Bitirme Projesi Konuları

Transkript

Bitirme Projesi Konuları
Mezuniyet Projesi Konuları
Prof. Dr. E. Murat ESİN
Hedef öğrenci grubu: Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
Otonom Mobil Robot Tasarımı ve İmali
Öğrenci sayısı: 2
Ana fikir
Tasarlanacak bir şase üzerinde yer alacak tekerlekleri bağlı DC motorlarla hareketlendirmek amacıyla; sensor devre ve mekanizmaları, veri
işleme devreleri ve programları, motor kontrol devresi gerçekleştirilerek
1
çalışan bir sistem elde edilecektir.
Teori
Mobil robot, mekanik ve mikroişlemci literatürü.
Hedef
Çalışan bir sistemin tasarlanıp gerçeklenmesi
Araçlar
Mikroişlemciler için Assembler ve C dilleri.
SCARA Robot Kol Tasarımı ve İmali
Öğrenci sayısı: 2
Ana fikir
Endüstride sık kullanılan ve özel bir öneme sahip olan SCARA robotların incelenmesi, model bir SCARA robot tasarımın gerçekleştirilmesi,
kolun step ve/veya servomotor kullanılarak hareketlendirilmesi, hareketin tasarlanacak mikroişlemcili bir denetleme birimi ve PC yazılımı ara2
cılığıyla programlanmasını gerçekleştiren bir sistemin imali.
Teori
SCARA robot, mekanik ve mikroişlemci literatürü.
Hedef
Çalışan bir sistemin tasarlanıp gerçeklenmesi
Araçlar
Mikroişlemciler için Assembler ve C dilleri.
Model Robot Animasyonu
Öğrenci sayısı: 1
Ana fikir
Boyutları ve eklem biçimleri verilmiş bir robot mekanizmasının ekranda
3 boyutlu olarak gösterilmesi, verilecek komut ya da komut kümelerini
işleyerek hareketlerin gösterilmesi, çalışmanın istenilen açıdan izlene3
bilmesi.
Teori
OpenGL ile animasyon, robot mekanizmaları, kinematik ve ters kinematik modeller, bilgisayar grafikleri, 3 boyutlu görüntü oluşturma
Hedef
Kumandalara göre çalışan bir animasyon paketinin eldesi
Araçlar
C++ programlama dili, OpenGL ile ve/veya MS Robotic Studio yazılımı
PIC tabanlı veri toplama birimlerinin IP tabanlı ağlara erişimi
Öğrenci sayısı: 1
Ana fikir
PIC mikroişlemcilerinin bir takım donanım ve yazılım desteğiyle çevreden toplayacağı sıcaklık, nem, eğim, hız gibi değişimleri web üzerinden
bir merkeze veya tersine bazı kumandaların merkezden cihaza aktarabilmesi amacıyla gerekli donanım ve yazılımın geliştirilmesi
4
Teori
Ethernet, IP sistemler ve PIC mikroişlemciler
Hedef
PIC devrelerini belli bir IP alarak doğrudan internete bağlanabilmesi
Araçlar
PIC programlama araçları, devre geliştirme araçları
PDA ve cep telefonları için uygulama geliştirme
Öğrenci sayısı: 1
Ana fikir
Windows CE işletim sistemi kullanan cep telefonu ve PDA lar için yazılacak bir programlarla çeşitli uygulama ve servislerin sağlanması için
ortamların incelenmesi ve özel bir uygulama geliştirilmesi.
5
Teori
PDA lar için program ve donanım kaynaklarına erişim olanakları.
Hedef
Özel bir uygulama için bir paket gerçekleştirmek.
Araçlar
Windows CE işletim sistemi ve program geliştirme araçları
Not: Öğrencilerin önereceği konular da tartışılarak proje olarak teklif edilebilecektir.
Yrd. Doç. Dr. Demir Öner
Hedef öğrenci grubu: Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencileri
Bilgisayar Ağlarında Tıkanıklık Kontrolü
Öğrenci sayısı: 1
(Network Congestion Control in Computer Networks)
Ana fikir
Bilgisayar ağlarında kullanılan ağ tıkanıklığı kontrol yöntemlerinin incelenmesi ve bu yöntemlerden birisinin bir programlama dili ile gerçekleştirilmesi.
1
Teori
Bilgisayar ağlarında ağ tıkanıklığı kontrolü literatürü.
Hedef
Bir ağ tıkanıklığı kontrol yönteminin benzetim yoluyla gerçekleştirilmesi.
Araçlar
Bir programlama dili (örneğin, C++ programlama dili).
3G Hücresel Ağlarda Servis Kalitesi Yönetimi
Öğrenci sayısı: 1
(Quality of Service Managemet in 3G Networks)
Ana fikir
3G hücresel ağlarda, servis kalitesi sorunlarının tanımlanması, çoğulortam
uygulamalar (multimedia applications) için servis kalitesi ve kullanılabilir ağ kapasitesi arasındaki ödünleşimin (trade-off) incelenmesi ve servis
2
kalitesinin benzetim yoluyla kontrolü.
Teori
3G hücresel ağlar literatürü.
Hedef
3G servis kontrolünün öğrenilmesi benzetim yoluyla tasarlanıp gerçeklenmesi.
Araçlar
Bir programlama dili (örneğin, C++ programlama dili).
VoIP Protokolları ve Uygulamaları
Öğrenci sayısı: 1
(Voice over IP Protocols and Applications)
Ana fikir
VoIP protokollarının ve uygulamalarının incelenmesi ve bir VoIP uygulaması gerçekleştirilmesi.
Teori
VoIP literatürü
3
Hedef
VoIP protokollarının öğrenilmesi ve bir VoIP uygulaması gerçekleştirilmesi.
Araçlar
12VoIp, Voipwise gibi uygulama programları.
Hücresel Ağlarda Baz İstasyonu Değiştirme Yöntemleri
Öğrenci sayısı: 1
( Handoff Methods Used in Cellular Netwoks)
Ana fikir
Hücresel ağlarda baz istasyonu değiştirme yöntemlerinin incelenmesi ve
benzetim yoluyla gerçekleştirilmesi.
Teori
Hücresel ağlar literatürü
4
Hedef
Hücresel ağlarda baz istasyonu değiştirme (handoff) yöntemlerinin incelenmesi ve benzetim yoluyla gerçekleştirilmesi.
Araçlar
Bir programlama dili (örneğin, C++ programlama dili).
Hücresel Ağlarda Girişimin Önlenmesi
Öğrenci sayısı: 1
(Preventing Interference in Cellular Networks)
Ana fikir
Hücresel ağlarda girişimi önleme yöntemlerinin incelenmesi ve benzetim yoluyla gerçekleştirilmesi.
Teori
Hücresel ağlar literatürü
5
Hedef
Hücresel ağlarda girişimi önleme yöntemlerinin incelenmesi ve benzetim yoluyla gerçekleştirilmesi.
Araçlar
Bir programlama dili (örneğin, C++ programlama dili).
Not: Öğrencilerin önereceği konular da tartışılarak proje olarak teklif edilebilecektir.
Yrd. Doç. Dr. Nihat KABAOĞLU
Hedef öğrenci grubu: Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
İşbirlikli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallarda Başarımı
Öğrenci sayısı: 1
Ana fikir
İşbirliği esasına dayalı çalışan telsiz algılayıcı ağı ya da çok taşıyıcılı bir
haberleşme sisteminin sönümlemeli bir kanalda başarımının bilgisayar
ortamında incelenmesi.
1
Teori
İşbirlikli haberleşme,telsiz sensör ağları ve çok taşıyıcılı sistemler.
Hedef
Yapılacak teorik çalışmanın yazılacak bilgisayar koduyla incelemesi
Araçlar
MATLAB paket programı
RF Sinyal Yayan Kaynak İçin Takip Algoritması
Öğrenci sayısı: 1
Ana fikir
RF sinyal yayan düzgün doğrusal hareket yapan bir kaynağın takibi için
başarımı kabul edilebilir düzeyde olan bir takip algoritması geliştirmek.
Teori
Kaynak takibi literatürü. Kestirim yöntemleri literatürü.
2
Hedef
İstenen işi gerçekleştiren bir algoritmanın oluşturulması
Araçlar
MATLAB paket programı veya C dilleri.
FEMTOCELL Uygulamaları
Öğrenci sayısı: 1
Ana fikir
Femtocell kavramının tanıtılması ve uygulamalarının incelenmesi.
3
Teori
Femtocell ve geniş bant erişim teknikleri literatürü
Hedef
Bir literatür incelemesi
RF-ID Tabanlı Kartlı Geçiş Sistemi
Öğrenci sayısı: 3
Ana fikir
RF-ID esasıyla çalışan bir kapı kolunun tasarlanması ve giriş çıkış kontrollerini yapan yazılımın oluşturulması
Teori
RF-ID haberleşmesi literatürü
4
Hedef
Ürünün ve ilgili yazılımın geliştirilmesi
Araçlar
RF-ID tabanlı kit, devre geliştirme araçları, C dilleri (ya da JAVA)
Not: Öğrencilerin önereceği konular da tartışılarak proje olarak teklif edilebilecektir.
Yrd.Doç.Dr. Ali Akman
Hedef öğrenci grubu: Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
Wi-Fi Anten Tasarımı
Öğrenci sayısı: 2
Ana fikir
2.4 GHz frekansında Wi-Fi gereksinimlerini karşılayacak antenin tasarımı ve mikroşerit devre tekniği ile gerçeklenmesi.
1
Teori
Antenler, anten dizileri, mikroşerit hatlar
Hedef
Wi-Fi anten benzetiminin gerçekleştirilmesi
Araçlar
Ansoft Designer/HFSS - Microwave Office
Mikrodalga Frekanslarında Filtre Tasarımı
Öğrenci sayısı: 2
Ana fikir
Bir kablosuz uygulama (GSM, Wi-Fi …) göz önüne alınarak, bu uygulamada kullanılacak mikrodalga bant geçiren filtrenin tasarlanması ve
mikroşerit devre tekniği ile gerçeklenmesi.
• Rezonans devreleri ve empedans dönüştürücüleri vasıtasıyla pasif
2
filtrenin tasarımı
• Pasif filtrenin mikroşerit hatlarla gerçeklenmesi
• Filtre benzetim sonuçlarının elde edilmesi
Teori
Mikrodalga devre teorisi, filtre teorisi, mikroşerit hatlar
Hedef
Mikrodalga bant geçiren filtre devresinin benzetiminin elde edilmesi
Araçlar
Ansoft Designer/HFSS - Microwave Office
6-Kapılı Mikrodalga Reflektometre Tasarımı
Öğrenci sayısı: 2
Ana fikir
Herhangi bir mikrodalga ölçme (empedans ölçme gibi) işleminde, yansıma katsayısının genlik ve fazını ölçmek amaçıyla kullanılacak 6-kapılı
mikrodalga reflektometresinin tasarımı ve mikroşerit devre tekniği ile
3
gerçeklenmesi.
Teori
Mikrodalga tekniği ve devre teorisi, yönlü kuplörler, güç bölücüler,
mikroşerit hatlar
Hedef
6-kapılı mikrodalga reflektometresinin benzetiminin gerçekleştirilmesi
Araçlar
Ansoft Designer/HFSS - Microwave Office
Sınır Değer Problemlere Geometrik Multi-Grid Yönteminin Uygu- Öğrenci sayısı:
lanması
1+1*
Ana fikir
Diferansiyel ve/veya entegral denklemlerin çözümünde geometrik multigrid yönteminin kullanılması.
• 2D/3D grid üretimi ve Geometrik Multi-grid (GMG) kütüphaneleri4
nin oluşturulması
• Elektromanyetik/Isı/Sıvı gibi fiziksel bir problem ele alınarak, bu
problemin çözümü için GMG yönteminin kullanımı
Teori
Nümerik Analiz, Diferansiyel denklemler, Multi_Grid Yöntemi
Hedef
Java’da sınıf kütüphanelerinin elde edilmesi
Araçlar
Netbeans IDE
Lineer Denklem Sistemlerin Cebirsel Multi-Grid Yöntemi ile Çözül- Öğrenci sayısı:
mesi
1+1*
Ana fikir
Büyük boyutlu matris denklemlerin çözümünde cebirsel multi-grid
(CMG) yönteminin kullanılması
• CMG kütüphanesinin oluşturulması
5
• Lineer denklem takımının çözümüne CMG nin uygulanması
Teori
Nümerik Analiz, Lineer Cebir, Multi_Grid Yöntemi
Hedef
Java’da sınıf kütüphanelerinin elde edilmesi
Araçlar
Netbeans IDE
* 1+1 = 1 Elektronik Mühendisliği + 1 Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi
Yrd. Doç. Dr. Serkan TOPALOĞLU
Hedef öğrenci grubu: Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
Yüksek hızlı tranzistorler için ölçülmüş olan fT ve fmax değerlerinin akım
Öğrenci sayısı: 1
yoğunluğu ile değişimini gösteren bir program yazılması
Ana fikir
1
Teori
Hedef
Araçlar
Daha önceden s-parametreleri ölçülmüş olan yüksek hızlı bir tranzistor için fT ve
fmax değerlerinin yazılacak bir program (script) yardımı ile istenen formatta elde
edilmesi. Bu tezi yapabilmeniz için bir programlama dilini çok iyi biliyor olmanız
gerekmektedir (Perl, java, vs)
Elektronik elemanlar ve bilgisayar programlama.
Çalışan bir yazılımın arayüzü ile son kullanıcıya hitap edecek şekilde gerçeklenmesi
Programlama dilleri.
RFiD için Donanım Tasarımı
Ana fikir
2
Teori
Hedef
Araçlar
Öğrenci sayısı: 2
Son yıllarda çeştili uygulamalar için yaygın hale gelen RFiD sistemlerin farklı
birimlerinin tasarlanması (örn. Anten, okuyucu) ve kullanılan komponent ve/veya
cihazların etkin bir halde kullanılması, maliyetin azaltılması
RFiD sistemler, elektronik devreler, RF devre tasarımı, .
Çalışan bir sistemin tasarlanıp gerçeklenmesi
Mikroişlemciler için Assembler ve C dilleri.
PSoC (programmable system on Chip) kullanarak bir “Capsense Proximity
Öğrenci sayısı: 1
sensor” devresi gerçeklenmesi
Ana fikir
3
Teori
Hedef
Araçlar
ipodlarda bulunan dairenin çalışma mantığına benzer bir mantık ile ses, ışık, vs.
kontrolünü sağlayan devrenin gerçeklenmesi. Bu devre için PSoC isminde özel bir
chip kullanılacaktır.
Mikroişlemciler, elektronik devreler
PSoC chipi kullanılarak devrenin gerçeklenmesi
C programlama dili, Cypres PSoC development kit
Sıcaklık değiştikçe LED dizisinin rengini değiştiren bir devrenin gerçekÖğrenci sayısı: 1
lenmesi
Ana fikir
4
Teori
Hedef
Araçlar
Havanın sıcaklığı belli bir değerin (bizim daha önceden belirlediğimiz) altına düşünce maviye yakın sıcaklık arttıkça ise kırmızı rengi belirgin hale getirecek devrenin gerçeklenmesi
PIC mikroişlemciler, elektronik devreler
PIC veya benzeri mikroişlemcileri kullanıp devrenin gerçeklenmesi ve son kullanıcıya hitap edecek şekle getirilmesi
PIC programlama araçları, devre geliştirme araçları
PSoC (programmable system on Chip) kullanarak Multimetre gerçeklenÖğrenci sayısı: 1
mesi
Ana fikir
5
Teori
Hedef
Araçlar
Mikrokontrolör kullanılarak yapılmış birçok devre var. PSoC chipi kullanarak
multimetre gerçeklenmesi.
Mikroişlemciler, elektronik devreler
PSoC chipi kullanılarak devrenin gerçeklenmesi.
C programlama dili, Cypres PSoC development kit
Not: Öğrencilerin önereceği konular da tartışılarak proje olarak teklif edilebilecektir.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAĞBAŞ
Hedef öğrenci grubu: Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
Gezgin Robot Tasarımı ve Gerçeklemesi
Öğrenci sayısı: 2
Ana fikir
Tasarlanacak bir şase üzerinde yer alacak tekerlekleri bağlı DC motorlarla hareketlendirmek amacıyla; sensor devre ve mekanizmaları, veri
işleme devreleri ve programları, motor kontrol devresi gerçekleştirilerek
1
çalışan bir sistem elde edilecektir.
Teori
Gezgin robot, mekanik ve mikroişlemci literatürü.
Hedef
Çalışan bir sistemin tasarlanıp gerçeklenmesi
Araçlar
Mikroişlemciler için Assembler ve C dilleri.
Çok değerli lojik kapılarının gerçekleştirilmesi
Öğrenci sayısı: 1
Ana fikir
VE, VEYA, DEGİL, XOR, NOR, NAND, seviye belirleyici gibi temel
lojik kapılarının çok değerli lojik için gerçeklenip simulasyonlarının
Hspice ile elde edilmesini kapsamaktadır.
2
Teori
Çok değerli mantıksal devreleri (MVL) tasarımı literatürü.
Hedef
MVL devrelerinin tasarlanıp simulasyonların yapılması
Araçlar
Orcad Pspice devre simulasyon programı
Kaos devresi gerçeklemesi
Öğrenci sayısı: 1
Ana fikir
Chua devresinin AD844’ler (Current feedback operational amplifier) ya
da LM7411 (işlemsel kuvvetlendirici) kullanılarak gerçeklenmesi. Aynı
zamanda Pspice simulasyonlarının yapılmasını içermektedir.
3
Teori
Non-lineer devreler ve kaos devrelerin tasarım literatürü
Hedef
Kaos devrelerinin simulasyonu ve gerçeklenmesi
Araçlar
Orcad Pspice devre simulasyon programı
PSoC kullanarak uygulaması geliştirme
Öğrenci sayısı: 3
PSoC (programmable system on Chip) geliştirme kiti kullanılarak uygulama
Ana fikir
devresi gerçeklemesi.
4
Teori
Hedef
Araçlar
PSoC literatürü
Güncel uygulama devresi gerçekleme
PSoC programlama araçları, devre geliştirme araçları

Benzer belgeler

Yönetici: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU Çalışma Adı : Lego robot

Yönetici: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU Çalışma Adı : Lego robot PIC mikroişlemciler, elektronik devreler PIC veya benzeri mikroişlemcileri kullanıp devrenin gerçeklenmesi ve son kullanıcıya hitap edecek şekle getirilmesi PIC programlama araçları, devre geliştir...

Detaylı