mini kilitleme dilini kaplama paneli
üzerinde bulunan sabit baðlantý noktasýna takýnýz.
Arka Orta Emniyet Kemerinin Takýlmýþ Hali
7. Emniyet kemerinin omuz kýsmýný, boynunuza
baský yapmayacak ve rahat olmanýzý saðlayacak
bir þekilde göðüs kafesinizin üzerine yerleþtiriniz.
Kemer toplayýcýsý kemerin gevþekliðini alacaktýr.
8.Emniyet kemerini çýkartmak için tokanýn
üzerindeki kýrmýzý düðmeye basýnýz.
24
Kývrýlmýþ Bel/Omuz Emniyet Kemerini
Düzeltme
Kývrýlmýþ bel omuz kemerini aþaðýda açýklanan
yöntem yardýmýyla düzeltebilirsiniz.
1. Emniyet kemeri kilitleme dilini sabit baðlantý
noktasýna mümkün olduðu kadar yaklaþtýrýnýz.
2. Emniyet kemeri kilitleme dilinin 15-30 cm (612 inç) üzerinden kemer kayýþýný tutarak 180
döndürmek suretiyle kývrýlmanýn kilitleme dilinin
hemen üzerinden baþlamasýný saðlayýnýz.
Ön koltuklardaki emniyet kemerlerinde, çarpýþma
sýrasýnda kemerlerin gevþekliðini alan gerdiriciler
bulunmaktadýr. Bir çarpýþma anýnda bu
gerdiriciler emniyet kemerini sýký bir þekilde
tutarak emniyet kemeri sisteminin performansýný
arttýrmaktadýr. Gerdiriciler çocuk koltuklarýnda
oturan çocuklar da dahil olmak üzere, her boy
kullanýcý için uygundur.
NOT:
Emniyet kemeri gergileri emniyet kemerinin
düzgün bir þekilde takýlmamýþ olmasýný telafi
etmez. Emniyet kemeri sýkýca takýlmalý ve
düzgün bir þekilde yerleþtirilmelidir.
Emniyet kemeri gergileri hava yastýðý kumanda
modülü (bkz. Ön Hava Yastýðý bölümü)
tarafýndan tetiklenir. Ön hava yastýklarý gibi
gerdiriciler de tek kullanýmlýktýr. Hava yastýklarýnýn
ve gerdiricilerin devreye gireceði þiddette bir
kazadan sonra hava yastýklarý da gerdiriciler de
deðiþtirilmelidir.
Geliþmiþ Uyarý Sistemi (BeltAlert)
Araç çalýþtýrýldýktan sonra geçen 60 saniyede
emniyet kemeri takýlmamýþsa ve aracýn hýzý 8
km/saatten (5 mil/saat) daha yüksek ise Geliþmiþ
Uyarý Sistemi (BeltAlert) sürücüyü emniyet
kemerini takmasý için uyaracaktýr. Sürücü de
diðer yolcularý emniyet kemerlerini takmalarý
için uyarmalýdýr. Uyarý devreye girdikten sonra
Geliþmiþ Uyarý Sistemi (BeltAlert) sürücü emniyet
kemerini takana kadar 96 saniye boyunca hem
sesli uyarý vermeye hem de yanýp sönmeye
devam edecektir. Geliþmiþ Uyarý Sistemi
(BeltAlert) sürücü emniyet kemerinin 10
saniyeden daha uzun bir süre içinde takýlmamýþ
durumda olmasý ve araç hýzýnýn 8 km/saatten
(5 mil/saat) yüksek olmasý halinde tekrar devreye
girecektir.
Geliþmiþ uyarý sistemi (BeltAlert) yetkili bayi
tarafýndan ya da aþaðýda belirtilen prosedürlerin
uygulanmasý suretiyle etkinleþtirilebilmekte veya
devre dýþý býrakýlabilmektedir.
NOT:
Aþaðýda açýklanan prosedür kontak anahtarý
ON (Açýk) veya START (Çalýþtýrma)
konumlarýndan birine getirildikten sonra ilk
60 saniye içerisinde gerçekleþtirilmelidir.
DaimlerChrysler Geliþmiþ uyarý sisteminin
(BeltAlert) devre dýþý býrakýlmasýný tavsiye
etmemektedir.
1. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumuna
getirip sürücü emniyet kemerini takýnýz.
2. Kontak anahtarýný ON (Açýk) konumuna getirip
emniyet kemeri uyarý lambasýnýn sönmesini
bekleyiniz.
3. 60 saniye içerisinde kontak anahtarýný ON
(Açýk) konumuna getirdikten sonra sürücü
emniyet kemerini 10 saniye içerisinde, en son
takýlý kalacak þekilde, en az üç kez takýp çýkartýnýz.
NOT:
Emniyet kemerini takýp çýkartýrken Emniyet
Kemeri Uyarý lambasýnýn yandýðýndan emin
olunuz. Lambanýn yanmasýný saðlamak için
emniyet kemerini çekmeniz gerekebilecektir.
4. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumuna
getiriniz. Programlama iþlemini baþarýlý bir þekilde
tamamladýðýnýzý belirtmek amacý ile tek bir zil
sesi duyulacaktýr.
Geliþmiþ Uyarý Sistemi (BeltAlert) yukarýda
açýklanan prosedür yardýmýyla yeniden
etkinleþtirilebilecektir.
NOT:
Geliþmiþ Uyarý Sistemi (BeltAlert) devre dýþý
býrakýlsa bile, sürücü emniyet kemeri
takýlmadýðý müddetçe Emniyet Kemeri Uyarý
Lambasý yanmaya devam edecektir.
Hamile Kadýnlarýn Emniyet Kemerini
Kullanmasý
Hamile bayanlarýn hamilelikleri boyunca emniyet
kemerini kullanmalarýný öneririz. Bebeði
emniyette tutmanýn en iyi yolu anneyi emniyette
tutmaktýr.
Hamile bayanlar emniyet kemerinin bel kýsmýný
uyluk kemiklerinin etrafýna yerleþtirmeli ve kalça
kemiklerine mümkün olduðunca oturmasýna
özen göstermelidir. Kemer aþaðýda tutulmalý ve
karýn üzerine gelmemelidir. Böylece olasý bir
çarpýþma anýnda tüm aðýrlýðý güçlü kalça
kemikleri taþýyacaktýr.
Sürücü ve Ön Yolcu ilave koruma
sistemleri (SRS) – Hava Yastýðý
Aracýnýzda emniyet kemeri sistemlerine ek olarak
sürücü ve ön yolcu hava yastýklarý bulunmaktadýr.
Sürücü hava yastýðý direksiyon simidi göbeðine
yerleþtirilmiþtir. Ön yolcu hava yastýðý göðüste,
torpido gözünün üst kýsmýnda bulunmaktadýr.
Hava yastýðý kapaklarýnda SRS/AIRBAG ifadeleri
bulunmaktadýr.
25
SÜRÜCÜ HAVA YASTIÐI
ÞÝÞÝRÝLEBÝLÝR DÝZ
KORUYUCUSU
YOLCU HAVA YASTIÐI
DÝZ KORUYUCUSU
NOT:
Ön hava yastýklarý, hava yastýklarýnýn daha
düþük kuvvetle açýlmasýna olanak saðlayan
Federal yönetmeliklere uygunluk belgesine
sahiptir.
Ön hava yastýklarý kademeli þiþirme
mekanizmasýna sahiptir. Bu sayede hava
yastýklarý çarpýþma þiddetine ve koltukta oturan
kiþinin ölçülerine baðlý olarak kademeli þekilde
açýlmaktadýr. Ön yolcu hava yastýðý da Yolcu
Sýnýflandýrma sisteminin tanýmlandýðý Federal
yönetmeliklere uygunluk belgesine sahiptir. (Bu
bölümde yer alan “Yolcu Sýnýflandýrma Sistemi”
baþlýklý kýsma baþvurunuz).
26
Yan Perde Hava Yastýklarý
UYARI!
l Hava yastýðý kapaklarýnýn üzerine veya
çevresine herhangi bir eþya koymayýnýz ve
bu kapaklarý açmaya çalýþmayýnýz. Hava
yastýklarýna zarar verebilir ve hava yastýðý
gerektiðinde sizi koruyamayacaðý için
yaralanabilirsiniz. Bu koruyucu kapaklar
sadece hava yastýklarý þiþtiðinde açýlmak
üzere dizayn edilmiþtir.
l Aracýnýz yan hava yastýklarý ile donatýlmýþsa
koltuklarýnýza kýlýf takmayýnýz ve yan hava
yastýklarýyla aranýza hiçbir eþya koymayýnýz.
Aksi takdirde yan hava yastýklarýnýn
performansý olumsuz þekilde etkilenecek
ve/veya bu eþyalarý size doðru fýrlatarak
ciddi bir þekilde yaralanmanýza neden
olabilecektir.
l Aracýnýz yan hava yastýklarý ile donatýlmýþsa
Kapýlarýn üzerine veya civarýna bardaklýk
ya da baþka bir cisim takmayýnýz. Yan hava
yastýklarý açýlýrken bu cisimleri fýrlatarak
ciddi yaralanmalara neden olabilecektir.
Hava yastýklarý orta ve yüksek þiddetteki
darbelerde açýlýr. Emniyet kemerlerinin yaný sýra
ön hava yastýklarý ve ön göðüste bulunan
þiþirilebilir diz koruyucularý sürücü ve ön yolcu
için daha fazla koruma saðlar. Yan hava
yastýklarý da emniyet kemerleri ile birlikte yolcu
korumasýný arttýrýr.
Emniyet kemerleri sizi birçok çarpýþmada
koruyacak þekilde tasarlanmýþtýr. Ön hava
yastýklarý orta ve yüksek þiddetteki önden
çarpmalarda açýlýr. Aracýnýz yan hava yastýklarý
ile donatýlmýþsa orta ve büyük þiddetteki yandan
çarpmalarda çarpmanýn olduðu taraftaki yan
hava yastýðý açýlýr. Bazý çarpýþmalarda ise hem
ön hem de yan hava yastýklarý açýlabilecektir.
Ancak hava yastýklarýnýn açýldýðý çarpýþmalarda
dahi hava yastýklarýnýn sizi tam olarak
koruyabilmeleri için sizi doðru konumda tutacak
olan emniyet kemerlerini de takmýþ olmanýz
þarttýr.
NOT:
Yolcu Sýnýflandýrma Sisteminin (Bu bölümde
yer alan “Yolcu Sýnýflandýrma Sistemi”
baþlýklý kýsma baþvurunuz) yolcu koltuðunun
boþ olduðunu ya da bu koltukta “çocuk”
kategorisinde yer alan birisinin oturduðunu
tespit ederse, sürücü hava yastýðý açýlsa
dahi, ön yolcu hava yastýðý açýlmayabilecektir. Bu kiþi bir çocuk ya da genç birisi
olabileceði gibi ufak tefek bir yetiþkin de
olabilecektir.
Hava yastýklarýnýn açýlmasý nedeniyle
oluþabilecek zararlarý en aza indirebilmek için
almanýz gereken bazý basit önlemler aþaðýda
açýklanmaktadýr.
1. 12 yaþ ve altýndaki çocuklar arka koltukta,
emniyet kemeri takýlmýþ bir þekilde seyahat
etmelidir. Arkaya bakan çocuk koltuklarýnda
oturan çocuklar ASLA ön yolcu hava yastýðý
bulunan bir aracýn ön koltuðunda seyahat
etmemelidir. Bu þekilde oturtulan çocuklar hava
yastýðýnýn açýlmasý durumunda ölümcül
yaralanmalara maruz kalabilmektedir.
Aracýn emniyet kemerini gerektiði gibi takabilecek
kadar büyük olmayan çocuklar (“Çocuk Koruma
Sistemi” baþlýklý bölüme bakýnýz) arka koltuða
yerleþtirilen çocuk koltuklarýnda veya belden
korumalý yardýmcý koltuklarda oturmalýdýr. Çocuk
koltuðu veya belden korumalý yardýmcý koltuk
kullanmayan daha büyük çocuklar arka
koltuklarda, emniyet kemeri takýlý halde seyahat
etmelidir. Çocuklarýn omuz emniyet kemerini
kol altýnda veya arkalarýnda býrakmalarýna izin
vermeyiniz.
Aracýn ön koltuðunda kalabalýktan dolayý 1 ila
12 yaþ arasýnda bir çocuðun seyahat etmesi
gerekiyorsa koltuðu mümkün olduðu kadar
geriye çekip uygun bir çocuk koltuðu kullanýnýz.
“Çocuk Koruma Sistemi” baþlýklý bölüme bakýnýz.
Doðru kullandýðýnýzdan emin olmak için çocuk
koltuðunun kullanma talimatlarýný mutlaka
okuyunuz.
2. Tüm yolcular emniyet kemerlerini düzgün
bir þekilde takmalýdýrlar.
3. Sürücü ve ön yolcu koltuklarý hava yastýðýnýn
açýlmasý için gerektiði kadar alan býrakmak amacý
ile mümkün olduðu kadar geride kullanýlmalýdýr.
5. Aracýnýz yan hava yastýklarý ile donatýlmýþsa
kapýlara yaslanmayýnýz. Yan hava yastýklarý
sizinle kapý arasýndaki alanda (gerektiðinde)
þiddetli bir þekilde açýlacaktýr.
6. Aracýnýzýn hava yastýðý sisteminin engelli bir
kiþiye göre tadil edilmesi gerektiði takdirde lütfen
Müþteri Hizmetleri Merkezi ile irtibat kurunuz.
Merkezin telefon numaralarý bu kýlavuzun 9uncu
bölümünde “Yardým” kýsmýnda yer almaktadýr.
UYARI!
l Aracýnýzda sadece hava yastýðýnýza
güvenerek seyahat etmek olasý bir kaza
anýnda ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Hava yastýklarý sizi korumak üzere emniyet
kemerleri ile birlikte çalýþmaktadýr. Hava
yastýklarý bazý çarpýþmalarda açýlmayacaktýr.
Aracýnýzda hava yastýðý donanýmý bulunsa
bile daima emniyet kemerini takýnýz.
l Direksiyon simidine veya ön göðüse çok
yakýn oturmak hava yastýðýnýn açýlmasý
durumunda ciddi yaralanmalara neden
olabilir. Hava yastýklarýnýn açýlabilmesi için
önlerinde boþ alan olmalýdýr. Ön koltuklara
oturduðunuzda arkanýza yaslanarak
kolunuzu rahatça direksiyon simidine veya
göðse uzatabilecek kadar boþ alan
býrakýnýz.
l Aracýnýz yan hava yastýklarý ile donatýlmýþsa
bu hava yastýklarýnýn da açýlmak için boþ
alana ihtiyaçlarý vardýr. Kapýya yaslanmayýnýz. Koltuðu ortalayarak dik bir þekilde
oturunuz.
Ön Hava Yastýðý Sistemi aþaðýdaki parçalardan oluþmaktadýr:
l Hava Yastýðý Kumanda Modülü
l Yan Ývme (darbe) Sensörleri (Varsa)
l Hava Yastýðý Uyarý Lambasý (AIRBAG)
27
Sürücü Hava Yastýðý
Ön yolcu Hava Yastýðý
l Ön Koltuklarda bulunan Yan Hava Yastýklarý
(varsa)
l Yan Perde Hava Yastýklarý
l Direksiyon Simidi ve Kolonu
l Ön Göðüs
l Ara Kablolar
l Diz Koruyucularý
l Þiþirilebilir Sürücü Diz Koruyucusu
l Ön Ývme (darbe) Sensörleri
l Sürücü ve Ön Yolcu Emniyet kemeri gergileri
l Ön Yolcu Koltuðu Yolcu Sýnýflandýrma Sistemi
(ORC)
- Yolcu Sýnýflandýrma Modülü
- Yolcu Hava Yastýðý Devre Dýþý (PAD) uyarý
lambasý
- Aðýrlýk Sensörleri
l
l
Hava Yastýklarýnýn Çalýþma Sistemi
l Hava yastýðý kumanda modülü (ORC) önden
alýnan darbenin hava yastýðýnýn açýlmasýný
gerektirecek kadar þiddetli olup olmadýðýný
belirler. Ön hava yastýðý þiþirme mekanizmalarý
hava yastýklarýný, ORC tarafýndan belirtilen
yöne göre, farklý kademelerde þiþirebilecek
þekilde dizayn edilmiþtir. ORC hava
yastýklarýnýn hangi kademede þiþirilmesi
gerektiðini belirlerken Yolcu Sýnýflandýrma
Modülü tarafýndan gönderilen verileri de dikkate
alacaktýr. ORC devrilmeleri algýlamayacaktýr.
28
Kontak anahtarý START (ÇALIÞTIRMA) veya
RUN (ÇALIÞIR) konumlarýndan birine
getirildiðinde, Hava Yastýðý Kumanda Modülü
(ORC) sistemin elektronik parçalarýnýn
çalýþmaya hazýr olup olmadýðýný denetler. Bu
parçalar arasýnda diz koruyucularý, direksiyon
simidi ve direksiyon kolonu dýþýnda yukarýda
sayýlan tüm parçalar bulunmaktadýr. Kontak
anahtarý “OFF“ (KAPALI) veya “ACC”
(AKSESUAR) konumunda iken ya da yuvada
deðilken hava yastýklarý devrede deðildir ve
þiþmeyecektir.
Arkadan alýnan orta veya yüksek þiddette
darbelerde ORC sadece emniyet kemeri
gergilerini etkinleþtirebilecektir.
Kontak ilk açýldýðýnda hava yastýðý
kumanda modülü (ORC) , kontrol
amacý ile gösterge panelindeki
AIRBAG ve PAD uyarý lambalarýný 68 saniye süre ile yakacaktýr. AIRBAG
uyarý lambasý kontrol iþleminin ardýndan
sönecektir. PAD uyarý lambasý ise normal bir
þekilde yanmaya devam edecektir (Bu bölümde
yer alan “Yolcu Hava Devre Dýþý (PAD) Uyarý
Lambasý baþlýklý paragrafa baþvurunuz). ORC
Kontrol sýrasýnda sistemin herhangi bir kýsmýnda
bir arýza tespit ettiði takdirde, arýzanýn durumuna
göre uyarý lambasýnýn zaman zaman ya da
sürekli olarak yanmasýný saðlayacaktýr. Ýlk
çalýþtýrmanýn ardýndan lambanýn yeniden
yanmasý halinde tek bir zil sesi ile sesli uyarý
verilecektir.
UYARI!
Gösterge panelindeki AIRBAG uyarý
lambasýnýn dikkate alýnmamasý bir çarpýþma
sýrasýnda sizi koruyacak hava yastýklarýndan
yoksun kalmanýz anlamýna gelmektedir. Uyarý
lambasýnýn kontak anahtarýný çevirdiðinizde
yanmamasý, motor çalýþtýrýldýktan sonra sürekli
olarak yanmasý veya seyir halinde iken
yanmaya baþlamasý durumunda hava yastýðý
sistemini bir an önce kontrol ettiriniz.
l
Sürücü ve Ön Yolcu Hava yastýðý/þiþirme
mekanizmalarý direksiyon simidinin göbeðinde
ve ön göðsün sað tarafýnda yer almaktadýr.
Hava Yastýðý Kumanda modülü (ORC) hava
yastýklarýnýn açýlmasýný gerektirecek þiddette
bir darbe algýladýðýnda þiþirme ünitelerine bir
sinyal gönderir. Ön hava yastýklarýný þiþirmek
amacý ile yüksek miktarda, zehirli olmayan bir
gaz kullanýlmaktadýr. Hava yastýklarý
çarpýþmanýn þiddetine ve koltukta oturan kiþinin
ölçülerine baðlý olarak farklý kademelerde
açýlmaktadýr. Hava yastýklarý þiþmeye
baþladýðýnda direksiyon simidi göbeðinde ve
ön göðsün sað tarafýnda bulunan hava yastýðý
kapaklarý açýlarak hava yastýklarýnýn tam
boyutlarýna ulaþmasýný saðlar. Hava yastýklarý
yaklaþýk 50-70 milisaniyede tam þiþer. Bu süre,
gözünüzü kýrpmanýz sýrasýnda geçen sürenin
yarýsýdýr. Hava yastýklarý sürücünün ve yolcunun
korunmasýný saðladýktan sonra hýzlý bir þekilde
sönmeye baþlayacaktýr. Bu arada sürücü hava
yastýðýný þiþirmek amacý ile kullanýlan gaz hava
yastýðýnýn yan kýsmýnda bulunan havalandýrma
deliklerinden tahliye edilir. Ön yolcu hava
yastýðýný þiþirmek amacý ile kullanýlan gaz da
hava yastýðýnýn yan kýsmýnda bulunan
havalandýrma deliklerinden tahliye edilir.
Böylece ön hava yastýklarý aracýn kontrolünü
kaybetmemenizi saðlar.
l Yan Perde Hava Yastýklarý (SRS) (Varsa)
sadece yandan alýnan belirli darbelerde
açýlmaktadýr.
Hava Yastýðý Kumanda modülü (ORC) yandan
alýnan darbenin yan hava yastýðýnýn açýlmasýný
gerektirecek kadar þiddetli olup olmadýðýný
belirler. Yan hava yastýðý kumanda modülü
önden alýnan darbeleri, devrilmeleri ve arkadan
çarpmalarý algýlamaz.
Kontak anahtarý START (Çalýþtýrma) veya ON
(Açýk) konumlarýndan birine getirildiðinde, ORC
modülü sistemin elektronik parçalarýnýn
çalýþmaya hazýr olup olmadýðýný denetler. Bunlar
yukarýda sayýlan tüm parçalardan oluþmaktadýr.
Orta ve yüksek þiddetteki darbelerde, darbenin
alýndýðý tarafta bulunan yan hava yastýðý þiþirme
ünitesi tetiklenerek belirli miktarda zehirli olmayan
bir gaz salmaya baþlayacaktýr. Yan hava yastýðý,
emniyet kemerini doðru bir þekilde takmamýþ,
düzgün oturmamýþ iseniz ya da hava yastýðýnýn
önünde herhangi bir eþya varsa sizi
yaralayabilecek bir þiddetle çok hýzlý bir þekilde
açýlýr. Bu durum özellikle çocuklar için geçerlidir.
NOT:
Aracýnýz sol ve sað yan perde hava yastýklarý
ile donatýlmýþ ise, elbise kancalarýna (ya da
benzeri bir konuma) elbise askýsý takmayýnýz.
Elbise askýlarý hava yastýklarýnýn düzgün bir
þekilde çalýþmasýný engelleyecektir.
Hava Yastýðý Kumanda modülü (ORC) ve yan
darbe sensörleri Þiþirilebilir Sürücü Diz
Koruyucusunun açýlmasýný gerektirecek
þiddette bir darbe algýladýklarýnda, þiþirme
ünitelerine bir sinyal gönderirler. Þiþirilebilir
Sürücü Diz Koruyucusunu þiþirmek amacý ile
zehirli olmayan bir gaz kullanýlmaktadýr.
Þiþirilebilir Sürücü Diz Koruyucusu, sürücünün
dizlerini korumak ve sürücüyü ön hava yastýðý
ile en uygun konumda temas etmesini
saðlayacak bir konumda tutmak amacý ile
geriye, sürücünün dizlerine doðru açýlacaktýr.
Þiþirilebilir Sürücü Diz Koruyucusu 50 mili
saniye içerisinde açýlýr, bu süre gözünü açýp
kapamanýz için gereken sürenin yarýsý kadardýr.
Sürücünün dizlerinin korunmasýný saðladýktan
sonra hýzlý bir þekilde sönmeye baþlayacaktýr.
l Diz koruyucularý dizlerinizi korumakta ve ön
hava yastýklarý ile en uygun konumda temas
etmenizi saðlamaktadýr.
Ön yolcu koltuðu ön yolcu hava yastýðýnýn
açýlmasýnda rol oynayan kritik parçalar ile
donatýlmýþtýr. Yolcu Sýnýflandýrma Sisteminin ön
koltukta oturan kiþiyi doðru bir þekilde
sýnýflandýrarak hava yastýðýnýn hangi kademede
açýlmasý gerektiðini belirleyebilmesi açýsýndan
ön yolcu koltuðu aksamýnýn düzgün bir þekilde
çalýþmasý büyük bir önem taþýmaktadýr. Ön yolcu
koltuðu aksamý, koltuk grubu ya da koltuk kýlýflarý
üzerinde herhangi bir tadilat yapmayýnýz.
Aþaðýda belirtilen talimatlara harfiyen uyulmalýdýr:
l Ön yolcu koltuðu grubu veya parçalarý üzerinde
hiçbir þekilde deðiþiklik yapmayýnýz.
l Ön koltuk orta konsolu veya orta koltuk
üzerinde hiçbir þekilde deðiþiklik yapmayýnýz.
l
Aracýnýzýn modeline uygun olmayan, önceki
veya sonraki model yýllarýna ait koltuk kýlýflarý
kullanmayýnýz. Daima sadece aracýnýz için
öngörülen koltuk kýlýflarýný kullanýnýz.
l Koltuk kýlýfýnýzýn yerine piyasada takýlan koltuk
kýlýflarý takmayýnýz.
l DaimlerChrysler/Mopar tarafýndan onaylananlarýn dýþýnda ilave koltuk kýlýfý takmayýnýz.
l Ýlave koruma sistemi (SRS) parçalarý ya da
SRS ile ilgili herhangi bir parça ya da baðlantý
elemaný hiçbir zaman DaimlerChrysler/Mopar
tarafýndan onaylananlarýn dýþýnda bir parça ile
deðiþtirilmemelidir.
l
UYARI
Ön yolcu koltuðu, ilgili parçalar ya da koltuk
kýlýfý üzerinde yapýlacak onaylanmamýþ
deðiþiklikler ya da servis iþlemleri önden alýnan
darbelerde hava yastýðýnýn açýlmasýný olumsuz
yönde etkileyebilecektir. Aracýn bir kazaya
karýþmasý halinde, bu durum ön yolcu
koltuðunda oturan kiþinin ciddi bir þekilde
yaralanmasýna ya da hayatýný kaybetmesine
neden olabilecektir. Bu þekilde tadilat görmüþ
bir araç ilgili Federal Motorlu Araçlar Güvenlik
Standartlarýný (FMVSS) karþýlamayabilecektir.
29
Hava Yastýðý Açýldýðýnda
Hava yastýðý sistemi, darbe sensörleri orta ya
da yüksek þiddette bir çarpma algýladýðýnda
sürücü ve ön yolcuyu korumak amacý ile anýnda
açýlýp sonra hemen sönecek bir þekilde
düzenlenmiþtir.
NOT:
Hava yastýðýnýn koruma saðlamasýný
gerektirecek kadar þiddetli olmayan bir
darbe, sistemi harekete geçirmeyecektir. Bu
durum hava yastýðý sisteminin çalýþmadýðý
anlamýna gelmez.
Hava yastýðýnýn açýlmasýna neden olacak kadar
þiddetli bir çarpýþmanýn ardýndan aþaðýdaki
durumlarýn biri ya da tümü birden gerçekleþebilir:
l Hava yastýklarý þiþmeye baþlayýp açýlýrken
hava yastýðýnýn naylon malzemesi sürücünün
ve yolcunun cildinin tahriþ olmasýna veya
kýzarmasýna neden olabilir. Bu tahriþ hýzla
çekilen bir ipin neden olduðu yanmayý ya da
halýnýn veya jimnastik salonu zeminin
cildinizde yarattýðý tahriþi andýrmaktadýr. Bu
durum cildin kimyasal bir maddeye temas
etmesi ile oluþan bir tahriþ deðildir. Kalýcý bir
tahriþ deðildir ve kýsa sürede geçecektir.
Ancak birkaç gün içerisinde belirgin bir þekilde
iyileþmemiþse ya da su toplamýþsa zaman
geçirmeden doktora baþvurunuz. Hava yastýðý
sönerken dumaný andýran parçacýklar
görebilirsiniz. Bu parçacýklar hava yastýðýnýn
þiþirilmesi için gereken zehirsiz gazýn üretim
30
l
iþlemi sýrasýnda ortaya çýkan doðal yan
ürünlerdir. Havada bulunan toz halindeki bu
parçacýklar cildinizi, gözlerinizi, burnunuzu
ya da boðazýnýzý tahriþ edebilir. Cildinizde ya
da gözlerinizde yanma varsa tahriþ olan
bölgeyi soðuk suyla yýkayýnýz. Burun veya
boðaz yanmasý durumunda derhal temiz
havaya çýkýnýz. Yanma devam ederse bir
doktora baþvurunuz. Bu parçacýklar
üzerinizdeki kýyafete bulaþýrsa kýyafetlerinizi
üreten firmanýn yýkama talimatlarýný
uygulayýnýz.
Hava yastýklarý açýldýktan sonra aracýnýzý
kullanmaya devam etmeniz tavsiye edilmez.
Bir kaza daha geçirmeniz durumunda sizi
koruyacak hava yastýklarýnýz olmayacaktýr.
UYARI!
Açýlmýþ hava yastýklarý ve emniyet kemeri
gergileri sizi bir daha koruyamaz. Hava
yastýklarýnýzý, emniyet kemeri gergilerini ve ön
yolcu emniyet kemeri toplayýcý grubunu yetkili
servisinizde bir an önce deðiþtiriniz. Yolcu
Sýnýflandýrma sisteminin de bakýmýný yaptýrýnýz.
Hava Yastýðý Sisteminin Bakýmý
UYARI!
l
Hava yastýðý sisteminin herhangi bir kýsmýnda yapýlacak tadilatlar,
gerek duyulduðunda hava yastýklarýnýn görevlerini yerine
getirememelerine neden olabilir. Bu durumda hava yastýðý sizi
koruyamayacaðýndan yaralanma riskine maruz kalabilirsiniz.
Hava yastýðýnýn parçalarýnda ve kablolarýnda hiçbir deðiþiklik
yapmayýnýz ve direksiyon simidi göbeðine ve ön göðsün sað
tarafýnda bulunan hava yastýðý kapaklarýnýn üzerine hiçbir arma
ya da etiket yapýþtýrmayýnýz. Ön tamponlarda veya aracýn gövde
yapýsýnda hiçbir deðiþiklik yapmayýnýz, piyasada satýlan
basamaklardan ya da yan eteklerden takmayýnýz.
l
Ýleri teknolojiye sahip hava yastýðý sisteminin hiçbir parçasý
üzerinde herhangi bir tadilat yapma giriþiminde bulunmayýnýz.
Bu tür tadilatlar hava yastýðýnýn kazara açýlmasýna ya da gerektiði
gibi çalýþmamasýna neden olabilecektir. Ýleri teknolojiye sahip
hava yastýðý ile ilgili tüm bakým iþlemlerinin yetkili serviste
yaptýrýlmasý gerekmektedir. Aracýn koltuklarý, koltuk kýlýflarý ve
minderler de dahil olmak üzere (koltuk tespit cývatalarýnýn
sökülmesi, gevþetilmesi/sýkýlmasý da dahil olmak üzere) ile ilgili
tüm bakým iþlemlerinin de yetkili serviste yaptýrýlmasý
gerekmektedir. Sadece Chrysler tarafýndan onaylanmýþ koltuk
aksesuarlarýný kullanýnýz. Ýleri teknolojiye sahip hava yastýðý
sisteminde engelli kiþilere için tadilat yapýlmasý gerektiði takdirde
aracýnýzý yetkili servise götürünüz.
l
Sað ön yolcu koltuðu arkalýðýna video oynatýcý gibi cihazlar
yerleþtirmeyiniz veya asmayýnýz. Bu tür cihazlarýn getireceði
ilave yük Yolcu Sýnýflandýrma Sisteminin sað ön koltukta oturan
kiþiyi doðru bir þekilde sýnýflandýramamasýna neden olabilecektir.
Bu durum ön yolcu hava yastýðýnýn istenmediði bir zamanda
açýlmasýna neden olabilecektir.
l
Olasý bir çarpýþma sýrasýnda dizlerinizin darbelere karþý uygun
bir þekilde korunmasý gerekmektedir. Diz koruyucularýnýn önüne
ya da arkasýna herhangi bir aksesuar ya da yan sanayi ürünü
yerleþtirmeyiniz ve takmayýnýz.
l
Hava yastýðý sisteminin herhangi bir kýsmýný onarmaya teþebbüs
etmeniz tehlike sonuçlar doðurabilecektir. Aracýnýzda onarým
yapan herkese aracýnýzda hava yastýðý donanýmý bulunduðunu
hatýrlatýnýz.
Hava Yastýðý Uyarý lambasý
Olasý bir çarpýþma anýnda korunabilmeniz için
hava yastýklarýnýn þiþmeye hazýr durumda
bulunmalarý gerekmektedir. Hava yastýðý sistemi
bakým gerektirmeyen bir tasarýma sahip olsa da
aþaðýda açýklanan durumlardan biri
gerçekleþtiðinde hemen yetkili bir servisin sistemi
onarmasýný saðlayýnýz.
l Kontak ilk açýldýðýnda
AIRBAG uyarý
lambasýnýn 6-8 saniyelik süre boyunca
yanmamasý durumunda.
l Uyarý lambasýnýn 6-8 saniyelik sürenin
bitiminde sönmemesi durumunda.
l Seyir halinde iken uyarý lambasýnýn yanmasý
ya da sürekli yanýp sönmesi durumunda.
Kaza Verisi Kaydedici (EDR)
Hava yastýðýnýn açýlmasý halinde hava yastýðýnýn
açýlmasýndan önceki son 2 saniyedeki özel veri
parametreleri (aþaðýdaki listeye bakýnýz)
kaydedilebilir. Bu veriler sadece hava yastýðýnýn
açýlmasý halinde kaydedilir, baþka hiçbir durumda
kaydedilmez. Kaza soruþturmasý sýrasýnda elde
edilen bilgilerle birlikte aracýn performansýný
deðerlendirmek ve iyileþtirmek amacýyla bu
elektronik veriler kazanýn olasý nedenleri ve
yaralanmalar hakkýnda daha fazla bilgi edinmek
için DaimlerChrysler ve baþkalarý tarafýndan
kullanýlabilir. DaimlerChrysler’in baþlattýðý
soruþturmalara ilave olarak bu soruþturmalar
müþteri, sigorta acentalarý, devlet kuruluþlarý,
üniversite, hastane ve sigorta þirketleri ile
baðlantýlý profesyonel kaza araþtýrmacýlarý
tarafýndan talep edilebilir.
Soruþturmanýn DaimlerChrysler tarafýndan
yürütülmesi durumunda (inisiyatiften baðýmsýz
olarak) þirket veya atanmýþ temsilcisi yetkili bir
mahkeme tarafýndan yazýlý bir veri indirme emri
almamýþsa ilk önce araç kimin gözetimindeyse
(aracýn sahibi ya da kiralayan kiþi) o kiþiden
elektronik verilere eriþim izni alýr. Verilerin bir
kopyasý aracý kullanan kiþiye talebi üzerine verilir.
Belirli araçlarý veya çarpmalarý tanýmlamayan
genel veriler ulusal hükümetler tarafýndan tutulan
veritabanlarý gibi toplu kaza veritabanlarýna
eklenmesi için verilebilir. Potansiyel olarak
hassas nitelikteki veriler (belli bir sürücüyü, aracý
veya çarpmayý tanýmlayan veriler) gizlilik içinde
kullanýlýr. Gizli veriler aþaðýdaki haller dýþýnda
DaimlerChrysler tarafýndan üçüncü þahýslara
açýklanmaz:
1. Kiþisel bilgilerin gizliliðinin korunmasý kaydýyla
verileri toplu bir veritabanýnda belirli bir çarpýþma
kaydý ile eþleþtirmek gibi araþtýrma amacýyla
kullanýlmasý halinde.
2. Bir DaimlerChrysler ürününün mahkeme
önünde savunulmasý durumunda.
3. Yasal bir emir ile polis tarafýndan talep edilmesi
durumunda.
4. Baþka bir þekilde yasa ile öngörülmedikçe.
Kaydedilebilecek Veri Parametreleri:
Hava yastýðý sistemi dahil elektronik olarak
kumanda edilen güvenlik sistemlerinin arýza
kodlarý ve uyarý lambasý durumu
l Hava yastýðý devreden çýkarma lambasý
durumu (eðer mevcutsa)
l Hava yastýðýnýn açýlma “zamaný” (kontak
çevrimi ve araç kilometresi olarak)
l Hava yastýðý açýlma seviyesi (mümkünse)
l Emniyet kemeri durumu
l Fren durumu (servis ve park frenleri)
l Gaz pedalý durumu (araç hýzý dahil)
l Motor kumanda sistemi durumu (motor devri
dahil)
l Otomatik hýz (Cruise Control) denetim sistemi
durumu
l Çekiþ/denge kontrol sistemi durumu
l
Çocuk Koruma Sistemi
Bebekler ve çocuklar da dahil olmak üzere
araçta bulunan herkesin daima emniyet kemeri
takmasý gereklidir. Amerika Birleþik Devletleri’nin
ve Kanada’nýn tüm eyaletlerinde küçük
çocuklarýn kendilerine uygun çocuk koltuklarýnda
seyahat etmelerini öngören yasalar
bulunmaktadýr. Bu yasalara uyulmamasý
yargýlanmanýza neden olabilecektir.
31
12 yaþ ve altýndaki çocuklar emniyet kemeri
doðru bir þekilde takýlmýþ olarak arka koltukta
seyahat etmelidirler. Kaza istatistiklerine göre
arka koltukta emniyet kemeri doðru bir þekilde
takýlmýþ olarak seyahat eden çocuklar ön
koltuklarda oturanlara nazaran daha güvendedir.
UYARI!
Olasý bir çarpýþma sýrasýnda emniyet kemeri
takmamýþ olan bir çocuk, hatta minik bir bebek
aracýn içinde savrularak tehlike oluþturabilir.
Kucaðýnýzda küçük bir çocuðu tutabilmek için
gereken güç o kadar yüksek olacaktýr ki ne
kadar kuvvetli olursanýz olun çocuðu
kucaðýnýzda tutmanýz mümkün olmayacaktýr.
Hem kucaðýnýzdaki çocuk hem de aracýn
içerisinde bulunan diðer insanlar ciddi bir
þekilde yaralanabileceklerdir. Aracýnýzda
seyahat eden tüm çocuklar boylarýna uygun
bir çocuk koltuðunda oturmalýdýr.
Bebekler ve Çocuklar
Yeni doðmuþ bebekten neredeyse yetiþkin
boyuna ulaþmýþ bir çocuða kadar her boy ve
tür çocuk koltuðu bulunabilmektedir. Çocuðunuza en uygun çocuk koltuðunu aldýðýnýzdan
emin olmak için koltuk Kullaným Kýlavuzunu
ayrýntýlý þekilde inceleyiniz. Çocuðunuza en
uygun çocuk koltuðunu kullanýnýz:
l Güvenlik uzmanlarý çocuklarýn 1 yaþýna ve 9
kg aðýrlýða kadar arkaya bakan bebek
32
l
l
l
koltuklarýnda seyahat etmelerini
önermektedirler. Arkaya bakar þekilde iki tür
çocuk koltuðu kullanýlabilir: arkaya bakan
bebek koltuðu ve “çift yönlü” çocuk koltuklarý.
Her iki tip çocuk koltuðu da araç içinde
bel/omuz emniyet kemeri ile veya LATCH
çocuk koltuðu tespit sistemi ile sabitlenir.
Bebek koltuðu sadece arkaya bakar þekilde
kullanýlýr. 9 kilograma kadar çocuklar için
bebek koltuðu tavsiye edilir. “Çift yönlü” çocuk
koltuklarý hem öne hem de arkaya doðru
bakacak þekilde yerleþtirilebilir. Arkaya bakar
þekilde yerleþtirildiðinde çift yönlü koltuklar
bebek koltuklarýna oranla daha fazla aðýrlýk
taþýyabilirler. Böylece 9 kilogramdan aðýr, bir
yaþýndan küçük çocuklar tarafýndan arkaya
bakar þekilde kullanýlabilirler.
Arkaya bakan çocuk koltuklarýnda oturan
çocuklar ön yolcu hava yastýðý ile donatýlmýþ
bir araçta ASLA ön koltukta seyahat
etmemelidir. Bu þekilde oturtulan çocuklar
hava yastýðýnýn açýlmasý durumunda ölümcül
yaralanmalara maruz kalabilmektedir.
Bir yaþýndan büyük ve 9 kilogramdan aðýr
çocuklar araçta gidiþ yönüne bakarak seyahat
edebilirler. Aracýn gidiþ yönüne bakan çocuk
koltuklarý ile aracýn gidiþ yönünde kullanýlan
çift yönlü çocuk koltuklarý 9 ila 18 kg arasýnda
olan 1 yaþýndan büyük çocuklar tarafýndan
kullanýlmalýdýr. Bu koltuklar da araca bel/omuz
emniyet kemeri veya LATCH çocuk koltuðu
tespit sistemi yardýmýyla tespit edilmelidir.
Belden korumalý yardýmcý koltuklar 18
kilogramdan aðýr olan ancak aracýn emniyet
kemerlerini kullanacak kadar büyük olmayan
çocuklar için kullanýlmaktadýr. Koltuða oturup
sýrtýný koltuk arkalýðýna dayadýðýnda bacaklarý
koltuk minderinden aþaðý sarkmayan çocuklar
belden korumalý yardýmcý koltuklarda
oturtulmalýdýr. Çocuk ve oturduðu belden
korumalý yardýmcý koltuk araca bel/omuz
emniyet kemeri yardýmýyla tespit edilir. (Belden
korumalý yardýmcý koltuklarýn bazýlarýnýn ön
kýsmýnda bel emniyet kemeri ile baðlanmalarýný saðlayan bir destek bulunmaktadýr.
NOT:
Ayrýntýlý bilgi için adresindeki internet sitesini
www.seatcheck.org ziyaret ediniz. Site
ingilizcedir.
l
UYARI!
l Hatalý bir þekilde takýlan çocuk koltuklarý
görevlerini yerine tam olarak getiremeyebilir. Bir çarpýþma sýrasýnda takýldýðý
yerden çýkabilir. Bu durum çocuðun ciddi
bir þekilde yaralanmasýna ya da hayatýný
kaybetmesine neden olabilir. Çocuk
koltuðunu takarken koltuk üreticisinin
kullanma talimatlarýna uyunuz.
l Arkaya bakan bebek koltuðu sadece arka
koltuklarda kullanýlmalýdýr. Açýlan ön yolcu
hava yastýðýnýn arkaya bakan bebek
koltuðuna çarpmasý, bebeðin ciddi þekilde
yaralanmasýna hatta hayatýný kaybetmesine
neden olabilir.
Aþaðýda çocuðunuzu aracýnýzda en güvenli
þekilde taþýmanýza yardýmcý olacak bazý
önemli ipuçlarý yer almaktadýr:
l Bir çocuk koltuðu satýn almadan önce bu
koltuðun üzerinde yürürlükteki tüm Güvenlik
Standartlarýna uyduðunu gösteren bir etiket
bulunduðundan emin olunuz. Ayný zamanda
koltuðu satýn almadan önce aracýnýzda
denemenizi öneririz.
l Alacaðýnýz koltuk, çocuðunuzun boyuna ve
kilosuna uygun olmalýdýr. Koltuðun üzerindeki
etiketten alt ve üst kilo ve boy sýnýrlarýný kontrol
ediniz.
l Çocuk koltuðunun kullanma talimatlarýný
noksansýz bir þekilde uygulayýnýz. Koltuðu
doðru þekilde takmadýðýnýz takdirde
gerektiðinde yeterli koruma saðlamayabilir.
Yolcu emniyet kemerleri, bel emniyet
kemerinin çocuk koltuðunu tespit klipsi
kullanýlmasýna gerek kalmadan sýkýca
sarmasýný saðlayan sýký kilit mekanizmalarý
veya otomatik kilitleme konumuna alýnabilen
kemer toplayýcýlarý ile donatýlmýþtýr. Sýký
kilitleme dilleri donatýlmýþ emniyet
kemerlerinde bel/omuz kemerini sýkmak için
kemerin omuz kýsmýndan çekiniz. Sýký kilitleme
dili kemeri sýký tutacaktýr. Ancak her emniyet
kemeri zamanla gevþeyebilir. Bu yüzden
kemeri zaman zaman kontrol ediniz ve
gerekirse tekrar sýkýnýz.
Özel kemer toplayýcýlarý ile donatýlmýþ emniyet
kemerlerinin üzerinde bu durumu belirten bir
etiket bulunmaktadýr. Özel kemer toplayýcýlarý
kullanmak için bu bölümde yer alan Otomatik
Kilitlemeli Kemer Toplayýcý (ALR) baþlýklý
paragrafa baþvurunuz.
l Arka koltukta, kemer tokasýnýn ya da kilit
dilinin çocuk koltuðu üzerindeki emniyet
kemeri yuvasýna çok yakýn olmasý nedeniyle
bel/omuz kemerini çocuk koltuðuna takmakta
güçlük çekebilirsiniz. Bu durumda kemer kilit
dilini tokadan çýkartýnýz ve emniyet kemerinin
tokaya yakýn ucunu birkaç kez kývýrarak kemeri
kýsaltýnýz. Kilit dilini, serbest býrakma düðmesi
dýþarý bakacak þekilde tokaya takýnýz.
l Kemer hala sýký kalmýyorsa veya çocuk
koltuðunun itilip çekilmesi sýrasýnda
gevþiyorsa, kilit dilini tokadan çýkartýnýz, tokayý
ters çeviriniz ve kilit dilini yeniden tokaya
takýnýz. Çocuk koltuðunu hala
sabitleyemiyorsanýz farklý bir oturma
pozisyonu deneyin.
l Çocuðu koltuða, koltuk üreticisinin talimatlarý
doðrultusunda yerleþtirerek oturtunuz.
l Çocuk koltuðunu kullanmadýðýnýz zamanlarda
emniyet kemeri ile araca tespit ediniz veya
araçtan çýkartýnýz. Koltuðu tespit edilmemiþ
bir þekilde araçta býrakmayýnýz. Ani duruþlarda
veya bir kaza anýnda yolculara çarpýp
yaralanmalarýna neden olabilir.
Otomatik Kilitlemeli Kemer Toplayýcý
(ALR)
Emniyet kemerini, çocuk koltuðunu altýndan
geçirerek kilitleme dilini tokaya takabileceðiniz
kadar çekiniz. Daha sonra kemeri toplayýcýdan
tamamen dýþarý çýkýncaya kadar çekiniz. Bu
iþlemin ardýndan emniyet kemerini býrakarak
toplayýcýya geri girmesini saðlayýnýz. Emniyet
kemerinin gevþek kýsmýný çekerek bel kýsmýnýn
çocuk koltuðunu sýkýca sarmasýný saðlayýnýz.
Çocuk koltuðu üreticisinin talimatlarýný
uygulayýnýz.
NOT :
Bu özelliðin devreden çýkartýlabilmesi için
emniyet kemerinin tamamen toplayýcýnýn
içerisine girmesi gerekmektedir. Emniyet
kemeri tamamen toplayýcýnýn içerisine
girmeden emniyet kemerini yeniden
çekmeniz mümkün olmayacaktýr.
33
Genel Çocuk Koltuðu Konumu Tablosu
Oturma Konumu
Ön Yolcu
Arka Yolcu
X
U
10 kg’a kadar (0-9 ay)
X
U
13 kg’a kadar (0-24 yaþ)
X
9 ila 18 kg (9-48 ay)
U
X
15 ila 36 kg (4-12 yaþ)
U
U: Bu aðýrlýk grubunda kullaným için onaylanmýþ “genel” kategoride yer alan çocuk koltuklarý için uygundur.
X: Koltuk konumu bu yaþ grubundaki çocuklar için uygun deðildir.
Aðýrlýk Grubu
LATCH - Çocuk Koltuðu Tespit Sistemi
(Çocuk Koltuðu Alt Tespit Kancalarý Ve
Baðlantý Kayýþý)
Aracýnýz LATCH (Çocuk Koltuðu Alt Tespit
Kancalarý Ve Baðlantý Kayýþý) olarak adlandýrýlan
çocuk koltuðu tespit sistemi ile donatýlmýþtýr.
LATCH sistemi, çocuk koltuðunun aracýn
emniyet kemerleri kullanmaksýzýn takýlmasýný
saðlamaktadýr. Her üç arka koltukta da, esnek,
kayýþlý alt tespit elemanlarýna sahip LATCH
uyumlu çocuk koltuklarýnýn takýlmasýný saðlayan
alt tespit kancalarý bulunmaktadýr. Sabit alt tespit
elemanlarýna sahip çocuk koltuklarý sadece cam
kenarlarýndaki koltuk pozisyonlarýna takýlmalýdýr.
Alt tespit elemaný hangi tür olursa olsun, LATCH
uyumlu çocuk koltuklarýný ASLA iki koltuðun
ortak alt tespit noktasýný paylaþacaðý þekilde
takmayýnýz. Çocuk koltuklarýný bitiþik arka
koltuklara takýyorsanýz, cam kenarýndaki koltukta
LATCH tespit kancalarýný kullanabilirsiniz ancak
34
ortadaki koltuk için mutlaka aracýn emniyet
kemerini kullanmanýz gerekmektedir. Çocuk
koltuklarýnýz LATCH uyumlu deðilse koltuklarý
emniyet kemerleri ile baðlayýnýz. Ayrýntýlý bilgi
için lütfen aþaðýda yer alan Çocuk Koltuðunun
Takýlmasý baþlýklý bölüme baþvurunuz.
Arka Koltuk LATCH Tespit Kancalarý
Arka Orta
U
U
U
U
Alt tespit kancalarýna baðlanabilen çocuk
koltuklarý piyasaya yeni sürülmüþtür. Koltuk
arkalýðýnda yer alan kayýþ tespit kancalarýna
baðlanabilen kayýþlar ve kancalar ile donatýlmýþ
çocuk koltuklarý ise uzun bir süreden beri
mevcuttur. Bir çok çocuk koltuðu üreticisi eski
ürünleri için ilave baðlantý kayýþý kitleri
üretmektedir. Piyasada eski model bir çok araç
için kayýþ tespit kancasý kitleri de bulunmaktadýr.
Binek araçlarýn tümünde alt tespit kancalarý
kullanýlmasý birkaç yýl alacaðýndan, bu tür tespit
kancalarýna baðlanabilecek þekilde üretilen
çocuk koltuklarýnda bel ya da bel/omuz emniyet
kemerleri ile baðlanmalarýný saðlayacak tespit
elemanlarý da bulunacaktýr. Bu koltuklarda ayrýca
baðlantý kayýþlarý da bulunacaktýr. Çocuk
koltuðunuzu aracýnýza tespit etmek için, sunulan
tüm bu baðlantý elemanlarýndan faydalanýnýz.
NOT:
Bir çocuk koltuðunu LATCH tespit sistemi
yardýmýyla taktýðýnýzda, yolcularý korumak
amacý ile kullanýlmayan tüm emniyet
kemerlerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir
þekilde toplayýnýz. Çocuk koltuðunu
takmadan önce emniyet kemerini tokasýna
takarak çocuk koltuðunun arkasýnda
kalmasýný saðlamanýzý tavsiye ederiz.
Böylece koltukta oturan çocuk emniyet
kemerine ulaþamayacaktýr. Tokasýna
taktýðýnýz emniyet kemeri çocuk koltuðunun
takýlmasýný engelliyorsa, emniyet kemerini
çocuk koltuðunun arkasýna saklamak yerine,
emniyet kemerini çocuk koltuðu emniyet
kemeri yuvasýndan geçirip baðlayýnýz.
Böylece çocuk koltuðunda oturan meraklý
bir çocuðun emniyet kemerine ulaþmasý
engellenecektir. Araçta bulunan tüm
çocuklara emniyet kemerlerinin oyuncak
olmadýðýný ve emniyet kemerleri ile
oynamamalarý gerektiðini hatýrlatýnýz.
Çocuðunuzu asla araçta yalnýz baþýna býrakýp
araçtan ayrýlmayýnýz.
Çocuk Koltuðunun Takýlmasý
Çocuk koltuðunu takarken koltuk üreticisinin
talimatlarýna harfiyen uymanýzý önemle rica
ederiz. Hepsinde bulunmamakla birlikte, bir çok
çocuk koltuðu her iki tarafta, ucunda bir kanca
ya da baðlantý elemaný bulunan kayýþlar ve kayýþ
gerginliði ayar mekanizmalarý ile donatýlmaktadýr.
Aracýn gidiþ yönüne bakan çocuk koltuklarý ile
arkaya bakan bazý bebek koltuklarý da birer
kayýþ, kanca ve kayýþ ayar mekanizmalarý ile
donatýlmaktadýr.
Genel uygulama olarak, kancayý ya da baðlantý
elemanýný alt kancalara ve kayýþ tespit
kancalarýna kolaylýkla takabilmek için ilk önce
alt baðlantý kayýþlarý ve tespit kayýþlarý üzerindeki
ayar mekanizmalarýný gevþetmeniz
gerekmektedir. Baðlantý kayýþý arka koltuk
baþlýðýnýn ortasýndan geçirilerek, arka koltuk
baþlýklarýnýn arkasýnda, tentenin açýkken
muhafaza edildiði bölümde bulunan baðlantý
kancasýna tespit edilmelidir. Daha sonra çocuk
koltuðunu geriye ve aþaðýya doðru itmek
suretiyle aracýn koltuðuna yerleþtirirken bir yanda
da yukarýda belirtilen üç kayýþý sýkmanýz
gerekmektedir.
Baðlantý Kayýþý Tespit Kancasý
Tüm çocuk koltuklarýnýn burada açýklandýðý
þekilde takýlmasý mümkün deðildir. Çocuk
koltuklarýnýn kullanma talimatlarýný özenle
uygulamanýz gerektiðini tekrar hatýrlatýrýz.
NOT:
Kullanmakta olduðunuz çocuk koltuðu
LATCH uyumlu deðilse, çocuk koltuðunu
aracýn emniyet kemerleri yardýmýyla tespit
ediniz.
UYARI!
Hatalý þekilde takýlan bir baðlantý kayýþý
çocuðun kafasýnýn gereðinden fazla hareket
etmesine ve çocuðun yaralanmasýna neden
olabilecektir. Çocuk koltuðu üst baðlantý
kayýþýný sadece çocuk koltuðunun hemen
arkasýndaki tespit kancasýna takýnýz.
Belden Korumalý Yardýmcý Koltuðu
Kullanamayacak Kadar Büyük Olan Çocuklar
Omuz emniyet kemerini rahatça takabilen ve
koltuða oturup sýrtýný koltuk arkalýðýna dayadýðýnda a yaklarý koltuk minderinden sarkacak kadar
uzun boylu çocuklar arka koltuklarda oturarak
bel/omuz emniyet kemerini kullanmalýdýrlar.
l Çocuðun koltukta dik olarak oturduðundan
emin olunuz.
l Emniyet kemerinin bel kýsmý mümkün olduðu
kadar kalçalara yakýn ve sýký olmalýdýr.
l Emniyet kemeri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Hareketli bir çocuk, emniyet kemerinin
pozisyonunun deðiþmesine neden olabilir.
l Omuz kemeri çocuðun yüzüne ya da boynuna
temas ediyorsa çocuðu aracýn ortasýna doðru
oturtunuz. Çocuðun omuz kemerini kolunun
altýndan geçirmesine veya arkasýna atmasýna
kesinlikle izin vermeyiniz
35
Evcil Hayvanlarýn Taþýnmasý
Açýlan hava yastýklarý evcil hayvanlarýnýza zarar
verebilir. Uygun þekilde tespit edilmemiþ bir evcil
hayvan, panik fren yapýlmasý durumunda veya
bir çarpýþma anýnda aracýn içerisinde savrularak
yaralanabilir veya yolcularý yaralayabilir.
Evcil hayvanlar arka koltuða uygun kayýþlar ile
tespit edilmeli veya emniyet kemerleri ile tespit
edilmiþ kafesler içerisinde seyahat etmelidir.
MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ)
TAVSÝYELERÝ
Yeni aracýnýzýn motoru uzun bir rodaj dönemine
gereksinim duymamaktadýr.
Ýlk 500 km boyunca yüksek hýzlara çýkmayýnýz.
Ýlk 100 km’den sonra 80 veya 90 km/saat hýzlara
çýkabilirsiniz.
Ortalama hýzlarda seyrederken trafik yasalarýna
uygun þekilde kýsa süreyle tam gaz hýzlanmanýzýn
iyi bir alýþtýrma dönemine katkýsý olacaktýr. Düþük
viteste motora tam gaz vermek araca zarar
verebilir ve yapýlmamasý gerekir.
Fabrikada motora yüksek kalitede, enerji
tasarruflu bir yað doldurulmaktadýr. Yað deðiþimi
bulunulan bölgenin iklim koþullarýna göre
yapýlmalýdýr. Tavsiye edilen viskozite ve kalite
sýnýflarý bu kýlavuzda Bölüm 7’de verilmektedir.
TEMÝZLEME ÖZELLÝÐÝ OLMAYAN VE
KATKISIZ MADENÝ YAÐLAR ASLA
KULLANILMAMALIDIR.
36
Yeni bir motor ilk birkaç bin kilometrede bir
miktar yað yakabilir. Bu durum rodaj dönemine
ait normal bir özelliktir ve motorda bir sorun
olduðu anlamýna gelmez.
GÜVENLÝK NOTLARI
Egzoz Gazý
UYARI!
Egzoz gazlarý hasta edebilir veya öldürebilir.
Egzoz gazlarý renksiz ve kokusuz karbon
monoksit (CO) gazý içermektedir. Bu gazýn
solunmasý bilincinizi kaybetmenize ve
zehirlenmenize neden olabilir. CO solumadan
kaçýnmak için aþaðýda yer alan tavsiyelere
uyunuz.
Aracýnýzý kapalý garajlarda ve havasýz yerlerde,
içeri almak ve dýþarý çýkartmak için gerekli olan
süreden daha uzun süre çalýþtýrmayýnýz.
Park edilmiþ bir araçta motor çalýþýr durumda
iken oturmak zorundaysanýz kalorifer ve
havalandýrma sistemini dýþ havanýn içeriye
girebileceði þekilde ayarlayýnýz. Havalandýrma
sisteminin fanýný yüksek kademede çalýþtýrýnýz.
UYARI!
Aracýnýzý bagaj kapaðý açýk durumda
kullanmanýz gerektiðinde, tüm camlarý
kapatýnýz ve havalandýrma sisteminin fanýný
yüksek kademede çalýþtýrýnýz. Araç içi
sirkülasyon konumunu KULLANMAYINIZ.
Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken
Güvenlik Kontrolleri
Emniyet Kemerleri
Emniyet kemeri sistemini periyodik olarak
inceleyiniz. Emniyet kemeri sisteminde yýrtýlma,
yýpranma ve gevþeme olup olmadýðýný düzenli
olarak kontrol ediniz. Hasarlý kýsýmlarý zaman
kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri
sistemini sökmeyiniz ve üzerinde deðiþiklik
yapmayýnýz.
Bir kaza sonrasýnda ön emniyet kemerleri
deðiþtirilmelidir. Arka emniyet kemerleri kaza
sýrasýnda hasar görmüþlerse (toplayýcýnýn
eðilmesi, kemerin yýrtýlmasý vb.) mutlaka
deðiþtirilmelidir. Emniyet kemeri veya kemer
toplayýcýsýnýn durumuyla ilgili bir tereddüdünüz
varsa kemeri deðiþtiriniz.
Hava Yastýðý Uyarý Lambasý
Bu uyarý lambasý kontak açýldýðýnda (“ON”
konumuna getirildiðinde) ampulün kontrol
edilmesi amacý ile 6 ila 8 saniye süreyle
yanacaktýr. Kontak açýldýðýnda uyarý lambasýnýn
yanmamasý durumunda lambayý kontrol ettiriniz.
Uyarý lambasýnýn seyir halinde iken yanmasý
durumunda sistemin yetkili bir servis tarafýndan
kontrol edilmesi gerekmektedir.
Buðu Çözücüler
Buðu çözme modunu seçtikten sonra faný en
yüksek kademede çalýþtýrarak buðu çözücülerin
çalýþmasýný kontrol ediniz. Ön cama doðru
yönlendirilen havayý hissedebilirsiniz.
Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken
Periyodik Güvenlik Kontrolleri
Lastikler
Lastiklerin aþýrý derecede veya düzensiz bir
þekilde aþýnýp aþýnmadýðýný kontrol ediniz. Lastik
diþlerinin arasýnda taþ, çivi, cam gibi yabancý
maddelerin bulunup bulunmadýðýný inceleyiniz.
Lastik diþlerinde veya yanaklarda kesikler ve
çatlaklar olup olmadýðýný kontrol ediniz. Jant
bijon somunlarýný sýkýlýðýný ve lastiklerin (stepne
dahil) havasýný kontrol ediniz.
Farlar
Siz aracýn içerisinde far kumandalarýný
çalýþtýrýrken aracýn dýþýnda birinin dýþ lambalarýn
çalýþmasýný kontrol etmesini rica ediniz. Gösterge
panelinde dönüþ sinyali ve uzun huzme uyarý
lambalarýnýn yanýp yanmadýðýný kontrol ediniz.
Sývý Kaçaklarý
Her sabah aracýnýzýn altýnda yakýt, su, yað veya
hidrolik kaçaðý olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Yakýt kokusu duyduðunuz ya da benzin
direksiyon veya fren hidroliði kaçaðýndan þüphe
ettiðiniz takdirde sýzýntý yeri tespit edilmeli ve
arýza derhal giderilmelidir.
37
38
3
ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ
l
l
l
l
AYNALAR ........................................................................... 43
l Gündüz/Gece Ayarlý Ýç Dikiz Aynasý ............................. 43
l Sürücü Tarafýndaki Dýþ Dikiz Aynasý ............................ 43
l Ön Yolcu Tarafýndaki Dýþ Dikiz Aynasý ......................... 43
l Elektrik Kumandalý Dikiz Aynalarý ................................ 43
l Aydýnlatmalý Makyaj Aynalarý - Varsa ........................... 44
l Güneþlik Uzantýsý ........................................................... 44
KOLTUKLAR ...................................................................... 44
l Ön Koltuk Ayarý .............................................................. 44
l Manuel Koltuk Yükseklik Ayarý - Varsa ........................ 45
l Manuel Bel Desteði Ayarý - Varsa ................................. 45
l Sürücü Koltuðu Arkalýðý Ayarý ...................................... 45
l Ayarlanabilir Koltuk Baþlýklarý ...................................... 46
l Isýtmalý Koltuklar - Varsa ............................................... 46
l Öne Yatýrýlabilen Arka Koltuk ........................................ 47
l Öne Yatýrýlýp Katlanabilen Arka Koltuk - Varsa ............ 47
MOTOR KAPUTUNUN AÇILIP KAPATILMASI ................. 48
AYDINLATMA SÝSTEMÝ ..................................................... 48
39
Harita/Okuma Lambalarý ................................................. 48
Çok Ýþlevli Kumanda Kolu .............................................. 49
l Farlar, Park Lambalarý, Gösterge Tablosu Aydýnlatma
Lambalarý ........................................................................ 49
l Gündüz Farlarý (DRL) - Varsa ......................................... 49
l Far Açýk Uyarýsý ............................................................... 49
l Ön Sis Lambalarý - Varsa ............................................... 49
l Arka Sis Lambalarý ......................................................... 50
l Dönüþ Sinyalleri .............................................................. 50
l Uzun Huzme/Kýsa Huzme ............................................... 50
l Selektör ............................................................................ 50
l Far Seviye Ayarý - Varsa ................................................. 51
ÖN CAM SÝLECEKLERÝ VE SU FISKÝYELERÝ ................... 51
l Ön Cam Su Fýskiyeleri ................................................... 51
l Bir Tur Çalýþma Özelliði ................................................. 52
l Ön Cam Sileceðinin Çalýþmasý ...................................... 52
l Fasýlalý Silecek Sistemi ................................................... 52
l Silecek Sývýsý Eklenmesi................................................. 52
YÜKSEKLÝK AYARLI DÝREKSÝYON KOLONU ................. 52
ELEKTRONÝK HIZ KONTROLÜ - VARSA ......................... 53
l Sistemin Devreye Alýnmasý ........................................... 53
l Ýstenilen Bir Hýza Sabitleme ........................................... 53
l Sistemin Devreden Çýkartýlmasý .................................... 53
l Ayarlý Hýza Geri Dönme ................................................. 53
l Hýz Ayarýnýn Deðiþtirilmesi ............................................ 53
l Düz (Manuel) Þanzýmanlý Araçlarda .............................. 54
l
l
l
l
l
40
Sollama için Hýzýn Artýrýlmasý ........................................ 54
KÝLÝTLENMEYÝ ÖNLEYÝCÝ FREN SÝSTEMÝ (ABS)-VARSA 54
ELEKTRONÝK FREN KONTROL SÝSTEMÝ - ABS/TCS/
BAS/ESP - VARSA ............................................................. 54
l Çekiþ Kontrol Sistemi (TCS) - Varsa ............................. 55
l Fren Destek Sistemi (BAS) - Varsa ............................... 55
l ESP (Elektronik Denge Programý) - Varsa .................... 55
GARAJ KAPISI UZAKTAN KUMANDASI - VARSA .......... 57
l Çok Amaçlý Uzaktan Kumandanýn (Alýcý/Vericinin)
Programlanmasý ............................................................. 57
l “Deðiþken Þifreli” Programlama ................................... 58
l Kanada için Programlama/Garaj Kapýsýnýn
Programlanmasý .............................................................. 59
l Çok Amaçlý Uzaktan Kumandanýn Kullanýlmasý .......... 59
l Tek Bir Düðmenin Yeniden Programlanmasý .............. 59
l Güvenlik .......................................................................... 59
ELEKTRÝK KUMANDALI TAVAN PENCERESÝ - VARSA . 60
TAVAN PENCERESÝNÝN AÇILMASI - MANUEL OLARAK .60
TAVAN PENCERESÝNÝN AÇILMASI - HIZLI AÇMA ............60
TAVAN PENCERESÝNÝN KAPATILMASI - MANUEL
OLARAK ...............................................................................60
TAVAN PENCERESÝNÝN KAPATILMASI - HIZLI
KAPATMA.............................................................................60
SIKIÞMAYI ÖNLEME ÖZELLÝÐÝ ..........................................61
SIKIÞMAYI ÖNLEME ÖZELLÝÐÝNÝN DEVREDEN
ÇIKARTILMASI.....................................................................61
EKSPRES HAVALANDIRMA ÖZELLÝÐÝ .............................61
GÖLGELÝÐÝN KULLANIMI ...................................................61
l Rüzgar Türbülansý .......................................................... 61
l Tavan Penceresinin Bakýmý ........................................... 61
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
41
Kontak Anahtarý Off (Kapalý) Konumunda iken
Çalýþmasý ........................................................................ 61
ELEKTRÝK PRÝZLERÝ ......................................................... 61
l Motor Çalýþýr Durumda Deðilen Elektrik Prizlerinin
Kullanýmý ......................................................................... 62
ORTA KONSOL .................................................................. 62
BAGAJ BÖLMESÝ ............................................................... 62
l Bagaj Bölmesi Aydýnlatma Lambasý/Þarj Edilebilir
Portatif Lamba - Varsa ................................................... 62
l Bagaj Örtüsü - Varsa ...................................................... 63
l Sökülebilir Bagaj Zemini - Varsa ................................... 63
l Eþya Tespit Kancalarý .................................................... 63
l Hareketli Hoparlörler - Varsa ......................................... 64
ARKA CAM ......................................................................... 64
l Arka Cam Sileceði/Su Fýskiyesi .................................... 64
l Arka Cam Rezistansý ...................................................... 64
PORTBAGAJ - VARSA ...................................................... 65
MEÞRUBAT SOÐUTUCU/TORPÝDO GÖZÜ - VARSA ...... 65
l
l
l
l
l
l
l
42
AYNALAR
Elektrik Kumandalý Dikiz Aynalarý
Gündüz/Gece Ayarlý Ýç Dikiz Aynasý Varsa
Ýç dikiz aynasý arka camdan saðlanan görüntüyü
ortalayacak þekilde ayarlanmalýdýr. Ýki dayanak
noktalý sistem, aynanýn yatay ve dikey olarak
ayarlanabilmesini saðlar.
Aynanýn altýndaki küçük kol gece konumuna
(aracýn arka tarafýna doðru) getirilerek arkadaki
araçlardan gelen rahatsýz edici far ýþýklarýnýn
etkisi azaltýlabilir. Ayna gündüz konumunda (ön
cama doðru) iken ayarlanmalýdýr.
Elektrik kumandalý ayna düðmesi, sürücü kapýsý
kaplama paneli üzerinde bulunmaktadýr.
Ayna Ayar Yönleri
Yolcu Tarafýndaki Dýþ Dikiz Aynasý
Dýþbükey dikiz aynasýný, aynanýn aracýnýza en
yakýn olduðu yerde aracýnýzýn yan tarafýný görecek
þekilde ayarlayýnýz.
GÜNDÜZ
GECE
Dikiz Aynasýnýn Ayarlanmasý
Sürücü Tarafýndaki Dýþ Dikiz Aynasý
Düz (Sürücü tarafýndaki) dikiz aynasýný, baþýnýz
kapý camýna yakýn konumda iken, aynanýn
aracýnýza en yakýn olduðu yerde aracýnýzýn yan
tarafýný görecek þekilde ayarlayýnýz.
UYARI!
Yolcu tarafýndaki dýþbükey yan aynada görülen
araçlar ve diðer cisimler gerçekte
olduklarýndan daha küçük ve daha uzakta
görünürler. Yalnýzca bu aynaya güvenerek
hareket etmeniz bir baþka araç veya cisimle
çarpýþmanýza neden olabilir. Dýþbükey
aynalarda gördüðünüz bir aracýn büyüklüðünü
ve uzaklýðýný belirlemek için iç dikiz aynasýný
kullanýnýz.
Elektrik Kumandalý Ayna Düðmesi
Ayna Ayar Yönleri
43
Dikiz aynasýný ayarlamak için kumanda
düðmesini sað veya sol ayna konumlarýndan
birine getiriniz. Kumanda düðmesini aynanýn
hareket etmesini istediðiniz yöne hareket ettiriniz.
Ayar iþlemini tamamladýktan sonra aynalarýn
ayarýný yanlýþlýkla bozmamak için kumanda
düðmesini orta konumda tutunuz.
UYARI!
Dýþbükey sað yan aynada görülen araçlar ve
diðer cisimler gerçekte olduklarýndan daha
küçük ve daha uzakta görünürler. Yalnýzca
bu aynaya güvenerek hareket etmeniz bir
baþka araç veya cisimle çarpýþmanýza neden
olabilir. Sað aynada gördüðünüz bir aracýn
büyüklüðünü ve uzaklýðýný belirlemek için iç
dikiz aynasýný kullanýnýz.
Makyaj Aynalarý - Varsa
Aynayý kullanmak için güneþliði aþaðý indirip
aynanýn kapaðýný kaldýrýnýz.
44
Makyaj Aynasý
Güneþlik Uzantýsý
Güneþlik uzantýsýný çekerek daha fazla alaný
güneþ ýþýðýna karþý koruyabilirsiniz.
KOLTUKLAR
Ön Koltuk Ayarý
Ön koltuk ayar kolu koltuðun önünde alt tarafta
bulunmaktadýr. Koltuðu ayarlamak için ayar
kolunu yukarý kaldýrarak koltuðu istediðiniz
pozisyona çekiniz.
Ön Koltuk Ayarý
Koltuðu kendi aðýrlýðýnýzla öne-arkaya kaydýrarak
ayar mekanizmasýnýn kilitlenmesini saðlayýnýz.
UYARI!
l Araç hareket halindeyken koltuk ayarý
yapýlmasý tehlikelidir. Koltuðun ani bir
hareketi aracýn kontrolünü kaybetmenize
yol açabilir. Emniyet kemeri düzgün bir
þekilde takýlmamýþsa yaralanabilirsiniz.
Koltuk ayarýný sadece araç park
halindeyken yapýnýz.
l Koltuðu, omuz emniyet kemerinin
göðsünüze temas etmesini önleyecek
kadar yatýrarak yolculuk etmeyiniz. Omuz
kemeri göðsünüzü tutmayacaðý için olasý
bir kaza anýnda kemerin altýndan kayýp
ciddi bir þekilde yaralanabilir, hatta
hayatýnýzý kaybedebilirsiniz. Yatýrma
tertibatýný sadece araç park halindeyken
kullanýnýz.
Sürücü Koltuðu Arkalýðý Ayarý
Koltuk arkalýðýný yatýrmak için :
1. Hafifçe öne doðru eðilip ayar kolunu yukarýya
kaldýrdýktan sonra geriye yaslanarak koltuk
arkalýðýný istediðiniz konuma ayarlayýnýz.
2. Koltuk arkalýðýný normal pozisyona getirmek
için ayar kolunu yukarýya kaldýrýnýz.
Koltuk Yükseklik Ayarý
Manuel Bel Desteði Ayarý - Varsa
Bel desteði ayar kolu sürücü koltuðunun kapý
tarafýnda bulunmaktadýr. Bel desteði seviyesini
arttýrmak veya azaltmak için kumanda kolunu
yukarýya veya aþaðýya doðru itiniz.
Manuel Koltuk Yükseklik Ayarý - Varsa
Koltuk Arkalýðý Ayarý
Sürücü koltuðu, sürüþ pozisyonunu ayarlamak
amacý ile koltuðun kapý tarafýndan bulunan bir
kol yardýmýyla yükseltilip alçaltýlabilmektedir.
Bel Desteði Ayarý
45
Ayarlanabilir Koltuk Baþlýklarý
Koltuk baþlýklarý arkadan alýnan darbelerde
boyun zedelenmesi riskini azaltmaktadýr. Koltuk
baþlýðýný yükseltmek veya alçaltmak suretiyle
uygun yüksekliðe getiriniz. Koltuk baþlýðýný
yükseltmek için baþlýðý yukarýya doðru çekiniz.
Koltuk baþlýðýný alçaltmak düðmeye basarak
baþlýðý aþaðýya doðru itiniz.
Koltuk Baþlýðý Ayarý
46
Isýtmalý Koltuklar - Varsa
UYARI!
Yaþlýlýk, kronik bir rahatsýzlýk, þeker hastalýðý,
omurilik felci, ilaçlý tedavi, alkol kullanýmý ,
yorgunluk ya da diðer fiziki koþullar nedeniyle
cildinde acýyý hissedemeyecek durumda olan
kiþilerin koltuk ýsýtýcýsýný dikkatli bir þekilde
kullanmalarý gerekmektedir. Özellikle uzun
bir süre kullanýldýðý takdirde düþük sýcaklýklarda
bile yanýklara neden olabilecektir. Koltuðun
üzerine, battaniye veya minder gibi, ýsýyý
yalýtacak herhangi bir nesne yerleþtirmeyiniz
Aksi takdirde koltuðun aþýrý derecede
ýsýnmasýna neden olabilirsiniz.
Bu özellik sürücü ve ön yolcu koltuklarýný
ýsýtmaktadýr. Isýtmalý koltuk kumanda düðmeleri
gösterge panelinde radyonun altýnda yer
almaktadýr. Kontaðý açtýktan sonra kumanda
düðmesini OFF (KAPALI), HIGH (YÜKSEK)
veya LOW (DÜÞÜK) konumlarýndan birine
ayarlayabilirsiniz. Düðmenin üzerindeki uyarý
lambasý yanarak hangi konumun seçildiðini
belirtecektir.
Isýtmalý Koltuk Düðmeleri
Düðmeye bir kez basýldýðýnda yüksek ýsý ayarý
seçilir.
Düðmeye ikinci kez basýldýðýnda düþük ýsý ayarý
seçilir. Düðmeye üçüncü kez basýldýðýnda ýsýtma
elemanlarý kapatýlýr.
Yüksek ýsý ayarý seçildiðinde ýsýtýcýlar ilk dört
dakika daha yüksek ýsý verir. Isý çýkýþý daha sonra
normal yüksek ýsý ayarýna döner. Yüksek ýsý
ayarý seçildiðinde 30 dakikalýk kesintisiz çalýþma
halinde sistem bu sürenin sonunda kendiliðinden
düþük ýsý ayarýna geçer. Bu deðiþikliði belirtmek
üzere yanan LED sayýsý ikiden bire düþer. Düþük
ayarýnda da 30 dakikalýk kesintisiz çalýþma
sonrasýnda sistem otomatik olarak kapatýlýr.
NOT:
Bir ýsý ayarý seçildiðinde etkisi 2 ila 3 dakika
içinde kendini gösterir.
Arka koltuk arkalýklarý daha fazla bagaj alaný
elde etmek için öne doðru yatýrýlabilmektedir.
Koltuk arkalýðý öne doðru yatýrýp düz bir zemin
elde etmek için tutamaðý öne doðru çekiniz.
Daha fazla konfor saðlamak için tutamaðý öne
doðru çekerek koltuðu yaklaþýk 35 derecelik bir
açýyla katlayabilirsiniz.
Öne Yatýrýlabilen Arka Koltuk
Arka koltuk arkalýklarý daha fazla bagaj alaný
elde etmek için öne doðru yatýrýlabilmektedir.
Koltuk arkalýðý öne doðru yatýrýp düz bir zemin
elde etmek için tutamaðý öne doðru çekiniz.
Arka Koltuk Tam Düz Olacak Þekilde Öne Katlanmýþ
Öne Yatýrýlýp Katlanabilen Arka Koltuk
- Varsa
Koltuk Arkalýðýnýn Öne Yatýrýlmasý
UYARI!
l Seyir esnasýnda aracýn içinde veya dýþýnda
yük taþýnan bölümlerde bulunmak çok
tehlikelidir. Bir çarpýþma anýnda bu
bölümlerde bulunan yolcularýn ciddi þekilde
yaralanma ya da hayatlarýný kaybetme riski
çok yüksektir.
l Yolcularýnýzýn araç içerisinde koltuk ve
emniyet kemeri bulunmayan bir bölümde
seyahat etmelerine izini vermeyiniz.
l Aracýnýzda bulunan herkesin bir koltukta,
emniyet kemeri uygun þekilde baðlanmýþ
olarak oturmasýný saðlayýnýz.
Öne Yatýrýlýp Katlanabilen Arka Koltuk
47
MOTOR KAPUTUNUN AÇILIP
KAPATILMASI
UYARI!
Motor kaputu tam kapanmamýþ ise araç
hareket halinde iken açýlýp görüþünüzü
engelleyebilir. Kaza yapabilirsiniz. Yola
çýkmadan önce kaput mandallarýnýn yerine
tam olarak oturduðundan emin olunuz.
Motor kaputun açýlmasý için iki adet kilit
mandalýnýn serbest býrakýlmasý gerekmektedir.
Önce gösterge panelinin sol alt kýsmýnda bulunan
kaput açma kolunu çekiniz.
AYDINLATMA SÝSTEMÝ
Harita/Okuma Lambalarý
Motor Kaputu Emniyet Mandalý
Motor Kaputu Açma Kolu
Daha sonra motor kaputunun ön kenarýnýn
ortasýnda, alt tarafta bulunan emniyet mandalýný
hafifçe saða doðru iterek motor kaputunu açýnýz.
Motor kaputunu açýk konumda tespit etmek için
motor bölmesinin sol tarafýnda bulunan (karþýdan
bakýldýðýnda sað tarafta) motor kaputu destek
çubuðunu kullanýnýz. Destek çubuðunu motor
kaputunun iç tarafýnda bulunan yuvaya
yerleþtiriniz.
Olasý hasarlarýn önüne geçmek için motor
kaputunu çarparak kapatmayýnýz. Motor
kaputunu 20 santimetreye kadar indirip býrakýnýz.
Bu þekilde her iki mandal da kilitlenecektir. Her
iki mandal da yerine tam olarak oturmadan ve
motor kaputu tamamen kapanmadan aracý
kesinlikle kullanmayýnýz.
Bu lambalar dikiz aynasýnýn üzerinde,
güneþliklerin arasýnda yer almaktadýr. Lambayý
yakmak için düðmeye basýnýz. Düðmeye ikinci
kez bastýðýnýzda lamba sönecektir. Bu lambalar
ayrýca herhangi bir kapý açýldýðýnda ve reosta
düðmesi ikinci kademeyi geçecek þekilde
tamamen yukarýya doðru çevrildiðinde de
yanacaktýr.
Harita/Okuma Lambalarý
48
Gündüz Farlarý (DRL) – Varsa
NOT:
Lambalar düðmeye ikinci kez basýlýncaya
kadar yanmaya devam edecektir. Bu nedenle
araçtan ayrýlmadan önce lambalarý
söndürmeyi unutmayýnýz. Bu lambalar
kendiliklerinden sönmemektedir.
Kontak açýlýp motor çalýþtýrýldýktan sonra, far
düðmesi kapalý konumda iken park freni býrakýlýp
þanzýman park dýþýnda bir konuma getirildiðinde
uzun huzmeli farlar Gündüz Farlarý (DRL) olarak
DRL yoðunluðunda (düþük yoðunlukta)
yanacaktýr.
Çok Ýþlevli Kumanda Kolu
Çok iþlevli kumanda kolu farlarýn, park
lambalarýnýn, dönüþ sinyallerinin, far huzme
seçiminin, gösterge tablosu aydýnlatma lambalarý
reostasýnýn, iç aydýnlatma lambalarýnýn,
selektörlerin ve sis lambalarýnýn çalýþmasýna
kumanda eder. Çok iþlevli kumanda kolu
direksiyon kolonunun sol tarafýnda
bulunmaktadýr.
Farlar, Park Lambalarý, Gösterge
Tablosu Aydýnlatma Lambalarý
Far Açýk Uyarýsý
Ön Far Kumanda Kolu
Gösterge paneli aydýnlatma lambalarýnýn
parlaklýðýný ayarlamak için çok iþlevli kumanda
kolunun orta kýsmýndaki düðmeyi yukarý veya
aþaðý hareket ettiriniz.
Farlarýn veya park lambalarýnýn kontak
kapatýldýktan sonra (OFF konumu) açýk kalmasý
halinde sürücü kapýsý açýldýðýnda sesli bir uyarý
verilir.
Ön Sis Lambalarý - Varsa
Park lambalarýný yakmak için çok iþlevli kumanda
kolunun ucundaki düðmeyi birinci kademeye
getiriniz. Farlarý yakmak için düðmeyi ikinci
kademeye getiriniz. Arka sis lambalarýný yakmak
için de düðmeyi üçüncü kademeye getiriniz.
Ön Sis Lambasý Kumanda Düðmesi
Reosta Ayar Düðmesi
49
Ön sis lambasý kumanda düðmesi çok
iþlevli kumanda kolunun üzerinde yer
almaktadýr. Ön sis lambalarýný yakmak
için park lambalarý veya kýsa huzmeli
farlar yanmakta iken çok iþlevli kumanda kolunun
uç kýsmýný çekiniz.
NOT:
Sis lambalarý sadece kýsa farlar açýkken
yanar. Uzun farlar yakýldýðýnda sis lambalarý
söner.
Dönüþ Sinyalleri
Uzun Huzme/Kýsa Huzme Kumanda
Kolu
Arka Sis Lambalarý
Ön sis lambalarý yanmakta iken
(kumanda kolunun uç kýsmý çekilmiþ
durumda iken). Arka sis lambalarý sisli
havalarda görüþün zayýf olduðu
durumlarda kullanýlmalýdýr. Arka sis
lambalarýný yakmak için kumanda
kolunu üzerinde sis lambasý simgesi bulunan
üçüncü kademeye getiriniz. Arka sis lambalarýný
yürürlükteki trafik kurallarýna uygun þekilde
kullanýnýz.
50
Dönüþ Sinyali Kolu
Çok Ýþlevli Kumanda Kolunu yukarý veya aþaðý
hareket ettirdiðinizde gösterge tablosunun her
iki tarafýndaki oklar ön ve arka dönüþ sinyallerinin
düzgün çalýþtýðýný göstermek üzere yanýp söner.
Kolu hafifçe yukarý veya aþaðý hareket ettirerek
þerit deðiþtirme sinyali verebilirsiniz.
Oklardan herhangi biri yanmaya devam eder,
yanýp sönmez ya da çok hýzlý yanýp sönerse
sinyal lambasý ampullerini kontrol ediniz. Kol
hareket ettirildiðinde oklardan biri yanmýyorsa
gösterge ampulü veya sigortasý yanmýþ olabilir.
Uzun Huzme Kumanda Kolu
Çok iþlevli kumanda kolunu kendinize doðru
çekerek farlarý UZUN huzmeye alabilirsiniz. Kolu
bir kez daha çektiðinizde farlar KISA huzmeye
geçecektir.
Selektör
Selektör yaparak baþka bir sürücünün dikkatini
çekmek için çok iþlevli kumanda kolunu
direksiyon simidine doðru hafifçe çekiniz. Bu
hareket kol serbest býrakýlýncaya kadar uzun
huzmeli farlarýn yanmasýný saðlar.
NOT:
Çok iþlevli kumanda kolunun15 saniyeden
daha uzun bir süre selektör konumunda
tutulmasý halinde uzun huzmeli farlar
sönecektir. Bu durumda yeniden selektör
yapmak için 30 saniye beklemeniz
gerekmektedir.
Far Seviye Ayarý - Varsa
Bu sistem ile sürücü aracýn yük durumu ne
olursa olsun, far huzmesini yol zeminine göre
olmasý gerektiði þekilde ayarlayabilmektedir.
Far seviye ayarý kumanda düðmesi gösterge
panelinde radyonun altýnda bulunmaktadýr.
DÜÐMENÝN KONUMU YÜK DURUMU
0
Sadece sürücü veya sürücü
ve ön yolcu
1
Tüm koltuklar dolu.
2
Tüm koltuklar dolu artý
bagajda dengeli bir þekilde
daðýtýlmýþ yük bulunmakta.
Yolcular ile yükün toplam
aðýrlýðý aracýn istiap haddini
aþmamalýdýr.
3
Sürücü artý bagajda dengeli
bir þekilde daðýtýlmýþ yük
bulunmakta. Sürücü ile
yükün toplam aðýrlýðý aracýn
istiap haddini aþmamalýdýr.
*Hesaplamalar kiþi aðýrlýðý 75 kg kabul edilerek
yapýlmýþtýr.
Ön Cam Su Fýskiyeleri
Fýskiyeleri kullanmak için kumanda kolunu
kendinize doðru çekerek su püskürtmek
istediðiniz sürece bu þekilde tutmaya devam
ediniz. Silecek fasýlalý konumda çalýþýrken kolun
çekilmesi halinde, kol býrakýldýktan sonra silecek
düþük hýzda iki tur daha çalýþacak ve önceden
seçilen fasýlada çalýþmaya devam edecektir.
OFF (KAPALI) konumundayken kolun çekilmesi
halinde, silecekler iki tur çalýþýp duracaktýr.
ÖN CAM SÝLECEKLERÝ VE SU
FISKÝYELERÝ
Ön cam silecekleri ve su fýskiyeleri cam
sileceði kumanda kolu üzerinde bulunan
bir düðme yardýmýyla çalýþtýrýlýr. Cam
sileceði kumanda kolu direksiyon
kolonunun sað tarafýnda bulunmaktadýr
Su Fýskiyesi Kumanda Kolu
Kumanda düðmesine, aþaðýdaki tabloda aracýn
yük durumunda karþýlýk gelen rakamýn ýþýðý
yanýncaya kadar basýnýz.
51
Bir Tur Çalýþma Özelliði
Ön Cam Sileceðinin Çalýþmasý
Silecek Sývýsý Eklenmesi
Cam sileceði kumanda kolunu aþaðýya doðru
ittiðinizde, cam silecekleri, ön camýn üzerindeki
buðuyu ve geçen araçlardan sýçrayan suyu
silmek amacý ile bir tur çalýþýp duracaktýr. Kolu
bu konumda tuttuðunuz müddetçe cam
silecekleri çalýþmaya devam edecektir.
Kumanda kolunun uç kýsmýný çevirerek
sileceklerin hýzýný istediðiniz þekilde
ayarlayabilirsiniz.
Ön cam yýkayýcýlarý ile arka cam yýkayýcýsýnýn
(varsa) sývý haznesi ortaktýr ve motor bölmesinin
ön kýsmýnda, yolcu tarafýnda bulunmaktadýr. Sývý
seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Hazneye ön cam yýkayýcý solventi (radyatör
antifrizi deðil) doldurup, artýk sularý temizlemek
için sistemi birkaç saniye çalýþtýrýnýz.
YÜKSEKLÝK AYARLI DÝREKSÝYON
KOLONU
Cam Sileceði Kumanda Kolu
Bir Tur Çalýþtýrma
DÝKKAT!
Soðuk havalarda motoru durdurmadan önce
daima cam sileceklerini kapatýp park
konumuna dönmelerini bekleyiniz. Cam
silecekleri açýk býrakýlýr ve donarak cama
yapýþýrlarsa aracý yeniden çalýþtýrdýðýnýzda
cam silecek motoru hasar görebilecektir.
52
Fasýlalý Silecek Sistemi
Fasýlalý silecek sistemini kullanarak hava
koþullarýna göre sileceðin deðiþebilen zaman
aralýklarýnda her seferinde birer kez çalýþmasýný
saðlayabilirsiniz. Kolun uç kýsmýný döndürerek
gecikme aralýðýný seçiniz. Gecikme süresini
artýrmak için düðmeyi yukarýya doðru (saat
yönünde), azaltmak için de aþaðýya doðru (saat
yönünün aksine) çeviriniz. Gecikme süresi, her
bir tur arasýnda 18 saniyelik bir zaman dilimi
bulunan azami geciktirme konumundan, her
saniyede bir tur çalýþma konumuna kadar deðiþik
sýklýklara ayarlanabilir.
Direksiyon simidinin yüksekliðini ayarlamak için
dönüþ sinyali kumanda kolunun altýnda bulunan
kolu aþaðýya doðru itiniz. Direksiyon simidini bir
elinizle sýkýca tutarak aþaðý veya yukarý hareket
ettirmek suretiyle istediðiniz pozisyona getiriniz.
Yükseklik ayarýný yaptýktan sonra kolu yukarýya
doðru iterek direksiyon simidinin yerine tam
olarak oturmasýný saðlayýnýz.
Direksiyon Yükseklik Ayarý Kolu
UYARI!
Araç seyir halinde iken direksiyon kolonunu
hareket ettirmek tehlikelidir. Direksiyon kolonu
sabit deðilse, aracýnýzýn kontrolünü kaybederek
kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Direksiyon
kolonunun yüksekliðini sadece araç hareket
etmediði zamanlarda ayarlayýnýz. Yola
çýkmadan önce direksiyon simidinin yeni
konumuna tam olarak oturmuþ olup olmadýðýný
kontrol ediniz.
ELEKTRONÝK HIZ KONTROLÜ - VARSA
Bu sistem 40 km/s’nin üzerindeki hýzlarda gaz
pedalýnýn iþlevini yerine getirmek amacý ile
kullanýlabilmektedir. Hýz ayar kolu direksiyon
simidinin sað tarafýnda bulunmaktadýr.
Sistemin Devreye Alýnmasý:
“ON/OFF” (AÇMA/KAPATMA) düðmesine
basýnýz. Gösterge tablosunda bulunan CRUISE
uyarý lambasý yanacaktýr. Sistemi devreden
çýkartmak için “ON/OFF” (AÇMA/KAPATMA)
düðmesine bir kez daha basmanýz gerekmektedir. Bu durumda sistem devreden çýkacak ve
CRUISE uyarý lambasý sönecektir. Sistem kullanýlmadýðý zamanlarda kapalý (OFF) tutulmalýdýr.
UYARI!
Elektronik hýz kontrol sisteminin kullanýlmadýðý
zamanlarda açýk býrakýlmasý tehlikeli sonuçlar
doðurabilir. Sistemi yanlýþlýkla herhangi bir
hýza ayarlayabilir ya da istediðinizden daha
yüksek bir hýzla gidebilirsiniz. Bu durum aracýn
kontrolünü kaybederek kaza yapmanýza neden
olabilir. Kullanmadýðýnýz zamanlarda sistemi
mutlaka kapatýnýz.
Ýstenilen Bir Hýza Sabitleme:
Araç istediðiniz hýza ulaþtýðýnda kolu aþaðýya
doðru bastýrýp býrakýnýz. Ayaðýnýzý gaz pedalýndan
çekiniz. Araç belirlediðiniz hýzda ilerlemeye
devam edecektir.
NOT :
Hýz ayar (SET) kolunu aþaðýya doðru
bastýrmadan önce aracýn düz bir zeminde
sabit bir hýzla ilerlediðinden emin olunuz.
Sistemin Devreden Çýkartýlmasý:
Hýz Ayar Kolu
Elektronik hýz kontrol sistemini, mevcut hýz
ayarýný hafýzadan silmeden devreden çýkartmak
için fren pedalýna hafifçe dokunmanýz, hýz ayar
kolunu kendinize doðru çekerek “CANCEL”
(ÝPTAL) konumuna getirmeniz veya aracýn hýzýný
düþürecek þekilde fren yapmanýz ya da debriyaj
pedalýna basmanýz gerekmektedir. “ON/OFF”
(AÇMA/KAPATMA) düðmesine basýldýðýnda ya
da kontak kapatýldýðýnda mevcut hýz ayarý
hafýzadan silinecektir.
Ayarlý Hýza Geri Dönme:
Önceden belirlemiþ olduðunuz bir hýza geri
dönmek için “RESUME ACCEL” (ÖNCEKÝ
AYARA DÖNME/HIZLANMA) kolunu yukarýya
doðru itip býrakýnýz. Bu özellik aracýn hýzýnýn 32
km/s’den yüksek olduðu durumlarda kullanýlabilir.
Hýz Ayarýnýn Deðiþtirilmesi:
Hýz kontrol sistemi devrede iken (ON), kolu
yukarýya doðru iterek “RESUME ACCEL” (ÖNCEKÝ AYARA DÖNME/HIZLANMA) konumuna
getirmek suretiyle aracýn hýzýný artýrabilirsiniz.
Kolu býraktýðýnýzda belirlemiþ olduðunuz yeni
hýz devreye girecektir.
“RESUME/ACCEL” (ÖNCEKÝ AYARA DÖNME/
HIZLANMA) konumunda iken kola her dokunduðunuzda aracýn hýzý 2 km/s artacaktýr. Kola
her dokunduðunuzda aracýn hýzý artacaktýr.
Örneðin düðmeye üç kez basýp býraktýðýnýzda
aracýn hýzý yaklaþýk 5 km/s artacaktýr.
Hýz kontrol sistemi devrede (ON konumunda)
iken belirlemiþ olduðunuz hýzý azaltmak için kolu
aþaðýya doðru iterek “SET DECEL” (YAVAÞLAMA) konumuna getiriniz ve istediðiniz hýza
düþene kadar bu konumda tutunuz. Kolu
býraktýðýnýzda belirlemiþ olduðunuz yeni hýz
devreye girecektir.
“SET DECEL” (YAVAÞLAMA) konumunda iken
kola her dokunduðunuzda aracýn hýzý 2 km/s
azalacaktýr. Kola her dokunduðunuzda aracýn
hýzý azalacaktýr.
53
Düz (Manuel) Þanzýmanlý Araçlarda:
Debriyaj pedalýna basýldýðýnda hýz kontrol sistemi
devreden çýkacaktýr. Hýz kontrol sistemi devreden
çýkarken motor devrinin hafifçe yükselmesi
normal bir durumdur.
Düz þanzýmanlý araçlarda yokuþ çýkarken hýz
kaybý yaþanmamasý için vites küçültülmesi
gerekebilecektir.
UYARI!
Sabit bir hýzla gidemeyeceðiniz yollarda hýz
kontrol sisteminin kullanýlmasý tehlikeli sonuçlar
doðurabilir. Araç yol koþullarýnýn
kaldýrabileceðinden daha hýzlý giderek kontrolü
kaybedip kaza yapmanýza neden olabilir. Hýz
kontrol sistemini yoðun trafikte, virajlý, buzlu,
kar kaplý ve kaygan yollarda kullanmayýnýz.
Sollama için Hýzýn Artýrýlmasý:
Normalde yaptýðýnýz gibi gaz pedalýna basýnýz.
Gaz pedalýndan ayaðýnýzý çektiðinizde araç ayarlý
hýzýna geri dönecektir.
54
Hýz kontrol sisteminin Yokuþ Yukarý veya
Aþaðý Kullanýlmasý
NOT:
Elektronik hýz kontrol sistemi belirlemiþ
olduðunuz hýzý yokuþ týrmanýrken ve inerken
muhafaza eder. Orta diklikteki yokuþlarda
hýzda meydana gelebilecek hafif deðiþme
normaldir.
Dik yokuþlarda aþýrý hýz kaybý ya da hýzlanma
meydana gelebilir. Bu nedenle bu tür yokuþlarda
hýz kontrol sistemini devreden çýkartmanýz daha
uygun olacaktýr.
KÝLÝTLENMEYÝ ÖNLEYÝCÝ FREN
SÝSTEMÝ (ABS) – VARSA
Bu sistem sürücünün zor koþullarda fren
yaparken aracýn kontrolünü kaybetmemesine
yardýmcý olmaktadýr. Sistem fren hidrolik basýncýný
ayarlayarak kaygan zeminlerde fren yaptýðýnýzda
tekerleklerin kilitlenmesini ve aracýn kaymasýný
önler.
NOT :
ABS ani fren manevralarý sýrasýnda
direksiyon hakimiyetini artýrýr.
UYARI!
l Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS)
doðal fizik kanunlarýnýn araca etki etmesini
engelleyemez ve aracýn fren sisteminin ve
lastiklerinin durumu ile aracýn yola tutunmasý
gibi etkenlerin izin verdiðinden daha etkili
bir frenleme yapmanýzý saðlayamaz ve
direksiyon hakimiyetini daha fazla artýramaz.
l ABS virajlara aþýrý hýzla girmek, öndeki
aracý çok yakýndan takip etmek ve suda
kýzaklamak gibi nedenlerle oluþan kazalarý
önleyemez. Kazalarý ancak emniyetli araç
kullanan, dikkatli ve tecrübeli bir sürücü
önleyebilir.
l ABS donanýmýna sahip bir otomobilin
sýnýrlarý, pervasýzca ve tehlikeli bir þekilde
zorlanarak sürücünün ve diðer insanlarýn
güvenliði tehlikeye atýlmamalýdýr.
ELEKTRONÝK FREN KONTROL
SÝSTEMÝ – ABS/TCS/BAS/ESP –
VARSA
Aracýnýz Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS),
Çekiþ Kontrol Sistemi (TCS), Fren Destek
Sistemi (BAS) ve Elektronik Denge
Programýndan (ESP) oluþan geliþmiþ elektronik
fren kontrol sistemi ile donatýlmýþ olabilir. Çeþitli
koþullarda aracýn dengesini ve direksiyon
hakimiyetini artýrmak amacý ile birlikte görev
yapan bu dört sistem genellikle ESP adý ile
anýlmaktadýr.
Çekiþ Kontrol Sistemi (TCS) – Varsa
Çekiþ Kontrol Sistemi motor gücünün aktarýldýðý
tekerleklerin patinajýný azaltýr. Sistem çekiþ
gücünü kaybeden (patinaja kalan) tekerleklere
fren yaptýrarak patinajý azaltýr ve motor gücünü
azaltarak aracýn daha rahat hýzlanmasýný ve
dengesini korumasýný saðlar. TCS sistemi ayrýca
sýnýrlý kaymalý kilitli diferansiyel görevi görerek
motor gücünün aktarýldýðý akslar üzerinde
bulunan tekerleklerin patinaja düþmesini de
kontrol altýnda tutmaktadýr. Motor gücünün
aktarýldýðý aks üzerinde bulunan tekerleklerden
birinin diðerinden daha hýzlý bir þekilde dönmesi
durumunda, sistem patinaja kalan tekerleðe
fren yaptýracaktýr. Böylece patinaja kalmamýþ
olan tekerleðe daha fazla motor torku
aktarýlmasýný saðlayacaktýr.
Fren Destek Sistemi (BAS) – Varsa
BAS acil durumlarda yapýlan fren manevralarýnda
aracýn frenaj kapasitesini artýrmayý
amaçlamaktadýr. Bu sistem acil durumlarda fren
pedalýna basma kuvvetini ve hýzýný algýlayarak
panik fren yapýlmasý gerektiðini belirleyip frenlere
optimum düzeyde basýnç uygulamaktadýr.
Böylece duruþ mesafesinin kýsaltýlmasýna
yardýmcý olmaktadýr. BAS kilitlenmeyi önleyici
fren sistemine (ABS) yardýmcý olmaktadýr. Fren
pedalýna aniden ve kuvvetli bir þekilde
basýldýðýnda azami BAS desteði sunulmaktadýr.
Bu sistemden azami þekilde faydalanabilmek
için araç durana kadar fren pedalýna kuvvetli bir
þekilde basýlmasý gerekmektedir. Frene
basmanýz gerektiði sürece pedala uyguladýðýnýz
basýncý azaltmayýnýz. Fren pedalý býrakýldýðýnda
BAS devreden çýkmaktadýr.
UYARI!
l BAS doðal fizik kanunlarýnýn araca etki
etmesini engelleyemez ve aracýn fren
sisteminin ve lastiklerinin durumu ile aracýn
yola tutunmasý gibi etkenlerin izin
verdiðinden daha etkili bir frenaj yapmanýzý
saðlayamaz.
l BAS virajlara aþýrý hýzla girmek, öndeki
aracý çok yakýndan takip etmek ve suda
kýzaklamak gibi nedenlerle oluþan kazalarý
önleyemez. Kazalarý ancak emniyetli araç
kullanan, dikkatli ve tecrübeli bir sürücü
önleyebilir.
l BAS donanýmýna sahip bir otomobilin
sýnýrlarý, pervasýzca ve tehlikeli bir þekilde
zorlanarak sürücünün ve diðer insanlarýn
güvenliði tehlikeye atýlmamalýdýr.
ESP (Elektronik Denge Programý) –
Varsa
Bu sistem çeþitli koþullarda aracýn kontrol altýnda
yönlendirilebilmesini ve dengesinin korunmasýný
saðlar. ESP ilgili tekerleðe fren yaptýrarak aracýn
arkadan/önden kaymasýný önler. Aracýn gidiþ
çizgisini koruyabilmesine yardýmcý olmak amacý
ile tekerleklere aktarýlan motor gücünü de
sýnýrlandýrabilir. ESP araçta bulunan sensörler
yardýmýyla sürücünün korumak istediði çizgiyi
belirleyip aracýn fiili istikametiyle
karþýlaþtýrmaktadýr. Aracýn istikameti sürücünün
korumak istediði çizgi ile ayný deðil ise, ESP
ilgili tekerleðe fren yaptýrarak aracýn arkadan
veya önden kaymasýna karþý yapýlan kontra
yönlendirme manevrasýna yardýmý olmaktadýr.
l Arkadan kayma – Aracýn, direksiyon simidinin
konumunun gerektirdiðinden daha fazla
oranda dönmesi.
l Önden kayma – Aracýn, direksiyon
konumunun gerektirdiðinden daha az oranda
dönmesi.
ESP/TCS Uyarý Lambasý
Aracýn tutunmasý azalýp ESP sistemi devreye
girdiðinde, gösterge tablosunda yer alan
ESP/TCS uyarý lambasý yanýp sönmeye
baþlayacaktýr. ESP/TCS uyarý lambasý ayrýca
TCS devreye girdiðinde de yanacaktýr. Hýzlanma
sýrasýnda ESP/TCS uyarý lambasýnýn yanýp
sönmeye baþlamasý durumunda ayaðýnýzý gaz
pedalýndan çekiniz ve mümkün olduðunca az
gaz veriniz. Hýzýnýzý ve sürüþ tarzýnýzý yol
koþullarýna uygun þekilde belirleyiniz.
55
UYARI!
l Elektronik Denge Programý (ESP) doðal
fizik kanunlarýnýn araca etki etmesini
engelleyemez ve aracýn tutunmasýný
artýramaz.
l ESP virajlara aþýrý hýzla girmek ve suda
kýzaklamak gibi nedenlerle oluþan kazalarý
önleyemez. Kazalarý ancak emniyetli araç
kullanan, dikkatli ve tecrübeli bir sürücü
önleyebilir.
l ESP donanýmýna sahip bir otomobilin
sýnýrlarý, pervasýzca ve tehlikeli bir þekilde
zorlanarak sürücünün ve diðer insanlarýn
güvenliði tehlikeye atýlmamalýdýr.
ESP Çalýþma Konumlarý
ESP sistemi 2 farklý çalýþma konumuna sahiptir.
ESP ON (ESP DEVREDE)
ESP ON konumu ESP sisteminin normal çalýþma
konumudur. Araç her çalýþtýrýldýðýnda ESP sistemi
bu konumda olacaktýr. Çoðu sürüþ koþulunda
bu konumun kullanýlmasý gerekmektedir. ESP
sistemi sadece aþaðýda belirtilen koþullarda
“Partial ESP” (Kýsmi ESP) konumuna
getirilmelidir.
56
Kýsmi ESP – “ESP OFF” (ESP DEVRE
DIÞI) düðmesine dokunarak sistemi bu
konuma alabilirsiniz. Sistem “Partial
ESP” (Kýsmi ESP) konumunda iken
ESP sisteminin TCS kýsmý devre dýþý
kalacak, ESP’nin etkinleþtirilmesi için gereken
eþik deðerleri yükseltilecek ve ESP/TCS uyarý
lambasý yanacaktýr. Bu konum daha canlý
sürüþler yapýlmak istendiðinde veya aracýn derin
kar, kum ya da çamur gibi ESP’nin normalde
izin vereceðinden daha fazla patinajýn gerekli
olduðu koþullarda kullanýlmalýdýr. ESP sistemini
yeniden etkinleþtirmek için “ESP OFF” (ESP
KAPALI) düðmesine tekrar dokunmanýz yeterli
olacaktýr.
UYARI!
Kýsmi ESP konumunda iken motor torkunun
azaltýlmasý ve denge saðlama fonksiyonlarý
iptal edilmektedir. Bu nedenle ESP’nin
saðladýðý denge artýþý ortadan kalkmaktadýr.
NOT:
Zincirle seyahat ederken ya da derin karda,
kumda veya stabilize zeminde kalkarken
aracýn yol tutuþunu artýrmak için ESP OFF
düðmesine basarak sistemi “Partial ESP”
(Kýsmi ESP) konumuna getirmeniz faydalý
olabilecektir. ESP sisteminin “Partial ESP”
(Kýsmi ESP) konumuna getirilmesini
gerektiren þartlar ortadan kalktýðýnda “ESP
OFF” (ESP DEVRE DIÞI) düðmesine dokunarak sistemi yeniden etkinleþtirebilirsiniz. Bu
iþlemin araç hareket halinde iken yapýlmasý
mümkündür.
ESP/BAS Uyarý Lambasý ve ESP/TCS
Uyarý Lambasý
ESP arýza uyarý lambasý ile BAS uyarý lambasý
bir arada bulunmaktadýr. Kontak anahtarý ON
(AÇIK) konumuna getirildiðinde gösterge
tablosunda bulunan Sarý “ESP/BAS Uyarý
Lambasý” ile sarý “ESP/TCS Uyarý Lambasý”
yanacaktýr. Motor çalýþýr durumda iken her iki
lambanýn da sönmesi gerekmektedir. Motor
çalýþýr durumda iken “ESP/BAS Uyarý
Lambasýnýn” sürekli olarak yanmasý ESP
sisteminde, BAS sisteminde ya da her ikisinde
birden bir arýzanýn tespit edildiðini göstermektedir.
Kontak birkaç kez kapatýlýp açýldýktan ve araç
48 km/s’nin üzerindeki hýzlarda birkaç kilometre
kullanýldýktan sonra bu lambanýn halen yanmasý
durumunda, sorunun tespit edilip giderilmesi
amacý ile yetkili servise baþvurunuz.
NOT:
l Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumuna
getirildiðinde “ESP Uyarý Lambasý” ve
ESP/BAS Uyarý Lambasý” bir an için yanýp
sönecektir.
l Önceden devre dýþý býrakýlmýþ olsa bile
kontak anahtarý ON (AÇIK) konumuna
getirildiðinde ESP sistemi her seferinde
kendiliðinden etkinleþtirilecektir.
l Çekiþ Kontrol sistemi devredeyken výzýltý
veya klik sesi gibi sesler çýkartýr. Bu
normal bir durumdur; ESP’nin devreye
girmesine neden olan durum ortadan
kalktýðýnda bu sesler kesilecektir.
GARAJ KAPISI UZAKTAN
KUMANDASI -VARSA
NOT:
Araç Güvenlik Alarmý (varsa) kurulmuþ ise
ya da kurulmaktaysa “HomeLink” sistemi
devre dýþý kalacaktýr. “HomeLink” sistemi
sadece Araç Güvenlik Alarmý (varsa) devre
dýþý býrakýldýðýnda çalýþacaktýr.
Çok amaçlý “HomeLink” alýcý/vericisi, garaj kapýsý
açma mekanizmalarýný, motorlu garaj kapýlarýný
veya ev aydýnlatma sistemlerini çalýþtýran en
fazla üç uzaktan kumanda cihazýnýn (elde taþýnan
vericinin) yerini almaktadýr. Uzaktan kumanda
cihazý yukarýda belirtilen sistemleri tek bir
düðmeye basmak suretiyle çalýþtýrmaktadýr.
Uzaktan kumanda cihazý aracýn aküsünden ve
þarj sisteminden beslenmektedir; pil kullanýlmasý
gerekmemektedir.
Garaj kapýsýna uzaktan kumanda etmenizi
saðlayan üç adet düðme tavan döþemesinde,
dikiz aynasýnýn birkaç santimetre gerisinde yer
almaktadýr. Düðmelerin konumu farklý olsa da
iþlevleri deðiþmeyecektir.
HomeLink hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak için
www.homelink.com adresindeki internet sitesini
ziyaret edebilirsiniz. (Site Ýngilizcedir.)
UYARI!
Hareket halindeki garaj kapýsý hareket yolu
üzerindeki insanlarýn ve evcil hayvanlarýn
yaralanmalarýna neden olabilecektir. Kapýnýn
çarptýðý insanlar ve evcil hayvanlar ciddi þekilde
yaralanabilir ve hatta hayatlarýný kaybedebilirler. Bu uzaktan kumanda cihazýný sadece
güvenlik mevzuatýnda öngörülen standartlara
uygun “engelle karþýlaþtýðýnda durup geri
gitme” özelliðine sahip garaj kapýsý açma
mekanizmalarý ile birlikte kullanýnýz. 1982
yýlýndan sonra üretilen tüm garaj kapýsý açma
mekanizmalarý bu özelliðe sahiptir.
Yaralanmalara ve ölümlere neden olabileceðinden bu güvenlik fonksiyonlarýna sahip
olmayan bir garaj kapýsý açma mekanizmasýný
kullanmayýnýz. Güvenlik ile ilgili ayrýntýlý bilgi
almak için www.homelink.com adresindeki
internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Çok Amaçlý Uzaktan Kumandanýn
(Alýcý/Vericinin) Programlanmasý
“HomeLink” Kumanda Düðmeleri
Sistemin sorunsuz bir þekilde çalýþmasýný
saðlamak amacý ile programlama iþlemine
baþlamadan önce elde taþýnan vericiye yeni bir
pil takýnýz. Garaj kapýsý açma mekanizmasý
(garajýnýzda bulunan) anteninin düz bir þekilde
durduðundan emin olunuz.
1. Motoru durdurunuz.
UYARI!
Egzoz gazlarý tehlikeli bir madde olan karbon
monoksit gazý içermektedir. Uzaktan
kumandayý programlarken motoru çalýþtýrmayýnýz. Egzoz gazý ciddi bir þekilde hastalanmanýza veya hayatýnýzý kaybetmenize neden
olabilir.
UYARI!
Çok amaçlý uzaktan kumandanýn programlanmasý sýrasýnda motorlu garaj kapýsý açýlýp
kapanacaktýr. Kapýnýn hareket yolu üzerinde
insanlarýn veya evcil hayvanlarýn bulunmasý
durumunda uzaktan kumandayý programlamayýnýz. Hareket halindeki kapý insanlarýn ve
evcil hayvanlarýn ciddi þekilde yaralanmalarýna
veya hayatlarýný kaybetmelerine neden
olabilecek ve eþyalara hasar verebilecektir.
2. Dýþtaki iki adet düðmeye basarak fabrika test
kodlarýný siliniz. Çok amaçlý uzaktan kumanda
üzerinde bulunan uyarý lambasý yanýp sönmeye
baþladýðýnda (yaklaþýk 20 saniye süreyle)
düðmeler basmayý býrakýnýz.
NOT: Birden fazla elde taþýnan vericinin
programlanmasý için ikinci adýmýn
uygulanmasýna gerek yoktur.
57
3.Programlamak için çok amaçlý uzaktan
kumandanýn üç düðmesinden birini seçiniz. Elde
taþýnan vericiyi uzaktan kumanda cihazýndan 3
ila 8 cm uzakta tutunuz ve ikaz ýþýðýný takip
ediniz.
Vericinin Programlanmasý için Uygun Mesafe
4.Her iki elinizi de kullanarak elde taþýnan
vericinin düðmesi ile uzaktan kumandanýn
programlamak istediðiniz düðmesine basýnýz.
Beþinci adým tamamlanana kadar ellerinizi
düðmelerden çekmeyiniz.
NOT:
Bazý garaj kapýlarý ve garaj kapýsý uzaktan
kumanda cihazlarý için 4üncü adým yerine
Kanada için Programlama baþlýklý paragrafta
açýklanan prosedürlerin uygulanmasý
gerekebilecektir.
5. Çok amaçlý uzaktan kumanda cihazýnýn ikaz
ýþýðý yavaþ yavaþ yanýp sönmeye baþlayacak
daha sonra hýzlanacaktýr. Ýkaz ýþýðýnýn hýzlý bir
þekilde yanýp sönmesi programlama iþleminin
58
baþarýlý bir þekilde gerçekleþtiðini göstermektedir.
Ýkaz ýþýðýnýn 90 saniye içerisinde hýzlý bir þekilde
yanýp sönmeye baþlamamasý ya da tamamen
sönmesi durumunda birinci adýma dönerek
prosedürü tekrar ediniz. Diðer düðmeleri
programlamak için 3. ve 4. adýmlarý tekrarlayýnýz.
Çok amaçlý uzaktan kumanda cihazýný yeniden
programlamanýz gerekebileceði için elde taþýnan
vericilerinizi muhafaza ediniz.
NOT:
Çok amaçlý uzaktan kumandayý elde taþýnan
vericinin sinyalini öðrenmek üzere baþarýlý
bir þekilde programlayamadýðýnýz takdirde,
Deðiþken Þifreli Programlama baþlýklý
paragrafa baþvurunuz veya yardým için
www.homelink.com adresindeki internet
sitesini ziyaret ediniz.
“Deðiþken Þifreli” Programlama
NOT:
Elde taþýnan verici Çok Amaçlý Uzaktan
Kumanda cihazýný programlýyor ancak buna
raðmen garaj kapýsýna kumanda etmeniz
mümkün olmuyor ise ve kullanmakta
olduðunuz garaj kapýsý açma mekanizmasý
1996 yýlýndan sonra üretilmiþ ise, bu
mekanizma “Deðiþken Þifreli” bir sistem ile
donatýlmýþ olabilir.
“Deðiþken Þifre” ile donatýlmýþ garaj kapýsý açma
mekanizmalarýnda, kopyalanmasýný önlemek
amacý ile, verici þifresi her iþlemden sonra
deðiþtirilmektedir.
Kullanmakta olduðunuz garaj kapýsý açma
mekanizmasýnýn “Deðiþken Þifre” sistemi ile
korunup korunmadýðýný kontrol etmek için;
Garaj kapýsý açma mekanizmasýnýn kullaným
kýlavuzunda “Deðiþken Þifrelerden” bahsedilip
edilmediðini kontrol ediniz.
l Çok amaçlý uzaktan kumandanýn programladýðýnýz düðmesine basýnýz ve basýlý tutunuz.
Çok amaçlý uzaktan kumanda ikaz ýþýðý 2
saniye süreyle hýzlý bir þekilde yanýp söndükten
sonra sürekli olarak yanmaya devam ediyor
ise, garaj kapýsý açma mekanizmasý “Deðiþken
Þifre” sistemi ile donatýlmýþtýr.
Deðiþken þifre sistemi ile donatýlmýþ bir garaj
kapýsý açma mekanizmasýný (ya da deðiþken
þifre sistemine sahip diðer cihazlarý) programlamak için, bu bölümde Programlama baþlýklý
paragrafta belirtilen prosedürleri gerçekleþtirdikten sonra aþaðýda yer alan talimatlarý
uygulayýnýz:
NOT:
Ýkinci bir ikiþiden yardým istediðiniz takdirde
aþaðýda belirtilen programlama iþlemini daha
hýzlý ve kolay bir þekilde gerçekleþtirmeniz
mümkün olacaktýr.
1. Garaj kapýsý motor ünitesi üzerinde programlama düðmesini bulunuz. Düðmenin yeri ve
rengi üreticiden üreticiye farklýlýk gösterebilecektir. Programlama düðmesinin yerini
bulmakta güçlük çekerseniz garaj kapýsý açma
mekanizmasýnýn kullaným kýlavuzuna baþvurunuz
ya da www.homelink.com adresindeki internet
sitesini ziyaret ediniz.
2. Garaj kapýsý motor ünitesi üzerinde bulunan
programlama düðmesine basýnýz ve basýlý
tutunuz. Böylelikle “programlama” lambasý
etkinleþtirilmiþ olacaktýr.
l
NOT:
2nci adýmý tamamladýktan sonra 3. adýma
baþlamanýz için 30 saniye süre tanýnmaktadýr.
3. Araca dönerek çok amaçlý uzaktan
kumandanýn programladýðýnýz garaj kapýsý açma
düðmesine kuvvetli bir þekilde basýnýz ve iki
saniye basýlý tuttuktan sonra býrakýnýz.
Programlama iþlemini tamamlamak için
düðmeye ikinci bir kez basýp býrakýnýz. Bazý garaj
kapýsý açma mekanizmalarýnda programlama
iþlemini tamamlayabilmek için bu iþlemi üç kez
yapmanýz gerekebilecektir.
Artýk garaj kapýnýzýn açma mekanizmasý Çok
Amaçlý Uzaktan Kumanda Cihazýný tanýmalýdýr.
Önceden yapmadýysanýz artýk diðer iki düðmeyi
de programlayabilirsiniz. Bu düðmeleri
programlamak için lütfen programlama
talimatlarýna baþvurunuz. Garaj kapýsýný çok
amaçlý uzaktan kumanda cihazý ile açabileceðiniz
gibi elde taþýnan verici yardýmýyla da açabilirsiniz.
Kanada için Programlama/Garaj Kapýsýnýn
Programlanmasý
Kanada’da yürürlükte olan frekans yasalarý ve
bazý garaj kapýlarýnda kullanýlan teknoloji
programlama iþlemi sýrasýnda elde taþýnan verici
üzerindeki düðmeye her iki saniyede bir basýp
býrakmanýzý gerektirmektedir.
Cihaz frekans sinyalini öðrenene kadar, elde
taþýnan vericinin düðmesine basýp býrakýrken
ayný zamanda Çok Amaçlý Uzaktan Kumanda
Cihazýnýn düðmesine de basýnýz ve basýlý þekilde
tutunuz. Programlama iþlemi baþarýlý bir þekilde
gerçekleþti ise, Çok amaçlý Uzaktan Kumanda
Cihazýnýn ikaz ýþýðý önce yavaþ daha sonra da
hýzlý bir þekilde yanýp sönecektir.
NOT:
Bu tür bir garaj kapýsýný ya da açma mekanizmasýný programlarken garaj kapýsýnýn
ya da açme mekanizmasý motorunun hasar
görmesini önlemek amacý ile cihazýn elektrik
baðlantýsýný kesiniz.
Çok Amaçlý Uzaktan Kumandanýn
Kullanýlmasý
Çok Amaçlý Uzaktan Kumanda Cihazýnýn
düðmesine basýnýz ve garaj kapýsý ya da
programladýðýnýz diðer cihaz hareket etmeye
baþlayana kadar basýlý þekilde tutunuz. Ekrandaki
ýþýk sinyalin iletilmekte olduðunu göstermektedir.
Bu iþlem için istediðiniz an elde taþýnan vericiyi
de kullanabilirsiniz.
Tek Bir Düðmenin Yeniden
Programlanmasý
1. Çok iþlevli uzaktan kumanda cihazýnýn
programlayacaðýnýz düðmesine basýnýz ve basýlý
tutunuz. Dördüncü adým tamamlanana kadar
düðmeyi basýlý tutmaya devam ediniz.
2. Ýkaz ýþýðý yavaþ yavaþ yanýp sönmeye
baþladýðýnda (20 saniye sonra) elde taþýnan
vericiyi programlayacaðýnýz düðmenin 3 ila 8
cm yakýnýna getiriniz.
3. Elde taþýnan vericinin düðmesine basýnýz ve
basýlý tutunuz.
4. Çok amaçlý uzaktan kumanda cihazýnýn ikaz
ýþýðý yavaþ yavaþ yanýp sönmeye baþlayacak
daha sonra hýzlanacaktýr. Ýkaz ýþýklarý hýzlý bir
þekilde yanýp sönmeye baþladýðýnda her iki
düðmeyi de býrakýnýz.
Güvenlik
Aracýnýzý satarken programladýðýnýz frekanslarý
silmeyi unutmayýnýz.
Önceden programladýðýnýz frekanslarý silmek
için dýþtaki iki düðmeye basýp ikaz ýþýðý yanýp
sönmeye baþlayana kadar basýlý tutunuz.
Bu cihaz FCC yönetmeliðinin 15 sayýlý Bölümü
ile Kanada RSS-210 Endüstri Yönetmeliðine
uygundur.
Sistemin çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula
baðlýdýr:
1. Bu cihaz zararlý parazitlere neden olmamalýdýr.
2. Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden
olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü
paraziti yakalamalýdýr.
NOT:
Mevzuata uymak zorunda bulunan kuruluþ
tarafýndan açýk bir þekilde onaylanmayan
deðiþiklik ya da tadilatlar kullanýcýnýn bu
donanýmý kullanma yetkisinin geçersiz
kýlýnmasýna neden olabilecektir.
“HomeLink” Johnson Controls Inc. þirketinin
ticari markasýdýr.
59
ELEKTRÝK KUMANDALI TAVAN
PENCERESÝ - VARSA
Elektrik kumandalý tavan penceresi düðmesi
okuma lambasý grubunda yer almaktadýr.
Elektrik Kumandalý Tavan Penceresi Düðmesi
UYARI!
l Kontak anahtarý takýlý iken çocuklarý asla
araçta yalnýz býrakmayýnýz. Elektrik
kumandalý tavan penceresi çalýþýrken
yolcular, özellikle de çocuklar sýkýþabilir.
Bunun sonucunda ciddi bir þekilde
yaralanabilir ya da hayatlarýný kaybedebilirler.
l Olasý bir kaza halinde tavan penceresi açýk
durumda iken araçtan dýþarýya fýrlama riski
daha yüksektir. Ciddi bir þekilde
yaralanabilir ya da hayatýnýzý kaybedebilirsiniz. Emniyet kemerinizi her zaman
düzgün bir þekilde baðlayýnýz ve
yolcularýnýzýn da baðlamalarýný saðlayýnýz.
l Küçük çocuklarýn tavan penceresini
çalýþtýrmalarýna izin vermeyiniz. Parmaklarýnýzý ya da vücudunuzun baþka bir kýsmýný
veya herhangi bir cismi tavan penceresinden dýþarý çýkartmayýnýz. Yaralanabilirsiniz.
TAVAN PENCERESÝNÝN AÇILMASI –
MANUEL OLARAK
60
Tavan penceresini tamamen açmak için
düðmeye geriye doðru basýp basýlý þekilde
tutunuz. Tavan penceresinin hareketi sýrasýnda
düðmeyi býraktýðýnýz takdirde tavan penceresi
duracak ve düðmeye yeniden geriye doðru
basýlana kadar kýsmi açýk konumda kalacaktýr.
TAVAN PENCERESÝNÝN AÇILMASI –
HIZLI (EKSPRES) AÇMA
Düðmeye geriye doðru basýp býrakýnýz. Tavan
penceresi hangi konumda olursa olsun otomatik
olarak açýlacaktýr. Tavan penceresi tamamen
açýlacak ve daha sonra otomatik olarak
duracaktýr. Bu iþlev Hýzlý Açýlma özelliði olarak
adlandýrýlmaktadýr. Hýzlý açýlma iþlemi sýrasýnda
düðme herhangi bir þekilde hareket ettirildiðinde
tavan penceresi duracaktýr.
TAVAN PENCERESÝNÝN
KAPATILMASI – MANUEL OLARAK
Tavan penceresini kapatmak için düðmeye
ileriye doðru basýp basýlý þekilde tutunuz. Tavan
penceresinin hareketi sýrasýnda düðmeyi
býraktýðýnýz takdirde tavan penceresi duracak
ve düðmeye yeniden ileriye doðru basýlana
kadar kýsmi açýk konumda kalacaktýr. Tavan
penceresinin tamamen kapandýðýndan emin
olmak için tavan penceresinin hareketi tamamen
durmadan düðmeyi býrakmayýnýz.
TAVAN PENCERESÝNÝN KAPATILMASI – HIZLI (EKSPRES) KAPATMA
Düðmeye ileri doðru basýp býrakýnýz. Tavan
penceresi hangi konumda olursa olsun otomatik
olarak kapanacaktýr. Tavan penceresi tamamen
kapanacak ve daha sonra otomatik olarak
duracaktýr. Bu iþlev Hýzlý Kapanma özelliði olarak
adlandýrýlmaktadýr. Hýzlý kapanma iþlemi sýrasýnda
düðme herhangi bir þekilde hareket ettirildiðinde
tavan penceresi duracaktýr.
SIKIÞMAYI ÖNLEME ÖZELLÝÐÝ
GÖLGELÝÐÝN ÇALIÞMASI
ELEKTRÝK PRÝZLERÝ
Bu özellik, hýzlý kapanma iþlemi sýrasýnda camýn
hareket yolu üzerinde bulunan engelleri tespit
edecektir. Camýn hareket yolu üzerinde bir engel
tespit edildiði takdirde tavan penceresi camý
otomatik olarak geri çekilecektir. Böyle bir durumla karþýlaþýldýðýnda düðme ileri itilip býrakýlarak
Hýzlý Kapanma özelliði etkinleþtirilmelidir.
Gölgelik elle açýlabilmektedir. Ancak tavan
penceresi açýlýrken otomatik olarak açýlacaktýr.
NOT:
Tavan penceresi açýk durumda iken
güneþliðin kapatýlmasý mümkün deðildir.
Ön konsolda 12 Volt’luk standart bir priz
bulunmaktadýr. Bu prizle cep telefonlarýnýzý þarj
edebilir veya 12 Volt DC ile beslenen diðer
elektronik cihazlarý çalýþtýrabilirsiniz.
SIKIÞMAYI ÖNLEME ÖZELLÝÐÝNÝN
DEVREDEN ÇIKARTILMASI
Rüzgar türbülansý, kulaklarda basýnç
hissedilmesi ya da helikopter sesi gibi bir ses
duyulmasý olarak açýklanabilir. Aracýnýzda camlar
açýkken ya da tavan penceresi (varsa) açýk veya
kýsmen açýkken rüzgar türbülansý söz konusu
olabilir. Bu normal bir durumdur ve asgari düzeye
indirilebilir. Rüzgar türbülansý arka camlar açýk
iken ortaya çýkýyorsa ön ve arka camlarý birlikte
açarak bu duruma asgari düzeye indirebilirsiniz.
Tavan penceresi açýk iken ortaya çýkýyorsa tavan
penceresi açýklýðýný ayarlayabilir ya da herhangi
bir camý açabilirsiniz.
Tavan penceresinin kapanmasý mevcudiyetinden
haberdar olduðunuz bir nedenle (buz, moloz)
engelleniyorsa düðmeye ileriye doðru basýnýz
ve cam aksi yönde hareket etmeye baþladýktan
sonra iki saniye daha basmaya devam ediniz.
Böylece cam kapanma konumuna doðru hareket
edecektir.
NOT:
Düðmeye bastýðýnýz esnada sýkýþmayý
önleme özelliði devreden çýkacaktýr.
EKSPRES HAVALANDIRMA
ÖZELLÝÐÝ
“V” düðmesine basýp býraktýðýnýzda tavan
penceresi havalandýrma konumuna kadar
açýlacaktýr. Hýzlý Havalandýrma özelliði olarak
adlandýrýlan bu iþlem tavan penceresinin o anki
konumundan baðýmsýz olarak gerçekleþecektir.
Hýzlý havalandýrma iþlemi sýrasýnda düðme
herhangi bir þekilde hareket ettirildiðinde tavan
penceresi duracaktýr.
Rüzgar Türbülansý
12 Volt’luk Elektrik Prizi
Tavan Penceresinin Bakýmý
Cam panelin temizliðinde aþýndýrýcý özelliði
olmayan temizlik malzemeleri ve yumuþak bir
bez kullanýlmalýdýr.
KONTAK OFF (KAPALI)
KONUMUNDA ÝKEN ÇALIÞMASI
Elektrik kumandalý tavan penceresi düðmeleri,
kontak kapatýldýktan sonra 45 saniye süreyle
aktiftir. Bu 45 saniyelik süre içerisinde ön
kapýlardan herhangi birinin açýlmasý bu özelliði
iptal eder.
61
Motor Çalýþýr Durumda Deðilken Elektrik
Prizlerinin Kullanýmý
DÝKKAT!
l Prize takýlabilen birçok aksesuar (örneðin
cep telefonlarý vb.) kullanýlmadýðý zaman
bile aracýn aküsünden güç çeker. Eðer bu
aksesuarlar uzun bir süre prize takýlý
býrakýlýrsa, aracýn aküsünü belirgin ölçüde
zayýflatarak akü hizmet ömrünün
kýsalmasýna neden olacak ve/veya motorun
çalýþtýrýlmasýný önleyecektir.
l Daha yüksek güç çeken aksesuarlar
(örneðin soðutucular, elektrik süpürgeleri,
lambalar vb.) akünün daha hýzlý
boþalmasýna neden olacaktýr. Bu
aksesuarlarý sadece kýsa sürelerle ve azami
dikkatle kullanýnýz.
l Yüksek güç çeken aksesuarlarý kullandýktan
sonra veya aracýn uzun süre çalýþtýrýlmadýðý
durumlarda (aksesuarlar prize takýlý
durumda), alternatörün aracýn aküsünü
yeniden doldurmasýný saðlamak için araç
yeteri kadar uzun bir süre kullanýlmalýdýr.
ORTA KONSOL
Zemin konsolu kýsa boylu sürücülerin rahat bir
þekilde kullanmasýna olanak saðlamak amacý
ile 7-8 cm öne alýnabilmektedir. Kol dayanaðýnýn
iç kýsmýnda bir adet cep telefonunu ya da MP3
62
çalarý yerleþtirebileceðiniz pratik bir göz
bulunmaktadýr. Konsolun içerisinde bulunan
saklama gözünde 10 adet CD kutusunu ya da
diðer deðerli eþyalarýnýzý gözden uzak ve
emniyetli bir þekilde muhafaza edebilirsiniz.
LED ampulün kullanýldýðý bu lamba, yuvasýna
takýldýðýnda þarj edilebilen lityum pillerle
çalýþmaktadýr.
Lambayý yüksek kuvvette çalýþtýrmak için
düðmeye iki kez, düþük kuvvette çalýþtýrmak için
bir kez, söndürmek için de üç kez basýnýz.
Zemin Konsolu
SE modeli dýþýndaki tüm modellerin standart
donanýmýnda, küçük elektronik cihazlarý
çalýþtýrabilen 115 Volt’luk bir elektrik prizi yer
almaktadýr. Bu elektrik prizi hakkýnda ayrýntýlý
bilgi almak için lütfen bu kullaným kýlavuzunun
“Elektrik Prizleri” baþlýklý bölümüne baþvurunuz.
Basýp Býrakýnýz
BAGAJ BÖLMESÝ
Bagaj Bölmesi Aydýnlatma Lambasý/Þarj
Edilebilir Portatif Lamba - Varsa
Çift iþlevli bagaj aydýnlatma lambasý bagaj
bölmesi tavan döþemesinde yer almakta ve
gerektiðinde el lambasý olarak kullanýlmak üzere
çerçevesinden çýkartýlabilmektedir. Ýki adet parlak
Portatif Lambanýn Yuvasýndan Çýkartýlmasý
Sökülebilir Bagaj Zemini - Varsa
Bagaj bölmesi zemini sökülerek yumuþak bir
sabun ve su ile yýkanabilmektedir.
Üç Kademeli Düðme
Bagaj Örtüsü – Varsa
Bagaj yan kaplama panellerinde katlanan arka
koltuðu da kapatabilen ve isteðe baðlý olarak
sunulan bagaj örtüsünün takýlabilmesine olanak
saðlayan iki adet kanca bulunmaktadýr.
UYARI!
Aracýn içerisinde tespit edilmemiþ halde
bulunan bagaj örtüsü bir kaza anýnda
yaralanmalara neden olabilecektir. Ani fren
yapýldýðýnda havalanarak sürücüye ya da
yolculardan birine çarpabilecektir. Bagaj
örtüsünü bagaj zemininde ya da yolcu
kabininde muhafaza etmeyiniz. Örtüyü tespit
yuvalarýndan söktüðünüzde mutlaka araçtan
da çýkartýnýz. Aracýn içerisinde býrakmayýnýz.
Bagaj Bölmesi
Eþya Tespit Kancalarý
Alt kaplama panellerinde dört adet eþya tespit
kancasý, D sütunlarýnda ise, bagaj bölmesi
yükleme aðzýna gerilecek filenin tespiti amacý
ile kullanýlabilecek D-þeklinde tespit halkalarý
bulunmaktadýr. Araç hareket halinde iken yükün
emniyetli olarak taþýnabilmesi için bagaj bölmesi
zemininde bulunan eþya tespit kancalarý
kullanýlmalýdýr.
UYARI!
l Eþya tespit kancalarý çocuk koltuðu baðlantý
kayýþlarýnýn sabitlenmesi amacý ile
kullanýlmamalýdýr. Ani bir frende ya da
çarpýþmada kancalar yerlerinden çýkarak
çocuk koltuðunun serbest kalmasýna neden
olabileceklerdir. Bu durum koltukta oturan
çocuðun ciddi bir þekilde yaralanmasýna
neden olabilecektir. Çocuk koltuklarýný
sadece çocuk koltuðu baðlantý kayýþý tespit
kancalarýna baðlayýnýz.
l Araçta taþýnan yüklerle yolcularýn aðýrlýklarý
ve konumlarý aracýn aðýrlýk merkezini ve
yol tutuþ özelliklerini deðiþtirebilecektir.
Aracýnýzýn direksiyon hakimiyetini
kaybederek yaralanmalara neden olmamak
için aracýnýzý yüklerken aþaðýda belirtilen
hususlarý göz önünde bulundurunuz:
l
l
l
Eþyalarýnýzý bagaj bölmesi zeminine eþit olarak
daðýtarak yerleþtiriniz. Daha aðýr cisimleri
mümkün olduðu kadar aþaðýya ve ileriye
doðru yerleþtirmeye özen gösteriniz.
Arka aksýn ön tarafýna mümkün olduðu kadar
çok yük yükleyiniz. Arka aksýn üzerine ya da
arkasýna çok aðýr yükler yerleþtirilmesi ya da
bu yüklerin dengesiz bir þekilde daðýtýlmasý
aracýnýzýn arkasýnýn savrulmasýna neden
olabilecektir.
Yükünü koltuk arkalýðýnýn üst kýsmýndan daha
yükseðe çýkacak þekilde yerleþtirmeyiniz. Bu
þekilde yerleþtirilen eþyalar arka görüþ açýnýzý
daraltabilecek veya olasý bir çarpýþma halinde
öne doðru fýrlayarak tehlike oluþturabilecektir.
63
UYARI!
Yaralanmalarý önlemek amacý ile bagaj
bölmesinde yolcu taþýmayýnýz. Bagaj bölmesi
sadece yük taþýmak amacý ile tasarlanmýþtýr.
Yolcular koltuklarda oturmalý ve emniyet
kemerlerini takmalýdýrlar.
Hareketli Hoparlörler – Varsa
Bagaj kapaðý açýldýðýnda hoparlörler kaplama
panelinin alt kýsmýna doðru hareket ederek.
Çeþitli amaçlarla kullanýlmak üzere geriye
bakacak bir konuma getirilebilmektedir.
ARKA CAM
Arka Cam Sileceði/Su Fýskiyesi
Arka cam sileceðine ve su fýskiyesine direksiyon
kolonunun sað tarafýnda bulunan bir düðme
yardýmýyla kumanda edilmektedir. Düðmenin
orta kýsmýný ON (AÇIK) konumuna getirdiðinizde
cam sileceði çalýþmaya baþlayacaktýr. Arka cam
sileceði sadece fasýlalý olarak çalýþmaktadýr.
Düðmenin orta kýsmýný tamamen ileriye doðru
çevirdiðinizde su fýskiyeleri çalýþmaya
baþlayacaktýr. Düðmeye bastýðýnýz müddetçe
su fýskiyesi çalýþmaya devam edecektir. Düðmeyi
býraktýðýnýzda cam silecekleri iki tur çalýþtýktan
sonra önceden belirlenen konuma döneceklerdir.
Aksesuar geciktirme iþlevi etkin durumda ise,
arka cam sileceði kontak anahtarý OFF (KAPALI)
konumunda iken çalýþtýrýldýðýnda, kendiliðinden
“Park” konumuna dönecektir. Aksesuar
geciktirme iþlevi, herhangi bir kapýnýn açýlmasý
suretiyle devre dýþý býrakýlabilecektir. Bu durumda
arka cam sileceði o anki konumunda duracak
ve “Park” konumuna dönmeyecektir.
Cam Yýkama Sývýsý Eklenmesi
Ön ve arka cam fýskiyeleri (varsa) yýkama sývýsýný
ayný hazneden almaktadýrlar. Motor bölmesinin
ön kýsmýnda, yolcu tarafýnda bulunan cam
yýkama sývýsý haznesindeki sývý seviyesi düzenli
aralýklarla kontrol edilmelidir. Cam yýkama sývýsý
haznesini uygun cam yýkama solüsyonu ile
doldurunuz (radyatör antifrizi kullanmayýnýz) ve
eskiden kalan sývýnýn atýlmasý için sistemi bir iki
saniye süreyle çalýþtýrýnýz.
Arka Cam Rezistansý
Hareketli Hoparlörler
Arka Cam Sileceði Düðmesi
Arka Cam Sileceði ve Rezistansý
64
DÝKKAT!
Arka cam rezistansýnýn iletkenlerinin hasar
görmesini önlemek için camýn iç yüzeyini
temizlerken özen gösteriniz. Yumuþak bir bez
ve yumuþak bir sabun çözeltisi kullanarak
camý iletkenlere paralel bir þekilde siliniz.
Ýletkenlerin hasar görmesini önlemek amacý
ile tüm eþyalarý ve cisimleri camdan güvenli
bir uzaklýkta tutunuz.
PORT BAGAJ - VARSA
Aracýnýzýn kullanýþlýlýðýný artýracak çapraz kollu
MOPAR port bagajýný isteðe baðlý olarak
bayinizde taktýrabilirsiniz.
Meþrubat Soðutucu olarak kullanýlmakta ve dört
adet 0.6 litrelik meþrubat kutusu ya da þiþesi
alabilmektedir. Ortam sýcaklýðýna ve klima
ayarlarýna baðlý olarak, istenildiðinde soðuk hava
bu göze yönlendirilerek gözün içerisini serin
tutmaktadýr.
Meþrubat Soðutucuyu çalýþtýrmak için sürgülü
kolu yolcu kabinine doðru 12 mm çekiniz.
Böylelikle meþrubat soðutucunun içerisine soðuk
hava girmesi saðlanacaktýr. Kullanmadýðýný
zamanlarda meþrubat soðutucuyu devre dýþý
býrakmak için sürgülü kolu geriye doðru 12 mm
itiniz. Böylece ýsýtma konumunda iken serin
havanýn yolcu kabinine girmesi önlenecektir.
Sürgülü Kumanda Kolu
MEÞRUBAT SOÐUTUCU/TORPÝDO
GÖZÜ – VARSA
NOT:
Meþrubat Soðutucu sadece dayanýklý
meþrubat kutularýnýn ve þiþelerinin muhafaza
edilmesi amacý ile sunulmaktadýr.
Saklama gözünün üst kapaðý yukarýya doðru
açýlarak, altýnda bulunan ve eþyalarýnýzý gözden
uzak ve emniyetli bir þekilde saklayabileceðiniz
uzun ve ensiz bir gözü kullanmanýza
sunmaktadýr. Bu gözün altýnda da torpido gözü
bulunmaktadýr. Yaylý menteþelerle tutturulan
geniþ torpido gözü kapaðý aþaðýda doðru açýlarak
iki farklý gözü kullanýmýnýza sunmaktadýr: Üst
taraftaki göz klima ile donatýlmýþ araçlarda,
Sürgülü Kumanda Kolunun Kullanýmý
Torpido Gözü ve Meþrubat Soðutucu
Bu bölme klima ile donatýlmamýþ araçlarda eþya
muhafazasý amacý ile kullanýlabilecektir. Alt
tarafta bulunan göz kullaným kýlavuzunun ve
diðer önemli belgelerin saklanmasý amacý ile
kullanýlabilmektedir. Direksiyon simidinin cam
tarafýnda bulunan diðer bir eþya saklama gözü
de park biletleri gibi küçük eþyalarýn saklanmasý
amacý ile kullanýlabilmektedir.
65
66
4
ÖN PANEL
l
l
l
l
l
l
l
GÖSTERGELER VE KUMANDALAR ................................ 69
“PREMIUM” GÖSTERGE GRUBU .................................... 70
GÖSTERGE GRUBU AÇIKLAMALARI ............................. 71
ELEKTRONÝK ARAÇ BÝLGÝ MERKEZÝ (EVIC) - VARSA ... 75
l EVIC Ýþlevleri .................................................................. 76
l Pusula/Termometre/Müzik Sistemi ............................... 76
l Ortalama Yakýt Tüketimi ................................................ 76
l Deponun Boþalacaðý Mesafe (DTE) .............................. 77
l Geçen Süre ..................................................................... 77
l Lastik Hava Basýncý Ýzleyicisi (TPM) - Varsa ................ 77
l Kiþisel Ayarlar (Müþteri Tarafýndan Programlanabilen)
Özellikler ......................................................................... 77
MÜZÝK SÝSTEMLERÝ ........................................................... 80
YÖN BULMA (NAVÝGASYON) SÝSTEMÝ - VARSA ............ 80
RADYO ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER ............................... 80
l Radyo Yayýn Sinyalleri ................................................... 80
l Ýki Farklý Sinyal Türü ...................................................... 80
l Elektrik Parazitleri .......................................................... 80
67
AM Çekiþi ........................................................................ 81
FM Çekiþi ........................................................................ 81
ELEKTRONÝK DÝJÝTAL SAAT ............................................ 81
l Saat Ayar Ýþlemleri ......................................................... 81
DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ ÜZERÝNDE BULUNAN MÜZÝK
SÝSTEMÝ KUMANDA DÜÐMELERÝ - VARSA .................... 81
l Radyonun Kullanýlmasý .................................................. 81
l CD Çalar ........................................................................... 82
KLÝMA KUMANDA ELEMANLARI ..................................... 82
l Klima Kumanda Düðmeleri ........................................... 82
l Klima Filtre Sistemi ........................................................ 84
l Klima Kullanma Tavsiyeleri ........................................... 85
l
l
l
l
l
68
GÖSTERGELER VE KUMANDALAR
1. Hava Çýkýþlarý
2. Buðu Çözücüler
3. Gösterge Grubu
4. Radyo
5. Üst Torpido Gözü
6. Torpido Gözü/Meþrubat Soðutucu
7. Eþya Saklama Gözü
8. Klima Kumanda Elemanlarý
9. Isýtmalý Koltuk Kumanda Düðmeleri*
10. Far Seviye Ayarý Düðmesi
11. Dörtlü Flaþör Düðmesi
12. ESP OFF (ESP KAPALI) Düðmesi
* Varsa
69
“PREMIUM” GÖSTERGE GRUBU
70
GÖSTERGE GRUBU AÇIKLAMALARI
1. Yakýt Göstergesi
Kontak anahtarý ON (Açýk) konumunda
iken ibre depodaki yakýt miktarýný
gösterir.
2.Yakýt Deposu Kapaðý Uyarýsý
Yakýt deposu kapaðýnýn aracýn sol
tarafýnda bulunduðunu hatýrlatmaktadýr.
3. Motor Soðutma Sývýsý Hararet Göstergesi
Hararet göstergesi, motor soðutma sývýsý
sýcaklýðýný göstermektedir. Gösterge
ibresinin kýrmýzý bölgenin altýnda
bulunmasý sistemin düzgün bir þekilde
çalýþtýðýný göstermektedir. Sýcak havalarda, dik
rampa çýkýþlarýnda, sýkýþýk trafikte ve römork
çekerken ibre biraz daha yüksek bir sýcaklýðý
gösterebilir.
Ýbrenin “H” bölgesine (kýrmýzý bölge) kadar
yükselmesi durumunda sesli uyarý verilecektir.
Aracý hemen saða çekip durdurunuz. Ýbre normal
bölgeye gelinceye kadar klimayý kapatarak aracý
rölantide çalýþtýrýnýz. Ýbre “H” bölgesinden (kýrmýzý
bölge) aþaðý inmiyorsa motoru derhal durdurup
servisi çaðýrýnýz.
Hararet yükselmeye baþladýðýnda, düþürmek
için aþamalý olarak bazý iþlemler yapabilirsiniz.
Klimanýz açýksa kapatýnýz. Klima sistemi motor
soðutma sisteminin hararetini arttýrýr ve klima
kapatýldýðýnda bu ýsý kaybolur. Sýcaklýk
kumandasýný azami sýcaklýk konumunda
çalýþtýrýnýz, Hava Yönlendirme düðmesini zemin
hava çýkýþlarýna, fan kumandasýný Yüksek
kademeye getiriniz. Bu durumda kalorifer peteði
radyatöre destek olur ve motor soðutma
sistemindeki aþýrý ýsýnmanýn giderilmesine yardým
eder.
4. Hýz Göstergesi
Aracýn hýzýný gösterir.
5. Devir Saati
Devir saati kadranýndaki beyaz bölge, her bir
vites kademesinde izin verilen azami motor devri
deðerlerini göstermektedir (devir/dakik x 1000).
Motorun hasar görmesini önlemek amacý ile
kýrmýzý bölgeye ulaþmadan önce ayaðýnýzý gaz
pedalýndan çekiniz.
6.Düþük Yakýt Seviyesi Uyarý Lambasý
Depodaki yakýt miktarý 8-10 litreye
indiðinde lamba yanacak ve sesli uyarý
verilecektir.
7.Þarj Sistemi Uyarý Lambasý
Bu lamba þarj sisteminin voltajýný
izlemektedir. Motor çalýþtýrýldýðýnda
ampul kontrolü amacý ile bir an için
yanýp daha sonra sönmelidir. Þarj
sistemi uyarý lambasýnýn sönmemesi ya da seyir
halinde iken yanmasý þarj sisteminde bir sorun
olduðunu göstermektedir. Sistem DERHAL
YETKÝLÝ
SERVÝSTE
KONTROL
ETTÝRÝLMELÝDÝR.
8. Hava Yastýðý Uyarý lambasý
Kontak ilk açýldýðýnda (ON), uyarý
lambasý ampul kontrolü amacý ile
yanacak ve 6–8 saniye süreyle
yanmaya devam edecektir. Kontak ilk
açýldýðýnda lamba hiç yanmazsa, sürekli yanarsa
veya seyir halinde iken yanarsa, hava yastýðý
sistemi yetkili servis tarafýndan kontrol edilmelidir.
9. Alarm Uyarý Lambasý - Varsa
Araç alarm sistemi devreye girerken uyarý
lambasý birkaç saniye süre ile hýzlý bir þekilde
yanýp sönecektir. Daha sonra sistemin kurulmuþ
olduðunu belirtmek amacý ile yavaþ yavaþ yanýp
sönecektir.
10. Emniyet Kemeri Uyarý Lambasý
Kontak anahtarý ON konumuna
getirildiðinde bu lamba yaklaþýk altý
saniye süre ile yanacaktýr. Omuz
emniyet kemerini toplayýcýdan
çekmemiþseniz sesli bir uyarý verilecektir. Bu
uyarý emniyet kemerini takmanýz gerektiðini
hatýrlatmak amacý ile verilmektedir. Siz emniyet
kemerini takýncaya kadar lamba yanmaya devam
edecektir.
11. Yað Basýncý Uyarý Lambasý
Bu uyarý lambasý motor yað basýncýnýn
düþük olduðunu gösterir. Kontak
anahtarý OFF (KAPALI) konumundan ON (AÇIK)
konumuna getirildiðinde yanacak ve motor
çalýþtýrýldýktan sonra sönecektir. Lamba
yanmadýðý takdirde sistemin yetkili servis
tarafýndan kontrol edilmesi gerekmektedir.
71
Bu lambanýn seyir halinde iken yanmasý
durumunda en kýsa zamanda aracý saða çekip
motoru durdurunuz. ARIZA GÝDERÝLMEDEN
ARACI TEKRAR ÇALIÞTIRMAYINIZ.
Bu uyarý lambasý motordaki yað miktarýný
göstermez. Motor yað seviyesi 7nci Bölümde
açýklanan þekilde ölçülmelidir.
12.Motor Soðutma Sývýsý Harareti Uyarý
Lambasý
Bu uyarý lambasý motor soðutma sývýsý
sýcaklýðý aþýrý derecede yükseldiðinde
yanacaktýr. Motorun sýcaklýðý kritik
seviyeye ulaþýrsa, 10 kez sesli uyarý
verilecektir. Sesli uyarý kesildikten sonra uyarý
lambasý sönene kadar motor hala kritik sýcaklýk
seviyesinde bulunacaktýr.
13. Þanzýman Vites Konumu Göstergesi
Bu gösterge otomatik þanzýmanýn hangi viteste
olduðunu göstermektedir.
14. Lastik Hava Basýncý Ýzleme Sistemi Uyarý
Lambasý
Yedek lastik de (varsa) dahil olmak
üzere her ay soðuk durumda kontrol
edilmeli ve lastik hava basýnçlarý araç
üreticisi tarafýndan belirlenen ve araç
lastik hava basýncý etiketinde belirtilen
deðerlere ayarlanmalýdýr. (Aracýnýzýn lastik
ebatlarý araç lastik hava basýncý etiketinde
belirtilenlerden farklý ise, bu lastikler için gereken
doðru hava basýncý deðerleri sürücü tarafýndan
belirlenmelidir).
72
Ýlave bir güvenlik önlemi olarak, aracýnýz lastik
hava basýncý izleme sistemi (TPMS) ile
donatýlmýþtýr.
Lastiklerden birinin ya da bir kaçýnýn hava basýncý
belirgin bir þekilde düþük ise uyarý lambasý sürekli
olarak yanacaktýr. Bu durumda, en kýsa zamanda
aracýnýzý durdurarak lastiklerinizi kontrol etmeniz
ve lastik doðru basýnç deðerine ulaþana kadar
þiþirmeniz gerekmektedir. Hava basýncý belirgin
bir þekilde düþük bir lastikle ilerlemek lastiðin
aþýrý derecede ýsýnarak bozulmasýna neden
olabilecektir. Lastik hava basýncýnýn düþük olmasý
ayrýca yakýt tasarrufu ile lastiðin hizmet ömrünü
de azaltmakta ve aracýn yol tutuþ özellikleri ile
fren kabiliyetini de olumsuz þekilde etkilemektedir
TPMS’nin mevcudiyeti lastik bakýmýný düzenli
bir þekilde yapmanýzý engellememelidir. TPMS
düþük hava basýncý uyarý lambasýný yakacak
kadar azalmýþ olmasa da, lastik hava
basýnçlarýnýn doðru deðerde olmasýný saðlamak
sürücünün sorumluluðundadýr.
Lastiklerden birinin ya da bir kaçýnýn hava basýncý
belirgin bir þekilde düþük ise uyarý lambasý sürekli
olarak yanacak ve sesli uyarý verilecektir.
Sistemde bir arýza tespit edildiði takdirde Lastik
Hava Basýncý Uyarý Lambasý 60 saniye süreyle
yanýp sönecektir. Arýza giderilip sistem sýfýrlanana
kadar her on dakikada bir 60 saniye süreyle
yanýp sönecektir.
DÝKKAT!
TPMS aracýn orijinal lastik ve jant ebatlarýna
göre optimize edilmiþtir. TPMS hava basýncý
ve uyarý deðerleri aracýnýzýn lastik ebadýna
göre belirlenmiþtir. Ayrý ebatta, tipte ve/veya
tarzda lastik kullanmadýðýnýz takdirde sistem
düzgün çalýþmayabilecek ve sensörler hasar
görebilecektir. Piyasada satýlan jantlar sensörlerin hasar görmesine neden olabilecektir.
Aracýnýz TPMS ile donatýlmýþ ise, kutu içerisinde satýlan lastik tamir kitlerini veya balans
kurþunlarýný kullanmayýnýz. Aksi takdirde
sensörler hasar görebilecektir.
15. Kilometre Sayacý/Günlük Kilometre
Sayacý
Vakumlu floresan gösterge aracýn kat ettiði
toplam mesafeyi göstermektedir. Bu ekranda
kilometre sayacýnýn/günlük kilometre sayacýnýn
yaný sýra kapý/bagaj kapaðý ve yakýt deposu
kapaðý açýk gibi uyarý mesajlarý da
görüntülenebilmektedir. Tüm modellerde yakýt
deposu kapaðý açýk mesajý Kilometre
sayacý/Günlük kilometre sayacý ekranýnda
görüntülenmektedir.
NOT:
Aracýnýz isteðe baðlý olarak sunulan
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) ile
donatýlmýþ ise “door” (kapý) ve “GATE”
(Bagaj kapaðý) gibi tüm mesajlar sadece
EVIC ekranýnda görüntülene-cektir. Ayrýntýlý
bilgi için 3. Bölümde yer alan “Elektronik
Araç Bilgi Merkezi- Varsa” baþlýklý paragrafa
baþvurunuz.
A.B.D. Federal yasalarý bir aracýn mülkiyetinin
devri sýrasýnda satýcýnýn aracýn gerçek
kilometresini alýcýya bildirmesini öngörmektedir.
Dolayýsýyla, eðer aracýnýzýn kilometre sayacýnda
belirtilen deðer herhangi bir onarým ya da
kilometre saatinin deðiþtirilmesi nedeniyle
aracýnýzýn gerçek kilometresini göstermiyor ise,
bu tür bir iþlem öncesinde ve sonrasýnda
kilometre saatinde belirtilen deðerleri kaydederek
aracýnýzýn kaç kilometre yapmýþ olduðunu doðru
bir þekilde belirleyiniz.
16. Arýza Uyarý Lambasý
Bu uyarý lambasý, emisyon, motor ve
otomatik þanzýman kontrol
sistemlerini izleyen araç arýza teþhis
sisteminin (OBD) bir parçasýdýr. Motor
çalýþtýrýlmadan önce kontak anahtarý ON/RUN
(AÇIK/ÇALIÞIR) konumuna getirildiðinde bu
lamba kýsa bir süre için yanacak daha sonra
sönecektir. Kontak anahtarýný OFF konumundan
ON/RUN (AÇIK/ÇALIÞIR) konumuna getirirken
lambanýn yanmamasý durumunda durum derhal
kontrol ettirilmelidir.
Yakýt deposu kapaðýnýn gevþemesi ya da
düþmesi veya yakýt kalitesinin düþük olmasý gibi
durumlarda bu uyarý lambasý motor çalýþýr
durumda iken yanabilir. Normal kullaným koþullarýnda uyarý lambasýnýn seyir halinde yanmasý
durumunda aracý yetkili servise götürünüz. Bu
durumda genellikle aracýn kullanýlmasý mümkün
olacak ve çekilmesi gerekmeyecektir.
Arýza Uyarý Lambasýnýn motor çalýþýrken yanýp
sönmeye baþlamasý araçta ani güç kaybýna ya
da katalitik konvertörün aðýr derecede hasar
görmesine neden olabilecek ciddi bir durumun
mevcudiyetini göstermektedir. Bu durumda araç
derhal yetkili servise götürülmelidir.
17. Elektronik Hýz Kontrol Sistemi “CRUISE”
Uyarý Lambasý
Elektronik hýz kontrol sistemi
devrede iken bu lamba yanacaktýr.
18. Kilometre Sayacý/Günlük Kilometre
Sayacý Sýfýrlama Düðmesi
Kilometre sayacý ekraný ile günlük kilometre
sayacý ekraný arasýnda geçiþ yapmak için bu
düðmeye basýnýz. Günlük kilometre sayacý
konumunda iken ekranda Trip A veya Trip B
ifadeleri görüntülenecektir. Günlük kilometre
sayacýný sýfýrlamak için düðmeye basýnýz ve iki
saniye süreyle basýlý durumda tutunuz. Sýfýrlama
sýrasýnda sayaç günlük kilometre sayacý
konumunda olmalýdýr,
19. Elektronik Gaz Kelebeði Kumanda
Sistemi Uyarý Lambasý
Bu uyarý lambasý Elektronik Gaz
Kelebeði Kumanda Sisteminde bir
arýza olduðunu bildirmektedir. Bir
sorun tespit edildiði takdirde, motor
çalýþýr durumda iken bu uyarý
lambasý yanacaktýr. Motor çalýþýr durumda iken
lamba yanmaya devam ederse aracýnýz
kullanýlabilecek ve çekilmesi gerekmeyecektir,
ancak aracýnýzý en kýsa zamanda yetkili servise
götürmeniz önerilmektedir.
Motor çalýþýr durumda iken bu lambanýn yanýp
sönmesi durumunda, güç kaybý yaþanabilecek,
rölanti devri yükselecek/düzensizleþebilecek,
fren pedalý sertleþebilecek ve aracýnýzýn çekilmesi
gerekebilecektir. Bu durumda aracýn derhal
yetkili serviste kontrol ettirilmesi gerekmektedir.
Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumuna
getirildiðinde bu lamba ampul kontrolü amacý
ile yanacak ve kýsa bir süre yanmaya devam
edecektir. Bu normal bir durumdur. Motorun
çalýþtýrýlmasý sýrasýnda lamba yanmadýðý takdirde
sistemin yetkili serviste kontrol ettirilmesi
gerekmektedir.
20. Elektronik Denge Programý (ESP) Uyarý
Lambasý/Çekiþ kontrol Sistemi (TCS) Uyarý
Lambasý (Varsa)
Hýzlanma sýrasýnda bu uyarý lambasýnýn
yanýp sönmeye baþlamasý durumunda
ayaðýnýzý gaz pedalýndan çekiniz ve
mümkün olduðunca az gaz veriniz.
Hýzýnýzý ve sürüþ tarzýnýzý yol koþullarýna
uygun þekilde belirleyiniz ve ESP’yi veya TCS’yi
(varsa) devreden çýkartmayýnýz.
21. Dönüþ Sinyali Göstergeleri
Çok iþlevli kumanda kolunu kullanarak
dönüþ sinyali verdiðinizde bu oklar aracýn
dýþýndaki dönüþ sinyalleri ile eþzamanlý
olarak yanýp söneceklerdir.
22. Ön Sis Lambasý Uyarý Lambasý - Varsa
Bu uyarý lambasý ön sis lambalarýnýn
yanmakta olduðunu göstermektedir.
23. Elektronik Denge Programý (ESP) Uyarý
Lambasý
ESP arýza uyarý lambasý BAS ile ortaktýr.
Kontak anahtarý “ON” (AÇIK)
konumuna getirildiðinde gösterge
panelinde bulunan sarý ESP/BAS arýza
uyarý lambasý yanar.
73
Motor çalýþmaya baþladýðýnda bu lambalar
sönmelidir. Motor çalýþýr durumda iken bu uyarý
lambasýnýn sürekli þekilde yanmasý ESP veya
BAS sistemlerinden birinde bir arýzanýn
mevcudiyetini göstermektedir. Kontak birkaç
kez kapatýlýp açýldýktan ve araç 48 km/s’nin
üzerindeki hýzlarda birkaç kilometre kullanýldýktan
sonra bu lambanýn halen yanmasý durumunda,
en kýsa zamanda yetkili servise baþvurunuz.
24. Tüm Tekerleklerden Çekiþ Sistemi Arýza
Uyarý Lambasý
Bu uyarý lambasý Tüm Tekerleklerden
Çekiþ (AWD) sistemini izlemektedir.
Sürekli yandýðý takdirde: AWD sisteminde bir
arýza oluþmuþtur. AWD sistemi düþük
performansla çalýþacaktýr. AWD sistemini en
kýsa zamanda yetkili serviste kontrol ettiriniz.
Yanýp söndüðü (flaþ yaptýðý) takdirde : AWD
sistemi aþýrý yükleme nedeni ile geçici olarak
devre dýþý býrakýlmýþtýr.
25. Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi Uyarý
Lambasý (ABS) – Varsa
Bu lamba kýlavuzda ayrý bir bölümde
açýklanan Kilitlenmeyi Önleyici Fren
Sistemini (ABS) izlemektedir. ABS uyarý
lambasý kontak anahtarý ON (Açýk)
konumuna getirildiðinde yanacak ve yaklaþýk
dört saniye süreyle yanmaya devam edecektir.
ABS uyarý lambasýnýn yanmaya devam etmesi
ya da seyir halinde iken yanmasý fren sisteminin
ABS bölümünde bir arýza olduðunu ve yetkili
74
serviste kontrol edilmesi gerektiðini göstermektedir. Bu durumda fren sistemi “BRAKE”
uyarý lambasý yanmýyorsa fren sistemi normal
bir þekilde çalýþmaya devam edecektir.
ABS uyarý lambasýnýn yanmasý durumunda,
kilitlenmeyi önleyici fren sisteminin avantajlarýndan faydalanmaya devam edebilmek için
sistemi en kýsa sürede yetkili bir servise kontrol
ettiriniz.
Bu uyarý lambasý, düzgün bir þekilde çalýþmasýný
saðlamak amacý ile sýk sýk kontrol edilmelidir.
Kontak anahtarýný ON (AÇIK) konumuna getiriniz
ancak aracý çalýþtýrmayýnýz. Uyarý lambasý
yanmalýdýr. Uyarý lambasý yanmýyor ise sistemi
yetkili bir servise kontrol ettiriniz.
26. Uzun Huzme Uyarý Lambasý
Bu uyarý lambasý uzun huzmeli farlarýn
yanmakta olduðunu bildirmektedir. Çok
iþlevli kumanda kolunu direksiyon
simidinin aksi yönüne doðru iterek farlarý kýsa
huzmeden uzun huzmeye alabilirsiniz.
27. Fren Sistemi Uyarý Lambasý
Bu uyarý lambasý fren hidroliði seviyesi
ve el freni de dahil olmak üzere fren
sisteminin çeþitli fonksiyonlarýný
izlemektedir. Bu uyarý lambasýnýn
yanmasý park freninin devrede olduðunu ya da
fren ana merkezinde fren hidroliði seviyesinin
düþük olduðunu veya kilitlenmeyi önleyici fren
sisteminde bir sorun bulunduðunu
göstermektedir.
Çift devreli fren sistemi, hidrolik devresinin bir
bölümünde bir arýza oluþmasý halinde bile aracýn
yeterli frenleme kabiliyetine sahip olmasýný
saðlamaktadýr. Çift devreli fren sisteminin
herhangi bir devresinde bir arýza oluþmasý
durumunda Fren Sistemi Uyarý Lambasý yanarak
fren ana merkezinde fren hidroliði seviyesinin
düþük olduðunu bildirecektir.
Uyarý lambasý arýzanýn kaynaðý ortadan
kaldýrýlýncaya kadar yanmaya devam edecektir.
NOT:
Fren hidrolik seviyesini deðiþtirebilecek sert
virajlarda uyarý lambasý bir an için yanýp
sönebilir. Bu durumda servise gidilmeli ve
fren hidroliði seviyesi kontrol edilmelidir.
Fren arýzalarý derhal onarýlmalýdýr.
UYARI!
Aracýn fren uyarý lambasý yanarken kullanýlmasý
tehlikeli sonuçlar doðurabilir. Fren sisteminin
bir bölümü arýzalanmýþ olabilir. Bu durumda
aracýn duruþ mesafesi uzayabilir. Kaza
yapabilirsiniz. Aracýnýzý bir an önce kontrol
ettiriniz.
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) ile
donatýlmýþ araçlarda Elektronik Fren Gücü aðýtým
(EBD) sistemi de bulunmaktadýr. EBD sisteminin
arýzalanmasý durumunda ABS uyarý lambasý ile
birlikte Fren Sistemi Uyarý Lambasý da
yanacaktýr. Bu durumda ABS sistemi derhal
onarýlmalýdýr.
Fren Sistemi Uyarý Lambasýnýn çalýþmasýný
kontrol etmek için kontak anahtarýný OFF
(KAPALI) konumundan ON (AÇIK) konumuna
getiriniz. Uyarý lambasý yaklaþýk olarak 2 saniye
süreyle yanmalýdýr. Park freninin devrede
olmamasý ve fren sisteminde bir arýza
bulunmamasý durumunda bu sürenin sonunda
sönmelidir. Uyarý lambasý yanmadýðý takdirde
yetkili serviste kontrol ettirilmelidir.
Kontak anahtarý ON durumunda iken park frenine
basýldýðýnda fren sistemi uyarý lambasý yanacaktýr.
NOT:
Bu uyarý lambasý sadece park frenine
basýldýðýný gösterir. Park frenine ne kadar
basýlmýþ olduðunu göstermez.
28. Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)
Düðmesi – Varsa
Bu düðmeye basmak suretiyle EVIC sisteminin
çeþitli fonksiyonlarýna eriþim saðlayabilirsiniz
29. Elektronik Araç Bilgi Merkezi Ekraný –
Varsa
Uygun koþullar oluþtuðunda, ekranda Elektronik
Araç bilgi Merkezi (EVIC) mesajlarý
görüntülenecektir.
30. Þanzýman Yaðý Hararet Lambasý
Sýcak havalarda uzun süre yüksek
hýzlarda seyrettiðiniz takdirde otomatik
þanzýman yaðý aþýrý derecede
ýsýnabilecektir. Bu durumda þanzýman
yaðý hararet lambasý yanacak ve araç istediðiniz
hýzýn korunabilmesini saðlamak amacý ile
otomatik þanzýman soðuyana kadar hafifçe
yavaþlayacaktýr. Yüksek hýzý koruduðunuz
takdirde þanzýman yaðý yeniden ýsýnacak ve bu
durum tekrar edecektir.
31. Arka Sis Lambasý Uyarý Lambasý - Varsa
Bu uyarý lambasý arka sis lambalarýnýn
yanmakta olduðunu göstermektedir.
32. Kýzdýrma Bujisi Uyarý Lambasý- Sadece
Dizel Motorlu Araçlarda
Kontak anahtarý ON konumuna
getirildiðinde kýzdýrma bujisi uyarý
lambasý yanacaktýr. Aracý çalýþtýrmadan
önce kýzdýrma bujisi uyarý lambasýnýn
sönmesini bekleyiniz.
ELEKTRONÝK ARAÇ BÝLGÝ MERKEZÝ
– Eðer Mevcutsa
EVIC
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) etkileþimli
bir ekrana sahiptir. Gösterge grubunun alt
kýsmýnda, yakýt göstergesi ile motor soðutma
sývýsý hararet göstergesi arasýnda yer almaktadýr.
EVIC aþaðýda belirtilen iþlevlerden oluþmaktadýr:
EVIC aþaðýda belirtilen fonksiyonlara sahiptir:
l Sistem Durumu
l Araç bilgi uyarý mesajý ekranlarý
l Kiþisel Ayarlar (Müþteri tarafýndan
programlanabilen özellikler)
l Pusula ekraný
l Dýþ hava sýcaklýðý ekraný
l Yol bilgisayarý fonksiyonlarý
75
Uconnect hands free iletiþim sistemi ekraný
– Varsa
l Müzik modu ekraný
l Lastik Hava Basýncý Ýzleyicisi (TPM) – Varsa
Uygun koþullar oluþtuðunda, Elektronik Araç
bilgi Merkezi (EVIC), aþaðýdaki mesajlarý
görüntüler.
l Turn Signal On (Dönüþ Sinyali Açýk) (sürekli
sesli uyarý)
l Left Front Turn Signal Lamp Out (Sol Ön
Dönüþ Sinyali Lambasý Arýzalý) (tek sesli uyarý)
l Left Rear Turn Signal Lamp Out (Sol Arka
Dönüþ Sinyali Lambasý Arýzalý) (tek sesli uyarý)
l Right Front Turn Signal Lamp Out (Sað Ön
Dönüþ Sinyali Lambasý Arýzalý) (tek sesli uyarý)
l Right Rear Turn Signal Lamp Out (Sað Arka
Dönüþ Sinyali Lambasý Arýzalý) (tek sesli uyarý)
l RKE Battery Low (Uzaktan Kumandanýn Pili
Zayýf) (tek sesli uyarý)
l Personal Settings Not Available – Vehicle
Not In Park (Kiþisel Ayarlar Kullanýlamaz –
Araç Park Konumunda Deðil) (otomatik
þanzýmanlý araçlarda) veya araç hareket
halinde (düz þanzýmanlý araçlarda)
l Left/Right Front Door Ajar (Sol/Sað Ön Kapý
Açýk) (bir veya daha fazla kapý, hýz 1.6
km/saatten fazlaysa tek sesli uyarý)
l Left/Right Rear Door Ajar (Sol/Sað Arka Kapý
Açýk) (bir veya daha fazla kapý, hýz 1.6
km/saatten fazlaysa tek sesli uyarý)
l Door(s) Ajar (Kapý(lar) Açýk) (araç hareket
l
76
l
l
l
l
l
halindeyse tek sesli uyarý)
Gate Ajar (Bagaj Kapaðý Açýk) (tek sesli uyarý)
Low Washer Fluid (Düþük Yýkama Suyu
Seviyesi) (tek sesli uyarý)
Headlamps On (Ön Farlar Yanýyor)
Key In Ignition (Kontak Anahtarý Yuvada)
Check TPM system (TPM Sistemini kontrol
Ediniz) -Varsa
EVIC Ýþlevleri
Elapsed Time (Geçen Süre)
Tire Pressure Monitor (TPM) Lastik Hava
Basýncý Ýzleyicisi) – Varsa
l Personal Settings (Kiþisel Ayarlar)
Ekranýn Sýfýrlanmasý
EVIC düðmesine bir kez basýlýp býrakýldýðýnda
görüntülenmekte olan fonksiyon silinecektir.
Sýfýrlama iþlemi ancak görüntülenmekte olan
fonksiyonun sýfýrlanabilir olmasý halinde
gerçekleþtirilebilmektedir. Sýfýrlanabilir tüm
fonksiyonlarý sýfýrlamak için görüntülenmekte
olan fonksiyonu sýfýrladýktan sonra 3 saniye
içinde EVIC düðmesine ikinci kez basýnýz ve
býrakýnýz. (Bu 3 saniye süresince Reset ALL
(Tümünü Sýfýrla) mesajý görüntülenecektir.)
l
l
Pusula/Termometre/Müzik Sistemi
EVIC düðmesi
Ekranda aþaðýda belirtilen iþlevlerden biri
görüntülenene kadar EVIC düðmesine basýnýz:
l Compass/Temperature/Audio (Pusula/
Termometre/Müzik Sistemi)
l Average Fuel Economy (Ortalama Yakýt
Tüketimi)
l Distance To empty (DTE) (Deponun
Boþalacaðý Mesafe)
Aracýn ön tarafýnýn yöneldiði yönü, sekiz pusula
deðerinden birine göre göstermek, dýþ hava
sýcaklýðýný ve dinlemekte olduðunuz radyo
istasyonunu görüntülemek için EVIC düðmesine
basýp býrakýnýz.
Pusula hakkýnda ayrýntýlý bilgi edinmek için bu
bölümde Kiþisel Ayarlar (Müþteri Tarafýndan
Programlanabilen özellikler) baþlýklý paragrafa
baþvurunuz.
Ortalama Yakýt Tüketimi
Son sýfýrlamadan bu yana ortalama yakýt
tüketimini gösterir. Ortalama yakýt tüketimi deðeri
sýfýrlandýðýnda ekranda iki saniye süreyle
“RESET” (SIFIRLANDI) ifadesi ya da yan yana
iki çizgi görüntülenecektir. Bu iþlemin ardýndan
geçmiþ bilgiler silinecek ve sýfýrlama iþleminden
önceki son yakýt deðerinden itibaren tüketim
ortalamasý alýnmaya devam edilecektir.
Deponun Boþalacaðý Mesafe (DTE)
Depoda kalan yakýtla gidilebilecek tahmini
mesafeyi gösterir. Bu deðer, yakýt deposundaki
mevcut yakýt seviyesi göz önüne alýnarak, anlýk
ve ortalama takýt tüketimi deðerlerinin aðýrlýklý
ortalamasý alýnmak suretiyle hesaplanmaktadýr.
Bu deðer sýfýrlanamaz.
NOT:
Görüntülenen DTE deðeri ne olursa olsun,
sürüþ tarzýnda ya da aracýn taþýdýðý yük
miktarýnda yapýlacak deðiþiklikler, aracýn
menzilini önemli ölçüde etkileyebilecektir.
DTE deðerinin belirttiði menzil 48 km’den düþük
ise, DTE ekranýnda “LOW FUEL” (Yakýt Seviyesi
Düþük) ifadesi görüntülenecektir. Aracýn yakýtý
tamamen bitene kadar bu ifadenin
görüntülenmesine devam edilecektir. Bu
durumda araca yüklü bir miktar yakýt ilave edildiði
takdirde “LOW FUEL” (Yakýt Seviyesi Düþük)
ifadesi silinecek ve DTE hesaplamasýnda dikkate
alýnan anlýk deðerlerle yakýt seviyesi üzerinden
yeni bir DTE deðeri görüntülenecektir.
Geçen Süre
Kontak anahtarý ACC (Aksesuar) konumundayken son sýfýrlamadan sonra geçen toplam
yolculuk süresini gösterir. Kontak anahtarý ON
(Açýk) veya START (Çalýþtýrma) konumundayken
geçen süre artar.
Lastik Hava Basýncý Ýzleyicisi (TPM) –
Varsa
Sistemin çalýþmasý hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak
için lütfen 5. Bölümde “Lastik Hava Basýncý
Ýzleme sistemi (TPMS)” baþlýklý konuya
baþvurunuz.
Kiþisel Ayarlar (Müþteri Tarafýndan
Programlanabilen Özellikler)
Bu seçenek sürücünün þanzýman PARK
konumunda iken (otomatik þanzýmanlý araçlarda)
ya da araç hareketsiz bir durumda iken (düz
þanzýmanlý araçlarda) çeþitli özellikleri
ayarlamasýna ve hafýzadan çaðýrmasýna olanak
tanýr.
EVIC ekranýnda Personal Settings (Kiþisel
ayarlar) seçeneði görüntülenene kadar EVIC
düðmesine basýp býrakýnýz.
EVIC düðmesi yardýmýyla aþaðýdaki seçenekleri
görüntüleyebilirsiniz:
“Language” (Dil)
Bu ekranda yolculuk fonksiyonlarý da dahil olmak
üzere tüm ekran yazýlarý için farklý dillerden birini
seçebilirsiniz. Bu ekranda iken EVIC düðmesine
bastýðýnýzda English (Ýngilizce), Espanol
(Ýspanyolca), Deutsch (Almanca), Italiano
(Ýtalyanca) veya Francais (Fransýzca) dillerinden
birini seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptýktan sonra
ekran yazýlarý istediðiniz dilde görüntülenecektir.
NOT:
Uconnect sisteminin dilini EVIC yardýmýyla
deðiþtirmeniz mümkün deðildir. Ayrýntýlý bilgi
için lütfen bu kýlavuzun HANDS-FREE
ÝLETÝÞÝM (UConnect)-Varsa baþlýklý paragrafýnda “Dil Seçimi” konusuna baþvurunuz.
Lock Doors Automatically at 15 MPH (24
km/h) (Kapýlarýn 24 km/saat Hýzda Otomatik
Olarak Kilitlenmesi)
ON (DEVREDE) ayarý seçilmiþ ise, aracýn hýzý
saatte 24 km’ye çýktýðýnda tüm kapýlar otomatik
olarak kilitlenir. Bu ekranda “ON” (DEVREDE)
ve “OFF” (DEVRE DIÞI) ayarlarý arasýnda seçim
yapmak için EVIC düðmesine basýp tercihiniz
ekranda belirtilene kadar basýlý tutunuz.
Auto Unlock On Exit (Kapý Kilitlerinin Çýkýþta
Otomatik Olarak Açýlmasý)
ON (DEVREDE) ayarý seçildiðinde, araç
hareketsiz durumda iken (düz þanzýmanlý
araçlarda) veya araç hareketsiz durumda ve
þanzýman P (Park) ya da N (Boþ) konumlarýndan
birinde iken sürücü kapýsý açýldýðýnda aracýn tüm
kapýlarýnýn kilitleri açýlacaktýr. Bu ekranda “ON”
(DEVREDE) ve “OFF” (DEVRE DIÞI) ayarlarý
arasýnda seçim yapmak için EVIC düðmesine
basýp tercihiniz ekranda belirtilene kadar basýlý
tutunuz.
Remote Unlock Driver’s Door 1st (Ýlk Basýþta
Sürücü Kapýsý Kilidinin Açýlmasý)
DRIVER’S DOOR 1ST (ÖNCE SÜRÜCÜ
KAPISI) seçeneði seçildiðinde uzaktan
kumandanýn kilit açma düðmesine ilk
basýldýðýnda sadece sürücü kapýsý açýlýr. Diðer
kapýlarý açmak için düðmeye ikinci kez basýlmasý
gerekir. REMOTE UNLOCK ALL DOORS (TÜM
KAPI KÝLÝTLERÝNÝN AÇILMASI) seçeneði
seçildiðinde uzaktan kumandanýn kilit açma
düðmesine ilk basýldýðýnda tüm kapýlar açýlacaktýr.
Bu ekranda DRIVER’S DOOR 1ST (ÖNCE
SÜRÜCÜ KAPISI) ya da “REMOTE UNLOCK
ALL DOORS (TÜM KAPI KÝLÝTLERÝNÝN
AÇILMASI) ayarýný seçmek için EVIC düðmesine
basýp tercihiniz ekranda belirtilene kadar basýlý
tutunuz.
77
Sound Horn with Remote Key Lock (Uzaktan
Kumanda ile Kilitleme/Açmada Kornanýn
Çalýnmasý)
ON ayarý aktif iken uzaktan kumanda vericisinin
“Lock” (Kilitleme) düðmesine basýldýðýnda korna
kýsa bir süre için çalacaktýr. Bu özellikle birlikte
kilitleme sýrasýnda sinyallerin yakýlýp söndürülmesi
de tercih edilebilir. Bu ekranda “ON” (DEVREDE)
ve “OFF” (DEVRE DIÞI) ayarlarý arasýnda seçim
yapmak için EVIC düðmesine basýp tercihiniz
ekranda belirtilene kadar basýlý tutunuz.
Flash Lights with Remote Key Lock (Uzaktan
Kumanda ile Kilitleme/Açmada Sinyallerin
Yakýlýp Söndürülmesi)
ON (DEVREDE) ayarý aktif iken uzaktan
kumanda vericisi ile kapýlar kilitlendiðinde veya
açýldýðýnda ön ve arka dönüþ sinyalleri yanýp
sönecektir. Bu özellikle birlikte kilitleme sýrasýnda
kornanýn çalýnmasý veya çalýnmamasý tercih
edilebilir. Bu ekranda “ON” (DEVREDE) ve
“OFF” (DEVRE DIÞI) ayarlarý arasýnda seçim
yapmak için EVIC düðmesine basýp tercihiniz
ekranda belirtilene kadar basýlý tutunuz.
Delay Turning Headlamps Off (Farlarýn
Gecikmeli Olarak Söndürülmesi)
Bu özellik seçildiðinde sürücü farlarýn araçtan
çýktýktan sonra 0, 30, 60 veya 90 saniye yanýk
kalmasýný tercih edebilir. Bu ekranda 0, 30, 60
veya 90 saniye seçimlerinden birini yapmak için
EVIC düðmesine basýp tercihiniz ekranda
belirtilene kadar basýlý tutunuz.
Headlamps On With Wipers (Cam Silecekleri
Çalýþtýrýldýðýnda Farlarýn Yakýlmasý) (Sadece
Otomatik olarak yanan farlar ile donatýlmýþ
araçlarda)
ON (DEVREDE) ayarý aktif iken far kumanda
78
düðmesi AUTO (OTOMATÝK) konumunda
bulunuyor ise, cm silecekleri çalýþtýrýldýktan
yaklaþýk 10 san,ye sonra farlar yanacaktýr. Eðer
bu özellik ile yakýldýlar ise, cam silecekleri
kapatýldýðýnda farlar da sönecektir. Bu ekranda
“ON” (DEVREDE) ve “OFF” (DEVRE DIÞI)
ayarlarý arasýnda seçim yapmak için EVIC
düðmesine basýp tercihiniz ekranda belirtilene
kadar basýlý tutunuz.
NOT:
Güzdüzleri farlar yakýldýðýnda gösterge paneli
aydýnlatma lambalarý kýsýlacaktýr. Gösterge
paneli aydýnlatma lambalarýnýn parlaklýðýný
artýrmak için bu bölümde “Aydýnlatma”
baþlýklý paragrafa baþvurunuz.
Delay Power Off to Accessories Until Exit
(Çýkýþta Aksesuarlarýn Gecikmeli Olarak
Kapatýlmasý)
Bu özellik seçildiðinde otomatik cam düðmeleri,
radyo, hands-free sistemi, elektrik kumandalý
sunroof ve elektrik prizleri kontak kapatýldýktan
sonra 60 dakikaya kadar aktif kalabilir. Aracýn
kapýlarýndan bbiri açýldýðýnda bu özellik iptal
edilir. Bu ekranda “Off”, “45 sec.” (45 saniye),
“5 min.” (5 dakika), “10 min.” (10 dakika),
ayarlarýndan birini seçmek için EVIC düðmesine
basýp tercihiniz ekranda belirtilene kadar basýlý
tutunuz.
Turn Headlamps on with Remote Key Unlock
(Uzaktan Kumanda ile Açmada Farlarýn
Yakýlmasý)
Bu özellik aktif iken araç kapýlarý uzaktan
kumanda ile açýldýðýnda farlar yanar ve 90
saniyeye kadar yanýk kalabilir. Bu ekranda
“OFF”, “30 sec.” (30 saniye), “60 sec.” (60
saniye) veya “90 sec.” (90 saniye) ayarlarýndan
birini seçmek için EVIC düðmesine basýp
tercihiniz ekranda belirtilene kadar basýlý tutunuz.
Confirmation of Voice Commands (Sesli
Komutlarýn Teyidi) – Varsa
ON (DEVREDE) ayarý aktif iken U-Connect
sistemi tarafýndan verilen tüm komutlar ekranda
teyit edilmektedir. Bu ekranda “ON” (DEVREDE)
ve “OFF” (DEVRE DIÞI) ayarlarý arasýnda seçim
yapmak için EVIC düðmesine basýp tercihiniz
ekranda belirtilene kadar basýlý tutunuz.
Display English or Metric (Gösterge Ölçü
Birimi)
EVIC, kilometre sayacý ve yön bulma sistemi
deðerleri Ýngiliz veya Metrik ölçü birimlerinde
gösterilebilir.
Bu ekranda “METRIC” (metrik) veya “US” (ABD)
ölçü birimi görüntülenene kadar EVIC düðmesine
basýp basýlý bir þekilde tutunuz ve daha sonra
seçiminizi yapýnýz.
Pusula Sapmasý
Pusula Sapmasý, manyetik kuzey ile coðrafi
kuzey arasýndaki farktýr. Bazý bölgelerde
manyetik kuzey ile coðrafi kuzey arasýndaki fark
pusulanýn yanlýþ göstermesine neden olacak
kadar büyüktür. Pusulanýn hatasýz bir þekilde
çalýþmasýný saðlamak amacý ile, pusula sapmasý,
aracýn o anki konumunun pusula sapma haritasý
üzerinde karþýlýk geldiði bölge numarasýna göre
ayarlanmalýdýr.
NOT:
Pusula sensörü gösterge panelinde. Bu
nedenle manyetik cisimler gösterge
panelinden uzak tutulmalýdýr.
79
Kontak anahtarý (ON) (AÇIK) konumunda iken,
Personal Settings (Kiþisel Ayarlar – Müþteri
Tarafýndan Programlanabilen Özellikler)
menüsüne girinceye kadar EVIC düðmesine
birkaç kez kýsa sürelerle (bir saniyeden kýsa)
basýp býrakýnýz. Personal Settings (Kiþisel Ayarlar
– Müþteri Tarafýndan Programlanabilen
Özellikler) menüsüne girdiðinizde “Compass
Variance” (Pusula Sapmasý) seçeneði
vurgulanana kadar EVIC düðmesine birkaç kez
kýsa sürelerle (bir saniyeden kýsa) basýp býrakýnýz.
Bu ekranda “Compass Variance” (Pusula
Sapmasý) mesajý ve mevcut sapma bölgesi
numarasý görüntülenecektir. Bölgeyi deðiþtirmek
istediðinizde deðeri bir kademe artýrmak için
EVIC düðmesine basýp basýlý tutunuz (iki
saniyeden uzun). Ýstediðiniz rakama ulaþana
kadar her bir kademeyi atlamak için her seferinde
EVIC düðmesine basýp basýlý tutunuz (iki
saniyeden uzun). Sapma Programlama
menüsünden çýkmak için EVIC düðmesine kýsa
bir süre (bir saniyeden kýsa) basýp býrakýnýz
NOT:
Üretim sýrasýnda belirlenen deðer 8. Bölgedir.
Programlama esnasýnda Bölge deðeri 15.
Bölgeden 1. Bölgeye geçecektir.
Pusulanýn Kalibrasyonu
EVIC ekranýnda “CAL” mesajý görüntülenirken
“CAL” mesajý kaybolana kadar büyük metalik
cisimler veya enerji nakil hatlarý bulunmayan bir
alanda düþük hýzda (8 km/s’nin altýnda) bir veya
daha fazla 360°’lik tur yaparak pusulayý otomatik
olarak kalibre edebilirsiniz. Normal kullaným
sýrasýnda pusula hatalý yön gösteriyor ya da
80
düzensiz bir þekilde çalýþýyor ise pusulayý kalibre
etmeniz gerekebilecektir. Pusulayý kalibre
etmeden önce doðru bölgenin seçilmiþ olduðunu
kontrol ediniz.
Pusulanýn Manuel Kalibrasyonu: Motoru
çalýþtýrýp þanzýmaný PARK konumuna alýnýz.
Personal Settings (Kiþisel Ayarlar – Müþteri
Tarafýndan Programlanabilen Özellikler)
menüsüne girinceye kadar EVIC düðmesine
birkaç kez kýsa sürelerle (bir saniyeden kýsa)
basýp býrakýnýz. Personal Settings (Kiþisel Ayarlar
– Müþteri Tarafýndan Programlanabilen
Özellikler) menüsüne girdiðinizde “Calibrate
Compass (Yes)” (Pusula Kalibrasyonu [Evet])
seçeneði görüntülenene kadar EVIC düðmesine
birkaç kez kýsa sürelerle (bir saniyeden kýsa)
basýp býrakýnýz. EVIC düðmesine biraz daha
uzun bir süre (iki saniyeden uzun) bastýðýnýz
takdirde pusula kalibrasyon konumuna
geçecektir. EVIC ekranýnda Cal uyarý lambasý
sürekli olarak yanmak suretiyle pusulanýn
kalibrasyon konumunda olduðunu ve pusulayý
kalibre etmek amacý ile aracý hareket
ettirebileceðinizi belirtecektir. (“Calibrate
Compass (Yes)” (Pusula Kalibrasyonu [Evet])
ekranýnda iken EVIC düðmesine kýsa bir süre
basarak EVIC Müþteri Tarafýndan
Programlanabilen Özellkler ekranýndan çýkarak
pusulanýn normal çalýþma konumuna
dönebilirsiniz). Pusulanýn kalibrasyon iþlemini
tamamlamak için “CAL” mesajý kaybolana kadar
enerji nakil hatlarý veya büyük metalik cisimler
bulunmayan bir alanda düþük hýzda (8 km/s’nin
altýnda) bir veya daha fazla 360°’lik tur yapýnýz.
Pusula artýk normal þekilde çalýþacaktýr.
MÜZÝK SÝSTEMLERÝ
Müzik Sistemleri Kullaným Kýlavuzuna
baþvurunuz.
YÖN BULMA (NAVÝGASYON)
SÝSTEMÝ - VARSA
Yön bulma sistemi kullaným kýlavuzuna
baþvurunuz.
RADYO ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER
Radyo Yayýn Sinyalleri
Yeni radyonuz çoðu çalýþma koþulunda
mükemmel çekiþ kapasitene sahiptir. Ancak her
sistemde olduðu gibi otomobil radyolarýnýn da
hareket halinde iken çalýþma ve doðal olaylar
nedeniyle size arýzaymýþ gibi gelebilecek bazý
performans sýnýrlarý mevcuttur. Bu “aþikar”
arýzalarý anlamanýz ve endiþelerinizden
kurtulmanýz için radyo sinyallerinin iletilmesi ve
alýnmasý ile ilgili bir iki noktanýn açýklýða
kavuþturulmasý gerekmektedir.
Ýki Farklý Sinyal Türü
Ýki temel radyo sinyali türü vardýr: AM ya da
Genlik Modülasyonu. Bu sinyalde iletilen ses
radyo dalgalarýnýn genliðinin ya da yüksekliðinin
deðiþmesine neden olur. ...ve FM ya da Frekans
Modülasyonu. Bu sinyalde ise sesi taþýmak için
dalganýn frekansý deðiþtirilir.
Elektrik Parazitleri
Radyo dalgalarý iletim sýrasýnda elektrik parazitleri
çekebilir. Bunlar dalga genliðini etkilerler ve bu
nedenle AM çekiþinin bir parçasý olarak kalýrlar.
FM sinyalini taþýyan frekans deðiþikliklerine çok
az karýþýrlar.
AM Çekiþi
AM sesi dalga genliðine dayanýr, bunun için AM
çekiþi þimþek, enerji hatlarý ve neon tabelalar
gibi durumlardan etkilenebilir.
FM Çekiþi
FM iletimi frekans deðiþikliklerine dayalý
olduðundan genlik deðiþikliklerinden oluþan
giriþim süzülebilir, böylece çekiþ oldukça net
hale gelir. Bu durum, FM radyonun en önemli
özelliðidir.
NOT:
Radyo ile donatýlmýþ araçlarda radyo,
direksiyon simidi radyo kumandalarý ve 6
diskli CD/DVD deðiþtirici (eðer mevcutsa)
kontak kapatýldýðýnda 45 saniye süreyle aktif
kalýr. Aracýn ön kapýlarýndan biri açýldýðýnda
bu özellik iptal edilecektir.
ELEKTRONÝK DÝJÝTAL SAAT
Saat ile radyo, radyo ekranýný paylaþmaktadýrlar.
Kontak anahtarý “ON” (AÇIK) veya “ACC”
(AKSESUAR) konumlarýndan birinde iken dijital
ekranda dinlemekte olduðunuz radyo
istasyonunun frekansý veya saat ve dakika
deðerleri görüntülenecektir (radyonuzun
modeline baðlý olarak).
Kontak anahtarý “OFF” (KAPALI) konumuna
getirildiðinde ya da dinlemekte olduðunuz radyo
istasyonunun frekansý görüntülenirken saat
çalýþmaya devam edecektir.
AM/FM/CD (6 disk kapasiteli) radyoda, ekran
üzerinde istasyon frekansý ile saatin yerini
deðiþtirmek için time (zaman) düðmesine
basýnýz. AM/FM/CD (tekli CD) radyoda ise ya
istasyon frekansý ya da saat görüntülenecektir.
Saat Ayar Ýþlemleri
1. Time (zaman) düðmesine basýp saat hanesi
yanýp sönene kadar basýlý tutunuz.
2. Sað tarafta bulunan Tune/Audio (Radyo
Ayarý/Müzik sistemi) kumanda düðmesini
çevirerek saati ayarlayýnýz.
3. Saati ayarladýktan sonra dakikayý ayarlamak
için sað tarafta bulunan Tune/Audio (Radyo
Ayarý/Müzik sistemi) kumanda düðmesine
basýnýz.
4. Sað tarafta bulunan Tune/Audio (Radyo
Ayarý/Müzik sistemi) kumanda düðmesini
kullanarak dakika ayarýný yapýnýz.
5. Çýkmak için herhangi bir düðmeye basýnýz
veya yaklaþýk 5 saniye bekleyiniz.
DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ ÜZERÝNDE
BULUNAN MÜZÝK SÝSTEMÝ
KUMANDA DÜÐMELERÝ –VARSA
Müzik sistemi uzaktan kumanda düðmeleri
direksiyon simidinin arka yüzünde bulunmaktadýr.
Düðmelere ulaþmak için elinizi direksiyon
simidinin arkasýna getiriniz.
DÝREKSÝYON SÝMÝDÝNÝN
ARKADAN GÖRÜNÜMÜ
Sað tarafta, ortasýnda basmalý bir düðme bulunan
çift kademeli bir kumanda elemaný yer
almaktadýr. Kumanda elemanýnýn üst kýsmýna
basýldýðýnda müzik sisteminin sesi artacak, alt
kýsmýna basýldýðýnda ise azalacaktýr.
Sað tarafta bulunan kumanda elemanýnýn
ortasýnda yer alan düðme Radyo ile CD çalar
arasýnda geçiþ yapmak amacý ile kullanýlmaktadýr.
Sol tarafta, ortasýnda basmalý bir düðme bulunan
çift kademeli bir kumanda elemaný yer
almaktadýr. Kumanda elemanýnýn iþlevi radyo
çalýþma konumuna baðlý olarak farklýlýk
göstermektedir.
Sol tarafta bulunan kumanda elemanýnýn farklý
çalýþma konumlarýndaki iþlevleri bir sonraki
sayfada açýklanmaktadýr.
81
Radyonun Kullanýlmasý
Kumanda elemanýnýn üst kýsmýna basýldýðýnda
bir sonraki dinlenebilir istasyon, alt kýsmýna
basýldýðýnda bir önceki dinlenebilir istasyon aranýr
(SEEK).
Sol tarafta bulunan kumanda elemanýnýn
ortasýnda yer alan düðme, radyonun hafýza
düðmeleri yardýmýyla hafýzaya kaydetmiþ
olduðunuz bir sonraki istasyona gitmenizi
saðlayacaktýr.
KLÝMA KUMANDA ELEMANLARI
Klima Kumanda Düðmeleri
Klima sistemi aracýn içerisinde dolaþan havanýn
sýcaklýðýný, miktarýný ve yönünü ayarlamanýza
olanak saðlamaktadýr. Klima kumanda düðmeleri
orta konsolda radyonun altýnda yer almaktadýr.
CD Çalar
Kumanda elemanýnýn üst kýsmýna bir kez
basýldýðýnda CD’deki bir sonraki parçaya geçilir.
Düðmenin alt kýsmýna bir kez basýldýðýnda çalýnan
parçanýn baþýna ya da parçaya çalýnmaya
baþlanalý sadece bir saniye olmuþsa önceki
parçanýn baþýna dönülür.
Kumanda elemanýna yukarý veya aþaðý iki defa
bastýðýnýzda ikinci parça, üç defa bastýðýnýzda
üçüncü parça vb. çalýnýr.
Sol tarafta bulunan kumanda elemanýnýn
ortasýnda yer alan düðme orta konsolda bulunan
6’lý CD deðiþtiricide bulunan diskler arasýnda
geçiþ yapmak amacý ile kullanýlmaktadýr. Diðer
radyo modellerinde bu düðme herhangi bir iþleve
sahip deðildir.
82
Klima Kumanda Düðmeleri
Aracýnýzýn klima sisteminde atmosferin üst
kýsmýnda bulunan ozon tabakasýna zarar
vermeyen R-134a soðutucu gazý
kullanýlmaktadýr.
Kumanda düðmelerinin iþlevleri aþaðýda
açýklanmaktadýr:
Fan Kumanda Düðmesi
HIGH
Fan kumanda
OFF (KAPALI) (YÜKSEK d ü ð m e s i t ü m
HIZ)
yönlendirme
konumlarýnda yolcu
kabinine gönderilen
havanýn miktarýný
kontrol etmek amacý ile kullanýlmaktadýr. Fanýn hýzýný
artýrmak için düðmeyi OFF (KAPALI) konumundan
saða
doðru
çeviriniz.
Hava Yönlendirme Düðmesi
Hava yönlendirme
düðmesi çeþitli
hava daðýtým yollarýný seçmenizi saðlamaktadýr. Simgelerle belirtilen
ana konumlarý
seçebileceðiniz gibi
iki ana konum
arasýndaki orta bir
pozisyonu seçerek
iki ana konumu karma þekilde kullanabilirsiniz.
Düðmeyi herhangi bir ana konuma yaklaþtýrdýkça
söz konusu konumdan daha fazla miktarda hava
gelecektir.
Ön Panel Konumu (Panel)
Hava ön panelde bulunan ayarlanab
ilen çýkýþlara yönlendirilir. Bu hava
çýkýþlarýnýn yönlerinin ayarlanmasý
mümkündür.
Ýki Seviyeli (Bi-level)
Hava ön paneldeki hava çýkýþlarýna ve
zemindeki çýkýþlara yönlendirilir.
NOT:
Konforunuzu artýrmak amacý ile üst ve alt
çýkýþlardan gelen hava farklý sýcaklýklara
sahip olacaktýr. Sýcak hava zemindeki
çýkýþlara yönlendirilecektir. Böylece güneþli
ancak serin havalarda daha fazla konfor
sunulmaktadýr.
Zemin Konumu (Floor)
Hava zemindeki çýkýþlara ve yan cam
buðu çözücü çýkýþlarýna yönlendirilir.
Ön cam buðu çözücü çýkýþlarýna da bir
miktar hava yönlendirilmektedir.
Karma Konum (Mix)
Hava zemin çýkýþlarý ile, ön ve yan cam
buðu çözücü çýkýþlarýna yönlendirilir.
Bu konum ön cama fazladan sýcak hava
yönlendirilmesi gereken soðuk ve karlý
havalarda çok faydalý olacaktýr. Hem sizin
konforlu bir þekilde yolculuk yapmanýzý
saðlayacak hem de ön camý temiz tutacaktýr.
Ön Cam Buðu Çözme Konumu (Defrost)
Hava ön cama ve yan cam buðu
çözücü çýkýþlarýna yönlendirilir. Ön ve
yan camlardaki buðunun en etkili
þekilde temizlenmesi için bu konumda fan ve
sýcaklýk ayarlarýnýn en yüksek kademede
bulunmasý önerilmektedir.
NOT:
Fan düðmesi Klima Kar Tanesi düðmesi
basýlý konumda olmasa dahi, Mix (karma) ve
Defrost (buðu çözme) konumlarýnda ya da
bu konumlarýn karýþýmýndan oluþan ara
konumlarda klima kompresörü devreye
girecektir. Böylece havanýn nemi alýnarak
ön camýn daha hýzlý bir þekilde kurutulmasý
saðlanmaktadýr. Yakýt tasarrufunu artýrmak
amacý ile bu iki konumu sadece gerektiðinde
kullanýnýz.
Hava Çýkýþlarý
Ön panelde bulunan hava çýkýþlarý tarafýndan
üflenen havanýn yönü ayarlanabilmekte ve
istenildiðinde hava akýþý kesilebilmektedir.
NOT:
Arka koltukta oturan yolculara azami
miktarda hava akýþý saðlamak için ön panelin
ortasýnda bulunan sol hava çýkýþýný sað arka
koltuða, sað hava çýkýþýný da sol arka koltuða
yönlendirebilirsiniz.
Sýcaklýk Ayarý
Bu kumanda
düðmesi yolcu
kabini içerisindeki
havanýn sýcaklýðýný
ayarlamak amacý
ile kullanýlmaktadýr. Mavi bölge
soðuðu kýrmýzý
bölge ise sýcaðý
temsil etmektedir.
NOT:
Klima sisteminden gerekli verimi
alamadýðýnýzý düþünüyorsanýz radyatörün
önünde bulunan klima kondensörünün ön
tarafýnýn kir ve yapýþan böcekler nedeniyle
týkanmýþ olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Radyatörün arkasýndan, kondensörün
içerisinden geçecek þekilde düþük basýnçlý
su püskürterek temizleyiniz. Kumaþ ön ýzgara
koruyucularý kondensöre giden hava
miktarýný azaltýp klima performansýnýn
düþmesine neden olabilmektedir.
83
Klima
Klimayý etkinleþtirmek için bu
düðmeye basýnýz.
Klima sistemi
devrede iken düðme üzerinde bulunan bir lamba
yanacaktýr.
A/C
MAX
A/C
SÝRKÜLASYON
KONUMU
84
ARKA CAM BUÐU
ÇÖZME KONUMU
NOT:
Klima kompresörünün devreye girmesi için
motorun en az 10 saniye çalýþmasý
gerekmektedir.
Sirkülasyon Kumanda Düðmesi
Bu düðme yardýmýyla dýþarýdan
temiz hava gelmesini veya araç
içerisindeki havanýn sirkülasyon
yapmasýný saðlayabilirsiniz. Sirkülasyon konumunda
iken düðme üzerinde bulunan bir
SÝRKÜLASYON
lamba yanacaktýr.
Araç içi sirkülasyon
konumu sadece
araç dýþýndaki kötü kokularýn, tozun ve dumanýn
aracýn içerisine girmesini önlemek ve çok sýcak
ve nemli havalarda kabinin hýzlý bir þekilde
soðutulmasýný saðlamak amacý ile geçici olarak
kullanýlmalýdýr.
MAX A/C (Yüksek Kademe)
Azami derecede soðutma saðlamak için A/C ve
sirkülasyon düðmelerine ayný anda basýnýz.
NOT:
Araç içi sirkülasyon konumunun sürekli olarak kullanýlmasý kabinin havasýz kalmasýna
ve camlarýn buðulanmasýna neden
olabilecektir. Bu konumun uzun süre
kullanýlmasý önerilmemektedir.
Soðuk ve yaðýþlý havalarda araç içi sirkülasyon
konumunun kullanýlmasý, aracýn içerisinde biriken
nem nedeniyle camlarýn içten buðulanmasýna
neden olacaktýr. Camlarýn buðusunu etkili bir
þekilde gidermek için Outside Air (Dýþ Hava)
konumunu kullanýnýz.
NOT:
Sirkülasyon konumu zemin, karma ya da
buðu giderme konumlarýnda çalýþmayacaktýr.
Klima Filtre Sistemi – Varsa
Ýsteðe baðlý olarak sunulan Güvenlik Paketinde
klima hava filtresi de yer almaktadýr. Filtre bir
partikül filtresi tabakasýndan ve bir kömür
tabakasýndan oluþmaktadýr. Filtre motorin
kokusunu ve dýþarýdaki hoþ olmayan kokularý
süzmekte ancak tamamen ortadan
kaldýramamaktadýr. Filtre sadece dýþarýdan gelen
havayý süzmekte kabin içerisindeki havayý
süzememektedir. Filtrenin normal hizmet ömrü
20,000 km ya da bir yýldýr. Hava filtresi deðiþtirme
periyodu motor yaðý ve filtresi ile aynýdýr. Yað
deðiþiminde de olduðu gibi, zor koþullarda veya
tozlu ortamlarda deðiþim aralýðý kýsaltýlmalýdýr.
Bakým ve dðiþtirme iþlemleri için yetkili servise
baþvurunuz.
Klima Kullanma Tavsiyeleri
HAVA
KUMANDA AYARLARI
HAVA SICAK
ARACIN ÝÇÝ ÇOK SICAK
Camlarý açýnýz, aracý çalýþtýrýnýz ve
düðmesine basarak sirkülasyon iþlevini devreden çýkartýnýz.
Fan kumanda düðmesini en yüksek klima kademesine getiriniz (sonuna kadar saat yönüne çeviriniz).
Hava yönlendirme düðmesini
konumu ile
konumunun arasýna getiriniz. Sýcaklýk ayar
düðmesini en soðuk konuma getiriniz. Sýcak hava aracýn dýþýna atýldýktan sonra
düðmesine
basarak sirkülasyon iþlevini etkinleþtirip camlarý kapatýnýz. Aracýn içerisinde rahatça oturabileceðiniz
bir ortam saðlandýðýnda,
düðmesine basarak sirkülasyon iþlevini devreden çýkartýp sýcaklýk ayarýný
rahat edebileceðiniz þekilde yapýnýz.
ILIK HAVA
düðmesine basarak sirkülasyon iþlevini devreden çýkartýnýz.
Hava güneþli ise, hava yönlendirme düðmesini
konumuna veya bu konuma yakýn bir noktaya
getiriniz ve klimayý açýnýz. Hava bulutlu ya da kapalý ise hava yönlendirme düðmesini
konumuna
veya bu konuma yakýn bir noktaya ayarlayýnýz.
SERÝN VEYA SOÐUK VE
NEMLÝ HAVA
SOÐUK ve KURU HAVA
düðmesine basarak sirkülasyon iþlevini devreden çýkartýnýz.
Hava güneþli ise, hava yönlendirme düðmesini
konumu ile
konumunun arasýna getiriniz
ve klimayý açýnýz. Hava bulutlu ya da kapalý ise hava yönlendirme düðmesini
konumuna veya
bu konuma yakýn bir noktaya ayarlayýnýz ve klimayý açýnýz. Camlar buðulanmaya baþlarsa hava
yönlendirme düðmesini
konumu ile
konumunun arasýna getiriniz
düðmesine basarak sirkülasyon iþlevini devreden çýkartýnýz. Hava yönlendirme düðmesini
konumuna veya bu konuma yakýn bir noktaya getiriniz. Hava güneþli ise, üst çýkýþlardan bir miktar hava
gelmesini arzu edebilirsiniz. Bu durumda Hava yönlendirme düðmesini
konumu ile
konumunun arasýna getiriniz. Çok soðuk havalarda ön cama fazladan sýcak hava yönlendirmek istediðinizde
hava yönlendirme düðmesini
konumuna veya bu konuma yakýn bir noktaya ayarlayýnýz.
85
Camlarýn Buðulanmasý
Aracýn yan camlarý ýlýman ancak yaðmurlu veya
nemli havalarda kolay buðulanýr. Camlarýn
buðusunu gidermek için hava yönlendirme
düðmesini karma veya buðu çözme konumuna
getiriniz. Klimayý açmadan araç içi sirkülasyon
fonksiyonunu uzun süre kullanmanýz camlarýn
buðulanmasýna neden olacaktýr.
Ön camýn içten buðulanmasýný, hava
yönlendirme düðmesini Defrost (Buðu Çözme)
konumuna getirerek kýsa sürede giderebilirsiniz.
Camlarýn buðulanmasý devam ediyorsa, cam
yüzeylerini içten temizleyiniz. Buðulanma camýn
iç yüzeyinin kirlenmesinden kaynaklanmýþ
olabilir.
NOT: Soðuk havalarda araç içi
sirkülasyon konumunun kullanýlmasý,
aracýn içerisinde biriken nem
nedeniyle camlarýn içten buðulanmasýna neden olacaktýr. Camlarýn
buðusunu etkili bir þekilde gidermek
için sirkülasyon düðmesine basarak
sürkülasyon iþlevini devreden
çýkartýnýz.
86
Yazýn Kullaným
Klimalý araçlarda motor soðutma sistemi
korozyona karþý koruma saðlamak ve soðutma
sývýsýnýn kaynama noktasýný yükselterek motorun
aþýrý ýsýnmasýný önlemek amacý ile kaliteli bir
antifriz sývý ile korunmalýdýr. Motor soðutma
sývýsýnda %50 oranýnda antifriz konsantrasyonu
kullanýlmasý tavsiye edilir.
Dýþarýdan Temiz Hava Giriþi
Kýþ aylarýnda sistemi kullanýrken ön camýn hemen
önünde bulunan hava giriþ ýzgarasýnýn önünde
yaprak, buz ve kar gibi engeller bulunmadýðýný
kontrol ediniz. Hava giriþ ýzgarasýnda toplanan
yapraklar hava akýþ miktarýný düþürebilir ve su
tahliye kanallarýný týkayabilir.
Soðuk havalarda aracý ilk çalýþtýrdýðýnýzda faný
birkaç dakika boyunca düþük hýzda kullandýðýnýz
takdirde kalorifer sistemi aracýn içerisini daha
çabuk ýsýtacaktýr.
Yan Cam Buðu Çözücüleri
Ön panelin her iki yanýnda birer adet yan cam
buðu çözücüsü bulunmaktadýr. Ayarlanmasý
mümkün olmayan bu hava çýkýþlarý, sistem
FLOOR (ZEMÝN), MIX (KARMA) veya
DEFROST (BUÐU ÇÖZME) konumlarýndan
birinde iken yan camlara bir miktar hava
yönlendirmektedir. Bu hava yan camlarýn dýþ
dikiz aynalarýnýn görüldüðü kýsmýna
yönlendirilmektedir.
5
ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE
KULLANILMASI
l
l
l
l
l
l
ÇALIÞTIRMA PROSEDÜRLERÝ ......................................... 90
l Otomatik Þanzýman ........................................................ 90
l Düz (Manuel) Þanzýman ................................................. 90
l Normal Çalýþtýrma - Benzinli Motorlar .......................... 90
o
l Çok Soðuk Havalarda (-29 C’den Düþük) .................... 90
l Motor Çalýþmazsa ........................................................... 91
l Motoru Çalýþtýrdýktan Sonra .......................................... 91
l Normal Çalýþtýrma - Dizel Motorlarda ........................... 91
OTOMATÝK ÞANZIMAN - VARSA ...................................... 92
l Fren/Þanzýman Kilitleme Sistemi .................................. 93
l Otomatik Þanzýman Kontak Kilidi Sistemi ................... 93
l Sürekli Deðiþken Oranlý Otomatik Þanzýman (CVT)
Vites Kademeleri ............................................................ 93
AUTOSTICK SÝSTEMÝ - VARSA ........................................ 94
l Autostick Sistemin Çalýþmasý ....................................... 94
l Autostick Sistemi Hakkýnda Genel Bilgiler .................. 94
DÜZ (MANUEL) ÞANZIMAN .............................................. 94
l Vites Küçültme ............................................................... 95
PARK FRENÝ ....................................................................... 95
FREN SÝSTEMÝ ................................................................... 96
87
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) - Varsa......... 96
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON .................................................... 97
LASTÝKLER - GENEL BÝLGÝLER ....................................... 98
l Lastik Þiþirme Basýnçlarý ............................................... 98
l Radyal Lastikler .............................................................. 99
l Lastiklerin Patinaja Kalmasý .......................................... 99
l Lastik Aþýnma Göstergeleri ........................................... 99
l Lastik Hizmet Ömrü ....................................................... 99
l Yeni Lastik Alýrken ....................................................... 100
l Rot ve Balans Ayarý ..................................................... 100
LASTÝK HAVA BASINCI ÝZLEME SÝSTEMÝ (TPMS) PREMIUM SÝSTEM - VARSA ........................................... 101
l Lastik Hava Basýncý Ýzleme Sisteminin (TPMS)
Çalýþmasý ....................................................................... 101
l Genel Bilgiler ................................................................ 101
LASTÝK ZÝNCÝRLERÝ ........................................................ 103
KAR ZÝNCÝRLERÝ .............................................................. 103
l Lastik Rotasyon Önerileri ............................................ 103
YAKIT ÖZELLÝKLERÝ ....................................................... 103
l Metanol .......................................................................... 104
l Temiz Hava Yakýtý ......................................................... 104
l Yakýt Katkýlarý ............................................................... 104
YAKIT ÖZELLÝKLERÝ - DÝZEL MOTORLARDA ............... 104
YAKIT ÝKMALÝ .................................................................. 104
l Yakýt Deposu Kapaðý (Benzin Kapaðý) ....................... 104
l
l
l
l
l
l
l
l
l
88
Yakýt Deposu Kapaðý Açýk Mesajý ................................105
ARACIN YÜKLENMESÝ .................................................... 105
l Brüt Araç Aðýrlýðý Deðeri (GVWR) ............................... 105
RÖMORK ÇEKME ............................................................ 105
l Römork Çekme Terminolojisi ...................................... 105
l Römork Çekme Aðýrlýðý (Azami Römork Aðýrlýðý) ...... 107
l Römork ve Çeki Kancasý Aðýrlýðý ................................ 107
l Römork Çekme Koþullarý ............................................ 107
l Römork Çekme Tavsiyeleri ......................................... 110
ARACIN MOTOR KARAVANININ ARKASINDA
ÇEKÝLMESÝ ....................................................................... 111
l Aracýn Baþka Bir Aracýn Arkasýnda Çekilmesi
(Dört tekerlekte yer iken düz çekme) ........................... 111
l
l
l
l
89
ÇALIÞTIRMA PROSEDÜRLERÝ
Aracýnýzý çalýþtýrmadan önce, koltuðunuzu, iç ve
dýþ dikiz aynalarýnýzý ayarlayýnýz, emniyet
kemerinizi takýnýz.
DÝKKAT!
Motorun özellikle yüksek devirlerde uzun süre
boþta çalýþtýrýlmasý egzoz sýcaklýklarýnýn aþýrý
yükselmesine ve aracýnýzýn hasar görmesine
neden olabilir. Motor çalýþýr durumdayken
aracýnýzýn baþýndan ayrýlmayýnýz.
UYARI!
Sýcak havalarda hayvanlarý ve çocuklarý park
edilmiþ araçlarýn içinde yalnýz baþýna
býrakmayýnýz. Aracýn içinde oluþan sýcaklýk
ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir.
Otomatik Þanzýman
Motoru çalýþtýrabilmeniz için vites kolu NEUTRAL
(Boþ) ya da PARK konumunda olmalýdýr.
Herhangi bir sürüþ vitesine geçmeden önce
frene basýnýz.
90
NOT:
Vites kolunu Park konumundan çýkartabilmek
için fren pedalýna basmanýz gerekmektedir.
Düz (M anuel) Þanzýman
Motoru çalýþtýrmadan önce park frenini sonuna
kadar çekiniz, debriyaj pedalýna sonuna kadar
basýnýz ve vites kolunu BOޒa alýnýz.
NOT:
Debriyaj pedalýna sonuna kadar
basmadýðýnýz takdirde motor çalýþmayacaktýr.
Normal Çalýþtýrma – Benzinli Motorlar
Soðuk veya sýcak bir motorun Normal
Çalýþtýrýlmasý gaz pedalýný pompalamadan veya
pedala basmadan gerçekleþtirilmelidir. Kontak
anahtarýný “START” (ÇALIÞTIRMA) konumuna
getirip motor çalýþtýðýnda býrakýnýz. Motor 15
saniye içinde çalýþmazsa marþa basmaya devam
ederken gaz pedalýna hafifçe basýnýz. Motor 15
saniye içinde çalýþmazsa kontak anahtarýný
“OFF” (KAPALI) konumuna getirip 10-15 saniye
bekleyiniz ve daha sonra normal çalýþtýrma
prosedürünü tekrar ediniz.
UYARI!
Aracýnýzý çalýþtýrmak için itmeye veya çekmeye
çalýþmayýnýz. Otomatik þanzýmanlý araçlar bu
þekilde çalýþtýrýlamaz. Yanmamýþ yakýt katalitik
konvertöre girebilir ve motor çalýþtýrýldýðýnda
yanmaya baþlayarak hem konvertöre hem de
aracýnýza zarar verebilir. Aracýn aküsü
boþalmýþsa takviye kablolarý yardýmýyla baþka
bir aracýn aküsünden takviye yapýlarak
çalýþtýrýlabilecektir. Aracýn bu þekilde
çalýþtýrýlmasý, doðru yapýlmadýðý takdirde
tehlikeli olabileceðinden ilgili prosedürün
dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Aracýn
takviye ile çalýþtýrýlmasý ile ilgili talimatlar için
bu kýlavuzun 6. bölümüne bakýnýz.
Çok Soðuk Havalarda (-29oC’den düþük)
Bu denli düþük sýcaklýklarda motorun sorunsuz
bir þekilde çalýþtýrýlabilmesi için harici olarak
beslenen bir motor bloðu ýsýtýcýsý kullanýlmasý
tavsiye edilmektedir (bayinizden temin
edebilirsiniz).
Motor Çalýþmazsa
Normal Çalýþtýrma - Dizel Motorlarda
Motor “NORMAL ÇALIÞTIRMA” talimatlarýný
yerine getirdiðiniz halde çalýþmýyorsa boðulmuþ
olabilir. Gaz pedalýna sonuna kadar basýnýz ve
bu konumda tutunuz. 15 saniyeden daha uzun
olmamak koþuluyla marþa basýnýz. Bu iþlemler
boðulmuþ motordaki fazla yakýtý temizleyecektir.
Kontak anahtarýný ON (AÇIK) konumunda
býrakýnýz, ayaðýnýzý gaz pedalýndan çekiniz ve
“NORMAL ÇALIÞTIRMA” prosedürünü tekrar
ediniz.
1. Park frenini çekiniz, debriyaj pedalýna sonuna
kadar basýnýz, vitesi boþa alýnýz ve kontak
anahtarýný ON konumuna getiriniz.
NOT:
Debriyaj pedalýna sonuna kadar
basmadýðýnýz takdirde motor çalýþmayacaktýr.
2. Kýzdýrma bujisi ön ýsýtma uyarý lambasýný
kontrol ediniz. Uyarý lambasý motor sýcaklýðýna
baðlý olarak 2 ila 10 saniye süreyle ya da daha
uzun bir süre yanacaktýr. Kýzdýrma bujisi ön
ýsýtma lambasý söndüðünde motor çalýþtýrýlmaya
hazýr duruma gelmiþtir.
3. Motoru çalýþtýrýrken gaz pedalýna basmayýnýz.
Kontak anahtarýný “START” (çalýþtýrma)
konumuna getirip motor çalýþana kadar bu
konumda tutunuz.
4. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý olarak +25C
civarýndaki sýcaklýklarda 7, -25C civarýndaki
sýcaklýklarda ise 17 saniye süreyle motorun
ýsýnmasýný bekleyiniz.
Aracýn çalýþtýrýlmasý ve kullanýlmasý sýrasýnda
dikkat edilmesi gereken hususlar- Dizel
motorlu araçlarda
l Normal koþullar altýnda her seferinde 15
saniyeden daha uzun süre marþa
basmayýnýz. Hava sýcaklýðýnýn –15C’den daha
düþük olduðu durumlarda her seferinde 30
saniye süreyle marþa basabilirsiniz. Marþa
daha uzun süreyle basýlmasý durumunda
UYARI!
Gaz kelebeðinin hava giriþinden içeriye asla
yakýt veya yanýcý bir baþka madde dökerek
aracý çalýþtýrmaya teþebbüs etmeyiniz.
Döktüðünüz maddenin aniden alev almasý
sonucunda ciddi þekilde yaralanabilirsiniz.
DÝKKAT!
Marþ motoruna zarar vermemek için her
seferinde 15 saniyeden daha uzun süre marþa
basmayýnýz. Tekrar denemeden önce 10-15
saniye bekleyiniz.
Motoru Çalýþtýrdýktan Sonra
Otomatik olarak kontrol edilen rölanti devri motor
ýsýndýkça kendiliðinden düþecektir.
marþ motoru ya da akü hasar görebilecektir.
Motor marþa ilk bastýðýnýzda çalýþmazsa
Normal Çalýþtýrma – Dizel motorlarda
bölümünde açýklanan prosedürü izleyiniz.
l Rölantide veya seyir sýrasýnda soðuk motora
gerektiðinden fazla devir yaptýrmak motor
parçalarýna zarar verebilir.
Yakýtý Bitmiþ Bir Araçta Motorun Çalýþtýrýlmasý
Yakýtýnýz bittiði takdirde dizel motorlu bir aracý
çalýþtýrabilmek için kontak anahtarýný
“Accessories” (Aksesuar) konumuna getirip
marþa basmadan önce yaklaþýk sekiz (8) saniye
süreyle bu konumda tutunuz. Daha sonra
motorun çalýþtýrýlabilmesi için 10 saniye süreyle
birkaç kez marþa basmanýz gerekebilecektir.
Motorun yeniden çalýþtýrlabilmesi için, eðer araç
düz bir zeminde ise, yaklaþýk 4 litre yakýt
eklemeniz gerekmektedir.
Turboþarjlý Dizel Motorlarda Soðutma Süresi
Tablosu
NOT:
Uzun süreli kullanýmýn ardýndan motorun bir
süre rölantide çalýþtýrýlmasý türbin gövdesinin
sýcaklýðýnýn normal çalýþma sýcaklýðýna
düþmesini saðlayacaktýr.
Aþaðýdaki tablo, motor durdurulmadan önce
turboþarjýn soðutulmasý için motorun, kullaným
koþuluna ve aracýn yük miktarýna baðlý olarak
rölantide çalýþtýrýlmasý gereken sürenin
belirlenmesine yardýmcý olacaktýr.
91
TURBOÞARJ SOÐUTMA TABLOSU
Kullaným Koþulu
Dur-kalk
Dur-kalk
Otoyol kullanýmý
Þehir içi kullanýmý
Otoyol kullanýmý
Týrmanma
OTOMATÝK ÞANZIMAN – VARSA
Yük Durumu
Boþ
Orta
Orta
Azami GCWR
Azami GCWR
Azami GCWR
DÝKKAT!
Aþaðýda belirtilen önlemlerin alýnmamasý
durumunda þanzýman hasar görebilecektir.
l
l
Otomatik Þanzýman Vites Kolu
l
l
92
Turboþarjýn Sýcaklýðý
Soðuk
Sýcak
Sýcak
Sýcak
Sýcak
Çok sýcak
Araç tamamen durmadan vites kolunu PARK
konumuna getirmeyiniz.
Vites kolunu REVERSE (GERÝ VÝTES)
konumuna getirirken ya da bu konumdan
çýkartýrken aracýn tamamen durmuþ
olduðundan ve motorun rölanti devrinde
çalýþtýðýndan emin olunuz.
Motor rölanti devrinden daha yüksek bir
devirde çalýþýrken vites kolunu REVERSE
(GERÝ VÝTES) PARK veya NEUTRAL (Boþ)
konumlarýndan çýkartarak ileri vites
konumlarýndan herhangi birine getirmeyiniz.
Aracý herhangi bir vitese takmadan önce fren
pedalýna iyice bastýðýnýzdan emin olunuz.
Motor Durdurulmadan önce
Rölantide Çalýþtýrma Süresi (dakika)
1 dakikadan az
NOT:
Vites kolunu Park konumundan çýkartabilmek
için fren pedalýna basmanýz gerekmektedir.
UYARI!
Motor rölanti devrinden daha yüksek bir
devirde çalýþýrken vites kolunun “P” veya “N”
(Boþ) konumlarýndan çýkartýlmasý tehlikeli
sonuçlar doðurabilir. Fren pedalýna iyice
basmadýðýnýz takdirde araç ileri veya geri
yönde aniden hýzlanabilir. Bu durumda aracýn
kontrolünü kaybederek kaza yapabilirsiniz.
Sadece motor normal bir þekilde rölantide
çalýþýrken ve fren pedalýna iyice bastýktan
sonra vitese takýnýz.
Fren/Þanzýman Kilitleme Sistemi
Bu sistem fren pedalýna basmadan vites kolunu
Park konumundan çýkartýp herhangi bir konuma
getirmenizi engellemektedir. Bu sistem sadece
kontak anahtarý ON (AÇIK) veya ACC
(AKSESUAR) konumunda iken etkin durumda
olacaktýr. Vites kolunu PARK konumundan
çýkartmadan önce mutlaka fren pedalýna
basýnýz.
NOT:
Bir arýza oluþmasý halinde otomatik þanzýman
park konumundan çýkmayabilecektir.
Fren/þanzýman kilidini açmak için akü enerjis
beslemesi gerekmektedir. Vites kolu
yuvasýnýn saðl tarafýnda çýkartýlabilen bir
tapa bulunmaktadýr. Sistemi devreden
çýkartmak için parmaðýnýzý bu tapanýn
altýndaki delikten içeriye sokunuz. Böyle bir
durumla karþýlaþtýðýnýz takdirde en kýsa
zamanda aracýnýzý yetkili servise götürünüz.
Otomatik Þanzýman Kontak Kilidi
Sistemi
Bu sistem vites kolu Park konumuna
getirilmeden kontak anahtarýný yuvadan
çýkartmanýzý engellemektedir. Ayrýca kontak
anahtarý OFF veya ON konumlarýndan birinde
deðilken vites kolunu Park konumundan
çýkartmanýzý da engellemektedir.
NOT:
Sistemde herhangi bir arýza oluþtuðunda,
sistem sürücüyü bu emniyet özelliðinin devre
dýþý kaldýðý konusunda uyarmak amacý ile
kontak anahtarýnýn yuvadan çýkartýlmasýna
izin vermeyecektir. Bu durumda motor
çalýþtýrýp durdurmanýz mümkün olacak ancak
kontak anahtarý sadece yetkili servis
tarafýndan çýkartýlabilecektir.
Sürekli Deðiþken Oranlý Otomatik
Þanzýman (CVT) Vites Kademeleri
Vites kolunu PARK ve NEUTRAL (BOÞ)
konumlarýndan diðer konumlara geçirirken GAZ
PEDALINA BASMAYINIZ.
“P” (Park)
Þanzýmaný kilitleyerek el frenine destek olur.
Motor bu konumda çalýþtýrýlabilir. PARK
konumunu araç hareket halinde iken asla
kullanmayýnýz. Þanzýman PARK konumunda
iken araçtan ayrýlýrken park frenini çekiniz. Her
zaman önce park frenini çekiniz, daha sonra
vites kolunu P (Park) konumuna alýnýz.
UYARI!
Aracýn istenmeyen hareketi aracýn içindekilerin
ve çevresindekilerin yaralanmasýna yol açabilir.
Tüm araçlarda olduðu gibi motor çalýþýr
haldeyken araçtan ayrýlmamanýz gerekir.
Araçtan ayrýlmadan önce vitesi P (Park)
konumuna almanýz, kontak anahtarýný
çýkarmanýz ve park frenini çekmeniz gerekir.
Kontak anahtarý çýkarýldýðýnda þanzýman vites
kolu P (Park) konumunda kilitlenerek aracýn
istenmeden hareket etmesini önler. Çocuklar
araç içinde hiçbir zaman yalnýz
býrakýlmamalýdýr.
Þanzýman vites kolunu P (Park) konumuna
aldýðýnýzdan emin olmak amacý ile aþaðýda
belirtilen hususlara dikkat ediniz:
l P (Park) konumuna geçerken vites kolunu
tüm kademelerden geçirerek durana kadar
ileri itiniz.
l Aracýn P (Park) konumunda olduðundan emin
olmak için gösterge panelindeki vites
göstergesi ekranýna bakýnýz.
l Vites kolunu P (Park) konumundan çýkartmak
için fren pedalýna basmanýz gerekmektedir.
DÝKKAT!
Vites kolunu P (park) konumundan
çýkarmadan önce vites kolunun ve direksiyon
simidinin serbest kalmasý için kontak anahtarýný
LOCK (KÝLÝTLÝ) konumundan ON (AÇIK)
konumuna getirmeniz gerekmektedir. Aksi
halde vites kolu veya direksiyon kolonu hasar
görebilecektir. Bu iþlem sýrasýnda fren pedalýna
basmanýz gerekmektedir.
“R” (Geri Vites)
Vites kolunu bu vites konumuna sadece araç
tamamen durmuþ vaziyetteyken getiriniz.
“N” (Boþ)
Motor bu konumda çalýþtýrýlabilir.
93
D (Ýleri Vites)
Tüm koþullarda genellikle bu konum kullanýlýr.
Bu konumda þanzýman sürüþ konforu, yakýt
tasarrufu ve performans arasýnda optimum
dengeyi saðlayacak kademeyi seçecektir.
“L” (Düþük Vites)
Dik rampalardan inerken moto freninden azami
düzeyde yararlanmak amacý ile bu konum
kullanýlmalýdýrç Bu konumda iken þanzýman
sadece þanzýmanýn hasar görmesini ya da
motorun aþýrý derecede devirlenmesini önlemek
amacý ile vites büyütecek ancak vites küçültme
iþlemini mümkün olduðu kadar erken
gerçekleþtirecektir.
AUTOSTICK SÝSTEMÝ - VARSA
Autostick vitesleri manuel olarak deðiþtirerek
aracý daha iyi kontrol etmenize olanak saðlayan
sürücü ile etkileþimli altý kademeli bir þanzýman
sistemidir. Autostick sistemi motor freninden
azami oranda faydalanmanýza olanak
saðlayacak viteslerin gereksiz yere büyütülüp
küçültülmesini önleyecek ve aracýn performansýný
artýracaktýr. Bu sistem özellikle sollamalarda,
þehir içi trafiðinde, soðuk havalarda ve kaygan
zeminlerde, daðlýk bölgelerde, römork çekerken
ve daha bir çok kullaným koþulunda aracý daha
iyi kontrol etmenizi saðlayacaktýr. Bu konumda
iken vitesler sadece Sürekli Deðiþken Oranlý
Otomatik Þanzýmaný (CVT) korumak ve motorun
aþýrý derecede devirlenmesini önlemek amacý
ile büyütülecek, vites küçültme iþlemi ise motorun
stop etmesini önlemek amacý ile her bir
94
kademenin kaldýrabileceði asgari motor devrinde
gerçekleþtirilecektir.
Autostick Sisteminin Çalýþmasý
Vites kolu “D” (Ýleri) konumunda iken saða veya
sola oynatarak Autostick konumunu etkinleþtirip
vitesleri manuel þekilde deðiþtirebilirsiniz. Vites
kolunu (+) konumuna aldýðýnýzda Autostick
sistemi etkinleþtirilecek ve yüksek vitese yakýn
bir kademede ya da yüksek viteste olduðunuz
takdirde 6. vites, aksi takdirde bir büyük vites
seçilecektir. Ayný þekilde vites kolunu (-)
konumuna aldýðýnýzda Autostick sistemi
etkinleþtirilecek ve þanzýman manuel olarak bir
vites küçültecektir. Autostick sistemi
etkinleþtirildðinde seçilen vites kademesi ekranda
görüntülenecek ve vites kolunu (4) ya da (-)
yönde hareket ettirdiðiniz takdirde þanzýman bir
vites büyütecek veya küçültecektir. Vites kolunu
kýsa bir süre (+) konumunda tuttuðunuz takdirde
Autostick sistemi devreden çýkacaktýr. Vites kolu
“D” konumundan baþka bir konuma alýndýðýnda
da Autostick sistemi devreden çýkacaktýr.
Autostick sistemi hakkýnda genel bilgiler
l Birinci vites dýþýnda bir vites kademesinde
iken araç durduðunda þanzýman kumanda
sistemi otomatik olarak birinci vitese
geçecektir.
l Düþük bir viteste motor azami devir sýnýrýna
ulaþtýðýnda þanzýman otomatik olarak bir
büyük vitesi seçecektir.
l Vites küçültmenin motorun aþýrý derecede
devirlenmesine neden olacaðý durumlarda,
l
l
motor güvenli bir devire düþünceye kadar
vites küçültme ilþemi gerçekleþtirilemyecektir.
Ancak bu durumda CVT genellikle önceden
belirlenmiþ vites kademesinde kalacaktýr.
Sistem güç aktarma sisteminin aþýrý ýsýndýðýný
tespit ettiði takdirde þanzýman otomatik vites
deðiþtirme konumuna geçecek ve güç
aktarma sistemi soðuyana kadar bu konumda
kalacaktýr.
Sistem bir arýza tespit ettiði takdirde Autostick
konumunu devreden çýkartacak ve sorun
giderilene kadar þanzýman otomatik konumda
çalýþacaktýr.
DÜZ (MANUEL) ÞANZIMAN
NOT:
Özellikle yokuþlarda araçtan ayrýlmadan önce
mutlaka park frenini çekiniz ve þanzýmaný
GERÝ vitese takýnýz.
Vites deðiþtirmeden önce debriyaj pedalýna
sonuna kadar basýnýz. Debriyaj pedalýný
býrakýrken hafifçe gaz pedalýna basýnýz.
Vitesleri sýrasýyla deðiþtiriniz. Vites atlamayýnýz.
Ýlk kalkýþ sýrasýnda þanzýmanýn BÝRÝNCÝ viteste
olduðundan emin olunuz (yanlýþlýkla ÜÇÜNCÜ
vitese takmayýnýz). Üçüncü viteste kalkýþ
debriyaja zarar verecektir.
Þehir içinde genellikle düþük vitesleri kullanmayý
daha uygun bulacaksýnýz. Ani hýzlanmalarýn
gerekmediði otoyollarda yüksek vitesleri
kullanmanýzý öneririz.
Aracýnýzý asla ayaðýnýzý debriyaj pedalýnýn
üstünde tutarak kullanmayýnýz ve aracý
yokuþlarda yarým debriyaj yaparak tutmaya
çalýþmayýnýz. Bu durum debriyaj balatasýnýn
anormal derecede aþýnmasýna neden olacaktýr.
Araç tamamen durmadan asla GERÝ vitese
takmayýnýz.
NOT:
Soðuk havalarda þanzýman yaðý ýsýnana
kadar vites deðiþtirmekte zorlanabilirsiniz.
Bu durum normaldir ve þanzýmana zarar
vermez.
Vites Küçültme
Viteslerin gerektiði þekilde küçültülmesi yakýt
tasarrufu saðlayacak ve motorun hizmet ömrünü
artýracaktýr.
DÝKKAT!
Sýra atlayarak vites düþürürseniz ya araç
yüksek hýzda ilerlerken vites düþürürseniz
motor, þanzýman veya debriyaj sistemi hasar
görebilir.
Aracýn tehlikeli bir þekilde hýzlanmasýný önlemek
ve fren sisteminin hizmet ömrünü uzatmak amacý
ile dik rampa iniþlerinde 2nci veya 1inci vitesi
kullanýnýz.
Virajlarda ya da dik rampa çýkýþlarýnda motora
aþýrý derecede yük bindirmemek için vitesi
önceden küçültünüz.
PARK FRENÝ
Araçtan ayrýlmadan önce park frenini
çektiðinizden emin olunuz. Park frenini devreye
almak için park freni kolunu sýkýca çekiniz. Ayrýca
vites kolunu Park konumuna (otomatik
þanzýmanlý araçlarda) ya da Geri vites konumuna
(düz [manuel] þanzýmanlý araçlarda) getiriniz.
Park frenini serbest býrakmak için fren pedalýna
bastýktan sonra, park freni kolunu hafifçe
yukarýya kaldýrýp park freni kolunun ucundaki
düðmeye basarak kolu tamamen aþaðýya doðru
itiniz.
NOT:
Park freni kolunu bulunduðu konumdan
hafifçe yukarýya kaldýrmadan serbest
býrakmanýz mümkün olmayacaktýr.
Kontak açýk durumdayken park freni
kolu çekildiðinde gösterge grubundaki
fren uyarý lambasý yanar.
NOT:
Bu lamba sadece park freni kolunun
çekildiðini gösterir. Ne kadar çekildiðini
göstermez.
Araç hareket halinde iken el freni çekildiðinde
sürücüyü uyarmak amacý ile sesli bir uyarý
verilecektir. Bu sesli uyarý en fazla 10 kez
verilecek ve araç durduðunda kesilecektir.
Park Freni Kolu
95
Eðimli bir noktaya park ederken vites kolunu
Park konumuna almadan önce park freninin
çekilmesi önemlidir. Aksi halde þanzýman
kilitleme mekanizmasý aþýrý yüklenme nedeniyle
vites kolunu park konumundan çýkarmanýzý
zorlaþtýrabilir. Ýlave bir önlem olarak ön
tekerlekleri yokuþ aþaðý iseniz kaldýrýma doðru,
yokuþ yukarý iseniz kaldýrýmýn aksi istikametine
çevirebilirsiniz.
Araçtan ayrýlmadan önce mutlaka park frenini
çekiniz.
UYARI!
l Çocuklarýn araçta yalnýz baþýna býrakýlmasý
birkaç sebepten dolayý çok tehlikelidir.
Çocuklar veya baþka kiþiler yaralanabilir.
Çocuklara park frenine veya vites koluna
dokunmamalarý gerektiði hatýrlatýlmalýdýr.
Anahtarlarý kontak üzerinde býrakmayýnýz.
Araçta bulunan çocuklar otomatik camlarý
veya baþka kumanda elemanlarýný
çalýþtýrabilir veya aracý hareket ettirebilir.
l Yola çýkmadan önce park freninin tamamen
serbest býrakýldýðýndan emin olunuz. Aksi
takdirde fren sistemi arýzalanarak kaza
yapmanýza neden olabilecektir.
FREN SÝSTEMÝ
Aracýnýzýn standart donanýmýnda hidrolik destekli
fren sistemi yer almaktadýr. Hidrolik destek
sisteminin devreden çýkmasý durumunda
96
(örneðin motor çalýþýr durumda deðilken fren
pedalýna birkaç kez basýlmasý nedeniyle) fren
sistemi görevini yerine getirmeye devam
edecektir. Ancak bu durumda aracý frenlemek
için, hidrolik destek sistemi devrede iken
gerektiðinden çok daha fazla güç harcanmasý
gerekecektir.
UYARI!
Fren pedalýna sürekli olarak basýlmasý fren
sisteminin arýzalanmasýna ve kaza yapmanýza
neden olabilecektir. Ayaðýnýzý sürekli olarak
fren pedalýnýn üzerinde tutmanýz fren
sisteminin anormal derecede ýsýnmasýna, fren
balatalarýnýn aþýrý derecede aþýnmasýna ve
fren sisteminin hasar görmesine neden
olabilecektir. Acil durumlarda fren sisteminin
tam kapasite ile çalýþmasýný engelleyebilecektir.
Hidrolik sistemlerden birinin normal frenleme
gücünü yitirmesi durumunda diðer hidrolik sistem
görevini yerine getirmeye devam edecek ancak
genel fren performansýnda bir miktar kayýp
oluþacaktýr. Bu durum fren pedalýnýn hareket
mesafesinin artmasý ve yavaþlamak veya
durmak için fren pedalýna daha kuvvetli bir
þekilde basýlmasýnýn gerekmesiyle
anlaþýlabilecektir. Ayrýca fren arýzasý hidrolik
devrede oluþan bir kaçaktan kaynaklanýyorsa,
fren ana merkezinde hidrolik seviyesi azaldýðýnda
fren uyarý lambasý yanacaktýr.
UYARI!
Fren lambasý yanmakta iken aracýnýzý
kullanmaya devam etmeniz tehlikeli sonuçlar
doðurabilecektir. Fren performansýnda önemli
ölçüde azalmaya ya da frenleme sýrasýnda
aracýn dengesinin kaybolmasýna neden
olabilecektir. Aracýnýz daha uzun mesafede
durabilecek ve daha zor kontrol edilebilecektir.
Böyle bir durumda kaza yapabilirsiniz.
Aracýnýzýn en kýsa zamanda kontrol edilmesini
saðlayýnýz.
Kilitlenmeyi önleyici Fren Sistemi (ABS)
- Varsa
ABS Fren Sistemi çoðu frenleme durumunda
aracýn dengesini ve frenlerin performansýný
arttýrýr. Sistem, ani ve sert frenlerde tekerleklerin
kilitlenmesini önlemek için otomatik olarak frenleri
“pompalar”.
UYARI!
Fren pedalýnýn pompalanmasý kilitlenmeyi
önleyici fren sisteminin etkinliðini azaltýr ve
kazaya neden olabilir. Pompalama, durma
mesafesinin uzamasýna neden olur.
Yavaþlamanýz veya durmanýz gerektiðinde
fren pedalýnýza sýký bir þekilde basýnýz.
UYARI!
l Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS)
doðal fizik kanunlarýnýn araca etki etmesini
engelleyemez, aracýn fren sisteminin ve
lastiklerinin durumu ile aracýn yola
tutunmasý gibi etkenlerin izin verdiðinden
daha etkili bir frenleme yapmanýzý
saðlayamaz ve direksiyon hakimiyetini
daha fazla artýramaz.
l ABS virajlara aþýrý hýzla girmek, öndeki
aracý çok yakýndan takip etmek ve suda
kýzaklamak gibi nedenlerle oluþan kazalarý
önleyemez. Kazalarý ancak emniyetli araç
kullanan, dikkatli ve tecrübeli bir sürücü
önleyebilir.
l ABS donanýmýna sahip bir otomobilin
sýnýrlarý, pervasýzca ve tehlikeli bir þekilde
zorlanarak sürücünün ve diðer insanlarýn
güvenliði tehlikeye atýlmamalýdýr.
ABS uyarý lambasý ABS sisteminin
durumunu izler. Lamba kontak anahtarý
ON konumuna getirildiðinde yanar ve
en fazla dört saniye süreyle yanmaya
devam eder.
ABS uyarý lambasýnýn yanmaya devam etmesi
ya da seyir halinde iken yanmasý fren sisteminin
ABS bölümünde bir arýza olduðunu ve yetkili
serviste kontrol edilmesi gerektiðini
göstermektedir. Bu durumda fren sistemi BRAKE
uyarý lambasý yanmýyorsa fren sistemi normal
bir þekilde çalýþmaya devam edecektir.
ABS uyarý lambasýnýn yanmasý durumunda,
kilitlenmeyi önleyici fren sisteminin
avantajlarýndan faydalanmaya devam edebilmek
için sistemi en kýsa sürede yetkili bir servise
kontrol ettiriniz.Kontak anahtarý ON konumuna
getirildiðinde uyarý lambasý yanmadýðý takdirde
ampul en kýsa zamanda yetkili serviste kontrol
ettirilmelidir.
Hem Fren Uyarý Lambasýnýn hem de ABS Uyarý
Lambasýnýn sönmemesi durumunda ABS
Sistemi ve Elektronik Fren Gücü Daðýtýmý (EBD)
Sistemi çalýþmýyor demektir. Bu durumda ABS
sisteminin derhal onarýlmasý gerekir.
Araç 11 km/saatten yüksek hýzlarda seyir halinde
iken hafif bir klik sesi ve buna baðlý bir motor
sesi duyabilirsiniz. Bu sesler ABS sisteminin
çalýþmasýný kontrol etmesinden kaynaklanmaktadýr. Bu kontrol iþlemi aracýn her çalýþtýrýlýþýnda
ve hýzýnýn 11 km/saatin üzerinde her çýkýþýnda
tekrarlanmaktadýr.
ABS belirli yol ve duruþ koþullarýnda fren
yapýldýðýnda devreye girmektedir. ABS’nin
devreye girdiði durumlar arasýnda buz, kar, çakýl,
tümsekler, demiryolu hemzemin geçiþleri,
gevþek zemin ve panik fren bulunmaktadýr.
ABS devreye girdiðinde aþaðýdaki durumlar
gözlenebilir:
l ABS motoru çalýþýr (durduktan sonra kýsa bir
süre daha çalýþmaya devam edebilir).
l Solenoid valflerden klik sesleri gelir.
l Fren pedalý hafifçe titrer.
Araç durduðunda fren pedalý hafifçe veya
tamamen düþer.
Tüm bunlar ABS’nin normal özellikleridir.
l
UYARI!
ABS sistemi düzgün takýlmamýþ veya yüksek
çýkýþlý telsiz iletim donanýmýnýn neden olduðu
giriþime karþý hassas, geliþmiþ elektronik
donanýma sahiptir. Bu giriþim, kilitlenmeyi
önleyici frenleme özelliðinin kaybedilmesine
neden olabilir. Bu tür donaným daima kalifiye
profesyonel kiþiler tarafýndan takýlmalýdýr.
Bilgisayara doðru sinyaller gönderilebilmesi için
aracýn tüm jantlarý ve lastikleri ayný ebatta ve
ayný tipte olmalý ve lastik havalarý doðru deðerde
olmalýdýr
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON
Standart hidrolik direksiyon sistemi aracýn iyi
tepki vermesini ve dar alanlarda daha kolay
manevra imkaný saðlar. Aracýnýzýn hidrolik
direksiyon sistemi hidrolik desteðinin devre dýþý
kalmasý durumunda mekanik direksiyon sistemini
kullanmanýza olanak saðlamaktadýr.
Hidrolik desteðinin herhangi bir nedenle
kesilmesi durumunda aracýnýzý kullanmaya
devam etmeniz mümkün olacaktýr. Ancak
direksiyon büyük ölçüde aðýrlaþacaktýr. Bu durum
özellikle çok düþük hýzlarda ve park manevralarý
sýrasýnda ortaya çýkar.
97
NOT:
Direksiyon simidi tam sað ya da tam sol
yapýldýðýnda gürültü düzeyinin artmasý
normaldir ve hidrolik direksiyon sistemi ile
ilgili bir sorun olduðu anlamýna gelmez.
Soðuk havalarda ilk çalýþtýrmanýn ardýndan
hidrolik direksiyon pompasý kýsa bir süre
sesli çalýþabilecektir. Bu durum direksiyon
hidroliðinin soðuk nedeniyle kalýnlaþmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu ses
normaldir ve hiçbir þekilde direksiyon
sistemine zarar vermeyecektir.
UYARI!
Düþük hidrolik destekle çalýþmaya devam
edilmesi sizin ve baþkalarýnýn güvenliðini
tehlikeye atabilir. Araç mümkün olan en kýsa
sürede servise gösterilmelidir.
DÝKKAT!
Direksiyon sisteminin direksiyon simidi tam
sað ya da tam sol yapýlmýþ durumda uzun
süre kullanýlmasý direksiyon hidroliði sýcaklýðýný
arttýrabilir ve mümkünse bundan kaçýnýlmalýdýr.
Bu durumda hidrolik direksiyon pompasý zarar
görebilir.
98
LASTÝKLER - GENEL BÝLGÝLER
Aracýn güvenli ve tatminkar bir þekilde çalýþmasý
bakýmýndan lastiklerin uygun basýnca sahip
olmasý çok önemlidir. Lastik basýnçlarýnýn uygun
olmamasýndan baþlýca üç alan etkilenmektedir.
1. Güvenlik
UYARI!
Uygun miktarda þiþirilmemiþ lastikler tehlikelidir
ve kazalara neden olabilir.
l Lastiklerin az þiþirilmesi lastiðin esnemesini
artýrarak çabuk aþýnmasýna neden olur.
l Lastiðin fazla þiþirilmesi zeminden aldýðý
darbeleri yumuþatmasýný önler. Yol üzerinde
bulunan cisimler ve çukurlar lastiðinize
zarar verebilir.
l Farklý lastik hava basýnçlarý aracýn saða
veya sola çekmesine neden olabilir. Bu
durum aracýnýzýn kontrolünü kaybetmenize
yol açabilir.
l Gereðinden az veya fazla þiþirilmiþ lastikler
aracýn yol tutuþ özelliklerini etkileyebilir ve
aniden patlayarak aracýn kontrolünü
kaybetmenize neden olabilir.
Aracýnýzý daima lastikler önerilen hava
basýncýna göre þiþirilmiþ olarak kullanýnýz.
2. Ekonomi
Uygun olmayan lastik hava basýnçlarý lastik
diþlerinin düzensiz bir þekilde aþýnmasýna neden
olabilir. Bu düzensiz aþýnmalar lastiðin ömrünü
azaltarak erken deðiþtirilmesine neden olabilir.
Lastik hava basýncýnýn gereðinden düþük olmasý
lastiðin yuvarlanma direncini artýrarak yakýt
tüketiminin yükselmesine neden olacaktýr.
3. Sürüþ Konforu ve Aracýn Dengesi
Uygun lastik hava basýnçlarý sürüþ konforuna
katkýda bulunur. Lastik hava basýnçlarýnýn
gereðinden yüksek olmasý titreþime neden olarak
sürüþ konforunu azaltýr. Lastiklerin gereðinden
az veya fazla þiþirilmesi aracýn dengesini
olumsuz þekilde etkileyerek direksiyonun çok
yavaþ tepki vermesine veya aþýrý tepki vermesine
neden olabilir.
Farklý lastik hava basýnçlarý, direksiyonun
dengesiz ve beklenmedik tepkiler vermesine
neden olabilir.
Aracýn iki tarafýnda farklý lastik hava basýnçlarý
aracýn saða veya sola çekmesine neden olabilir.
Lastik Þiþirme Basýnçlarý
Aracýnýz için uygun lastik hava basýnçlarý, sürücü
kapýsý sütununun alt iç köþesinde bulunan bir
etiket üzerinde belirtilmiþtir.
Tüm lastiklerin “Soðuk Þiþirme Basýnçlarýný” en
az ayda bir kez kontrol ediniz. Lastik hava
basýnçlarý sýcaklýk deðiþikliklerine baðlý olarak
deðiþebileceði için dýþ ortam sýcaklýklarýn büyük
farklýlýk gösterdiði ortamlarda lastik hava
basýnçlarýný daha sýk kontrol ediniz.
Etiket üzerinde belirtilen lastik hava basýnçlarý
“Soðuk Lastik Þiþirme Basýncý” deðeridir. Soðuk
lastik þiþirme basýncý en az 3 saat kullanýlmamýþ
ya da 3 saatlik bir park süresinin sonunda en
fazla 1 km yol yapmýþ bir aracýn lastik hava
basýncý olarak tanýmlanmaktadýr. Soðuk lastik
þiþirme basýncý üretici tarafýndan tavsiye edilen
deðerde olmalý ve lastik yanaðýnda yer alan
maksimum deðerleri aþmamalýdýr.
Lastik hava basýncý aracýn kullanýlmasý sýrasýnda
13 ila 40 kPA (2 ila 6 psi) [0.13ila 0.41 bar]
arasýnda artýþ gösterebilmektedir. Kullaným
neticesinde oluþan bu normal basýnç artýþýný
gidermek amacý ile lastiðin havasýný
ÝNDÝRMEYÝNÝZ.
Yüksek Hýzda Kullaným
UYARI!
Aracýn yüklü olarak yüksek hýzda kullanýlmasý
tehlikelidir. Lastikleriniz bu þekilde bir zorlanma
sonucunda patlayabilir. Bu durum ciddi bir
kazaya yol açabilir. Aracý azami yükle sürekli
olarak 120 km/saatin üzerindeki hýzlarda
kullanmayýnýz.
Radyal Lastikler
UYARI!
Radyal lastiklerin aracýnýzda baþka tip lastiklerle birlikte kullanýlmasý aracýn yol tutuþunu
olumsuz etkileyebilir. Aracýn dengesini
kaybetmesi sonucunda kazaya neden olabilir.
Radyal lastikleri her zaman dörtlü takým
halinde kullanýnýz. Radyal lastikleri asla baþka
tip lastiklerle bir arada kullanmayýnýz.
Radyal lastiklerdeki kesik ve delikler lastik
yanaðýnýn esnek olmasý nedeniyle sadece lastik
diþlerinin bulunduðu lastik tabanýnda onarýlabilir.
Radyal lastiklerin onarýmý ile ilgili bilgi için yetkili
lastik satýcýnýza baþvurunuz.
Lastik Aþýnma Göstergeleri
Bu göstergeler 1,6 mm geniþliðindeki dar
þeritlerdir ve diþ kanallarýnda bulunurlar.
Diþ bu aþýnma göstergelerine kadar aþýndýðýnda,
lastikler deðiþtirilmelidir.
AÞINMIÞ LASTÝK
YENÝ LASTÝK
LASTÝK AÞINMA
GÖSTERGELERÝ
Lastiklerin Patinaja Kalmasý
Aracýnýzýn belirlenmiþ yasal hýz sýnýrlarý dahilinde
güvenli hýzlarda kullanýlmasý tavsiye edilmektedir.
Yasal hýz sýnýrlarýnýn veya koþullarýn daha yüksek
hýzlarda kullanýma izin vermesi halinde lastik
hava basýnçlarýnýn doðru olmasý çok büyük önem
kazanmaktadýr.
Çamur, kar veya buzda saplandýðýnýzda
tekerleklerinize 55 km/saat hýzdan yüksek hýzda
patinaj yaptýrmayýnýz.
UYARI!
Hýzlý patinaj yapan lastikler tehlikeli sonuçlar
doðurabilir. Aþýrý yüksek hýz nedeniyle oluþan
kuvvetler lastiðin hasar görmesine neden olabilir. Lastik patlayarak insanlarýn yaralanmasýna neden olabilir. Yumuþak bir zemine
saplandýðýnýz takdirde tekerleklerinize 30
saniyeden daha uzun bir süre sürekli olarak
55 km/s hýzýn üzerinde patinaj yaptýrmayýnýz.
Tekerleðin hýzý ne olursa olsun patinaj
yaparken aracýn etrafýna kimseyi
yaklaþtýrmayýnýz.
Aracýnýzýn aþýrý yüklenmesi, çok sýcak havada
uzun yolculuklar yapýlmasý ve kötü yollarda
kullanýlmasý, daha fazla aþýnmaya neden olabilir.
Lastik Hizmet Ömrü
Bir lastiðin hizmet ömrü aþaðýda belirtilenler de
dahil olmak ancak bunlarla sýnýrlý kalmamak
üzere çeþitli faktörlere baðlýdýr:
l Sürüþ stili
l Lastik hava basýncý
l Katedilen mesafe
99
UYARI!
Lastikler ve stepne lastiðin ne kadar aþýnmýþ
olduðuna bakýlmaksýzýn altý senede bir
deðiþtirilmelidir. Aksi takdirde lastiklerde ani
bir problem yaþandýðýnda aracýn hakimiyetini
kaybedebilir ve ciddi yaralanma veya ölüme
neden olabilirsiniz.
Araca takmadýðýnýz lastikleri serin ve kuru bir
yerde ve mümkün olduðunca ýþýktan uzak
tutunuz. Lastikleri yað, gres ve benzinle temastan
koruyunuz.
Yeni Lastik Alýrken
Aracýnýzýn orijinal lastikleri birçok özelliði dengeli
bir þekilde sunmaktadýr. Lastiklerin aþýnma
seviyesi ve hava basýnçlarý düzenli bir þekilde
kontrol edilmelidir. Üretici, lastiklerin deðiþtirilmesi
gerektiðinde yeni alacaðýnýz lastiklerin aracýn
orijinal lastikleri ile ayný ölçülere, kaliteye ve
performansa sahip olmasýný önemle tavsiye
etmektedir (lastik aþýnma göstergeleri hakkýndaki
paragrafa bakýnýz). Yeni lastiklerin aracýn orijinal
lastiklerine eþdeðer olmamasý aracýnýzýn
güvenliðini, yol tutuþ özelliðini, ve sürüþ
konforunu olumsuz yönde etkileyecektir.
Lastiklerin teknik özellikleri hakkýndaki sorularýnýz
için aracýn orijinal lastiklerini üreten firmanýn
yetkili bayii ile temas kurmanýzý tavsiye ederiz.
100
UYARI!
l Aracýnýz için öngörülen lastik tipine, jant
ebadýna ve hýz ile yük deðerine uygun
olmayan bir lastik kullanmayýnýz. Onaylanmamýþ bazý lastik ve jant kombinasyonlarý
aracýnýzýn süspansiyon ölçülerini ve
performans özelliklerini etkileyerek aracýnýzýn yönlendirme, yol tutuþ ve frenleme
özelliklerinin deðiþmesine neden olabilir.
Bu durum aracýnýzýn beklenmedik tepkiler
vermesine neden olacak ve direksiyon ile
süspansiyon aksamýna aþýrý yük binmesine
yol açacaktýr. Aracýn hakimiyetini kaybederek yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir kaza yapmanýza neden olabilir.
Sadece aracýnýzda kullanýlmasýna izin
verilen tipte ve ebatta, izin verilen yük
deðerine sahip lastik ve jantlar kullanýnýz.
l Asla aracýnýzýn lastik etiketinde belirtilen
minimum ebattan daha küçük ebatta bir
lastik kullanmayýnýz. Daha küçük bir lastik
kullanýlmasý lastik üzerine binen yükün
artmasýna ve lastiðin patlamasýna neden
olacaktýr. Bu durum aracýn hakimiyetini
kaybederek kaza yapmanýza neden olabilir.
l Aracýnýza uygun hýz kapasitesine sahip
olmayan bir lastik kullanmak lastiðin aniden
patlamasýna ve aracýn kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.
l Lastiklerinize aþýrý yük bindirmek tehlikeli
sonuçlar doðurabilir. Lastiðe aþýrý yük
bindirilmesi lastiðin aniden patlamasýna
neden olabilir. Aracýnýza uygun yük
kapasitesine sahip lastikler kullanýnýz ve
lastiklerinize aþýrý yük bindirmeyiniz.
DÝKKAT!
Aracýn orijinal lastiklerinin farklý ebattaki
lastiklerle deðiþtirilmesi, aracýn hýz göstergesi
ile kilometre sayacýnýn hatalý deðerler
göstermesine neden olabilir. Lastiklerinizi
farklý ebattaki lastiklerle deðiþtirmeden önce
yetkili bayinize danýþýnýz
Rot ve Balans Ayarý
Lastiklerinizi öngörülen hizmet ömürlerinin
sonuna kadar kullanabilmeniz için aracýnýzýn
süspansiyon aksamýnýn düzenli bir þekilde kontrol
edilip gerekli ayarlarýn yapýlmasý gerekmektedir.
Süspansiyon ayarlarýnýn bozuk olmasý aþaðýda
belirtilen sorunlarýn yaþanmasýna neden olabilir:
l lastiklerin hýzlý aþýnmasý,
l lastiklerin tek taraflý ve düzensiz bir þekilde
aþýnmasý,
l aracýn saða veya sola çekmesi.
Lastikler de aracýnýzýn saða veya sola çekmesine
neden olabilirler. Rot ayarý bu durumun
düzeltilmesini saðlamaz. Sorunun doðru bir
þekilde teþhis edilebilmesi için yetkili servise
baþvurunuz.
Rot ayarýnýn bozuk olmasý araçta titreþim
oluþmasýna yol açmaz. Araçta meydana gelen
titreþimler lastik ve jantlarýn balanslarýnýn bozuk
olmasýndan kaynaklanabilir. Doðru balans ayarý,
titreþimleri, lastiklerin yalpalamasýný ve bölgesel
aþýnmalarý azaltacaktýr.
LASTÝK HAVA BASINCI ÝZLEME
SÝSTEMÝ (TPMS) - PREMIUM SÝSTEM
– VARSA
Lastik Hava Basýncý Ýzleme Sisteminin
(TPMS) Çalýþmasý
Bu sistem jantlara yerleþtirilmiþ elektronik
sensörler yardýmýyla, lastiþk hava basýnçlarný
kablosuz iletiþim teknolojisinden yararlanarak
izlemektedir. Her bir tekerlekte, supap gövdesinin
bir parçasýný oluþturan sensörler, lastik hava
basýncý deðerlerini Alýcý Modülüne
göndermektedir. Jantlarda bulunan sensörler,
aracýn dört lastiðinin ve stepnesinin hava
basýncýný ve durumunu izlemektedir
Lastik Hava Basýncý Ýzleme Sistemi aþaðýda
belirtilen parçalardan oluþmaktadýr:
l Alýcý Modülü
l Tekerlek Sensörleri (Supap gövdesi
yuvasýndan geçirilerek jantlara takýlmaktadýr)
l Tekerlek Sensörü Tetikleme Modülleri (Dört
adet tekerlek yuvasýndan üçünde
bulunmaktadýr)
l EVIC’te Lastik Hava Basýncý Ýzleme Sistemi
Ekran Mesajlarý
l Sarý Renkli Lastik Hava Basýncý Ýzleme Sistemi
Uyarý Lambasý
DÝKKAT!
TPM sistemi arajýn orijinal ekipmanýnda yer
alan lastikler ve jantlar için optimize edilmiþtir.
TPM sistemi basýnç deðerleri aracýnýzda
kullanýlan lastik ölçülerine göre belirlenmiþtir.
Ayný ebatta, türde ve/veya tarzda lastikler
kullanýldýðý takdirde sistem hatalý bir þekilde
çalýþabilecek ya da sensörler hasar
görebilecektir. Piyasada aksesuar olarak
satýlan jantlar sensörlerin hasar görmesine
neden olabilecektir. Aracýnýz TPM sistemi ile
donatýlmýþ ise tüplü lastik onarým kitleri ya da
balans kurþunlarý kullanmayýnýz. Aksi takdirde
sensörler hasar görebilecektir.
Lastik Hava Basýncý Ýzleme Sistemi Uyarý
Mesajlarý
Lastik Hava Basýncý Ýzleme sistemi Uyarý
Lambasý gösterge tablosunda yer almaktadýr.
Lastiklerden birinin ya da bir kaçýnýn hava basýncý
belirgin bir þekilde düþük ise uyarý lambasý olarak
yanacak ve sesli uyarý verilecektir. Kontak her
açýldýðýnda, hava basýncýnýn düþük olduðu tespit
edilen her lastik için bir kez sesli uyarý verilecektir.
Uygun koþullar oluþtuðunda, gösterge
tablosunda bulunan Elektronik Araç bilgi Merkezi
(EVIC), aþaðýdaki mesajlarý görüntüler :
NOT:
Sistem hava basýncýný PSI, kPA veya BAR
cinsinden gösterecek þekilde
ayarlanabilmektedir.
Düþük Hava Basýncý Ekraný
Böyle bir durumla karþýlaþtýðýnýz takdirde
mümkün olan en kýsa sürede durarak tüm
lastiklerin hava basýnçlarýnýn doðru olup
olmadýðýný kontrol ediniz ve araç üreticisi
tarafýndan tavsiye edilen deðerlere getiriniz.
Lastik hava basýnçlarý düzeltildikten sonra araç
24 km/s hýzda ya da daha yüksek bir hýzda en
az 2 dakika süreyle kullanýldýðýnda, TPMS uyarýsý
otomatik olarak sýfýrlanacaktýr.
DÝKKAT!
Lastik hava basýnçlarýný kontrol ettikten veya
düzelttikten sonra supap kapaðýný mutlaka
takýnýz. Böylece, supap gövdesine, jantta
bulunan sensörün hasar görmesine neden
olacak nemin ve tozun girmesini önleyebilirsiniz.
101
NOT:
l TPMS aracýn dört lastiðini de izleyerek,
soðuk havadan kaynaklananlar da dahil
olmak üzere, lastiklerin hava basýnçlarýnýn
düþük olduðunu sürücüye bildirmektedir.
l Stepne de (varsa) dahil olmak üzere her
ay tüm lastiklerinizin hava basýnçlarýný
soðuk durumda iken düzenli olarak kontrol
etmeniz ve doðru hava basýncýna sahip
olmalarýný saðlamanýz büyük bir önem
taþýmaktadýr. Tüm lastiklerin hava basýnçlarýný araç üreticisi tarafýndan tavsiye
edilen deðerlere getiriniz. Lastik hava
basýncý deðerleri lastik hava basýncý
etiketinde yer almaktadýr.
l TPMS geçici stepneyi izlememektedir.
l Lastik hava basýncý kontrol edilirken TPMS
lastik hava basýncý göstergesi olarak
kullanýlmamalýdýr.
l Hava basýncý belirgin bir þekilde düþük
bir lastikle ilerlemek lastiðin aþýrý derecede
ýsýnarak bozulmasýna neden olabilecektir.
Lastik hava basýncýnýn düþük olmasý ayrýca
yakýt tasarrufu ile lastiðin hizmet ömrünü
de azaltmakta ve aracýn yol tutuþ özellikleri
ile fren kabiliyetini de olumsuz þekilde
etkilemektedir.
l TPMS’nin mevcudiyeti lastik bakýmýný
düzenli bir þekilde yapmanýzý engellememelidir. TPMS düþük hava basýncý uyarý
lambasýný yakacak kadar azalmýþ olmasa
da, lastik hava basýnçlarýnýn doðru
deðerde olmasýný saðlamak sürücünün
sorumluluðundadýr.
102
Check TPM System (TPM Sistemini kontrol
Ediniz) Mesajý
Sistemde bir arýza tespit edildiði takdirde
Lastik Hava Basýncý Ýzleme sistemi
Uyarý Lambasý 60 saniye süreyle yanýp
sönecek ve sesli bir uyarý verilecektir.
Arýza giderilene kadar her on dakikada bir uyarý
lambasý 60 saniye süreyle yanýp sönecek ve
sesli uyarý verilecektir.
EVIC ekranýnda 3 saniye süreyle CHECK TPM
SYSTEM (TPM SÝSTEMÝNÝ KONTROL EDÝNÝZ)
mesajý görüntülenecektir. Ayrýca Lastik Hava
Basýncý Ýzleme sistemi Sensörlerinden
hangilerinden sinyal alýnamadýðý grafik olarak
gösterilecektir.
Check TPM System (TPM Sistemini kontrol
Ediniz) Ekraný
Sistemdeki arýza devam ediyor ise, kontak
kapatýlýp tekrar açýldýðýnda bu mesaj yeniden
görüntülenecektir. Arýza sonra ermiþse, Lastik
Hava Basýncý Ýzleme sistemi Uyarý Lambasý
yanýp sönmeyecek ve Check TPM System (TPM
Sistemini kontrol Ediniz) Mesajý
görüntülenmeyecektir.
Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumunda iken
Elektronik araç Bilgi Merkezi (EVIC) ekranýnda
sadece Check TPM System (TPM Sistemini
kontrol Ediniz) Mesajý görüntülendiði takdirde
aracý en az 30 dakika süreyle hareketsiz
durumda bekletiniz. Daha sonra aracýnýzý en az
15 dakika süreyle 24 km/s hýzla ya da daha
üzerindeki hýzlarda kullanýnýz. Kontaðý kapatýp
yeniden açtýðýnýzda mesaj hala görüntülenmekte
ise, TPMS’yi yetkili serviste kontrol ettiriniz.
Genel Bilgiler
Bu cihaz FCC yönetmeliðinin 15 sayýlý Bölümü
ile Kanada RSS-210 Endüstri Yönetmeliðine
uygundur.
Sistemin çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula
baðlýdýr:
l Bu cihaz zararlý parazitlere neden olmamalýdýr.
l Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden
olacak parazitler de dahil olmak üzere her
türlü paraziti yakalamalýdýr.
Lastik hava basýncý izleme sensörleri aþaðýda
belirtilen lisanslarla kullanýlmaktadýr:
Amerika Birleþik Devletleri ..... KR5S120123
Kanada ................................. 267-1S120123
LASTÝK ZÝNCÝRLERÝ
Çamurluk içerinde yeterli mesafe bulunmamasý
nedeniyle lastik zincirleri kullanýlmasý tavsiye
edilmemektedir.
DÝKKAT!
Zincir kullanýldýðý takdirde aracýnýz hasar
görebilecektir.
KAR LASTÝKLERÝ
Bazý bölgelerde kýþ aylarýnda kar lastiklerinin
kullanýlmasý gerekebilir. Standart lastiklerin hepsi
üç mevsim lastiðidir ve kar lastiði görevi
görmemektedirler.
Kar lastiklerine ihtiyaç duymanýz halinde boy ve
tip olarak orijinal lastiklere eþdeðer lastikler
seçiniz. Lastikler 4’lü takým halinde kullanýlmalýdýr.
Aksi durum aracýnýzýn güvenliðini ve yol tutuþunu
olumsuz etkileyebilir.
Kar lastikleri genelde orijinal lastiklerden daha
düþük hýz deðerlerine sahiptir ve 120 km/saatin
üzerinde hýzlarda kullanýlmamalýdýr.
Lastik Rotasyon Önerileri
Araçlarýn ön ve arka akslarýnda bulunan lastikler
farklý yüklere maruz kalýrlar ve yönlendirme,
seyir ve frenleme konularýnda farklý görevler
üstlenirler. Bu nedenlerden dolayý farklý oranlarda
aþýnýrlar ve farklý yýpranma düzenleri oluþtururlar.
Bu etkiler lastikleri düzenli bir þekilde rotasyona
tabi tutmak suretiyle azaltýlabilmektedir. Lastik
rotasyonu özellikle dört mevsim lastikleri gibi
iddialý diþ tasarýmýna sahip lastiklerde büyük
önem kazanmaktadýr. Lastiklerin rotasyona tabi
tutulmasý diþ ömrünü uzatmakta, lastiðin
çamurlu, karlý ve ýslak zeminlerde tutunma
özelliðini korumasýna yardýmcý olmakta ve
yumuþak, sessiz bir sürüþ saðlamaktadýr.
Lastiklerinizi bu kýlavuzun “Bakým Programlarý”
bölümünde önerilen aralýklarla rotasyona tabi
tutunuz. Arzu edildiði takdirde daha sýk rotasyon
yapýlabilir. Lastiklerin yerleri deðiþtirilmeden
önce hýzlý ve anormal aþýnma nedenleri
düzeltilmelidir. Aþaðýdaki þemada gösterilen
“ön-çapraz” rotasyon yöntemini kullanmanýzý
öneririz.
LASTÝK ROTASYON ÞEKLÝ
ARACIN ÖN KISMI
4 LASTÝÐÝN ROTASYONU
YAKIT ÖZELLÝKLERÝ
Aracýnýz minimum 91 oktan yüksek kaliteli
kurþunsuz benzinle mükemmel yakýt tasarrufu
saðlayacak ve tüm emisyon standartlarýna
uyacak þekilde üretilmektedir.
Aracýnýzda minimum 91 oktan normal kurþunsuz
benzin ile minimum 98 oktan süper kurþunsuz
benzin arasýndaki tüm oktan deðerlerine sahip
kurþunsuz benzinleri kullanabilirsiniz.
Dünya çapýnda 40’tan fazla otomobil üreticisi
aracýnýzýn emisyon deðerlerinin iyileþtirilmesini,
motor performansýnýn ve dayanýklýlýðýnýn
artýrýlmasýný saðlayacak yakýt özelliklerini
tanýmlayan yakýt teknik özellikleri belgesini
düzenleyip imzalamýþlardýr (The Worldwide Fuel
Charter, WWFC). Mümkün mertebe WWFC
standartlarýna uygun benzin kullanýlmasý tavsiye
edilmektedir.
Düþük devirlerde ortaya çýkan hafif motor
vuruntusu motorunuza zarar vermez. Ancak
yüksek devirlerde ortaya çýkan sürekli ve þiddetli
vuruntu motorunuza zarar verebilir. Bu durum
en kýsa sürede yetkili servise bildirilmelidir.
Þiddetli vuruntudan kaynaklanan motor hasarý
yeni araç garantisi kapsamýna girmeyebilir.
Uygun oktan deðerine sahip kurþunsuz benzinin
yaný sýra yakýt temizleme özelliði ile korozyonu
önleyici ve stabiliteyi artýrýcý katký maddelerine
sahip benzin kullanýlmasý tavsiye edilmektedir.
Bu tür katký maddelerine sahip benzin
kullanýlmasý yakýt tasarrufunu artýracak, emisyon
deðerlerini azaltacak ve aracýn performansýnýn
korunmasýna yardýmcý olacaktýr.
Düþük kaliteli benzin zor çalýþma, bayýlma ve
sarsýntýlý çalýþma gibi sorunlara neden olabilir.
Bu tür sorunlarla karþýlaþtýðýnýzda aracý servise
götürmeden önce baþka marka benzin
kullanmayý deneyiniz.
103
Metanol
Yakýt Katkýlarý
(Metil veya Odun Ýspirtosu) kurþunsuz benzin
ile harmanlanarak çeþitli konsantrasyonlarda
kullanýlabilmektedir. Piyasada yardýmcý solvent
adý verilen diðer alkol türlerinin yaný sýra %3
veya daha fazla metanol içeren benzinler
satýlmaktadýr
Metanol içeren benzin kullanmayýnýz.
Metanol/benzin karýþýmýnýn kullanýlmasý motorun
zor çalýþmasýna ve teklemesine neden
olabileceði gibi yakýt sisteminin önemli
parçalarýna da zarar verebilmektedir.
Metanol/benzin karýþýmýnýn kullanýmý sonucunda
oluþacak sorunlar araç üreticisinin
sorumluluðunda olmayýp yeni araç garantisi
kapsamýna girmeyebilir.
Yakýt sistemini temizleyici maddelerin rasgele
kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr. Benzinin içerisinde
bulunan katraný ve verniði gidermeyi amaçlayan
bu maddelerin çoðu aktif solvent ve benzeri
kimyasal maddeler içermektedir. Bu maddeler
yakýt sisteminde kullanýlan conta ve diyaframlara
hasar verebilmektedir.
Temiz Hava Yakýtý
Özellikle hava kirliliði oranýnýn yüksek olduðu
bölgelerde birçok benzin çeþidi temiz havaya
katkýda bulunacak þekilde harmanlanmaktadýr.
Yeniden formüle edilmiþ benzin olarak
adlandýrýlan bu yeni karýþýmlar daha temiz yanan
bir yakýt elde edilmesini saðlamaktadýr.
Havanýn temizlenmesine yönelik tüm uðraþlarý
desteklemekteyiz. Siz de mümkün mertebe bu
tür yakýtlarý kullanarak bu çabalara yardýmcý
olabilirsiniz.
104
YAKIT ÖZELLÝKLERÝ – DÝZEL
MOTORLARDA
Aracýnýzda kullanýlmakta olan Dizel Motor için
kükürt oraný 50 ppm veya altýnda dizel yakýtýn
kullanýlmasý gerekmektedir.
Bir çok yakýt istasyonunda Yüksek Kaliteli dizel
Yakýtý bulunmaktadýr. Sadece Setan sayýsý 50
ve daha yüksek olan, çok kaliteli dizel yakýtý
kullanmanýzý önermekteyiz. Bölgenizde
bulabileceðiniz yakýtlar ile ilgili ayrýntýlý bilgi almak
için lütfen yetkili servisinize baþvurunuz.
YAKIT ÝKMALÝ
Yakýt Deposu Kapaðý (Benzin Kapaðý)
Ýç yakýt deposu kapaðý aracýn yolcu tarafýnda
yakýt deposu üst kapaðýnýn altýnda bulunmaktadýr.
Ýç kapaðýn kaybolmasý ya da hasar görmesi
durumunda alacaðýnýz yeni kapak aracýnýza
uygun olmalýdýr.
Yakýt Deposu Kapaðý
DÝKKAT!
Aracýnýza uygun olmayan bir yakýt deposu
kapaðý yakýt sistemi ile emisyon kontrol
sisteminin hasar görmesine neden
olabilecektir. Yerine tam oturmayan bir kapak
yakýt deposuna yabancý maddelerin
kaçmasýna yol açabilir.
DÝKKAT!
Yerine tam olarak oturmayan bir yakýt deposu
kapaðý, Arýza Uyarý Lambasýnýn yanmasýna
neden olabilecektir.
DÝKKAT!
Yakýt taþmasýný ve dökülmesini önlemek için
yakýt deposunu aðzýna kadar doldurmayýnýz.
NOT:
Yakýt pompasýnýn klik sesi çýkartmasý ya da
atmasý deponun dolduðunu göstermektedir.
UYARI!
l Yakýt deposu kapaðý çýkartýlmýþ durumda
iken veya araca yakýt ikmali yapýlýrken aracýn
içinde veya yakýnýnda sigara içmeyiniz.
l Motor çalýþýrken asla yakýt ikmali yapmayýnýz.
Bir çok eyalet yasasýna ve federal yasaya
aykýrý olan bu durum arýza uyarý lambasýnýn
yanmasýna da neden olabilecektir.
NOT:
Kapaðý tek klik sesi duyana kadar ¼ tur
çevirerek sýkýnýz. Bu ses kapaðýn tam olarak
sýkýldýðýný belirmektedir.
Yakýt deposu iç kapaðýnýn düzgün bir þekilde
sýkýlmamasý halinde gösterge grubundaki
Arýza Uyarý Lambasý yanacaktýr. Araca yakýt
ikmali yaptýðýnýzda yakýt deposu iç kapaðýnýn
iyice sýkýldýðýndan emin olunuz.
UYARI!
Aracýn içinde bulunan bir bidona yakýt
doldurulmasý yangýna neden olabilir. Ciddi
þekilde yanabilirsiniz. Benzin bidonlarýný daima
aracýn dýþýnda yere koyarak doldurunuz.
Yakýt Deposu Kapaðý Açýk Mesajý
Araç teþhis sistemi, yakýt deposu kapaðýnýn
tamamen kapalý olmadýðýný, yerine tam
oturmadýðýný ya da hasarlý olduðunu tespit ettiði
takdirde, gösterge tablosunda Kilometre
sayacý/Günlük kilometre sayacý ekranýnda
“GASCAP” (YAKIT DEPOSU KAPAÐINI
KONTROL EDÝNÝZ) mesajý görüntülenecektir.
Kullaným Kýlavuzunun 4. Bölümünde, Gösterge
Tablosu kýsmýna baþvurunuz. Mesajý silmek için
yakýt deposu kapaðýný sýkýca kapatýp kilometre
sayacý sýfýrlama düðmesine basýnýz. Sorun
devam ettiði takdirde aracýn ilk çalýþtýrýlýþýnda
mesaj yine görüntülenecektir. Ayrýntýlý Bilgi için
kullaným kýlavuzunun 7. Bölümünde “Elektronik
Arýza Teþhis Sistemi- OBDII” kýsmýna
baþvurunuz.
DÝKKAT!
Uygun olmayan bir yakýt deposu dolum borusu
kapaðý (benzin kapaðý) kullanýlmasý, yakýt
sistemi veya emisyon kontrol sisteminin zarar
görmesine ve gösterge grubundaki arýza uyarý
lambasýnýn yanmasýna neden olabilir. Yerine
tam oturmayan bir kapak yabancý maddelerin
yakýt sistemine girmesine neden olabilir.
UYARI!
l Motor çalýþýrken asla yakýt ikmali yapmayýnýz
l Yakýt deposu kapaðý çýkartýlmýþ durumda
iken veya araca yakýt ikmali yapýlýrken aracýn
içinde veya yakýnýnda sigara içmeyiniz.
ARACIN YÜKLENMESÝ
Araç yükleme kapasitesi
Ön koltuk sayýsý .......................................... 2
Arka koltuk sayýsý ....................................... 3
Brüt Araç Aðýrlýðý Deðeri (GVWR) . 4435 libre
Brüt Araç Aðýrlýðý Deðeri (GVWR) ... 2012 kg
Brüt Araç Aðýrlýðý Deðeri (GVWR)
GVWR, aracýn izin verilebilir toplam aðýrlýðýdýr.
Bu deðer aracýn aðýrlýðýný, sürücüyü, yolcularý,
yükü ve römork baðlantý aðýrlýðýný içerir. Toplam
yük GVWR deðerini aþmayacak þekilde
ayarlanmalýdýr.
RÖMORK ÇEKME
Bu bölümde aracýnýzla kullanabileceðiniz
römorkla ilgili güvenlik tavsiyeleri ve sýnýr
deðerlerle ilgili bilgiler bulacaksýnýz. Yükünüzü
en etkin ve güvenli þekilde çekebilmek için
römork çekmeden önce bu bilgileri dikkatle
inceleyiniz.
Garantinizin geçerliliðini korumasý için bu
kýlavuzda römork çekme ile ilgili belirtilen þartlarý
ve tavsiyeleri yerine getiriniz.
Römork Çekme Terminolojisi
Aþaðýda yer alan terminoloji bu bölümde
açýklanan bilgileri kavramanýza yardýmcý olacaktýr:
105
Brüt Araç Aðýrlýðý Deðeri (GVWR)
GVWR, aracýn izin verilebilir toplam aðýrlýðýdýr
Bu deðer aracýn aðýrlýðýný, sürücüyü, yolcularý,
yükü ve römork baðlantý aðýrlýðýný içerir. Toplam
yük GVWR deðerini aþmayacak þekilde
ayarlanmalýdýr.
Brüt Römork Aðýrlýðý Deðeri (GTW)
Brüt römork aðýrlýðý deðeri römorkun kendi aðýrlýðý
ile birlikte, römork “yüklü ve harekete hazýr”
durumda iken römorkun içerisinde ya da
üzerinde taþýnan yükün, sarf malzemelerinin ve
ekipmanýn (sabit veya geçici) toplam aðýrlýðýný
içerir. GTW deðerinin doðru bir þekilde
ölçülebilmesi için römorku yükledikten sonra bir
kantarda tarttýrmanýz tavsiye edilmektedir.
Römorku tüm aðýrlýðýný çekecek bir kantarda
tarttýrýnýz.
Brüt Kombine Aðýrlýk Deðeri (GCWR)
Brüt kombine aðýrlýk deðeri (GCWR) aracýnýzla
römorkunuz birlikte tartýldýðýnda izin verilen azami
aðýrlýk deðeridir. (GCWR deðerinin içerisinde
sürücü için 68 kg’lik bir aðýrlýk yer almaktadýr).
Brüt Aks Aðýrlýðý Deðeri (GAWR)
GAWR, ön ve arka akslarýn azami kapasitesini
gösterir. Yükü ön ve arka akslara eþit þekilde
daðýtýnýz. Ön ve arka GAWR deðerlerini
aþmamaya dikkat ediniz.
106
Baðlantý Aðýrlýðý (TW)
Bu deðer römorkun, çeki kancasý üzerine
bindirdiði aþaðýya bastýrma kuvvetini ifade
etmektedir. Bu deðer römork yükünün %
10’undan az ve % 15’inden fazla olmamalýdýr.
Bu deðer çeki kancasý aðýrlýk deðeri ile römork
baðlantý aðýrlýðý deðerinden düþük olaný
aþmamalýdýr. Bu deðer römork yükünün %
4’ünden ve her halükarda 25 kg.’den daha az
olmamalýdýr. Bu deðeri de aracýnýzýn yükü olarak
düþünmeniz gerekir.
UYARI!
Düzgün bir þekilde ayarlanmamýþ römork
baðlantý sistemi aracýn yol tutuþ özelliklerini,
dengesini ve fren performansýný olumsuz bir
þekilde etkileyerek kaza yapmanýza neden
olabilecektir. Ayrýntýlý bilgi için kullandýðýnýz
römork ve baðlantý sisteminin üreticisine ya
da saygýn bir römork/karavan bayiine danýþýnýz.
UYARI!
Azami ön ve arka GAWR deðerlerini
aþmamanýz önemlidir. Bu iki deðerden
herhangi birinin aþýlmasý tehlike yaratabilir.
Aracýnýzýn kntrolünü kaybedebilir ve kaza
yapabilirsiniz.
Ön Alan
Römorkun ön kýsmýnýn azami uzunluðunu ve
geniþliðini ifade etmektedir.
Römork Sallanma Kontrol Sistemi
Römork sallanma kontrol sistemi çeki kancasý
ile römork baðlantý kolu arasýnda yer alan ve
yolculuk sýrasýnda römorkun istenmeden
sallanmasýný önlemek amacý ile baðlantýyý uzatýp
kýsaltarak sürtünmeyi ayarlayan teleskopik bir
baðlantýdan oluþmaktadýr.
Yük Taþýyýcý Baðlantý Kolu
Yük taþýyýcý baðlantý kolu, römork çeki
kancasýnda ya da aracýn diðer bir baðlantý
noktasýnda bulunan bir cisim gibi, römork çeki
kancasý aðýrlýðýný desteklemektedir. Bu tür
baðlantý kollarý günümüzde piyasada çok raðbet
görmekte ve küçük ila orta boy römorklarda
yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.
Römork Çekme Aðýrlýðý (Azami Römork Aðýrlýðý)
Aþaðýdaki tabloda farklý motor/þanzýman uygulamalarýna göre azami römork aðýrlýklarý yer almaktadýr.
Motor/Þanzýman
2.0L Benzinli Otomatik
2.4L Benzinli Otomatik
1.8L Benzinli Manuel
2.4L Benzinli Otomatik/Manuel, Römork
Hazýrlýk Paketi (AHC) ile donatýlmýþ
2.0L Otomatik/Manuel, Römork
Hazýrlýk Paketi (AHC) ile donatýlmýþ
Ön alan
4.0 metre kare
4.0 metre kare
4.0 metre kare
Azami GTW (Brüt Römork Aðýrlýðý) Azami Baðlantý Aðýrlýðý (bkz. Not 1)
1200 kg
80 kg
1200 kg
80 kg
1200 kg
80 kg
4.0 metre kare
1200 kg
80 kg
4.0 metre kare
1200 kg
80 kg
4.0 metre kare
2.0L Dizel motor
Azami römork çekme hýzlarý için trafik yasasýna baþvurunuz.
1200 kg
80 kg
NOT 1 - Römork baðlantý aðýrlýðý birleþik yolcu
ve yük aðýrlýðýnýn bir parçasý olarak
deðerlendirilmeli ve asla Lastik ve Yükleme
bilgileri etiketinde belirtilen aðýrlýk deðerini
aþmamalýdýr. Bu kýlavuzda yer alan Lastik –
Güvenlik Bilgileri baþlýklý bölüme baþvurunuz.
Römork ve Baðlantý Aðýrlýðý
Tekerleklerin üzerine dengeli bir þekilde
daðýtýlmýþ ya da römorkun arkasýna daha fazla
aðýrlýk bindirecek þekilde yerleþtirilmiþ yükler
römorkun ciddi bir þekilde saða sola
yalpalamasýna ve hem römorkun hem de aracýn
kontrolünü kaybetmenize neden olabilecektir.
Römorklardan kaynaklanan bir çok kazanýn
nedeni römorkun, ön kýsmý daha aðýr olacak
þekilde yüklenmemesidir.
Römork baðlantý kolu üzerinde belirtilen azami
baðlantý aðýrlýðý deðerini asla aþmayýnýz.
Aracýn ön veya arka aksýna binen yükü
hesaplarken aþaðýda belirtilen hususlarý dikkate
alýnýz :
l Römork baðlantý aðýrlýðý
l Aracýnýza yüklenen diðer yüklerin veya
donanýmýn aðýrlýðý
l Sürücü ile yolcularýn aðýrlýðý
NOT:
Römorkun içine veya üzerine konulan her
þeyin aracýnýza yük eklediðini unutmayýnýz.
Fabrikada ya da bayide takýlan isteðe baðlý
aksesuarlar da aracýnýzýn toplam yüküne
dahil edilmelidir. Aracýnýzýn azami yolcu ve
yük taþýma kapasitesi için bu kýlavuzun Lastik
Güvenlik Bilgileri baþlýklý bölümünde yer
alan Lastik ve Yükleme Bilgileri Etiketine
baþvurunuz.
Römork Çekme Koþullarý
Aracýnýzýn güç aktarma sistemi aksamýnýn rodaj
döneminde düzgün bir þekilde alýþmasý için
aþaðýda belirtilen önerilere uyunuz:
DÝKKAT!
l Ýlk 805 kilometre boyunca römork
çekmeyiniz. Aksi takdirde aracýnýzýn hasar
görmesine neden olabilirsiniz.
l Römork çektiðiniz ilk 805 kilometre boyunca
80 km/s hýzý aþmayýnýz.
107
Bu kýlavuzun 8inci Bölümünde belirtilen bakým
programýna uyunuz. Römork çekerken asla
GAWR veya GCWR deðerlerini aþmayýnýz.
UYARI!
Römorkun hatalý bir þekilde çekilmesi
yaralanmalarla sonuçlanan bir kazaya neden
olabilecektir. Römorkunuzu mümkün olan en
güvenli þekilde çekebilmek için aþaðýda yer
alan önerilere uyunuz.
Eþyalarýnýzýn römork içerisinde, seyir
esnasýnda hareket etmeyecek þekilde
sabitlendiðinden emin olunuz. Tamamen
sabitlenmemiþ eþyalar seyir esnasýnda hareket
ederek sürücünün direksiyon hakimiyetini
zorlaþtýrabilmektedir. Aracýnýzýn hakimiyetini
kaybedip kaza yapabilirsiniz.
l
l
l
Tüm römork baðlantýlarý aracýnýza profesyonel
bir þekilde monte edilmelidir.
Aracýnýzla eþya taþýrken veya römork çekerken
aracýnýzý veya römorkunuzu aþýrý derecede
yüklemeyiniz. Aþýrý yükleme direksiyon
hakimiyetini kaybetmenize ve frenlerin,
akslarýn, motorun, þanzýmanýn, direksiyon ve
süspansiyon sisteminin, þasi yapýsýnýn ya da
lastiklerin performansýnýn düþmesine ya da
hasar görmesine neden olabilecektir.
Aracýnýzla römork arasýnda daima emniyet
zincirleri kullanýnýz. Emniyet zincirlerini daima
108
araç çeki kancasý baðlantýsý çerçevesine ya
da kancalý tespit elemanlarýna baðlayýnýz.
Zincirleri baðlantý kolunun altýndan çapraz
þekilde geçiriniz ve dönüþler için biraz gevþek
býrakýnýz.
l Römorklu araçlar eðimli yerler park
edilmemelidir. Aracýnýzý park ttikten sonra
mutlaka park frenini çekiniz. Þanzýmaný P
(park) konumuna getiriniz. Düz þanzýmanlý
araçlarda geri vitese takýnýz. Römorkun
tekerleklerinin önüne mutlaka takoz koyunuz.
l GCWR deðerini asla aþmayýnýz.
l Toplam yük aðýrlýðý, araç ile römork arasýnda,
aþaðýda belirtilen dört deðer aþýlmayacak
þekilde daðýtýlmalýdýr:
1. GVWR
2. GTW
3. GAWR
4. Kullanýlan römork baðlantýsýnýn aðýrlýðý
Römork Çekme Koþullarý – Lastikler
- Kompakt yedek lastik takýlý iken römork
çekmeye teþebbüs etmeyiniz.
- Aracýn güvenli ve tatminkar bir þekilde
çalýþmasý bakýmýndan lastiklerin uygun basýnca
sahip olmasý çok önemlidir. Uygulanmasý
gereken lastik þiþirme prosedürleri için bu
kýlavuzun Lastikler – Genel bilgiler bölümünde
Lastik Hava Basýncý konusuna baþvurunuz.
- Römorku kullanmaya baþlamadan önce
römork lastiklerinin hava basýnçlarýnýn doðru
deðerlerde olup olmadýðýný da kontrol ediniz.
- Römork çekmeye baþlamadan önce lastiklerde
aþýnma veya gözle görülür hasar olup
olmadýðýný kontrol ediniz. Uygulanmasý gereken
lastik kontrol prosedürleri için bu kýlavuzun
Lastikler – Genel bilgiler bölümünde Lastik
Aþýnma Göstergeleri konusuna baþvurunuz
- Aracýnýza yeni lastik almak istediðinizde
uygulanmasý gereken lastik seçimi prosedürleri
için bu kýlavuzun Lastikler – Genel bilgiler
bölümünde Yeni Lastik Alýrken konusuna
baþvurunuz. Daha yüksek yük taþýma
kapasitesine sahip lastikler takýlmasý aracýnýzýn
GVWR ve GAWR deðerlerini artýrmayacaktýr.
Römork Çekme Koþullarý – Römork Frenleri
- Aracýnýzýn hidrolik fren sistemini veya vakum
sistemini römorkun fren veya vakum sistemine
baðlamayýnýz. Bu durum frenlerinizin yetersiz
kalmasýna ve yaralanmanýza neden
olabilecektir.
- Hidrolik kumandalý fren sistemi ile donatýlmýþ
bir römork çekilirken elektronik fren kumanda
mekanizmasý kullanýlmasýna gerek yoktur.
- Aðýrlýðý 450 kilogramdan fazla olan römorklarýn
fren tertibatý ile donatýlmasý önerilmektedir.
Aðýrlýðý 750 kilogramdan fazla olan römorklarda
ise fren tertibatý bulunmasý zorunludur.
DÝKKAT!
Yüklü römork aðýrlýðý 450 kilogramdan fazlaysa
römorkun yeterli kapasiteye sahip kendi
frenleri bulunmalýdýr. Aksi halde fren
balatalarýnýn aþýnmasý hýzlanabilir, fren pedalý
aðýrlaþabilir ve duruþ mesafeleri uzayabilir.
NOT:
Avrupa’da yüyürlükte olan yasalar uyarýnca
aðýrlýðý 3500 kg’ya kadar olan frenli
römorklarýn ikinci bir baðlantý ya da acil
durum kablosu ile donatýlmalarý
gerekmektedir.
UYARI!
Römorkunuzun fren sistemini aracýnýzýn
hidrolik fren hatlarýna baðlamayýnýz. Fren
sisteminize aþýrý yük bindirebilir ve
arýzalanmasýna neden olabilir. Ýhtiyacýnýz
olduðu bir anda frenler çalýþmayabilir ve kaza
yapabilirsiniz.
Ne tür olursa olsun, bir römork çekerken fren
mesafeniz uzayacaktýr. Römork çekerken
önünüzdeki araçla aranýzda normalden daha
fazla mesafe býrakmanýz gerekmektedir. Aksi
takdirde kaza yapabilirsiniz.
Römork Çekme Koþullarý – Römork
Lambalarý & Kablo tesisatý
Römork çekerken römork boyu ne olursa olsun
yol güvenliði için römorkun kendi fren lambalarý
ve dönüþ sinyalleri bulunmalýdýr.
Römork Çekme Paketinde 7 ve 13 uçlu birer
kablo demeti bulunabilecektir. Üretici tarafýndan
onaylanmýþ bir römork kablo demeti ve soketi
kullanýnýz.
NOT:
Bu kablolarý aracýn kablo demetine
baðlamayýnýz.
Aracýn komple römork elektrik baðlantýsý hazýrlýðý
yapýlmýþtýr, kablo demetini bir römork soketine
baðlamanýz yeterli olacaktýr.
Uç
Numarasý
1
2
3
Ýþlevi
Kablo Rengi
Sol dönüþ sinyali
Sarý
Arka sis lambasý
Mavi
Toprak hattý/
Beyaz
Ortak dönüþ hattý
4
Sað dönüþ sinyali
Yeþil
5
Sað arka lamba,
Kahverengi
Yan lambalar ve
Arka Plaka lambasýb
6
Fren lambalarý
Kýrmýzý
7
Sol Arka Lamba,
Siyah
Yan Lambalar ve
Arka Plaka lambasýb
b
Arka plaka lambasý, hiç bir ampulü 5 ve 7
numaralý uçlarla ortak bir baðlantýya sahip
olmayacak þekilde baðlanmalýdýr.
7 Uçlu Soket
109
7
13 Uçlu Soket
Uç
Ýþlevi
Kablo Rengi
Numarasý
1
Sol dönüþ sinyali
Sarý
2
Arka sis lambasý
Mavi
a
Toprak hattý/1 ve 2
Beyaz
3
ila 4 ila 8 numaralý Uçlar için
Ortak dönüþ hattý
4
Sað dönüþ sinyali
Yeþil
5
Sað arka lamba,
Kahverengi
Yan lambalar ve
Arka Plaka lambasýb
6
Fren lambalarý
Kýrmýzý
110
Sol Arka Lamba,
Siyah
Yan Lambalar ve
Arka Plaka lambasýb
8
Geri Vites Lambalarý Kýrmýzý/Siyah
9
Sabit güç kaynaðý Kahverengi/
(+12V)
Beyaz
10
Kontak anahtarýna
Kýrmýzý
baðlý güç kaynaðý
(+12V)
a
10 numaralý Uç
Beyaz
11
dönüþ hattý
12
Boþ
Kýrmýzý/Mavi
a
13
9 numaralý Uç
Beyaz
dönüþ hattý
Not : Eskiden “Römork Baðlantýsý Kodu” için
ayrýlan 12 numaralý uç þu anda boþtur.
a
Üç dönüþ hattýnýn hiçbiri römorkta bir elektrik
baðlantýsýna sahip olmamalýdýr.
b
Arka plaka lambasý, hiç bir ampulü 5 ve 7
numaralý uçlarla ortak bir baðlantýya sahip
olmayacak þekilde baðlanmalýdýr.
Römork Çekme Tavsiyeleri
Uzun bir yolculuða çýkmadan önce, trafiðin
yoðun olmadýðý bir alanda römorkla dönüþ, fren
ve geri manevra alýþtýrmalarý yapýnýz.
Düz þanzýmanlý araçlarda debriyajýn aþýrý
derecede kaçýrmasýný önlemek amacý ile tüm
kalkýþlarý BÝRÝNCÝ viteste yapýnýz.
Römork Çekme Tavsiyeleri – Elektronik Hýz
Kontrolü (Eðer Mevcutsa)
- Çok iniþ çýkýþlý bölgelerde ve aðýr yük çekerken
elektronik hýz kontrolü sistemini kullanmayýnýz.
- Elektronik hýz kontrol sistemi devrede iken
aracýn hýzýnda 16 km/s’den daha fazla bir
düþüþ yaþadýðýnýz takdirde araç normal hýzýný
muhafaza edecek hale gelene kadar sistemi
devreden çýkartýnýz.
- Yakýt ekonomisini azami düzeye çýkartabilmek
için hýz kontrol sistemini sadece düz yollarda
ve hafif yükler çekerken kullanýnýz.
Römork Çekme Tavsiyeleri – Soðutma
Sistemi
Motorun ve þanzýmanýn aþýrý ýsýnmasý olasýlýðýný
azaltmak için aþaðýda belirtilen önlemleri almanýz
gerekmektedir :
- Þehir içinde
Kýsa süreli duruþlarda þanzýmaný boþa alýp rölanti
devrini artýrýnýz.
- Otoyolda
Hýzýnýzý azaltýnýz.
- Klima
Geçici olarak kapatýnýz.
- Ayrýntýlý bilgi için bu kýlavuzun “Aracýnýzýn
Bakýmý” bölümünde Soðutma Sistemi
konusuna baþvurunuz.
Römork Baðlantý Noktalarý
Etkin ve güvenli bir þekilde römork çekebilmek
için aracýnýzýn ekstra donanýma ihtiyacý olacaktýr.
Römork çekme baðlantýsý aracýnýza araç
üzerindeki baðlantý noktalarý kullanýlarak
baðlanmalýdýr. Doðru baðlantý noktalarý için
yandaki tabloya bakýnýz. Römork yalpalama
kumandalarý ve frenleme donanýmý, römork
eþitleme (seviye ayar) donanýmý ve düþük profilli
aynalar gibi baþka donanýmlar gerekebilir ve
þiddetle tavsiye edilir.
Azami Arka Çýkýntý Ölçüleri
Aracýn arka çýkýntýsý arka aksýn orta çizgisi ile
arka tamponun ucu arasýndaki mesafedir. Bu
aracýn azami çýkýntýsý 842 milimetredir.
BÝLYA
MERKEZÝ
BAÐLANTI DELÝKLERÝ
ARACIN MOTOR KARAVANIN
ARKASINDA ÇEKÝLMESÝ
Aracýn baþka bir aracýn arkasýnda
çekilmesi (Dört tekerlek te yerde iken
düz çekme)
ARAÇ MERKEZ
HATTI
TEKERLEK MERKEZ HATTI
Römork çekme baðlantý noktalarý ve çýkýntý
ölçüleri
A (þasinin her iki yanýnda alt
tarafta bulunan baðlantý
delikleri)
427.42 mm
B (römork baðlantýsý tipine
baðlý olarak farklýlýk
gösterebilmektedir)
942 mm
C
522 mm
DÝKKAT!
Bu aracý dört tekerleði de yerde iken
ÇEKMEYÝNÝZ. Güç aktarma organlarý hasar
görecektir.
NOT:
Aracýn çekilmesi gerektiðinde hiçbir
tekerleðinin zeminle temas etmediðinden
emin olunuz.
111
112
6
ACÝL DURUMLAR
l
l
l
l
l
l
l
l
DÖRTLÜ FLAÞÖR .....................................................114
ARACINIZ HARARET YAPARSA ..............................114
OTOMATÝK ÞANZIMANIN AÞIRI DERECEDE
ISINMASI ....................................................................114
ARACIN KRÝKOYA KALDIRILMASI VE LASTÝK
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ .......................................................115
l Krikonun Yeri .........................................................115
l Yedek Lastik Yuvasý ..............................................115
l Aracý Krikoya Kaldýrmak için Yapýlmasý
Gereken Hazýrlýklar ................................................115
l Krikoya Kaldýrma Ýþlemi Talimatlarý .....................115
AKÜ ZAYIFLADIÐINDA TAKVÝYE ÝLE ÇALIÞTIRMA 117
KAYGAN ZEMÝNLERDE ARAÇ KULLANMA ...........118
l Hýzlanma .................................................................118
l Yola Tutunma .........................................................118
SAPLANMIÞ ARACIN KURTARILMASI ....................118
ARIZALI ARACIN ÇEKÝLMESÝ ..................................119
l Kontak Anahtarý ile ................................................119
l Kontak Anahtarý Olmaksýzýn .................................119
113
DÖRTLÜ FLAÞÖR
NOT:
Flaþör uzun süre açýk kalýrsa aracýn aküsünü
boþaltabilir.
ARACINIZ HARARET YAPARSA
Dörtlü Flaþör
Dörtlü flaþör düðmesi ön panelinin ortasýnda, radyonun altýnda bulunmaktadýr. Dörtlü Flaþörü yakmak için
gösterge paneli üzerindeki düðmeye
basýnýz. Dörtlü Flaþör Düðmesine basýldýðýnda
ön ve arka tüm dönüþ sinyalleri ve gösterge
tablosundaki dönüþ sinyali göstergeleri yanýp
sönecektir. Dörtlü flaþörü kapatmak için
düðmeye ikinci defa basýnýz.
Bu acil durum uyarý sistemini araç hareket
halindeyken kullanmayýnýz. Aracýnýzý kullanýlamaz
halde iken diðer sürücüler için bir tehlike yarattýðý
durumlarda kullanýnýz.
Yardým için aracý terk etmeniz gerektiðinde
kontak anahtarý OFF konumundayken de Dörtlü
Flaþör çalýþmaya devam edecektir.
114
Aþaðýda belirtilen durumlarda gerekli önlemleri
alarak hararet riskini azaltabilirsiniz.
l Otoyollarda - Yavaþlayýnýz.
l Þehir içi trafik - Araç durduðunda, vitesi boþa
alýnýz ancak motorun rölanti devrini
arttýrmayýnýz.
Ýbrenin “H” bölgesine (kýrmýzý bölge) kadar
yükselmesi durumunda sesli uyarý verilecektir.
Aracý hemen saða çekip durdurunuz. Ýbre normal
bölgeye gelinceye kadar klimayý kapatarak aracý
rölantide çalýþtýrýnýz. Ýbrenin bir dakikadan daha
uzun bir süre “H” bölgesinde (kýrmýzý bölge)
kalmasý halinde motoru derhal durdurup servisi
çaðýrýnýz.
NOT:
Hararet yükselmeye baþladýðýnda, düþürmek
için aþamalý olarak bazý iþlemler
yapabilirsiniz. Klimanýz açýksa kapatýnýz.
Klima sistemi motor soðutma sisteminin
hararetini arttýrýr ve klima kapatýldýðýnda bu
ýsý kaybolur. Sýcaklýk kumandasýný azami
sýcaklýk konumunda çalýþtýrýnýz, Hava
Yönlendirme düðmesini zemin hava
çýkýþlarýna, fan kumandasýný Yüksek
kademeye getiriniz. Bu durumda aracýn
kalorifer sistemi radyatöre destek olur ve
motor soðutma sistemindeki aþýrý ýsýnmayý
aracýn kabinine taþýr.
DÝKKAT!
Motor soðutma sistemi aþýrý ýsýnmýþ durumda
iken yola devam etmek aracýnýza hasar
verebilir. Hararet göstergesinin ibresi “H”
(Sýcak) bölgesine kadar yükseldiði taktirde
aracý hemen saða çekip durdurunuz. Ýbre
normal bölgeye gelinceye kadar klimayý
kapatarak aracý rölantide çalýþtýrýnýz. Gerekli
önlemleri aldýktan sonra ibre hala “H”
bölgesinden aþaðý inmiyorsa motoru derhal
durdurup servisi çaðýrýnýz.
UYARI!
Aþýrý derecede ýsýnmýþ soðutma sistemi
tehlikelidir. Radyatörden fýþkýran sýcak sývý
veya buhar ciddi bir þekilde yaralanmanýza
neden olabilir. Aracýnýz aþýrý hararet yaptýysa
servis çaðýrabilirsiniz. Motor bölmesine
kendiniz bakmak isterseniz bu kýlavuzun 7nci
bölümüne baþvurunuz. Soðutma Sistemi
Basýnçlý Radyatör Kapaðý baþlýklý paragrafta
yer alan talimatlara uyunuz.
OTOMATÝK ÞANZIMANIN AÞIRI
DERECEDE ISINMASI
Sýcak havalarda uzun süre yüksek hýzlarda
seyrettiðiniz taktirde otomatik þanzýman yaðý
aþýrý derecede ýsýnabilecektir. Bu durumda
þanzýman yaðý hararet lambasý yanacak ve araç
istediðiniz hýzýn korunabilmesini saðlamak amacý
ile otomatik þanzýman soðuyana kadar hafifçe
yavaþlayacaktýr. Yüksek hýzý koruduðunuz
takdirde þanzýman yaðý yeniden ýsýnacak ve bu
durum tekrar edecektir.
UYARI!
Trafik akýþýnýn olduðu tarafta lastik
deðiþtirmeye çalýþmayýnýz. Krikoyu kullanýrken
veya lastiði deðiþtirirken bir araç tarafýndan
çarpýlma tehlikesini ortadan kaldýrabilmek için
aracý trafik akýþýndan mümkün olduðu kadar
uzaða park ediniz.
ARACIN KRÝKOYA KALDIRILMASI
VE LASTÝK DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
UYARI!
l Kriko ile kaldýrýlmýþ bir aracýn altýna girmek
tehlikelidir. Araç krikodan kayýp üzerinize
düþebilir, ezilebilirsiniz. Vücudunuzun hiçbir
kýsmýný krikoya kaldýrýlmýþ bir aracýn altýna
sokmayýnýz. Kaldýrýlmýþ bir aracýn altýna
girmeniz gerektiðinde aracý lifte
kaldýrýlabileceði bir servise götürünüz.
l Kriko sadece lastik deðiþtirmek amacý ile
tasarlanmýþ bir takýmdýr. Kriko onarým ve
bakým amacý ile aracýn kaldýrýlmasýný
saðlamak için kullanýlmamalýdýr. Araç ancak
düzgün bir zemin üzerinde krikoya
kaldýrýlmalýdýr. Buzlu ve kaygan zeminlerde
aracý krikoya kaldýrmayýnýz.
Krikonun Yeri
Kriko ve kriko kolu bagaj zemin kaplamasýnýn
altýnda bulunmaktadýr.
l
Yedek Lastik Yuvasý
Kompakt yedek lastik bagaj zemin kaplamasýnýn
altýnda bulunmaktadýr.
Yedek Lastiðin Çýkartýlmasý
Zemin kaplamasýný kaldýrýp tutamaðý aþaðýya
doðru çekiniz.
Aracý düz ve saðlam bir zemine park ediniz.
Buzlu ve kaygan zeminlere park etmeyiniz. Park
freni kolunu çekiniz ve vites kolunu PARK
konumuna (otomatik þanzýmanlý araçlarda) veya
GERÝ vites konumuna (düz þanzýmanlý araçlarda)
getiriniz. Kontaðý kapatýnýz.
Deðiþtireceðiniz
lastiðin çaprazýnda
kalan tekerleðin
önüne ve arkasýna
takoz koyunuz.
Örneðin sað ön
lastiði deðiþtiriyorsanýz sol arka
TAKOZ
tekerleðe takoz
koyunuz.
Araç krikoya kaldýrýlýrken araçta kimse
bulunmamalýdýr.
l
Yedek Lastik ve Kriko
Aracý Krikoya Kaldýrmak için Yapýlmasý
Gereken Hazýrlýklar
Dörtlü flaþörleri yakýnýz.
l
Krikoya Kaldýrma Ýþlemi Talimatlarý
Krikoyu ve kriko kolunu takým halinde yedek
lastik yuvasýndan çýkartýnýz.Kriko kolunu serbest
býrakmak için kriko vidasýný sola doðru çevirdikten
sonra kolu krikodan ayýrýnýz.
115
2. Tekerlekler henüz yerdeyken tekerlek bijon
somunlarýný bir tur sola çevirerek gevþetiniz ama
çýkartmayýnýz.
Krikoya Kaldýrma Noktalarý
DÝKKAT!
Aracý 3. adýmda belirtilenler dýþýnda bir
noktadan krikoya kaldýrmaya teþebbüs
etmeyiniz.
3. Aracýn saðýnda ve solunda iki adet ön ve iki
adet arka kriko kaldýrma noktasý bulunmaktadýr.
Öndeki noktalar üçgen þeklinde arkadaki
noktalar ise dikdörtgen þeklinde oluþturulmuþtur.
Plastik kaplama panelleri ile donatýlmýþ araçlarda,
plastik kaplama, krikoya kaldýrma noktalarýnýn
bulunduðu yerlerde kesilerek eriþim saðlanmýþtýr.
116
Krikonun tamamen oturduðundan emin olmadan
aracý kaldýrmayýnýz.
4.Kriko vidasýný, kriko aracýn altýna yerleþtirilebilecek hale gelinceye kadar sola doðru çeviriniz.
Krikoyu yerleþtirdikten sonra, kriko vidasýný, kriko
tablasý deðiþtirmek istediðiniz tekerleðe en yakýn
kaldýrma noktasýna düzgün bir þekilde oturana
kadar saða doðru çeviriniz. Krikonun tamamen
oturduðundan emin olmadan aracý kaldýrmayýnýz.
UYARI!
Aracýn gereðinden fazla kaldýrýlmasý, aracýn
dengesiz hale gelmesine neden olabilir. Araç
krikodan kayabilir ve yakýnýndaki kiþilere zarar
verebilir. Aracý sadece lastiðin çýkarýlmasý için
gerekli olan yüksekliðe kaldýrýnýz.
5. Kriko kolunu saða doðru çevirerek aracý
kaldýrýnýz. Aracý sadece yedek lastiði takmaya
yetecek kadar kaldýrýnýz. Ne kadar az kaldýrýrsanýz
aracýn dengesini o kadar korursunuz.
6. Bijon somunlarýný söktükten sonra tekerleði
ve varsa jant kapaðýný Yedek lastiði takýnýz. Bijon
somunlarýný konik yüzeyleri tekerleðe bakacak
þekilde takýnýz. Bijon somunlarýný hafifçe sýkýnýz.
Aracý krikodan düþürme riskine girmemek için
araç tamamen yere indirilmeden bijon
somunlarýný sýkmayýnýz.
UYARI!
Yaralanmamak için jant kapaklarýný, keskin
kenarlarýna dokunmamaya özen göstererek
dikkatli bir þekilde çýkartýp takýnýz.
NOT:
Jant kapaðý tekerleðe bijon somunlarý
yardýmýyla tespit edilmektedir. Aracýn orijinal
tekerleðini takarken jant kapaðýný lastik
supabýna göre hizalayarak tekerleðe
yerleþtirdikten sonra bijon somunlarýný
takýnýz.
7. Kriko kolunu sola doðru çevirerek aracý yere
indiriniz.
8. Bijon somunlarýný sýkýnýz. Bijon somunlarýný
sýkarken güç almak için kolu aþaðýya doðru
bastýrýnýz. Bijon somunlarýný dönüþümlü olarak
iki defa sýkýnýz. Bijon somunlarýný 100 Nm tork
deðerine sýkýnýz. Bijon somunlarýnýn doðru deðere
sýkýlýp sýkýlmadýðýndan kuþku duyuyorsanýz emin
olmak için yetkili servisinizde veya bir bakým
istasyonunda tork anahtarý ile kontrol ettiriniz.
9. Tekerlek takozlarýný çektikten sonra krikoyu
serbest kalana kadar indiriniz. Kriko kolunu
krikoya takýp yedek lastik yuvasýna yerleþtiriniz.
Kriko takýmýný sunulan tespit elemanlarýyla
sabitleyiniz.
UYARI!
Yerine tam oturmamýþ bir lastik veya kriko bir
çarpýþma ya da ani frenleme sýrasýnda ileri
fýrlayarak aracýn içindeki kiþiler için tehlike
yaratabilir. Kriko parçalarýný ve yedek lastiði
daima özel bölmelerinde muhafaza ediniz.
10. Patlak (inik) lastiði bagaja yerleþtiriniz ve
en kýsa zamanda onarýnýz ya da deðiþtiriniz.
UYARI!
Yerine tam oturmamýþ bir lastik bir çarpýþma
ya da ani frenleme sýrasýnda ileri fýrlayarak
aracýn içindeki kiþiler için tehlike yaratabilir.
Patlak (inik) lastiði en kýsa zamanda onarýnýz
ya da deðiþtiriniz.
11. Ýlk fýrsatta lastik hava basýncýný kontrol ediniz.
Gerekiyorsa düzeltiniz.
AKÜ ZAYIFLADIÐINDA TAKVÝYE ÝLE
ÇALIÞTIRMA
UYARI!
Motor kaputunu açtýðýnýzda radyatör soðutma
fanýna dikkat ediniz. Kontak açýkken her an
devreye girebilir. Yaralanabilirsiniz.
UYARI!
Aracýnýzý çalýþtýrmak için itmeye veya çekmeye
çalýþmayýnýz. Otomatik þanzýmanlý araçlar bu
þekilde çalýþtýrýlamaz. Yanmamýþ yakýt katalitik
konvertöre girebilir ve motor çalýþtýrýldýðýnda
yanmaya baþlayarak hem konvertöre hem de
aracýnýza zarar verebilir. Aracýn aküsü
boþalmýþsa bir takviye aküden veya baþka bir
aracýn aküsünden çalýþtýrýlmasý için takviye
kablolarý kullanýlabilir. Aracýn bu þekilde
çalýþtýrýlmasý, doðru yapýlmadýðý takdirde
tehlikeli olabilir. Bu nedenle için bu prosedürü
dikkatle uygulayýnýz
UYARI!
Koruyucu gözlük takýnýz ve saat, künye gibi
elektrik kontaðýna yol açabilecek madeni
aksesuarlarýnýzý çýkartýnýz. Aksi takdirde ciddi
bir þekilde yaralanabilirsiniz.
1. Koruyucu gözlük takýnýz ve saat, künye gibi
elektrik kontaðýna yol açabilecek madeni
aksesuarlarýnýzý çýkartýnýz.
2. Baþka bir araçta bulunan bir aküden takviye
saðlandýðýnda bu aracý takviye kablosunun
eriþebileceði ve araçlarýn birbirine temas
etmeyeceði bir uzaklýða park ediniz. Her iki
aracýn park frenini çekip otomatik þanzýmaný
PARK konumuna (düz þanzýmaný BOÞA) alarak
kontak anahtarýný OFF konumuna getiriniz.
3. Kaloriferi, radyoyu ve tüm gereksiz elektrik
yüklerini kapatýnýz.
4.Kapakta bulunan iki adet kelebek somun
yardýmýyla akünün üzerindeki hava giriþ kanalýný
sökünüz.
5. Takviye kablosunun bir ucunu takviye
aküsünün pozitif kutup baþýna baðlayýnýz. Ayný
kablonun diðer ucunu boþalmýþ akünün pozitif
kutup baþýna baðlayýnýz.
UYARI!
Akü elektrodu yakýcý bir asit çözeltisidir; akü
elektrodunun gözünüze, cildinize veya
giysilerinize temas etmemesine özen
gösteriniz. Takviye kablosu kýskaçlarýný
takarken akünün üzerine eðilmeyiniz ve
kýskaçlarýn birbirleriyle temas etmesine
müsaade etmeyiniz. Gözünüze veya cildinize
asit sýçramasý halinde bölgeyi bol su ile
yýkayýnýz.
Akü yanýcý ve parlayýcý hidrojen gazý üretir.
Havalandýrma deliklerinin yakýnýna kývýlcým ve
ateþle yaklaþmayýnýz. 12 volttan daha güçlü
takviye akü veya baþka takviye kaynaðý
kullanmayýnýz.
117
6. Diðer kabloyu önce takviye aküsünün negatif
kutup baþýna, daha sonra da aküsü boþalmýþ
aracýn negatif kutup baþýna baðlayýnýz. Kablonun
tam olarak temas etmesini saðlayýnýz.
7. Aracýnýz Sentry Key Immobilizer sistemi ile
donatýlmýþ ise kontak anahtarýný START
(ÇALIÞTIRMA) konumuna getirmeden önce 3
saniye süreyle ON (AÇIK) konumunda tutunuz.
8. Takviye akünün bulunduðu aracýn motorunu
çalýþtýrýp birkaç dakika rölantide býrakýnýz. Daha
sonra aküsü boþalmýþ aracýn motorunu
çalýþtýrýnýz.
9. Takviye kablolarýný çýkarýrken yukarýdaki iþlem
sýrasýný tersinden harfiyen takip ediniz. Hareketli
kayýþlara ve fana dikkat ediniz.
KAYGAN ZEMÝNLERDE ARAÇ
KULLANMA
Hýzlanma
Karla kaplý, ýslak veya kaygan zeminlerde aniden
hýzlanma ön tekerleklerin tehlikeli bir þekilde
saða veya sola çekmesine neden olabilir. Bu
durum ön tekerleklerin (motor gücünün aktarýldýðý
tekerleklerin) yol zeminine tutunmasýnda bir fark
olduðunda ortaya çýkar.
118
UYARI!
Kaygan zeminlerde aniden hýzlanma tehlikeli
sonuçlar doðurabilir. Yola tutunmanýn eþit
olmamasý ön tekerleklerin aniden saða veya
sola çekmesine neden olabilir. Aracýn
kontrolünü kaybedip kaza yapabilirsiniz. Aracýn
yola tutunmasýnýn zayýf olduðu durumlarda
(buz, kar, yaðmur, çamur, mýcýr vb.) yavaþ
yavaþ ve dikkatli bir þekilde hýzlanýnýz.
Yola Tutunma
Özellikle ýslak ve kaygan zeminlerde lastik ile
yol zemini arasýnda bir su tabakasý oluþabilir.
Kýzaklama olarak bilinen bu durum aracýn yola
tutunamamasýna ve frenleme kabiliyetinin
zayýflamasýna yol açarak aracýn hakimiyetini
kaybetmenize neden olabilir. Bu riski azaltmak
için aþaðýda belirtilen önlemleri alýnýz:
1. Yaðmurlu havalarda ve zeminin kaygan
olduðu bölgelerde yavaþlayýnýz.
2. Yolun üzerinde su birikintileri varsa
yavaþlayýnýz.
3. Lastik aþýnma göstergeleri göründüðü anda
lastikleri deðiþtiriniz.
4. Lastik hava basýnçlarýný doðru ayarlayýnýz.
5. Ani duruþlarda bir kazaya neden olmamak
için önünüzdeki araç ile aranýzda yeterli bir duruþ
mesafesi býrakýnýz.
SAPLANMIÞ BÝR ARACIN
KURTARILMASI
NOT:
Aracýnýz Çekiþ Kontrol sistemi ile
donatýlmýþsa aracý saplandýðý yerden
kurtarmak için ileri geri hareket ettirmeye
baþlamadan önce sistemi kapatýnýz (OFF).
Aracý saplanmýþ olduðu çamurlu, karlý veya
kumlu zeminden ileri geri yaparak kurtarmak
mümkün olabilir. Direksiyonu saða sola çevirerek
ön tekerleklerin etrafýndaki alaný temizleyiniz.
Daha sonra vites kolunu düzenli bir þekilde ileri
vites ile geri vites arasýnda oynatýnýz. Bu iþlem
sýrasýnda tekerlekleri patinaja býrakmadan gaz
pedalýna çok az basarak en iyi sonucu
alabilirsiniz.
UYARI!
Hýzlý patinaj yapan lastikler tehlikeli sonuçlar
doðurabilir. Aþýrý yüksek hýz nedeniyle oluþan
kuvvetler lastiðin hasar görmesine neden
olabilir. Lastik patlayarak insanlarýn
yaralanmasýna neden olabilir. Yumuþak bir
zemine saplandýðýnýz takdirde tekerleklerinize
30 saniyeden daha uzun bir süre sürekli olarak
55 km/s hýzýn üzerinde patinaj yaptýrmayýnýz.
Tekerleðin hýzý ne olursa olsun patinaj
yaparken aracýn etrafýna kimseyi
yaklaþtýrmayýnýz.
DÝKKAT!
Motor devrinin aþýrý derecede yükseltilmesi
veya tekerleklere hýzlý bir þekilde patinaj
yaptýrýlmasý þanzýmanýn aþýrý derecede
ýsýnmasýna ve arýzalanmasýna neden olabilir.
Bu durum lastiklere de zarar verebilir.
Tekerleklerinize 48 km/s hýzýn üzerinde patinaj
yaptýrmayýnýz. Tekerleklerinize 30 saniyeden
daha uzun bir süre sürekli patinaj
yaptýrmayýnýz.
ARIZALI ARACIN ÇEKÝLMESÝ
Kontak Anahtarý ile
Otomatik ve Düz Þanzýmanlý Araçlarda
Önden çekiþli araçlarda ön tekerlekler
kaldýrýlmalýdýr; tüm tekerleklerden çekiþli araçlar
açýk kasalý bir çekici üzerine yüklenmelidir.
Tüm Þanzýmanlarda
DÝKKAT!
Çekilen aracýn direksiyon manevrasý yapmasý
gerekiyorsa, kontak anahtarý ACCESSORY
(AKSESUAR) konumunda olmalýdýr, LOCK
(KÝLÝTLÝ) konumunda olmamalýdýr.
Aracý salýncaklý bir kurtarma aracý yardýmýyla
çekmeyiniz. Aracýnýzý düz kasalý bir çekiciye
yüklerken ön veya arka süspansiyon
aksamýndan baðlamayýnýz. Hatalý çekme iþlemi
aracýnýzýn hasar görmesine neden olabilecektir.
Aracýn çekilmesi sýrasýnda aksesuarlarýn
(silecekler, buðu çözücüler vb.) kullanýlmasý
gerekirse kontak anahtarý ACCESSORY
(Aksesuar) konumunda deðil, ON (Açýk)
konumunda olmalýdýr. Þanzýman ise NEUTRAL
(Boþ) konumunda olmalýdýr.
Kontak Anahtarý Olmaksýzýn
Kontak anahtarý LOCK (Kilitli) konumundayken
aracýn çekilmesi sýrasýnda çok dikkatli olunmalýdýr.
Araç arka tekerleklerden kaldýrýlacaksa ön
tekerleklerin altýna seyyar tekerlekler
yerleþtirilmelidir. Aracýn hasar görmesini önlemek
için uygun çekme donanýmý gereklidir.
Fren/þanzýman kilidini açmak için akü enerjisi
beslemesi gerekmektedir. Vites kolu yuvasýnýn
sað tarafýnda çýkartýlabilen bir tapa
bulunmaktadýr. Sistemi devreden çýkartmak için
parmaðýnýzý bu tapanýn altýndaki delikten içeriye
sokunuz.
Aracýn Baþka Bir Aracýn Arkasýnda Çekilmesi
(Dört tekerlek de yerde olarak açýk kasalý
çekici ile çekme)
DÝKKAT!
Bu aracý dört tekerleði de yerde iken
ÇEKMEYÝNÝZ. Güç aktarma organlarý hasar
görecektir.
119
120
7
ARACINIZIN BAKIMI
l
l
l
l
l
l
l
MOTOR BÖLMESÝ - BENZÝNLÝ MOTORLAR ..........124
MOTOR BÖLMESÝ - DÝZEL MOTORLAR ................125
ELEKTRONÝK ARIZA TEÞHÝS SÝSTEMÝ - OBD II ...126
l Yakýt Deposu Kapaðý Açýk Mesajý .......................126
EMÝSYON KONTROLÜ VE BAKIM
PROGRAMLARI .......................................................126
YEDEK PARÇALAR ................................................127
BAYÝ SERVÝSÝ ..........................................................127
BAKIM ÝÞLEMLERÝ ..................................................127
l Motor Yaðý ............................................................127
l Motor Yaðý Özellikleri - Dizel Motorlar ................129
l Tahrik Kayýþlarý - Aþýnma ve Gerginlik
Kontrolü ................................................................130
l Bujiler ....................................................................130
l Buji Kablolarý ........................................................130
l Katalitik Konvertör ...............................................130
l Karter Emisyonlarý Kontrol Sistemi ...................131
l Yakýt Filtresi .........................................................131
l Hava Filtresi ..........................................................131
l Bakým Gerektirmeyen Akü ..................................131
l Klima Bakýmý ........................................................132
121
Hidrolik Direksiyon - Hidrolik Seviyesi
Kontrolü..................................................................132
l Ön Süspansiyon Bilyalý Mafsalý ...........................133
l Gövdenin Yaðlanmasý ..........................................133
l Ön Cam Silecek Lastikleri ....................................133
l Ön Cam Yýkama Sývýsý Rezervuarý .......................133
l Egzoz Sistemi .......................................................133
l Soðutma Sistemi - Genel Bilgiler ........................134
l Soðutma Sistemi - Benzinli Motorlarda ..............135
l Soðutma Sistemi - Dizel Motorlarda ....................136
l Hortumlar ve Vakum/Yakýt Buharý Hatlarý............136
l Yakýt Sistemi Hortumlarý .......................................136
l Fren Sistemi ...........................................................136
l Otomatik Þanzýman ...............................................138
l Düz Þanzýman ........................................................138
l Arka Diferansiyel (RDA) - Sadece AWD
Modellerinde ..........................................................139
l Güç Aktarma Ünitesi (PTU) - Sadece AWD
Modellerinde ..........................................................139
l Aracýn Dýþ Bakýmý ve Korozyona Karþý Koruma .139
GÜÇ DAÐITIM MERKEZÝ (IPM) (SÝGORTA
KUTUSU) ...................................................................141
ARACIN KULLANILMADAN MUHAFAZA
EDÝLMESÝ ..................................................................143
YEDEK AMPULLER ..................................................143
AMPUL DEÐÝÞTÝRME ..............................................143
l Farlar/Ön Park Lambalarý/Ön Sinyal Lambalarý/
Yan Sinyal Lambalarý ............................................143
l Ön Sis Lambalarý ..................................................143
l
l
l
l
l
122
Arka Lambalar, Sinyal Lambalarý, Arka Sis
Lambasý ve Geri Vites Lambalarý - Deðiþtirme....144
l Yan Sinyal Lambalarý ...........................................145
l Plaka Lambalarý ....................................................145
l 3. Fren Lambasý ....................................................145
SIVILAR VE SIVI KAPASÝTELERÝ ............................146
ÖNERÝLEN SIVILAR, YAÐLAR VE ORÝJÝNAL
YEDEK PARÇALAR .................................................147
l Motor.......................................................................147
l Þasi ........................................................................148
l
l
l
123
MOTOR BÖLMESÝ – BENZÝNLÝ MOTORLAR
CAM YIKAMA
REZERVUARI
SOÐUTMA SIVISI
REZERVUARI
124
DÝREKSÝYON
HÝDROLÝÐÝ HAZNESÝ
MOTOR YAÐI
DOLUM KAPAÐI
MOTOR YAÐI
KONTROL ÇUBUÐU
RADYATÖR
KAPAÐI
FREN HÝDROLÝÐÝ
HAZNESÝ
HAVA FÝLTRESÝ
GÜÇ DAÐITIM MERKEZÝ
(SÝGORTA KUTUSU)
AKÜ
MOTOR BÖLMESÝ – DÝZEL MOTORLAR
CAM YIKAMA
REZERVUARI
SOÐUTMA SIVISI
REZERVUARI
BASINÇLI KAPAÐI
DÝREKSÝYON
HÝDROLÝÐÝ HAZNESÝ
MOTOR YAÐI
KONTROL ÇUBUÐU
MOTOR YAÐI
DOLUM KAPAÐI
FREN HÝDROLÝÐÝ
HAZNESÝ
AKÜ
GÜÇ DAÐITIM MERKEZÝ
(SÝGORTA KUTUSU)
HAVA FÝLTRESÝ
125
ELEKTRONÝK ARIZA TEÞHÝS
SÝSTEMÝ - OBD II
Aracýnýz OBD II olarak adlandýrýlan, geliþmiþ bir
elektronik arýza teþhis sistemine sahiptir. Bu
sistem emisyon, motor ve otomatik þanzýman
kumanda sistemlerinin performansýný
izlemektedir. Bu sistemler düzgün çalýþtýðý sürece
aracýnýz mükemmel bir performans sergileyecek
ve yakýt tasarrufu saðlayacak ayný zamanda
motor emisyonlarý yürürlükteki yasal mevzuat
tarafýndan öngörülen seviyelerde olacaktýr.
Bu sistemlerden herhangi birinin bakýma ihtiyacý
olduðunda OBD II sistemi “Arýza Uyarý lambasýný”
yakacaktýr. Bu sistem ayrýca servis teknisyeninin
bakým sýrasýnda gereksinim duyacaðý arýza teþhis
kodlarýný ve diðer bilgileri de hafýzasýnda
saklayacaktýr. Arýza Uyarý Lambasý yandýðýnda
aracýnýz genellikle çekilmeye gerek duyulmadan
kullanýlabilecek durumda olacaktýr, ancak yine
de bir an önce aracý yetkili servise götürmeniz
gerekmektedir.
126
DÝKKAT!
l “Arýza Uyarý lambasý” yanarken aracýn uzun
süre kullanýlmasý, emisyon kontrol sisteminin
hasar görmesine neden olacaktýr. Bu durum
yakýt tasarrufunu ve sürüþ konforunu da
olumsuz þekilde etkileyebilir. Emisyon testleri gerçekleþtirilmeden önce araç serviste
bakým görmelidir.
l Motor çalýþýr durumda iken “Arýza Uyarý
lambasýnýn” devamlý yanýp sönmesi, katalitik
konvertörün kýsa bir süre sonra ciddi bir
þekilde hasar göreceðini ve aracýn güç
kaybýna uðrayacaðýný belirtmektedir. Aracýn
en kýsa zamanda servise götürülmesi
gerekmektedir.
Yakýt Deposu Kapaðý Açýk Mesajý
Araç teþhis sistemi, yakýt deposu kapaðýnýn
tamamen kapalý olmadýðýný ya da yerine tam
oturmadýðýný tespit edebilmektedir. Bu durumda
gösterge tablosunda ekranýnda “GASCAP”
(YAKIT DEPOSU KAPAÐINI KONTROL EDÝNÝZ) mesajý görüntülenecektir. Yakýt deposu
kapaðýný kapatýp “klik” sesi duyuluncaya kadar
sýkýnýz.Bu ses depo kapaðýnýn düzgün bir þekilde
sýkýldýðýný göstermektedir. Mesajý silmek için kilometre sayacý sýfýrlama düðmesine basýnýz. Sorun
devam ettiði takdirde aracýn ilk çalýþtýrýlýþýnda
mesaj yine görüntülenecektir. Bu durum depo
kapaðýnýn hasarlý olduðuna iþaret ediyor olabilir.
Sorun üst üste iki kez tespit edildiði takdirde
sistem Arýza Uyarý Lambasýný (MIL) yakacaktýr.
Sorun giderildiðinde MIL sönecektir.
EMÝSYON KONTROLÜ VE BAKIM
PROGRAMLARI
Bazý bölgelerde aracýnýzýn emisyon kontrol
sisteminin bir kontrolden geçmesi yasal bir
zorunluluk olabilir. Bu kontrolden geçememesi
halinde aracýnýzýn tescili mümkün olmayabilir.
Kontrol ve Bakým zorunluluðu olan
yerlerde aþaðýda belirtilen noktalar
kontrol edilmektedir: MIL’in (arýza
uyarý lambasý) çalýþýr durumda olduðu ve motor
çalýþýrken yanmadýðý ve OBD II (Araç Ýçi Arýza
Teþhis) sisteminin teste hazýr olduðu.
Normalde OBD sistemi teste hazýr olacaktýr.
Araç yakýn zamanda servise alýndýysa, yakýn
zamanda akü bittiyse veya deðiþtirildiyse OBD
sistemi teste hazýr olmayabilir. OBD sisteminin
Kontrol ve Bakým testine hazýr olmadýðý
belirlenirse aracýnýz testi geçemeyebilir.
Test istasyonuna gitmeden kontak anahtarýný
kullanarak basit bir test gerçekleþtirebilirsiniz.
Aracýnýzýn OBD sisteminin hazýr olup olmadýðýný
kontrol etmek için aþaðýdaki iþlemleri
gerçekleþtirmeniz gerekir:
1. Kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz.
2. Kontak anahtarýný ON konumuna getiriniz,
ancak marþa basmayýnýz veya motoru
çalýþtýrmayýnýz.
3. Marþa basar veya motoru çalýþtýrýrsanýz teste
yeniden baþlamanýz gerekir.
4. Kontak anahtarýný ON konumuna getirir
getirmez normal ampul kontrolü olarak MIL
sembolü yanar.
5. Yaklaþýk 15 saniye sonra aþaðýdaki iki
durumdan biri ortaya çýkar:
a. MIL yaklaþýk 10 saniye yanýp söndükten
sonra kontak anahtarýný kapatana ya da
motoru çalýþtýrana kadar tamamen yanmaya
baþlar. Bu durum, aracýnýzýn OBD sisteminin
hazýr olmadýðý ve Kontrol ve Bakým
istasyonuna gitmemeniz gerektiði anlamýna
gelir.
b. MIL hiç yanýp sönmez ve kontaðý kapatana
ya da motoru çalýþtýrana kadar yanýk kalýr.
Bu, aracýnýzýn OBD sisteminin hazýr olduðu
ve Kontrol ve Bakým istasyonuna
gidebileceðiniz anlamýna gelir.
OBD sisteminiz hazýr deðilse yetkili servise
gitmeniz gerekir. aracýnýz yakýn zamanda servise
alýndýysa ya da aküsü boþlamýþ veya
deðiþtirilmiþse OBD sisteminin kendini
güncellemesi için sadece aracýnýzý normal bir
þekilde kullanmanýz yeterli olacaktýr. Yukarýdaki
test prosedürünü tekrarlayarak yeni bir kontrol
gerçekleþtirdiðinizde sistem hazýr olacaktýr.
Aracýnýzýn OBD sistemi hazýr olsun olmasýn
aracýn normal çalýþmasý sýrasýnda MIL
sembolünün yanmasý Kontrol ve Bakým
istasyonuna gitmeden önce aracýnýzý servise
götürmeniz gerektiði anlamýna gelir. Motor çalýþýr
durumda iken MIL sembolünün yanmasý
nedeniyle aracýnýz testi geçemeyebilir.
YEDEK PARÇALAR
Aracýnýzýn ilk günkü performansýný koruyabilmesi
için normal bakýmlarda ve onarým iþlemlerinde
orijinal Mopar parçalarýný kullanmanýzý önemle
tavsiye ederiz. Onarým ve bakým iþlemleri
sýrasýnda takýlan Mopar dýþýndaki parçalarýn
neden olduðu arýza ve hasarlar üretici tarafýndan
sunulan garanti kapsamýna alýnmayacaktýr.
BAYÝ SERVÝSÝ
Yetkili servis kalifiye personeli, özel takýmlarý ve
ekipmaný ile tüm bakým iþlemlerini büyük bir
uzmanlýkla gerçekleþtirecektir. Aracýnýzýn bakým
iþlemleri ile ilgili tüm bilgilerin yer aldýðý Servis
Kitapçýklarý mevcuttur. Aracýnýz üzerinde
herhangi bir iþleme baþlamadan önce bu
kitapçýklara baþvurunuz.
NOT:
Emisyon kontrol sistemlerine bilinçli olarak
müdahale ettiðiniz takdirde kamu cezalarýna
maruz kalabilirsiniz.
UYARI!
Motorlu bir aracýn bakým onarým iþlemlerini
yaparken ciddi þekilde yaralanabilirsiniz.
Sadece iyi bildiðiniz ve gerekli donanýma sahip
olduðunuz bakým iþlemlerini gerçekleþtiriniz.
Gerçekleþtirebileceðinizden tam olarak emin
olmadýðýnýz bakým iþlemleri için aracýnýzý yetkili
servise götürünüz.
BAKIM ÝÞLEMLERÝ
Bu bölümde aracýnýzýn tasarýmýný yapan
mühendisler tarafýndan önerilen gerekli bakým
iþlemleri açýklanmaktadýr.
Aracýnýzda düzenli olarak bakým yapýlmasý
gereken parçalarýn yaný sýra periyodik bakýma
gerek duyulmadan tatminkar bir þekilde çalýþmasý
gereken parçalar da bulunmaktadýr. Ancak bu
parçalarýn arýzalanmasý motorun veya aracýn
performansýný olumsuz yönde etkileyebilir. Bu
parçalarda bir sorun tespit ettiðiniz veya böyle
bir durumdan þüphelendiðiniz takdirde bu
parçalarý yetkili serviste kontrol ettiriniz
Motor Yaðý
Yað Seviyesinin Kontrolü
Motorun düzgün bir þekilde yaðlanmasýný
saðlamak için motor yaðýnýn gerekli seviyede
olmasýna özen gösteriniz. Motor yaðý seviyesini
düzenli aralýklarla, örneðin her benzin alýþýnýzda
kontrol ediniz.
127
Motor yaðý seviyesini kontrol etmek için en
uygun zaman, tamamen ýsýnmýþ bir motor stop
edildikten 5 dakika sonradýr. Yað seviyesini araç
bütün gece çalýþtýrýlmadan bekledikten sonra
sabah motoru çalýþtýrmadan önce kontrol
etmeyiniz. Motor yaðý seviyesinin motor
soðukken kontrol edilmesi hatalý bir sonuç
almanýza neden olacaktýr.
Motor yaðý seviyesi kontrol çubuðu
Motor yaðý seviyesinin araç düz bir zemindeyken
ve motor sýcak iken kontrol edilmesi daha saðlýklý
bir sonuç verecektir. Yað seviyesinin yað kontrol
çubuðunun üzerindeki iþaretlerin arasýnda olmasý
gerekmektedir. Çubuðun alt kýsmýnda taralý
bölgede SAFE (GÜVENLÝ) ya da MIN
(MÝNÝMUM) ibaresi, çubuðun üst kýsmýnda ise
yine taralý bölgede MAX (MAKSÝMUM) ibaresi
yer almaktadýr. Yað seviyesi belirtilen aralýðýn
alt noktasýnda iken bir litre yað eklediðinizde
yað seviyesi üst noktaya çýkacaktýr.
128
DÝKKAT!
Motora aþýrý miktarda yað doldurmayýnýz.
Motora, yað kontrol çubuðunda belirtilen azami
seviyeden daha fazla yað konulmasý yaðýn
köpüklenmesine ve buna baðlý olarak yað
kaybýna ya da ya yað sýcaklýðýnýn artmasýna
neden olacaktýr. Bu durum motorunuza zarar
verebilir. Yað ekledikten sonra yað dolum
kapaðýný yerine takýp iyice sýkýnýz.
Motor Yaðýnýn Deðiþtirilmesi
Yol koþullarý ve sürüþ tarzýnýz yað deðiþtirme
aralýðýný etkiler. Aþaðýdaki listeyi inceleyerek
durumunuza uygun olan koþullarý tespit ediniz:
l Gündüz ve gece hava sýcaklýðýnýn 0oC’nin
altýnda olmasý.
l Aracýn yoðun trafikte sýk sýk dur-kalk yaparak
kullanýlmasý
l Motorun uzun süre rölantide çalýþtýrýlmasý
l Aracýn tozlu ortamlarda kullanýlmasý
l Aracýn sýk sýk 16 km’den daha kýsa
mesafelerde kullanýlmasý
l Aracýn %50’den daha fazla oranda 32oC’nin
üzerindeki sýcaklýklarda uzun süre yüksek
hýzda kullanýlmasý.
l Römork çekme.
l Aracýn taksi, polis aracý veya kurye aracý
olarak kullanýlmasý (ticari amaçlý)
l Arazide veya çölde kullaným.
NOT:
Yukarýda belirtilen koþullardan HERHANGÝ
biri durumunuza uyuyorsa motor yaðýný her
5 000 km’de ya da 3 ayda bir, hangisi önce
gelirse, deðiþtiriniz.
Yukarýda belirtilen koþullarýn hiçbiri sizin
için geçerli deðilse motor yaðýnýzý bu
kýlavuzun bakým programýnda öngörülen
aralýklarda deðiþtiriniz.
NOT:
Yað deðiþtirme aralýðý hiçbir koþul altýnda,
10 000 km’yi ya da 6 ayý, hangisi önce gelirse,
aþmamalýdýr.
Motor Yaðý Seçimi – ACEA Dýþý Kategoriler
Her türlü çalýþma
koþulunda en iyi
performans ve azami
koruma için üretici
sadece API sertifikasýna sahip ve
DaimlerChrysler’in
MS-6395 sayýlý
Malzeme Standartlarýnýn koþullarýný
karþýlayan motor
yaðlarýnýn kullanýlmasýný tavsiye etmektedir.
MS-6395’in koþullarýný karþýlayan Mopar veya
eþdeðer yað kullanýnýz. Bu Sertifikalý Yaðlarda
yað kutusunun önünde Amerikan Petrol
Enstitüsü (API) Motor Yaðý Sertifikasyon
Sembolü bulunmaktadýr. Bu sembol motor
yaðýnýn Amerikan Petrol Enstitüsü (API)
tarafýndan test edildiðini, onaylandýðýný ve
üreticiler tarafýndan öngörülen yað standartlarýný
karþýladýðýný belirtir.
Motor Yaðý Seçimi – ACEA Kategorileri
Serviste doldurulan yaðlarda ACEA Avrupa Yað
Kategorilerini kabul eden ülkelerde ACEA A1/B1,
A3/B4 veya A3/B3 koþullarýný karþýlayan motor
yaðlarýný kullanýnýz.
Motor Yaðý Viskozitesi (SAE Derecesi)
Aracýnýzdan en iyi performansý elde
edebilmeniz için SAE 5W-20 sýnýfý motor yaðý
kullanýlmasýný tavsiye etmekteyiz. Bu motor
yaðlarý düþük sýcaklýklarda çalýþtýrma
özelliklerini iyileþtirmekte ve aracýn yakýt
tasarrufunu arttýrmaktadýr. Motorunuz için
önerilen viskozite derecesi motor yaðý dolum
kapaðýnýn üzerinde de belirtilmektedir.
Motor yaðý sertifikasyon iþareti ve doðru SAE
viskozite derecesi numarasý bulunmayan yaðlar
kullanýlmamalýdýr.
Sentetik Motor Yaðlarý
Sentetik veya yarý sentetik olarak tanýtýlan çeþitli
motor yaðlarý mevcuttur. Bu tür bir ürünü
kullanmayý tercih ederseniz yað kutusunun
önünde Amerikan Petrol Enstitüsü (API) sembolü
bulunan onaylý yaðlarý ya da uygun ACEA
kategorisindeki ve tavsiye edilen SAE viskozite
derecesini gösteren yaðlarý kullanýnýz. Sürüþ
tarzýnýza uygun servis programýna uyunuz.
Motor Yaðýna Eklenen Katký Maddeleri
Üretici motor yaðýna kaçak tespit boyalarý dýþýnda
herhangi bir katký maddesi eklenmesini kesinlikle
tavsiye etmemektedir. Motor yaðý iþlenmiþ bir
üründür ve katký maddeleri bu ürünün
performansýný olumsuz yönde etkileyebilir.
Kullanýlmýþ Motor Yaðýnýn Atýlmasý
Kullanýlmýþ motor yaðlarý atýlýrken özen
gösterilmelidir. Rasgele atýlan motor yaðlarý
çevreye zararlý olabilir. Kullanýlmýþ yaðlarýn
nereye ve nasýl atýlacaðý konusunda bayinize,
servis istasyonunuza veya ilgili belediyeye
danýþýnýz.
Motor Yaðý Filtresi
Motor yað filtresi her motor yaðý deðiþiminde
deðiþtirilmelidir.
Motor Yaðý Filtresi Seçimi
Bu üretici tarafýndan üretilen tüm motorlarda
kullanýldýktan sonra atýlan, tam akýþlý yað filtreleri
kullanýlmaktadýr. Yað filtresi deðiþimlerinde bu
tip bir yað filtresi kullanýnýz. Piyasada çok çeþitli
kalite seviyelerinde yað filtreleri bulunmaktadýr.
En iyi performansý alabilmek için sadece en
kaliteli yað filtrelerini kullanmanýz gerekmektedir.
Mopar® Motor Yaðý Filtreleri yüksek kaliteli yað
filtreleridir ve kullanmanýz tavsiye edilmektedir.
Motor Yaðý özellikleri – Dizel Motorlar
Yað Seviyesinin Kontrolü
Motorun düzgün bir þekilde yaðlanmasýný
saðlamak için motor yaðýnýn gerekli seviyede
olmasýna özen gösteriniz. Motor yaðý seviyesini
düzenli aralýklarla, örneðin her yakýt alýþýnýzda
kontrol ediniz.
Motor yaðý seviyesini kontrol etmek için en uygun
zaman, tamamen ýsýnmýþ bir motor stop
edildikten 5 dakika sonra veya araç bütün gece
çalýþtýrýlmadan bekledikten sonra sabah motoru
çalýþtýrmadan hemen öncedir.
Motor yaðý seviyesinin araç düz bir zemindeyken
kontrol edilmesi daha saðlýklý bir sonuç verecektir.
Yað seviyesinin yað kontrol çubuðunun
üzerindeki MIN ve MAX iþaretlerinin arasýnda
olmasý gerekmektedir. Yað seviyesi MIN
iþaretinin üzerinde iken bir litre yað eklediðinizde
yað seviyesi MAX iþaretine çýkacaktýr.
Motor Yaðý Seçimi
Viskozite: 5W-40 sýnýfý yað kullanýlmasý tavsiye
edilir.
Yað kalitesi: Sadece ACEA A3/B4 veya
A3/B4/C3 yönetmeliðinin en yeni sürümünde
öngörülen Sentetik Dizel Motor yaðlarýný
kullanýnýz.
129
Tahrik Kayýþlarý – Aþýnma ve Gerginlik
Kontrolü
Bakým programýnda gösterilen kilometrelerde
tüm tahrik kayýþlarýnýn durumunu ve gerginliðini
kontrol ediniz. Kayýþ gerginliðinin hatalý olmasý,
kayýþýn kayarak kopmasýna neden olacaktýr.
Tahrik kayýþlarýnda kesik, çatlak ve sertleþme
olup olmadýðýný kontrol ediniz ve kayýþýn
kopmasýna neden olacak bir hasar gördüðünüz
takdirde kayýþý deðiþtiriniz. Kayýþlarýn ayarlanmasý
gerekiyorsa yetkili servisinize baþvurunuz.
Alternatör kayýþýnýn gevþek olmasý kayýþýn
kopmasýna neden olabilir.
Kayýþ gerginliðinin doðru bir þekilde ölçülmesi
ve fabrika ölçülerinde gerilmesi için özel takýmlar
gerekmektedir. Kayýþýn yerleþimini de kontrol
ederek kayýþýn diðer motor aksamýna temas
etmediðinden emin olunuz.
Bujiler
Motorun azami performansla çalýþmasý ve
emisyon kontrolünün saðlýklý bir þekilde
yapýlabilmesi için bujilerin düzgün bir þekilde
ateþleme yapmasý þarttýr. Bujilerin ilgili bakým
programýnda belirtilen kilometrelerde yeni
bujilerle deðiþtirilmesi gerekmektedir. Motorda
bujilerden kaynaklanan bir sorun yaþanýyorsa
bujilerin tamamý deðiþtirilmelidir. Aracýnýzda
kullanýlmasý gereken buji tipleri hakkýnda bilgi
almak için motor bölmesinde yer alan Motor
Bilgileri Etiketine baþvurunuz.
130
Buji Kablolarý
Buji kablolarý temiz tutulmalý ve düzgün bir
þekilde takýlmýþ olmalýdýr. Kablo uçlarý yuvalarýna
tamamen oturmalýdýr. Çatlak, hasarlý ya da
kopmuþ kablolar deðiþtirilmelidir.
Katalitik Konvertör
Katalitik konvertör sadece kurþunsuz yakýt
kullanýlmasýný gerektirir. Kurþunlu benzin
katalizöre zarar vererek emisyon kontrolü
görevini yerine getirmesine mani olacaktýr.
Normal çalýþma koþullarý altýnda katalitik
konvertör bakým gerektirmemektedir. Ancak
katalizörün düzgün bir þekilde çalýþmasý ve
hasar görmemesi için motorun düzenli bir þekilde
bakým görmesi gerekmektedir.
DÝKKAT!
Aracýnýzýn bakýmsýz kalmasý katalitik
konvertörün hasar görmesine neden olacaktýr.
Motorda tekleme ya da performans kaybýna
neden olan baþka bir arýzanýn ortaya çýkmasý
durumunda aracýnýzýn bakýmýný zaman
kaybetmeden yaptýrýnýz. Aracýnýzýn bu tür ciddi
bir arýza ile kullanýlmasý, katalitik konvertörün
aþýrý derecede ýsýnmasýna ve dolayýsýyla hem
konvertörün hem de aracýn hasar görmesine
neden olacaktýr.
UYARI!
Aracýnýzý kolaylýkla tutuþabilen maddelerin
üzerine park ettiðiniz takdirde sýcak egzoz
sistemi yangýn çýkmasýna neden olabilir. Kuru
yapraklar ya da kurumuþ otlar bu tür bir yangýn
çýkmasýna yol açabilir. Aracýnýzý kolayca
tutuþabilecek maddelerin bulunduðu
bölgelerde kullanmayýnýz ve bu tür maddelerin
üzerine park etmeyiniz.
Motorun çok düzensiz çalýþtýðý olaðan dýþý
durumlarda katalitik konvertörden aþýrý ýsýnma
nedeniyle bir yanýk kokusu gelebilir. Bu durumda
aracý hemen durdurup motoru stop ediniz ve
soðumasýný bekleyiniz. Bu durumda aracýn
ayarlarýnýn üretici tarafýndan öngörülen
deðerlerde yapýlmasý için bir an önce yetkili
servise götürülmesi gerekmektedir.
Katalizörde oluþmasý muhtemel bir hasar
olasýlýðýný en aza indirmek için aþaðýdaki
hususlara dikkat ediniz:
l Araç vitesteyken ve hareket halindeyken
motoru durdurmayýnýz veya ateþlemeyi
kesmeyiniz.
l Aracý iterek veya çekerek motoru çalýþtýrmaya
uðraþmayýnýz.
l Arýza teþhis testi yaparken buji kablolarýndan
herhangi birisi çýkartýlmýþ olarak motoru uzun
süre rölantide çalýþtýrmayýnýz.
Karter Emisyonlarý Kontrol Sistemi
Bu sistemin düzgün bir þekilde çalýþmasý, araç
yol kat ettikçe oluþan birikintiler nedeniyle
tutukluk yapmamasýna veya týkanmamasýna
baðlýdýr. Araç yol yaptýkça PCV valfýnda ve
kanallarda pislik birikebilecektir. PCV valfý
düzgün bir þekilde çalýþmazsa, yenisiyle
deðiþtiriniz. ESKÝ PCV VALFÝNÝ TEMÝZLEMEYE
ÇALIÞMAYINIZ!
Havalandýrma hortumunda hasar veya týkanýklýk
izleri olup olmadýðýný kontrol ediniz. Gerekirse
deðiþtiriniz.
Yakýt Filtresi
Týkanmýþ bir yakýt filtresi motorun zor
çalýþtýrýlmasýna veya aracýn normal hýzýna
ulaþamamasýna (güç kaybý) neden olabilir. Yakýt
deposunda aþýrý derecede kir birikmesi halinde
filtrenin sýk sýk deðiþtirilmesi gerekebilir. Servis
için yetkili servisinize baþvurunuz.
Hava Filtresi
Normal kullaným koþullarýnda, hava filtresini “A”
Bakým Programýnda gösterilen sýklýkta
deðiþtiriniz. Ancak, aracýnýzý sýk sýk tozlu veya
aðýr koþullarda kullanýyorsanýz sürerseniz, filtre
elemaný periyodik olarak kontrol edilmeli ve
gerektiði takdirde “B” Bakým Programýnda
gösterilen sýklýkta deðiþtirilmelidir.
UYARI!
Hava filtresi motorun geri tepmesine karþý
koruyucu bir parçadýr. Hava filtresini bakým
onarým iþlemleri için gerekmedikçe sökmeyiniz.
Hava filtresi sökülmüþ bir motoru çalýþtýrýrken
motor bölmesinin yakýnýnda kimsenin
bulunmamasýna dikkat ediniz. Aksi takdirde
ciddi yaralanmalara neden olabilirsiniz.
Bakým Gerektirmeyen Akü
Aküye su eklemenize ya da periyodik bakým
gerçekleþtirmenize gerek yoktur.
DÝKKAT!
Akü ile ilgili bir servis iþlemi yaptýktan sonra
koruyucu kapaðý tekrar yerine takmayý
unutmayýnýz. Koruyucu kapak aküyü sýcaða
karþý korumakta ve hizmet ömrünün
uzatýlmasýný saðlamaktadýr. Koruyucu kapak
takýlmadýðý takdirde akü suyu buharlaþma
nedeniyle azalabilecektir.
UYARI!
Akü elektrolit sývýsý yakýcý bir asit çözeltisidir.
Akü elektrolit sývýsý cildinizi yakabilir ve hatta
kör edebilir. Akü elektrolit sývýsýnýn gözünüze,
cildinize veya giysilerinize temas etmemesine
özen gösteriniz. Kýskaçlarý takarken akünün
üzerine eðilmeyiniz. Gözünüze veya cildinize
asit sýçramasý halinde bölgeyi bol su ile
yýkayýnýz.
Akü yanýcý ve parlayýcý bir gaz üretmektedir.
Akünün yakýnýna kývýlcým ve ateþle
yaklaþmayýnýz. 12 volttan daha güçlü bir
takviye aküsü veya baþka bir takviye kaynaðý
kullanmayýnýz. Kablo kýskaçlarýnýn birbirleriyle
temas etmesine müsaade etmeyiniz.
Akü kutup baþlarý ve ilgili parçalar, kurþun ve
kurþun bileþikleri ihtiva etmektedir. Akü
üzerinde çalýþtýktan sonra ellerinizi yýkayýnýz.
131
DÝKKAT!
Akü kablolarýný deðiþtirirken pozitif kablonun
pozitif kutup baþýna, negatif kablonun da
negatif kutup baþýna baðlanmasýna özen
gösteriniz. Akü kutup baþlarý pozitif (+) ve
negatif (-) iþaretleriyle belirtilmekte, bu iþaretler
akü kutusunun üzerinde de yer almaktadýr.
Kablo kelepçeleri kutup baþlarýna sýkýca
takýlmalý ve oksitlenmiþ olmamalýdýr. Kablo
kelepçelerini sýktýktan sonra gresleyiniz.
Aküye araç üzerinde “hýzlý þarj” yapýlacaksa
þarj cihazýný aküye baðlamadan önce akü
kablolarýnýn ikisini de sökünüz. “Hýzlý þarj”
cihazýný motoru çalýþtýrmak için kullanmayýnýz
aksi takdirde aküye zarar verebilirsiniz.
Klima Bakýmý
Mümkün olan en iyi performansý elde etmek için
havalar ýsýnmaya baþlarken klimanýn bakým ve
kontrol iþlemleri Yetkili Servis tarafýndan
gerçekleþtirilmelidir. Bu bakým iþlemleri sýrasýnda
kondensör kanatçýklarý temizlenmeli ve bir
performans testi yapýlmalýdýr. Bu sýrada tahrik
kayýþý gerginliði de kontrol edilmelidir.
132
UYARI!
l Klima sisteminizde sadece üretici tarafýndan
onaylanmýþ soðutma gazlarý ve kompresör
yaðlarýný kullanýnýz. Onaylanmamýþ bazý
soðutma gazlarý yanýcýdýr ve parlayarak sizi
yaralayabilir. Diðer onaysýz soðutma gazlarý
veya yaðlar sistemin arýzalanmasýna ve
pahalý onarýmlara neden olabilir. Garanti
iþlemleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak için
Garanti Kitapçýðýnýn 3. Bölümüne
baþvurunuz.
l Klima sisteminde yüksek basýnç altýnda
tutulan soðutucu gaz bulunmaktadýr.
Yaralanmalarý ve sistemin hasar görmesini
önlemek amacý ile soðutucu gaz eklenmesi
iþlemi ve hat baðlantýlarýnýn sökülmesini
gerektiren onarým iþlemleri deneyimli bir
teknisyen tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
Soðutma Gazýnýn Geri Kazanýlmasý ve Geri
Dönüþümü
Aracýnýzýn klima sisteminde ozon tabakasýna
zarar vermeyen ve Çevre Koruma Dairesi
tarafýndan onaylanan, hidroflorokarbon maddesi
(HFC) içeren R-134a soðutucu gazý
kullanýlmaktadýr. Üretici klima bakým iþlemlerinin
geri kazaným ve geri dönüþüm donanýmýna sahip
atölyelerde yapýlmasýný tavsiye etmektedir.
NOT:
Sadece üretici tarafýndan onaylanmýþ klima
sistemi sývý contalarý, Kaçak Önleyici Ürünler,
Conta Bakým Ürünleri, Kompresör Yaðlarý
ya da Soðutucu gazlar kullanýlmalýdýr.
Hidrolik Direksiyon – Hidrolik Seviyesi
Kontrolü
Direksiyon hidroliði seviyesinin belirli bir aralýkla
kontrol edilmesine gerek yoktur. Direksiyon
hidroliði sadece bir kaçak þüphesi olduðunda,
anormal sesler geldiðinde ve/veya sistem
beklenen düzeyde çalýþmadýðýnda kontrol
edilmelidir. Direksiyon hidroliði kontrolünü yetkili
bir DaimlerChrysler bayiine danýþarak yaptýrýnýz.
UYARI!
Direksiyon hidrolik seviyesi kontrolü, hareketli
parçalarýn insanlara zarar vermesini önlemek
ve doðru bir sonuç elde etmek amacý ile düz
bir zeminde ve motor durdurulduktan sonra
yapýlmalýdýr. Aþýrý seviyede hidrolik ilave
etmeyiniz. Sadece üretici tarafýndan tavsiye
edilen direksiyon hidroliðini kullanýnýz.
Gerektiði takdirde yeterli düzeye kadar direksiyon
hidroliði ekleyiniz. Sývý dökülen yüzeyleri temiz
bir bezle siliniz. Aracýnýzda kullanmanýz gereken
hidrolik tipi için Önerilen Sývýlar, Yaðlar ve Orijinal
Parçalar bölümüne bakýnýz.
Ön Süspansiyon Bilyalý Mafsallarý
Ön süspansiyonda aracýn hizmet ömrü boyunca
bir daha yaðlanmasý gerekmeyecek þekilde
yaðlanmýþ iki adet alt bilyalý mafsal
bulunmaktadýr. Aracýn alt takýmlarýnýn bakýmý
yapýlýrken bu bilyalý mafsallarý da kontrol ediniz.
Gres sýzýntýsýný önlemek amacý ile, hasar görmüþ
contalarý deðiþtiriniz.
Gövdenin Yaðlanmasý
Kilitler ve koltuk kýzaklarý, kapýlar ve bagaj kapaðý
ve kaput menteþeleri gibi gövde baðlantý
mekanizmalarý sessiz ve yumuþak bir þekilde
çalýþmalarýnýn saðlanmasý ve pasa ve aþýnmaya
karþý korunmalarý amacý ile düzenli olarak
yaðlanmalýdýr. Herhangi bir yaðlamadan önce
ilgili parçalar toz ve kurumdan temizlenmeli,
yaðlamadan sonra fazla yað ve gres alýnmalýdýr.
Düzgün çalýþmalarý için kaput menteþelerine de
özellikle dikkat edilmelidir. Kaput altýnda baþka
bakýmlar gerçekleþtirirken kaput mandalý, açma
mekanizmasý ve emniyet mandalý temizlenmeli
ve yaðlanmalýdýr.
Dýþ kilit silindirleri yýlda iki defa, tercihen
sonbaharda ve ilkbaharda yaðlanmalýdýr.
Doðrudan kilit silindirine Mopar® Kilit Silindiri
Yaðý gibi yüksek kaliteli bir yaðdan az bir miktar
uygulayýnýz.
Ön Cam Silecek Lastikleri
Silecek lastiklerinin kenarlarý ve ön cam periyodik
olarak bir sünger veya yumuþak bir bez ve
aþýndýrýcý olmayan bir temizlik maddesi ile
temizlenmelidir. Bu iþlem birikmiþ tuz ve tozu
temizleyecektir.
Sileceklerin kuru cam üzerinde uzun süre
çalýþmasý silecek lastiklerinin bozulmasýna yol
açabilir. Kuru bir ön camdan tuz ve kiri
temizlemek için silecekleri kullanýrken her zaman
yýkama suyu kullanýnýz.
Cam sileceklerini camdaki buðulanmayý ve
buzlanmayý gidermek amacý ile kullanmamaya
çalýþýnýz. Silecek lastiklerine hasar vermemek
için cam sileceðini çalýþtýrmadan önce donarak
cama yapýþmadýklarýndan emin olunuz. Silecek
lastiklerinin motor yaðý ve benzin gibi petrol
türevlerine temas etmemelerine özen gösteriniz.
Ön Cam Silecek lastiklerinin Deðiþtirilmesi
1. Cam sileceði kolunu camdan kaldýrýnýz.
2. Resimde gösterilen açma týrnaðýna bastýrarak
lastiði silecek kolu boyunca kaydýrýnýz. Silecek
kolunu yumuþak bir þekilde camýn üzerine
yerleþtiriniz.
3. Yeni lastiði silecek kolunu ucuna takarak
yerine kilitlendiðinden emin olunuz.
Ön Cam Yýkama Sývýsý Þiþesi
Motor bölmesinin arka kýsmýnda, sað tarafta
bulunan ön cam yýkama sývýsý þiþesinin sývý
seviyesi düzenli aralýklarla kontrol edilmelidir.
Cam yýkama sývýsý þiþesini uygun cam yýkama
solüsyonu ile doldurunuz (radyatör antifrizi
kullanmayýnýz).
Egzoz Sistemi
Aracýn içerisine karbon monoksit gazý girmesini
önlemenin en iyi yolu, egzoz sisteminin saðlam
ve bakýmlý durumda olmasýný saðlamaktýr.
Egzoz sisteminin sesinin deðiþtiðini fark etmeniz,
aracýn içine egzoz dumaný girmesi ya da aracýn
alt veya arka kýsmýnýn hasar görmesi durumunda,
komple egzoz sisteminin ve civarýndaki bölgelerin
kýrýlmýþ, hasar görmüþ, bozulmuþ ya da yerinden
oynamýþ parçalarýn tespit edilmesi amacý ile
uzman bir teknisyen tarafýndan kontrol edilmesini
saðlayýnýz. Arasý açýlmýþ ek yerleri ve gevþek
baðlantý noktalarý, egzoz dumanýný, aracýn
içerisine sýzmasýna yol açabilir. Araç yaðlama
veya motor yaðý deðiþimi iþlemleri için lifte
kaldýrýldýðýnda egzoz sistemini de kontrol etmeyi
alýþkanlýk haline getiriniz. Gerekli görülen
parçalarý deðiþtiriniz.
UYARI!
Egzoz gazlarý hasta edebilir veya öldürebilir.
Egzoz gazlarý renksiz ve kokusuz karbon
monoksit gazý (CO) içermektedir. Bu gazýn
solunmasý bilincinizi kaybetmenize ve
zehirlenmenize neden olabilir. Karbon
monoksit (CO) gazý solumamak için yukarýda
açýklanan güvenlik önlemlerini uygulayýnýz.
133
Soðutma Sistemi – Genel Bilgiler
UYARI!
l Radyatör soðutma fanýnýn yakýnýnda
çalýþýrken kontak anahtarýný OFF (Kapalý)
konumuna getiriniz. Sýcaklýða baðlý olarak
çalýþan fan, kontak anahtarý ON (Açýk)
konumunda iken her an devreye girebilir.
l Radyatörden fýþkýran sýcak su veya buhar
ciddi bir þekilde yaralanmanýza neden
olabilir. Motor kaputunun altýndan buhar
çýktýðýný görür veya duyarsanýz radyatör
soðuyana kadar motor kaputunu açmayýnýz.
Radyatör sýcakken soðutma sisteminin
basýnçlý kapaðýný asla açmaya çalýþmayýnýz.
Soðutma Sývýsýnýn Kontrolü
Soðutma sývýsýnýn koruyucu özelliðini muhafaza
edip etmediðini her 12 ayda bir (dondurucu
soðuklarýn yaþandýðý bölgelerde bu soðuklar
baþlamadan önce) kontrol ediniz Soðutma sývýsý
kirli ve paslý bir görünüme sahipse soðutma
sistemi boþaltýlmalý, temizlenmeli ve yeni
soðutma sývýsý doldurulmalýdýr. Radyatörün
önünde böcek, yaprak vb. olmamasýna özen
gösteriniz. Bir bahçe hortumu ile radyatör
peteðinin arkasýndan basýnçlý olmayan su tutarak
radyatörü temizleyiniz.
134
Soðutma sistemi hortumlarýnda gevreme,
çatlama, yýrtýlma, kesik olup olmadýðýný ve þiþe
ve radyatör baðlantýlarýn sýkýlýðýný kontrol ediniz.
Tüm sistemde kaçak olup olmadýðýný kontrol
ediniz.
Soðutma Sistemi – Boþaltma, Temizleme ve
Tekrar Doldurma
Soðutma sistemi ilgili bakým programýnda
belirtilen aralýklarla boþaltýlmalý, temizlenmeli ve
yeniden doldurulmalýdýr.
Soðutma sývýsýnýn kirli olmasý ve yüksek miktarda
tortu içermesi durumunda sistemi güvenilir bir
soðutma sistemi temizleme maddesi ile
temizleyiniz. Tüm tortulardan ve kimyasal
maddelerden arýndýrmak için iyice durulayýnýz.
Eski antifrizi uygun þekilde atýnýz.
Soðutma Sývýsý Basýnçlý Kapaðý
Soðutma sývýsý kaybýnýn önlenmesi ve soðutma
sývýsýnýn taþma deposundan soðutma sývýsý
genleþme kabýna geri dönüþünün saðlanmasý
için soðutma sývýsý basýnçlý kapaðý sýkýca
kapatýlmalýdýr.
Soðutma sývýsý basýnçlý kapaðý kontrol edilmeli
ve sýzdýrmaz yüzeylerde yabancý maddeler
birikmiþse iyice temizlenmelidir.
UYARI!
l Soðutma sývýsý basýnçlý kapaðýnýn üzerinde
yer alan “DO NOT OPEN HOT” (“SICAKKEN AÇMAYINIZ”) ibaresi bir emniyet
önlemi olarak yazýlmýþtýr. Motor hararet
yaptýðýnda soðutma sistemine asla soðutma
sývýsý ilave etmeyiniz. Hararet yapmýþ bir
motoru soðutmak için soðutma sývýsý basýnçlý
kapaðýný gevþetmeyiniz ve çýkarmayýnýz.
Isý, soðutma sisteminde basýnç oluþumuna
neden olmaktadýr. Haþlanma ve yaralanma
riskini önlemek için sistem sýcakken veya
basýnç altýnda iken soðutma sývýsý basýnçlý
kapaðýný asla açmayýnýz.
l Aracýnýz için öngörülen basýnçlý kapak
dýþýnda bir kapak kullanmayýnýz. Aksi
takdirde yaralanabilir ve motorun hasar
görmesine neden olabilirsiniz.
Kullanýlmýþ Motor Soðutma Sývýsýnýn Atýlmasý
Etilen glikol bazlý soðutma sývýsý, yasal düzenlemelere uygun þekilde atýlmasý gereken bir
maddedir. Bu maddenin ne þekilde atýlmasý gerektiði konusunda bilgi almak için ilgili belediyeye
baþvurunuz. Çocuklar ve hayvanlar tarafýndan
yutulmasýný önlemek için etilen glikol bazlý
soðutma sývýsýný aðzý açýk kaplarda muhafaza
etmeyiniz ve yerde birikinti oluþturmasýna olanak
saðlamayýnýz. Çocuklar tarafýndan yutulmasý
halinde hemen doktor çaðýrýnýz. Yere dökülmesi
halinde derhal temizleyiniz.
Soðutma Sistemi – Benzinli Motorlarda
Soðutma Sývýsý Seçimi
Sadece üretici tarafýndan tavsiye edilen soðutma
sývýsýný kullanýnýz. Aracýnýzda kullanmanýz
gereken soðutma sývýsý için Önerilen Sývýlar,
Yaðlar ve Orijinal Parçalar bölümüne bakýnýz.
DÝKKAT!
Soðutma sývýlarýna, HOAT olarak tanýmlanandan baþka tip soðutma sývýsý karýþtýrýlmasý,
korozyondan korunmanýn azalmasýna ve buna
baðlý olarak motorda oluþabilecek arýzalarýn
yeni araç garantisi kapsamýna girmemesine
neden olabilir. Acil durumlarda soðutma
sistemine HOAT dýþýnda bir soðutma sývýsý
konulursa, en kýsa zamanda öngörülen soðutma sývýsý ile deðiþtirilmelidir.
Tek baþýna normal su veya alkol esaslý antifriz
ürünleri kullanmayýnýz. Pas geciktirici veya
paslanmayý önleyici katký maddeleri
kullanmayýnýz. Bunlar radyatör soðutma sývýsý
ile uyumlu olmayabilir ve radyatörü týkayabilir.
Bu araç Propilen Glikol esaslý soðutma sývýlarý
ile kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Propilen
Glikol esaslý soðutma sývýlarýnýn kullanýlmasý
tavsiye edilmez.
Soðutma Sývýsý Eklenmesi
Aracýnýz bakým aralýklarýnýn uzatýlmasýný saðlayan
geliþmiþ bir antifriz/soðutma sývýsý ile donatýlmýþtýr.
Bu antifriz/soðutma sývýsý deðiþtirilmeden 5 Yýl
ya da 160 000 km kullanýlabilmektedir. Bu
uzatýlmýþ bakým süresinin kýsaltýlmasýný önlemek
için aracýnýzýn hizmet ömrü boyunca ayný
antifrizin/soðutma sývýsýnýn kullanýlmasý büyük
bir önem taþýmaktadýr. Lütfen Hibrit Organik
Katký Teknolojili (HOAT) antifriz/soðutma sývýsý
kullanýmý ile ilgili tavsiyelerimizi hatýrdan
çýkartmayýnýz.
Soðutma sývýsý ilave edilirken veya sistem tekrar
doldurulurken asgari %50 etilen glikol bazlý
antifriz ile su karýþýmý kullanýlmalýdýr. Hava
sýcaklýðýnýn -37oC’den düþük olmasý bekleniyorsa
daha yüksek konsantrasyon oranlarý (%70’yi
aþmamak üzere) kullanýlmalýdýr.
Su/antifriz karýþýmýný hazýrlarken sadece damýtýlmýþ veya iyondan arýndýrýlmýþ yüksek safiyette su kullanýnýz. Düþük kaliteli su kullanýlmasý,
motor soðutma sisteminin korozyona karþý
saðladýðý korumanýn etkinliðini azaltacaktýr.
Aracýn, kullanýldýðý bölgedeki genel hava
koþullarýna uygun þekilde donmaya karþý
korunmasý, araç sahibinin sorumluluðundadýr.
NOT:
Soðutma sývýlarýnýn karýþtýrýlarak kullanýlmasý,
soðutma sývýsýnýn hizmet ömrünü kýsaltacak
ve soðutma sývýsýnýn daha sýk deðiþtirilmesine neden olacaktýr.
Soðutma Sývýsý Seviyesi
Soðutma sývýsý genleþme kabý sayesinde sývý
seviyesinin yeterli olup olmadýðý kolayca
görülebilir. Motor normal çalýþma sýcaklýðýna
ulaþmýþ durumda rölantide çalýþýrken soðutma
sývýsý seviyesi genleþme kabý üzerinde “ADD”
(EKLE) ile “FULL” (DOLU) iþaretlerinin arasýnda
olmalýdýr.
Radyatör normal koþullar altýnda hep dolu
olacaðýndan, soðutma sývýsýnýn donma noktasýný
ölçmek veya yeni antifriz eklemek gibi iþlemler
dýþýnda soðutma sisteminin basýnçlý kapaðýnýn
çýkartýlmasýna gerek yoktur. Aracýnýzýn ikmal
iþlemlerini yapan kiþilere bu durum hakkýnda
bilgi veriniz. Motor çalýþma sýcaklýðýnda bir sorun
olmadýðý takdirde genleþme kabýnýn ayda bir
kez kontrol edilmesi yeterli olacaktýr.
Doðru sývý seviyesini korumak için ilave soðutma
sývýsý gerektiðinde genleþme kabýna ekleme
yapýlmalýdýr. Aþýrý seviyede doldurmayýnýz.
Hatýrda Tutulmasý Gereken Noktalar
NOT:
Birkaç kilometre yol aldýktan sonra motoru
durduðunuzda motor bölmesinin ön
kýsmýndan buhar çýktýðýný görebilirsiniz. Bu
durum yaðmur, kar ve yüksek rutubet
nedeniyle radyatörde oluþan nemin,
termostat açýldýðýnda radyatöre giren sýcak
hava nedeniyle buharlaþmasýnýn normal
sonucudur.
Motor bölmesinde yapacaðýnýz kontrol
sonucunda radyatörde veya hortumlarda bir
kaçak belirtisine rastlamadýðýnýz takdirde aracýnýzý
güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz. Motor
bölmesinden çýkan buhar bir süre sonra
kaybolacaktýr.
135
l
l
l
l
l
l
l
Soðutma sývýsý genleþme kabýný aþýrý seviyede
doldurmayýnýz.
Radyatördeki ve soðutma sývýsý genleþme
kabýndaki soðutma sývýsýnýn donma noktasýný
kontrol ediniz. Antifriz ilave etmeniz
gerekiyorsa, soðutma sývýsý genleþme
kabýndaki soðutma sývýsýnýn da donmaya karþý
korunmasý gerekmektedir.
Sisteme sýk sýk soðutma sývýsý ilave etmeniz
gerekiyorsa veya motor soðuduðunda
soðutma sývýsý genleþme kabýndaki soðutma
sývýsýnýn seviyesi düþmüyorsa, soðutma
sisteminde basýnçlý kaçak testi yapýlmasý
gerekmektedir.
Motorunuzun alüminyum parçalarýnýn
korozyona karþý etkili bir þekilde korunabilmesi
için soðutma sývýsýnýn (asgari) % 50 HOAT
ve damýtýlmýþ su konsantrasyonuna sahip
olmasý gerekmektedir.
Radyatör ve soðutma sývýsý genleþme kabý
taþma hortumlarýnýn kývrýlýp bükülmediklerinden emin olunuz.
Radyatörün önünü temiz tutunuz. Aracýnýz
klima sistemi ile donatýlmýþsa klima
kondensörünün önünü de temiz tutunuz.
Termostatýn ayarýný yaz ve kýþ aylarýna göre
deðiþtirmeyiniz. Pek olasý olmamakla birlikte
termostatýn deðiþtirilmesi gerektiði takdirde
SADECE uygun tipte termostat takýnýz. Diðer
tipler yetersiz soðutma performansýna, yüksek
yakýt tüketimine ve emisyon düzeyinin
artmasýna neden olabilir.
136
Soðutma Sistemi - Dizel Motorlarda
Yakýt Sistemi Hortumlarý
Soðutma Sývýsý Seçimi
Glysantin G 30-91 soðutma sývýsý kullanýnýz.
Deðiþtirme aralýðý hakkýnda bilgi almak için bakým
programýna baþvurunuz.
Elektronik Yakýt Püskürtmeli yüksek basýnçlý
yakýt sistemleri yeterli sýzdýrmazlýk ve bozulmuþ
benzine karþý koruma saðlanmasý için özel
malzemelerden üretilen hortumlara ve
kelepçelere sahiptir.
Yakýt sistemiyle ilgili bakým ve onarýmlarda
sadece üreticinin belirttiði hortumlarý ve
kelepçeleri elemanlarýný ya da malzeme ve
özellik olarak eþdeðerlerini kullanmanýz tavsiye
edilir.
Hortumlar ve Vakum/Yakýt Buharý
Hatlarý
Hortumlarýn ve plastik borularýn yüzeylerinin
yüksek ýsýdan ve mekanik etkenlerden etkilenmiþ
olup olmadýðýný kontrol ediniz. Sert ya da
yumuþak bölgeler, lastiðin gevremesi, çatlaklar,
kesikler, yýrtýklar, aþýnma ve aþýrý þiþme, lastiðin
deforme olduðunu göstermektedir.
Egzoz manifoldu gibi ýsý kaynaklarýnýn yakýnýnda
bulunan hortumlara bilhassa dikkat ediniz.
Hortumlarýn güzergahlarý boyunca, aþýrý ýsý veya
mekanik aþýnma nedeniyle hasar görmelerine
neden olabilecek ýsý kaynaklarýna ve hareketli
parçalara temas etmediklerinden emin olmak
için hortum güzergahlarýný kontrol ediniz.
Bu bölgelerden geçen plastik hortumlarýn
erimediklerinden ve ezilmediklerinden emin
olunuz.
Hortum baðlantýlarýnýn yapýldýðý kelepçe ve
kaplinlerin sýký olduðundan ve sýzýntý
yapmadýklarýndan emin olunuz.
Arýzaya neden olabilecek en ufak bir aþýnma
veya hasar görüldüðünde bu parçalar derhal
deðiþtirilmelidir.
Fren Sistemi
Fren sisteminin performansýný korumasý için tüm
fren sistemi parçalarý periyodik olarak kontrol
edilmelidir. Önerilen servis aralýklarý bu kýlavuzun
Bakým Programlarý bölümünde bulunabilir.
UYARI!
Aracýn fren pedalýna devamlý basýlarak
kullanýlmasý, frenlerin tutmamasýna ve kaza
yapmanýza neden olabilir. Ayaðýnýzýn devamlý
fren pedalýnýn üzerinde durmasý frenlerin aþýrý
þekilde ýsýnmasýna, fren balatalarýnýn anormal
derecede aþýnmasýna ve fren sisteminin hasar
görmesine neden olacaktýr. Acil durumlarda
fren sisteminden tam randýman alamayabilirsiniz.
Fren ve Hidrolik Direksiyon Sistemi
Hortumlarý
Periyodik bakým sýrasýnda hortumlarýn ve plastik
borularýn yüzeylerinin yüksek ýsýdan ve mekanik
etkenlerden etkilenmiþ olup olmadýðýný kontrol
ediniz. Sert ve gevrek bölgeler, çatlaklar, kesikler,
yýrtýklar, aþýnma ve aþýrý þiþme, lastiðin deforme
olduðunu göstermektedir. Egzos manifoldu gibi
ýsý kaynaklarýnýn yakýnýnda bulunan hortum
yüzeylerine bilhassa dikkat ediniz.
Bu bölgelerden geçen plastik hortumlarýn
erimediklerinden ve ezilmediklerinden emin
olunuz.
Hortum baðlantýlarýnýn yapýldýðý kelepçe ve
kaplinlerin sýký olduðundan ve sýzýntý
yapmadýklarýndan emin olunuz.
NOT:
Fabrika montaj hatlarýnda, hortumlarýn
kaplinlere kolayca takýlmasýný saðlamak
amacý ile motor yaðý, direksiyon hidroliði ve
fren hidroliði gibi sývýlarýn kullanýlmasý yaygýn
bir uygulamadýr. Dolayýsýyla hortum baðlantý
noktalarýnda göreceðiniz yað izleri mutlak
bir sýzýntý belirtisi olarak algýlanmamalýdýr.
Hortumu kaçak nedeniyle deðiþtirmeden
önce sistem basýnç altýnda iken (araç
çalýþýrken) gerçekten sýzýntý olup olmadýðýný
kontrol ediniz.
NOT:
Tüm fren bakým iþlemleri ve yað deðiþimleri
sýrasýnda fren hortumlarý kontrol edilmelidir.
UYARI!
Yýpranmýþ fren hortumlarý patlayarak frenlerin
tutmamasýna neden olabilir. Bu durum kaza
yapmanýza yol açabilir. En ufak bir çatlak,
sýyrýlma ya da aþýnma tespit ettiðiniz takdirde
fren hortumunu derhal deðiþtiriniz.
Fren Merkezi
Motor bölmesinde bakým iþlemleri yapýlýrken
fren merkezi hidrolik seviyesi de kontrol
edilmelidir. Fren sistemi uyarý lambasý yandýðýnda
fren merkezi hidrolik seviyesi derhal kontrol
edilmelidir.
Kapaðýný açmadan önce fren merkezinin üst
kýsmýný iyice temizleyiniz. Fren hidroliði miktarýný
hidrolik haznesinin üzerinde belirtilen seviyeye
getirecek þekilde fren hidroliði ilave ediniz. Fren
balatalarý aþýndýkça hidrolik seviyesi düþecektir.
Fren balatalarý deðiþtirildiðinde fren hidroliði
seviyesi kontrol edilmelidir. Ancak hidrolik
seviyesinin düþük olmasý bir kaçaktan da
kaynaklanabileceðinden sistemin genel olarak
kontrol edilmesi gerekebilir
NOT:
Aracýnýz düz þanzýman ile donatýlmýþ ise,
hem Fren sisteminin hem de Debriyaj
sisteminin hidrolik beslemesi Fren Hidroliði
Haznesi tarafýndan saðlanacaktýr. Bu
sistemler Fren Haznesi içerisinde ayrý
bölümlere sahip olduklarýndan sistemlerden
birinde oluþacak bir kaçak diðer sistemi
etkilemeyecektir. Düz Þanzýman Debriyaj
Sistemine aracýn hizmet ömrü boyunca
hidrolik eklenmesi gerekmeyecektir. Fren
Hidroliði Haznesinde sývý seviyesi düþük ise
ve fren sisteminde hidrolik kaçaðý ya da
baþka bir sorun yoksa, seviye düþüklüðünün
Hidrolik Debriyaj sistemindeki bir kaçaktan
kaynaklanmýþ olmasý mümkündür. Lütfen
yetkili servise baþvurunuz.
Sadece üretici tarafýndan tavsiye edilen fren
hidroliðini kullanýnýz. Aracýnýzda kullanmanýz
gereken hidrolik tipi için Önerilen Sývýlar, Yaðlar
ve Orijinal Parçalar bölümüne bakýnýz.
UYARI!
Ýlk kaynama noktasý öngörülen deðerden
düþük olan veya teknik özellikleri belli olmayan
bir fren hidroliði uzun süreli sert frenlerde
frenlerinizin aniden boþalmasýna ve kaza
yapmanýza neden olabilir.
137
DÝKKAT!
Uygun olmayan fren hidroliði kullanýlmasý
debriyaj sisteminin performansýný olumsuz
þekilde etkileyecektir. Uygun olmayan fren
hidroliði debriyaj sisteminin hasar görmesine
neden olarak debriyajýn çalýþmamasýna ve
vites deðiþtirememenize yol açabilecektir.
UYARI!
Fren hidroliði haznesinin gereðinden fazla
doldurulmasý fren hidroliðinin sýcak motor
parçalarý üzerine dökülmesine ve alev
almasýna neden olabilir.
Fren sistemine yabancý maddelerin ve nemin
girmesini önlemek için sadece sýkýca kapatýlmýþ
kutularda muhafaza edilen fren hidroliði
kullanýnýz.
Fren hidroliðine petrol bazlý sývýlarýn karýþmasýna
izin vermeyiniz, aksi takdirde tüm fren keçeleri
hasar görebilir.
Otomatik Þanzýman
Tüm önden çekiþli araçlarda otomatik þanzýman
ve diferansiyel ünitesi tek bir muhafaza içerisinde
bulunmaktadýr.
Þanzýman Yaðý Seçimi
Þanzýmanýn optimum performans sunabilmesi
için uygun bir þanzýman yaðý kullanýlmasý
gerekmektedir. Sadece üretici tarafýndan önerilen
138
þanzýman yaðý kullanýlmalýdýr. Bu þanzýman yaðý
çelik kayýþlarýn tahrik ve hareket kasnaklarý
üzerinde düzgün bir þekilde tutunmasnýý
saðlayacak özel sürtünme katsayýsýna sahip
katký maddeleri içermektedir. Aracýnýzda
kullanmanýz gereken þanzýman yaðý hakkýnda
bilgi almak için Önerilen Sývýlar, Yaðlar ve Orijinal
Parçalar bölümüne baþvurunuz.
DÝKKAT!
Üretici tarafýndan önerilen þanzýman yaðý
dýþýnda bir yað kullanýlmasý, kayýþýn kaymasýna
ve þanzýmanýn daðýlmasýna neden olabilecektir. Aracýnýzda kullanmanýz gereken þanzýman yaðý hakkýnda bilgi almak için Önerilen
Sývýlar, Yaðlar ve Orijinal Parçalar bölümüne
baþvurunuz.
Þanzýman Yaðý Seviyesi Kontrolü
Otomatik þanzýman yaðý seviyesi sadece eðitimli
teknisyenler tarafýndan kontrol edilmelidir.
Yað ve Filtre Deðiþimi
Sürüþ tarzýnýza uygun þanzýman yaðý ve filtresi
deðiþim aralýklarý için bu kýlavuzun 8inci
bölümünde yer alan Bakým Programýna
baþvurunuz.
Özel Katký Maddeleri
Üretici þanzýmana yað kaçaklarýnýn tespiti amacý
ile kullanýlan özel izleme boyalarý dýþýnda
herhangi bir yað katkýsý ilave edilmesini
önermemektedir. Katký maddeleri özel olarak
iþlenmiþ bir ürün olan ATF (Otomatik Þanzýman
Yaðý) performansýný olumsuz þekilde
etkileyebilmektedir.
Düz Þanzýman
Þanzýman Yaðý Seçimi
Sadece üretici tarafýndan önerilen þanzýman
yaðý kullanýlmalýdýr. Aracýnýzda kullanmanýz
gereken þanzýman yaðý hakkýnda bilgi almak
için Önerilen Sývýlar, Yaðlar ve Orijinal Parçalar
bölümüne baþvurunuz.
Þanzýman Yaðý Seviyesinin Kontrolü
Dolum tapasýný sökerek þanzýman yaðý seviyesini
kontrol ediniz. Yað seviyesi dolum deliðinin alt
kýsmý ile deliðin alt kýsmýndan en fazla 4.7 mm
daha aþaðýda bulunan bir nokta arasýnda
olmalýdýr.
Uygun seviyeye getirmek için gerekiyorsa
þanzýman yaðý ilave ediniz.
Yað Deðiþtirme Aralýðý
Bu kýlavuzun 8inci bölümünde yer alan Bakým
Programýna baþvurunuz.
Arka Diferansiyel (RDA) – Sadece AWD
Modellerinde
Yað Seçimi
Sadece üretici tarafýndan önerilen yað kullanýlmalýdýr. Aracýnýzda kullanmanýz gereken yað
hakkýnda bilgi almak için Önerilen Sývýlar, Yaðlar
ve Orijinal Parçalar bölümüne baþvurunuz.
Yað Seviyesi Kontrolü
Her yað deðiþiminde kaçak tespiti amacý ile
üniteyi gözle kontrol ediniz. Bir kaçak tespit
ettiðiniz takdirde, dolum tapasýný sökerek yað
seviyesini kontrol ediniz. Yað seviyesi dolum
deliðinin alt kýsmý ile deliðin alt kýsmýndan en
fazla 4.0 mm daha aþaðýda bulunan bir nokta
arasýnda olmalýdýr.
Uygun seviyeye getirmek için gerekiyorsa yað
ilave ediniz.
Yað Deðiþtirme Aralýðý
Sürüþ tarzýnýza uygun yað deðiþim aralýklarý için
bu kýlavuzun 8inci bölümünde yer alan Bakým
Programýna baþvurunuz.
Güç aktarma Ünitesi (PTU) - Sadece
AWD Modellerinde
Yað Seçimi
Sadece üretici tarafýndan önerilen yað
kullanýlmalýdýr. Aracýnýzda kullanmanýz gereken
yað hakkýnda bilgi almak için Önerilen Sývýlar,
Yaðlar ve Orijinal Parçalar bölümüne
baþvurunuz.
Yað Seviyesi Kontrolü
Her yað deðiþiminde kaçak tespiti amacý ile
üniteyi gözle kontrol ediniz. Bir kaçak tespit
ettiðiniz takdirde, dolum tapasýný sökerek yað
seviyesini kontrol ediniz. Yað seviyesi dolum
deliðinin alt kýsmý ile deliðin alt kýsmýndan en
fazla 4.0 mm daha aþaðýda bulunan bir nokta
arasýnda olmalýdýr.
Uygun seviyeye getirmek için gerekiyorsa yað
ilave ediniz.
Yað Deðiþtirme Aralýðý
Sürüþ tarzýnýza uygun yað deðiþim aralýklarý için
bu kýlavuzun 8inci bölümünde yer alan Bakým
Programýna baþvurunuz.
Aracýn Dýþ Bakýmý ve Korozyona Karþý
Koruma
Kaporta ve Boyanýn Korozyona Karþý
Korunmasý
Gövde koruma gereksinimi aracýn kullanýldýðý
bölgenin coðrafi konumuna ve aracýn kullaným
koþullarýna baðlý olarak farklýlýk göstermektedir.
Karlý ve buzlu yollarý açmak için kullanýlan
kimyasal maddeler ile aðaçlara sýkýlan ve yollara
serpilen diðer kimyasal maddeler aracýnýzýn
metal aksamýnda yüksek seviyede korozyona
neden olmaktadýr. Açýk park yerlerinde hava
yoluyla aracýnýzýn üzerinde biriken yabancý
maddeler, aracýn kullanýldýðý çeþitli yol zeminleri,
aþýrý sýcak ya da soðuk hava ve diðer aþýrý iklim
koþullarý aracýnýzýn boyasýný, metal yüzeylerini
ve gövde altý korumasýný olumsuz þekilde
etkilemektedir.
Aþaðýdaki bakým tavsiyelerini uygulayarak
aracýnýzýn mevcut korozyon dayanýmýndan azami
verim alabilirsiniz.
Korozyona Neden Olan Etkenler
Korozyon, aracýnýzýn üzerindeki boyanýn ve
koruyucu tabakanýn sýyrýlmasý sonucunda ortaya
çýkmaktadýr.
En yaygýn sebepler þunlardýr:
l Tuz, kir ve nemin birikmesi.
l Taþ ve mýcýrlarýn çarpmasý.
l Böcekler, aðaç özleri ve zift.
l Deniz kýyýsýndaki bölgelerde havada bulunan
tuz.
l Atmosferde bulunan kimyasal maddeler/
sanayi atýklarý.
Yýkama
l Aracýnýzý düzenli þekilde yýkayýnýz. Aracýnýzý
daima gölgede ve yumuþak bir oto þampuaný
ile yýkayýnýz ve temiz su ile durulayýnýz.
l Aracýnýza yapýþan böcekleri, zifti ve benzeri
maddeleri Mopar Super Kleen Böcek ve Zift
temizleyicisi ile temizleyiniz.
l Aracýnýzýn üstündeki lekeleri çýkartmak ve
aracýnýzý cilalamak için Mopar® (Cleaner Wax)
oto cilasý kullanýnýz. Boyayý çizmemeye özen
gösteriniz.
l Boyanýn parlaklýðýný azaltan ve boyayý incelten
aþýndýrýcý pasta maddelerini ve elektrikli cila
makinelerini kullanmayýnýz.
139
DÝKKAT!
Çelik yünü veya ovalama tozu gibi, boyalý ve
metal yüzeyleri çizen aþýndýrýcý ve güçlü
temizlik maddeleri kullanmayýnýz.
Özel Bakým
l Aracýnýzý tuzlu ve tozlu yollarda ya da denize
yakýn bölgelerde kullanýyorsanýz aracýnýzýn
altýný ayda en az bir kez basýnçlý su ile
yýkayýnýz.
l Kapýlarýn, çamurluklarýn ve bagaj kapaðýnýn
alt kýsmýnda bulunan tahliye deliklerinin temiz
ve açýk olmalarýný saðlayýnýz.
l Aracýnýzýn boyasýnda taþ izleri ya da çizikler
görürseniz ilgili bölgeyi hemen rötuþlayýnýz.
Bu tür onarým giderleri araç sahibine aittir.
l Aracýnýzýn boyasýnýn ve koruyucu tabakanýn
bir kaza nedeniyle hasar görmesi durumunda
aracýnýzýn onarýmýný mümkün olduðu kadar
çabuk yaptýrýnýz. Bu tür onarým giderleri araç
sahibine aittir.
l Kimyasal maddeler, gübre, buz çözücü tuz
gibi özel maddeler taþýrken bu maddelerin
çok iyi paketlenmiþ olmasýna ve sýzýntý
yapmamasýna özen gösteriniz.
l Aracýnýzý sýk sýk mýcýrlý yollarda kullanýyorsanýz
tüm tekerleklerin arkasýna çamur veya taþ
paçalýklarý taktýrýnýz.
140
Çizikleri ve taþ izlerini derhal Mopar rötuþ
boyasý ile kapatýnýz. Aracýnýzýn rengine uygun
rötuþ boyasýný yetkili servisinizde bulabilirsiniz.
Jant Bakýmý
Tüm jantlar ve özellikle de alüminyum jantlar
parlaklýðýnýn korunmasý ve korozyonunun
önlenmesi amacýyla yumuþak þampuan ve su
ile düzenli olarak temizlenmelidir. Çok kirlenmiþ
jantlarý temizlerken jantlara hasar vermeyecek
lastik ve jant temizleme maddeleri ve ekipmaný
kullanýnýz. Sadece Mopar® (Wheel Cleaner) Jant
Temizlik maddesini veya aþýndýrýcý olmayan ve
asit içermeyen bir temizlik maddesi kullanmanýzý
tavsiye ederiz. Zýmpara kaðýdý, çelik yünü, sert
fýrça veya metal cilasý kullanmayýnýz. Sadece
Mopar temizlik ürünlerini kullanmanýzý tavsiye
ederiz. Fýrýn temizleme maddelerini kullanmayýnýz. Jantýn koruyucu katmanýna zarar verebilecek asit solüsyonlarý ve sert kýllý fýrçalar kullanan
otomatik oto yýkama makinelerine girmeyiniz.
Kabin Ýçi Bakýmý
Kumaþ döþemeleri ve paspaslarý temizlemek
için Mopar Total Clean Kumaþ Döþeme
Temizleyicisi kullanýnýz.
Vinil döþemeleri temizlemek için Mopar Total
Clean Vinil Temizleyicisi kullanýnýz.
Deri döþemeler için Mopar Total Clean deri
temizleyicisini kullanmanýzý özellikle tavsiye
ederiz.
Deri koltuklar en iyi þekilde nemli bir bezle
silinerek korunmaktadýr. Deri üzerinde aþýndýrýcý
l
etki yaparak deriye hasar verebilecek küçük toz
parçacýklarý derhal nemli bir bezle silinmelidir.
Ýnatçý lekeler Mopar Total Clean ve yumuþak
bir bez yardýmýyla kolayca temizlenebilmektedir.
Deri döþemenin herhangi bir sývý ile ýslatýlmamasýna özen gösteriniz. Deri döþemeyi temizlemek
için cila maddesi, yað, temizleme sývýsý, solvent,
deterjan veya amonyaklý temizlik maddesi
kullanmayýnýz. Derinin orijinalliðini korumak
amacý ile deri koruyucu kullanmanýza gerek
yoktur.
UYARI!
Temizlik amacý ile uçucu solvent kullanmayýnýz.
Parlayýcý özelliðe sahip olan bu maddeler
kapalý alanlarda kullanýldýklarý takdirde solunum
sistemine zarar verebilmektedir.
Farlarýn Temizliði
Aracýnýzda, cam farlara göre daha hafif olan ve
taþ çarpmalarýna karþý daha dayanýklý olan plastik
farlar kullanýlmaktadýr.
Plastik, çizilmeye karþý cam kadar dayanýklý
olmadýðýndan deðiþik temizleme yöntemleri
uygulanmalýdýr.
Farlarýn çizilmesi ve ýþýk þiddetinin azalmasý riskini azaltmak için farlarý kuru bir bezle silmekten
kaçýnýnýz. Farlarý yumuþak bir þampuanla yýkayýp
iyice durulayýnýz.
Farlarý temizlemek için aþýndýrýcý temizlik
maddeleri, solvent, çelik yünü ve diðer aþýndýrýcý
maddeleri kullanmayýnýz.
Cam Yüzeyler
Tüm cam yüzeyler Mopar Glass Cleaner (Cam
Temizleyici) veya piyasadan temin edebileceðiniz ev tipi cam temizleme maddeleri ile düzenli
olarak temizlenmelidir. Asla aþýndýrýcý temizlik
maddesi kullanmayýnýz. Rezistanslý buðu çözücü
ile donatýlmýþ iç arka camý ve radyo anteninin
bulunduðu sað arka kelebek camý temizlerken
dikkatli olunuz. Elemanlara zarar verebilecek
raspa gibi keskin aletler kullanmayýnýz. Dikiz
aynasýný temizlerken temizleyiciyi kullandýðýnýz
havluya ya da bez parçasýna püskürtünüz.
Temizleyiciyi doðrudan camýn üzerine
püskürtmeyiniz.
Ön Göðsün Temizliði
Ön göðüs ön cama yansýtma yapmayan bir
yüzeye sahiptir. Yansýma yapabilecek koruyucu
maddeleri ve diðer ürünleri kullanmayýnýz.
Yansýtma yapmayan yüzeyi korumak amacý ile
sabun ve ýlýk su yardýmýyla temizleyiniz.
Plastik Gösterge Tablosu Camýnýn Temizliði
Aracýn göstergeleri þeffaf plastik kaplýdýr.
Gösterge yüzeylerini temizlerken plastiði
çizmemeye özen gösteriniz.
1. Nemli ve yumuþak bir bez kullanýnýz. Yumuþak
bir þampuan kullanabilirsiniz, ancak asla yüksek
miktarda alkol içeren veya aþýndýrýcý temizlik
maddeleri kullanmayýnýz. Þampuan ile
temizledikten sonra nemli ve temiz bir bezle
siliniz.
2. Yumuþak kaðýt mendille kurulayýnýz.
Emniyet Kemeri Bakýmý
Emniyet kemerlerini kimyasal solventler veya
aþýndýrýcý temizlik maddeleri ile beyazlatmaya,
boyamaya veya temizlemeye teþebbüs
etmeyiniz. Güneþ de emniyet kemerlerinin
bozulmasýna yol açar.
Emniyet kemerlerinin temizlenmesi gerekiyorsa
yumuþak þampuan ve ýlýk su ile temizleyiniz.
Emniyet kemerlerini temizlemek için araçtan
sökmeyiniz.
Kemerlerde aþýnma veya saçaklanma tespit
ederseniz veya emniyet kemeri tokalarý düzgün
çalýþmýyorsa emniyet kemerlerini deðiþtiriniz.
Yumuþak kaðýt mendille kurulayýnýz.
GÜÇ DAÐITIM MERKEZÝ (IPM)
(SÝGORTA KUTUSU)
Motor bölmesinde hava filtresinin yanýnda bir
Güç Daðýtým Merkezi (Sigorta Kutusu)
bulunmaktadýr. Bu sigorta kutusunun içerisinde
kartuþ sigortalar ve mini sigortalar yer almaktadýr.
Kapaðýn içerisinde tüm sigortalarý tanýmlayan
bir etiket bulunabilecektir. Sigortalarýn konumlarý
için yan taraftaki tabloya baþvurunuz.
Güç Daðýtým Merkezi
Yuva Kartuþ Sigorta
1
40 Amper
Yeþil
2
3
4
5
6
Mini Sigorta Açýklama
Elektrikli
kumandalý
tavan
beslemesi
20 Amper
AWD ECU
Sarý
Beslemesi
10 Amper
CHMSL Üçüncü
Kýrmýzý
Fren Lambasý
Swiçi Beslemesi
10 Amper
Kontak Anahtarý
Kýrmýzý
Beslemesi
20 Amper
Römork
Sarý
10 Amper
IOD Swiçi,
Kýrmýzý
Elektrik
Kumandalý
Ayna, Direksisiyon simidi
üzerindeki
kumanda
düðmeleri,
Sdar/Hfm
141
Yuva Kartuþ Sigorta
7
8
9
10
40 Amper
Yeþil
11
12
13
14
15
40 Amper
Yeþil
16
17
18
19
142
40 Amper
Yeþil
Mini Sigorta Açýklama
30 Amper
IOD Sensörü 1
Yeþil
30 Amper
IOD Sensörü 2
Yeþil
Elektrik Kumandalý Koltuklar
20 Amper
CNN Elektrik
Sarý
Kumandalý Kilitler
15 Amper
Elektrik Prizi
Açýk Mavi
20 Amper
Kontak Anahtarý
Sarý
Run/Acc
Dönüþtürücüsü
20 Amper
Run/Acc Çýkýþý
Sarý
20 Amper
IOD CCN/Ýç
Kýrmýzý
Aydýnlatma
RADYATÖR
Faný Akü
Beslemesi
15 Amper
Kontak Run/Acc
Açýk Mavi
Çakmak/Tavan
Penceresi
10 Amper
IOD Beslemesi
Kýrmýzý
Mod-Wcm
ASD Rölesi
Kontak Güç
Beslemesi
20 Amper
Yükseltici 1&2
Sarý
Beslemesi
Yuva Kartuþ Sigorta
20
21
22
23
24
25
10 Amper
Kýrmýzý
15 Amper
Açýk Mavi
10 Amper
Kýrmýzý
10 Amper
Kýrmýzý
26
27
28
29
30
20 Amper
Sarý
10 Amper
Kýrmýzý
31
32
Mini Sigorta
15 Amper
Açýk Mavi
10 Amper
Kýrmýzý
10 Amper
Kýrmýzý
15 Amper
Açýk Mavi
25 Amper
Þeffaf
30 Amper
Pembe
Açýklama
IOD Beslemesi
Radyo
IOD Beslemesi
Intrus Mod/Siren
IGN RUN Hvac/
Pusula Sensörü
ENG ASD Rölesi
Besleme 3
Elektrikli Tavan
Penceresi
Beslemesi
Isýtmalý Ayna
ENG ASD Rölesi
Beslemesi 2
IGN RUN Sadece
OCM Beslemesi
IGN RUN ORC
OCM Beslemesi
Araç Sýcak
Uyarýsý (Sigorta
gerekmemektedir)
Isýtmalý Koltuklar
Ön Far Yýkayýcý
Rölesi Kumandasý
ENG ASD Kumandasý Beslemesi 1
Yuva Kartuþ Sigorta
33
34
35
36
37
30 Amper
Pembe
40 Amper
Yeþil
40 Amper
Pembe
Mini Sigorta Açýklama
10 Amper
ABS MOD/J1962
Kýrmýzý
Conn/PCM
ABS Valfi
Beslemesi
ABS Pompasý
Beslemesi
Ön Far Yýkayýcý
Kumandasý/
Akýllý Cam
25 Amper
110 Dönüþtürücü
Þeffaf
DÝKKAT!
l Sigorta Kutusu kapaðýný takarken kapaðýný
doðru yerleþtirilmesi ve tam kilitlenmesi
gerekir. Aksi durumda Sigorta Kutusuna
su girebilir ve elektrik sisteminde arýzaya
yol açabilir.
l Atmýþ bir sigortayý deðiþtirirken doðru
amperajda bir sigorta kullanýnýz. Öngörülen
amperajdan farklý bir sigorta kullanýlmasý,
elektrik sisteminin tehlike oluþturacak kadar
aþýrý yüklenmesine neden olabilir. Amperajý
doðru olduðu halde sigorta sürekli olarak
atýyorsa devrede giderilmesi gereken bir
sorun var demektir.
ARACIN KULLANILMADAN
MUHAFAZA EDÝLMESÝ
Aracýnýzý 21 günden uzun bir süre için
kullanmayacaksanýz aküyü korumak için aþaðýda
belirtilen önlemleri almanýz gerekir:
l Sigorta kutusunda bulunan mini Kontak
Anahtarý Sigortasýný (IOD) çýkartýnýz.
l Ya da akü negatif kablosunu çýkartýnýz.
YEDEK AMPULLER
AMPUL DEÐÝÞTÝRME
Ýç ampullerin tümü pirinç veya cam duylara
sahiptir. Alüminyum duylu ampuller
onaylanmamaktadýr ve kullanýlmamalýdýr.
Ýç Aydýnlatma Lambasý Ampulleri
Ampul Tipi
Ön Aydýnlatma Lambasý ........................T578
Tavan Lambasý ......................................T578
Bagaj Lambasý/El Lambasý ..............8-A35LF
Ýç Aydýnlatma Lambasý Ampulleri
Farlar/Ön Park Lambalarý/Ön Sinyal
Lambalarý/Yan Sinyal Lambalarý
Bu lambalarýn ampullerini deðiþtirmek için yetkili
Servise baþvurunuz.
Sis Lambalarý
Ampul Tipi
Kýsa/Uzun Huzmeli Farlar ...................... H13
Ön Park/Dönüþ Sinyali Lambalarý
/Yan Lambalar .................................3157AK
Ön sis Lambasý......................................9145
Yan Sinyal Lambalarý ...........................W5W
Yükseðe konumlandýrýlmýþ Fren
Lambasý (CHMSL) .................................LED
Arka Lamba/Fren Lambasý ....................3157
Arka Dönüþ Sinyali .........................3157AK
Geri Vites Lambasý .....................W16W(921)
Plaka Lambalarý ....................................W5W
Sis Lambasý ve Duyu
1. Ön panelin alt kýsmýnda bulunan açýklýktan
lambaya ulaþýnýz.
2. Ampulü ve duyu saat yönünün aksine ¼ tur
çeviriniz.
3. Ampulü duydan çýkartýnýz.
143
Arka Lambalar, Sinyal lambalarý, Arka
Sis Lambasý ve Geri Vites Lambalarý –
Deðiþtirme
1. Ýki adet basmalý pimi arka lamba yuvasýndan
çýkartýnýz.
Basmalý Pimler Çýkartýlmýþ Durumda
2. Arka lamba grubunu sýkýca tutup kuvvetli bir
þekilde çekerek panelden çýkartýnýz.
Duyun ve Ampulün Çýkartýlmasý
4. Ampulü duydan çýkartýp deðiþtiriniz.
Basmalý Pimlerin Çýkartýlmasý
Lambanýn Gövdeden Çýkartýlmasý
3. Duyu çevirerek lambadan çýkartýnýz.
144
Ampulün Duydan Çýkartýlmasý
Yan Sinyal Lambalarý
Yan Sinyal Lambasý Ampulünün Deðiþtirilmesi
Yan Sinyal Lambasý
1. Yan sinyal lambasýný saða veya sola doðru
iterek yay basýncýndan kurtardýktan sonra dýþarý
çekiniz.
2. Ampul duyunu çeyrek tur çevirip yan sinyal
lambasýndan çýkartýnýz.
3. Ampulü çekerek duydan çýkartýp deðiþtiriniz.
Plaka Lambalarý
Duyun Lambadan Çýkartýlmasý
3. Ampulü çekerek duydan çýkartýnýz
1. Tespit týrnaðýnýn yan tarafýný bir tornavida
yardýmýyla hafifçe kanýrtarak lambayý bagaj
kapaðýndan çýkartýnýz.
Ampulün Duydan Çýkartýlmasý
3. Fren Lambasý
Lambanýn Bagaj Kapaðýndan Çýkartýlmasý
2. Duyu saat yönünün aksine ¼ tur çeviriniz.
Bu fren lambasýnda LED grubu kullanýlmaktadýr.
Deðiþtirmek için Yetkili Servise Baþvurunuz.
145
SIVILAR VE SIVI KAPASÝTELERÝ
Metrik
U.S.
13.0 Galon
51 Litre
Tüm benzinli motorlarda (ACEA A1/B1, A3/B4 veya A3/B3; SAE 5W-20 motor yaðý)
4.5 qts
4.26 Litre
Tüm Dizel Motorlarda (Sentetik ACEA A3/B4 veya A4/B4/C3; 5W-40 motor yaðý)
4.2 qts
4.0 Litre
Tüm benzinli motorlarda Mopar® Antifriz/Soðutma Sývýsý 5 Yýl/100.000 Mil (160.000 km)
Formüllü veya eþdeðeri
7.2 qts.
6.8 Litre
Tüm dizel motorlarda Glysantin G 30-91 soðutma sývýsý
8.5 qts.
8.0 Litre
Yakýt (takribi)
Motor Yaðý ve Filtresi
Soðutma Sistemi*
* Kalorifer sistemi dahildir, soðutma sývýsý genleþme kabý MAX seviyesinde iken.
146
ÖNERÝLEN SIVILAR, YAÐLAR VE ORÝJÝNAL YEDEK PARÇALAR
Motor
Parça
Motor Soðutma Sývýsý- Benzinli motorlarda
Sývýlar, Yaðlar ve Orijinal Parçalar
Mopar® Antifriz/Soðutma Sývýsý 5 Yýl/100.000 Mil Formüllü HOAT (Hibrid Organik Katký Teknolojisi)
veya eþdeðeri
Motor Soðutma Sývýsý – Dizel Motorlarda
Glysantin G 30-91
Motor Yaðý – Benzinli motorlarda
(ACEA Dýþý Kategoriler)
Her türlü çalýþma koþulunda en iyi performans ve en çok koruma için üretici sadece API sertifikasýna
sahip ve DaimlerChrysler’in MS-6395 sayýlý Malzeme Standartlarýnýn koþullarýný karþýlayan motor
yaðlarýnýn kullanýlmasýný tavsiye etmektedir. MS-6395’in koþullarýný karþýlayan Mopar veya eþdeðer yað
kullanýnýz. Bu Sertifikalý Yaðlarda yað kutusunun önünde Amerikan Petrol Enstitüsü (API) Motor Yaðý
Sertifikasyon Sembolü bulunmaktadýr. Bu sembol motor yaðýnýn Amerikan Petrol Enstitüsü (API)
tarafýndan test edildiðini, onaylandýðýný ve üreticiler tarafýndan öngörülen yað standartlarýný karþýladýðýný
belirtir.
Motor Yaðý – Benzinli motorlarda (ACEA
Kategorileri)
Serviste Doldurulan Yaðlarda ACEA Avrupa Yað Kategorilerini kabul eden ülkelerde ACEA A1/B1,
A2/B2 veya A3/B3 koþullarýný karþýlayan motor yaðlarýný kullanýnýz.
Motor Yaðý –Dizel motorlarda
Sadece ACEA A3/B4 veya A3/B4/C3 yönetmeliðinin en yeni sürümünde öngörülen Sentetik Dizel Motor
yaðlarýný kullanýnýz.
Motor Yað filtresi – Benzinli motorlarda
Mopar® 04884900AB veya eþdeðeri
Motor Yað filtresi – Dizel motorlarda
Mopar® 04884700AA veya eþdeðeri
Bujiler
Ayrýntýlý bilgi almak için motor bölmesinde bulunan Araç Emisyon Kontrol bilgileri etiketine baþvurunuz.
Yakýt Seçimi – Benzinli Motorlarda
91 Oktan (RON)
Yakýt Seçimi – Dizel Motorlarda
Düþük kükürtlü Avrupa Dizel yakýtý. Setan deðeri: Asgari 50. Kükürt azami 50 ppm (geçici olarak kýsa
süreyle azami 350 ppm kükürt deðerine sahip yakýtlarýn kullanýlmasý mümkündür ancak aracýn emisyon
performansý düþebilecektir).
147
Þasi
Parça
Otomatik Þanzýman
Düz þanzýman yaðý
Arka Diferansiyel (RDA)
Güç Aktarma Ünitesi (PTU)
Fren Ana Merkez Silindiri
Direksiyon Hidroliði Haznesi
148
Sývýlar, Yaðlar ve Orijinal Parçalar
Mopar® CVTF+4
Mopar® ATF+4 MS9602
Mopar® Diþli & Aks Yaðý SAE 80W-90 API GL 5 veya eþdeðeri sentetik olmayan yað
Mopar® Diþli & Aks Yaðý SAE 80W-90 API GL 5 veya eþdeðeri sentetik olmayan yað
Mopar® DOT 3, SAE J1703 kullanýlmalýdýr. DOT 3, SAE J1703 fren hidroliði bulunamadýðý takdirde
DOT 4 kullanýlabilir. Sadece önerilen fren hidroliklerini kullanýnýz.
Mopar® Direksiyon Hidroliði + 4 veya ATF+4 Otomatik Þanzýman Yaðý
8
BAKIM PROGRAMLARI
l
l
BAKIM PROGRAMLARI - BENZÝNLÝ MOTORLAR ......... 150
BAKIM PROGRAMLARI - DÝZEL MOTORLAR ............... 156
149
BAKIM PROGRAMLARI – BENZÝNLÝ
MOTORLAR
Normal þartlar altýnda aracýnýz her 10.000 km’de
bir ya da 6 ayda bir (hangisi önce dolarsa)
bakýma tabi tutulmalýdýr. Bununla beraber
aþaðýdaki durumlardan herhangi biri sizin için
de geçerliyse aracýnýz 5.000 km’de bir ya da 3
ayda bir (hangisi önce dolarsa) bakýma tabi
tutulmalýdýr.
l Gündüz ve gece hava sýcaklýðýnýn 0ºC’nin
altýnda olmasý.
l
Aracýn yoðun trafikte sýk sýk dur-kalk yaparak
kullanýlmasý
l
Motorun uzun süre rölantide çalýþtýrýlmasý
l
Aracýn tozlu ortamlarda kullanýlmasý
l
Aracýn sýk sýk 16 km’den daha kýsa
mesafelerde kullanýlmasý
l
Aracýn %50’den daha fazla oranda 32ºC’nin
üzerindeki sýcaklýklarda uzun süre yüksek
hýzda kullanýlmasý.
l
Römork çekme.
l
Aracýn taksi, polis aracý veya kurye aracý olarak
kullanýlmasý (ticari amaçlý)
l
Arazide veya çölde kullaným.
150
DÝKKAT!
Gerekli bakým iþlemlerinin yapýlmamasý halinde
araç hasar görebilir.
Her Benzin Alýþýnýzda
l Sýcak motor stop edildikten yaklaþýk 5 dakika
sonra motor yaðý seviyesini kontrol ediniz.
Motor yaðý seviyesinin araç düz bir zemin
üzerinde iken kontrol edilmesi ölçümünüzün
doðruluðunu arttýracaktýr. Sadece yað seviyesi
ADD (EKLE) ya da MIN iþaretinde veya daha
aþaðýda iken yað ilave ediniz.
l
Ön cam yýkama suyunu kontrol ediniz ve
gerektiði takdirde ekleme yapýnýz.
Ayda Bir Defa
l Lastik hava basýnçlarýný ve lastiklerde anormal
bir aþýnma veya hasar olup olmadýðýný kontrol
ediniz.
l
Aküyü kontrol ediniz, akü kutup baþlarýný
temizleyip sýkýþtýrýnýz.
l
Soðutma sývýsý kabýndaki, fren ana
merkezindeki ve þanzýmandaki sývý seviyelerini
kontrol ediniz ve gerektiði takdirde ilave
yapýnýz.
l
Tüm lamba ve farlar ile diðer elektrik aksamýnýn
düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz.
Her Yað Deðiþiminde
l Motor yað filtresini deðiþtiriniz.
l
Egzoz sistemini kontrol ediniz.
l
Fren hortumlarýný kontrol ediniz.
l
Sabit hýz mafsallarýný ve ön süspansiyon
parçalarýný kontrol ediniz.
l
Otomatik Þanzýman Yað Seviyesini kontrol
ediniz.
l
Soðutma sývýsý seviyesini, hortumlarý ve
kelepçeleri kontrol ediniz.
Periyodik Bakým Aralýðý
Normal þartlar altýnda, aracýnýz her 10.000 km’de
bir ya da 6 ayda bir (hangisi önce gelirse) Yetkili
Serviste bakýma tabi tutulmalýdýr.
NOT:
Yað deðiþim aralýðý hiçbir koþulda 10.000
km veya 6 ayý (hangisi önce gerçekleþirse)
aþmamalýdýr.
NOT:
Servis Bakým Aralýklarý ülkeden ülkeye
deðiþiklik gösterebilir.
NOT:
Bazý durumlarda yapýlan bakýmlarý ibraz
etmeniz gerekeceðinden bakým kayýtlarýný
tutmak sizin sorumluluðunuzdadýr. Eðer
aracýnýzý elden çýkartacak olursanýz, bu
kayýtlarý ve bu kullaným kýlavuzunu lütfen
yeni sahibine veriniz. Ýnceleme ve bakým;
arýzadan þüphelenildiði anlarda da
yapýlmalýdýr.
PERÝYODÝK BAKIMLAR
Ücretsiz ilk 1000 km Kontrol:
l
Motor Yaðýnýn kontrol edilmesi,
l
Þanzýman Yaðýnýn kontrol edilmesi,
l
Hava Filtresinin kontrol edilmesi,
l
Tüm sývý seviyelerinin kontrol edilmesi,
l
Yað, yakýt ve sývý sýzýntýsý olup olmadýðýna
bakýlmasý,
l
Görünen cývata ve somunlarýn sýkýlýðýnýn kontrol
edilmesi (tork anahtarý ile),
l
Motor soðutma sývý seviyesinin ve donma
sýcaklýðýnýn (baum metre ile) kontrol edilmesi,
l
Direksiyon sisteminin kontrol edilmesi,
l
V kayýþýnýn kontrol edilmesi.
151
DODGE CALIBER 1.8L - 2.0L (BENZÝNLÝ MOTOR) PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU
AYLAR
6
12
18
24
30
KÝLOMETRE X 1000
10
20
30
40
50
Motor Yaðý ve Yað Filtresi Deðiþimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol (daha önce deðiþmemiþse deðiþimi)
X
(X)
“Make-Up” Hava Filtresi Kontrol (daha önce
deðiþmemiþse deðiþimi)
X
(X)
Bujii Deðiþimi
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlarý Kontrol
X
X
X
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse Deðiþimi
X
X
X
Otomatik Gergili V Kayýþýnýn Durum ve Gergi Kontrolü
X
Kuru Yaðlama*
X
X
X
X
X
Tüm Sývý Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Takým, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlarý Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
Lastikler ve Lastik Basýnçlarý Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Arýza Teþhis Cihazý ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork deðerine sýkma, ekleme ve gerekirse deðiþtirmeyi de kapsamaktadýr.
* Kuru yaðlama; aktarma organlarý, ön takým ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm menteþe ve kilit sistemlerinin yaðlanmasýný içerir.
152
DODGE CALIBER 1.8L - 2.0L (BENZÝNLÝ MOTOR) PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU
AYLAR
36
42
48
54
60
KÝLOMETRE X 1000
Motor Yaðý ve Yað Filtresi Deðiþimi
Hava Filtresi Kontrol (daha önce deðiþmemiþse deðiþimi)
60
70
80
90
X
X
X
X
100
X
X
(X)
X
“Make-Up” Hava Filtresi Kontrol (daha önce
deðiþmemiþse deðiþimi)
X
(X)
X
Bujii Deðiþimi
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlarý Kontrol
X
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse Deðiþimi
X
X
X
X
X
X
Arka Aktarma Asamblesi (RDA) (Varsa) Yaðý Deðiþimi
X
Güç Aktarma Ünitesi (PTU) (Varsa) Yaðý Deðiþimi
Manuel Þanzýman (Varsa) Yaðý Deðiþimi
X
Otomatik Þanzýman (CVT) Yaðý ve Filtresi Deðiþimi
X
Otomatik Gergili V Kayýþýnýn Durum ve Gergi Kontrolü
X
Kuru Yaðlama*
X
X
X
X
X
Tüm Sývý Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Takým, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlarý Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
Lastikler ve Lastik Basýnçlarý Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Arýza Teþhis Cihazý ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork deðerine sýkma, ekleme ve gerekirse deðiþtirmeyi de kapsamaktadýr.
* Kuru yaðlama; aktarma organlarý, ön takým ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm menteþe ve kilit sistemlerinin yaðlanmasýný içerir.
153
DODGE CALIBER 1.8L - 2.0L (BENZÝNLÝ MOTOR) PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU
AYLAR
66
72
78
84
90
KÝLOMETRE X 1000
110
120
130
140
150
X
X
X
X
Motor Yaðý ve Yað Filtresi Deðiþimi
X
Hava Filtresi Kontrol (daha önce deðiþmemiþse deðiþimi)
(X)
X
“Make-Up” Hava Filtresi Kontrol (daha önce
deðiþmemiþse deðiþimi)
(X)
X
Bujii Deðiþimi
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlarý Kontrol
X
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse Deðiþimi
X
X
X
X
X
Manuel Þanzýman (Varsa) Yaðý Deðiþimi
X
Otomatik Gergili V Kayýþýnýn Durum ve Gergi Kontrolü
X
X
Kuru Yaðlama*
X
X
X
X
X
Tüm Sývý Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Takým, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlarý Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
Lastikler ve Lastik Basýnçlarý Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Arýza Teþhis Cihazý ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork deðerine sýkma, ekleme ve gerekirse deðiþtirmeyi de kapsamaktadýr.
* Kuru yaðlama; aktarma organlarý, ön takým ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm menteþe ve kilit sistemlerinin yaðlanmasýný içerir.
154
DODGE CALIBER 1.8L - 2.0L (BENZÝNLÝ MOTOR) PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU
AYLAR
96
102
108
114
120
KÝLOMETRE X 1000
Motor Yaðý ve Yað Filtresi Deðiþimi
Hava Filtresi Kontrol (daha önce deðiþmemiþse deðiþimi)
160
170
180
190
X
X
X
X
200
X
(X)
X
(X)
“Make-Up” Hava Filtresi Kontrol (daha önce
deðiþmemiþse deðiþimi)
(X)
X
(X)
Bujii Deðiþimi
X
Motor Soðutma Sývýsý Deðiþimi ve Temizliði
X
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlarý Kontrol
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse Deðiþimi
X
X
X
X
X
X
X
Arka Aktarma Asamblesi (RDA) (Varsa) Yaðý Deðiþimi
X
Güç Aktarma Ünitesi (PTU) (Varsa) Yaðý Deðiþimi
X
X
Otomatik Þanzýman (CVT) Yaðý ve Filtresi Deðiþimi
X
X
Otomatik Gergili V Kayýþýnýn Durum ve Gergi Kontrolü
X
Kuru Yaðlama*
X
X
X
X
X
Tüm Sývý Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Takým, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlarý Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
Lastikler ve Lastik Basýnçlarý Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Arýza Teþhis Cihazý ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork deðerine sýkma, ekleme ve gerekirse deðiþtirmeyi de kapsamaktadýr.
* Kuru yaðlama; aktarma organlarý, ön takým ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm menteþe ve kilit sistemlerinin yaðlanmasýný içerir.
155
BAKIM PROGRAMLARI – DÝZEL
MOTORLAR
Normal þartlar altýnda aracýnýz her 10.000 km’de
bir ya da 6 ayda bir (hangisi önce dolarsa)
bakýma tabi tutulmalýdýr. Bununla beraber
aþaðýdaki durumlardan herhangi biri sizin için
de geçerliyse aracýnýz 5.000 km’de bir ya da 3
ayda bir (hangisi önce dolarsa) bakýma tabi
tutulmalýdýr.
l Gündüz ve gece hava sýcaklýðýnýn 0ºC’nin
altýnda olmasý.
l
Aracýn yoðun trafikte sýk sýk dur-kalk yaparak
kullanýlmasý
l
Motorun uzun süre rölantide çalýþtýrýlmasý
l
Aracýn tozlu ortamlarda kullanýlmasý
l
Aracýn sýk sýk 16 km’den daha kýsa
mesafelerde kullanýlmasý
l
Aracýn %50’den daha fazla oranda 32ºC’nin
üzerindeki sýcaklýklarda uzun süre yüksek
hýzda kullanýlmasý.
l
Römork çekme.
l
Aracýn taksi, polis aracý veya kurye aracý olarak
kullanýlmasý (ticari amaçlý)
l
Arazide veya çölde kullaným.
156
DÝKKAT!
Gerekli bakým iþlemlerinin yapýlmamasý halinde
araç hasar görebilir.
Her Yakýt Alýþýnýzda
l Sýcak motor stop edildikten yaklaþýk 5 dakika
sonra motor yaðý seviyesini kontrol ediniz.
Motor yaðý seviyesinin araç düz bir zemin
üzerinde iken kontrol edilmesi ölçümünüzün
doðruluðunu arttýracaktýr. Sadece yað seviyesi
ADD (EKLE) ya da MIN iþaretinde veya daha
aþaðýda iken yað ilave ediniz.
l
Ön cam yýkama suyunu kontrol ediniz ve
gerektiði takdirde ekleme yapýnýz.
Ayda Bir Defa
l Lastik hava basýnçlarýný ve lastiklerde anormal
bir aþýnma veya hasar olup olmadýðýný kontrol
ediniz.
l
Aküyü kontrol ediniz, akü kutup baþlarýný
temizleyip sýkýþtýrýnýz.
l
Soðutma sývýsý kabýndaki, fren ana
merkezindeki ve þanzýmandaki sývý seviyelerini
kontrol ediniz ve gerektiði takdirde ilave
yapýnýz.
l
Tüm lamba ve farlar ile diðer elektrik aksamýnýn
düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz.
Her Yað Deðiþiminde
l Motor yað filtresini deðiþtiriniz.
l
Egzoz sistemini kontrol ediniz.
l
Fren aksamýný, kaliperleri ve hortumlarýný
kontrol ediniz.
l
Sabit hýz mafsallarýný ve ön süspansiyon
parçalarýný kontrol ediniz.
l
Soðutma sývýsý seviyesini, hortumlarý ve
kelepçeleri kontrol ediniz.
l
Motor V kayýþlarýný inceleyiniz, gerekirse
deðiþtiriniz.
Periyodik Bakým Aralýðý
Normal þartlar altýnda, aracýnýz her 10.000 km’de
bir ya da 6 ayda bir (hangisi önce gelirse) Yetkili
Serviste bakýma tabi tutulmalýdýr.
NOT:
Yað deðiþim aralýðý hiçbir koþulda 10.000
km veya 6 ayý (hangisi önce gerçekleþirse)
aþmamalýdýr.
NOT:
Servis Bakým Aralýklarý ülkeden ülkeye
deðiþiklik gösterebilir.
NOT:
Bazý durumlarda yapýlan bakýmlarý ibraz
etmeniz gerekeceðinden bakým kayýtlarýný
tutmak sizin sorumluluðunuzdadýr. Eðer
aracýnýzý elden çýkartacak olursanýz, bu
kayýtlarý ve bu kullaným kýlavuzunu lütfen
yeni sahibine veriniz. Ýnceleme ve bakým;
arýzadan þüphelenildiði anlarda da
yapýlmalýdýr.
PERÝYODÝK BAKIMLAR
Ücretsiz ilk 1000 km Kontrol:
l
Motor Yaðýnýn kontrol edilmesi,
l
Þanzýman Yaðýnýn kontrol edilmesi,
l
Hava Filtresinin kontrol edilmesi,
l
Tüm sývý seviyelerinin kontrol edilmesi,
l
Yað, yakýt ve sývý sýzýntýsý olup olmadýðýna
bakýlmasý,
l
Görünen cývata ve somunlarýn sýkýlýðýnýn kontrol
edilmesi (tork anahtarý ile),
l
Motor soðutma sývý seviyesinin ve donma
sýcaklýðýnýn (baum metre ile) kontrol edilmesi,
l
Direksiyon sisteminin kontrol edilmesi,
l
V kayýþýnýn kontrol edilmesi.
157
DODGE CAL‹BER D‹ZEL MOTOR PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
K‹LOMETRE X 1000
15
30
45
60
75
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
X
X
Hava Filtresi De¤iflimi
X
Yak›t Filtresi De¤iflimi
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlar› Kontrol
X
X
X
X
Klima Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
X
Manuel fianz›man Ya¤› De¤iflimi
X
V Kay›fl›n›n Kontrolü, Gerekirse De¤iflimi
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
X
X
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
158
DODGE CAL‹BER D‹ZEL MOTOR PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
K‹LOMETRE X 1000
90
105
120
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
X
X
135
150
X
Hava Filtresi De¤iflimi
X
X
Yak›t Filtresi De¤iflimi
X
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlar› Kontrol
X
X
X
X
Klima Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Manuel fianz›man Ya¤› De¤iflimi
X
V Kay›fl›n›n Kontrolü, Gerekirse De¤iflimi
X
Motor Sente Kay›fl› ve Gergisinin De¤iflimi
X
Motor So¤utma S›v›s›n›n De¤iflimi ve Sistemin Temizlenmesi
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
X
X
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
159
DODGE CAL‹BER D‹ZEL MOTOR PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
K‹LOMETRE X 1000
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
165
180
195
X
X
X
210
X
X
Hava Filtresi De¤iflimi
X
X
X
Yak›t Filtresi De¤iflimi
225
X
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlar› Kontrol
X
X
X
X
Klima Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
X
X
Manuel fianz›man Ya¤› De¤iflimi
X
V Kay›fl›n›n Kontrolü, Gerekirse De¤iflimi
X
Motor Sente Kay›fl› ve Gergisinin De¤iflimi
X
Motor So¤utma S›v›s›n›n De¤iflimi ve Sistemin Temizlenmesi
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
X
X
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
160
161
Birinci Bakým
Ýkinci Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
Üçüncü Bakým
Dördüncü Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
162
Beþinci Bakým
Altýncý Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
Yedinci Bakým
Sekizinci Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
163
Dokuzuncu Bakým
Onuncu Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
Onbirinci Bakým
Onikinci Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
164
Onüçüncü Bakým
Ondördüncü Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
Onbeþinci Bakým
Onaltýncý Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
165
166
9
DÝZÝN
167
ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) ......96
Acil Durumlarda
Aracýn Çekilmesi...................................119
Aracýn Krikoya Kaldýrýlmasý ...................115
Aracýn Takviye ile Çalýþtýrýlmasý ............117
Akü ...........................................................131
Alarm Sistemi (Güvenlik Alarmý).......17,18,71
Ampul Deðiþtirme .....................................143
Ampuller ..................................................143
Ampuller, Farlar........................................143
Ana Silindir (Frenler) ................................137
Anahtar.......................................................10
Anahtar, Sentry (Immobilizer).....................11
Anahtarlar...................................................10
Anahtarsýz Giriþ Sistemi (Sedan) ...............15
Antifriz (Motor Soðutma
Sývýsý)...................................135,136,146,147
Atýlmasý.................................................134
Kapasite ...............................................146
Aracýn Yýkanmasý......................................139
Aracý Yükleme ..........................................105
Aracýn Dýþ Bakýmý .....................................139
Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken Güvenlik
Kontrolleri ...................................................37
Aracýn Ýç Bakýmý........................................140
Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken Güvenlik
Kontrolleri ...................................................36
Aracýn Yýkanmasý......................................139
Aracýn Yüklenmesi....................................105
Araç Hýrsýz Alarmý (Güvenlik Alarmý) .....17,18
168
Araç Ýçi Arýza Teþhis Sistemi....................126
Araç Þasi Numarasý (VIN) ............................6
Araç üzerinde yapýlacak modifikasyonlar .....6
Arýza Teþhis Sistemi, Araç .......................126
Arýza Uyarý Lambasý (Motor Kontrol) ...73,126
Arka Aks (Diferansiyel).............................139
Arka Bagaj Kapaðý (Sedan)........................18
Arka Cam Özellikleri...................................64
Arka Cam Rezistansý..................................64
Arka Cam Sileceði/Su Fýskiyesi..................64
Arka Diferansiyel ......................................139
Arka Koltuk, Katlanýr...................................47
Arka Sis Lambalarý .........................50,75,144
Aþýrý Isýnma (Hararet), Motor ....................114
Atýlmasý...........................................................
Antifriz (Motor Soðutma Sývýsý) .............134
Motor Yaðý ............................................129
Autostick
Ayarlar, Kiþisel............................................77
Aynalar .......................................................43
Dýþ ..........................................................43
Dikiz........................................................43
Elektrikli ...............................................43
Makyaj ....................................................44
Bagaj Bölümü
Lamba ....................................................62
Portbagaj ................................................65
Bagaj Bölümü Örtüsü .................................63
Bagaj Bölümü Özellikleri ............................62
Bagaj Kapaðý (Sedan) ................................18
Bagaj Kapaðý Camý Sileceði/Su Fýskiyesi...64
Bagaj Lambasý............................................62
Bagaj Yükleme Tabaný
Baðlantý Aðýrlýðý/Römork Aðýrlýðý ...............107
Bakým Gerektirmeyen Akü........................131
Bakým Ýþlemleri .........................................127
Bakým Programý........................................149
Dizel .....................................................156
Bakým, Genel............................................127
Bardaklýk.....................................................62
Bebek Koltuðu ...........................................24
Bebek Koruma Sistemleri...........................32
Bel Desteði .................................................45
Bel/Omuz Emniyet Kemerleri .....................21
Benzin (Yakýt) ....................................103,146
Benzin, Temiz Hava .................................104
Bilgi Merkezi, Araç......................................75
Boðulmuþ Motorun Çalýþtýrýlmasý ................91
Boya Bakýmý .............................................139
Bozuk Para Bölmesi ...................................62
Brüt Aks Aðýrlýðý Deðeri ............................106
Brüt Araç Aðýrlýðý Deðeri ....................105,106
Buðu Çözücü, Ön Cam .........................37,83
Bujiler .......................................................130
Cam Temizliði...........................................141
Camlar, Elektrikli ........................................19
Camlarýn Buðulanmasý ...............................86
Çalýþtýrma ..............................................90,91
Manuel Þanzýman...................................90
Motor Çalýþmýyor ....................................91
Otomatik Þanzýman ................................90
Çalýþtýrma Ýþlemleri .....................................90
Çalýþtýrma ve Kullanma...............................91
Çekiþ ........................................................118
Çekme ......................................................105
Aðýrlýðý...................................................107
Arýzalanan Araç ....................................119
Kýlavuz..................................................107
Yolda Kalmýþ Araç ................................111
Çocuk Kilitleri..............................................14
Çocuk Koltuðu .......................................34,35
Çocuk Koltuðu Alt Tespit Kancalarý ............34
Çocuk Koltuðu, Otomatik Emniyet
Kemerleri ile ...............................................33
Çocuk Koruma Sistemi...............................31
Çocuk Koruma Sistemleri......................31,35
Çok Ýþlevli Kumanda Kolu ..........................49
Debriyaj ....................................................137
Debriyaj Hidroliði ......................................137
Deðiþiklikler/Modifikasyon, Motor .................6
Deðiþtirme, Ampuller ................................143
Deðiþtirme, Anahtarlar................................11
Deðiþtirme, Lastikler.................................100
Deðiþtirme, Parçalar.................................127
Devir Saati..................................................71
Dýþarýdan Temiz Hava Giriþi.......................86
Direksiyon Simidi Müzik Sistemi
Kumandalarý ...............................................81
Direksiyon Sistemi
Hidrolik ............................................97,132
Kilidi........................................................12
Kolonu Yükseklik Ayarý...........................52
Diþ Aþýnma Göstergeleri.............................99
Dizel Motorun Bakýmý ...............................159
Dizel Yakýt Özellikleri................................104
Dizel Yakýtý................................................104
Dolum Kapaðý (Benzin Kapaðý) ..104,105,126
Dolum Kapaðý, Yakýt...................................71
Dönüþ Sinyalleri ............................50,73,144
Dörtlü Flaþörler.........................................114
Egzos Gazý Uyarýsý .........................19,36,133
Egzos Sistemi...........................................133
El Freni .......................................................95
Elektrik Kumandalý Aynalar ........................43
Elektrik Prizi................................................61
Elektrikli Aynalar.........................................13
Elektrikli Camlar .........................................39
Elektrikli Kapý Kilitleri ..................................13
Elektrikli Tavan Penceresi ..........................60
Elektronik Araç Bilgi Sistemi (EVIC)...........75
Elektronik Denge Programý (ESP) .............55
Elektronik Hýz Kontrolü (Seyir Kontrol) ......53
Emisyon Kontrol Sisteminin Bakýmý.126, 150
Emniyet Kemeri Bakýmý ............................141
Emniyet Kemeri Uyarý Sistemi....................25
Emniyet Kemerleri ..........................................
Arka Koltuk .............................................21
Ayarlanabilir Omuz Emniyet Kemeri ......23
Ayarlanabilir Üst Omuz Tespit Kancasý ..23
Çocuk Koruma Sistemi...........................31
Gergiler...................................................24
Hatýrlatma ...............................................71
Kývrýlmýþ Emniyet Kemerini Düzeltme.....24
Ön Koltuk................................................21
Ve Hamile Kadýnlar.................................25
Emniyet Kemerleri (Sedan) ........................20
Entegre Güç Modülü (Sigortalar)..............141
Eþya Tespit Kancalarý.................................63
Evcil Hayvanlar...........................................36
Evcil Hayvanlarýn Taþýnmasý ......................36
Farlar ........................................................143
Deðiþtirme ............................................143
Düðmesi .................................................49
Selektör ..................................................50
Seviye Ayarý ...........................................51
Temizleme
Uzun Far/Kýsa Far Deðiþtirme Düðmesi .50
Uzun Farlar........................................50,74
Fasýlalý Ön Cam Silecekleri (Gecikmeli
Silecekler)...............................................52
Filtreler
Hava ....................................................131
Motor Yaðý .....................................129,147
Motor Yakýtý ..........................................131
Flaþörler ...................................................114
Dönüþ Sinyali .......................................144
Dörtlü....................................................114
Fren Destek Sistemi ...................................55
Fren Hidroliði ............................................148
Fren Lambasý ...........................................145
169
Fren Sistemi ........................................96,136
El Freni ...................................................95
Hortumlar..............................................137
Kilitlenmeyi Önleyici (ABS) ................54,96
Master silindir (Fren Merkezi) ...............137
Uyarý Lambasý ........................................74
Fren/Þanzýman Kilidi ..................................93
Frenler .................................................96,136
Garaj Kapýsý Uzaktan Kumandasý ..............57
Gecikmeli (Fasýlalý) Silecekler ....................52
Genel Bakým.............................................127
Genel Bilgi ......................................12,16,102
Gergiler, Emniyet Kemerleri .....................24
Giriþ ..............................................................4
Gösterge Grubu..........................................71
Gösterge Paneli Camlarýnýn Temizliði .....141
Gösterge Paneli Örtüsü............................141
Gösterge Paneli ve Kumanda Elemanlarý ..69
Gösterge Panelinizi Anlamak .....................69
Göstergeler.....................................................
Devir Saati..............................................71
Kilometre ................................................72
Soðutucu Sývý Sýcaklýðý ...........................71
Yakýt .......................................................71
Gövde Mekanizmasýnýn Yaðlanmasý ........133
Güç Aktarým Birimi....................................139
Güç Daðýtým Merkezi (Sigortalar) .............141
Güneþlik Uzantý Parçasý .............................44
Günlük Kilometre Sayacý ............................72
Günlük Kilometre Sayacý Sýfýrlama
170
Düðmesi .....................................................73
Güvenlik Alarmý (Hýrsýz Alarmý)..............17,18
Güvenlik Notlarý .........................................36
Hamile Kadýnlar ve Emniyet Kemerleri.......25
Harita/Okuma Lambalarý ............................48
Hatýrlatma Sistemi, Emniyet Kemerleri.......25
Hava Basýncý, Lastik ...................................98
Hava Yastýðý ...............................................25
Hava Yastýðý Lambasý.......................31,36,71
Hava Yastýðýnýn Açýlmasý ............................30
Hava Yastýðýnýn Bakýmý...............................30
Hýrsýz Alarmý (Güvenlik Alarmý)..............17,18
Hýrsýzlýða Karþý Alarm Sistemi (Hýrsýz
Alarmý) ..................................................17,18
Hýrsýzlýðý Karþý Sistem (Güvenlik
Alarmý) ...................................................17,18
Hýz Kontrol Sistemi ................................53,73
Hýz Kontrol Sistemi Lambasý ......................73
Hidroliði, Fren ...........................................148
Hidrolik Direksiyon...............................97,132
Hidrolik Direksiyon Sývýsý ..........................148
Hidrolik Direksiyon, Kontrol ......................132
Hortumlar..................................................136
Immobilizer (Sentry Key) ..................11,17,18
Isýtmalý Koltuklar .........................................46
Ýç Dikiz Aynasý ...........................................43
Ýçecek soðutucusu......................................65
Ýklim Kontrol................................................82
Ýlave Koruma Sistemi - Hava Yastýðý .........25
Jant Bakýmý...............................................140
Kablo Sistemi (Ateþleme Bujisi Kablolarý) 130
Kalibrasyon, pusula ....................................80
Kapaklarý, dolum
Yað (motor) ...................................124,129
Yakýt .....................................................104
Kapasiteler, Antifriz (Motor soðutucu
sývýsý) ........................................................146
Kapasiteler, Sývýlar....................................146
Kapý Kilitleri.................................................12
Kapý Kilitleri, Otomatik ................................13
Kaput Açma ...............................................48
Kar Lastikleri.............................................103
Karter Emisyonlarý Kontrol Sistemi...........131
Katalitik Konvertör ....................................130
Katlanabilir Bagaj Bölümü Örtüsü ..............63
Katlanan Arka Koltuk..................................47
Katlanan Arka Koltuk (Sedan) ....................47
Kaygan Yüzeylerde Aracý Kullanma .........118
Kayýþlar, Tahrik.........................................130
Kaza Verisi Kaydedici (EDR)......................31
Kývrýlmýþ Emniyet Kemerini Düzeltme.........24
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)54,96
Kilitler
Çocuk Kilidi.............................................14
Direksiyon...............................................12
Elektrikli Kapý .........................................13
Kapý .......................................................12
Kilometre Sayacý ........................................72
Günlük Kilometre Sayacý ...................72,73
Kiþisel Ayarlar.............................................77
Klima Kullaným Tavsiyeleri .........................85
Klima Sistemi.......................................82,132
Klima Soðutma Gazý.................................132
Klimanýn Bakýmý........................................132
Klimanýn Kumandalarý ................................82
Koltuk Baþlýklarý ..........................................46
Koltuklar .....................................................44
Arka Katlanýr...........................................47
Arka Katlanýr (Sedan) .............................47
Ayar Ýþlemi..............................................44
Baþlýklar..................................................46
Bel Desteði .............................................46
Isýtmalý ....................................................46
Sýrtlýðý Ayýrma .........................................45
Yatýrma ...................................................45
Konsol ........................................................62
Kontak ........................................................10
Kontak Anahtarý Deðiþtirme........................11
Kontak Anahtarý Programlama ...................11
Kontak Anahtarý Takýlý Uyarýsý ....................11
Kontak Anahtarýnýn Çýkarýlmasý ..................10
Korozyona Karþý Koruma .........................139
Kriko Talimatlarý........................................117
Krikonun Kullanýlmasý ...............................115
Krikonun Yeri............................................115
Krikoya Kaldýrma Hazýrlýðý ........................115
Kullaným Kýlavuzu .........................................4
Kuyruk Lambalarý .....................................144
Lambalar ...............................................37,48
(ESP) Göstergesi ...................................55
Ampul Deðiþtirme .................................143
Arýza Göstergesi ....................................73
Arka Sis .............................................50,75
Bagaj ......................................................62
Benzin Az ...............................................71
Çekiþ Kontrol ..........................................55
Dönüþ Sinyali ........................49,50,73,144
Elektronik Denge Programý ........................
Emniyet Kemeri Uyarýsý ..........................71
Far Açýk Uyarýsý ......................................49
Far Düðmesi...........................................49
Far Seviye Ayarý .....................................51
Farlar ......................................................49
Fren ...................................................145
Fren Uyarý...............................................74
Geri Vites..............................................144
Gösterge Grubu......................................49
Gündüz Yanan Farlar .............................49
Güvenlik Alarmý (Hýrsýz Alarmý)..........17,18
Harita Okuma .........................................48
Hava Yastýðý .................................31,36,71
Hýrsýz Alarmý (Güvenlik Alarmý)...............71
Motor Hararet Uyarýsý .............................72
Plaka ....................................................145
Reosta Düðmesi, Far .............................49
Sis .............................................49,73,143
Uyarý (Gösterge Grubu Tanýmý) ..............71
Uzun Huzme Göstergesi ........................74
Voltaj ......................................................71
Yað Basýncý ............................................71
Yan Sinyal ............................................145
Lastik Hava Basýncý Ýzleme Sistemi .........101
Lastikler ...............................................37,98
Basýnç Ýzleme Sistemi (TPMS) .............101
Deðiþtirme ............................................115
Diþ Aþýnma Göstergeleri ........................99
Genel Bilgi ..............................................98
Hava Basýncý ..........................................98
Kar Lastikleri.........................................103
Krikoya Kaldýrma ..................................115
Patinaj ....................................................99
Patlak Lastiðin Deðiþtirilmesi................117
Radyal ....................................................99
Rot Ayarý...............................................100
Rotasyon ..............................................103
Þiþirme Basýncý.......................................98
Yedek Lastik.........................................115
Yüksek Hýz .............................................99
Zincirler.................................................103
Lastiklerin Rotasyonu ...............................103
Makyaj Aynalarý ..........................................44
Manuel Þanzýman...........................90,94,138
Sývý Deðiþim Aralýðý .......................138,139
Sývý Seviyesi Kontrolü....................138,139
Vites Küçültme .......................................95
Yað Seçimi ....................................138,139
Metanol.....................................................104
Metanol Yakýtý...........................................104
Mopar Yedek Parçalarý.............................127
Motor
171
Alýþtýrma (Rodaj) Tavsiyeleri...................36
Aþýrý Isýnma (Hararet) ...........................114
Sentetik Yað .........................................129
Sýcaklýk Göstergesi.................................71
Soðutma Sistemi ..................................135
Takviye ile Çalýþtýrma ...........................117
Yað ..................................127,129,146,147
Yað Deðiþtirme Aralýðý..........................128
Yað Doldurma Kapaðý ...................124,129
Yað Seçimi ....................................128,129
Yað Seviyesinin Kontrol Edilmesi ..127,129
Motor Alýþtýrma Tavsiyeleri/Yeni Araç.........36
Motor Bakýmý Uyarý Lambasý (Arýza Uyarý
Lambasý)...................................................126
Motor Hava Filtresi ...................................131
Motor Kaputu Açma Mandalý ......................48
Müþteri Destek .........................................168
Müzik Sistemleri (Müzik Sistemleri Kitapçýðýna
Baþvurunuz)
Müzik Sistemleri (Radyo) ...........................80
Navigasyon Sistemi ...................................80
Oktan Derecesi, Benzin (Yakýt) ................103
Omuz Emniyet Kemerleri ..........................21
Otomatik Kapý Kilitleri ............................13,14
Otomatik Þanzýman ............10,90,92,114,138
Aþýrý Isýnma...........................................114
Fren/Þanzýman Kilitleme Sistemi.......12,93
Özel Katký Maddeleri ............................138
Vites Deðiþimi.........................................93
Yað Seçimi ...........................................138
172
Yað Seviyesi Kontrolü ..........................138
Ön Cam Silecek Lastiklerinin
Deðiþtirilmesi ............................................133
Ön Cam Silecekleri .............................51,133
Ön Cam Su Fýskiyeleri ...............................51
Patlak Lastiðin Deðiþtirilmesi....................115
Patlak Lastiðin Yerleþtirilmesi...................117
Portbagaj ....................................................65
Priz .............................................................61
Programý, Bakým................................150,159
Programlanabilir Elektronik Özellikler 57,59,77
Programlanabilir Uzaktan Kumanda......57,59
Pusula ........................................................80
Pusula Sapmasý .........................................78
Pusulanýn Kalibrasyonu..............................80
Radyal Tabanlý Lastikler .............................99
Radyo (Müzik Sistemleri) ...........................80
Radyo Yayýný Sinyalleri...............................80
Reosta Düðmesi, Far .................................50
Rezistans, Arka Cam..................................64
Rot ve Balans Ayarý..................................100
Römork Aðýrlýðý .........................................107
Römork Çekme ........................................105
Asgari Koþullar .....................................107
Baðlantý Noktalarý ................................111
Kablo Tesisatý.......................................109
Notlar....................................................110
Römork ve Baðlantý Aðýrlýðý ..................107
Soðutma Sistemi ile Ýlgili Tavsiyeler .....110
Römork Çekme Kýlavuzu .........................107
Rüzgar Türbülansý ......................................61
Saat ............................................................87
Saatin Ayarlanmasý ....................................81
Saklama ..................................................143
Saplanmýþ Aracýn Kurtarýlmasý .................118
Sapma, Pusula ...........................................78
Selektör ......................................................50
Sentetik Motor Yaðý ..................................129
Sentry Key (Immobilizer) ..................11,17,18
Sentry Key Programlama ...........................11
Servis Bayii...............................................127
Servis Destek ...........................................168
Servis ve Bakým........................................150
Seviye Ayarý, Farlar ....................................51
Sýcaklýk Göstergesi, Motor Soðutma
Sývýsý ....................................................71,114
Sývý Kapasiteleri........................................146
Sývý Seviyelerinin Kontrol Edilmesi
Otomatik Þanzýman ..............................138
Sývý Sýzýntýlarý ..............................................37
Sývýlar........................................................147
Sývýlar, Yaðlar, Orjinal Yedek Parçalar .....147
Sigortalar ..................................................141
Silecek Suyu Eklenmesi ........................52,64
Silecekler, Fasýlalý.......................................52
Sinyal Lambalarý, Ön ................................143
Sinyal Lambalarý, Yan ..............................145
Sinyaller, Dönüþ .......................................144
Sis Farlarý .......................................49,73,143
Sis Farlarý, Arka.....................................50,75
Soðutma Sývýsý (antifriz) ....................146,147
Soðutma sývýsý(antifriz) eklenmesi .....135,136
Soðutma Sistemi ......................................135
Basýnç Kapaðý ......................................134
Boþaltma, Yýkama ve Tekrar Doldurma134
Hatýrlanmasý Gereken
Noktalar ..................................134,135,136
Ýnceleme........................................135,136
Kullanýlmýþ Soðutucu Sývýnýn Atýlmasý ...134
Soðutucu Sývý Seviyesi ...........134,135,136
Soðutucu Sývýnýn(Antifriz) Eklenmesi135,136
Soðutucu Sývýnýn(Antifriz) Seçilmesi135,136
Soðutucu ................................................132
Soðutucu, Ýçecek........................................65
Su Fýskiyeleri, Ön Cam...............................51
Sürücü Koltuðu Arkalýðý Yatýrma.................45
Sürüþ
Kaygan Yüzeylerde ..............................118
Þanzýman ...................................................92
Autostick.................................................94
Çalýþma ......................................................
Manuel ........................................10,90,94
Otomatik .............................10,90,92,138
Yað Seçimi ...........................................138
Yüksek Vites (Overdrive)........................94
Þerit Deðiþtirme ve Dönüþ Sinyali .......73,144
Þiþirme Basýncý Lastikler ............................98
Tahrik Kayýþlarý.........................................130
Takviye ile Çalýþtýrma ...............................117
Tavan Penceresi ........................................60
Temiz Hava Benzin ..................................104
Temizleme Tekerlekler .............................140
Temizleme
Tespit Kancalarý, Çocuk Koltuðu ................34
Tespit Kancalarý, Eþya................................63
Torpido Gözü..............................................65
Uluslararasý Çocuk Koltuðu Konum
Tablosu.......................................................34
Universal Transmitter .................................57
Uyarý Lambalarý (Gösterge Grubu) .............71
Uyarý ve Dikkat Ýbareleri ..............................6
Uyarý, Egzos Gazý.......................................36
Uzaktan Kumanda..........................................
Güvenlik Alarmý ....................................17
Kapý Kilitleri.............................................15
Uzaktan Kumanda (Sedan) ........................15
Uzaktan kumanda cihazýnýn pillerinin
deðiþtirilmesi (RKE)....................................16
Uzaktan Kumanda Pilinin Deðiþtirilmesi.....16
Uzaktan Kumanda, Garaj ...........................57
Vakum/Yakýt Buharý Hatlarý .....................136
Vehicle Storage ........................................143
Vites Kademesi Göstergesi ........................72
Vites Kolu ...................................................93
Vites Küçültme ...........................................95
Yað Basýncý Lambasý..................................71
Yað, Motor..................................127,129,146
Atýlmasý.................................................129
Deðiþtirme Aralýðý .................................128
Filtre ....................................................129
Kapasite ...............................................146
Katký Maddeleri.....................................129
Kontrol Etme..................................127,129
Sentetik ..............................................129
Tavsiyeler ...............................128,129,146
Viskozite ...............................................129
Yaðlama, Gövde.......................................133
Yakýt
Benzin ..................................................103
Depo Kapasitesi ...................................146
Deposu Kapaðý (Benzin Kapaðý) .....71,104
Dizel .....................................................104
Filtre .....................................................131
Göstergesi ..............................................71
Hortumlarý.............................................136
Kapasite ...............................................146
Katkýlarý.................................................104
Koyma ..................................................104
Lambasý..................................................71
Oktaný ...................................................103
Sistem Hortumlarý.................................136
Yakýt Katký Maddeleri................................104
Yakýt Koyma .............................................104
Yakýt Sistemi Uyarý ...................................105
Yan Cam Buðu Çözücü..............................86
Yan Hava Yastýðý........................................29
Yan Hava Yastýðý........................................29
Yan Sinyal Lambalarý ...............................145
Yedek Lastik.............................................115
Yeni Araç Alýþtýrma (Rodaj) Dönemi...........36
Yolcu Koruma Sistemleri ............................20
Yolda Kalmýþ Aracý Çekme.......................111
Yüksek Vites (Overdrive)............................94
Yüksekliði Ayarlanýr Direksiyon Kolonu ......52
Zincirler, Lastik .........................................103
173
EK/CJT/SSH/KKPM/04-06
PM06

Benzer belgeler