Gümrük Asgari_Layout 1

Transkript

Gümrük Asgari_Layout 1
www.orgTR.org
EK-1
iilit :,j] :/,,"<·' " ,,.
•·
:,;.;:
-,;.·:
GUMRUK MU�A ViRLiGi ASGARi UCRET T ARiFESi
-t-.
>'·
.c: •. '. :o'
'<e;
•.
-, ·.,·:
<
:_,:.-;('i :'.'. '/\".' . .
/:!'2'1\f};
Ts;.,·:-.,"?:-'··'.::::·'.·•·c:·.-'·::.
,,;c:'T·:,,_,
_,.,
.··.·
: .. /',.;':'.,
Kara/ Hava 115
TL Deniz 150 TL
iRR-1
Kesin Ihracat i�lemleri (Dahilde lsleme Dahil)
iHR-2
iHR-3
iHR-4
iHR-5
iHR-6
iHR-7
iHR-8
Gecici Ihracat lslemleri (Haricte Isleme Dahil)
ATA Kameli islem
Gayri ticari crkis (Bedelsiz)
ikinci Gi.imriik Yoluyla ihracaat Islemleri (Havayolu haric)
Ihrakiye ve Kumanya i�L 25 Faturaya kadar-25 Fatura Uzeri her Fatura icin 6.-TL itave edilir.
Di:ikme Esya Ihracaat islemleri
Yukanda Hizmet Ocretlerine itaveten ikinci ve Sonraki her Ttr/Konteyner/Arae/Vagon v.b.
iTH-1
iTH-2
iTH-3
iTH-4
iTH-5
iTH-6
iTH-7
iTH-8
ithalat islemleri (Kara, Hava Yolu)
ithalat Islemleri (Deniz yoluyla gelip Iimanda yapilan ithalat)
Tam Beyanh Yaygm Basitlestirilmis Usi.il (her beyanname ir,:in aynca)
Dokme Tanm Urun Jeri ithalat Islemleri
Diger Dokme Esya ithalat islemleri
Gecici ithalat beyannamesi (Gecici ithalat rejimi kapsanunda ithalat)
ATA Kameli islem
Dahilde Isleme rejimi kapsammda ithalat
iTH-9
Boru Hattan veya Elektrik telleri ile tasinan ve depolama imkam olmayan si.irekli akis halinde
olan e�yanm ithalat islemleri (CIF Kiymete gore kademeli i.icretlendinne uygulanmaz)
111-1:C\ tr�T)�f;[email protected](ftmitCii:lif��f::/- ··
,
_.;
225TL
225 TL
150 TL
300 TL
150 TL
450 TL
40 TL
.· . iX /}.. -,,. 1, .<>. -,· , :
,;
190 TL I 165 TL
260 TL
120TL
710TL
560TL
300TL
225TL
260TL
450TL
lslenmis ve lslenmemis Krymetli Maden (Altm.Gdmus.Platin) Ithalati ile Gi.imriik Tarife Cetveli
72nci Fasilda yer alan Demir ve Celik Uri.inleri ithalat Islemleri (CIF krymeti 1.000.000 USD'ye
iTH-10
kadar olan islemlerde uygulamr. CIF Kiymeti 1.000.000 USD'yi asan kisimlar icin %0,001
(yi.izbinde bir )'nden az olmamak uzere taraflann anlasmasi ile asgari iicret belirlenir.
275TL
tru-u
120TL
Taahhiitname ile lthalat Islcmlcri (Herbir Taahhi.itname 8�1)
iTH-12 Gayri ticari giri�(Bedelsiz)
190TL
iTH-l3 Herbir ithalat beyannamesi itibariyle, yukandaki i.icretlerden az olmamak iizere, CIF krymet
esasma gore almacak giimriik miisavirligi hizmetleri asagrdaki sekilde kademeli olarak uygulamr.
a)CIF Krymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan islernlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulamr.
b)ClF Kiymeti (40.001 )-200.000 USD'ye kadar, (40.000) USD'yi asan krsrm icin %0.3'i.i (binde
uc) uygularur.Ia+b)
c) CIF Kiymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USO' yi asan krsrm icin % 0,1 'i
(binde bir) uygulamr.(a+b+c)
d) CIF Kiymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USO' yi asan kistm icin %
O,Ol'i (onbinde bir) uygulamr.(a+b+c+d)
e) CIF Kiymeti 10.000.000 USD'den fazla olan i�lemlerde,10.000.000 USD'ye kadar yukanda
belirtilen sekilde kademeli olarak asgari iicret belirlenir. 10.000.001 USD'den fazla olan
islemlerde ise CIF kiymetin %0,003'(yiizbinde uc) 'inden az olmamak iizere, taraflann
anlasmasiyla asgari i.icret belirlenir." (a+b+c+d+e)
iTH-14 Yukandaki Hizmet Ocretlerine Ilaveten ikinci ve sonraki her Tlk/Konteyner/Arac/Vagon v.b
75 TL
TR-1
TR-2
Transit islemleri (ilk arac)
Ozet beyan
225TL
TR-3
Aym tasuna belgesi kapsarm ik.inci ve sonraki sevkiyatlara iliskin transit islemleri
ANT-I
ANT-2
ANT-3
Antrepo beyannamesi
Antrepo beyannamesi (Dokme Esya)
Antrepoda I Gecici Depolamada esya devri
ANT-4
Yukandaki Hizmet Ucretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Arar,:/Vagon
ANT \ ci.iMJtW�oo-::tSLEMLER.i
·.·
SB-1
oZ-1
· OZELLikARZ.El)EN'isLEMLER
- ·,t\'i'.,
60TL
60 TL
;..;<·· >·-': , · . ;\h' .. ,
75 TL
150 TL
205 TL
.. -.
.· ·:- . ·._
•.. · . ··•· , ...·.'
Serbest bolge islem fonnlan (l adet form icin)
Teminatlann <;:oziimi.i (Her Teminat icin) Geri verme ve kaldmna islemleri
Giimrukce ahnan depozitolann coziimu (herbir teminat icin) (herbir teminat ,l!;i.imriik bevannamesi
Tebliğ
Gümrük Asgari– 1
Disket
ekler film
ek-2’nin başlığı dizilmiştir
60TL
.·.· .·.... ·.
75TL
50TL
OZ-2
Miifrez islemler (giimriik beyannamesi/ozer beyan) her islem icin
120 TL
OZ-3
Gecici ithalat izni- Dahilde lsleme izni- Baglayicr Tarifc Bilgisi- Baglayrci Mense Bilgisi - INF
Beige islemleri - Kusat Izni
90TL
OZ-4
DAN
DAN-I
DAN-1-1
DAN-2
DAN-2-1
DAN-3
DAN-4
DTS-TSE-Tanm ii - Oli;:ii Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayrt Belgesi-Ekspertiz AlumKonsolosluk Onaylan
DANISMANLJK ·UCRETLERi •
·'
Biiroda sozlii damsrna bir saate kadar
Takip eden her saat icin
Cagn iizerine gidilen yerde damsma bir saate kadar
Takip eden her saat icin
Yazih gorii� bildirme
Siirekli dantsma (ayhk)
Tebliğ
Gümrük Asgari– 2
Disket
ekler film
ek-2’nin başlığı dizilmiştir
SSTL
14STL
7STL
360TL
145TL
360TL
720TL
•
'·,·
I
, . :r�,t:kile��,it.�� .���k::l\ld$J�ligtA�garrfict�tT�rit��ii.
; "
TESPiT
KODU
TESPiT KONUSU
.' : I �
'. ..
2016
Tebliğ
Gümrük Asgari– 3
Disket
ekler film
ek-2’nin başlığı dizilmiştir
ANl
Gene) Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Basma
Ozel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Basma
Ozel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Basma
14.700 TL
10.900 TL
21.800 TL
AN2
Gene) Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Basma
Ozel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Basma
Ozel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Basma
7.100 TL
5.900 TL
10.900 TL
AN3
Gene) Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Basina
Ozel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Basma
Ozel Antrepo ( E Tipi), Tesnit Raporu Basma
7.100 TL
5.900 TL
10.900 TL
AN4
Gene) Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Basma
Ozel Antrepo ( C, D Tipi), Tesoit Raporu Basma
Ozel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Basma
7.100 TL
5.900 TL
10.900 TL
ANS
Genet Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Basma
Ozel Antrepo ( C, D Tipi), Tesnit Raporu Basma
7.100 TL
5.900 TL
AN6
0-3000 m2/m3 olanlar
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasmda olanlar
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasmda olanlar
10. 00 I rn2/m3 ve iistiinde olanlar
Gi.imruk Yonetmeliginin 181 inci maddesinin besinci fikrasi
kapsamma giren e�anm gumruk gozetiminin sonlandmlmasmm
tesoit islemleri
4.900 TL
7.500 TL
10.800 TL
15.000 TL
Her bir beyanname icin 15 TL
AN7
Gene} Antrepo
Ozel Antrepo
15.000 TL (vilhk)
7.500 TL (vilhk)
ANS
0-3000 m2/rn3 olan]ar
300lm2/m3 - 5000 m2/m3 arasmda olanlar
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasmda olan]ar
10.001 m2/m3 ve iistiinde olanlar
Gilmruk Y onetmeliginin 181 inci maddesinin besinci fikrasi
kapsarmna giren e�yanm giimri.ik gozetiminin sonlandmlmasmm
tespit islemleri
5.100 TL (avhk)
8.100 TL (avhk)
12.000 TL < avhk)
16.250 TL (avhk)
Tebliğ
Gümrük Asgari– 4
Disket
ekler film
ek-2’nin başlığı dizilmiştir
Tespit Sozlesmesi Basma
AN9
GCl
Her bir beyanname i\'.iD 15 TL
750 TL (y1lhk)
Antrepo icerisinde yapdan ellecleme islernine iliskin olarak
diizenlenecek her bir tespit raporu basma
70TL
Antrepo dismda yaptlacak ellecleme faaliyetleri icin diizenlenecek
her bir tespit raporu basma
150TL
Antrepo dismda yapilan ellecleme faaliyetlerinde elleclerne
islerninin tamamlanmadigi durumlarda ayhk bazda diizenlenecek her
bir tutanak basina
65TL
Tespit raporlan icin odenecek iicretlerin ayhk 7.500 TL'yi �tJg1
durumlarda
Taraflarm anlasmasryla belirlenecek tutar
Tespit Raporu Basma
700 TL'den az olmamak iizere 71.000
TL'ye kadar CIF loymetin yiizde 2'si,
71.000 TL'yi a�an izinlerde ise asan krsma
ait CIF klymetin onbinde 1 'i, toplam
iicretin 7.400 TL'yi geemesi durumunda
taraflarm anlasmasiyla belirlenecek tutar
Tebliğ
Gümrük Asgari– 5
Disket
ekler film
ek-2’nin başlığı dizilmiştir
NKI
Tespit Raporu Basma
Her bir ay itibariyla diizenJenecek olan ilk
rapor ii;in 2.100 TL olmak iizere, sooraki
her bir raper icin 700 TL, ay lcertslnde
diizenlenen raper sayssmm bes adedi
asmasr balinde bu besaplama yontemiyle
elde edilecek tutar.
DRI
Tespit Raporu Basma
1.500 TL'den az olmamak fizere CIF
Ioymetin onbiode 5'i
GC2
Tespit Raporu Basma
3.600 TL'den az olmamak iizere CIF
Ioymetin oobiode 5'i
GKl
Tespit Raporu Basma
1.500 TL'den az olmamak iizere CIF
krymetin binde S'i, toplam iicretin 6.000
TL'yi gecmesl durumuoda asan krsun ii;in
taraflann anlasmasryla belirleoecek tutar.
ATl
ATl tespit kodu cercevesinde yapilacak tespit islemlerinde belge
basma
1.500 TL
EU2
Tespit Raporu Basina
3.000 TL
A Snufi ve B Smrfi Onaylanrnrs Kisi Statiisii Belgeleri basvuru
dosyalannm on incelemesine iliskin tespit islemi
1.500 TL
OKI
SKI
C Sirufi Onaylanrms Kisi Statiisii Belgesi basvurusu dosyasmm on
incelemesine iliskin tespit islemi
900TL
Tespit Sozlesrnesi Basma
650TL
Sonradan kontrol talebinin birden fazla beige icerrnesi durumunda
ilave her beige basina
65TL
INF4
ZDl
Kisa donem tedarikci beyanlannm ilgili mevzuatlan cercevesinde
kontrolleri icin belge basma
1.500 TL
Uzun donem tedarikci beyanlanmn ilgili mevzuatlan cercevesinde
kontrolleri icin belge basma
7.500 TL
Tebliğ
Gümrük Asgari– 6
Disket
ekler film
ek-2’nin başlığı dizilmiştir
Tespit Raporu Basma
800TL
Tespit Sozlesmesi Basma
650TL
Aym
BDl
TKl
onn veya DiziN kapsami birden fazla beyannamede diizeltme
yapilrnasi durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname basma
130TL
Aym otrn veya DiZiN kapsarm beyanname sayisi 30 adeti �ttgi
durumlarda asan kisim icin
Taraflann aulasmasiyla belirlenecek tutar
Tespit Sozlesmesi Basma
600 TL'den az olmamak iizere gerceklesen
ithalat ve ihracat tutarlari toplammm
binde 1 't, toplam ii cretin 5.500 TL 'yi
gecmesi durumunda asan kisun i�in
taratlann anlasmasryla belirlenecek tutar

Benzer belgeler