Slayt 1 - XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi / 3

Transkript

Slayt 1 - XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi / 3
TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON
HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ
SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
•
•
CEMRE URAL1, ZAHİDE ÇAVDAR1, ASLI ÇELİK2, ŞEVKİ ARSLAN3, GÜLSÜM TERZİOĞLU3, SEDA
ÖZBAL5, BEKİR UĞUR ERGÜR5, ENSARİ GÜNELİ2, TANER ÇAMSARI4, GÜL AKDOĞAN6
CEMRE URAL1, ZAHİDE ÇAVDAR1, ASLI ÇELİK2, ŞEVKİ ARSLAN3, GÜLSÜM TERZİOĞLU3, SERKAN
5, BEKİR
5, Enstitüsü,
Dokuz Eylül
Üniversitesi,
Sağlık
Bilimleri
AnabilimÇAMSARI
Dalı, İzmir 4, GÜL
YILDIZ4, SEDA 1ÖZBAL
UĞUR
ERGÜR
ENSARİ Moleküler
GÜNELİ2Tıp
, TANER
2Dokuz
6 Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı, İzmir
AKDOĞAN
3
Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Denizli
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir
1Dokuz Eylül Üniversitesi,
5Dokuz Eylül
Sağlık
Bilimleri
Moleküler
Tıp Anabilim
Dalı,Dalı,
İzmir
Üniversitesi,
TıpEnstitüsü,
Fakültesi, Histoloji
ve Embriyoloji
Anabilim
İzmir
6Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı, İzmir
3Pamukkale
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Denizli
Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir
5Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir
6Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
4Dokuz
İskemi/ Reperfüzyon
• Bir organa gelen kan akımının bir pıhtı veya
mekanik bir etkenle (özellikle vasküler cerrahi
işlemler ve organ nakli sırasında) yetersiz hale
gelmesine veya durmasına iskemi denir.
• Reperfüzyon ise dokunun kanlanmasının yeniden
başlamasıdır.
• İskemik bir dokuda kan akımının yeniden başlaması
durumunda reaktif oksijen türleri (ROT) dokuda
yıkımı artırıcı etki yapar.
Böbrek İ/R Hasarı
•
•
•
•
•
Renal arter cerrahisi,
Böbrek nakli,
Ateroembolik hastalıklar,
Kardiak arrest,
Hipotansiyon ve şok gibi durumlarda karşılaşılan
hasarlanma mekanizmalarından biri olup akut
böbrek yetmezliği ile sonuçlanmaktadır.
Matriks Metalloproteinazlar
• Çinko bağımlı endopeptidaz ailesi
• Nötral pH’ da fonksiyon gösterirler
• Stabilite için kalsiyuma gereksinim duyarlar
Matriks Metalloproteinazların
Sınıflandırılması
•
•
•
•
•
•
Kollajenazlar
Jelatinazlar
Stromelisinler
Matrilizinler
Membran tip MMP
Diğer MMP'ler
İskemi-Reperfüzyon Süresince …... MMP?
İn vivo ve in vitro İ-R modellerinde, İ-R sürecinde, özellikle
reperfüzyon sonrası artmış reaktif oksijen türlerinin ve
proinflamatuar sitokinlerin MMP-2 ve MMP-9’u indüklediği ve
beraberinde bazal membran degradasyonu ile vasküler hasara yol
açtığı gösterilmiştir.
Dejonckheere E et al. Matrix metalloproteinases as drug targets in ischemia/re-perfusion
injury . Drug Discov. Today 16 : 762 – 778, 2011.
TAURIN
• Sistein türevi tiyol gurubu içeren bir
aminoasittir
• Amino sülfonik asit olarak da adlandırılır
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı taurinin sıçanlarda böbrekte
iskemi/reperfüzyon (I/R) hasarına karşı olası koruyucu
etkilerinin, hücre dışı matriks regülasyonunda rol oynayan
matriks metalloproteinaz-2 (MMP-2), matriks
metalloproteinaz-9 (MMP-9) ve ilişkili sinyal ileti yolakları
üzerine olan etkisinin araştırılmasıdır.
GRUPLAR
Sham İskemi/Reperfüzyon
n=5
(n=7)
1h iskemi+ 6h reperfüzyon
I/R + Taurin
(n=7)
200 mg/kg taurin
i.p.
Renal İ/R Hasar Modeli
Sağ böbrek nefrektomi
Sol böbrek iskemi (1 saat)
Sol böbrek reperfüzyon (6 saat)
SERUM VE BÖBREK DOKULARI
Böbrek Dokuları
SERUM
Biyokimya
BUN
Kreatinin
Sıvı Azot ile
Pülverizasyon
mRNA
İzolasyonu
Doku
Homojenizatörü ile
Homojenizasyon
MDA Analizi
(HPLC)
Histoloji
(Işık Mikroskobu)
Hemotoksilen-Eozin
Masson Trikrom
SOD Analizi
(Kolorimetrik Kit)
MMP-2 MMP-9 mRNA
Ekspresyon Analizi
(Real Time PCR)
MMP-2 MMP-9 Aktivite Ölçümü
(Flurometrik Kit)
p-p38 ve Total p-38 Protein
Ekspresyon Tayini
(Western Blot)
PAS
Histolojik Bulgular
Serum Kreatinin
*p<0,05 vs I/R **p<0,05 vs I/R+Taurin
Serum BUN
*p<0,05 vs I/R **p<0,05 vs I/R+Taurin
DOKU MDA DÜZEYİ
DOKU SOD DÜZEYİ
Böbrek dokularında gruplar arası MDA
düzeyleri *p<0,05 vs I/R **p<0,05
vs I/R+Taurin
Böbrek dokularında SOD düzeyleri; *p<0,05
vs I/R **p<0,05 vs I/R+Taurin
MMP-2 ve MMP-9 mRNA Ekspresyonu
Böbrek dokularında gruplar arası MMP-2 ve MMP-9 mRNA ekspresyon
düzeyi MMP-2 için; *p<0,05 vs I/R **P<0,05 vs I/R+Taurin, MMP-9
için; #p<0,05 vs I/R ##p<0,05 vs I/R+Taurin
MMP-2 Aktivite Düzeyi
MMP-2 Aktivite düzeyi
*p<0,05 vs I/R
MMP-9 Aktivite Düzeyi
MMP-9 Aktivite Düzeyi; * p<0,05 vs I/R
** p<0,05 vs I/R+Taurin
p-p38 ve Total p-38 Western Blot Sonuçları
Sham
I/R
I/R+ Taurin
p-p38
Total p38
p-p38/p38 Western Blot dansitometrik analizi;
* p<0,05 vs I/R ** p<0,05 vs I/R+Taurin
Özet olarak çalışmamızda,
I/R süresince artan oksidatif strese eşlik eden
artmış MMP-2 ve MMP-9 gen ifadeleri ve
aktivitelerinde meydana gelen artışın taurin
uygulaması ile anlamlı olarak azaldığı,
p-p38 ve total p-38 protein düzeylerinde
meydana gelen artmanın da, taurin
uygulaması ile anlamlı olarak azaldığı ilk kez
saptanmıştır.
SONUÇ
Sonuç olarak, böbrekler özellikle karmaşık mikrovasküler yapıları
ve yüksek enerji gereksinimlerinden dolayı I/R hasarına
oldukça duyarlıdırlar.
Günümüzde artan organ bağışını da göz önünde bulundurulursa,
böbrek nakli (transferi) sırasında ortaya çıkan bu oksidatif
hasarı azaltmak oldukça önem taşımaktadır.

Benzer belgeler

Ciddi Komorbiditesi Olan Semptomatik Primer Hiperparatiroidili

Ciddi Komorbiditesi Olan Semptomatik Primer Hiperparatiroidili 1.İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2.İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

IEJEE International Electronic Journal of Elementary Education

IEJEE International Electronic Journal of Elementary Education International Electronic Journal of Elementary Education is an international, multidisciplinary, peer-reviewed, open-access journal that is online publishes four times (March, June, September and D...

Detaylı

Abstract - Kamla-Raj Enterprises

Abstract - Kamla-Raj Enterprises Unilateral Pulmonary Agenesis, Diaphragmatic Eventration and Atrial Septal Defect: PDAC Syndrome Metin Demirkaya1, Betül Sevinir1, Yakup Canitez2, Özlem Bostan3 and Meral Yildiz4 Department of Pedi...

Detaylı

Federal Almanya Yönetim Sistemi

Federal Almanya Yönetim Sistemi 8 % '% 5% % C% ; C " & C "

Detaylı