Planlarln~ 1965 yllrnda Amerika`dan satln ald~glm

Transkript

Planlarln~ 1965 yllrnda Amerika`dan satln ald~glm
Planlarln~1965 yllrnda Amerika'dan satln ald~glmteknemi
inga eden ustanln 0 zaman 12-13 yaglar~ndabirer (lrak elan
ooullarl Neptiin'G yeniden yarattllar. iki yll ince FenerbahcBurnu'nda bat~pharap olan Neptun, yeni haliyle bize duygu
dolu anlar yasatt~.
Neptun, benim ilk teknern degildi.
i j ~ u n c yelkenli
u
yatrmd~.Birincisi 6 metre
boyunda Ayvansaray Kemal Usta yaplml
bir'yole' idi. ikincisi 1950'li ylllarln b a ~ l n d a
gene Ayvansaray'da Fehmi Usta'nln insa
ettigi birsloop'tu. 9,35 metre boyunda
Markoni armall giizel biryelken teknesi.
Direk boyu 13 metreydi. Orsa seyrinde
guvertemiz tamamen suyun i ~ i n d e
giderdik. 0 tekne ile ge~irditjimizbe5 y111
hi^ unutamam. Uzun yelken seyirlerinin
sonunda balrgr bol yerlerde dalar, neler
~ ~ k a r m a z denizden.
d~k
Prens Adalar~,
Dar~ca,C~narc~k,
Bozburun, Armutlu,
Gemlik, Mudanya, ~ i m dOcalan'ln
i
1
I
bu1undu4u
imrall~dasl'nakadargider~stakozbile ~~karlrdrk.
Kap~datjve
Marmara adalar, ise bizim icin uzun tab1
donemlerimizi geFirdigimizu~ak~erlefi
Hele Biga, Kemer, Sahmelik, bal~ki ~ i n
bulunmaz yerlerdi.
U(iincii teknem de bir'yole' idi. Yedi
metre boyunda kuc;uk bir kamarasr olan
ve de Latin yelkenli birtekne. izmir'in
efsane fotografgs~Mustafa Kapkrn ve
Rasim Divanlr ile da115yaptlglmlz yelkenk
Bu da bir izmir k a y ~ gidi.~ Seferihisar'ln
eski Slgac~kLimanl'nda dururdu. Ben
Ankara'da Hiirriyet'in ternsilcisiyken yaz
aylar~ndahafta sonlarl izmir'e u ~ a k l a
gider gelirdim.
Ama gozbebegim Neptiin'du. Onu
~okseverekveisteyerek yaptlrm15tlm.
Amerika'daydlm, gazetecilikeoitimi
almakve aynl zamanda modern bask1
teknolojilerini gormek icin. Amerikan
Yachting dergisinde Thomas Gillmer'ln
yaratt~g~,
ABD Pasifikfilosu komutan~
i ~ i ~n i z d i g'Aries'
i
isimli 9,63 metre
1
,,
".I
cr (soldan saga)
boyundaki kec arrnal~teknenin resirnlerini
gorrnu5turn. 0 an "igte benirn teknern
bun derni~tirnkendi kendirne. 0 a k ~ a r n
uyudurn, uyandlrn, kalk~phep o dergiye
baktlrn. Yazllanlar~okudurn defalarca ...
Ertesi gun Annapolis'i arayarak
tasarlrncly~buldurnve konugturn. Bir
hafta sonra gidip amiralin teknesi Aries'i
gordurn. Hong Kong'da unlu Cheoy Lee
Tersanesi'nde yapilmi$~. Gillmerda
b i r k a kez
~ gidip gerekli kontrolu yapmrgtr.
Ben o zarnan 35 yagrndaydrm. Thomas
Gillmerise 55vardr. 0 da bahriyeli idi.
ijnlu birtasar~rncryd~.
Birka~ylloncevefat
ettiginde 95 yaglndayd~.
Rahrnetli Cafer Seyfioglu, bu tekneyi
bana Bostancl rnendireginin i ~ i n d e
Cemal Usta'nln tekne atolyesinde yaptl.
0 zarnan Cernal Usta'nln iki oglu da kucuk
yaglarlna ragmen bagkalarrnrn yanlnda
yal~g~yorlard~.
Cideli Cernal Usta, bir gun
kendi teknesiyle Haydarpaga a~rklarrnda
ballga ~ ~ k r n r gSert
t ~ . bir lodos flrtlnasl
patlakverince Kurbagalrdere'ye srgrnrnak
isternigti. Fakat bir anda gelen dalga
tekneyi alabora edince, g u ~ l ikuwetli
i
adarn Cernal Usta, teknenin altlnda kalrnlg,
aynl dururndaki oglu Kernal kurtulrnu5tu.
Bu olayda hayatln~kaybeden ustanln
kaybolan cesedi gunler sonra Kalarnlg
iskelesi'nin altlndan qkarrlrnlgtt.
igte o iki k u ~ u k ~ o c u~rrakolarak
k,
~allglrkenbabalarlnln yaptrgr Neptun
yatlnln iki yll once Fenerbah~eBurnu'nda
batrnaslna ~ o uzulrnuglerdi.
k
Onlar,
baba rnesleginiTuda- Orhanll'da
Birrnes Sanayi Sitesi'nde 'Masif Yatylllk'
ad/ altinda surduriiyorlardi. Bu arada
Teknomarin Yat Boyalan firmasf iinayak
oldu. Neptun, Kalarnlg'tan Masif Yat~lllk
atolyesine getirildi.Tarn dort ayda Yllrnaz
ve Kernal ustalar, tekneyi tarnarnen
yenilediler. Egrileri yeniden larnine
olarak baslld~.Orijinal kaplamalardan iyi
dururnda olanlarternizlendi. Bu arada 2,5
santirn kallnllglndaki Cam kaplarnalarln
yarrdan fazlas~degigti. Yeni kernereler,
stringer'ler, doykler, tik guverteve
kupegte yaplldr. Durnen eskisinden daha
guzel oldu. Krc bodoslama yenilendi.
Kaplarnalarrn uzerine iki kat 6'gar rnilirn
rnasif rnaun sapelli kaplandr.Teknornarin
epoksi elyaf yaplldl ve gene bu firrnan~n
poliuretan boyalari ile boyandr. Lake gibi
oldu hertaraf~.Bir de yeni motor kondu;
30 HPYanrnar...
...
Gozlerim yagard~
Subatln ilk haftasr icindeTuzlaOrhanlr'ya gidip Neptun'u gordurn.
Gozlerirn yagard~.Biblo gibiydi benirn
sevgili teknern. Ben ona buyuk birtutku
ile bagllydlrn. Cocuklar~mda oyle ... 0
zarnan k u ~ u g au h , bijyugu 11yaynda
olan iki oglurnu denizci olarak bu teknede
yetigtirrnigtirn. Bu is i ~ i ~okelverigli
n
bir
offshore yelken teknesiydi. Hele uzun
bir dunya seyahati i ~ i en
n uygun tekne
dururnundaydl.
Bilrniyorurn satlllk rn~?Thornas
Gillrner'ln tasarlrnr olan Neptun'un
uzerindeki isrni bile benirn ingiltere'den o
zarnan alrp getirdigirn harfler...
Neptun yepyeni birtekne olrnug. i ~~ io k
iyi planlanrp hazlrlanrn15.iyi yapllrnl~a g a ~
bir tekne ba~kadlr.Plastige benzernez. Ve
anlayan i ~ i ~n o degerlidir.
k
44 yll once yaptlrdlglrn teknerni boyle
prrll plrrl gorrnek beni gokmutlu etti.
Masif Yatglrk'rn sahipleri Yllrnazve
Kernal ustalara, boyac~Eyup Abay'a bu
ige onayakolanTeknornarin Yat Boyalar~
sahiplerinden Caner Masrnanacl'ya
tegekkurler. Asllna sad~kkalarakyeni ve
daha guzel bir Neptun yarattln1z.a

Benzer belgeler

resim yarışması düzenlenmesi

resim yarışması düzenlenmesi lr http//eゞ は sOrgu meb gov tr adrcsindcnf542‐

Detaylı

Teknomarin Fiyat Listesi

Teknomarin Fiyat Listesi polyester poliüretan esaslı yüksek kaliteli sonkat boyadır. Aşınmaya karşı mükemmel bir direnci vardır. Kuruduktan sonra sert bir film oluşturur. AQUAPOL POLYURETHANE FINISH (Su bazlı PU sonkat) Üs...

Detaylı