tc gümrük ve ticaret bakanlığı trakya gümrük ve ticaret bölge

Transkript

tc gümrük ve ticaret bakanlığı trakya gümrük ve ticaret bölge
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI
1- Satışa esas bedeli en az 2,36 TL. ile en çok 618.399,65 TL. arasında değişen; 25/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 61.840,00 TL .
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen balık yemi,tilki kürkü,bayan ayakkabı,güç kaynağı,muhtelif oto aksam ve
parçası,taşlama makinası,matkap,elmas uç,menteşe,rulman,muhtelif marka ve ebatta tır ve oto lastikleri,buğday v.b. cinsi 37 grup eşya açık artırma suretiyle, Arslanlı Dinlenme Tesisleri Kapıkule Yolu
Üzeri 8. Km EDİRNE adresindeki ihale salonunda 26/02/2013 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (2152178) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin
belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale
salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Edirne
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR.
LİSTE:
6
SAYFA : 1
T.C.
GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
TRAKYA GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDĠRNE TASFĠYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETĠYLE SATIġA ÇIKARILACAK EġYANIN SATIġ TARĠHĠ, SATIġ YERĠ VE SAATĠNĠ,
BULUNDUĞU YERĠ, BU SATIġA AĠT DĠĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERĠ VE EġYAYA
ĠLĠġKĠN AYRINTILI BĠLGĠLERĠ GÖSTERĠR ġARTNAME EKĠ LĠSTE
1- SATIġI YAPAN ĠDARE
: EDĠRNE TASFĠYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIġ YERĠ
: ARSLANLI DĠNLENME TESĠSLERĠ KAPIKULE YOLU ÜZERĠ 8. KM EDĠRNE
3- SATIġ TARĠHĠ VE SAATĠ
: 26/02/2013 Tarihinde 10.00–12.00 ile 13.30–16.00 saatleri arasında yapılacaktır.
4-GÜVENCENĠN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARĠHĠ:
a) Nakdi olarak ödenecek güvence 25/02/2013 tarih ve saat 16.00’a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDĠRNE adresinde bulunan ve satıĢı yapan Edirne Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer ĠĢletme
Müdürlükleri ve ġefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b)Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dıĢında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar “ġaĢmaz mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk KuĢu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Tasfiye
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5- BU SATIġ ĠÇĠN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MĠKTARI: SatıĢ bedeli 1.000 TL'nin altında olanlar 50 TL, 1.000 TL. ve üstü bedellerde 100 TL'dir.
6- SATILAN EġYA BEDELĠNĠ ÖDEME SÜRESĠ : SatıĢın tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içerisinde
7- SATIN ALINAN EġYANIN TESLĠM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESĠ: SatıĢın tamamlanmasını izleyen 10 (on) gün
8- BU SATIġTA TAKSĠTLENDĠRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALĠNDE UYGULANACAK FAĠZ ORANI YILLIK: % 12
9- EġYANIN BULUNDUĞU YERĠN ADRESLERĠ VE GÖRÜLEBĠLECEĞĠ SAATLER:
a) Görülebileceği Saatler; SatıĢa sunulan eĢyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.
b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve EĢyaya ĠliĢkin Bilgiler:
1- Edirne Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü Kaçak EĢya Ambarı, Tasfiye Ambarı Kapıkule/EDĠRNE
2-Çanakkale Gümrük Müdürlüğü Kaçak EĢya Ambarı,Liman ĠĢletmesi,Kepez Liman ÇANAKKALE
10-
ÖZEL HÜKÜMLER:
1-Tasfiye yönetmeliğinin 12/c maddesine göre; damga vergisi satıĢ anında alıcı tarafından ödenir.
2-Tasfiye yönetmeliğinin 16/a maddesine göre; Tasfiye idaresi satıĢ öncesinde ve sonrasında satıĢı iptal etmeye yetkilidir.
3-Güvence, eĢyanın satıĢa esas beledilinin en az (%10) oranında alınır.
4-Yatırılan güvenceye istinaden satıĢa katılan ve üzerine satıĢ yapılan alıcının güvence belgesi aslı satıĢ dosyasına konulur. ġartnamenin 8’nci maddesindeki Ģartların yerine getirilmesinden sonra görevlilerce “güvencenin iade edilmesinde sakınca
bulunmamaktadır” ġerhi düĢülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satıĢlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.
5-Tasfiye Yönetmeliğinin 28. Maddesine göre; Kanunda öngörülen süreler dıĢında bu Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak sürelerin bitiminden önce ilgili mercie baĢvurulması Ģartıyla Tasfiye veya Gümrük birimince en çok on güne kadar ek süre
verilebilir. Ġhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede her günü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır.
6-SatıĢ listesi muhteviyatı eĢyalar için satıĢının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluĢlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.
7-SatıĢ faturalarında “SatıĢlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez” belirtilecektir.
8-ġartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca eĢyalar mevcut durumu ile satıĢa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar “bilgi” mahiyetindedir. Alıcının eĢyayı yerinde bizzat görerek satıĢa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları
gösterilmiĢ olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir Ģekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilir.
9-SatıĢ ġartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karĢılığında verilir.
10- Listenin 11. sırasında kayıtlı eĢyadan 51,85 TL; 12. sırasında kayıtlı eĢyadan 90 TL olarak spesifik vergi satıĢ bedeli haricinde ayrıca tahsil edilecektir.
11-Listenin 10. sıra numarasında kayıtlı eĢyalar için 2,40 TL, 13. sıra numarasında kayıtlı eĢyalar için 33,20 TL, ve 35. sıra numarasında kayıtlı eĢyalar için 4 TL 2008/14193 sayılı BKK gereğince gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından CĠF kıymeti
üzerinden % 0,5 oranında Kültür kesintisi Ziraat Bankası Kızılay ġubesi TR250001000685390088685002 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır.
12- SatıĢ listesinde kayıtlı 8517.12.00.00.11 GTĠP numaralı Cep telefonlarının satıĢında; ÖTV Kanununun Geçici 6. maddesi gereğince alınacak ÖTV miktarının, adet baĢına 100 TL'nin altında olması durumunda, bu miktar 100 TL'ye
tamamlanarak KDV'si ile birlikte alıcıdan satıĢ bedelinin tahsili esnasında ayrıca tahsil edilecektir.
Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü
SIRA
NO
DOSYA
GRUP NO
TESPİT TAHAKKUK
TARİH VE NO
1
2013/1
28.06.2005/6
2
3
2013/2
2013/3
4
17.08.2011/13
04.05.2011/01
27.03.2009/443
2013/4
5
13.02.2012/85
2013/5
6
31.08.2012/383
2013/6
Boş plastik bidon
Balık yemi
MİKTAR
5
8
17
kg
adet
kg
GTİP
Hasar Oranı
7204
hurda
3923
9507
SATIŞA ESAS BEDEL
TL
GÜVENCE TUTARI
TL
BULUNDUĞU YER
AMBAR/SUNDURMA
GİRİŞ TARİH NO
Çanakkale Güm. Amb.
2,36 TL
5,00 TL
33,00 TL
5,00 TL
628,11 TL
63,00 TL
beklemiş
Çanakkale Güm. Müd.
beklemiş
15.07.2011/13
Liman İşletmesi
Çanakkale Güm. Müd.
23.03.2011/269
Kepez Liman İşlt.
Plastik ve metal taklit kol saati
353
adet
9101
beklemiş
Dereceli gözlük
11
adet
9004
beklemiş
El yordamıyla açılan bıçak
2
adet
8211
beklemiş
Spektrometre
1
adet
9027
beklemiş
HLPC kromotgrafi cihazı
1
adet
9027
beklemiş
Güç kaynağı
1
adet
8504
beklemiş
Tilki kürkü
18
adet
4301
beklemiş
Edirne Tasiş
29.05.2012/8-44
15
prç
beklemiş
Tasfiye Ambarı
08.02.2011/15-81
Edirne Tasiş
442,50 TL
45,00 TL
Tasfiye Ambarı
5.407,52 TL
541,00 TL
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
21.08.2007/254
2011/198
Hayvan derisi
16
kg
4107
beklemiş
14.08.2012/1702 Markasız parça halinde napa deri
13
kg
4115
beklemiş
01.10.2012/2018 GRS tekli bayan ayakkabı
24
adet
6402
beklemiş
1
adet
8715
kullanılmış
Edirne Tasiş
20.05.2012/33-49
1
adet
8508
kullanılmış
Tasfiye Ambarı
25.06.2012/43-11
28.08.2012/836
2013/7
Hava kompresörü
08.06.2011/1874 Sun i deri
08.02.2012/52
7
CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ
Markasız bebek arabası
18.10.2012/2121 AEG Elektrik süpürgesi(hortumları yok)
2.046,98 TL
205,00 TL
02.11.2011/12-28
25.04.2012/28-20
10.06.2012/39-21
11.11.2012/942
Plastikten çocuk havuzu (demonte vaziyette) 5 parça
1
adet
9506
kullanılmış
15.07.2012/47-20
07.09.2012/853
Royal kahve makinası üst kapağı yok
1
adet
8516
kullanılmış
01.06.2012/37-10
28.08.2012/840
AEG Elektrik süpürgesi(hortumu-fişi yok)
1
adet
8508
bozuk
28.08.2012/837
Victoria dikiş makinası alt muhafaza kapağı kırık,ön ayar düğme
1
adet
8452
kullanılmış
21.05.2012/34-34
560,74 TL
57,00 TL
20.05.2012/33-49
panosu kırık,elektrik kablosu yok
8
2013/8
28.08.2012/835
Soehnle kantar
1
adet
8423
kullanılmış
20.05.2012/33-49
09.08.2012/779
Panasonic klima (demonte vazitette motoru ile beraber iki parçadır
1
adet
8415
kullanılmış
25.04.2012/28-16
06.09.2012/580
Küçük oto buzdolabı
2
adet
8418
kullanılmış
16.08.2012/812
Markasız oto ön sol çamurluğu
1
adet
8708
yeni
Edirne Tasiş
13.05.2012/31-46
8
adet
8708
yeni
Tasfiye Ambarı
06.05.2012/30-19
4
adet
22.08.2012/1756 Eren firen balatası
Renpar firen balatası (markası kutuda yazıyor)
01.10.2012/1999 Markasız oto kapı otomat kilidi düğmesi
01.102012/1998
yeni
18
adet
8536
yeni
Markasız oto cam açma otomatiği düğmesi
20
adet
8301
yeni
Markasız oto cam silecek su pompası düğmesi
20
adet
8536
yeni
Markasız oto iç aydınlatma kablosu
50
adet
8544
yeni
BTC vantilatör kayışı
6
adet
4008
yeni
01.10.2012/1997 Markasız oto iç aydınlatma
28.04.2010/150
07.06.2012/38-41
07.06.2012/38-41
100
adet
8512
yeni
07.06.2012/38-41
21.09.2012/1939 Markasız oto radyatörü
1
adet
8708
yeni
26.05.2012/35-41
01.10.2012/2028 FİL kamyon filitresi
1
adet
8421
yeni
12.06.2012/39-40
01.10.2012/2000 İPOSAN direksiyon pompası
1
adet
8413
yeni
07.06.2012/38-41
22.08.2012/1778 BOSCH yağ filitresi
1
adet
8421
yeni
13.05.2012/32-11
Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü
SIRA
NO
DOSYA
GRUP NO
8
2013/8
TESPİT TAHAKKUK
TARİH VE NO
CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ
GTİP
Hasar Oranı
SATIŞA ESAS BEDEL
TL
GÜVENCE TUTARI
TL
BULUNDUĞU YER
AMBAR/SUNDURMA
GİRİŞ TARİH NO
22.08.2012/1782 Markasız oto ön farı
1
adet
7014
yeni
Edirne Tasiş
14.05.2012/32-31
13.09.2012/1869 Markaszı oto stop lambası ampülleri yok
1
adet
8512
yeni
Tasfiye Ambarı
15.05.2012/32-41
1
adet
8512
kullanılmış
yeni
Markasız oto stop lambası
SONAR oto farı
2
adet
8512
18
adet
8421
MOTORR RAFT oto mazot filtresi
2
adet
BSG oto mazot filitresi
1
adet
2
adet
8708
yeni
3
adet
4010
yeni
14.08.2012/1734 STP oto mazot filtresi
27.06.2012/1433 Markasız oto aks kafası
Markasız oto kayışı
27.06.2012/1462 Markasız oto pistonu kolları yok
9
MİKTAR
yeni
03.05.2012/29-41
çıkma
çıkma
4
adet
8409
yeni
Markasız traktör manifoltu
1
adet
8708
yeni
Markasız hava filitresi
08.03.2012/16-36
12.03.2012/17-42
1.911,22 TL
192,00 TL
6
adet
8421
yeni
29.06.2012/1510 Steel eksoz parçası
2
adet
8708
yeni
27.06.2012/1469 Markasız küçük eksoz parçası
1
adet
8708
yeni
19.07.2012/714
Elta dvd video
1
adet
8521
kullanılmış
Edirne Tasiş
Sigma daktilo makinası
1
adet
8469
kullanılmış
Tasfiye Ambarı
Tır rüzgarlığı
1
adet
8708
fotokopi makinası
1
adet
8443
Hyundaı monitör
1
adet
8528
Chery klavye
1
adet
Intel P4 bilgisayar kasası
1
adet
1
adet
8528
eski
Markasız bilgisayar kasası
1
adet
8471
eski
28.06.2012/648
Casper bilgisayar kasası
1
adet
8471
kullanılmış
14.08.2012/789
HP marka bilgisayar kasası
1
adet
8471
kullanılmış
14.08.2012/788
HP marka bilgisayar monitörü
1
adet
8528
kullanılmış
17.05.2012/438
Hıghscreeen bilgisayar kasası
1
adet
8471
kullanılmış
Yakumo bilgisayar monitörü
1
adet
8528
kullanılmış
Markasız klavye
1
adet
8471
kullanılmış
HP yazıcı
1
adet
8443
kullanılmış
2
adet
8443
eski
180
adet
9612
14.08.2012/1710 HP yazıcı kapakları ve elektrik kabloları yok
2
adet
8443
kullanılmış
27.04.2012/28-38
10.07.2012/290
Cd ram
1
adet
8521
kullanılmış
21.03.2012/5-9
Cd room
1
adet
8521
kullanılmış
Anakart
1
adet
8471
kullanılmış
Power tsupli
2
adet
8471
kullanılmış
Hdd
3
adet
8471
kullanılmış
Fan
2
adet
8414
kullanılmış
Ekran kartı
2
adet
8471
kullanılmış
Usb kart
1
adet
8471
kullanılmış
Wifi kart
1
adet
8471
kullanılmış
Set halinde kablo
1
set
8544
Disket okuyucu
1
adet
8471
kullanılmış
Cu
1
adet
8542
kullanılmış
2013/9
06.06.2012/470
24.05.2011/347
27.06.2012/1426 Captiva monitör
01.10.2012/1987 Brother yazıcı elektrik kabloları yok
27.07.2012/1632 Epson yazıcı kartuşu
22.03.2012/20-37
14.03.2012/18-08
06.04.2012/24-11
02.02.2011/35
07.03.2012/16-26
24.03.2012/21-6
05.06.2012/38-16
15.07.2012/47-22
Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü
SIRA
NO
DOSYA
GRUP NO
9
TESPİT TAHAKKUK
TARİH VE NO
MİKTAR
GTİP
Hasar Oranı
SATIŞA ESAS BEDEL
TL
GÜVENCE TUTARI
TL
BULUNDUĞU YER
AMBAR/SUNDURMA
GİRİŞ TARİH NO
28.04.2010/150
Harddisk
2
adet
8471
kullanılmış
Edirne Tasiş
Ram bellek
14
adet
8471
kullanılmış
Tasfiye Ambarı
Kenwoodoto dvd player
1
adet
Oto dvd player
1
adet
Ekran kartı
4
adet
8471
kullanılmış
Canon yazıcı pixma Ip400
1
adet
8443
kullanılmış
Ana kart
2
adet
8471
kullanılmış
İşlemci
7
adet
8471
kullanılmış
Adaptör
17
adet
8471
kullanılmış
Pırellı marka jantsız oto lastiği
2
adet
4012
Edirne Tasiş
Contınental marka jantsız oto lastiği
2
adet
4012
Tasfiye Ambarı
Woosung marka jantsız oto lastiği
1
adet
4012
Mıchelın marka jantsız oto lastiği
10
adet
4012
Sava marka jantsız oto lastiği
4
adet
4012
12.10.2012/2067 Semperıt cantsız oto lastiği
2
adet
4012
çıkma
19.06.2012/42-4
16.11.2012/2179 Goodyear cantlı oto lastiği
2
adet
4012
çıkma
10.07.2012/46-21
10.07.2012/6-15
06.09.2010/579
2013/9
10
CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ
15.11.2012/917
2013/10
kullanılmış
kullanılmış
5.651,78 TL
566,00 TL
27.07.2012/49-42
16.07.2012/320
Tır lastiği jantsız
4
adet
4012
kullanılmış
29.02.2012/118
Muhtelif tır lastiği
3
adet
4012
kullanılmış
01.08.2012/342
Oto lastik jantsız
4
adet
4012
kullanılmış
28.04.2012/7-19
01.08.2012/346
Oto lastik jantsız
2
adet
4012
kullanılmış
30.04.2012/7-26
27.08.2012/365
oto lastik jantlı
4
adet
4012
kullanılmış
18.05.2012/8-20
07.08.2012/758
Tır dış lastiği
1
adet
4012
07.08.2012/757
Oto dış lastiği
8
adet
4012
06.06.2012/235
Tır lastiği jantsız
2
adet
4012
kullanılmış
25.07.2012/722
Jantsız oto lastiği
23
adet
4012
çıkma
25.07.2012/723
Jantsız oto lastiği
50
adet
4012
çıkma
18.10.2012/2115 Mastercraft cantsız jeep lastiği
4
adet
4012
çıkma
28.06.2012/43-45
12.10.2012/2054 markasız oto jantı
2
adet
8708
kullanılmış
23.06.2012/42-33
13.09.2012/1873 Markasız oto distiribütörü
1
adet
8511
kullanılmış
16.05.2012/32-50
06.10.2011/258
06.10.2011/258
02.03.2012/3-30
26.11.2012/983
Toyo cantsız tır lastiği
1
adet
4012
çıkma
10.07.2012/46-15
26.11.2012/979
Contınental jantsız tır lastiği
Antıre cantsız tır lastiği
Markasız oto cantı
Mıchelın marka jantsız tır lastiği
Goodyear cantlı tır lastiği
Mıchelın cantlı tır lastiği
Brıdgestone cantsız tır lastiği
Tır dorse lastiği
Tır lastiği
Tır lastiği
Vestlake marka jantlı oto lastiği
Agı marka jantlı oto lastiği
Kleber marka jantlı oto lastiği
Duro marka jantlı oto lastiği
Pırellı marka jantlı oto lastiği
Goodyear marka jantlı oto lastiği
Brıdgestone cantsız tır lastiği
Fırıstone cantsız tır lastiği
Contınental marka jantsız tır lastiği
1
1
4
1
5
5
2
1
1
2
3
4
4
2
2
1
1
1
3
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
4012
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
09.07.2012/46-1
26.11.2012/990
26.11.2012/986
26.11.2012/985
15.11.2011/928
15.11.2011/927
15.11.2012/926
15.11.2012/924
15.11.2012/923
15.11.2012/922
15.11.2012/921
8708
4012
8708
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
12.07.2012/46-32
10.07.2012/46-22
10.07.2012/46-17
30.07.2012/50-19
31.07.2012/50-26
25.07.2012/49-27
27.07.2012/49-42
21.07.2012/48-46
19.07.2012/48-26
16.07.2012/47-50
Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü
SIRA
NO
DOSYA
GRUP NO
10
TESPİT TAHAKKUK
TARİH VE NO
15.11.2012/920
2013/10
15.11.2012/919
15.11.2012/918
26.11.2012/978
26.11.2012/963
16.11.2012/2190
11
2013/11
16.11.2012/2166
16.11.2012/2155
07.05.2012/396
27.06.2012/1434
27.06.2012/1474
27.08.2012/367
CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ
Komoran marka jantlı tır lastiği
Fulda marka jantlı tır lastiği
Mıchelın marka jantsız tır lastiği
Toyo cantsız tır lastiği
Dunlop marka jantsız tır lastiği
Unıroyal marka jantsız tır lastiği
Mıchelın marka jantlı tır lastiği
Toyo cantsız tır lastiği
Toyo cantlı tır lastiği
Teamstar marka jantlı tırı lastiği
Dunlop marka yarım jantlı tır lastiği
Komoron marka yarım jantlı tır lastiği
Goodyear marka jantlı tır lastiği
Pırellı marka jantlı tır lastiği
Komoran marka jantlı tır lastiği
Vouagel marka jantsız oto lastiği
Dunlop marka jantsız oto lastiği
Gıslaved marka jantsız oto lastiği
Ohtsu marka jantsız oto lastiği
Brıdgestone jantsız oto lastiği
Hankook marka jantsız oto lastiği
Frestone marka jantsız oto lastiği
Goodyear marka jantsız oto lastiği
Kormaron marka jantsız oto lastiği
Brıdgestone marka jantsız oto lastiği
Contınental marka jantsız oto lastiği
Roadstone marka jantsız oto lastiği
Matador cantsız oto lastiği
Frıstone cantsız oto lastiği
Sumıfomo cantlı tır lastiği
Sava cantlı tır lastiği
Goodyear cantlı tır lastiği
Matador cantlı tır lastiği
Semperıt cantlı tır lastiği
Brıdgestone cantlı tır lastiği
Frıstone cantlı tır lastiği
Mıchelın cantlı tır lastiği
Semperıt cantsız oto lastiği
Contınental cantlı oto lastiği
Nokıan cantlı oto lastiği
Markasız çelik oto cantı
Taşlama makinası
Spiral makinası
Matkap
Şarzlı matkap
Mini kompresör
Akü şarj aleti
Spiral taşı
Markasız ayakkabı tabanı
Markasız bayan ayakkabı kalıbı
Buzdolabı motoru
MİKTAR
1
1
2
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
2
4
2
3
3
3
4
2
4
3
1
1
1
11
71
2
7
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
çift
adet
adet
GTİP
Hasar Oranı
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
8708
8460
8467
8467
8467
8414
8504
8531
6406
6406
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
çıkma
çıkma
çıkma
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
yeni
kullanılmış
kullanılmış
SATIŞA ESAS BEDEL
TL
GÜVENCE TUTARI
TL
BULUNDUĞU YER
AMBAR/SUNDURMA
GİRİŞ TARİH NO
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
16.07.2012/48-01
16.07.2012/47-52
27.07.2012/49-42
08.07.2012/45-49
04.07.2012/45-5
11.995,62 TL
1.200,00 TL
12.07.2012/46-41
06.07.2012/45-33
04.07.2012/45-3
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
08.03.2012/16-37
11.03.2012/17-27
18.05.2012/8-22
Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü
SIRA
NO
DOSYA
GRUP NO
11
2013/11
TESPİT TAHAKKUK
TARİH VE NO
10.07.2012/292
10.07.2012/294
25.07.2012/720
25.07.2012/719
25.07.2012/718
25.07.2012/717
19.06.2012/250
14.06.2012/1328
28.06.2012/1484
29.06.2012/1490
29.06.2012/1491
29.06.2012/1517
14.08.2012/1724
21.09.2012/1942
18.10.2012/2126
01.10.2012/2040
28.08.2012/841
14.08.2012/1723
07.09.2012/846
07.09.2012/848
07.09.2012/847
28.08.2012/839
14.08.2012/1722
01.10.2012/2006
27.07.2012/1633
18.10.2012/2107
12
02.08.2012/738
2013/12
29.02.2012/119
27.08.2012/360
02.04.2012/263
26.03.2012/208
02.04.2012/264
06.07.2012/1536
28.02.2012/84
19.06.2012/251
CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ
Menteşe 8 kutu
Makine dişlisi
Punto matkap ucu
Dairesel metal testere
Kılavuz uç
Elmas uç
Mobilya delme ucu 2 koli
Markasız parça halinde bileme taşı
Boy vinç eşya kaldırmak için 150kp kapasiteli
Markasız elektrik kablosu 5 rulo
Dübel
Markasız elektrik düğmesi takılan plastik
Markasız elektrod hurdası
Einhell ayaklı matkap uçları yok
Demir kesme testeresi
Rovexs Supertronıc elektrikli su dinamosu
Markasız kazıma makinası dişl,i aksam parça
Skıl spıral
Stayer metal kesici alet parçası noksan
Bzerba silindir şeklinde pastırma kesme bıçağı
Modernan taşlama makinası motoru
Bosch spiral taşlama makinası kafası yok
Bosch zımpara makinası
Karcher Oto yıkama makinası
Knuth ayaklı matkap
Fastovis vida kutular 100 adettir
Fastovis vida poşetler 100 adettir
Markasız büyük matkap ucu
Markasız küçük matkap ucu
Markasız orta boy matkap ucu
Markasız freze ucu küçük boy
Markasız matkap aparatı büyük boy
Markasız matkap aparatı küçük boy
Markasız matkap aparatı orta boy
Sherwood oto teybi
Blaupunkt oto teybi
Markasız oto teybi
Motor bloğu (silindir kapağı)
Blok parçası (şanzuman kovanı)
Piston kolu
Marş dinamosu
Eksantrik mili
Baskı balata
Krang mili
Motor parçası krank
Oto şanzımanı
Oto marş dinamosu
Oto karbüratörü
Oto direksiyon mili
Oto benzin otomatiği
Oto motor üst kapağı
Metal klips
Mazot enjektörü
Motor bloğu üst kapağı
Benzin pompa motoru
MİKTAR
200
4
100
29
20
190
51
4
1
200
2
40
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
3
3
11
10
12
5
11
9
9
1
1
2
1
1
7
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
37,8
8
14
35
adet
adet
adet
adet
adet
adet
kg
kg
adet
metre
paket
adet
kg
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
kutu
poşet
kg
kg
kg
kg
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
gram
adet
adet
adet
GTİP
8302
8466
8207
8467
8207
8207
6804
6804
8425
8544
3925
8311
8467
8465
8413
8467
8467
8458
8211
8501
8465
8465
8414
8467
7318
7318
8207
8207
8207
8207
8467
8527
8527
8527
8409
8409
8409
8511
8708
8708
8409
8483
8708
8511
8409
8409
7326
8409
8708
8413
Hasar Oranı
SATIŞA ESAS BEDEL
TL
GÜVENCE TUTARI
TL
kullanılmış
BULUNDUĞU YER
AMBAR/SUNDURMA
GİRİŞ TARİH NO
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
23.03.2012/5-11
23.03.2012/5-16
08.03.2012/3-50
02.03.2012/15-15
17.03.2012/18-45
18.03.2012/19-11
18.03.2012/19-11
kullanılmış
24.03.2012/21-1
30.04.2012/29-18
27.05.2012/35-49
03.07.2012/44-47
13.06.2012/40-07
21.05.2012/34-34
30.04.2012/29-18
01.06.2012/37-10
01.06.2012/37-10
01.06.2012/37-10
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
eski
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
eski
kullanılmış
21.05.2012/34-34
30.04.2012/29-18
08.06.2012/39-8
15.07.2012/47-22
13.460,68 TL
1.347,00 TL
29.06.2012/43-50
çıkma
çıkma
çıkma
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
16.04.2012/26-19
2011/332
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
09.05.2012/8-5
2011/178
2011/177
2011/50
06.02.2012/8241
04.02.2011/5
08.03.2012/4-1
Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü
SIRA
NO
DOSYA
GRUP NO
TESPİT TAHAKKUK
TARİH VE NO
19.06.2012/257
12
27.06.2012/1464
2013/12
14.06.2012/1313
27.06.2012/1424
14.06.2012/1317
14.06.2012/1324
27.06.2012/1458
28.06.2012/1481
28.06.2012/653
09.08.2012/776
14.08.2012/1726
14.08.2012/1727
14.08.2012/1728
14.08.2012/1736
14.08.2012/1740
22.08.2012/1757
22.08.2012/1766
22.08.2012/1768
13.09.2012/1872
21.09.2012/1945
21.09.2012/1954
13.09.2012/1910
21.09.2012/1963
21.09.2012/1964
21.09.2012/1968
21.09.2012/1969
21.09.2012/1975
21.09.2012/1977
01.10.2012/1980
13.09.2012/1875
13.09.2012/1882
13.09.2012/1916
13.09.2012/1917
13.09.2012/1874
12.10.2012/2059
12.10.2012/2055
12.10.2012/2053
12.10.2012/2073
12.10.2012/2062
12.10.2012/2061
12.10.2012/2057
12.10.2012/2068
12.10.2012/2081
CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ
Marş dinamosu
Devirdayim aksam parçası
Oto parçası
Markasız oto plastik benzin pompası
Markasız oto yağ pompası
Markasız oto poryası lastik takılan kısım
HMN oto pistonu
Markasız oto stop lambası
Markasız oto turbosu
Volvo oto teybi
Toyota oto teybi
Mercedes oto teybi
Markasız oto teybi
Markasız oto aksı
Iskra oto aküsü
Markasız aırbag aksam parçası
Markasız oto farı
Markasız oto koltuğu
Liters oto motor kayış kasnağı
SKF oto motor kayışı
Markasız oto motor kayışı
Markasız oto marş dinamosu
Muhtelif ebatlarda oto dişli aksam parça
Markasız demirden makine aksam parçası
Markasız oto tekli koltuk döşemeleri yırtık
Renpar tır kabin bağlantısı
Markasız oto kapısı
Markasız oto yakıt filtresi
Markasız oto motor alt karter muhafazası
Markasız oto kayış kasnağı
Markasız oto kayış muhafazası
Markasız amortisör üst parçası
Markasız amortisör alt papucu
Markasız oto arka camı
Markasız tır motor beyni parçası
Markasız kompresör
Markasız mazot pompası
Markasız oto direksiyon kutusu
MIG motorsiklet eksozu
Markasız otobüs şanzuman dişlisi ufak
Markasız oto vites kutusu
Markasız oto pompa parçası
Bosch oto motor parçası
Bosch plastikten oto parçası
Keıxhın motorsiklet silindir kapağı
Markasız motorsiklet motorunun parçası
Markasız debriyaj merkezi
Aypar kamyon farı (far içi aynaları lekeli)
Markasız küçük oto dişlisi
Garrett oto motor turbosu
Markasız far
Markasız oto şanzumanı
Markasız tekli oto koltuğu
Markasız sağ ve sol oto kapısı
Markasız direksiyon
Vertex 28v alternatör konjektörü ve diod tab. Komple
Markasız oto amortisör yayı
Markasız oto radyatörü
MİKTAR
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
8
2
1
3
1
13
1
6
6
1
2
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
6
2
1
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
GTİP
Hasar Oranı
8511
8413
8708
8413
8413
8413
8409
8512
8414
8527
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
yeni
çıkma
çıkma
eski
eski
eski
eski
çıkma
çıkma
çıkma
kullanılmış
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
8708
8507
8708
8512
9401
8409
8511
8483
8487
9401
8708
8708
8421
8708
7007
9032
8414
8413
8708
8708
8483
8708
8413
8409
8409
8409
8409
8708
8483
8414
8512
8483
8708
8708
8708
8536
8708
8708
eski
çıkma
çıkma
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
kullanılmış
kullanılmış
çıkma
çıkma
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
çıkma
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
çıkma
kullanılmış
çıkma
kullanılmış
SATIŞA ESAS BEDEL
TL
GÜVENCE TUTARI
TL
BULUNDUĞU YER
AMBAR/SUNDURMA
GİRİŞ TARİH NO
10.03.2012/4-7
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
12.03.2012/17-48
26.02.2012/14-29
05.03.2012/16-14
27.02.2012/14-34
01.03.2012/15-03
11.03.2012/17-31
16.03.2012/18-33
18.03.2012/19-7
26.04.2012/28-21
01.05.2012/29-27
01.05.2012/29-27
01.05.2012/29-27
03.05.2012/29-43
03.05.2012/29-50
06.05.2012/30-19
09.05.2012/31-8
09.05.2012/31-12
16.05.2012/32-50
27.05.2012/36-05
29.05.2012/36-23
23.05.2012/35-7
01.06.2012/37-1
01.06.2012/37-1
02.06.2012/37-19
02.06.2012/37-19
03.06.2012/37-33
03.06.2012/37-39
04.06.2012/37-40
16.05.2012/32-50
18.05.2012/33-26
24.05.2012/35-20
24.05.2012/35-20
16.05.2012/32-50
22.06.2012/42-29
23.06.2012/42-33
23.06.2012/42-40
18.06.2012/41-15
21.06.2012/42-21
21.06.2012/42-21
22.06.2012/42-32
19.06.2012/42-2
17.06.2012/40-49
Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü
SIRA
NO
DOSYA
GRUP NO
12
2013/12
TESPİT TAHAKKUK
TARİH VE NO
18.10.2012/2118
18.10.2012/2106
18.10.2012/2102
26.11.2012/984
26.11.2012/962
16.11.2012/2185
16.11.2012/2167
16.11.2012/2175
01.10.2012/2035
01.10.2012/2036
01.10.2012/2034
01.10.2012/2033
01.10.2012/2019
01.10.2012/2010
01.10.2012/2001
01.10.2012/2009
01.10.2012/2007
01.10.2012/2002
14.08.2012/1712
28.08.2012/830
28.08.2012/832
28.08.2012/833
16.08.2012/808
09.08.2012/761
09.08.2012/762
09.08.2012/775
19.11.2012/2201
06.03.2012/481
13
14
2013/13
2013/14
29.02.2012/120
CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ
markasız şarj dinamosu
Honda motorsiklet motoru 498cm3
Markasız oto fren diski
Bosch tır enjektörü
Markasız tır balatası
Bosch oto mazot pompası
Markasız oto şanzumanı
Markasız muhtelif oto konjektörü
Markasız oto sinyal kolu
Markasız muhtelif oto kontağı
Sachs audı amortisörü
Sachs audı amortisörü
Bosch audı farı
Markasız otobüs klima kompresör gövdesi
Markasız otobüs için disk
Markasız hava dağıtıcı
Renault oto aırbag
Hydcats direksiyon kutusu
Markasız oto motor üst bloğu
Markasız motor (dinamo)
Adella oto hava filtresi
RDS oto teybi
Markasız oto teybi kafası yok
Soundmax oto teybi
Kenwood oto teybi
JVC oto teybi
Panasonic oto teybi
Sony oto teybi
Blaupunkt oto teybi
Goodmans oto teybi
Clarıon oto teybi
Pıoner oto teybi
Alba oto teybi
Markasız tır fren diski
markasız cam kaldırma krikosu
Markasız karbiratör
Markasız dispiratör
Markasız tır filtresi
Markasız elektronik oto aksam parçası
Motronic elektronik oto aksam parçası
Ford elektronik oto aksam parçası
Markasız oto karbiratörü
Markasız oto amortisörü
Hidrolik valf
Hidrolik pompa
Mercedes otomobil beyni
BMW AG otomobil tv alıcısı
Mercedes otomobil farı
Markasız dvd oynatıcı
Oto aynası sağ sol
Otomobil far metal aksamı
Mercedes navigasyon ve multi medya
Mercedes oto radyo cd
Oto cam suyu tankı
Araç masa düzeneği
Alternatör
29.02.2012/120-a Bağlantı mili
MİKTAR
1
1
2
4
12
1
1
15
11
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
8
8
5
12
3
4
2
3
1
2
4
2
1
1
3
1
1
2
2
1
1
4
1
2
2
2
2
1
1
1
1
348
1700
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
GTİP
Hasar Oranı
8511
8407
8708
8413
6813
8413
8483
8511
8536
8511
8708
8708
8512
8415
8708
8409
8708
8708
8409
8511
8421
8527
8527
8527
8527
8527
8527
8527
8527
8527
8527
8527
8527
8708
8708
8409
8409
8708
8708
8708
8708
8409
8708
8481
8413
8471
8708
8528
8521
8708
8708
8526
8527
8708
8708
8511
çıkma
8708
SATIŞA ESAS BEDEL
TL
GÜVENCE TUTARI
TL
BULUNDUĞU YER
AMBAR/SUNDURMA
GİRİŞ TARİH NO
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
24.06.2012/42-49
30.06.2012/44-13
02.07.2012/44-29
10.07.2012/46-15
04.07.2012/44-50
12.07.2012/46-29
06.07.2012/45-34
07.07.2012/45-47
çıkma
çıkma
kullanılmış
hurda
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
13.06.2012/40-05
13.06.2012/40-04
13.06.2012/40-04
13.06.2012/40-01
11.06.2012/39-23
çıkma
10.06.2012/2012
07.06.2012/38-41
09.06.2012/39-14
08.06.2012/39-9
07.06.2012/38-41
27.04.2012/28-43
kullanılmış
kullanılmış
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
18.05.2012/33-24
19.05.2012/33-45
19.05.2012/33-45
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
12.05.2012/31-37
03.05.2012/29-48
03.05.2012/29-48
26.04.2012/28-21
02.01.2012/56
04.04.2011/113
29.730,36 TL
2.974,00 TL
50.006,10 TL
5.001,00 TL
618.399,65 TL
61.840,00 TL
kullanılmış
kullanılmış
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü
SIRA
NO
DOSYA
GRUP NO
15
2013/15
TESPİT TAHAKKUK
TARİH VE NO
CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ
29.02.2012/120-b Elektrik şarj dinamosu
MİKTAR
81
adet
GTİP
Hasar Oranı
8511
kullanılmış
16
2013/16
29.02.2012/120-c Flanş
250
adet
7307
kullanılmış
17
2013/17
29.02.2012/120-d Hidrolik valfı
161
adet
8481
kullanılmış
18
2013/18
29.02.2012/120-e İş makinası güç aktarım organı PTO
276
adet
8708
kullanılmış
19
2013/19
29.02.2012/120-f Klima motoru
69
adet
8511
kullanılmış
29.02.2012/120-g Akış manometresi
Araç ısıtma sistemi ısıtıcı
Benzin pompası
Buji kablosu
Cam kriko motoru
Cam krikosu aksamı
Cam suyu motoru
Çiftli otobüs hava beyin van tipi (EBS)
Direksiyon hidroliği pompası
Dizel yakıt pompası
Elektrik marş otomatiği
Elektrik motoru
Enjektör yağ dağıtıcı
Fren hava dağıtım van tini
Gaz kelebeği
Havalı fren sistemi valfı
İmdat fren merkezi
İş makinası direksiyon pompası
Kamyon marş motoru
Kamyon su termostatı
Kapaklı termostat
Klima radyatörü
Makine şaftı
29.02.2012/120-h Otobüs hava fren merkezi
19
1
6
15
5
60
34
21
13
2
59
8
1
4
3
17
2
5
5
150
68
3
3
81
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
9026
8708
8708
8709
8511
8708
8511
8708
8708
8708
8511
8511
8708
8708
8708
8481
8708
8708
8511
9032
9032
8708
8708
8708
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
20
2013/20
21
2013/21
22
2013/22
29.02.2012/120-ı Otomobil beyni
30
adet
8708
kullanılmış
23
2013/23
29.02.2012/120-i Otomobil su termostatı
865
adet
9032
kullanılmış
24
2013/24
29.02.2012/120-j Otomobil yakıt ayar sensörü
1520
adet
8708
kullanılmış
25
2013/25
29.02.2012/120-k Pedallı hava fren merkezi
304
adet
8708
kullanılmış
26
2013/26
29.02.2012/120-L Retarder
12
adet
8708
kullanılmış
27
2013/27
29.02.2012/120-m Rulman
1409
adet
8482
kullanılmış
28
2013/28
29.02.2012/120-n Yağ basınç besleme pompası
75
adet
8708
kullanılmış
29
2013/29
29.02.2012/120-o Yakıt seviye müşürü
2780
adet
8708
kullanılmış
30
2013/30
29.02.2012/120-ö Motor üst kapak contası
Motorlu cam krikosu
Oto motor klima aksamı
Otobüs su termostatı
Otomobil fan motoru
Otomobil fan ve fan motoru
Otomobil ktalizatörü
15
6
4
15
2
20
23
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
8708
8708
8511
9032
8511
8708
8708
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
SATIŞA ESAS BEDEL
TL
GÜVENCE TUTARI
TL
17.678,96 TL
1.768,00 TL
72.195,94 TL
7.220,00 TL
22.910,83 TL
2.292,00 TL
501.995,01 TL
50.200,00 TL
49.575,01 TL
4.958,00 TL
72.484,44 TL
7.249,00 TL
35.357,91 TL
3.536,00 TL
26.191,04 TL
2.620,00 TL
62.931,26 TL
6.294,00 TL
110.584,41 TL
11.059,00 TL
176.935,06 TL
17.694,00 TL
20.952,84 TL
2.096,00 TL
169.507,44 TL
16.951,00 TL
21.825,87 TL
2.183,00 TL
303.379,59 TL
30.338,00 TL
BULUNDUĞU YER
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
AMBAR/SUNDURMA
GİRİŞ TARİH NO
Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü
SIRA
NO
DOSYA
GRUP NO
30
2013/30
31
2013/31
TESPİT TAHAKKUK
TARİH VE NO
CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ
Otomobil klima filtresi
Otomobil marş motoru
Otomobil su radyatörü
Rulman takımı
Süspansiyon dengeleyicisi
Tekli hava beyin van tini
Telli mekanik cam krikosu
Tır mazot yakıt pompası
Traktör debriyaj ve fren seti (pedallı)
Triger gergi makarası ve devidayım motoru
Turbo ve emme manifoltu
Sıcak hava sirkilasyon pompası
Yakıt pompası
Yakıt seviye sensör kablosu
29.02.2012/120-p Yanda çapraz bilyalı metal aksamı
MİKTAR
5
53
18
1
1
19
4
6
1
1
2
1
1
55
95
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
GTİP
Hasar Oranı
8708
8511
8708
8482
8708
8708
8708
8708
8708
8511
8708
8708
8708
8709
8708
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
32
2013/32
29.02.2012/120-r Yuvarlak bağ. Millerinin geçtiği delikli demir
154
adet
8708
kullanılmış
33
2013/33
29.02.2012/120-s Enjektör yakıt dağıtıcısı
Havalı fren sistemi valfı
Gazlı amortisörü
Gazlı amortisör üst bağlantı parçası
Havalı fren sistemi parçası
Kalorifer fanı
Hidrolik güç ünitesi (plastik rezervuarlı)
Kampana
Enjektör bağlantı parçası
Amortisör
Bağlantı parçası (mafsal küçük boy)
13.12.2012/2357 Markasız oto arka balata (4 parça)
13.12.2012/2321 ECHSUN ve DANFOSS otobüs klima filtresi
06.12.2012/2265 Markasız oto piston kolu
Markasız oto piston kolu
13.12.2012/2315 Contınental cantsız oto lastiği
Barum cantsız oto lastiği
06.12.2012/2248 Ford oto radyo teyp
04.12.2012/2217 Markasız tır ön rot mili
04.12.2012/2222 Markasız oto sanrufu
06.12.2012/2257 Markasız oto stop lambası (ampülleri yok)
Markasız oto gösterge tablosu
Markasız oto ön panjuru
06.12.2012/2249 Markasız oto direksiyon mili parçası
06.12.2012/2259 Markasız oto silecek motoru
06.12.2012/2262 Markasız oto direksiyon simidi
Markasız oto gösterge tablosu
Markasız oto sinyal kolu
Markasız oto su pompası
06.12.2012/2256 Markasız oto çeki demiri
06.12.2012/2267 Markasız oto aırbegi
06.12.2012/2264 Markasız oto yağ kartel kapağı
Markasız oto turbo aksam parçası
Markasız oto şanzuman volant kapağı
Markasız oto krankı
06.12.2012/2261 Markasız oto stop lambası
Markasız oto ön farı
Markasız oto dikiz aynası
Markasız oto sinyal lambası
7
10
1
4
2
21
1
13
28
2
31
1
3
4
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
7
6
1
1
2
1
1
1
1
1
9
8
7
3
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
takım
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
8708
8481
8708
8708
8708
8708
8708
8708
8708
8708
8708
6813
8421
8409
8409
4012
4012
8527
8708
8707
8512
8708
8708
8483
8512
8708
8708
8708
8512
7326
8708
8409
8409
8483
8483
8512
8512
7009
8512
kullanılmamış
34
2013/34
SATIŞA ESAS BEDEL
TL
GÜVENCE TUTARI
TL
BULUNDUĞU YER
AMBAR/SUNDURMA
GİRİŞ TARİH NO
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
50.132,65 TL
5.014,00 TL
103.672,89 TL
10.368,00 TL
44.815,79 TL
4.482,00 TL
31.129,49 TL
3.113,00 TL
kullanılmamış
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
kullanılmamış
kullanılmamış
kullanılmamış
kullanılmamış
kullanılmamış
kullanılmamış
kullanılmamış
kullanılmamış
kullanılmamış
yeni
yeni
yeni
hurda
çıkma
çıkma
çıkma
kullanılmış
kullanılmış
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
kullanılmış
çıkma
hurda
hurda
hurda
çıkma
çıkma
çıkma
çıkma
Edirne Tasiş
21.08.2012/55-46
12.08.2012/53-16
10.08.2012/52-37
01.09.2012/58-40
06.08.2012/52-07
03.08.2012/51-08
05.08.2012/51-28
06.08.2012/52-07
06.08.2012/52-07
06.08.2012/52-07
10.08.2012/52-37
10.08.2012/52-37
10.08.2012/52-37
10.08.2012/52-37
10.08.2012/52-37
Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü
SIRA
NO
DOSYA
GRUP NO
34
2013/34
35
2012/143
36
2012/122
TESPİT TAHAKKUK
TARİH VE NO
CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ
06.12.2012/2263 Markasız oto klima motoru
Markasız oto marş dinamosu (parça noksanı var)
Markasız oto şarj dinamosu
Markasız oto karbiratörü (parça noksanı var)
13.12.2012/2332 Markasız akü
13.12.2012/2356 Markasız oto şanzumanı
13.12.2012/2340 Markasız oto mazot deposu koruyucu süngeri yırtık
06.12.2012/2291 Markasız bilgisayar kasası
13.12.2012/2326 Markasız mengene
13.12.2012/2327 Markasız matkap sehpa altlığı
Markasız matkap sehpa parçası
04.12.2012/2221 Olmo dikiş makinası motoru
03.09.2012/7
Buğday 1060 kap
MİKTAR
GTİP
Hasar Oranı
10
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
103140
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
kg
8415
8511
8511
8708
8507
8483
8708
8471
8205
8467
8467
8452
1001
hurda
çıkma
çıkma
çıkma
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
kullanılmış
hurda
hurda
hurda
kullanılmış
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
15
6
5
2
1
2
1
1
50
1
1
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
8528
8528
8527
8528
8528
8528
8528
8528
8528
8528
8528
8528
8521
8528
8528
8528
8528
8528
8521
8528
8528
8521
8528
8521
8528
8528
8528
8528
8528
8521
8528
8508
8504
8471
8471
7321
7321
8473
8516
8473
8516
8504
8450
8516
kull.
kull.
kull.
hasarlı
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
SATIŞA ESAS BEDEL
TL
5.534,74 TL
98.781,26 TL
37
2012/123
11.06.2012/1183
11.06.2012/1184
11.06.2012/1185
11.06.2012/1190
11.06.2012/1191
11.06.2012/1192
11.06.2012/1195
11.06.2012/1196
11.06.2012/1197
11.06.2012/1198
11.06.2012/1200
11.06.2012/1202
11.06.2012/1203
11.06.2012/1208
11.06.2012/1213
11.06.2012/1217
11.06.2012/1218
11.06.2012/1226
11.06.2012/1227
11.06.2012/1228
11.06.2012/1229
11.06.2012/1231
11.06.2012/1233
11.06.2012/1236
11.06.2012/1237
11.06.2012/1238
11.06.2012/1239
11.06.2012/1242
11.06.2012/1246
11.06.2012/1250
11.06.2012/1254
11.06.2012/1186
11.06.2012/1187
11.06.2012/1188
11.06.2012/1189
11.06.2012/1193
11.06.2012/1194
11.06.2012/1199
11.06.2012/1201
11.06.2012/1204
11.06.2012/1205
11.06.2012/1206
11.06.2012/1207
11.06.2012/1209
Unıversıum marka 55 ekran tv
Phılıps marka 51 ekran lcd renkli tv
Elsay radyo teyp cd player
Samsung marka 105 ekran plazma tv
Beko marka 67 ekran tv
JVC marka 67 ekran tv
Unıversıum marka 55 ekran renkli tv
Multıtec marka 67 ekran tv
Loeve marka 66 ekran tv
Seg marka 105 ekran plazma tv
Phılıps marka 67 ekran tv
IEC marka 55 ekran renkli tv
JVC marka video kamera
Phılıps marka 56 ekran lcd renkli tv
Schneider marka 108 ekran plazma tv
LG marka 106 ekran renkli tv
Protek marka 106 ekran lcd tv
Phılıps marka 67 ekran tv
JVC marka dvd player
Cyber Home marka dvd player
Kathreın marka receıver
Redstar dvd player
Roodstar dvd video player
DK marka dvd player
LG marka 110 ekran lcd tv
Karcher marka 52 ekran tv
Phılıps marka 51 ekran renkli tv
LG 93 ekran plazma tv
Toshıba marka 135 ekran tv
JVC marka video kamera
Telefunken marka 69 ekran renkli tv
Support Plus marka elektrik süpürgesi
Cep telefonu şarz aleti
Platoon marka mouse
Cyber marka mouse
2 gözlü tüp ocağı
3 gözlü tüp ocağı
LG bilgisayar kasası
Blomerg elektrikli termosifon
scaleo marka bilgisayar kasası
United marka maikro dalga fırın
Cep telefonu şarz cihazı
Electroceh marka çamaşır makinası
Neff marka fırın
GÜVENCE TUTARI
TL
BULUNDUĞU YER
AMBAR/SUNDURMA
GİRİŞ TARİH NO
Edirne Tasiş
Tasfiye Ambarı
10.08.2012/52-37
15.08.2012/54-04
21.08.2012/55-42
17.08.2012/54-44
15.08.2012/54-16
13.08.2012/53-37
13.08.2012/53-37
554,00 TL
9.879,00 TL
TEKĠRDAĞ GÜM. MD.
TDĠ LĠMAN KAPALI DEPO
EDİRNE TASİŞ
PERAKENDE AMBARI
3.928,52 TL
393,00 TL
EDİRNE TASİŞ
PERAKENDE AMBARI
05.08.2012/51-28
12.08.2012/5358
05.12.2011/2949
08.12.2011/3068
27.12.2011/3112
12.10.2011/2308
12.10.2011/2312
12.10.2011/2314
25.08.2010/1458
01.06.2011/1353
01.06.2011/1367
18.12.2010/1836
18.12.2010/1847
24.11.2010/1487
09.06.2011/1499
03.11.2011/2433
27.12.2011/3158
26.05.2011/1273
26.05.2011/1297
11.12.2010/1808
03.11.2011/2465
03.11.2011/2466
03.11.2011/2470
25.11.2011/2732
30.11.2011/2747
30.11.2011/2795
01.06.2011/1337
01.06.2011/1344
01.06.2011/1345
10.02.2012/240
03.11.2011/2437
03.11.2011/2455
01.06.2011/1368
27.12.2011/3143
25.11.2011/2617
25.11.2011/2619
25.11.2011/2620
25.08.2012/1446
25.08.2012/1447
02.08.2011/1838
01.06.2011/1386
09.06.2011/1509
24.11.2010/1724
19.08.2004/2112
03.11.2011/2430
24.11.2011/2581
Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü
SIRA
NO
DOSYA
GRUP NO
TESPİT TAHAKKUK
TARİH VE NO
37
2012/123
11.06.2012/1210
11.06.2012/1211
11.06.2012/1212
11.06.2012/1214
11.06.2012/1215
11.06.2012/1216
11.06.2012/1219
11.06.2012/1220
11.06.2012/1221
11.06.2012/1222
11.06.2012/1223
11.06.2012/1224
11.06.2012/1225
11.06.2012/1230
11.06.2012/1232
11.06.2012/1234
11.06.2012/1235
11.06.2012/1240
11.06.2012/1242
11.06.2012/1243
11.06.2012/1244
11.06.2012/1245
11.06.2012/1247
11.06.2012/1248
11.06.2012/1249
11.06.2012/1251
11.06.2012/1252
11.06.2012/1253
11.06.2012/1255
11.06.2012/1256
11.06.2012/1257
11.06.2012/1258
11.06.2012/1259
11.06.2012/1260
27.03.2012/562
27.03.2012/563
27.03.2012/564
27.03.2012/565
27.03.2012/566
27.03.2012/567
27.03.2012/568
27.03.2012/569
27.03.2012/570
27.03.2012/571
27.03.2012/572
27.03.2012/573
27.03.2012/574
27.03.2012/575
27.03.2012/576
27.03.2012/577
27.03.2012/578
27.03.2012/579
27.03.2012/580
27.03.2012/581
27.03.2012/582
27.03.2012/583
27.03.2012/584
CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ
Indesit marka bulaşık makinası
Afk marka mikro dalga fırın
Yuyve marka steteskop
Weco marka gözlük camı parlatma makinası
LG marka bilgisayar kasası
Lıfe mikro dalga fırın
Bilgisayar kasası
Alko yaprak süpürme makinası
Daewoo marka mikro dalga fırın
Plastik çakmak
Hitachi marka mikro dalga fırın
Aeg marka elektrik süpürgesi
Hp bilgisayar yazıcısı
Aeg lavamat çamaşır makinası
Contınent mini fırın
Harlem marka 3 gözlü ocak
Harlem marka 2 gözlü ocak
Sıemens marka bilgisayar kasası
Asea Skandıa çift kapılı buzdolabı
Aquasave marka bulaşık makinası
Sanyo marka mikro dalga fırın
Linga marka elektrık süpürgesi
Prıvıleg marka buzdolabı
Whırpool marka çamaşır makinası
Husgvarna marka mikrodalga fırın
JVC marka şarj cihazı
Brother marka bilgisayar yazıcı (tarayıcı)
LG marka mikrodalga fırın (ısıtma)
Combi mini fırın
Matsuı marka mikro dalga fırın
Phılıps marka elektrük süpürgesi
Zanussı marka çamaşır makinası
Aeg marka çamaşır kurutma makinası
Elektro Helins marka bulaşık makinası
Amd marka tükenmez kalem
Markasız su rezervuarı
Markasız klozet kapağı
Mikrosoft marka bilgisayar klavyesi (769140160449)
Trast marka bilgisayar klavyesi (14211)
Brawn marka elektrikli kahve yapma makinesi
Markasız elektrik süpürge çöp poşeti kağıt
Markasız elektrikli pizza tavası
Markasız telefon kılıfı
Nronic marka mini mikser
Compaq Presaira marka bilgisayar kasası
Shg marka elektrikli ikili ocak
markasız kalem ucu
Markasız kalem bıçağı
Dıesel marka kol saati
Markasız santraç takımı
Lexmark marka bilgisayar yazıcısı (28088626479)
LG marka laser kalem
Markasız güneş gözlüğü
Rayban marka plastik güneş gözlüğü
Markasız kahve makinesi (parçaları noksan)
Pirivleg marka çay demelem makinası
Severin marka kahve yapma makinası
MİKTAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3540
1
1
1
1
1
1
2
1
50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
45
1
6
1
1
1
150
1
70
22
1
1
18
7
3
1
1
6
3
6
1
1
1
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
GTİP
Hasar Oranı
8422
8516
9018
8479
8473
8516
8473
8432
8516
9613
8516
8508
8443
8450
8516
7321
7321
8473
8518
8422
8516
8508
8418
8480
8516
8504
8443
8516
8516
8516
8508
8450
8421
8422
9608
6810
3922
8471
8471
8516
4819
8516
4202
8509
8471
8516
9609
kull.
kull.
9504
8443
9608
9004
9004
8516
8516
8516
SATIŞA ESAS BEDEL
TL
GÜVENCE TUTARI
TL
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kull.
kırık
bozuk
kırık
kırık
kırık
kırık
kırık
kırık
arızalı
kırık
bozuk
kırık
kırık
kırık
kırık
arızalı
5.336,13 TL
kull.
kırık
kırık
534,00 TL
BULUNDUĞU YER
AMBAR/SUNDURMA
GİRİŞ TARİH NO
EDİRNE TASİŞ
PERAKENDE AMBARI
24.11.2011/2584
24.11.2011/2585
25.11.2011/2670
27.12.2011/3162
11.03.2011/927
25.08.2010/1254
25.11.2011/2736
20.09.2011/2062
24.11.2010/1672
13.07.2010/1087
10.02.2012/259
10.07.2010/1060
26.07.2011/1778
25.11.2011/2687
27.01.2011/177
30.11.2011/2789
30.11.2011/2790
28.02.2011/658
23.11.2011/2558
03.11.2011/2434
03.11.2011/2435
03.11.2011/2436
03.11.2011/2438
03.11.2011/2439
03.11.2011/2444
03.11.2011/2456
03.11.2011/2459
10.02.2012/279
09.06.2011/1422
07.06.2010/828
11.12.2010/1821
23.11.2011/2552
23.11.2011/2553
23.11.2011/2554
25.08.2010/1444
25.08.2010/1450
25.08.2010/1453
25.08.2010/1468
25.08.2010/1472
24.11.2010/1646
15.01.2010/62
01.03.2010/435
26.06.2010/1002
01.06.2011/1397
12.09.2005/2388
01.12.2009/1260
01.03.2010/256
11.12.2010/1757
25.08.2010/1149
08.04.2009/391
27.01.2011/180
01.03.2010/188
01.03.2010/548
01.03.2010/573
27.01.2011/228
11.03.2011/914
24.11.2010/1686
Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü
SIRA
NO
DOSYA
GRUP NO
TESPİT TAHAKKUK
TARİH VE NO
27.03.2012/585
27.03.2012/586
27.03.2012/587
27.03.2012/588
27.03.2012/589
27.03.2012/590
CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ
Acer marka lcd bilgisayar monitörü (Tip:AL506)
Gericom marka laptop (6208990005)
Markasız çocuk arabası
Markasız buzdolabı altlığı
Markasız süs eşyası (yunus)
Oto gaz sistemi aksamı
MİKTAR
1
1
1
3
35
1
adet
adet
adet
adet
adet
adet
GTİP
Hasar Oranı
8528
8471
8715
8418
9505
8708
kırık
arızalı
arızalı
kırık
kırık
SATIŞA ESAS BEDEL
TL
GÜVENCE TUTARI
TL
BULUNDUĞU YER
AMBAR/SUNDURMA
GİRİŞ TARİH NO
13.07.2009/776
20.05.2010/649
20.05.2010/669
25.08.2010/1448
25.08.2010/1432
15.01.2010/143

Benzer belgeler