SBL Kayıt Evrakları - Amasya Sosyal Bilimler Lisesi

Transkript

SBL Kayıt Evrakları - Amasya Sosyal Bilimler Lisesi
T.C.
AMASYA VALøLöø
Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlü÷ü
PARASIZ YATILILIK øÇøN BAùVURUDA BULUNACAK ÖöRENCøLERDEN øSTENECEK BELGELER:
A) Normal Statüdeki Ö÷renciler :
1- ParasÕz YatÕlÕlÕk Müracaat Dilekçesi.
2 -YatÕlÕ okumasÕna engel olacak bir hastalÕ÷ÕnÕn bulunmadÕ÷Õna dair resmi sa÷lÕk kuruluúlarÕndan alÕnacak sa÷lÕk raporu.
3- Aile Nüfus KayÕt Örne÷i. (VukuatlÕ Nüfus KayÕt Örne÷i)
4- Aile ve geçim durumunu gösterir belge. (Ek – 1) (2014 yÕlÕna ait yÕlÕlk gelir toplamÕndan fert baúÕna düúen net miktarÕ
Kiúi baúÕ düúen Gelir miktarÕ 7.050.00 TL dir.)
5- Veli ve velinin eúi çalÕúÕyorsa eúinin bakmakla yükümlü oldu÷u kendi ana-babasÕ ve di÷er úahÕslarla ilgili tedavi
yardÕm beyannamesi veya mahkeme karar örne÷i varsa di÷er bakmakla yükümlü oldu÷u úahÕslarla ilgili mahkeme karar
örne÷i.
6- SÕnava girdi÷i ö÷retim yÕlÕnda ve daha önceki yÕllarda “tasdikname ile uzaklaútÕrma” veya daha a÷Õr bir ceza
almadÕ÷ÕnÕ gösterir belge.
7- Baba çalÕúÕyorsa maaú durumu gösterir kurum amirince onaylÕ belge.
7- Anne çalÕúÕyorsa maaú durumunu gösterir kurum amirince onaylÕ belge.
9- Babaya ait iú yeri varsa vergi levhasÕ. ( Okulda fotokopisi alÕnarak onaylanacak)
10- Anneye ait iú yeri varsa vergi levhasÕ. ( Okulda fotokopisi alÕnarak onaylanacak)
11- Baba çalÕúmÕyor ise vergi mükellefi olmadÕ÷Õna dair “Vergi Dairesi”nden alÕnacak belge.
12- Anne çalÕúmÕyor ise vergi mükellefi olmadÕ÷Õna dair “Vergi Dairesi”nden alÕnacak belge.
13- Baba çalÕúmÕyor ise SSK’lÕ olmadÕ÷Õna dair “SSK Bölge Müdürlükleri”nden alÕnacak belge.
14- Anne çalÕúmÕyor ise SSK’lÕ olmadÕ÷Õna dair “SSK Bölge Müdürlükleri”nden alÕnacak belge.
15- 4 Adet ön cepheden çekilmiú foto÷raf.
16- Ö÷rencinin nüfus cüzdan fotokopisi.
17-økametgâh Belgesi
18-Okulumuzdan alÕnacak evraklar:
x Veli izin muvafakat belgesi
x Okul Pansiyon Yönergesi
x Evci øzin belgesi
x Pansiyon ö÷renci sözleúmesi
x Pansiyon veli sözleúmesi
B) Anne ve / veya BabasÕ Ö÷retmen Olan Ö÷renciler:
1- YatÕlÕ okumasÕna engel olacak bir hastalÕ÷ÕnÕn bulunmadÕ÷Õna dair resmi sa÷lÕk kuruluúlarÕndan alÕnacak sa÷lÕk raporu.
2- Aile Nüfus KayÕt Örne÷i. (VukuatlÕ Nüfus KayÕt Örne÷i)
3- Anne ve / veya babasÕnÕn maaú durumu gösterir kurum amirince onaylÕ belge.
4- Anne ve / veya babasÕnÕn görev yaptÕ÷Õ yerde “AynÕ Türde Okul” bulunmadÕ÷Õna dair belge.
5- Anne veya babaya ait görev yeri belgesi. (Okul, il veya ilçe Milli E÷itim Müdürlüklerinden alÕnacak ve ö÷retmenlerin
görev yerleri il, ilçe, kasaba ve köy adlarÕnÕ da içerecek úekilde açÕk ve anlaúÕlÕr olarak belirtilecektir.)
6- Aile ve geçim durumunu gösterir belge. (Ek – 1)
7- 4 Adet ön cepheden çekilmiú foto÷raf.
8- økametgâh
9- Okulumuzdan alÕnacak evraklar:
x Veli izin muvafakat belgesi
x Veli Baúvuru dilekçesi
x Okul Pansiyon Yönergesi
x Evci øzin belgesi
x Pansiyon ö÷renci sözleúmesi
1
C-PARALI YATILI ÖöRENCøLER
1-Pansiyon müracaat dilekçesi (sayfa 4)
2-Sa÷lÕk raporu
3-4 adet foto÷raf
4-2 adet taahhütlü pul ve zarf
5-Disiplin cezasÕ almadÕ÷Õna dair yazÕ
6-økametgâh Belgesi
7-Okulumuzdan alÕnacak evraklar:
8- ParalÕ YatÕlÕlÕk için birinci taksitin teslimi ( 587.50 TL )
x Okul Pansiyon Yönergesi (sayfa 6-7)
x Evci øzin belgesi (sayfa 8)
x Sorumluluk formu (sayfa 9)
x Pansiyon ö÷renci sözleúmesi (sayfa 10)
x Pansiyon ö÷renci velisi sözleúmesi (sayfa 11-12)
x Dershane dilekçesi (Sayfa13)
x Nüfus cüzdanÕ fotokopisi
KAYIT TAKVøMø
14 AöUSTOS 2015 CUMA TARøHøNDE BAùLAYIP 07 EYLÜL 2015 TARøHøNDE SONA ERECEKTøR.
BAù VURULARIN DEöERLENDøRøLMESø
:
7-10 EYLÜL 2015
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
:
11 EYLÜL 2015
PANSøYONA YERLEùEN ÖöRENCøLERøN KESøN KAYITLARININ YAPILMASI: 14-18 EYLÜL 2015
PANSøYONDA BOù KALAN KONTENJANLARA YEDEK ÖöRENCøLERøN YERLEùTøRøLMESø:
21 EYLÜL 2015 TEN øTøBAREN
ÖNEMLø NOTLAR:
1- 2828 SayÕlÕ Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapsamÕna giren ö÷renciler bu durumlarÕnÕ
belgelendirmek durumundadÕrlar.
2- Belgelerinde eksik olarak yapÕlan olan müracaatlar dikkate alÕnmayacaktÕr.
3- Usulüne uygun tanzim edilmemiú belgeler kabul edilmeyecektir.
Okul Tel/fax
:
03582184106 /
03582184105
2
2
T.C
AMASYA VALøLöø
Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlü÷ü
BURSLULUKTAN DEVLET PARASIZ YATILILIöA GEÇMEK øSTEYEN
ÖöRENCøLERE AøT FORM DøLEKÇESø
BURSLULUKTAN DEVLET PARASIZ YATILILIöA GEÇMEK øSTEYEN
ÖöRENCøLERE
1-AdÕ ve SoyadÕ
:
2-Baba AdÕ ve SoyadÕ
:
3-Ana AdÕ ve SoyadÕ
:
4-Do÷um Yeri ve YÕlÕ
:
5-Ö÷renim gördü÷ü okul
:
6-SÕmÕf ve NumarasÕ
:
7-Okumak østedi÷i okul
:
8-Müracaat Tarihi
:
9-Daha Önce YatÕlÕlÕktan Burslulu÷a geçip geçmedi÷i :
Geçti ( )
Geçmedi ( )
Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlü÷üne
Merkez/AMASYA
Velisi bulundu÷um okulunuz burslu ö÷rencilerinden
……………………………………………………………………………………………………’in
Bursluluktan Devlet ParasÕz YatÕlÕsÕna geçirilmesini istiyorum.
Gere÷ini arz ederim.
…… / …. / 2015
Velinin AdÕ – SoyadÕ
ømzasÕ
3
3
(Pansiyon Müracaat Dilekçesi)
Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlü÷üne
Merkez/AMASYA
Okulunuzun ……./…..SÕnÕfÕ,…..’nolu ………………………………………. …………
‘nÕn velisiyim. Çocu÷umun okulunuz pansiyonunda ParasÕz / ParalÕ yatÕlÕ olarak kalmasÕnÕ istiyorum.
Gere÷ini bilgilerinize arz ederim.
….. / …. / 2015
Veli AdÕ-soyadÕ - imza
TC No
Tel No
E-mail
ÖöRENCøNøN
Kan Grubu
ølaç Alerjisi
RahatsÕzlÕ÷Õ
Sosyal Güvence
Burslu –ParalÕParasÕz Evci øzin SÕklÕ÷Õ
Burslu ( ) ParalÕ ( ) ParasÕz ( )
( ) Her Hafta ( ) øki Haftada Bir ( ) Ayda Bir ( ) Di÷er --Zorunlu
günlerde ( ) kendisi çÕkabilir-( ) Velisi ile çÕkabilir.
BABA
øzin Adres
AdÕ
SoyadÕ
Mesle÷i
Adres
ANNE
E-mail
Telefonlar
AdÕ
SoyadÕ
Cep:
Ev:
øú:
Cep:
Ev:
øú:
Ev:
øú:
Mesle÷i
Adres
E-mail
Telefonlar
AdÕ
VELøSø
SoyadÕ
Mesle÷i
Adres
Telefonlar
Cep:
UYGUNDUR
…/…/2015
Hüseyin KILIÇ
Okul Müdürü
4
PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖöRENøM GÖRMEK øSTEYEN ÖöRENCø AøLESøNøN MADDø
DURUMUNU GÖSTERøR BEYANNAME (EK – 1)
AdÕ SoyadÕ :
Ö÷renciye yakÕnlÕk derecesi :
ÖöRENCø
VELøSøNøN
øúi ve øú yeri :
AylÕk Geliri:
Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adÕ,
adresi ve hesap numarasÕnÕ belirtilen, basit ya da gerçek
usulde vergiye ba÷lÕ olan mükelleflerin bir önceki yÕla ait
gelir vergisi matrahÕnÕ gösterir belge. ( Bir önceki yÕla ait
gelir vergisini gösterir belgedeki miktar göz önünde
bulundurularak bir önceki mali yÕlda tespit edilen limit
baz alÕnarak hesaplanÕr.)
Kamuda çalÕúÕyor ise; resmi makamlardan, kurum
saymanlÕ÷Õ ve di÷er yetkili kurumlardan alÕnacak onaylÕ
maaú bordrosu örne÷i.
Eúi çalÕúÕyor ise aylÕk kazancÕ:
Vergi dairesi, kurum saymanlÕ÷Õ ve di÷er yetkili
kurumlardan alÕnacak aylÕk durumunu gösterir onaylÕ
belge.
Ailenin di÷er gelirleri :
Ailenin yÕllÕk net gelir toplamÕ :
Aile reisinin bakmakla yükümlü oldu÷u fertlerin
sayÕsÕ ve yakÕnlÕk dereceleri
( Fertler açÕk olarak yazÕlacak, aile nüfus kayÕt
örne÷i, veli ve çalÕúÕyorsa eúinin bakmakla yükümlü
oldu÷u ana, babasÕ ve di÷er úahÕslarla ilgili tedavi
yardÕmÕ beyannamesi veya mahkeme kararÕ örne÷i.)
Ailenin yÕllÕk net gelir toplamÕnÕn fert baúÕna düúen
yÕllÕk tutarÕ :
( Ailenin net yÕllÕk toplam geliri, ailedeki fert
sayÕsÕna bölünerek hesaplama yapÕlacaktÕr.)
Aile maddi durumunun yukarÕdaki beyannamede belirtti÷im úekilde oldu÷unu beyan eder, velisi bulundu÷um
AMASYA Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlü÷ü
sÕnÕfÕ ö÷rencilerinden ………………………………….. o÷lu / kÕzÕ
……………… no’lu …………………… …………………………………..’Õn 20… / 20… yÕlÕ Devlet ParasÕz YatÕlÕlÕk
ve Bursluluk SÕnavlarÕna kabulünü arz ederim. (*)
…… / …. / 2015
Velinin AdÕ – SoyadÕ
ømzasÕ
Baúvuran Ö÷rencinin :
AdÕ ve SoyadÕ : …………………………………………………
Adresi
: …………………………………………………
ONAYLAYAN
AdÕ - SoyadÕ
ømza ve Mühür
EKLER:
1- Yetkili kurumlardan alÕnacak maaú bordrosu veya vergi dairelerinden alÕnacak vergiye esas vergi matrahÕnÕ
gösterir belge.
2- Aile Nüfus KayÕt örne÷i.
3- Velinin ve eúinin çalÕúÕyorsa bakmakla yükümlü oldu÷u kendi ana – babasÕ ile ilgili tedavi yardÕmÕ beyannamesi
veya mahkeme kararÕ belgeler.
* - Bu belge; baúvuru, kayÕt – kabul ve iptal iúlemlerinde kullanÕlacaktÕr. (5, 19 ve 39uncu maddeler)
** - Onay kÕsmÕ; velinin görev yaptÕ÷Õ kurum, muhtarlÕk veya di÷er resmi kurumlarca onaylanacaktÕr.
5
Amasya Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlü÷ü
PANSøYON YÖNERGESø
GENEL HÜKÜMLER
1- ParasÕz YatÕlÕ ve ParalÕ yatÕlÕ ølk kayÕt olmak için müracaatlar …/…/2015 ile …/…/2015 tarihleri arasÕnda
yapÕlÕr.
2- Devlet parasÕz yatÕlÕ Ö÷renci olarak kayÕt yaptÕrmak isteyen ö÷renciler ve veliler Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ ilkokul, ortaokul lise ve dengi okullarda burs, parasÕz yatÕlÕlÕk ve sosyal yardÕm
lar yönetmeli÷inde istenen belgeleri tamamlayarak süresi içerisinde Okul idaresin teslim ederler.
PARASIZ YATILILIK øÇøN øSTENEN BELGELER:
a) YatÕlÕ okumasÕna engel bir hastalÕ÷Õ bulunmadÕ÷Õna dair hükümet tabipli÷inden alÕnacak rapor.
b) Nüfus cüzdanÕn aslÕ ve fotokopisi.
c) Maddi imkânlardan yoksun oldu÷unu gösterir aile geçim durum beyannamesi.(EK. A–1)
Bu belgeye resmi makamlardan alma ailenin yÕllÕk gelirini belirten belgeler eklenecektir.
d) Aile nüfus kayÕt örne÷i.
e) SÕnava girdi÷i ö÷retim yÕlÕnda kÕsa süreli uzaklaútÕrma ve önceki yÕllarda bu cezadan a÷Õr ceza almadÕ÷ÕnÕ
gösterir belge.
f) 6 adet foto÷raf.
h) Muhtardan onaylÕ økametgâh.
NOT: Aile geçim beyannamesinde fert baúÕna düúen yÕllÕk gelir her yÕl bütçe kanunda belirtilen miktarÕ
aúmaz.2014 yÕlÕ itibarÕyla 7.050.00TL.(Yedibinelli TL ) dÕr.
3-Ö÷retmen kontenjanÕndan parasÕz yatÕlÕ olarak yararlanmak isteyen ö÷rencilerin velileri 2.mad.nin
a,b,c,d,e,f, bentlerindeki belgelerle birlikte.
a) Görev yeri belgesi
b) Görev yaptÕ÷Õ yerde çocu÷unu okutacak düzeyde okul bulunmadÕ÷Õna dair belge.
c) Okulu kazandÕ÷Õna dair sÕnav sonuç belgesinin tasdikli örne÷i ile Okul idaresine müracaat ederler.
NOT: Ö÷retmen kontenjanÕndan yararlanmak isteyen ö÷renciler Pansiyona yerleútirildiklerine iliúkin BakanlÕk
kararÕnÕn tarihi øtibarÕyla yatÕlÕlÕk haklarÕna sahip olacaklarÕndan. OkullarÕn daha önceden Ö÷retime
Baúlayaca÷Õ da dikkate alÕnarak istedikleri takdirde öncelikle paralÕ yatÕlÕ olarak pansiyona yerleúebilecek ve
pansiyon 1. taksidi velilerden tahsil edilecektir.
PARALI YATILILIK øÇøN øSTENEN BELGELER:
1-Pansiyon müracaat dilekçesi (sayfa 4)
2-Sa÷lÕk raporu
3-4 adet foto÷raf
4-2 adet taahhütlü pul ve zarf
5-Disiplin cezasÕ almadÕ÷Õna dair yazÕ
6-økametgâh
7-Okulumuzdan alÕnacak evraklar:
x Okul Pansiyon Yönergesi (sayfa 6-7)
x Evci øzin belgesi (sayfa 8)
x Sorumluluk formu (sayfa 9)
x Pansiyon ö÷renci sözleúmesi (sayfa 10)
x Pansiyon ö÷renci velisi sözleúmesi (sayfa 11-12)
x Dershane dilekçesi (Sayfa13)
x Nüfus cüzdanÕ fotokopisi
6
GENEL HÜKÜMLER
1- Ö÷retmen çocu÷u kontenjanÕndan yararlanarak parasÕz yatÕlÕ okuyan ö÷rencilerin velileri her ö÷retim yÕlÕ
baúÕnda görev yeri belgesi ve bulundu÷u yerde çocu÷unu okutacak türde okul bulunmadÕ÷Õna dair belgeyi
okul idaresine vermek zorundadÕr. Durumu de÷iúen ö÷renciler gündüzlüye ayrÕlÕrlar.
2- Ö÷rencileri paralÕ yatÕlÕ olarak kaydedilen ö÷renci velileri pansiyon taksitlerini zamanÕnda okul pansiyon
memuruna yatÕrÕrlar.
a) Pansiyon taksitleri bir ö÷retim yÕlÕnda 4 eúit taksitte ödenir.
1.taksit Ö÷rencinin pansiyona kabul edildi÷i gün 2.3.4 taksitler ise kasÕm, ocak ve mart
aylarÕnÕn ilk on gün içerisinde olmak üzere dört taksitte alÕnÕr. Taksiti zamanÕnda ödemeyen ö÷rencinin paralÕ
yatÕlÕ iliúi÷i kesilir.
b) Taksidini zamanÕnda yatÕrmayan ve özürleri okul idaresince kabul edilen ö÷rencilerin taksitleri kanun
gere÷i %10 zamlÕ alÕnÕr.
c) Çeúitli sebeplerle bir taksit devresi içerisinde pansiyonla iliúi÷ini kesen ö÷rencilerin bu devreye ait taksit
geri verilmez. Belirtilen sürelerde taksidin tamamÕ alÕnÕr.
d) Ö÷retim yÕlÕ boyunca paralÕ yatÕlÕ ö÷renci alÕnabilir(pansiyonun müsait olmasÕ)her
hangi bir taksit devresinde pansiyona kabul edilen ö÷renci pansiyon taksidinin tamamÕnÕ ödemek zorundadÕr.
3- YatÕlÕ Ö÷renci Ö÷retim yÕlÕ baúÕnda Okulca kendisine teslim edilen demirbaú eúyayÕ Ö÷retim yÕlÕ sonunda
ya da yatÕlÕlÕktan ayrÕlÕrken ambar memuruna teslim etmeden ayrÕlamaz. Aksine hareket edenler için kanuni
iúlem yapÕlÕr.
4- YatÕlÕ ö÷renci velileri Ö÷retim yÕlÕ baúÕnda Ö÷rencilerin evci ve çarúÕ izinleri ile ilgili belgeleri doldurarak
Okul pansiyon md. Yrd. Teslim ederler.
5- YatÕlÕ Ö÷rencilere Cumartesi, Pazar günleri velisinin yazÕlÕ iste÷i ile evci izini verilir
Ö÷renci dilekçede belirtilen(haftalÕk, onbeúgünlük, aylÕk ve uzun tatillerde)süreler içinde
Evci çÕkar. Ö÷renciler mecburi bir sebebe dayanmadÕkça dilekçesindeki beyanlara uygun olarak evci
çÕkacaklardÕr. Evci çÕkmasÕ gereken bir ö÷renci keyfi olarak pansiyonda kalamaz, yemek yiyemez.
6- Evci çÕkÕú izini Cuma günü ders bitiminde saat 15:30 baúlar, Pazar günü 19.30 da sona erer. Zorunlu
hallerde Pazartesi günü dönecek olanlar veli dilekçesi ile bildirerek okul saatine 07.45'e kadar devam
eder. Ö÷renci Pazartesi günü saat 08.00'de okula derse girmek zorundadÕr.
7- Evci çÕkÕp herhangi bir sebeple izin müddetini taúÕrÕp okula dönmeyen ö÷renci ve velileri durumunu nöbetci
müdür yrd. Bildirirler. AyrÕca bu ö÷renciler mazeretlerini resmi hastanelerden alacaklarÕ raporla
belgelendirirler. Rapor özel doktordan alÕnmÕúsa hükümet tabipli÷ine onaylattÕracaktÕr.
8- Ö÷renci velisi ö÷rencisinin eve geliú gidiú saatlerini yazarak imzalayacaktÕr. Evci kartÕnda velisinin imzasÕ
bulunmayan ö÷renciler hakkÕnda disiplin iúlemi yapÕlÕr. Evci listesinde belirtilen adrese gitmeyen, zamanÕnda
evci dönüúü yapmayan ö÷renciler hakkÕnda disiplin iúlemi yapÕlÕr .
9- ParasÕz yatÕlÕ ö÷rencinin sevk ve tedavi iúlemleri okul idaresince yapÕlÕr. Ö÷renci velisinin durumu ne olursa
olsun herhangi bir hastalÕk söz konusu oldu÷unda ö÷renciyi hastaneye, acil servise götürmeye veya sevk
etmeye okul idaresi yetkilidir.
10- BulaúÕcÕ hastalÕk durumunda ö÷renci hastaneye gönderilir ve durumu aileye haber verilir. Pansiyonda
kalmasÕnda sakÕnca bulunanÕn ve hastalÕk problemleri devam eden ö÷renciler tedbir olarak Devlet hastanesine
ya da velisine teslim edilir.
11- Ö÷renci velisinin herhangi bir nedenle de÷iúmesi söz konusu oldu÷unda okul idaresine dilekçe ile
bildirilecektir. ANNE-BABASI VEYA VASøSø YURT DIùINDA BULUNANA YA DA OKULA ÇOK
UZAK (BAùKA øL VEYA øLÇE) BøR YERDE øKAMET EDøYORSA VE HER ZAMAN
ÖöRENCøYLE øLGøLENEMøYECEKLERSE NOTER TASDøKLø BøR VELø TAYøN
EDEBøLECEKLERDøR.
ÖöRENCø VELøSø
Abdullah DURAN
AdÕ, soyadÕ
ømzasÕ
Pansiyon Müdür YardÕmcÕsÕ
ømzasÕ
UYGUNDUR
…/…/2015
Hüseyin KILIÇ
Okul Müdürü
7
(Evci ve çarúÕ izin forum dilekçesi)
Amasya Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlü÷ü
Merkez/AMASYA
ÖöRENCøNøN
AdÕ ve soyadÕ
YatÕlÕ Durumu
Okul no ve sÕnÕfÕ
:.....................................
:.....................................
:.....................................
YukarÕda kimli÷i yazÕlÕ velisi bulundu÷um ö÷renciniz......................................................:……….nin
evci ve çarúÕ izin durumunu aúa÷Õda belirtmiú bulunmaktayÕm. Evci ve ÇarúÕ izinlerine yalnÕz gidebilir
do÷acak her türlü sorumluluk bana aittir.
Gere÷ini arz ederim.
ÖöRENCø VELøSøNøN
ADI VE SOYADI
:...........................................
ADRESø
:...........................................
......../......../2015
TEL
:...........................................
EVCø DURUMU
:
Her Hafta..................
15 ünde....................
Bir ayda ..........................
(
(
(
)
)
)
UZUN TATøLLERDE....
YalnÕz evci çÕkabilir,.
(
)
ÇARùI øZNø:
Her gün
( )
Hafta SonlarÕ ( )
Ben alÕrÕm (
) YazÕlÕ belge gönderirsem çÕkabilir (
)
EVCø ÇIKABøLECEöø Køùø VE ADRESLER
1-............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2-...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Velisi bulundu÷um......................................................’Õn hafta tatilini, evci iznini (Cuma günleri saat
15:30, Pazar günleri saat 19.30’ye kadar) aúa÷Õda yazÕlÕ adreste geçirmesine, ayrÕca ö÷rencinin okulun izin
verdi÷i her zaman çarúÕ izini kullanmasÕna müsaade ediyor her türlü sorumlulu÷u kabul ediyorum.
Veli
AdÕ SoyadÕ
ømza
Abdullah DURAN
Pansiyon Müdür YardÕmcÕsÕ
UYGUNDUR
…/…/2015
Hüseyin KILIÇ
Okul Müdürü
NOT:
*Okula ilk kayÕtta ve her Ö÷retim yÕlÕ baúÕnda Veli evci çÕkaraca÷Õ adresler için dilekçeyle müracaat etmek zorundadÕr.
*Evci izninde yanÕnda kalÕnacak kiúi ve Ailenin Ö÷renciyle birinci dereceden yakÕn Akraba olmasÕ gerekmektedir.(veli
belgelendirmek zorundadÕr.)
*Evci çÕkÕlacak kiúi veya Ailenin açÕk adres, Telefon ve her türlü kimlik bilgileri yazÕlacak. De÷iúiklikler idareye
bildirilecektir.
*Mesai saatleri içerisinde dilekçe (FAKS-0358 2184105) ile okul müdürlü÷üne müracaat veli ya da vasisi tarafÕndan
yapÕlmak kaydÕyla izin verilebilir. Telefonla izin verilmez.
8
SORUMLULUK FORMU
Amasya Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlü÷ü
MERKEZ/AMASYA
Ö÷rencinin
AdÕ ve SoyadÕ:....................................................................
SÕnÕf ve no
:....................................................................
YukarÕda adÕ soyadÕ ve sÕnÕf nosu belirtilen velisi bulundu÷um, okulunuz ö÷rencisinin, okulunuzdaki
ö÷renimi süresince aúa÷Õda belirtilen hususlarla ilgili her türlü muvafakat veriyor ve ö÷rencinin tüm
sorumlulu÷unu kabul ediyorum.
1-Ö÷renim süresince okulun düzenledi÷i her türlü gezi, gözlem ve inceleme için.
2-Okulca düzenlenen her türlü antrenman, müsabakalar, yarÕúmalar ve laboratuar çalÕúmalarÕ için
3-Hafta sonlarÕ evci, çarúÕ izni ve dershane izni sebebiyle okuldan ayrÕlmasÕ için
4-Hafta içi dersler zamanÕ ve ders dÕúÕ zamanlarda verilecek her türlü izinler için
5-YarÕyÕl dinlenme tatili Bayram tatili ve benzeri her türlü tatillerde Okuldan ayrÕlabilmesi için
6-Disiplin cezasÕ sebebiyle Okuldan eve gelebilmesi için
7-Dershane izni alan ö÷rencilerin, dershaneye gidiú, dönüúleri yalnÕz yapabilmesi için øzin veriyor ve
her türlü sorumlulu÷u kabul ediyorum.
Ö÷renci Velisinin (Yasal Vasisi)
AdÕ ve SoyadÕ
imza
9
(Pansiyon Ö÷renci Sözleúmesi)
TC
AMASYA VALøLøöø
Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlü÷ü
Okul Pansiyonu
PANSøYON øDARESø – ÖöRENCø SÖZLEùMESø
TAAHHÜTNAME
Ö÷rencinin Yurt ødaresine KarúÕ SorumluluklarÕ
1)- MEB tarafÕndan kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine ve bu yönetmeliklere uygun
yapÕlan her türlü uygulamaya uyaca÷Õm. ølan tahtasÕnÕ sÕk sÕk okuyaca÷Õm, ayrÕ bir uyarÕya meydan vermeden
ilanlarÕ kendim takip edece÷imi.
2) -MEB ve Yurt øç yönergesine göre yasaklanan nitelikli cep telefonunu, maddi de÷eri yüksek eúyayÕ, ö÷renci
harçlÕ÷Õ limitinin üstünde parayÕ, reçeteli veya reçetesiz ilaçlarÕ, makyaj malzemesi niteli÷indeki ruj, rimel, göz
kalemi, kirpik kÕvrÕútÕrÕcÕsÕnÕ, vb. malzemeyi çantamda, valizimde, dolabÕmda bulundurmayaca÷ÕmÕ.
3)- Etüt saatlerinde cep telefonumun açÕk olmasÕnÕn suç oldu÷unu, cep telefonumdaki mesajlardan sorumlu
oldu÷umu, telefonumu baúkalarÕna kullandÕrmayaca÷ÕmÕ,
4)- Kurumun, arkadaúlarÕmÕn eúyalarÕna verdi÷im her tür zararÕ, itiraz etmeksizin ödeyece÷imi
5)- Verdi÷im adres veya telefonda meydana gelecek de÷iúiklikleri mümkünse aynÕ gün, de÷ilse ertesi okul ve
yurt idaresine bildirece÷im.
6)-øzin alamadan izinsiz pansiyonun dÕúÕna dahi çÕkmayaca÷ÕmÕ, Evci iznine çÕkarken evci formunu
imzalayaca÷ÕmÕ ve herhangi bir durumda çÕkamam gerekti÷inde pansiyon müdür yardÕmcÕsÕna veya belletmen
ö÷retmene bilgi verece÷imi
7)- HastalandÕ÷Õmda yurt idaresine haber verece÷im, doktorun verdi÷i ilaçlarÕ yurt idaresine teslim edece÷im.
8)- Evci izinlerimi formda belirtti÷im adreste geçirece÷im, velimin izni olmadan bir yere asla gitmeyece÷im.
ÇarúÕ izni için, dershane için yurt idaresine yaptÕ÷Õm beyanlarÕn sonucunu úimdiden kabul ediyorum.
9)- Yemekhane, yatakhane, etüt salonlarÕ ve okulda nöbetçilik yapaca÷ÕmÕ, nöbetlerin tutulmamasÕnÕn disiplin
suçu oldu÷unu biliyor ve kabul ediyorum.
10)- Pansiyon zaman çizelgesine uyaca÷ÕmÕ, (ektedir) bunun dÕúÕna çÕkmayaca÷ÕmÕ,
11)-(ParalÕ kalanlar için) Yurt taksitlerinin yÕlda biri peúin, üç taksit halinde ve Eylül, KasÕm, Ocak, Mart
aylarÕnÕn en geç 10’una kadar ödendi÷ini, belirtilen tarihlerde ödemedi÷im takdirde yurttan kaydÕmÕn
silinece÷ini biliyorum ve kabul ediyorum.
Yurt ødaresinin Ö÷renciye KarúÕ SorumluluklarÕ
YukarÕdaki maddeleri kabul eden ve uygulayan ö÷rencilerimize, yurtta kaldÕklarÕ süre içerisinde hiçbir
ayrÕm yapÕlmadan “Türk Milli E÷itiminin Temel AmaçlarÕ”nda belirtilen esaslar do÷rultusunda; rahat, huzurlu,
hijyenik bir ortamda e÷itim ve ö÷retim hizmeti verilecektir.
…. / …. / 2015
Ö÷rencinin AdÕ – SoyadÕ ømzasÕ
10
(Veli Sözleúmesi)
TC
AMASYA VALøLøöø
Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlü÷ü
Okul Pansiyonu
PANSøYON øDARESø – VELø SÖZLEùMESø
TAAHHÜTNAME
Velisi bulundu÷um …….. sÕnÕfÕ, ……..nolu …………………………… nÕn okulunuz pansiyonunda
parasÕz / paralÕ yatÕlÕ olarak kalmasÕnÕ istiyorum. YatÕlÕlÕ÷a kabul edildi÷i takdirde aúa÷Õdaki yazÕlÕ maddeleri
kabul ediyorum.
Velinin Yurt ødaresine KarúÕ SorumluluklarÕ
a)- Velisi bulundu÷um ö÷rencinin okula devam durumu, dersleri, sa÷lÕ÷Õ ve genel davranÕúlarÕyla yakÕndan
ilgilenece÷imi,
b)- Ö÷rencimin disiplin yönetmeli÷inde belirtilen hususlara uymasÕnÕ sa÷layaca÷ÕmÕ.
c)- Okula ait eúya araç ve gereçlere herne suretle olursa olsun verece÷i az veya çok zararÕ itiraz etmeksizin
ödeyece÷imi.
d)- Adresim ve telefonum de÷iúti÷inde okula bildirece÷imi.
e)- Okul aile birli÷i ve koruma derne÷i toplantÕlarÕna katÕlaca÷ÕmÕ.
f)-Etütleri aksatmayaca÷ÕnÕ ve kesinlikle izinsiz etütlerden çÕkmayaca÷ÕnÕ,
g)-Her ne sebeple olursa olsun okul idaresinin izni olmadan okul yurduna girmeyece÷imi,
h)-Belletici ve Nöbetçi ö÷retenlerin görev yapmalarÕnÕ zorlaútÕracak durumlardan kaçÕnaca÷ÕnÕ ,
aksine onlara yardÕmcÕ olaca÷ÕnÕ,
Õ)- YÕl içinde paralÕ yatÕlÕ taksitlerini zamanÕnda yatÕraca÷ÕmÕ,(ö÷rencisi paralÕ yatÕlÕ olanlar)
i)- Ö÷renciniz maddi de÷eri çok yüksek eúya ve parayÕ yanÕnda ya da pansiyonda bulundurmayaca÷ÕnÕ,
j)- Ö÷rencimi ziyarete geldi÷imde pansiyona yiyecek maddesi çÕkartmayaca÷ÕnÕ,
k) -Ö÷rencimin okul pansiyonunda ve okulda ÕsÕtÕcÕ ve benzeri aletlerin kullanÕlmasÕnda
do÷acak sorumlulu÷u kabul edece÷imi,
l)-Ö÷rencimin yeme÷ini vakitlerinde yemekhanede yiyece÷ini ve yatakhaneye hiçbir úekilde
çÕkarmayaca÷ÕnÕ kabul edece÷imi,
m)-OdasÕnÕ devamlÕ temiz ve düzenli kullanaca÷ÕnÕ, Yata÷ÕnÕ mutlaka düzgün ,tertipli bir úekilde
bÕrakarak yatakhaneyi zamanÕnda terk edece÷ini,
n)-Evci olarak çÕkmak istedi÷inde evci çÕkÕú evra÷ÕnÕ imzalamadan okul terk etmeyece÷ini,
dönüúlerin Pazar günü en geç saat 19.30 da veya zorunlu hallerde pazartesi günü sabah saat 07:45 de
okulda bulunacak úekilde olaca÷ÕnÕ,
o)-Milli E÷itim BakanlÕ÷ÕnÕn ö÷rencilerle ilgili okul yönetmeliklerinin tümüne uygun ve okul
Ö÷renci- Veli sözleúmelerine göre hareket edece÷ini okul kurallarÕna uyaca÷ÕnÕ,
ö)-Pansiyonda arkadaúlarÕ ile iyi geçinece÷ini, hiçbir úekilde okul pansiyonunda kalan bir ö÷renci
olarak mazeretsiz devamsÕzlÕk yapmayaca÷ÕnÕ ,derslere geç kalmayaca÷ÕnÕ, okul pansiyonunun genel
kurallarÕna aykÕrÕ hareket etmeyece÷ini,
p)- Pansiyon zaman çizelgesine uygun hareket edece÷ini (giriú-çÕkÕú-banyo-yatÕú-kalkÕú-etüt saatleri
vb…….)
r)- Ö÷rencimin rahatsÕzlanÕp hastaneye gönderilmesi durumunda, saatine bakmaksÕzÕn ilgilenece÷imi, Hastane
dönüúünde ambulans hizmetlerinin verilmedi÷ini, dönüú için ücret söz konusu ise ödeyece÷imi,
s) Ö÷rencimin hafta sonu izinlerini iliúikteki formda verdi÷im adreste geçirmesini, verdi÷im adreste herhangi
bir sorun olursa yasal sonuçlarÕnÕ, ö÷rencimin idareden gizli baúka bir adreste kalmasÕ halinde meydana
gelecek kanuni sorumluluklarÕ kabul edece÷imi,
ú) Ö÷rencimin yurtta kalÕrken yemekhane, yatakhane, etüt salonlarÕ ve okulda nöbetçilik yapaca÷ÕnÕ biliyorum,
nöbetlerin tutulmamasÕnÕn disiplin suçu oldu÷unu,
11
t)- Ö÷rencimdeki bütün rahatsÕzlÕklarÕ do÷ru ve açÕk bir úekilde yurt idaresine bildirece÷imi, Önceden var
olan ve beyan etmedi÷im ancak daha sonra ortaya çÕkan rahatsÕzlÕk neticesinde ö÷rencimin yurtta kalmasÕ
sakÕncalÕ olursa ö÷rencimi yurttan alaca÷ÕmÕ, yasal sonuçlarÕna katlanaca÷ÕmÕ ,
u)-(ParalÕ kalanlar için) Yurt taksitlerinin yÕlda bir peúin, üç taksit halinde ve Eylül, KasÕm, Ocak, Mart
aylarÕnda ayÕn onuna kadar ödendi÷ini, belirtilen tarihlerde ödemedi÷im takdirde ö÷rencimin yurttan kaydÕnÕn
silinece÷ini,
ü)-Okulunuz pansiyonunda kalan kÕzÕm/o÷lum …………………………………………..’Õn
yukarÕdaki kurallara uymamasÕ halinde tarih ve zaman ne olursa olsun okul pansiyonundan
alaca÷ÕmÕ, Okul Yönetmeliklerinin bütün hükümlerine uygun hareket edece÷imi ve bu konuda hiçbir
etki altÕnda kalmadan úimdiden taahhüt ederim..
Yurt ødaresinin Veliye KarúÕ SorumluluklarÕ
YukarÕdaki maddeleri kabul eden ve uygulayan velilerimizin çocuklarÕna, yurtta kaldÕklarÕ süre
içerisinde hiçbir ayrÕm yapÕlmadan “Türk Milli E÷itiminin Temel AmaçlarÕ”nda belirtilen esaslar
do÷rultusunda; rahat, huzurlu, hijyenik bir ortamda e÷itim ve ö÷retim hizmeti verilecektir.
…. / …. / 2015
Velinin AdÕ – SoyadÕ ømzasÕ
12
AMASYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONUNDA KALACAK
YATILI ÖĞRENCİLERİN YANLARINDA GETİRMESİ GEREKEN MALZEME LİSTESİ
Her öğrenciye okul tarafından bir baza, bir yatak, bir komodin ve bir elbise dolabı ile
her oda için iki çalışma masası, dört sandalye ve bir kitap dolabı verilir.
Öğrencilerin yanlarında getirmesi gereken malzemeler aşağıda belirtilmiştir.
Çamaşır Yıkama Filesi (ağzı büzmeli ve üzerine isim yazılmış)
Pijama veya gecelik
Banyo ve El havlusu
Oda Terliği (yumuşak tabanlı) en az 1 çift
Banyo terliği (kaymayan tabanlı) en az 1 çift
Okul kurallarına ve mevsimine uygun kıyafetler ve ayakkabılar
Kişisel temizlik malzemeleri (Diş ve saç fırçaları, diş macunu, tırnak makası vb.)
Yeteri kadar elbise askısı.
Saç kurutma makinesi (isteğe bağlı)
Varsa, düzenli olarak kullanması gereken ilaçlar (Raporu ile beraber )
Lastikli çarşaf (90x190'lık yatak boyu) (2 tane)
Yastık (1 tane)
Nevresim (2 tane)
Su ısıtıcısı, kahve makinesi, ütü, saç düzleştirici, vb. elektrikli aletlerin pansiyona
getirilmesi ve kullanılması yasaktır. Saç düzleştirici özelliği olan kurutma makineleri de
düzleştirici kapsamında değerlendirilir.

Benzer belgeler