kapak.fh11

Transkript

kapak.fh11
Otomasyon Özel
EtherCAT KUTUSU
ÇOK KANALLI PROSES MODÜLLER‹
KABLOSUZ DATALOGGERLER
Kompakt ve Suya Dayan›kl› Tasar›m
Micromann Multiplus Serisi
Zorlu Koflullarda Bile Üstün Performans
Beckhoff fieldbus terminal ailesi EtherCAT
kutusu ile geniflletilmesi ile EtherCAT
teknolojisi elektrik panosu d›fl›nda da kullan›ma
olanak sa¤l›yor. IP67 serisinin modülleri
EtherCAT arabirimine sahiptir, yani yüksek
performans her modülde mevcuttur. Bu
geliflme IP67 dünyas›na yeni imkanlar
katmaktad›r: Sahada XFC ile h›zl› proses veri
haberleflmesi, yüksek do¤ruluklu ölçme tekni¤i
ve bütünleflik motor sürücü tekni¤i
fonksiyonlar› kullan›m›. 126 x 30 x 26,5 mm
(Y x G x D) ölçüleri ile boyutlar› son derece
küçüktür ve böylece alan›n k›s›tl› oldu¤u
mekanlar için uygundur. EtherCAT kutusu,
ekstrem dayan›kl› fieldbus kutu modüllerini
h›zl› haberleflme sistemi olan EtherCAT ile
birlefltirir. Bu sayede EtherCAT kutusu en
zorlu endüstriyel ortam uygulamalar›na uygun
hale gelmifltir.
Bu çok kanall› kompakt modüller çoklu girifl
sinyalleri ve ç›k›fl sinyallerinin eflzamanl›
prosesine imkan tan›r. E¤er gerekirse
sonuçlar›n bir kontrol sistemine analog veya
dijital sinyal olarak aktar›lmas›n› sa¤lar.
Modüller ön panel veya dijital haberleflme
portu üzerinden kolayca programlanabilir.
Uzaktan izleme, kontrol, hesaplama, kontrol
ve bak›m maliyetlerinin azalt›lmas› için idealdir.
Ürünün di¤er özellikleri flunlard›r; 8 kanal
analog girifl veya 4 kanal RTD s›cakl›k girifl
modülü. Herhangi bir girifl veya girifl
kombinasyonu için hesaplama, izleme ve
gösterge. 4 kanala kadar alarm ve röle ç›k›fl›.
Lineerizasyon, minimum, maximum, ortalama
fark, toplam ve çarp›m fonksiyonlar›n› içeren
tek ve çok de¤iflkenli kullanabilme özelli¤i.
DC beslemeli. Tam izolasyonlu. RS 422/485
Modbus RTU haberleflmesi. Konfigrasyon
ve dde müflteri sever yaz›l›m›. Yüksek
hassasiyet (Ölçüm aral›¤›n›n % 0.5'i).
Kalibrasyon ve ayarlama için pin numaral›
koruma.
Synapse System kulland›¤› devrim niteli¤indeki
RF altsistem sayesinde her bir veri iletiminden
önce sistem kendini kalibre eder. Bu sayede
sistem en zorlu ortam koflullar›nda bile üstün
performans verir. Ayr›ca Synapse için özel
olarak tasarlanm›fl veri transfer protokolü
sayesinde d›fl müdahalelere karfl› veri kurtarma
olana¤›n› mümkün k›lar. ‹letilen tüm veri
flifrelenir ve veri aktar›m›n›n hatas›z
gerçekleflebilmesi için veriler birkaç defa
gönderilir. Gelifltirilmifl bu protokol sayesinde
sistem tüm di¤er kablosuz sistemleri arkas›nda
b›rakmaktad›r. Synapse Gateway Protokolü
sayesinde sistem, en az efor ile en optimum
performans için kendisini otomatik olarak
konfigüre eder. Tüm bu özellikler sonucunda
Synapse sistemi kablosuz teknolojilerde en
ön planda yer almaktad›r.
BECKHOFF
Tel : +90 216 5809830
Fax : +90 216 5809833
WEIDMULLER
Tel : +90 216 5371070
Fax : +90 216 5371077
RAM ÖLÇÜ
Tel : +90 212 3200995
Fax : +90 212 3200996
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 29320 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 29604 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 29676 giriniz.
SIMATIC DOKUNMAT‹K PANEL
SAFETY PLC
YEN‹ LCD PROGRAMLI SAYICI
Genifl Ekranl› Panel
HIMatrix Serisi
CODIX 907 ve 908
TP177B 4”, 16:9 formatta genifl ekran› ve
geliflmifl TFT teknolojisi sayesinde parlak, net
bir görüntü ve piyasadaki di¤er panellere
göre %35 daha fazla görüntüleme alan›
sunmaktad›r. Dokunmatik ekran ve dört
fonksiyon tuflu ile kullan›m kolayl›¤› sa¤lar.
TP 177B panellerle ortak fonksiyonlara sahip
TP177B 4”, WinCC flexible 2008 ile
projelendirilir. Ürünün öne ç›kan özellikleri
flunlard›r: Geliflmifl görüntüleme performans›
için 16:9 genifl ekran format›nda 4.3 inç TFT
göstergeli tam grafik kullan›c› arayüzü.
Dokunmatik ekran ve tufllar›n kombinasyonu.
Profinet ve Profibus arayüzleri. %20
azalt›labilen ve ekran koruyucuyla tamamen
kapat›labilen arkadan ayd›nlatma. USB stick,
MMC kart, SD karta projenin ve reçete
verilerinin yedeklenmesi.
Himatrix serisi PLC'nin öne ç›kan özellikleri
flunlard›r; SIL 3 ve Kategori_4 koruma
s›n›fland›rmas›. Cevap h›z› < 20 ms. 1K
program için ifllem döngü zaman›: yaklafl›k
0.02 ms. Standard Ethernet üzerinde 100
MBit/s güvenlik-odakl› çal›flma. Kritik güvenlik
ihtiyaçl› uygulamalar için tüm ethernet
fonksiyonlar›n›n kullan›labilirli¤i. Haberleflme
protokolleri: Safeethernet, PROFIBUS-DP
Master & Slave, OPC, MODBUS RTU ve
TCP Master & Slave, Send & Receive TCP,
EtherNet/IP, INTERBUS Master, CUT. ExZone_2 alanlarda kullan›labilirlik. Kullan›c›
dostu programlama arayüzü sayesinde
(Sürükle & B›rak) kolay programlama.
Sertifikaland›r›lm›fl fonksiyon bloklar›.
Sertifikalar: IEC 61508, IEC 61131, IEC 61511,
EN 50156, EN 954, EN 54, NFPA, NFPA
72, ATEX.
Say›c› teknolojisi uzman› Kübler, flafl›rt›c›
fiyat/performans oran›yla yeni CODIX
907/908 model say›c›lar›n› pazara sunuyor.
907 ve 908 model say›c›lar, puls ve zaman
girifllerini sayabilen yüksek-kalite programl›
say›c›lard›r. Kendi s›n›f›nda di¤er say›c›larla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda ekonomik fiyat avantaj›yla
ön plana ç›k›yor. Yeni CODIX 907 ve 908,
her bir haneye ait programlama tuflu ile
menü üzerinde kolay programlanabilen çokfonksiyonlu say›c›lard›r. Teknik Özellikler: 2
sat›r, 6 Hane genifl LCD Ekran. 115/230
VAC 50/60 Hz,10..30 VDC besleme
gerilimleri. EEPROM haf›zada 10 y›l veri
koruma. Puls,zaman,pozisyon sayma
fonksiyonlar›,ileri ve geri sayma. 907
modelinde tek preset,908 modelinde çift
preset girebilme, çift röle ç›k›fll›. IP65 yüksek
koruma s›n›f›. Tufl tak›m› ile veya elektriksel
s›f›rlayabilme. Opsiyonel Arka Ayd›nlatma.
SIEMENS
Tel : +90 216 4592000
Fax : +90 216 4592011
NET MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 212 2109354
Fax : +90 212 2109359
ERUZ ELEKTR‹K
Tel : +90 212 2936036
Fax : +90 212 2445156
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 29392 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 29365 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 29343 giriniz.
18
EYLÜL 2009