teyaplast-2k - ab

Transkript

teyaplast-2k - ab
AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web
: www.ab-schomburg.com.tr
Web
: www.schomburg.com
Teknik Bilgi Föyü
TEYAPLAST-2K
Çimento Esaslı, İki Bileşenli, Yarı Elastik Su Yalıtım Malzemesi
Tanım:
TEYAPLAST-2K iki bileĢenli (toz ve sıvı olmak üzere),
karıĢtırıldığında kullanıma hazır, çimento esaslı, negatif
ve pozitif yönden (sürülerek) uygulanabilen su yalıtım
malzemesidir.
Uygulama Alanları:
Su depolarında (suya herhangi bir toksik etkisi
yoktur),
Yüzme havuzlarında,
Küçük teraslar ve balkonlarda,
Banyo, tuvalet, mutfak ve çamaĢırlık gibi ıslak
hacimlerde,
Bina cephelerinde,
Ġçten ve dıĢtan bodrumlarda,
Ġstinat duvarlarında,
Yeni yapılarda ve tadilat uygulamalarında temel
duvarlarında,
Temel ve bodrum katların su yalıtımı için kullanılır.
Özellikler/Avantajlar:
Yarı esnektir.
20 metre su basıncına karĢı geçirimsizdir.
(EMPA test raporu)
KarıĢtırılması ve uygulaması kolaydır.
Fırça veya mala ile uygulanır.
Uygun hazırlanmıĢ yüzeylere iyi yapıĢır.
Kum ve çimento esaslı oluĢu dolayısıyla rutubetli
beton yüzeylere çok iyi uyum sağlar.
Rötre çatlaklarına mukavimdir.
Ġstendiğinde file donatı ile birlikte takviyeli
kullanılabilir.
Darbelere mukavimdir.
Beton yüzeylere tam ve mükemmel yapıĢması ile
büyük oranda güvencelidir.
Yatay ve düĢey yüzeylerde uygulanabilir.
Derzsiz ve eksiz uygulama yapılabilir.
Boyanabilir.
Ġçme suyu ile temasa uygundur.
(Ankara-Hacettepe Üniversitesi Raporu)
Teknik Özellikler:
Renk:
Yoğunluk:
ĠĢleme süresi:
Uygulama/yüzey
sıcaklığı:
Eğilme mukavemeti:
Basınç mukavemeti:
YapıĢma mukavemeti:
Elastikiyet modülü:
Su geçirimsizlik:
Sıva rengi
1,8 kg/lt
KarıĢımdan sonra ortalama
30 dakika içinde
+8°C ila 30°C
80 kg/cm²
250 kg/cm²
> 1 N/mm2
30.000 kg/cm² (Betona
göre yaklaĢık 10 kat
daha elastik)
4 kg/m² sarfiyatla ve
2 mm kalınlıkta 20 m
su basıncında geçirimsizdir.
Ambalaj:
25 kg.lık set (19 kg toz + 6 kg sıvı)
Depolama:
Kuru ve serin ortamda kapalı orijinal ambalajlarında 6
ay boyunca saklanabilir. Sıvı bileĢen dondan, toz
bileĢen nemden korunmalıdır.
Yüzey Hazırlığı:
Uygulama yapılacak yüzey sağlam, tozsuz ve temiz
olmalıdır. Yüzey aderansı zayıflatacak çimento Ģerbeti,
yağ, gres, pas ve parafin gibi her türlü kalıntıdan iyice
arındırılmalı
ve
yüzeyde
gevĢek
parçacıklar
olmamalıdır.
Yüzey düzgün olmalıdır. Bozukluklar var ise ASOCRET130 veya ASOCRET-105 tamir harçları ile ıslah
edilmelidir.
Yüzey kuru ise uygulama öncesinde ıslatılarak, suya
doygun hale getirilmelidir.
Pah yapımı: DüĢey (duvar) ile yatay (temel) birleĢim
yerlerinde pah ASOCRET-105/ASOCRET-130 ile
yapılır veya
ASO-JOINT-TAPE-2000 derz bandı
uygulanır.
Malzeme Hazırlığı:
Sıvı bileĢen temiz bir kovaya boĢaltılıp, toz bileĢen
yavaĢça ilave edilerek düĢük devirli (en fazla 500
dev/dak) bir karıĢtırıcı ile homojen ve topaksız bir
karıĢım elde edilinceye kadar karıĢtırılır.
Yüzeyin çabuk kuruduğu durumlarda veya sıcak
havalardaki uygulamalarda karıĢıma sıvı bileĢen
miktarının en çok % 10’u oranında su ilavesi
yapılabilir.
Uygulama Yöntemi:
Uygulama taraklı mala veya fırça ile yapılır.
Fırça ile uygulama 2 veya 3 kat halinde yapılır.
Her kattaki fırça uygulama yönü birbirine dik
olmalıdır.
Katlar arası bekleme süresi ortam koĢullarına göre
değiĢir.
Elde edilecek kalınlık su basıncına göre 1 ila 2 mm
olmalıdır.
1 ila 5 m su basıncına kadar malzeme sarfiyatı
ortalama 4 kg/m² Ģeklindedir.
Ters basınca karĢı uygulama yapılması halinde
yüzeylerin önceden 1 ölçüye 4 ölçü sulandırılmıĢ
EMÜLFĠX malzemesi ile astarlanması tavsiye edilir.
Sarfiyat:
Islak hacimlerde ve perde duvarlarda : 3,0 kg/m2
Su deposu, havuz ve teraslarda:
3,5-4,0 kg/m2
Alet Temizliği:
Kullanımdan hemen sonra kullanılan tüm aletler su ile
temizlenmelidir. TEYAPLAST-2K sertleĢtikten sonra
ancak mekanik olarak temizlenebilir.
Önemli Uyarılar:
TEYAPLAST-2K uygulamasında otram ve yüzey
sıcaklığı +8°C’nin altında ya da 30°C’nin üzerinde
ise, uygun sıcaklık beklenmelidir.
Teraslarda, aĢırı sıcak ve dikey güneĢ ıĢınlarına
maruz uygulamadan kaçınılmalıdır.
DıĢ yüzey uygulamalarında yüzeyin ilk 24 saat
boyunca güneĢten, rüzgardan, yağmurdan ve
dondan korunması gerekir.
Malzemenin kürünü tamamlaması için, ortam ve
zemin sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına
düĢmemelidir.
20°C ila 23°C de uygulanan TEYAPLAST-2K 7 gün
sonra su geçirimsiz hale gelir.
Özel ve riskli uygulamalarda AB-SCHOMBURG
teknik bölümüne danıĢınız.
Yasal Notlar:
Bu teknik bilgi föyünde belirtilen tüm veriler
laboratuvar deneylerine ve pratik bilgilerimize
dayanmaktadır.
AB-SCHOMBURG
Yapı
Kimyasalları A.ġ. sadece ürünün kalitesinden
sorumludur.
Ürünün nerede, hangi Ģartlarda ve nasıl
kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dıĢındaki hatalı
kullanımlar nedeniyle
oluĢabilecek olumsuz
sonuçlardan AB-SCHOMBURG Yapı Kimyasalları
A.ġ. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki
bilgileri içermekte olup, her an üretici firma
tarafından yenilenebileceğinden tüketici tarafından
güncel niteliğin teyit edilmesi tavsiye edilir.
(18/02/2010)
Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:
Toksik madde içermez, ayrıntılı bilgi için MSDS
belgesine bakınız.