AFR - SON - 2011-2012 _MART 2013 - Eğitim

Yorumlar

Transkript

AFR - SON - 2011-2012 _MART 2013 - Eğitim
ÖNSÖZ
Üniversite tanımı, anlayışı ve faaliyet alanlarının değiştiği günleri yaşamaktayız. Eskiden sadece bilgi
üretmesi beklenen üniversitelerden artık ürettiği bilgiyi etkin bir şekilde kullanması ve yeni üretimler için
kaynak yaratması bekleniyor. Büyük ölçekli akademik araştırma yapmak isteyen üniversiteler bütçeleri
dışında farklı finansman seçeneklerini değerlendirmeye çalışıyor. Bunun sonucu olarak, üniversiteler
teknoloji odaklı şirketlerle işbirliği imkanları arıyor. Araştırma ve öğretim yuvası olarak görülen
üniversiteler, artık bilim ve teknoloji temelli yeni ticari etkinliklerin kuluçka merkezi olarak görülüyor.
Endüstriyel ve diğer araştırma kuruluşlarıyla kaynaşan üniversiteler know-how merkezleri haline gelmeye
çalışıyor.
Bu gelişmeler kapsamında üniversiteler; eğitim-öğretimde kaliteyi arttırma gereksinimi, ar-ge ve
inovasyona yönelik yapılan çalışmalar, üniversitelerin yürüttüğü projeler, sahip oldukları patent sayıları,
gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk ve toplumsal projeler, mezunlarının sanayi ve sektörlerdeki konumu,
etkin uluslararası işbirliği çalışmaları, yabancı öğrenci sayısı gibi diğer değişkenleri de mevcut stratejilerini
ve gelecek politikalarını belirlerken dikkate almak zorundadır.
Küreselleşmenin de etkisiyle öğrenci, öğretim üyesi ve öğretim programlarının hareketliliğinin ve
üniversite-sanayi etkileşiminin değer kazandığı bu dönemde öğrenci ve mezun kalitesini yükseltecek
politikalar üretmek ve stratejiler belirlemek üniversiteler için hayati önem taşımaktadır. Bu durum tespiti,
eğitim-öğretim süreçlerinin değişen dünyanın ihtiyaçlarına uyum sağlama konusunda yeniden
yapılandırılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Bu hedeflere ulaşmamıza katkıda bulunacak en önemli unsurlardan biri üniversitemizde yapılan akademik
çalışmalardır. Akademik faaliyetlerin değerlendirilmesi ve verimliliğinin tespit edilmesi için kullanılacak
araçlardan en önemlisi ilgili kurum ve birimlerce hazırlanan akademik faaliyet raporlarıdır. Bu gerekçe ile,
Üniversitemizin 2011-2012 yılı Akademik Faaliyet Raporu, titiz bir çalışma sonucu ve tüm birimlerimizin
iştiraki ile kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve topluma karşı olan sorumluluklarımızdan birisini yerine
getirmek amacıyla hazırlanmış bulunmaktadır.
Üniversitemizin akademik faaliyetlerine ilişkin mevcut durumunu gösteren 2011-2012 yılı Akademik
Faaliyet Raporumuzu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunar, raporun hazırlanmasında emeği geçen
bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
Rektör
1
Üniversitemizin Misyonu;
Evrensel değerlerle donanmış, kendisini sürekli yenileyen,
yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş,
analiz ve sentez yapabilen,
yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı,
etik değerleri özümsemiş,
takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren;
yetiştire
Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla
toplumun kalkınmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine
yönelik eğitim, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve sanat
çalışmalarına öncülük eden bir üniversite oluşumu
gerçekleştirmektir.
Üniversitemizin Vizyonu;
Eğitim, araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen bir dünya
üniversitesi olmaktır.
3
1. İÇİNDEKİLER TABLOSU
1. GENEL BİLGİLER VE ÖRGÜTLENME ................................................................................................................ 7
2.
1.1.
TARİHÇE ............................................................................................................................................. 7
1.2.
KURULUŞ VE YERLEŞİM (Fakülte, Enstitü, Yüksekokulları ve Bulundukları Yerler) ........................... 9
1.3.
YÖNETİCİLER .................................................................................................................................... 15
1.3.1
KİLİT YÖNETİCİLER.................................................................................................................... 15
1.3.2
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI ........................................................................... 15
1.3.3
ÜNİVERSİTE SENATOSU'NUN YAPISI ........................................................................................ 16
1.3.4
FAKÜTE YÖNETİM KURULLARI VE FAKÜLTE KURULLARI.......................................................... 17
1.3.5
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULLARI VE ENSTİTÜ KURULLARI ......................................................... 21
1.3.6
MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETİM KURULLARI VE MYO KURULLARI ................................. 22
1.4.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ ÖRGÜT YAPISI .......................................................................... 23
1.5.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖRGÜT YAPISI ................................................................. 24
İNSAN KAYNAKLARI ................................................................................................................................. 25
2.1. AKADEMİK PERSONEL ........................................................................................................................... 25
2.1.1 ÖĞRETİM ELEMANLARININ DAĞILIMI ........................................................................................... 25
2.1.2 KADROLU ÖĞRETİM ELEMANLARININ FAKÜLTE, ENSTİTÜ, YÜSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULLARI
SAYISAL DAĞILIMI .................................................................................................................................... 27
2.1.3 YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAYISI VE GÖREV YAPTIKLARI BÖLÜMLER ......... 28
2.1.4 AKADEMİK KADROLARA YAPILAN YÜKSELTME VE ATAMALAR ..................................................... 28
3.
ÖĞRENCİ İŞLERİ........................................................................................................................................ 35
3.1. 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN FAKÜLTE, ENSTİTÜ, YÜKSEKOKUL VE
MESLEK YÜKSEKOKULLARA SAYISAL DAĞILIMI: .......................................................................................... 35
3.2.
ÖSYS’DE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYE İLGİSİ ..................................... 36
3.3.
ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANLARI ....................................................................... 41
3.4. ENSTİTÜLERDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK LİSANS (TEZLİ/TEZSİZ) VE DOKTORA PROGRAMLARINA
DAĞILIMI...................................................................................................................................................... 45
3.5. 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YATAY GEÇİŞ İLE ÜNİVERSİTEYE GELEN, ÜNİVERSİTEDEN
AYRILAN, KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN SAYILARI, BÖLÜMLERİ VE BAŞARI DÜZEYLERİ 53
3.6.
ÜNİVERSİTEMİZDEN AYRILAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE AYRILMA NEDENLERİ.............................. 58
3.7.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE BÖLÜMLERİ ............................................................. 73
3.8.
DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE ALDIKLARI CEZALAR ............................................ 78
3.9.
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ....................................................................................................................... 80
3.10.
SPOR,KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ....................................................................................... 91
5
3.11.
4.
ÜNİVERSİTEMİZDEKİ MEVCUT SPOR TESİSLERİ ........................................................................... 92
EĞİTİM-ÖĞRETİM .................................................................................................................................... 97
4.1. AKADEMİK TAKVİM .............................................................................................................................. 97
4.2. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI .................................................................. 115
5.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ......................... 124
6.
YTÜ AVRUPA BİRLİĞİ OFİSİ .................................................................................................................... 154
7.
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI OFİSİ .................................................................................................. 179
8.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ .............................................................................................................. 185
9. YAYINLAR, BİLDİRİLER VE PROJELER .......................................................................................................... 190
9.1 FAKÜLTELER ......................................................................................................................................... 190
9.1.1 EĞİTİM FAKÜLTESİ ........................................................................................................................ 190
9.1.2.ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ................................................................................................ 206
9.1.3.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ............................................................................................................. 227
9.1.4.GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ..................................................................................... 275
9.1.5.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ....................................................................................... 284
9.1.6.İNŞAAT FAKÜLTESİ ........................................................................................................................ 301
9.1.7.KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ ...................................................................................................... 332
9.1.8.MAKİNE FAKÜLTESİ....................................................................................................................... 376
9.1.9.MİMARLIK FAKÜLTESİ ................................................................................................................... 396
9.1.10.SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ .................................................................................................. 414
9.1.11.REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER................................................................................................. 418
9.2.1.MESLEK YÜKSEK OKULU ............................................................................................................... 421
9.2.2.MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MESLEK YÜKSEKOKULU ...................................................... 425
9.2.3.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ................................................................................................... 427
6
1. GENEL BİLGİLER VE ÖRGÜTLENME
ÖRGÜTLENME
1.1.
TARİHÇE
Üniversitemiz günümüzdeki durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir.
Kondüktör MektebMekteb-i Alisi Dönemi (1911(1911-1922):
Vilayet nafia idarelerinin "fen memuru" (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini
karşılamak amacıyla 1911'de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris'teki "Ecol de Conducteur"ün
müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci
kaydına 22 Ağustos 1911'de başlanmıştır.
Nafia Fen Mektebi Dönemi (1922(1922-1937):
1922 'de okulun adı Nafia Fen Mektebi'ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926'da 2.5 yıla ve 1931'de 3
yıla çıkarılmıştır.
İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937(1937-1969):
Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle Fen memurları ile yüksek
mühendisler arasında oluşan Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle oluşan
boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde
yürürlüğe giren 3074 sayılı Yasa ile Nafia Fen Mektebi lağvedilerek yerine Teknik Okul kurulmuştur. 2
yıllık Fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün
de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.
İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makine bölümleri varken
1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır.
Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu'nun
Maarif Vekaleti'ne devri Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekaleti'nden alınarak Maarif Vekaletine
bağlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadostro Mühendisliği
kurulmuş ve Türkiye'de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949-1950 ders yılında
öğretime başlamıştır. 1951-1952 ders yılından itibaren Teknikerlik kısmı kapatılmıştır.
1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim
sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar ünvanları verilmeye başlanmıştır.
7
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969(1969-1982):
03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası
ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur. 1971'de özel
yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne bağlanmıştır.
Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982(1982-1992):
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile buna bağlanmış olan mühendislik
yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek YüksekYüksek
okulu'nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile Yıldız
Üniversitesi
versitesi adı ile kurulmuştur. Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat,
Fen Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli'nde
bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı
Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar
bölümlerinden oluşmuştur.
Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992(1992- ):
03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak
değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektronik,
Elektrik
İnşaat, Makine ve Kimya-Metal
Metalürji Fakülteleri olarak
dört fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik
Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir.
Günümüzde Üniversitemiz
niversitemiz 9 Fakülte, 2 Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve
17000'i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini
öğretimini sürdürmektedir.
8
1.2. KURULUŞ VE YERLEŞİM (FAKÜLTE, ENSTİTÜ, YÜKSEKOKULLAR
YÜKSEKOKULLAR VE
BULUNDUKLARI YERLER)
YILDIZ MERKEZ KAMPÜS
Beşiktaş tepesindeki koruluk ilk kez I. Ahmed tarafından küçük bir köşk yaptırılarak avlanma
amacıyla kullanılmıştır. II.Abdülhamid tahta çıktığında, kardeşinin ve amcasının saltanatına son
verildiği Dolmabahçe Sarayını güvenli bulmadığından, 1877 yılında Yıldız Sarayı'na taşınmıştır. Yıldız
Sarayı, Osmanlı padişahlarının İstanbul'da devamlı oturduğu dördüncü saray olup, Beşiktaş'ta
sahilden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan yaklaşık
500.000 metrekare yüzölçümü olan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim,
koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür. Bu birleşimin önemli yapıları arasında yer alan Hünkar
Dairesi (Valide Sultan Köşkü veya Hünkar Sofrası adıyla da anılmaktadır.), 1937 yılında Yıldız Teknik
Okulu'nun kurulmasıyla okula verilmiş olup, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük binası olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca, Çukur Saray (Hanım Sultanlar Dairesi), Bekar Sultanlar, Şehzade Köşkleri,
Sünnet Köşkü, Damatlar Dairesi, Agavat, Kileri-i Hümayun da Üniversitemizce kullanılan binalardır.
İletişim Bilgileri: Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-İstanbul; Tel: 0212 259 70 70 (40 Hat).
Fakülteler
Bölümler
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Bölümü
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
İşletme Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Makine Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksekokullar
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Enformatik Bölümü
9
A BLOK
:
B BLOK
:
D BLOK
:
E BLOK
:
F BLOK
:
G BLOK
:
Makine Fakültesi, Enformatik Bölümü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Güvenlik Birimi, EYıldız Koordinatörlüğü, Derslikler.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yıldız Çatı Restaurant, Merkez Laboratuvarı, Bilgisayar Teknik
Servisi, Derslikler.
Mimarlık Fakültesi, Santral.
G1 BLOK
:
Makine Mühendisliği Laboratuvarları.
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Böülmü,
Merkezi Sınav Koordinatörlüğü, Koruma Yaşatma Derneği, Eğitim Planma Ofisi, Taşınır Kayıt
Kontrol Birimi.
Rektörlük Binası, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Personel Daire
Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Danışman Ofisleri.
Matbaa
H BLOK
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
I BLOK
:
Üniversite Kütüphanesi.
K BLOK
:
Sadıka Sabancı Kreşi.
L BLOK
:
Yüksel Sabancı Kültür Merkezi.
M BLOK
:
N BLOK
:
O BLOK
:
Öğrenci - Personel Yemekhanesi, Kantin Café.
Sağlık Hizmetleri, Yıldız-SEM, AB Koordinatörlüğü, Farabi Koordinatörlüğü, Yurt Dışı
Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Mezunlar Koordinatörlüğü.
P BLOK
:
Proje Destek Ofisi.
R BLOK
S BLOK
:
T BLOK
:
U BLOK
:
Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı, BALKAR, Öğrenci Kulüpleri.
Kiler-i Hümayun, ÖREM, DÖSİM, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Uygar
Merkezi, Bakım Onarım Müdürlüğü, Atölyeler.
Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Fakültesi, Oditoryum, İletişim Koord.,
Derslikler.
Makine Fakültesi Ek Binası -1.
U1 BLOK
:
Laboratuvarlar .
V BLOK
:
Makine Fakültesi Ek Binası -2.
Y BLOK
:
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO
Z BLOK
:
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO
10
DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ
Kışlanın bulunduğu alandaki askeri yerleşimin Bizans dönemine kadar uzandığı; bölgenin, askeri ve
saray törenlerine hizmet eden konumda olduğu; İstanbul'un alınması sırasında da askerin
konaklamasına hizmet verdiği ve Sultan Mehmed'in otağının burada kurulmuş olduğu söylenir.
Bu işlevler Osmanlı döneminde de sürdürülmüş, bölge 15.yy'dan itibaren saray ve askeri törenlere
hizmet veren bir alan olmuştur. Davutpaşa Kışla'sı, II.Mahmud'un (1808-1839) Yeniçeri Ocağı'nı
tamamen ortadan kaldırarak yerine oluşturduğu Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı orduya kışla
olarak yapılmıştır. Mimarı Krikor Balyan olduğu tahmin edilen yapının 1826-1827 yılında başlanan
inşaatı 1831-1832'de bitirilmiştir. Kışla, Balkan Savaşı sırasında onarılarak göçmenlerin barınması için
kullanılmış, I.Dünya Savaşı sırasında ise bir askeri hastane açılmış ve hastane 1920'de kapatılmıştır.
Özgün işleviyle günümüze ulaşan Davutpaşa Kışlası, Yıldız Teknik Üniversitesi mülkiyetine verilmesi
(1999 yılında) ile askeri işlevini tamamlayarak, eğitime hizmet veren kışla yapıları arasına katılmıştır.
İletişim Bilgileri: Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler- İstanbul;
Tel : 0212 383 70 70; Faks: 0212 449 15 14
A BLOK
B BLOK
C BLOK
D BLOK
E BLOK
F BLOK
G BLOK
H BLOK
:
:
:
:
:
:
:
:
Kimya-Metalürji Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu
Otağ-ı Hümayun
Tarihi Fırın
Çeşme
Atölye ve Depo Binası
İnşaat Fakültesi
Tekno Park, Kongre Merkezi
I BLOK
K BLOK
L BLOK
M1 BLOK
M2 BLOK
N BLOK
O BLOK
11
:
:
:
:
:
:
:
Yemekhane Binası
Sosyal Tesis ve Açık Yüzme Havuzu
Spor Salonu
Kız Öğrenci Yurdu
Kız Öğrenci Yurdu
Misafirhane
Fen Edebiyat Fakültesi Lab. Binası
Fakülteler
Bölümler
Eğitim Bilimleri Bölümü
Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İlköğretim Bölümü
Türkçe Eğitimi Bölümü
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektronik be haberleşme Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Kontrol ve Otosmasyon Mühendisliği
Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Fizik Bölümü
İstatistik Bölümü
Kimya Bölümü
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Felsefe Bölümü
Sosyoloji Bölümü
Tarih Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Harita Mühendisliği
Sanat Bölümü
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim Tasarımı Bölümü
Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Biyomühendislik Bölümü
Kimya Mühendisliği Bölümü
Kimya-Metalürji Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Matematik Mühendisliği Bölümü
Gıda Mühendisliği Bölümü
Yüksekokullar
Yabancı Diller Yüksek Okulu
Bölümler
Modern Diller Bölümü
Temel İngilizce Bölümü
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Beden Eğitimi Bölümü
Türk Dili Bölümü
12
AYAZAĞA KAMPÜSÜ
Meslek Yüksek Okulu ve Yurtlar bu kampüsde yer almaktadır.
İletişim Bilgileri: Büyükdere Caddesi 80670 Maslak-İstanbul
Maslak
Tel: 0212 285 05 30 (4 Hat); Faks: 0212 276 68 88
13
A BLOK
B BLOK
C BLOK
D BLOK
E BLOK
F BLOK
YA BLOK
YB BLOK
:
:
:
:
:
:
:
:
Kız Turdu, Yönetim Odaları, Depo, Anons Odası
Spor Tesisi
Spor Tesisi
İdari Birimler, Derslikler, Laboratuvarlar, Atölyeler
Sosyal Tesis
Spor Tesisi
Öğrenci Yurdu (kız)
Öğrenci Yurdu(erkek)
Meslek Yüksek Okulu
Teknik Programlar
İktisadi ve İdari Programlar
14
1.3.
YÖNETİCİLER
1.3.1
KİLİT YÖNETİCİLER
Adı ve Soyadı
REKTÖR
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
YÖNETİM REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Salim YÜCE
EĞİTİM-ÖĞRETİM REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
ARAŞTIRMA-PLANLAMA REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Ahmet Göksel AĞARGÜN
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Celal KOCATEPE
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Güler ARAS
İNŞAAT FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU
KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Mustafa BAYRAM
MAKİNE FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. İsmail TEKE
MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAK.DEKANI
Prof.. Dr. Bahri ŞAHİN
SANAT ve TASARIM FAK.DEKANI
Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
Prof. Dr. Faruk YİĞİT
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
Doç. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE
MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ
Doç. Dr. Mesut ŞİMŞEK
MİLLİ SARAYLAR VE TAR.YAP.MYO MÜDÜRÜ
Prof. Dr. M.Cengiz CAN
GENEL SEKRETER
Bahar SİVRİ
1.3.2
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU'NUN
KURULU'NUN YAPISI
Yönetim Kurulu Üyesi
REKTÖR
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANI
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI
İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI
İNŞAAT FAKÜLTESİ DEKANI
KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ DEKANI
MAKİNE FAKÜLTESİ DEKANI
MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANI
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAK.DEKANI
SANAT ve TASARIM FAK.DEKANI
ÜYE
ÜYE
ÜYE
GENEL SEKRETER (RAPORTÖR)
15
Adı ve Soyadı
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
Prof. Dr. Ahmet Göksel AĞARGÜN
Prof. Dr. Celal KOCATEPE
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Prof. Dr. Güler ARAS
Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU
Prof. Dr. Mustafa BAYRAM
Prof. Dr. İsmail TEKE
Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ
Prof. Dr. Bahri ŞAHİN
Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
Prof. Dr. Mehmet AHLATCIOĞLU
Prof. Dr. Murat DEMİRCİOĞLU
Prof. Dr. Salim YÜCE
Bahar SİVRİ
1.3.3
ÜNİVERSİTE SENATOSU'NUN
SENATOSU'NUN YAPISI
Senato Üyeleri
REKTÖR
YÖNETİM REKTÖR YARDIMCISI
EĞİTİM-ÖĞRETİM REKTÖR YARDIMCISI
ARAŞTIRMA-PLANLAMA REKTÖR YARDIMCISI
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.DEKANI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.TEMSİLCİSİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ FAK.TEMSİLCİSİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ DEKANI
İNŞAAT FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ DEKANI
KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
MAKİNE FAKÜLTESİ DEKANI
MAKİNE FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANI
MİMARLIK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAK.DEKANI
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAK.TEMSİLCİSİ
SANAT VE TASARIM FAK.DEKANI
SANAT VE TASARIM FAK.TEMSİLCİSİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ
MİLLİ SARAYLAR VE TAR.YAP.MYO MÜDÜRÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMSİLCİSİ
ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ
RAPORTÖR-GENEL SEKRETER
16
Adı ve Soyadı
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
Prof. Dr. Salim YÜCE
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK
Prof. Dr. Ahmet Göksel AĞARGÜN
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN
Prof. Dr. Celal KOCATEPE
Prof. Dr. Hüseyin ÇAKIR
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Prof. Dr.Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN
Prof. Dr. Güler ARAS
Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU
Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU
Prof. Dr. İ.Kutay ÖZAYDIN
Prof. Dr. Mustafa BAYRAM
Prof. Dr. Mustafa SİVRİ
Prof. Dr. İsmail TEKE
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Prof. Dr. Murat D. SOYGENİŞ
Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ
Prof. Dr. Bahri ŞAHİN
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
Prof. Ahmet ATAN
Prof. Dr. Faruk YİĞİT
Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ
Doç. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE
Doç. Dr. Mesut ŞİMŞEK
Prof. Dr. M.Cengiz CAN
Arş. Gör. Mutlu AKAR
Savaş ÇALIŞIR
Bahar SİVRİ
1.3.4
FAKÜTE YÖNETİM KURULLARI
KURULLARI VE FAKÜLTE KURULLARI
KURULLARI
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. A.Göksel AĞARGÜN (Dekan)
Prof. Dr. A. Göksel AĞARGÜN
Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ
Prof. Dr. Abdürrezzak BOZDOĞAN
Prof. Dr. İrfan ŞİAP
Prof. Dr. İrfan ŞİAP
Doç. Dr. Mehmet Faik YILMAZ
Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ
Doç. Dr. İlhan VARANK
( Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç.Dr.Hasan ÜNAL
Prof. Dr. A.Göksel AĞARGÜN
(Türkçe Eğitimi Bölümü Başkan Vekili)
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN
(İlköğretim Bölümü Başkanı)
Doç. Dr. İlhan VARANK
(Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü Başkanı)
Doç. Dr. Ayşegül PEKSEL
Yrd. Doç. Dr. Gülru YÜKSEL
(Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÜNAL
(İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Eğitimi Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Suzan KAVANOZ
ELEKTRİKELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Celal KOCATEPE (Dekan)
Prof. Dr. Celal KOCATEPE
Prof. Dr. Nizamettin AYDIN
Prof. Dr. Hüseyin ÇAKIR
Prof. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN
Prof. Dr. Nizamettin AYDIN
Prof. Dr. Tülay YILDIRIM
Prof. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN
Doç. Dr. Haluk GÖRGÜN
Prof. Dr. A.Coşkun SÖNMEZ
Doç. Dr. Erkan MEŞE
Prof. Dr. Nurettin UMURKAN
Yrd. Doç. Dr. A.Tevfik İNAN
Prof. Dr. Tülay YILDIRIM
Doç. Dr. Haluk GÖRGÜN
Doç. Dr. Erkan MEŞE
Yrd. Doç. Dr. Recep YUMURTACI
17
FAKÜTE YÖNETİM KURULLARI VE FAKÜLTE KURULLARI (Devam)
FENFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Prof. Dr. Yakup ÇELİK
Doç. Dr. Orhan İÇELLİ
Prof. Dr. Mehmet AHLATÇIOĞLU
Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
Prof. Dr. Kubilay KUTLU
Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
Prof. Dr. Abdürrezzak E.BOZDOĞAN
(Kimya Böl.Bşk)
Doç. Dr. Kasım ŞENER
Prof. Dr. Kubilay KUTLU (Fizik Böl.Bşk)
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Mehmet ÖZKAN
Prof. Dr. İrfan ŞİAP (Matematik Böl.Bşk)
Prof. Dr. Ali Hakan BÜYÜKLÜ
(İstatistik Böl.Bşk)
Prof. Dr. Sündüz KASAR
(Batı Dilleri ve Ede.Böl.Bşk)
Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN
(Biyoloji Böl.Başkanı)
Prof. Dr. Yakup ÇELİK
(Türk Dili ve Ed.Böl.Bşk)
Prof. Dr. M. Sait ÖZERVARLI
(İnsan Top.Bil.Böl.Bşk)
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA (Felsefe Böl.Bşk
Vekili)
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA(Tarih Böl. Bşk
V.)
Prof. Dr. Bedri GENCER (Sosyoloji
Böl.Bşk)
Prof. Dr. Sabiha MANAV YALÇIN
Prof. Dr. Çetin TAŞSEVEN
Prof. Dr. Zekiye ÇINAR
Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
Doç. Dr. Merih SERİN
Yrd. Doç. Dr. Nursel CAN
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Bahri ŞAHİN
Prof. Dr. Bahri ŞAHİN
Prof. Dr. Ahmet D. ALKAN
Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
Prof. Dr. Adnan PARLAK
Prof. Dr. Tamer YILMAZ
Doç. Dr. Yasin ÜST
Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR
Doç. Dr. Fahri ÇELİK
Prof. Dr. Adnan PARLAK
Yrd. Doç. Dr. Serkan EKİCİ
Doç. Dr. Yasin ÜST
Doç. Dr. Fahri ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Serkan EKİCİ
18
FAKÜTE YÖNETİM KURULLARI VE FAKÜLTE KURULLARI (Devam)
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Güler ARAS
Prof. Dr. Güler ARAS
Prof. Dr. Esra DANACIOĞLU
Prof. Dr. Turan YAY
Prof. Dr. İsmail DUYMAZ
Prof. Dr. İsmail DUYMAZ
Doç. Dr. Özden Zeynep OKTAV
Prof. Dr. Esra DANACIOĞLU TAMUR
Doç. Dr. Murat DONDURAN
Prof. Dr. A.Murat DEMİRCİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Esra ÖZTAMAN
Prof. Dr. Gülsün YAY
Prof. Dr. Turan YAY
Prof. Dr.Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY
Doç. Dr. Murat DONDURAN
Yrd. Doç. Dr. Esra ÖZTAMAN
Doç. Dr. Elçin MACAR
İNŞAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU (Dekan)
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU
(Dekan)
Prof. Dr. İrfan COŞKUN
Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN
Prof. Dr. Halil ERKAYA
Prof. Dr. İrfan COŞKUN
Doç. Dr. Bestamin ÖZKAYA
Prof. Dr. Halil ERKAYA
Doç. Dr. Hülya DEMİR
Prof. Dr. Güleda ENGİN
Yrd. Doç. Dr. Bülent İlhan GONCAOĞLU
Prof. Dr. Şerif HEKİMOĞLU
Arş. Gör. Muzaffer BÖREKÇİ
Prof. Dr. Fatmagül BATUK
Filiz Hanım (Raportör)
Doç. Dr. Yaşar AVŞAR
Doç. Dr. Ali KOÇAK
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞAKAR
Arş. Gör. Muzaffer BÖREKÇİ
Filiz Hanım (Raportör)
KİMYA METALÜ
METALÜRJİ FAKÜLTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa BAYRAM (Dekan)
Prof. Dr. Mustafa BAYRAM (Dekan)
Prof. Dr. Mualla ÖNER
Prof. Dr. Mualla ÖNER
Prof. Dr. Ahmet EKERİM
Prof. Dr. Ahmet EKERİM
Prof. Dr. Mustafa SİVRİ
Prof. Dr. Ülker BEKER
Doç. Dr. Sevil YÜCEL
Prof. Dr. Mehmet PALA
Doç. Dr. İbrahim EMİROĞLU
Prof. Dr. Mustafa SİVRİ
Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN
Prof. Dr.Ahmet TOPUZ
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
Doç. Dr. İbrahim EMİROĞLU
Doç. Dr. Sibel DAĞLILAR
Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN
19
FAKÜTE YÖNETİM KURULLARI VE FAKÜLTE KURULLARI (Devam)
MAKİNE
MAKİNE FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof. Dr.İsmail TEKE
Prof. Dr. İsmail TEKE
Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL
Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL
Prof. Dr. Faruk YİĞİT
Prof. Dr. Faruk YİĞİT
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Doç. Dr. Muammer ÖZKAN
Doç. Dr. Ahmet DAĞDAŞ
Doç. Dr. Ahmet DAĞDAŞ
Doç. Dr. Semih ÖNÜT
Yrd. Doç.Dr. İbrahim EREN
Doç. Dr. Muammer ÖZKAN
Araş. Gör. Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM
Araş. Gör. Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM
MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ
Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ
Prof. Dr. Ayşenur ÖKTEN
Prof. Dr. Rengin ÜNVER
Prof. Dr. İlhan ALTAN
Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ
Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK
Prof. Dr. Betül ŞENGEZER
Doç. Dr. Ömür BARKUL
Prof. Dr. Can BİNAN
Doç. Dr. Asuman TÜRKÜN
Prof. Dr. Ayşe BALANLI
Yard. Doç. Dr. Z. Gül ÜNAL
Doç. Dr. İbrahim B. DAĞGÜLÜ
Arş. Gör. Dr. Ebru SEÇKİN
Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU
Nezaket YILDIZ ( Raportör )
Yard. Doç. Dr. Ayfer YAZGAN
Nezaket YILDIZ ( Raportör )
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
Prof. Dr. Oğuzhan ÖZCAN
Prof. Dr. Oğuzhan ÖZCAN
Prof. Dr. M. Turan AKSOY
Prof. Dr. M. Turan AKSOY
Prof. Ahmet ATAN
Prof. Ahmet ATAN
Doç. Eylem ARICA
Doç. Eylem ARICA
Doç. Dr. Koray SAZLI
Doç. Dr. Koray SAZLI
Yrd. Doç. Aslıhan ERUZUN ÖZEL
Yrd. Doç. Dr. Simge Esin ORHUN
Yrd. Doç. N. Özgül TURGAY
20
1.3.5
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULLARI VE ENSTİTÜ KURULLARI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Enstitü Yönetim Kurulu
Enstitü Kurulu
Prof. Dr. Faruk YİĞİT
Prof. Dr. Salim YÜCE
Doç. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE
Prof. Dr.Nizamettin AYDIN
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Prof. Dr.Oya KALIPSIZ
Prof. Dr. Faruk YİĞİT
Prof. Dr. Salim YÜCE
Doç. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE
Prof. Dr.Nizamettin AYDIN
Doç. Dr. İlhan VARANK
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
Prof. Dr. Yaşar NUHOĞLU
Prof. Dr. Celal KOCATEPE
Prof. Dr. Tülay YILDIRIM
Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL
Prof. Dr. Kubilay KUTLU
Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
Prof. Dr. Adnan PARLAK
Prof. Dr.Muhammet ARICI
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN
Prof. Dr.Halil ERKAYA
Prof. Dr.İrfan COŞKUN
Prof. Dr.Ali Hakan BÜYÜKLÜ
Prof. Dr. Abdürrezzak BOZDOĞAN
Prof. Dr. Mualla ÖNER
Doç. Dr. Haluk GÖRGÜN
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Prof. Dr. Faruk YİĞİT
Prof. Dr. İrfan ŞİAP
Prof. Dr. Mustafa SİVRİ
Prof. Dr. Ahmet EKERİM
Prof.Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN
Prof. Dr.İsmail KOCAÇALIŞKAN
Prof. Dr.Hüseyin CENGİZ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
Enstitü Yönetim Kurulu
Enstitü Kurulu
Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ (Müdür)
Yrd. Doç. Dr. Tuncay SEVİNDİK
Yrd. Doç. Dr. Süleyman DOĞAN
Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU
Prof. Dr. Füsun ATASEVEN
Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ
Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ
Yrd. Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK
Yrd. Doç. Dr. Süleyman DOĞAN
Prof. Dr.A.Murat DEMİRCİOĞLU
Doç. Dr. Fatmagül DEMİREL
Prof. Dr. Turan YAY
Prof. Dr. İsmail DUYMAZ
Prof. Ahmet ATAN
Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ
Prof. Dr. Füsun ATASEVEN
Yrd. Doç. Dr. Gülru YÜKSEL
Prof. Dr. Esra DANACIOĞLU
Prof. Dr. Yakup ÇELİK
Prof. Dr. M. Sait ÖZERVARLİ
Prof. Dr. Neşet TOKU
21
1.3.6
MESLEK
YÜKSEK
OKULLARI
OKULLARI
YÖNETİM
KURULLARI
VE
KURULLARI
MESLEK YÜKSEK OKULU
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri
Yüksekokul Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK
Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK
Yrd. Doç. Dr. Mesut ŞİMŞEK
Yrd. Doç. Dr. Mesut ŞİMŞEK
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan AVCIATA
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan AVCIATA
Öğr. Gör. Dr. Ersoy ÖZ
Doç. Dr. K. Batu TUNAY(Üye)
Öğr. Gör. Taylan ENGİN
İkt.ve İdari Prog.Böl.Bşk.
Öğr. Gör. Elif KARA ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Dr.Selçuk ALP(Üye)
Tek. Prog. Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Tekin ÖZÜBEK(Üye)
Öğr. Gör. Kamelya KAVAKLI(Üye)
Öğr. Gör. Dr. Erol YAVUZ(Üye)
Öğr. Gör. Murat SİLPAGAR(Üye)
Öğr. Gör. Sevim ŞENOL(Üye)
Öğr. Gör. Dr. Fatih YILMAZ(Üye)
Öğr. Gör. Burak SATAR(Üye)
Öğr. Gör. Osman KOÇ(Üye)
Öğr. Gör. Erol MUZIR(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Rabia ÖZAKIN(Üye)
Öğr. Gör. Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ(Üye)
Öğr. Gör. İsmail ÜSTÜN(Üye)
Öğr. Gör. Fehmi GÜÇLÜ(Üye)
Öğr. Gör. Namık KUTLU(Üye)
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri
Yüksekokul Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. M. Cengiz CAN (Müdür)
Prof. Dr. M. Cengiz CAN (Müdür)
Prof. Dr. Can BİNAN
Yrd. Doç. Dr. Rabia ÖZAKIN
Yrd. Doç. Dr. Rabia ÖZAKIN
Yrd. Doç. Dr. Uzay YERGÜN
Yrd. Doç. Dr. Uzay YERGÜN
Yrd. Doç. Dr. Aynur ÇİFTÇİ
Yrd. Doç. Dr. Faruk TUNCER
Elife IŞIK (Raportör)
Yrd. Doç. Dr. Aynur ÇİFTÇİ
Elife IŞIK (Raportör)
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri
Yüksekokul Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE
Doç. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE
Öğr. Gör. A. Zeynep KIVANÇ
Öğr. Gör. A.Zeynep KIVANÇ
Öğr. Gör. Dr. Aydın BALYER
Öğr. Gör. Dr. Aydın BALYER
Öğr. Gör. Sibel ELVERİCİ
Öğr. Gör. Sibel ELVERİCİ
Öğr. Gör. Talha Ağyar ALTUNAY
Öğr. Gör. Talha Ağyar ALTUNAY
Öğr. Gör. Melda BİTİGEN
Okutman Betül ÖZEL
22
MYO
23
Maaş ve
Otomasyon
Şube Md.
Harcırah ve
Tedavi Şube
Müdürlüğü
Kreş
Müdürlüğü
Yurt
Müdürlüğü
Sağlık Hizm.
Şube Md.
(Başhekimlik)
İç Kontrol
Müdürlüğü
Stratejik
Planlama
Müdürlüğü
MuhasebeKesin Hesap
Şube Md.
Bütçe ve
Perf. Prog.
Şube Mü.
Strateji Gel. Daire
Bşk.
İÇ DENETİM BİRİMİ
Sağlık Kül ve Spor
Daire Bşk.
İdari
Personel
Şube Md.
Kadro ve İst.
Akademik
Şube Md.
Personel Daire
Bşk.
Ayniyat Şube
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Şube
Müdürlüğü
Öğrenci ve
Not İşleri
Şube Md.
Öğrenci İşleri
Daire Bşk.
REKTÖR YARD.
Sosyal
Hizmetler
Şube Md.
Kullanıcı
Hizm. Şube
Müdürlüğü
Kütüphane ve Dök.
Daire Bşk.
GENEL SEKRETER
REKTÖR YARD.
Eğitim Sınav
ve Akademik
Şube Md.
Destek
Hizmetleri
Şube Md.
Satın Alma
Şube
Müdürlüğü
Bilgi İşlem
Şube
Müdürlüğü
Enstitüler İdari
Örgütü
Yüksekokullar İdari
Örgütü
İdari ve Mali İşler
Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire
Bşk.
Fakülteler İdari
Örgütü
REKTÖR YARD.
REKTÖR
Küçük
Onarımlar
Şube Md.
Büyük
Onarımlar
Şube Md.
Yapı İşleri Daire
Bşk.
Avrupa Birliği Ofisi
Koordinatörlüğü
Basımevi
Müdürlüğü
Döner Sermaye
İşletme Md.
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Basın, Tanıtım ve
Halkla İliş. Koord.
Bilimsel Arş. Proj.
Koordinatörlüğü
Hukuk Müşavirliği
Savunma
Uzmanlığı
1.4.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTESİ İDARİ ÖRGÜT YAPISI
YAPISI
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Elektrik-Elektronik
Fakültesi
24
Sanat ve Tasarım
Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Makine Fakültesi
Kimya - Metalürji
Fakültesi
İnşaat Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fak.
Gemi İnşaatı ve
Denizcilik Fakültesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Meslek Yüksek Okulu
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Yüksek
Okulu
Milli Saraylar ve
Tarihi Yapılar Y. O.
YÜKSEKOKULLAR
ENSTİTÜLER
REKTÖR YARD.
FAKÜLTELER
REKTÖR YARD.
REKTÖR
Türk Dili Bölümü
Enformatik Bölümü
Beden Eğitimi
Bölümü
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Bölümü
BÖLÜMLER
REKTÖR YARD.
Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Vedat Koşal Müzik Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Uluslararası Kentsel Çalışmalar
Araştırma Merkezi
Ulaştırma Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Türkiye Toplumsal ve Ekonomik
Tarih Araştırmaları Merkezi
Turizm Alanları Yönetimi Uygulama
ve Araştırma Merkezi
Tarihi Mirası Koruma Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Stratejik Araştırma Merkezi
Küresel İncelemeler Uygulama ve
Araştırma Merkezi
İnsan Kaynaklarını Geliştirme
Merkezi
Fotoğrafçılık Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi
Balkan İleri Döküm Teknolojileri
Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Uygulama ve Araştırma Merkezi
UYG. VE ARAŞ.
MERKEZLERİ
1.5.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK
AKADEMİK ÖRGÜT YAPISI
2. İNSAN KAYNAKLARI
2.1. AKADEMİK PERSONEL
PERSONEL
2.1.1 ÖĞRETİM ELEMANLARININ
ELEMANLARININ DAĞILIMI
ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİNİN İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
STATÜ
AKADEMİK
İSTİHDAM TÜRÜ
ADET
KADROLU*
1713
SÖZLEŞMELİ(YABANCI UYRUKLU)
KADROLU
1721
8
788
SÖZLEŞMELİ 4-B
İDARİ
TOPLAM
2
801
SÖZLEŞMELİ 4-C
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)(Canlı Model)
1
DAİMİ İŞÇİ
(SKS 2, Döner Ser 6, İdari Mali İşl. 2)
10
TOPLAM
2522
*Ayrıca 102 geçici araştırma görevlisi atanmıştır.
Üniversitemizdeki personelin % 68 i öğretim elemanı,%32'si idari personelden oluşmaktadır.
Oransal
dağılımı grafik-1' de gösterilmiştir.
ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİNİN ORANSAL DAĞILIM I
GRAFİK-1
İDARİ
32%
AKADEMİK
68%
25
YILLAR İTİBARİYLE ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
TABLOTABLO-2
YILLAR
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETİM ÜYESİ
SAYISI
ÖĞRETİM ÜYESİNE
DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
2001 - 2002
17016
450
37,81
2002 - 2003
17414
444
39,22
2003 - 2004
19421
467
41,58
2004 - 2005
19599
484
40,49
2005 - 2006
20461
492
41,58
2006 - 2007
21440
556
38,56
2007 - 2008
21026
582
36,12
2008 - 2009
23266
617
37,7
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
22690
24228
31268
646
721
798
35,12
33,6
39,18
YILLAR İTİBARİYLE ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
TABLOTABLO-3
YILLAR
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETİM ELEMANI
SAYISI
ÖĞRETİM ELEMANINA
DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
2001 - 2002
17016
1251
13,6
2002 - 2003
17414
1328
13,11
2003 - 2004
19421
1393
13,94
2004 - 2005
19599
1408
13,91
2005 - 2006
20461
1444
14,16
2006 - 2007
21440
1459
14,69
2007 - 2008
21026
1447
14,53
2008 - 2009
23266
1444
16,11
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
22690
24228
31268
1483
1599
1721
15,3
15,15
18,16
26
2.1.2
KADROLU ÖĞRETİM ELEMANLARININ
ELEMANLARININ FAKÜLTE, ENSTİTÜ,
ENSTİTÜ, YÜSEKOKUL,
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
YÜKSEKOKULLARI SAYISAL DAĞILIMI
Üniversitemizde çalışan 1483 kadrolu öğretim elemanının unvanlar itibariyle dağılımı aşağıdadır.
PROF.
DOÇ.
YRD.DOÇ.
ÖĞR.
GÖR.
OKUT.
57
41
71
6
__
102
7
__
284
27
13
41
2
__
47
3
__
133
27
23
42
__
__
48
4
__
144
27
19
47
2
__
63
2
__
160
7
6
9
__
__
24
1
__
47
__
__
__
__
__
7
__
__
7
__
__
__
__
__
2
__
__
2
1
2
10
41
__
__
9
__
63
18
12
50
4
__
71
1
__
156
26
32
50
__
__
59
4
__
171
23
17
21
__
__
45
__
__
106
4
3
12
15
4
28
2
__
68
__
__
__
90
66
__
6
__
162
Rektörlük
__
__
4
4
17
6
13
2
46
Eğitim Fakültesi
5
12
39
3
__
28
__
__
87
Milli Saraylar ve
Tarihi MYO.
__
__
__
2
__
__
1
__
3
222
180
396
169
87
530
53
2
1639
BİRİM
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Mimarlık
Fakültesi
Kimya-Metalürji
Fakültesi
Makine
Fakültesi
Gemi İnş.ve
Denizcilik Fakültesi
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Meslek
Yüksekokulu
Elektrik-Elektronik
Fakültesi
İnşaat Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Sanat ve Tasarım
Fakültesi
Yabancı Diller
Yüksekokulu
TOPLAM
27
ARŞ.
UZMAN E.Ö.PL. TOPLAM
GÖR.
2.1.3
YABANCI
UYRUKLU
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ELEMANLARININ
SAYISI
SAYISI
VE
YAPTIKLARI BÖLÜMLER
İsim
UNVAN
Çalıştığı Birim
Uyruğu
Melahat BAGHIROVA
Yrd. Doç. Dr.
Kimya-Metalürji
Fakültesi
Azerbaycan
Adil
ALLAHVERDİYEV
Prof. Dr.
Kimya-Metalürji
Fakültesi
Azerbaycan
Surkhay D.AKBAROV
Prof. Dr.
Makine Fakültesi
Azerbaycan
Bakyt MOMUNKULOV
Öğr. Gör.
Sanat ve Tasarım
Fakültesi
Kırgızistan
Ricardo Moyano CAPOLLINO Öğr. Gör.
Sanat ve Tasarım
Fakültesi
İtalya
Stefan De LENG
Öğr. Gör.
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Hollanda
Eoin Paul GOUGH
Öğr. Gör.
Yabancı Diller
Yüksekokulu
İrlanda
Janet EKSTRACT
Öğr. Gör.
Eğitim Fakültesi
ABD
2.1.4 AKADEMİK KADROLARA YAPILAN
YAPILAN YÜKSELTME VE ATAMALAR
I- Açıktan Atanan Öğretim Elemanlarının Unvanlı Dağlımı
Unvan
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Araştırma Görevlisi
Uzman
Eğt. Öğr. Planlamacısı
Toplam
Adet
2
3
23
12
3
92
12
147
IIII- Yükseltme Ölçütlerine Göre Atanan Öğretim Elemanlarının Unvanlı Dağılımı
Unvan
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Toplam
Adet
20
57
36
113
28
GÖREV
IIIIII- Üniversitemize Naklen Atanan Öğretim Elemanlarının Unvanlı Dağılımı
Unvan
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Uzman
Okutman
Toplam
Adet
11
8
8
3
63
2
__
95
29
YÜKSEKÖĞRETİM
KANUNUNUN
35.
MADDESİ
MADDESİ
KAPSAMINDA
DİĞER
ÜNİVERSİTELERDEN
ÜNİVERSİTELERDEN GELEN VE DİĞER ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLEN ÖĞRETİM
ELEMANLARININ SAYISI VE ÜNİVERSİTELERİN İSİMLERİ
SAYI
2
3
1
2
1
3
1
4
2
3
1
3
2
1
2
2
1
2
2
3
4
3
1
2
2
4
3
1
3
1
4
2
3
2
1
2
1
4
1
SAYI
ÜNİVERSİTE ADI
Abdullah Gül Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv.
Karabük Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv.
Kastamonu Üniversitesi
Konya Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniv.
Rize Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÜNİVERSİTE ADI
30
1
4
1
3
1
95
Trakya Üniversitesi
Tunceli Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
TOPLAM
31
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 40. MADDESİ KAPSAMINDA DİĞER ÜNİVERSİTEÜNİVERSİTELERDEN
GELEN
VE
DİĞER
ÜNİVERSİTELERE
GÖNDERİLEN
ÖĞRETİM
ELEMANLARININ SAYISI
SAYISI VE ÜNİVERSİTELERİN İSİMLER
2011/2012 EğitimEğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize dışarıdan gelen kadrolu öğretim elemanı
dağılımı; 4040-a: 41 4040-b: 1 4040-d: 9 olup toplam sayı 51’dir.
Kurum Adı
40/a
İstanbul Üniv.
Galatasary Üni.
Fatih Üniv.
Bezmialem Vakıf Üniv.
İst.Kemerburgaz Üniv.
Yeditepe Üniv.
Koç Üniv.
Okan Üniv.
Fatih Sultan Mehmet Üniv.
İstanbul Bilgi Üniv.
İstanbul Kültür Üniv.
Haliç Üniv.
İstanbul Tic. Üniv.
Kadir Has Üniv.
İstanbul Tekn.Üniv.
Ankara Üniv.
Kırklareli Üniv.
Trakya Üniv.
Uludağ Üniv.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.
Yıldırım Beyazıt Üniv.
Yalova Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniv.
Balıkesir Üniv.
Yeni Yüzyıl Üniv.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Marmara Üniv.
TOPLAM
7
3
1
1
1
3
1
3
2
2
1
1
1
1
1
GENEL TOPLAM
40/b
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
9
41
1
51
32
40/d
9
2011/2012 Üniversitemizden diğer üniversitelere giden kadrolu
kadrolu öğretim elemanı dağılımı; 4040a:199 4040-b:6 4040-c: 22 4040-d:31 olup toplam sayı 258’dir.
4040-a
KURUM ADI
SAYI
Bahçeşehir Üniv.
Haliç Üniv.
Doğuş Üniv.
Kadir Has Üniv.
Okan Üniv.
Fatih Üniv.
İstanbul Aydın Üniv.
Yeditepe Üniv.
Sabahattin Zaim Üniv.
İstanbul Arel Üniv.
Sabancı Üniv.
Koç Üniv.
Özyeğin Üniv.
İstanbul Tic. Üniv.
İsanbul Gelişim Üniv.
İstanbul Bilgi Üniv.
İstanbul Kültür Üniv.
Fatih Sultan Mehmet Üni.
Gedik Üniv.
Işık Üniv.
Maltepe Üniv.
İTÜ
İstanbul Üniv.
Mimar Sinan Üniv.
Boğaziçi Üniv.
Marmara Üniv.
Galatasaray Üniv
22
13
13
5
9
15
14
26
1
6
1
1
2
5
2
1
3
1
3
6
10
15
1
2
6
11
5
TOPLAM
199
4040-b
KURUM
SAYI
Fatih Üniv.
İsanbul Gelişim Üniv.
Yalova Üniv.
Mardin Artuklu Üniv.
Abdullah Gül Üniv
Dokuz Eylül Üniversitesi
1
1
1
1
1
1
TOPLAM
6
33
4040-c
KURUM
SAYI
Harp Akademileri Komt.
Genelkurmay Başkanlığı
Deniz Kuvvetleri Komt.
Hava Kuvvetleri Komt.
1
3
4
14
TOPLAM
22
4040-d
KURUM
SAYI
ODTÜ
Gebze Yükse Tekn.Enst.
Yalova Üniv.
Anadolu Üniv.
Erciyes Üniv.
Namık Kemal Üniv.
Uludağ Üniv.
Dumlupınar Üniv.
Gazikent Üniv.
TOBB Ekonomi ve Tekn.
Süleyman Demirel Üniv.
Yeni Yüzyıl Üniv.
Gazi Üniv.
Ege Üniv.
Sakarya Üniv.
1
1
1
1
1
1
1
2
16
1
1
1
1
1
1
TOPLAM
31
34
3. ÖĞRENCİ İŞLERİ
3.1.
20102010-2011
ENSTİTÜ,
EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM
YÜKSEKOKUL
VE
YILINDA
MESLEK
ÖĞRENCİLERİN
ÖĞRENCİLERİN
YÜKSEKOKULLARA
YÜKSEKOKULLARA
FAKÜLTE,
SAYISAL
DAĞILIMI:
TOPLAM
YÜKSEKOKUL / FAKÜLTE / ENSTİTÜ
GENEL
TOPLAM
K
E
YILDIZ MESLEK YÜKSEKOKULU
903
1.545
2.448
MİLLİ SARAYLAR TARİHİ YAPILAR MYO
102
49
151
ÖNLİSANS TOPLAMI
1.005
1.594
2.599
EĞİTİM FAKÜLTESİ
335
298
633
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
395
2.645
3.040
1.553
976
2.529
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
33
961
994
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1.088
1.133
2.221
785
2.857
3.642
1.358
1.407
2.765
MAKİNE FAKÜLTESİ
581
3.287
3.868
MİMARLIK FAKÜLTESİ
873
561
1.434
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
255
303
558
LİSANS TOPLAMI
7.256
14.428
21.684
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
1.233
2.003
3.236
471
421
892
LİSANSÜSTÜ TOPLAMI
1.704
2.424
4.128
ÜNİVERSİTE TOPLAMI
9.965
18.446
28.411
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Not:
Not Öğrenci sayıları 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle çıkarılmıştır.
35
3.2.
ÖSYS’DE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN
ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYE
İLGİSİ
Yüzdelik Dilim
Sırası
2011 YILI EN DÜŞÜK
Puan
Yüzdelik Dilim
Sırası
2011 YILI EN YÜKSEK
Puan
KONTENJAN TÜRÜ
Okul Birincisi
KONTENJAN
Genel
Y-YGS / Y
Y--LYS PUAN
TÜRÜ
FAKÜLTE /
PROGRAM
ÖĞRENİM SÜRESİ
2011-ÖSYS sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin program bazında puan
türleri, en yüksek-en düşük puanları ile başarı sırası aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri
Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
4
4
4
65
YGS-1
DİL-1
55
TM-3
50
2
2
2
Genel
444.040
157
-
400.494
954
-
Okul
Birincisi
398.604
1.032
-
397.342
1.081
-
Genel
493.115
525
-
472.187
786
-
Okul
Birincisi
458.673
1.699
-
442.936
2.565
-
Genel
486.655
5.517
-
460.413
14.704
-
Okul
Birincisi
459.256
15.294
-
453.988
17.963
-
Genel
515.784
8.932
-
491.751
18.672
-
Okul
Birincisi
483.362
16.348
-
470.606
28.608
-
Genel
494.201
17.569
-
477.216
25.533
-
Okul
Birincisi
469.656
29.062
-
430.893
49.584
Genel
476.254
25.994
-
461.975
32.887
-
Okul
Birincisi
422.838
47.027
-
361.780
89.571
-
Genel
515.756
8.940
-
495.352
17.040
-
OkulBirincisi 484.672
21.975
-
475.483
26.328
-
Genel
501.107
14.615
-
474.931
26.578
-
OkulBirincisi 447.142
40.595
-
-
-
-
ELEKTRİKELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar
Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
4
4
Elektrik Mühendisliği
(İÖ)
4
Elektronik ve
HaberleşmeMühendisliği
4
Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
85
130
130
110
40
3
4
4
3
1
36
FENFEN-EDEBİYAT
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
381.986
77.672
-
-
-
-
-
-
-
435.128
49.997
-
374.792
96.993
-
-
-
-
-
-
-
Genel
414.187
57.802
-
370.146
85.898
-
Okul
Birincisi
326.167 124.294
-
-
-
-
Genel
456.964
37.285
-
416.852
61.918
-
Okul
Birincisi
385.685
86.737
-
353.348 120.191
-
Genel
437.194
4.155
-
282.506
20.457
-
-
-
-
-
-
-
460.195
3.682
-
443.419
7.822
-
-
-
-
-
-
-
Genel
Fizik
4
MF-2
95
3
Okul
Birincisi
Genel
İstatistik
Kimya
Matematik
MütercimTercümanlık
(Fransızca)
4
4
4
4
MF-1
MF-2
MF-1
DİL-1
85
100
100
40
3
3
3
1
Okul
Birincisi
Okul
Birincisi
Genel
Türk Dili ve
Edebiyatı
4
TS-2
40
1
Okul
Birincisi
37
298.221 161.223
-
Yüzdelik Dilim
Sırası
2011 YILI EN DÜŞÜK
Puan
Yüzdelik Dilim
Sırası
2011 YILI EN YÜKSEK
Puan
KONTENJAN TÜRÜ
Okul Birincisi
Genel
Y-YGS / Y
Y--LYS PUAN
TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
FAKÜLTE /
PROGRAM
KONTENJAN
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri
Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri
Mühendisliği (İÖ)
Gemi Makineleri
İşletme Mühendisliği
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
75
75
55
2
2
2
Genel
495.426
17.006
-
486.010
21.350
-
Okul
Birincisi
470.753
28.551
-
457.397
35.226
-
Genel
485.935
21.380
-
469.370
29.212
-
Okul
Birincisi
443.195
42.721
-
421.130
55.294
-
Genel
477.246
25.513
-
446.370
41.006
-
Okul
Birincisi
385.328
70.857
-
-
-
-
Genel
436.973
30.068
-
413.357
53.077
-
Okul
Birincisi
368.919 115.799
-
270.550 350.011
-
Genel
416.531
49.406
-
395.753
75.415
-
-
-
-
-
-
-
Genel
482.161
8.199
-
421.205
44.351
-
Okul
Birincisi
334.430 158.688
-
269.705 353.567
-
Genel
461.675
14.776
-
436.340
28.575
-
Okul
Birincisi
412.089
48.770
-
405.253
56.237
-
Genel
433.788
47.944
-
410.995
61.706
-
Okul
Birincisi
328.218 125.905
-
-
-
-
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
Siyaset Bilimleri ve
Uluslarası İlişkiler
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
100
100
85
75
3
3
3
2
Okul
Birincisi
İNŞAAT FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
4
MF-4
65
2
38
Genel
Çevre Mühendisliği
(İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
(İÖ)
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği
(İÖ)
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
65
130
130
100
100
2
4
4
3
3
409.257
62.859
-
380.692
83.526
-
-
-
-
-
-
-
Genel
493.752
17.802
-
485.797
21.455
-
Okul
Birincisi
472.726
27.653
-
456.812
35.521
-
Genel
485.751
21.474
-
471.250
28.300
-
Okul
Birincisi
454.546
36.662
-
415.919
58.511
-
Genel
456.457
35.709
-
429.418
50.478
-
Okul
Birincisi
417.663
57.439
-
359.717 102.800
-
Genel
429.391
50.500
-
409.272
62.843
-
Okul
Birincisi
361.217
90.090
-
-
-
-
Genel
488.330
20.324
-
466.938
30.441
-
Okul
Birincisi
457.877
34.951
-
454.932
36.476
-
Genel
479.967
24.191
-
455.150
36.349
-
Okul
Birincisi
433.316
48.230
-
400.694
68.603
-
Genel
481.305
24.782
-
463.526
33.752
-
Okul
Birincisi
455.993
37.806
-
430.619
52.772
-
Okul
Birincisi
KİMYAKİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ
Biyomühendislik
Kimya Mühendisliği
Matematik
Mühendisliği
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-1
45
95
95
2
3
3
39
Matematik
Mühendisliği (İÖ)
Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği (İÖ)
4
4
4
MF-1
MF-4
MF-4
95
95
95
3
3
3
Yüzdelik Dilim
Sırası
2011 YILI EN DÜŞÜK
Puan
Yüzdelik Dilim
Sırası
2011 YILI EN YÜKSEK
Puan
KONTENJAN TÜRÜ
Okul Birincisi
Genel
Y-YGS / Y
Y--LYS PUAN
TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
FAKÜLTE /
PROGRAM
KONTENJAN
Genel
463.360
33.851
-
445.875
43.558
-
Okul
Birincisi
429.438
53.510
-
-
-
-
Genel
471.320
28.272
-
443.363
42.631
-
Okul
Birincisi
376.442
77.535
-
336.343 115.878
-
Genel
443.021
42.818
-
419.535
56.295
-
-
-
-
-
-
-
Genel
515.481
9.032
-
494.012
17.675
-
Okul
Birincisi
489.173
19.903
-
484.944
21.849
-
Genel
493.938
17.712
-
483.700
22.455
-
Okul
Birincisi
464.779
31.513
-
459.443
34.166
-
Genel
503.729
13.500
-
476.702
25.784
-
Okul
Birincisi
460.153
33.762
-
436.762
46.295
-
Genel
476.481
25.896
-
462.897
32.472
-
Okul
Birincisi
433.483
48.144
-
376.348
77.597
-
Genel
512.523
10.076
-
498.639
15.687
-
Okul
Birincisi
491.053
18.997
-
-
-
-
Genel
497.770
16.030
-
488.676
20.132
-
Okul
Birincisi
472.329
27.819
-
-
-
-
Okul
Birincisi
MAKİNE
MAKİNE FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
(İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
(İÖ)
Mekatronik
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği (İÖ)
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
75
75
240
240
30
30
2
2
6
6
1
1
40
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık
4
Şehir ve Bölge
Planlama
3.3.
4
MF-4
MF-4
130
60
4
2
Genel
506.093
12.563
-
492.137
18.496
-
Okul
Birincisi
488.787
20.079
-
476.694
25.792
-
Genel
463.242
32.293
-
431.505
49.223
-
Okul
Birincisi
399.200
69.669
-
387.432
78.292
-
ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANLARI
ORANLARI
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Kontenjan
(*) Kesin
Kayıt
Yaptıran
(**)
Doluluk
Oranı (%)
Alternatif Enerji Kaynakları
30
31
103
Bankacılık ve Sigortacılık
50
50
100
Basım ve Yayın Teknolojileri
25
25
100
Bilgisayar Programcılığı
40
40
100
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
40
40
100
Elektronik Teknolojisi
40
40
100
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
40
40
100
Emlak ve Emlak Yönetimi
40
40
100
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ)
40
40
100
Harita ve Kadastro
40
40
100
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
40
40
100
İnşaat Teknolojisi
40
40
100
İş Sağlığı ve Güvenliği
25
25
100
Makine
40
40
100
Makine (İÖ)
40
40
100
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
40
40
100
YÜKSEKOKUL / PROGRAM
YILDIZ MESLEK YÜKSEKOKULU
41
Seramik, Cam ve Çinicilik
20
20
100
Turizm ve Otel İşletmeciliği
40
40
100
670
671
100
40
39
98
40
39
98
710
710
100
TOPLAM
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Mimari Restorasyon
TOPLAM
ÖNLİSANS TOPLAMI
(*) Ek kontenjanla kayıt yaptıranlar dahil edilmiştir.
(**) Doluluk Oranı: (Kesin Kayıt Yaptıran / Kontenjan) x 100
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Kontenjan
(*) Kesin
Kayıt
Yaptıran
(**)
Doluluk
Oranı (%)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
67
64
96
İngilizce Öğretmenliği
57
57
100
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
52
52
100
176
173
98
Bilgisayar Mühendisliği
88
86
98
Elektrik Mühendisliği
134
134
100
Elektrik Mühendisliği (İÖ)
134
134
100
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
113
113
100
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
41
39
95
510
506
99
Fizik
98
92
94
İstatistik
88
88
100
FAKÜLTE / PROGRAM
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TOPLAM
ELEKTRİKELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
TOPLAM
FENFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
42
Kimya
103
102
99
Matematik
103
100
97
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
41
31
76
Türk Dili ve Edebiyatı
41
41
100
474
454
96
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
77
77
100
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İÖ)
77
75
97
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
57
56
98
211
208
99
TOPLAM
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
TOPLAM
(*) Ek kontenjanla kayıt yaptıranlar dahil edilmiştir.
(**) Doluluk Oranı: (Kesin Kayıt Yaptıran / Kontenjan) x 100
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Kontenjan
(*) Kesin
Kayıt
Yaptıran
(**) Doluluk
Oranı (%)
İktisat
103
103
100
İktisat (İÖ)
103
103
100
İşletme
88
87
99
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
77
76
99
371
369
99
Çevre Mühendisliği
67
66
99
Çevre Mühendisliği (İÖ)
67
66
99
İnşaat Mühendisliği
134
133
99
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
134
133
99
FAKÜLTE / PROGRAM
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TOPLAM
İNŞAAT FAKÜLTESİ
43
Harita Mühendisliği
103
102
99
Harita Mühendisliği (İÖ)
103
102
99
608
602
99
Biyomühendislik
47
47
100
Kimya Mühendisliği
98
97
99
Matematik Mühendisliği
98
97
99
Matematik Mühendisliği (İÖ)
98
97
99
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
98
97
99
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
98
98
100
537
533
99
TOPLAM
KİMYAKİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ
TOPLAM
(*) Ek kontenjanla kayıt yaptıranlar dahil edilmiştir.
(**) Doluluk Oranı: (Kesin Kayıt Yaptıran / Kontenjan) x 100
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Kontenjan
(*) Kesin
Kayıt
Yaptıran
(**) Doluluk
Oranı (%)
Endüstri Mühendisliği
77
77
100
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
77
76
99
Makine Mühendisliği
246
244
99
Makine Mühendisliği (İÖ)
246
246
100
Mekatronik Mühendisliği
31
31
100
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
31
31
100
708
705
100
FAKÜLTE / PROGRAM
MAKİNE FAKÜLTESİ
TOPLAM
44
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık
134
134
100
Şehir ve Bölge Planlama
62
62
100
196
196
100
İletişim Tasarımı
15
15
100
Dans
10
8
80
Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı
10
10
100
Müzik Toplulukları
15
6
40
Bileşik Sanatlar
15
13
87
Fotoğraf ve Video
15
14
93
Sanat Yönetimi
15
15
100
TOPLAM
95
81
85
LİSANS TOPLAMI
3.886
3.827
98
ÜNİVERSİTE TOPLAMI
4.596
4.537
99
TOPLAM
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
İletişim Tasarımı
Müzik ve Sahne
Sanatları Bölümü
Sanat Bölümü
(*) Ek kontenjanla kayıt yaptıranlar dahil edilmiştir.
(**) Doluluk Oranı: (Kesin Kayıt Yaptıran / Kontenjan) x 100
3.4.
ENSTİTÜLERDEKİ ÖĞRENCİLERİN
ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK LİSANS
LİSANS (TEZLİ/TEZSİZ)
VE DOKTORA PROGRAMLARINA
PROGRAMLARINA DAĞILIMI
YÜKSEK LİSANS
ENSTİTÜ / ANABİLİM / BİLİM DALI
FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
TEZLİ
TEZSİZ
DOKTORA
GENEL
TOPLAM
TOPLAM
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Bilgisayar Mühendisliği Programı
103
-
103
36
139
Toplam
103
-
103
36
139
45
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt. Pr.
10
-
10
-
10
Toplam
10
-
10
-
10
Biyoloji Programı
19
-
19
-
19
Toplam
19
-
19
-
19
Biyomühendislik Programı
30
-
30
31
61
Toplam
30
-
30
31
61
Çevre Mühendisliği Programı
61
-
61
35
96
Toplam
61
-
61
35
96
Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Prg.
45
-
45
16
61
Elektrik Mühendisliği Programı
7
-
7
3
10
Elektrik Tesisleri Programı
49
-
49
24
73
Kontrol ve Otomasyon Programı
14
-
14
13
27
Toplam
115
-
115
56
171
Biyoloji Anabilim Dalı
Biyomühendislik Anabilim Dalı
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı
Elektronik Programı
61
-
61
34
95
Haberleşme Programı
106
-
106
31
137
Toplam
167
-
167
65
232
Not:
Not Öğrenci sayıları 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle çıkarılmıştır.
46
YÜKSEK LİSANS
ENSTİTÜ / ANABİLİM / BİLİM DALI
DOKTORA
GENEL
TOPLAM
TEZLİ
TEZSİZ
TOPLAM
Endüstri Mühendisliği Programı
71
-
71
39
110
Sistem Mühendisliği Programı
40
-
40
-
40
Toplam
111
-
111
39
150
Fizik Programı
49
-
49
31
80
Toplam
49
-
49
31
80
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Fizik Anabilim Dalı
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Gemi İnşaatı
İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Prg.
71
-
71
22
93
Toplam
71
-
71
22
93
Geomatik Mühendisliği Programı
59
-
59
13
72
Harita Müh. (Jeodezi Fotogr. Müh.) Prg.
5
-
5
5
10
Uzaktan Algılama ve CBS Programı
51
-
51
21
72
Toplam
115
-
115
39
154
Geoteknik Programı
39
-
39
10
49
Hidrolik Programı
12
-
12
4
16
Kıyı ve Liman Mühendisliği Programı
17
-
17
1
18
Mekanik Programı
15
-
15
5
20
Ulaştırma Programı
19
-
19
3
22
Yapı Programı
76
-
76
16
92
-
60
60
-
60
178
60
238
39
277
Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Yapı İşletmesi Programı (Tezsiz) (İÖ)
Toplam
47
İstatistik Anabilim Dalı
İstatistik Programı
30
-
30
8
38
Toplam
30
-
30
8
38
Analitik Kimya Programı
23
-
23
9
32
Anorganik Kimya Programı
21
-
21
4
25
DOKTORA
GENEL
TOPLAM
Kimya Anabilim Dalı
Not:
Not Öğrenci sayıları 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle çıkarılmıştır.
YÜKSEK LİSANS
ENSTİTÜ / ANABİLİM / BİLİM DALI
TEZLİ
TEZSİZ
TOPLAM
Biyokimya Programı
11
-
11
9
20
Fizikokimya Programı
26
-
26
20
46
Organik Kimya Programı
12
-
12
12
24
Toplam
93
-
93
54
147
Kimya Mühendisliği Programı
83
-
83
36
119
Toplam
83
-
83
36
119
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kimya Mühendisliği
Mühendisliği Anabilim Dalı
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalı
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Prg.
30
-
30
7
37
Toplam
30
-
30
7
37
Enerji Programı
82
-
82
25
107
Isı Proses Programı
64
-
64
52
116
İmal Usulleri Programı
59
-
59
11
70
Konstrüksiyon Programı
45
-
45
13
58
Makine Teorisi ve Kontrol Programı
49
-
49
15
64
Toplam
299
-
299
116
415
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
48
Matematik Anabilim Dalı
Matematik Programı
58
-
58
41
99
Toplam
58
-
58
41
99
Matematik Mühendisliği Programı
41
-
41
24
65
Toplam
41
-
41
24
65
Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı
Malzeme Programı
50
-
50
22
72
Üretim Programı
31
-
31
15
46
Toplam
81
-
81
37
118
Bilgisayar Ortamında Mimarlık Programı
31
-
31
12
43
Bina Araştırma ve Planlama Programı
44
-
44
5
49
DOKTORA
GENEL
TOPLAM
Mimarlık Anabilim Dalı
Not:
Not Öğrenci sayıları 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle çıkarılmıştır.
YÜKSEK LİSANS
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ / ANABİLİM / BİLİM DALI
TEZLİ
TEZSİZ
TOPLAM
Bina Araştırma ve Planlama Prg. (Tezsiz)
-
5
5
-
5
Konut Üretimi ve Yapı Yönetimi Programı
38
-
38
-
38
Mimari Tasarım Programı
81
-
81
34
115
Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı
27
-
27
29
56
Rölöve Restorasyon Programı
69
-
69
20
89
Yapı Programı
66
-
66
20
86
Yapı Fiziği Programı
55
-
55
11
66
-
3
3
-
3
411
8
419
131
550
Yapı Fiziği Programı (Tezsiz)
Toplam
49
Ortaöğretim
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı
Kimya Öğretmenliği Programı (Tezsiz)
-
1
1
-
1
Matematik Öğretmenliği Programı (Tezsiz)
-
6
6
-
6
Toplam
-
7
7
-
7
Kentsel Dönüşüm ve Planlama Programı
35
-
35
-
35
Kentsel Koruma ve Planlama Prog.
20
-
20
-
20
Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tas. Pr.
36
-
36
-
36
Peyzaj Planlama Programı
18
-
18
-
18
Şehir Planlama Programı
2
-
2
48
50
111
-
111
48
159
2.266
75
2.341
895
3.236
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Programı
18
-
18
32
50
Toplam
18
-
18
32
50
Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Prg.
-
-
-
24
24
Fransızca Mütercim-Tercümanlık Programı
7
-
7
-
7
Toplam
7
-
7
24
31
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı
Toplam
ENSTİTÜ TOPLAMI
SO
SOSYAL
SYAL BİLİMLER ENST.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı
Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Not:
Not Öğrenci sayıları 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle çıkarılmıştır.
50
YÜKSEK LİSANS
ENSTİTÜ / ANABİLİM / BİLİM DALI
DOKTORA
GENEL
TOPLAM
TEZLİ
TEZSİZ
TOPLAM
Eğitim Programları ve Öğretim Programı
33
-
33
10
43
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı
52
-
52
-
52
Toplam
85
-
85
10
95
101
-
101
43
144
-
-
-
4
4
101
-
101
47
148
İnsan ve Toplum Bilimleri Programı
21
-
21
-
21
Toplam
21
-
21
-
21
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı
52
-
52
-
52
İşletme Yönetimi Programı
121
-
121
-
121
-
125
125
-
125
173
125
298
-
298
İnteraktif Medya Tasarımı Programı
6
-
6
-
6
Müzecilik Programı
34
-
34
-
34
Sanat ve Tasarım Programı
36
-
36
10
46
Sanatta Yeterlilik Programı
-
-
-
24
24
76
-
76
34
110
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
İktisat Anabilim Dalı
İktisat Programı
İngilizce İktisat Programı
Toplam
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İnsan ve
ve Toplum Bilimleri Anabilim Dalı
İşletme Yönetimi Anabilim Dalı
İşletme Yönetimi Programı (Tezsiz) (İÖ)
Toplam
Sanat ve
ve Tasarım Anasanat Dalı
Toplam
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Prg.
83
-
83
10
93
Toplam
83
-
83
10
93
Not:
Not Öğrenci sayıları 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle çıkarılmıştır.
51
YÜKSEK LİSANS
ENSTİTÜ / ANABİLİM / BİLİM DALI
DOKTORA
GENEL
TOPLAM
TEZLİ
TEZSİZ
TOPLAM
13
-
13
-
13
-
-
-
13
13
Türk Edebiyatı Programı
19
-
19
-
19
Toplam
32
-
32
13
45
Yabancıdil İngilizce Öğretimi Programı
1
-
1
-
1
Toplam
1
-
1
-
1
597
125
722
170
892
2.863
200
3.063
1.065
4.128
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
SOSYAL BİLİMLER ENST.
Eski Türk Dili Programı
Türk Dili Programı
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
ENSTİTÜ TOPLAMI
LİSANSÜSTÜ TOPLAMI
Not:
Not Öğrenci sayıları 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle çıkarılmıştır.
52
3.5.
20102010-2011 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YATAY
YATAY GEÇİŞ İLE ÜNİVERSİTEYE
ÜNİVERSİTEYE
GELEN, ÜNİVERSİTEDEN AYRILAN, KURUM İÇİ YATAY
YATAY GEÇİŞ YAPAN
ÖĞRENCİLERİN SAYILARI,
SAYILARI, BÖLÜMLERİ VE BAŞARI
BAŞARI DÜZEYLERİ
Ortalama Başı
(AGNO--4
Oranı (AGNO
Üzerinden) (%)
Ortalama Başarı
Düzeyi (AGNO
(AGNO--4
Üzerinden
KURUMİÇİ
YATAY GEÇİŞ
Alınan Öğrenci
Sayısı
Ortalama Başı
(AGNO--4
Oranı (AGNO
Üzerinden) (%)
Ortalama Başarı
(AGNO--4
Düzeyi (AGNO
Üzerinden
YÜKSEKOKUL / PROGRAM
Alınan Öğrenci
Sayısı
KURUMLARARASI
YATAY GEÇİŞ
YILDIZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık
3
3,52
88
-
-
-
Basım ve Yayın Teknolojileri
2
2,97
74
-
-
-
I. Öğretim
2
3,81
95
-
-
-
II. Öğretim
1
3,44
86
-
-
-
I. Öğretim
-
-
-
-
-
-
II. Öğretim
-
-
-
-
-
-
I. Öğretim
-
-
-
-
-
-
II. Öğretim
-
-
-
-
-
-
Harita ve Kadastro
-
-
-
-
-
-
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
1
3,20
80
-
-
-
İnşaat Teknolojisi
2
3,37
84
-
-
-
İş Sağlığı ve Güvenliği
-
-
-
-
-
-
I. Öğretim
1
2,70
68
-
-
-
II. Öğretim
-
-
-
-
-
-
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
-
-
-
-
-
-
Seramik, Cam ve Çinicilik
-
-
-
-
-
-
Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
3,38
84
-
-
-
Toplam
14
3,30
82
-
-
-
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Teknolojisi
Emlak ve Emlak Yönetimi
Makine
53
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Mimari Restorasyon
2
3,47
87
-
-
-
Toplam
2
3,47
87
-
-
-
I. Öğretim
15
3,30
83
-
-
-
II. Öğretim
1
3,44
86
-
-
-
Toplam
16
3,37
84
-
-
-
Ortalama Başı
(AGNO--4
Oranı (AGNO
Üzerinden) (%)
KURUMİÇİ
YATAY GEÇİŞ
Alınan Öğrenci
Sayısı
Ortalama Başı
(AGNO--4
Oranı (AGNO
Üzerinden) (%)
Ortalama Başarı
(AGNO--4
Düzeyi (AGNO
Üzerinden
FAKÜLTE / BÖLÜM / PROGRAM
Alınan Öğrenci
Sayısı
KURUMLARARASI
YATAY GEÇİŞ
Ortalama Başarı
(AGNO--4
Düzeyi (AGNO
Üzerinden
ÖNLİSANS TOPLAMI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
6
3,23
81
-
-
-
İngilizce Öğretmenliği
5
3,35
84
-
-
-
Toplam
11
3,29
82
-
-
-
5
3,92
98
-
-
-
I. Öğretim
8
3,39
85
-
-
-
II. Öğretim
5
3,24
81
1
3,45
86
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
8
3,56
89
-
-
-
Toplam
26
3,53
88
1
3,45
86
Fizik
1
3,00
75
-
-
-
İstatistik
3
3,17
79
-
-
-
Kimya
3
3,34
83
-
-
-
Matematik
3
3,15
79
-
-
-
ELEKTRİKELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
FENFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
54
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
1
3,11
78
-
-
-
Türk Dili ve Edebiyatı
3
3,56
89
-
-
-
Toplam
14
3,22
81
-
-
-
I. Öğretim
3
2,66
66
-
-
-
II. Öğretim
1
2,69
67
-
-
-
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
-
-
-
-
-
-
Toplam
4
2,67
67
-
-
-
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Ortalama Başı
(AGNO--4
Oranı (AGNO
Üzerinden) (%)
KURUMİÇİ
YATAY GEÇİŞ
Alınan Öğrenci
Sayısı
Ortalama Başı
(AGNO--4
Oranı (AGNO
Üzerinden) (%)
Ortalama Başarı
Düzeyi (AGNO
(AGNO--4
Üzerinden
FAKÜLTE / BÖLÜM / PROGRAM
Alınan Öğrenci
Sayısı
KURUMLARARASI
YATAY GEÇİŞ
Ortalama Başarı
(AGNO--4
Düzeyi (AGNO
Üzerinden
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
I. Öğretim
3
3,53
88
-
-
-
II. Öğretim
2
3,12
78
-
-
-
İşletme
4
3,67
92
-
-
-
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
5
3,57
89
-
-
-
Toplam
14
3,47
87
-
-
-
I. Öğretim
-
-
-
-
-
-
II. Öğretim
-
-
-
-
-
-
I. Öğretim
12
3,32
83
6
3,26
81
II. Öğretim
6
3,34
84
2
3,18
80
I. Öğretim
6
3,17
79
-
-
-
II. Öğretim
4
3,41
85
-
-
-
28
3,31
83
8
3,22
80
İktisat
İNŞAAT FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Toplam
55
KİMYAKİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ
Biyomühendislik
2
3,09
77
2
2,98
74
Kimya Mühendisliği
6
3,53
88
3
2,99
75
I. Öğretim
-
-
-
2
3,54
88
II. Öğretim
-
-
-
2
3,23
81
I. Öğretim
5
3,28
82
-
-
-
II. Öğretim
4
3,32
83
-
-
-
17
3,31
83
9
3,18
80
I. Öğretim
6
3,76
94
4
3,56
89
II. Öğretim
6
3,61
90
2
2,98
75
Matematik Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Toplam
MAKİNE FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği
Ortalama Başı
(AGNO--4
Oranı (AGNO
Üzerinden) (%)
Ortalama Başarı
(AGNO--4
Düzeyi (AGNO
Üzerinden
Alınan Öğrenci
Sayısı
Ortalama Başı
(AGNO--4
Oranı (AGNO
Üzerinden) (%)
Ortalama Başarı
(AGNO--4
Düzeyi (AGNO
Üzerinden
FAKÜLTE / BÖLÜM / PROGRAM
Alınan Öğrenci
Sayısı
KURUMLARARASI YATAY
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
GEÇİŞ
I. Öğretim
8
3,57
89
1
3,26
82
II. Öğretim
8
3,40
85
1
2,83
71
I. Öğretim
-
-
-
-
-
-
II. Öğretim
1
3,49
87
-
-
-
29
3,57
89
8
3,16
79
10
3,66
92
7
3,35
84
-
-
-
-
-
-
10
3,66
92
7
3,35
84
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Toplam
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Toplam
56
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
İletişim Tasarımı
Müzik ve Sahne
Sanatları Bölümü
Sanat Bölümü
İletişim Tasarımı
1
3,73
93
-
-
-
Dans
-
-
-
-
-
-
Duysal (Ses) Sanatları Tas.
-
-
-
-
-
-
Müzik Toplulukları
1
3,36
84
-
-
-
Bileşik Sanatlar
-
-
-
-
-
-
Fotoğraf ve Video
-
-
-
-
-
-
Sanat Yönetimi
-
-
-
-
-
-
2
3,55
89
-
-
-
I. Öğretim
118
3,43
86
25
3,28
82
II. Öğretim
Öğretim
37
3,29
82
8
3,13
78
Toplam
155
3,36
84
33
3,20
80
I. Öğretim
133
3,37
84
25
3,28
82
II. Öğretim
38
3,37
84
8
3,13
78
Toplam
171
3,37
84
33
3,20
80
Toplam
LİSANS TOPLAMI
GENEL TOPLAM
57
3.6.
ÜNİVERSİTEMİZDEN AYRILAN
AYRILAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI
SAYISI VE AYRILMA
NEDENLERİ
20112011-2012 EğitimEğitim-Öğretim Yılı
36
TOPLAM
31
31--ç
Vefaat
31
31--a
Yüksekokul / Program
Yab. Dil. Haz.
Yön. 7.
Maddesi
Üniversitemizden Ayrılan Öğrencilerin
Sayısı ve Ayrılma Nedenleri
Bankacılık ve Sigortacılık
1
-
3
-
-
4
Basım ve Yayın Teknolojileri
2
-
4
-
-
6
I. Öğretim
2
-
3
-
-
5
II.
Öğretim
2
-
6
-
-
8
I. Öğretim
1
-
5
-
-
6
II.
Öğretim
-
-
7
-
-
7
I. Öğretim
-
-
-
-
-
-
II.
Öğretim
1
-
2
-
-
3
Harita ve Kadastro
2
-
2
-
-
4
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
4
-
2
-
-
6
İnşaat Teknolojisi
2
-
2
-
İş Sağlığı ve Güvenliği
-
-
-
-
-
-
I. Öğretim
2
-
-
-
-
2
II.
Öğretim
1
-
4
-
-
5
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
-
-
2
-
-
2
Restorasyon (Kapandı)
1
-
1
-
-
2
YILDIZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Teknolojisi
Emlak ve Emlak Yönetimi
Makine
58
4
Seramik, Cam ve Çinicilik
-
-
1
-
-
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği
1
-
-
-
-
1
Toplam
22
-
44
-
-
66
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bina Koruma ve Yenileme
-
-
1
-
-
1
İç Mekan Koruma ve Yenileme
-
-
1
-
-
1
Mimari Restorasyon
-
-
1
-
-
1
Toplam
-
-
3
-
-
3
I. Öğretim
18
-
28
-
-
46
II.
Öğretim
4
-
19
-
-
23
Toplam
22
-
47
-
-
69
ÖNLİSANS TOPLAMI
20112011-2012 EğitimEğitim-Öğretim Yılı
36
TOPLAM
31
31--ç
Vefaat
31
31--a
Fakülte / Bölüm / Program
Yab. Dil. Haz.
Yön. 7.
Maddesi
Üniversitemizden Ayrılan Öğrencilerin
Sayısı ve Ayrılma Nedenleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği
1
-
7
-
1
9
İngilizce Öğretmenliği
4
-
1
-
-
5
Toplam
5
-
8
-
1
14
5
-
8
-
-
13
4
-
7
-
-
11
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ELEKTRİKELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
I. Öğretim
59
II.
Öğretim
1
-
2
-
-
3
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
1
-
2
-
1
4
Toplam
11
-
19
-
1
31
Fizik
3
-
29
-
-
32
İstatistik
1
-
5
-
-
6
Kimya
2
-
9
-
-
11
Matematik
2
-
10
-
-
12
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
-
-
2
-
-
2
Türk Dili ve Edebiyatı
-
-
1
-
-
1
Toplam
8
-
56
-
-
64
I. Öğretim
-
-
6
-
-
6
II.
Öğretim
-
-
5
-
-
5
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
-
1
2
-
-
3
Toplam
-
1
13
-
-
14
I. Öğretim
1
-
3
1
-
5
II.
Öğretim
-
-
9
-
-
9
İşletme
1
-
6
1
-
8
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
-
-
2
1
-
3
Toplam
2
-
20
3
-
25
I. Öğretim
1
-
6
-
-
7
II.
Öğretim
-
-
1
-
-
1
FENFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat
İNŞAAT FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
60
İnşaat Mühendisliği
I. Öğretim
7
-
11
-
-
18
II.
Öğretim
1
-
2
-
-
3
20112011-2012 EğitimEğitim-Öğretim Yılı
36
TOPLAM
31
31--ç
Vefaat
31
31--a
Fakülte / Bölüm / Program
Yab. Dil. Haz.
Yön. 7.
Maddesi
Üniversitemizden Ayrılan Öğrencilerin
Sayısı ve Ayrılma Nedenleri
I. Öğretim
3
-
3
-
-
6
II.
Öğretim
1
-
3
-
-
4
13
-
26
-
-
39
Biyomühendislik
-
-
3
-
-
3
Kimya Mühendisliği
-
-
6
-
-
6
I. Öğretim
-
-
5
-
-
5
II.
Öğretim
-
-
4
-
-
4
I. Öğretim
1
-
8
-
-
9
II.
Öğretim
-
-
6
-
-
6
-
-
32
-
-
33
I. Öğretim
-
-
6
-
-
6
II.
Öğretim
1
-
1
-
-
2
I. Öğretim
7
-
16
-
-
23
II.
Öğretim
1
-
10
-
-
11
Harita Mühendisliği
Toplam
KİMYAKİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ
Matematik Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği
Toplam
MAKİNE FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
61
I. Öğretim
-
-
1
-
-
1
II.
Öğretim
-
-
-
-
-
-
9
-
34
-
-
43
Mimarlık
2
-
7
-
-
9
Şehir ve Bölge Planlama
2
-
7
-
-
9
Toplam
4
-
14
-
-
18
İletişim Tasarımı
-
-
-
-
-
-
Dans
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Müzik Toplulukları
-
-
-
-
-
-
Bileşik Sanatlar
-
-
1
-
-
1
Fotoğraf ve Video
-
-
-
-
-
-
Sanat Yönetimi
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
I. Öğretim
48
1
180
3
2
234
II.
Öğretim
5
-
43
-
-
48
Toplam
53
1
223
3
2
282
Mekatronik Mühendisliği
Toplam
MİMARLIK FAKÜLTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
İletişim Tasarımı
Müzik ve Sahne
Duysal (Ses) Sanatları
Sanatları Bölümü Tas.
Sanat Bölümü
Toplam
LİSANS TOPLAMI
ÖNLİSANS VE LİSANS YÖNETMELİK MADDELERİNİN AÇIKLAMASI
3131-a (Eski Yön.)
Kendi isteği ile
3131-ç (Yeni Yön.)
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre "Üniversiteden Çıkarılma" cezası almış olması
36 (Yeni Yön.)
Yab. Dil. Haz.
Yön. 7. Maddesi
Kendi isteği ile
Yabancı dil hazırlık öğretiminde başarılı olamadığından
62
20112011-2012 EğitimEğitim-Öğretim Yılı
TOPLAM
Vefaat
Bilimsel
Hazırlıkda
Başarısızlık
Yatay Geçiş
Nedeniyle
Askerlik
Eğitim
Tipi
Kendi İsteğiyle
Enstitü / Anabilim Dalı /
Program
Üniversitemizden Ayrılan Öğrencilerin
Sayısı ve Ayrılma Nedenleri
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Bilgisayar Mühendisliği
Programı
Yük. Lis.
3
-
-
-
-
3
Doktora
-
-
-
-
-
-
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Programı
Yük. Lis.
2
-
-
-
-
2
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
1
-
-
-
-
1
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
1
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Biyomühendislik Anabilim Dalı
Biyoloji Programı
Biyomühendislik Anabilim Dalı
Biyomühendislik Programı
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Çevre Mühendisliği Programı
Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı
Elektrik Makineleri ve Güç
Elektroniği Programı
Elektrik Mühendisliği Programı
63
Elektrik Tesisleri Programı
Yük. Lis.
2
-
-
-
-
2
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
3
-
1
-
-
4
Doktora
-
-
-
-
-
-
Kontrol ve Otomasyon Programı
Toplam
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı
Yük. Lis.
2
-
-
-
-
2
Doktora
1
-
-
-
-
1
Yük. Lis.
3
-
1
-
-
4
Doktora
1
-
-
-
-
1
Yük. Lis.
5
-
1
-
-
6
Doktora
2
-
-
-
-
2
Elektronik Programı
Haberleşme Programı
Toplam
20112011-2012 EğitimEğitim-Öğretim Yılı
1
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
-
1
-
-
2
Doktora
-
-
-
-
-
-
TOPLAM
-
Vefaat
-
Bilimsel
Hazırlıkda
Başarısızlık
Yük. Lis.
Yatay Geçiş
Nedeniyle
Askerlik
Eğitim
Tipi
Kendi İsteğiyle
Enstitü / Anabilim Dalı /
Program
Üniversitemizden Ayrılan Öğrencilerin
Sayısı ve Ayrılma Nedenleri
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Endüstri Mühendisliği Programı
Sistem Mühendisliği Programı
Toplam
64
Fizik Anabilim Dalı
Yük. Lis.
1
-
1
-
-
2
Doktora
-
-
1
-
-
1
Fizik Programı
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği Programı
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
2
-
-
-
-
2
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
3
-
-
-
-
3
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
4
-
-
-
-
4
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
Geomatik Mühendisliği Programı
Harita Mühendisliği (Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği)
Programı
Uzaktan Algılama CBS Programı
Toplam
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Geoteknik Programı
Hidrolik Programı
Kıyı ve Liman Mühendisliği
Programı
Mekanik Programı
Ulaştırma Programı
65
20112011-2012 EğitimEğitim-Öğretim Yılı
-
-
-
2
Doktora
1
-
-
-
-
1
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
7
-
-
-
-
7
Doktora
1
-
-
-
-
1
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
1
-
-
1
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
1
-
-
-
-
1
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
1
-
-
1
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
2
-
-
-
-
2
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
4
-
-
-
-
4
Doktora
1
-
1
-
-
2
TOPLAM
-
Vefaat
2
Bilimsel
Hazırlıkda
Başarısızlık
Yük. Lis.
Yatay Geçiş
Nedeniyle
Askerlik
Eğitim
Tipi
Kendi İsteğiyle
Enstitü / Anabilim Dalı /
Program
Üniversitemizden Ayrılan Öğrencilerin
Sayısı ve Ayrılma Nedenleri
Yapı Programı
Yapı İşletmesi Programı (Tezsiz)
(İÖ)
Toplam
İstatistik Anabilim Dalı
İstatistik Programı
Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Programı
Anorganik Kimya Programı
Biyokimya Programı
Fizikokimya Programı
Organik Kimya Programı
Toplam
66
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
1
-
-
-
-
1
Kimya Mühendisliği Programı
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalı
Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği Programı
Yük. Lis.
2
-
-
-
-
2
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
4
-
1
-
-
5
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
2
-
-
-
-
2
Doktora
-
-
-
-
-
-
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Enerji Programı
Isı Proses Programı
20112011-2012 EğitimEğitim-Öğretim Yılı
-
-
-
3
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
1
-
-
-
-
1
Yük. Lis.
11
-
1
-
-
12
Doktora
1
-
-
-
-
1
TOPLAM
-
Vefaat
3
Bilimsel
Hazırlıkda
Başarısızlık
Yük. Lis.
Yatay Geçiş
Nedeniyle
Askerlik
Eğitim
Tipi
Kendi İsteğiyle
Enstitü / Anabilim Dalı /
Program
Üniversitemizden Ayrılan Öğrencilerin
Sayısı ve Ayrılma Nedenleri
İmal Usulleri Programı
Konstrüksiyon Programı
Makine Teorisi ve Kontrol
Programı
Toplam
67
Matematik Anabilim Dalı
Yük. Lis.
-
-
2
-
-
2
Doktora
1
-
1
-
-
2
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Matematik Programı
Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı
Matematik Mühendisliği
Programı
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
1
-
-
-
-
1
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
1
-
-
-
-
1
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Malzeme Programı
Üretim Programı
Toplam
Mimarlık Anabilim Dalı
Bilgisayar Ortamında Mimarlık
Programı
Bina Araştırma ve Planlama
Programı
Bina Araştırma ve Planlama
Programı (Tezsiz)
Konut Üretimi ve Yapı Yönetimi
Programı
Mimari Tasarım Programı
68
20112011-2012 EğitimEğitim-Öğretim Yılı
Vefaat
TOPLAM
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
1
-
-
1
Doktora
-
-
1
-
-
1
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
2
-
1
-
-
3
Doktora
-
-
1
-
-
1
Bilimsel
Hazırlıkda
Başarısızlık
Yük. Lis.
Yatay Geçiş
Nedeniyle
Askerlik
Mimarlık Tarihi ve Kuramı
Programı
Eğitim
Tipi
Kendi İsteğiyle
Enstitü / Anabilim Dalı /
Program
Üniversitemizden Ayrılan Öğrencilerin
Sayısı ve Ayrılma Nedenleri
Rölöve Restorasyon Programı
Yapı Programı
Yapı Fiziği Programı
Toplam
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı
Fizik Öğretmenliği Programı
(Tezsiz)
Kimya Öğretmenliği Programı
(Tezsiz)
Matematik Öğretmenliği
Programı (Tezsiz)
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
1
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
3
-
-
-
-
3
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
3
-
1
-
-
4
Doktora
-
-
-
-
-
-
Toplam
69
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı
Kentsel Dönüşüm ve Planlama
Programı
Kentsel Koruma ve Planlama
Programı
Kentsel Mekan Organizasyonu
ve Tasarım Programı
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
1
-
1
-
-
2
Yük. Lis.
2
-
-
-
-
2
Doktora
1
-
1
-
-
2
Yük. Lis.
53
-
9
-
-
62
Doktora
10
-
6
-
-
16
Toplam
63
-
15
-
-
78
Peyzaj Planlama Programı
Şehir Planlama Programı
Toplam
ENSTİTÜ TOPLAMI
20112011-2012 EğitimEğitim-Öğretim Yılı
TOPLAM
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
1
-
-
-
-
1
Askerlik
Vefaat
Bilimsel
Hazırlıkda
Başarısızlık
Yatay Geçiş
Nedeniyle
Eğitim
Tipi
Kendi İsteğiyle
Enstitü / Anabilim Dalı /
Program
Üniversitemizden Ayrılan Öğrencilerin
Sayısı ve Ayrılma Nedenleri
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Programı
70
Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Diller ve Kültürlerarası
Çeviribilim Programı
Fransızca MütercimTercümanlık Programı
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
5
-
1
-
-
6
Doktora
1
-
-
-
-
1
Yük. Lis.
1
-
-
-
-
1
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
1
-
-
-
2
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
3
-
-
-
-
3
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
1
1
-
-
-
2
Doktora
-
-
-
-
-
-
Toplam
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim
Programı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Programı
Toplam
İktisat Anabilim Dalı
İktisat Programı
İnsan ve Toplum Bilimleri Anabilim Dalı
İnsan ve Toplum Bilimleri
Programı
İşletme Yönetimi Anabilim Dalı
İnsan Kaynakları Yönetimi
Programı
İşletme Yönetimi Programı
İşletme Yönetimi Programı
(Tezsiz) (İÖ)
71
Yük. Lis.
5
2
-
-
-
7
Doktora
-
-
-
-
-
-
Toplam
20112011-2012 EğitimEğitim-Öğretim Yılı
-
-
-
2
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
1
-
-
-
-
1
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
2
-
-
-
-
2
Doktora
1
-
-
-
-
1
TOPLAM
-
Vefaat
2
Bilimsel
Hazırlıkda
Başarısızlık
Yük. Lis.
Yatay Geçiş
Nedeniyle
Askerlik
Eğitim
Tipi
Kendi İsteğiyle
Enstitü / Anabilim Dalı /
Program
Üniversitemizden Ayrılan Öğrencilerin
Sayısı ve Ayrılma Nedenleri
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı
Müzecilik Programı
Sanat ve Tasarım Programı
Sanatta Yeterlilik Programı
Toplam
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Programı
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Eski Türk Dili Programı
Türk Dili Programı
Türk Edebiyatı Programı
72
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
-
-
-
-
-
-
Doktora
-
-
-
-
-
-
Yük. Lis.
13
2
1
-
-
16
Doktora
3
-
-
-
-
3
Toplam
16
2
1
-
-
19
Yük. Lis.
66
2
10
-
-
78
Doktora
13
-
6
-
-
19
Toplam
79
2
16
-
-
97
Toplam
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
Yabancıdil İngilizce Öğretimi
Programı
ENSTİTÜ TOPLAMI
LİSANSÜSTÜ TOPLAMI
3.7.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE BÖLÜMLERİ
BÖLÜMLERİ
2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle Üniversitemizde kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerin (Yabancı
Uyruklu Öğrenci Sınavına-YÖS göre alınanlar, Türk Cumhuriyetleri Sınavı-TCS sonucu hükümet
burslusu, İslam Kalkınma Bankası burslusu ve Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak yerleştirilenler
ile lisansüstü programlara hükümet burslusu olarak yerleştirilenler) sayısı bölüm bazında aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir.
YÜKSEKOKUL - FAKÜLTE - ENSTİTÜ /
BÖLÜM - ANABİLİM DALI - PROGRAM
YÖS (1)
TCS (2)
MEB (3)
İKB (4)
TOPLAM
Bankacılık ve Sigortacılık
-
3
-
-
3
Bilgisayar Programcılığı
-
1
-
-
1
-
4
-
-
4
YILDIZ MESLEK YÜKSEKOKULU
TOPLAM
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Mimari Restorasyon
TOPLAM
ÖNLİSANS TOPLAMI
73
-
1
-
-
1
-
1
-
-
1
-
5
-
-
5
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
6
-
-
-
6
İngilizce Öğretmenliği
2
1
1
-
4
8
1
1
-
10
Bilgisayar Mühendisliği
11
26
6
1
44
Elektrik Mühendisliği
17
23
1
2
43
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
12
30
4
-
46
40
79
11
3
133
Fizik
3
-
-
-
3
İstatistik
8
1
-
-
9
Kimya
5
-
-
-
5
Matematik
9
1
-
-
10
Türk Dili ve Edebiyatı
1
-
-
-
1
TOPLAM
26
2
-
-
28
YÜKSEKOKUL - FAKÜLTE - ENSTİTÜ /
BÖLÜM - ANABİLİM DALI - PROGRAM
YÖS (1)
TCS (2)
MEB (3)
İKB (4)
TOPLAM
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
12
-
-
-
12
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
1
-
-
-
1
13
-
-
-
13
İktisat
8
3
1
-
12
İşletme
5
6
1
-
12
Siyaset Bilimleri ve Uluslarası İlişkiler
6
7
4
-
17
19
16
6
-
41
TOPLAM
ELEKTRİKELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
TOPLAM
FENFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
TOPLAM
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TOPLAM
74
İNŞAAT FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
3
-
-
-
3
İnşaat Mühendisliği
17
23
19
-
59
Harita Mühendisliği
8
4
-
-
12
28
27
19
-
74
Biyomühendislik
2
-
-
-
2
Kimya Mühendisliği
6
3
-
-
9
Matematik Mühendisliği
10
-
-
-
10
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
6
3
-
-
9
24
6
-
-
30
Endüstri Mühendisliği
6
3
-
-
9
Makine Mühendisliği
31
19
3
1
54
37
22
3
1
63
Mimarlık
24
21
6
-
51
Şehir ve Bölge Planlama
4
6
-
-
10
TOPLAM
28
27
6
-
61
YÜKSEKOKUL - FAKÜLTE - ENSTİTÜ /
BÖLÜM - ANABİLİM DALI - PROGRAM
YÖS (1)
TCS (2)
MEB (3)
İKB (4)
TOPLAM
TOPLAM
KİMYAKİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ
TOPLAM
MAKİNE FAKÜLTESİ
TOPLAM
MİMARLIK FAKÜLTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
Müzik ve Sahne
Sanatları Bölümü
Duysal (Ses) Sanatları
Tasarımı
1
-
-
-
1
Sanat Bölümü
Fotoğraf ve Video
2
-
-
-
2
3
-
-
-
3
226
180
46
4
456
TOPLAM
LİSANS TOPLAMI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
75
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
-
5
-
-
5
Biyomühendislik Anabilim Dalı
1
-
-
-
1
Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı
-
2
-
-
2
Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı
2
2
-
-
4
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
2
5
-
-
7
Fizik Anabilim Dalı
-
1
-
-
1
Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
1
-
-
-
1
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
5
5
-
-
10
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
-
2
-
-
2
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
2
1
-
-
3
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim
Dalı
-
1
-
-
1
Mimarlık Anabilim Dalı
13
-
-
-
13
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı
1
-
-
-
1
ENSTİTÜ TOPLAMI
27
24
-
-
51
Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
1
-
-
-
1
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
-
1
-
-
1
İktisat Anabilim Dalı
1
11
-
-
12
İşletme Yönetimi Anabilim Dalı
-
4
-
-
4
Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı
1
-
-
-
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD
-
1
-
-
1
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
1
9
ENSTİTÜ TOPLAMI
4
26
-
-
30
LİSANSÜSTÜ TOPLAMI
31
50
-
-
81
ÜNİVERSİTE TOPLAMI
257
235
46
4
542
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
10
(1)
Lisans programlarına (YÖS) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı sonucu yerleştirilen öğrenciler,
(2)
Lisans programlarına (TCS) Türk Cumhuriyetleri Sınavı sonucu yerleştirilen öğrenciler,
76
(3)
Lisans programlarına (MEB) Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak yerleştirilen öğrenciler,
(4)
Lisans programlarına (İKB) İslam Kalkınma Bankası burslusu olarak yerleştirilen öğrenciler gösterilmiştir.
* Lisansüstü programlara YÖK tarafından hükümet burslusu olarak yerleştirilen öğrenciler TCS sütununda,
* Lisansüstü programlarda kendi imkanları ile öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler YÖS sütununda
gösterilmiştir.
77
3.8.
DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE ALDIKLARI
CEZALAR
-
-
Harita ve Kadastro
-
-
-
1
-
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
-
-
1
-
İş Sağlığı ve Güvenliği
1
-
-
Makine
-
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği
1
TOPLAM
-
Yükseköğretim
Kurumundan
Çıkarma
-
İki Yarıyıl
Uzaklaştırma
-
Bir Yarıyıl
Uzaklaştırma
Emlak ve Emlak Yönetimi
YÜKSEKOKUL - FAKÜLTE - ENSTİTÜ /
BÖLÜM - ANABİLİM DALI - PROGRAM
Bir Ay
Uzaklaştırma
Üç Hafta
Uzaklaştırma
Kınama
İki Hafta
Uzaklaştırma
Uyarma
Bir Hafta
Uzaklaştırma
2011 -2012 eğitim-öğretim yılında disiplin cezası alan öğrencilerin sayısı ve aldıkları
cezalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
YILDIZ MESLEK YÜKSEKOKULU
1
-
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
1
1
1
-
-
1
-
-
6
Bilgisayar Mühendisliği
-
4
3
-
-
1
-
-
-
8
Elektrik Mühendisliği
-
1
3
2
2
1
-
-
-
9
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
1
-
10
-
-
1
-
1
-
13
1
5
16
2
2
3
-
1
-
30
Fizik
-
-
-
-
1
-
1
-
-
2
İstatistik
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
Kimya
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
-
1
-
-
-
1
-
-
-
2
1
2
-
-
1
1
1
-
-
6
ÖNLİSANS TOPLAMI
ELEKTRİKELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
TOPLAM
FENFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TOPLAM
78
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği
-
3
-
-
-
-
-
-
-
3
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
-
1
-
-
-
-
-
-
1
2
-
4
-
-
-
-
-
-
1
5
1
1
1
4
-
-
-
-
-
7
1
1
1
4
-
-
-
-
-
7
Çevre Mühendisliği
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
İnşaat Mühendisliği
1
6
5
-
-
3
-
1
-
16
Harita Mühendisliği
-
4
-
-
2
4
-
-
-
10
1
12
5
-
2
7
-
1
-
28
TOPLAM
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat
TOPLAM
TOPLAM
Yükseköğretim
Kurumundan
Çıkarma
İki Yarıyıl
Uzaklaştırma
Bir Yarıyıl
Uzaklaştırma
Bir Ay
Uzaklaştırma
Üç Hafta
Uzaklaştırma
İki Hafta
Uzaklaştırma
Bir Hafta
Uzaklaştırma
YÜKSEKOKUL - FAKÜLTE - ENSTİTÜ /
BÖLÜM - ANABİLİM DALI - PROGRAM
Kınama
TOPLAM
Uyarma
İNŞAAT FAKÜLTESİ
KİMYAKİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ
Kimya Mühendisliği
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Matematik Mühendisliği
1
2
2
-
-
-
-
-
-
5
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3
2
2
-
-
-
-
-
-
7
Makine Mühendisliği
-
-
-
-
1
-
1
2
-
4
Mekatronik Mühendisliği
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
2
-
1
2
-
5
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
TOPLAM
MAKİNE FAKÜLTESİ
TOPLAM
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık
TOPLAM
79
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
Müzik ve Sahne
Sanatları Bölümü
Müzik Toplulukları
TOPLAM
LİSANS TOPLAMI
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
7
28
24
6
7
11
2
4
1
90
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
9
30
25
7
7
11
3
4
1
97
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.
ABD
LİSANSÜSTÜ TOPLAMI
ÜNİVERSİTE TOPLAMI
3.9.
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Üniversitemizde YTÜ Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönerge
uyarınca faaliyet gösteren 36 adet öğrenci kulübümüz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ders dışı
zamanlarını kendi ilgi alanlarına ve yakın gördükleri kulüplere üye olarak değerlendirmektedirler. 36 kulübümüzde 5500 üye bulunmaktadır. Öğrenci kulüplerimizin listesi ve bu kulüplere kayıtlı öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
1
2
3
4
5
6
7
8
KULÜP ADI
A-305 Mühendislik Kulübü
ÜYE SAYILARI
40
Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü
50
Atatürkçü Düşünce Kulübü
30
Bağımsız Fikir Kulübü
80
BEST Kulübü
120
Bilim Kurgu ve Fantastik Kurgu Kulübü
100
Çevre Kulübü
100
Dağcılık Kulübü
150
80
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Dans Kulübü
60
Denizcilik Kulübü
200
Edebiyat Kulübü
50
Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Kulübü (EBİLTEK)
130
Ekonomi Kulübü
40
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Ens.
Kulübü (IEEE)
850
Fotoğraf Kulübü
90
Genç Araştırmacılar Kulübü
50
Havacılık Kulübü
80
İşletme Kulübü
600
Kalite ve Verimlilik Kulübü
450
Kişisel Gelişim ve Girişimcilik Kulübü
---
Kültür ve Gezi Kulübü
60
Makine Teknolojileri Kulübü
450
Mimarlık ve Tasarım Kulübü
50
Münazara Kulübü
55
Müzik Kulübü
50
Plastik Sanatlar Kulübü
75
Robotik ve Otomasyon Kulübü
200
Rüzgar Enerjisi Kulübü
50
Satranç Kulübü
40
Sinema Kulübü
90
Sosyal Sorumluluk Kulübü
150
Öğrenci Spor Kulübü
200
Şehir ve İnsan Kulübü
80
Tiyatro Kulübü
250
81
35
36
Uluslararası Staj Değişim Kulübü
200
Yapı ve Gelişim Kulübü
210
5500
TOPLAM
Öğrenci Kulüplerinin Yapmış Oldukları Etkinlikler
KULÜP ADI
ETKİNLİK
TARİHİ
ETKİNLİK TANIMI
Kalite ve Verimlilik Kulübü
10.10.2011
Yardım Konseri
Dağcılık Kulübü
10.10.2011
Tanışma Toplantısı
Öğrenci Spor Kulübü
01.10.2011
Koşu ve Manga Konseri
Müzik Kulübü
07.10.2011
Nev Konseri
Dağcılık Kulübü
03.10.2011
Tırmanış Duvarı
Havacılık Kulübü
14.10.2011
Tanışma Toplantısı
BEST Kulübü
21.10.2011
Bölgesel Tanışma Toplantısı
BEST Kulübü
07.10.2011
Tanıtım Toplantısı
Uluslar Arası Staj Değişim
Kulübü
11.10.2011
Tanıtım Toplantısı
Uluslar Arası Staj Değişim
Kulübü
12.10.2011
Tanıtım Toplantısı
Plastik Sanatlar Kulübü
12.10.2011
Sergi
Tiyatro Kulübü
13.10.2011
Tanışma Toplantısı
Mimarlık ve Tasarım
Kulübü
19.10.2011
Mimari Deneyim ve Felsefe Konferansı
Dağcılık Kulübü
11.10.2011
Teorik Ders ve Dağcılık Eğitimi
Havacılık Kulübü
15.10.2011
Teorik Havacılık Dersleri
Havacılık Kulübü
15.10.2011
Havacılık Eğitimi
Spor Kulübü
08.10.2011
Sporu Sevdirme Koşusu
IEEE Kulübü
15.10.2011
NFC - Seminer
82
Fotoğraf Kulübü
24.10.2011
Teknik Eğitim
Kalite ve Verimlilik Kulübü
10.10.2011
Söyleşi (Şevket Çoruh, Özgür Ozan)
Kalite ve Verimlilik Kulübü
20.10.2011
Atölye Staj Eğitimi
Fotoğraf Kulübü
21.10.2011
Renk ve Işık Semineri
İşletme Kulübü
24.10.2011
Liderlik Konferansı
Kalite ve Verimlilik Kulübü
26.10.2011
Photoshop, Sap, Proje Yönetimi Eğitimi
Kalite ve Verimlilik Kulübü
31.10.2011
Kişisel Gelişim Eğitimi
Spor Kulübü
01.11.2011
Basketbol Serbest Atış Yarışması
Spor Kulübü
02.11.2011
Gülle Atma Yarışması
İşletme Kulübü
22.11.2011
CV'ni Güncelle Semineri
Dağcılık Kulübü
01.12.2011
Tırmanış Üzerine Söyleşi
Dağcılık Kulübü
24.11.2011
Tunç Fındık ile Söyleşi
Makine Teknolojileri
Kulübü
12.12.2011
Mekatronik Teknolojiler
Fotoğraf Kulübü
09.12.2011
Fotoğraf Tarihi Semineri
Rüzgar Enerjisi Kulübü
08.12.2011
Rüzgar Konferansı
İşletme Kulübü
07.12.2011
Pazarlama Konferansı
Atatürkçü Düşünce Kulübü
05.12.2011
Sanatın Penceresinden Türkiye
Kültür ve Gezi Kulübü
07.12.2011
"I.Dünya Savaşı" Konferans
Müzik Kulübü
02.12.2011
DJ Okulu - Radyo Humayun
Kalite ve Verimlilik Kulübü
01.12.2011
Söyleşi (Bedük)
Spor Kulübü
28.11.2011
Söyleşi (Ercan Saatçi, Engin İpekoğlu)
Sosyal Sorumluluk Kulübü
26.11.2011
Gönüllülük Eğitimi
İşletme Kulübü
25.11.2011
Astroloji Söyleşi
Rüzgar Enerjisi Kulübü
15.12.2011
Rüzgar Konferansı
AESK
11.12.2011
Unigraphic Eğitimi
Bağımsız Fikir Kulübü
23.12.2011
Seminer (Anayasa Çalışmaları)
Spor Kulübü
20.10.2011
Basketbol Yarışma
83
İşletme Kulübü
18.11.2011
Engelliler Sosyal Sorumluluk Projesi
İşletme Kulübü
25.11.2011
Astroloji Söyleşi
Spor Kulübü
04.12.2011
Macera Parkuru
Spor Kulübü
16.12.2011
Yoga "Kendini keşfet"
İşletme Kulübü
17.12.2011
"Best Buddies" Sosyal Sorumluluk
Atatürkçü Düşünce Kulübü
15.12.2011
"Persepolis" Film Gösterimi
Kültür ve Gezi Kulübü
17.12.2011
Gençlerin Gözüyle Anayasa Çalıştayı
Dağcılık Kulübü
21.12.2011
Lenin Dağı Tırmanışı
Dağcılık Kulübü
29.12.2011
Ultra Trail du Mont Blanc (Fransa)
Rüzgar Enerjisi Kulübü
27.03.2012
Rüzgar Günleri 2012
Bağımsız Fikir Kulübü
07.03.2012
Yavuz Bülent Bakiler ile Söyleşi
BEST Kulübü
17.03.2012
Mühendislik Yarışması
Makine Teknolojileri
Kulübü
02.01.2012
Metal Bilimi ve Otomotiv
İşletme Kulübü
08.01.2012
Engelliler Sosyal Sorumluluk Projesi
Spor Kulübü
28.11.2011
Futbol Turnuvası
Ekonomi Kulübü
27.02.2011
Borsafinans Piyasası
Kalite ve Verimlilik Kulübü
02.03.2012
Sarp Apak ile Söyleşi
Plastik Sanatlar Kulübü
05.03.2012
Kursiyer Sergisi
Spor Kulübü
07.04.2012
VI.Murat Elsaleh Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni
Müzik Kulübü
09.03.2012
Evrim Demirel, Özer Özel Konseri
Kalite ve Verimlilik Kulübü
28.02.2012
3.Girişimciyimdir Semineri
Kalite ve Verimlilik Kulübü
29.02.2012
İletişim Yönetimi Seminerleri
İşletme Kulübü
20.03.2012
www Zirvesi - İnternet Semineri
İşletme Kulübü
06.03.2012
CV'ni Güncelle Semineri
Şehir ve İnsan Kulübü
15.03.2012
BBC Planet Earth Bonus Film Gösterimi
Kalite ve Verimlilik Kulübü
18.04.2012
Kariyer Haritamın İnşaası
İşletme Kulübü
10.01.2012
Yılın Yıldızları Ödül Töreni
84
Kalite ve Verimlilik Kulübü
06.01.2012
Marka Sohbeti
Dağcılık Kulübü
09.02.2012
7.Ataya Bağlılık Tırmanışı - Uludağ
Kültür ve Gezi Kulübü
04.01.2012
Akran Projesi
Sosyal Sorumluluk Kulübü
22.01.2012
Atölye Çalışması - Ayrımcılık
Kültür ve Gezi Kulübü
20.02.2012
TBMM Gezisi
İşletme Kulübü
05.03.2012
Yurtdışı Staj Konferansı
Şehir ve İnsan Kulübü
01.03.2012
Life After People Film Gösterimi
Kalite ve Verimlilik Kulübü
06.03.2012
Markalaştır, Kurumsallaştır
Kalite ve Verimlilik Kulübü
26.03.2012
Otomotiv Sektörü - Seminer
Kalite ve Verimlilik Kulübü
07.03.2012
Basketbol Üzerine Söyleşi
Kalite ve Verimlilik Kulübü
03.03.2012
Vaka Analizi Yarışması
Dağcılık Kulübü
06.03.2011
Kaya Tırmanışı Teorik Ders
Spor Kulübü
13.03.2012
Günümüz Futbolu ve TFF
Çevre Kulübü
28.03.2012
Çevreci Uygulamalar Semineri
BEST Kulübü
21.03.2012
Yurtdışı Staj Tanıtımı
Kalite ve Verimlilik Kulübü
19.03.2012
IK Seminerleri
Makine Teknolojileri
Kulübü
22.03.2012
Enerji Verimliliği Paneli
Sinema Kulübü
09.03.2012
Uykusuz
Makine Teknolojileri
Kulübü
01.03.2012
Savunma Sanayi Paneli
Genç Araştırmacılar Kulübü 28.03.2012
Sosyo-Kültürel Söyleşi Sohbet
Ekonomi Kulübü
03.04.2012
Microsoft Office Eğitimi
Yapı ve Gelişim Kulübü
02.04.2012
Betonorme Semineri
Kalite ve Verimlilik Kulübü
02.04.2012
14.Ulusal Kalite Günleri
Spor Kulübü
15.03.2012
Futbolda Taraftarın Yeri - Panel
Kişisel Gelişim ve
Girişimcilik K.
22.03.2012
Girişimcilik Semineri
BEST Kulübü
16.03.2012
Yıldız Mühendislik Yarışması
85
Kalite ve Verimlilik Kulübü
12.03.2012
Müjdat Gezen ile Söyleşi
Kalite ve Verimlilik Kulübü
08.03.2012
İnsan Kaynakları Semineri
Satranç Kulübü
17.03.2012
Satranç Turnuvası
Makine Teknolojileri
Kulübü
09.04.2012
Ansys Fluent Eğitimi
Sinema Kulübü
04.04.2012
"Three Idiots" Film Gösterimi
Makine Teknolojileri
Kulübü
19.04.2012
Ecostar Semineri
Makine Teknolojileri
Kulübü
18.04.2012
Motorlar ve Motor Sporları Semineri
Makine Teknolojileri
Kulübü
02.05.2012
Otomotiv Teknolojileri Panel
Bağımsız Fikir Kulübü
24.04.2012
Medeniyetimizin Analizi Semineri
Mimarlık ve Tasarım
Kulübü
24.04.2012
Mimari Deneyim ve Felsefe Konferansı
Eğitim Teknolojileri Kulübü 09.05.2012
LKD Semineri
Makine Teknolojileri
Kulübü
26.04.2012
Ülkemizde Havacılık Semineri
Kültür ve Gezi Kulübü
20.04.2012
Köy Okulu Tamiri - Sosyal Sorumluluk
AESK
20.04.2012
Devrim Arabaları Film Gösterimi
Kültür ve Gezi Kulübü
27.04.2012
Ermeni Sorunu Tartışmaları
Kültür ve Gezi Kulübü
24.04.2012
Sosyal Sorumluluk - Kampüs Gezisi
Kültür ve Gezi Kulübü
26.04.2012
Oyun Günleri Sergisi
Münazara Kulübü
25.05.2012
Türkiye'nin yakın tarihinde ve gelecekte müh.
IEEE Kulübü
23.06.2012
Yıldızlı Projeler Yarışması
Atatürkçü Düşünce Kulübü
02.05.2012
19 Mayıs Gençlik Şöleni
BEST Kulübü
24.06.2012
Yeşil Enerji Akademik Kursu
Kültür ve Gezi Kulübü
11.05.2012
Cuma Söyleşileri
Denizcilik Kulübü
09.05.2012
Denizin Yıldızları Semineri
Makine Teknolojileri
Kulübü
09.05.2012
Mak. Müh. Dalları Semineri
86
Makine Teknolojileri
Kulübü
30.04.2012
Mikro - Nano Robotik Semineri
Kültür ve Gezi Kulübü
10.05.2012
Anneler Günü - Şiir Dinletisi
Eğitim Teknolojileri Kulübü 07.05.2012
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kurultayı
Genç Araştırmacılar Kulübü 02.05.2012
Metalurji ve Malzeme Mühend. Semineri
Kalite ve Verimlilik Kulübü
30.04.2012
Sosyal Sorumluluk Şenliği Söyleşi
Kalite ve Verimlilik Kulübü
30.04.2012
İşitme Engelli ve Down Sendromlular ile Film İzl.
Bağımsız Fikir Kulübü
29.05.2012
İstanbul'un Fethi Konferansı
Makine Teknolojileri
Kulübü
18.05.2012
Nükleer Enerji ve Nükleer Güç Santralleri
Kalite ve Verimlilik Kulübü
10.10.2011
Yardım Konseri
Dağcılık Kulübü
10.10.2011
Tanışma Toplantısı
Öğrenci Spor Kulübü
01.10.2011
Koşu ve Manga Konseri
Müzik Kulübü
07.10.2011
Nev Konseri
Dağcılık Kulübü
03.10.2011
Tırmanış Duvarı
Havacılık Kulübü
14.10.2011
Tanışma Toplantısı
BEST Kulübü
21.10.2011
Bölgesel Tanışma Toplantısı
BEST Kulübü
07.10.2011
Tanıtım Toplantısı
Uluslar Arası Staj Değişim
Kulübü
11.10.2011
Tanıtım Toplantısı
Uluslar Arası Staj Değişim
Kulübü
12.10.2011
Tanıtım Toplantısı
Plastik Sanatlar Kulübü
12.10.2011
Sergi
Tiyatro Kulübü
13.10.2011
Tanışma Toplantısı
Mimarlık ve Tasarım
Kulübü
19.10.2011
Mimari Deneyim ve Felsefe Konferansı
Dağcılık Kulübü
11.10.2011
Teorik Ders ve Dağcılık Eğitimi
Havacılık Kulübü
15.10.2011
Teorik Havacılık Dersleri
Havacılık Kulübü
15.10.2011
Havacılık Eğitimi
Spor Kulübü
08.10.2011
Sporu Sevdirme Koşusu
87
IEEE Kulübü
15.10.2011
NFC - Seminer
Fotoğraf Kulübü
24.10.2011
Teknik Eğitim
Kalite ve Verimlilik Kulübü
10.10.2011
Söyleşi (Şevket Çoruh, Özgür Ozan)
Kalite ve Verimlilik Kulübü
20.10.2011
Atölye Staj Eğitimi
Fotoğraf Kulübü
21.10.2011
Renk ve Işık Semineri
İşletme Kulübü
24.10.2011
Liderlik Konferansı
Kalite ve Verimlilik Kulübü
26.10.2011
Photoshop, Sap, Proje Yönetimi Eğitimi
Kalite ve Verimlilik Kulübü
31.10.2011
Kişisel Gelişim Eğitimi
Spor Kulübü
01.11.2011
Basketbol Serbest Atış Yarışması
Spor Kulübü
02.11.2011
Gülle Atma Yarışması
İşletme Kulübü
22.11.2011
CV'ni Güncelle Semineri
Dağcılık Kulübü
01.12.2011
Tırmanış Üzerine Söyleşi
Dağcılık Kulübü
24.11.2011
Tunç Fındık ile Söyleşi
Makine Teknolojileri
Kulübü
12.12.2011
Mekatronik Teknolojiler
Fotoğraf Kulübü
09.12.2011
Fotoğraf Tarihi Semineri
Rüzgar Enerjisi Kulübü
08.12.2011
Rüzgar Konferansı
İşletme Kulübü
07.12.2011
Pazarlama Konferansı
Atatürkçü Düşünce Kulübü
05.12.2011
Sanatın Penceresinden Türkiye
Kültür ve Gezi Kulübü
07.12.2011
"I.Dünya Savaşı" Konferans
Müzik Kulübü
02.12.2011
DJ Okulu - Radyo Humayun
Kalite ve Verimlilik Kulübü
01.12.2011
Söyleşi (Bedük)
Spor Kulübü
28.11.2011
Söyleşi (Ercan Saatçi, Engin İpekoğlu)
Sosyal Sorumluluk Kulübü
26.11.2011
Gönüllülük Eğitimi
İşletme Kulübü
25.11.2011
Astroloji Söyleşi
Rüzgar Enerjisi Kulübü
15.12.2011
Rüzgar Konferansı
AESK
11.12.2011
Unigraphic Eğitimi
Bağımsız Fikir Kulübü
23.12.2011
Seminer (Anayasa Çalışmaları)
88
Spor Kulübü
20.10.2011
Basketbol Yarışma
İşletme Kulübü
18.11.2011
Engelliler Sosyal Sorumluluk Projesi
İşletme Kulübü
25.11.2011
Astroloji Söyleşi
Spor Kulübü
04.12.2011
Macera Parkuru
Spor Kulübü
16.12.2011
Yoga "Kendini keşfet"
İşletme Kulübü
17.12.2011
"Best Buddies" Sosyal Sorumluluk
Atatürkçü Düşünce Kulübü
15.12.2011
"Persepolis" Film Gösterimi
Kültür ve Gezi Kulübü
17.12.2011
Gençlerin Gözüyle Anayasa Çalıştayı
Dağcılık Kulübü
21.12.2011
Lenin Dağı Tırmanışı
Dağcılık Kulübü
29.12.2011
Ultra Trail du Mont Blanc (Fransa)
Rüzgar Enerjisi Kulübü
27.03.2012
Rüzgar Günleri 2012
Bağımsız Fikir Kulübü
07.03.2012
Yavuz Bülent Bakiler ile Söyleşi
BEST Kulübü
17.03.2012
Mühendislik Yarışması
Makine Teknolojileri
Kulübü
02.01.2012
Metal Bilimi ve Otomotiv
İşletme Kulübü
08.01.2012
Engelliler Sosyal Sorumluluk Projesi
Spor Kulübü
28.11.2011
Futbol Turnuvası
Ekonomi Kulübü
27.02.2011
Borsafinans Piyasası
Kalite ve Verimlilik Kulübü
02.03.2012
Sarp Apak ile Söyleşi
Plastik Sanatlar Kulübü
05.03.2012
Kursiyer Sergisi
Spor Kulübü
07.04.2012
VI.Murat Elsaleh Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni
Müzik Kulübü
09.03.2012
Evrim Demirel, Özer Özel Konseri
Kalite ve Verimlilik Kulübü
28.02.2012
3.Girişimciyimdir Semineri
Kalite ve Verimlilik Kulübü
29.02.2012
İletişim Yönetimi Seminerleri
İşletme Kulübü
20.03.2012
www Zirvesi - İnternet Semineri
İşletme Kulübü
06.03.2012
CV'ni Güncelle Semineri
Şehir ve İnsan Kulübü
15.03.2012
BBC Planet Earth Bonus Film Gösterimi
Kalite ve Verimlilik Kulübü
18.04.2012
Kariyer Haritamın İnşaası
89
İşletme Kulübü
10.01.2012
Yılın Yıldızları Ödül Töreni
Kalite ve Verimlilik Kulübü
06.01.2012
Marka Sohbeti
Dağcılık Kulübü
09.02.2012
7.Ataya Bağlılık Tırmanışı - Uludağ
Kültür ve Gezi Kulübü
04.01.2012
Akran Projesi
Sosyal Sorumluluk Kulübü
22.01.2012
Atölye Çalışması - Ayrımcılık
Kültür ve Gezi Kulübü
20.02.2012
TBMM Gezisi
İşletme Kulübü
05.03.2012
Yurtdışı Staj Konferansı
Şehir ve İnsan Kulübü
01.03.2012
Life After People Film Gösterimi
Kalite ve Verimlilik Kulübü
06.03.2012
Markalaştır, Kurumsallaştır
Kalite ve Verimlilik Kulübü
26.03.2012
Otomotiv Sektörü - Seminer
Kalite ve Verimlilik Kulübü
07.03.2012
Basketbol Üzerine Söyleşi
Kalite ve Verimlilik Kulübü
03.03.2012
Vaka Analizi Yarışması
90
3.10. SPOR,KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ
GİRİŞ
Üniversitemizde bulunan öğrencilerimizle birlikte akademik ve idari personelimize beden ve ruh
sağlıklarını iyi seviyeye çıkarabilme yönünde; serbest zamanlarında, sportif etkinliklerle kaliteli
yaşam geliştirebilmelerini sağlama da yardımcı olmaktadır.
EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Akademik Personel
Prof.
Doç.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.
Okut.
Arş.Gör.
Uzm.
Toplam
Beden Eğitimi
Bölümü
-
-
1
-
5
-
-
6
Toplam
-
-
1
-
5
-
-
6
İdari Personel
Kadrolu
Personel
Sözleşmeli
Personel
Yardımcı
Personel
Toplam
Beden Eğitimi
Bölümü
1
-
-
1
Toplam
1
-
-
1
FİZİKİ MEKANLAR VE KULLANIM DAĞILIMLARI
İdari Mekanlar Ayazağa Yerleşkesi
Adet
M2
M2
2
20
10
M2
Toplam
Adet
Bölüm Başkanı Odası
Bölüm Sekreterliği
Odası
Öğretim Üyeleri
Odası
Toplam
2
2
2
91
3.11. ÜNİVERSİTEMİZDEKİ MEVCUT
MEVCUT SPOR TESİSLERİ
Spor Tesisleri Ayazağa Yerleşkesi
•
2 Adet Kapalı Salon (Standart dışı)
•
1 Adet Futbol Sahası (Mini)
•
1 Adet Masa Tenisi Salonu
•
1 Adet Aynalı Salon
Spor Tesislerini Kullanan Kişi Dağılımı Ayazağa Yerleşkesi
Basketbol
Futbol
Masa
Tenisi
Öğretim Üyesi
160
340
160
140
800
İdari Personel
140
180
320
80
720
Öğrenci
4100
960
1840
2100
9000
Toplam Kişi
4400
1480
2320
2320
10520
Adet
M2
M2
M2
Bölüm Başkanı Odası
1
20
Bölüm Sekreterliği Odası
1
20
Öğretim Üyeleri Odası
3
20
10
10
Toplam
5
60
10
10
Voleybol Toplam Kişi
İdari Mekanlar Davutpaşa Yerleşkesi
Spor Tesisleri Davutpaşa Yerleşkesi
•
1 Adet Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu
•
1 Adet Fitness Salon
•
2 Adet Tenis Kortu
•
3 Adet Basketbol Sahası (Açık))
•
1 Adet Yüzme Havuzu ( Açık )
92
Spor Tesislerini 2012 Yılında Kullanan Kişi Dağılımı Davutpaşa Yerleşkesi
Öğretim
Üyesi
İdari
Personel
Öğrenci
Toplam
Kişi
Basketbol
740
580
16850
18170
Futbol
680
980
1600
3260
Halk Oyunları
10400
10400
Korfbol
1450
1450
9650
11130
1100
1100
Masa Tenisi
440
1040
Oryantring
Tenis
620
180
3600
4400
Uzakdoğu Sporları
20
20
420
460
Voleybol
1680
1100
12350
15130
Toplam Kişi
4180
3900
57420
65500
Yıldız Yerleşkesi
•
1 Adet Basketbol Sahası (Açık)
93
ÜNİVERSİTE İÇİ VE ÜNİVERSİTE DIŞI ETKİNLİKLER
Üniversite İçi Etkinlikler:
Üniversitemizin Fakülte ve Bölümlerde sınıfların kaynaşmasını sağlamak ve yarışma heyecanı
verebilmek için, personel ile öğrencilere Güz ve Bahar yarıyıllarında Badminton, Basketbol,
Bowling, Futsal, Güreş, Halk Oyunları, Korfbol, Masa Tenisi, Oryantring, Tenis,
Sporları ve Voleybol branşlarında kurslar ve yarışmalar düzenlenmiştir.
Düzenlenen Faaliyetler
Yararlanan Öğrenci
ve Personel Sayısı
Badminton
310
Basketbol
2480
Bowling
540
Futsal
3220
Güreş
210
Halk Oyunları
1040
Korfbol
1450
Masa Tenisi
1980
Oryantring
1100
Tenis
1440
Uzakdoğu Sporları
460
Voleybol
3140
TOPLAM
17370
94
Uzakdoğu
Üniversitemiz Takımlarının Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Faaliyetlerinde
Katıldığı Müsabakalar
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Faaliyetleri
Hazırlık
Antrenmanları
Seçmeler
Katılım
Basketbol
x
x
x
Badminton
x
x
x
Bilek Güreşi
x
x
x
Bowling
x
x
x
Dans
x
x
x
Futbol
x
x
x
Güreş
x
x
x
Halk Oyunları
x
x
Hentbol
x
x
Korfbol
x
x
Korumalı Futbol
x
x
Kürek
x
x
x
Masa Tenisi
x
x
x
Muay Thai
x
x
Okçuluk
x
x
x
Oryantring
x
x
x
Salon Futbolu
x
x
Satranç
x
x
TaekwonTaekwon-do
x
x
Tenis
x
x
x
Voleybol
x
x
x
Yelken
x
x
x
Yüzme
x
x
x
x
Üniversitemiz Davutpaşa Yerleşkesi Davutpaşa Kapalı Spor Salonunda Türkiye
Üniversite Sporları Federasyonu ile birlikte Beden Eğitimi Bölümü tarafından Basketbol 1. Lig
Müsabakaları ve Voleybol 1. Lig Müsabakaları organize edilmiştir.
95
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yarışlarında Alınan Dereceler
Dereceler
Yer - Tarih
Yarışma
Branş
Sporcu
Sayısı
Derece
05 - 09 MART 2012ADNAN
MENDERES ÜNIVERSITESI AYDIN
1. LIG MÜSABAKALARI
Badminton
8
4
26 MART – 06 NİSAN 2012 KOÇ
ÜNİVERSİTESİ
1. LIG MÜSABAKALARI
Basketbol ( Kız )
14
9
11 – 17 MAYIS 2012 ANADOLU
ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR
SÜPER LIG
MÜSABAKALARI
Basketbol ( Erkek )
18
9
01 – 03 MART 2012 ÖZYEĞİN
ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL
TÜRKIYE
ÜNIVERSITELER
SAMPIYONASI
Bilek Güreşi
1
2
26 - 28 MART 2011 KENT PARK
ROLLİNG BALL ANKARA
TÜRKIYE
ÜNIVERSITELER
SAMPIYONASI
Bowling ( Kız )
6
3
26 - 28 MART 2011 KENT PARK
ROLLİNG BALL ANKARA
TÜRKIYE
ÜNIVERSITELER
SAMPIYONASI
Bowling ( Erkek )
7
4
21 NİSAN 2012 ISTANBUL
CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZI
TÜRKIYE
ÜNIVERSITELER
SAMPIYONASI
Dans
20
1,2
09 – 30 NİSAN 2012 MARMARA
ÜNİVERSİTESİ ISTANBUL
1. LIG MÜSABAKALARI
Futbol
24
5
07 – 11 MAYIS 2012 ATATÜRK
ÜNİVERSİTESİ ERZURUM
TÜRKİYE B KLASMAN
ŞAMPİYONASI
Güreş
7
5
26 - 30 MART 2012 KAYA BELEK
ANTALYA
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Korfbol
16
5
28 NİSAN 2012 İSTANBUL
KADİR HAS
ŞAMPİYONASI
Kürek
2
2
05 – 06 MAYIS 2012 ABANT İZZET
BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Oryantring ( Kız )
7
20
05 – 06 MAYIS 2012 ABANT İZZET
BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Oryantring ( Erkek )
13
22
26 MART- 01 NISAN 2012 ANTALYA
1. LIG MÜSABAKALARI
Tenis ( Kız )
4
23
26 MART- 01 NISAN 2012 ANTALYA
1. LIG MÜSABAKALARI
Tenis ( Erkek )
4
19
21 – 24 MART 2012 PAMUKKALE
ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Satranç
9
10
20 ŞUBAT – 02 MART 2012
YEDİTEPE ÜNIVERSITESI
İSTANBUL
1. LIG MÜSABAKALARI
Voleybol ( Kız )
12
8
20 ŞUBAT – 02 MART 2012
YEDİTEPE ÜNIVERSITESI
İSTANBUL
1. LIG MÜSABAKALARI
Voleybol ( Erkek )
12
4
96
4. EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM
4.1.
4.1. AKADEMİK TAKVİM
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS ÖĞRETİMİ
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
24 Ağustos - 04 Eylül 2011
ÖN KAYIT (2011 Yılında Üniversitemiz Önlisans Programlarını
kazananlar USİS Otomasyon Sistemi üzerinden ön kayıt
yapacaklardır)
05 - 09 Eylül 2011
İLK KAYITLAR (Ön Lisans programlarını kazananların kayıtları) ve
kayıtlı tüm öğrenciler için katkı payı ödeme
17 - 21 Eylül 2011
Güz Yarıyılı Ders kayıtları
22 - 23 Eylül 2011
Ders Ekle/Sil
23 Eylül 2011
Güz yarıyılı gecikmeli katkı payı ödeme için son gün ( Bu tarihte
öğleden sonra katkı payını yatıran öğrenciler katkı payı dekontunu
SKSDB' ye onaylattıktan sonra ders seçimi yapabileceklerdir.)
23 Eylül 2011
20102010-2011 Bahar yarıyılı mezuniyeti için staj defterlerinin Program
Yürütücülüklerine tesliminin son günü
26 Eylül 2011
Güz Yarıyılı Başlangıcı
14 Ekim 2011
Mazereti olanların kayıt yenilemeleri için son gün
07 Ocak 2012
Güz yarıyılı derslerinin son günü
09 - 14 Ocak 2012
Güz yarıyılı sınavları
16 - 21 Ocak 2012
Güz yarıyılı sınavları
23 - 28 Ocak 2012
Güz yarıyılı mazeret sınavları
29 Ocak 2012
Not Giriş Süreci için son gün
30 - 31 Ocak 2012
BİDB'ce Otomasyon Sisteminde Dönem Geçişi yapılması
06 - 10 Şubat 2012
Bahar yarıyılı katkı payı ödeme
11 - 15 Şubat 2012
Bahar yarıyılı Ders Kayıtları
16 - 17 Şubat 2012
Ders Ekle/Sil
97
17 Şubat 2012
Bahar yarıyılı gecikmeli katkı payı ödeme için son gün ( Bu tarihte
öğleden sonra katkı payını yatıran öğrenciler katkı payı dekontunu
SKSDB' ye onaylattıktan sonra ders seçimi yapabileceklerdir.)
17 Şubat 2012
20112011-2012 Güz yarıyılı mezuniyeti için staj defterlerinin Program
Yürütücülüklerine tesliminin son günü
20 Şubat 2012
Bahar Yarıyılı Başlangıcı
09 Mart 2012
Mazereti olanların kayıt yenilemeleri için son gün
02 Haziran 2012
Bahar yarıyılı derslerinin son günü
04 - 09 Haziran 2012
Bahar yarıyılı sınavları
11 - 16 Haziran 2012
Bahar yarıyılı sınavları
18 - 23 Haziran 2012
Bahar yarıyılı mazeret sınavları
24 Haziran 2012
25 - 26 Haziran 2012
24 Eylül 2012
Not Giriş Süreci için son gün
BİDB'ce Otomasyon Sisteminde Dönem Geçişi yapılması
2012-2013 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Başlangıcı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANS ÖĞRETİMİ
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
24 Ağustos - 04 Eylül 2011
ÖN KAYIT (2011-LYS ve DGS sonucuna göre Üniversitemizi kazananlar
USİS Otomasyon Sistemi üzerinden ön kayıt yapacaklardır)
05 - 09 Eylül 2011
İLK KAYITLAR (LYS+DGS) ve kayıtlı tüm öğrenciler için katkı payı
ödeme
17 - 21 Eylül 2011
Güz Yarıyılı Ders kayıtları
22 - 23 Eylül 2011
Ders Ekle/Sil
23 Eylül 2011
Güz yarıyılı gecikmeli katkı payı ödeme için son gün (Bu tarihte öğleden
sonra katkı payını yatıran öğrenciler katkı payı dekontunu SKSDB' ye
onaylattıktan sonra ders seçimi yapabileceklerdir.)
23 Eylül 2011
20102010-2011 Bahar yarıyılı mezuniyeti için staj defterlerinin Bölüm
Başkanlıklarına tesliminin son günü
26 Eylül 2011
Güz Yarıyılı Başlangıcı
14 Ekim 2011
Mazereti olanların kayıt yenilemeleri için son gün
98
07 Ocak 2012
Güz yarıyılı derslerinin son günü
09 - 14 Ocak 2012
Güz yarıyılı sınavları
16 - 21 Ocak 2012
Güz yarıyılı sınavları
23 - 28 Ocak 2012
Güz yarıyılı mazeret sınavları
29 Ocak 2012
Not Giriş Süreci için son gün
30 - 31 Ocak 2012
BİDB'ce Otomasyon Sisteminde Dönem Geçişi yapılması
06 - 10 Şubat 2012
Bahar yarıyılı katkı payı ödeme
11 - 15 Şubat 2012
Bahar yarıyılı Ders Kayıtları
16 - 17 Şubat 2012
Ders Ekle/Sil
17 Şubat 2012
Bahar yarıyılı gecikmeli katkı payı ödeme için son gün ( Bu tarihte
öğleden sonra katkı payını yatıran öğrenciler katkı payı dekontunu
SKSDB' ye onaylattıktan sonra ders seçimi yapabileceklerdir.)
17 Şubat 2012
20112011-2012 Güz yarıyılı mezuniyeti için staj defterlerinin Bölüm
Başkanlıklarına tesliminin son günü
20 Şubat 2012
Bahar Yarıyılı Başlangıcı
09 Mart 2012
Mazereti olanların kayıt yenilemeleri için son gün
02 Haziran 2012
Bahar yarıyılı derslerinin son günü
04 - 09 Haziran 2012
Bahar yarıyılı sınavları
11 - 16 Haziran 2012
Bahar yarıyılı sınavları
18 - 23 Haziran 2012
Bahar yarıyılı mazeret sınavları
24 Haziran 2012
25 - 26 Haziran 2012
24 Eylül 2012
Not Giriş Süreci için son gün
BİDB'ce Otomasyon Sisteminde Dönem Geçişi yapılması
2012-2013 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Başlangıcı
99
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİMİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
15 - 26 Ağustos 2011
Tez danışmanı atama formlarının Enstitüye iletilmesi
22 - 26 Ağustos 2011
Doktora yeterlik sınav başvuruları
29 Ağustos - 04 Eylül 2011
05 - 09 Eylül 2011
29 (1/2 Gün) - 30 - 31 Ağustos - 01 Eylül 2011 Ramazan Bayramı
Güz yarıyılı katkı payı ödeme
05 Eylül - 31 Ekim 2011
Doktora yeterlik sınavları
17 - 21 Eylül 2011
Güz yarıyılı ders kayıtları
22 - 23 Eylül 2011
Ders Ekle/Sil
19 Eylül 2011
BİDB'ce şifrelerin verilme tarihi
23 Eylül 2011
Güz yarıyılı gecikmeli katkı payı ödeme için son gün ( Bu tarihte
öğleden sonra katkı payını yatıran öğrenciler katkı payı dekontunu
SKSDB' ye onaylattıktan sonra ders seçimi yapabileceklerdir.)
26 Eylül 2011
Güz yarıyılı başlangıcı
Ders alma formlarının enstitüye iletilmesi
26 - 30 Eylül 2011
Ders ve tez yükü beyanlarının ABD başkanlıklarınca enstitüye
iletilmesi
Uzmanlık Alan Dersi ders beyanlarının enstitüye iletilmesi
03 Ekim 2011
01 - 30 Kasım 2011
07 Ocak 2012
Eylül ayı yarıyıllar dışı tez puantajlarının enstitüye iletilmesinin son
günü
Kasım ayı doktora tez denetleme raporlarının Enstitüye iletilmesi
Güz yarıyılı derslerinin son günü
09 - 14 Ocak 2012
Güz yarıyılı sınavları
16 - 21 Ocak 2012
Güz yarıyılı sınavları
13 Ocak 2012
16 - 27 Ocak 2012
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden öğrenim süreleri biten ve
bitmeyen öğrencilerin güz yarıyılı son tez teslim tarihi
Yarıyıllar dışı tez yükü beyanlarının ABD Başkanlıklarına ve
Enstitüye verilmesi
100
20 Ocak 2012
Yüksek lisans tez denetleme raporlarının Enstitüye iletilmesinin son
günü
23 - 28 Ocak 2012
Güz yarıyılı mazeret sınavları
29 Ocak 2012
Not Giriş Süreci için son gün
Doktora yeterlik sınav başvuruları
30 Ocak - 3 Şubat 2012
Tez danışmanı atama formlarının Enstitüye iletilmesi
01 Şubat 2012
06 - 10 Şubat 2012
06 Şubat - 30 Nisan 2012
Ocak ayı yarıyıllar dışı tez puantajlarının enstitüye iletilmesinin son
günü
Bahar yarıyılı katkı payı ödeme
Doktora yeterlik sınavları
11 - 15 Şubat 2012
Bahar yarıyılı Ders Kayıtları
16 - 17 Şubat 2012
Ders Ekle/Sil
17 Şubat 2012
Bahar yarıyılı gecikmeli katkı payı ödeme için son gün ( Bu tarihte
öğleden sonra katkı payını yatıran öğrenciler katkı payı dekontunu
SKSDB' ye onaylattıktan sonra ders seçimi yapabileceklerdir.)
20 Şubat 2012
Bahar yarıyılı Başlangıcı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİMİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
Ders alma formlarının enstitüye iletilmesi
20 - 24 Şubat 2012
Ders ve tez yükü beyanlarının ABD başkanlıklarınca enstitüye
iletilmesi
Uzmanlık Alan Dersi ders beyanlarının enstitüye iletilmesi
01 Mart 2012
Şubat ayı yarıyıllar dışı tez puantajlarının enstitüye iletilmesinin
son günü
01 - 31 Mayıs 2012
Mayıs ayı doktora tez denetleme raporlarının Enstitüye iletilmesi
01 Haziran 2012
2012-2013 güz yarıyılı doktora programlarına başvuracak ve öğrenim
süreleri dolan lisansüstü öğrencilerin bahar yarıyılı son tez teslim
tarihi
101
02 Haziran 2012
Bahar yarıyılı derslerinin son günü
04 - 09 Haziran 2012
Bahar yarıyılı sınavları
11 - 16 Haziran 2012
Bahar yarıyılı sınavları
18 - 23 Haziran 2012
Bahar yarıyılı mazeret sınavları
24 Haziran 2012
Not Giriş Süreci için son gün
02 Temmuz 2012
Haziran ayı yarıyıllar dışı tez puantajlarının enstitüye iletilmesinin
son günü
01 Ağustos 2012
Temmuz ayı yarıyıllar dışı tez puantajlarının enstitüye iletilmesinin
son günü
06 - 17 Ağustos 2012
31 Ağustos 2012
27 - 31 Ağustos 2012
03 Eylül 2012
03 Eylül - 31 Ekim 2012
Tez danışmanı atama formlarının Enstitüye iletilmesi
2011-2012 bahar yarıyılı sonu itibariyle öğrenim süresi biten
öğrenciler için tez tesliminin son günü
Doktora yeterlik sınav başvuruları
Ağustos ayı yarıyıllar dışı tez puantajlarının enstitüye iletilmesinin
son günü
Doktora yeterlik sınavları
24 Eylül 2012
20122012-2013 EğitimEğitim-Öğretim yılı başlangıcı
01 Ekim 2012
Eylül ayı yarıyıllar dışı tez puantajlarının enstitüye iletilmesinin son
günü
102
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM
GÜZ YARIYILI
15 Haziran 2011
22 Ağustos - 07 Eylül 2011
12 - 14 Eylül 2011
16 Eylül 2011
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Lisansüstü)
20112011-2012 EğitimEğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öğrenci başvuruları
Mülakatlar
Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı
Kesin kayıtlar
19 - 22 Eylül 2011
Katkı payı ödemeleri (yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler",
"Misafir Öğrenciler")
Ders kaydı (lisansüstü programlara yeni kayıt olan öğrenciler)
22 Eylül 2011
Yedek kayıt kontenjanlarının ilanı
Yedek kaydı (yedek kaydı yapılan öğrencilerin katkı payı ödemeleri,
"Özel Öğrenciler", "Misafir Öğrenciler")
23 Eylül 2011
Katkı payı ödemeleri (yedek kaydı yapılan öğrenciler, "Özel
Öğrenciler", "Misafir Öğrenciler")
Ders kaydı (Eski ve yeni tüm öğrenciler)
BAHAR YARIYILI
17 Aralık 2011
30 Ocak - 03 Şubat 2012
06 - 08 Şubat 2012
10 Şubat 2012
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Lisansüstü)
20112011-2012 Bahar yarıyılı öğrenci başvuruları
Mülakatlar
Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı
Kesin kayıtlar
13 - 16 Şubat 2012
Katkı payı ödemeleri (yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler",
"Misafir Öğrenciler")
Ders kaydı (lisansüstü programlara yeni kayıt olan öğrenciler)
16 Şubat 2012
Yedek kayıt ilanı
103
Yedek kayıtlar
17 Şubat 2012
Katkı payı ödemeleri (yedek kaydı yapılan öğrenciler, "Özel
Öğrenciler", "Misafir Öğrenciler")
Ders kaydı (Eski ve yeni tüm öğrenciler)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİMİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
29 Ağustos - 04 Eylül 2011
29 (1/2 Gün)Gün)- 30 - 31 Ağustos - 01 Eylül 2011 Ramazan Bayramı
05 - 09 Eylül 2011
Güz yarıyılı katkı payı ödeme
02 - 09 Eylül 2011
Doktora Yeterlik Sınav Başvuruları
12 Eylül - 31 Ekim 2011
Doktora Yeterlik Sınavları
17 - 21 Eylül 2011
Güz yarıyılı ders kayıtları
17 - 21 Eylül 2011
Özel Öğrenci Başvuruları
26 Eylül - 21 Ekim 2011
22 - 23 Eylül 2011
Lisansüstü programlara güz yarıyılında yeni kaydolan öğrencilerin
askerlik tecili için başvuru süresi
Ders Ekle/Sil
23 Eylül 2011
Güz yarıyılı gecikmeli katkı payı ödeme için son gün ( Bu tarihte
öğleden sonra katkı payını yatıran öğrenciler katkı payı dekontunu
SKSDB' ye onaylattıktan sonra ders seçimi yapabileceklerdir.)
26 Eylül 2011
Güz yarıyılı başlangıcı
03 - 10 Ekim 2011
Ders ve tez yükü beyanlarının Anabilim Dalı Başkanlıklarına ve
Enstitüye verilmesi
26 Eylül - 03 Ekim 2011
TEZ DANIŞMANI ATAMA FORMU (2011-2012 güz yarıyılı başında
teze başlayacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ilişkin
danışman atama formlarının enstitüye gönderilmesi)
07 Ekim 2011
DERS MUAFİYET TALEPLERİ için son gün
02 Aralık 2011
20112011-2012 bahar yarıyılı doktora programlarına başvuracak
üniversitemiz yüksek lisans programında kayıtlı öğrencilerin güz
yarıyılı son tez teslim tarihi
104
07 Ocak 2012
Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin dönem projesi son teslim tarihi
07 Ocak 2012
Güz yarıyılı derslerinin son günü
09 - 14 Ocak 2012
Güz yarıyılı sınavları
16 - 21 Ocak 2012
Güz yarıyılı sınavları
13 Ocak 2012
16 - 27 Ocak 2012
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden öğrenim süreleri biten ve
bitmeyen öğrencilerin güz yarıyılı son tez teslim tarihi
Yarıyıllar dışı tez yükü beyanlarının ABD Başkanlıklarına ve
Enstitüye verilmesi
20 Ocak 2012
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ TUTANAKLARI (Enstitüye
gönderilmesi)
20 Ocak 2012
YÜKSEKLİSANS TEZ ÇALIŞMASI DÖNEMSEL
DEĞERLENDİRME FORMLARI (Enstitüyü
(Enstitüyü gönderilmesi)
23 - 28 Ocak 2012
Güz yarıyılı mazeret sınavları
29 Ocak 2012
Not Giriş Süreci için son gün
30 Ocak - 03 Şubat 2012
06 - 10 Şubat 2012
Doktora Yeterlik Sınav başvuruları
Bahar yarıyılı katkı payı ödeme
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİMİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
11 - 15 Şubat 2012
Bahar yarıyılı Ders Kayıtları
11 - 15 Şubat 2012
Özel Öğrenci Başvuruları
13 Şubat - 16 Mart 2012
16 - 17 Şubat 2012
Lisansüstü programlara bahar yarıyılında yeni kaydolan öğrencilerin
askerlik tecili için başvuru süresi
Ders Ekle/Sil
17 Şubat 2012
Bahar yarıyılı gecikmeli katkı payı ödeme için son gün ( Bu tarihte
öğleden sonra katkı payını yatıran öğrenciler katkı payı dekontunu
SKSDB' ye onaylattıktan sonra ders seçimi yapabileceklerdir.)
20 Şubat 2012
Bahar yarıyılı Başlangıcı
105
02 Mart 2012
DERS MUAFİYET TALEPLERİ için son gün
06 Şubat - 27 Nisan 2012
Doktora Yeterlik Sınavları
20 Şubat - 02 Mart 2012
TEZ DANIŞMANI ATAMA FORMU (2011-2012 bahar yarıyılı
başında teze başlayacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine
ilişkin danışman atama formlarının enstitüye gönderilmesi)
27 Şubat - 02 Mart 2012
Ders ve tez yükü beyanlarının Anabilim Dalı Başkanlıklarına ve
Enstitüye verilmesi
01 Haziran 2012
Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin dönem projesi son teslim tarihi
02 Haziran 2012
Bahar yarıyılı derslerinin son günü
01 Haziran 2012
2012-2013 güz yarıyılı doktora programlarına başvuracak ve öğrenim
süreleri dolan lisansüstü öğrencilerin bahar yarıyılı son tez teslim
tarihi
04 - 09 Haziran 2012
Bahar yarıyılı sınavları
11 - 16 Haziran 2012
Bahar yarıyılı sınavları
15 Haziran 2012
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ TUTANAKLARI (Enstitüye
gönderilmesi)
15 Haziran 2012
YÜKSEKLİSANS TEZ ÇALIŞMASI DÖNEMSEL
DEĞERLENDİRME FORMLARI (Enstitüyü gönderilmesi)
18 - 23 Haziran 2012
24 Haziran 2012
18 Haziran - 06 Temmuz 2012
31 Ağustos 2012
24 Eylül 2012
Bahar yarıyılı mazeret sınavları
Not Giriş Süreci için son gün
Yarıyıllar dışı tez yükü beyanlarının ABD Başkanlıklarına ve
Enstitüye verilmesi
2011-2012 bahar yarıyılı sonu itibariyle öğrenim süresi bitmeyen
yüksek lisans ve doktora öğrencileri için son tez teslim tarihi
20122012-2013 EğitimEğitim-Öğretim yılı başlangıcı
106
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM
GÜZ YARIYILI
15 Haziran 2011
Yabancı Dil Lisansüstü Yeterlik Sınavı (Lisansüstü)
22 Ağustos - 07 Eylül 2011
(tatil günleri hariç)
Başvuru
12 - 13 - 14 Eylül 2011
Mülakat
16 Eylül 2011
19 - 20 - 21 Eylül 2011
22 Eylül 2011
Kazananların ilanı
Asıl kayıtları
Yedek kayıtları
BAHAR YARIYILI
17 Aralık 2011
30 Ocak - 03 Şubat 2012
06 - 08 Şubat 2012
10 Şubat 2012
Yabancı Dil Lisansüstü Yeterlik Sınavı (Lisansüstü)
20112011-2012 Bahar yarıyılı öğrenci başvuruları
Mülakat
Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı
Kesin kayıtlar
13 - 14 - 15 - 16 Şubat 2012
Katkı payı ödemeleri (yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler",
"Misafir Öğrenciler")
Ders kaydı (lisansüstü programlara yeni kayıt olan öğrenciler)
16 Şubat 2012
Yedek kayıt ilanı
Yedek kayıtlar
17 Şubat 2012
Katkı payı ödemeleri (yedek kaydı yapılan öğrenciler, "Özel
Öğrenciler", "Misafir Öğrenciler")
Ders kaydı (Eski ve yeni tüm öğrenciler)
107
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
21 Temmuz 2011
İngilizce Yeterlik Sınavı: (YTÜ'ye Kurumlararası Yatay Geçiş
başvurusu yapan öğrenciler için)
Sınav Yeri: Yıldız Kampüsü
Sınav Saati: 10.00
(Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili
tüm duyurular
duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.)
25 Temmuz 2011
21 Temmuz 2011 tarihinde yapılan İngilizce Yeterlik Sınav
Sonuçlarının www.ybd.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilmesi
24 - 28 Ağustos 2011
ÖNKAYIT ( Lisans programlarını LYS+DGS yoluyla yeni kazanan
öğrenciler için ön kayıt yaptıracaklardır.) Bu öğrenciler 07 Eylül
2011 Çarşamba günü yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına
USİS Otomasyon sistemi üzerinden alacakları "İNGİLİZCE
YETERLİK SINAVINA GİRİŞ BELGESİ" ile girebileceklerdir.
İYS'ye giriş için gerekli olan diğer belgeler
http://www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.
ÖNKAYIT ( 07 Eylül 2011 İYS için 2010 girişli Hazırlıktan başarısız
olmuş öğrenciler USİS Otomasyon sistemi üzerinden ön kayıt
yaptırarak sınava başvuracaklardır.) İYS'ye giriş için gerekli
belgeler http://www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.
05 - 09 Eylül 2011
Güz yarıyılı katkı payı ödeme
07 Eylül 2011
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı: 2011 yılında YTÜ Lisans
programlarını kazanan (%30 İngilizce Öğretimi yapan programlar
için) LYS+DGS öğrencileri, Yurt Dışından Gelen öğrenciler ve 2010
girişli olup, yabancı dil (İngilizce) Hazırlıktan beklemeli öğrenciler
Sınav Saati: 10.00
Sınav Yeri: Yıldız ve Davutpaşa Kampüsleri (Sınava giriş için gerekli
belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr
adresinden takip edilmelidir.)
08 Eylül 2011
ÖNLİSANSÖNLİSANS- Meslek Yüksek Okulu ve Milli Saraylar ve Tarihi
Yapılar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için;
Yabancı Dil I - II (9051041 - 9051042 - 9051071 - 9051072 - 9051081 9051082 kodlu dersler) Yeterlik Sınavı (İngilizce)
Sınav Saati: I.öğretim: 15:00: II. öğretim:17:00
17 - 21 Eylül 2011
Güz Yarıyılı Ders kayıtları
22 - 23 Eylül 2011
Ders Ekle/Sil
108
23 Eylül 2011
Güz yarıyılı gecikmeli katkı payı ödeme için son gün ( Bu tarihte
öğleden sonra katkı payını yatıran öğrenciler katkı payı dekontunu
SKSDB' ye onaylattıktan sonra ders seçimi yapabileceklerdir.)
26 Eylül 2011
Güz Yarıyılı Başlangıcı (Hazırlık Öğretimi ve Modern Diller Bölümü
Zorunlu ve Seçmeli Yabancı Dil Dersleri)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
17 Aralık 2011
İngilizce Yeterlik Sınavı: (Yüksek Lisans adayları için)
Sınav Saati: 15:00
Sınav Yeri: Beşiktaş Kampüsü
(DİKKAT! Sınava getirilecek belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular
http://www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.)
07 Ocak 2012
Güz yarıyılı derslerinin son günü
09 - 14 Ocak 2012
Güz yarıyılı sınavları
12 Ocak 2012
Güz yarıyılı sonu (Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Öğretimi)
13 Ocak 2012
Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Öğretimi Güz yarıyılı Final Sınavı
(Mid-Year Exam)
Sınav Yeri : Davutpaşa Kampüsü
Sınav Saati: 10:00
16 - 21 Ocak 2012
23 Ocak 2012
Güz yarıyılı sınavları
İngilizce Yeterlik Sınavı (Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık sınıfında
kayıtlı olup, YDYO Temel İngilizce Bölümü yönergesinde belirtilen
koşulları yerine getiren öğrenciler ile 2010 girişli Yabancı Dil
(İngilizce) Hazırlıktan beklemeli öğrenciler
Sınav Saati:
Saati: 10:0010:00-12:00
Sınav Yeri: Davutpaşa ve Yıldız Kampüsleri (Sınava giriş için
gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular
www.ybd.yildiz.edu.tr
www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.)
23 - 28 Ocak 2012
Güz yarıyılı mazeret sınavları
29 Ocak 2012
Not Giriş Süreci için son gün
06 - 10 Şubat 2012
Bahar yarıyılı katkı payı ödeme
1111-15 Şubat 2012
Bahar yarıyılı Ders Kayıtları
13 Şubat 2012
Bahar Yarıyılı Başlangıcı (Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Öğretimi)
109
16 - 17 Şubat 2012
Ders Ekle/Sil
17 Şubat 2012
Bahar yarıyılı gecikmeli katkı payı ödeme için son gün ( Bu tarihte
öğleden sonra katkı payını yatıran öğrenciler katkı payı dekontunu
SKSDB' ye onaylattıktan sonra ders seçimi yapabileceklerdir.)
20 Şubat 2012
Bahar Yarıyılı Başlangıcı
26 - 30 Mayıs 2012
(Saat:16:00'ya kadar)
31 Mayıs 2012
ÖNKAYIT: 04 Haziran 2012 tarihinde yapılacak olan Yabancı Dil
(İngilizce) Hazırlık Yeterlik Sınavına (İYS) İngilizce Hazırlık
öğretiminden başarısız olan 2010 girişli lisans öğrencileri USİS
otomasyon sistemi üzerinden kayıt olacaklardır.
Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular
www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.
Bahar yarıyılı sonu (Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Öğretimi)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
02 Haziran 2012
04 - 09 Haziran 2012
Bahar yarıyılı derslerinin son günü
Bahar yarıyılı sınavları
04 Haziran 2012
İngilizce Yeterlik Sınavı (2011 girişli Hazırlık öğrencileri ile 2010
girişli Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlıktan başarısız olan lisans
öğrencileri için)
Sınav saati: 10:00
Sınav Yeri: Yıldız ve Davutpaşa Kampüsleri (Sınava giriş için
gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular
www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.)
11 Haziran 2012
İngilizce Yeterlik Sınavı (Yüksek Lisans adayları için)
Sınav Saati: 10:00
Sınav Yeri: Yıldız Kampüsü
(DİKKAT! Sınava getirilecek belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular
http://www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.)
11 - 16 Haziran 2012
Bahar yarıyılı sınavları
18 - 23 Haziran 2012
Bahar yarıyılı mazeret sınavları
24 Haziran 2012
Not Giriş Süreci için son gün
110
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
02 - 08 Temmuz 2012
Yaz Okulu Ücret ödeme + Ders Kayıtları
09 - 14 Temmuz 2012
Yaz Okulu Başlangıcı + Ders Ekle/Sil
11 Ağustos 2012
Yaz Okulu Derslerinin Son Günü
13 - 17 Ağustos 2012
26 Ağustos 2012
Yaz öğretimi sınavları
Not giriş süreci için son gün
27 - 28 Ağustos 2012
BİDB'ce Otomasyon Sisteminde Dönem Geçişi yapılması
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU (YDYO)
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ TAKVİMİ
25 - 27 Haziran 2012
Yaz Öğretimi ücret ödeme + Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Yaz
Öğretimi Kayıtları (Kayıt için başvurular YDYO Temel İngilizce
Bölüm Başkanlığına yapılacaktır.)
02 Temmuz 2012
Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Yaz Öğretimi Başlangıcı
16 Ağustos 2012
Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Yaz Öğretimi Sonu
17 Ağustos 2012
İngilizce Yeterlik Sınavı (Yaz Öğretimi Öğrencileri için)
Sınav yeri: YDYO Binası Davutpaşa Kampusü
DİKKAT: Temel İngilizce Bölümü Yönergesinde belirtilen koşulları
sağlayan yaz okulu öğrencileri kayıt yaptırmadan bu sınava
gireceklerdir. Sınava getirilecek belgeler ve sınavla ilgili tüm
duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.
111
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
11 - 15 Temmuz 2011
Başvuru
21 Temmuz 2011
İngilizce Yeterlik Sınavı
Sınav Yeri: Yıldız Kampüsü Sınav Saati: 10.00
Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm
duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.
25 Temmuz 2011
İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.ybd.yildiz.edu.tr
adresinde ilan edilmesi
26 - 29 Temmuz 2011
Başvuruların değerlendirmesi ve değerlendirme sonuçlarının ilanı
01 - 02 Ağustos 2011
Asıl kayıtlar
03 - 04 Ağustos 2011
Yedek kayıtlar
08 - 17 Ağustos 2011
İntibakların yapılması
18 - 26 Ağustos 2011
Kayıt ve İntibakların Fakülte Yönetim Kurulu'nca kabulü ve
İntibakların sisteme girilmesi
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ VE ÇİFT ANADAL
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
04 - 08 Temmuz 2011
Başvuru
11 - 15 Temmuz 2011
Başvuruların Değerlendirmesi
18 Temmuz 2011
Değerlendirme sonuçlarının ilanı
19 - 20 Temmuz 2011
Asıl kayıtlar
21 - 22 Temmuz 2011
Yedek kayıtlar
25 Temmuz - 05 Ağustos 2011
08 - 26 Ağustos 2011
İntibakların yapılması
Kayıt ve İntibakların Fakülte Yönetim Kurulu'nca kabulü ve
İntibakların sisteme girilmesi
112
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
04 - 08 Temmuz 2011
Başvuru
11 - 28 Temmuz 2011
Değerlendirme
29 Temmuz 2011
08 - 10 Ağustos 2011
Kazananların İlanı (ASIL)
Asıl Kayıtları
12 Ağustos 2011
Kazananların İlanı (YEDEK)
22 Ağustos 2011
Yedek Kayıtları
(Yedek kayıtları için her aday 30 dakika beklenilecektir. Saat:
09:00'dan itibaren birinci yedekten başlanarak 30 dakika ara ile
diğer yedeğe geçilecektir.)
07 Eylül 2011
Saat 10:00 yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına Kayıt sırasında
kayıt görevlisi tarafından verilecek "İNGİLİZCE YETERLİK
SINAVINA GİRİŞ BELGESİ" ile girilecektir. Sınav Salonları, Sınava
giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular
www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.
113
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
20112011-2012 EĞİTİMEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV VE KAYIT TAKVİMİ
PROGRAMLAR
TARİH
Bileşik
Sanat
Sanatlar Yönetimi
Fotoğraf ve
Video
İletişim
Tasarım
Dans
Duysal
Müzik
(Ses)
Toplulukları Sanatları
Tasarımı
Ön Kayıt
08 - 11 Ağustos
2011
Ön Kayıt Yeri:
Yeri Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı,
Davutpaşa Kampüsü, Esenler/İSTANBUL
Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler: * 2011 YGS Sonuç belgesi (ÖSYM web sayfasından
bir çıktısı alınacaktır), * (4,5 x 6) boyutunda 2 adet fotoğraf (son üç ayda çekilmiş ve
yönetmeliğe uygun)
15 Ağustos 2011
Seminer
Duyuş ve
Performans
Duyuş
Sınavı
16 Ağustos 2011
Seminer
Duyuş ve
Performans
Duyuş
Sınavı
17 Ağustos 2011
1.Uygulama
Duyuş ve
Performans
Duyuş
Sınavı
2.Uygulama
Dal
Uygulama
Dosya
SunumuGörüşme
Dal
Uygulama
Dosya
SunumuGörüşme
Dal
Uygulama
Dosya
SunumuGörüşme
Dal
Uygulama
Dosya
SunumuGörüşme
18 Ağustos 2011
19 Ağustos 2011
22 Ağustos 2011
23 Ağustos 2011
25 Ağustos 2011
Tasarım
ve Çizim
Sınavı
Tasarım ve
Çizim Sınavı
Tasarım
ve
Çizim
Sınavı
Tasarım
ve Çizim
Sınavı
Görsel Kültür
ve
AlgılamaSınavı
114
26 Ağustos 2011
Tüm programların asıl ve yedek listelerinin ilanı
02 - 05 - 06 Eylül
Asıl listede yer alan adayların kayıtlarının yapılması
2011
07 - 08 - 09 Eylül
Yedek listede yer alan adayların kayıtlarının yapılması
2011
4.2.
4.2. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Üniversitemizin öğrenci ve akademisyenlerinin eğitim
ve araştırma ihtiyaçları doğrultusunda yayın koleksiyonu oluşturan, düzenleyen ve en elverişli
yararlı ortamını hazırlayarak hizmete sunan bir bilgi-belge merkezidir.
Kütüphane
hizmetleri
iki
ayrı
kampüste
verilmektedir.
Davutpaşa
Kampüsü
Merkez
Kütüphanesi ve Yıldız Kampüsü Şevket Sabancı Kütüphanesi. Her bir kütüphanede öncelikli
olarak, bulunduğu kampüste yer alan akademik birimlerin konu alanlarına giren yayınlar yer
almaktadır.
Öncelikli
hizmet kitlesi Üniversitemiz mensupları olmakla
birlikte, diğer
üniversitelerden ve dışarıdan araştırmacılar da bilgi-belge merkezi’nden belli koşullar dahilinde
yararlanabilmektedir.
DAVUTPAŞA
DAVUTPAŞA MERKEZ KÜTÜPHANESİ
2011 yılı Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan Davutpaşa Merkez Kütüphanesi’nin alt yapı
eksikliklerinin tamamına yakını 2011-2012 öğretim yılı içinde tamamlanmıştır.
Bu kapsamda;
•
Klima Sisteminden kaynaklı sorunlar çözümlenmiş ve ortam konforu sağlanmıştır.
•
Okuma salonlarına ve ofislere açılır pencere yaptırılmıştır.
•
Kablosuz internet alt yapısı tamamlanmıştır.
•
Eksik olan elektrik kablolaması tamamlanmış, okuma masalarına elektrik prizleri
takılmıştır.
•
Görsel İşitsel materyaller bölümü yapılandırılmış ve bir personel görevlendirilmiştir Bu
bölüm, bilgisayarların gelmesinden sonra hizmete açılacak, öğrencilerin kaliteli boş
zaman geçirmesi ve görüntülü eğitim materyallerinden yararlanabilmesi sağlanacaktır.
•
Bireysel Çalışma odaları tam kapasite ile hizmet vermektedir.
•
Bina içinde sürekli hizmet veren bir fotokopi merkezi oluşturulmuştur.
•
Okuma salonlarına su sebilleri konulmuştur.
•
Binanın çevre düzenlemesi tamamlanmıştır.
115
•
Güvenlik kamera sistemi kurulmuştur.
Kütüphane binasında 5 adet okuma salonu bulunmaktadır:
Tezler ve referans kaynakları Salonu
Kitaplar Salonu
Süreli Yayınlar Salonu
Nadir Eserler Salonu
Serbest Okuma Salonu
Okuma salonlarındaki doluluk oranı, dönemsel olarak %100’e yaklaşmaktadır.
Öğrencilerden gelen yoğun iste üzerine Davutpaşa Merkez Kütüphanesi çalışma saatleri yeniden
düzenlenmiş ve akşam 24.00’e kadar hizmet vermesi sağlanmıştır. Bunun yanında sınav
dönemlerinde de Pazar günleri hizmet vermektedir.
Davutpaşa Merkez Kütüphanesi çalışma saatleri
Akademik dönem içinde
Hafta İçi: 08.30 – 24.00
Cumartesi: 10.00 – 17.00
Pazar (sınav dönemleri): 10.00 – 17.00
Akademik Tatil Dönemi
Hafta İçi: 08.30 – 17.00
Haftasonu: Kapalı
YILDIZ ŞEVKET SABANCI KÜTÜPHANESİ
Şevket Sabancı Kütüphanesi’nde 2012 yılı sonunda yapılan tadilat ile iç mekanda kullanıcıların
konforuna yönelik yenilemeler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında bodrum katta,
kullanıcıların kendi kitapları ile çalışabilecekleri bir çalışma salonu oluşturulmuştur. Bu salonda
tek kişinin kullanabileceği ya da grup çalışması yapılabilecek bölmeler de oluşturulmuştur.
116
Şevket Sabancı Kütüphanesi çalışma saatleri;
Akademik dönem içinde
Hafta İçi: 08.30 – 21.00
Cumartesi: 10.00 – 15.00
Akademik Tatil Dönemi
Hafta İçi: 08.30 – 17.00
Haftasonu: Kapalı
KOLEKSİYON / DERME GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Gelişmekte olan bir üniversite kütüphanesi olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi,
öncelikli olarak basılı kitap sayısını arttırmayı ve hizmet kalitesi ile çeşitliliğini geliştirmeyi
hedeflemektedir. Elektronik kaynaklar konusunda oldukça güçlü bir koleksiyona sahip olan
kütüphanemiz, 2011-2012 öğretim yılında da mevcut koleksiyonunu geliştirmiştir
Kütüphanemizin derme geliştirme politikası, gelen talepler doğrultusunda Üniversitemiz
akademik birimlerinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyici basılı ve elektronik
kaynakları sağlamak olarak belirlenmiştir. Derme geliştirilirken; Öğretim elemanlarımızın
derslerinde okuttukları ders kitaplarının, Bilimsel araştırmalarda ihtiyaç duyulan güncel kitap
ve süreli yayınların, ansiklopedi, sözlük, el kitabı türünden referans niteliği taşıyan yayınların ve
genel kültür ve kişisel gelişimi destekleyici yayınların sağlanmasına özen gösterilmektedir. Hem
erişim kolaylığı ile hem de çok geniş bir spektruma sahip içeriği ile bilimsel araştırmalar için
vazgeçilmez olan elektronik kaynaklar da koleksiyonumuzda ağırlıklı olarak yer almaktadır.
a-Basılı Kitaplar:
2011-2012 öğretim yılında kütüphanelerimiz, büyük bir kitap artışı gerçekleştirmiştir. Gerek
satın alma yolu ile gerekse üniversite içinde düzenlenen bağış kampanyaları ile koleksiyonumuza
çok sayıda basılı kitap katılmıştır.
01.10.2011 tarihi itibari ile 40.403 olan basılı kitap sayımız 09.09.2012 tarihinde 47.913’e
ulaşmıştır. Ancak 2013 yılının son üç ayında yapılan kitap ihalesi de sonuçlandığından 2012 yılı
Aralık ayı sonunda toplam kitap sayımız 70.064’e ulaşmıştır.
2012 bütçe yılında satın alınan kitaplardan 23.073 adedi satın alma, 3548 adedi ise bağış yolu ile
koleksiyonumuza kazandırılmıştır. Öğretim elemanlarımızın talep ettiği kitaplar içinden baskı
dışı olan ve firmalarca sağlanamayanlar dışındakilerin hepsi satın alınmıştır.
117
b-Basılı Süreli Yayınlar:
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2012 yılında ISO 9001 Kalite çalışmaları
kapsamında bir memnuniyet anketi düzenlemiştir. Bu anket değerlendirmesi sonucunda basılı
süreli yayınların kullanımının çok düşük olduğu, kullanıcıların yoğunluklu olarak elektronik
kaynakları kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 2011-2012 öğretim yılında basılı dergi
abonelikleri varsa elektronik versiyonuna çevrilmiştir.
2012 yılında aboneliği devam eden toplam basılı süreli yayın sayımız 171’dir. Bunların 101 adedi
yabancı dil , 70 adedi ise Türkçe süreli yayındır.
Aboneliği devam etmeyen dergiler ile birlikte tüm Kütüphane koleksiyonunda yer alan toplam
süreli yayın sayımız ise 678 başlıktır.
c-Tezler:
Enstitülerden Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına Üniversitemizin Fakülte ve
ilgili birimlerinde hazırlanmış olan yüksek Lisans ve doktora tezleri düzenli olarak
gönderilmekte ve kullanıcıların yararlanmasına sunulmaktadır. Davutpaşa kampusünde
bulunan akademik birimlerin tezleri Davutpaşa Merkez Kütüphanesi’nde; Yıldız kampusünde
bulunan akademik birimlerin tezleri ise Yıldız Şevket Sabancı Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.
2011 – 2012 öğretim yılında toplam 369 adet yeni tez koleksiyonumuza katılmıştır. Böylece
09.09.2012 tarihi itibari ile toplam basılı tez adedimiz 8581’e ulaşmış ve araştırmacıların
hizmetine sunulmuştur.
d-Elektronik Kaynaklar:
Kütüphanemizin güçlü yanlarından olan elektronik kaynaklar koleksiyonu, 2011-2012 öğretim
yılında da mevcut aboneliklerin yenilenmesi ve yeni eklenen veri tabanları ile Üniversitemizin
geniş bir kullanıcı kesimine hizmet vermeye devam etmiştir. 2012 yılında aboneliği devam eden
veri tabanı paketi sayımız 64’’tür.
Veri tabanları kapsamında elektronik dergilerin yanı sıra yine tüm dünyada yayınlanmış
milyonlarca elektronik teze ve binlerce elektronik kitaba Internet üzerinden tam metin erişim
olanağı bulunmaktadır..
Kütüphanemiz elektronik kaynaklarını 3 ayrı platformda hizmete sunmaktadır:
118
•
E-Dergi Veritabanları: (34 adet)
Tek bir yayınevine ait dergi paketleri ile (Örn. Oxford Univ. Pres, Cambridge,vb) , çok
sayıda yayınevinin dergilerini kapsayan derleme veritabanları (EBSCO, Proquest) bu
başlık altında sunulmuştur. Yine bu kapsamda çeşitli dernek ve kurumların düzenlediği
seminer/konferans bildirileri vb. yayınlar da bulunmaktadır
•
E-Kitap Veritabanları: (21 adet)
Tek bir yayınevine ait elektronik kitaplar ile (örn. Elsevier, Springer,vb.), çok sayıda
yayınevinin elektronik kitaplarını kapsayan derleme veritabanları (örn. Ebrary), bu
başlık altında sunulmuştur. E-Kitap veritabanlarının çoğu konu alanlarına göre ayrı
paketler altında sunulmaktadır. Ancak , çok sayıda konuyu içeren multidisipliner e-kitap
veritabanları de vardır.
•
E-Referans Kaynakları: (9 adet)
E-tezler, yerli ve yabancı standartlar, mevzuat veri tabanları, ansiklopediler, sözlükler,
vb. e-kaynaklar bu gruba girmektedir.
Yeni veri tabanı abonelikleri, ödenek koşulları içinde gelen isteklerin değerlendirilmesi ve
deneme erişimleri sonucu elde edilen kullanım istatistiklerinin yorumlanması belirlenmektedir.
Mevcut veri tabanlarının abonelik yenileme kararı da kullanım istatistikleri sonucuna göre
belirlenmektedir.
2012 yılında yeni üyelik gerçekleştirilen veri tabanları aşağıda listelenmiştir:
1. Proquest Engineering Collection
2. BSOL (British Standars Online)
3. Bridgeman Education
4. Music Online
5. SAE
6. Springer Lecture Notes in Computer Science)
7. Springer Lecture Notes in Control and Information Science
Yıl sonunda alınan kullanım istatistikleri sonucu, hitap ettiği kullanıcı sayısına oranla az
kullanıldığı saptanan veri tabanları iptal edilmektedir. Yine abone olunan başka veritabanları ile
içerik olarak çakışması yüksek olan veri tabanları da iptal edilmektedir. Bunların yerine istek
alan yeni veri tabanlarına abone olunmaktadır. Böylece ödeneğin optimum fayda ile kullanılması
hedeflenmektedir.
119
2012 yılında aboneliği iptal edilen veri tabanları aşağıda listelenmiştir:
1-T SE Türk Standartları Enstitüsü Veritabanı
Y.T.Ü. Kütüphanesi 2012 yılı Elektronik Kaynaklar dermesinde yer alan Online
Veritabanları Listesi (Alt Paketler ile Birlikte) aşağıdaki gibidir:
1) ABI Inform Complete
2) ACM Digital Library Veritabanı
3) American Chemical Society WEB Editions
4) American Institute of Physics
5) ASCE-American Society of Civil Engineers6) ASME-American Society of Mechanical Engineers7) ASTM Digital Library
8) ASTM Standartları
9) Bridgeman Education
10) BSOL (British Standars Online)
11) Cambridge Online Journals
12) CEIC
13) CRC PRESS – CivilENGINEERINGnetBASE
14) CRC PRESS – ElectricalENGINEERINGnetBASE
15) CRC PRESS – ENGnetBASE
16) CRC PRESS – ENVIROnetBASE
17) CRC PRESS - MATHnetBASE
18) CRC PRESS - MechanicalENGINEERINGnetBASE
19) CRC PRESS - STATnetBASE
20) CRC PRESS - TELECOMMUNICATIONSnetBASE
21) Ebrary Elektronik Kitapları
22) EBSCO- Academic Search Complete
23) EBSCO Art and Architectural Complete
24) EBSCO- Avery Index to Architectural Periodicals
25) EBSCO-Business Source Complete
26) EBSCO-Computer Source
27) EBSCO-EconLit with Full Text
28) EBSCO-Education Research Complete
29) EBSCO-ERIC (Educational Research Information Center)
30) Elsevier Elektronik Kitapları
31) Engineering Village 2
32) Grove Art Online
120
33) Grove Music Online
34) Hiper Kitap Veritabanı
35) Hukuk Türk Mevzuat Veri Tabanı
36) ICE (Institution of Civil Engineers) Virtual Library
37) IEEE/ IEE Electronic Library
38) IMechE Journals Collection
39) IMechE Proceedings Archive
40) Institute of Physics
41) İktisat İşletme ve Finans Dergisi Online
42) JOURNAL CITATION REPORTS
43) J-STOR -Arts & Sciences I- Arts & Sciences III44) KNOVEL
45) MathSciNet - Mathematical Reviews on the WEB
46) Music Online
47) Oxford Online Journals
48) ProQuest Digital Dissertations and Theses
49) Proquest Engineering Collection
50) SAE
51) SAFARI Business E-Books
52) SAFARI Information Technology E-Books
53) ScienceDirect
54) SciFinder Scholar
55) Springer - Architecture, Design & Arts E-Books
56) Springer - Chemistry & Material Science e-Books
57) Springer - Earth & Environmental Science e-Books
58) Springer - Engineering E-Books
59) Springer Lecture Notes in Computer Science)
60) Springer Lecture Notes in Control and Information Science
61) Springer Link
62) Taylor & Francis Online Journals
63) WEB of Science
64) Wiley InterScience
Abone olunan veri tabanları kapsamında yaklaşık olarak;
46.700 elektronik dergi
168.700 elektronik kitap
121
2 online ansiklopedi
1.milyondan fazla tam metin elektronik tez
2.3 milyon abstract tez
Çok sayıda sempozyum ve konferans bildirileri
12,000 ASTM Standardı
1800 IEE Standardı
Abone olunan tüm elektronik bilgi kaynakları, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından
yapılandırılmış olan LIBPXY adlı Proxy Server sistemi ile 7 gün 24 saat evden erişilebilir
durumdadır.
ÖDÜNÇ VERME VE KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ:
Kütüphanemiz, üniversitemiz öğretim üyeleri, öğrencileri ve idari personeline statülerine göre
değişen miktar ve süreler ile kütüphane dışına kitap ödünç verme hizmeti sunmaktadır .
2011 yılı Aralık Ayında ödünç
verme
süre ve
miktarlarında revizyona gidilmiş ve
araştırmacıların bir defada ödünç alabilecekleri yayın sayısı arttırılmıştır.
Bunun yanında, gününde iade edilmeyen yayınlar için alınan günlük gecikme ceza miktarları da
arttırılmıştır. Bu uygulama ile ödünç alınan kitapların zamanında kütüphaneye iade edilmesi ve
ihtiyacı olan herkesin yayınlardan adil haklar çerçevesinde yararlanmasını teşvik etmek
amaçlanmıştır.
STATÜLERE GÖRE ÖDÜNÇ VERME SÜRESİ VE
MATERYAL SINIRI
STATÜ
SÜRE
SINIRI
MATERYAL
SINIRI
UZATMA
HAKKI
Akademik Personel
60 Gün
15 Kitap
2 Kez
Y.Lisans/Doktora
30 gün
10 kitap
2 kez
Ön Lisans/Lisans
21 gün
5 kitap
1 kez
İdari Personel
30 Gün
3 Kitap
1 kez
2011-2012 Öğretim yılı için Ödünç Verme Bölümümüze ilişkin sayısal veriler aşağıdaki gibidir:
122
2010-2011 Öğretim yılında toplam 3964 yeni kullanıcı kütüphanemize üye olmuştur.
Toplam üye sayımız 32.309’a çıkmıştır.
KÜTÜPHANE ADI
ÖDÜNÇ VERİLEN
KİTAP SAYISI
Davutpaşa Merkez Kampüsü
16.310
Yıldız Kampusü Şevket Sabancı Şube
Kütüphanesi
7.133
TOPLAM ÖDÜNÇ VERİLEN KİTAP SAYISI:
23.443
Kütüphanemizin sunduğu bir diğer hizmet de ILL (Inter Library Loan) Kütüphaneler Arası
Ödünç
Verme
koleksiyonunda
Hizmetidir.
yer
Sadece
almayan
kitap
öğretim
ya
da
üyelerine
verilen
makalelerin
bu
hizmet,
yurtiçindeki
diğer
kütüphane
üniversite
kütüphanelerinden belirli süreler ile ödünç alınıp gereksinim duyan kullanıcılara sunulmasını
kapsamaktadır.
ILL (Inter Library Loan) Kütüphaneler Arası Ödünç Verme işlemleri için ise 2011 yılına ait
sayısal veriler şöyledir:
Diğer Üniversitelerden Ödünç Alınan Kitap Sayısı : 94
Kütüphanemizden İstenen Kitap Sayısı:37’dir.
123
5. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
FAALİYET ALANI
2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 58. maddesinin (b) fıkrası
gereğince kurulmuş olan Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nce,
araştırıcıların ilgili olduğu alanlarda, özellikle ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik, teknolojik, kültürel
ve sosyal sorunlara çözüm getirebilecek projelerin desteklenmesine çalışılmaktadır. Amacımız,
Üniversitemizdeki araştırma imkanlarını geliştirmek, bilimsel araştırmaları özendirici hale
getirerek çok sayıda, bilime ve ülkemiz kalkınmasına katkıda bulunabilecek araştırmanın
yapılmasını
sağlamaktır.
Bu
amaçla
ve
Bilimsel
Araştırma
Projeleri
Koordinatörlüğü
olanaklarının mümkün olduğunca çok sayıda öğretim üyesine fakülteler arasında denge
sağlayarak dağılımı göz önünde tutularak projeler desteklenmektedir.
2011/2012
Yılları
arasında
Bilimsel
Araştırma
Projeleri
Koordinatörlüğü
tarafından
desteklenmekte olan toplam 398 araştırma projesi bulunmaktadır. 2011-2012 yılı Eğitim-Öğretim
yılında Koordinatörlüğümüzce proje çağrıları yapılmış, 2011 yılında 158 adet, 2012 yılında 237
adet proje başvurusu kabul edilmiştir. Bu projelerden 48 adedi tamamlanmış, 347 proje ise
devam etmektedir. Geriye kalan 51 adet proje ise daha önceki yıllarda başlamış olan projelerdir.
Ayrıca; Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından muhasebe işlemleri takip
edilmekte olan dış destekli projelerden; TÜBİTAK tarafından desteklenen 62 adet, Sanayi
Bakanlığı tarafından desteklenen 14 adet, Avrupa Birliği tarafından desteklenen 8 adet ve
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 3 adet proje bulunmaktadır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün 2011 yılı bütçesi,
kesin gelir ve giderleri aşağıda gösterilmiştir.
124
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2011 YILI GELİR TABLOSU
GELİRLERİN ÇEŞİDİ
BÜTÇE ÖDENEĞİ
DÖSE Payı
TOPLAM ÖDENEK
(GERÇEKLEŞEN )
114.000,00
217.623,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Devreden (Önceki yıldan)
554.792,00
884.600,00
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
506.000,00
521.435,18
2.174.792,00
2.623.658,18
Katma Bütçeden Gelen
TOPLAM
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2011 YILI GELİR TABLOSU
GELİRLERİN ÇEŞİDİ
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCANAN
03.2 Tüketim Mal. Ve Malz. Al.
831.170,78
400.193,87
03.3 Yolluklar
328.851,28
59.790,70
03.5 Hizmet Alımları
237.942,90
180.132,47
1.225.693,22
652.043,11
2.623.658,18
1.292.160,15
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım,
Bakım Ve Onarım Giderleri
TOPLAM
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün 2012 yılı bütçesi,
kesin gelir ve giderleri aşağıda gösterilmiştir.
125
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2012 YILI GELİR TABLOSU
GELİRLERİN ÇEŞİDİ
BÜTÇE ÖDENEĞİ
DÖSE Payı
TOPLAM ÖDENEK
(GERÇEKLEŞEN )
114.000,00
348.248,52
1.000.000,00
1.000.000,00
506.000,00
462.017,98
Önceki Yıldan Devreden
1.450.557,00
1.450.557,00
DPT Projeleri
3.500.000,00
3.500.000,00
6.570.557,00
6.760.823,50
Katma Bütçeden Gelen
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
TOPLAM
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2012 YILI GELİR TABLOSU
GELİRLERİN ÇEŞİDİ
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCANAN
03.2 TÜKETİM MAL. VE MALZ. AL.
970.976,90
507.895,85
03.3 YOLLUKLAR
388.120,05
74.339,55
03.5 HİZMET ALIMLARI
437.810,43
191.152,60
03.7 MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK
ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1.273.650,15
591.394,99
DPT PROJELERİ
3.500.000,00
TOPLAM
6.570.557,53
126
1.364.782,99
TÜBİTAK PROJELERİ TABLOSU (Devam Eden)
SN
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE NO
BÜTÇE
1
Yrd. Doç. Dr. Eyüp DEBİK
107G016
353.241,00
2
Prof.Dr. İsmail TEKE
107M536
211.635,00
3
Yrd. Doç. Dr. Hürrem BAYHAN
107G252
577.392,00
4
Doç. Dr. Uğur DOĞAN
108Y152
243.280,00
5
Doç. Dr. Cengiz KAYA
108T651
373.224,00
6
Doç. Dr. Mesut AKGÜN
108M546
217.685,00
7
Doç. Dr. Engin GÜLAL
108Y298
256.160,00
8
Doç. Dr. Özgen Ümit ÇOLAK
108M521
195.689,00
9
Doç. Dr. Cengiz KAYA
109R007
393.135,00
10
Prof. Dr. Zehra Nüket SUNGURLU ÖCAL
109T380
184.330,00
11
Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ
109Y285
200.930,00
12
Arş. Gör. Dr. Özden AĞRA
109M169
123.845,00
13
Doç. Dr. Rahmi GÜÇLÜ
109M523
193.730,00
14
Doç. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ
109T641
114.520,00
15
Yrd. Doç. Dr. Bestamin ÖZKAYA
109Y269
218.200,00
16
Doç. Dr. Erkan MEŞE
110E111
237.764,00
17
Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR
110M182
222.674,00
18
Doç. Dr. Arslan SARAL
110Y179
25.000,00
19
Doç. Dr. Arslan SARAL
110Y063
411.575,00
20
Yrd. Doç. Dr. Sevil DİNÇER
110T570
24.794,00
21
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin ERDEM
110G092
2.892.955,00
22
Doç. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU
110K571
107.900,00
23
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk BAKAN
110E212
162.363,00
24
Doç. Dr. Vatan KARAKAYA
110T699
159.700,00
25
Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL
111Y006
24.650,00
127
26
Doç. Dr. Ahmet Serdar TÜRK
110E222
204.700,00
27
Prof.Dr. Ahmet TOPUZ
110R012
183.870,00
28
Prof.Dr. Nergis ARSU
110T767
237.438,00
29
Yrd. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ
110M673
348.287,00
30
Doç.Dr. Nalan AKGÜN
111M009
25.000,00
31
Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI
110Y222
279.646,00
32
Doç.Dr. Serap GÜNEŞ
110T617
280.910,00
33
Yrd. Doç. Dr. Serhat Bahadır KERT
111K179
71.670,00
34
Yrd. Doç. Dr. SEMİN ÇAĞDAŞ TUBA İNAL
ÇEKİÇ
111K316
23.720,00
35
Prof.Dr. BELKIZ BİLGİN ERAN
111T102
280.069,00
36
Doç.Dr. Ahmet DOĞAN
109Y271
233.960,00
37
Prof.Dr. Adnan PARLAK
111M065
255.300,00
38
Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI
111Y077
307.819,00
39
Yrd. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI
111M062
61.350,00
40
Yrd. Doç. Dr. Betül DUMAN
110K474
144.072,00
41
Prof. Dr. Sema BAYKARA
111M801
316.100,00
42
Dr. Evren PAKER
111K574
20.704,00
43
Doç. Dr. Osman SAĞDIÇ
110O214
194.050,00
44
Prof. Dr. Gülay Zorer GEDİK
111M560
150.930,00
45
Prof. Dr. Nabi YÜZER
111M568
404.250,00
46
Doç. Dr. İlhan VARANK
111K546
132.821,00
47
Doç. Dr. Petek Ayda USTAÖMER
111R015
301.273,00
48
Yrd. Doç. Dr. Eyüp BAĞCI
108M281
264.925,00
49
Doç. Dr. Tarık EREN
211T046
199.273,00
50
Doç. Dr. Mesut AKGÜN
112M013
25.000,00
51
Yrd. Doç. Dr. ERHAN AKDOĞAN
111M603
256.875,00
52
Doç. Dr. Bestamin ÖZKAYA
111Y252
291.032,00
128
53
Doç. Dr. Arslan SARAL
111Y225
456.760,00
54
Doç. Dr. Can Şakir BİNAN
112K257
95.241,00
55
Dr. Derya KÖMÜRCÜ
111K448
106.001,00
56
Doç. Dr. Uğur DOĞAN
112Y109
389.476,00
57
Doç. Dr. Fuat AKSU
112K172
224.310,00
58
Yrd. Doç. Dr. Didem GÜRSES
111K339
107.913,00
59
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
112S166
314.100,00
60
Prof. Dr. Ahmet EKERİM
112M280
217.250,00
61
Doç. Dr. Şefika Feza ORHAN
112K112
81.213,00
62
Yrd. Doç. Dr. Kadir ERKAN
112M210
442.416,00
GENEL TOPLAM
16.056.095,00
129
SANTEZ PROJELERİ TABLOSU (Devam Eden)
SN
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE NO
BÜTÇE
1
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
00502.STZ.2009-2
342.155,00
2
Prof. Dr. Ahmet EKERİM
00453 STZ.2009-2
491.249,04
3
Prof. Dr. Mualla ÖNER
00515.STZ.2009-2
403.450,00
4
Yrd. Doç. Dr. Hamdi TORPİ
00659.STZ.2010-2
109.294,50
5
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk BAKAN
00722.SZT.2010-2
259.856,00
6
Yrd. Doç. Dr. Tarkan SANDALCI
00612.STZ.2010-1
279.800,00
7
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk BAKAN
00791.STZ.2011-1
207.835,00
8
Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN
00898.STZ.2011-1
1.549.438,00
9
Yrd. Doç. Dr. Vasfi Emre ÖMÜRLÜ
00812.STZ.2011-1
2.087.831,25
10
Prof. Dr. Hüseyin SÖNMEZ
00961.STZ.2011-2
371.700,00
11
Doç. Dr. Süleyman Hakan SEVİLGEN
01350.STZ.2012-1
131.780,00
12
Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN
01303.STZ.2012-1
198.490,00
13
Yrd. Doç. Dr. Alp Tekin ERGENÇ
1353.STZ.2012-1
156.650,00
14
Prof.Dr. Özgen Ümit ÇOLAK
01228.STZ.2012-1
193.166,00
GENEL TOPLAM 6.782.694,79
İSTKA PROJELERİ TABLOSU (Devam Eden)
SN
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE NO
BÜTÇE
1
Prof. Dr. Ahmet TOPUZ
İSTKA/2011/KCE-27
753.191.77 TL
2
Prof. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN
İSTKA/2011/KCE-27
888.708.15 TL
3
Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU
İSTKA/2012/BİL/101
590.500,00 TL
GENEL TOPLAM 2.232.399,92
130
AB PROJELERİ TABLOSU (Devam Eden)
SN
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE NO
1
Doç. Dr. Vasfi Emre ÖMÜRLÜ
FP-7-PEOPLE-2011 CIG
2
Doç. Dr. Metin TÜLÜ
2010-1-TR1-LEO05-16728
3
Doç. Dr. Ahmet Serdar TÜRK
PIRSES-GA-2010-269157
4
Yrd. Doç. Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI
PIRG05-GA-2009-248493
5
Yrd. Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN
2010-1-TR1-LEO05-16695
6
Doç.Dr. Sevil YÜCEL
2010-1AT1-ERA10-03159
7
Prof.Dr. Haluk ÇEÇEN
2009-1-TR-1-LEO 05-08705
8
Arş. Gör. Zuhal ZEYBEKOĞLU ÇALIŞKAN
230211-CP-1-2006
PROJE BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Proje önerileri projenin ait olduğu bilim alanından seçilmiş bir “Ön Değerlendirme
Komisyonu’nca 2547 sayılı kanunun değişik 58. maddesi gereğince düzenlenen Yükseköğretim
Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ve Yıldız Teknik Üniversitesi
Senatosu’nun belirlediği ilkeler” çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ön değerlendirmede, Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Yönetim Kurulunca o yılın yatırımlarıyla bir uyum içinde
olup olmadığı dikkate alınmıştır.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
PROJELERİ (2011/2012)
1. “Okul Öncesi’nde Liderlik Eğitimi”, Proje Numarası: 2012-09-01-YL01, Doç. Dr. Hasan
Basri Gündüz.
2. “Arkeik Bir Bakteri Olan Haloarcula Hispanica ‘dan Alfa Amilaz Üretimi”, Proje
Numarası: 2012-07-04-YL03, Doç. Dr. Sevil Yücel.
3. “Kolon Kanseri ile İlgili Olduğu Bildirilen Bacteroides fragilis’in Laktat Dehidrogenaz
Enzimini Kodlayan Genin İzolasyonu ve Klonlanması”, Proje Numarası: , 2012-07-04YL02, Prof. Dr. Dilek Turgut Balık.
4. “ilaç
salınımı
uygulamaları
için
metal
organik
iskelet
yapılı
sensör
molekül
geliştirilmesi.”, Proje Numarası: 2012-07-04-YL01, Yrd. Doç. Dr. Gündoğ Yücesan.
5. “1.2738 Çeliğine Uygulanan Farklı Nitrürleme Yöntemlerinin Çelik Yüzey Özelliklerine
Etkisi”, Proje Numarası: 2012-07-02-YL04, Prof. Dr. Nurhan Cansever.
6. “Takım Çeliklerine Uygulanabilecek Yüzey İşlemleri ve Yüzey Karakterizasyonu”, Proje
Numarası: 2012-07-02-YL01, Doç. Dr. H. Aygül Yeprem.
131
7. “Polietilen Tereftalat (PET) Atıklarının Demir-Çelik Sektörü İçin Değerlendirilmesi”,
Proje Numarası: 2012-07-01-YL11, Yrd. Doç. Dr. Burcu Didem Çorbacıoğlu
8. “Sonikasyon Ortamında Baklagillerin Su Alma Özelliklerinin İncelenmesi”, Proje
Numarası: 2012-07-01-YL10, Prof. Dr. Belma Kın Özbek
9. “Bitüm Modifikasyonda Endüstriyel atık elastomer, termoplastik ve Reaktif Terpolimer
Kullanılarak Fiziksel özelliklerin geliştirilmesi”, Proje Numarası: 2012-07-01-YL09, Yrd.
Doç. Dr. Seyfullah Keyf
10. “Cam Yüzeyler İçin Fonksiyonel Yüzey Kaplama Materyallerinin Hazırlanması Ve
Geliştirilmesi”, Proje Numarası: 2012-07-01-YL08, Yrd. Doç. Dr. Sennur Deniz
11. “Katkılı Matris Polimerik Membranların Hazırlanması Ve Gaz Ayırma Özelliklerinin
İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-07-01-YL07, Yrd. Doç. Dr. Sennur Deniz
12. “EPDM-Organokil Nanokompozitlerin Üretimi Ve Mekaniksel-Termal Özelliklerinin
İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-07-01-YL06, Yrd. Doç. Dr. Emel Akyol
13. “Reaktif Terpolimer, Elastomer Ve Termoplastik Kullanılarak Bitüm Modifiyesi”, Proje
Numarası: 2012-07-01-YL04, Yrd. Doç. Dr. Seyfullah Keyf
14. “Rehabilitasyon Amaçlı Robotik Sistem Tasarımı”, Proje Numarası: 2012-06-04-YL01,
Yrd. Doç. Dr. Erhan Akdoğan
15. “Diesel Motorunda Motorin ve LPG Yakıtlarının Birlikte Kullanılmanın Deneysel
Araştırılması”, Proje Numarası: 2012-06-01-YL01, Yrd. Doç. Dr. Alptekin Ergenç
16. “Büyük
Ölçekli
Kesme
Kutusu
ile
Kırmataş
Zeminin
Kayma
Mukavemeti
Parametrelerinin Belirlenmesi”, Proje Numarası: 2012-05-01-YL02, Yrd. Doç. Dr.
Havvanur Kılıç
17. “Zemin Reaksiyon Modülünün Uzayan Elemanlar İle Belirlenmesi”, Proje Numarası:
2012-05-01-YL01, Yrd. Doç. Dr. Havvanur Kılıç
18. “İstanbul Havasının Mikrop (Bakteri Ve Mantar) Kalitesinin Araştırılması”, Proje
Numarası: 2012-05-02-YL02, Yrd. Doç. Dr. Hürrem Bayhan
19. “Fitoremediasyon Yöntemi (Bitki) ile Sucul Sistemlerin İyileştirilmesi”, Proje Numarası:
2012-05-02-YL01, Prof. Dr. Beyza Üstün
20. “Sahada Programlanabilir Kapı Dizileri(FPGA) Tabanlı Robot Kontrolü”, Proje Numarası:
2012-04-04-YL02, Doç. Dr. Haluk Görgün
21. “Dört Rotorlu Hava Aracının İrtifa Denetimi İçin Doğrusal Olmayan Denetleyici Tasarımı
Ve Uygulaması”, Proje Numarası: 2012-04-04-YL01, Doç. Dr. Haluk Görgün
22. “Farklı Ortamlardaki Optik Haberleşme Sistemlerinin Karşılaştırmalı Performans
Analizi”, Proje Numarası: 2012-04-03-YL01, Yrd. Doç. Dr. Özlem Ünverdi
23. “Mikroşerit Hattın Moment Metodu ile Tam Dalga Analizi”, Proje Numarası: 2012-04-03YL02, Prof. Dr. Filiz Güneş
24. “İnverterlerde Rezonanslı DC hat kullanarak anahtarlama kayıplarının azaltılması”,
Proje Numarası: 2012-04-02-YL04, Arş. Gör. Dr. A. Hülya Obdan
132
25. “Dağıtık Enerji Sistemlerinin Enerji Piyasasındaki Yeri”, Proje Numarası: 2012-04-02YL03, Öğr. Gör. Dr. Bora Acarkan
26. “Köprüsüz Yükselten Güç Katsayısı Düzeltme Devreleri”, Proje Numarası: 2012-04-02YL02, Yrd. Doç. Dr. İsmail Aksoy
27. “İşaret Dili Tanıma Sistemi”, Proje Numarası: 2012-04-01-YL03, Yrd. Doç. Dr. Songül
Albayrak
28. “İnsan-Bilgisayar Etkileşimi İçin Video Görüntüler Üzerinden Klavyesiz Program
Kontrolü”, Proje Numarası: 2012-04-01-YL02, Yrd. Doç. Dr. M.Elif Karslıgil Yavuz
29. “Gerçek Zamanlı Stereo Görme Sistemin FPGA’de Tasarımı ve Uygulaması”, Proje
Numarası: 2012-04-01-YL01, Prof. Dr. Coşkun Sönmez
30. “İleri Beton Teknolojileri Karışım Tasarımı, Mekanik Büyüklüklerin Belirlenmesi ve
Güncel Mimaride Kullanımı”, Proje Numarası: 2012-03-01-YL05, Doç. Dr. Z. Canan
Girgin
31. “Ayna Önü Aydınlatmasının İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-03-01-YL04, Prof. Dr.
Leyla Dokuzer Öztürk
32. “Laodikeia Antik Kenti’nde bulunan Laodikeia Kilisesi’nin analizi ve değerlendirilmesi”,
Proje Numarası: 2012-03-01-YL03,Doç. Dr. Cengiz Can
33. “Elazığ Bölgesindeki Geleneksel Yapıların Deprem Performanslarının İncelenmesi”, Proje
Numarası: 2012-03-01-YL02,Yrd. Doç. Dr. Deniz Güney
34. “İstanbul’da Bir Toplu Konut Alanında Farklı Yerleşim Biçimlerinin Enerji Etkinliğinin
Karşılaştırılması.”, Proje Numarası: 2012-03-01-YL01 Prof. Dr. Gülay Zorer Gedik
35. “Bir Kolektif Şiddet Türü Olarak Linç: 1991-2010 Yılları Arasında Yaşanan Linç
Eylemlerinin Analizi”, Proje Numarası: 2012-02-03-YL02 Öğr. Gör. Dr. Evren Balta Paker
36. “İran Dış Politikasının Ekonomik Politik Eksende İncelenmesi 1979-2012”, Proje
Numarası: 2012-02-03-YL01, Doç. Dr. Özden Zeynep OKTAV
37. “Vekalet Teorisi Çerçevesinde Hisse Senedi Maaş Yapılarının Risk Alma Davranışı ve
Finansal Performansa Etkilerinin Analizi: S&P 500 Firmaları Üzerine Bir Uygulama”,
Proje Numarası: 2012-02-02-YL01, Prof. Dr. Güler ARAS
38. “Bazı Asteraceae familyası bitkilerinin yağ asitleri profilinin ve biyoaktivitelerinin
araştırılması”, Proje Numarası: 2012-01-07-YL04, Prof. Dr. Nezhun Gören
39. “Bazı Apiaceae familyası bitkilerinin yağ asitleri profilinin ve biyoaktivitelerinin
araştırılması”, Proje Numarası: 2012-01-07-YL03, Prof. Dr. Nezhun Gören
40. “Kemoenzimatik Reaksiyonlarla Dihydrobenzofuranone ve Dihydroindolone Türevlerinin
Enantioselektif Hidrolizi.”, Proje Numarası: 2012-01-07-YL02, Yrd. Doç. Dr. Zerrin
Çalışkan
41. “Bulanık Esnek Gamma Halkaları”, Proje Numarası: 2012-01-03-YL02,Doç. Dr. Bayram
Ali Ersoy
133
42. “Bazı değişmeli olmayan halkalar üzerinde tanımlı devirli kodlar”, Proje Numarası: 201201-03-YL01,Prof. Dr. İrfan Şiap
43. “Emülsiyon Polimerlerinin Bazı Özelliklerinin Matematiksel Modellenmesi”, Proje
Numarası: 2012-01-02-YL01, Prof. Dr. Ayfer Saraç
44. “Karadeniz Bölgesi, Rize İli Toprak ve Çay Numunelerinde Doğal Radyasyon Ölçümleri”,
Proje Numarası: 2012-01-01-YL05, Doç. Dr. Ayşe Durusoy
45. “TiO2-Gözenekli silisyum eklemlerin elektriksel özellikleri”, Proje Numarası: 2012-01-01YL04, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Oruç Luş
46. “C12(p,γ)N13 Reaksiyonunun Tesir Kesiti Ölçümleri”, Proje Numarası: 2012-01-01-YL03,
Doç. Dr. Ayşe Durusoy
47. “Çevre Örneklerinde Nötron Aktivasyon Yöntemi İle Eser Ağır Metal Ölçümleri”, Proje
Numarası: 2012-01-01-YL02, Yrd. Doç. Dr. Kutsal Bozkurt
48. “Radyasyon İle Teşhis Ve Tedavide Oluşan Doz Ölçümleri.”, Proje Numarası: 2012-01-01YL01, Prof. Dr. Yasemin Yarar
49. “Dental Kompozitlerde Pirinç Kabuğu Külünden Üretilen Silika Tozlarının Kullanılması”,
Proje Numarası: 2012-07-04-DOP01, Doç. Dr. Sevil Yücel
50. “Prostat kanseri ile ilişkili olduğu düşünülen bazı gen polimorfizmlerinin Türk hastalarda
incelenmesi.”, Proje Numarası: 2012-07-04-DOP02, Prof. Dr. Dilek Turgut Balık
51. “Sezgisel Fuzzy uzaylarda Bazı Fonksiyonel ve topolojik kavramlar”, Proje Numarası:
2012-07-03-DOP03,Prof. Dr. Vatan Karakaya
52. “Bazı Dönüşümleri İçeren Sabit Nokta İterasyon Yöntemlerinin Yakınsaklıkları”, Proje
Numarası: 2012-07-03-DOP02,Prof. Dr. Vatan Karakaya
53. “Otomatik Metin Özetleme Sistemi”, Proje Numarası: 2012-07-03-DOP01, Yrd. Doç. Dr.
Nilgün Güler
54. “Demir Esaslı Toz Metalurjik Parçalarda Sinterleme Esnasında Yapılacak Sinter
Sertleştirmenin
Malzeme
Üzerindeki
Fiziksel,
Mekanik,
Mikroyapı
Özelliklerine
Etkisinin Araştırılması”, Proje Numarası: 2012-07-02-DOP05, Prof. Dr. Adem Bakkaloğlu
55. “Çeşitli nanotüplerin sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları”, Proje Numarası: 201207-02-DOP02,Prof. Dr. Cengiz Kaya
56. “Karbon Nanotüp Takviyeli Alümina Seramiklerin Ekstrüzyonu Ve Karakterizasyonu”,
Proje Numarası: 2012-07-02-DOP01, Doç. Dr. Nilgün Kuşkonmaz
57. “Yüzey Özellikleri Geliştirilen Zeolitler ile İçme Sularının İyileştirilmesi”, Proje
Numarası2012-07-01-DOP02, Prof. Dr. Ülker Beker
58. “Magnezyum Alaşımlarının Basınçlı Dökümünde Ürün Kalitesine Etki Eden Proses
Parametrelerinin Optimizasyonu”, Proje Numarası: 2012-06-01-DOP02, Yrd. Doç. Dr.
Anıl Akdoğan
59. “Linyitlerin Kurutulma Özelliklerinin İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-06-01-DOP01,
Doç. Dr. Hasan H. Erdem
134
60. “Kentsel
Alanlarda
Kalıcı
Organik
Kirleticilerin
(PCDD/F)
Atmosferik
Konsantrasyonlarının Araştırılması”, Proje Numarası: 2012-05-02-DOP04, Doç. Dr.
Arslan Saral
61. “Arıtma
Çamurlarının
Mikrodalga
Yöntemiyle
Bertarafının
Araştırılması”,
Proje
Numarası: 2012-05-02-DOP03, Doç. Dr. Yaşar Avşar
62. “Evsel Katı Atıkların Vermikompost Yöntemiyle Stabilizasyonu”, Proje Numarası: 201205-02-DOP02, Yrd. Doç. Dr. Ömer Apaydın
63. “Kentsel Atmosferde PCB Konsantrasyonlarının Gaz ile Partiküllerde Fraksiyonel
Değişiminin İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-05-02-DOP01, Doç. Dr. Arslan Saral
64. “Yansıtıcı Dizi Anten Analiz Ve Sentezi”, Proje Numarası: 2012-04-03-DOP02, Prof. Dr.
Filiz Güneş
65. “Üç Boyutlu Parabolik Yansıtıcı Anten Işıma Problemleri İçin Analitik Regülarizasyon
Tekniğinin Geliştirilmesi”, Proje Numarası: 2012-04-03-DOP01, Prof. Dr. Ahmet Serdar
Türk
66. “Türkiye
Ulusal
Enerji
Şebekesine
Bağlanabilecek
Optimum
Rüzgâr
Enerji
Potansiyelinin Belirlenmesi”, Proje Numarası: 2012-04-02-DOP04, Prof. Dr. Muğdeşem
Tanrıöven
67. “Yeni Bir Yumuşak Anahtarlamalı İzoleli PWM DC-DC Dönüştürücünün Geliştirilmesi”,
Proje Numarası: 2012-04-02-DOP03, Yrd. Doç. Dr. Faruk Bakan
68. “Rüzgar türbinleri için Momenti Düzeltilmiş Sürekli Mıknatıslı Senkron Generatör
Tasarımı”, Proje Numarası: 2012-04-02-DOP02, Prof. Dr. İbrahim Şenol
69. “Yüksek Gerilim Kablolarının Kalite Bakımından İncelenmesi.”, Proje Numarası: 201204-02-DOP01, Prof. Dr. Celal Kocatepe
70. “Kıyı Bölgelerinde Arazi Kullanım Değişimini Etkileyen Faktörler ve Değişimin
Modellenmesi / Simulasyonu: Marmaris Örneği”, Proje Numarası: 2012-03-02-DOP01,
Prof. Dr. Betül Şengezer
71. “Bölge Ve Kent Planlamada Gürültünün Tasarım Ölçütü Olarak Değerlendirilmesi İçin
Bir Yaklaşım-Kayseri Örneği”, Proje Numarası: 2012-03-01-DOP01, Prof. Dr. Neşe Y.
Akdağ
72. “Kompleksite İktisadı ve Firma Teorisi”, Proje Numarası: 2012-02-01-DOP01, Prof. Dr.
Ercan Eren
73. “Banach Latislerle Ve Riesz Uzayında Operatörler.”, Proje Numarası: 2012-01-03-DOP01,
Prof. Dr. Ömer Gök
74. “Nano TiO2 ve Ag2O ile Doplama Yapılarak Yapısının Ve Özelliklerinin İncelenmesi”,
Proje Numarası: 2012-01-02-DOP06, Prof. Dr. Ulvi Avcıata
75. “Dendritik Ligantların Sentezi ve Analitik Uygulamaları”, Proje Numarası: 2012-01-02DOP05, Prof. Dr. Abdürrezzak Emin Bozdoğan
135
76. “Uzun Zincirli N-alkil ve feniloksi amin Türevi Trimerik ve Lineer Polimerik Fosfazen
Türevlerinin ve Ru(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu”, Proje Numarası:
2012-01-02-DOP04, Prof. Dr. Nebahat Demirhan
77. “Heterohalkalı Aromatik Moleküller Beraberinde Moleküler ve Polimerik Başlatıcı
Sentezi”, Proje Numarası: 2012-01-02-DOP03, Prof. Dr. Nergis Arsu
78. “Nanokaplamalar”, Proje Numarası: 2012-01-02-DOP02, Doç. Dr. Meral Aydın.
79. “Polietilenin
çeşitli
Biyopolimerlerle
Blendlerinin
Hazırlanması
ve
Biyobozunur
Özelliklerinin İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-01-02-DOP01, Prof. Dr. Hüseyin
Yıldırım.
80. “Vmat Tekniği İle Kranio-Spinal Işınlamalarda Hedef Hacim, Normal Doku Ve Perifer
Dozlarının Ölçümü”, Proje Numarası: 2012-01-01-DOP05, Prof. Dr. Yasemin Yarar.
81. “Yüksek Dielektrik Sabitli Yalıtkan Filmlerin Üretilmesi ve MOS Yapıda İncelenmesi”,
Proje Numarası: 2012-01-01-DOP04, Prof. Dr. Kubilay Kutlu.
82. “PECVD Yöntemiyle a-Si:H Tabanlı HIT Güneş Pili Üretimi ve Karakterizasyonu”, Proje
Numarası: 2012-01-01-DOP03, Doç. Dr.Orhan Özdemir
83. “Erbiyum
Katkılı/Katkısız
Yüksek
Dielektrikli
Filmlerin
Üretilmesi
ve
Karakterizasyonu”, Proje Numarası: 2012-01-01-DOP02. Doç. Dr. Orhan Özdemir
84. “Çift merkeze dayalı holografik bilgi saklama yönteminde malzeme parametrelerinin
rolü”, Proje Numarası: 2012-01-01-DOP01, Doç. Dr. Rıza Demirbilek.
85. “Elektro Curuf Ergitme (ESR) Yöntemiyle Çelik Hurdalarından Kaliteli Çelik Üretimi ”,
Proje Numarası:2012-07-02-DOP04, Doç. Dr. Muhlis Nezhi Sarıdede
86. “a-Si:H/c-Si Heteroeklem Günes Pilleri İçin Saydam İletken Oksit Tabakalarının
Büyütülmesi Ve Termodinamik Analizi ”, Proje Numarası:2012-07-02-DOP03,Prof. Dr.
Ahmet Ekerim
87. “ZnO Kristallerinin Fotokatalitik Etkisinin İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-07-01GEP02, Arş. Gör. Dr. Bora Akın.
88. “Bor içerikli katalizörlerin sol-jel tekniğiyle sentezi ve amonyum boran (NH3BH3)
hidrolizi için kullanımının incelenmesi”, Proje Numarası: 2012-07-01-GEP01, Arş. Gör.
Dr. Aysel KANTÜRK Figen.
89. “Parasetamol İçeren İlaç Atıksuyunun Canlı DNA’sı Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin
Araştırılması”, Proje Numarası: 2012-05-02-GEP01, Arş. Gör. Dr. Emel Koçak.
90. “Yumuşak Zeminler İçinde Oluşturulmuş Geopier Kolonlarının Davranışının Laboratuar
Model Deneyleriyle İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-05-01-GEP03, Yrd. Doç. Dr. Pelin
Özener.
91. “Taş Kolonlarda İyileştirme Oranları Ve Zemin-Yapı Etkileşimi”, Proje Numarası: 201205-01-GEP02, Öğr. Gör. Dr. Cem Akgüner.
92. “Süpermarket Tedarik Zinciri: Küçük Çiftçi İçin Sorunlar Ve Fırsatlar”, Proje Numarası:
2012-03-02-GEP01, Arş. Gör. Dr. Ebru Seçkin.
136
93. “1980 Sonrası Türkiye'de Siyaset: Neoliberal Hegemonyanın İnşası”, Proje Numarası:
2012-02-03-GEP02, Yrd. Doç. Dr. İsmet Akça.
94. “Türkiye Elektrik Piyasasında Değişen Dinamikler Çerçevesinde Yatırım Kararlarının
Modellenmesi”, Proje Numarası: 2012-02-01-GEP03, Öğr. Gör. Dr. Yasemin Asu Çırpıcı
95. “Türkiye’de Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına Yönelik Fırsatlar: Elektrikli Ev Aletleri
Örneği”, Proje Numarası: 2012-02-01-GEP02, Arş. Gör. Dr. Özge Kama.
96. “Finansal İstikrar Ve Merkez Bankalarının Finansal İstikrar Hedefi Konusundaki
Olanak Ve Sınırlarının Belirlenmesi”, Proje Numarası: 2012-02-01-GEP01, Arş. Gör. Dr.
Serçin Şahin.
97. “Zeytin (Olea europaea) β Glukozidaz Geninin Promotor Bölgesindeki “cis-acting”
Elementlerin Belirlenmesi”, Proje Numarası: 2012-01-07-GEP01, Dr. Günseli Kurt Gür
98. “Elektroaktif
Ve
Floresans
Özellik
Gösteren
Porfirazin
Türevleri
Ve
Metal
Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu”, Proje Numarası: 2012-01-02-GEP08, Arş.
Gör. Dr. Bahadır Keskin
99. “Ftalosiyanin Çekirdeğine Sahip Yıldız Polimerlerin Hazırlanması Ve karekterizasyonu”,
Proje Numarası: 2012-01-02-GEP07, Arş. Gör. Dr. Bahadır Keskin
100.
“Yeni 3,3'-bis [1,3 tiyazolidin-4-on] türevlerinin dizaynı, multikoplement reaksiyon
tekniği kullanılarak senteji ve karakterizasyonu”, Proje Numarası: 2012-01-02-GEP06,
Arş. Gör. Dr. Erdoğan Kirpi.
101.
“Yeni Pirimidin ve Kinazolin Türevlerinin Multikomponent Yöntemiyle Yeşil
Sentezi”, Proje Numarası: 2012-01-02-GEP05, Arş. Gör. Dr.. Fatma Tülay Tuğcu
102.
“Polielektrolitlerin
Proteinlerle
Çapraz
Bağlayıcı
Ajanlar
Varlığında
Konjugatlarının Oluşturulması”, Proje Numarası: 2012-01-02-GEP04, Doç. Dr. Dolunay
Şakar
103.
“Meyve
Ve
Sebzelerde Toplam
Antosiyanin
Miktarının
Spektrofotometrik
Yöntemler Ve HPLC İle Tayini”, Proje Numarası: 2012-01-02-GEP03, Arş. Gör. Dr. Fatma
Turak.
104.
“Schiff Bazi Sübstitüe Yeni Tip Asimetrik Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi,
Karakterizasyonu Ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-01-02GEP02, Dr. Gülnur Keser Karaoğlan.
105.
“Biyolojik
Aktivite
Gösterebilecek
Oksijen
Ve
Azot
İçeren
Heterohalkali
Bileşiklerin Farklı Metodlarla Sentezi”, Proje Numarası: 2012-01-02-GEP01, Arş. Gör. Dr.
Kadir Turhan.
106.
“Organik/İnorganik Hibrit Eklemlerin Elektrik ve Optik Özellikleri”, Proje
Numarası: 2012-01-01-GEP05, Arş. Gör. Dr. Murat Çalışkan
107.
“Alüminyum-Alüminyum Oksit-Yarıiletken Polimer MIS Yapılarının Elektrik ve
Optik Özelliklerin İncelenmesi ve Sensör Uygulamaları”, Proje Numarası: 2012-01-01GEP04, Arş. Gör. Dr. Murat Çalışkan
137
108.
“CdS
ve
Metal
(Zn,Cu,Ag,...)
katkılı
CdS
filmlerin
tersine
çevrilmiş
ITO/CdS/(CdS/Metal)/P3HT:PCBM/Ag güneş pillerinin kullanılması”, Proje Numarası:
2012-01-01-GEP03, Arş. Gör. Süreyya Aydın Yüksel
109.
“Metal/Yarıiletken (MY) ve Metal/Yalıtkan/Yarıiletken (MYY) Schottky Diyot
Yapıların Elektriksel Karakterizasyonu”, Proje Numarası: 2012-01-01-GEP02, Dr. Banu
Süngü Mısırlıoğlu
110.
“Fotoakım ölçüm yöntemi ile güneş pillerinin rekombinasyon mekanizmalarının
incelenmesi”, Proje Numarası: 2012-01-01-GEP01, Dr. Banu Süngü Mısırlıoğlu
111.
“Çocukluk Çağı Maligniteleri ile Hastanın Kan, Saç, İdrar, Tükürük ve Beyin
Omurilik Sıvısı örneklerindeki Metal Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Proje
Numarası: 2012-17-01-KAP06, Doç. Dr. Afife Binnaz Hazar Yoruç
112.
“Lazer Ergitmeli Vakum Kaplama Cihazı Tasarımı ve Yapımı”, Proje Numarası:
2012-17-01-KAP05, Yrd. Doç. Dr. Hakan Demir
113.
“Yapay mikro akışkan esaslı kan damarı içinde tek partikül ve canlı hücre
algılanması”, Proje Numarası: 2012-17-01-KAP03, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Üvet
114.
“Biyoreaktörde ve Mikrodalga Sentez Cihazında Selüloz Sentezi”, Proje Numarası:
2012-17-01-KAP02, Prof. Dr. Ahmet Koyun
115.
“Bütünleşik TG-DSC Cihazı Geliştirilmesi”, Proje Numarası: 2012-17-01-KAP01,
Yrd. Doç. Dr. Şevket Özgür Atayılmaz
116.
“Piezoelektrik Ve Ferroelektrik Nano Batio3 Seramik Tozlarının Sol-Jel Ve
Hidrotermal Yöntem İle Sentezi Ve Karakterizasyonu”, Proje Numarası: 2012-13-04KAP01, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Avcıata
117.
“Bir
Konteyner
Gemisinin
Dizayn
Yüklerinin
Boyuna
Mukavemet
Parametrelerine Etkisinin Araştırılması”, Proje Numarası: 2012-10-01-KAP03, Prof. Dr.
Aydoğan Özdamar
118.
“2 ve 3 Boyutlu Hidrofoiller Üzerinde Tabaka Kavitasyonunun BEM’e Dayalı
İteratif Bir Yöntem ile Tahmini”, Proje Numarası: 2012-10-01-KAP02, Doç. Dr. Fahri
Çelik
119.
“Tandem hidrofoil etkileşimlerinin incelenmesi için parametrik bir çalışma.”,
Proje Numarası: 2012-10-01-KAP01, Prof. Dr. Mesut Güner
120.
“Avustralya’da Türkçe Öğretimi ve Sorunları”, Proje Numarası: 2012-09-06-
KAP01, Yrd. Doç. Dr. Ferhat Ensar
121.
“Evdeki eğitim-öğretim ortamının çocukların gelişimine etkisi”, Proje Numarası:
2012-09-04-KAP02, Yrd. Doç. Dr. Ümmühan Yeşil Dağlı
122.
“Otizmli bireylere fiziksel etkinlikler yoluyla kavram öğretiminde materyal ve
ölçme aracı geliştirme”, Proje Numarası: 2012-09-04-KAP01, Doç. Dr. Esra Macaroğlu
Akgül
138
123.
“Tablet
Bilgisayar
Erişimli
Asenkron
Video
Ders
Kayıtlarının
Teknoloji
Eğitiminde Kullanılması: AVİTAB Projesi”, Proje Numarası: 2012-09-03-KAP01, Yrd.
Doç. Dr. Serhat Bahadır Kert
124.
“Akademisyenlerin
Akademik
Yayın
Üretme
Süreçlerinde
Karşılaştıkları
Güçlükler Ve Uyguladıkları Stratejiler”, Proje Numarası: 2012-09-02-KAP02, Yrd. Doç.
Dr. Suzan Kavanoz
125.
“Yabancı Dil Öğrenen Derleminde Üst-Söylem Özelliklerinin İncelenmesi”, Proje
Numarası: 2012-09-02-KAP01. Yrd. Doç. Dr. Gülru Yüksel
126.
“YTÜ Davutpaşa Kampüsü Mimari Yapıların İç Ve Dış Mekânlarına Büyük
Ölçekli Seramik Panoların Tasarlanması Ve Uygulanması”, Proje Numarası: 2012-08-02KAP02, Prof. İlhan Özkeçeci
127.
“Panoramik Fotoğraf Tekniğinin Mimari Çekim Uygulamalarında Karşılaşılan
Sorunları Ve Sayısal Ortamda Çözüm Yöntemlerinin Araştırılması”, Proje Numarası:
2012-08-02-KAP01, Yrd. Doç. Muammer Bozkurt
128.
“Ekşi hamurdan izole edilen mayaların teknolojik özelliklerinin ve bu mayalarla
üretilen ekmeklerin kalite kriterlerinin belirlenmesi”, Proje Numarası: 2012-07-05KAP07, Prof. Dr. Muhammet Arıcı
129.
“Ekşi hamurdan mayaların izolasyonu ve moleküler biyolojik metodlarla
tanımlanması”, Proje Numarası: 2012-07-05-KAP06, Prof. Dr. Muhammet Arıcı
130.
“Vakumlu Ortamda Ultrases Yardımıyla Etlerin Kurutulması”, Proje Numarası:
2012-07-05-KAP05, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Başlar
131.
“Geleneksel Olarak Üretilen Bazı Sosların Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik
Özelliklerinin İncelenmesi ve Probiyotik Çemen ve Domates Sosu Üretimi”, Proje
Numarası: 2012-07-05-KAP04, Doç. Dr. Osman Sağdıç
132.
“Çiğ
Sütten
Üretilen
Geleneksel
Peynirlerin
Fizikokimyasal
Özellikleri,
Mikrobiyal Güvenliği ve Tekstürü Üzerine Kekik ve Sarımsak Aromatik Sularının
Etkisi”, Proje Numarası: 2012-07-05-KAP03, Doç. Dr. Osman Sağdıç
133.
“Fermente sucukların tekstür profilleri (TPA) üzerine ekzopolisakkarit (EPS)
üreten laktik asit bakterilerinin etkilerinin belirlenmesi”, Proje Numarası: 2012-07-05KAP02, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz
134.
“Ekzopolisakkarit (EPS) üreten laktik asit bakterilerinin etkileri kullanılarak
üretilen peynirlerin tekstür profilleri (TPA) ve mikroyapısal özellikleri”, Proje Numarası:
2012-07-05-KAP01, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz
135.
“Mide Kanserinin Başlıca Patojeni Olan Helicobacter Pylori’nin Devamlı
Kültürünün Yapılması, Üreaz Antijeninin İzolasyonu, Saflaştırılması Ve Elısa Tanı
Kitinin Yapılması”, Proje Numarası: 2012-07-04-KAP09, Yrd. Doç. Dr. Melahat Bağırova
139
136.
“Tüketimi Yaygın Olan Sebze, Meyve Ve Süs Bitkilerinin Hidroponik Sistemde
Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi”, Proje Numarası: 2012-07-04-KAP08, Yrd. Doç. Dr.
Alper Yılmaz
137.
“Bimetallic organik-inorganik hibrit iskelet yapıların seçilmiş multidentat fosfonik
asitlerden sentezi ve karakterizasyonu.”, Proje Numarası: 2012-07-04-KAP07, Yrd. Doç.
Dr. Gündoğ Yücesan
138.
“Mikro ve Makro Besin Elementlerinin Bitki Gelişimindeki Rolünün Kimyasal ve
Biyosensörler ile Takibi”, Proje Numarası: 2012-07-04-KAP06, Doç. Dr. Mustafa Cemek
139.
“Kreatin Ve Kreatinin Biyosensörlerin Akış-Enjeksiyon Analiz Sisteminde
Dedektör Gibi Kullanılması: Kreatin Ve Kreatinin Biyolojik Sıvılarda Eşzamanlı Tayini.”,
Proje Numarası: 2012-07-04-KAP05, Prof. Dr. İbrahim Işıldak
140.
“Multidentat organoimin ligand ve aromatik fosfonik asitler kullanılarak geçiş
metalleri ile beraber metal organik iskelet yapıların sentezlenmesi.”, Proje Numarası:
2012-07-04-KAP04, Yrd. Doç. Dr. Gündoğ Yücesan
141.
“Insan
Olfaktör
Kök
Hücrelerin
İzolasyonu
Kültürünün
Yapılması
Karakterizasyonu Ve Hasar Görmüş Fasiyal Sinir Hücrelerinin (Ratlarda) İyileşmesinde
Etkisinin İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-07-04-KAP02, Prof. Dr. Adil Allahverdiyev
142.
“Tek nükleotit polimorfizminin intrakranyal anevrizma oluşumundaki rolünün
araştırılması”, Proje Numarası: 2012-07-04-KAP01, Prof. Dr. Dilek Turgut Balık
143.
“Doğrusal olmayan davranış gösteren gıda sistemlerinin yatışkan faz, dinamik
titreşimli
kayma
ve
sürünme
toparlanması
özelliklerinin
optimizasyonu
ve
modellenmesinde yüzey tepki metodunun kullanımı ve tanımlayıcı matematiksel
simülasyon fonksiyonlarının geliştirilmesi”, Proje Numarası: 2012-07-03-KAP02, Prof. Dr.
Mustafa Bayram
144.
“Kompleks gıda sistemlerinin bazi fiziksel özelliklerinin optimizasyonu ve
modellenmesinde yüzey tepki metodu ve bulanık mantık sistemlerinin kullanımı ve
tanımlayıcı matematiksel simülasyon fonksiyonlarının geliştirilmesi”, Proje Numarası:
2012-07-03-KAP01, Prof. Dr. Mustafa Bayram
145.
“Yönlendirilmiş
Karbon
Ve
Oksit
Esasli
Nanotüp
Takviyeli
Anizotropik
Tabakaların Ve Mikro Parçaların Üretimi Ve Karakterizasyonu”, Proje Numarası: 201207-02-KAP05, Prof. Dr. Cengiz Kaya
146.
“Dubleks Paslanmaz Çeliklerde Oluşan σ ve χ Fazlarının Etkilerinin Isıl
Yöntemler ile Giderilmesi”, Proje Numarası: 2012-07-02-KAP04, Prof. Dr. Ahmet
Karaaslan
147.
“Magnezum Alaşımlarının Ergitilmesinde Çevreye Duyarlı Alternatif Eriyik
Koruyucu Geliştirilmesi”, Proje Numarası: 2012-07-02-KAP03, Yrd. Doç. Dr. Cem AKÇA
148.
“Yüksek Sıcaklık Tribometresi Tasarımı ve İmalatı”, Proje Numarası: 2012-07-02-
KAP02, Yrd. Doç. Dr. Ergün Keleşoğlu
140
149.
“Fotovoltaik Uygulamalar İçin Oksit Esaslı Nanoparçacık ve Nanotüplerin
Hidrotermal Yöntemlerle Üretilmesi ve Karakterizasyonu”, Proje Numarası: 2012-07-02KAP01, Doç. Dr. Figen Kaya
150.
“Polimerik
Nanokompozit
Membranların
Hazırlanması
Ve
Gaz
Ayırma
Özelliklerinin İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-07-01-KAP04, Yrd. Doç. Dr. Sennur
Deniz
151.
“Farklı Magnezyum Ve Bor Kaynaklarından Magnezyum Boratların Üretimi Ve
Üretim Parametrelerinin İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-07-01-KAP03, Yrd. Doç. Dr.
Emek Derun
152.
“-Amilaz, alkalaz ve -galaktozidaz enzimlerinin çeşitli adsorban yüzeylerine
immobilizasyonunun optimizasyonu ve immobilize enzimlerin sıcaklık, pH ve zaman
stabilitelerinin incelenmesi”, Proje Numarası: 2012-07-01-KAP02, Prof. Dr. Belma Kın
Özbek
153.
“Çeşitli
Nanopartiküllerin
Farklı
Hücre
Modelleri
Üzerindeki
Etkisinin
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-07-01-KAP01, Prof. Dr.
Sabriye Pişkin
154.
“Elektrik Ark Oluşturma Yöntemi ile Grafen Sentezi, Grafen Takviyeli Epoksi
Nano Kompozit Üretimi ve Karakterizasyonları”, Proje Numarası: 2012-06-04-KAP02,
Doç. Dr. Deniz Uzunsoy
155.
“Manyetik Yastıklama Temelli Çelik Saç Plaka Taşıma Sistemi Tasarımı ve Aktif
Kontrolü”, Proje Numarası: 2012-06-04-KAP01, Yrd. Doç. Dr. Kadir Erkan
156.
“Asansörlerde
kullanılan
fren
balatalarının
tasarım
parametrelerinin
belirlenmesi”, Proje Numarası: 2012-06-01-KAP05, Yrd. Doç. Dr. Berna Bolat
157.
“Motor Yağlama Yağına Eklenen Katkıların (Yağ kuvvetlendiricilerin) aşınma-
sürtünme etkisinin Lineer Hareketli Pim-Plaka Tribometre ile deneysel olarak
araştırılması”, Proje Numarası: 2012-06-01-KAP04, Prof. Dr. Hakan Kaleli
158.
“Hareketli Yüke Maruz Kirişlerin Dinamik Davranışlarının İncelenmesi”, Proje
Numarası: 2012-06-01-KAP03, Prof. Dr. Özgen Ü. Çolak
159.
“Diesel Motorunda Püskürtme Parametrelerinin İs ve NOx Emisyonu Üzerine
Etkilerinin Deneysel Araştırılması”, Proje Numarası: 2012-06-01-KAP02, Yrd. Doç. Dr.
Alptekin Ergenç
160.
“Kesici Takım Uç Geometrilerinin Üç Boyutlu Modern Ölçme Tekniği Metotları ile
Yüksek Hassasiyette Tespiti ve İş Parçası Yüzey Dokusuna Etkilerinin Araştırılması”,
Proje Numarası: 2012-06-01-KAP01, Yrd. Doç. Dr. Anıl Akdoğan
161.
“Çoklu Kameralarla İnsan Vücudu Ve Yüzünün Üç Boyutlu Modellemesine
Yönelik Yeni Bir Yöntem”, Proje Numarası: 2012-05-03-KAP03, Doç. Dr. Bülent Bayram
141
162.
“23 Ekim 2011(Mw=7.2) Van Depremi Sonrası Oluşan Kabuk Deformasyonlarının
GPS Yöntemiyle Araştırılması”, Proje Numarası: 2012-05-03-KAP02, Doç. Dr. Uğur
Doğan
163.
“Yıldız Teknik Üniversitesi Sabit GNSS İstasyonunun Kurulması, Verilerinin
Analizi ve Sunumu”, Proje Numarası: 2012-05-03-KAP01, Doç. Dr. Engin Gülal
164.
“Arıtma Çamuru Nihai Ürününün Düzenli Depolama Sahaları Nihai Örtü
Tabakasında Kil Veya Toprakla Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Proje
Numarası: 2012-05-02-KAP08, Yrd. Doç. Dr. Gamze Varank
165.
“Ay çiçeği üretiminde kullanılan pestisitlerin (Tribenuron methyl, Aclinofen,
Trifluralin)
doğal
süreçte
izlenmesi
ve
bioremediasyon
yöntemiyle
gideriminin
araştırılması”, Proje Numarası: 2012-05-02-KAP07, Yrd. Doç. Dr. Hürrem Bayhan
166.
“Mikrobiyal Yakıt Hücresi Teknolojisi İle Bira Endüstrisi Atıksularından Elektrik
Enerjisi Üretimi”, Proje Numarası: 2012-05-02-KAP06, Doç. Dr. Bestamin Özkaya
167.
“Düşük
Basınçlı
Membranlarla
İçme
Sularından
Arsenik
Gideriminin
Araştırılması”, Proje Numarası: 2012-05-02-KAP05, Doç. Dr. Mehmet Çakmakçı
168.
“Siklon Geometrisi ve Giriş-Çıkış Gaz Hızlarının Siklonlardaki Partikül Madde
Toplama Verimi ve Basınç Kaybı Üzerindeki Etkilerinin Deneysel ve Nümerik Olarak
İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-05-02-KAP04, Yrd. Doç. Dr. Selami Demir
169.
“Sağlık Sektörü Atıksularının Karakterizasyonu Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi”, Proje Numarası: 2012-05-02-KAP03, Doç. Dr. M. Sinan Bilgili
170.
“Atıksuların Elektrokimyasal Yöntemler İle Deşarj Edilebilir Kalitede Arıtılması
Ve Hidrojen Gazı Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi”, Proje Numarası: 2012-05-02KAP02, Yrd. Doç. Dr. Uğur Kurt
171.
“Y. T. Ü. Yıldız Kampüsündeki Tarihi Eserlerdeki Taş Malzemenin Biyolojik
Bozunmasının Tespit Edilmesi”, Proje Numarası: 2012-05-02-KAP01, Prof. Dr. Yaşar
Nuhoğlu
172.
“Deprem Bölgelerinde Meydana Gelen Altyapı Hasarlarının İncelenmesi”, Proje
Numarası: 2012-05-01-KAP03. Yrd. Doç. Dr. Ali Coşar
173.
“Van İli ve Çevresinin Deprem Kaynaklı Zemin Büyütme Faktörlerinin ve Deprem
Dalgalarının İrdelenmesi”, Proje Numarası: 2012-05-01-KAP02, Yrd. Doç. Dr. M.Şükrü
Özçoban
174.
“24 Ekim 2011 Van Depremi Sonrası Meydana Gelen Yapısal Hasarın Yerel
Zemin Koşullarına Göre İrdelenmesi”, Proje Numarası: 2012-05-01-KAP01, Doç. Dr. Ali
Koçak
175.
“Hızlı Trenlerde Anklaşman Tablosunun Doğruluğunun Model Kontrolü ile
Belirlenmesi ve Anklaşman Sistem Tasarımı”, Proje Numarası: 2012-04-04-KAP04, Yrd.
Doç. Dr. Özgür T. Kaymakçı
142
176.
“Otomatik
Tren
Koruma
ve
Otomatik
Tren
İşletme
Algoritmalarının
Geliştirilmesi”, Proje Numarası: 2012-04-04-KAP03, Yrd. Doç. Dr. İlker Üstoğlu
177.
“İnsansız Kara Araçlarının Koordinasyonu”, Proje Numarası: 2012-04-04-KAP02,
Prof. Dr. Galip Cansever
178.
“Hız kestirimi için gözleyici tasarımı ve çıkış geri beslemeli denetleyici tasarımı ve
uygulamaları”, Proje Numarası: 2012-04-04-KAP01, Doç. Dr.Haluk Görgün.
179.
“Genel Amaçlı Konik Kesit Fonksiyonlu Sinir Ağının ve Eğitim İşleminde
Kullanılan Optimizasyon Algoritmalarının FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi”, Proje
Numarası: 2012-04-03-KAP02, Yrd. Doç. Dr. Burcu Erkmen.
180.
“Raylı Sistemlerin Kontrol Mekanizmasında Kullanılan Kablolu ve Kablosuz
Haberleşme Teknolojilerinin Performans Analizi ve Uygulamaları”, Proje Numarası:
2012-04-03-KAP01, Yrd. Doç. Dr. Özlem Ünverdi.
181.
“Rezonans Devreli ve Yumuşak Anahtarlamalı Yeni Bir Tek Aşamalı PFC
Devresinin Geliştirilmesi”, Proje Numarası: 2012-04-02-KAP08, Prof. Dr.Hacı Bodur.
182.
“Üç Fazlı Şebekeye Bağlı İnverterlerde Optimum Filtre Tasarımı ve Kontrol
Performansının İyileştirilmesi”, Proje Numarası: 2012-04-02-KAP07, Yrd. Doç. Dr. Faruk
Bakan.
183.
“Enerji Tasarrufu ve Sürdürülebirliği Sağlayacak Biçimde Akıllı Şebeke
Altyapısına Yönelik Yol Aydınlatması Sistemi - Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü Uygulaması”, Proje Numarası: 2012-04-02-KAP06, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
Baysal.
184.
“Elektrikli kara taşıtları için şarj altyapısının elektrik şebekesini bozmayacak
şekilde konumlandırılması”, Proje Numarası: 2012-04-02-KAP05, Yrd. Doç. Dr. Arif
Karakaş.
185.
“Küçük Ölçekli Hibrid Rüzgar - Güneş Enerji Sistemlerinde Güvenilirlik Analizi:
Davutpaşa Kampüsü Örnek Uygulaması”, Proje Numarası: 2012-04-02-KAP04, Yrd. Doç.
Dr. Oktay Arıkan.
186.
“SMC Malzemeli, 1 kW’lık Sürekli Mıknatıslı Senkron Generatör Tasarımı”, Proje
Numarası: 2012-04-02-KAP03,Prof. Dr. İbrahim Şenol.
187.
“OG Trafo Merkezlerinin Güç Kalitesi Ve Güvenlik Şartlarının Araştırılması”,
Proje Numarası: 2012-04-02-KAP02, Yrd. Doç. Dr. Aslan İnan.
188.
“Aydınlatma Donanımlarının Sinüsoidal Ve Nonsinüsoidal Besleme Koşullarında
Termal Özelliklerinin İncelenmesi Ve Analizi”, Proje Numarası: 2012-04-02-KAP01, Öğr.
Gör. Dr. Bora Acarkan.
189.
“Veri Madenciliği Yöntemlerini Kullanarak Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin
Demografik Bilgileri, ÖSYS Puanı ve Okul Başarısının Analizi”, Proje Numarası: 201204-01-KAP02, Yrd. Doç. Dr. Songül Albayrak.
143
190.
“İntihal Tespit Sistemlerinin Geliştirilmesi için Türkçe Korpus Oluşturulması”,
Proje Numarası: 2012-04-01-KAP01, Doç. Dr. Banu Diri.
191.
“Geleneksel Yapıların Yaşam Döngüsü Açısından İrdelenmesi: Diyarbakır
Evlerinin LEED Değerlendirmesi”, Proje Numarası: 2012-03-01-KAP03, Yrd. Doç. Dr.
Gökçe Tuna Taygün.
192.
“Kaunos
Tiyatrosunun
Mimari
Tasarım
İlkelerinin
İncelenerek,
Yeniden
Kullanımına Yönelik Gerekli Koşulların Belirlenmesi”, Proje Numarası: 2012-03-01KAP02, Doç. Dr. Yasemen SAY Özer.
193.
“Kemaliye (Eğin) Evlerinin Çatı ve Duvar Kuruluşlarının Tespiti ve Koruma
Sorunlarına Yönelik Öneriler”, Proje Numarası: 2012-03-01-KAP01, Öğr. Gör. Dr. Zafer
Akdemir.
194.
“Yeni Ortadoğu’da Türkiye”, Proje Numarası: 2012-02-03-KAP02, Prof. Dr. Nurşin
Ateşoğlu Güney.
195.
“Dış Ticaret Bağlamında Politik Risk Analizi Ve Türkiye Suriye İlişkileri”, Proje
Numarası: 2012-02-03-KAP01, Doç. Dr. Özden Zeynep Oktav.
196.
“Türkiye İle Bazı Seçilmiş Ülkeler Arasında Bavul Ticareti Ve Türkiye
Ekonomisine Etkileri”, Proje Numarası: 2012-02-02-KAP04, Doç. Dr. Kenan Aydın.
197.
“Kurumsal Yönetim Mekanizmalarının İşletmelerin Finansal Performansına ve
Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Etkisi”, Proje Numarası:2012-02-02-KAP03. Prof. Dr.
Güler Aras.
198.
“Temel Makroekonomik Göstergelerde Türkiye Ekonomisi-AB Yakınsaması:
Zaman Serisi Analizi”, Proje Numarası: 2012-02-02-KAP02, Prof. Dr. Murat Karagöz.
199.
“Türk Bankacılık Sektöründe İç ve Dış Müşterilerin İtibar Algılamaları İle
Finansal Performans İlişkisi”, Proje Numarası: 2012-02-02-KAP01, Prof. Dr. Salih Durer.
200.
“Türk İmalat Sanayiinde Firma Büyümesi: Ajana-Dayalı Modelleme”, Proje
Numarası: 2012-02-01-KAP02, Doç. Dr. Murat Donduran.
201.
“İktisat Bölümü Öğrencileri İçin İnteraktif Ekonomi Modeli”, Proje Numarası:
2012-02-01-KAP01, Yrd. Doç. Dr. Seçkin Sunal.
202.
“Optikçe Aktif Benzofuranon ve Indol Türevlerinin Biyoteknolojik Yöntemler
Kullanılarak Eldesi”, Proje Numarası: 2012-01-07-KAP03, Yrd. Doç. Dr. Zerrin Çalışkan
203.
“Organik koşullarda yetiştirilmiş fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) anlatımı artan
genlerin SSH yöntemiyle izolasyonları”, Proje Numarası: 2012-01-07-KAP02, Yrd. Doç.
Dr. Şenay Vural Korkut
204.
“Zeytin (Olea europaea) EST Kolleksiyonundan Seçilen β Glukozidaz geninin
Moleküler Analizi ve Pichia pastoriste Ekspresyonu”, Proje Numarası:, 2012-01-07KAP01, Yrd. Doç. Dr. Nehir Özdemir Özgentürk
144
205.
“Endüstriyel Atıklardan Ve Meyve-Sebzelerden Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri
İle Doğal Boyarmadde Eldesi Ve Gıda-Tekstil Alanında Uygulanabilirliliği”, Proje
Numarası: 2012-01-02-KAP13, Yrd. Doç. Dr. Gülten Çetin.
206.
“Yeni tip Magnezyum ve Çinko içeren simetrik ftalosiyaninlerin sentezi,
karakterizasyonu, elektrokimyasal, fotofiziksel ve elektriksel özelliklerinin araştırılması”,
Proje Numarası: 2012-01-02-KAP11, Doç. Dr. Ayşegül Peksel.
207.
“anopartikül Temelli Potansiyometrik Sefalosporin Biyosensörü Hazırlanmasi ve
Sefalosporin Tayininde Kullanımının Araştırılması”, Proje Numarası: 2012-01-02-KAP09,
Prof. Dr. Feray Aydoğan.
208.
“Sıvı Kristal Polimerlerin Optik Özellikleri”, Proje Numarası: 2012-01-02-KAP08,
Doç. Dr. Dolunay Şakar
209.
“Gıda Ve İlaçlara Katılan Sentetik Boyaların Spektrofotometrik Ve Hplc
Yöntemler İle Tainleri”, Proje Numarası: 2012-01-02-KAP07, Prof. Dr. Mahmure Üstün
Özgür.
210.
“Sıvı Kristal/Kil, Sıvı Kristal/Organokil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve
Karakterizasyonu”, Proje Numarası: 2012-01-02-KAP06, Prof. Dr. Özlem Cankurtaran.
211.
“Çeşitli Biyoaktif Dihidropiridin Türevlerinin Sentezi”, Proje Numarası: 2012-01-
02-KAP05, Prof. Dr. Zuhal Turgut.
212.
“Yeni
Polimerik
Yüzey
Aktif
Maddelerin
Sentezi
Ve
Emülsiyon
Polimerizasyonunda Kullanımları”, Proje Numarası: 2012-01-02-KAP04, Prof. Dr. Ayfer
Saraç.
213.
“3,4-Dimetoksitiyofenil
Grupları
İçeren
Ftalosiyaninlerin
Sentezi
Ve
Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-01-02-KAP03, Doç.
Dr. Ali Erdoğmuş
214.
“Organik Fosforlu Pestisitlerin OH Radikali İle Reaksiyonlarının Kinetiğinin
Kuantum Mekaniksel İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-01-02-KAP02, Doç. Dr. Arzu
Hatipoğlu.
215.
“Alev geciktirici polimerler”, Proje Numarası: 2012-01-02-KAP01, Doç. Dr. Tarık
Eren
216.
“İnce film titanyum diyoksit içinde büyütülen CdTe yarı-iletken nano-kristallerin
düşük sıcaklık foto-lüminesans özelliklerinin araştırılması”, Proje Numarası: 2012-01-01KAP09, Prof. Dr. Hikmet Yükselici
217.
“Oksit Tabanlı Termoelektrik Malzemelerin Modellenmesi”, Proje Numarası:
2012-01-01-KAP08, Doç. Dr. Kemal Özdoğan
218.
“Kan Dokusundan Hastalıkların Erken Teşhisi için On Bir Çeşit Proteinin
Elektro-Optiksel Yöntemle Tespit Edilmesi”, Proje Numarası: 2012-01-01-KAP07, Prof.
Dr. Zeynel Yalçın
145
219.
“Amorf silisyum yapıların fotoiletkenlik mekanizmalarının incelenmesi”, Proje
Numarası: 2012-01-01-KAP06, Doç. Dr. Merih Serin Savacı
220.
“Sıvı Kristal ve Sıvı Kristal-Karbon Nanotüp Karışımlarının Elektrik ve Optik
Özellikleri”, Proje Numarası: 2012-01-01-KAP05, Doç. Dr. Merih Serin Savacı
221.
“Metal-Yalıtkan-Yarıiletken (MYY) Yapılarda Yük iletim Mekanizmalarının
Belirlenmesi.”, Proje Numarası: 2012-01-01-KAP04. Prof. Dr. Ahmet Altındal
222.
“Hacimsel holografik veri depolama teknolojisinin ilerletilmesi doğrultusunda
LiNbO3:Fe kristalinin optik özelliklerinin demir katkısı miktarına bağlı olarak
değişiminin araştırılması”, Proje Numarası: 2012-01-01-KAP03, Prof. Dr. Hikmet
Yükselici
223.
“Bis-GMA Esaslı Dental Kompozitlerin Fotopolimerizasyonu Esnasında Oluşan
Yapısal Değişikliklerin Matematiksel Modellenmesi”, Proje Numarası: 2012-07-04KAP03,Doç. Dr.Sevil Yücel
224.
“ Marul ve Salkım Domateslerin Buhar Fazında Etil Piruvat ile
Dekontaminasyonu ”, Proje Numarası:,2012-07-05-KAP08, Yrd.Doç.Dr.Zeki Durak
225.
“ Dipsel Tarama Çamurlarının Geotekstil Tüpler Yardımıyla Susuzlaştırılması ”,
Proje Numarası:, 2012-05-01-KAP04 , Yrd. Doç. Dr.Saadet Arzu Berilgen
226.
“ Yeni tip Magnezyum ve Çinko içeren simetrik ftalosiyaninlerin sentezi,
karakterizasyonu, elektrokimyasal, fotofiziksel ve elektriksel özelliklerinin araştırılması
”, Proje Numarası:, 2012-01-02-KAP12 , Yrd. Doç. Dr.Mevlüde Canlıca
227.
“ Nanopartikül Temelli Potansiyometrik Sefalosporin Biyosensörü Hazırlanmasi
ve Sefalosporin Tayininde Kullanımının Araştırılması ”, Proje Numarası:, 2012-01-02KAP10 , Doç. Dr.Emine Karakuş
228.
“a-Si:H/c-Si Eklemin HIT Türü Güneş Pilindeki Rolü”, Proje Numarası: 2012-01-
01-KAP02, Doç. Dr. Orhan Özdemir
229.
“Bridgman metoduna göre bir Kristal büyütme düzeneğinin kurulması ve La3+/
Eu3+:CsCdCl3 kristalinin optik spektroskopisi ile incelenmesi.”, Proje Numarası: 201201-01-KAP01, Doç. Dr. Rıza Demirbilek
230.
“Çeşitli metal oksit nanotüplerin sentezi ve uygulamaları”, Proje Numarası:. 2012-
07-02-YL03, Prof. Dr. Cengiz Kaya (Tamamlandı).
231.
“Plastik ekstrüzyon ürünlerinde gaz geçiş özelliklerinin incelenmesi ve
geliştirilmesi ”, Proje Numarası: 2012-07-01-DOP01, Prof. Dr.Mualla Öner (Tamamlandı).
232.
“In Vitro Koşullarda Kalsiyum Oksalat Monohidrat Kristal Büyümesine Doğal
Katkı Maddelerinin Etkisinin İncelenmesi”, Proje Numarası: 2012-07-01-YL05Yrd. Doç.
Dr. Emel Akyol, (Tamamlandı).
233.
“Düşük Ağırlıklı Kompleks Hidrürlerin Hidrolizi İçin Çeşitli Co-B Temelli
Katalizörlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu”, Proje Numarası: 2012-07-01-YL02,
Prof. Dr. Sabriye Pişkin (Tamamlandı).
(Tamamlandı).
146
234.
“Magnezyum Oksit Ve Borik Asit Kaynaklarından Magnezyum Boratların
Üretimi, Karakterizasyonu Ve Üretimi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, Proje
Numarası: 2012-07-01-YL01, Yrd. Doç. Dr. Emek Derun (Tamamlandı).
(Tamamlandı).
235.
“Farklı PV Teknolojilerinin Gerçek Ortam Verileri Kullanılarak Modellenmesi ve
İstanbul Şartlarında Optimum Eğim Açılarının Belirlenmesi”, Proje Numarası: 2012-0402-YL01 Prof. Dr. Muğdeşem Tanrıöven (Tamamlandı).
236.
“Çinko Eksik Koşullarda Yetiştirilmiş Hordeum spontaneum’dan Kurulmuş SSH
Kütüphanesinden Seçilen cDNAların Moleküler Analizleri”, Proje Numarası: 2012-01-07YL01 Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL Korkut (Tamamlandı).
237.
“Kahve Telvesinin çeşitli alanlarda kullanımolanaklarının belirlenmesi”, proje
numarası: 2012-07-01-YL03, Doç. Dr. Nalan Adaşoğlu (Tamamlandı).
TÜBİTAK DEVAM EDEN PROJELER
1. “Hayvansal Atık Yönetimi (Kamu)”, Proje Numarası: 107G016, Yrd. Doç. Dr. Eyüp Debik.
2. “Soğutucularda Kondenser Performansının İyileştirilmesi”, Proje Numarası: 107M536,
Prof. Dr. İsmail Teke.
3. “Küçük Yerleşim Birimleri İçin Uygun Atıksu Arıtma Alternatiflerinin Araştırılması:
Yamula Baraj Havzasında Bir Örnek Çalışma”, Proje Numarası: 107G252, Yrd. Doç. Dr.
Hürrem Bayhan.
4. “Marmara Bölgesinde Düşey Yerkabuğu Hareketlerinin Mutlak Gravite ve GPS Ölçüleri
İle Araştırılması”, Proje Numarası: 108Y152, Doç. Dr. Uğur Doğan.
5. “Yüzeyi Fonksiyonlaştırılmış Karbon Nano-Tüplerle Takviyeli Alümina Ve Hidroksiapatit
Esaslı Nano-Yapılı Seramiklerin Üretimi Ve Karakterizasyonu”, Proje Numarası:
108T651, Doç. Dr. Cengiz Kaya.
6. “Zeytin Karasuyundan Hidrojen Ve Biyoyakıt Üretimi”, Proje Numarası: 108M546, Doç.
Dr. Mesut Akgün.
7. “Güneybatı Anadolu Bölgesindeki Blok Hareketleri ve Gerilim Alanlarının GNSS
Ölçümleri İle Belirlenmesi”, Proje Numarası: 108Y298, Doç. Dr. Engin Gülal.
8. “Hidro-Termal Çevrime Maruz Kalan Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücrelerinde
Membranın Modellenmesi”, Proje Numarası: 108M521, Doç. Dr. Özgen Ümit Çolak.
9. “Nano-Yapılı Antimikrobiyal Kaplamaların Üç Boyutlu Metalik Filtreler Üzerine
Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi Kullanılarak Eldesi ve Karakterizasyonu”, Proje
Numarası: 109R007, Doç. Dr. Cengiz Kaya.
10. “İndirgen Heck Reaksiyonlarıyla Biyolojik Aktivite Gösterebilecek ve Tandospiron
Analoglarının Sentezlenmesi”, Proje Numarası: 109T380, Prof. Dr. Zehra Nüket Sungurlu
Öcal.
147
11. “Sızıntı Sularının Geri Kazanım Amaçlı Elektrodiyaliz Prosesiyle Arıtılması”, Proje
Numarası: 109Y285, Prof. Dr. Talha Gönüllü.
12. “Değişik Geometrilerdeki Kondanser( Yoğuşturucu) Boruları Içerisindeki Yoğuşmanın
Incelenmesi Ve Optimum Çalışma Şartlarının Belirlenmesi”, Proje Numarası: 109M169,
Arş. Gör. Dr. Özden Ağra.
13. “Yapısal Sistemlerin Farklı Bozucu Girişler Etkisi Altındaki Titreşimlerinin Analizi Ve
Aktif-Pasif Kontrolü”, Proje Numarası: 109M523, Doç. Dr. Rahmi Güçlü.
14. “Opto-Elektronik Uygulamalarda Kullanılmak Üzere Saf ve Katkılı Lityum Niyobat
Kristalinin Özelliklerinin Isıl ve Kimyasal İşlemlerle Geliştirilmesi”, Proje Numarası:
109T641, Doç. Dr. Mehmet Hikmet Yükselici.
15. “Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Asit Oluşumu Ve Metan Oluşumu Safhasındaki Katı Atık
Depolama Alanı Sızıntı Sularından Elektrik Üretimi”, Proje Numarası: 109Y269, Yrd.
Doç. Dr. Bestamin Özkaya.
16. “Hibrit Araç Uygulaması İçin Kuplajsız Çift Sargılı Elektirik Makinası Tasarımı ve
Denetimi”, Proje Numarası: 110E111, Doç. Dr. Erkan Meşe.
17. “Biyomimetik Hidroksiapatit/Kolajen/Nanotüp Katkılı Dental Kompozitlerin Üretimi”,
Proje Numarası: 110M182, Doç. Dr. Afife Binnaz Hazar.
18. “Deniz Aerosollerinden Kaynaklanan Klorürün, İstanbul Atmosferindeki Partikül Madde
Oluşumu Ve Boyut Dağılımı Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi”, Proje Numarası:
110Y179, Doç. Dr. Arslan Saral.
19. “Kentsel Alanlarda Kalıcı Organik Kirleticilerin Atmosferik Konsantrasyonlarının
Araştırılması”, Proje Numarası: 110Y063, Doç. Dr. Arslan Saral.
20. “Raft Yöntemiyle Potansiyel Dna Taşıyıcısı Olarak Pvp-B-Peg (Polivinilpiridin-BPoli(Etilenglikol Metileter Metilakrilat)) Kopolimerlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu”,
Proje Numarası: 110T570, Yrd. Doç. Dr. Sevil Dinçer.
21. “Termik Santral Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması
(PERİDSİS)”, Proje Numarası: 110G092, Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Erdem.
22. “Balkan Ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı/Türk İmajı”,
Proje Numarası: 110K571, Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu.
23. “Şebekeye Enerji Aktaran Yüksek Verimli Üç Fazlı PV İnverterin Geliştirilmesi”, Proje
Numarası: 110E212, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk Bakan.
24. “Sezgisel Fuzzy (Intuitionistic Fuzzy) Normlu Uzaylarda Bazı Yeni Kavramlar Ve
Uygulamaları”, Proje Numarası: 110T699, Doç. Dr. Vatan Karakaya.
25. “Blok Tipi Kıyı Yapılarının Basitleştirilmiş Dinamik Analiz Yöntemi Ile Tasarımı”, Proje
Numarası: 111Y006, Prof. Dr. Yalçın Yüksel.
26. “Araca Monteli İleri Bakan Yere Nüfuz Eden Radar (YNR) için Çok Geniş Bantlı Anten
Sistemleri Tasarımı ve Uygulaması”, Proje Numarası: 110E222, Doç. Dr. Ahmet Serdar
Türk.
148
27. “Kompozit Sürtünmeli
Özelliklerine
Etkisinin
Fren
Balatalarında
İncelenmesi
Ve
Yerli Uçucu
Kül Katkısının
Kullanılabilirliğinin
Saptanması”,
Balata
Proje
Numarası: 110R012, Prof.Dr. Ahmet Topuz.
28. “Heteroaromatik Grup İçeren Oligotiyofen Türevlerinin Sentezi, Termal Ve Fotofiziksel
Özelliklerinin İncelenmesi”, Proje Numarası: 110T767, Prof. Dr. Nergis Arsu.
29. “Sıkışabilir Yatak Malzemesi Kullanımının Gömülü Esnek Boru Davranışına Etkilerinin
Araştırılması”, Proje Numarası: 110M673, Yrd. Doç. Dr. Havvanur Kılıç.
30. “Süperkritik Co2 Ekstraksiyonu Ile Ayçiçek Asit Yağından Değerli Bileşenlerin Eldesi”,
Proje Numarası: 111M009, Doç. Dr. Nalan Akgün.
31. “Tekstil Atıksularının Nanofiltrasyon Membranı ile Arıtımı Sonucu Oluşan Konsantrenin
Anaerobik Arıtılabilirliği”, Proje Numarası: 110Y222, Doç. Dr. Mehmet Çakmakcı.
32. “Yeni Donor-Akseptör Tipli Kopolimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamalarında
Kullanılması”, Proje Numarası: 110T617, Doç. Dr. Serap Güneş.
33. “Bilgisayar Etiği Eğitimi ve Etik Karar Verme Süreçlerine Yönelik Elektronik
Performans Destek Sistemi Geliştirmesi: Bilep Projesi”, Proje Numarası: 111K179, Yrd.
Doç. Dr. Serhat Bahadır Kert.
34. “Türkiye'De Bölgeler Arası Ekonomik Gelişmişlik Farklarının Analizinde Güven Ve
Sosyal Sermayenin Kullanılması”, Proje Numarası: 111K316, Yrd. Doç. Dr. Semin Çağdaş
Tuba İnal Çekiç.
35. “Teknolojik Uygulama Potansiyeline Sahip Kiral Yan Zincir Sıvı Kristal Polimerler”,
Proje Numarası: 111T102, Prof. Dr. Belkız bilgin eran.
36. “Göl-Yeraltisuyu-İklim İlişkisinin Yeraltısuyu Akım Modeli Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
(Cbs)
Yardımıyla
Belirlenerek
Gölün
Optimum
Dinamik
İşletme
Modelinin
Oluşturulması: Beyşehir Gölü Modeli”, Proje Numarası: 109Y271, Doç. Dr. Ahmet Doğan.
37. “Miller
Çevrimiyle
Çalışan
Bir
Dizel
Motoruna
Su
Buharı
Enjeksiyonu+Egr
Uygulamasının Nox Emisyonlarına Ve Performansa Etkilerinin Teorik Ve Deneysel
Olarak İncelenmesi”, Proje Numarası: 111M065, Prof. Dr. Adnan Parlak.
38. “Yüzeyi Kaplanmış Ultrafiltrasyon Membranları İle İçme Suyu Kaynaklarındaki Organik
Maddelerin Arıtılabilirliği”, Proje Numarası: 111Y077, Doç. Dr. Mehmet Çakmakçı.
39. “Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Pompa Depolamalı Hidroelektrik Santrallerle
Elektrik Şebekesine Entegrasyonu”, Proje Numarası: 111M062, Yrd. Doç. Dr. Zehra
Yumurtacı.
40. “Sosyal Kaynaşma Bağlamında Kürt Meselesi”, Proje Numarası: 110K474, Yrd. Doç. Dr.
Betül Duman.
41. “Mikro Yapılı Proton Geçirgen Katı Oksit Membran Reaktörle H2S'den Hidrojen
Üretimi”, Proje Numarası: 111M801, Prof. Dr. Sema Baykara.
42. “Yurttaşlık Turizmi:Amerika'da Doğum Yapan Türk Vatandaşları Üzerinden Ulusötesi
Yurttaşlığı Anlamak”, Proje Numarası: 111K574, Dr. Evren Paker.
149
43. “Geleneksel Fermente Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyve Suyundan İzole Edilen
Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Özellikleri ve Endüstriyel Üretimde Kullanımları”,
Proje Numarası: 110O214, Doç. Dr. Osman Sağdıç.
44. “Toplu Konut Yerleşimlerinin Rüzgar Ve Gürültü Açısından Optimizasyonu”, Proje
Numarası: 111M560, Prof. Dr. Gülay Zorer Gedik.
45. “Tarihi Yapıların Tuğla Duvar Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi ve Yük
Altında Davranışının Model Deneylerle Araştırılması”, Proje Numarası: 111M568, Prof.
Dr. Nabi Yüzer.
46. “Temel Bilgi Teknolojisi Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Geliştirilen Otomatik
Değerlendirme ve Geri Bildirim Sistemi İle Verilecek Sosyal Paylaşım Temelli ve
Bilgisayar Temelli Geri Bildirimin Öğrenme Performansına ve Öz-Yeterlilik Algısına
Etkisi”, Proje Numarası: 111K546, Doç. Dr. İlhan Varank.
47. “Kumtaşları için Tektonik Kaynak Alan Göstergesi U-Pb ve Lu-Hf İzotoplarını
Kullanarak Permo-Triyas Yaşlı Karakaya Kompleksi için Önerilen Alternatif Tektonik
Modellerin Sınanması”, Proje Numarası: 111R015, Doç. Dr. Petek Ayda Ustaömer.
48. “Silindirik
Parçaların
Nanometre
Hassasiyette
3
Boyutlu
(3-B)
Geometrik
Karakterizasyonu”, Proje Numarası: 108M281, Yrd. Doç. Dr. Eyüp Bağcı.
49. “Özel tasarlanmış morfolojiye sahip bor nitrür nano yapılarını içeren yeni polimer
kompozitlerinin geliştirilmesi”, Proje Numarası: 211T046, Doç. Dr. Tarık Eren.
50. “Süperkritik Su Ortamında İzopropil Alkolden Hidrojen Üretimi”, Proje Numarası:
112M013, Doç. Dr. Mesut Akgün.
51. “Sibernetik Rehabilitasyon Destek Sistemi”, Proje Numarası: 111M603, Yrd. Doç. Dr.
Erhan Akdoğan.
52. “Yeni Geliştirilen Çapraz Akışlı Çoklu Tüp Mikrobiyal Yakıt Hücresi (Um2fc) ile Evsel
Atıksu Akımından Elektrik Enerjisi Üretimi”, Proje Numarası: 111Y252, Doç. Dr.
Bestamin Özkaya.
53. “Kentsel Atmosferde Poli Klorlu Bifenil (PCB) Konsantrasyonlarının Gaz ve Partiküllerde
Fraksiyonel Değişimlerinin Belirlenmesi ile Beraber Uzun Mesafeli Taşınımların
İncelenmesi”, Proje Numarası: 111Y225, Doç. Dr. Arslan Saral.
54. “İstanbul'daki Tarihsel Sayfiye Alanlarında Kentsel Ve Mekansal Gelişim Süreci”, Proje
Numarası: 112K257, Doç. Dr. Can Şakir Binan.
55. “Türkiye'de Parti Örgütleri ve Gençlik Kolları”, Proje Numarası: 111K448, Dr. Derya
Kömürcü.
56. “23 Ekim 2011 (Mw=7.2) Van Depreminin Deprem Anı ve Sonrası Oluşan Kabuk
Deformasyonlarının Gps ve Insar Yöntemleriyle Araştırılması”, Proje Numarası:
112Y109, Doç. Dr. Uğur Doğan.
57. “Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi”, Proje
Numarası: 112K172, Doç. Dr. Fuat Aksu.
150
58. “Yoksulluğu Yaşamak: Çocukların Gözünden Yoksulluk, Yoksunluk ve Sosyal Dışlanma.”,
Proje Numarası: 111K339, Yrd. Doç. Dr. Didem Gürses.
59. “Miyokardial İskemide Potansiyometrik İyon Seçici Sensör Sistemi Kullanılarak Yeni Bir
Erken Tanı Yöntemi Geliştirilmesi”, Proje Numarası: 112S166, Prof. Dr. İbrahim Işıldak.
60. “Elektirik İle Biriktirme Yöntemiyle Pem Tipi Yakıt Hücreleri İçin Etkin İkili Pt-M
(M=Ni, Mn) Ve Üçlü Pt-Ni-Mn Elektrokatalizörlerinin Hazırlanması.”, Proje Numarası:
112M280, Prof. Dr. Ahmet Ekerim.
61. “İlköğretim
Öğrencilerinin
Dijital
ve
Basılı
Ortamlarda
Okuduğunu
Anlama
Davranışlarının Bireysel Farklılıklara Göre İncelenmesi”, Proje Numarası: 112K112, Doç.
Dr. Şefika Feza Orhan.
62. “Planar Doğrusal Motorla Tahrik Edilen Manyetik Yastıklama Temelli Bir Esnek Taşıma
Sisteminin Optimal Tasarımı Ve Pozisyon Algılama Ağı İle Geri Beslemeli Pozisyon
Kontrolü”, Proje Numarası: 112M210, Yrd. Doç. Dr. Kadir Erkan.
SANTEZ DEVAM EDEN PROJELER
1. “TNT'nin Duyarsızlaştırılması”, Proje Numarası: 00502.STZ.2009-2, Prof. Dr. Ulvi
Avcıata.
2. “Rüzgar Türbünü Pervane Göbeği Tasarımı, Üretimi ve Yapısal Özelliklerinin
Belirlenmesi”, Proje Numarası: 00453 STZ.2009-2, Prof.Dr. Ahmet Ekerim.
3. “Plastik Ekstrüzyon Ürünlerinde Gaz Geçiş Özelliklerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi”,
Proje Numarası: 00515.STZ.2009-2, Prof.Dr. Mualla Öner.
4. “WR-75
Ku
Band
Rotary
Joint
Tasarımı
ve
Geliştirilmesi”,
Proje
Numarası:
00659.STZ.2010-2, Yrd. Doç. Dr. Hamdi Torpi.
5. “Üç Fazlı Kaynak Makinaları İçin Yumuşak Anahtarlamalı İzoleli PWM DC-DC
Dönüştürücü Geliştirilmesi”, Proje Numarası: 00722.SZT.2010-2, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Faruk Bakan.
6. “1550-2250 d/d da 20..25 kW Güç Üretmek Üzere Tasarımı Yapılmış Tek Silindirli Bir
Dizel Motoru'nun Performans ve Emisyonlarının Optimizasyonu”, Proje Numarası:
00612.STZ.2010-1, Yrd. Doç. Dr. Tarkan Sandalcı.
7. “Düşük
Harmonikli
ve
Yüksek
Güç
Faktörlü
Yüksek
Güçlü
Doğrultucunun
Gerçekleştirilmesi”, Proje Numarası: 00791.STZ.2011-1, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk
Bakan.
8. “Elektrik İletkenliğine Sahip Boya ve Isıtıcı Sistemin Oluşturulması, Üretilmesi ve
Bunun Yeni Nesil Seramik Üzerine Uygulanması”, Proje Numarası: 00898.STZ.2011-1,
Prof. Dr. Sabriye Pişkin.
151
9. “Çok Maksatllı Hibrid İnsansız Hava Aracı Sisteminin Geliştirilmesi”, Proje Numarası:
00812.STZ.2011-1, Yrd.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü.
10. “Basınçlı Döküm Yöntemi İle Magnezyum Alaşımı Parça İmalatı İçin Entegre Seri Üretim
Hattı Tasarımı”, Proje Numarası: 00961.STZ.2011-2, Prof. Dr. Hüseyin Sönmez.
11. “Soğutmalı Basınçlı Hava Kurutucu Dizaynı ve Optimizasyonu”, Proje Numarası:
01350.STZ.2012-1, Doç. Dr. Süleyman Hakan Sevilgen.
12. “Isı Pompalı Kurutma Sistemlerinde Alternatif Soğutkanların Performansa Etkisinin
Sayısal ve Deneysel İncelemesi”, Proje Numarası: 01303.STZ.2012-1, Prof. Dr. Hasan
Alpay Heperkan.
13. “Önden Motorlu Araçlarda Aktif Grill Kapatma Sistemleri Geliştirilmesi”, Proje
Numarası: 1353.STZ.2012-1, Yrd. Doç. Dr. Alp Tekin Ergenç.
14. “Hermetik Kompresörlerde Krank Yataklarının Optimizasyonu ve Rulmanlı Yatak
Kullanımının İncelenmesi”, Proje Numarası: 01228.STZ.2012-1, Prof. Dr. Özgen Ümit
Çolak.
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) DEVAM EDEN PROJELER
1. “Development And Enhancement Of A Steerıng Feel Model For Super Lıghtweıght SteerBy Wıre Vehıcles (AB 7. Çerçeve Programı , 2011 Marıe Curıe Carrıer )”, Proje Numarası:
FP-7-PEOPLE-2011 CIG, Doç. Dr. Vasfi Emre Ömürlü.
2. “Lıfelong Learnıng Programme-Hayat Boyu Öğrenme Programı (Ab Leonardo Da Vıncı)”,
Proje Numarası: 2010-1-TR1-LEO05-16728, Doç. Dr. Metin Tülü.
3. “Active and Passive Microwaves for Security and Subsurface Imaging (AMISS)”, Proje
Numarası: PIRSES-GA-2010-269157, Doç. Dr. Ahmet Serdar Türk.
4. “İnvestigating Battery and Capacitor Sizing Problems with More Efficient Power Flow
Control Techniques for Sustainable Hybrid Electric Vehicle Development (Sustainable
Hybrd)”, Proje Numarası: PIRG05-GA-2009-248493, Yrd. Doç. Dr. Uğur Savaş
Selamoğulları.
5. “Implementation of Artificial Intelligent Technologies in Rehabilitation Engineering:
Training for Vocational Rehabilitation Counsellors”, Proje Numarası: 2010-1-TR1-LEO0516695, Yrd. Doç. Dr. Erhan Akdoğan.
6. “Yenilenebilir Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı”, Proje Numarası: 2010-1AT1ERA10-03159, Doç. Dr. Sevil Yücel.
7. “Adapting e-Learning to Reforme-Training Network in Europe for the Construction Sector
(Avrupa
İnşaat
Sektöründe
Eğitim
Ağı
Uzaktan
Eğitimin
Reforme
Projesine
Dadaptasyonu Projesi-Leonardo Da Vıncı )”, Proje Numarası: 2009-1-TR-1-LEO 05-08705,
Prof. Dr. Haluk Çeçen.
152
8. “Ab Comenıus 3 European Schools Partnershıp Development (Socrates)”, Proje Numarası:
230211-CP-1-2006, Arş. Gör. Zuhal Zeybekoğlu Çalışkan.
İSTANBUL KALKINMA AJANSI (İSTKA) DEVAM EDEN PROJELER
1. “İSO-YTÜ Sanayi-Üniversite İşbirliği Merkezi ve E-Platform Projesi”, Proje Numarası:
İSTKA-2010/KBO/36, Prof. Dr. Ahmet Topuz.
2. “Enerji Verimliliğini Arttırmak ve Karbon Emisyonunu Azaltmak Amacıyla Akıllı Şebeke
Altyapısına Uygun Bir Akıllı Evin Geliştirilmesi”, Proje Numarası: İSTKA/2011/KCE-27,
Prof. Dr. Muğdeşem Tanrıöven.
3. “Uygunluk Değerlendirilmesinde Kritik Bir Halka: Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma
ve Yetkinlik Test (Lak/Yt) Birimi Oluşturulması”, Proje Numarası: İSTKA/2012/BIL/101,
Doç.Dr.Ergün Keleşoğlu.
153
6.
YTÜ AVRUPA BİRLİĞİ OFİSİ
YTÜ AVRUPA BİRLİĞİ OFİSİ FAALİYETLERİ
2011-2012 Öğretim Yılında Yapılan Öğrenci Değişimleri: 19 Avrupa ülkesine toplam 477 öğrenci
gönderilmiştir.
AB Ofisinden Giden Öğrenci Sayısı, Gidilen Ülke ve Üniversite
Sıra
No
1
Ülke
Almanya
2
Avusturya
3
İtalya
Üniversite
1.RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN ( D
AACHEN01 )
2.FREIE UNIVERSITAET BERLIN ( D BERLIN01 )
3.TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN ( D BERLIN02 )
4. TECHNISCHE FACHHOCHSCHULE BERLIN (D BERLIN04 )
5.RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM (D BOCHUM01 )
6. RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITAET BONN (D BONN01 )
7.TECHNISCHE UNIVERSITAET CAROLO- WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG (D
BRAUNSC01)
8.HOCHSCHULE BREMERHAVEN (D BREMERH01 )
9. TECHNİSCHE UNİVERSİTAET CHEMNİTZ (D CHEMNIT01 )
10.TECHNISCHE UNIVERSITAET CLAUSTHAL (D CLAUSTH01 )
11. TECHNİSCHE UNİVERSİTÄT DARMSTADT ( D DARMSTA01 )
12.TECHNİSCHE UNİVERSİTÄT DORTMUND (D DORTMUN01 )
13. TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN ( D DRESDEN02 )
14. FACHHOCHSCHULE DUESSELDORF ( D DUSSELD03 )
15.FOLKWANG HOCHSCHULE - DİE KUNSTHOCHSCHULE İM RUHRGEBİET ( D
ESSEN02)
16. UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN (D ESSEN04 )
17.TU BERGAKADEMIE FREIBERG (D FREIBER01 )
18.FACHHOCHSCHULE GELSENKIRCHEN (D GELSENK02 )
19.HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG - UNIVERSITAT FUR BAUKUNST UND
METROPOLENENTWICKLUNG (HCU HAMBURG) (D HAMBURG12 )
20.GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER (D HANNOVE01 )
21.TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN (D KAISERS01 )
22.UNIVERSITÄT KARLSRUHE (TH) (D KARLSRU01 )
23.UNIVERSITAET KASSEL (D KASSEL01 )
24. CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL (D KIEL01 )
25.FACHHOCHSCHULE KIEL (D KIEL03 )
26.LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUECHEN (D MUNCHEN01 )
27.TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (D MUNCHEN02 )
28.FACHHOCHSCHULE MUENSTER (D MUNSTER02 )
29. FACHHOCHSCHULE REGENSBURG ( D REGENSB02 )
30. UNIVERSITAET ROSTOCK (D ROSTOCK01 )
31.UNİVERSİTAET SİEGEN (D SIEGEN01 )
1.KARL-FRANZENS UNIVERSITAET GRAZ (A GRAZ01 )
2.FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH (A GRAZ09 )
3. UNIVERSITÄT KLAGENFURT (A KLAGENF01 )
4.TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN (A WIEN02 )
1.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (I TORINO01 )
2.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (I NAPOLI01 )
3.UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (I BOLOGNA01 )
4.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (I FIRENZE01 )
5.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (I TRIESTE01 )
6.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (I GENOVA01 )
7.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA (I MODENA01 )
8.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA (I BRESCIA01 )
9.UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE (I ANCONA01 )
10.UNIVERSITA' DI PISA (I PISA01 )
11.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA (I VITERBO01 )
12.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO (I TRENTO01 )
13.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA' (I ROMA01 )
14.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (I PERUGIA01 )
154
Öğre
nci
sayısı
86
20
79
15.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI (I CAGLIAR01 )
16.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (I MILANO01 )
17.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO (I SALERNO01 )
18.SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI (I NAPOLI09 )
19.POLITECNICO DI BARI (I BARI01 )
4
Belçika
5
Çek
Cumhuriyeti
6
Danimarka
7
Finlandiya
8
İsveç
9
Portekiz
10
Litvanya
11
Letonya
12
Hollanda
13
Fransa
14
İngiltere
1. HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI ( B BRUXEL87 )
2.HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST (B BRUSSEL43 )
1.CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE (CZ PRAHA10 )
2.TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI (CZ LIBEREC01 )
3.UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (CZ PRAHA07 )
4.UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE V ÚSTÍ NAD LABEM (CZ
USTINAD01 )
5.VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE (CZ BRNO01 )
1.PROFESSİONSHØJSKOLEN LİLLEBAELT (DK VEJLE06 )
2.INGENIØRHØJSKOLEN I KØBENHAVN (DK KOBENHA14 )
3.AARHUS UNIVERSITET (DK ARHUS01 )
4.DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DK LYNGBY01 )
5.SYDDANSK UNIVERSITET ( DK ODENSE01 )
6. AALBORG UNIVERSITET (DK ALBORG01 )
1.KUOPION YLIOPISTO ( SF KUOPIO01 )
2.TEKNILLINEN KORKEAKOULU (SF ESPOO01 )
3.HELSINGIN YLIOPISTO (SF HELSINK01 )
4.JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU (SF JYVASKY11 )
5. MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY (SF MIKKELI06 )
1.HÖGSKOLAN DALARNA (S FALUN01 )
2.LINKÖPINGS UNIVERSITET (S LINKOPI01 )
3.HÖGSKOLAN I HALMSTAD (S HALMSTA01 )
4.UMEÅ UNIVERSITET (S UMEA01 )
5.HÖGSKOLAN I GÄVLE (S GAVLE01 )
6. BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA ( S KARLSKR01 )
7. MITTUNIVERSITETET ( S MIDSWED01 )
8. HÖGSKOLAN I SKÖVDE ( S SKOVDE01 )
9. STOCKHOLMS UNİVERSİTET ( S STOCKHO01 )
10. MÄLARDALENS HÖGSKOLA (S VASTERA01 )
11. VÄXJÖ UNIVERSITET ( S VAXJO01 )
1.UNIVERSIDADE DO MINHO (P BRAGA01 )
2.UNIVERSIDADE DO ALGARVE (P FARO02 )
3.UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA (P LISBOA04 )
4.UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR (P COVILHA01 )
5.ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN (P MATOSIN01 )
6.INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR (P TOMAR01 )
7. UNIVERSIDADE DE COIMBRA (P COIMBRA01 )
8. INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA (P LISBOA05 )
9. INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO (P PORTO05 )
10. UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA (P PORTO26 )
1.VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (VGTU) (LT VILNIUS02 )
1.RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (LV RIGA02 )
2. RİGAS STRADİNA UNİVERSİTATE (LV RIGA03 )
1.FONTYS HOGESCHOLEN (NL EINDHOV03 )
2.UNIVERSITEIT TWENTE (NL ENSCHED01 )
3.TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN ( NL EINDHOV17 )
4.HOGESCHOOL VAN BEELDENDE KUNSTEN, MUZIEK EN DANS (NL S-GRAVE05 )
5. TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ( NL DELFT01 )
1.UNİVERSİTÉ PARİS DİDEROT - Paris 7 (F PARIS007 )
2.UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE (F ST-ETIE01 )
3.UNİVERSİTÉ PİERRE MENDÈS FRANCE GRENOBLE 2 (F GRENOBL02 )
4.UNİVERSİTÉ DE ROUEN (F ROUEN01 )
5.UNIVERSITE NANCY 2 (F NANCY02 )
6.INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES (F
PARIS178 )
7.ECOLE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX (F BORDEAU36 )
8.ECOLE SUPERIEURE D'ART DE CLERMONT COMMUNAUTE (F CLERMON22 )
9. ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE BOURGES (F BOURGES04 )
10. UNIVERSITE PAUL CEZANNE - AIX- MARSEILLE III (F MARSEIL03 )
1.UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (UK GLASGOW02 )
2. UNIVERSITY OF GREENWICH (UK LONDON110 )
3.UNIVERSITY OF PORTSMOUTH (UK PORTSMO01 )
155
5
28
18
10
50
43
6
2
14
14
5
1.UNIVERSIDAD DE CORDOBA (E CORDOBA01 )
2.UNIVERSIDAD DE ALICANTE (E ALICANT01 )
3.UNIVERSIDAD DE JAEN (E JAEN01 )
4.UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (E BARCELO02 )
5.UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ( E SALAMAN02 )
6.UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (E VALLADO01 )
7.UNIVERSIDAD DE MALAGA (E MALAGA01 )
8.UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL) UVEG (E VALENCI01 )
9.UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (E ZARAGOZ01 )
10.UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (E VALENCI02 )
11.UNIVERSIDAD DE GRANADA (E GRANADA01 )
12.UNIVERSIDAD DE DEUSTO (E BILBAO02 )
13.UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (UPM) (E MADRID05 )
14. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (E ALMERIA01 )
15. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUÑA (E BARCELO03 )
16. UNIVERSIDAD DE LEÓN (E LEON01 )
17. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (E SANTAND01 )
18. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (E SANTIAG01 )
1. BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM (HU BUDAPES02 )
2.ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÖISKOLA (HU BUDAPES28 )
1.POLITECHNIKA WARSZAWSKA (PL WARSZAW02 )
2.POLITECHNIKA BIALOSTOCKA (PL BIALYST01 )
3.POLITECHNIKA GDANSKA (PL GDANSK02 )
3.ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY (PL SZCZECI02 )
4.POLITECHNIKA LUBELSKA (PL LUBLIN03 )
5.POLITECHNIKA WROCLAWSKA (PL WROCLAW02 )
6.POLITECHNIKA POZNANSKA (PL POZNAN02 )
7. UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY IM. JANA I JEDRZEJA
SNIADECKICH (PL BYDGOSZ02 )
8. UNIWERSYTET WARMINSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE (PL OLSZTYN01 )
9. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI (PL ZIELONA01 )
55
15
İspanya
16
Macaristan
17
Polonya
18
Slovenya
1. UNIVERZA V LJUBLJANI (SI LJUBLJA01 )
1
19
İrlanda
ATHLONE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IRLATHLONE01 )
6
TOPLAM
4
31
477
2011-2012 Öğretim Yılında Bölümlere göre yapılan Öğrenci Değişimleri: 34 Bölümden Avrupa’nın
değişik üniversitelerine toplam 477 öğrenci gönderilmiştir.
Bölümlere Göre, AB Ofisinden Giden Öğrenci Sayısı
Sıra
No
Bölüm
1
Batı Dilleri
ve
Edebiyatları
2
İstatistik
3
Fizik
Üniversite
1. UNİVERSİTÉ PARİS DİDEROT - PARİS 7 (F PARIS007 )
2. UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE (F ST-ETIE01 )
3. INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES
(F PARIS178)
4. HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI ( B BRUXEL87 )
1. UNIVERSITÄT KLAGENFURT (A KLAGENF01 )
2. UNIVERSIDAD DE MALAGA (E MALAGA01 )
3. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (E SALAMAN02 )
4. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (E VALLADO01 )
5. CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE (CZ PRAHA10 )
6. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (I NAPOLI01 )
7. Technische Universität Dortmund (D DORTMUN01 )
8. UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA (I COSENZA01 )
1. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (E SANTIAG01 )
2. UMEÅ UNIVERSITET (S UMEA01 )
156
Öğrenci
sayısı
6
18
6
4
Kimya
5
İngilizce
Öğret.
6
Mimarlık
7
Şehir ve
Bölge
Planlama
8
Siyaset
Bilimi ve
Uluslararası
İlişkiler
9
İşletme
10
İktisat
1. UMEÅ UNIVERSITET (S UMEA01 )
2. AARHUS UNIVERSITET (DK ARHUS01 )
3. UNIVERSIDADE DO ALGARVE (P FARO02 )
4. UNIVERSIDAD DE CORDOBA (E CORDOBA01 )
5. HELSINGIN YLIOPISTO (SF HELSINK01 )
1. PROFESSİONSHØJSKOLEN LİLLEBAELT (DK VEJLE06 )
2 UNIVERSIDAD DE CORDOBA (E CORDOBA01 )
3. HÖGSKOLAN DALARNA (S FALUN01 )
4. MITTUNIVERSITETET (S MIDSWED01 )
5. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (I TORINO01 )
1. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA ( I BOLOGNA01 )
2. CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE (CZ PRAHA10 )
3. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (E VALENCI02 )
4. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN (NL EINDHOV17 )
5. HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST (B BRUSSEL43 )
6. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE ( I TRIESTE01 )
7. SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI ( I NAPOLI09 )
8. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (I FIRENZE01 )
9. POLITECNICO DI BARI (I BARI05 )
10. TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN (A WIEN02 )
11. UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA ( P LISBOA04 )
12. POLITECHNIKA WROCLAWSKA (PL WROCLAW02 )
13. VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE (CZ BRNO01 )
14. UNIVERSITÄT KARLSRUHE (TH) (D KARLSRU01 )
15. UNIVERSIDAD DE ALICANTE ( E ALICANT01 )
16. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUÑA (E BARCELO03 )
17. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (UPM) (E MADRID05 )
18. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA (I CATANIA01 )
1. POLITECHNIKA GDANSKA ( PL GDANSK02 )
2. UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA ( P LISBOA04 )
3. TECHNİSCHE UNİVERSİTÄT DORTMUND (D DORTMUN01 )
4. TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN (A WIEN02 )
5. BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA (S KARLSKR01 )
1. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE ( I FIRENZE01 )
2. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (CZ PRAHA07 )
3. UNIVERZA V LJUBLJANI (SI LJUBLJA01 )
4. MITTUNIVERSITETET (S MIDSWED01 )
5. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA' ( I ROMA01 )
6. UNIVERSITA' DI PISA (I PISA01 )
7. UNIVERSIDADE DO MINHO (P BRAGA01 )
8. UMEÅ UNIVERSITET (S UMEA01 )
9. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (I MILANO01 )
10. UNIVERSITE NANCY 2 (F NANCY02 )
11. UNİVERSİTÉ DE ROUEN (F ROUEN01 )
12. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (E ZARAGOZ01 )
13. RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITAET BONN (D
BONN01 )
14. UNIVERSITAET KASSEL (D KASSEL01 )
15. LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUECHEN (D MUNCHEN01 )
16. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA ( I GENOVA01 )
1. KARLSTADS UNIVERSITET (S KARLSTA01 )
2. MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY ( SF MIKKELI06 )
3. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU (SF JYVASKY11 )
4. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA' (I ROMA01 )
5. HÖGSKOLAN DALARNA (S FALUN01 )
6. POLITECHNIKA LUBELSKA (PL LUBLIN03 )
7. LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUECHEN (D MUNCHEN01 )
8. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (I PERUGIA01 )
1. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA (I BRESCIA01 )
2. UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR (P COVILHA01 )
3. UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA (P LISBOA04 )
4. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÖISKOLA (HU BUDAPES28 )
157
7
11
43
13
27
16
29
11
Bilgisayar
Müh.
12
Elektronik
ve
Haberleşme
Müh.
13
Elektrik
Müh.
14
Çevre Müh.
5. UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE (F ST-ETIE01 )
6. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI (CZ LIBEREC01 )
7. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (I TORINO01 )
8. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA (I
MODENA01 )
9. UNIVERSITA' DI PISA (I PISA01 )
10. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (I NAPOLI01 )
11. UNIVERSIDADE DE COIMBRA (P COIMBRA01 )
12. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA (I VITERBO01 )
13. UNİVERSİTÉ PİERRE MENDÈS FRANCE GRENOBLE 2 (F GRENOBL02 )
14. FACHHOCHSCHULE GELSENKIRCHEN (D GELSENK02 )
15. CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL (D KIEL01 )
16. UNIVERSITAET ROSTOCK (D ROSTOCK01 )
17. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (E ALMERIA01 )
18. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI (I CAGLIAR01 )
19. UNIVERSITA DI MILANO – BICOCCA (I MILANO16 )
1.UNIVERSIDAD DE ALICANTE (E ALICANT01 )
2. UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (E BARCELO02 )
3. FONTYS HOGESCHOLEN (NL EINDHOV03 )
4. HÖGSKOLAN I HALMSTAD (S HALMSTA01 )
5. LINKÖPINGS UNIVERSITET ((S LINKOPI01 ) )
6. UNIVERSIDADE DO MINHO (P BRAGA01 )
7. VÄXJÖ UNIVERSITET (S VAXJO01 )
8. KUOPION YLIOPISTO (SF KUOPIO01 )
9. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (PL WARSZAW02 )
10.VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE (CZ BRNO01 )
11. HOCHSCHULE BREMERHAVEN (D BREMERH01 )
12.UNIVERSITAET ROSTOCK (D ROSTOCK01 )
13.INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO (P PORTO05 )
14.HÖGSKOLAN I SKÖVDE (S SKOVDE01 )
1. TEKNILLINEN KORKEAKOULU (SF ESPOO01 )
2. INGENIØRHØJSKOLEN I KØBENHAVN (DK KOBENHA14 )
3. CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE (CZ PRAHA10 )
4. FONTYS HOGESCHOLEN (NL EINDHOV03 )
5. AALTO-YLİOPİSTO (AALTO UNİVERSİTY) (SF ESPOO12 )
6. UNIVERSIDAD DE JAEN (E JAEN01 )
7. RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM (D BOCHUM01 )
8. VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (VGTU) (LT
VILNIUS02 )
9.HÖGSKOLAN I HALMSTAD (S HALMSTA01 )
10. LINKÖPINGS UNIVERSITET (S LINKOPI01 )
1.POLITECHNIKA BIALOSTOCKA (PL BIALYST01 )
2.INGENIØRHØJSKOLEN I KØBENHAVN (DK KOBENHA14 )
3. HÖGSKOLAN DALARNA (S FALUN01 )
4.TECHNİSCHE UNİVERSİTÄT DARMSTADT ( D DARMSTA01 )
5.GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER (D
HANNOVE01 )
6.UNIVERSIDAD DE JAEN (E JAEN01 )
7.TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN (D KAISERS01 )
8.TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (D MUNCHEN02 )
9.RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (LV RIGA02 )
10.RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM (D BOCHUM01 )
11.UNIVERSITE PAUL CEZANNE - AIX- MARSEILLE III (F MARSEIL03 )
12.UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (I BOLOGNA01 )
13.TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN (A WIEN02 )
14. TECHNISCHE FACHHOCHSCHULE BERLIN (D BERLIN04 )
15. FACHHOCHSCHULE DUESSELDORF (D DUSSELD03 )
16. UNIVERSITAET KASSEL (D KASSEL01 )
17.AALBORG UNIVERSITET (DK ALBORG01 )
1. POLITECHNIKA POZNANSKA (PL POZNAN02 )
2.UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE V ÚSTÍ NAD LABEM (CZ
158
21
26
31
7
15
Harita Müh.
16
İnşaat Müh.
17
Makine
Müh.
18
Gemi
İnşaatı ve
Gemi
Makinaları
Müh.
19
Endüstri
Müh.
20
Kimya Müh.
USTINAD01 )
3. SYDDANSK UNIVERSITET (DK ODENSE01 )
4.FACHHOCHSCHULE MUENSTER (D MUNSTER02 )
1.HÖGSKOLAN I GÄVLE (S GAVLE01 )
2.HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG - UNIVERSITAT FUR BAUKUNST
UND METROPOLENENTWICKLUNG (HCU HAMBURG) ( D HAMBURG12 )
3.GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER (D
HANNOVE01 )
4. TEKNILLINEN KORKEAKOULU (SF ESPOO01 )
5.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (I TRIESTE01 )
6.UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (E VALENCI02 )
7.UNIWERSYTET WARMINSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE (PL OLSZTYN01 )
8. RİGAS STRADİNA UNİVERSİTATE (LV RIGA03 )
9.TECHNİSCHE UNİVERSİTÄT DARMSTADT ( D DARMSTA01 )
10. UNIVERSITÄT KARLSRUHE (TH) (D KARLSRU01 )
1.TECHNISCHE UNIVERSITAET CAROLO- WILHELMINA ZU
BRAUNSCHWEIG (D BRAUNSC01)
2.VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE (CZ BRNO01 )
3.CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE (CZ PRAHA10 )
4.UNIVERSIDAD DE GRANADA (E GRANADA01 )
5.HÖGSKOLAN I HALMSTAD (S HALMSTA01 )
6.UNIVERSITY OF PORTSMOUTH (UK PORTSMO01 )
7.VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (VGTU) (LT
VILNIUS02 )
8.TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (D MUNCHEN02 )
9. FACHHOCHSCHULE REGENSBURG ( D REGENSB02 )
10.SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI (I NAPOLI09 )
11. UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY IM. JANA I
JEDRZEJA SNIADECKICH (PL BYDGOSZ02 )
12. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI (PL ZIELONA01 )
13. UNIVERSITY OF GREENWICH (UK LONDON110 )
1.TECHNİSCHE UNİVERSİTÄT DARMSTADT ( D DARMSTA01 )
3.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA' ((I ROMA01 ) )
5.UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA (P LISBOA04 )
7.RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM (D BOCHUM01 )
8.UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (E VALENCI02 )
9.TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN (A WIEN02 )
10.UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (E ZARAGOZ01 )
3.TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN ( D BERLIN02 )
18.FACHHOCHSCHULE GELSENKIRCHEN (D GELSENK02 )
5. TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ( NL DELFT01 )
1.TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN( D BERLIN 02)
2.UNIVERSITAET DUISBURG ESSEN (D ESSEN 04)
3.FACHHOCHSCHULE KIEL(D KIEL03)
4.FACHHOCHSCHULE DUESSELDORF(D DUSSELD03)
5.UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID( E MADRID05)
6.UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA(I GENOVA01)
7.UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUDIA(I PERUGIA01)
8.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE(I FIRENZE 01)
9.UNIVERSITA DEGLI STUDI TRIESTE (I TRIESTE01)
10.UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA( P LISBOA04)
11.POLITECHNIKA GDANSKA(PL GDANSK 02)
12. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY(PL
SZCZECI02)
13.UNIVERSITY OF STRATHCLYDE(UK GLASGOW02)
1.TECHNISCHE UNIVERSITAET CLAUSTHAL(D CLAUSTH01)
2.TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN(D KAISERS01)
3.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA(I PERUGIA01)
4.SYDDANSK UNIVERSITET(DK ODENSE 01)
5.UNIVERSIDAD DE DEUSTO(E BILBAO02)
1.TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN(D BERLIN 02)
2.VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE(CZ BRNO01)
159
15
31
22
25
15
26
21
Matematik
Müh.
22
Metalürji ve
Malzeme
Müh.
23
İletişim
Tasarımı
24
Fotoğraf ve
Video
25
26
27
Duysal
Tasarım
Programı
Sanat
Yönetimi
Bileşik
Sanatlar
28
Biyomühend
islik
29
Mekatronik
Müh.
30
Matematik
31
Sanat ve
3.TECHNISCHE UNIVERSITAT CHEMNITZ(D CHEMNIT01
4.DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET(DK LYGBY01)
5.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA(I GENOVA 01)
6.INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO(P PORTO05)
7.POLITECHNIKA WROCLAWSKA(PL WROCLAW02)
8.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO(I SALERNO01)
9.SYDDANSK UNIVERSITET(DK ODENSE01)
10.TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN(NL EINDHOV17)
11.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE(I TRIESTE 01)
12.UNIVERSITEIT TWENTE(NL ENSCHED01)
13.UNIVERSIDAD DE VALLADOLID(E VALLADO01)
1. KARL-FRANZENS-UNIVERSITAET GRAZ(A GRAZ 01)
2.ATHLONE INSTITUTE OF TECHNOLOGY(IR ATHLONE 01)
3.VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE(CZ BRNO 01)
4.HÖGSKOLAN I HALMSTAD(S HALMSTA01)
5.UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE(I TRIESTE01)
6. RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN(D
AACHEN01)
7. UNIVERSIDAD DE LEÓN( E LEON 01)
8. UNIVERSIDADE DE COIMBRA( P COIMBRA01)
9. UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA(P PORTO 26)
1.TECHNISCHE UNIVERSITAET CLAUSTHAL(D CLAUSTH01)
2. RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN(D
AACHEN01)
3. TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT(D DARMSTA 01)
4.TU BERGAKADEMIE FREIBERGD FREIBER 01)
5. TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT(NL DELFT 01)
6. UNIVERSIDADE DO MINHO(P BRAGA 01)
1.ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN(P MATOSIN01)
2.FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH(A GRAZ 09)
3.UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA(P LISBOA 04)
4.UMEA UNIVERSITET(S UMEA 01)
5. MÄLARDALENS HÖGSKOLA(S VASTERA 01)
1. HOGESCHOOL VAN BEELDENDE KUNSTEN, MUZIEK EN DANS(NL SGRAVE05)
2. ECOLE SUPERIEURE D'ART DE CLERMONT COMMUNAUTE(F
CLERMON22)
3.UNIVERSITAT SIEGEN(D SIEGEN 01)
26
9
8
4
1. FOLKWANG HOCHSCHULE - DİE KUNSTHOCHSCHULE İM
RUHRGEBİET(D ESSEN 02)
1
1. INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR(P TOMAR01)
2
1.ECOLE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX (F BORDEAU36)
2.UNIVERSIDAD DE GRANADA(E GRANADA 01)
1.UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA(P LISBOA 04)
2.TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN(A WIEN 02)
3.POLITECHNIKA WROCLAWSKA(PL WROCLAW02)
4.TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND(D DORTMUN 01)
5.UNIVERSIDAD DE ALICANTE(E ALICANT01)
6.UNIVERSIDADE DO MINHO(P BRAGA 01)
1.TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT(D DARMSTA01)
2.TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN (D DRESDEN 02)
3.UNIVERSIDAD DE DEUSTO(E BILBAO 02)
4. BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM(HU
BUDAPES02)
5. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY(PL
SZCZECI02)
1.STOCKHOLMS UNIVERSITET(S STOCKHO01)
2.UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL) UVEG(E VALENCI01)
1. ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE BOURGES(F BOURGES 04)
160
4
12
6
5
1
32
33
34
Tasarım
Yüksek
Lisans
Programı
Türk Dili ve
Edebiyatı
Modern
Dans
İnsan ve
Toplum
Bilimleri
1. FREIE UNIVERSITAET BERLIN(D BERLIN 01)
1
1. INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA(P LISBOA 05)
2
1.UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE(I FIRENZE 01)
Toplam
477
2011-2012 Öğretim Yılında Yapılan Öğrenci Değişimleri:
öğrenci YTÜ’ ye gelmiştir.
16 Avrupa ülkesinden toplam 142
YTÜ’ ye Gelen Öğrenci Sayısı, Ülke ve Üniversite
Sıra
No
1
Ülke
Almanya
Üniversite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
2
Avusturya
3
Belçika
4
Bulgaristan
5
Çek
Cumhuriyeti
6
Fransa
7
Hollanda
17.
18.
1.
2.
1.
1.
8
İspanya
1
Bayreuth Universitesi
Berlin Technical University
Bonn University
Bremen University
Darmstadt University
Dortmund University
Dresden University
Dusseldorf University
Erlangen University
Gelsenkirchen University
Giessen University
Johannes Gutenberg University
Otto Von Guericke University
Magdeburg
Philipps-Universitaet Marburg
Ruhr-Bochum University
TECHNISCHE UNIVERSITAT
DORTMUND
Universitaet Bielefeld
Universitaet Kassel
Wien University
Paedagogische Hochschule Tirol
HAUTE ECOLE LEONARD DE
VINCI
Universitet
po
Architectura
Geodezya
Öğrenci
sayısı
36
5
1
1
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Bohemia University
Brno University of Technologhy
Czech Technical University
INALCO
Strasbourgh University
Universite de rouen
1.
ZUYD YÜKSEKOKULU
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Alicante University
Cordoba University
Granada University
Jaen University
Madrid University
Oviedo University
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE VALENCIA
17
161
12
10
8.
9
Universitat
Catalunya
Politecnica
de
Isveç
1.
Malardalen University
2
10
İtalya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Cagliari University
Catania University
D'Annunzio University
Firenze University
La Sapienza University
Milano University
Perugia University
Pisa University
Torino University
Trıeste University
Universita Ca Foscari di Venezia
Universita di Bologna
25
11
Litvanya
1.
Vilnius University
12
Macaristan
13
Polonya
14
Portekiz
15
Slovenya
16
Yunanistan
Budapest
College
of
Management
2. Kodolanyi Janos Univesity
3. Obuda University
4. Pecs University
1. Poznan University
2. Przyrodniczy Tech.University
3. Wroclaw Tech. University
1. Coimbra University
2. De tomar University
3. Minho University
1. Ljubliana University
1. Athens University
2. Dimokritio Panepitimıo Thrakis
Toplam
2
1.
5
13
5
2
5
142
2011-2012 Öğretim Yılında Bölümlere göre yapılan Öğrenci Değişimleri: 25 Bölüme Avrupa’nın
değişik üniversitelerinden toplam 142 öğrenci YTÜ’ ye gelmiştir.
Bölümlere Göre, YTÜ’ ye Gelen Öğrenci Sayısı
Sıra
No
Bölüm
Üniversite
1.
1
Batı Dilleri ve Edebiyatları
2
Bilgisayar Mühendisliği
3
Çevre Mühendisliği
2.
1.
2.
3.
1.
1.
4
5
6
Elektrik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği
2.
1.
2.
3.
1.
1.
7
İktisat
2.
3.
HAUTE ECOLE LEONARD DE
VINCI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 'G.
D'ANNUNZIO' - CHIETI
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
CESKE VYSOKE UCENI
TECHNICKE V PRAZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CATANIA
FACHHOCHSCHULE
DUESSELDORF
BUDAPESTI MÜSZAKI
FÖISKOLA
UNIVERSIDAD DE JAEN
RUHR-UNIVERSITAET
BOCHUM
TECHNISCHE UNIVERSITÄT
DRESDEN
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PERUGIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TORINO
UNIVERSITA' DI PISA
FACHHOCHSCHULE
162
Öğrenci
sayısı
2
5
1
2
4
1
8
GELSENKIRCHEN
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI
5. JIHOCESKA UNIVERZITA V
CESKYCH BUDEJOVICICH
1. MÄLARDALENS HÖGSKOLA
1. UNIVERSITA CA' FOSCARI DI
VENEZIA
1. VYSOKE UCENI TECHNICKE V
BRNE
2. UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY IM. JANA I
JEDRZEJA SNIADECKICH
3. UNIVERSIDAD DE GRANADA
4. POLITECHNIKA POZNANSKA
1. KODOLANYI JANOS FOISKOLA
(KJF)
2. UNIVERSITAET BAYREUTH
3. FRIEDRICH-ALEXANDERUNIVERSITAET ERLANGENNUERNBERG
4. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
ROMA 'LA SAPIENZA'
1. VYSOKE UCENI TECHNICKE V
BRNE
1. TECHNISCHE UNIVERSITÄT
BERLIN
2. UNIVERSIDAD DE OVIEDO
3. POLITECHNIKA POZNANSKA
4. POLITECHNIKA WROCLAWSKA
1. TECHNISCHE UNIVERSITÄT
BERLIN
2. FACHHOCHSCHULE
GELSENKIRCHEN
3. TECHNISCHE UNIVERSITAT
DARMSTADT
4. OTTO-VON-GUERICKEUNIVERSITAET MAGDEBURG
1. JUSTUS-LIEBIGUNIVERSITAET GIESSEN
1. TECHNISCHE UNIVERSITÄT
WIEN
2. CESKE VYSOKE UCENI
TECHNICKE V PRAZE
3. FACHHOCHSCHULE
DORTMUND
4. UNIVERSIDAD DE ALICANTE
5. UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUÑA
6. UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE MADRID (UPM)
7. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE VALENCIA
8. ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE
D'ARCHITECTURE DE
STRASBOURG
9. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CATANIA
10. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
11. UNIVERSIDADE DO MINHO
12. POLITECHNIKA WROCLAWSKA
1. JUSTUS-LIEBIGUNIVERSITAET GIESSEN
1. JOHANNES
GUTENBERGUNIVERSITAET MAINZ
1. INSTITUTO POLITECNICO DE
4.
8
İletişim Tasarımı Programı
9
İnsan ve Toplum Bilimleri
10
İnşaat Mühendisliği
11
İşletme
12
Kimya
13
Kimya Mühendisliği
14
Makine Mühendisliği
15
Matematik
16
Mimarlık
17
Modern Dans Programı
18
Müzik Toplulukları Programı
19
Sanat Bölümü Fotoğraf ve
163
2
2
10
5
4
6
4
1
32
2
1
1
20
21
Video Programı
Sanat ve Tasarım Doktora
Programı
Sanat Yönetimi Programı
TOMAR
1.
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
1
1.
1.
HOGESCHOOL ZUYD
UNIVERSITAET BIELEFELD
1
2.
RHEINISCHE FRIEDRICHWILHELMS- UNIVERSITAET
BONN
UNIVERSITAET BREMEN
FRIEDRICH-ALEXANDERUNIVERSITAET ERLANGENNUERNBERG
JUSTUS-LIEBIGUNIVERSITAET GIESSEN
UNIVERSITAET KASSEL
PHILIPPS-UNIVERSITAET
MARBURG
Université de Rouen
ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI
FÖISKOLA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO
UNIVERSITA' DI PISA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
ROMA 'LA SAPIENZA'
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TRIESTE
VILNIAUS UNIVERSITETAS
UNIVERZA V LJUBLJANI
Technische Universität Dortmund
UNIVERSITET PO
ARCHITECTURA,
STROITELSTVO I GEODESIA
TECHNISCHE UNIVERSITÄT
WIEN
JUSTUS-LIEBIGUNIVERSITAET GIESSEN
INSTITUT NATIONAL DES
LANGUES ET CIVILISATIONS
ORIENTALES
ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO
PANEPISTIMIO ATHINON
DIMOKRITIO PANEPISTIMIO
THRAKIS
PAEDAGOGISCHE
HOCHSCHULE TIROL
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TORINO
3.
4.
5.
22
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
23
Şehir ve Bölge Planlama
3.
1.
2.
24
Türk Dili ve Edebiyatı
3.
4.
1.
25
Yabancı Diller Eğitimi
2.
3.
Toplam
25
4
10
8
142
164
2011-2012 Öğretim Yılında Yapılan Öğretim Elemanı Ders Verme Değişimleri: 11 Avrupa
ülkesine toplam 24 öğretim üyesi gönderilmiştir.
Avrupa Ülkelerine Giden Öğretim
Öğretim Elemanı Sayısı
Sıra
No
Ülke
Üniversite
1.
2.
1.
2.
3.
1.
Berlin Freie University
Siegen University
Graz University
Wien University
Paedagogische Hochshule Tirol
Czech Technical University
Öğretim
Elemanı
Sayısı
1
Almanya
3
2
Avusturya
3
Çek Cum.
4
Danimarka
5
İspanya
6
İsveç
7
İtalya
8
Polonya
1. Aarhus University
1. Universidad Politecnica de Valencia
2. Cordoba University
1. University of Stockholm
1. Bari University
2. La Sapienza University
3. University of Torino
4. Salento University
1. Szczecinie University
9
Portekiz
1.
Pessoa University
1
10
Romanya
1.
University of Bucharest
1
11
Yunanistan
1.
University of Crete
1
Toplam
24
3
1
1
2
1
9
1
2011-2012 Öğretim Yılında Bölümlere göre yapılan Öğretim Elemanı Değişimleri: 11 Bölüme
Avrupa’nın değişik üniversitelerine toplam 24 öğretim üyesi gönderilmiştir.
Bölümlere Göre Avrupa Ülkelerine Giden Öğretim
Öğretim Elemanı Sayısı
Sıra
No
Bölüm
1
Biyomühendislik
2
5
Böte
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
İnsan ve Toplum
Bilimleri
Kimya
6
Makine Mühendisliği
7
Matematik
8
Mekatronik
9
Mimarlık
3
4
Üniversite
Öğretim
Elemanı
Sayısı
1.
2.
1.
University of Crete
University of Bucharest
Pessoa University
1.
University of Torino
1
1.
La Sapienza University
1
1.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
Cordoba University
La Sapienza University
Wien University
University of Stockholm
Bari University
Salento University
Szczecinie University
Siegen University
Aarhus University
Universidad Politecnica de Valencia
Czech Technical University
Graz University
1
165
2
1
2
7
1
6
10
Türk Dili ve Edebiyatı
1.
Berlin Freie University
11
Yabancı Diller
1.
Paedagogische Hochshule Tirol
1
1
Toplam
24
2011–2012 Öğretim Yılında Yapılan Öğretim Elemanı Değişimleri: 9 Avrupa ülkesinden toplam
19 Öğretim Üyesi YTÜ’ ye gelmiştir.
YTÜ’ ye Avrupa Ülkelerinden Gelen Öğretim
Öğretim Elamanı Sayısı
Sıra
No
Ülke
1
Almanya
2
Fransa
3
İtalya
5
Çek
Cumhuriyeti
İspanya
6
Litvanya
7
Macaristan
8
Polonya
9
Bulgaristan
4
Üniversite
Öğretim
Elemanı
Sayısı
1.
2.
FACHHOCHSCHULE GELSENKIRCHEN
UNIVERSITAET KARLSRUHE (TH)
1.
1.
ECOLE SUPERIEURE D’ART DE CLERMONTE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA ‘LA
SAPIENZA’
1
1.
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE
2
1.
1.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS
UNIVERSITETAS
PECS UNIVERSITY
ZACHODNIOPOMORSKIUNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
NOV BULGARSKIUNIVERSITET
Toplam
1
1.
1.
1.
9
2
1
1
1
1
19
2011–2012 Öğretim Yılında Bölümlere göre yapılan Öğretim Elemanı Değişimleri:
Avrupa’nın değişik üniversitelerinden toplam 19 öğretim üyesi YTÜ’ ye gelmiştir.
9 bölüme
Bölümlere Göre, YTÜ’ ye Avrupa Ülkelerinden Gelen Öğretim
Öğretim Elamanı Sayısı
Sıra
No
4
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve
Gemi Makineleri
Mühendisliği
İnsan ve Toplum
Bilimleri
İşletme
5
Makine Mühendisliği
6
Mimarlık
1
2
3
7
8
9
Gidilen Üniversite
Öğretim
Elemanı
sayısı
1.
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS
UNIVERSITETAS
1
1.
ZACHODNIOPOMORSKIUNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
1
1.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA ‘LA
SAPIENZA’
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE
FACHHOCHSCHULE GELSENKIRCHEN
UNIVERSITAET KARLSRUHE (TH)
ECOLE SUPERIEURE D’ART DE
CLERMONTE
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PECS UNIVERSITY
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA ‘LA
SAPIENZA’
Bölüm
Sanat
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Yabancı Diller
Eğitimi
1.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
1.
1
2
9
2
1
1
NOV BULGARSKIUNIVERSITET
1
Toplam
19
166
2011-2012 Öğretim Yılında Yapılan Eğitim Alma Değişimleri: 5 Avrupa ülkesine toplam 8 kişi
Eğitim Alma adı altında gönderilmiştir.
Eğitim Almaya Giden idari/akademik personel
Sıra
No
Ülke
Üniversite
Sayı
1
Avusturya
1.
GRAZ UNIVERSITY
1
2
Çek
Cumhuriyeti
1.
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
1
3
İtalya
1.
SALENTO UNIVERSITY
2
4
Almanya
1.
2.
CLAUSTHAL UNIVERSITY
UNIVERSITY OF DUSSELDORF
2
5
Polonya
1.
LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
2
Toplam
8
2011-2012 Öğretim Yılında Bölümlere göre yapılan Eğitim Alma Değişimleri:
Avrupa’nın değişik üniversitelerine toplam 8 kişi gönderilmiştir.
6 bölümden
Eğitim Almaya Giden idari/akademik personel
Sıra
No
Bölüm
Üniversite
Sayı
1
Biyomühendislik
BOURNEMOUTH UNIVERSITET
1
2
Mimarlık
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
1
3
İşletme
CLAUSTHAL UNIVERSITY
1
4
Elektrik Mühendisliği
UNIVERSITY OF DUSSELDORF
1
5
İşletme
LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
2
6
Ab Ofisi
SALENTO UNIVERSITY
2
Toplam
8
2011-2012 Öğretim Yılında AB ofisini ziyarete gelen akademisyenler: 1 Ülkeden AB Ofisine 4
idari personel ziyaret için gelmiştir.
AB Ofisini ziyarete gelen idari personel
Sıra
No
1
Ülke
İspanya
Üniversite
1.
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
Toplam
167
Sayı
4
4
2011-2012 Öğretim Yılı için Yapılan İkili Anlaşma Ülke ve Üniversiteler: Öğrenci, akademik ve
idari personel değişimi için toplam 259 ikili anlaşma yapılmıştır.
İKİLİ ANLAŞMA YAPILAN ÜLKE VE ÜNİVERSİTELER
NO
ÜLKE
ÜNİVERSİTE
1
FRANSA
2
FRANSA
3
FRANSA
4
BELÇİKA
HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI ( B BRUXEL87 )
5
FRANSA
ECOLE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX
6
ALMANYA
UNİVERSİTAET SİEGEN
7
İSPANYA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (E ALICANT01 )
8
İSPANYA
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (E
BARCELO02 )
9
10
11
12
13
14
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
ALMANYA
ALMANYA
UNİVERSİTÉ PARİS DİDEROT - PARİS 7 (F PARIS007 )
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE (F STETIE01 )
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET
CIVILISATIONS ORIENTALES
(F PARIS178)
HÖGSKOLAN I HALMSTAD (S HALMSTA01 )
LINKÖPINGS UNIVERSITET ((S LINKOPI01 )
VÄXJÖ UNIVERSITET (S VAXJO01 )
HÖGSKOLAN I SKÖVDE (S SKOVDE01 )
HOCHSCHULE BREMERHAVEN (D BREMERH01 )
UNIVERSITAET ROSTOCK (D ROSTOCK01 )
15
HOLLANDA
FONTYS HOGESCHOLEN (NL EINDHOV03 )
16
PORTEKİZ
UNIVERSIDADE DO MINHO (P BRAGA01 )
17
ÇEK
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE (CZ BRNO01 )
CUMHURİYETİ
18
POLONYA
POLITECHNIKA WARSZAWSKA (PL WARSZAW02 )
19
PORTEKİZ
INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO (P PORTO05 )
20
FİNLANDİYA
KUOPION YLIOPISTO (SF KUOPIO01 )
21
PORTEKİZ
UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA(P LISBOA 04)
22
AVUSTURYA
TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN(A WIEN 02)
23
POLONYA
24
BÖLÜM
BATI DİLLERİ VE
EDEBİYATLARI
BATI DİLLERİ VE
EDEBİYATLARI
BATI DİLLERİ VE
EDEBİYATLARI
BATI DİLLERİ VE
EDEBİYATLARI
BİLEŞİK SANATLAR
PROGRAMI
BİLEŞİK SANATLAR
PROGRAMI
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİYOMÜHENDİSLİK
BİYOMÜHENDİSLİK
POLITECHNIKA WROCLAWSKA(PL WROCLAW02)
BİYOMÜHENDİSLİK
ALMANYA
TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND(D
DORTMUN 01)
BİYOMÜHENDİSLİK
25
İSPANYA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE(E ALICANT01)
26
PORTEKİZ
UNIVERSIDADE DO MINHO(P BRAGA 01)
27
POLONYA
POLITECHNIKA POZNANSKA (PL POZNAN02 )
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
28
İTALYA
SYDDANSK UNIVERSITET (DK ODENSE01 )
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
168
BİYOMÜHENDİSLİK
BİYOMÜHENDİSLİK
29
ALMANYA
FACHHOCHSCHULE MUENSTER (D MUNSTER02 )
32
ÇEK
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE V ÚSTÍ
CUMHURİYETİ NAD LABEM (CZ USTINAD01 )
FOLKWANG HOCHSCHULE - DİE
ALMANYA
KUNSTHOCHSCHULE İM RUHRGEBİET(D ESSEN02)
İSPANYA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
33
DANİMARKA
AALBORG UNIVERSITET
34
ALMANYA
TECHNISCHE FACHHOCHSCHULE BERLIN
35
POLONYA
POLITECHNIKA BIALOSTOCKA
36
MACARİSTAN
BUDAPESTI MÜSZAKI FÖISKOLA
37
DANİMARKA
INGENIØRHØJSKOLEN I KØBENHAVN
38
İSVEÇ
HÖGSKOLAN DALARNA
39
ALMANYA
TECHNİSCHE UNİVERSİTÄT DARMSTADT
40
ALMANYA
FACHHOCHSCHULE DUESSELDORF
41
ALMANYA
FACHHOCHSCHULE GELSENKIRCHEN
42
ALMANYA
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET
HANNOVER
43
ALMANYA
HOCHSCHULE OSTWESTFALEN-LIPPE
44
İSPANYA
UNIVERSIDAD DE JAEN
45
ALMANYA
TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN
46
BELÇİKA
KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, KATHOLIEKE
HOGESCHOOL ANTWERPEN, VZW
47
ALMANYA
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
48
FRANSA
UNIVERSITE PAUL CEZANNE - AIX- MARSEILLE III
49
LETONYA
RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE
50
BULGARİSTAN RUSENSKI UNIVERSITET "ANGEL KANCHEV"
51
ALMANYA
RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM
52
İTALYA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
53
İTALYA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
54
İTALYA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
55
ALMANYA
UNIVERSITAET KASSEL
56
AVUSTURYA
TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN
57
ALMANYA
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE
WISSENSCHAFTEN
58
FİNLANDİYA
TEKNILLINEN KORKEAKOULU (SF ESPOO01 )
30
31
169
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
DUYSAL TASARIM
PROGRAMI
EĞİTİM BİLİMLERİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
59
FİNLANDİYA
AALTO-YLİOPİSTO (AALTO UNİVRSİTY) (SF SPOO12 )
60
DANİMARKA
INGENIØRHØJSKOLEN I KØBENHAVN (DK
KOBENHA14 )
61
ÇEK
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE (CZ
CUMHURİYETİ PRAHA10 )
62
ALMANYA
RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM (D BOCHUM01 )
63
HOLLANDA
FONTYS HOGESCHOLEN (NL EINDHOV03 )
64
İSVEÇ
HÖGSKOLAN I HALMSTAD (S HALMSTA01 )
65
İSVEÇ
LINKÖPINGS UNIVERSITET (S LINKOPI01 )
66
İSPANYA
UNIVERSIDAD DE JAEN (E JAEN01 )
67
LİTVANYA
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
(VGTU) (LT VILNIUS02 )
68
ALMANYA
69
İSPANYA
70
İTALYA
71
DANİMARKA
SYDDANSK UNIVERSITET (DK ODENSE 01)
72
İSPANYA
UNIVERSIDAD DE DEUSTO (E BILBAO02)
73
İSPANYA
UNI.DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (E SANTIAG01 )
74
İSVEÇ
UMEÅ UNIVERSITET (S UMEA01 )
75
ALMANYA
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN ( D BERLIN 02)
76
ALMANYA
UNIVERSITAET DUISBURG ESSEN (D ESSEN 04)
77
ALMANYA
FACHHOCHSCHULE KIEL(D KIEL03)
78
ALMANYA
FACHHOCHSCHULE DUESSELDORF(D DUSSELD03)
79
İSPANYA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID( E
MADRID05)
80
PORTEKİZ
UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA( P LISBOA04)
81
İTALYA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA(I GENOVA01)
TECHNISCHE UNIVERSITAET CLAUSTHAL (D
CLAUSTH01)
TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN (D
KAISERS01)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (I
PERUGIA01)
170
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
FİZİK
FİZİK
GEMİ İNŞAATI VE
GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE
GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE
GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE
GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE
GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE
GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE
GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
82
İTALYA
83
İTALYA
84
İTALYA
85
POLONYA
86
POLONYA
87
İNGİLTERE
88
İSVEÇ
89
ALMANYA
90
ALMANYA
91
ALMANYA
92
ALMANYA
93
FİNLANDİYA
94
İTALYA
95
İSPANYA
96
POLONYA
97
LETONYA
98
ALMANYA
GEMİ İNŞAATI VE
GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE(I FIRENZE 01) GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE
UNIVERSITA DEGLI STUDI TRIESTE (I TRIESTE01)
GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE
POLITECHNIKA GDANSKA(PL GDANSK 02)
GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
GEMİ MAKİNELERİ
TECHNOLOGICZNY(PL SZCZECI02)
MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE
UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (UK GLASGOW02)
GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
HARİTA
HÖGSKOLAN I GÄVLE (S GAVLE01 )
MÜHENDİSLİĞİ
HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG - UNIVERSITAT
HARİTA
FUR BAUKUNST UND METROPOLENENTWICKLUNG
MÜHENDİSLİĞİ
(HCU HAMBURG) ( D HAMBURG12 )
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET
HARİTA
HANNOVER (D HANNOVE01 )
MÜHENDİSLİĞİ
TECHNİSCHE UNİVERSİTÄT DARMSTADT ( D
HARİTA
DARMSTA01 )
MÜHENDİSLİĞİ
HARİTA
UNIVERSITÄT KARLSRUHE (TH) (D KARLSRU01 )
MÜHENDİSLİĞİ
HARİTA
TEKNILLINEN KORKEAKOULU (SF ESPOO01 )
MÜHENDİSLİĞİ
HARİTA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (I TRIESTE01)
MÜHENDİSLİĞİ
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (E
HARİTA
VALENCI02 )
MÜHENDİSLİĞİ
UNIWERSYTET WARMINSKO-MAZURSKI W
HARİTA
OLSZTYNIE (PL OLSZTYN01 )
MÜHENDİSLİĞİ
HARİTA
RİGAS STRADİNA UNİVERSİTATE (LV RIGA03 )
MÜHENDİSLİĞİ
TECHNISCHE UNIVERSITAET CLAUSTHAL
İDARİ BİRİM
99
ALMANYA
HOCHSCHULE KONSTANZ
İDARİ BİRİM
100 POLONYA
POLITECHNIKA LUBELSKA
İDARİ BİRİM
101 İTALYA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA
İDARİ BİRİM
102 İSPANYA
UNIVERSITAT DE GIRONA
İDARİ BİRİM
103 İSPANYA
UNIVERSITAT DE GIRONA
İDARİ BİRİM
104 PORTEKİZ
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR (P COVILHA01 ) İKTİSAT
105 PORTEKİZ
UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA (P LISBOA04 )
İKTİSAT
106 PORTEKİZ
UNIVERSIDADE DE COIMBRA (P COIMBRA01 )
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA (I
BRESCIA01 )
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (I TORINO01 )
İKTİSAT
107 İTALYA
108 İTALYA
İTALYA
109
110
111
İTALYA
İTALYA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUDIA(I PERUGIA01)
İKTİSAT
İKTİSAT
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA (I MODENA01 )
İKTİSAT
UNIVERSITA' DI PISA (I PISA01 )
İKTİSAT
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
(I NAPOLI01 )
İKTİSAT
171
112
113
İTALYA
İTALYA
114 İTALYA
115 İTALYA
116
117
ALMANYA
ALMANYA
118 MACARİSTAN
119 FRANSA
120 FRANSA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA (I
VITERBO01 )
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI (I
CAGLIAR01 )
UNIVERSITA DI MILANO – BICOCCA (I MILANO16 )
UNIVERSITAET ROSTOCK (D ROSTOCK01 )
CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL (D
KIEL01 )
FACHHOCHSCHULE GELSENKIRCHEN (D
GELSENK02 )
ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÖISKOLA (HU
BUDAPES28 )
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE (F STETIE01 )
UNİVERSİTÉ PİERRE MENDÈS FRANCE GRENOBLE 2
(F GRENOBL02 )
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
ÇEK
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI (CZ LIBEREC01 ) İKTİSAT
CUMHURİYETİ
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (E ALMERIA01 )
122 İSPANYA
İKTİSAT
121
İLETİŞİM TASARIMI
PROGRAMI
ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN(P
İLETİŞİM TASARIMI
124 PORTEKİZ
MATOSIN01)
PROGRAMI
İLETİŞİM TASARIMI
125 İSVEÇ
UMEA UNIVERSITET(S UMEA 01)
PROGRAMI
İLETİŞİM TASARIMI
126 AVUSTURYA
FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH(A GRAZ 09)
PROGRAMI
İLETİŞİM TASARIMI
127 İSVEÇ
MÄLARDALENS HÖGSKOLA(S VASTERA 01)
PROGRAMI
İNSAN VE TOPLUM
128 İTALYA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (I FIRENZE 01)
BİLİMLERİ
TECHNISCHE UNIVERSITAET CAROLO- WILHELMINA İNŞAAT
129 ALMANYA
ZU BRAUNSCHWEIG (D BRAUNSC01)
MÜHENDİSLİĞİ
ALMANYA
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (D
İNŞAAT
130
MUNCHEN02 )
MÜHENDİSLİĞİ
ALMANYA
İNŞAAT
FACHHOCHSCHULE REGENSBURG ( D REGENSB02 )
131
MÜHENDİSLİĞİ
ÇEK
İNŞAAT
132
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE (CZ BRNO01 )
CUMHURİYETİ
MÜHENDİSLİĞİ
ÇEK
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE (CZ
İNŞAAT
133
CUMHURİYETİ PRAHA10 )
MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT
134 İSPANYA
UNIVERSIDAD DE GRANADA (E GRANADA01 )
MÜHENDİSLİĞİ
POLONYA
İNŞAAT
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI (PL ZIELONA01 )
135
MÜHENDİSLİĞİ
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY
POLONYA
İNŞAAT
136
IM. JANA I JEDRZEJA SNIADECKICH (PL BYDGOSZ02
MÜHENDİSLİĞİ
)
İNŞAAT
137 İSVEÇ
HÖGSKOLAN I HALMSTAD (S HALMSTA01 )
MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT
138 İNGİLTERE
UNIVERSITY OF PORTSMOUTH (UK PORTSMO01 )
MÜHENDİSLİĞİ
139 İNGİLTERE
UNIVERSITY OF GREENWICH (UK LONDON110 )
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
İNŞAAT
140 LİTVANYA
(VGTU) (LT VILNIUS02 )
MÜHENDİSLİĞİ
123 PORTEKİZ
UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA(P LISBOA 04)
141 İTALYA
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI (I
NAPOLI09 )
172
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
142 AVUSTURYA
UNIVERSITÄT KLAGENFURT (A KLAGENF01 )
İSTATİSTİK
143 İSPANYA
UNIVERSIDAD DE MALAGA (E MALAGA01 )
İSTATİSTİK
144 İSPANYA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (E SALAMAN02 )
İSTATİSTİK
145 İSPANYA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (E VALLADO01 )
İSTATİSTİK
ÇEK
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE (CZ
146
İSTATİSTİK
CUMHURİYETİ PRAHA10 )
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
147 İTALYA
İSTATİSTİK
(I NAPOLI01 )
TECHNİSCHE UNİVERSİTÄT DORTMUND (D
148 ALMANYA
İSTATİSTİK
DORTMUN01 )
149 İTALYA
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA (I COSENZA01 )
İSTATİSTİK
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (I
150 İTALYA
İŞLETME
PERUGIA01 )
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA' (I
151 İTALYA
İŞLETME
ROMA01 )
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY ( SF
152 FİNLANDİYA
İŞLETME
MIKKELI06 )
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU (SF
153 FİNLANDİYA
İŞLETME
JYVASKY11 )
154 İSVEÇ
KARLSTADS UNIVERSITET (S KARLSTA01 )
İŞLETME
155 İSVEÇ
HÖGSKOLAN DALARNA (S FALUN01 )
156 POLONYA
158 İSVEÇ
POLITECHNIKA LUBELSKA (PL LUBLIN03 )
İŞLETME
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUECHEN (D
İŞLETME
MUNCHEN01 )
UMEÅ UNIVERSITET (S UMEA01 )
KİMYA
159 PORTEKİZ
UNIVERSIDADE DO ALGARVE (P FARO02 )
KİMYA
160 DANİMARKA
AARHUS UNIVERSITET (DK ARHUS01 )
KİMYA
161 İSPANYA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA (E CORDOBA01 )
KİMYA
162 FİNLANDİYA
HELSINGIN YLIOPISTO (SF HELSINK01 )
163 ALMANYA
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN(D BERLIN 02)
KİMYA
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
164 ALMANYA
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE(CZ BRNO01)
165 ALMANYA
TECHNISCHE UNIVERSITAT CHEMNITZ(D
CHEMNIT01)
166 DANİMARKA
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET(DK LYGBY01)
167 İTALYA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA(I GENOVA 01)
168 PORTEKİZ
INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO(P PORTO05)
169 POLONYA
POLITECHNIKA WROCLAWSKA(PL WROCLAW02)
170 İTALYA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO(I
SALERNO01)
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
173 İTALYA
SYDDANSK UNIVERSITET(DK ODENSE01)
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN(NL
EINDHOV17)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE(I TRIESTE 01)
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
174 HOLLANDA
UNIVERSITEIT TWENTE(NL ENSCHED01)
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
175 İSPANYA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID(E VALLADO01)
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
176 HOLLANDA
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
157 ALMANYA
171 DANİMARKA
172 HOLLANDA
173
İŞLETME
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE
178 ALMANYA
RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM (D BOCHUM01 )
MÜHENDİSLİĞİ
FACHHOCHSCHULE GELSENKIRCHEN (D
MAKİNE
179 ALMANYA
GELSENK02 )
MÜHENDİSLİĞİ
3.TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN ( D BERLIN02 MAKİNE
180 ALMANYA
)
MÜHENDİSLİĞİ
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA' (I MAKİNE
181 İTALYA
ROMA01 )
MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE
182 PORTEKİZ
UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA (P LISBOA04 )
MÜHENDİSLİĞİ
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (E
MAKİNE
183 İSPANYA
VALENCI02 )
MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE
184 İSPANYA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (E ZARAGOZ01 )
MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE
185 AVUSTURYA
TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN (A WIEN02 )
MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE
186 HOLLANDA
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ( NL DELFT01 )
MÜHENDİSLİĞİ
187 İSVEÇ
STOCKHOLMS UNIVERSITET(S STOCKHO01)
MATEMATİK
UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL)
188 İSPANYA
MATEMATİK
UVEG(E VALENCI01)
MEKATRONİK
189 ALMANYA
“
MÜHENDİSLİĞİ
TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN (D DRESDEN
MEKATRONİK
190 ALMANYA
02)
MÜHENDİSLİĞİ
UNIVERSIDAD DE DEUSTO(E BILBAO 02)
MEKATRONİK
191 İSPANYA
MÜHENDİSLİĞİ
BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI
MEKATRONİK
192 MACARİSTAN
EGYETEM(HU BUDAPES02)
MÜHENDİSLİĞİ
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
MEKATRONİK
193 POLONYA
TECHNOLOGICZNY(PL SZCZECI02)
MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK
194 AVUSTURYA
KARL-FRANZENS-UNIVERSITAET GRAZ(A GRAZ 01)
MÜHENDİSLİĞİ
ATHLONE INSTITUTE OF TECHNOLOGY(IR ATHLONE MATEMATİK
195 İRLANDA
01)
MÜHENDİSLİĞİ
ÇEK
MATEMATİK
196
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE(CZ BRNO 01)
MÜHENDİSLİĞİ
CUMHURİYETİ
MATEMATİK
197 İSVEÇ
HÖGSKOLAN I HALMSTAD(S HALMSTA01)
MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK
198 İTALYA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE(I TRIESTE01)
MÜHENDİSLİĞİ
RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE
MATEMATİK
199 ALMANYA
HOCHSCHULE AACHEN(D AACHEN01)
MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK
200 İSPANYA
UNIVERSIDAD DE LEÓN( E LEON 01)
MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK
201 PORTEKİZ
UNIVERSIDADE DE COIMBRA( P COIMBRA01)
MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK
202 PORTEKİZ
UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA(P PORTO 26)
MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE
TECHNISCHE UNIVERSITAET CLAUSTHAL(D
203 ALMANYA
MALZEME
CLAUSTH01)
MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE
RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE
204 ALMANYA
MALZEME
HOCHSCHULE AACHEN(D AACHEN01)
MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE
TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT(D
205 ALMANYA
MALZEME
DARMSTA 01)
MÜHENDİSLİĞİ
177 ALMANYA
TECHNİSCHE UNİVERSİTÄT DARMSTADT ( D
DARMSTA01 )
174
206 ALMANYA
TU BERGAKADEMIE FREIBERG(D FREIBER 01)
207 HOLLANDA
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT(NL DELFT 01)
208 PORTEKİZ
UNIVERSIDADE DO MINHO(P BRAGA 01)
209 İTALYA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA ( I BOLOGNA01 )
ÇEK
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE (CZ
210
CUMHURİYETİ PRAHA10 )
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (E
211 İSPANYA
VALENCI02 )
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN (NL
212 HOLLANDA
EINDHOV17 )
HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST (B
213 BELÇİKA
BRUSSEL43)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE ( I
214 İTALYA
TRIESTE01 )
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI (I
215 İTALYA
NAPOLI09)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (I
216 İTALYA
FIRENZE01 )
METALURJİ VE
MALZEME
MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE
MALZEME
MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE
MALZEME
MÜHENDİSLİĞİ
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
217 İTALYA
POLITECNICO DI BARI (I BARI05 )
MİMARLIK
218 AVUSTURYA
TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN (A WIEN02 )
MİMARLIK
219 PORTEKİZ
UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA ( P LISBOA04 )
MİMARLIK
220 POLONYA
POLITECHNIKA WROCLAWSKA (PL WROCLAW02 )
MİMARLIK
ÇEK
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE (CZ BRNO01 )
CUMHURİYETİ
222 ALMANYA
UNIVERSITÄT KARLSRUHE (TH) (D KARLSRU01 )
221
223 İSPANYA
224 İSPANYA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE ( E ALICANT01 )
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUÑA (E
BARCELO03 )
225 İSPANYA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (UPM)
(E MADRID05 )
226 İTALYA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA (I
CATANIA01 )
227 PORTEKİZ
INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA(P LISBOA 05)
228 PORTEKİZ
229 HOLLANDA
230 FRANSA
231 ALMANYA
232 ALMANYA
233 ALMANYA
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
MODERN DANS
PROGRAMI
SANAT YÖNETİMİ
INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR(P TOMAR01)
PROGRAMI
HOGESCHOOL VAN BEELDENDE KUNSTEN, MUZIEK FOTOĞRAF VE VİDEO
EN DANS(NL S-GRAVE05)
PROGRAMI
ECOLE SUPERIEURE D'ART DE CLERMONT
FOTOĞRAF VE VİDEO
COMMUNAUTE(F CLERMON22)
PROGRAMI
FOTOĞRAF VE VİDEO
UNIVERSITAT SIEGEN(D SIEGEN 01)
PROGRAMI
RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITAET SİYASET BİLİMİ VE
BONN (D BONN01 )
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
UNIVERSITAET KASSEL (D KASSEL01 )
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
175
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUECHEN (D SİYASET BİLİMİ VE
MUNCHEN01 )
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
ÇEK
235
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (CZ PRAHA07 )
ULUSLARARASI
CUMHURİYETİ
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE ( I
236 İTALYA
ULUSLARARASI
FIRENZE01 )
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA' (
237 İTALYA
ULUSLARARASI
I ROMA01 )
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
238 İTALYA
UNIVERSITA' DI PISA (I PISA01 )
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
239 İTALYA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (I MILANO01 ) ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA ( I GENOVA01
240 İTALYA
ULUSLARARASI
)
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
241 İSVEÇ
MITTUNIVERSITETET (S MIDSWED01 )
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
242 İSVEÇ
UMEÅ UNIVERSITET (S UMEA01 )
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
243 SLOVENYA
UNIVERZA V LJUBLJANI (SI LJUBLJA01 )
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
244 PORTEKİZ
UNIVERSIDADE DO MINHO (P BRAGA01 )
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
245 FRANSA
UNIVERSITE NANCY 2 (F NANCY02 )
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
246 FRANSA
UNİVERSİTÉ DE ROUEN (F ROUEN01 )
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE
247 İSPANYA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (E ZARAGOZ01 )
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
ŞEHİR VE BÖLGE
248 POLONYA
POLITECHNIKA GDANSKA ( PL GDANSK02 )
PLANLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE
249 PORTEKİZ
UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA ( P LISBOA04 )
PLANLAMA
TECHNİSCHE UNİVERSİTÄT DORTMUND (D
ŞEHİR VE BÖLGE
250 ALMANYA
DORTMUN01 )
PLANLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE
251 AVUSTURYA
TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN (A WIEN02 )
PLANLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE
252 İSVEÇ
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA (S KARLSKR01 )
PLANLAMA
TÜRK DİLİ VE
253 ALMANYA
FREIE UNIVERSITAET BERLIN(D BERLIN 01)
EDEBİYATI
PROFESSİONSHØJSKOLEN LİLLEBAELT (DK
YABANCI DİLLER
254 DANİMARKA
VEJLE06 )
EĞİTİMİ
YABANCI DİLLER
255 İSPANYA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA (E CORDOBA01 )
EĞİTİMİ
YABANCI DİLLER
256 İSVEÇ
HÖGSKOLAN DALARNA (S FALUN01 )
EĞİTİMİ
234 ALMANYA
176
257 İSVEÇ
MITTUNIVERSITETET (S MIDSWED01
258 İSPANYA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (I TORINO01 )
259 FRANSA
1. ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE
BOURGES(F BOURGES 04)
YABANCI DİLLER
EĞİTİMİ
YABANCI DİLLER
EĞİTİMİ
SANAT VE TASARIM
YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
2011-2012 Öğretim Yılı için Yapılan İkili Anlaşmaların Bölümlere Göre Dağılımı: Öğrenci,
akademik ve idari personel değişimi için 36 Bölüm tarafından toplam 259 ikili anlaşma
yapılmıştır.
Yapılan İkili Anlaşmaların Bölümlere Göre Dağılımı
1
2
Yapılan İkili
Anlaşma Sayısı
4
14
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Bilgisayar Mühendisliği
3
4
2
6
Bileşik Sanatlar Programı
Biyomühendislik
5
6
4
1
Çevre Mühendisliği
Duysal tasarım
7
8
1
25
Eğitim Bilimleri
Elektrik Mühendisliği
9
10
10
5
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
11
12
2
13
Fizik
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineli Mühendisliği
13
14
10
6
Harita Mühendisliği
İdari Birim
15
16
19
5
İktisat
İletişim Tasarımı
17
18
1
12
İnsan ve Toplum Bilimleri
İnşaat Mühendisliği
19
20
8
8
İstatistik
İşletme
21
22
5
14
Kimya
Kimya Mühendisliği
23
24
10
2
Makime Mühendisliği
Matematik
25
26
9
5
Matematik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
27
28
6
19
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mimarlık
29
30
1
1
Modern Dans Programı
Sanat Yönetimi Programı
31
32
3
16
Fotoğraf ve Video Programı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
33
34
5
1
Şehir ve Bölge Planlama
Türk Dili ve Edebiyatı
35
36
TOPLAM
5
1
Yabancı Diller Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği)
Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı
Sıra No
Bölüm
259
177
178
7.
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
PROGRAMLARI OFİSİ
1.Genel Bilgiler
Farabi Değişim Programı üniversitemizde 2008 yılının mayıs ayında Eğitim-Öğretim Rektör
yardımcılığı bünyesinde oluşturulmuştur. 2007–2008 döneminden itibaren, YTÜ Farabi ofisi ile
ilgili kurumsal kararlar Rektör, Rektör yardımcıları, Farabi Ofisi Koordinatörü, Strateji Daire
Başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı’ndan oluşan 5 kişilik bir üst kurul aracılığıyla alınmaya
başlanmıştır. Halen YTÜ Farabi Ofisinde biri kurum koordinatörü ikisi Koordinatör Yardımcısı
olmak üzere 3 öğretim üyesi ve iki memur ile Üst Kurul tarafından alınan kararların
uygulamasında süreklilik sağlanmaktadır.
YTÜ Farabi Ofisi FARABİ Programlarının koordinasyonunu üstlenerek bölüm koordinatörleri,
öğretim üyeleri, öğrenciler ve idari birimlerle işbirliği içinde hareket etmektedir. Bu bağlamda
YTÜ Farabi Ofisi üniversiteler arası işbirlikleri ve ortak eğitim-proje programlarıyla
üniversitemizin tanınırlığını ve eğitim kalitesini arttırmayı amaçlamıştır.
2. YTÜ Farabi Ofisi Faaliyetleri
Gerekli belgelerin ve formların oluşturulması: Yüksek Öğretim Kurumu Farabi Kurum
Koordinatörlüğü’nün belirlediği kriterler doğrultusunda YTÜ’nün kurallarına uygun
belge ve formlar güncellenmiş, öğrenci ve personel (akademik ve idari) değişimi kurumsal
bir sisteme kavuşturulmuştur.
Çalışma takviminin oluşturulması YTÜ’ nün ve Yüksek Öğretim Kurumu Farabi Kurum
Koordinatörlüğü’nün akademik takvimine uygun bir biçimde 2009-2010 yılından itibaren
süreçler oluşturulmuş ve duyurulmuştur. Bu sayede öğrenci ve personel (akademik ve
İdari) başvuruları, bölümlerin karar vermeleri, ikili anlaşmalar, vb. çalışmalar düzgün
bir biçimde sürdürülmektedir.
Bölüm koordinatörleriyle bilgilendirme topla
toplantıları
ntıları: Öğretim yılı içinde her dönemde birer
kere genel bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır.
3. YÖK Bilgilendirme Toplantılarına Katılım: YTÜ Farabi Değişim Programları Ofisi’ni
temsilen katılım yapılan Ulusal toplantılara ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo 1 ‘de
verilmiştir.
179
Tablo No:1 - Farabi Kurum Koordinatörlüğü Ofisi Ulusal temsil toplantıları
Sayı
Tarih
Yer
Konu
1
1-2 Mart 2012
Süleyman Demirel
Üniversitesi
Farabi Çalıştayı
2
13-14 Eylül 2012
Trakya Üniversitesi
4.Farabi Çalıştayı
4. Üniversite İçi Tanıtım Sunularımız: Yapılan toplantılara ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo
2‘de verilmiştir.
Tablo No:2 - Farabi Kurum Koordinatörlüğü Ofisi tanıtım sunuları
Tarih
Yer
Konu
1
11 Mayıs 2012
Y.T.Ü.
Yıldız-SEM
Toplantı
Salonu/Beşiktaş
2011/2012 Akademik Yılı
Farabi Bölüm Koordinatörleri
Toplantısı
2
1 Ekim 2012
YTÜ Oditoryum
2012-2013 Güz-Bahar
dönemlerinde üniversitemize
gelen öğrencilerle tanışma ve
bilgilendirme toplantısı
Sayı
/ Beşiktaş
5. 20112011-2012 Eğitim Öğretim Yılları Arasında Yapılan Öğrenci Değişimleri
2011–
2011–2012 Güz /Güz+Bahar / Bahar Döneminde Yapılan Öğrenci Değişimleri:
Değişimleri:
2011–2012 Güz+ Bahar dönemlerinde üniversitemizden 3 üniversiteye toplam 3 öğrencimiz Tablo
5a’da adı gecen üniversitelerde öğrenim görmüştür.
Tablo No:3.a – Farabi Değişim Programıyla 2011-2012 Güz+ Bahar döneminde çeşitli
üniversitelere giden öğrenci sayıları
Giden Öğrenciler
No
Üniversite
1
2
3
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ
Toplam
Güz+Bahar
1
Güz+Bahar
1
Güz+Bahar
1
3
Ülke genelinde karşılıklı değişim protokolü imzalanmış olan üniversitelerin içinden
toplam 104 öğrenci 2011-2012 Güz / Güz+Bahar /Bahar dönemlerinde üniversitemizde
180
öğrenim görmüştür.
Tablo No:5.b – Farabi Programıyla üniversitemize Güz Dönemi gelen öğrenci sayıları
GÖNDEREN KURUM ADI
BÖLÜM
GELEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
ABANT İZZET BAYSAL
ÜNİVERSİTESİ
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT
2
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
İSTATİSTİK
1
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
1
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKN. EĞİTİMİ
1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
1
8
Tablo No:5.c – Farabi Programıyla üniversitemize Güz + Bahar Dönemi gelen öğrenci sayıları
GÖNDEREN KURUM ADI
BÖLÜM
GELEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
ABANT İZZET BAYSAL
ÜNİVERSİTESİ
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
1
ABANT İZZET BAYSAL
ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
2
ABANT İZZET BAYSAL
ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKN. EĞİTİMİ
1
ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
1
AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT
1
AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ
İSTATİSTİK
1
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK
181
2
BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
2
BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT
2
BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK
2
BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME
1
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME
2
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
2
DUMLUPINAR
ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT
1
DUMLUPINAR
ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME
1
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
FİZK
1
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME MÜH.
1
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜH.
1
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLAN.
2
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME MÜH.
1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT
1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLAN.
1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ENDÜSTRİ MÜH.
1
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT
1
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
KİMYA MÜH.
1
KARADENİZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜH.
1
KARADENİZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
HARİTA MÜH.
1
182
KARADENİZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME
1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME MÜH.
3
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ENDÜSTRİ MÜH.
1
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME
2
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME
1
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME MÜH.
1
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ
İSTATİSTİK
1
OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
3
PAMUKKALE
ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT
1
PAMUKKALE
ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜH.
1
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
KİMYA MÜH.
1
SÜLEYMAN DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
2
SÜLEYMAN DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENST.
İNŞAAT MÜH.
1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME MÜH.
1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK
2
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME
2
YÜZÜNCÜ YIL
ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT
1
66
183
Tablo No:5.d – Farabi Programıyla üniversitemize Bahar Dönemi gelen öğrenci sayıları
184
8.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi, üniversitemizin uluslararası bir dünya
üniversitesi olması yolunda Mart, 2010 tarihinde Rektörlük-Eğitim Öğretim Rektör
Yardımcılığı’na bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Uluslararası İlişkiler Ofisi, Avrupa BirliğiErasmus programının kapsamı dışındaki uluslararası eğitimsel işbirliği protokolleri ve
programları ile ilgilenmekte; tüm dünya ülkeleri ile ikili ve çok taraflı dışındaki uluslararası
eğitimsel işbirliği protokolleri imzalayarak uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci değişimini
sağlamaktadır. Uluslararası İlişkiler Ofisi, eğitim – öğretim süreçlerine uluslararası vizyon
katmayı ve üniversitemizde dünya kültürlerini buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu aşamada,
Uluslararası İlişkiler Ofisi protokol imzalama sürecini yürütürken; ilgili üniversitenin
Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) tanınma/denklik bilgisini alma sürecini de yürütmektedir.
Uluslararası İlişkiler Ofisi, yurt dışından üniversitemize gelen heyetlere ve gruplara çeşitli
dillerde üniversite tanıtımı, rehberlik, sözlü çeviri gibi çeşitli hizmetler sunmakta; uluslararası
ödül töreni, konferans, yaz okulu, staj gibi etkinlikler düzenlemektedir. YTÜ öğrencilerine
yurtdışı eğitim imkânları ve yurtdışı bursları konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Buna
ek olarak, Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, Fransız Yüksek Öğretimini Yurtdışında
Tanıtma Ulusal Ajansı (Campus France), Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) gibi
kurumlarla uluslararası eğitim, yükseköğrenim, burs olanakları ve bunlara etkili başvuru
hakkında üniversitemizde bilgilendirme seminerleri düzenlemektedir.
Özet olarak, Uluslararası İlişkiler Ofisi, üniversitemizin akademik, eğitimsel ve bilimsel
işbirliklerini güçlendirmeyi, protokoller kapsamında uluslararası ortaklıklar ile üniversitemizin
uluslararası bağlantılarını geliştirmeyi, uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci değişimini
artırarak; çift ve/veya ortak diploma programları yapmayı amaçlamaktadır.
185
1.10.2011 – 30.09.2012 Döneminde İmzalanan Protokoller:
Tüm dünya ülkeleri ile 1 Ekim 2011-30 Eylül 2012 tarihleri arasında toplam 29 tane uluslararası
eğitimsel işbirliği protokolü imzalanmıştır.
YÖK
BULUNDUĞU
NO
OKUL ADI
TANINMA
ÜLKE
BİLGİSİ
1
International Education Programs University
of California, Riverside, Extension
PROTOKOL
İMZALANMA
TARİHİ
Abd
Tanınıyor
17.09.2012
2
Santa Barbara City College
Abd
Tanınıyor
12.09.2012
3
Texas A&M University-Commerce
Abd
Tanınıyor
10.09.2012
4
Wayne State University
Abd
Tanınıyor
06.06.2012
5
University of Illinois at Urbana Campaign
Abd
Tanınıyor
02.08.2012
6
Northern Virginia Community College
(NOVA)
Abd
Tanınıyor
05.07.2012
7
University of Arkansas at Little Rock
Abd
Tanınıyor
05.12.2011
8
The University of Alabama at Birmingham
Abd
Tanınıyor
11.11.2011
9
University of Alberta
Kanada
Tanınıyor
01.11.2011
10
University of Warwick
İngiltere
Tanınıyor
28.10.2011
11
University of Trieste
İtalya
Tanınıyor
25.09.2012
12
International Burch University
Bosna Bersek
Tanınıyor
05.04.2012
13
University of Sarajevo
Bosna Bersek
Tanınıyor
24.04.2012
14
International University of Sarajevo
Bosna Bersek
Tanınıyor
24.04.2012
15
Dublin City University
İrlanda
Tanınıyor
25.10.2011
16
University of Khartoum
Sudan
Cumhuriyeti
Tanınıyor
18.05.2012
Sudan
Cumhuriyeti
Tanınıyor
18.05.2012
Japonya
Tanınıyor
31.08.2012
17
Omdurman Islamic University
18
Osaka Prefecture University
186
19
Universiti Teknologi Malaysia
Malezya
Tanınıyor
06.05.2012
20
Universiti Putra Malaysia
Malezya
Tanınıyor
23.02.2012
21
International Islamic University Malaysia
Malezya
Tanınıyor
18.06.2012
22
Azerbaijan University of Architecture and
Construction
Azerbaycan
Tanınıyor
2011
23
Hanyang University, Seoul
Güney kore
Tanınıyor
19.10.2011
24
Hindustan University
Hindistan
Tanınıyor
24.05.2012
25
Kalinga Institute of Industrial Technology
(KIIT) University
Hindistan
Tanınıyor
28.02.2012
26
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Endonezya
Tanınıyor
05.06.2012
Tanınıyor
03.09.2012
27
National University of Mongolia, School of
Social Sciences with YTU Faculty of Art and
Sciences
Tanınıyor
03.09.2012
Tanınıyor
25.04.2012
28
29
National University of Mongolia, School of
Chemistry and Chemical Engineering with
YTU Faculty of Chemistry and Chemical
Engineering
Moğolistan
Moğolistan
Girne Amerikan Üniversitesi
Kktc
Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin 2011-2012 eğitim-öğretim yılında
yürüttüğü etkinliklerden bazıları aşağıda verilmektedir:
•
11 Ekim 2011 ve 30 Kasım 2012 tarihlerinde “Polytechnic and New York University, NYUPoly” ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) eğitim fırsatları, genel olarak New York
şehrinde eğitim hakkında seminerler düzenlendi.
•
16 Aralık 2011 tarihinde İtalya’da bulunan “Politecnico di Milano University” ve “Università
Cattolica del Sacro Cuore, UCSC” hakkında tanıtım seminerleri düzenlendi.
•
ABD’de bulunan “Michigan State University, MSU” İnşaat Fakültesi’nin yaz okulu iki
öğretim üyeleri ve 15 kişilik bir öğrenci grupları ile 29 Mayıs-18 Haziran 2011 tarihlerinde
üniversitemizde düzenlendi.
•
Malezya’da bulunan “Malezya Teknoloji Üniversitesi, UTM” Makine Fakültesi’nden 14 kişilik
bir öğrenci grubu ise 15-18 Kasım 2011 tarihlerinde, YTÜ Makine Fakültesi Makine
Mühendisliği Bölümü "Makine Malzemesi", "Otomotiv Motorlar" ve "Isı Tekniği ve
Termodinamik" laboratuvarlarında staj yaptı.
187
•
“Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu” ile 18 Şubat 2011, 30 Mart 2012 ve 20 Aralık 2012
“Fulbright Bursları” konusunda seminerler düzenlendi.
•
Mayıs 2012’de YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ortaklaşa
olarak; Güney Afrika’dan gelen öğrencilere “Türk Dili ve Kültürü” programı düzenlendi.
•
15 Mayıs 2012 tarihinde Nijerya eğitim sistemi ve toplumsal gelişimine yapmış olduğu büyük
katkılardan ve hizmetlerden, Nijerya IMO Eyaleti Valisi Ekselansları Owelle Anayo Rochas
Okorocha’ya “Üstün Başarı Hizmet Ödülü” verildi.
•
18 Haziran 2012 tarihinde Malezya Eski Başbakanı Ekselansları Yang Mulia Tun Dr.
Mahathir Mohamad’in katılımı ile “Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi” (International
Islamic University Malaysia) ile YTÜ arasında protokol imzalanma töreni düzenlendi.
Törende Malezya Eski Başbakanı Ekselansları Yang Mulia Tun Dr. Mahathir Mohamad
deneyimlerini ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı.
•
YTÜ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü 1997 yılında bölüm birinciliği ile
kazanarak 2001’de lisans eğitimini tamamlayan ve ABD’de bulunan “Southern Illinois
University, SIU” öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam eden Yrd. Doç. Dr. Serdar Çelik’in
“Sürdürülebilir Binalara Kuşbakışı: Yeşil Çatılar” başlıklı semineri 22 Mayıs 2012 tarihinde
düzenlendi.
•
“VIII. Bilgi Teknolojileri Uygulamaları ve Yönetimi Uluslararası Konferansı” (International
Conference on IT Applications and Management, ITAM-8), “Kore Veri Tabanı Topluluğu”
(Korean Database Society, KDBS) ve YTÜ tarafından yapılan işbirliği protokolüyle 28-29
Haziran 2012'de üniversitemizde düzenlendi.
•
6 Eylül 2012 tarihinde ABD’de bulunan “The University of Chicago”nun “Civilization”
programının üniversitemizde gerçekleştirilmesi için ilgili üniversite ile işbirliği protokolü
imzalandı.
•
İmzalanan protokoller kapsamında ABD’de bulunan “University of Arkansas at Little
Rock”tan bir öğrenci 2011- 2012 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde üniversitemiz İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitim
görmüştür.
•
Üniversitemizin uluslararası tanıtımlarımda kullanılmak üzere; İngilizce tanıtım kataloğu,
katlamalı broşür (flyer), “Living in İstanbul” tanıtım kitapçığı, mikro cd ve kurumsal dosya
çalışmaları başarıyla yürütüldü.
•
Öğrencilerin iki diploma ile mezun olmalarını sağlayan Cotutelle “Eşdanışmanlı Doktora Tez
Protokolü” çalışmaları yapıldı. Buna paralel olarak, öğrencilere TÜBİTAK’ın "2214/B-Yurt
Dışı Müşterek Doktora Burs Programı" hakkında bilgi verildi.
•
YÖK’ün 10.06.2010 tarihli toplantısında, Türk yükseköğretim kurumlarının yurt içindeki ve
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla imzalayacakları protokoller hakkındaki kararı
uyarınca; YÖK’ün Dışişleri Bakanlığı nezdinde sakıncalı bulduğu ülkelerdeki üniversiteler ile
bugüne kadar yapılmış ve yapılacak protokollerin taslak metinleri hazırlanarak YÖK’e
188
gönderildi. Tüm protokoller için de denklik alma, protokol yapma ve bilgilendirme çalışmaları
yapıldı.
Gelecek organizasyonlar arasında Nijerya’ya ve Afrika’ya yaptığı insani hizmetlerden dolayı
Nijerya Cumhurbaşkanı’nın eşi Dame Patience Jonathan Hanımefendi’ye verilecek “International
Award of Excellence on Humanitarian Services” ödül töreni hazırlıkları Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı Batı Afrika Genel Müdürlüğü danışmanlığında yürütülmektedir.
189
9. YAYINLAR, BİLDİRİLER VE PROJELER
9.1 FAKÜLTELER
9.1.1 EĞİTİM FAKÜLTESİ
9.1.1.1.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Yılmaz, M. B., Orhan, F., "Evaluation of university students’ academic
achievements, web material using behaviors, and attendances in respect to their
learning approaches in a blended learning environment", International Journal of
Human Sciences, Issue 2, Vol. 8, pp. 1027-1048, (2011)
2. Yılmaz, M. Betül, "Profiles of University Students According to Internet Usage
with the Aim of Entertainment and Communication and their Affinity to Internet
", International Online Journal of Educational Sciences, Issue 1, Vol. 4, pp. 225242, (2012)
3. Kert, S.B., "Online social network sites for k-12 students: Socialization or
loneliness", International Journal of Social Sciences and Education(IJSSE), Issue
4, Vol. 1, pp. , (2011)
4. Bayrak, K.B., Bayram, H., "Effects of Problem-Based Learning in a Web
Environment on Conceptual Understanding: The Subject of Acids and Bases",
International Online Journal of Educational Sciences, Issue 3, Vol. 3, pp. 831-848,
(2011)
5. Kır, E., Kayak, S., "The Analysis of ICT Skill Levels of Foreign Language
Instructors Working at Universities", The Online Journal of New Horizons in
Education (TOJNED), Issue 4, Vol. 2, pp. 33-40, (2012)
Ulusal Hakemli Dergi
Dergi
1. Reis Z.A., Baktır H.Ö., Çelik B., Erkoç M.F., Özçakır F.C., Özdemir Ş., Şahin K.,
"Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Üzerine Bir Karşılaştırma
Çalışması", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in
Education and Teaching) , Issue 2, Vol. 1, pp. 42-58, (2012)
2. Erkoç, M.F., Huysal, K., Yarman, B.S., "Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) İçin
Bir Karar Verme Modeli", Journal of Research in Education and Teaching, Issue
3, Vol. 1, pp. 295-304, (2012)
3. Kert, Serhat B., Kartal, M., Seyman, R., & Orhan, C., "İçerik yönetim sistami
kullanılarak bir çevrimiçi materyal sistemi geliştirilmesi", Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Issue 2, Vol. 11, pp. 205-218, (2012)
4. Sevindik, T., Kayak, S., "BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi
Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Eğitim Teknolojileri Araştırmaları
Dergisi, Issue 1, Vol. 3, pp. , (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Yılmaz, M. B., Tokatlı, H., "Bilişim Teknolojileri Kurslarına Katılan Yetişkinlerin
Kurs Bırakma Durumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: ISMEK
190
Örneği", IV: Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Issue 1, Vol. 1, pp. 2318
- 23, (2012)
2. Erkoc, M.F., Erkoc, Ç., "An Open Source Virtual Manipulative For Teaching 3
Dimensional Geometric Objects: Google Sketchup", 4th annual International
Conference on Education and New Learning Technologies, pp. 2308-2314, (2012)
3. Erkoç, M.F., Huysal, K., Yarman, S., "Öğrenme Yönetim Sistemleri (Öys) İçin Bir
Karar Verme Modeli", 3rd International Conference on New Trends in Education
and Their Implications, Issue , Vol. , pp. 1813-1822, (2012)
4. Reis Z.A., Baktır H.Ö., Çelik B., Erkoç M.F., Özçakır F.C., Özdemir Ş., Şahin K.,
"Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Üzerine Bir Karşılaştırma
Çalışması", 3rd International Conference on New Trends in Education and Their
Implications, Issue , Vol. , pp. 1887-1905, (2012)
5. Kert, S.B., Uz, Ç., Gecü, Z.(2012). , "Developing an Online Decision Making
System In Order To Use In Computer Ethics Lectures", 4th International
Conference on Education and New Learning Technologies, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
6. Kert, S.B., Uz, Ç., Gecü, Z.(, "Scenarios For Computer Ethics Education", 4th
World Conference on Educational Sciences, Issue , Vol. , pp. , (2012)
7. Yeni, S., "An Analysis on Teachers' and Teacher Candidates' Usage of Internet
Based Materials and Awareness of Learning Objects", 4th World Conference on
Educational Sciences (WCES), Issue , Vol. , pp. , (2012)
8. Bayrak, K.B., "İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stilerinin Cinsiyet ve Sınıf
Düzeyine Göre İncelenmesi", 4th World Conference on Educational Sciences,
(2012)
9. Bayrak, B.K., "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
", 3rd International Conference on New Trends in Education and Their
Implications , Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Ayvaz-Reis, Z., Özdemir, Ş., Uğraş, T., Koçoğlu, F.Ö. , "How Much the Concept of
E-Government and Its Applications Came into Our Lives: The Case of Informatics
Departments", 2nd World Conference on Information Technology, (2011)
11. Kert, S.B., Uz, Ç., Gecü, Z., "Developing an Online Decision Making System in
order to Use in Computer Ethics Lectures", 4th International Conference on
Education and New Learning Technologies, Issue , Vol. , pp. , (2012)
12. Kert, S.B., Uz, Ç., Gecü, Z., "Scenarios For Computer Ethics Education", 4th
World Conference on Educational Sciences, Issue , Vol. , pp. , (2012)
13. Gecü, Z., Satıcı, A.F., "The Effects of Using Digital Photographs with Geometer's
Sketchpad at 4th Grade", 4th World Conference on Educational Sciences, (2012)
14. Kır, E., Kayak, S. , "Yabancı Dil Öğretmenleri Akıllı Tahta Kullanımına Ne
Kadar Hazır?", 2. International Science & Technology Conference, Issue , Vol. ,
pp. , (2011)
15. Kayak, S. , Kır, E. , "İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri İle
Çevrim İçi Öğrenme Sistemleri Kabul Düzeyleri Arasindaki İlişki. ", 4.
International Congress of Educational Research, Issue , Vol. , pp. , (2012)
16. Kayak, S. , Kır, E., "İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Çevrim İçi
Öğrenme Sistemleri Kabul Düzeyleri İle Bilgisayar Yeterlilik Algıları Arasındaki
İlişki. ", The International Conference of New Horizons in Education-2012 (INTE)
191
Ulusal Bildiri
1. Bayrak, B.K., "Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri Ve Eleştirel
Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Kitap
1. Gülseçen, S., Çelik, B., Özçakır, F.C., Baktır, H.Ö., Yalçınkaya, İ., Huysal, K.,
Ayhan, K., Ok, K., Erkoç, M.F., "Bilgi ve Bilginin Yönetimi , 6.Bilgi Yönetimi İçin
Teknolojiler: Yapay Zeka ve Bilgi Tabanlı Sistemler, pp. 145-180, Papatya
Yayınevi, İstanbul, (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Tuba Uğraş, "V. İstanbul Bilişim Kongresi", Panelist, İstanbul, (2011)
9.1.1.2.Eğitim Bilimleri Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Zeren, Ş. G., "Can Piaget, Freud or Erikson explain my self-development?",
Procedia - Social and Behavioral Sciences , Issue , Vol. 46, pp. 2445- 245, (2012)
2. Hasan Aydın, "Romanian Second Language Learners of English Requests and
Apologies", Theory and Practice in Language Studies, Issue 2, Vol. 2, pp. 232-240,
(2012)
3. Aydin, H., "Multicultural Education Curriculum Development in Turkey",
Mediterranean Journal of Social Sciences, Issue 3, Vol. 3, pp. 277-287, (2012)
4. Aydin, H., "First-Generation Turkish Immigrants’ Perceptions on Cultural
Integration in Multicultural Societies: A Qualitative Case Study", US-China
Educational Review B, Issue , Vol. 3, pp. 326-336, (2012)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Alci B., Karatas H., "Teacher Candidates\' Metacognitive Awareness According to
Their Domains and Sex", International Journal of Multidisciplinary Thought,
Issue 6, Vol. 1, pp. 255-263, (2011)
2. Karatas, H., Erden, M., "Akademik Motivasyon Ölçeğinin Dilsel Eşdeğerlik,
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", New World Sciences Academy, Issue 4, Vol. 7,
pp. 983-1003, (2012)
3. Zeren Ş.G., Alıcı D., Ay F., "Nursing Students’ Attitudes Towards HIV/AIDS:
Ağrı, İstanbul and Mersin samples from Turkey", Education in Medicine Journal,
Issue 1, Vol. 4, pp. 74- 85, (2012)
4. Yüksel-Şahin, F., "An Examination of the Decisions Taken about Psychological
Counseling and Guidance in the Turkish National Education Councils from Past
to the Present", International Online Journal Of Educational Sciences, Issue 1,
Vol. 4, pp. 206-224, (2012)
5. Yüksel-Şahin, F., "An Evaluation Of The Decisions Taken About Psychological
Counseling And Guidance In The Turkish National Education Councils (1939-
192
2010)", Journal of Social Studies Education Research, Issue 1, Vol. 3, pp. 95-118,
(2012)
6. Yüksel-Şahin, F., "Certain predictors of shyness among Turkish pre-service
teachers", Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal, Vol. 47, pp. 207-217,
(2012)
7. Yüksel-Şahin, F., "School counselors’ assessment of the psychological counseling
and guidance services they offer at their schools ", Procedia - Social and
Behavioral Sciences Journal , Issue , Vol. 47, pp. 327-339, (2012)
8. Yurtseven N., Altun S., "The Effect of the Mentoring Service on the Resource
Management Strategies of the Students Attending Yıldız Technical University
School of Foreign Languages", International Online Journal of Educational
Sciences, Issue 3, Vol. 3, pp. 17, (2011)
9. Gürol, M., Donmuş, V., Aslan, M., " İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Sınıf
Öğretmenlerinin Fatih Projesi İle İlgili Görüşleri", Eğitim Teknolojileri
Araştırmaları Dergisi, Issue 3, Vol. 3, pp. , (2012)
10. Bahçeci, F., Gürol, M., "Developing An Educational Course Material Software for
Personalized Education", e-Journal of New World Sciences Academy, Issue 1, Vol.
7, pp. , (2012)
11. Bahçeci, F., Gürol, M., "Establishing A Student Model In Individualized Teaching
Systems And Presenting Course Materials", e-Journal of New World Sciences
Academy, Issue 2, Vol. 7, pp. 700-712, (2012)
12. Başal, A., Gürol, M., Sevindik, T., "Attitudes of students towards learning objects
in web-based language learning", Turkish Online Journal of Distance EducationTOJDE, Issue 1, Vol. 13, pp. , (2012)
13. Gıcı, A., Tabancalı, E., "İstanbul’daki Vakıf Üniversiteleri Hazırlık Okullarında
Çalışan İngilizce Okutmanlarının Örgütsel Adanmışlık Düzeyi.” ", Akdeniz
Eğitim Araştırmaları Dergisi. , Issue 9, Vol. 0, pp. 39-51, (2011)
14. Korkmaz H. E., Erden, M., "The Characteristics of the Curriculum for Designing
Democratic Educational Environment", Procedia - Social and Behavioral Sciences,
Issue , Vol. 46, pp. 2496-2502, (2012)
15. Aydin, H. & Hossain, M., "Virtual Platforms in Social Networking Sites for
Climate Change Education", International Journal of Learning and Development,
Issue 3, Vol. 2, pp. 241-249, (2012)
16. Hotaman, D., "Öğretmen adaylarının öğretmen kişilik özelliklerine yönelik
algılarının incelenmesi", Kuramsal Eğitimbilim, Issue 2, Vol. 5, pp. 186-201,
(2012)
Ulusal Hakemli Dergi
1. Korkmaz E. ve Gündüz H.B., "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Dağıtımcı
Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri", Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri
Dergisi, Issue 1, Vol. 1, pp. 123 - 153, (2011)
2. Dilci, T., Gürol, M., "Öğretim Üyeleri Bakış Açısıyla Lisansüstü Eğitiminin
yaşam Alanına Yansımaları (Eğitim Bilimleri Örneklemi)", Kastamonu Eğitim
Dergisi, Issue 3, Vol. 20, pp. 1073-1090, (2012)
Ulusal Dergi
1. Sertel Altun, Deniz Canca, "İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme
Sınavından (SBS) Aldıkları Puan Cinsiyete, Okul Türüne ve Öğrenme Stillerine
193
Göre Farklılaşmakta Mıdır? ", New World Sciences Academy, Issue 6, Vol. 6, pp.
793, 800, (2011)
Uluslararası Bildiri
1. Karatas, H., Karabıyık, B., Alcı, B., "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli
Eğitime İlişkin Tutumları ", IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,
(2012)
2. Karatas, H., Erden, M., "Academic Motivation: Gender, Domain and Grade
Differences", 4th World Conference on Educational Sciences, (2012)
3. Karatas, H., Erden, M., "Profiling individual differences in undergraduates'
epistemological beliefs: gender, domain and grade differences", 2nd World
Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Issue 31, Vol. ,
pp. 738-744, (2011)
4. Canca, D., "Do We Think The Same on Environment: A Cross Cultural Study",
ECC, Issue 0, Vol. 0, pp. 0, (2011)
5. Çakmak, E. & Gündüz, H.B, "Obstacles to change in educational organization
and methods to overcome these obstacles: Views of principals", 4th World
Conferences of Educational Sciences, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Gümüşeli A.İ., Hacifazlıoğlu, Ö.& Çakmak, E, "Student teachers perception of
bullying in schools", 4th International Congress of Educational Research, (2012)
7. Deveci, A., Gündüz, H.B, "Educational and Administrative Problems Encountered
at Schools By Turkish Students in Denmark", 4thWorld Conference on
Educational Sciences, Issue , Vol. , pp. , (2012)
8. Cakmak, E., Gunduz, H.B., "Obstacles to change in educational organization and
methods to overcome these obstacles: Views of principals", 4thWorld Conference
on Educational Sciences, Issue , Vol. , pp. , (2012)
9. Nermin Banu Süer, Deniz Canca, "Sürdürülebilir Çevre Kapsamında Öğretmen
Adaylarının Çevreye İlişkin Tutumları", IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları
Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Doğan, S. & Altun, S. , "Program Haritalama Sürecinin İşbirliği, Standart
Hizalama Ve Değerlendirme Boyutları İle İncelenmesi (Investigation of
Teachers\\\' Views about Curriculum Mapping Process According to
Collaboration, Standard Alignment and Assessment) ", Applied Education
Congress, Issue , Vol. , pp. , (2012)
11. Altun, S. Yılmaz Doğan, Z., "İngilizce Öğretiminde Ecrif Yönteminin,
Öğrencilerin Dört Dil Becerisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Applied
Education Congress, Issue , Vol. , pp. , (2012)
12. Yıldız Z., Karabıyık, B., "Implementation of Lesson Plan Which is Prepared
According to Meaningful Learning Theory and Evaluation of Results.", The
International 4th World Conferences on Education Sciences (WCES), Barcelona,
Spain, Issue , Vol. , pp. , (2012)
13. Karabıyık, B. Eğlence, H., Toprak, F. and Alcı, B., "The relation Between Primary
School 4th Grade Student Attitude Towards English Lesson, The Level of Anxiety
and English Language Achievement", The 4th International Congress of
Educational Research, İstanbul, Turkey, Issue , Vol. , pp. , (2012)
14. Karataş, H., Karabıyık, B., Alcı, B., "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli
Eğitime İlişkin Tutumları", The 4th International Congress of Educational
Research, İstanbul, Turkey, Issue , Vol. , pp. , (2012)
194
15. Dündar, T., Tabancalı, E., "The relationship between organizational justice
perceptions and job satisfaction levels", IV.World Conference On Educatıonal
Scıences. Barselona- İspanya, Issue , Vol. , pp. , (2012)
16. Sunar, Ö.B., Tabancalı, E., "Ethic Behaviours Of Schools Administrations ",
IV.World Conference On Educatıonal Scıences, Issue , Vol. , pp. , (2012)
17. Korkmaz, E., Erden, M. , "The Characteristics of Democratic Schools: Is It
Possible to Reach a Concensus", 20. International Democratic Education
Conference, (2012)
18. Korkmaz, E., Erden, M. , "The Characteristics of the Curriculum for Designing
Democratic Educational Environment", World Conference on Educational
Science, Issue , Vol. , pp. , (2012)
19. Aydin, H. , "Building a Cultural Harmony Through Multiculturalist Perspective
Based on Kurdish Language: An Alternative for Contemporary Turkey", the Sixth
International Conference of the Asian Philosophical Association (ICAPA) New
Paradigms of Social Development in Asia, Issue , Vol. , pp. , (2012)
20. Aydin, H. , "Turkish Immigrants in Romania: Identifiable Factors to Improve
Quality of Educational and Societal Integration", Immigrants and Civil Society16th Nordic Migration Research Conference & 9th ETMU Days. Turku, Finland,
(2012)
21. Lafer, S. & Aydin, H. , "The Difficulty with Democracy", International Conference
on Education Revolution (AERO). Portland, OR, USA, Issue , Vol. , pp. , (2012)
22. Lafer, S. & Aydin, H. , "Politics, Schools and the Problem of Providing True
Democracy Education", International Symposium on Social Studies Education:
New Trends and Issues in Citizenship and Democracy Education in a Changing
World. Marmara University, Istanbul, Turkey, Issue , Vol. , pp. , (2012)
23. Aydin, H. , "The Kurdish Diaspora in Europe: Dynamics of Migration",
International Conference on Kurdish Migration and Diaspora.Uppsala,Sweden.,
(2012)
24. Memmedov, S. & Aydin, H. , "Kurdish Question and Diaspora in Caucasus and
Central Asia after the Dissolution of the Soviet Union", International Conference
on Kurdish Migration and Diaspora.Uppsala,Sweden., Issue , Vol. , pp. , (2012)
25. Aydin, H. & Memmedov, S., "Globalization of Education Philosophy: The Turkish
Private Schools in Azerbaijan", International Association for Intercultural
Education (IAIE). Veracruz, Mexico., Issue , Vol. , pp. , (2012)
26. Aydin, H. , "Restoring to the Nigerian Educational System: The Role of Nigerian
Turkish International Colleges in Abuja, Nigeria", National Association for
Multicultural Education (NAME) 21st Annual International Conference. Chicago,
IL, USA., Issue , Vol. , pp. , (2011)
Ulusal Bildiri
1. Gürol, M., Alcı, B., Karataş, H., "Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına
İlişkin Durum Tespiti", İkinci Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,
(2012)
2. Suer, B., Canca, D., "Sürdürülebilir Çevre Kapsamında Öğretmen Adaylarının
Çevreye İlişkin Tutumları", UEAK, Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Altun, S. ve Doğan Yılmaz, Z., "PYP (İlk Yıllar İçin Program) Uygulamasına
İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi", 21. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Çiftçi Arıdağ N., "Üniversite Öğrencilerinde Ahlaki Yargı ve Başa Çıkma", 13.
Ulusal PDR Kongresi: Ahlaki Yargı ve Başa Çıkma, Issue , Vol. , pp. , (2011)
195
5. Zeren,G., Yılmaz, M., "Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Dersini Alan
Öğrencilerin Süpervizyona Bakış Açıları: Yeditepe Üniversitesi Örneği", XI.
Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
6. Gürol, M., Gürol, A., "Öğretmen Eğitiminde Yaşanan Paradigmalar Ve Öğretim
Elemanlarının Görüşleri ", 21.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,
(2012)
7. Demir, S., Gürol, M., "Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Fen ve Teknoloji
Dersinde İlköğretim", 21.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (2012)
8. Çelik, K., Tabancalı, E., "Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin
İş/Çalışma Yaşam Kalitesi", 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, (2012)
9. Çiçek, M., Tabancalı, E., " Özel Bahçeşehir İlköğretim Okullarında Görevli
Öğretmenlerin Denetim Sürecine İlişkin Algıları", IV.Uluslararası Katılımlı
Eğitim Denetimi Kongresi- Muğla, Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Korumaz, M., Karakaş, A., "İngilizce Okutmanlarının Yansıtıcı Öğretim
Tutumları", 21. Eğitim Bilimleri Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Kitap
1. Gündüz, H. B. , "Dünyada Mentörlük Uygulamaları, Günay Afrika okullarında
mentörlerin okul tabanlı uzmanlar olarak işe koşma , pp. 60-70, Pegem A
Yayıncılık, Ankara, (2012)
2. Fer,S., Altun, S, "Öğrenme Kuramları ve Öğretim Stratejileri, Öğrenme
Kuramları, pp. 46, Anı Yayıncılık, Ankara, (2011)
3. Korkmaz, E. , "Montessori Metodu 2.bs., Algı Yayın, İstanbul, (2011)
4. Ozdemir, D. & Aydin, H. , "Cultural-integration of Turkish Women in the
Netherlands. , LAP LAMBERT Academy, Germany, (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Şerife Gonca Zeren, "XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi",
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Dersini Alan Öğrencilerin Süpervizyona
Bakış Açıları: Yeditepe Üniversitesi, İzmir, (2011)
2. Şerife Gonca Zeren, "IV. World Conference on Educational Sciences", Can Piaget,
Freud or Erikson explain my self development? Pre- service teachers’ personel
evaluation, Barcelona, (2012)
3. Şerife Gonca Zeren, "IV. Educational for Active Ageing and Active Citizenship",
International Academic Experiences: Views from Faculty of Education, İstanbul,
(2012)
4. Nermin Çiftçi Arıdağ, "13. Ulusal PDR Kongresi", Sözel bildiri sunumu, İzmirSelçuk, (2011)
5. Erkan tabancalı, "Muğla Üniversitesi IV.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi
Kongresi", bildiri sunuldu, Muğla, (2012)
6. Erkan tabancalı, "Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş/Çalışma
Yaşam Kalitesi", Bildir, Malatya, (2012)
Hakemlik
1. Fulya Yüksel-Şahin, "International Online Journal of Educational Sciences,
(Devam Ediyor)
2. Fulya Yüksel-Şahin, "International Journal of Instruction, (Devam Ediyor)
196
3. Fulya Yüksel-Şahin, "New World Sciences Academy, (Devam Ediyor)
4. Fulya Yüksel-Şahin, "Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, (Devam Ediyor)
5. Hasan Basri Gündüz, "Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, (Devam Ediyor)
6. Hasan Basri Gündüz, "Social Behavior and Personality, (Devam Ediyor)
7. Erkan tabancalı, "Eğitim Araştırmaları Dergisi, (Devam Ediyor)
8. Erkan tabancalı, "Eğitim Yönetimi Dergisi, (Devam Ediyor)
9. Fulya Yüksel-Şahin, "Ege Eğitim Dergisi, (Devam Ediyor)
10. Fulya Yüksel-Şahin, "İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Dergisi, (Devam Ediyor)
11. Ali Gümüşeli, "Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Devam
Ediyor)
12. Ali Gümüşeli, "Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, (Devam Ediyor)
13. Ali Gümüşeli, "Eğitim Bilim Toplum (Eğitimsen) Dergisi, (Devam Ediyor)
14. Ali Gümüşeli, "Milli Eğitim (Milli Eğitim Bakanlığı) Dergisi Hakem Kurulu
Üyeliği, (Devam Ediyor)
15. Ali Gümüşeli, "Artı Eğitim Dergisi Yayın Kurulu üyeliği, (Devam Ediyor)
16. Ali Gümüşeli, "Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (Devam Ediyor)
17. Şerife Gonca Zeren, "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyetleri, Akılcı Olmayan
İnançları ve Algılanan Anne - Baba Tutumları İle Sınav Kaygısı Düzeyleri
Arasındaki İlişki, (Tamamlandı)
18. Hasan Basri Gündüz, "Doğuş Üniversitesi Dergisi, (Devam Ediyor)
19. Hasan Basri Gündüz, "Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi,
(Tamamlandı)
20. Hasan Basri Gündüz, "International Conference on New Horizons in Education,
(Devam Ediyor)
9.1.1.3.İlköğretim Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Adem Cengiz Cevikel, Ahmet Bekir, Mutlu Akar, Sait San, "A procedure to
construct exact solutions of nonlinear evolution equations ", Pramana Journal of
Physics, Issue 3, Vol. 79, pp. 337-344, (2012)
2. Erol Cil, Mehmet Ali Tanyildizi, Furkan Ozen, Mustafa Boybay, Mustafa Arslan,
Ahmet Orhan Gorgulu, "Synthesis, Characterization, and Biological–
Pharmacological Evaluation of New Phosphazenes Bearing Dioxybiphenyl and
Schiff Base Groups", Archiv der Pharmazie, Issue 6, Vol. 345, pp. 476-485, (2012)
3. Ozen, F; Cil, E; Arslan, M, "Synthesis of Novel Oxime and Oxime Derivatives
Phosphazenes from Hexachlorocyclotriphosphazene", Journal Of The Chemıcal
Socıety Of Pakıstan , Issue 3, Vol. 34, pp. 690-698, (2012)
4. Tamer Akar, Sema Celik, Aslı Gorgulu Arı, Sibel Tunalı Akar, "Nickel removal
characteristics of an immobilized macro fungus: equilibrium, kinetic and
mechanism analysis of the biosorption", Journal of Chemical Technology and
Biotechnology, Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Artun H., Coştu B., "Effect of the 5E Model on Prospective Teachers' Conceptual
Understanding of Diffusion and Osmosis: A Mixed Method Approach", Journal of
Science Education and Technology, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Coştu B., Ayas A., Niaz M., "Investigating the Effectiveness of a POE-Based
Teaching Activity on Students’ Understanding of Condensation", Instructional
Science, Issue 1, Vol. 40, pp. 47-67, (2012)
197
7. Mustafa Yeşilyurt, "The meta-analysis of the studies measuring the effect of the
concept map technique on the success", Energy Education Science and Technology
Part B: Social and Educational Studies, Issue 1, Vol. 4, pp. 31-42, (2012)
8. Esra Macaroglu Akgul, "1.Are we ready for an inclusive classroom? School
administrators’ and teachers’ perceptions of autism ", Energy Educatıon Scıence
And Technology Part B, Issue 4, Vol. 4, pp. 1925-1934, (2012)
Uluslararası
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Özkan, S. Hilmi,, ""XVIII. Yüzyılın Başlarında Kuzey Afrika"", Avrasya Atüdleri,
Issue 40, Vol. 1, pp. 287-300, (2012)
2. Özkan, S. Hilmi,, "Karlofça Antlaşması Sonrası Osmanlı – Avusturya
İlişkilerinde Macarların Durumu", Avrasya Atüdleri, Issue 41, Vol. 1, pp. 183195, (2012)
3. Kılıç, Ö., Umdu Topsakal, Ü., "The effectiveness of using student and teacher
centered analogies on the development of the students’ cognitive and affective
skills", Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Issue 0, Vol. 12,
pp. 1-16, (2011)
4. Gürol, A., Kerimgil, S., "Primary School Education Pre-Service Teachers’ Views
about the Application of Storyline Method in Social Studies Teaching",
International Online Journal of Educational Sciences, Issue 2, Vol. 4, pp. 324-335,
(2012)
5. Coştu B., Niaz M, "Presentation Of Origin Of The Covalent Bond In Turkısh
General Chemıstry Textbooks", La Revista Educacion Quimica, Issue 2, Vol. 23,
pp. 257-264, (2012)
6. Çalik M., Özsevgeç T., Küçük Z., Aytar A., Artun H., Kolayli T., Kiryak Z., Ültay
N., Turan B., Ebenezer, J., Coştu B., "Analyzing senior science student teachers’
environmental research projects of scientific inquiry: A preliminary study",
Procedia - Social and Behavioral Sciences, Issue , Vol. 46, pp. 379-383, (2012)
7. Yesil Dagli U., "Recess and reading achievement of early childhood students in
public schools", Education Policy Analysis Archives, Issue 10, Vol. 20, pp. 1-21,
(2012)
Ulusal Hakemli Dergi
1. Inaltekin T., Akcay H., "Araştırma Tabanlı Fen Öğretimi Ölçeği’nin Türkçe
Uyarlaması: Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması", Trakya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, Issue 2, Vol. 1, pp. 157-185, (2011)
2. Artun H., Coştu B., "Sınıf Öğretmen Adaylarının Difüzyon ve Osmoz Kavramları
İle İlgili Yanılgılarının Belirlenmesi", Türk Fen Eğitim Dergisi, Issue 4, Vol. 8,
pp. 117-127, (2011)
3. Yeşil Dağlı, Ü, "Çocukların ilkokul birinci sınıfa başlama yaşına göre üçüncü sınıf
başarılarının incelenmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Issue , Vol. 33, pp. 291-302, (2012)
Ulusal Dergi
1. Özkan, S. H,, "Tarihi Alanya-Bozkıt Yolu ve Bu Yolun Tarihi Serüveni",
Gündoğmuş, Issue 2, Vol. 1, pp. 5-7, (2012)
198
2. Özkan, S. Hilmi,, "Okumaksin Plus", İnsan ve Hayat, Issue 20, Vol. 1, pp. 44-45,
(2011)
Uluslararası Bildiri
1. Akar M., Çevikel, A.C., Bekir, A., San,S., "An Algebraic Procedure to Construct
Exact Solutions of Nonlinear Evolution Equations", SIAM Conference on Analysis
of Partial Differential Equations (PD11), San Diego, California, USA, Issue , Vol. ,
pp. 69, (2011)
2. Cevikel A.C., Aksoy E., Guner O., Bekir A., "Soliton Solutions for Some Evolution
Equations", International Conference on Applied Analysis and Algebra 2012, pp.
25-25, (2012)
3. Inaltekin,T., Akcay H. , "The examining of preservice science teachers attıtudes
about pedegogical development in terms of various variables", IX. International
Congress of Educational Research, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Akcay H., Inaltekin,T., "The investigation of different areas graduate science
teachers pedegogical content knowledge: A case study", IX. International
Congress of Educational Research, Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Ozyurt, B., Akcay H., Inaltekin,T., "The impacts of multimodal writing
opportunities on student achievement concerning living unit", IX. International
Congress of Educational Research, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Yildiz, Z. , Karabiyik, B., "The Implementation of a Lesson Plan Which is
Prepared According to the Meaningful Learning Theory and Evaluation of the
Results", 4th World Conference On Educational Sciences (WCES-2012), Issue 46,
Vol. , pp. 4021-4025, (2012)
7. Ozdemir, A. Ş. , Gurdal, A. , Altintas, E. , Yildiz, Z., Bahadir, E. , Cantimer, G. G.,
"The Opinions of Primary School Mathematics Teachers about Projects and
Project Competitions", IV. International Congress of Educational Research, Issue
, Vol. , pp. , (2012)
8. Umdu Topsakal, Ü., Oversby, J., "Chromosome, DNA and Gene Diagrams
According to the Turkish Student Teachers", CY-ICER 2012, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
9. Toraman, S., Umdu Topsakal, Ü., "Using Slowmation in Teaching Mitosis and
Meiosis", IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
10. Umdu Topsakal, Ü., Toraman, S., Oversby, J., "What should be the
characterıstıcs of an ideal science teacher according to the science teachers in
Turkey?", ECER 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
11. Aktı, S., Gürol, A., "Medya Okuryazarlığı ile Sosyal Beceri Arasındaki İlişkinin
Belirlenmesi", International Educational Technology Conference (IETC 2012),
Issue , Vol. , pp. , (2012)
12. Çalık M., Coştu B., Ültay N., Aytar A., Artun H., Özsevgeç T., Ebenezer J., Küçük
Z., "A Thematic Review of Technology Embedded Science Inquiry", World
Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
13. Coştu B., Erkan Erkoç N. , "Comparison of Prospective Chemistry Teachers
Achievement on Algorithmic, Conceptual and Graphical Questions", World
Conference on New Trends in Science Education, Issue , Vol. , pp. , (2012)
14. Toraman, S., Umdu Topsakal, Ü., " Using Slowmation in Teaching Mitosis and
Meiosis", IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kong., İstanbul, Türkiye, (2012)
199
15. Umdu Topsakal Ü., Toraman S., Oversby J., "What Should Be The
Characteristics Of An Ideal Science Teacher According To The Science Teachers
In Turkey?", European Conference on Educational Research, Cadiz, Spain, (2012)
16. Yesil-Dagli, U., "The Effect of the Childcare Sequence on Children\'s Reading
Achievement in Kindergarten", Head Start 11th National Research Conference,
(2012)
17. Yesil Dagli, U., Ceylan, R., "Challenges and Issues Campus Childcare Teachers
Face: An in-depth Investigation", III. International Congress on Early Childhood
Education, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Ulusal Bildiri
1. Aksoy E., Bekir A., Güner O., Cevikel A.C., "Lineer olmayan Oluşum denklemleri
için tam soliton çözümler", XXV. Ulusal Matematik Semp., (2012)
2. İnaltekin, T., Akçay, H. , "Fen ve Teknoloji Derslerinin Öğretiminde Problem
Senaryolarına Dayalı Model Tasarlamanın Öğrenci Başarısına Etkisi", X.Ulusal
Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-X), Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
3. İnaltekin, T.,Akçay, H. , "Fen ve Teknoloji Öğretmeni Adaylarinin Sorgulamaya
dayali Özyeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi", X.Ulusal
Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-X), Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
4. Umdu Topsakal, Ü., "Resimlerle İlköğretim Öğrencilerinin Dünyasında
Gelecekteki Çevre: Türkiye, Bulgaristan, İran, Rusya ve Romanya Örneği", X.
Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
5. Çavuş, R., Umdu Topsakal, Ü., Öztuna Kaplan, A. , "İnformal Öğrenme
Ortamlarının Çevre Okuryazarlığı Kazandırmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri:
Kocaeli Bilgievleri Örneği", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Issue , Vol. , pp.
, (2012)
6. Çavuş, R., Öztuna Kaplan, A., Umdu Topsakal, Ü., "Fen ve Teknoloji Dersi Kitap
Setlerinde Yer Alan Ölçme ve Değerlendirme Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenlere
Göre İncelenmesi", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
7. Gürol, M., Gurol, A., "Öğretmen Eğitiminde Yaşanan Paradigmalar Ve Öğretim
Elemanlarının Görüşleri", 21.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (2012)
8. Ede, Ç., Gürol, A., "Türkçe Dersinde Zihin Haritası Kullanımının Okuduğunu
Anlama, Erişi Ve Kalıcılığı ", 21.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,(2012)
9. Gürol, A., "Öğretim Elemanlarının Pedagojik Formasyona İlişkin Metaforları",
21.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Issue , Vol. , pp. 284-285,
(2012)
Kitap
1. Akcay H., "Improving Science Learning for All Students, Development of Student
Ability to Apply Science Concepts, pp. 68-83, , , (2011)
2. Özkan, S. Hilmi,, "Osmanlı Balkan Şehirleri(Belgrad), “Bir Anadolu Şehri
Görünümündeki Balkan Şehri: Sofya (1453-1789)”, pp. 1-30, A, İstanbul, (2012)
3. Özkan, S. Hilmi.,, "Osmanlı Balkan Şehirleri (Sofya), “Osmanlı’nın Avrupa’daki
Başkenti: Serhad Şehri Belgrad (1521-1789), pp. 1-30, , İstanbul, (2012)
4. Özkan, S. Hilmi,, "Tarih Boyunca Türk – Ermeni İlişkileri, Ermeni Sorunu ve
Gelişimi, “Osmanlı Devletinden İran’a Ermeni Göçü (1878-1915)”, pp. 1-13,
Ankara, (2012)
200
5. AKGUL, E., "Science Education in a Rapidly Changing World, Putting Beliefs
About Nature of Science into Practice: Prospective Elementary Science
Teachers'Case. Definitions and Significance of epistemological beliefs and belief
about the nature of science in relation with scientific literacy, pp. 101-124, NOVA
SCIENCE PUBKISH, NEWYORK, (2011)
6. Coştu, B., "Eğitim Bilimine Giriş, Bir Meslek Olarak Öğretmenlik, pp. 16-35,
NOBEL Akademik Yayın, Ankara, (2011)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Adem Cengiz Çevikel, "International Conference on Applied Analysis and
Algebra", Local Committee, Istanbul, (2012)
2. Selim Hilmi Özkan, "IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi", Proğram
Kurulu Üyesi (Tarih Eğitimi Proğramı), İstanbul, (2012)
3. Selim Hilmi Özkan, "Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu", Bilim Kurulu,
İstanbul, (2012)
4. Ünsal Umdu Topsakal, "Microsoft Yenilikçi Öğretmenler I. Kademe Kursu",
Katılım, İstanbul, (2012)
5. Ünsal Umdu Topsakal, "IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi", Fen
Bilimleri Eğitimi Program Kurulu Üyesi, İstanbul, (2012)
6. Esra Macaroglu Akgul, "Otizmli Bir Çocuğa Sahip Olmak", Konuşmacı, İstanbul,
(2012)
7. Bayram COŞTU, "11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu", Bilim
Kurulu Üyesi, Rize, (2012)
8. Bayram COŞTU, "IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi", Fen Bilimleri
Eğitimi Program Kurul Üyesi, İstanbul, (2012)
9. Bayram Coştu, "I. International Dynamic, Explorative and Active Learning
(IDEAL) Conference", Scientific Committee Member, Bayburt, (2012)
10. Sinem Toraman, "Workshop on Urbanization: Change in the city of Istanbul
during the globalization process and comparison between Istanbul and East
European Cities", Sunucu ve Katılımcı, İstanbul, (2012)
Hakemlik
1. Selim Hilmi Özkan, "Historystudies, (Devam Ediyor)
2. Selim Hilmi Özkan, "Turkishstudies, (Devam Ediyor)
3. Selim Hilmi Özkan, "AdıyamanÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
(Tamamlandı)
4. Mustafa Yeşilyurt, "Journal Of Turkısh Scıence Educatıon, (Tamamlandı)
5. Selim Hilmi Özkan, "The Journal Of Academic Social Science Studies, (Devam
Ediyor)
6. Mustafa Yeşilyurt, "Computer & Educatıon, (Tamamlandı)
7. Meryem Hayır, "Annals Of The University Of Craiova- Series Geography, (Devam
Ediyor)
8. Bayram Coştu, "Journal of Turkish Science Education, (Devam Ediyor)
9. Bayram Coştu, "Educational Sciences: Theory & Practice, (Devam Ediyor)
10. Bayram Coştu, "Acta Chimica Slovenica, (Tamamlandı)
11. Bayram Coştu, "Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, (Devam
Ediyor)
12. Aysun Gürol, "http://www.kalemacademy.com/, (Devam Ediyor)
201
13. Mustafa Yeşilyurt, "Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
(Tamamlandı)
14. Bayram Coştu, "Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (Devam
Ediyor)
15. Bayram Coştu, "Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, (Devam Ediyor)
16. Selim Hilmi Özkan, "Şehirlerin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu,
(Tamamlandı)
17. Bayram Coştu, "3) World Conference on New Trends in Science Education,
(Tamamlandı)
18. Sinem Toraman, "NARST, (Tamamlandı)
Diğer
1. Prof.Dr. Mustafa Arslan, "Sigara ve Dumanının Kimyasal Yapısı", Yıldız Teknik
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Prof.Dr. Şevket Erk Konferans Salonu, (2011)
9.1.1.4.Türkçe Eğitimi Bölümü
Ulusal Hakemli Dergi
Aytan T., "Aktif Öğrenme Tekniklerinin Dinleme Becerisi Üzerindeki Etkileri", Ordu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Issue 4, Vol. 2, pp. 23-44, (2011)
Ulusal Dergi
1. Sezai Coşkun, "Öğretmen Mehmet Akif", Türk Edebiyatı, Issue 458, (2011)
2. Sezai Coşkun, "Roman Olarak Yunus Emre-Türk Romanında Yunus Emre-",
Türk Edebiyatı, Issue 460, Vol. , pp. , (2012)
3. Sezai Coşkun, "Mustafa Kutlu\'nun Hikayelerinin Ontolojik Derinliği", Türk
Edebiyatı, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Sezai COŞKUN, "Turan Oflazoğlu ile Sanatı Üzerine Söyleşi", Türk Edebiyatı,
Issue 462, Vol. , pp. , (2012)
5. Sezai Coşkun, "Bir Veda Mendili: Mustafa Kutlu'nun 'Anadolu Yakası' Üzerine
Bir Değerlendirme", Türk Edebiyatı, Issue 466, Vol. , pp. , (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Sezai Coşkun, "Edebiyat Araştırmalarında Disiplinlerarası İlişki ve Edebiyat
Sosyolojisi", Türk Dili ve Edebiyatının Sorunları Çözümleri, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
2. Sezai Coşkun, "II. Meşrutiyet Dönemi Dil Tartışmaları ve Cezmi Ertuğrul'un
Lisan ve Edebiyatımız Adlı Eseri", II. Uluslararası Türk Dli ve Edebiyatı
Sempozyumu, Issue 1, Vol. 1, pp. , (2011)
3. Sezai Coşkun, "Çorak Bir Devrin Rüyası: Tanpınar ve T.S. Eliot Üzerine
Mukayeseli Bir İnceleme", Ölümünün 50. Yılında Tanpınar Sempozyumu, (2012)
4. Neslihan Karakuş, "Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yeterliliği Üzerine
Bir Örnek Çalışma ", IV. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Üniversitesi,
(2011)
202
5. Neslihan Karakuş, "Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Dil Ve Anlatım
Yönünden Değerlendirilmesi ", Türkçe Eğitimi Sempozyum, Gazi üniversitesi,
(2011)
6. Karakuş, N., Baki, Y., "Fıkra Türünün Eğitimdeki Yeri ve Türkçe Ders
Kitaplarındaki Kullanılabilirliği", IV. Eğitim Araştırmaları Kongresi, (2012)
7. Karakuş, N., Işık, N., "Masal Türünün Eğitimdeki Yeri ve Türkçe Ders
Kitaplarındaki Kullanılabilirliği", IV. Eğitim Araştırmaları Kongresi, (2012)
8. Meral, H.M, "On Turkish Control", Turcologica, The Uppsala Meeting: 13th
International Conference on Turkish Linguistics, Issue , Vol. , pp. , (2011)
9. Meral, H. M. , "Morphological Complexity and Resumption", Edit Doron Syntax
and Semantics of Resumptive Pronouns, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Ulusal Bildiri
1. Sezai Coşkun, "Bilim Tasavvuru ve Edebiyat-Yöntem", Sakarya ÜniversitesiEdebiyat Bilimi ve Yöntem Çalıştayı, Issue , Vol. , pp. , (2012)
2. Sezai Coşkun, "Kentle Karşılaşmanın Üç Hali: Mustafa Kutlu-Fürüzan-Latife
Tekin", Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Gün M.,Aytan T.,Güney N., "Türkçe Öğretmenlerinin Yeni Türkçe Programının
Okuma Etkinlik ve Metinlerine Yönelik Eleştirileri İle Okuma Becerilerinin
Geliştirilmesine Yönelik Önerileri", I.Ulusal Türkçenin Eğitimi-Öğretimi
Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
4. Aytan,T., "Aile ve İletişim", Ordu Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl
Müdürlüğü Aile Haftası Etkinlikleri, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Kitap
1. (Yayına Hazırlayan) Sezai Coşkun, "Cezmi Ertuğrul- Lisan ve Edebiyatımız,
Akademik Bakış, İstanbul, (2012)
2. Sezai Coşkun, "Esir Şehrin Hür İnsanı-Kemal Tahir-İnsan, Eser, Fikir-, Dergâh
Yayınları, İstanbul, (2012)
3. Neslihan Karakuş, "Türkçe Öğretiminde Kaynak Metin Kullanımı, Pegem A,
Ankara, (2012)
4. Karakuş N., Baki Y., "Türkçe Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı, PegemA, Ankara, (2012)
5. Aytan T.,Güney N., "Türkçe Öğretiminde Aktif Öğrenme Uygulamaları, Nobel
Yayınları, Ankara, (2012)
6. Güney N.,Aytan T., "Aktif Öğrenme Teknikleriyle Dil Bilgisi Öğretimi, Nobel
Yayınları, Ankara, (2012)
7. Ensar F., "Dilbilgisi Öğretimi Araştırmaları, Metin/Söylem Düzeni ve Bilgi
Kullanımı, pp. 153-165, Pegem, Ankara, (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Sezai Coşkun, "Uluslararası II. Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu", Katılımcı,
Isparta, (2011)
2. Sezai Coşkun, "Türk Dili ve Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu",
Katılımcı, İstanbul, (2011)
3. Talat Aytan, "I.Ulusal Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Sempozyumu", Sözlü Sunum,
Ankara, (2011)
203
Hakemlik
1. Talat Aytan, "International of Journal English and Literature, (Devam Ediyor)
2. Talat Aytan, "Educational Research and Reviews, (Devam Ediyor)
3. Talat Aytan, "British Journal of Education,Society&Behavioural Science, (Devam
Ediyor)
4. Hasan Mesut Meral, "computer speech and language, (Devam Ediyor)
5. Ferhat Ensar, "NWSA, (Devam Ediyor)
6. Ferhat Ensar, "Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
(Tamamlandı)
7. Talat Aytan, "Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Devam
Ediyor)
9.1.1.5.Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Basal, A., Bada, E., "Use of First Person Pronouns: A Corpus Based Study of
Journal Articles", Energy Education Science and Technology Part B: Social and
Educational Studies , Issue 3, Vol. 4, pp. 1777-1788, (2012)
2. Erguzen, A., Başal, A., & Erel, Ş., "A new forum framework integrated into
content ", Energy Education Science and Technology Part B: Social and
Educational Studies, Issue 2, Vol. 4, pp. 799-806, (2012)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Yuksel, G., Alcı, B., "Self-efficacy and critical thinking dispositions as predictor of
success in school practicum", IOJES, Issue 1, Vol. 4, pp. 81-90, (2012)
2. Alcı, B., Yüksel, G., "An examination into self-efficacy, metacognition and
academic performance of pre-service ELT students: prediction and difference",
Kalem Akademi, Issue 1, Vol. 2, pp. 143-165, (2012)
3. Çandarlı, D., Yuksel, G., "Students’ Perceptions of Video-Conferencing in the
Classrooms in Higher Education", Procedia - Social and Behavioral Sciences,
Issue , Vol. 47, pp. 357-361, (2012)
4. Yüksel, G., "Tracing changes in Turkish adult learners\' vocabulary knowledge",
World Applied Sciences, Issue 3, Vol. 16, pp. 346-353, (2012)
5. Basal, A., Gürol, M., Sevindik, T., "Attitudes of students towards learning objects
in web-based language learning", Turkish Online Journal of Distance EducationTOJDE, Issue 1, Vol. 13, pp. Article 1, (2012)
6. Başal, A., Ergüzen, A., & Gürol, M., "Integration of web pages into the content in
E-learning.", -Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, Issue
4, Vol. 6, pp. 2588-2597, (2011)
Uluslararası Bildiri
1. Yuksel, G., Bayyurt, B., Kavanoz, S., Çandarlı, D., "Metadiscoursal features in
learner corpus", College Conference on Composition and Communication, (2012)
2. Yüksel, G., "Changes in Teacher Efficacy during School Practice ", IV.
Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
204
3. Özcan, E., "Using Online Dictionaries in Language Classes", 2012 Kentucky
Foreign Language Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Özcan, E., "Using Monolingual Dictionaries And How To Overcome Certain
Obstacles In Turkish As A Foreign Language Classrooms In The U.S.A.", 15th
Annual 2012 NCOLCTL Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Kir, E., Ozcan, E., Efeoglu, G., "Yildiz Teknik Universitesi Ingilizce Ogretmenligi
Lisans Ogrencilerinin Yabanci Dil olarak Turkce Lisans Programina iliskin
Algilari", IV. Uluslarasi Dunya DIli Turkce Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
6. Efeoğlu, G. , "The Effects of Using Visual Aids in Teaching Writing on Learners\'
L2 Writing Proficiency", Second International Conference on Foreign Language
Teaching and Applied Linguistics , Issue , Vol. , pp. , (2012)
7. Yüksel, G., Bayyurt, B., Kavanoz, S., Çandarlı, D. , "Metadiscoursal features in
learner corpus", College Conference on Composition and Communication St.
Louis, MO, USA, Issue , Vol. , pp. , (2012)
8. Gulozer, K, "Cognitive Load Effects of Multiple Modalities in Listening
Instruction and the Gains in Listening Comprehension ", International
Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2011), Issue ,
Vol. , pp. , (2011)
9. Genc,H., Gulozer, K., "Cognitive Load Effects of Instructional Formats and
Presentation Types on Students\\\' L2 Reading Comprehension Performance",
EdMedia 2012:World Conference on Education Media and Technology, (2012)
10. Basal, A., "3rd International Conference on New Trends in Education and Their
Implications", Authoring Tools for Developing the Content in Language
Education, Antalya, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. H. Gülru Yüksel, "IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi", Düzenleme
Kurulu Üyesi, İstanbul, (2012)
Hakemlik
1. Duygu Çandarlı, "The Undergraduate Journal of Languages, Linguistics and
Area Studies, (Devam Ediyor)
2. H. Gülru Yüksel, "International Journal of Educational Administration and
Policy Studies, (Devam Ediyor)
3. H. Gülru Yüksel, "International Online Journal of Educational Sciences, (Devam
Ediyor)
4. Ahmet Başal, "ERR - Educational Research and Reviews, (Devam Ediyor)
5. Ahmet Başal, "e-ijer (e-International Journal of Educational Research), (Devam
Ediyor)
6. H. Gülru Yüksel, "IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (Tamamlandı)
Diğer
1. Kaine Gülözer, "ELT Summer Institute", Amerikan Konsolosluğu, Izmir Yaşar
Üniversitesi, (2012)
205
9.1.2.ELEKTRİK9.1.2.ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
9.1.2.1.Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Balcilar M, Dalkilic A.S, Bolat B., Wongwises S., "Investigation of empirical
correlations on the determination of condensation heat transfer characteristics
during downward annular flow of R134a inside a vertical smooth tube using
artificial intelligence algorithms", Journal of Mechanical Science and Technology ,
Issue 10, Vol. 25, pp. 2683~2701, (2011)
2. Balcilar M, Dalkilic A.S, Suriyawong A, Yiamsawas T., Wongwises S.,
"Investigation of pool boiling of nanofluids using artificial neural networks and
correlation development techniques ", International Communications in Heat and
Mass Transfer, Issue 3, Vol. 39, pp. 424-431, (2012)
3. Balcilar M., Dalkilic A.S, Agra O., Atayılmaz S.O., Wongwises S., "A correlation
development for predicting the pressure drop of various refrigerants during
condensation and evaporation in horizontal smooth and micro-fin tubes",
International Communications in Heat and Mass Transfer, Issue 7, Vol. 39, pp.
937-944, (2012)
4. Amasyalı M.F., Ersoy, O., "A Comparative Review of Regression Ensembles on
Drug Design Datasets", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer
Sciences, Issue 1, Vol. 1, pp. 1102-1033, (2012)
5. O.Altun, S.Albayrak, "Turkish Fingerspelling Recognition System Using
Generalized Hough Transform, Interest Regions, and Local Descriptors", Pattern
Recognition Letters , Issue 13, Vol. 32, pp. 1626/1632, (2011)
6. O.Altun, S.Albayrak, "An evaluation of local interest regions for non-rigid object
class recognition", Expert Systems with Applications-Elsevier, Issue 3, Vol. 39,
pp. 2335-2340, (2012)
7. Guvensan M. Amac, Yavuz A. Gokhan, "On coverage issues in directional sensor
networks: A survey", AD HOC NETWORKS, Issue 7, Vol. 9, pp. 1238-1255, (2011)
8. Taysı Z. C., Yavuz A. G., "Routing protocols for GeoNet : A survey", IEEE
Transactions on Intelligent Transportation Systems, Issue 2, Vol. 13, pp. 939 954, (2012)
9. Özkaynak Fatih, Özer Bedri A., Yavuz Sırma, "Cryptanalysis of A Novel Image
Encryption Scheme Based on Improved Hyperchaotic Sequences ", Optics
Communications, Issue 24, Vol. 285, pp. 4946/4948, (2012)
10. Ömer Aköz, M. Elif Karslıgil, "Traffic Event Classification at Intersections Based
on the Severity of Abnormality ", Machine Vision and Applications , pp. 1-20,
(2011)
11. Göksel Biricik, Banu Diri, Coşkun Sönmez, "Linear Abstract Feature Extraction
for Text Classification", Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer
Sciences, Issue 0, Vol. 20, pp. 1137-1159, (2012)
206
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Özkaynak Fatih, Özer Bedri A., Yavuz Sırma, "Cryptanalysis of Bigdeli algorithm
using Çokal and Solak attack", International Journal of Information Security
Science , Issue 3, Vol. 1, pp. 79-81, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Uslu, E. , Bilgin, G., "Exploiting Locality Based Fourier Transform for ECG
Signal Diagnosis", International Conference on Applied Electronics, pp. 323-326,
(2012)
2. Merve Temizer, Banu Diri, "Automatic Subject-Object-Verb Relation Extraction",
International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and
Applications, Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Cingiz, M. Ö., Diri, B., "Content Mining Of Microblogs", IEEE/ACM International
Conference on Advances in Social Networks , Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Demirkaya S., Balcilar M., "The Contribution of Soft ComputingTechniques for
the Interpretation of Dam Deformation", FIG2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Temur G.T., Balcilar M., Bolat B. , "Fuzzy Expert System For Forecasting Return
Amount In Reverse Logistics", FLINS2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Uslu, E., Bilgin, G., "Exploiting Locality Based Fourier Transform for ECG Signal
Diagnosis", 17th International Conference on Applied Electronics (AE 2012),
Pilsen-Czech Republic, Issue , Vol. , pp. , (2012)
7. Kursun, O. , Sertbas, A. , Aydin, N. , Seker, H. , "Statistical bias and variance of
gene selection and cross validation methods: A case study on hypertension
prediction", 2012 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and
Health Informatics (BHI2012), Issue , Vol. , pp. 616 - 619, (2012)
8. Serbes, G., Aydin, N. , "Embolic doppler ultrasound signal detection using
modified dual tree complex wavelet transform", 2012 IEEE-EMBS International
Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI2012), Issue , Vol. , pp.
945 - 947, (2012)
9. Elena Battini Sonmez, Bulent Sankur, Songul Albayrak, "Classification with
Emotional Faces via a Robust Sparse Classifier", 3rd International Conference on
Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA 2012), (2012)
10. Guvensan, M. A., Yavuz, A. G., Taysi, Z. C., Karsligil, M. E., Celik, E. , "Image
Processing Capabilities of ARM-based Micro-controllers for Visual Sensor
Networks", 9th IEEE/IFIP Intl. Conf. on Embedded and Ubiquitous Computing
(IEEE/IFIP EUC'11), Issue 0, Vol. , pp. 243-248, (2011)
11. M. Amaç Güvensan, A. Gökhan Yavuz, Z. Cihan Tayşi, M. Elif Karslıgil, Esra
Çelik, "Image Processing Capabilities of ARM-based Micro-controllers for Visual
Sensor Networks", 9th IEEE/IFIP International Conference on Embedded and
Ubiquitous Computing, Issue 0, Vol. 0, pp. 243-248, (2011)
12. Z. Cihan Tayşi, A. Gökhan Yavuz, "ETSI compliant GeoNetworking protocol layer
implementation for IVC Simulations", 2012 International Conference on
Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS 2012), pp. 1-5,
(2012)
13. Yavuz Kurt Zeyneb , Yavuz Sırma, "Improvement of the Measurement Update
Step of EKF-SLAM", IEEE 16th International Conference on Intelligent
Engineering Systems INES 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
207
14. Yavuz Kurt Zeyneb , Yavuz Sırma, "A Comparison of EKF, UKF, FastSLAM2.0,
and UKF-based FastSLAM Algorithms", IEEE 16th International Conference on
Intelligent Engineering Systems INES 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
15. Özkaynak Fatih , Özer A. Bedri, Yavuz Sırma, "Analysis of Chaotic Methods for
Compression and Encryption Processes in Data Communication", 20. IEEE
Signal Processing and Communications Applications Conference, (2012)
16. Özkaynak Fatih , Özer A. Bedri, Yavuz Sırma, "Differential Cryptanalysis of
Block Ciphers Based on Randomly Selected Substitution Boxes", 5th
International Conference on Information Security and Cryptology, (2012)
17. Guvensan, M. A. , Yavuz, A. G. , Taysi, Z. C. , Karsligil, M. E. , Celik, E., "Image
Processing Capabilities of ARM-based Micro-controllers for Visual Sensor
Networks", Embedded and Ubiquitous Computing (EUC), 2011 IFIP 9th
International Conference on , 243 - 248, (2011)
18. Tayşi, Z. C. , Yavuz, A. G., "ETSI compliant GeoNetworking protocol layer
implementation for IVC Simulations", 2012 International Conference on
Computer, Information and Telecommunication Systems, pp. 1-5, (2012)
19. Sakarkaya, M., Yanbol, F., Kurt, Z., "Comparison of Several Classification
Algorithms for Gender Recognition from Face Images", IEEE 16th International
Conference on Intelligent Engineering Systems 2012, Issue 16, Vol. 1, pp. , (2012)
20. Kurt-Yavuz, Z., Yavuz, S., "A Comparison of EKF, UKF, FastSLAM2.0, and UKFbased FastSLAM Algorithms", IEEE 16th International Conference on Intelligent
Engineering Systems 2012, Issue 16, Vol. 1, pp. , (2012)
21. Kurt-Yavuz, Z. , Yavuz, S., "Improvement of the Measurement Update Step of
EKF-SLAM", IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering
Systems 2012, Issue 16, Vol. 1, pp. , (2012)
22. H. İrem Türkmen, M. Elif Karsligil, İsmail Koçak, "Assessment of
Videolaryngostroboscopy Images Based on Visible Vessels Of Vocal Folds",
International Conf. of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society,
(2012)
23. Isakova, N. , Basak, S., Sonmez, A.C. , "FPGA design and implementation of a
real-time stereo vision system ", Innovations in Intelligent Systems and
Applications (INISTA), 2012 International Symposium on, Issue , Vol. , pp. 1 - 5,
(2012)
Ulusal Bildiri
1. Bilgin, G. , Uslu, E. , "Hiperspektral Görüntülerin Yerel Ortak-değişinti
Matrisleri Kullanılarak Bölütlenmesi", IEEE 20. Sinyal İşleme ve Uygulamaları
Kurultayı, id: 52, (2012)
2. Cingiz,Ö., Diri, B., "Mikroblog Kullanıcılarının Kategorisazyonu", Sinyal İşleme
ve İletişim Uygulamaları, Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Özkan, F., Diri, B., "Verilen Olay Bilgisinin Coğrafik Olarak Gösterilimi", Sinyal
İşleme ve İletişim Uygulamaları, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Yasdi, M., Diri, B., "Soyut Özellik Çıkarımı İle Yazar Tanıma", Sinyal işleme ve
İletişim Uygulamaları, Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Cem Agan, Banu Diri, "Aritmetik Bir Problemi Anlama ve Çözme: APAÇ", Akıllı
Sistemler ve Yenilikler Uygulamaları, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Biricik, G., "Sınıf Bilgisini Kullanan Boyut İndirgeme Yöntemlerinin Metin
Sınıflandırmadaki Etkilerinin Karşılaştırılması", 20. IEEE Sinyal İşleme ve
İletişim Uygulamaları Kurultayı, Issue , Vol. , pp. , (2012)
208
7. Bilgin, G., Uslu, E., "Hiperspektral Görüntülerin Yerel Ortak-Değişinti Matrisleri
Kullanılarak Bölütlenmesi", 20. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları
Kurultayı (SİU), Muğla-Türkiye , Issue , Vol. , pp. , (2012)
8. Amasyalı M.F., Topçu S, Şen C., "Türkçe Sohbet Robotu", Akıllı Sistemlerde
Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU) , Issue , Vol. , pp. , (2012)
9. Amasyalı M.F., Çetin M., Akbulut C., "Metinlerin Anlamsal Uzayda Temsil
Yöntemlerinin Sınıflandırma Performansına Etkileri", Akıllı Sistemlerde
Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU), Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Amasyalı M.F., Yener Y., Kaplan S.S., "Kelime Yörüngeleri", Sinyal İşleme ve
İletişim Uygulamaları Kurultayı, Issue , Vol. , pp. , (2012)
11. Serbes, G., Sakar, C.O., Kahya, Y., Aydin, N. , "Pulmonary crackle detection
using time-frequency analysis", Signal Processing and Communications
Applications Conference (SIU), Issue , Vol. , pp. 1- 4, (2012)
12. Serbes, G., Kocaturk, M., Gulcur, H.O., Aydin, N. , "Extracellular spike detection
with resonance based signal decomposition", Signal Processing and
Communications Applications Conference (SIU), Issue , Vol. , pp. 1- 4, (2012)
13. Tiryakiler I., Seyahi N, Albayrak S., Sayın K.E., Ergin E., Dağ H., "Veri
Madenciliği Teknikleri ile Böbrek Nakli Geçirmiş Hastalarda Koroner Arter
Kalsifikasyonunun
İncelenmesi",
Tıp
Teknolojileri
Ulusal
Kongresi
TIPTEKNO2011, (2011)
14. Guvensan, M. A., Yavuz, A. G., "Motility-Based Coverage Enhancement in
Directional Sensor Networks", Proc. of the 20th IEEE Conference on Signal
Processing and Communications Applications (SIU'12), Issue , Vol. , pp. , (2012)
15. Camgoz, N.C, Ozturk, R., Guvensan, M. A., Taysi, Z. C., Yavuz, A. G., "Image
Processing Capabilities of New Generation ARM Cores For WMSNs", Proc. of the
20th IEEE Conference on Signal Processing and Communications Applications
(SIU'12), Issue , Vol. , pp. , (2012)
16. Çolak, A., Selçuk, Y.E., "Ontolojilerin Otomatik Olarak Eşleştirilmesi", FEEB
2011 Fırat Üniv. Elektrik-Elektronik Bilgisayar Semp. , Issue , Vol. , pp. 193-198,
(2011)
17. N. Cihan Camgöz, Recep Öztürk, M. Amaç Güvensan, Z. Cihan Tayşi, A. Gökhan
Yavuz, "Image Processing Capabilities of New Generation ARM Cores for
WMSNs", 2012 20th IEEE Signal Processing and Communications Applications
Conference (SIU), Issue 0, Vol. 0, pp. 1-4, (2012)
18. M. Amaç Güvensan, A. Gökhan Yavuz, "Motility-based Coverage Enhancement in
Directional Sensor Networks", 2012 20th IEEE Signal Processing and
Communications Applications Conference (SIU), Issue 0, Vol. 0, pp. 1-4, (2012)
19. Z. Cihan Tayşi, A. Gökhan Yavuz, "ETSI compliant GeoNetworking protocol layer
implementation for NCTUns", 2012 20th IEEE Signal Processing and
Communications Applications Conference (SIU), Issue 0, Vol. 0, pp. 1-4, (2012)
20. Özkaynak Fatih , Özer A. Bedri, Yavuz Sırma, "Kaos Tabanlı Yeni Bir Blok
Şifreleme Algoritması", IV. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, (2011)
21. Tayşi, Z. C. , Yavuz, A. G. ,, "ETSI compliant GeoNetworking protocol layer
implementation for NCTUns", IEEE 20th Signal Processing and Communications
Apllications Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
22. Camgoz, N. C., Ozturk, R., Güvensan, M. A. , Tayşi, Z. C. , Yavuz, A. G., "Image
Processıng Capabılıtıes of New Generatıon Arm Cores For WMSNs", IEEE 20th
Signal Processing and Communications Apllications Conference, Issue , Vol. , pp.
, (2012)
23. H. İrem Türkmen, M. Elif Karsligil, İsmail Koçak, "Videolaringostroboskopi
Görüntülerinden Ses Teli Üzerindeki Damarların Otomatik Olarak
209
Belirlenmesi", Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Issue , Vol. , pp.
, (2012)
24. Melih Ballıkaya, Michael Bez, Şafak Özen, Ozan Özışık, "Akıllı Şebeke Yaklaşımı
- Sosyal Medya ile Enerji Yönetimi", IRENEC 2012 - Uluslararası %100
Yenilenebilir Enerji Konferansı ve Sergisi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
25. Mustafa Sarı, Oya Kalıpsız. , "Yazılım Kalitesinde İnsan Faktörü", Ulusal
Yazılım Mühendisliği Sempozyumu uyms2012, Issue 6, Vol. 1, pp. , (2012)
26. Mustafa Özgür Cingiz, Ahmet Unudulmaz, Oya Kalıpsız, "Farklı Kestirim
Yaklaşımları Kullanılarak Yazılım Projelerindeki Problem Etkilerinin Risk
Yönetiminin Gerçeklenmesi ", Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
uyms2012, Issue 6, Vol. 1, pp. , (2012)
27. Recep Ataş, Oya Kalıpsız, "Servis Tabanlı Yazılım Ürün Hattı Mimarileri
", Fırat Universitesi Elektronik Bilgisayar Sempozyumu, Issue 1, Vol. 1, pp. ,
(2011)
28. İbrahim Zağlı, Güray Yılmaz, Coşkun Sönmez, "Kablosuz Geçici Ağlarda
Yönlendirme Saldırılarının Analizi ve Önlenmesi", 4. Ağ ve Bilgi Güvenliği
Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Banu Diri, "International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and
Applications-INISTA", Technical Program Chair, Trabzon, (2012)
2. Banu Diri, "Akıllı Sistemler ve Uygulamaları-ASYU", Teknik Program Komitesi,
Trabzon, (2012)
3. Banu Diri, "Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı - SIU", Program Kurulu,
Antalya, (2012)
4. Banu Diri, "Fisrt Workshop on Language Resources and Technologies for Turkish
Languages", Program Komitesi, Istanbul, (2012)
5. Banu Diri, "Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu", Program Komitesi
Üyesi, Ankara, (2012)
6. Nizamettin Aydın, "IWW2012 6 th international Image Processing & Wavelet on
Real World Application", Scientific Committee Member, Istanbul, (2012)
7. Nizamettin Aydın, "Third International Conference on Emerging Security
Technologies (EST-2012)", Program Committee Member, Lizbon, (2012)
8. Nizamettin Aydın, "2012 Genetic and Evolutionary Computation Conference
(GECCO-2012)", Program Committee Member, Philadelphia, (2012)
9. M. Amaç Güvensan, "International Conference on IT Applications and
Management 2012 (ITAM-VIII)", Registration Chair, Istanbul, (2012)
10. SIRMA YAVUZ, "Inista 2012", Tutorial Chair, Trabzon, (2012)
Hakemlik
1. Banu Diri, "Pattern Recognition Letters, (Devam Ediyor)
2. Banu Diri, "Journal Neural Computing and Applications, (Devam Ediyor)
3. Banu Diri, "Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences,
(Devam Ediyor)
4. M. Amaç Güvensan, "International Journal of Computer Systems Science and
Engineering, (Tamamlandı)
5. Banu Diri, "Journal of Information Processing Systems, (Devam Ediyor)
6. M. Amaç Güvensan, "Elsevier Ad Hoc Networks, (Devam Ediyor)
7. M. Amaç Güvensan, "Springer Wireless Networks, (Tamamlandı)
210
8. Gokhan Bilgin, "Remote Sensing of Enviroment, (Tamamlandı)
9. Gokhan Bilgin, "IEEE Geoscience and remote Sensing Letters, (Tamamlandı)
10. Gokhan Bilgin, "IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations
and Remote Sensing, (Tamamlandı)
11. Gokhan Bilgin, "Digital Signal Processing, (Tamamlandı)
12. Göksel Biricik, "TJEECS, (Tamamlandı)
13. Mehmet Fatih Amasyalı, "Pattern Recognition Letters, (Devam Ediyor)
14. Mehmet Fatih Amasyalı, "IEEE Transactions on Knowledge and Data
Engineering, (Devam Ediyor)
15. Mehmet Fatih Amasyalı, "Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng & Computer
Scıences, (Devam Ediyor)
16. Mehmet Fatih Amasyalı, "IEEE Intelligent Systems, (Devam Ediyor)
17. Nizamettin Aydın, "IEEE Transactions on Computers, (Tamamlandı)
18. Nizamettin Aydın, "Biomedical Signal Processing and Control, (Tamamlandı)
19. Nizamettin Aydın, "Digital Signal Processing, (Tamamlandı)
20. Nizamettin Aydın, "IEEE Transactions on Information Technology in
BioMedicine, (Tamamlandı)
21. Nizamettin Aydın, "IEEE Transactions on Biomedical Engineering,
(Tamamlandı)
22. Nizamettin Aydın, "International Journal for Numerical Methods in Biomedical
Engineering, (Tamamlandı)
23. Nizamettin Aydın, "Bioinformatics, (Tamamlandı)
24. Nizamettin Aydın, "International Journal of Electronics, (Tamamlandı)
25. M. Amaç Güvensan, "Elsevier Computer Networks, (Devam Ediyor)
26. M. Amaç Güvensan, "IEEE Design & Test of Computers, (Tamamlandı)
27. Veli Hakkoymaz, "Int\'l Journal of Web Applications, (Devam Ediyor)
28. Banu Diri, "G.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (Devam Ediyor)
29. Banu Diri, "YTÜ Mühendislik Dergisi - Sigma, (Devam Ediyor)
30. M. Amaç Güvensan, "Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri, (Tamamlandı)
31. Banu Diri, "International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and
Applications-INISTA, (Devam Ediyor)
32. Banu Diri, "Fisrt Workshop on Language Resources and Technologies for Turkish
Languages, (Devam Ediyor)
33. M. Amaç Güvensan, "8th Intl. Conf. on Wireless and Mobile Communications,
(Tamamlandı)
34. Ziya Cihan Taysi, "2012 IEEE Symposium on Industrial Electronics &
Applications, (Devam Ediyor)
35. Ziya Cihan Taysi, "IEEE Conference on Control, Systems & Industrial
Informatics, (Devam Ediyor)
36. Ziya Cihan Taysi, "2012 IEEE Student Conference on Research and Development,
(Devam Ediyor)
37. Sırma Yavuz, "IEEE/RSJ Int. Conference on Intelligent Robots and Systems,
(Tamamlandı)
38. SIRMA YAVUZ, "Inista 2010, (Tamamlandı)
39. Banu Diri, "Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu-ASYU,
(Devam Ediyor)
40. Banu Diri, "Sinyal İşleme ve Uygulamaları-SIU, (Devam Ediyor)
41. Banu Diri, "Ulusal Yazılım Mimarileri Konferansı-UYMK, (Devam Ediyor)
42. Banu Diri, "Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu-UYMS, (Devam Ediyor)
43. Banu Diri, "ELECO, (Devam Ediyor)
211
Diğer
1. Sırma Yavuz, M. Fatih Amasyalı, Muhammet Balcılar, Erkan Uslu, Feruz
Davletov, "RoboCup IranOpen 2012, Rescue Virtual Robot League, Team
YILDIZ", Iranian RoboCup National Committee, Tahran-İran, (2012)
2. Diri, B., "Teknogirişim Sermayesi Desteği", Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Ankara, (2012)
3. Sırma Yavuz, M. Fatih Amasyalı, Muhammet Balcılar, Erkan Uslu, Feruz
Davletov, "RoboCup 2012, RoboCupRescue : Rescue Robot League, Team Yıldız",
The RoboCup Federation, Meksika, (2012)
9.1.2.2.Elektrik Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Uzunoğlu M., Erdinç O., "The importance of detailed data utilization on the
performance evaluation of a grid-independent hybrid renewable energy system ",
International Journal of Hydrogen Energy, Issue 20, Vol. 36, pp. 12664-126,
(2011)
2. Mehmet Uzunoğlu, Yük. Müh. Ozan Erdinç, "Optimum design of hybrid
renewable energy systems: Overview of different approaches", Renewable and
Sustainable Energy Reviews, Issue 3, Vol. 16, pp. 1412-1425, (2012)
3. Mehmet Uzunoğlu, Yük. Müh. Ozan Erdinç, Onur Elma, Y.Doç. Uğur Savaş
Selamoğulları, Y.Doç. Bülent Vural, Enes Uğur, "Experimental performance
assessment of an online energy management strategy for varying renewable
power production suppression", International Journal of Hydrogen Energy, Issue
6, Vol. 37, pp. 4737-4748, (2012)
4. Mehmet Uzunoğlu, Ali Rıfat Boynueğri, Y.Doç. Bülent Vural, Uzman Akın
Taşcıkaraoğlu, Y.Doç. Recep Yumurtacı, "Voltage regulation capability of a
prototype Static VAr Compensator for wind applications", Applied Energy, Issue
0, Vol. 93, pp. 422-431, (2012)
5. Mehmet Uzunoğlu, Uzman Akın Taşcıkaraoğlu, Y.Doç. Bülent Vural, "The
assessment of the contribution of short-term wind power predictions to the
efficiency of stand-alone hybrid systems", Applied Energy, Issue 0, Vol. 94, pp.
156-165, (2012)
6. Mehmet Uzunoğlu, Yük. Müh. Ozan Erdinç, "A new perspective in optimum
sizing of hybrid renewable energy systems: Consideration of component
performance degradation issue", International Journal of Hydrogen Energy, Issue
14, Vol. 37, pp. 10479-104, (2012)
7. Yağcitekin B. , Güler Ö. , Çali Ü., "Energy Management Strategy for Wind Power
Plant Based on Energy Storage and Wind Power Prediction", Energy Sources Part
B: Economics, Planning, and Policy, Issue 2, Vol. 7, pp. 152-161, (2012)
8. Güney İ., Kılıç O., Acarkan B., Ay S., "Cost Analysis for FGD Units of Coal-Fired
Power Plants: A Case Study in Turkey ", Energy Education Science And
Technology, Part A: Energy Science and Research , Issue 2, Vol. 28, pp. 983-994,
(2012)
9. Dursun E., Acarkan B., Kılıç O., "Modeling of Hydrogen Production with a StandAlone Renewable Hybrid Power System ", International Journal of Hydrogen
Energy , Issue 4, Vol. 37, pp. 3098-3107, (2012)
212
10. Onur Elma, Ugur S. Selamogullari, "A comparative sizing analysis of a renewable
energy supplied stand-alone house considering both demand side and source side
dynamics", Applied Energy, Issue 96, Vol. , pp. 400-408, (2012)
11. Ercan İZGİ, Ahmet Öztopal , Bihter Yerli, Meteoroloji Yüksek Müh.Mustafa
Kemal Kaymak, Ahmet Duran Şahin, "Short–mid-term solar power prediction by
using artificial", Solar Energy, Issue 2, Vol. 86, pp. 725-733, (2012)
12. Karakas A., Kocatepe C., Fangxing Li, "Using Learning Automata for Multiobjective Generation Dispatch Considering Cost, Voltage Stability and Power
Losses", Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences, Issue 6,
Vol. 19, pp. 913-927, (2011)
13. Hacı Bodur, Sevilay Çetin, "Design and Simulation of a Fully Soft-Switched and
Bridgeless Power Factor Correction Circuit", Electronics World, Issue 1917, Vol.
118, pp. 18-22, (2012)
14. Enes Ugur, Ozan Erdınc, Onur Elma, Mehmet Uzunoglu, Ugur Savas
Selamogulları, Bulent Vural, Ali Rifat Boynuegrı, Serkan Dusmez, "Experimental
performance assessment of an online energy management strategy for varying
renewable power production suppression", International Journal of Hydrogen
Energy, Issue 6, Vol. 37, pp. 4737-4748, (2012)
15. Boynuegri A.R., Vural B., Tascikaraoglu A., Uzunoglu M., Yumurtacı R., "Voltage
Regulation Capability of a Prototype Static VAr Compensator for Wind
Applications", Applied Energy, Issue , Vol. 93, pp. 422-431, (2012)
16. Tascikaraoglu A., Uzunoglu M., Vural B., "The Assessment of the Contribution of
Short-Term Wind Power Predictions to the Efficiency of Stand-Alone Hybrid
Systems", Applied Energy, Issue , Vol. 94, pp. 156-165, (2012)
Ulusal Hakemli Dergi
Dergi
1. Özçıra S., Bekiroğlu N., Şenol İ., Ayçiçek E., "Sürekli Mıknatıslı Senkron
Motorlarda Doğrudan Moment Kontrolünün İncelenmesi ve Benzetim
Çalışmasının Gerçekleştirilmesi ", Elektrik Mühendisleri Odası Bilimsel Dergisi,
Issue 3, Vol. 2, pp. 1-5, (2012)
Uluslararası
Uluslararası Bildiri
1. Kocatepe, C., Kumru, C.F., Öztürk, T., "Analysis of Eccentric Axial High Voltage
Underground Cable", ELECO 2011, Issue 7, Vol. 1, pp. 341-344, (2011)
2. Arıkan, O., Kumru, C. F., Kocatepe, C., "Measurement of the Dielectric
Performance of An Instrument Transformer At Different Voltage and
Frequencies", International Conference on High Voltage Engineering and
Application (ICHVE 2012), pp. 451-454, (2012)
3. Kocatepe C., Arikan O., Kumru C.F., Erduman A., Umurkan N., "Electric Field
Measurement And Analysis Around A Line Model At Different Voltage Levels",
International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE
2012), Issue , Vol. , pp. 42-45, (2012)
4. Tufan Giroğlu, Ali Durusu, Ali Erduman, Recep Yumurtacı, Muğdeşem
Tanrıöven, " Evaluation of Wind Power Potential and Economic Analysis for
Çatalca in Marmara Region", NURER, III. International Conference on Nuclear
and Renewable Energy Resources, Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Bodur H., Cetin S., Yanik G., "Fully soft switched and high power factor AC-DC
converter", Power Electronics, Machines and Drives (PEMD2012), pp. 1-6, (2012)
213
6. Elma, O., Selamogullari, U.S., "Investigation of Cost Reduction in Residential
Electricity Bill using Electric Vehicle at Peak Times", 6th Global Conference on
Power Control and Optimization, Issue , Vol. , pp. , (2012)
7. Elma O., Selamogullari U.S. , "Investigation of CO2 Emission Reduction with
Renewable Energy Use in Residential House", 6th International Ege Energy
Symposium & Exhibition, Issue , Vol. , pp. , (2012)
8. Elma O., Selamogullari, U. S.,, "The Effect of Inverter Efficiency on Stand-alone
Residential PV System Sizing", Eleco 2011, Issue , Vol. , pp. , (2011)
9. E. Ugur, S. Dusmez, B. Vural, M. Uzunoglu, "Implementation of a reliable load
sharing strategy between battery and ultra-capacitor on a prototype electric
vehicle", Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC), pp. 1-4,
(2012)
10. B. Vural, C.S. Edrington, "Ultra-capacitor based pulse power management in
electrical ships", Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC),
Issue , Vol. , pp. 1-5, (2012)
11. Tufan Giroğlu, Ali Durusu, Ali Erduman, Recep Yumurtacı, Muğdeşem
Tanrıöven, "Evaluation of Wind Power Potential and Economic Analysis for
Çatalca in Marmara Region", NURER, III. International Conference on Nuclear
and Renewable Energy Resources , Issue , Vol. , pp. , (2012)
12. Ismail Nakir, Ali Durusu, Enes Ugur, Muğdeşem Tanrıöven,, "Performance
Assessment of MPPT Algorithms for Vehicle Integrated Solar Systems", 2nd
IEEE-International Energy Conference and Exhibition (EnergyCon2012), (2012)
13. Akın B., "Comparison Of Conventional And Interleaved Pfc Boost Converters For
Fast And Efficient Charge Of Li-İon Batteries Used İn Electrıcal Cars", ICPES
2012, Issue , Vol. 13, pp. 499-504, (2012)
14. Akın B., "Solar Water Heater Wıth Solar Powered Boıler ", EWRES 2012, Issue ,
Vol. , pp. 1-6, (2012)
15. A. Bozkurt, C. Kocatepe, B. Kekezoğlu, O. Arıkan, E. İşen, "The Effect of Blade
Size on Wind Turbine Performance", International Conference On Renewable
Energy Utilization (ICREU-2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
16. A. Bozkurt, C. Kocatepe, O. Arıkan, B. Kekezoğlu, E. İşen, "Influence of
Harmonics on a Grid Connected Wind Farm System Under Variable Wind Speed
Conditions", International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources
(NURER 2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
17. E. İşen, A. Bozkurt, C. Kocatepe, O. Arıkan, B. Kekezoğlu, "Modeling and Control
of a Wind Turbine with a Permanent Magnet Synchronous Generator",
International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources (NURER
2012), (2012)
18. Elma, O. and Selamoğulları, U.S., "The Effect of Inverter Efficiency on Standalone Residential PV System Sizing", ELECO\\2011 7th International
Conference on Electrical and Elektronics Engineering Venue, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
19. Elma, O. and Selamoğulları U.S., "Investigation of CO2 Emission Reduction with
Renewable Energy Use in Residential House", 6th International Ege Energy
Symposium & Exhibition, Issue , Vol. , pp. , (2012)
20. Elma, O. and Selamoğulları U.S., "Investigation of Cost Reduction in Residential
Electricity Bill Using Electric Vehicle at Peak Times", 6th Global Conference on
Power Control and Optimization, Issue , Vol. , pp. , (2012)
21. Arikan O., Kumru C.F., Kocatepe C., "Measurement of the Dielectric Performance
of An Instrument Transformer At Different Voltage and Frequencies",
214
International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE
2012), (2012)
22. Kocatepe C., Arikan O., Kumru C.F., Erduman A., Umurkan N., "Electric Field
Measurement And Analysis Around A Line Model At Different Voltage Levels",
International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE
2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
23. Kocatepe, C., Kumru, C.F., Öztürk, "Analysis of Eccentric Axial High Voltage
Underground Cable", ELEC0 2011, Issue 7, Vol. 1, pp. 341-344, (2011)
24. E. İşen, A. Bozkurt, C. Kocatepe, O. Arıkan, B. Kekezoğlu, "Modeling and Control
of a Wind Turbine with a Permanent Magnet Synchronous Generator",
International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources (NURER
2012), (2012)
25. A. Bozkurt, C. Kocatepe, O. Arıkan, B. Kekezoğlu, E. İşen, "Influence of
Harmonics on a Grid Connected Wind Farm System Under Variable Wind Speed
Conditions", International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources
(NURER 2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
26. A. Bozkurt, C. Kocatepe, B. Kekezoğlu, O. Arıkan, E. İşen, "The Effect of Blade
Size on Wind Turbine Performance", International Conference on Renewable
Energy Utilization (ICREU 2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
27. Ismail Nakir, Ali Durusu, Enes Ugur, Muğdeşem Tanrıöven, "Performance
Assessment of MPPT Algorithms for Vehicle Integrated Solar Systems", 2nd
IEEE-International Energy Conference and Exhibition (EnergyCon2012), Issue ,
Vol. , pp. , (2012)
28. E. İşen, A. Bozkurt, C. Kocatepe, O. Arıkan, B. Kekezoğlu, "Modeling and Control
of a Wind Turbine with a Permanent Magnet Synchronous Generator",
International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources (NURER
2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
29. A. Bozkurt, C. Kocatepe, O. Arıkan, B. Kekezoğlu, E. İşen, "Influence of
Harmonics on a Grid Connected Wind Farm System Under Variable Wind Speed
Conditions", International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources
(NURER 2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
30. A. Bozkurt, C. Kocatepe, B. Kekezoğlu, O. Arıkan, E. İşen, "The Effect of Blade
Size on Wind Turbine Performance", International Conference on Renewable
Energy Utilization (ICREU 2012), Issue , Vol. , pp. 435-439, (2012)
31. Arikan O., Kumru C.F., Kocatepe C., "Measurement of the Dielectric Performance
of An Instrument Transformer At Different Voltage and Frequencies",
International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE
2012), (2012)
32. Kocatepe C., Arikan O., Kumru C.F., Erduman A., Umurkan N., "Electric Field
Measurement And Analysis Around A Line Model At Different Voltage Levels",
International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE
2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
33. Mese, E., Yasa, Y., Akca, H., Aydeniz, M. G., Garip, M. , "A new electric accessory
drive system for hybrid electric vehicles", Energy Conversion Congress and
Exposition (ECCE), 2012 IEEE, Issue , Vol. , pp. 1909- 191, (2012)
34. Çetın,S., Bodur,H., Yanık,G, "A New Fully Soft Switched Boost Converter",
EPQU 2011, Issue , Vol. , pp. 1-5, (2011)
35. E. Ugur, S. Dusmez, B. Vural, M. Uzunoglu, "Implementation of a reliable load
sharing strategy between battery and ultra-capacitor on a prototype electric
vehicle", IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC12), pp.
1-4, (2012)
215
36. I. Nakir, A. Durusu, E. Ugur, and M. Tanrioven, "Performance Assassment of
MPPT Algorithms for Vehicle Integrated Solar Systems", IEEE International
Energy Conference & Exhibition (ENERGYCON 2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
37. A. Bozkurt, C. Kocatepe, B. Kekezoğlu, O. Arıkan, E. İşen, "The Effect of Blade
Size on Wind Turbine Performance", International Conference on Renewable
Energy Utilization (ICREU 2012), Issue , Vol. , pp. 435-439, (2012)
38. A. Bozkurt, C. Kocatepe, O. Arıkan, B. Kekezoğlu, E. İşen, "Influence of
Harmonics on a Grid Connected Wind Farm System Under Variable Wind Speed
Conditions", International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources
(NURER 2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
39. E. İşen, A. Bozkurt, C. Kocatepe, O. Arıkan, B. Kekezoğlu, "Modeling and Control
of a Wind Turbine with a Permanent Magnet Synchronous Generator",
International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources (NURER
2012), (2012)
40. Ayaz, M.; Tezcan, M.; Yilmaz, K.; Mese, E. , "Magnetic Coupling Effect of a PM
Synchronous Machine Having Concentrated Windings", Power Electronics,
Machines and Drives (PEMD 2012), 6th IET International Conference, (2012)
41. Mese, E.; Tezcan, M.; Ayaz, M.; Yasa, Y.; Yilmaz, K. , "Design considerations for
dual winding permanent magnet synchronous machines ", Energy Conversion
Congress and Exposition (ECCE), 2012 IEEE, Issue , Vol. 0, pp. , (2012)
Ulusal Bildiri
1. Bünyamin Yağcitekin, Mehmet Uzunoğlu, Arif Karakaş, "Elektrikli Araçların
Şarjı ve Dağıtım Sistemi Üzerine Etkileri", Elektrik Elektronik Bilgisayar
Sempozyumu (FEEB 2011) , Issue , Vol. , pp. , (2011)
2. Bodur, H., Akboy, E., Aksoy, İ., , "Tek Aşamalı Güç Faktörü Düzeltme
Devrelerinin İncelenmesi", Elektrik- Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu,
Elazığ, Issue , Vol. , pp. 168-172, (2011)
3. Erduman,A., Kekezoğlu,B., Durusu A., Tanrıöven M., "Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarından 500 kW'a Kadar Lisanssız Enerji Üretimi ve Fizibilite Analizi",
Elektrik-Elektronik Bilgisayar Sempozyumu, Issue , Vol. 0, pp. 122-126, (2011)
4. Elma,O., Selamoğulları, U. S., Nakir İ., Tanrıöven, M., " Yeşil Binalar İçin Net
Sıfır Enerjili Aydınlatma Sistemi Tasarımı Ve Ekonomik Analizi", Çevre-Tasarım
Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
5. Ali Erduman, Bedri Kekekzoğlu, Ali Durusu, Muğdeşem Tanrıöven ,
"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından 500 kW'a Kadar Lisanssız Enerji Üretimi
ve Fizibilite Analizi", FEEB, Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik-Bilgisayar
Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. 122-126, (2011)
6. Yağcitekin B., Uzunoğlu M., Karakaş A., "Elektrikli Araçların Şarjı ve Dağıtım
Sistemi Üzerine Etkileri", Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu
FEEB 2011, Issue , Vol. , pp. , (2011)
7. Turan M.T., Ateş Y., Gökalp E., Uzunoğlu M., Yumurtacı R., Karakaş A.,
"Geleneksel Bir Ring Şebekenin Akıllı Şebeke Altyapısına Uygun Hata Analizi Ve
Röle Koordinasyonu", Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu FEEB
2011, Issue , Vol. , pp. , (2011)
8. AKIN B., "Elektrikli Arabalarda Kullanılan Li-İon Akülerin Tek Fazdan Hızlı Ve
Verimli Şarjı İçin Güç Faktörü Düzeltmeli Dual Boost Dönüştürücü ", ElektrikElektronik- Bilgisayar Sempozyumu, Issue 1, Vol. 1, pp. 163-167, (2011)
9. A. Erduman, B. Kekezoglu, A. Durusu, M.Tanrıöven, "Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarınından 500 Kwa Kadar Lisanssız Enerji Üretimi Ve Fizibilite
216
Analizi", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Sempozyumu (FEEB 2011), pp. 122-126,
(2011)
10. Elma,O., Selamoğulları, U. S., Nakir İ. ve Tanrıöven, M., "Yeşil Binalar İçin Net
Sıfır Enerjili Aydınlatma Sistemi Tasarımı Ve Ekonomik Analizi", Çevre-Tasarım
Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
11. Ali Erduman, Bedri Kekezoğlu, Ali Durusu, Muğdeşem Tanrıöven, "Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarından 500 kW'a Kadar Lisanssız Enerji Üretimi ve Fizibilite
Analizi", Elektrik-Elektronik Bilgisayar Sempozyumu, Issue , Vol. 1, pp. 122-126,
(2011)
12. Bodur, H., Akboy, E., Aksoy, İ., "Tek Aşamalı Güç Faktörü Düzeltme
Devrelerinin İncelenmesi", Elektrik- Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, pp.
168-172, (2011)
13. Taşcıkaraoğlu A.ve Uzunoğlu M., "Dalgacık dönüşümü ve yapay sinir ağları ile
rüzgar hızı tahmini", Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu (FEEB
2011), (2011)
Kitap
1. Adem Ünal, "Çözümlü Elektrik Devre Problemleri Cilt:3, Birsen Yayınevi,
İstanbul, (2011)
Hakemlik
1. Arif Karakaş, "European Transactions on Electrical Power (ETEP), (Devam
Ediyor)
2. Arif Karakaş, "Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng & Computer Scıences
(TJEECS), (Devam Ediyor)
3. Burak Akın, "Modeling and Distortion Behavior Analysis of General Pulse-Width
Modulated Zeta PFC Converter Operating in Continuous Conduction Mode,
(Tamamlandı)
4. Erkan Meşe, "IEEE Trans. On Industry Applications, (Devam Ediyor)
5. Erkan Meşe, "IEEE Trans. on Power Electronics, (Devam Ediyor)
6. Erkan Meşe, "Tubitak Journal, (Devam Ediyor)
7. Erkan Meşe, "IET Power Electronics, (Devam Ediyor)
8. Bülent Vural, "International Journal of Hydrogen Energy, (Devam Ediyor)
9. Bülent Vural, "IEEE Transactions on Industrial Electronics, (Devam Ediyor)
10. Bülent Vural, "IEEE Transactions on Vehicular Technology, (Devam Ediyor)
11. Bülent Vural, "IEEE Transactions on Power Systems, (Devam Ediyor)
12. Ali Durusu, "IET Renewable Power Generation/Renewable Energy/Reviewer,
(Devam Ediyor)
13. Selin Özçıra, "IEEE Transactions on Industrial Electronics, (Devam Ediyor)
14. Selin Özçıra, "Scientific Research and Essays, (Tamamlandı)
15. Selin Özçıra, "International Conference on Intelligent Computing, (Tamamlandı)
16. Ercan İZGİ, "ELECO 2012, (Tamamlandı)
217
9.1.2.3.Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Makal S., Kizilay A., "Computation of the Scattered Fields from a Dielectric
Object Buried in a Medium with a Periodic Surface by a Decomposition Method",
IET Microwaves Antennas and Propagation, Issue 14, Vol. 5, pp. 1703-1709,
(2011)
2. Turk A.S., Yucedag O.M., "Parametric Analysis of Flare Edge Rolling Throat
Bending and Asymmetric Flare Effects for H-plane Horn Radiator", International
Journal of Electronics and Communications, Issue 4, Vol. 66, pp. 297-304, (2012)
3. Yucedag O.M., Turk A.S., "Parametric Design of Open Ended Waveguide Array
Feeder with Reflector Antenna for Switchable Cosecant-Squared Pattern",
Applied Computational Electromagnetics Society (ACES) Journal, Issue 8, Vol.
27, pp. 668-675, (2012)
4. Vural, R.A., Yildirim, T., Kadioglu, T., Basargan, A., "Performance Evaluation of
Evolutionary Algorithms for Optimal Filter Design", IEEE Transactıons On
Evolutıonary Computatıon, Issue 1, Vol. 16, pp. 135-147, (2012)
5. Vural R.A., Yildirim T, "Analog Circuit Sizing via Swarm Intelligence", AEÜ
International Journal of Electronics and Communications, Vol. 66, pp. 732-740,
(2012)
6. Tural Polat N., Yavuz O., Tavsanoğlu V., "Efficient Simulation of Time-Derivative
Cellular Neural Networks ", IEEE Transactions on Circuits and Systems I:
Regular Papers, Issue 11, Vol. 59, (2012)
7. Fikret Tokan, Filiz Gunes, Bahattin Turetken, Koray Surmeli, "A Simple
Synthesis of a High Gain Planar Array Antenna for Volume Scanning Radars",
The Applied Computational Electromagnetics Society, Issue 3, Vol. 27, pp. 271277, (2012)
8. Güneş F., Özkaya U., "Multiobjective FET modeling using particle swarm
optimization based on scattering parameters with Pareto optimal analysis",
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences , Issue 3, Vol. 20,
pp. 353-365, (2012)
9. Özkaya U., Güneş F., "A modified particle swarm optimization algorithm and its
application to the multiobjective FET modeling problem", Turkish Journal of
Electrical Engineering & Computer Sciences, Issue 2, Vol. 20, pp. 263-271, (2012)
10. Tokan F., Güneş F., Türetken B., Sürmeli K., "A Simple Synthesis of a High Gain
Planar Array Antenna for Volume Scanning Radars", ACES JOURNAL, Issue 3,
Vol. 27, pp. 271-277, (2012)
11. Mehmet Sağbaş, Umut Engin Ayten, Herman Sedef, Muhammed Köksal, "Reply
to comment on “Electronically tunable floating inductance simulator”", AEU International Journal of Electronics and Communications , Issue 1, Vol. 66, pp.
86-88, (2012)
12. Muhammed Köksal, Umut Engin Ayten, Mehmet Sağbaş, "Realization of New
Mutually Coupled Circuit Using CC-CBTAs ", Circuits Systems and Signal
Processing , Issue 2, Vol. 31, pp. 435-446, (2012)
13. Umut Engin Ayten, Mehmet Sağbaş, Herman Sedef, "Electronically tunable
sinusoidal oscillator circuit with current and voltage outputs", International
Journal of Electronics, Issue 8, Vol. 99, pp. 1133-1144, (2012)
14. Umut Engin Ayten, Mehmet Sağbaş, Norbert Herencsar, Jaroslav Koton, "Novel
Floating General Element Simulators Using CBTA", Radioengineering, Issue 1,
Vol. 21, pp. 11-19, (2012)
218
15. Serdar Y., Toker O., Arslan N., Sedef H., "Optimal in vitro realization of pulsatile
coronary artery flow waveforms using closed-loop feedback algorithms with
multiple flow control devices", Turkish journal of electrical engineering and
computer sciences, Issue 6, Vol. 20, pp. 1006-1030, (2012)
16. Polat, S.N.T. , Yavuz, O. ; Tavsanoglu, V., "Efficient Simulation of TimeDerivative Cellular Neural Networks ", Circuits and Systems I: Regular Papers,
IEEE Transactions on, Issue 11, Vol. 59, pp. 2638-2645, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Dinc, S., Bal, A., "A Statistical Approach For Multi-Class Target Detection",
Complex Adaptive Systems, Chicago, USA, Issue , Vol. , pp. , (2011)
2. Makal, S., Kizilay, A., "Time domain analysis of ultra-wide band radar signals
scattered by buried objects ", 13th International Radar Symposium IRS-2012,
Issue , Vol. , pp. 254-257, (2012)
3. Kizilay, A., Makal S., "Calculation of TMz scattering from a conductive object
buried in a grounded lossy medium ", 2012 IEEE International Conference on
Ultra-Wideband, Issue , Vol. , pp. 528 - 531, (2012)
4. Demirel, S.,Güneş,F., Torpi,H., "Particle Swarm Intelligence Use in Feasible
Design Target Space of a Microwave Transistor for a Wide-Band Output-Stage
Requirements", IEEE International Conference on Ultra Wideband, Issue 3, Vol.
1, pp. 86-90, (2012)
5. Yucedag, O.M., Senturk, D., Turk, A.S., "Parametric Analysis of Open-ended
Waveguide Array Feeder for Cosecant-Squared And Pencil Beam Pattern", 5th
Microwave and Radar Week (MIKON 2012), Issue 1, Vol. 1, pp. , (2012)
6. Turk, A.S., Keskin, A.K., "Ultra Wide Band TEM Horn Antenna Designs for
Ground Penetrating Impulse Radar", IEEE International Conference on
Ultrawide Band (ICUWB 2012), Issue 1, Vol. 1, pp. , (2012)
7. Turk, A.S., Keskin, A.K., İlarsan M., "Partially Dielectric Loaded TEM and
Ridged Horn Antenna Designs for Ultra Wide Band Ground Penetrating Radar
Systems", International Conference on Noise Radar Technology (NRT 2012), Vol.
1, (2012)
8. Yildiz, N., Cesur, E., Tavsanoglu, V., "Demonstration of The Second Generation
Real-Time Cellular Neural Network Processor: RTCNNP-v2", International
Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their Applications, pp. 1-2, (2012)
9. Cesur, E.,Yildiz, N.,Tavsanoglu, V., "Demo: An Improved FPGA Implementation
of CNN Gabor-Type Filters", International Workshop on Cellular Nanoscale
Networks and their Applications (CNNA), Issue , Vol. , pp. 1-2, (2012)
10. Tavşanoğlu, V. Tural Polat, N., "2nd Order 2-D Spatial Filters and Cellular
Neural Network Implementations", 13th International Workshop on Cellular
Nanoscale Networks and their Applications, Issue , Vol. , pp. , (2012)
11. Elitas, M., Yavuz, O., Erkmen, B., "Field Programmable Gate Array
implementation of Conic Section Function Neural Network: An alternative to
analog CSFNN circuitry", INES 2012 IEEE 16th International Conference on
Intelligent Engineering Systems, Issue , Vol. , pp. 135-138, (2012)
12. Saatci-Ayten, T., Ayten, U.E., Yavuz,O., Ozyilmaz, L., "The Feature Extraction
and Classification of Maternal Cigarette-smoking Signatures by Euclidean
Distance Method and Alternative Neural Networks", The Biomedical Engineering
conference 2012, Issue 9, Vol. , pp. 565-568, (2012)
13. Nurhan Turker Tokan, Fikret Tokan, Andrea Neto, "Comparison of Pulse
Distortion Properties for UWB Antennas", IEEE International Symposium on
219
Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting,
(2012)
14. Fikret Tokan, Nurhan Turker Tokan, Andrea Neto, "The Planar Lateral Wave
Antenna", IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and
USNC-URSI National Radio Science Meeting, Issue , Vol. , pp. , (2012)
15. Tokan F., Türker Tokan N., Neto A., "The Planar Lateral Wave Antenna", IEEE
International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI
National Radio Science Meeting, Issue , Vol. , pp. , (2012)
16. Türker Tokan N., Tokan F., Neto A., , "Comparison of Pulse Distortion Properties
for UWB Antennas", IEEE International Symposium on Antennas and
Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
17. Ö. Çetin, H. Nazlı, R. Gürcan, H. Öztürk, H. Güneren, Y. Yelkovan, M. Çayır, H.
Çelebi, H. P. Partal, "An Experimental Study of High Precision TOA based UWB
Positioning Systems", IEEE 2012 International Conference on Ultra-Wideband
(ICUWB2012), Issue , Vol. , pp. 357 - 361, (2012)
18. Keskin, A.K., Partal, H.P., "An UWB High-Q Bandpass Filter with Wide
Rejection Band using Defected Ground Structures", IEEE 2012 International
Conference on Ultra-Wideband (ICUWB2012), Issue , Vol. , pp. 99 - 102, (2012)
19. Partal, H.P., "A low cost sniff testing method for RF/Microwave products", IMAPS
Advanced Technology Workshop and Tabletop Exhibition on RF and Microwave
Packaging, Issue , Vol. , pp. , (2012)
20. Güneş, F., Keskin, A. K., Demirel, S., "Genetic Algorithm Applied to Microstrip
Implementation of Matching Circuits for a UWB Low-Noise Amplifier", 2012
IEEE International Conference on Ultra-Wideband, Issue , Vol. , pp. 241 - 245,
(2012)
21. Demirel, S., Güneş, F., Torpi H., "Particle Swarm Intelligence Use in Feasible
Design Target Space of a Microwave Transistor for a Wide-Band Output-Stage
Requirements", 2012 IEEE International Conference on Ultra-Wideband, Issue ,
Vol. , pp. 246 - 250, (2012)
22. Mahouti, P., Güneş, F., Demirel, S., "Honey-Bees Mating Algorithm Applied to
Feasible Design Target Space for a Wide-Band Front-End Amplifier", 2012 IEEE
International Conference on Ultra-Wideband, Issue , Vol. , pp. 251 - 255, (2012)
23. Demirel, S., Güneş, F., "Performance Sensitivities of a Microstrip Amplifier Using
Adjoint Network Method", 2012 IEEE International Conference on UltraWideband, Issue , Vol. , pp. 256 - 259, (2012)
24. Nesil, S., Güneş, F., Kaya G., "Analysis and Design of X-Band Reflectarray
Antenna using 3-D EM-Based Artificial Neural Network Model", 2012 IEEE
International Conference on Ultra-Wideband, Issue , Vol. , pp. 532 - 536, (2012)
25. Umut E. Ayten, Revna Acar Vural, "Low-pass filter approximation with
evolutionary techniques", Electrical and Electronics Engineering (ELECO), 2011
7th International Conference on, Bursa, TURKEY, Issue , Vol. , pp. II-125 - ,
(2011)
26. Mehmet Sagbas, Umut E. Ayten, Norbert Herencsar, Shahram Minaei, "Voltagemode multiphase sinusoidal oscillators using CBTAs", 35th International
Conference on Telecommunications and Signal Processing-TSP-2012, Prague,
Czech Republic, Issue , Vol. , pp. 421- 425, (2012)
27. Tugba Saatci Ayten, Umut E. Ayten, Oguzhan Yavuz, Lale Ozyilmaz, "The
Feature Extraction and Classification of Maternal Cigarette-Smoking Signatures
by Euclidean Distance Method and Alternative Neural Networks", The Ninth
220
IASTED International Conference on Biomedical Engineering (BioMed 2012),
Innsbruck, Austria, (2012)
28. Şengör, T, "Inflective Nano Guiding of Waves in Atomic Structures", 9th
International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies,NN12, 3-6 July
2012; Thessaloniki, Greece, Issue , Vol. , pp. , (2012)
29. Şengör, T., "The Interaction of Electromagnetic Waves from Sheets of Spherical
Nano-Elements Meshed on Concentric Spherical Shells", 32nd Progress in
Electromagnetics Research Symposium, PIERS2012, 19-23 August 2012, Moscow,
Russia, Issue , Vol. , pp. , (2012)
30. Şengör, T., "Quantum Electrodynamical Interaction Mechanisms in Simple
Atoms", 32nd Progress in Electromagnetics Research Symposium, PIERS2012,
19-23 August 2012, Moscow, Russia, Issue , Vol. , pp. , (2012)
31. Şengör, T., "Inflective Nano-Antenna", 32nd Progress in Electromagnetics
Research Symposium, PIERS2012, 19-23 August 2012, Moscow, Russia, (2012)
32. Çınar, C., Şengör, T., "Gold Nanoparticles Chain Waveguide with Enhanced
Transmission Method and Spectral Coding", 32nd Progress in Electromagnetics
Research Symposium, PIERS2012, 19-23 August 2012, Moscow, Russia, (2012)
33. Şengör, T., "Bio-Electrodynamic Equivalent Model Of Human Brain Activity",
International Summer School and Workshop on Brain Dynamics, Institute of
Theoretical and Applied Physics (ITAP), 23-28 July 2012, Marmaris, Türkiye,
(2012)
34. Şengör, T., "Topological Scattering Model for Unified Particle Interactions",
International Summer School and Conference on High Energy Physic: Standard
Model and Beyond, Belek, Antalya, Turkey, 28 Agu - 8 Sep 2012, (2012)
35. Delican, Y., Özyılmaz, L., Yıldırım, T., "Evolutionary Algorithms Based RBF
Neural Networks For Parkinson s Disease Diagnosis", ELECO 2011 7th
International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Issue , Vol. ,
pp. 290-2, (2011)
36. Saatçi Ayten, T., Ayten, U.E., Yavuz, O., Özyılmaz, L., "The Feature Extraction
and Classification of Maternal Cigarette-Smoking Signatures by Euclidean
Distance Method and Alternative Neural Networks", The Ninth IASTED
International Conference on Biomedical Engineering (BioMed 2012), pp. 565- 568,
(2012)
37. Elitas M., Yavuz O., Erkmen B., "Field Programmable Gate Array
Implementation of Conic Section Function Neural Network: An Alternative to
Analog CSFNN Circuitry", INES 2012 IEEE 16th International Conference on
Intelligent Engineering Systems, Issue , Vol. , pp. 135-138, (2012)
38. Gulum, T.O. , Erdogan, A.Y. , Yildirim, T. , Durak Ata, L., "Parameter extraction
of FMCW modulated radar signals using Wigner-Hough transform", 2011 IEEE
12th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics
(CINTI), Issue , Vol. , pp. 465-468, (2011)
39. Tavsanoglu, V. , "On the teaching of the axiomatics of physical systems ", Circuits
and Systems (ISCAS), 2012 IEEE International Symposium on, pp. 2465 - 24,
(2012)
40. Cesur E., Yildiz N, Tavsanoglu V., "Demo: An improved FPGA implementation of
CNN Gabor-type Filters", Cellular Nanoscale Networks and Their Applications
(CNNA), 2012 13th International Workshop on, Issue , Vol. , pp. 1-2, (2012)
41. Tavsanoglu, V. , Tural Polat, S.N. , "2nd order 2-D spatial filters and Cellular
Neural Network implementations", Cellular Nanoscale Networks and Their
Applications (CNNA), 2012 13th International Workshop on, Issue , Vol. , pp. 1-5,
(2012)
221
42. Yildiz N., Cesur E., Tavsanoglu, "Demonstration of the Second Generation RealTime Cellular Neural Network Processor: RTCNNP-v2", Cellular Nanoscale
Networks and Their Applications (CNNA), 2012 13th International Workshop on,
pp. 1-2, (2012)
Ulusal Bildiri
1. H. Binol, A. Bal, S. Dinc, "Geliştirilmiş Kovaryans Tanımlayıcı Kullanarak
Hiperspektral Görüntülerde Sınıflandırma", SİU 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
2. Örs, U., Kızılay, A., "Kurtarma Gemilerinde Elektromanyetik Girişim
Haritasının Çıkarılması", VI. URSI-Türkiye 2012 Bilimsel Kongresi ve Ulusal
Genel Kurulu
3. Türker, N., Kızılay, A. , "Doğrusal Anten Dizisi Sentezi", VI. URSI-Türkiye 2012
Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurulu , Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Bostan S.M.,Torpi H., "Canlı Yayın Araçlarına Yönelik KU Band Geniş Bandlı
Döner Eklem Tasarımı", Elektrik-Elektronik Bilgisayar Sempozyumu, Issue , Vol.
2, pp. 302-307, (2011)
5. Bostan S.M.,Torpi H., "Canlı Yayın Araçlarına Yönelik KU Band Geniş Bandlı
Dik-Mod Ayrıştırıcı Tasarımı", Elektrik-Elektronik Bilgisayar Sempozyumu, Vol.
2, pp. 323-327, (2011)
6. Şengör, T., "Organıc Based Dye Structures For Alternate Energy Supplıes", II.
AR-GE Proje Pazarı Enerji ve Çevre Teknolojileri, Yıldız Teknik Üniversitesi,
Proje Destek Ofisi, 29-30 Mayıs 2012, Davutpaşa, İstanbul, Türkiye, Issue , Vol. ,
pp. 150, (2012)
7. Erol, C., Özyılmaz, L., "EMG Sinyallerinin Gizli Markov Modeli ile
Sınıflandırılması", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu,
Pp. 182-186, (2012)
8. Yılmaz, S., Arslan, N., Toker, O., Sedef H., "Koroner Sinyalinin In-Vitro Sistemde
Çeşitli Akış Kontrol Cihaz ve Kapalı Çevrim Algoritmalar ile Gerçeklenmesi", Tıp
Teknolojileri Ulusal Kongresi & 16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı,
Issue , Vol. , pp. 166-170, (2011)
9. Binol, H., Dinc, S., Bal, A., "Geliştirilmiş Kovaryans Tanımlayıcı Kullanarak
Hiperspektral Görüntülerde Sınıflandırma", Sinyal İşleme ve İletişim
Uygulamaları Kurultayı, Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Aldırmaz, S. , Durak-Ata, L. , Akan, A., "Çörp-taşıyıcılı kablosuz iletişim sistemi
için kanal kestirimi", IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
(SIU2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
11. Serbes, A. , Aldırmaz, S. , Durak-Ata, L., "Doğrusal kanonik dönüşümünün
özfonksiyonları", IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
(SIU2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
12. Namdar, M. , Şahin, B. , İlhan, H. , Durak-Ata, L. , "Enerji sezimi yöntemiyle
Çörp z dönüşümü temelli spektrum algılama", IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim
Uygulamaları Kurultayı (SIU2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
Kitap
1. Aldırmaz, S. , Durak–Ata, L. , "Noise Control, Reduction and Cancellation
Solutions in Engineering, Adaptive Fractional Fourier Domain Filtering in Active
Noise Control, pp. 29-46, InTech, Rijeka, (2012)
222
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Hakan Paşa Partal, "IEEE 2012 International Conference on Ultra-Wideband
(ICUWB2012)", Exhibits / Sponsors Chair (Sergi ve Sponsorluk Başkanı),
Syracuse, NY, (2012)
2. Hakan Paşa Partal, "A Tutorial on Method of Moments / Moment Metodu\\\'nun
Temelleri Semineri", Organizatör, Istanbul, (2011)
3. Hakan Paşa Partal, "Seminar on Microwave Passive Circuits Student Projects",
Organizator, Syracuse, NY, (2012)
4. Hakan Paşa Partal, "Uluslararası Araştırma Proje İşbirliği Toplantıları",
Organizatör, Syracuse ve Virginia, A.B.D., (2012)
5. Taner Şengör, "32nd Progress in Electromagnetics Research Symposium,
PIERS2012, 19-23 August 2012, Moscow, Russia", Oturum Başkanlığı, Moscow,
Russia, (2012)
6. Taner Şengör, "6th International Summer Schools on N&N, 30 June - 7 July,
Thessaloniki, Greece", İzleyici, Thessaloniki, Greece, (2012)
7. Taner Şengör, "International Summer School and Conference on High Energy
Physic: Standard Model and Beyond, Belek, Antalya, Türkiye", İzleyici, kısa
sunum, Antalya, Türkiye, (2012)
8. Taner Şengör, "International Summer School and Workshop on Brain Dynamics,
Institute of Theoretical and Applied Physics (ITAP), 23-28 July 2012, Marmaris,
Türkiye", İzleyici, kısa konuşma (short talk), Marmaris, Türkiye, (2012)
Hakemlik
1. Fikret Tokan, "The Applied Computational Electromagnetics Society (ACES),
(Devam Ediyor)
2. Fikret Tokan, "IEEE Transactions on Antennas and Propagation, (Devam Ediyor)
3. Fikret Tokan, "IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, (Devam
Ediyor)
4. Taner Şengör, "Plasma Science/Collective excitations of finite-temperature nano
plasmas, (Tamamlandı)
5. Burcu Erkmen, "Dergi ismi: Circuits, Systems & Signal Processing,
(Tamamlandı)
6. Revna Acar Vural, "International Journal of Electronics, (Devam Ediyor)
7. Hakan Paşa Partal, "IEEE Transaction on Microwave Theory and Techniques,
(Devam Ediyor)
8. Lütfiye Durak Ata, "Signal, Image and Video Processing, (Tamamlandı)
9. Lütfiye Durak Ata, "IEEE Transactions on Audio, Speech and Language
Processing, (Tamamlandı)
10. Lütfiye Durak Ata, "Digital Signal Processing, (Tamamlandı)
11. Hakan Paşa Partal, "PIERS/JEMWA (Progress in Electromagnetics Research
Society), (Devam Ediyor)
12. Taner Şengör, "Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng & Computer
Scıences/A Convergence Analysis of Acoustic Echo Canceller with Blind Signal
Separation, (Tamamlandı)
13. Revna Acar Vural, "EMO Bilimsel Dergi, (Devam Ediyor)
14. Taner Şengör, "Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng & Computer
Scıences/editörlük, (Devam Ediyor)
15. Revna Acar Vural, "International Symposium on INnovations in Intelligent
SysTems and Applications, (Devam Ediyor)
223
16. Lale Özyılmaz, "ELECO 2011, (Tamamlandı)
17. Lale Özyılmaz, "INISTA 2012, (Tamamlandı)
18. Lütfiye Durak Ata, "International Workshop on Cognitive and Cooperative
Wireless Communication Systems 2012, (Tamamlandı)
19. Taner Şengör, "8th IEEE ICET \'12 conference held in Islamabad, Pakistan on
October 8-9, 2012 under IEEE Islamabad Section, (Tamamlandı)
20. Revna Acar Vural, "IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları, (Tamamlandı)
21. Lale Özyılmaz, "ASYU 2012, (Tamamlandı)
Diğer
1. Şengör, T., "Rektör Adaylığı", /YTÜ, YÖK, Cumhurbaşkanlığı, İstanbul, Ankara,
Türkiye, (2012)
2. Şengör, T., "Rektör Adaylığı Tanıtım Toplantısı", /YTÜ Genel Sekreterlik,
Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, (2012)
9.1.2.4.Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Arzelier D., Zaitri M. K., Louembet C., Delibasi A.,, "Using polynomial
optimization to solve the fuel-optimal impulsive rendezvous problem", Journal of
Guidance, Dynamics and Control, Issue 5, Vol. 34, pp. 1567-1576, (2011)
2. Görgün H., Cansever G., Türker T., "Lyapunov\\\'s Direct Method for
Stabilization of Furuta\\\'s Pendulum", Turkish Journal of Electrical
Engineering and Computer Science, Issue 1, Vol. 20, pp. 99-110, (2012)
3. Görgün H., Cansever G., Türker T., "Stabilization of Uncoupled PVTOL Aircraft
Based on a Lyapunov Function", Transactions of the Institute of Measurement
and Control, Issue 5, Vol. 34, pp. 578-584, (2012)
4. Küçükdemiral İ.B., Ucun L., Eren Y., Görgün, H. ve Cansever G., "Ellipsoid
Based L2 Controller Design for LPV Systems with Saturating Actuators",
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Issue 5, Vol.
19, pp. 775-785, (2011)
5. İbrahim Beklan Küçükdemiral, Hakan Yazıcı, Rahmi Güçlü, M. N. Alpaslan
Parlakçı, "Robust Delay-Dependent H-infinity Control for Uncertain Structural
Systems With Actuator Delay", Journal of Dynamic Systems, Measurement, and
Control, Issue 3, Vol. 134, pp. 1-15, (2012)
6. Kayhan Gülez, Kaan Taha Öner, Ertuğrul Çetinsoy, Efe Sırımoğlu, Cevdet
Hançer, Mustafa Ünel, M. Faruk Akşit, İlyas Kandemir, "Mathematical modeling
and vertical flight control of a tilt-wing UAV", Turk J Elec Eng & Comp Sci, Issue
1, Vol. 20, pp. 149-157, (2012)
7. Turker, T., Gorgun, H., Cansever, G., "Stabilizition of Uncoupled PVTOL Aircraft
Based on a Lyapunov Function", Transactions of the Institute of Measurement
and Control, Issue 5, Vol. 34, pp. 578-584, (2012)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Tuna G., Altun, Y., Mumcu T. V., and Gulez, K.,, "WSN Aided Indoor Localization
for Unmanned Vehicles", Intelligent Computing Theories and Applications,
Lecture Notes in Computer Science, Issue , Vol. 7390, pp. 526-533, (2012)
224
2. Kayhan Gülez, Hayrettin Ertürk, T. Veli Mumcu, Gürkan Tuna, "A Performance
Analysis of Omnidirectional Vision Based Simultaneous Localization and
Mapping", Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Issue , Vol. 7389, pp. 407414, (2012)
3. Kayhan Gülez, Gürkan Tuna, Yusuf Altun, T. Veli Mumcu, "WSN Aided Indoor
Localization for Unmanned Vehicles", Lecture Notes in Computer Science
(LNCS), Issue , Vol. 7390, pp. 526-533, (2012)
4. Kayhan Gülez, Gürkan Tuna, T. Veli Mumcu, V. Çağrı Güngör, Hayrettin Ertürk,
"Unmanned Aerial Vehicle-Aided Wireless Sensor Network Deployment System
for Post-Disaster Monitoring", Communications in Computer and Information
Science, Issue , Vol. 304, pp. 298-305, (2012)
5. Gürkan Tuna, Yusuf Altun, T. Veli Mumcu, Kayhan Gülez, "WSN Aided Indoor
Localization for Unmanned Vehicles", Lecture Notes in Artificial Intelligence
(LNAI), Issue 0, Vol. 0, pp. pp. 526-5, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Janset Dasdemir, Antonio Loria, "A simple one-to-one communication algorithm
for formation tracking control of mobile robots", 51th IEEE Conference on
Decision and Control , Issue , Vol. , pp. , (2012)
2. Altun, Y.; Gulez, K.; , "Linear Parameter Varying Control of Permanent Magnet
Synchronous Motor via Parameter-Dependent Lyapunov Function for Electrical
Vehicles", IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety,
Issue , Vol. , pp. 340-345, (2012)
3. Ucun, L., Küçükdemiral, İ.B., "Delay-Dependent Feedforward Control of
Uncertain Neutral Time-Delay Systems Via Dynamic IQCs", 7th IFAC
Symposium on Robust Control Design, ROCOND\'12, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Parlakçı, M. N. A., Küçükdemiral, İ. B. , "An Improved Augmented Delay
Partitioning Approach for the Stability of Time-Varying State-Delayed Systems",
10th IFAC Workshop on Time Delay Systems, Boston, MA, USA, (2012)
5. Tuna G., Gungor V. C., Gulez K., "Unmaned Vehicle-Aided Automated Meter
Reading", 6th International Conference on Broadband Communications and
Biomedical Applications, Issue , Vol. , pp. 289-293, (2011)
6. Tuna G., Gungor V. C., Gulez K., "GPS Aided Extended Kalman Filter Based
Localization For Unmaned Vehicles", 20th IEEE Signal Processing and
Communucation Applications, Issue , Vol. , pp. 1-4, (2012)
7. Tuna G., Gulez K., Gungor V. C., Mumcu T. V, "Mobile Robot Aided SelfDeploying Wireless Sensor Networks for Radiation Leak Detection", 5th
International Conference on New Technologies, Mobility and Security , pp. 1-5,
(2012)
8. Tuna G., Gulez K., "Aided Navigation Techniques for Indoor and Outdoor
Unmanned Vehicles", 5th International Conference on New Technologies,
Mobility and Security, Issue , Vol. , pp. 1-5, (2012)
9. Tuna G., Tasdemir C., Gulez K., Mumcu, T. V., Gungor V. C., "Autonomous
Intruder Detection System Using Wireless Networked Mobile Robots", 7th IEEE
Symposium on Computers and Communication, Issue , Vol. , pp. 1-5, (2012)
10. Altun Y., Gulez K., "Linear Parameter Varying Control of Permanent Magnet
Synchronous Motor via Parameter-Dependent Lyapunov Function for Electrical
Vehicles", IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety ,
Issue , Vol. , pp. 340-345, (2012)
225
11. Turker T., Oflaz, T., Gorgun H., Cansever G., "A Stabilizing Controller for PVTOL
Aircraft", 2012 American Control Conference (ACC2012), pp. 909-913, (2012)
12. Ucun, L., Küçükdemiral, İ.B., "Delay-Dependent Feedforward Control of
Uncertain Neutral Time-Delay Systems Via Dynamic IQCs", 7th IFAC
Symposium on Robust Control Design, Issue , Vol. , pp. , (2012)
13. Üstoğlu, İ., Kaymakçı, Ö. T., Börcsök, J., "The relationship between diagnostic
coverage and proof test interval for 1oo2 and 1oo2D architectures", CTS 2012,
13th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
14. Üstoğlu, İ., Çiçek, E., "Fast calculation of robust stabilizing proportional
controllers", MED 2012, 20th Mediterranean Conference on Control and
Automation, (2012)
15. Turker, T., Oflaz, T., Gorgun, H., Cansever, G., , "A Stabilizing Controller for
PVTOL Aircraft", American Control Conference(ACC2012), pp. 909-913, (2012)
16. Üstoğlu, İ., Kaymakçı, Ö. T., Börcsök, J., "The relationship between diagnostic
coverage and proof test interval for 1oo2 and 1oo2D architectures", CTS 2012,
13th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
17. Tuna G., Gulez K., Gungor V. C., Mumcu T. V., "Mobile Robot Aided SelfDeploying Wireless Sensor Networks for Radiation Leak Detection", International
Conference on New Technologies, Mobility and Security, pp. 1-5, (2012)
18. Tuna G., Tasdemir C., Gulez K., Mumcu, T. V., Gungor V. C., "Autonomous
Intruder Detection System Using Wireless Networked Mobile Robots", the 7th
IEEE Symposium on Computers and Communication, Issue , Vol. 0, pp. 1-5,
(2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Kayhan Gülez, "International Conference on Intelligent Computing (ICIC 2012)",
Program Komite Üyesi, Huangshan/China, (2012)
2. Özgür Turay Kaymakçı, "Fonksiyonel Güvenlik ve Endüstriyel Uygulamaları
Semineri", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
3. Tarık Mumcu, "ICIC2012 International Conference on Intelligent Computing",
Program Komite Üyesi, Huangshan-Hefei-China, (2012)
Hakemlik
1. Tarık Mumcu, "ICIC2012 International Conference on Intelligent Computing,
(Devam Ediyor)
Diğer
1. İlker Üstoğlu, Lütfü Akçil, "Tramvay İşletmesinde Sinyalizasyon Sistemleri
İşletme Koşulları", İstanbul Ulaşım A.Ş., İstanbul Ulaşım A.Ş., (2011)
2. Ayyüce Vural, "Rüzgar Türbinleri İçin Kanat Açısı ve rotor hız Kontrolü Yaparak
Verimliliğin Sağlanması", , YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011)
3. Başak Gençer, "Design Development And Evoluation of a State-Observer Concept
For Industrial Automation Plants", , YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011)
4. Muhammed Dalyan, "Raylı Sistemlerde Enerji Optimizasyonuna Yönelik
Çalışmalar", YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012)
226
9.1.3.FEN9.1.3.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
9.1.3.1.Batı Dilleri ve Edebiyatı (Mütercim(Mütercim-Tercümanlık) Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Ergun Proietti A, "Toward a brainfriendly approach in intercultural education:
the Permit Project experience”.", Zalozba Annales, University of Primorska,
Slovenya , Issue , Vol. , pp. , (2012)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Demirel Bogenç E., "La reception de Maupassant en Turquie", Bulletin Flaubert
Maupassant, Issue 26, Vol. , pp. 87-102, (2011)
2. Güneş, S., "Applications of Metaphor in teaching science in the context of an
intercultural education: examples from the Permit Project", University of
Primorska, Science and Research Center, Annales University Press, pp. 47-64,
(2012)
3. Öztürk Kasar S., "« Traduire un texte de référence particulier: De l’essence double
du langage de Ferdinand de Saussure»", e-crit, Cahier de recherches
interdisciplinaires et culturelles, Issue 3, Vol. 1, pp. , (2012)
4. Ergun Proietti, A, "Il fenomeno dell’attrito linguistico negli inseganti di italiano
LS", Rivista itals, Issue 27, Vol. 0, pp. 60-75, (2011)
Ulusal Hakemli Dergi
1. Güzelyürek Çelik, Pınar, "Moliere in Oyunlarında Kişi Adları ve Anlamları", Yeni
Tiyatro, Issue 34, Vol. 1, pp. 50-55, (2012)
Ulusal Dergi
1. Ayşe Banu Karadağ, "Bir Diliçi Çeviri Örneği Olarak Dipnotlar ve Dipnotlarla
Bir Çeviriyi Yeniden Yazmak", Çeviri ve Çeviri İncelemeleri Dergisi, Issue 8, Vol.
1, pp. 35-40, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Yılmaz, Hülya, "Afrikalı Leo\'da Çevirmenin Sesi", XI. Uluslar arası Dil, Yazın
Deyişbilim Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
2. Demirel Bogenç E., ""Essai d'un cadre reflexif bourdieusien pour le bon sens en
traduction en Turquie"", 1er Forum T & R Theories & Realites en Traduction et
Redaction, Issue , Vol. , pp. , (2011)
3. Demirel
Bogenç
E.,
""Bourdieu
Sosyolojisinden
Çeviri
Pratiğine.
İlişkisel/Özdüşünümsel Üzerine"", I. Uluslararası Çeviribilim Ve Terimbilim
Kurultayı , Issue , Vol. , pp. , (2011)
4. Karadağ, Ayşe Banu, "Görsel Dilde Çeviri Olgusuna Farklı Yaklaşımlar:
Tercüman ı Eşkal", X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Issue
1, Vol. 1, pp. 689-693, (2011)
227
5. Ayşe Banu Karadağ, "Çeviri Eğitiminde Çeviriyi Sorunsallaştırmanın Önemi",
XI. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu Sakarya, Sakarya
Üniversitesi, 13-14 Ekim 2011., Issue 1, Vol. 1, pp. , (2011)
6. Ayşe Banu Karadağ, "Çevirmen ve Redaktör Dipnotlarıyla Osmanlı Tarihini
Yeniden Yazmak", I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı,
Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi, 20-21 Ekim 2011, Issue 1, Vol. 1, pp. , (2011)
7. Ayşe Banu Karadağ, "Çevirinin Tanıklığında Dil ve Edebiyat - Dil ve Edebiyatın
Tanıklığında Çeviri", Uluslararası Türk Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri,
TUDES 2011, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, 11-13 Kasım 2011, Issue 1,
Vol. 1, (2011)
8. Ayşe Banu Karadağ, "Ahmet Hamdi Tanpınar Çevirileri Üzerine", Ahmet Hamdi
Tanpınar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, 24-25
Mayıs 2012., Issue 1, Vol. 1, pp. , (2012)
9. Eshabil Bozkurt, Ayşe Banu Karadağ, "Disiplinlerarası Çalışmalar Kavşağında
Bir Kültür Aracısının Dil ve Çeviri Edinci: Şemseddin Sami ", 2nd International
Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, (2012)
10. Ataseven, Füsun, "Çevirmen Garfinkel ve Metinlerarasılık", X. Uluslararası Dil,
Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Issue 1, Vol. 1, pp. 173-179, (2011)
11. Güneş, S., "İtalyanca Deyimlerinin Türkçeye Çevirilerinde Karşılaşan Sorunlar",
Uluslararası Ceviri Kolokyumu Traduction et communication Interculturelle.
Sofya Üniversitesi, 29.09.- 01.10.2006., Issue , Vol. , pp. 235-244, (2012)
12. Güneş, S., "Totaliter Dil Örneği Olarak Sovyet Dönemi Rusçası ve Özellikleri",
Uluslararası XI. Dil-Yazın- Deyişbilim Sempozyumu (Gönüllük ve Hoşgörü), 1314 Ekim 2011 Sakarya Üniversitesi., Issue , Vol. , pp. , (2011)
13. Güneş,S., "Traditional foods and drinks in Turkish cuisine", Food and Cultural
Identity: between Market, Social Sciences and Humanities, 8-18 September,
Sozopol, Bulgaria, Issue , Vol. , pp. , (2012)
14. Güneş, S., "The Language Situation of the 1989 Settlers through the Terms of
Bilingualism, Diglossia and Linguistic Interference ", Migrants across the
Turkish-Bulgarian Border: Heritages, Identities and Intercultural Relations,
Sofya, 2-3 Dicember 2011, Issue 0, Vol. , pp. 202-210, (2012)
15. Güneş, S., Genç, B., Işıtman, T., "Historical Process of Turkish Culinary", Food
and Cultural Identity: between Market, Social Sciences and Humanities, 8-18
September, Sozopol, Bulgaria, Issue , Vol. , pp. , (2012)
16. Demirkol-Ertürk, Ş., "The Role of Translations and Rewritings in the Formation
of a New Image for Istanbul and Turkey", The Low Countries Conference.
Translation and National Images, Issue , Vol. , pp. , (2011)
17. Pınar Güzelyürek Çelik, "Habil İle Kabil Mitinin Victor Hugo Ve Leconte De Lisle
in Yapıtlarına Yansıması", Sakarya Üniversitesi XI. Uluslararası Dil - Yazın Deyişbilim Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
18. Pınar Güzelyürek Çelik, Lale Arslan Özcan, "Çeviribilim Eğitiminde Dil Düzeyi
Sorunsalı", Akdeniz Universitesi, Akdeniz Language Studies Conference, Issue ,
Vol. , pp. , (2012)
19. Efeoğlu, E., "Les communications entre les personnages dans le 'Bajazet' de
Racine", Edebiyat ve Bilim II, Issue 29, Vol. 29, pp. 291-300, (2011)
20. Ertan, E., "Besoins reciproques du marche de traduction et des apprenants :
Notions de qualite et de vitesse", Theories et Realites en Traduction et Redaction
, (2011)
21. Ertan,E., "Tecnical Translation at Yıldız Technical University ", Technical
Documentation and Marketing TEKOM, Issue , Vol. , pp. , (2012)
228
22. Baturay, S., "Loan word adaptation and vowel harmony in Turkish: a
Government Phonology Account", Console XX (Conference of the Student
Organization of Linguistics in Europe), Issue , Vol. , pp. , (2012)
Ulusal Bildiri
1. Yılmaz, Hülya, "Gözde Yapıtının Etnometodolojik Çeviri Çözümlemesi", VIII.
Ulusal Frankofoni Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
2. Demirel Bogenç, E., "Çeviri Ürünler Üzerinden Türkiyede Maupassantın
Alımlanması", VIII Ulusal Frankofoni Kongresi Namık Kemal Üniversitesi,
(2012)
3. Ayşe Banu Karadağ, "On Kuruşa Aya Seyahat - On Kuruşa Bir Kitap", VII.
Ulusal Frankofoni Konferansı, Issue 1, Vol. 1, pp. 226-235, (2011)
4. Ayşe Banu Karadağ, "Çeviri ve Yabancı Diller Karşısında Türkçe", Yabancı Diller
Karşısında Türkçe Paneli, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 21 Aralık 2011
5. Ayşe Banu Karadağ, "Türk Çeviri Tarihinde Mütercime Fatma Aliye", Türk
Kültüründe İz Bırakanlar: Fatma Aliye Hanım, İstanbul, Marmara Üniversitesi,
27 Mart 2012., Issue 1, Vol. 1, pp. , (2012)
6. Ayşe Banu Karadağ, "Türk Çeviri Tarihinde Ahmed İhsan", VIII Ulusal
Frankofoni Kongresi, Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi, 17-19 Mayıs 2012.,
Issue 1, Vol. 1
7. Ayşe Banu Karadağ, "Kuram-Uygulama Temelli Çeviri Eğitiminde
Okur/Yazar/Çevirmen Yetiştirmenin Sorun ve Çözümleri", 21. Yüzyılda
Okuryazarlık ve Geleceği, XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara
Üniversitesi. 12-14 Eylül 2012, Issue 1, Vol. 1, pp. , (2012)
8. Füsun Ataseven, "Mc Luhandan Badiouya Metinden Hipermetine Farklı Çeviri
Stratejileri", VII. Ulusal Frankofoni Konferansı, Issue 1, Vol. 1, pp. 79-88, (2011)
9. Öztürk Kasar, S., "Samih Rifat\'ın Gizli Başyapıtı: Bir Çeviri Mirası", VII. Ulusal
Frankofoni Kongresi, Issue 1, Vol. 1, pp. 382-393, (2012)
10. Demirkol-Ertürk, Ş., "Translating the city: Images of Istanbul in the literary
narratives of Ahmet Hamdi Tanpınar and Orhan Pamuk. Research paper
presented at Istanbul University. Department of Translation and Interpreting
Studies.", (2011)
11. Baturay, S., "Türkçe Yansıma İkilemelerdeki Ses Almaşması", 26. Ulusal
Dilbilim Kurultayı, Issue , Vol. 0, pp. , (2012)
12. Baturay, S., "Yönetimsel Sesbilim Açısından Türkçedeki Sözcük Başı/Sonu Ünsüz
Kümlerinin Bölünmesi ve Ünlü Uyumu", 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı (Bildiri
Kitabı), Issue , Vol. , pp. 88-97, (2012)
Kitap
1. Haleva Beki, "Çağdaş Bir Klasik Bernard-Marie Koltès, Mitos-Boyut, İstanbul,
(2012)
2. D\'Amora, R. Proietti A. Casale G., Nocera L., "Corso di lingua turca, attenti a
quei gesti, pp. 102-103, hoepli, milano, (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Deniz Koçak Kurmel, "TEKOM Teknik Metin Yazarlığı Semineri", Seminerin
YTÜ\'de düzenlenmesi için gerekli etkinlikler, Yıldız Teknik Üniversitesi, (2012)
229
2. Sündüz Kasar, "VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi", Bildiri Sunumu, Tekirdağ,
(2012)
3. Sündüz Kasar, "Dünya Çeviri Günü Feriye Etkinliği: Meslekleşme Sürecinde
Çeviri: 21. Yüzyılda Değişen Profiller", Oturum Başkanlığı, İstanbul, (2012)
4. Ertuğrul Efeoğlu, "Uluslararası Sempozyum", Bildiri Sunumu, Ankara, (2011)
5. Ertuğrul Efeoğlu, "Ulusal Sempozyum", Bildiri Sunumu, Tekirdağ, (2012)
6. Özgür Elif Ertan, "Söyleşi Toplum Önderi Mehmet Akif Konuşmacı Prof..Dr.
Yakup Çelik", Fen-Edebiyat Fakültesi Kültürel Etkinlik Komisyon Üyesi,
İstanbul, (2012)
7. Özgür Elif Ertan, "Söyleşi Şehir Kültür İstanbul Prof.Dr.İskender Pala", FenEdebiyat Fakültesi Kültürel Etkinlik Komisyon Üyesi, İstanbul, (2012)
8. Özgür Elif Ertan, "Söyleşi Gerçekleri Tarih Yazar Tarihi de Taraftar: Aslan
yürekliler Yazar Orhan Ölçer", Fen-Edebiyat Fakültesi Kültürel Etkinlik
Komisyon Üyesi, İstanbul, (2012)
9. Özgür Elif Ertan, "Söyleşi Kim Korkar Estetikten? Cemil İpekçi", Fen-Edebiyat
Fakültesi Kültürel Etkinlik Komisyon Üyesi, İstanbul, (2012)
10. Özgür Elif Ertan, "Söyleşi Firari Entelektüel Türk Aydını Doç.Dr. Ergün
Yıldırım", Fen-Edebiyat Fakültesi Kültürel Etkinlik Komisyon Üyesi, İstanbul,
(2012)
11. Özgür Elif Ertan, "Fotoğraf Yarışması ve Sergisi: Kampüsümüzü Fotoğraflıyoruz
Sergiliyoruz", Fen-Edebiyat Fakültesi Kültürel Etkinlik Komisyon Üyesi,
İstanbul, (2012)
12. Özgür Elif Ertan, "Söyleşi Hukuk Devleti Nedir? Prof.Dr. Neşet Toku", FenEdebiyat Fakültesi Kültürel Etkinlik Komisyon Üyesi, İstanbul, (2012)
13. Özgür Elif Ertan, "Söyleşi Kariyer ve İş Yaşamına Hazırlık Prof.Dr. Nihat
Erdoğmuş", Fen-Edebiyat Fakültesi Kültürel Etkinlik Komisyon Üyesi, İstanbul,
(2012)
14. Özgür Elif Ertan, "Meslek Standartları Hazırlama Toplantısı Mesleki Yeterlilik
Komisyonu", Meslek Yeterlilik Standartları Hazırlama Komisyonu Üyesi,
Ankara, (2012)
15. Anna lia ergun, "the raising of a multicompetent child", konuşmacı, Sakaria,
(2011)
16. Anna lia ergun, "İtalyan Okulları Günü", organizatör, Istanbul, (2012)
Hakemlik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Emine Bogenç Demirel, "Çeviribilim Dergisi 4, (Tamamlandı)
Ayşe Banu Karadağ, "İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, (Devam Ediyor)
Sündüz Kasar, "Synergies Turquie, (Devam Ediyor)
Anna lia ergun, "Rivista itals, (Devam Ediyor)
Anna lia ergun, "le lingue di babele, (Devam Ediyor)
Emine Bogenç Demirel, "CRILIC, (Devam Ediyor)
Ayşe Banu Karadağ, "Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (Devam
Ediyor)
8. Ayşe Banu Karadağ, "Synergies - Turquie, (Devam Ediyor)
9. Sündüz Kasar, "Intercultural Communicative Competence Across The High
School Curriculum: Case Studies Drawing on Insights Gained from the PERMIT
Project, (Tamamlandı)
10. Sündüz Kasar, "Dilbilim, (Devam Ediyor)
230
Diğer
1. Demirel Bogenç E., "Disiplinlerarası Çeviribilim Araştırmalarında Yeni Bir
Soluk", Ç.N. Kitaplığı, İstanbul, (2011)
2. Prof. Dr. Sündüz Kasar, "Uluslararası Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler",
Strasbourg Ün. Septet Societe d\'Etudes de Theories et Pratiques en Tr,
Strasbourg Fransa, (2011)
3. Beki Haleva, "Doktora Tezi", , İstanbul, (2011)
4. Ertuğrul Efeoğlu, "Yayın", Littera, Ankara, (2011)
5. Ertuğrul Efeoğlu, "Uluslararası Kongre", Ankara üniversitesi, Ankara, (2011)
6. Metodieva, S., Dimitrov, N., Rayçeva, V., Zlatkova, M., Stançev, D, Slavkova, E.,
Güneş, S., Kozareva, P., Peeva, K., "Sınır Ötesi Türk-Bulgar İşbirliği, Migrants
across the Turkish-Bulgarian Border: Heritages, Identities and Intercultural
Relations, Sofia. 2-3 Dicember 2011", NBU, IEFEM BAN, Sofya, Bulgaristan,
(2011)
7. Pietro Paolo Amato, "L Isola di Marte, Marsın Adası, Avrupa Birliğinin Akılsızca
İçine Taşıdığı Çözümsüz Bir Kriz", EkoAvrasya (Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar
Dergisi),
Bahar
2012,
Yıl
5.
Sayı
18.
ss.46-47.
www.ekoavrasya.net/dergi/dergi-18, (2012)
8. Ertan, E., "Eloşka\'nın Merceği Sanatistanbul Aylık İstanbul Kültür Sanat ve
Edebiyat Dergisi", Destek Yayınları, İstanbul, (2012)
9. Ertuğrul Efeoğlu, "Ulusal Kongre", Namık kemal Üniversitesi, Tekirdağ, (2012)
10. Demirkol-Ertürk, Ş., "Hubert . R. (2012). Yeryüzünün Acısı. (Gözden Geçirilmiş
İkinci Basım) Çev. Şule Demirkol. İstanbul : Yapı Kredi Yayınları.", YKY,
İstanbul, (2012)
11. Pietro Paolo Amato, "L Isola di Marte, Marsın Adası, Avrupa Birliğinin Akılsızca
İçine Taşıdığı Çözümsüz Bir Kriz,2", EkoAvrasya (Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar
Dergisi),
Yaz
2012,
Yıl
5.
Sayı
19.
ss.88-89.
www.ekoavrasya.net/dergi/dergi-19, (2012)
12. Ertuğrul Efeoğlu, "Yayın", Türk Dili Dergisi, İstanbul, (2012)
13. Ertuğrul Efeoğlu, "Yayın", Dil Derneği, Ankara, (2012)
14. Ertuğrul Efeoğlu, "Yayın", Türk Dili Dergisi, İstanbul, (2012)
15. Ertan, E., "Çeviri Kitap Diktatörlerin Kadınları Diane Ducret", Destek Yayınları,
İstanbul, (2012)
9.1.3.2.Felsefe
9.1.3.2.Felsefe Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Lohmann E., Hanağası H.A., Gürvit H., Kayacı G., Ruberg M., Yazıcı J., Emre
M., "The Impact of Familial Structure on Parkinson\'s Disease in Istanbul
Medical School, Turkey.", The International Journal of Neuroscience, Issue 122,
Vol. 2, pp. 102-5, (2012)
2. Lohmann E., Dursun B., Lesage S., Hanagasi H., Kayaci G., Honor A., Bilgic B.,
Dogu O., Kaleagasi H., Babacan G., Yazici J.,, "Genetic bases and phenotypes of
autosomal recessive Parkinson disease in a Turkish population", European
Journal of Neurology, Issue , Vol. , pp. , (2012)
231
Uluslararası Bildiri
1. A. Teyfur Erdoğdu, "Prof. İnalcık Tarihçiliği'nin tahlil denemesi", CIEPO
(Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları) Sempozyumu 6.
Ara Dönem Sempozyum Bildirileri, Uşak, 14-16 Nisan 2011, Vol. 1, pp. 1-26,
(2011)
2. Açıkgenç, A., "The Case of Local Culture in Islamic Legal Philosophy", 6th
International Conference of Asian Philosophical Association, pp. 23-35, (2012)
3. Açıkgenç, A., "Asian Perspectives in the Idea of a World University", 5th
International Conference of Asian Philosophical Association, pp. 23-35, (2011)
4. Neşet TOKU, "Moderniteden Medeniyete / Erdemsiz Siteden Erdemli Siteye",
Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa / Türkiye, (2012)
5. Neşet TOKU, "Said Nursinin Skolastik ve Laiklik Hakkındaki Görüşleri",
Uluslararası Bediüzzaman Kongresi, Tahran / İran, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Ulusal Bildiri
1. A. Teyfur Erdoğdu, "Tarih yazıcılığında gerçek (realitas)-hakikat (veritas)
sorunsalı", Cumhuriyet Döneminde Türkiye\'de Tarihçilik ve Tarihyazıcılığı
Sempozyumu, Ankara, 18-20 Mart 2010, Issue , Vol. , pp. 125-135, (2011)
2. Sevinç,G.,Yılmaz, Ö., "Özgürleşmeci Psikoloji", III. Eleştirel Psikoloji
Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Kitap
1. Açıkgenç, A., "Islamic Scientific Tradition in History, IKIM, Kuala Lumpur,
(2012)
2. Neşet Toku, "Türkiye’de Spiritüalist Felsefe , Kum Saati Yay., İstanbul, (2012)
3. Neşet Toku, "Felsefe Yazıları -I-, Kum Saati Yay., İstanbul, (2012)
4. Neşet Toku, "Siyaset Felsefesine Giriş, Kum Saati Yayınları, İstanbul, (2012)
5. Neşet Toku, "Felsefe Yazıları -II-, Kum Saati, İstanbul, (2012)
6. Collins R., Taslaman C., Doko E., Craig W.L., Plantinga A., Swinburne R., "Allah,
Felsefe ve Bilim, Arzu Delili: Arzulardan Allah\'a Ulaşmak, pp. 59-100, İstanbul
Yayınevi, İstanbul, (2012)
7. Taslaman C., "Evren\'den Allah\'a: Modern Bilimin ve Felsefenin Verileriyle
Tasarım Delilinin Savunulması , Etkileşim Yayınları, İstanbul, (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. A. Teyfur Erdoğdu, "Cumhuriyet\'in kuruluş ilkeleri: Türkiye Cumhuriyeti bir
şeriat devleti olarak mı kuruldu?,", , İstanbul, (2012)
2. A. Teyfur Erdoğdu, "Türk tarihçiliğinin sorunları ve eğilimleri", , Trabzon, (2012)
3. A. Teyfur Erdoğdu, "Turkish historiography: from tradition to modern
perspectives; implications for the learning and teaching history", , Antalya, (2012)
4. A. Teyfur Erdoğdu, "Osmanlı Devleti nasıl kuruldu?", , İstanbul, (2012)
5. A. Teyfur Erdoğdu, "Osmanlı devri kuruluş problemleri", , Kırıkkale, (2012)
6. A. Teyfur Erdoğdu, "Osmanlı Türkiyesinde ahilik ihtisap kanunları ve kadı
narhları: Eşya, gıda maddelerinin kontrolü", , Ankara, (2012)
7. A. Teyfur Erdoğdu, "Tarih yöntemi ihtisas semineri", , İstanbul, (2012)
8. A. Teyfur Erdoğdu, "Tarihçilik mesleği: Türkiye\'de tarihçilik", , İstanbul, (2011)
232
9. A. Teyfur Erdoğdu, "Tarih ve siyaset", , İstanbul, (2012)
10. Alparslan Açıkgenç, "Sosyal Bilimler Kongresi", Eş düzenleyici, İstanbul, (2012)
11. Alparslan Açıkgenç, "Asya Felsefe Derneği Kongresi", Kongre Başkanı,
Ulaanbaatar, Moğolistan, (2012)
12. Alparslan Açıkgenç, "Medeniyetler ve Diyalog Platformu", Bildiri, Urfa, (2012)
13. Güneş Sevinç, "III.Eleştirel Psikoloji Sempozyumu", Yayın Kurulu, Diyarbakır,
(2012)
Hakemlik
1.
2.
3.
4.
A. Teyfur Erdoğdu, "Uluslararası İlişkiler Dergisi, (Tamamlandı)
A. Teyfur Erdoğdu, "Tarih Okulu Dergisi, (Tamamlandı)
Alparslan Açıkgenç, "Journal of Academic Research, (Devam Ediyor)
Alparslan Açıkgenç, "Sosyal Bilimler Kongresi, (Tamamlandı)
Diğer
1. A. Teyfur Erdoğdu, "Türk Tarih Tezi bir fantezi mi?", Yeni Aktüel, 243: 26, (2011)
2. A. Teyfur Erdoğdu, ""19 Nisan 1919'da Trabzon'a çıktım". Yeniden gündeme
gelen Kazım Karabekir'in hatıraları yakın tarihi değiştirebilir"", Yeni Aktüel,
244: 45, (2011)
3. A. Teyfur Erdoğdu, ""Türk ırkının ıslahı" için Batı'dan damızlık erkek
getirecekti", Yeni Aktüel, 251: 18, (2011)
4. Caner Taslaman, "Multiverse Teorilerinin Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi", ,
University of Cambridge / Faraday Institute, (2012)
5. Güneş Kayacı Sevinç, İpek Demirok, Baran Gürsel, "Eleştirel Psikoloji", Ayrıntı
Yay., İstanbul, (2012)
6. Değişik Üniversitelerden ve Sanayi Sektöründen Katılımcılar, "Medeniyet,
Değerler ve Teknoloji", UTESAV, İstanbul, (2012)
7. Alparslan Açıkgenç, "Historical Fact and Fiction", Akademik Araştırmalar
Dergisi, İstanbul, (2012)
9.1.3.3.Fizik Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Güven Özdemir, Z, "Schwarzian derivative as a proof of the chaotic behaviour",
Pramana-Journal of Physics, Issue 6, Vol. 77, pp. 1159-1169, (2011)
2. Güven Özdemir, Z, Aslan Çataltepe, Ö., Onbaşlı, Ü., "The correlation between
double helix quantum wave in d-wave superconductors and human DNA", Acta
Physica Polonica A, Issue , Vol. 121, pp. 13-15, (2012)
3. Yalçın Z., İçelli O., Okutan M., Boncukçuoğlu R., Artun O., Orak S., "A different
perspective to the effective atomic number (Zeff) for some boron compounds and
trommel sieve waste (TSW) with a new computer program ZXCOM ", Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research Section A, Issue 1, Vol. 686, pp.
43-47, (2012)
4. İçelli O., Yalçın Z., Okutan M., Boncukçuoğlu R.,, "Determination of photon
energy absorption parameters for pellet waste, trommel sieve waste and original
tincalconite", Annals of Nuclear Energy, Issue 1, Vol. 47, pp. 38-45, (2012)
233
5. Saatci A. E., Gökdemir F. P., Menda U. D., Kavak P., Özdemir O., Kutlu K.,
"Ionic Conduction in Different Hydrated V2O5 Film", AIP Conference
Proceedings, Issue , Vol. 1476, pp. 289-295, (2012)
6. Saatci A. E., Gökdemir F. P., Menda U. D., Kavak P., Özdemir O., Kutlu K.,
"Nano-crystal V2O5nH2O sol-gel films made by dip coating", AIP Conference
Proceedings, Issue , Vol. 1476, pp. 233-240, (2012)
7. Saatci A. E., Gökdemir F. P., Menda U. D., Kavak P., Özdemir O., Kutlu K.,
"Influence of water expulsion on structural properties of V2O5nH2O sol-gel
films", AIP Conference Proceedings, Issue , Vol. 1476, pp. 279-284, (2012)
8. Kaya T., "Correlated Reduced Transfer Matrix Approach for Ising Model",
International Journal of Modern Physics B, Issue 14, Vol. 26, pp. 1250085, (2012)
9. Kaya T., "Improved Mean-Field Transfer Matrix Model for Hypercubic Ising
Systems", Modern Physics Letters B, Issue 17, Vol. 26, pp. 1250111, (2012)
10. Altındal A., Coşkun M., Bekaroğlu Ö., "Dielectric, conduction and interface
properties of Au/Pc/p-Si Schottky barrier diode ", Synthetic Metals, Issue , Vol.
162, pp. 477-482, (2012)
11. Yazıcı A., Üniş N., Altındal A., Salih B., Bekaroğlu Ö., "Phthalocyanine with a
giant dielectric constant", Dalton Transactions, Issue , Vol. 41, pp. 3773-3779,
(2012)
12. Keskin B., Denktaş C., Altındal A., Avcıata U., Gül A., "Synthesis of Ni(II)
porphyrazine peripherally octa-substituted with the 4-tert-butylbenzylthio moiety
and electronic properties of the Al/Ni(II)Pz/p-Si Schottky barrier diode ",
Polyhedron, Issue , Vol. 38, pp. 121-125, (2012)
13. Salan Ü., Altındal A., Özkaya A. R., Salih B., Bekaroğlu Ö., "Photovoltaic and
electrocatalytic properties of novel ball-type phthalocyanines bridged with four
dicumarol", Dalton Transactions, Issue , Vol. 41, pp. 5177-5187, (2012)
14. Şengül A., Doğan H. Z., Altındal A., Özkaya A. R., Salih B., Bekaroğlu Ö.,
"Synthesis, interface (Au/M2Pc2/p-Si), electrochemical and electrocatalytic
properties of novel ball-type phthalocyanines ", Dalton Transactions, Issue , Vol.
41, pp. 7559-7572, (2012)
15. Kılınç N., Öztürk S., Arda L., Altındal A., Öztürk Z.Z., "Structural, electrical
transport and NO2 sensing properties of Y-doped ZnO thin films", Journal of
Alloys and Compounds, Issue , Vol. 536, pp. 138-144, (2012)
16. Canlıca M., Coşkun M., Altındal A., Nyokong T., "Schottky barrier diode
parameters of Ag/MgPc/p-Si structure", Journal of Porphyrins and
Phthalocyanines, Issue , Vol. 16, pp. 855-860, (2012)
17. Canlıca M., Altındal A., Nyokong T., "The synthesis, photophysical and dielectric
properties of ball-type dinuclear zinc phthalocyanine", Journal of Porphyrins and
Phthalocyanines, Issue , Vol. 16, pp. 826-832, (2012)
18. Kızılkaya C., Dumludağ F., Karataş S., Kayaman Apohan N., Altındal A., Güngör
A., "The Effect of Titania Content on the Physical Properties", Journal of Applied
Polymer Science, Issue , Vol. 125, pp. 3802-3810, (2012)
19. İçelli O., "X-ray spectroscopic evaluation of zinc at different applied pressure ",
İnternational Journal of the Physical Sciences, Issue 24, Vol. 6, pp. 5837-5842,
(2011)
20. İçelli O., "Photon energy absorption parameters for composite mixtures", Annals
of Nuclear Energy, Issue , Vol. 38, pp. 2283-2290, (2011)
21. Orhan İçelli, "Determination of photon energy absorption parameters for pellet
waste,", Annals of Nuclear Energy, Issue , Vol. 47, pp. 38-45, (2012)
234
22. Orhan İçelli, "A different perspective to the effective atomic number (Zeff) for
some boron", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Issue ,
Vol. 686, pp. 43-47, (2012)
23. Ayşe Evrim Saatci, Orhan Özdemir, Kubilay Kutlu, "Conduction Mechanism
Analysis of Inversion Current in Mos Tunnel Diodes\", Materials Science in
Semiconductor Processing, Issue , Vol. , pp. , (2012)
24. Mustafa Okutan, Orhan İçelli, Zeynel Yalçın, "A different perspective to the
effective atomic number (Zeff) for some boron compounds and trommel sieve
waste (TSW) with a new computer program ZXCOM", Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors
and Associated Equipment, Issue , Vol. 686, pp. 43-47, (2012)
25. E. Şentürk, T. Yüksel, M. Okutan, A. Demirer, N. Akçakale, İ. Okur, "OLPT
conductivity in Wollastonite inlaid NR/SBR type elastomer based material",
Ceramics, Silikaty, Issue 2, Vol. 56, pp. 145-151, (2012)
26. Mustafa Okutan,, "Electric and Magnetic Properties of Hydrogels Doped with Cu
Ions", Acta Physica Polonica A, Issue , Vol. 122, pp. 683-687, (2012)
27. Okutan M., Koysal O., San S.E., Koysal Y., "Electrical Parameters of Different
Concentrations of Methyl Red in Fullerene Doped Liquid Crystal", Isrn
Nanomaterials, Issue , Vol. 596125, pp. 1-5, (2012)
28. Arzu Cilli, "On the theoretical strength limit of the layered elastic and
viscoelastic composites in compression", Applied Mathematical Modelling, Issue
11, Vol. 35, pp. 5470-5479, (2011)
29. Esra Yüksel and Kutsal Bozkurt, "Tensor Effects in Pygmy Dipole Excitation",
International Journal of Modern Physics E, Issue 10, Vol. 20, pp. 2143, (2011)
30. Esra Yüksel, Elias Khan and Kutsal Bozkurt, "Analysis of the Neutron and
Proton Contributions to the Pygmy Dipole Mode in Doubly Magic Nuclei",
Nuclear Physics A, Issue 6, Vol. 877, pp. 35, (2012)
31. Kemal Özdoğan,, "Effect of order on the half-metallic gap in Heusler compounds ",
Journal of Applied Physics, Issue 76101, Vol. 110, pp. , (2011)
32. Kemal Özdoğan, "Structural, optical and magnetic properties of Mn diffusiondoped CdS thin films prepared by vacuum evaporation", Materials Chemistry and
Physics, Issue 1, Vol. 130, pp. 340-345, (2011)
33. Kemal Özdoğan, S. Aksu, E. Bacaksız, S. Yılmaz, I. Polat, M. Altunbaş, M.
Türksoy, R. Topkaya, "Influence of the annealing atmosphere on structural,
optical and magnetic properties of Co-doped ZnO microrods", Physica E, Issue 7,
Vol. 44, pp. 1244-1249, (2012)
34. Kemal Özdoğan, M. Upadhyay Kahaly, S. R. Sarath Kumar, H. N. Alshareef, U.
Schwingensclögl, "Enhanced carrier density in Nb-doped SrTiO3 thermoelectrics",
Journal of Applied Physics, Issue , Vol. 111, pp. 054313, (2012)
35. Kemal Özdoğan, M. Upadhyay Kahaly, H. N. Alshareef, U. Schwingensclögl,
"Anomalous enhancement of the thermoelectric figure of merit by V co-doping of
Nb-SrTiO3.", Applied Physics Letter, Issue , Vol. 100, pp. 193110, (2012)
36. Kemal Özdoğan, E. Sasioglu, I. Galanakis, "Robustness and stability of half
metallic ferromagnetism in alkaline-earth metal mononitrides against doping and
deformation", Journal of Applied Physics, Issue 113918, Vol. 111, pp. , (2012)
37. Kavak Aydogan P., Tore N., Parlak E., Egbe D., San S.E., Usluer Ö., "Effect of
blend ratio on poly(p-phenylene-ethynylene)-alt-poly(p-phenylene-vinylene)
polymer solar cell", Solar Energy Materials&Solar Cells, Issue , Vol. 104, pp. 3944, (2012)
38. Kavak P., Menda U.D., Parlak E., Ozdemir O., Kutlu K., "Excess
current/capacitance observation on polymer-fullerene bulk heterojunction,
235
studied through I-V and C/G-V measurements", Solar Energy Materials&Solar
Cells, Vol. 103, pp. 199-204, (2012)
39. Uzun Erdem, Yarar Yasemin, Yazici A. Necmeddin, "Electron immigration from
shallow traps to deep traps by tunnel mechanism on Seydişehir aluminas",
Journal Of Luminescence , Issue 12, Vol. 131, pp. 2625-2629, (2011)
40. Murat Dundar, Cigdem Nuhoglu and Yasar Nuhoglu, "Biosorption of Cr(VI) onto
the litter of natural trembling poplar forest", Environmental Progress &
Sustainable Energy, Issue 4, Vol. 30, pp. 599-608, (2011)
41. Günay S.D., Akdere Ü., Taşseven Ç., "Hypernetted chain calculation of molten
uranium dioxide: Comparison of rigid ion potentials", Journal of Molecular
Liquids, Issue , Vol. 173, pp. 124-129, (2012)
42. Canli Yilmaz, Nimet; Bilgin-Eran, Belkis; Nesrullajev, Arif, "Synthesis,
Mesomorphic and Physical Properties of Two New Analogs of Schiff’s Base with
an Alkenic Terminal Chains", Journal of Molecular Structure, Issue , Vol. 990, pp.
79-85, (2011)
43. Baki Aksakal, Katherina Tsobkallo, Diana Darvish, "Analysis of the contribution
of the microfibrils and matrix to the deformation processes in wool fibers",
Journal of Applied Polymer Science, Issue , Vol. 125, pp. E168-E179, (2012)
44. Yargi O., Ugur S., Pekcan O., "Temperature Dependence of Oxygen Diffusion Into
Polymer/Carbon Nanotube Composite Films", Polymer Engineering And Scıence,
Issue 52, Vol. , pp. 172-179, (2012)
45. Yargi O., Ugur S., Pekcan O., "Diffusion Energies of Oxygen Diffusing into
Polystyrene (PS) / Poly (N- isopropylacrylamide) Composites", Polymers For
Advanced Technologies, Issue 23, Vol. 4, pp. 776-782, (2012)
46. İ.Karabay, S.Aydin Yuksel, F.Ongul, S.Ozturk, M.Asli, "Structural and Optical
Characterization of TiO2 Thin Films Prepared by SolGel Process", Acta Physica
Polonica A, Issue 1, Vol. 121, pp. 265-268, (2012)
47. Cenk Denktaş, Bahadır Keskin, Ahmet Altındal, Ulvi Avcıata, Ahmet Gül,
"Synthesis of Ni(II) porphyrazine peripherally octa-substituted with the",
Polyhedron, Issue , Vol. 38, pp. 121-125, (2012)
48. Acet M., "Reversibility in the inverse magnetocaloric effect in Mn3GaC studied by
direct adiabatic temperature-change measurements", Applied Physics Letters,
Issue 20, Vol. 100, pp. 202404-1 , (2012)
49. E. Cevik, D. Ilicali, D. Ayuk Mbi Egbe, S. Günes, "Bulk Heterojunction and
Inverted Type Solar Cells Using a CN-PPV Derivative", Solar Energy Materials
and Solar Cells, Issue , Vol. 98, pp. 94-102, (2012)
50. D. R. Bekci, A. Karsli, A. C. Cakir, H. Sarica, A. Guloglu, S. Günes, S. Erten-Ela,
"Comparison of ZnO Interlayers in Inverted Bulk Heterojunction Solar Cells",
Applied Energy, Issue , Vol. 96, pp. 417-421, (2012)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. O.Ünver., Z.Can, "Influences of the Solar Incidents on the Ionosphere", IEEE,
Issue 1, Vol. 978, pp. 593-597, (2011)
2. O.Ünver., Z.Can, "Determination of Total Electron Content through GPS
Signals", Balkan Physics Letters BPL, Issue , Vol. 19, pp. 153-160, (2011)
236
Uluslararası Bildiri
1. N. Baydogan, K. Çilingiryan, A.B. Tugrul, H. Cimenoglu, S.S. Yeşilkaya, "Surface
Characterization of Irradiated ZnO:Al Thin Film By The Reactor Neutrons", DSL2012- 8th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, (2012)
2. Dereli G., Süngü Mısırlıoğlu B., "Physıcal Characterıstıcs Of Carbon Nanotubes
Under Tensıle Elongatıons", Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi,
Issue , Vol. , pp. 224, (2012)
3. Yavuz M., Soyalp F., Yalçın Z., "Structural, Elastic, Electronic, Phonon and
Thermodynamic Properties of KZnF3", 29th International Physics Congress, pp.
648, (2012)
4. Yavuz M., Yalçın Z., Soyalp F., "Structural, Elastic, Electronic, Phonon and
Thermodynamic Properties of CoZr", 29th International Physics Congress, pp.
647, (2012)
5. Saatci A. E., Gökdemir F. P., Menda U. D., Kavak P., Özdemir O., Kutlu K. ,
"Ionic Conduction in Different Hydrated V2O5 Film", 2nd APMAS 2012, Issue ,
Vol. 1476, pp. 289-295, (2012)
6. Gökdemir F. P., Menda U. D., Kavak P., Saatci A. E., Özdemir O., Kutlu K.,
"Influence of water expulsion on structural properties of V2O5nH2O sol-gel
films", 2nd APMAS 2012, Issue , Vol. 1476, pp. 279-284, (2012)
7. Özdemir O., Gökdemir F. P., Menda U. D., Kavak P., Saatci A. E., Kutlu K.,
"Nano-crystal V2O5nH2O sol-gel films made by dip coating", 2nd APMAS 2012,
Issue , Vol. 1476, pp. 233-240, (2012)
8. S.Güyer,Z.Can, "Influences of Solar Activity on the Ionospheric Total Electron
Content", Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Issue ,
Vol. , pp. 397, (2012)
9. Çelik Bozdoğan A., Demirbilek R., Çalışkan M., Asan G., Özen G., "Excitation and
Emission Spectra of CsMgCl3, CsMgBr3 and CsMgI3", Photon12 IOP s premier
event in optics and photonics, Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Demirbilek R., Çelik Bozdoğan A., Çalışkan M., Asan G., Özen G., "Strange
change of CsCdCl3-excitation spectra with temperature", Photon12 IOP s premier
event in optics and photonics, Issue , Vol. , pp. , (2012)
11. Arzu Çilli, "The Theoretıcal Fracture Lımıt Of The Layered Composıtes Under
Pressure", Turkısh Physıcal Socıety 29th Internatıonal Physıcs Congress, Issue 1,
Vol. 1, pp. 771, (2012)
12. Neslihan Ayarci, Kutsal Bozkurt, Orhan Ozdemir and Kubilay Kutlu, "Nuclear
Battery: Betavoltaic Power Source and Applications", SuNEC-2012 (Sun New
Energy Conference), Issue , Vol. , pp. , (2012)
13. E. Yüksel and K. Bozkurt , "Tensor Effects in Dipole Excitations at Finite
Temperature", Apmas 2012, Issue 0, Vol. 0, pp. -, (2012)
14. Koç, K., Tepehan F.Z., Tepehan, G.G, "Influence of Heat Treatment on Optical
and Structural Properties of Self-assembled Thin Films of MPS-capped ZnS
Quantum Dots", International Conference on Superlattices, Nanostructures, and
Nanodevices , (2012)
15. Aksakal, B., Koç, K., Bozdogan A., Tsobkallo E.S., "Uniaxial Tensile Properties of
Uncoated and TiO2 Coated Single Wool Fibers Exposed to Thermal Treatment",
Turkish Physical Society, 29th International Physics Congress, (2012)
16. Koç, K., Tepehan F.Z., Tepehan, G.G, " Growth Kinetics of MPS-capped CdS
Quantum Dots in Self-assembled Thin Films", International Conference on
Superlattices, Nanostructures, and Nanodevices, Issue , Vol. , pp. , (2012)
237
17. MH Yükselici, A Aşıkoğlu, D Bulut, D Sugak, I Solskii, I Syvorotka, Ya
Zhydachevskii, S Ubizskii, O Buryy, "The Dependence of Optical Properties of
LiNbO3 Crystal on the Impurity Content Studied Toward the Advancement of
Volume Holographic Data Storage Technology", Oxide Materials for Electronic
Engineering, Issue , Vol. , pp. , (2012)
18. A Aşıkoğlu, MH Yükselici, D Bulut, D Sugak, I Solskii, I Syvorotka, Ya
Zhydachevskii, S Ubizskii, O Buryy, "The Effect of High Temperature Heat
Treatment on the Directional Homogeneity of LiNbO3 Crystal Studied through
Transmission Ellipsometry", Oxide Materials for Electronic Engineering, (2012)
19. R. İnce, F. M. Patan Alper, M. H. Yükselici, A. Aşıkoğlu, Ç. Allahverdi, "CdTe
nanocrystals studied through in-situ electro-modulation spectroscopy",
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering , Issue ,
Vol. , pp. , (2012)
20. T. İnce, M. K. Torun, M. H. Yükselici , "An Urbach study of the degree of
structural disorder in CdTe nanocrystals in glass matrix", International
Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering , Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
21. Kavak, P. , Parlak, E. , Ozdemir, O. , Kutlu, K., "Excess Current-Capacitance
Observation on Polymer-Fullerene Bulk Heterojunction Studied Through I-V and
C/G-V Measurements", APMAS 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
22. Kavak, P., Gokdemir, P. , Menda, D., Saatci, E., Ozdemir, O., Kutlu, K., "NanoCrystal V2O5nH2 Sol-Gel Films Made by Dip Coating", APMAS 2012, (2012)
23. Kavak, P., Gokdemir, P., Menda, D., Saatci, E., Ozdemir, O., Kutlu, K., "Influence
of Water Expulsion on Structural Properties of V2O5nH2O Sol-Gel Films",
APMAS 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
24. Yüksel, E., Bozkurt, K., "Tensor Effects in Dipole Excitations at Finite
Temperature", APMAS (International Advances in Applied Physics and Materials
Science Congress), Issue , Vol. , pp. , (2012)
25. Akgenç, B., Günay, S.D., Akdere, Ü., Taşseven, Ç., "Temperature Depence Of
Ionıc Dıffusıon Of Thorıum Dıoxıde", T.F.D. 29. Uluslararası Fizik Kongresi,
Issue 1, Vol. 1, pp. 156, (2012)
26. Günay, S.D., Akdere, Ü., Taşseven, Ç., "Thermophysıcal Propertıes Of Agbr And
Agcl From Molecular Dynamıcs Sımulatıon", T.F.D. 29. Uluslararası Fizik
Kongresi, Issue 1, Vol. 1, pp. 524, (2012)
27. Akgenç, B., Günay, S.D., Akdere, Ü., Taşseven, Ç., "Studyıng Superıonıc Phase
Transıtıon Of Plutonıum Dıoxıde From Molecular Dynamıcs Sımulatıon", T.F.D.
29. Uluslararası Fizik Kongresi, Issue 1, Vol. 1, pp. 578, (2012)
28. Akgenç, B., Günay, S.D., Akdere, Ü., Taşseven, Ç., "Lıquıd State Theory Of
Plutonıum Dıoxıde: Hypernetted Chaın Approxımatıon", T.F.D. 29. Uluslararası
Fizik Kongresi, Issue 1, Vol. 1, pp. 628, (2012)
29. Yılmaz,M., Öztek, H.Ö., Akdere, Ü., Kavanoz, H.B., "A Study Of Low
Temperature Thermal Expansıon And Structural Behavıour Of Stromeyerıte
Agcus", T.F.D. 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Issue 1, Vol. 1, pp. 655, (2012)
30. Tasseven Ç., Akgenç B., Günay S.D., Akdere Ü., "Liquid state theory of
plutonium dioxide : hypernetted chain approximation", Türk Fizik Derneği 29.
Uluslararası Fizik Kongresi, Issue 1, Vol. 1, pp. 628, (2012)
31. Günay S.D., Akgenç B., Akdere Ü., Taşseven Ç., "Studyıng superionic phase
transition of plutonium dioxide from molecular dynamıcs simulatıon", Türk Fizik
Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Issue 1, Vol. 1, pp. 578, (2012)
238
32. Akgenç B., Günay S.D., Akdere Ü., Taşseven Ç., "Temperature dependence of
ionic dıffusion of thorium dioxide", Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik
Kongresi, Issue 1, Vol. 1, pp. 156, (2012)
33. Akdere Ü., Günay S.D., Taşseven Ç., "Thermophysical properties of AgBr and
AgCl from molecular dynamics simulation", Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası
Fizik Kongresi, Issue 1, Vol. 1, pp. 524, (2012)
34. Günay S.D., Taşseven Ç., "Volume Swelling of UO2 by Irradiation of Alpha
Particles and Lattice Recovery by Molecular Dynamics Simulation", 12th
Granada Seminar on Computational and Statistical Physics, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
35. Aksakal, B., KOÇ, K., Bozdogan, A., Tsobkallo, E.S., "Uniaxial Tensile Properties
of Uncoated and TiO2 Coated Single Wool Fibers Exposed to Thermal
Treatment", 29th International Physics Congress, Issue 1, Vol. 1, pp. 529, (2012)
36. H.Ö.Öztek, M.Yılmaz, Ü.Akdere, H.B.Kavanoz, "A Study of Low Temperature
Thermal Expension and Structural Behaviour of Stromeyerite AgCuS", Tutkish
Physical Society 29th International Physics Congress, Issue 29, Vol. , pp. 655,
(2012)
37. Aksakal, B., Koc, K., Bozdogan, A., Tsobkallo, E.S., "Uniaxial Tensile Properties
Of Uncoated And TiO2 Coated Single Wool Fibers Exposed To Thermal
Treatment", Turkish Physical Society, 29th International Physics Congress,
Bodrum, Turkey, p.528, (2012)
38. Yargı O., Ugur S., Pekcan O. , "Oxygen Diffusion and Diffusion Energies of
Polymer-Carbon Nanotube Composite Films", Coating Science International
2012, Issue , Vol. , pp. 155-158, (2012)
39. Yargi O., "Fluorescence Quenching of Pyrene Labeled PDVB-PMMA Composites
by Oxygen", Turkish Phsical Society, 29 th, international Physics Congress, pp.
645, (2012)
40. Gök, H.,Denktaş, C., Can, N., "Kitosan/TiO2 Hibrit Nanokompozit Filmlerin
Termal, Yapısal ve Mikroyapısal Özellikleri Üzerinde TiO2 Parçacıklarının
Etkilerinin İncelenmesi", Türk Fizik Derneği 28.Uluslararası Fizik Kongresi, pp.
432, (2011)
41. Can, N., Okur, N., Elgün, G., Gök, H., Baysoy, D.Y., Kam, E., Denktaş, C.,
"Preparation and Characterization of PVA/ZnO Nanohybrid Membrane", Turkish
Physical Society 29th International Physics Congress, Issue , Vol. , pp. 375,
(2012)
42. H.Ö.Öztek, M.Yılmaz, Ü.Akdere, H.B.Kavanoz, "A Study of Low Temperature
Thermal Expension and Structural Behaviour of Stromeyerite AgCuS", , Tutkish
Physical Society 29th International Physics Congress, , Issue 29, Vol. , pp. 655,
(2012)
43. Kılıç, M., Demirbilek, R., "Numerical Investigations of Diffraction Efficiency of
Two Center Holographic Recording in Photorefractive Crystals", 2nd
International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress,
(2012)
44. Kılıç, M., Demirbilek, R., "Numerical Investigations of the Effective Parameters
for Two Center Holographic Recording in Photorefractive Lithium Niobate and
Strontium Barium Niobate Crystals", Photon12 IOP s premier event in optics and
photonics, (2012)
45. Dereli,G, Sungu Mısırlıoğlu,B., "Physical Behavior of Strained Carbon
Nanotubes", 29th International Conference of the Turkish Physical Society, pp.
224, (2012)
239
46. Menda, D., Pehlivan, Ö., Yılmaz, O., Kodolbaş, O., Özdemir, O., Kutlu, K. ,
"Structural and Interface Properties of Doping Inversed HIT Solar Cells Studied
Through TEM Analysis ", SuNEC 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Ulusal Bildiri
1. Dereli G.; Süngü Mısırlıoğlu B.; Eyecioğlu Ö.; Vardar N. , "Breaking Strains of
Defect-free Carbon Nannotubes: Tight Binding MD Simulation study",
19.İstatistiksel Fizik Günleri, Issue , Vol. , pp. , (2012)
2. Özge Ece Kara, Yasemin Yıldız Yarar, "X-ışınları kullanılan tıbbi görüntülemeler
için toplam etkin dozların belirlenmesi ", Türk Fizik Derneği, 29. Uluslararası
Fizik Kongresi (TFD-29), Issue 0, Vol. 0, pp. 491, (2012)
3. Dereli, G , Süngü Mısırlıoğlu,B, Eyecioğlu,Ö, Vardar N., " Breaking Strains of
Defect-Free Carbon Nanotubes: Tight Binding MD Simulation Study", 19.
Statistical Physics Days, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Yetkin, Taylan, "Nedir Bu Ekstra Boyutlar ve Nasıl Gözlemleriz?", İzmir Yüksek
Enerji Fiziği ve Uygulamaları Çalıştayı, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Kitap
1. Güven Özdemir, Z., "Lifetime of the Waves from Nano to Solitons in My Life,
Some sensitive and reliable advanced technological applications of cuprate
superconductors, pp. 173-214, Transworld Research, Kerala, (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Zehra Can, "Tubitak Bilim Toplum Programları Müdürlüğü tarafından
desteklenen projede sonuç raporu değerlendirme jüri üyeliği (2011).", Sonuç
Raporu Değerlendirme Jüri Üyeliği, İstanbul, (2011)
2. Zehra Can, "6th International Image processing and Wavelet on real World
applications conference (IWW 2012), 28-29 September, 2012 Bogazici University
(BU), Kandilli, Istanbul, Turkey", Bilimsel Komite Üyeliği, İstanbul, (2012)
3. Rıza Demirbilek, "APMAS12 : 2nd International Advances in Applied Physics &
Materials Science Congress", Katılımcı, Antalya, (2012)
4. Rıza Demirbilek, "Photon12 IOP s premier event in optics and photonics",
Katılımcı, Durham / England, (2012)
5. Mustafa Okutan, "II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (Bahçeşehir Üniversitesi)",
Teknik Kurul, İstanbul, (2011)
6. Mustafa Okutan, "1. Ulusal Fotonik Bilimi ve Sensör Teknolojileri Konferansı",
Bilimsel Kurulu, Gebze/Kocaeli, (2012)
7. Mustafa Okutan, "Lighttech / Elektrik, Aydınlatma ve Tesisat Fuarı",
Aydınlatma Çalıştayı Düzenleme, İstanbul, (2012)
8. Arzu Çilli, "türk fizik derneği 29. Uluslararası fizik kongresi", danışma kurulu
üyeliği, Bodrum-Muğla, (2012)
9. Yasemin Yıldız Yarar, "6. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi ( Lümidoz-VI)",
Bilim Kurulu Üyeliği, İzmir-Çeşme, (2012)
10. Birsel Can Ömür, "Yıldız Teknik Üniversitesi Proje Destek Ofisi II.AR-GE Proje
Pazarı, Enerji ve Çevre Teknolojileri", , İstanbul, (2012)
11. Gülay Dereli, "19.İstanbul İstatistiksel Fizik Günleri", Düzenleme Kurulu Üyesi,
İstanbul, (2012)
240
12. öznur çakır, "CIMTEC 2012", konusmaci, Montecatini Terme, Italya, (2012)
Hakemlik
1. Arzu Çilli, "Balkan Physics Letters, (Devam Ediyor)
2. Serço Serkis Yeşilkaya, "Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng & Computer
Scıences, (Tamamlandı)
3. Orhan Özdemir, "Journal of Non-Crystalline Solids, (Devam Ediyor)
4. Yasemin Yıldız Yarar, "6.Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, (Tamamlandı)
Diğer
1. Serap Günes, "Energy Efficiency and Renewable Energy through
Nanotechnology\", Organic Solar Cells and Their Nanostructural Improvement",
Springer, , (2011)
2. Serap Günes, Daniel Ayuk Mbi Egbe, Niyazi Serdar Sariciftci, "Polymer Solar
Cells", Wiley, , (2011)
3. Makbule Tamkas, Meryem Yıldırım, Özgür Akçalı, Ayse Durusoy, "The Effect Of
Chernobyl On Major Agrıcultural Product (Tea) Of Rıze", Türk Fizik Derneği-TFD-29th International Physics Congress, Bodrum-Muğla, (2012)
9.1.3.4.İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Doğan S., "Somuncu Baba'nın Eğitim Metodu", Turan Stratejik Araştırmalar
Merkezi, Issue 13, Vol. 4, pp. 123-135, (2012)
2. Kahveci N., ""Mundane Analysis of Hanafite Friday Prayer of Jurist Qâdı Khân
(d. 592/1195) II”", Macedonia Journal of Scientific Research, Hikmet (Adeksam),
Issue 18, Vol. 9, pp. 24-44, (2011)
3. Kahveci N., "Politics in Muslim Friday Prayer: Jurist Qâdîkhân", Journal of Law
and Conflict Resolution, Issue 4, Vol. 4, pp. 54-61, (2012)
Ulusal Dergi
1. Doğan S., "Başarının Anahtarı:İyi Eğitim-Mutlu ve Huzurlu Aile Yuvası",
Kariyer Pencere Rehberlik ve Eğitim Dergisi, Issue 6, Vol. 2, pp. 15-17, (2011)
2. Doğan S., "Çocuklarda Doğru ve Düzgün Şahsiyet Geliştirme Yolları", Kariyer
Penceseri Rehberlik ve Eğitim Dergisi, Issue 7, Vol. 2, pp. 36-40, (2012)
3. Doğan, S., "Ailenin Rolü ve Toplumsal Görevleri ", Kariyer Penceseri Rehberlik
ve Eğitim Dergisi, Issue 9, Vol. 2, pp. 56-60, (2012)
4. Bedri Gencer, "Medenileşmeden Küreselleşmeye Modernleşmenin Akıbeti", Hece,
Issue 0, Vol. 16, pp. 127-129, (2012)
5. Bedri Gencer, "Bizzat İslâm Düşüncesi Olarak Fıkıh", Mostar, Issue 84, Vol. 84,
pp. 34-39, (2012)
6. Ergün Yıldırım, "Türkiyede İslamcılığın Siyasal Evrimi", Türkiye Yazarlar Birliği
Akademi, Issue 4, Vol. , pp. 167-177, (2012)
241
Uluslararası Bildiri
1. Doğan, S., "Somuncu Babanın Eğitim Metodu", Uluslararası Somuncu Baba ve
Kültür Çevresi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Issue 1, Vol. 1, pp. 172-188, (2012)
2. Doğan, S., Öztürklü, Ç., "Küçük Prens Kitabının Yorumbilimsel ve Eğitim
Sosyolojisi Bakış Açısıyla İnceleme Denemesi", I.Uluslararası Eğitim Sosyolojisi
Sempozyumu, Issue 1, Vol. 1, pp. 38-39, (2012)
3. Setenay Nil Doğan, "We Left Our Skirts to Men as We Went to the Front: The
Participation of Abkhazian Women from Turkey in the Abkhazian War",
Gendered Memories of War and Political Violence, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Ergün Yıldırım, "Türkiye\'de Muhafazakar Sivil Toplum: Genel Bir Yaklaşım",
II. Uluslararası Arap-Türk sosyal Bilimciler Kongresi , Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Ergün Yıldırım, "Yeni Ortadoğu Sosyolojisinde Yeni Siyaset Arayışı",
Uluslararası Adil Barış Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Ulusal Bildiri
1. Doğan, S., Öztürklü, Ç., "Ana-Babaların On İki İletişim Engeline Başvurma
Sıklığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Değerler Eğitimi
Sempozyumu, Issue 1, Vol. 1, pp. 18, (2011)
2. Doğan, S., Öztürklü, Ç., "Sınıf Öğretmenlerinin On İki İletişim Engeline
Başvurma Sıklığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ", Değerler
Eğitimi Sempozyumu , Issue 1, Vol. 1, pp. 19, (2011)
3. Doğan, S., "Medya ve Aileye Etkisi", Değişen Dünyada Ailemiz Sempozyumu,
Issue 1, Vol. 1, pp. 1, (2012)
4. Setenay Nil Dogan, "Diaspora Politikasının Dinamikleri: Türkiyede Çerkesler
Örneği", Türkiyedeki Kafkas Toplulukları ve Dönüşen Kafkasya - YTÜ Balkan ve
Karadeniz Araştırmaları Merkezi, (2012)
5. Ergün Yıldırım, "Modernleşme Değişiminde Aile", Değişen Dünyada Ailemiz,
(2012)
6. Ergün Yıldırım, "Türk Modernliğinin Huzursuzluğu: Huzur Romanında
Modernleşmeyi Anlamak", Ahmet Hamdi Tanpınar Günleri Sempozyumu, (2012)
Kitap
1. Turna, N., "“The Ottoman Stage: Politicization and Commercialization of
Theatres, 1876-1922,” içinde Celebration, Entertainment and Theater in the
Ottoman World [ed.] Suraiya Faroqhi and Arzu Öztürkmen (Seagull Publishers,
Enactment Series, Aralık/2012). , “The Ottoman Stage: Politicization and
Commercialization of Theatres, 1876-1922”, pp. -, Seagull Books, Chicago, (2012)
2. Turna, N., "“Yeniçeri-Esnaf İlişkisi Üzerine bir Analiz,” içinde Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e Ticaret Hayatı (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012). ,
Yeniçeri-Esnaf İlişkisi Üzerine bir Analiz, pp. -, Tarih Vakfı Yurt Yay, İstanbul,
(2012)
3. Kahveci N., "Tevrat’ta Sosyal Düşünce, Sinemis, Ankara, (2011)
4. Kahveci N., "Tevrat'ta Siyasal Düşünce, Sinemis, Ankara, (2012)
5. Kahveci N., "İniş Sırası ile Kuran-ı Kerim Tercümesi, Sinemis, Ankara, (2012)
6. Setenay Nil Doğan, "Gender, Ethnicity and the Nation-State: Anatolia and Its
Neighboring Regions – Hrant Dink Memorial Workshop 2009 Proceedings (e-
242
book), ed. Leyla Keough, Circassian Beauty: A Myth in Turkey; , pp. , Sabancı
University, Istanbul, (2011)
7. Yıldırım E., Ete H., Tosun T., Çınar M., Kocabıyık H., Yayman H., Beriş H.,
"Türkiye\\\'de Siyasal Partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi, pp. 59-103, Meydan,
İstanbul, (2011)
8. Yıldırım E., Demirhan A., Aktay Y., Yılmaz N., Yılmaz M., Alkan A.T.,
"Türkiye\'de Toplum, Modernleşmenin Neresindeyiz?: Kamusal alan, Sivil
Toplum ve Toplumsal hareketlerin Yeni Modernlikleri, pp. 95-110, Meydan,
İstanbul, (2011)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Süleyman Doğan, "İstanbul'da Öğretmen Olmak Çalıştayı (İstanbul MEB)",
Modaratör, İstanbul, (2012)
2. Süleyman Doğan, "Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Avrupa Bölgesi
Yarışması", Jüri Üyesi, İstanbul, (2012)
3. Süleyman Doğan, "8.SOBİO Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyatı", Jüri Üyesi,
İstanbul, (2012)
4. M. Sait Özervarlı, "Al-Ghazali and His Influence: A Workshop on the 900th
Anniversary of His Death in 1111", Bildiri Sunuımu, New Haven, CT, ABD,
(2011)
5. M. Sait Özervarlı, "International Workshop on Encyclopedias in the Middle East",
Bildiri Sunumu, Beyrut, Lübnan, (2012)
6. M. Sait Özervarlı, "Philosophical Activity in Ottoman Anatolia: Two Cases of
Commentary Writing", Konferans, Orient Institute, İstanbul, (2012)
7. M. Sait Özervarlı, "The 2nd International Conference on Social Thought in the
Middle East and North Africa", Organizasyon ve Oturum Başkanlığı, YTÜ,
İstanbul, (2012)
8. Bedri Gencer, "Şehirlerimizin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar Sempozyumu",
“Medineden Kente Edepten Medeniyete” Tebliği, İstanbul, (2011)
9. Bedri Gencer, "Dini ve Felsefi Metinler 21. Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve
Algılama Uluslararası Sempozyumu", “Gazâlî ve Şaheseri : Dünyayı Değiştiren
Bir Kitabın Serencamı” Tebliği, İstanbul, (2011)
10. Bedri Gencer, "Şeyhül-Müderrisin Hacı Yusuf Bahri Efendiyi Anma Programı",
“Nakşibendî-Gümüşhanevî Aktivizmi ve Hacı Yusuf Bahri Efendi” başlıklı
Konuşma, Ünye-Ordu, (2012)
11. Bedri Gencer, "Türkiyede Toplumsal Gerginlik ve Uzlaşamama Sorunu Paneli",
Panelist, İstanbul, (2012)
12. Bedri Gencer, "Muslims Amidst the Tension of Critique and Conformity
International Symposium", “Religion Beats Modernity: Resisting Modern Culture
as an Islamic Duty” Tebliği, Bielefeld, Germany, (2012)
13. Bedri Gencer, "Tekkirazlı Büyük Alim Musa Kazım Efendiyi Anma Programı",
\"Tasavvufun Sosyal Reformizmi ve Musa Kazım Efendi” Konuşması,, , (2012)
14. Bedri Gencer, "Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlı Modernleşme Sürecinde
Kuran ve Tefsir Çalışmaları Sempozyumu", Suat Mertoğlu “Kuranın Güncel
Olaylarla
İlişkilendirilmesi
Sırat-ı
Müstakim/Sebilürreşad
Mecmuası
Çerçevesinde Osmanlı Son Döneminde Sosyo-Politik Tefsir Yaklaşımı” Tebliğinin
Müzakeresi, , (2012)
15. Ergün Yıldırım, "Firari Entellektüel: Türk Aydını", Konuşmacı, İstanbul, (2012)
16. Yusuf Öz, "Sinemada İstanbul -- Işık Üniversitesi", Düzenleyici-Konuşmacı,
İstanbul, (2012)
243
17. Ayşegül Baykan, "Sempozyum: \\\'Sınırları Aşmak: Türkiye\\\'de SosyoKültürel Antropoloji Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar\\\'", Bildiri Sunumu:\'
Antropolojinin Çalışma Nesnesi Olarak Kent\', Mardin, (2011)
18. Ayşegül Baykan, "Seminer: Council on International Education Exchange
Davetiyesi", Bildiri Sunumu:\'Contestations Over Taksim Square; historical,
social, and political background of a dispute over public space\', İstanbul, (2012)
Hakemlik
1. Nalan Turna, "Studies of the Ottoman Domain, (Devam Ediyor)
2. M. Sait Özervarlı, "Sosyoloji Dergisi, \"Tarih Metodolojisi
Subjektivizmin Bazı İpuçları Üzerine\" Makalesi, (Tamamlandı)
Bakımından
Diğer
1. Süleyman Doğan, Cihangir Doğan, Sefer Ada, "Doktora Tez Savunma Jüri
Üyesi", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, İstanbul,
(2012)
2. Cihan Okuyucu, Süleyman Doğan, "Mevlana'nın Eğitim Metodu", Adıyaman
Üniversitesi, Adıyaman, (2012)
3. S:Doğan ve diğerleri, "Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve
Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı", İstanbul Kalkınma Ajansı,
İstanbul, (2012)
4. Süleyman Doğan, "Yönetici Eğitmi Semineri:İnavatif Düşünce Becerileri",
Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayrampaşa-İstanbul, (2012)
9.1.3.5.İstatistik Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Gürsan Çoban, Ali Hakan Büyüklü , Atin Das, "A linearization based noniterative approach to measure the gaussian noise level for chaotic time series",
Chaos, Solitons and Fractals Elsevier North-Holland, Issue 3, Vol. 45, pp. 266278, (2012)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Noyan F., Şimşek G. G., "Structural Determinants Of Customer Satisfaction In
Loyalty Models: Turkish Retail Supermarkets ", Procedia - Social and Behavioral
Sciences, Issue , Vol. 30, pp. 2134-2138, (2011)
2. Noyan F., Şimşek G. G., "The MIMIC Model Approach to Investigate Mathematic
Achievement of Turkish Student", International Journal of New Trends in Arts,
Sports & Science Education (IJTASE), Issue 1, Vol. 1, pp. 36-48, (2012)
3. Noyan F, Şimşek G. G., "An Emprical Investigation Of Customer Satisfaction",
The Online Journal of Science and Technology (TOJSAT), Issue 2, Vol. 2, pp. 1-8,
(2012)
4. Fatma Noyan, Gülhayat Gölbaşı Şimşek, "Structural Determinants of Customer
Satisfaction in Loyalty Models: Turkish Retail Supermarkets", Procedia-Social
and Behavioral Sciences Journal, Issue , Vol. 30, pp. 2134-2138, (2011)
244
5. İsmail Hakkı Armutlulu, "Multilevel Model of Organizational Commitment",
Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, Issue , Vol. 30, pp. , (2011)
6. Atıf Evren, Elif Tuna, "A Comparison Between Entropy Based Association
Measures and other Qualitative Association Measures", Selcuk Journal of Applied
Mathematics, Issue 3, Vol. 0, pp. 3-17, (2012)
7. Evren A., Tuna E., "Some Applications of Entropy - Based Statistics in Linear
Regression Analysis", Journal of Selçuk University Natural and Applied Sciences,
Issue 2, Vol. 1, pp. 39-53, (2012)
8. Atıf Ahmet Evren, Elif Tuna, "On Some Measures of Qualitative Variation and
Entropy", Selcuk Journal of Applied Mathematics, Issue 0, Vol. 0, pp. 60-71,
(2011)
9. Kılıç S., Çilingirtürk A.M., "Using Entropy Working Correlation Matrix in
Generalized Estimating Equation for Stock Price Change Model ", Journal of
Asian Scientific Research, Issue 4, Vol. 2, pp. 228-239, (2012)
Ulusal Hakemli Dergi
1. Güriş S., Tuna E., "Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Geçerliliğinin Panel Veri
Modelleriyle Analizi", Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Issue 2, Vol.
13, pp. 173-190, (2011)
2. Filiz Karaman, "Bayes Yönteminin Meta Analizinde Kullanılması", İstatistik
Araştırma Dergisi, Issue 2, Vol. 8, pp. 21-31, (2011)
Uluslararası Bildiri
1. Karaaslan, M. F., Kurulay, M., "On Solving A Type of Fractional Volterra-Integro
Differential Equations Using Homotopy Analysis Method", 1st International
Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Issue , Vol. ,
pp. , (2012)
2. Karaaslan, M. F., Kurulay, M., "Discontinuous Galerkin Methods with An
Application for Elliptic Problems", International Conference on Applied Analysis
and Algebra, Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Karaaslan, M. F., Çavdar, Ş. Ç., "Geometric Perspective On The Methods of
Bivariate Lagrange Interpolation and OLS", International Conference on Applied
Analysis and Algebra, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Noyan, F., Şimşek, G.G., "An Emprical Investigation of Customer Satisfaction",
ISTEC 2011 International Science & Technology Conference, Issue 1, Vol. 1, pp.
41-47, (2011)
5. Noyan, F., Şimşek, G. G. , "A Partial Least Squares Path Model of Repurchase
Intention of Supermarket Customers", World Conference On Bussiness,
Economics And Management (BEM-2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Noyan, F., Şimşek, G. G., "Tetrachoric Correlation as a Measure of Default
Correlation", World Conference On Bussiness, Economics And Management
(BEM-2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
7. Noyan, F., Şimşek, G. G., "Tetrachoric Correlation as a Measure of Default
Correlation, World Conference On Bussiness", Economics And Management
(BEM-2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
8. Noyan, F., Şimşek, G.G., "A Partial Least Squares Path Model of Repurchase
Intention of Supermarket Customers", World Conference On Bussiness,
Economics And Management (BEM-2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
245
9. Noyan, F., Şimşek, G.G., "An Emprical Investigation of Customer Satisfaction",
ISTEC 2011 International Science & Technology Conference, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
10. Kemalbay, G., Bairamov, I., "Conditional Bivariate Order Statistics",
International Conference on Advances in Probability and Statistics - Theory and
Applications, Hong Kong, China, Issue , Vol. , pp. , (2011)
11. Kemalbay,G., Bairamov,I., "Distribution of Bivariate Order Statistics When Some
of Observations are Truncated", Tenth International Conference on Ordered
Statistical Data and Their Applications, Murcia, Spain, Issue , Vol. , pp. , (2012)
12. Korkmazoğlu,B,Ö., Kemalbay,G., "Econometrics Application of Partial Least
Squares Regression: An Endogeneous Growth Model for Turkey", World
Conference on Business, Economics and Management-BEM 2012, Antalya,
Turkey, (2012)
13. Kemalbay,G., Korkmazoğlu,B,Ö ., "Effects of Multicollinearity on Electricity
Consumption Forecasting Using Partial Least Squares Regression", World
Conference on Business, Economics and Management-BEM 2012, Antalya,
Turkey, (2012)
14. Kemalbay, G., Korkmazoğlu Berak, Ö., "Effects of Multicollinearity on Electricity
Consumption Forecasting Using Partial Least Squares Regression ", World
Conference on Business, Economics and Management, Antalya, Turkey , (2012)
15. Korkmazoglu Berak, Ö. , Kemalbay G., "Econometrics Application of Partial
Least Squares Regression: An Endogeneous Growth Model for Turkey", World
Conference on Business, Economics and Management-Bem 2012, Antalya,
Turkey, (2012)
16. Demir, İ., Kılıç, S. , "Assessing the Relationship between Educational
Performance and Attitudes of Turkish Students", 1st International Eurasian
Conference on Mathematical Sciences and Applications, Issue , Vol. , pp. 300,
(2012)
17. Bahar Artim-Esen, Erhan Cene, Yasemin Sahinkaya, Semra Ertan, Özlem
Pehlivan, Sevil Kamali, Ahmet Gul, Lale Öcal, Orhan Aral, Murat Inanc, "Cluster
Analysis of Autoantibodies in 852 Patients with Systemic Lupus Erythematosus
From a Single Center: Four Main Clusters with Prognostic Implications.",
Arthritis & Rheumatism, 2011 Annual Scientific Meeting, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
18. Çene, E. Manukyan, A., "Farklı Faktör Analizi Yöntemlerinin Görsel Olarak
Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme Türkiyedeki Öğrencilerin Ders Algıları",
13th Internatıonal Conference On Econometrıcs, Operatıons Research And
Statıstıcs, pp. 208, (2012)
19. Demir, İ. Altunel, G. Çene, E., "Türkiye İç Borç Stoğundaki Değişimin Ridge
Regresyon İle Analizi", 13th ınternatıonal conf. On econometrıcs, operatıons
research and statıstıcs, pp. 327, (2012)
20. Demir, İ. Altunel, G. Çene, E., "Comparing Turkeys Domestic Debt Stock
Increment with Linear Regression, Ridge Regression and Principle Component
Regression", 1st International Eurasian Conference On Mathematical Sciences
and Applications, Issue , Vol. , pp. 301-302, (2012)
21. Bilen, Ö., Gökalp, F., Büyüklü, A. H., "How Did The Policy of Narrowing Price
Steps Affect Stock Market Price Activities? Association Rules Approach ", 8th
World Congress in Probability and Statistics, Issue , Vol. , pp. 192, (2012)
22. Aslan Göksu, Karaman Filiz, "A Comparative Statistical and Econometric
Analysis of Macroeconomic Variables For Greece, Spain, Portugal, Italy and
246
Turkey ", 13TH Internatıonal Conference On Econometrıcs, Operatıons Research,
And Statıstıcs , Issue , Vol. , pp. , (2012)
23. Aslan Göksu, Kayman Hale, Karaman Filiz, "Kredi Skorlama Uygulamasında
Lojistik Regresyon, Diskriminant Analizi ve Chaıd Analizi Yöntemlerinin
Karşılaştırılması", 13TH Internatıonal Conference On Econometrıcs, Operatıons
Research, And Statıstıcs , (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Mehmet Fatih Karaaslan, "International Conference On Applied Analysis and
Algebra", Local Commitee, İstanbul, (2012)
2. Ali Hakan Büyüklü, "İstanbul da İstatistik", Yönetici, İstanbul, (2011)
3. Ali Hakan Büyüklü, "Büyüklü A. H. and Esra Aşkın, Ö., MKB Şehir Endeksleri
için Koşullu Değişen Varyans Modelleri (2012),ICEOS,", BildiriYİ sunan, Gazi
Mağusa, Kuzey Kıbrıs, (2012)
4. Ali Hakan Büyüklü, "Esra Aşkın, Ö. and Büyüklü A. H., İMKB Şehir
Endekslerine Ait Takvim Anomalilerinin Simetrik ve Asimetrik Koşullu Değişen
Varyans Modelleri ile Test Edilmesi, (2012), ICEOS, Gazi Mağusa, Kuzey Kıbrıs",
İkinci Araştırmacı, Gazi Mağusa, Kuzey Kıbrıs, (2012)
5. Serpil KILIÇ, "2nd İstanbul Quantitative Lectures", Dinleyici, İstanbul, (2012)
6. Öyküm Esra Aşkın, "13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve
İstatistik Konferansı", bildirili katılım, K.K.T.C, (2012)
Hakemlik
1. Atıf Ahmet Evren, "Selçuk Journal of Applied Mathematics, (Devam Ediyor)
2. Atıf Ahmet Evren, "TÜİK İstatistik Araştırma Dergisi, (Devam Ediyor)
3. Atıf Ahmet Evren, "İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, (Devam
Ediyor)
Diğer
1. Adnan Mazmanoğlu, Mustafa Savaş, Mustafa Şen, "I. İstanbul'da İstatistik",
YTÜ İstatistik Bölüm Başkanlığı, YTÜ Davutpaşa Kampüsü, (2011)
2. Prof.Dr. Ali Hakan Büyüklü YTÜ. İstatistik Bölüm Başkanı , Prof.Dr. Adnan
Mazmanoğlu Aydın Üniversitesi İstatistik Bölüm Başkanı, Zeki Bostancı TÜİK
İstanbul Bölge Müdürü , Mustafa Şen Genar Araştırma Şirketi Genel Müdürü, "I.
İstatistik Paneli", YTÜ. İstatistik Bölümü, Y.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Şevket Erk Konferans Salonu, (2011)
9.1.3.6.Kimya Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Turaç E., Ak M., Şahmetlioğlu E., Şener M.K., Kaya M.A., "Synthesis and
Characterization of Poly{2-[3-(1H-pyrrol-2-yl)phenyl]-1H-pyrrole} and Its
Copolymer with EDOT", Russian Journal of General Chemistry, Issue 12, Vol. 81,
pp. 2510-2516, (2011)
2. Yaşa G., Erdoğmuş A., Uğur A.L., Şener M.K., Avcıata A., Nyokong T.,
"Photophysical and photochemical properties of novel phthalocyanines bearing
247
non-peripherally substituted mercaptoquinoline moiety", Journal of Porphyrins
and Phthalocyanines, Issue 7, Vol. 16, pp. 845-854, (2012)
3. Emine Hilal Mert, Mehmet Arif Kaya, Hüseyin Yıldırım, "Preparation and
Characterization of Polyester-Glycidyl Methacrylate Polyhıpe Monoliths to Use in
Heavy Metal Removal", Designed Monomers and Polymers, Issue 2, Vol. 15, pp.
113-126, (2012)
4. Kulu I., Ocal N., "The Synthesis of Epiboxidine and Related Analogues as
Potential Pharmacological Agents ", Helvetica Chimica Acta, Issue 11, Vol. 94, pp.
2054-60, (2011)
5. Karaca Balta D., Temel G., Goksu G., Ocal N., Arsu N., "Thioxanthone−Diphenyl
Anthracene: Visible Light Photoinitiator", Macromolecules, Issue , Vol. 45, pp.
119-125, (2012)
6. Kadir Turhan, Arda Öztürkcan, Mehmet Karayı, Zuhal Turgut, Medine Güllüce,
"Protective properties of five newly synthesized cyclic compounds against sodium
azide and N-methyl-N\'-nitro-N-nitrosoguanidine genotoxicity", Toxicology and
Industrial Health, Issue 7, Vol. 28, pp. 258-263, (2012)
7. Kadir Turhan, İlknur Durukan, Arda Öztürkcan, Zuhal Turgut, "Decolorization
of textile basic dye in aqueous solution by ozone", Dyes and Pigments, Issue 3,
Vol. 92, pp. 897-901, (2012)
8. Arda Öztürkcan, Kadir Turhan, Zuhal Turgut, "Synthesis and Characterizations
of New 1,3-Oxazine Derivatives", Journal of the Chemical Society of Pakistan,
Issue 6, Vol. 33, pp. 939-944, (2011)
9. Arda Öztürkcan, Kadir Turhan, Zuhal Turgut, "Ultrasound-assisted Rapid
Synthesis of β-Aminoketones with Direct-type Catalytic Mannich Reaction Using
Bismuth (III) triflate in Aqueous Media at Room Temperature", Chemical Papers,
Issue 1, Vol. 66, pp. 61-66, (2012)
10. Kadir Turhan, Arda Öztürkcan, Zuhal Turgut, "Triflates Promoted One-Pot
Synthesis of Functionalized Unsymmetrical New Dihydro-1H-Indeno[1,2B]Pyridines Through Hantzsch Reaction under Ultrasonic Irradiation", Journal of
the Chemical Society of Pakistan, Issue 1, Vol. 34, pp. 94-101, (2012)
11. Arda Öztürkcan, Kadir Turhan, Zuhal Turgut, Mehmet Karadayı, Medine
Güllüce, "Antigenotoxic properties of two newly synthesized β-aminoketones
against N-methyl-N′-nitro-N-nitrosoguanidine and 9-aminoacridine-induced
mutagenesis", Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, Issue 7, Vol. 26,
pp. 258-263, (2012)
12. Kadir Turhan, Arda Öztürkcan, Zuhal Turgut, Mehmet Karadayı, Ali Aslan,
Medine Güllüce, "Genotoxic and antigenotoxic assessment of four newly
synthesized dihydropyridine derivatives", Toxicology and Industrial Health, Issue
, Vol. , pp. 1-9, (2012)
13. Ali Veysel Tunç, Bernhard Ecker, Zekeriya Doğruyol, Sabrina Juchter, Ahmet
Lütfi Uğur, Ali Erdoğmuş, Sait Eren San, Jürgen PARISI, Elizabeth von Hauff,
"The influence of molecular weight on the short channel effect in polymer based
field effect transistors", Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics,
Issue 2, Vol. 50, pp. 117-124, (2012)
14. Ahmet Lütfi Uğur, Hatice A. Dinçer, Ali Erdoğmuş, "Synthesis, Photophysical
and Thermal Studies of Symmetrical and Unsymmetrical Zinc Phthalocyanines",
Polyhedron, Issue 1, Vol. 31, pp. 431-437, (2012)
15. Cansu Öztürk, Ali Erdoğmuş, Mahmut Durmuş, Ahmet Lütfi Uğur, Fatma Aytan
Kılıçarslan, İbrahim Erden, "Highly Soluble 3,4-(dimetoxyphenylthio) Substituted
Phthalocyanines: Synthesis, Photophysical and Photochemical Studies",
248
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Issue ,
Vol. 86, pp. 423-431, (2012)
16. Yazici Ö., Şakar D., Cankurtaran Ö., Karaman F., "Thermodynamical study of
poly(n-hexyl methacrylate) with some solvents by inverse gas chromatography",
Journal of Applied Polymer Science, Issue 3, Vol. 122, pp. 1815-1822, (2011)
17. Sesigür F., Şakar D., Yasa-Sahin O., Ocak H., Cankurtaran Ö., Bilgin-Eran B.,
Karaman F., "Thermodynamic and surface characterisation of (S)-5-dodecycloxy2-[[[4-(2-methylbutoxy) phenyl]imino]metheyl]phenol thermotropic liquid crystal
by inverse gas chromatography", Liquid Crystals, Issue 1, Vol. 39, pp. 87-89,
(2012)
18. Melda Altıkatoglu Yapaöz, ": A novel conductometric creatinine biosensor based
on solid-state contact ammonium sensitive PVC-NH2 membrane ", Bıochemıcal
Engıneerıng Journal , Issue , Vol. 62, pp. 34-38, (2012)
19. Melda Altıkatoglu Yapaöz, "Novel creatine biosensors based on all solid-state
contact ammonium-selective membrane electrodes.", Artif Cells Blood Substit
Immobil Biotechnol, Issue , Vol. , pp. , (2012)
20. Melda Altıkatoglu Yapaöz, "Protective Effect of Dextrans on Glucose Oxidase
Denaturation and Inactivation", , Issue , Vol. , pp. , (2012)
21. Belkiz Bilgin-Eran, Hale Ocak, Carsten Tschierske, Ute Baumeister, "Synthesis
and Mesomorphism of Fluoroalkylated Platinum Complexes", Liquid Crystals,
Issue 4, Vol. 39, pp. 467-476, (2012)
22. Hale Ocak, Belkiz Bilgin-Eran, Marko Prehm, Carsten Tschierske, "Effects of
molecular chirality on superstructural chirality in liquid crystalline dark
conglomerate phases", Soft Matter, Issue 30, Vol. 8, pp. 7773-7783, (2012)
23. Y.Gürkan Y., Türkten N., Hatipoglu A., Çınar Z., "Photocatalytic degradation of
cefazolin over N-doped TiO2 under UV and sunlight irradiation: Prediction of the
reaction paths via conceptual DFT", Chemical Engineering Journal, Issue 184,
Vol. , pp. 113-124, (2012)
24. Arif Nesrullajev, Çiğdem Yörür-Göreci, Belkız Bilgin-Eran, "Thermotropic,
Thermo-morphologic and Thermo-optical Properties of New Smectogenic
Calamitic Compounds Containing Imine Linking Groups", Int. J. Thermophys,
Issue 1, Vol. 33, pp. 58-68, (2012)
25. Yörür-Göreci Ç., Altaş-Kıymaz N., Peksel A., Bilgin-Eran B., "Multiproperties of
New Schiff Base and Its Mononuclear Copper(II) Complex. Synthesis,
Characterization, Liquid Crystal Properties and Antioxidant Activities", Journal
of the Chemical Society of Pakistan, Issue 4, Vol. 34, pp. 979-985, (2012)
26. İnci Sönmezoğlu, Tuğba Akbıyık, Doç. Kubilay Güçlü, İzzet Tor, Reşat Apak,
"Protection of Ascorbic Acid from Copper(II)-Catalyzed Oxidative Degradation in
the Presence of Fruit Acids: Citric, Oxalic, Tartaric, Malic, Malonic and Fumaric
Acids", Int J Food Prop, Issue , Vol. 15, pp. 398-411, (2012)
27. Bahadir Keskin, Cenk Denktaş, Ahmet Altındal, Ulvi Avcıata, Ahmet Gül,
"Synthesis of Ni(II) porphyrazine peripherally octa-substituted with the 4tertbutylbenzylthio moiety and electronic properties of the Al/Ni(II)Pz/p-Si
Schottky barrier diode", Polyhedron, Issue 1, Vol. 38, pp. 121-125, (2012)
28. Ulu S.T., Elmalı F.T., "Validated Spectrophotometric Method for the
Determination, Spectroscopic Characterization and Thermal Structural Analysis
of Duloxetine with 1,2-Naphthoquinone-4-Sulphonate", optics and spectroscopy,
Issue 3, Vol. 112, pp. 491-497, (2012)
29. Yıldırım S.Ö., Demirhan N., Elmalı F.T., Butcher J.R., "2-[(E)-(1,10Phenanthrolin-5-yl)iminomethyl]phenol
methanol
monosolvate",
Acta
Crystallographica Section E, Issue 4, Vol. 0, pp. o1173-117, (2012)
249
30. Elmalı F.T., Sütay B., Ozbek B., Demirhan N., "Synthesis, characterization and
biological activity of a new long-chain imine ligand and some transition metal
complexes in solvent-free conditions", Main Group Chemistry, Issue 3, Vol. 11, pp.
217-222, (2012)
31. Aysegul Peksel, Nilay Altas-Kiymaz, Sema İmamoglu, "Evaluation of antioxidant
and antifungal potential of Asphodelus aestivus Brot. growing in Turkey",
Journal of Medicinal Plants Research , Issue 2, Vol. 6, pp. 253-265, (2012)
32. Dindar, B., Karakuş, E., Abasıyanık, M.F., "New Urea Biosensor Based on Urease
Enzyme Obtained from Helicobacter pylori", Appl. Biochem. Biotechnol, Issue 5,
Vol. 165, pp. 1308-1321, (2011)
33. Yılmaz, D., Karakuş, E., "Construction of Potentiometric Glutamate Biosensor for
Determination of Glutamate in Some Real Samples", Artificial Cells Blood
Substitutes and Biotechnology, Issue 6, Vol. 39, pp. 385-391, (2011)
34. Karakuş, E., Pekyatdımcı, Ş., "Comparison of Covalent and Noncovalent
Immobilization of Malatya Apricot Pectinesterase (Prunus armeniaca L.) ",
Artificial Cells Blood Substitutes and Biotechnology, Issue 1, Vol. 40, pp. 132-141,
(2012)
35. Bayir A, Polat M, Aras NM, Nalbantoğlu B., "Effects of High Temperature Stress
on mRNA Levels of Ubiquitin-activating Enzyme in Ovarian Tissue of Goldfish,
Carassius auratus", Asian Journal of Animal and Veterinary Advances , Issue 4,
Vol. 7, pp. 356-360, (2012)
36. Öge A., Maviş M. E., Yolaçan Ç., Aydoğan F., "Solvent-free Michael addition of 2cyclohexenone under ultrasonic irradiation in the presence of long chain
dicationic ammonium salts ", Turkish Journal of Chemistry, Issue 1, Vol. 36, pp.
137-146, (2012)
37. Yıldırım Ç., Yolaçan Ç., Aydoğan F., "Synthesis of α-aminonitriles catalyzed by
montmorillonite K10 in the presence of dicationic phosphonium salt in water
under ultrasonic effect", Turkish Journal of Chemistry, Issue 1, Vol. 36, pp. 101109, (2012)
38. Çiğdem Yıldırım, Doç. Çiğdem Yolaçan, Feray Aydoğan, "Synthesis of αaminonitriles catalyzed by montmorillonite K10 in the presence of dicationic
phosphonium salt in water under ultrasonic effect", Turk J Chem, Issue 1, Vol.
36, pp. 101-109, (2012)
39. Aytek Öge, Murat Emrah Maviş, Çiğdem Yolaçan, Feray Aydoğan, "Solvent-free
Michael addition of 2-cyclohexenone under ultrasonic irradiation in the presence
of long chain dicationic ammonium salts", Turk J Chem, Issue 1, Vol. 36, pp. 137146, (2012)
40. Gurkan Y., Türkten N., Hatipoğlu A., Çınar Z., "Photocatalytic Degradation of
Cefazolin over N-Doped TiO2 under UV and Sunlight Irradiation: Prediction of
the Reaction Paths via DFT", Chemical Engineering Journal, Issue , Vol. 184, pp.
113-124, (2012)
41. Karakas, A ; Yoruc, ABH ; Erdogan, DC ; Dogan, M ., "Effect of Different Calcium
Precursors on Biomimetic Hydroxyapatite Powder Properties ", Acta Physıca
Polonıca A , Issue 1, Vol. 121, pp. 236-239, (2012)
42. Hüseyin Yıldırım, Burcu Kekevi, Hale Berber, "Synthesis and Characterization of
Silicone-Based Surfactants as Anti-Foaming Agents", Journal Of Surfactants And
Detergents, Issue 1, Vol. 15, pp. 73-81, (2012)
43. Hüseyin Yıldırım, Mihrigül Altan, "Mechanical and Antibacterial Properties of
Injection Molded Polypropylene/TiO2 Nano-Composites: Effects of Surface
Modification", Journal of Materials Science & Technology, Issue 8, Vol. 28, pp.
686-692, (2012)
250
44. Cetin G., Kocaoba S., Akcin G., Höll W.H., "Cation Exchange Equilibria With
Chromium(III) Species By Strong Acid Ion Exchangers", Solvent Extraction and
Ion Exchange , Issue 1, Vol. 30, pp. 88-100, (2012)
45. Ümit Nazlı Türkten, Zekiye Çınar, Arzu Hatipoğlu, Yelda Yalçın Gürkan,
"Photocatalytic degradation of cefazolin over N-doped TiO2 under UV and
sunlight irradiation: Prediction of the reaction paths via conceptual DFT",
Chemical Engineering Journal, Issue , Vol. 184, pp. 113-124, (2012)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Özgür M. Gülen J.Turak F, " Removal of Amitrole by Activated Clay",
International Journal of Modern Chemistry, Issue 2, Vol. 2, pp. 47-56, (2012)
Uluslararası Dergi
1. Jale Gülen, Fatma Turak, Mahmure Ü.Özgür, "Removal of Amitrole by Activated
Clay ", International Journal of Modern Chemistry, Issue 2, Vol. 2, pp. 47-56,
(2012)
Uluslararası
Uluslararası Bildiri
1. Avcıata, U., Yaşa, G., Erdoğmuş, A., Uğur, A.L., Şener, M.K., Nyokong, T.,
"Synthesis, solvent effects on the photophysical and photochemical properties of
novel soluble phthalocyanines bearing mercaptoquinoline moiety improved with
the nonperipheral substitution", ICPP-7, Issue , Vol. , pp. 343, (2012)
2. Dinç Ş., Aksu Dönmez Ö., Aşçı B., Bozdoğan, A.E., "Simultaneous Determination
of Allobarbital, Adiphenine HCl and Paracetamol by HPLC Using Experimental
Design", First İnternational Conference on New Trends in Chemometrics and
Applications, 08-11 October, Antalya, Turkey, Issue , Vol. , pp. , (2011)
3. Günay, F., Alpdoğan, G., Dinç, Ş., Sungur, S., "Preparation of Alginate-EudragitEtodolac Composite Microspheres For Controlled Drug Release", 10th
International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), Ankara
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Dinç, Ş., Cankurtaran, H., "Humidity Sensing Properties of Polysulfonic Diphenyl
Aniline-ZnO Nanocomposites ", 8th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD
2012), IYTE, Urla İzmir, Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Mithat Çelebi, Mehmet Arif Kaya, Melda Altıkatoğlu, Hüseyin Yıldırım,,
"Enzyme Immobilization onto Polysulfone Support for Dye Decolorization",
Polychar 20 World Forum on Advanced Materials, (2012)
6. Atacı, N., Saraç A. , "Effect of the Cationic Surfactant and Salt on Plasmid DNA
Precipitation: Role of the Surface Charge on Precipitation System", 11th
International Symposium on Polymers for Advanced Technologies (PAT 2011),
(2011)
7. Maşalı, D., Poyrazoğlu, B., Kahraman, A., Saraç, A. , "Effects of Feeding Type on
the Properties of Emulsion Copolymers", 12th Eurasia Chemical Sciences
Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
8. Gençoğlu Koç, R., Saraç, A. , "Salt Effect on Colloidal Stabilization of WaterBased Emulsion Copolymers", Paintistanbul 2012 , Issue , Vol. , pp. , (2012)
9. Kahraman, A., Saraç, A., "Synthesizing Well-Defined Water-Based Latexes",
Paintistanbul 2012 , Issue , Vol. , pp. , (2012)
251
10. Uğur AL., Güneş D., Erdoğmuş A., M. Kaya A., Bıçak N., "Synthesis of Poly(pphenylene methylene) Substituted Zinc Phthalocyanines", Paint İstanbul, (2012)
11. Demirelli M., Uğur A.L., Erdoğmuş Ali. Dinçer H.A. , "Synthesis of
Unsymmetrical Zinc Phthalocyanines Bearing Acidic End ", Paint Istanbul, Issue
, Vol. , pp. , (2012)
12. Kuruoğlu F., M. Mogulkoç, Caliskan M., Şakar D., Serin M. , "Electirical
Chracterization of CdS Based MIS Structure with Different Metals", 29.
Uluslararası Fizik Kongresi, Applied Physics, Issue 1, Vol. 3, pp. 1, (2012)
13. D. Guzeller, H. Ocak, B. Bilgin-Eran, C. Tschierske, "Effect of Linking Groups on
the Mesomorphism of Silylated Bent-Core Compounds with a Chiral Moiety",
24th International Liquid Crystal Conference (ILCC 2012), Issue , Vol. , pp. PIII37, (2012)
14. D. Guzeller, H. Ocak, B. Bilgin-Eran, M. Prehm, C. Tschierske, "Novel Bent-Core
Liquid Crystals Derived from 4-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid", 24th
International Liquid Crystal Conference (ILCC 2012), PIII-39, (2012)
15. C. Tschierske, A. Lehmann, M. Prehm, J. K. Vij, M. Nagaraj, Y. P. Panarin, H.
Ocak, B. Bilgin-Eran, M. Alaasar, "Molecular Design at the Cross-over Between
Rod-like and Bent-core Mesogens: 4-Cyanoresorcinol Derivatives", 24th
International Liquid Crystal Conference (ILCC 2012), Issue , Vol. , pp. Invited l,
(2012)
16. B. Karaağaç, H. Ocak, B. Bilgin-Eran, "Novel Siloxane-terminated Rod-like
Mesogens Containing Chiral Side Chain", 24th International Liquid Crystal
Conference (ILCC 2012), Issue , Vol. , pp. PII-39, (2012)
17. H. Ocak, B. Bilgin-Eran, C. Tschierske, "4-Cyanoresorcinol Based Non-symmetric
Bent-Core Mesogens with a Chiral Moiety", 24th International Liquid Crystal
Conference (ILCC 2012), Issue , Vol. , pp. PIII-38, (2012)
18. Çınar Z., Y. Gürkan Y., Türkten N.,Hatipoglu A., "On the Use of DFT Descriptors
fort he Prediction of the Photocatalytic Degradation Pathways: A Case Study on
Cefazolin", The 16th International Conference On TiO2 Photocatalysis:
Fundamentals And Applications, Issue , Vol. , pp. 26, (2011)
19. Güzeller, D., Ocak, H., Bilgin-Eran B.,, "Silylated Bent-Core Mesogens with
Biphenyl Central Unit and Olefin Terminated Derivatives", 7th Novel materials
and their Synthesis (NMS-VII) & IUPAC International Conference on 21st
International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers (FCFPXXI), pp. P4, (2011)
20. Güzeller, D., Ocak, H., Yaşa-Sahin, Ö., Bilgin-Eran, B., "The Effect of the
Structural Modifications on the Mesomorphic Properties of Bent-Core Molecules",
7th Novel materials and their Synthesis (NMS-VII) & IUPAC International
Conference on 21st International Symposium on Fine Chemistry and Functional
Polymers (FCFP-XXI), Issue , Vol. , pp. P93, (2011)
21. Ocak, H., Bilgin-Eran, B., Tschierske, C., "4-Cyanoresorcinol Based Nonsymmetric Bent-Core Mesogens with a Chiral Moiety", 24th International Liquid
Crystal Conference (ILCC 2012), Issue , Vol. , pp. PIII-38, (2012)
22. Karaağaç, B., Ocak, H., Bilgin-Eran, B., "Novel Siloxane-terminated Rod-like
Mesogens Containing Chiral Side Chain", 24th International Liquid Crystal
Conference (ILCC 2012), Issue , Vol. , pp. PII-39, (2012)
23. Guzeller, D., Ocak, H., Bilgin-Eran,B., Tschierske, C., "Effect of Linking Groups
on the Mesomorphism of Silylated Bent-Core Compounds with a Chiral Moiety",
24th International Liquid Crystal Conference (ILCC 2012), PIII-37, (2012)
252
24. Guzeller, D., Ocak, H., Bilgin-Eran, B., Prehm, M., Tschierske, C., "Novel BentCore Liquid Crystals Derived from 4-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid", 24th
International Liquid Crystal Conference (ILCC 2012), PIII-39, (2012)
25. Tschierske, C., Lehmann, A., Prehm, M., Vij, J.K., Nagaraj, M., Panarin, Y.P.,
Ocak, H., Bilgin-Eran, B., Alaasar, M., "Molecular Design at the Cross-over
Between Rod-like and Bent-core Mesogens: 4-Cyanoresorcinol Derivatives", 24th
International Liquid Crystal Conference (ILCC 2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
26. Elmalı Gülbaş, H., Hepuzer Gürsel, Y., Bilgin Eran, B.,, "Synthesis and
Characterization of New Liquid Crystalline Salicyaldimines", ISTE-C 2011,
(2011)
27. .Dinç, Ş, Aksu, Ö A., Aşçı,B., Bozdoğan A., "Simultaneous Determination Of
Allorbarbital , Adiphenine HCI and Paracetamol by HPLC Using Experimantal
Design", 1st international conference on New Trends in Chemometrics and
Applications, Issue , Vol. , pp. , (2011)
28. Donmez, Ö A., Aşçı, B., Bozdoğan, A., Sungur S., "Simultaneous Determination of
Potassium guaiacolsulfonate, Guaifenesin, Diphenhydramine HCl and
Carbetapentane citrate in Syrups by using HPLC-DAD Coupled with Partial
Least Squares Multivariate Calibration", 1st international conference on New
Trends in Chemometrics and Applications, Issue , Vol. , pp. , (2011)
29. Dönmez, Ö.A. , Aşçı, B. Bozdoğan, A., Sungur , S. , "Simultaneous Determination
of Potassium guaiacolsulfonate, Guaifenesin, Diphenhydramine HCl and
Carbetapentane citrate in Syrups by using HPLC-DAD Coupled with Partial
Least Squares Multivariate Calibration", 1st International Conference on New
Trends in Chemometrics and Applications, Issue , Vol. , pp. 40, (2011)
30. Dinç, Ş., Dönmez, Ö.A., Aşçı, B., Bozdoğan A. , "Simultaneous Determination of
Allobarbital, Adiphenine HCl and Paracetamol by HPLC using Experimental
Design", 1st International Conference on New Trends in Chemometrics and
Applications, pp. 51, (2011)
31. Keskin, B., "Synthesis and Characterization of Novel Dye CobaltPhthalocyanine", Paintistanbul, Issue 1, Vol. 1, pp. 134, (2012)
32. Eren, T., Altay, E., Aşçı, A., Keskin B. , "Non flammable paints: boron containing
flame retardant polymers", Paintistanbul, Issue 1, Vol. 1, pp. 106, (2012)
33. Eren, T., Altay, E., Aşçı, A., Keskin B., Yapaöz M.A., "Antimicrobial coating by
using quaternary polymers", Paintistanbul, Issue 1, Vol. 1, pp. 73, (2012)
34. Turgut, Z., Öztürkcan, S.A., Turhan, K., Uluer, M., Zeleke, T.Y, "UltrasoundAssisted Greener Synthesis of Naphthapyranes Derivatives", International
Conference on Organic Synthesis ( BOS 2012), 1-4 Temmuz, PO142, s. 129,
Tallinn, Estonya, Issue , Vol. , pp. PO142,129, (2012)
35. Pelit, E., Turgut, Z., Turhan, K., "One Pot Synthesis of Substituted
Phenanthroline and Quinoline Derivatives by Aza Diels-Alder Reaction", 7th
Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry,17-21 Haziran, PP-20, Boğaziçi
Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 2012, Issue , Vol. , pp. PP20, (2012)
36. Pelit, E., Turgut, Z., Turhan, K., "Aza Diels-Alder Reaction under Ultrasonic
Conditions", 3 rd Pak-Turk Conference on Chemical Sciences, 13-15 Eylül,
Uludağ Üniversitesi, Bursa, Turkey,2012, Issue , Vol. , pp. PP-31,85, (2012)
37. Turhan, K., Öztürkcan, S.A. Turgut, Z., "Decolourization of Textile Dye with
Ozonization in Aqueous Solution", Paintistanbul, 13-15 Eylül, Istanbul, Turkey,
2012, Issue , Vol. , pp. 85, (2012)
38. Öztürkcan, S. A., Turgut, Z., Turhan, K. , "Ozonization of Dye in Textile
Wastewater", Paintistanbul, 13-15 Eylül, Istanbul, Turkey, 2012, pp. 112, (2012)
253
39. Altas-Kiymaz, N., Peksel, A., "Antioxidant activity of aqueous extract of
Ceratonia siliqua L. ", The Second Euro-Med Conference, Plant Natural Products:
From Biodiversity to Bioindustry (BioNat II), Alexandria-Egypt , Vol. 1, pp. 101,
(2011)
40. Peksel, A., Altas-Kiymaz, N., Imamoglu, S., "Radical scavenging and antifungal
activities of Asphodelus aestivus Brot. leaves ", The Second Euro-Med
Conference, Plant Natural Products: From Biodiversity to Bioindustry (BioNat
II), Alexandria-Egypt, Issue , Vol. 1, pp. 105, (2011)
41. Peksel, A., Orhan, N., Altas-Kiymaz, N., "Production and characterization of a
novel pullulanase from Hypocrea jecorina QM9414", 22nd IUBMB/37th FEBS
Congress, Seville-Spain, Issue 1, Vol. 279, pp. 340, (2012)
42. Cankurtaran H., Yazici Ö., Karaman F., Dinç Ş., "Chemiresistive Thin Film
Impedimetric Sensors based on Poly(diphenylamine sulfonic acid) Conducting
Polymer", 28th International Physics Congress, Issue 2, Vol. 2, pp. 557, (2011)
43. Dinç Ş., Cankurtaran H., "Humidity Sensing Properties of PolySulphonic
Diphenyl Aniline-ZnO Nanocomposites", 8th Aegean Analytical Chemistry Days,
P1-43, (2012)
44. Karakuş, E., Yılmaz, D., "Construction of Potentiometric Glutamate Biosensor for
Determination of Glutamate in Some Real Samples", Fifth International
Workshop on Biosensors For Food Safety and Environmental Monitoring,
Morocco, (2011)
45. Karakuş, E., Bülbül, D., "Glutaminase enzyme production from Hypocrea jecorina
", 22nd IUBMB Congress/37th Febs Congress, Spaın, Vol. 279, pp. 408-408, (2012)
46. Altaş-Kıymaz, N. ve Peksel, A., "Antioxidant Actvity Aqueous Extract of
Ceratonia siliqua L.", The Second Euro-Med Conference Plant Natural Products
from Biodiversity to Bioindustry (BioNat-II), Issue , Vol. , pp. , (2011)
47. Peksel, A., Altaş-Kıymaz, N. ve İmamoğlu, S., "Radical Scavening and Antifungal
Antioxidant Activities of Asphodelus aestivus Brot. Leaves.", The Second EuroMed Conf. Plant Natural Products from Biodiversity to Bioindustry (BioNat-II),
(2011)
48. Peksel, A., Orhan, N., Altas-Kiymaz, N.,, "Production and characterization of a
novel pullulanase from Hypocrea jecorina QM9414", 22nd ıubmb/37th febs
Congress, Seville-Spain, , Issue 1, Vol. 279, pp. 340, (2012)
49. Aydogan, F., Ozkan, A., Yolacan, Ç. , "Asymmetric Aldol Reactions Catalysed by
Proline Amide Derivatives", International Conference on Organic Synthesis,
BOS2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
50. Yolaçan, Ç., Maviş, M. E., Özkan, A., Aydoğan, F., "Investigation of Asymmetric
Pyridinium Salts as Catalyst for Diract Aldol Reactions in Water", International
Conference on Organic Synthesis, BOS2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
51. Yolacan, Ç.; Maviş, M. E., Özkan, A.; Aydoğan, F., "Investigation of Asymmetric
Pyridinium Salts as Catalyst for Direct Aldol Reactions in Water", Balticum
Organicum Syntheticum, Issue , Vol. , pp. 204, (2012)
52. Aydogan, F., Özkan, A., Yolaçan, Ç., "Asymmetric Aldol Reactions Catalysed By
Proline Amide Derivatives", Balticum Organicum Syntheticum, pp. 53, (2012)
53. Çınar Z., Gürkan Y. Y., Türkten N., Hatipoglu A., "On the Use of DFT Descriptors
fort he Prediction of the Photocatalytic Degradation Pathways: A Case Study on
Cefazolin", The 16th International Conference On TiO2 Photocatalysis:
Fundamentals And Applications,(Invited Lecture), Nov. 7-10, San Diego,
California, USA , (2011)
54. Kasapbaşı E., Çınar Z. , "A Density Functional Theory Study on the
Nitrogen/Sulfur Codoping Effect of TiO2", The 16th International Conference On
254
TiO2 Photocatalysis: Fundamentals And Applications,(Invited Lecture),
November 7-10, San Diego, California, USA , Issue , Vol. , pp. , (2011)
55. Metinyurt, D., Büyükpınar, Ç., San, N., "Heterogeneous Photocatalytic
Degradation of 4-Nitrophenol via TiO2, Surface-Modified with Salicylic Acid",
International Conference On Recycling and Reuse 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
56. E. Hilal Mert, Hüseyin Yıldırım, Burcu Kekevi, "Magnetic Responsible
Macroporous Polymers Via Emulsion Templating", EUPOC 2012 - Europolymer
Conference 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
57. Altan M., Yıldırım H., Uysal A., , "Effects of Micro and Nano Inorganics Particles
on the Mechanical Properties of Polypropylene", Conference of International
Journal of Arts & Sciences (IJAS), Issue , Vol. , pp. , (2012)
58. Cinar Z., Yalcin Gurkan Y., Turkten N., Hatipoglu A. , "On the Use of DFT
Descriptors fort he Prediction of the Photocatalytic Degradation Pathways: A
Case Study on Cefazolin", The 16th Internatıonal Conference On Tıo2
Photocatalysıs: Fundamentals And Applıcatıons November 7-10 2011, San Dıego,
Calıfornıa, USA , Issue , Vol. , pp. , (2011)
Ulusal Bildiri
1. Erol, İ. , Çakar, F. , Ocak, H. , Bılgın-Eran, B. , Cankurtaran, O. , Karaman, F.,
"4-(4-((S)-Sitroneliloksi)benzoiloksi)benzoik
asid
Sıvı
Kristalinin
Yüzey
Özelliklerinin Ters Gaz Kromatografisi Yöntemi İle İncelenmesi", 3. Fiziksel
Kimya Günleri, pp. 91, (2012)
2. Mutlu, S. , Güzeller, D. , Erol, İ. , Ocak, H. , Çakar, F. , Cankurtaran, Ö. , BilginEran, B., "Organokil/Sıvı Kristal Nanokompozitleri", 3. Fiziksel Kimya Günleri,
pp. 110, (2012)
3. Özkal, S. , Çakar, F. , Ocak, H. , Bilgin-Eran, B. , Cankurtaran, O. , Karaman, F.,
"4-(4-(2-Etilheksiloksi)benzoiloksi)benzoik asid Sıvı Kristali İle Poli(Eter İmid)
Karışımlarının Karışabilirliğinin Viskozite Yöntemi İle İncelenmesi", IV. Ulusal
Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi, Issue , Vol. , pp. 15, (2012)
4. Korkut, S.E., Temel, G., Balta, D.K., Arsu, N., Şener, M.K., "Tip II Fotobaşlatıcı
Sübstitüe Çinko Ftalosiyaninin Sentezi, Fotopolimerizasyon ve Fotofiziksel
Özelliklerinin İncelenmesi", III. Fiziksel Kimya Günleri, Issue , Vol. , pp. 149,
(2012)
5. Dinç, Ş., Buğra, E., Cankurtaran, H., "Organik/İnorganik Polimer Hibrit
Malzemeden Oluşan Yeni Bir Nem Sensörü ", VI. Ulusal Analitik Kimya
Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Dinç, Ş., Buğra, E., Cankurtaran, H., "Poli (Sülfonik Difenilamin)/Nano-Al2O3
Esaslı Nanokompozit Malzemenin Nem Algılama Özellikleri", VI. Ulusal Analitik
Kimya Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Issue , Vol. , pp. , (2012)
7. Aşçı, B., Dinç, Ş., Aksu Dönmez, Ö., "Potasyum Sorbat, Sodyum Benzoat, Ponzo
ve Karmosinin HPLC Yöntemi ile Birarada Analizi ve Validasyonu", VI. Ulusal
Analitik Kimya Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
8. Kahraman, A., Ellidokuzoğlu, MS., Saraç, A., "Kesikli ve Yarı-Sürekli Emülsiyon
Polimerizasyonu: Karşılaştırmalı Deneysel Bir Çalışma", III. Fiziksel Kimya
Günleri, Issue , Vol. , pp. , (2012)
9. Kahraman, A., Saraç, A., "İyi Tanımlanmış Su Bazlı Emülsiyon Polimerlerinin
Hazırlanması", III. Fiziksel Kimya Günleri, Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Gençoğlu Koç, R., Saraç, A., "Emülsiyon Kopolimerlerinin Özellikleri Üzerine
Farklı Tuzların Etkisi", III. Fiziksel Kimya Günleri, Issue , Vol. , pp. , (2012)
255
11. Gençoğlu Koç, R., Saraç A. , "Emülsiyon Polimerlerinin Özellikleri Üzerine Farklı
Tuzların Etkisi", 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
12. Erdoğmuş A., Uğur A.L. , "Synthesis and Photophysical Properties of
Phthalocyanines Containing Long Chain Flourine Groups ", III. Fiziksel Kimya
Günleri , Issue , Vol. , pp. , (2012)
13. Uğur Al., Erdoğmuş A., Özgur Mu., "Biosorption of Zn(II) ions by low-cost
adsorbents which containing tannins and thermal properties of adsorbents ", III.
Fiziksel Kimya Günleri , Issue , Vol. , pp. , (2012)
14. Şakar D., Canol B., "Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu İle Poli(2Dimetilaminoetilmetakrilat-Ko-P-Klorostiren) Sentezi, Karakterizasyonu ve
Organik Çözücülerde Zeta Potansiyelinin Ölçülmesi", 4.Ulusal Polimer Bilim ve
Teknolojisi, Issue 1, Vol. 0, pp. 1, (2012)
15. Şakar, D., Adam, N., "Amfifilik Karakterli Poli(2-dimetilaminoetilmetakrilat-kop-klorostiren) nin Camsı Geçiş Sıcaklığının Altında ve Üstünde Yüzey
Özelliklerinin İncelenmesi", 4.Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi, Issue , Vol. 0,
pp. , (2012)
16. Karahan, M., Şakar, D., "Poli (metil vinil eter-ko-maleik anhidrit)-Cu 2-BSA
Biyokompleksinin Hazırlanması ve Sulu Çözeltilerine pH ve Tuz Etkisinin
İncelenmesi", 4.Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi, Issue , Vol. 0, pp. , (2012)
17. Melda Altıkatoğlu, Mithat Çelebi, İbrahim Işıldak, "Biyolojik Yöntemlerle Tekstil
Atık Sularının Renginin Giderilmesi", Fikirler Pazarı, Issue , Vol. , pp. , (2012)
18. Melda Altıkatoğlu, Mustafa Cemek, Azade Attar, "Topraksız Domates
Yetiştirme", Fikirler Pazarı, Issue , Vol. , pp. , (2012)
19. Semra Özdemir, Mithat Çelebi, Melda Altıkatoğlu, "Enzim katalizi ile Direckt
Blue 71 Boyasının Giderilmesi ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi", III.
Fiziksel Kimya Günleri , Issue , Vol. , pp. , (2012)
20. Mithat Çelebi, Melda Altıkatoğlu, Hüseyin Yıldırım, Zeynep Akdeste , "Tekstil
Endüstrisi Boya Atık Sularının Enzimler İle Arıtılması", paintistanbul 2012
Kongre , Issue , Vol. , pp. , (2012)
21. İ. Erol, F. Çakar, H. Ocak, B. Bilgin-Eran, Ö. Cankurtaran, F. Karaman, "4-(4((S)-Sitroneliloksi)benzoiloksi)benzoik asid Sıvı Kristalinin Yüzey Özelliklerinin
Ters Gaz Kromatografisi Yöntemi İle İncelenmesi", III. Fiziksel Kimya Günleri,
Issue , Vol. , pp. P91, (2012)
22. H. Ocak, S. Mutlu, E. Öztürk, Ö. Aygün, B. Bilgin-Eran, Ö. Cankurtaran, F.
Karaman, "4-(4-(2-Etilhekziloksi)benzoiloksi)benzoik asid Sıvı Kristalinin Bazı
Çözücülerle Termodinamik Etkileşimleri", III. Fiziksel Kimya Günleri, pp. P109,
(2012)
23. S. Mutlu, D. Güzeller, İ. Erol, H. Ocak, F. Çakar, Ö. Cankurtaran, B. Bilgin-Eran,
"Organokil/Sıvı Kristal Nanokompozitleri", III. Fiziksel Kimya Günleri, P110,
(2012)
24. S. Özkal, F. Çakar, H. Ocak, B. Bilgin-Eran, Ö. Cankurtaran, F. Karaman, "4-(4(2-Etilheksiloksi)benzoiloksi)benzoik Asid Sıvı Kristali ile Poli(eter imid)
Karışımlarının Karışabilirliğinin Viskozite Yöntemi ile İncelenmesi", IV. Ulusal
Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Issue , Vol. , pp. PSK15, (2012)
25. Erol, İ., Çakar, F., Ocak, H., Bilgin-Eran, B., Cankurtaran, Ö., Karaman, F., "4(4-((S)-Sitroneliloksi)benzoiloksi)benzoik
asid
Sıvı
Kristalinin
Yüzey
Özelliklerinin Ters Gaz Kromatografisi Yöntemi İle İncelenmesi", III. Fiziksel
Kimya Günleri, P91, (2012)
26. Ocak, H., Mutlu, S., Öztürk, E., Aygün, Ö., Bilgin-Eran, B., Cankurtaran, Ö.,
Karaman, F., "4-(4-(2-Etilhekziloksi)benzoiloksi)benzoik asid Sıvı Kristalinin
256
Bazı Çözücülerle Termodinamik Etkileşimleri", III. Fiziksel Kimya Günleri,
P109, (2012)
27. Mutlu, S., Güzeller, D., Erol, İ., Ocak, H., Çakar, F., Cankurtaran, Ö., BilginEran, B., "Organokil/Sıvı Kristal Nanokompozitleri", III. Fiziksel Kimya Günleri,
Issue , Vol. , pp. P110, (2012)
28. Özkal, S., Çakar, F., Ocak, H., Bilgin-Eran, B., Cankurtaran, Ö., Karaman, F., "4(4-(2-Etilheksiloksi)benzoiloksi)benzoik Asid Sıvı Kristali ile Poli(eter imid)
Karışımlarının Karışabilirliğinin Viskozite Yöntemi ile İncelenmesi", IV. Ulusal
Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Issue , Vol. , pp. PSK15, (2012)
29. Elmalı Gülbaş, H., Hepuzer Gürsel, Y., Bilgin Eran, B., "Smektogenik Yeni Sıvı
Kristal Homopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu", IV. Ulusal Polimer
Bilim ve Teknoloji Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
30. Elmalı Gülbaş, H., Hepuzer Gürsel, Y., Bilgin Eran, B., "Yeni Kiral Yan Zincir
Sıvı Kristal Homopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu", III. Fiziksel Kimya
Günleri, Issue , Vol. , pp. , (2012)
31. Bürge Aşçı,Şule Dinç,Özlem Aksu Dönmez, "Potasyum Sorbat, Sodyum Benzoat,
Ponzo ve Karmosinin HPLC Yöntemi ile Birarada Analizi ve Validasyonu",
6.ulusal kimya kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
32. Aşçı ,B., Dinç, Ş. , Dönmez, A. Ö., "Potasyum Sorbat, sodyum benzoat, ponzo ve
karmosinin HPLC yöntemi ile birarada analizi ve validasyonu", Ulusal Analitik
Kimya Kongresi, Issue , Vol. , pp. 73, (2012)
33. Keskin, B., Avcıata, U., Erol, M., Eren, T. , "Ag nanopartiküllerin sentezi ve
ROMP metodu ile sentezlenen polimer matriksinin içinde dağılması", II. Ulusal
Nanoteknoloji Kongresi , Issue 1, Vol. 1, pp. 6, (2012)
34. Bakır T., Sönmezoğlu İ., İmer F., Apak,R. , " Bakır (II) / Hidrojen Peroksid
Başlatıcılı Lipid Peroksidasyonu Üzerine a-Tokoferolün Antioksidan Etkisi", VI.
Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
35. Peksel, A., Altaş-Kıymaz, N., "Gıda Sanayii Atıklarının Biyoteknolojik
Yöntemlerle Değerlendirilmesi", YTÜ II. Ar-Ge Proje Pazarı-Enerji ve Çevre
Teknolojileri, Istanbul, Issue , Vol. , pp. 37, (2012)
36. Altaş-Kıymaz, N., Peksel, A., "Gıda Sanayii Peyniraltı Suyu Atığı Laktozunun
Hypocrea jecorina QM9414 Kültürü Beta-Galaktozidazı Eldesinde Kullanımı ",
YTÜ II. Ar-Ge Proje Pazarı-Enerji ve Çevre Teknolojileri, Istanbul, pp. 126,
(2012)
37. Dinç Ş., Buğra E., Cankurtaran H., "Organik/İnorganik Polimer Hibrit
Malzemeden Oluşan Yeni Bir Nem Sensörü", VI. Ulusal Analitik Kimya
Kongresi, pp. 329, (2012)
38. Dinç Ş., Buğra E., Cankurtaran H., "Poli (Sülfonik Difenilamin)/Nano-Al2O3
Esaslı Nanokompozit Malzemenin Nem Algılama Özellikleri", VI. Ulusal Analitik
Kimya Kongresi, Issue 0, Vol. , pp. S:328, (2012)
39. Özcan S. Cankurtaran H., "Polieterimid Ultem Grafit Elektrot ile..", 4. Ulusal
Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Issue , Vol. , pp. PÇ-10, (2012)
40. Karakuş, E., Dindar, B., Abasıyanık, M.F., "Helicobacter pylori Üreaz
Biyosensörünün Hazırlanması ve Karakterizasyonu.", XXIII. Ulusal Biyokimya
Kongresi, Adana, Issue , Vol. , pp. , (2011)
41. Türkan Börklü Budak , "Bazı Atık Su Arıtma Parametrelerinin Elektrokimyasal
Yöntem Kullanılarak İncelenmesi", II.AR-GE Proje Pazarı Enerji ve Çevre
Teknolojileri, Issue , Vol. , pp. 155, (2012)
42. Türkan Börklü Budak, "Bazı Toprak Alkali Metal Bileşiklerinin Emisyon
Özelliklerinin Doping Maddeler Kullanılarak Geliştirilmesi", II.AR-GE Proje
Pazarı Enerji ve Çevre Teknolojileri, Issue , Vol. , pp. 154, (2012)
257
43. Türkan Börklü Budak, Sevnur Keskin Doğruyol, "Modifie Edilmiş Doğal
Polimerlerin Ağır Metal Adsorpsiyonlarının İncelenmesi", III.Fiziksel Kimya
Günleri, P 240, (2012)
44. Türkan Börklü Budak, Derya Erdoğan, "Elektrokimyasal Yöntemlerle Atık Su
Arıtma", III.Fiziksel Kimya Günleri, Issue , Vol. , pp. P37, (2012)
45. Kılıçarslan,F.A., Arslan,D., Canlıca,M., Sönmezoğlu,S., Koyuncu,İ., "Bir
Alüminyum Kompleksinin Spektroskopik Karakterizasyonu, Fotofiziksel
Özellikleri, Kararlılık Sabitinin Tayini ve Güneş Pili Özelliğinin İncelenmesi", II.
Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Issue 0, Vol. , pp.
73, (2012)
46. Canlıca, M., Arslan, D., Kılıçarslan, F.A., Koyuncu, İ., "Hippürik Asidin Silisyum
Kompleksinin Sentezi, Fotofiziksel Özellikleri ve Kararlılık Sabitinin Tayini ", II.
Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp. 99, (2012)
47. Kılıçarslan, F.A., Yalçın, S.M., Gül,A., "Periferal Konumlarda Bromoalkiltiyo
Bulunduran Porfirazinlerin Termik Özelliklerinin Belirlenmesi", PaintİstanbulBoya Sanayi ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı , Issue , Vol. , pp. 113, (2012)
48. Kılıçarslan,F.A., Canlıca, M., "A Zinc Phthalocyanine: Synthesis and
Characterization", Paintİstanbul-Paint & Caotings Industry Raw Material,
Auxiliary Products Exhibition & Congress , Issue , Vol. , pp. 71, (2012)
49. Gürsu,H., Canlıca,M., Kılıçarslan,F.A., Koyuncu,İ., "L-Tirozin in Magnezyum
Kompleksinin Fotofiziksel Özellikleri", II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, İstanbul, Issue , Vol. , pp. , (2012)
50. Altaş-Kıymaz, N., Peksel, A., , "Gıda Sanayii Peyniraltı Suyu Atığı Laktozunun
Hypocrea jecorina QM9414 Kültürü Beta-Galaktozidazı Eldesinde Kullanımı ",
TÜ II. Ar-Ge Proje Pazarı-Enerji ve Çevre Teknolojileri, Issue , Vol. , pp. 126,
(2012)
51. Peksel, A., Altaş-Kıymaz, N., , "Gıda Sanayii Atıklarının Biyoteknolojik
Yöntemlerle Değerlendirilmesi", YTÜ II. Ar-Ge Proje Pazarı-Enerji ve Çevre
Teknolojileri, Issue , Vol. , pp. 37, (2012)
52. H. Biricik, N. Yüzer, F. Aköz, Z. Çınar, A.B. Kızılkanat, Y.Y. Gurkan, "Pirinç
Kabuğu Katkılı Betonun Yüksek Sıcaklık Performansı, pp. 43-54, 5-7 Ekim,
Çeşme, İzmir ", 8. Ulusal Beton Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
53. Yasemin Tamer, Hüseyin Yıldırım, "Çekirdek-Kabuk Yapısındaki Polimerik
Misellerin Sentezi ve Karakterizasyonu", 4. Ulusal Polimer Bilimi ve Teknolojisi
Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
54. Turkten N., Cinar Z. , "Nano TiO2 ve Flor Katkılı TiO2 ile Kendi Kendini
Temizleyen Pamuklu Kumaşlar", Yıldız Teknik Üniversitesi Proje Destek Ofisi
AR-GE Proje Pazarı Enerji ve Çevre Teknolojileri, 29-30 Mayıs 2012, İstanbul,
pp. 169, (2012)
Kitap
1. Bobbarala, V., Tulu, M., "A Search for Antibacterial Agents, Dendrimers as
Antibacterial Agents , pp. 1-15, InTech d.o.o, Rijeka, Croatia, (2012)
2. A.Bahattin Soydan, Hilal Mert, Ayşegül Öncül,Süleyman Akman,Nevin
San,Demet Aydınoğlu, "Laboratory Experiments in General Chemistry, Alfa,
istanbul, (2011)
3. Tülü M., Ertürk A. S., "A Search for Antibacterial Agents, Dendrimers as
Antibacterial Agents, pp. 89-106, InTech, , (2012)
4. Soydan, A.B., San, N., Aroğuz, A.Z., Uslu, H., Mert, E.H., Akman, S., Metinyurt,
D., "Genel Kimya Laboratuvar Deneyleri Kitabı, ALFA, İstanbul, (2012)
258
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Ayfer Saraç, "11th International Symposium on Polymers for Advanced
Technologies (PAT 2011)", Poster Sunumu, Lodz-Polonya, (2011)
2. Ayfer Saraç, "12th Eurasia Chemical Sciences Conference", Poster Sunumu,
Korfu-Yunanistan, (2012)
3. Ayfer Saraç, "III. Fiziksel Kimya Günleri", Poster Sunumu, Burhaniye-Balıkesir,
(2012)
4. Nüket Öcal, "Synthesis of New 5-Pyrazolone Derivatives with Anticipated
Bioactive Properties", 7th Eurosian Meeting on Heterocyclic Chemistry, Boğaziçi
University, istanbul, (2012)
5. Nüket Öcal, "New Bicyclic/Tricyclic Isoxazoline Compounds", 7th Eurosian
Meeting on Heterocyclic Chemistry, Boğaziçi University, Istanbul, (2012)
6. Nüket Öcal, "Synthesis of New Pyrazolone Dyes as Potential Pharmacologial
Agents", BOS, International Conference on Organic Synthesis, Talınn-Estonya,
(2012)
7. Kadir Turhan, "One pot Synthesis of Substituted Phenanthroine and Quinoline
Derivatives by Aza Diels-Alder Reaction", 7th Eurosian Meeting on Heterocyclic
Chemistry, İstanbul/Turkey, (2012)
8. Kadir Turhan, "Ultrasound-Assisted Greener Synthesis of Naphtapyranes
Derivatives", Balticum Organicum Syntheticum, BOS2012 Conference, TallinnEstonıa, (2012)
9. Kadir Turhan, "Decolourization of Textile Dye with Ozonization in Aqueous
Solution", International Paint and Coating Industry, Raw Materials, Auxiliary
Products Exhibition and Congress, İstanbul/Turkey, (2012)
10. Kadir Turhan, "Ozonization of Dye in Textile Wastewater", International Paint
and Coating Industry, Raw Materials, Auxiliary Products Exhibition and
Congress, İstanbul/Turkey, (2012)
11. Kadir Turhan, "Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Boyarmaddelerin Atıksularının
Ozon İle Renginin Giderilmesinin Spektroskopik Yöntemle Belirlenmesi", III.
Fiziksel Kimya Günleri, Balıkesir-Turkey, (2012)
12. Kadir Turhan, "Dünyayı Koruyan Sizi de Korur", II. ARGE Proje Pazarı \"Enerji
ve Çevre Teknolojileri\", İstanbul-Turkey, (2012)
13. Kadir Turhan, "Aza Diels-Alder Reaction under Ultrasonic Conditions", 3 rd PakTurk Conference on Chemical Sciences, Bursa/Turkey, (2012)
14. Nevim san, "Heterogeneous Photocatalytic Degradation of 4-nitrophenol via TiO2,
Surface-modified with Salicylic Acid D.Metinyurt, N.San, Ç.Büyükpınar",
International Conference on Recycling and resue, İstanbul-Türkiye, (2012)
15. Ömer Tahir Günkara, "7th Eurosian Meeting on Heterocyclic Chemistry, Boğaziçi
University, Synthesis of New 5-Pyrazolone Derivatives with Anticipated
Bioactive Properties", Poster Sunum, İstanbul, (2012)
16. Ömer Tahir Günkara, "BOS, International Conference on Organic Synthesis,
Synthesis of New Pyrazolone Dyes as Potential Pharmacologial Agents", Poster
Sunum, Talinn-Estonia, (2012)
17. Ömer Tahir Günkara, "7th Eurosian Meeting on Heterocyclic Chemistry, Boğaziçi
University, New Copper(II) Complexes Wıth Azo- And Bısazo-5-Pyrazolones",
Poster sunum, İstanbul, (2012)
18. İnci Sönmezoğlu, "VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", Bildiri \\ Bakır T.,
Sönmezoğlu İ., İmer F., Apak R.,“Bakır (II) / H2O2 Başlatıcılı Lipid
Peroksidasyonu Üzerine α-Tokoferolün Antioksidan Etkisi\", Hatay, (2012)
19. bürge aşçı, "6.ulusal analitikkimya kongresi", bildiri sunumu, hatay, (2012)
259
20. Bahadır Keskin, "II. Ar-Ge Proje Pazarı Enerji ve Çevre Teknolojileri", Katılımcı,
İstanbul, (2012)
21. Filiz İmer, "VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", Bakır T., Sönmezoğlu İ., İmer
F., Apak R.,“Bakır (II) / H2O2 Başlatıcılı Lipid Peroksidasyonu Üzerine αTokoferolün Antioksidan Etkisi, Hatay, (2012)
22. Mahmure Özgür, "Temel Kemometri Eğitimi", Öğrenci, Antalya, (2012)
23. Mahmure Özgür, "Boyarmadde içeren tekstil endüstrisi atıksularının doğal
adsorbanlar ile ekonomik arıtım yöntemleri", Bildiri, Trabzon, (2012)
24. Neşe Atacı, "11. International Symposium on Polymers for Advanced
Technologies, (PAT 2011), Effect of the Cationic Surfactant and Salt on plasmid
DNA Precipitation : Role of the Surface Charge on Precipitation System", Poster
Sunum, Lodz,Polonya, (2011)
25. nilay altaş kıymaz, "MAM Gıda Enstitüsü Uygulamalı HPLC Eğitim Programı",
Katılımcı, Kocaeli, (2012)
26. Zekiye Çınar, "The 16th International Conference On TiO2 Photocatalysis:
Fundamentals And Applications,", Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyesi,
San Diego, California, USA, (2011)
27. Fatma Turak, "Boyarmadde içeren tekstil endüstrisi atıksularının doğal
adsorbanlar ile ekonomik arıtım yöntemleri", Poster sunumu, Trabzon, (2012)
28. Fatma Turak, "Meyve ve sebzelerde toplam antosiyanin miktarının türev
spektrofotometrik yöntemler ile tayini", Poster Sunumu, Trabzon, (2012)
29. Fatma Turak, "Temel Kemometri Eğitimi", Eğitim, Antalya, (2012)
Hakemlik
1. Melda Altıkatoglu Yapaöz, "Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology:
An International Journal, (Devam Ediyor)
2. Dolunay Şakar, "Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology: An
International Journal, (Tamamlandı)
3. Zekiye Çınar, "Applied Catalysis B: Environmental, (Devam Ediyor)
4. Kadir Turhan, "Preparation, Decoration and Characterization of Graphene sheets
for Methyl Green Adsorption, Journal of Alloys and Compounds, (Tamamlandı)
5. Kadir Turhan, "Catalytic activity of multi-walled carbon nanotubes immobilized
on zero-valent iron (Fe0-CNTs) for ozonation of methylene blue as model
compound in a bubbling-induced reactor, Separation and Purification Technology,
(Tamamlandı)
6. Kadir Turhan, "Bıodegradatıon of Phenol wıth Immobılızed Pseuodomonas
PUTIDA ın Granular Actıvated Carbon Packed Bıo-Fılter Tower, African Journal
of Biotechnology, (Tamamlandı)
7. Kadir Turhan, "Experimental investigation of biological treatment on antibiotic
wastewater in Iran, African Journal of Environmental Science and Technology,
(Tamamlandı)
8. Kadir Turhan, "Performance and model of a bench-scale anaerobic membrane
bioreactor (AnMBR) to treat the low-strength recalcitrant wastewater containing
6-APA and 7-ACA, Bioresource Technology, (Tamamlandı)
9. Hüsnü Cankurtaran, "Sensor Letters, (Tamamlandı)
10. Hüsnü Cankurtaran, "Sensors and Actuators B, (Tamamlandı)
11. Hüsnü Cankurtaran, "Journal of Solid State Electrochemistry, (Tamamlandı)
12. Emine Karakuş, "Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology,
(Tamamlandı)
13. Zuhal Turgut, "Central European Journal of Chemistry/, (Tamamlandı)
260
14. Zuhal Turgut, "Arabian Journal of Chemistry/ orjinal makale, (Tamamlandı)
15. Ayşegül PEKSEL, "Hypoglycemic and antioxidant potential of coconut water in
experimental diabetes in rats, (Tamamlandı)
16. Ayşegül PEKSEL, "Fatty acid composition, antioxidant and antibacterial
activities of Pistacia lentiscus L. fruit Oils, (Tamamlandı)
17. türkan börklü budak, "Journal of Hazardous Materials / Visible Light Water
Splitting and Enhanced UV Photocatalysis from Nitrogen Doped TiO2 Thin
Films, (Tamamlandı)
18. türkan börklü budak, "Journal of Hazardous Materials / One-pot solvothermal
synthesis of three-dimensional (3D) BiOI/BiOCl composites with enhanced
visible-light photocatalytic activities for the degradation of bisphenol-A,
(Tamamlandı)
19. Zekiye Çınar, "Environmental Science and Technology, (Devam Ediyor)
20. Zekiye Çınar, "Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry,
(Devam Ediyor)
21. Zekiye Çınar, "Journal of Molecular Catalysis: Chemistry, (Devam Ediyor)
22. Zekiye Çınar, "Journal of Catalysis, (Devam Ediyor)
23. Zekiye Çınar, "Catalysis Today, (Devam Ediyor)
24. Zekiye Çınar, "Chemosphere, (Devam Ediyor)
25. Zekiye Çınar, "Journal of Physics and Chemistry of Solids, (Devam Ediyor)
26. Zekiye Çınar, "Journal of Hazardous Materials, (Devam Ediyor)
27. Zekiye Çınar, "Chemical Engineering Journal, (Devam Ediyor)
28. Zekiye Çınar, "Photochemistry and Photobiology, (Devam Ediyor)
29. Zekiye Çınar, "Water Science and Technology, (Devam Ediyor)
30. Zekiye Çınar, "Journal of Inorganic Materials, (Devam Ediyor)
31. Zekiye Çınar, "Journal of Advanced Oxidation Technologies, (Devam Ediyor)
32. Zekiye Çınar, "Journal of Sol-Gel Science and Technology, (Devam Ediyor)
33. Zekiye Çınar, "Catalysis Letters, (Devam Ediyor)
34. Zekiye Çınar, "Environmental Management, (Devam Ediyor)
35. Zekiye Çınar, "International Journal of Molecular Sciences, (Devam Ediyor)
36. Zekiye Çınar,"Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular
Spectroscopy, (Devam Ediyor)
37. Zekiye Çınar, "Turkish Journal of Chemistry, (Devam Ediyor)
Diğer
1. Hale Ocak, "DAAD Deutscher Akademischer Austauch Dienst German Academic
Exchange Service, Alman Akademik Değişim Servisi - Öğretim Üyelerine ve
Bilim Adamlarına Araştırma Çalışmaları İçin Burs (Doktora Sonrası Bilimsel
Araştırma)-01 Eylül 2011-01 Aralık 2011", , Martin-Luther Universitat Halle
Wittenberg-Almanya, (2011)
2. H. Cankurtaran, Ş. Dinç, "Döner Sermaye Analizi", YTÜ, Kimya Bl., (2011)
3. Günkara, Ö. T. , Öcal, N. , Güleli, M., "Kimyevi Maddeler ve Mamülleri
Sektöründe 1. AR-GE Proje Pazarı", , İstanbul, (2011)
4. B. Bilgin-Eran,H. Ocak,D. Güzeller, "II. Ar-ge Proje Pazarı-Enerji ve Çevre
Teknolojileri, Sıvı Kristal Malzemeler", Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul,
(2012)
5. F.Tülay Tuğcu, "II. Ar-Ge Proje Pazarı", Yıldız Teknik Üniversitesi Proje Destek
Ofisi, Davutpaşa/ istanbul, (2012)
6. D. Güzeller, H. Ocak, B. Bilgin-Eran, "İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri
İhracatçıları Birliği, Ar-Ge Proje Pazarı,Termokromik Sıvı Kristaller ve
261
Uygulamaları, D60", İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları
Birliği, İstanbul, (2012)
7. H. Ocak,E. Hilal Mert, Burcu Kekevi, Dilek Güzeller, Belkız Bilgin-Eran,
Hüseyin Yıldırım, "İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği,
Ar-Ge Proje Pazarı,Polisiloksan Esaslı Sıvı Kristal Polimerler ve Endüstriyel
Uygulamaları, D70", İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları
Birliği, İstanbul, (2012)
8. B.Soydan, N.SAN, H.Uslu, S.Akman, A.Z.Aroğuz,E.H.Mert,D.Metinyurt, "Genel
Kimya Laboratuvar Deneyleri Kitabı", Alfa Yayınları, İstanbul, (2012)
9.1.3.7.Matematik Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Çevikel A.C., Bekir A., Akar M., San S., "A Procedure to Construct Exact
Solutions of Nonlinear Evolution Equations", Pramana Journal of Physics, Issue
3, Vol. 79, pp. 337-344, (2012)
2. Bayram Ali Ersoy, Bijan Davvaz, Yasemin Sarıcaoglu, Merve Yenıgun, "On fuzzy
İnterior Gamma-hyperideals of Gamma-semihypergroups", Utilitas Mathematica,
Issue , Vol. 88, pp. 157-170, (2012)
3. Özavşar, M., Yeşilot, G., "Differential Calculus on the Logarithmic Extension of
the Quantum 3-D space and Weyl algebra", International Journal of Geometric
Methods in Modern Physics, Issue 8, Vol. 8, pp. 1667-1678, (2011)
4. Altintas A., Mond D., "Free resolutions for multiple point spaces", Geometriae
Dedicata, Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Doc.- Erdogan Mehmet Ozkan, "Cartan calculus of Z3-graded differential calculus
on the quantum plane", International Journal of Geometric Methods in Modern
Physics , Issue 5, Vol. 9, pp. 1250040-1, (2012)
6. İrfan Şiap, Hasan Akin, Selman Uğuz, "Structure and reversibility of 2D
hexagonal cellular automata", Computers & Mathematıcs Wıth Applıcatıons,
Issue 11, Vol. 62, pp. 4161-4169, (2011)
7. İrfan Şiap, Taher Abualrub, Bahattin Yildiz, "One generator quasi-cyclic codes
over F2+uF2", Journal of the Franklin Institute, Issue 1, Vol. 349, pp. 284-292,
(2012)
8. İrfan Şiap, Bahattin Yıldız, "Cyclic Codes over F2[u]/(u4) and applications to
DNA Codes", Computers & Mathematics with Applications, Issue 7, Vol. 63, pp.
1169-1176, (2012)
9. İrfan Şiap, Ferhat Sah, Hasan Akin, "ON 1D Reversıble Cellular Automata Wıth
Reflectıve Boundary Over The Prıme Fıeld Of Order p", International Journal of
Modern Physics C, Issue 1, Vol. 23, pp. 13 pages, (2012)
10. Özdağ H., Aygör N., "Undergraduate Students’ Performances in Linear Algebra:
Factorization of Determinant of N*N dimensional matrices", Procedia-Social and
Behavioral Sciences Journal, Issue , Vol. 46, pp. 125-129, (2012)
11. Aygör N., Özdağ H., "Misconceptions in Linear Algebra:The case of
undergraduate students", Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, Vol.
46, pp. 2989-2994, (2012)
12. Coşkun YAKAR, Muhammed Çiçek, Mustafa Bayram Gücen, "Boundedness and
Lagrange stability of fractional order perturbed system related to unperturbed
systems with initial time difference in Caputo\'s sense", Advances in Difference
Equations, Issue 54, Vol. 1, pp. 1-14, (2011)
262
13. Coşkun Yakar, Muhammed Çiçek, Mustafa Bayram Gücen, "Practical stability,
boundedness criteria and Lagrange stability of fuzzy differential systems",
Computers & Mathematics with Applications, Issue 6, Vol. 64, pp. 2118-2127,
(2012)
14. M. Kurulay, "Aproximate Analytic Solutions of the Modified Kawahara Equation
with Homotopy Analysis Method", Advances in Difference Equations, (2012)
15. M. A. Akinlar, M. Kurulay, A. Secer, M. Bayram, "Efficient Variational
Approaches for Deformable Registration of Images", Abstract and Applied
Analysis, (2012)
16. Sezer Y., Adıguzelov E., "The Regularized Trace of a Self Adjoint Differential
Operator of a Higher Order with Unbounded Operator Coefficient", Applıed
Mathematıcs And Computatıon, Issue 5, Vol. 218, pp. 2113-2121, (2011)
17. Alan M., "On Finite Factorization Rings", Communications in Algebra, Issue 11,
Vol. 40, pp. 4089-4099, (2012)
18. Güzel N., Emiroglu İ., Taşcı F., Guler Ç., Sivri M., "A Solution Proposal to
İnterval Fractional Transportation Problem", Applied Mathematis & Information
Sciences, Issue 6, Vol. 3, pp. 567-571, (2012)
19. Mehmet Ahlatcıoğlu, Hale Gonce Köçken, "A Compensatory Approach to Multiobjective Transportation Problem with Fuzzy Cost Coeffficients", Mathematical
Problems in Engineering, Issue , Vol. 2011, pp. 19 Pages, (2011)
20. Mursaleen M., Karakaya V., Ertürk M., Gürsoy F., "Weighted statistical
convergence and its application to Korovkin type approximation theorem",
Applied Mathematics and Computation, Issue 18, Vol. 218, pp. 9132-9137, (2012)
21. Karakaya V., Şimşek N., Ertürk M., Gürsoy F., "Lamda- statistical convergence of
sequence of functions in Intuitionistic fuzzy normed spaces", Journal of Function
Spaces and Applications, Issue 2012, Vol. 2012, pp. 1-14, (2012)
22. Allaberen Ashyralyev and Ozgur Yıldırım, "A Note on the Second Order of
Accuracy Stable Difference Schemes for the Nonlocal Boundary Value Hyperbolic
Problem", Abstract and Applied Analysis, Issue 2012, Vol. 2012, pp. 29, (2012)
23. Allaberen Ashyralyev and Ozgur Yıldırım, "High order of accuracy stable
difference schemes for numerical solutions of NBVP for hyperbolic equations",
AIP Conf. Proc., Issue 1, Vol. 1470, pp. 84-87, (2012)
24. İrfan Şiap, Hasan Akın, Mehmet E. Köroğlu, "Cellular automata with PentaCyclic Rule and ECCs", International Journal of Modern Physics C (IJMPC) ,
Issue 10, Vol. 23, pp. , (2012)
25. Turut V., Guzel N., "• Comparing Numerical Methods for Solving TimeFractional Reaction-Diffusion Equations", ISRN Mathematical Analysis, Issue 0,
Vol. 2012, pp. 28 pages, (2012)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Özavşar, M., Yeşilot, G., "Derivative Operators on Quantum (3) space with Two
Parameters and Weyl algebra", European Journal of Pure and Applied
Mathematics, Issue 2, Vol. 5, pp. 197-204, (2012)
2. Erdoğan Mehmet Özkan, Ayten Özkan, "Misconception in exponential numbers in
IST and IIND level primary school mathematics", Procedia - Social and
Behavioral Sciences, Issue 46, Vol. , pp. 65-69, (2012)
3. Ayten Özkan, Erdoğan Mehmet Özkan, "Misconceptions and learning difficulties
in radical numbers", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Issue 46, Vol. , pp.
462-467, (2012)
263
4. E.Salturk, I. Siap, "Generalized Gaussian Numbers Related to Linear Codes over
Galois Rings", European Journal of Pure and Applied Mathematics, Issue 2, Vol.
5, pp. 250-259, (2012)
5. Yesilot G., "On The Prime Spectrum Of A Module Over Noncommutative Rings",
International Journal of Algebra, Issue 11, Vol. 5, pp. 523-528, (2011)
6. Kanbay F., "On the pairs of orthogonal ruled surfaces", European Journal of Pure
and Applied Mathematics (EJPAM), Issue 2, Vol. 5, pp. 205-210, (2012)
7. Ünal H., Oral K.H., "Extending al-Karajis Work on Sums of Odd Powers of
Integers", LOCI, Issue 1, Vol. 2011, pp. , (2011)
8. Bektaş Ö, Senyurt Ş., "On Dual Timelike-Spacelike Mannheim Partner Curves in
ID 1 3", International Mathematical Forum, Issue 25, Vol. 2, pp. 1357-1370,
(2012)
9. Şenyurt Ş, Bektaş Ö., "Timelike-Spacelike Mannheim Partner Curves in IR 1 3",
International Journal of Physical Sciences, Issue 1, Vol. 7, pp. 100-106, (2012)
10. Şebnem Y. Pestil, "Families of positive operators with reverse order", Studia
Universitatis Babeş-Bolyai Mathematica, Issue 2, Vol. 57, pp. 295\300, (2012)
11. Demir E., "On Transitive and Quasi-Localizing Operator Algebras", International
Journal of Contemporary Mathematical Sciences, Issue 21, Vol. 7, pp. 1043-1050,
(2011)
12. Demir E., "On Strictly Transitive Operator Algebras", International Journal of
Mathematical Analysis, Issue 46, Vol. 6, pp. 2257-2264, (2012)
Ulusal Hakemli Dergi
1. İrfan Şiap, Seda Akbıyık, "Poset Metriği İçin P-Tam Ağırlık Sayacı ve
MacWilliams Özdeşliği", Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , Issue 1,
Vol. 1, pp. 28-39, (2011)
Uluslararası Bildiri
1. Beyza Ahlatcıoğlu Özkök, Hale Gonce Köçken, Elif Budak, "A fuzzy Approach to
Closed Loop Supply Chain Mixed-Integer Linear Programming", International
Conference on Applied Analysis and Algebra (ICAAA), Issue 1, Vol. 1, pp. 76,
(2012)
2. Mutlu Akar, Adem Cengiz Çevikel, Ahmet Bekir and Sait San, "An Algebraic
Procedure to Construct Exact Solutions of Nonlinear Evolution Equations", SIAM
Conference on Analysis of Partial Differential Equations (PD11), San Diego,
California, USA, pp.69, (as a Session Chair) November 14-17, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
3. Mutlu Akar and Salim Yüce, "A Holditch-Type Theorem for the Polar Moment of
Inertia under the 1-Parameter Closed Planar Homothetic Motion", International
Conference on Applied Analysis and Algebra, Istanbul, Turkey, pp.194, June 2024, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Bayram Ali Ersoy, Bijan Davvaz, "Structure of Intuitionistic Fuzzy Sets in
Gamma Semihyperrings", 1st Internatıonal Eurasıan Conference ON
Mathematıcal Scıences And Applıcatıons, Issue 1, Vol. 1, pp. 13, (2012)
5. Bayram Ali Ersoy, Serkan Onar, "On Fuzzy Soft gamma Rings", 1st Internatıonal
Eurasıan Conference On Mathematıcal Scıences And Applıcatıons, Issue 1, Vol. 1,
pp. 363, (2012)
6. Kostaq Hila, Serkan Onar, Bayram Ali Ersoy, Bijan Davvaz, "Characterizations
of Generalized Fuzzy Subhyperalgebras Of Boolean Hyperalgebras",
264
Internatıonal Conference On Applıed Analysıs And Algebra (ICAAA2012), Issue
1, Vol. 1, pp. 239-239, (2012)
7. Serkan Onar, Bayram Ali Ersoy, Unsal Tekir, Bijan Davvaz, "Fuzzy Soft Gamma
Ring", Internatıonal Conference On Applıed Analysıs And Algebra (ICAAA2012),
Issue 1, Vol. 1, pp. 238-238, (2012)
8. Kostaq Hila, Bayram Ali Ersoy, Serkan Onar, Bijan Davvaz, "On Generalized
Rough (m,n)-Bi-Hyperideals in Semihypergroups", Internatıonal Conference On
Applıed Analysıs And Algebra (ICAAA2012), pp. 57-57, (2012)
9. Özavşar, M., Yeşilot, G., "Derivative Operators on the Logarithmic Extension of
the Two-Parameter Quantum 3D Space", International Conference on Applied
Analysis and Algebra, Istanbul, Turkey, (2012)
10. Daş S.E, Bayram M., "Some Properties of a Nonlinear Difference Equation",
International Conference on Applied Analysis and Algebra, pp. 226, (2012)
11. I.Aydogdu, I Siap, "Some Bounds on Z2Zs-additive Codes", 10th Math Day,AUS,
Issue , Vol. , pp. , (2012)
12. Abualrub, T., Aydogdu, I., Siap, I., "The Structure of additive cyclic codes",
International Congress in Honour of Professor Hari M. Srivastava, (2012)
13. Yusuf Tayfun Tepedeldiren, Erdoğan Mehmet Özkan, Bayram Ali Buran,
"Algebraic Tendencies to Multiple Representations", ICAAA 2012 International
Conference on Applied Analysis and algebra, Issue , Vol. , pp. , (2012)
14. E. Saltürk, I. Siap, "Generalized Gaussian Numbers", Integers Conference 2011,
(2011)
15. Irfan Siap, Hasan Akin, "On One Dimensional Penta-Cyclic Rule Cellular
Automata", 2nd World Conference on Information and Technology, Issue , Vol. ,
pp. , (2011)
16. Mehmet E. Koroglu, Irfan Siap, Hasan Akın, Fatih Temiz, "Hybrid Quadratic
Cellular Automata and Its Applications to Pseudo Random Number Generators",
2nd World Conference on Information and Technology, Issue , Vol. , pp. , (2011)
17. Hasan Akın, Irfan Siap, Selman Uguz, "Two Dimensional Cellular Automata with
Nearest and Prolonged Next Nearest Neighborhoods under Periodic Boundary",
2nd World Conference on Information and Technology, Issue , Vol. , pp. , (2011)
18. Fatih Temiz, Irfan Siap, Hasan Akin, Mehmet E. Koroglu, "A Family of Two
Dimensional Hybrid Cellular Automata and Its Applications to Pseudo Random
Number Generators", 2nd World Conference on Information and Technology,
Issue , Vol. , pp. , (2011)
19. Ismail Aydoğdu, Irfan Siap, "Some Bounds on Z_2 Z_2s Additive Codes", 10 th
UAE MathDay 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
20. Esengül Saltürk, Irfan Siap, "The number of Linear Codes over Fq plus uFq and
Some New Sequences", 10 th UAE MathDay 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
21. Abidin Kaya, Bahattin Yıldız, Irfan Siap, "Quadratic residue codes over a nonchain ring extension of F_2 plus uF_2", International Workshop on Algebraic and
Combinatorial Coding Theory 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
22. Mehmet E. Koroglu, Irfan Siap, Hasan Akin, "Cellular Automata Based Byte
Error Correcting Codes over Ternary Fields", ICAAA-2012, pp. 167-168, (2012)
23. Ibrahim Ozbek, Irfan Siap, Serkan Onar, "A Secret Sharing Scheme via
Fractional Repetition Codes", International Congress in Honour of Professor Hari
M.Srivastava, Issue , Vol. , pp. 116, (2012)
24. Irfan Siap, Hasan Akın, Mehmet E. Koroglu, "On One Dimensional (2r plus 1)Cyclic Rule Cellular automata", IECMSA 2012, Issue , Vol. , pp. 150-151, (2012)
265
25. Taher Abualrub, Ismail Aydogdu, Irfan Siap, " Z_2 Z_8 Additive Cyclic Codes and
their Algebraic Structures", International Congress in Honour of Professor Hari
M.Srivastava, Issue , Vol. , pp. 132, (2012)
26. Yeşilot G.,Özavşar M, "Derivative Operators on the logarithmic extension of the
two parameter quantum 3d space", ICAAA2012,20-24 June 2012, (2012)
27. Nilgün Aygör, Hülya Burhanzade Özdağ, "Öğrencilerin Mutlak Değer
Fonksiyonlarını Grafik Formdan Cebirsel Forma Dönüştürürken Gösterdikleri
Yaklaşımlar", IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Issue , Vol. , pp.
675-682, (2012)
28. Hülya Burhanzade Özdağ, Nilgün Aygör, "Öğrencilerin Mutlak Değer
Fonksiyonlarını Cebirsel Formdan Grafik Forma Dönüştürürken Gösterdikleri
Yaklaşımlar", IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Issue , Vol. , pp.
683-692, (2012)
29. Nilgün Aygör, Hülya Burhanzade Özdağ, "Öğrencilerin Mutlak Değer
Fonksiyonlarını Grafik Formdan Cebirsel Forma Dönüştürürken Gösterdikleri
Yaklaşımlar", IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Issue , Vol. , pp.
675-682, (2012)
30. Hülya Burhanzade Özdağ, Nilgün Aygör, "Öğrencilerin Mutlak Değer
Fonksiyonlarını Cebirsel Formdan Grafik Forma Dönüştürürken Gösterdikleri
Yaklaşımlar", IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Issue , Vol. , pp.
683-692, (2012)
31. Kılıç, Z. , Özkirişci, N.A. , Oral, K.H. , Tekir, Ü., "On the Primary Spectrum of
Commutative Rings", International Conference on Applied Analysis and Algebra,
(2012)
32. Kanbay, F., "The Infinitesimal Bending of the Bonnet Pairs", ICREA Conference
on Approximation Theory and fourier Analysis Spain, Issue , Vol. , pp. , (2011)
33. Yildiz, Z., Unal, H. , Ozdemir, A. Ş, "Pre service Primary School Teachers
Performance on Rotation of Points and Shapes", British Society for Research into
Learning Mathematics,, Issue , Vol. , pp. , (2012)
34. Özdemir,A.Ş. , Pınar, S.,Unal, H., "A different multiplication method from the
16th century Mathematics Book \"Tuhfat al-A\'dad li Zavi\'l Ruşd va\'l-Sadad\"
by İbn Hamzat al-Magrıbı", Bsrlm, Issue , Vol. , pp. , (2012)
35. Temiz, F. , Şiap, İ. , Akın, H. , Köroğlu, M., "A Family of Two Dimensional Hybrid
Cellular Automata and Its Applications to Pseudo Random Number Generators",
2nd World Conference on Informatıon Technology , (2011)
36. Köroğlu, M. , Şiap, İ. , Akın, H. , Temiz, F., "Hybrid Quadratic Cellular Automata
and Its Applications to Pseudo Random Number Generators", 2nd World
Conference on Informatıon Technology, Issue , Vol. , pp. , (2011)
37. Temiz, F., Şiap, V., "Homogenous metric block codes with respect to CT burst
errors", International Congress in Honour of Professor Hari M. Srivastava, Bursa,
(2012)
38. Temiz F., Şiap V., "Perfect codes in the Euclidean metric", 1st International
Eurasian Conference on Mathematics Sciences and Applications, Prishtine,
Kosova, (2012)
39. Temiz, F., Şiap, V., "Bursts in Homogenous metric block codes", International
Conference on Applied Analysis and Algebra, Issue , Vol. , pp. , (2012)
40. Gök, Ö., "On d-modules", XIV International Conference devoted to the memory of
academician M.Kravchuk.Kiev, Ukraine, Issue 1, Vol. 1, pp. 14, (2012)
41. Gök, Ö., "", 24 th conference on Operator Theory, Timişora, Romania, pp. 16,
(2012)
266
42. Gök, Ö., "", International conference dedicated 120 th Anniversary of Stefan
Banach 2012, Lviv, Ukraine, Issue , Vol. , pp. , (2012)
43. Kılıç, Z. , Özkirişci, N. A. , Oral, K. H. , Tekir, Ü., "On the Primary Spectrum of
Commutative Rings", International Conference on Applied Analysis and Algebra,
Issue , Vol. , pp. , (2012)
44. Saltürk E., Şiap İ., "Generalized Gaussian Numbers", Integers Conference 2011
(Georgia, USA), Issue , Vol. , pp. , (2011)
45. Saltürk E., Şiap İ., "The Number of Linear Codes over FquFq and Some New
Sequences", 10th Uae MathDay Conference, April 14, 2012, American University
of Sharjah (Dubai), Issue , Vol. , pp. , (2012)
46. Saltürk E., Şiap İ., "Generalized Gaussian Numbers and Some New Sequences",
9th Conference of the Society of Physicists of Macedonia, Issue , Vol. , pp. , (2012)
47. Sezer, Y., "On the regularized trace of an even order differential operator given in
a finite interval", Operator Theory, Analysis and Mathematical PhysicsCentre De
Recerca Matematica, Barcelona, İspanya , Issue , Vol. , pp. 21, (2012)
48. Akbıyık, M., Yüce, S., "On the Moving Coordinate System on Galilean Plane And
Pole Lines", ICAAA 2012 Istanbul (International Conference on Applied Analysis
and Algebra), Issue 1, Vol. 1, pp. 195, (2012)
49. Akbiyik, S. , Siap, I., "MacWilliams Identity for Codes Over Trees", ICAAA 2012
(International Conference on Applied Analysis and Algebra), Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
50. Bektaş, Ö, Yüce, S., "Special Involute-Evolute Partner D-Curves in E3",
International Conference on Applied Analysis and Algebra, Issue , Vol. , pp. 213,
(2012)
51. Bayrak N, Bektaş Ö, Yüce S., "Special Smarandache Curves in E 1 3",
International Conference on Applied Analysis and Algebra, Issue , Vol. , pp. 209,
(2012)
52. Gürsoy,F., Karakaya,V., Şimşek,N., Ertürk,M., "Lacunary Statistical
Convergence Of Function Sequences In Intuitionistic Fuzzy Normed Space",
International Conference on Analysis and its Applications (ICAA-2011)., Issue ,
Vol. , pp. , (2011)
53. Karakaya,V., Şimşek,N., Ertürk,M., Gürsoy,F., "Ideal Convergence Of Function
Sequences In Intuitionistic Fuzzy Normed Space", International Conference on
Analysis and its Applications (ICAA-2011)., Issue , Vol. , pp. , (2011)
54. Ertürk,M., Karakaya,V., Şimşek,N., Gürsoy,F., "Lambda Statistically
Convergence Of Function Sequences In Intuitionistic Fuzzy Normed Space",
International Conference on Analysis and its Applications (ICAA-2011)., Issue ,
Vol. , pp. , (2011)
55. Ertürk, M., Karakaya, V., Gürsoy, F., "Approximation Theory in Intuitionistic
Fuzzy 2-Banach Spaces", International Conference on Applied Analysis and
Algebra (ICAAA 2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
56. Ertürk, M., Karakaya, V., Gürsoy, F., "Approximation Theory in Intuitionistic
Fuzzy 2-Banach Spaces", International Conference on Applied Analysis and
Algebra (ICAAA 2012), Issue , Vol. 2012, pp. , (2012)
57. Ertürk,M., Karakaya,V., Şimşek,N., Gürsoy,F., " Lambda Statistically
Convergence Of Function Sequences In Intuitionistic Fuzzy Normed Space",
International Conference on Analysis and its Applications (ICAA-2011)., Issue ,
Vol. , pp. , (2011)
58. Gürsoy,F., Karakaya,V., Şimşek,N., Ertürk,M., "Lacunary Statistical
Convergence Of Function Sequences In Intuitionistic Fuzzy Normed Space",
267
International Conference on Analysis and its Applications (ICAA-2011), Issue ,
Vol. , pp. , (2011)
59. Karakaya,V., Şimşek,N., Ertürk,M., Gürsoy,F., "Ideal Convergence Of Function
Sequences In Intuitionistic Fuzzy Normed Space", International Conference on
Analysis and its Applications (ICAA-2011), Issue , Vol. , pp. , (2011)
60. GÜNAY AKDEMİR, H. & TİRYAKİ, F., "A Bilevel Programming Model for
Transportation of a Perishable Item with Stochastic Lifetime", ECCO 2012, 25th
Conference of European Chapter on Combinatorial Optimization, (2012)
61. Yildirim, O. , Ashyralyev, A., "High Order of Accurate Difference Schemes for
Hyperbolic IBVP ", Fifth Conference on Numerical Analysis and Applications ,
(2012)
62. Yildirim, O. , Ashyralyev, A., "Stable High Order of Accuracy Difference Schemes
for Hyperbolic IBVP ", International Conference on Applied Analysis and Algebra
, Issue , Vol. , pp. , (2012)
63. Mehmet E. Köroğlu, İrfan Şiap, Hasan Akın, Fatih Temiz, "Hybrid Quadratic
Cellular Automata and Its Applications to Pseudo Random Number Generators",
WCIT-2011, Issue , Vol. , pp. , (2011)
64. Fatih Temiz, İrfan Şiap, Hasan Akın, Mehmet E. Köroğlu, , "A Family of Two
Dimensional Hybrid Cellular Automata and Its Applications to Pseudo Random
Number Generators", WCIT-2011, Issue , Vol. , pp. , (2011)
65. Mehmet E. Köroğlu, İrfan Şiap, Hasan Akın, "Cellular Automata Based Byte
Error Correcting Codes over Ternary Fields", ICAAA-2012, pp. 167-168, (2012)
66. İrfan Şiap, Hasan Akın, Mehmet E. Köroğlu, "On One Dimensional (2r plus 1)
Cyclic Rule Cellular automata", IECMSA-2012, Issue , Vol. , pp. 150-151, (2012)
Ulusal Bildiri
1. Beyza Ahlatcıoğlu Özkök, Hale Gonce Köçken, Elif Budak, "Çok Aşamalı Çok
Amaçlı Kapalı Devre Tedarik Zincirine Bulanık Bir Yaklaşım", Ulusal Lojistik ve
Tedarik Zinciri Kongresi, Konya, Issue , Vol. , pp. , (2012)
2. Hale Gonce Köçken, Beyza Ahlatcıoğlu Özkök, Mehmet Ahlatcıoğlu, "Çok
Aşamalı Çok Ürünlü Tedarik Zincirine Dengeleyici Bulanık Bir Yaklaşım",
Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Konya, Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Özavşar, M., Yeşilot, G.,, "On the Two-Parameter Quantum 3D Space and Its
Logarithmic Extension", X. Geometri Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Aydogdu, I., "On Chaki Pseudo Symmetric Manifolds", X. Geometri Sempozyumu,
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir-Gönen, Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Yeşilot G.,Özavşar M., "On the two-parameter quantum 3d space and its
logarithmic extension", X.Geometri Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Özdağ, H. , Aygör, N. , Parlak, A. , "Karıca Kolonisi Algoritmasının Zaman
Çizelgelemesi Üzerine: Bir Modellemesi ve Uygulaması", Akademik Bilişim 2012
Sempozyumunu, Issue , Vol. , pp. , (2012)
7. Özdağ, H. , Aygör, N. , Parlak, A., "Karıca Kolonisi Algoritmasının Zaman
Çizelgelemesi Üzerine: Bir Modellemesi ve Uygulaması", Akademik Bilişim 2012
Sempozyumunu, Issue , Vol. , pp. , (2012)
8. Özkirişçi N.A. , Oral K.H. ,Üregen R.N. , Ağargün, A.G. , Ünal H., "Bal
Peteklerine Vidinli Tevfik Paşa nın Farklı Yaklaşımı", 11. Matematik
Sempozyumu, (2012)
9. Kanbay, F., "Bazı Özel Doğrusal Yüzeyler", 11. Matematik Sempozyumu 19-21
Eylül Samsun, Issue 1, Vol. 1, pp. 275, (2012)
268
10. Ağargün, A.G. , Oral K.H. , Üregen R.N. , Özkirişçi N.A. , Ünal H., , "Son On Yılın
LGS, OKS, SBS Matematik Sorularının WEBB in Modeline Göre
Değerlendirilmesi", 11. Matematik Sempozyumu (Anadolu da Matematik),, Issue
, Vol. , pp. , (2012)
11. Özkirişçi N.A. , Oral K.H. ,Üregen R.N. , Ağargün, A.G. , Ünal H.,, "Bal
Peteklerine Vidinli Tevfik Paşa nın Farklı Yaklaşımı", 11. Matematik
Sempozyumu (Anadolu da Matematik), , Issue , Vol. , pp. , (2012)
12. Ağargün, A.G. , Oral K.H. , Üregen R.N. , Özkirişçi N.A. , Ünal H., "Son On Yılın
LGS, OKS, SBS Matematik Sorularının WEBB in Modeline Göre
Değerlendirilmesi", 11. Matematik Sempozyumu (Anadolu da Matematik), Issue ,
Vol. , pp. , (2012)
13. Özkirişçi N.A. , Oral K.H. ,Üregen R.N. , Ağargün, A.G. , Ünal H., "Bal
Peteklerine Vidinli Tevfik Paşa nın Farklı Yaklaşımı", 11. Matematik
Sempozyumu (Anadolu da Matematik), Issue , Vol. , pp. , (2012)
14. Alan, M., "Reel Kuadratik Cebirsel Tamsayılar Halkasında Yarı Çarpanlarına
Ayrılabilen Bölge Özelliği", XXV. Ulusal Matematik Sempozyumu, Niğde , (2012)
15. Hale Gonce Köçken, Beyza Ahlatcıoğlu Özkök, Mehmet Ahlatcıoğlu, "Çok
Aşamalı Çok Ürünlü Tedarik Zincirine Dengeleyici Bulanık Bir Yaklaşım",
Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Konya, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Kitap
1. Bayram M., Şiap I., Tiryaki F., Yeşilot G., Güzel N., Ersoy B.A., Daş S.E.,
Kutluay S., Bahadır R., Yılmaz Y., Esen A., Yağmurlu M., Çelik E., Yildız B.,
Bilgin T., Köklüce B., Karatay I., Erdoğan S., Gerçek O., Yılmaz S., "Thomas
Kalkülüs Cilt II Onikinci Baskı, Pearson, Istanbul, (2012)
2. Yeşilot G.,Özavşar M, "Soyut Cebir Çözümlü Problemleri, Nobel yayınevi,
Ankara, (2012)
3. YAKAR C., GÜCEN M. B, "Fractional Dynamics and Control, Initial Time
Difference Strict Stability of Fractional Dynamic Systems, pp. 133-144, Springer,
, (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Bayram Ali Ersoy, "Internatıonal Conference 2012 On Applıed Analysıs And
Algebra", Organisation Commite Member, Istanbul, (2012)
2. Bayram Ali ERSOY, "Eaıe Conference", Ersamus Coordinator, Dublin, (2012)
3. Muttalip Özavşar, "International Conference On Applied Analysis And Algebra",
Lokal KOmite, İstanbul, (2012)
4. S. Ebru Daş, "International Conference on Applied Analysis and Algebra", Yerel
Komite Üyesi, Istanbul, (2012)
5. Özlem Bakşi, "ICREA Conference on Approximation Theory and Fourier
Analysis", Bildiri sunma, Barselona, (2011)
6. Esengül Saltürk, "Semester On Curves, Codes and Cryptography (Cebirsel
Fonksiyonlar ve Kodlar)", Katılımcı, İstanbul (Sabancı Üniversitesi), (2011)
7. Esengül Saltürk, "Semester On Curves, Codes and Cryptography (Workshop on
Coding Theory: Engineers meet Mathematicians)", Katılımcı, İstanbul (Sabancı
Üniversitesi), (2011)
8. Esengül Saltürk, "Semester On Curves, Codes and Cryptography
(Workshop:Towers of Function Fields)", Katılımcı, İstanbul (Sabancı
Üniversitesi), (2012)
269
9. Esengül Saltürk, "Coding Theory Seminar (12th)", Sunum, İstanbul (Fatih
Üniversitesi), (2012)
10. Esengül Saltürk, "International Conference on Applied Analysis and Algebra
(İstanbul, Turkey)", Local committee member, İstanbul (YTÜ), (2012)
11. Esengül Saltürk, "Haftalık matematik bölüm seminerleri (Kodlama Teorisi)",
Sunum-katılım, İstanbul (YTÜ), (2011)
12. Servet Es, "İstanbul'da İstatistik Günler", Dinleyici, İstanbul, (2011)
13. Seda Kizilbudak Caliskan, "On the second regularized trace of differential
operator equation", Operator theory, analysis and mathematical physics
conference, Barcelona-İspanya, (2012)
14. Elif Segah Öztaş, "ICAAA 2012 (YTÜ)", local committee, istanbul, (2012)
15. Mücahit Akbıyık, "ICAAA 2011 Istanbul (International Conference on Applied
Analysis and Algebra)", Yerel komite üyesi, istanbul, (2012)
16. Fatma Öztürk Çeliker, "ICAA2012", Lokal Komite Üyeliği, , (2012)
17. Seda Akbıyık, "ICAAA 2012, Istanbul, Turkey", Yerel Komite Üyeliği, İstanbul,
(2012)
18. Erdal Gül, "Operator Theory, Analysis and Mathematical Physics Conference",
Bildiri Sunmak, Barselona, (2012)
19. Nuran Güzel, "Bilişsel Seviyeler ve Problem Çözme", 11.Matematik
Sempozyumu, Agargün A. G.,Ünal H.,Guzel N.,Can M.,, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, Samsun, (2012)
20. Nuran Güzel, "İntegral ve İntegro-Diferansiyel Denklemlerin Homotopi
Pertürbasyon Metodu ile Çözümü", 19-21 Eylül 2012, 11.Matematik
Sempozyumu, Nuran Güzel, Selim Fındık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun,
(2012)
21. Mehmet Ahlatcıoğlu, "International Conference on Applied Analysis and Algebra
(ICAAA2012)", Organization Committee, Istanbul/Turkey, (2012)
22. Faik Gürsoy, "Internatıonal Conference On Applıed Analysıs And Algebra
(ICAAA2012)", Yerel Komite Üyesi, İstanbul, (2012)
23. Serpil Karayel, "Operator Theory, Analysis and Mathematical Physics
Conference", On the Number of Negative Eigenvalues of a Differential Operator
with Operator Coefficient, Barcelona, (2012)
24. Veli Çolak, "Internatıonal Conferance On Applied Analysıs And Algebra
(Icaaa2012)", Katılımcı, İstanbul, (2012)
25. Fatmanur Gürsoy, "ICAAA12", Local Commitee, Istanbul, (2012)
Hakemlik
1. Beyza Ahlatcıoğlu Özkök, "Journal Name: Socio-Economic Planning Sciences,
(Tamamlandı)
2. Beyza Ahlatcıoğlu Özkök, "Journal Name: Environmental Modeling and
Assessment, (Tamamlandı)
3. Erhan Çalışkan, "Journal of Mathematical Analysis and Applications,
(Tamamlandı)
4. Mustafa Düldül, "Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik-ZAMM,
(Tamamlandı)
5. Mustafa Düldül, "Iranian Journal of Science and Technology, (Tamamlandı)
270
Diğer
1. Arş. Gör. Mutlu Akar, "Uluslararası Konferans Oturum Başkanlığı", SIAM
Conference on Analysis of Partial Differential Equations (PD11), San DiegoCalifornia-USA, (2011)
2. Arş. Gör. Mutlu Akar, "Uluslararası Konferans Lokal Komite Üyeliği",
International Conference on Applied Analysis and Algebra (ICAAA 2012),
İstanbul, (2012)
9.1.3.8.Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI
(SCI/SCICI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Banu Mansuroğlu, Doç. Zeynep Mustafaeva Akdeste, "Characterization of watersoluble conjugates of polyacrylic acid and antigenic peptide of FMDV by size
exclusion chromatography with quadruple detection", Materials Science and
Engineering: C, Issue 32, Vol. 2, pp. 112-118, (2012)
2. Cevher Keskin, B., Yuca E., Ertekin O., Yuksel B., Memon A. R., "Expression
characteristics of ARF1 and SAR1 during development and the de-etiolation
process", Plant Biology, Issue 1, Vol. 14, pp. 24-32, (2012)
3. Hnilova* M., Liu* X., Yuca* E., Jia C., Wilson B., Yazgan Karatas A., Gresswell
C., Ohuchi F., Kitamura K., Tamerler C. *These authors contributed equally to
this work., "Multifunctional Protein-Enabled Patterning on Arrayed Ferroelectric
Materials", ACS Applied Materials and Interfaces, Issue 4, Vol. 4, pp. 1865-1871,
(2012)
4. Frootan F., Nikbakht G., Ün C., Özdemir Özgentürk N., "Prion Protein Coding
Gene (PRNP) Variability in Sheep from Turkey and Iran", Biochemical Genetics,
Issue 50, Vol. 2012, pp. 277-284, (2011)
5. Emel B. Ordu, Emrah Yelboğa, Francesco Secundo, Richard B. Sessions, Nevin
Gül Karagüler, "The effect of methionine to cysteine substitution on the stability
of formate dehydrogenase from Candida methylica", Journal of Molecular
Catalysis B: Enzymatic, Issue , Vol. 82, pp. 109-114, (2012)
6. Akın B., Kocaçalışkan İ., "In vitro propagation of Arabis drabiformis Boiss.
(Brassiaceae) an endemic rare species of Uludağ mountain (Bursa-Turkey)",
African Journal of Biotechnology, Issue 80, Vol. 10, pp. 18356-183, (2011)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Anıl Yılmaz, Pınar Çağlar, Tuncay Dirmenci, Nezhun Gören, Gülaçtı Topçu, "A
Novel Isopimarane Diterpenoid with Acetylcholinesterase Inhibitory Activity
from Nepeta sorgerae Grown in Nemrut Mountain", Natural Product
Communications, Issue 6, Vol. 7, pp. 693-696, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Çetinel, S., Yücesoy, D., Çalışkan, B., Yüca, E., Donatan, S., Gül Karagüler, N.,
Ürgen, M., Sarıkaya, M., Tamerler, C., "Utilization of Gold Binding Peptide
(AuBP2) for Directed Immobilization of Lactate Dehydrogenase on Gold",
European-Materials Research Society (E-MRS) 2012 Spring Meeting, Issue , Vol. ,
pp. , (2012)
271
2. Yuca, E., Hnilova, M., Yazgan Karataş, A., Tamerler, C. , "Tailoring Fluorescence
Signatures of GFP-Nanoparticle Complexes", 15th European Congress on
Biotechnology-ECB15, Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Yuca, E., Yazıcı, H., Çetinel, S., Yücesoy, D., Sarıkaya, M., Gül Karagüler, N., C.,
Tamerler, "Inorganic Binding Peptide Mediated FDH Immobilization on Graphite
Surface", The International Conference on Enzyme Science and Technology
(ICEST 2011), Issue , Vol. , pp. , (2011)
4. Yücesoy, D., Çetinel, S., Çalışkan, B., Yuca, E., Sarıkaya, M., Gül Karagüler, N.,
Tamerler, C., "Multifunctional Formate Dehydrogenase fusion Protein Binds to
Gold Surface with Improved Reaction Kinetics", The International Conference on
Enzyme Science and Technology (ICEST 2011), Issue , Vol. , pp. , (2011)
5. Çetinel, S., Çalışkan, B., Yücesoy, D., Yuca, E., Sarıkaya, M., Gül Karagüler, N.,
Tamerler, C., "Biological Immobilization of Lactate Dehydrogenase on Gold
Surface for Sensing Applications", The International Conference on Enzyme
Science and Technology (ICEST 2011), Issue , Vol. , pp. , (2011)
6. Utku, F. Ş., Yuca, E., Seçkin, E., Göller, G., Sarıkaya, M., Yazgan Karataş, A.,
Ürgen, M., Tamerler, C. , "Engineered Green Fluorescence Fusion Protein as a
Marker of Hydroxyapatite Deposition on Nanotubes", 17th International
Symposium on Biomedical Science and Technology (BIOMED 2011), Issue , Vol. ,
pp. , (2011)
7. Gulsah P. Ozgun, Emel B. Ordu, Esra H. Bıyık, Emrah Yelboga, Richard B.
Sessions, Nevin Gül Karagüler, "Alteration of the Coenzyme Specificity of
Formate Dehydrogenase from Candida methylica by Site Saturation
Mutagenesis", International Conference on Enzyme Science and Technology ,
pp.09, (2011)
8. Emel Ordu, H. Esra Bıyık,, Nevin Gül Karagüler, "Site-saturation mutagenesis of
formate dehydrogense from Candida methylica to increase the thermostability",
22ndIUBMB ve 37th FEBS, Sevilla, Spain, Issue 0, Vol. 0, pp. pp.332, (2012)
9. Emel Ordu, Duygu Kavadarlı, H. Esra Bıyık, Mert Tahmaz, Nevin Gül
Karagüler, "Cloning of Novel Green Solvent Tolerant Hydrolytic Enzymes from
Extremophilic Microorganisms", 15th Europen Congress on Biotechnology,
İstanbul, pp.202, (2012)
10. Vural Korkut, Ş., Yurtsever, M., "Cloning of a gene fragment encoding BCarbonic Anhydrase from olive (Olea europaea L. cv. Gemlik) leaves", The
International Conference on Carbonic Anhydrase (CA), Issue , Vol. , pp. 89, (2012)
11. Demirci, Y. E., Inan C., Mert, Z., Maytalman, D., Baykal A. T., Günel, A., Vural
Korkut, S., Hasancebi, S., "Proteomic investigation of compatible interaction
between wheat and yellow rust", 15th European Congress On Bıotechnology- New
Bıotechnology, Issue 0, Vol. 29, pp. S129, (2012)
Ulusal Bildiri
1. Yüca, E., Tamerler, C., "Nanobiyoteknolojik Açılımlarda Katı Yüzeylerde
Kendiliğinden Organize Olan Füzyon Protein Tasarımı", 2. Ulusal Nanoteknoloji
Kongresi, Issue , (2012)
2. Kocaçalışkan, İ, "Evrim Sınırsız mıdır?", Bilim Türler Arası Evrimi Neden Kabul
Etmiyor, (2012)
272
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Ürün (Bayındır) Bode, "Bilimsel Çalışmalarda İstatistiğin Rolü: Bilinmesi
gereken Yöntemler ve Uygulama Alanları", Katılımcı, İstanbul, (2012)
2. Zerrin Çalışkan, "Bioassay directed structure elucidation of secondary
metabolites in Tanecetum abratonifolium (Compositae)", Poster Presentation,
European Biotechnology Congress 2011, İstanbul, Turkey, (2011)
3. Zerrin Çalışkan, "Enantioselective Synthesis of 4-Oxo-Tetrahydroindol
Derivatives by Using Biotechnological Methods", Oral Presentation, International
Conference on Enzyme Science and Technology, Kuşadası, Turkey, (2011)
Diğer
1. Emrah Yelboga, "Tez İzleme Komitesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,
(2012)
2. Meryem Menekşe,, "Tez Hakemlikleri", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,
(2012)
3. Ahmet Akkoç, "Lisans Bitirme Tezi Jürisi", İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü, İstanbul, (2012)
4. Nazmiye Dimitrova, "Lisans Bitirme Tezi Jürisi", İTÜ Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü, İstanbul, (2012)
5. Serena Muratcıoğlu, "Lisans Bitirme Tezi Jürisi", İTÜ Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü, İstanbul, (2012)
9.1.3.9.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Li Y., Ölmez M., Kim J., "Some Newly Identified Words in “Fuyu Kirghiz", UralAltaische Jahrbücher, Neue Folge, Issue , Vol. 24, pp. 165-188, (2011)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Okuyucu, Cihan, "Tesavvuf je srce ı dusa Islama", Kelamu'ş-şifa, Issue 30, Vol. ,
pp. s.4-12, (2011)
Ulusal Hakemli Dergi
Dergi
1. Merhan, A., "Şeyh Abdurrezzak (Şeyh Sanan) Destanının Eski Anadolu
Türkçesindeki İlk Çevirisi (Mi?)", Türkiyat Mecmuası, Issue 22, Vol. 1, pp. ,
(2012)
2. Merhan, A., "Türkçe ve Özbekçe Eşsesli Sözcük Karşılaştırması", Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Issue 47, Vol. 0, pp. ,
(2012)
3. Merhan, A., "Ali’nin Kıssa-yı Yusuf Hikayesi (Tanıtım-Değerlendirme)", Türk
Dili, Issue 725, Vol. 2, pp. , (2012)
4. Okuyucu, Cihan, "Özbekistan İzlenimleri", Yagmur Dergisi, Issue 59, pp. 58-65,
(2012)
5. Okuyucu, Cihan, "Özbekistan İzlenimleri 2", Yağmur, Issue 60, pp. 58-63, (2012)
273
Uluslararası Bildiri
1. Merhan, A., "Yeni Türk Yazı Dillerinin Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Sorunlar
ve Çözüm Önerileri", VI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı , Issue , Vol. ,
pp. , (2011)
2. Merhan, A., "Gülşehrinin Kuduri Tercümesi Var mı?", II. Uluslararası Dil ve
Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 21-23 Kasım 2011, Issue , Vol. , pp. , (2011)
3. Merhan, A., "Özbek Türkçesinde Belirsiz Geçmiş Zaman Eki Olarak -b(di) ile Bu
Ekin Art ve Eş Zamanlı Görünümü", VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 24-28
Eylül 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Okuyucu,Cihan, "Karamanlıca Bir Eser", Between Religion and Language, Issue ,
Vol. , pp. s.399-402, (2011)
5. Okuyucu,Cihan,
"Mevlananın
Evrensel
Mesajı",
Mevlanayı
Anma
Proğramı,Priştine-Kosova, (2011)
6. Ölmez, Z., "Karahanlı Türkçesinin Dilbilgisi Üzerine Notlar", Doğumunun 990.
Yılında Yusuf Has Hacip ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirileri, pp. 407-413, (2012)
Ulusal Bildiri
1. Okuyucu,Cihan, "mevlana ve çağdaşı olan bazı sufilerde Evrensel birlik ve barış
fikri", Hz.Mevlanayı Günümüzde Okumak , Issue , Vol. , pp. , (2012)
Kitap
1. Merhan, A., "Özbek Dilinin Grameri, (genişletilmiş 2. baskı), Eren, İstanbul,
(2012)
2. Okuyucu,Cihan.,Kartal Ahmet , Köksal M.Fatih, " Klasik Dönem Osmanlı Nesri,
İlaveli 2. Baskı, 472 s, Kesit Yayınları, İstanbul, (2011)
3. Okuyucu,Cihan, "İçimizdeki Mevlana, Çeşme Print, Taşkent/Özbekistan, (2011)
4. Ölmez Z, Kaçalin M., "XI-XIII.Yüzyıllar Türk Dili, Karahanlı Türkçesi Grameri ,
pp. 2-80, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, (2012)
5. Ayazlı Ö, Ölmez M, "Orta Asya\'dan Anadolu\'ya Alfabeler, Eski Uygurca
Metinlerin Transkripsiyonunda Kullanılan Yöntem ve İşaretler, pp. 43-83, Eren,
İstanbul, (2011)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Didem Ardalı Büyükarman, "TUDES 2011 (Türk Dilinin ve Edebiyatının
Sorunları ve Çözümleri)", Sekreterya, İstanbul, (2011)
2. Alparslan oymak, "TUDES", Sekreterya, İstanbul, (2011)
3. Büşra Sürgit, "Türk Dilinin Ve Edebiyatının Sorunları Ve Çözümleri Uluslar
Arası Sempozyumu (TUDES 2011)", Düzenleme Kurulu Üyeliği, Yıldız Teknik
Üniversitesi / İstanbul, (2011)
4. Büşra Sürgit, "Büyük Doğu\'nun Mustarip Ruhu: Necip Fazıl Kısakürek
Sempozyumu (26-28 Mayıs 2012)", Müzakereci, Kahramanmaraş, (2012)
5. Büşra Sürgit, "ölümünün 50. Yılında Rüya İle Hayal Arasında Ahmet Hamdi
Tanpınar Uluslararası Sempozyumu", Düzenleme Kurulu Üyeliği, Yıldız Teknik
Üniversitesi / İstanbul, (2012)
6. Mehmet Ölmez, "Under the Power: \"ordinary, common People\" in Turkic, 55.
Permanent Internatıonal Altaıstıc Conference,", , Cluj, Romania, (2012)
274
9.1.4.GEMİ İNŞAATI VE
VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTESİ
9.1.4.1.Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Gonca G., Ust Y., Kayadelen H.K.,, "Determination of optimum reheat pressures
for single and double reheat irreversible Rankine cycle", Journal of the Energy
Institute, Issue 84, Vol. 4, pp. 215-219, (2011)
2. Özgür Demir, Şaban Çetin, İlknur Keskin, "Modeling and control of a nonlinear
half-vehicle suspension system: a hybrid fuzzy logic approach", Nonlinear
Dynamics, Issue 3, Vol. 67, pp. 2139-2151, (2012)
3. Şentürk U., Özdamar A., "Wave energy extraction by an oscillating water column
with a gap on the fully submerged front wall", Applied Ocean Research, Issue 37,
Vol. 1, pp. 174-182, (2012)
4. Arıkan Y., Doğrul A., Çelik F., "Performance Analysis and Investigation of The
Slipstream Flow of Podded Propellers", Brodogradnja, Journal of Naval
Architecture and Shipbuilding Industry, Issue 3, Vol. 63, pp. 226-233, (2012)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Uzman - Kaan Unlugencoglu, Burak Yıldız, Eda Turan, "Engine Room Simulator
and Importance of Applied Maritime Education", TOJSAT, Issue 4, Vol. 1, pp. 1016, (2011)
2. Eda TURAN, Tarik Kocal, Uzman - Kaan Unlugencoglu, "Welding Technologies
in Shipbuilding Industry", Tojsat, Issue 4, Vol. 1, pp. 24-30, (2011)
3. Gürsel K T, Çoban T, Özdamar A., "Vibration Analysis of Rotor Blades of a Farm
Wind-Power", Mathematical & Computational Application, Issue 2, Vol. 7, pp.
164-175, (2012)
Ulusal Hakemli Dergi
1. Eda Turan, Fahrı Celık, Muh. - Melıke Dılek, "Gaziantep - İstanbul Arası Yük
Taşımacılığının Ekonomik Analizi", YTÜ Sigma, Issue 3, Vol. 30, pp. 303-309,
(2012)
2. Şener B., Yılmaz T., "Bir Suüstü Savaş Gemisi Formunun Hesaplamalı
Akışkanlar Dinamiği Yöntemleriyle Optimizasyonu", YTÜ Sigma Mühendislik ve
Fen Bilimleri Dergisi, Issue 3, Vol. 30, pp. 350-363, (2012)
3. Aydın M., Bal Ş., Kepçeler T., Gündoğdu O., Şener B., Kınacı Ö. K., Yıldız B.,
Yılmaz A. İ., "Kara ve Deniz Bağlantılı Marmara Ambulans Sistemi (MAS)",
Gemi ve Deniz Teknolojisi, Issue 190, Vol. , pp. 17-23, (2012)
4. Aydın M., Yılmaz A. İ., "Balıkçı Gemilerinin Stabilitesi ve Stabilite Güvenlik
Uygulamaları", Gemi ve Deniz Teknolojisi, Issue 190, Vol. , pp. 4-16, (2012)
5. Seber S., Ekinci S., Bal, Ş., "İki Boyutlu Hidrofoillere Ait Kavitasyon Kovalarının
Sayısal Hesabı ", Yıldız Teknik Üniversitesi, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri
Dergisi, Issue 3, Vol. 30, pp. 266-280, (2012)
6. Turan E., Çelik F., Dilek M.,, "Gaziantep-İstanbul Arası Yük Taşımacılığının
Ekonomik Analizi", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Issue 3, Vol. 30,
pp. 303-309, (2012)
275
Ulusal Dergi
1. Vardar N., Çelebi U. B., Akanlar F. T., "Tersanelerde çevreye duyarlı raspa
işlemleri", Standart-TSE, Issue 597, Vol. , pp. 64-69, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Ozdemir Y.H., Barlas B. ,Bayraktar S., "Turbulent Flow Computations for
Slender Ships with Free Surface", The First International Symposium on Naval
Architecture and Maritime (INT-NAM 2011), 24-25 October 2011, Istanbul,
TURKIYE., (2011)
2. Doğrul, A., Çakıcı, F., Kınacı, Ö. K., Bayraktar, S, "Investigation of the Effects of
Gurney Flap on the Lift of Naca 0012 Airfoil in Varying Lengths,", 19th
International Conference on Hydrydynamics in Ship Design (Hydroman 2012), 19
th-21th September, 2012, Ilawa, Poland, Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Çakıcı, F., Usta, O., Doğrul, A., Bayraktar, S., , "Investigation of The Effects of
Different Keel Geometries on A Sailing Yacht", 19th International Conference on
Hydrydynamics in Ship Design (HYDROMAN 2012), 19 th-21th September, 2012,
Ilawa, POLAND, 2012., Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Turan, E. , Çelik, F. , Dilek, M., "A Case Study: Investigation of the Most CostEffective Transportation Mode Between Istanbul and Denizli", INT-NAM 2011,
pp. 613-622, (2011)
5. Çelebi,UB., Turan,E., "A Supply Chain Management Model For Shipyards In
Turkey", IMAM2011 International Maritime Association of the Mediterranean
2011, Issue , Vol. , pp. , (2011)
6. S.H. Sağlam, U.B. Çelebi, G. Aydin, and G. Alkan , " Using Theory Of Constraints
(Toc) For A Shipbuilding Industry And Effects On Enviroment,", MESAEP-2011
16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life
in the Mediterranean Region, Issue , Vol. , pp. , (2011)
7. L. Bilgili, U.B. Celebi, G.Aydin, and G.Alkan , "A New Approach And Concept On
Reducing The Environmental Impacts Of Shipping: Green Ship", MESAEP-2011
16th International Symposiu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
8. U.B. Celebi, T. Akanlar, and N. Vardar , "Environmentally Friendly Blasting
Technologies For Shipyards", MESAEP-2011 16th International Symposium on
Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region,
(2011)
9. U.B. Celebi, G.Aydin, and G.Alkan, "Effective Waste Management Model For
Ship Life Cycle Assessment (Lca)", MESAEP-2011 16th International Symposium
on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region ,
(2011)
10. U.B. Celebi, M. Kultur, G. Aydin, S. Bayar Çaglak, and G. Alkan, "Waste
Management Model Of Shipbreaking Operations In Turkey", MESAEP-2011 16th
International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in
the Mediterranean Region , Issue , Vol. , pp. , (2011)
11. Bilgili L., Çoşgun T., Özdamar G., Çelebi U.B., "Emission Reduction Methods for
Environmentally Friendly Ships", Global Conference on Global Warming, Issue 1,
Vol. 1, pp. 1014-1018, (2012)
12. Bilgili L., Çoşgun T., Çelebi U.B.,, "An Investigation on Waste Management
Model of Ships with Life Cycle Assessment", Global Conference on Global
Warming, Issue 1, Vol. 1, pp. 873-877, (2012)
276
13. Sulukan, E., Sağlam, M., Çelebi, U.B., Uyar, S., , "Greenhouse Gas Emission
Assessment from Maritime Transportation for Turkey by Markal Model", INTNAM 2011 1st internationla Symposium on Naval Architecture and Maritime,
Issue 1, Vol. 1, pp. 85-91, (2011)
14. Çoşgun, T., Kökkülünk, G., Yurtseven, A., İnce, S., kalyoncu, İ., Çelebi, U.B.,,
"Comparispn of Marine and Land Transportation Emissions: Turkey Study", INTNAM 2011 1st internationla Symposium on Naval Architecture and Maritime,
Issue 1, Vol. 1, pp. 137-146, (2011)
15. Kinaci, O. K. , Kukner, A. , Bal, S., "Interactive Effects of 2-D Bodies in NonLifting Flows", INT-NAM 2011, Issue , Vol. , pp. 817-826, (2011)
16. Doğrul, A., Çakıcı, F., Kınacı, Ö. K., Bayraktar, S., "Investigation of the Effects of
Gurney Flap on the Lift OF NACA 0012 Airfoil in Varying Lengths", Hydman
2012, Issue , Vol. , pp. 79-88, (2012)
17. Kınacı, Ö. K., Kükner, A., Bal, S., "A Parametric Study on Tandem Hydrofoil
Interaction", Hydman 2012, Issue , Vol. , pp. 145-155, (2012)
18. Gonca G., Kayadelen H.K., Safa A., Şahin B., Parlak A., Üst Y.,, "Comparison of
Diesel Engine and Miller Cycled Diesel Engine", INTNAM, Issue 1, Vol. 1, pp.
681-697, (2011)
19. Güven Gonca, Bahri Şahin, Yasin Üst, Adnan Parlak, Aykut Safa, "Comparıson
Of Steam Injected Dıesel Engıne And Mıller Cycled Dıesel Engıne By Usıng Two
Zone Combustıon Model", 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Issue 1, Vol. 1,
pp. 115-125, (2012)
20. Arıkan, Y., Çelik, F., Doğrul, A., Bal, Ş., "Prediction of Cavitation on Two and
Three Dimensional Hydrofoils by An Iterative BEM", 8th International
Symposium on Cavitation, Issue , Vol. , pp. 696-702, (2012)
21. Doğrul, A., Çakıcı, F., Kınacı, Ö. K., Bayraktar, S., "Investigation of the Effects of
Gurney Flap on the Lift of NACA 0012 Airfoil in Varying Lengths", Hydman
2012, Issue , Vol. , pp. 79-88, (2012)
22. Çakıcı, F., Usta, O., Doğrul, A., Bayraktar, S., "Investigation of The Effects of
Different Keel Geometries on A Sailing Yacht", Hydman 2012, (2012)
23. Çelik F., Doğrul A., Arıkan Y., "Investigation of the Optimum Duct Geometry for
A Passenger Ferry", 9th Symposium on High Speed Marine Vehicles, Naples,
(2011)
24. Arıkan Y.,Güneş Ü.,Çelik F., "Cooling System Design for a Fuel Cell Powered
Pleasure Boat", 1st International Symposium on Naval Architecture and
Maritime, Issue , Vol. 0, pp. 119, (2011)
25. Ekinci S., Çelik F., Arıkan Y., "Investigation of the Influence of Skew and Rake
into the Propeller Performance and Cavitation", 1st International Symposium on
Naval Architecture and Maritime, Issue, pp. 417, (2011)
26. Ekinci S., Çelik F., Arıkan Y., "Practical Approaches for Design of 4 Bladed
Wageningen B Series Propellers", 1st International Symposium on Naval
Architecture and Maritime, Issue , Vol. 0, pp. 441, (2011)
27. ArikanY. , Çelik, F., Doğrul A., Bal Ş., "Prediction of Cavitation on Two- and
Three-Dimensional Hydrofoils by an Iterative BEM", 8th International
Symposium on Cavitation, Issue 0, Vol. , pp. 696-702, (2012)
28. Gonca G., Kayadelen H.K., Safa A., Şahin B., Parlak A., Ust Y., "Comparison of
Diesel Engine and Miller Cycled Diesel Engine by Using Two Zone Combustion
Model", 1st International Symposium on Naval Architecture and Maritime, Issue
, Vol. , pp. 681-697, (2011)
29. Karakurt A.S., Ust Y., "Marine Steam Turbines", 1st International Symposium on
Naval Architecture and Maritime, pp. 713-723, (2011)
277
30. Brenner, M., Şener, B., "Design for energy efficiency: Simulation-driven design
and hydrodynamic optimization for greener ships and EEDI compliance", INTNAM 2011 5. Brenner, M., Sener, B., "Design for energy efficiency: Simulationdriven design and hydroINT-NAM 2011 The First International Naval
Architecture and Maritime Symposium , pp. 125-135, (2011)
31. T. Coşgun, G. Kökkülünk, A. Yurtseven, S. İnce, İ. Kalyon, U. B. Çelebi, "
Comparison of Marine and Land Transportation Emissions: Turkey Stud",
1.Uluslararası Gemi İnşaatı ve Denizcilik Sempozyumu , Issue 1, Vol. 1, pp. 137146, (2011)
32. Özgür Demir, Abdurrahman Şahin, Tamer Yılmaz, "Investigation of Charge
Weight and Shock Factor Effect on Non-linear Transient Structural Response of
Rectangular Plates Subjected to Underwater Explosion (UNDEX) Shock
Loading", ICNAAM 2012, Issue , Vol. 1479, pp. 2352-2355, (2012)
33. Pekbey, Y., Özdamar, A., "Numerical Method for Determination of Stress
Intensity Factor (SIF) in Cracked Plates Under Tension Load", 9th International
Fracture Conference, Issue , Vol. , pp. 56-69, (2011)
34. Pekbey, Y., Özdamar, A., "Stability Analysis of Orthotropic Plates In-Plane
Loads, In One and Two Directions", 9th International Fracture Conference, pp.
91-106, (2011)
35. Şentürk, U., Özdamar, A., "Numerical Assesment of the Blade Profile Influence
on the Efficiency of an Impulse Turbine for Wave Energy Conversion", 6th
International Ege Energy Symposium and Exhibition, Issue , Vol. , pp. , (2012)
36. Ekinci, S., Çelik F., Arikan Y., "Investigation of the Influence of Skew and Rake
into the Propeller Performance and Cavitation", 1st International Symposium on
Naval Architecture and Maritime (INT-NAM 2011), Issue , Vol. , pp. 417-423,
(2011)
37. Ekinci, S., Çelik, F., Arıkan, Y., "Practical Approaches for Design of 4 Bladed
Wageningen B Series Propellers", 1st International Symposium on Naval
Architecture and Maritime (INT-NAM 2011) Proceedings, Issue 1, Vol. 1, pp. 441454, (2011)
38. Ekinci S., Çelik F., Arıkan Y., "Practical Approaches for Design of 4 Bladed
Wageningen B Series Propellers", 1st International Symposium on Naval
Architecture and Maritime, Issue 0, Vol. 0, pp. 441, (2011)
39. Ekinci S., Çelik F., Arıkan Y., "Investigation of the Influence of Skew and Rake
into the Propeller Performance and Cavitation", 1st International Symposium on
Naval Architecture and Maritime, Issue 0, Vol. 0, pp. 417, (2011)
40. ArikanY. , Çelik, F., Doğrul A., Bal Ş., "Prediction of Cavitation on Two- and
Three-Dimensional Hydrofoils by an Iterative BEM", 8th International
Symposium on Cavitation, Issue 0, Vol. 0, pp. 696-702, (2012)
41. Arıkan Y.,Güneş Ü.,Çelik F., "Cooling System Design for a Fuel Cell Powered
Pleasure Boat", 1st International Symposium on Naval Architecture and
Maritime, Issue 0, Vol. 0, pp. 119, (2011)
42. Turan, E. , Çelik, F. , Dilek, M., "A Case Study: Investigation of the Most CostEffective Transportation Mode Between Istanbul and Denizli", 1st International
Symposium on Naval Architecture and Maritime, Issue 0, Vol. 0, pp. 613-622,
(2011)
43. Belhenniche S.E., Aounallah M., Imine O., Çelik F., "Application of CFD in
analysis of steady and unsteady turbulent flow pasta marine propeller", The 7th
International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Issue 0, Vol.
0, pp. , (2012)
278
44. Türkmen S., Mylonas D., Vardar N. , "Numerical Simulation of Flow Past a
Cavity With Vortex Generators", 1. International Symposium on Naval
Architecture and Maritime-INT-NAM 2011, Issue , Vol. , pp. 375-382, (2011)
45. Çelik, F. , Arıkan Y. , Güneş Ü, "Cooling System Design for a Fuel Cell Powered
Pleasure Boat", 1st International Symposium on Naval Architecture and
Maritime, Issue , Vol. , pp. , (2011)
46. Çakıcı F.,Usta O.,Doğrul A.,Bayraktar S., "Investigation of the Effects of
Different Keel Geometries on a Sailing Yacht", 19th International Conference
onHydrodynamics in Ship Design&4th International Symposium on Ship
Manoeuvring, Issue 1, Vol. 1, pp. 61-70, (2012)
47. Doğrul A.,Çakıcı F.,Kınacı Ö.K,Bayraktar S., "Investigation of the Effects of
Gurney Flap on the Lift OF NACA 0012 Airfoil in Varying Lengths", 19th
International Conference onHydrodynamics in Ship Design&4th International
Symposium on Ship Manoeuvring, Issue 1, Vol. 1, pp. 79-89, (2012)
48. Bilgili L., Aydın M.T., Demirel H., Kemer T., Orhan O., Çelebi U.B., "An
Investigation on Emissions of Intermodal Freight Transportation ", 2nd
International % 100 Renewable Energy Conference and Exhibition, Issue 1, Vol.
1, pp. 217-223, (2012)
49. Bilgili L., Ünlügençoğlu K., Çelebi U.B., "An Investigation on Effective Ballast
Water Treatment System Management to Prevent Marine Pollution Caused by
Shipping", Global Conference on Global Warming, Issue 1, Vol. 1, pp. 868-872,
(2012)
50. Bilgili L., Çoşgun T., Çelebi U.B., "An Investigation on Waste Management Model
of Ships with Life Cycle Assessment", Global Conference on Global Warming,
Issue 1, Vol. 1, pp. 873-877, (2012)
51. Bilgili L., Çoşgun T., Özdamar G., Çelebi U.B., "Emission Reduction Methods for
Environmentally Friendly Ships", Global Conference on Global Warming, Issue 1,
Vol. 1, pp. 1014-1018, (2012)
52. Taner Çoşgun, Adnan Parlak, Vezir Ayhan, İdris Cesur, "Investigation of
Electronically Controlled Steam Injection to Reduce NOx Emissions of DI Diesel
Engine Running with Biodiesel", Urban Sustaınabılıty, Cultural Sustaınabılıty,
Green Development, Green Structures and Clean Cars (Uscudar \'12), (2012)
53. Levent Bilgili, Taner Coşgun Uğur Buğra Çelebi, "An Investıgatıon on Waste
Management Model of Shıps wıth Lıfe Cycle Assessment", Global Conference on
Global Warming, Issue , Vol. , pp. , (2012)
54. Levent Bilgili, Taner Coşgun, Gökhan Özdamar, Uğur Buğra Çelebi, "Emıssıon
Reductıon Methods for Envıronmentally Frıendly Shıps", Global Conference on
Global Warming, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Ulusal Bildiri
1. Pekbey Y., Özdamar A, Mousavi S. M., "Düzlem Yüke Maruz Ortotropik
Plakaların Stabilite Analizi ", 1. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu,
pp. 1-13, (2011)
2. Gökçe,M.K. , Tüccar,G. , Uludamar,E. , Özgür,T. , Serin,H. , Aydın,K., "Çay
Çekirdeği (Camellıa Sınensıs) Biyodizelinin Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi", VI.
Yeni Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
279
Kitap
1. Alkan A.D., Yılmaz H., "1st International Symposium on Naval Architecture and
Maritime, YTU, Istanbul, (2011)
2. (Ed.) Alkan, A.D., Yilmaz, H., "First International Symposium on Naval
Architecture and Maritime (INT-NAM 2011), YTÜ, İstanbul, (2011)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Hüseyin Yılmaz, "1. Uluslararası Gemi İnşaatı ve Denizcilik Sempozyumu", Eş
Başkan ve Organizasyon Komitesi Üyesi, İstanbul, (2011)
2. Eda Turan, "INT-NAM 2011", Sunum + Kayıt, İstanbul, (2011)
3. Uğur Buğra Çelebi, "INTNAM2011", Sempozyum sekreteryası, istanbul, (2011)
4. Nurten Vardar, "1. International Symposium on Naval Architectureand
Maritimes", Bilim Kurulu Üyeliği, İstanbul, (2011)
Hakemlik
1. Seyfettin Bayraktar, "Journal of Mechanical Engineering Science and
Technology, 2011, (5 PAPERS), (Tamamlandı)
2. Seyfettin Bayraktar, "Engineering Applications in Computational Fluid
Mechanics, 2011 (2 Papers), (Tamamlandı)
3. Nurten Vardar, "Energy Polıcy, (Tamamlandı)
4. Seyfettin Bayraktar, "Journal of Mechanical Engineering Science, (Tamamlandı)
5. Hüseyin Yılmaz, "Journal of Operational Research, \"An Integer programming
approach to scheduling material handling in cross docking terminals European\",
(Tamamlandı)
6. Hüseyin Yılmaz, "Rına Transactıons, \"The Flooding After Damage Of A Warship
With Complex Internal Compartments, Experiments On A Fully Constrained
Model In Calm Water And Regular Beam Seas\", (Tamamlandı)
7. Seyfettin Bayraktar, "Journal of Mechanical Science and Technology,
(Tamamlandı)
8. Ahmet Dursun Alkan, "Brodogradnja, (Tamamlandı)
9. Nurten Vardar, "Environmental Science and Pollution Research, (Tamamlandı)
10. Nurten Vardar, "Energy, (Tamamlandı)
11. Hüseyin Yılmaz, "DEU Dergisi, \"Analyzing Turkish Ship Management
Companies Expectations For The Students Of Dokuz Eylul University Maritime
Faculty\", (Tamamlandı)
12. Seyfettin Bayraktar, "9th WSEAS International Conference on Heat and Mass
Transfer (HMT'12), 26-28 January 2012, Boston, USA (3 PAPERS),
(Tamamlandı)
13. Seyfettin Bayraktar, "International Conference on Engineering and MetaEngineering (ICEME 2012), 25-28 March 2012, Orlando, Florida, USA (1
PAPER), (Tamamlandı)
14. Seyfettin Bayraktar, "5th International WSEAS Conference on Maritime and
Naval Science and Engineering (MN'12), 25-27 February 2011, Cambridge,
United Kingdom (2 PAPERS), (Tamamlandı)
15. Ahmet Dursun Alkan, "4th International Symposium Manoeuvrıng\'2012,
Poland, (Tamamlandı)
280
Diğer
1. Taner Coşgun, "Farklı Metil Ester Yakıtlarla Çalışan Bir Dizel Motorunda Su
Buharı Enjeksiyonunun Performansa ve NOx Emisyonlarına Etkilerinin Teorik
ve Deneysel Olarak Araştırılması", YTU Fen Bilimleri Enstitüsü, istanbul, (2012)
2. Vardar N., Alarçin F., "Hidrolik Platformlu Römork Hasarı Analiz Raporu", ,
İstanbul, (2012)
9.1.4.2.Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. A.Parlak, H. Karabaş, İ.Özsert, V. Ayhan, İ.Cesur, "Application of Taguchi
Methods to investigate factors affecting emissions of a Diesel Engines running
with Tobacco Seed Oil Methyl Ester Blends", International Journal of Vehicle
Design, (2012)
2. Adnan Parlaka, Vezir Ayhan, Yasin Üst, Bahri Şahin, İdris Cesur, Barış Boru,
Görkem Kökkülünk, "A New Method to Reduce NOx Emissions of Diesel Engines:
Electronically Controlled Steam Injection System", Journal of Energy Institute
Volume 85, Number 3, August 2012 , pp. 135-139(5), Issue 3, Vol. 85, pp. 135-139,
(2012)
3. Mesut Durat, Murat Kapsiz, Ergun Nart, Ferit Ficici, Adnan ParlakMaterials &
Design, Volume 36, April 2012, Pages 540-545, "The effects of coating materials in
spark ignition engine design", Materials &Design, Issue 1, Vol. 36, pp. 540-545,
(2012)
4. Parlak A., Ayhan V., Üst Y., Şahin B., Cesur I., Boru B., Kökkülünk G., "New
method to reduce NOx emissions of diesel engines: electronically controlled steam
injection system", Journal of the Energy Institute, Issue 3, Vol. 85, pp. 135-139,
(2012)
5. Kökkülünk G., Akdoğan E., Ayhan V.,, "Prediction of emissions and exhaust
temperature for direct injection (DI) diesel engine with emulsified fuel using
ANN", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, DOI:
10.3, (2012)
Ulusal Hakemli Dergi
1. 1. Alankaya, V. , Alarçin, F., "Definition of Dimension Limitations for Composite
Bulkwark Applications At Yachts By Higher Order Shear Deformation Theory",
Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri dergisi, pp. 316-328, (2011)
2. Alankaya, V., Alarçin, F., "A Brief Survey On The Deflection Effects Of Composite
Characteristics", Journal of Naval Science and Engineering, (2011)
3. Korkmaz F. C, "Gemi Ana Makine ve Şaft Sisteminin Titreşim Analizi", Sigma
Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Issue 0, Vol. 0, pp. 310-319, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Güven Gonca, H.Kayhan Dağdelen, Aykut Safa, Bahri Şahin, Adnan
Parlak,Yasin ÜST, "Comparison of Diesel Engine and Miller Cycled Diesel
Engine by Using Two Zone", INT-NAM 2011, Issue 17, Vol. 1, pp. 1681-699,
(2011)
281
2. Taner Cosgun, Adnan Parlak, Vezir Ayhan, Idris Cesur,, "Investigation of
Electronically Controlled Steam Injection to Reduce NOx Emissions of DI Diesel
Engine Running with Biodiesel", 3rd International conference on Urban
Sustainability, Cultural Sustainability Ggreen Development Green Structures
and Clean Cars (USCUDAR12), Issue 1, Vol. 1, pp. 1-6, (2012)
3. Tufan Koç, Durmuş Karayel, Adnan Parlak, Vezir Ayhan, Barış Boru and İdris
Cesur, "Bilgisayar kontrollü motor test düzeneğinin tasarimi ve gerçeklenmesi",
12th International Combustion Symposium, Issue 1, Vol. 1, pp. 100-110, (2012)
4. Görkem Kökkülünk, Adnan Parlak, Vezir Ayhan, Idris Cesur,, , "Investigation of
Steam Injection with Exhaust Gas Recirculation (EGR) on a Diesel Engine", 3rd
International conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability,
Ggreen Development, Ggreen Structures and Clean Cars (USCUDAR12) Spain,
Issue 1, Vol. 1, pp. 20-26, (2012)
5. Gonca G., Kayadelen H.K., Safa A., Şahin B., Parlak A., Üst Y., "Comparison of
Diesel Engine and Miller Cycled Diesel Engine", INTNAM, Issue 1, Vol. 1, pp.
681-697, (2011)
6. Bilgili L., Ünlügençoğlu K., Çelebi U.B., "An Investigation on Effective Ballast
Water Treatment System Management to Prevent Marine Pollution Caused by
Shipping", Global Conference on Global Warming, Issue 0, Vol. 0, pp. pp. 217-2,
(2012)
7. Alankaya, V., Alarçin, F, "Structural Effect of Geometry in Composite Sonar
Domes", Issue , Vol. , pp. , (2011)
8. Alankaya, V., Alarçin, F., "The Future of Platform Integration Systems on Ships",
Issue , Vol. , pp. , (2011)
9. Alankaya, V., Alarçin, F., "Inspection on Structural Effect of Geometry in
Composite Sonar Domes by Higher Order Shear Deformation Theory", Int-Nam
2011, Issue 1, Vol. 1, pp. 625-632, (2011)
10. Alankaya, V., Senyılmaz, H.K., Alarçin, F., "Failure Inspection of Composite
Plates on High Speed Composite Crafts Caused by Water Impact", Int-Nam 2011,
Issue 1, Vol. 1, pp. 645-652, (2011)
11. Korkmaz, F. C. , Alarçin, F, "PID Control Of A Ship Shaft Torsional Vibration",
International Conference on Advances and Challengers in Marine Noise and
Vibration, Issue 0, Vol. 0, pp. 189-194, (2012)
12. Kokkulunk, G., Cosgun T., Akdogan E, "Electrical-Electronic and Control
Education in Marine Engineering A Novel Educational Model for Turkey", The
1st International Symposium on Naval Arch. and Maritime, Istanbul, Issue , Vol.
, pp. 537-545, (2011)
13. Cosgun, T., Kokkulunk, G., Yurtseven, A., Ince, S., Kalyoncu, I, Celebi, I.B,
"Comparison of Sea and Land Transportation Emissions Turkey Study", The 1st
International Symposium on Naval Arch. and Maritime, Istanbul, pp. 137-146,
(2011)
14. Korkmaz, F. C. , Alarçin, F. , "Determination of Appropriate Torsional Vibration
Dampers For a Ship Propulsion Plant", 14th International Conference Maritime
Transport and Infrastructure, Riga, Latvia, Issue 1, Vol. 1, pp. 126-131, (2012)
15. Korkmaz, F. C. , Alarçin, F. , "PID Control Of A Ship Shaft Torsional Vibration",
International Conference on Advances and Challengers in Marine Noise and
Vibration, Glasgow, Scotland, United Kingdom , Issue 1, Vol. 1, pp. 189-194,
(2012)
16. Kıyak Y.E., Öznergiz E., Demir, "A.,Contrubutions To Modelling Of
Electrospinning Wıth Imagıng By High-Speed Camera", ICONTEX, 2011,
İstanbul, Issue , Vol. , pp. , (2011)
282
17. Öznergiz E., Gülşen S., Kutlu A., Demir A., Kıyak Y.E., "Industrial Type Air-Jet
Texturing Twisting (Ajt2) Machine", ICONTEX, 2011, İstanbul, (2011)
18. Doğan Z., Kıyak Y.E., Öznergiz E., Demir A., "Improvements on Electrospun
Nanofıbers Wound Dressıngs", ICONTEX, 2011, İstanbul, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
19. Kıyak Y.E., Öznergiz E., Aşlamacı A., Demir A. , "A Novel Portable
Electrospinning Devıce For Agrotech Applications", ICONTEX, 2011, İstanbul,
Issue , Vol. , pp. , (2011)
20. Kıyak, Y. E., Öznergiz, E., Demir,A., Doğan; Z., Dirican, M., "A New Approach
For Jet Route Modelling in Electrospinning Process", 15th International
Conference on Advances Materials & Processing Technologies, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
21. Doğan, Z., Kıyak, Y. E., Öznergiz, E., Demir, A., "Fabrication and
Characterization of Drug Carried Nanofibrous Wound Dressings", 15th
International Conference on Advances Materials & Processing Technologies,
Issue , Vol. , pp. , (2012)
22. Kıyak, Y. E., Öznergiz, E., A. Demir, A, "Contributions to Modeling of Jet Route of
Electrospinning Process", The Fiber Society 2012 Spring Conference, (2012)
Ulusal Bildiri
1. Karabaş,H., Özsert,İ., Parlak,A., , "Tütün Tohumu Yağı Metil Esterinin Motor
Performansına Etkilerinin İstatistiksel Deney Tasarımıyla İncelenmesi ", 27.
Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi-SAMSUN, Issue 1, Vol. 1, pp. 1-10,
(2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Adnan Parlak, "12th International Combustion Symposium", Organizasyon
Komitesi Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, (2012)
Diğer
1. Fatih Cüneyd Korkmaz, "Yüksek Lisans Tezi", YTÜ Fen Bilimleri, İstanbul,
(2012)
2. Oruç Reis Denizcililer Klubü (ODEK), "Denizcilik Eğitimine Katkı Ödülü",
ODEK, İstanbul, (2012)
283
9.1.5.İKTİSADİ VE İDARİ
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
FAKÜLTESİ
9.1.5.1.İktisat Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Melike Bildirici, "The relationship between economic growth and biomass energy
consumption ", J. Renewable Sustainable Energy; , Issue 2, Vol. 4, pp. 5, (2012)
2. Ensar Yılmaz, "Markups and Welfare Costs of Business Cycles in Turkey",
Bulletin of Economic Research, Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Ensar Yılmaz, Burak Ünveren, "Capital regulation and auditing", Quantitative
Finance, Issue , Vol. , pp. , (2011)
4. Yildirim, N., Tastan H., "Capital Flows and Economic Growth across Spectral
Frequencies: Evidence from Turkey", Panoeconomicus, Issue 4, Vol. 59, pp. 441462, (2012)
5. Bildirici M. et.all, "The Great Recession of 2008 and Oil Prices", JED, Issue 1,
Vol. 35, pp. , (2011)
6. Bildirici M. and Alp E., "Minimum wage is efficient wage in Turkish labor
market: TAR–cointegration analysis ", Quality & Quantity , Issue 46, Vol. , pp.
1261-1270, (2012)
7. Melike Bildirici, Elçin Aykaç Alp, Tahsin Bakırtaş, "The Great Recession and the
Effects of Oil Price Shocks and the U.S. Recession: A Markov-Switching and TARVEC Analysis", JED, Issue 2, Vol. 35, pp. 215-79, (2011)
8. Melike Bildirici and Fazıl Kayıkçı, "Economic Growth And Electricity
Consumption in Former Soviet Republics", Energy Economics, , Issue 3, Vol. 34,
pp. 747-53, (2012)
9. Bildirici, M., Kayıkçı, F.,, "Energy Consumption and Growth in Eastern Europa:
ARDL Approach", Economic Research, Issue 25, Vol. 3, pp. 538-559, (2012)
10. Kayıkçı, F., "Solvency of Current Account Deficits in Turkey", Actual Problems of
Economics, Issue 128, Vol. , pp. 387-399, (2012)
11. Donduran, M., Rende, S.,, "Neighborhoods in Development: Human Development
Index and Self-organizing Maps", Social Indicators Research, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Bildirici M., Kayıkçı F.,, "Sustainability of Current Account Deficits in Turkey:
Markov Switching Approach", International Journal of Economics and Finance,
Issue 2, Vol. 4, pp. 00, (2012)
2. Bildirici Melike E., Elçin Aykaç Alp, Fulya Özaksoy, Baris Akgül, "Female
Employment in Turkey and Structural Transformation After the Year 2000",
Journal of Business Economics & Finance, Issue 2, Vol. 1, pp. 83-93, (2012)
3. Melike Bildirici, Özgür Ömer Ersin, Ceren Türkmen, Yusuf Yalçınkaya, "The
Persistence Effect of Unemployment in Turkey: An Analysis of the 1980-2010
Period", Journal of Business Economics & Finance, Issue 3, Vol. 1, pp. 22-32,
(2012)
4. İnsel A., Kayıkçı F., "Evaluation of Sustainability of Current Account Deficits in
Turkey", Modern Economy, Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Kayıkçı, F., "Determinants of the Current Account Balance in Turkey: VAR
Approach", African Journal of Business Management, Issue 17, Vol. 6, pp. 57255736, (2012)
284
6. Kama Ö., Kaplan Z., "Türkiye\\\'de Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik
bir Öneri: Beyaz Eşya Teşvik Uygulamaları", Hukuk ve İktisat Araştırmaları,
Issue 1, Vol. 4, pp. , (2012)
Ulusal
Ulusal Hakemli Dergi
1. Çırpıcı, Y.A., Şahin, S., Sunal, S., Eren, E., "Değişen dinamikler çerçevesinde
elektrik piyasasına yönelik modelleme yöntemleri: Bir literatür taraması",
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Issue 1, Vol. 4, pp. 315-325, (2012)
2. Şahin, S., Eren, E., "Avusturya okulu-Lange tartışması ve mekanizma tasarımı
teorisi", Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Issue 1, Vol. 4, pp. 255-264,
(2012)
3. Şahin, S., Eren, E., "Oyun teorisinin gelişimi ve günümüz iktisat paradigmasının
oluşumuna etkileri", Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Issue 1, Vol. 4, pp.
265-274, (2012)
4. Gül S., Sonüstün B., "Ekonofizik:Ekonomi ve Fizik İlişkisine Güncel Bir Bakış",
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi , Issue 1, Vol. 4, pp. 35-43, (2012)
5. Dinç T., Sunal S., "EUROMED Serbest Ticaret Antlaşması’nın MENA
Ülkelerinin İhracatı Üzerindeki Etkisi", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Issue
1, Vol. 4, pp. 311-320, (2012)
6. Çırpıcı, Y.A., Şahin S., Sunal S., Eren E., "Değişen Dinamikler Çerçevesinde
Elektrik Piyasasına Yönelik Modelleme Yöntemleri: Bir Literatür Taraması",
Türkiye, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Issue 1, Vol. 4, pp. , (2012)
7. Kaplan, Z., "Regional Integration Agreements and their Impact on Third
Countries”", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Issue 26,
Vol. 14, pp. , (2011)
8. Şen S. İncekara B., "İktisat ve Psikoloji Etkileşiminde Davranışsal İktisat",
Hukuk ve İktisat Araştırmaları, Issue 1, Vol. 4, pp. 235-244, (2012)
Ulusal Dergi
1. Kama, Ö., Kaplan, Z., "Türkiye’de Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına", Hukuk
ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Issue 1, Vol. 0, pp. 201-211, (2012)
2. Gönel, F., Kaplan, Z., Uçer, E., Orhan, G., "Üniversite Eğitiminde Cinsiyet
Ayrımcılığının Kökenleri (Ytü Örneği)", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Issue 2,
Vol. 4, pp. , (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Melike Bildirici, and Özgür Ömer Ersin, "Koşullu Olasılığın Modellenmesinde
Destek Vektör Makinesi GARCH Modeli ve Türk Finansal Piyasaları Üzerine Bir
Uygulama", 13th Internatıonal Conference On Econometrıcs, Operatıons
Research, And Statıstıcs, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus,
Issue , Vol. 0, pp. , (2012)
2. Melike Bildirici ve Fazıl Kayıkçı, , "Global imbalances in currrent account",
Uluslararası İstanbul Finans Kongresi, 13-14. Haziran, (2012)
3. Melike Elif Bildirici, Elçin Aykaç Alp, Fulya Özaksoy, Barış Akgül, "Turkiye'de
kadın istihdamı ve 2000 sonrası yapısal dönüşüm", İFK, 13-14. Haziran, (2012)
285
4. Melike Bildirici, Özgür Ömer Ersin, Yusuf Yalçınkaya, Ceren Türkmen,
"Türkiye'de işsizliğin 1980 sonrası yapısal", IFK, 13-14. Haziran, Issue , Vol. , pp.
, (2012)
5. Melike Elif Bildirici, Elçin Aykaç Alp, Barış Akgül, Fulya Özaksoy, "Türkiye de
İstihdamın yapısal dönüşümü", İFK, 13-14. Haziran, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Melike Bildirici, Özgür Ömer Ersin, Ceren Türkmen, Yusuf Yalçınkaya,
"Turkiye'de işsizliğin kalıcılık etkisi: 1980-2010 döneminin bir analizi", İFK, 1314 Haziran, 2012
7. Prof. Dr. Melike E Bıldırıcı Assoc. Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş Dr. Fazıl Kayıkçı,
"Economic Growth And Electricity Consumption: An ARDL Analysis", 31th
CIRET Conference - Vienna 2012, Austria (2012)
8. Şahin,S., Öğüt,K.,Eren,E., "Effectiveness of central banks policy tools for
achieving financial stability with respect to public finance conditions",
5.International Nonlinear Science Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
9. Şahin,S., Öğüt,K.,Eren,E., "An assessment of central banks opportunities for
achieving financial stability: A complex adaptive systems approach",
73.International Atlantic Economic Society Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Eren, E. , Şahin, S. , Öğüt, K., "Effectiveness of central banks\' policy tools for
achieving financial stability with respect to public finance conditions ", 5th
International Nonlinear Science Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
11. Öğüt, K., Eren, E., Şahin, S., "An Assessment Of Central Banks\' Opportunities
for Achieving Financial Stability: A Complex Adaptive Systems Approach",
International Atlantic Economic Conference, İstanbul, Issue , Vol. , pp. , (2012)
12. Gönel, F., Tuncer Terregrossa, N., Akgun, O., "Environmental Goods and Trade
Performances (empirical analysis for OECD Countries)", European Trade Study
Group 2012 in Leuven XIV. Annual Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
13. Yay G.G. , Taştan H. , Oktayer A., "Globalization, Economic Freedom and
Inequality: What Can We Learn form Composite Indices?", International Atlantic
Economic Society, 73rd International Atlantic Economic Conference, Istanbul,
Turkey, 28-31 March 2012 , Issue , Vol. , pp. , (2012)
14. Kaplan, Z., "Technoparks in Turkey: A Source of Technological Development? ",
3rd European Conference on Corporate R&D CONCORD 2011, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
15. Tastan, H., "Real Business Cycles in Emerging Economies: Turkish Case", 2nd
International Symposium in Computational Economics and Finance (ISCEF),
(2012)
Ulusal Bildiri
1. Çırpıcı,Y.A.,Şahin,S.,Sunal,S.,Eren,E., "Değişen dinamikler çerçevesinde elektrik
piyasasına yönelik modelleme yöntemleri: Bir literatür taraması", II.Sosyal
Bilimler Araştırmaları Konferansı, Issue , Vol. , pp. , (2012)
2. Şahin,S.,Eren,E., "Avusturya okulu-Lange tartışması ve mekanizma tasarımı
teorisi", II.Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Şahin,S.,Eren,E., "Oyun teorisinin gelişimi ve günümüz iktisat paradigmasının
oluşumuna etkileri", II.Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, (2012)
4. Eren, E., "Keynes ve Kriz; Koordinasyon Sorunu", Keynes Felsefesi ve Krizler,
(2012)
5. Eren, E., "Post Keynesci İktisat ve Avusturya Okulu Yerleşik İktisat mı oluyor?
Algoritma Devriminin Düşündürdükleri", İktisat Öğreniminin Sorunları, (2012)
286
6. Şahin, S., Eren, E., "Avusturya Okulu-Lange Tartışması ve Mekanizma Tasarımı
Teorisi", II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Issue 1, Vol. 4, pp. , (2012)
7. Şahin, S., Eren, E., "Oyun Teorisinin Gelişimi ve Günümüz İktisat
Paradigmasinin Oluşumuna Etkileri", II. Sosyal Bilimler Araştırmaları
Konferansı, Issue 1, Vol. 4, 2012
8. Çırpıcı, Y.A., Sunal, S., Şahin, S., Eren, E., "Değişen Dinamikler Çerçevesinde
Elektrik Piyasasına Yönelik Modelleme Yöntemleri:", II. Sosyal Bilimler
Araştırmaları Konferansı, Issue 1, Vol. 4, pp. , (2012)
9. Eren, E., "Post Keynesci İktisat ve Avusturya Okulu Yerleşik İktisat mı oluyor? ",
Zor Zamanlarda İktisat III Sempozyumu, Denizli, İktisadın Doğası, Ekonomi
Politiği, Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Nurullah Usta, "Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet ve Etkinliğinin Net Faiz
Marjı Üzerinden Analizi", Sosbilko, Issue , Vol. , pp. , (2012)
11. Çiçen, Y.B., "Kısa Vadeli Yabancı Sermayenin Bankacılık Sektörüne Etkileri", 1.
Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
12. Gönel, F., Kaplan, Z., Üçer, S.E., Orhan, G., "Üniversite Eğitiminde Cinsiyet
Ayrımcılığının Kökenlerş (YTU Örneği)", 2. Sosbılko, Issue , Vol. , pp. , (2012)
13. Çırpıcı Y. A., Şahin S., Sunal S., Eren E., "Değişen Dinamikler Çerçevesinde
Elektrik Piyasasına Yönelik Modelleme Yöntemleri: Bir Literatür Taraması",
Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Issue 1, Vol. 4, pp. 315-325, (2012)
14. Dinç T., Sunal S., "EUROMED Serbest Ticaret Anlaşması\'nın MENA
Ülkelerinin İhracatı Üzerindeki Etkisi", Sosyal Bilimler Araştırmaları
Konferansı, Issue 1, Vol. 4, pp. 311-320, (2012)
15. Yay T., "Anayasanın İktisadi Analizi", Yeni Anayasa Paneli, YTÜ İktisat Bölümü,
Rektörlük Hünkar Salonu,24 Kasım 2011, Issue , Vol. , pp. , (2011)
16. Yay, T., "Yeni Anayasa Üzerine", Yeni Anayasanın Ekonomik ve Mali Hükümleri
(2023\'e Doğru Türkiye\\\'nin Ekonomik Modeli) Sempozyumu, İstanbul Aydın
Üniversitesi, 12-13 Nisan 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
17. Şen, S., "Türk Bankacılık Sistemi İçerisinde Katılım Bankacılığının Yapısal
Analizi", 1. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
18. Şen, S., İncekara, B., "İktisat ve Psikoloji Etkileşiminde Davranışsal İktisat", 2.
Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Kitap
1. Melike Bildirici, Özgür Ömer Ersin, Meltem Kökdener, , "Editors: Thomas L.
Wouters, Progress in Economics Research, The Relationship among Political
Instability, Consanguineous Marriage, Genetic Structure and Economic
Development: Panel Cointegration Regression, Panel Cointegration MLP Neural
Network and Panel SVM Models, pp. , NOVA, , (2011)
2. Demirel F, Coşar N.,,,,, "Osmanlıdan Cumhuriyete Esnaf ve Ticaret, Osmanlıdan
Cumhuriyete Tüketim Alışkanlıkları, pp. 195-228, Tarih Vakfı, İstanbul, (2012)
3. Eren E, "Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi, Küresel Bunalım, İktisat Eğitimi ve
Yeni İktisat, pp. 129-148, İmaj Yayınevi, Ankara, (2011)
4. Eren E, "İktisatta Yeni Yaklaşımlar, İletişim Yayınları,, ”Yeni” İktisatta Ortak
Noktalar, pp. 13-46, İletişim, İstanbul, (2011)
5. Ünay S., Kayıkçı F., "Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, Ekonomik Diplomasi ve
Yapisal Dönüşüm: Yeni Dönemde Türk Diş Politikasi ve Sanayi-teknoloji
Politikalari, pp. 597-620, SETA Yayınları, Ankara, (2011)
287
6. Yay G.G., Yay T., "Regulation and Competition in the Turkish Banking and
Financial Markets, The Structure and Regulation of Turkish Banking
System:2000-2010, pp. 49-92, Nova Science Publish, NewYork, (2012)
7. Yay G., "Para ve Finans:Teori - Politika, İst. Bilgi Ün. Yay., İstanbul, (2012)
8. P. Rauscher, A. Serles, T. Winkelbauer, "Das Blut des Staatskörpers,
“Steuerpacht im Osmanishen Reich im 18. Jahrhundert: Ausverkauf oder
elfolgreiches Outsourcing?”, pp. , Oldenbourgverlag, München, (2012)
9. Hadi S. Esfahani and Gulcay Tuna, "Economic Development in the Middle East
and North African Countries: Some Contemporary Issues, Firm Size, Growth and
Profits in Turkish Manufacturing Industry, pp. 35-51, Nova Science Pub Inc, New
York, (2011)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Asuman Oktayer, "73rd International Atlantic Economic Conference", Sunum,
İstanbul, (2012)
2. Selçuk Gül, "II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO)", Bildirili
Katılımcı, İzmir, (2012)
3. Burak Ünveren, "The 4th Congress of The Game Theory Society 2012", Makale
sunumu, Istanbul, (2012)
4. Turan Yay, "YTÜ-İktisat Bölümü-Panel: Yeni Anayasa", Panel DüzenleyicisiAçılış Konuşması, YTÜ - İstanbul, (2011)
5. Turan Yay, "YTÜ-İktisat Bölümü-Panel: Türk Bankacılık Sisteminde
Regülasyon", Panel Düzenleyicisi-Açılış Konuşması, YTÜ - İstanbul, (2012)
6. Turan Yay, "YTÜ-İktisat Bölümü-Tetam- Panel: Türkiye İktisat Tarihinin
Dönüm Noktaları", Ortak Panel Düzenleyicisi-Açılış Konuşması, YTÜ - İstanbul,
(2012)
7. Turan Yay, "YTÜ-İktisat Bölümü-İktisat Seminerleri: Prof.Dr. Gülay Günlük
Şenesen \\Başlıca İhracat Sektörlerinin Çeşitli Üretim Sektörlerindeki KadınErkek İstihdamına Etkileri", Seminer Düzenleyicisi, YTÜ - İstanbul, (2012)
8. Turan Yay, "YTÜ-İktisat Bölümü-İktisat Seminerleri: Prof.Dr. Aysu İnsel
\"Investigation of New Insights on Export Between Turkey and GCC Countries
\"", Seminer Düzenleyicisi, YTÜ - İstanbul, (2012)
9. Turan Yay, "YTÜ-İktisat Bölümü-İktisat Seminerleri: Prof.Dr. Ege Yazgan
\"Forecasting Macro Aggregates in Turkish Economy\" \"", Seminer
Düzenleyicisi, YTÜ - İstanbul, (2012)
10. Gülsün Yay, "Panel: Osmanlı Devleti Nasıl Kuruldu?", TETAM Müdürü:Panel
Düzenleyicisi, İstanbul, (2012)
11. Gülsün Yay, "Panel: Atatürk Döneminde İktisat ve Hukuk Zihniyeti", TETAM
Müdürü:Panel Düzenleyicisi,Oturum Başkanı, İstanbul, (2012)
12. Gülsün Yay, "Panel: Türkiye İktisat Tarihinin Dönüm Noktaları", TETAM
Müdürü:Ortak Panel Düzenleyicisi,Oturum Başkanı, İstanbul, (2012)
13. Sait Öztürk, "Wastewater Management During Ottoman Period, IWA Specialized
Conference on Water&Wastewater Technologies in Ancient Civilizations",
Bildirili Katılımcı-Yayınlandı, İSTANBUL, (2012)
14. Sait Öztürk, "1- Preservation Of Water Resources And Water Ways in Istanbul
During Ottoman Empire, IWA Specialized Conference on Water&Wastewater
Technologies in Ancient Civilizations", Bildirili Katılımcı-Yayınlandı,
İSTANBUL, (2012)
15. Sait Öztürk, "Osmanlı Devleti Nasıl Kuruldu, Yıldız Teknik Üniversitesi, TETAM
Konferansları", Oturum Yöneticisi, İstanbul, (2012)
288
Hakemlik
1. Feride Gönel, "İktisat, İşletme ve Finans Dergisi (SSCI), (Devam Ediyor)
2. Turan Yay, "Panoeconomicus (SSCI), (Tamamlandı)
Diğer
1. Richard Brenner, Michael Pröbsting (Çev. Senem Çakmak Şahin, Aslı Şen
Taşbaşı), "Marksist Kriz Teorisi Ve Kredi Krizi", Yordam Kitap, İstanbul, (2011)
2. Yasemin Asu Çırpıcı, Serçin Şahin, "Değişen Dinamikler Çerçevesinde Elektrik
Piyasasına Yönelik Modelleme Yöntemleri", İkinci AR-GE proje pazarı Enerji ve
Çevre Teknolojileri, YTÜ, YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi, İstanbul., (2012)
9.1.5.2.İşletme Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Bozkurt, S., Bal, Y., "Investigation of the Relationship Between Corporate Social
Responsibility and Organizational Citizenship Behaviour", International Journal
of Innovations in Business, Issue 1, Vol. 1, pp. 40-59, (2012)
2. Aybars A., Kutlu Ö., "The Interaction between Corporate Social Responsibility
and Value Added Intellectual Capital: Empirical Evidence from Turkey", Social
Responsibility Journal (SRJ), Issue 4, Vol. 7, pp. 622-637, (2011)
3. Aslan L., "Capital Structure and Credit Risk Management: Evidence from
Turkey", International Journal of Accounting and Finance, Issue 1, Vol. 3, pp. 120, (2011)
4. Goncu A., Karaman Akgul, A., Imamoglu O., Tiryakioglu M., Tiryakioglu M., "An
analysis of the extreme returns distribution: the case of the Istanbul Stock
Exchange", Applied Financial Economics, Issue 9, Vol. 22, pp. 723-732, (2012)
5. Erdin Gündoğdu C., "The Impact of the Earthquake Risk Parameters on GISBased Real Estate Valuation", Research In Logistics & Production, Issue 3, Vol. 1,
pp. 175-186, (2011)
6. Erkmen, T. , Esen, E., "The Mediating Role of Psychological Ownership on The
Relationship Between Internal Locus of Control and Organizational
Commitment", International Journal of Business and Management Studies, Issue
2, Vol. 4, pp. 171-185, (2012)
7. Kaplan H. A., Esen E., "İşletmelerde Ahlaki Olmayan Davranışların
Duyurulması (Whistleblowing)", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Issue 2, Vol. 14, pp. 33-52, (2012)
Uluslararası Dergi
1. Erkmen, T. , Esen, E., "The Mediating Role of Psychological Ownership on The
Relationship Between Internal Locus of Control and Organizational
Commitment", International Journal of Business and Management Studies,
(2012)
289
Ulusal Hakemli Dergi
1. Bal, Y., "Rekabet Stratejilerinin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına
Etkisi ve Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim
Dergisi, Issue 72, Vol. 23, pp. 48-76, (2012)
2. Arzu Özsözgün Çalışkan, "Sürdürülebilirlik Raporlaması", Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları Dergisi (MUVU) , Issue 1, Vol. 5, pp. 41-68, (2012)
3. Arzu Özsözgün Çalışkan, "İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve Muhasebe Mesleği
İlişkisi", Mali Çözüm, Issue 112, Vol. , pp. 133-160, (2012)
4. Emel Esen, "Türkiye’deki ve Dünya’daki İtibar Ölçümlerinin Karşılaştırılması",
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Issue 2, Vol. 0,
pp. 289-306., (2011)
5. Emel Esen, "The Role of Trust On The Relationship Between Organizational
Engagement and Corporate Reputation", Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim
ve Ekonomi Dergisii, Issue 1, Vol. 19, pp. 47-58, (2012)
6. Esen, E, Kaplan, H., "İşletmelerde Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulması
(Whistleblowing)", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,,
Issue 2, Vol. 14, pp. 33-52, (2012)
7. Halil Emre Akbaş, "Determinants of bank profitability: An investigation on
Turkish banking sector", Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Hakemli Dergisi, Issue 37, Vol. 10, pp. 103-110, (2012)
8. Demirhan A., Bozkurt S., Çalışkur A., "Değerlerin Belirli Meslek Alanları ve
Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Issue 1, Vol. 12, pp. 219-236, (2012)
Ulusal Dergi
1. Kaplan H. A., Gündoğdu G., "İsviçre ve Alman Hukuku Işığında Yeni Türk
Ticaret Kanunu m. 147 f. 2-i Hükmünde Öngörülen Sosyal Plan Kavramı", Sicil
İş Hukuku Dergisi, Issue 24, Vol. , pp. 160-171, (2011)
Uluslararası Bildiri
1. Bal, Y., Bozkurt, S., Ertemsir, E., "The Importance of Using Human Resources
Information Systems (HRIS) and a Research on Determining the Success of
HRIS", Management, Knowledge and Learning International Conference , Issue ,
Vol. , pp. , (2012)
2. Bal, Y., Bal, M., Demirhan, A., Bozkurt, S., "A New Paradigm in Decision Making
Process in Business: Using Soft Computing Methods", 2nd World Conference on
Information Technology, Issue , Vol. , pp. , (2011)
3. Ertemsir, E., Bal, Y., "An Interactive Method for HR Training: Managers as
Simulation Players", 2nd World Conference on Learning, Teaching and
Administration, Issue , Vol. , pp. , (2011)
4. Aras, G., Aybars, A., Kutlu Furtuna, Ö., Tezcan, N. , "Road Map for Turkeys
Innovation Environment", The 8th International Conference on Information
Technologies Applications and Management, Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Aras, G., Ahmad Jamilah, Kutlu Furtuna, Ö., , "Corporate Social Responsibility
and Stock Market Performance with a Perspective on Institutional Ownership: A
Comparative Study between Turkey and Malaysia", International Conference on
Business Ethics and Corporate Social Responsibility: Ideals and Realities,
290
organised jointly by IGIAD Society for Economic Entrepreneurship and Business
Ethics, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Ertemsir E., Bal Y., "An Interactive Method For HR Training: Managers as
Simulation Players", 2nd World Conference on Learning, Teaching and
Administration, İstanbul, Issue , Vol. , pp. , (2011)
7. Ertemsir, E., Büyükbalcı, P., "Evolution of Managerial Teaching Methods", 3.
International Academic Conference of IISES (International Institute of Social and
Economic Sciences), Lisbon, Issue , Vol. , pp. , (2012)
8. Bal, Y., Bozkurt, S., Ertemsir, E., , "The Importance of Using Human Resources
Information Systems (HRIS) and a Research on Determining the Success of HRIS
", Management, Knowledge and Learning International Conference, Celje, (2012)
9. Aras, G., Aybars, A., Kutlu Furtuna, Ö., Tezcan, N, "Road Map for Turkeys
Innovation Environment", The 8th International Conference on Information
Technologies Applications and Management, Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Aras, G., Ahmad Jamilah, Kutlu Furtuna, Ö, "Corporate Social Responsibility
and Stock Market Performance with a Perspective on Institutional Ownership: A
Comparative Study between Turkey and Malaysia", International Conference on
Business Ethics and Corporate Social Responsibility, Issue , Vol. , pp. , (2012)
11. Aras, G., "Bridge for Collaboration", Workshop Academy of Management
Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
12. Aras, G., "The Role of the Interest-free Financial Instrument on Money and
Capital Market Development", 9th Islamic Financial Services Board Summit,
(2012)
13. Aras, G., "Innovation, Governance and Corporate Sustainability", Center for
Innovation and Competition-based Development Studies, Issue , Vol. , pp. , (2012)
14. Aras, G., "Sustainable Corporate Performance", Sustainable Development
Conference, (2012)
15. Aras, G., Kurt, D., "The Effects of Stock Option Compensation on Managerial
Risk Taking Behavior and Firm Financial Performance: The Global Financial
Crisis From a Different Perspective:", Internatioal Conference on Business and
Economics, (2012)
16. Aras, G., Crowther, D., "Redefining Sustainability", 11th Conference on Corporate
Social Responsibility, Issue , Vol. , pp. , (2012)
17. Aras, G., "CSR The Challenge of Implementation", International Conference
Business Ethics and Corporate Social Responsibility:Ideals vs Realities, (2012)
18. Karaman, A., Gözlü, S., "Enterprise resource planning implementation: A survey
of Turkish manufacturing organizations", 4th World Conference on Production &
Operations Management/19th International Annual EurOMA Conference, (2012)
19. Erkmen, T. , Esen, E. , "Work-Family, Family-Work Conflict and Turnover
Intentions among Representatives of Insurance Agencies", Issues of Economics
and Management in Health Care System, Issue , Vol. , pp. , (2012)
20. Erkmen, T., Esen, E., "Work-Family, Family-Work Conflict and Turnover
Intentions among Representatives of Insurance Agencies", YIRCOBS, (2012)
21. Kırcova, İ. , Yılmaz, H., "Social Media Marketing in The Professional Team
Sports", 1st International Congress on Sports Economics and Management, Issue
, Vol. , pp. 677-694, (2011)
22. Demirhan,A., "Türkiye\'nin İllere Göre Sosyal Göstergeler Açısından Yapısının
Kümeleme Analizi İle İncelenmesi", 13.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem
Araştırması ve İstatistik Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
291
23. Büyükbalcı P., "Sustaining Firm Performance Through Innovation Oriented
Value Investments", International Conference on Leadership, Technology and
Innovation Management, Issue 2147483647, Vol. , pp. 503-507, (2011)
24. Alpay, G., Büyükbalcı, P., "Role of Knowledge Transfer as a Coordinative Tool in
Interorganizational Relationships", IMDA - 21st Annual World Business
Congress, Issue , Vol. , pp. , (2012)
25. Ertemsir, E., Büyükbalcı, P., "Teaching Methods: A Framework on Change in
Organizational Dynamics and Generations\' Needs", IISES International
Academic Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
26. Aydın, K. , Yıldırım, S.,, "Service Quality Performance In A High-Tech
Investments\' Sector: A Sample From Airline Firm", ITAM8-International
Conference on IT Applications and Management, Issue , Vol. , pp. 175-180, (2012)
27. Aydın, K. , Ustaahmetoğlu, E. , Yıldırım, S. ,, "The Theorical Framework for
Usage of RFID Technology in Retail Sector", ITAM8-International Conference On
IT Applications and Management, Issue , Vol. , pp. 162-174, (2012)
28. Candan, B. , Aydın, K., Yıldırım, S. ,, "Mobile Marketing , Mobile Games and
Inclination of The Turkish Young People", ITAM8-International Conference On
IT Applications and Management, Issue , Vol. , pp. 181-189, (2012)
29. Yılmaz, R. , Mendi, E. , Aydın, K., Bayrak, C. ,, "A Dynamic Monitoring and
Control System", Intelligent Engineering Systems (INES) IEEE 16th
International Conference , Issue , Vol. , pp. 453-455, (2012)
30. Yıldırım, Y. , Aydın, K. ,, "The Role of Popular TV Series and TV Series
Characters in Creating Brand Awareness", World Conference on Business,
Economics and Management, Issue , Vol. , pp. , (2012)
31. Fatma Hilal Ergen, "The Impact of Productivity on Innovation: A Study on
Turkish Firms", International Conference on IT Applications and Management,
Issue , Vol. , pp. 208-211, (2012)
Ulusal Bildiri
1. Gürol, Y., Ertemsir, E., Batuk Turan, S., "Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik
Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma", 5. Aile İşletmeleri Kongresi, Issue , Vol. , pp.
313-328, (2012)
2. Büyükbalcı, P., Bal, Y., Ertemsir, E., "Entelektüel Sermaye Temelli Katma Değer
Yaratmada İnsan Unsurunun ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü ", 1.
Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu,
İstanbul., Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Gürol, Y., Ertemsir, E., Batuk Turan, S., "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik
Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma ", 5. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, (2012)
4. Gürol, Y., Ertemsir, E., Batuk Turan, S., "Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik
Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma", 5. Aile İşletmeleri Kongresi, Issue , Vol. , pp.
313-328, (2012)
5. Büyükbalcı, P., Bal, Y., Ertemsir, E., "Entelektüel Sermaye Temelli Katma Değer
Yaratmada İnsan Unsurunun Ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü", 1.
Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu,
Issue , Vol. , pp. , (2012)
Kitap
1. Gürol, Y., Büyükbalcı, P., Bal, Y., Ertemsir, E., "International Developments in
Management Research, Importance of Organizational Values in Business
292
Management: A Content Analysis Approach, pp. 103-113, Atiner Publishing,
Athens, (2011)
2. Bal, M., Bal, Y., Demirhan, A., "Transdisciplinary Marketing Concepts and
Emergent Methods for Virtual Environments, Creating Competitive Advantage
by Using Data Mining Technique as an Innovative Method for Decision Making
Process in Business, pp. 205-213, IGI Global, New Jersey, (2012)
3. Can Mutlu, E., Çetin, C., "Temel İşletmeciliğe Giriş 3.Baskı, Beta, İstanbul,
(2011)
4. Ertemsir, E., Gürol, Y., Bal, Y., Büyükbalcı, P., "International Developments in
Management Research, Importance of Organizational Values in Business
Management: A Content Analysis Approach, pp. 103-112, Atiner Publishing,
Atina, (2011)
5. Gürol, Y., "Örgütlerde Kurumsallaşmanın Temelleri, Beta, İstanbul, (2011)
6. Ertemsir Berkin E. Gürol Y, Bal Y., ve Büyükbalcı P., "International
Developments in Management Research, Importance of Organizational Values in
Business Management: A Content Analysis Approach, pp. 103-113, ATINER,
Atina, (2011)
7. Aras G., Crowther D., "Governance in the Business Environment, Emerald Book
Series, (2011)
8. Aras G., Crowther D., "The Handbook of Communication and Corporate Social
Responsibility, Commentary: The View from Management, Wiley-Blackwell, ,
(2011)
9. Aras G., Crowther D., "Governance and Social Responsibility: International
Perspective, MacMillian, UK, (2012)
10. Aras, G., Crowther, D., "Business Strategy and Sustainability, Emerald, Bingley,
UK, (2012)
11. Aras G.,Gorgun, H. Kutlu, O., "Innovation and the Future Economy, Y.T.Ü.,
İstanbul, (2012)
12. Aras G., Crowther D., "Governance and Risk Management, SRRNNet Lahti
Univ., Finland, (2012)
13. Erdin Gündoğdu C., "Selected Logistics Problems and Solutions, An Analysis of
GIS Based Real Estate Valuation, pp. 267-279, Poznan University of, Poznan,
(2011)
14. Erkmen, T., "Örgüt Sosyolojisi, Örgüt Kültürü: Fonksiyonları, Öğeleri, İşletme
Yönetimi ve Liderlikteki Önemi, pp. -, Dora Yayınevi, İstanbul, (2012)
15. Alpay G., Büyükbalcı P., "Handbook of Research on Workforce Diversity in a
Global Society: Technologies and Concepts, Leveraging Multinational Firm
Performance Through the Use of Diversified Top Management Teams, pp. basım
aşa, IGI Global Publishin, , (2012)
16. Büyükbalcı P., "Business Strategy and Sustainability, Sustaining Multinational
Strategic Performance through Value Chain Based Competitive Advantage, pp.
basım aşa, Emerald Group Publis, , (2012)
17. Gürol Y., Büyükbalcı P., Bal Y. ve Ertemsir Berkin E., "International
Developments in Management Research, Importance of Organizational Values in
Business Management: A Content Analysis Approach, pp. 103 -112, ATINER
Publishing, Athens, (2011)
18. Demircioğlu A. M., Centel T., "İş Hukuku, Beta, İstanbul, (2012)
19. Demircioğlu, A. M., "Prof. Dr. Sarper Süzek\'e Armağan, İşyerinde İş Sağlığı ve
Güvenliği Organizasyonu, pp. 1825-1852, Beta, İstanbul, (2011)
20. İslamoğlu H., Aydın, KCandan B., ve Hacıefendioğlu Ş., , "Hizmet Pazarlaması,
Beta Basım Yayım Dağ, İstanbul, (2011)
293
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Güler Aras, "Panel: Türkiye Finans Piyasasının Derinleşmesinde Faizsiz
Finansman ve Yatırım Araçlarının Önemi", Düzenleyici, İstanbul, (2011)
2. Güler Aras, "Konferans: Finans Toplantıları \"2012 CFO Stratejileri\"",
Düzenleyici, İstanbul, (2011)
3. Güler Aras, "Conference: The Relevance of Social Media to CSR Practice: A
Malaysian Perspective", Düzenleyici, İstanbul, (2011)
4. Güler Aras, "Konferans: Kriz Hala Bitmedi", Düzenleyici, İstanbul, (2011)
5. Güler Aras, "Conference: Values and Stakeholders in an Era of Social
Responsibility", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
6. Güler Aras, "Söyleşi: Medyada Cinsiyetçi Haller", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
7. Güler Aras, "Forum: Üniversite ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", Düzenleyici,
İstanbul, (2012)
8. Güler Aras, "Konferans: Yap-İşlet-Devret Projeleri Işığında Kurumsal Yönetim
İlkelerinin Bileşenleri", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
9. Güler Aras, "Konferans: Bir İletişim Aracı Olarak Kurumsal Yönetim ve Kurum
İtibarına Katkısı", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
10. Güler Aras, "Konferans: Denetim Sektöründe Yeni Trendler: Yeni TTK Sonrası
Neler Olacak?", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
11. Güler Aras, "Konferans: Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları ve Yönetici
Sorumluluk Sigortası", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
12. Güler Aras, "Konferans: Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Yönetim Kurulunun
Yapısı ve Rolü", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
13. Güler Aras, "Konferans: Etkin Denetim Uygulamalarının Kurumsal Yönetime
Katkısı", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
14. Güler Aras, "The Role of the Interest-free Financial Instruments on Money and
Capital Market", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
15. Güler Aras, "Panel: Sürdürülebilir Kalkınma Açısından İklim Değişikliği
Politikaları", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
16. Güler Aras, "Conference: The 8th International Conference on IT Applications
and Management", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
17. Güler Aras, "Panel: Entrepreneurship in the New Economy Era", Düzenleyici,
İstanbul, (2012)
18. Güler Aras, "Panel: Tecnology&Economy", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
19. Güler Aras, "11.CSR Conference", Oturum Başkanı, Lahti, Finland, (2012)
20. İsmail Duymaz, "100. Yıl İşletmecilik Günleri Paneli", Düzenleyici, İstanbul,
(2011)
21. Turhan Erkmen, "100. Yıl İşletmecilik Günleri Paneli", Düzenleyici, İstanbul,
(2011)
22. Turhan Erkmen, "Çalışan Motivasyonu ve Terfi-Teşvik Süreçlerinde İnsan
Kaynakları Uygulamaları", Düzenleyici, İstanbul, (2012)
Hakemlik
1.
2.
3.
4.
5.
Emel Esen, "Social Responsibility Journal, (Devam Ediyor)
Özlem Kutlu Furtuna, "Social Responsibility Journal, (Devam Ediyor)
Güler Aras, "Social Responsibility Journal, (Devam Ediyor)
Güler Aras, "Journal of Knowledge and Globalization, (Devam Ediyor)
Güler Aras, "International Journal of Banking, Accounting and Finance, (Devam
Ediyor)
294
6. Güler Aras, "European Journal of Interdisciplinary Research, (Devam Ediyor)
7. Güler Aras, "Review of Asia Pacific Journal of Social Responsibility, (Devam
Ediyor)
8. Güler Aras, "IMA Institutional Case Journal, (Devam Ediyor)
9. Güler Aras, "Issues in Social and Environmental Accounting (ISEA), (Devam
Ediyor)
10. Güler Aras, "Journal of Accounting, Business and Management (JABM), (Devam
Ediyor)
11. Güler Aras, "Business, Economy and Finance Journal, (Devam Ediyor)
12. Arzu Karaman Akgül, "Social Responsibility Journal, (Devam Ediyor)
13. Turhan Erkmen, "Social Responsibility Journal, (Devam Ediyor)
14. Yonca Deniz Gürol, "İşGüç Dergisi, (Devam Ediyor)
15. Yasemin Bal, "2012 Academy of International Business, UK & Ireland Chapter
Conference, (Devam Ediyor)
16. Emel Esen, "GBATA 2012 (Global Business and Technology Association),
(Tamamlandı)
Diğer
1. Büyükbalcı P., "10. Araştırma Yöntemleri Semineri", Anatolia Turizm
Araştırmaları Dergisi, Antalya, (2012)
2. Büyükbalcı P., "Sumantra Ghoshal Conference on Managerially Relevant
Research", London Business School, Londra, (2012)
9.1.5.3.Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Demir G., Göymen. A. Y., "Antonio Gramsci\'nin Organik Bütünlük Anlayışı
Çerçevesinde Devrimi Yeniden Düşünmek", Praksis, Issue 27, Vol. 2011, pp. 85106, (2012)
2. Omer Caha, "Kurdish Women\\\'s Movement: A Third Wave Femisim within
Turkish Context ", Turkish Studies, Issue 3, Vol. 12, pp. 435-449, (2011)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Hacısalihoğlu M., "Yane Sandanski as a political leader in the era of the Young
Turks", Cahiers balkaniques, Issue , Vol. 40, pp. 61-84, (2011)
2. Ülman B., Balta Paker E., Ağcan M., "Uluslararası Fikri, Epistemolojik Yanılgı
ve Eleştirel Gerçekçiliğin İmkânları ", Uluslararası İlişkiler, Issue 30, Vol. 8, pp.
15-43, (2011)
3. Korkmaz V., "What are the Roles of Regional Powers within Regional Security
Orders : The Examples of Middle East and East Asia", Contemporary Social
Sciences, Issue 3, Vol. 21, pp. 89-106, (2012)
4. Omer Caha, "Islamic Women\'s Movement: Transition from the Private Domain
to the Public Sphere", Islam and Civilizational Renewal, Issue 1, Vol. 3, pp. 116132, (2011)
295
Uluslararası Dergi
1. Macar E., "“The Muslim Emigration in Western Anatolia ,” Cahiers balkaniques,
Issue , Vol. 40, pp. 227-234, (2011)
Ulusal Hakemli Dergi
1. Erözden, Ozan, "Vicdani Red Hakkı", Güncel Hukuk, Issue 100, pp. 10-11, (2012)
2. Göymen A. Y., "Karl Marx’ın Tarih Anlayışı Toplumsal Evrim ve Belirlenim
Sorunu", Felsefelogos, Issue 42, Vol. 2011, pp. 57-76, (2011)
3. Demir, G., Goymen, A. Y., "“Antonio Gramsci’nin Organik Bütünlük Anlayışı
Çerçevesinde Devrimi Yeniden Düşünmek”", Praksis, Issue 27, Vol. , pp. 85-106,
(2012)
4. Ömer Çaha, "Türkiye’de Meslek Kuruluşları: Katılım, Şeffaflık ve Siyasî Duruş
Sorunu", Liberal Düşünce Dergisi, Issue 67, Vol. 21, pp. 45-67, (2012)
Ulusal Dergi
1. Tamur Danacıoğlu E., "1.Süryani Sempozyumunun Ardından", Toplumsal Tarih,
Issue 222, Vol. 20, pp. 80-85, (2012)
2. Tamur Danacıoğlu E., "II.Dünya Savaşı: SOE'nin İzmir Merkezli Çalışmaları",
Toplumsal Tarih, Issue 223, Vol. 20, pp. 66-71, (2012)
3. Hacısalihoğlu M., "1878-1918 Arasında Romanya. İç ve Dış Siyaset ve Azınlıklar",
Tarih Bilinci, Issue 0, Vol. 17, pp. 140-144, (2012)
4. Balta Paker, E., "Güvenliğin Özel Tedariki", Birikim Dergisi, Issue 274, Vol. , pp.
72-80, (2012)
5. Korkmaz, Visne, "Fergana Valley: The Heart of Central Asia, edited by S.
Frederick Star, Baktybek Beshimov, Inomjon I. Bobukulov, Pulat Shozimov”,
Insight Turkey (kitap elestirisi), Issue 3, Vol. 14, pp. , (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Tamur Danacıoğlu Esra, "Again in Asia Minor: Greek Refugees in Turkey during
the World War II", 2011 Modern Greek Studies Association Symposium, New
York ,(13-16 Ekim 2011), Issue , Vol. , pp. , (2011)
2. Ozan Erözden, "Sinjska Alka", 13th Mediteranean Research Meeting/Workshop
14, Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Oktav, Özden Zeynep, "Thorny Issue in Turkish-EU Relations: Minority
Protection", Human Security, New Challenges New Perspectives, CPRS Turkey,
International Human Security Conference , Issue , Vol. , pp. , (2011)
4. Balta Paker, E., "Sovyetler Birliğinden Rusya\'ya Kuzey Kafkaslarda Çatışma",
1864 Kafkas Göçü Sempozyumu, (2011)
5. Haldun Gülalp, "The Globalization Paradox: Freedom of Religion in Turkey and
the Ottoman Legacy", Middle East Studies Association, Issue , Vol. , pp. , (2011)
6. Haldun Gülalp, "Marxism and Liberalism in the Age of Global Crisis", European
Sociological Association, Social Theory Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
296
7. Ruben Ester, "Is Economic Man Different from Psychological Man?", Conference
on Interdisciplinary Social Sciences, Univesidad Abad Oliba, Barcelona, Spain,
(2012)
Ulusal Bildiri
1. Tamur Danacıoğlu Esra, "Ashael Grant ve Amerikan Misyonerlerinin Nasturi
Misyonu", I. Uluslararası Süryani Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2012)
2. Göymen A. Y., "Finansal Krizden Varoluş Krizine: Krizi Kapitalizmin Aşılmaz
Ufku Olarak Okumak", 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Issue 12, pp. 188,
(2011)
3. Gökçenay, B., Bali, E., ""Güvenlik Algısının Gölgesinde Türkiye'de İnsan
Hakları"", 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
4. Öztan, E., "Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları", Günümüz
Üniversitesi ve Akademik Özgürlük, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
(2012)
5. Ruben Ester, "İktisat Öğretimine Eleştirel Bir Bakış", İktisat Öğretimi
Sempozyumu; Maltepe Üniversitesi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Gökçenay, B./Bali, E., "Güvenlik Algısının Gölgesinde Türkiye'de İnsan Hakları",
12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
7. Kılıçaslan, G. , Mutlu, P., "KCK Davası ve Türkiye\\\'de Vatandaşlık ", 12.
Ulusal Sosyal Bilimler Konferansı, Issue 12, Vol. , pp. 223, (2011)
Kitap
1. Aksu, F., Çayhan E., Dikici M., Doğan E., Ateşoğlu Güney N., Kaya A., Kut, G.,
Oğurlu E., Ülman B., Özcan G., , "Türk Dış Politikasını Düşünmek...: A. Haluk
Ülman\'a Armağan, Türk - Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu: Qou vadis?, pp.
173-197, Der Yayınları, İstanbul, (2012)
2. Ersoy Hacısalihoğlu N., Hacısalihoğlu M., "89 Göçü. Bulgaristan’da 1984-89
Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç, YTÜ Balkar ve Balmed, İstanbul,
(2012)
3. Hacısalihoğlu M., Ersoy Hacısalihoğlu N., "89 Göçü. Bulgaristan’da 1984-89
Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç, 89 Göçü ile İlgili Tarih Yazımı ve
Kamuoyu Algıları, pp. 31-74, Balkar ve Balmed, İstanbul, (2012)
4. Hacıslihoğlu M., "Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 41, Tuzcuoğulları,
pp. 452-453, Türkiye Diyanet Vakf, İstanbul, (2012)
5. Ozan Erözden, "Hakikat ve İnsan Hakları, Geçmişle Hesaplaşma Aracı Olarak
Ceza Yargılamaları, pp. 209-250, Dipnot, Ankara, (2012)
6. Ozan Erözden, "Machiavelli, Makyavelizm ve Modernite, Makyavelizm, Hikmet-i
Hükümet ve Modern Devlet, pp. 63-80, Dost, Ankara, (2012)
7. Oktav, Özden Zeynep , "Basra Körfezi'nin Değişen Dinamikleri: İran-ABD-Suudi
Arabistan İlişkileri, Beta, İstanbul, (2011)
8. Oktav, Özden Zeynep, "Turkey in the 21st Century: Quest For A New Foreign
Policy, Ashgate, Burlington, (2011)
9. Öztan, E., "Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar, Göçmenlerin
Entegrasyonunda Değişen Modeller, pp. 161-182, İletişim, İstanbul, (2012)
10. Gökçenay, B., "Turkey In The Twenty-Fırst Century: Quest For A New Foreıgn
Polıcy, The Issues of Basic Rights and Freedoms in Turkey-EU Relations, pp. 185208, Ashgate, İstanbul, (2011)
297
11. SARI ERTEM, H., "Turkey in the 21st Century Quest for a New Foreign Policy ,
Turkish Amerikan Relations and Northern Iraq Relief at Last?, pp. 53-75,
Ashgate, Aldershot, (2011)
12. Nurşin Ateşoğlu Güney, "Türk Dış Politikasını Düşünmek, A. Haluk Ülman'a
Armağan, İki Batı'nın Dünü, Bugünü, Yarını, pp. 199-208, Der Yay., Istanbul,
(2012)
13. Ömer Çaha, Havva Çaha, "Yerelde Tango: Kadın Örgütleri ve Yerel Demokrasi,
Orion, Ankara, (2012)
14. Ömer Çaha, "Fransa\'da Islam Karşıtlığı ve Laisizm, Kadim Yayınları, Ankara,
(2011)
15. Ömer Çaha, "Karda Yalın Ayak (şiir), Orion, Ankara, (2011)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Derya Kömürcü, "36. İktisatçılar Haftası", Düzenleme Komisyonu, İstanbul,
(2012)
2. Esra Danacıoğlu Tamur, "The Future of Oral History in the Middle East and
Central Asia (Hollings Center for International Dialogue) 8-11.02.2012",
Katılımcı, İstanbul, (2012)
3. Esra Danacıoğlu Tamur, "Selçuk Kent Belleği'nde Sözlü Tarih Çalışmaları
(Selçuk-İzmir)", Konuşmacı, Selçuk İzmir, (2012)
4. Esra Danacıoğlu Tamur, "Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma ve
Sürdürülebilirlik (Çekül 22-24 Şubat)", Konferans, İstanbul, (2012)
5. Esra Danacıoğlu Tamur, "Heybeliada Sözlü Tarih Atölyesi", Düzenleyici ve
Eğitmen, İstanbul, (2012)
6. Mehmet Hacisalihoglu, "Tarih Ders Kitaplarında Birinci Dünya Savaşı",
Organizatör ve Konuşmacı, İstanbul, (2011)
7. Mehmet Hacisalihoglu, "Türkiyedeki Kafkas Toplulukları ve Dönüşen Kafkasya",
Organizatör, İstanbul, (2012)
8. Mehmet Hacisalihoglu, "International Symposium on the Ottoman Empire and
the First World War", Organizatör ve Konuşmacı, Sarajevo, (2012)
9. Mehmet Hacisalihoglu, "International Symposium on the 100 Centenary of the
Balkan Wars, Kırklareli University", Konuşmacı ve Danışman, İstanbul, (2012)
10. Mehmet Hacisalihoglu, "Workshop. The Ottoman Imperial Center in Personal
Memoirs Written in Albanian, Romanian and Slavic Languages 19th-20th
Centuries", Konuşmacı, İstanbul, (2012)
11. Mehmet Hacisalihoglu, "Balkantage", Konuşmacı, München, (2011)
12. özden zeynep oktav, "The Arab Spring and Its Impact on Turkey-GCC
Partnership", Konuşmacı, Cambridge, (2012)
13. Fulya Atacan, "Religious Movements and Armed Forces: Different experiences",
Konuşmacı, Kahire, (2012)
14. Fulya Atacan, "The New Egyptian Constitution: experiences and challanges",
Oturum başkanı, Kahire, (2012)
15. Fulya Atacan, "Globalization, New Inequalities and Citizenship", Konuşmacı,
İstanbul, (2012)
16. Ece Öztan, "Öztan, E. - Türkiyede Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın
Akademisyenler Ağı Çalıştay", YTÜ Proje Yürütücüsü, İstanbul, (2011)
17. Idil Oztig, "ECPR Konferansı", konuşmacı, Bremen, (2012)
18. Idil Oztig, "International Cultural Diplomacy", tartışmacı, Ankara, (2012)
19. Idil Oztig, "BISA ISA konferansı", konuşmacı, Edinburgh, (2012)
298
20. Ester ruben, "İktisadın Unuttuğu İnsan:Modern Yaşamda Kapitalizmin
Psikolojik Etkileri", Konuşmacı, Erciyes Üniversitesi-Kayseri, (2012)
21. İsmet Akça, "Sempozyum", Akça, İsmet “Türkiye’de Darbeler, Kapitalizm ve
Demokrasi(sizlik)”, Tarih Vakfı 20. Yıl Sempozyumu Cumhuriyet Tarihinin
Tartışmalı Konuları, İstanbul, (2011)
22. Berivan Gökçenay, "Güvenlik Algısının Gölgesinde Türkiye'de İnsan Hakları",
katılımcı, Ankara, (2011)
23. Helin Sarı Ertem, "Bilim Sanat Vakfı Bölgesel Analizler Semineri - Tarihsel
Gelişmelerin Işığı Altında ABD ve Türk-Amerikan İlişkileri", Katılımcı, İstanbul,
(2012)
24. Helin Sarı Ertem, "ÖDP Ortadoğuda Neler Oluyor Paneli - Arap Baharı ve
Türkiye", Katılımcı, İstanbul, (2012)
25. Helin Sarı Ertem, "Marmara Üniversitesi Jeopolitik/Coğrafya Çalıştayı 1 Kimlik Güç ve Mekan İlişkisi İçinde Kültürel ve Siyasal bir Kurgu Yeni
Osmanlıcılık", Katılımcı, İstanbul, (2012)
26. Gülay Kılıçaslan, "Dersim 38 Konferansı", Organizasyon, İstanbul, (2012)
27. Gülay Kılıçaslan, "Çöpte Dostoyevski Buldum", Organizasyon, İstanbul, (2012)
28. Visne Korkmaz, "Security and the Middle East-I, YTU", organizasyon sorumlusu,
Istanbul, (2011)
29. Visne Korkmaz, "Regional Security Orders in Comparison: What would Asian
regional security governance tell for the Middle East", uluslararası bildiri,
shanghai, (2012)
30. Visne Korkmaz, "2012 Shanghai International Conference on Social Sciences",
oturum (International Relations) düzenleyicisi ve yöneticisi, Shanghai, (2012)
31. Visne Korkmaz, "Ekonomik İş Birliğinden Güvenliğe: Asya\\\'da İşlevselciliğin
ve Gücün Ötesini Düşünmek, TASAM", uluslararası bildiri, Istanbul, (2012)
32. Visne Korkmaz, "What are the roles of Regional Powers within the Regional
Security Orders: The Examples of Middle East and East Asia, MPSA conference",
uluslararası bildiri, Chicago, (2012)
33. nursin guney, "Middle East Conference (MEC) in 2012 and Turkey, presented at
the Arms Control in a Changing Middle East organized by INSS", tebliğ sunum
ve tartışmacı, Tel Aviv, (2011)
34. nursin guney, "TASAM ve ABD İleri Harp Sanatı Çalışmaları Koleji (SAMS)
beyin fırtınası toplantısı", katılımcı, Istanbul, (2012)
35. nursin guney, "Asya\'da İşbirliği, 6.Uluslararası Turk-Asya Kongresi", tebliğ
sunumu, Istanbul, (2012)
36. nursin guney, "6.Uluslararası Turk-Asya Kongresi", I. Oturum yoneticisi,
Istanbul, (2012)
37. nursin guney, "Nukleer Enerji Sektoru ve Turkiye(BILGESAM Toplantısı)",
teblig sunumu, Istanbul, (2012)
38. nursin guney, "Introductorary Workshop on Nuclear non-proliferation and
disarmament (EDAM-GPOT)", tebliğ sunumu (Turkey, Us and Iran on nuclear
non-proliferation), Istanbul, (2012)
39. nursin guney, "Turkey and the Gulf Dialogue in the Middle East (TESEV, the
Carnegie Middle East Center, the Gulf Research Center and the Bahrain Center
for Strategic Studies, International and Energy Studies)", WMDFZ in the Gulf
tebliğ sunumu, Manama, (2012)
40. nursin guney, "MPSA 70th Annual Conference", uluslararası konferans tebliği
Where we do stand on the Middle East Nuclear Weapons Free Zone Conference,
Chicago, (2012)
299
Hakemlik
1. Özden Zeynep Oktav, "Cambridge Review of International Affairs, (Devam
Ediyor)
2. Fulya Atacan, "Danışma Kurulu Üyeliği, (Devam Ediyor)
3. Fuat Aksu, "Güvenlik Stratejileri Dergisi, (Devam Ediyor)
4. Fulya Atacan, "Citizenship Studies, (Tamamlandı)
5. Esra Danacıoğlu Tamur, "Feminist Yaklaşımlar, (Devam Ediyor)
6. Derya Kömürcü, "İktisat Dergisi, (Devam Ediyor)
7. Elçin Macar, "Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Devam Ediyor)
Diğer
1. I.Balogh, A. Auer, SG. Ayman, G. Bahgat, C Goerzig, NA. Guney, BW.Kubbig, JP.
Harik, EN. Rozsa, O Shaban, "Building on Experiences of Mediation in the Arab
World Assessing Positive Conditions for the Middle East Conference", Academıc
Peace Orchestra Mıddle East, Frankfurt, (2011)
2. B.W. Kubbig, R. Mulas, C.Weidlich,WA.Dalbouh, A.Wahishi, I.Anastasakis,
S.G.Ayman, G. Bahgat, I. Balogh, A. Eshki, M. Galal, NA.Guney, N. Hadian, DD.
Kaye, A.Khalil, JP.Harik, R.Redaelli, N.Ameri, M.Sariolghalam, M.Shiyyab,
"Welcome, Mr. Facilitator! The Track II Community Endorses Ambassador
Jaakko Laajava", Academıc Peace Orchestra Mıddle East, Frankfurt, (2011)
3. Emma Goldman, "Anarşizm Neyi Savunur?", Agora Kitaplığı, İstanbul, (2012)
4. Nursin A. Guney, "Azerbeycan Diplomatik Okulu ve SOCARın duzenledigi 6th
Annual Baku Summer Energy School", , Bakü, (2012)
5. EN. Rozsa, WA.Dalbouh, AA.Wahishi, G.Bahgat, G. Baskin, L. Berger, NA
Güney, A. Khalil, C.Koch, E. Podeh, O. Shaban, E.S Lecha, "The Arab Spring Its
Impact on the Region and on the Middle East Conference", Academıc Peace
Orchestra Mıddle East, Frankfurt, (2012)
6. Özden Zeynep Oktav, "The Impact of Syrian Uprising on on Turkey-Syria
Relations", German Orient Foundation, Germany, (2012)
7. Helin Sarı Ertem - Suna Gülfer Ihlamur Oner, "Alexander Wendt - Uluslararası
Siyasetin Sosyal Politikası", Küre Yayınları, İstanbul, (2012)
300
9.1.6.İNŞAAT FAKÜLTESİ
FAKÜLTESİ
9.1.6.1.Çevre Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Yazıcı, R., Sekman, E., Top, S., Varank, G., Bilgili, M.S., "Degradation of phenolic
compounds in aerobic and anaerobic landfills: A pilot scale study", Waste
Management & Research, Issue 5, Vol. 30, pp. 542-550, (2012)
2. Varank, G., Demir, A., Yetilmezsoy, K., Bilgili, M.S., Top, S., Sekman, E.,
"Estimation of transport parameters of phenolic compounds and inorganic
contaminants through composite landfill liners using one-dimensional mass
transport model", Waste Management, Issue 11, Vol. 31, pp. 2263-2274, (2011)
3. Bilgili, M.S., Demir, A., Varank, G., "Effect of leachate recirculation and aeration
on volatile fatty acid concentrations in aerobic and anaerobic landfill leachate",
Waste Management and Research, Issue 2, Vol. 30, pp. 161-170, (2012)
4. Bilgili, M.S., Varank, G., Sekman, E., Top, S., Özçimen, D., Yazıcı, R., "Modeling
4-Chlorophenol Removal from Aqueous Solutions by Granular Activated Carbon",
Environmental Modelling and Assessment, Issue 3, Vol. 17, pp. 289-300, (2012)
5. Varank, G., Demir, A., Yetilmezsoy, K., Top, S., Sekman, E., Bilgili, M.S.,
"Removal of 4-nitrophenol from aqueous solution by natural low-cost adsorbents",
Indian Journal of Chemical Technology, Issue 1, Vol. 19, pp. 7-25, (2012)
6. Coskun T., İlhan F., Manav Demir N., Debik E., Kurt U., "Optimization of Energy
Costs in The Pretreatment of Olive Mill Wastewaters by Electrocoagulation",
Environmental Technology, Issue 7, Vol. 33, pp. 801-807, (2012)
7. Avsar, Y., Kabuk, H.A., Kurt, U., Cakmakci, M., Ozkaya, B., "Biological
treatability processes of textile wastewaters using electrocoagulation and
ozonation", Journal of Scientific & Industrial Research, Issue 7, Vol. 71, pp. 496500, (2012)
8. Ozkaya, B., Akoglu, B., Karadag, D., Aci, G., Taskan, E., Hasar, H.,
"Bioelectricity Production Using a New Electrode Material in Microbial Fuel
Cell", Bioprocess and Biosystems Engineering, Issue 7, Vol. 35, pp. 1219-1227,
(2012)
9. Yetilmezsoy, K., Fingas, M., Fieldhouse, B., "Modeling Water-in-Oil Emulsion
Formation Using Fuzzy Logic", Journal of Multiple-Valued Logic and Soft
Computing , Issue 3, Vol. 18, pp. 329-353, (2012)
10. Yetilmezsoy, K., Turkdogan-Aydinol, I., Gunay, A., Ozis, I., "Post treatment of
poultry slaughterhouse wastewater and appraisal of the economic outcome",
Environmental Engineering and Management Journal, Issue 11, Vol. 10, pp.
1635-1645, (2011)
11. Yetilmezsoy, K., "Fuzzy-logic modeling of Fenton\'s oxidation of anaerobically
pretreated poultry manure wastewater", Environmental Science and Pollution
Research, Issue 6, Vol. 19, pp. 2227-2237, (2012)
12. Yetilmezsoy, K., "Integration of kinetic modeling and desirability function
approach for multi-objective optimization of UASB reactor treating poultry
manure wastewater", Bioresource Technology , Issue , Vol. 118, pp. 89-101, (2012)
13. Yetilmezsoy, K., Turkdogan, F.I., Temizel, I., Gunay, A., "Development of ANNbased models to predict biogas and methane productions in anaerobic treatment
of molasses wastewater (in press, DOI: 10.1080/15435075.2012.727116)",
International Journal of Green Energy , Issue , Vol. , pp. , (2012)
301
14. Demir, S., Saral, A., Kuzu, S.L., Işık, D., Akyıldız, A., Mert, S., Demir, G.,
Goncaloğlu, B.İ.,, "Characterization of Ambient Volatile Organic Compounds and
Their Diurnal Variations in Istanbul, Turkey", Fresenius Environmental
Bulletin, Issue 11, Vol. 20, pp. 2951-2958, (2011)
15. Demir, S., Saral, A., Ertürk, F., Kuzu, S.L., Goncaloğlu, B.İ., Demir, G.,, "Effect of
Diurnal Changes in VOC Source Strengths on Performances of Receptor Models ",
Environmental Science and Pollution Research, Issue 5, Vol. 19, pp. 1503-1514,
(2012)
16. Saral, A., Demir, S., Birpınar, M.E., "An air quality monitoring strategy for a
shipyard region (Tuzla, Istanbul, Turkey) based on dispersion modelling and onsite ambient measurements", Fresenius Environmental Bulletin, Issue 4, Vol. 21,
pp. 967-975, (2012)
17. Demir S., Saral A., "A new modification to the chemical mass balance receptor
model for volatile organic compound source apportionment", Clean - Soil Air
Water, Issue 10, Vol. 39, pp. 891-899, (2011)
18. Demir, S., Saral, A., Kuzu, S.L., " Assessment of levels and associated risks of
exposure to VOCs released from MSW landfill sites", Fresenius Environmental
Bulletin, Issue 3, Vol. 21, pp. 781-788, (2012)
19. Coskun, T., Debik, E., Demir, N.M., "Operational Cost Comparison of Several
Pre-Treatment Techniques for OMW Treatment", Clean-Soil, Air, Water, Issue 1,
Vol. 40, pp. 95-99, (2012)
20. Coşkun, T., Demir, N. M., Debik, E., "The Effect of Centrifugation and
Ultrafiltration as a Preliminary Treatment and Performance of Reverse Osmosis
Membranes in Olive Oil Mill Wastewater (OMW)", Fresenius Environmental
Bulletin, (2012)
21. Kaykioglu, G., Coban, A., Debik, E., Kayacan, B.B., Koyuncu, I., "The Evaluation
of Fouling Effects in Membrane Process Dealing with the Biologically Pre-treated
Textile Effluents", Desalination and Water Treatment, Issue , Vol. , pp. , (2012)
22. Debik, E., Coban, A., Kaykioglu, G., Kayacan, B.B., "SGBR Performance on the
Basis of Color and COD Removal from Textile Wastewater", Clean, Soil, Air,
Water, Issue 6, Vol. 40, pp. 648-651, (2012)
23. Turkdogan-Aydinol, F.I., Yetilmezsoy, K., Comez, S., Bayhan, H.,, "Performance
evaluation and kinetic modeling of the start-up of an UASB reactor treating
municipal wastewater at low temperature", Bioprocess and Biosystems
Engineering, (2011)
24. Turkdogan-Aydinol, F.I., Yetilmezsoy, K., Comez, S.,, "Effect of extracellular
enzyme activity on digestion performance of mesophilic UASB reactor treating
high-strength municipal wastewater", Bioprocess and Biosystems Engineering ,
(2011)
25. İlter Türkdoğan, "Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture
Processes", Water Environmental Research , Issue , Vol. 58, pp. 1092-1149, (2011)
26. F. İlter Türkdoğan, Ibrahim Demır, Gurdal Kanat, "Assessment of water quality
using multivariate statistical techniques in Terkos water basin", Energy
Educatıon Scıence and Technology Part A-Energy Scıence and Research, Issue 29,
Vol. 2, pp. 1355-66, (2012)
27. Akkaya E., Demir A., Varank G., "Estimation of Biogas Generation from an
UASB Reactor Via Multiple Regression Model (Accepted)", International Journal
of Green Energy, Issue , Vol. , pp. , (2012)
28. Bilgili M.S., Varank G., Sekman E., Top S., Özçimen D., Yazıcı R., "Modeling 4Chlorophenol Removal from Aqueous Solutions", Environ Model Assesssment,
Issue 3, Vol. 17, pp. 289-300, (2012)
302
29. Akkaya E., Demir A., Varank, G., "Estimation of biogas generation from an UASB
reactor via multiple regression model", International Journal of Green Energy,
(2012)
30. Murat Dundar, Cigdem Nuhoglu and Yasar Nuhoglu, "Biosorption of Cr(VI) ions
onto the litter of natural Trembling Poplar forest,", Environmental Progress &
Sustainable Energy, Issue 4, Vol. 30, pp. 599-608, (2011)
31. Cetinkaya A.Y., Ozkaya B., Karadag D., Cakmakcı M., Sahinkaya E., "Electricity
Generation from Young Landfill Leachate in a Microbial Fuel Cell", Bioprocess
and Biosystems Engineering, Issue , Vol. , pp. , (2012)
32. Ertan Arslankaya, Ilter Turkdogan , Jahan, Kauser, Hoque, Shamia, Ahmed,
Tariq, Patarkine, Vikram, "Activated Sludge and Other Aerobic Suspended
Culture Processes", Water Environment Research, Issue 58, Vol. , pp. 1092-1149,
(2011)
33. Avsar, Y., Kabuk, HA, Kurt, U., Cakmakci, M., Özkaya, B., "Biological
treatability processes of textile wastewaters using electrocoagulation and
ozonation", Journal Of Scıentıfıc & Industrıal Research, Issue 11, Vol. 71, pp. 496500, (2012)
34. T. Coşkun, H.A. Kabuk, K.B. Varınca, E. Debik, I. Durak, C. Kavurt, "Antibiotic
Fermentation Broth Treatment by a pilot upflow anaerobic sludge bed reactor
and kinetic modeling", Bıoresource Technology, Vol. 121, pp. 31-35, (2012)
35. Gürdal Kanat, F. Ilter Turkdogan Aydinol, Hurrem Bayhan, "Sea water quality
assessment of Prince Islands’ Beaches in Istanbul", Environmental Monitoring
and Assessment, Issue 1, Vol. 184, pp. 149-160, (2012)
36. Gürdal Kanat, F. İlter Turkdogan, İbrahim Demir, "Assessment of water quality
using multivariate statistical techniques in Terkos water basin", Energy
Educatıon Scıence And Technology Part A-Energy Scıence And Research, Issue 2,
Vol. 29, pp. 1355-66, (2012)
37. Varank, G., Demir, A., Yetilmezsoy, K., Top, S., Sekman, E., Bilgili, M.S.,
"Removal of 4-nitrophenol from aqueous solution by natural low-cost adsorbents",
Indian Journal of Chemical Technology, Issue 0, Vol. 19, pp. 7-25, (2012)
38. Levent Kuzu, "Effect of diurnal changes in VOC source strengths on
performances of receptor models", Environmental Science and Pollution Research,
Issue 5, Vol. 19, pp. 1503-1514, (2012)
39. Levent Kuzu, "Characterization of ambient volatile organic compounds and their
diurnal variations in Istanbul, Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, Issue
11, Vol. 20, pp. 2541-2548, (2011)
40. Levent Kuzu, "Assessment of levels and associated risks of exposure to VOCs
released from MSW landfill sites", Fresenius Environmental Bulletin, Issue 3,
Vol. 21, pp. 781-788, (2012)
41. Aydin E, Yaman B, Ates Genceli E, Topuz E, Erdim E, Gurel M, Ipek M,
Pehlivanoglu-Mantas E., "Occurrence of THM and NDMA precursors in a
watershed: Effect of seasons and anthropogenic pollution", Journal of Hazardous
Materials , Issue 222, Vol. 221, pp. 86-91, (2012)
42. Turkdogan-Aydinol, F.I., Yetilmezsoy, K., Comez, S., Bayhan, H.,, "Performance
evaluation and kinetic modeling of the start-up of an UASB reactor treating
municipal wastewater at low temperature", Bioprocess and Biosystems
Engineering, (2012)
43. F.Ilter Turkdogan Aydinol, Gurdal Kanat, Hurrem Bayhan., "Sea water quality
assessment of Prince Islands’ Beaches in Istanbul", Environmental Monitoring
and Assessment, Issue , Vol. , pp. , (2012)
303
44. Coskun, T., Debik, E., Manav Demir, N., "Operational cost comparison of several
pre-treatment techniques for OMW treatment", Clean-Soil, Air, Water., Issue 1,
Vol. 40, pp. 95-99, (2012)
45. Coskun, T., Manav Demir, N., Debik, E., "The effect of centrifugation and
ultrafiltration as a preliminary treatment and performance of reverse osmosis
membranes in olive oil mill wastewater (OMW)", Fresenius Environmental
Bulletin , Issue 5, Vol. 21, pp. 1158-1164, (2012)
46. Coskun, T., İlhan, F., Manav Demir, N., Debik, E., Kurt, U., "Optimization of
energy costs in the pretreatment of olive mill wastewaters by electrocoagulation",
Environmental Technology , Issue 7, Vol. 33, pp. 801-807, (2012)
47. Güleda Onkal Engin, Banu Sinmaz Ucar, Elif Senturk, "Reuse feasibility of pretreated grey water and domestic wastewater with a compact household reverse
osmosis system", Desalination and Water Treatment Science and Engineering,
Issue , Vol. 29, pp. 103-109, (2011)
48. Güleda Onkal Engin, Burcu Kiziltas Muftuoglu, Elif Senturk, "Dynamic
biosorption characteristics and mechanisms of dried activated sludge and
Spirulina Platensis for the removal of Cu ions from aqueous solutions",
Desalination and Water Treatment, Issue , Vol. , pp. , (2012)
49. Özkaya, B., Cetinkaya, Y.A., Çakmakcı, M., Karadag, D., Sahinkaya, E,
"Electricity Generation from Young Landfill Leachate in a Microbial Fuel Cell",
Bioprocess and Biosystems Engineering, Issue , Vol. , pp. , (2012)
50. Yasar Avsar, H Akif Kabuk, Ugur Kurt, Mehmet Cakmakci, Bestamin Ozkaya,
"Biological treatability processes of textile wastewaters using electrocoagulation
and ozonation", Journal of Scientific and Industrial Research, Vol. 71, pp. 496500, (2012)
51. Yasar Avsar, Beyza D. Gumus, "The application of noise maps for traffic noise
reduction", Noıse Control Engıneerıng Journal , Issue 6, Vol. 59, pp. 715-723,
(2011)
Ulusal Hakemli Dergi
1. Top, S., Sekman, E., Yazıcı, R., Demir, A., Bilgili, M.S., "Düzenli Depo
Sahalarında Aerobik ve Anaerobik Ayrışma Proseslerinin İncelenmesi", Sigma
Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Issue , Vol. 3, pp. 99-108, (2011)
2. Aydoğan, Ö., Varank, G., Bilgili, M.S., "Gaziantep Tıbbi Atık Yönetimi", Sigma
Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Issue , Vol. 3, pp. 132-140, (2011)
3. Gokhan Onder Erguven, Assist. Mehmet Sener, "Cografi Bilgi Sistemlerinden
Faydalanarak Hayrabolu Sulama Sebekesi Bilgi Sistemi", Namık Kemal
Universitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Issue 2, Vol. 9, pp. 75-81, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Varank, G., Top, S., Sekman, E., Bilgili, M.S., Demir, A., "Kinetic modelling of
degradation of contaminants in landfill leachate", EurAsia Waste Management
Symposium, Issue , Vol. , pp. , (2011)
2. Sekman, E., Top, S., Varank, G., Bilgili, M.S., Demir, A., "Determination and
modelling COD fractions of leachate from aerobic and anaerobic field-scale
landfill reactors", EurAsia Waste Management Symposium, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
3. Ulucan K., Ilhan F., Cıkaranoglu S., Yazici S., Sari H., Kurt U., "Treatment of
Bilge Water By Electrocoagulation/Electroflotation Process: Optimization With
304
Response Surface Method", EurAsia Waste Management Symposium, Issue , Vol.
, pp. , (2011)
4. Yazici S., Ilhan F., Sari H., Aydin Y., Ulucan K., Kurt U., "Fouling of ion
exchange membranes in electrodialysis process for recovery of leachate
compounds", EurAsia Waste Management Symposium , Issue , Vol. , pp. , (2011)
5. Apaydin, Ö., Gönüllü, M.T., "Recyclable Solid Waste Characterization and
Recycling Studies for the Campuses of a University ", Eurasıa waste management
simposium, Issue , Vol. , pp. (poster), (2011)
6. Sarı, H., İlhan, F., Yazıcı, S., Ulucan, K., Apaydın, Ö. , "Treatability of Diluate
Solution from Electrodialysis Process by Aerobic SBR", International Conference
on Recycling and Reuse R&R, 2012, Issue , Vol. , pp. (poster), (2012)
7. Apaydın, Ö., Sarı, H., Özkan E., Üstün N., "Textile sludge dewatering by
chemical and electrochemical methods", International Conference on Recycling
and Reuse R&R, 2012, Issue , Vol. , pp. (Poster), (2012)
8. Uygur, N., Saral, A., Demir, S., Kuzu, S.L., Güneş, G., "Variations in chemical
compositions of the aerosols in Istanbul", Air Quality Management 2012, Vol. 1,
pp. , (2012)
9. Kuzu, S.L., Saral, A., Demir, S., Summak, G., Güneş, G., Uygur, N., "Particle
Number Estimationin Ambient Aerosols Using a Cascade Impactor", Air Quality
Management 2012, Issue , Vol. 1, pp. , (2012)
10. Güneş, G., Saral, A., Çelikten, H., Kuzu, S.L., Demir, S., Uygur, N.,
"Investigation of temporal and spatial variation of atmospheric concentration of
polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzo furans in
Istanbul", Air Quality Management 2012, Issue , Vol. 1, pp. , (2012)
11. Saral, A., Demir, S., Işık, D., Akyıldız, A., Kuzu, S.L., Güneş, G., Çelikten, H.,
Uygur, N., "Identificaiton and apporionment of ozone forming potential in an
urban atmosphere by PCA-MLR", Air Quality Management 2012, Issue , Vol. 1,
pp. , (2012)
12. Saral, A., Uygur, N., Demir, S., Kuzu, S.L., Güneş, G., "Determininig the impact
of traffic on aerosol composition in Istanbul", Air Quality Management 2012,
Issue , Vol. 1, pp. , (2012)
13. Güneş, G., Saral, A., Çelikten, H., Demir, S., Kuzu, S.L., Uygur, N.,
"Determination of gas/particle partitioning of PCDD/Fs in Istanbul atmosphere",
Air Quality Management 2012, Issue , Vol. 1, pp. , (2012)
14. Kurt U., Doğan C., "Refractory Fractions Contrary to Oxidative Degradation in
Textile Wastewater", Eurasıa Waste Management Symposıum, Issue 1, Vol. 1, pp.
P-49, (2011)
15. Kubra Ulucan1, Fatih Ilhan2, Sinem Cikaranoglu, Senem Yazici3, Hanife Sari4,
Ugur Kurt5, "Treatment of Bilge Water By Electrocoagulation/Electroflotation
Process: Optimization With Response Surface Method", Eurasıa Waste
Management Symposıum/İstanbul-2011, Issue 1, Vol. 1, pp. P-41, (2011)
16. Senem Yazici1, Fatih Ilhan, Hanife Sari, Yakup Aydin, Kubra Ulucan, Ugur
Kurt2, "Fouling of Ion Exchange Membranes in Electrodialysis Process for
Recovery
of
Leachate
Compounds",
Eurasıa
Waste
Management
Symposıum/İstanbul-2011, Issue 1, Vol. 1, pp. P-38, (2011)
17. Coskun, T., Manav Demir, N., Debik, E., "Stabilization of Cattle Manure with
Anaerobic Digestion Process: A Pilot Plant Study", Eurasia Waste Management
Symposium, Issue , Vol. , pp. , (2011)
18. Coskun, T., Manav Demir, N., Debik, , "Stabilization of Cattle Manure with
Anaerobic Digestion Process: A Pilot Plant Study", Eurasia Waste Management
Symposium, Issue , Vol. , pp. , (2011)
305
19. Koçak, E. , Gonullu, M.T., "SOS Chromotest Methodology and CIF Values for the
Golden Horn ", EURASIA Waste Management Symp, Issue 10, Vol. , pp. , (2011)
20. K.Ulucan, F.Ilhan, S.Cikaranoglu, S. Yazici, H.Sari, U.Kurt. , "Treatment of Bilge
Water by Electrocoagulation/Electroflotation Process:Optimization with Response
Surface Method", Eurasia 2011 Waste Management Symposium, (2011)
21. S. Yazici, F. Ilhan, H. Sari, Y. Aydin, K. Ulucan, U. Kurt. , "Fouling of Ion
Exchange Membranes in Electrodialysis Process for Recovery of Leachate
Compounds", Eurasia 2011 Waste Management Symposium, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
22. Sarı H., İlhan F., Yazıcı S., Ulucan K., Apaydın Ö. , "Treatability of Diluate
Solution from Electrodialysis Process by Aerobic SBR", R&R, pp. 247, (2012)
23. Sekman, E., Top, S., Varank, G., Bilgili, M.S., Demir A., "Determination and
Modelling COD Fractions of Leachate from Aerobic and Anaerobic Field Scale
Landfill Reactors", Euroasia Waste Managment Symposium, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
24. Varank, G., Top, S., Sekman, E., Bilgili, M.S., Demir, A., "Kinetic modelling of
degradation of contaminants in landfill leachate", Euroasia Waste Managment
Symposium, Issue , Vol. , pp. , (2011)
25. Sekman, E., Top, S., Yıldırım, Ö., Varank, G., Bilgili, M.S., "Aerobic biological
treatment of shipboard oily wastewater (bilge water) from reception facilities of a
full scale treatment plant", IWA World Water Congress and Exhibition, (2012)
26. Varank, G., Top, S., Sekman, E., Bilgili, M.S., Demir, A., "Kinetic modelling of
degradation of contaminants in landfill leachate", Eurasia 2011 Waste
Management Symposium, Istanbul, Issue , Vol. , pp. , (2011)
27. Sekman, E., Top, S., Varank, G., Bilgili, M.S., Demir, A, "Determination and
modelling COD fractions of leachate from aerobic and anaerobic field-scale
landfill reactors", Eurasia 2011 Waste Management Symposium, Istanbul, (2011)
28. Sekman, E., Top, S., Yıldırım, Ö., Varank, G., Bilgili, M.S., "Aerobic biological
treatment of shipboard oily wastewater (bilge water) from reception facilities of a
full scale treatment plant", IWA World Water Congress and Exhibition, Korea,
(2012)
29. Uygur, N., Saral, A., Demir, S., Kuzu, S.L., Güneş, G., "Variations in chemical
compositions of the aerosols in Istanbul", Air Quality Management 2012, Vol. 1,
2012
30. Kuzu, S.L., Saral, A., Demir, S., Summak, G., Güneş, G., Uygur, N., "Particle
Number Estimationin Ambient Aerosols Using a Cascade Impactor", Air Quality
Management 2012, Issue , Vol. 1, pp. , (2012)
31. Güneş, G., Saral, A., Çelikten, H., Kuzu, S.L., Demir, S., Uygur, N.,
"Investigation of temporal and spatial variation of atmospheric concentration of
polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzo furans in
Istanbul", Air Quality Management 2012, Issue , Vol. 1, pp. , (2012)
32. Saral, A., Demir, S., Işık, D., Akyıldız, A., Kuzu, S.L., Güneş, G., Çelikten, H.,
Uygur, N., "Identificaiton and apporionment of ozone forming potential in an
urban atmosphere by PCA-MLR", Air Quality Management 2012, Issue , Vol. 1,
pp. , (2012)
33. Saral, A., Uygur, N., Demir, S., Kuzu, S.L., Güneş, G., "Determininig the impact
of traffic on aerosol composition in Istanbul", Air Quality Management 2012, Vol.
1, (2012)
34. Güneş, G., Saral, A., Çelikten, H., Demir, S., Kuzu, S.L., Uygur, N.,
"Determination of gas/particle partitioning of PCDD/Fs in Istanbul atmosphere",
Air Quality Management 2012, Issue , Vol. 1, pp. , (2012)
306
35. Sekman, E., Top, S., Varank, G., Bilgili, M.S., Demir, A., "Determination and
modelling COD fractions of leachate from aerobic and anaerobic field-scale
landfill reactors", Eurasia 2011 Waste Management Symposium, Issue , Vol. , pp.
, (2011)
36. Varank, G., Top, S., Sekman, E., Bilgili, M.S., Demir, A., "Kinetic modelling of
degradation of contaminants in landfill leachate", Eurasia 2011 Waste
Management Symposium, Issue , Vol. , pp. , (2011)
37. Yazıcı, S., İlhan, F., Sarı, H., Aydın, Y., Ulucan, K. ve Kurt U., "Fouling of Ion
Exchange Membranes in Electrodialysis Process for Recovery of Leachate
Compounds", Euraisa Waste Management Symposium, Issue , Vol. , pp. , (2011)
38. Ulucan, K., İlhan, F., Çıkaranoğlu, S., Yazıcı, S., Sarı, H. Ve Kurt U., "Treatment
of Bilge Water By Electrocoagulation/Electroflotation Process: Optimization With
Response Surface Method", Euraisa Waste Management Symposium, (2011)
39. Sari, H., İlhan, F., Yazici, S., Ulucan, K., Apaydin, Ö., "Treatability of
DiluateSolution from Electrodialysis Process by Aerobic Sequencing Batch
Reactor", International Conference on Recycling and Reuse, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
40. Levent Kuzu, Arslan Saral, Selami Demir, Gülsüm Summak, Gülten Güneş,
Nihan Uygur, "Particle Number Estimationin Ambient Aerosols Using a Cascade
Impactor", 4th Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales,
(2012)
41. Arslan Saral, Selami Demir, Demet Işık, Ayşe Akyıldız, Levent Kuzu, Gülten
Güneş, Hakan Çelikten, Nihan Uygur, "Identificaiton and apporionment of ozone
forming potential in an urban atmosphere by PCA-MLR", 4th Air Quality
Management at Urban, Regional and Global Scales, Issue 1, Vol. 1, pp. , (2012)
42. Gülten Güneş, Arslan Saral,Hakan Çelikten, Selami Demir, Levent Kuzu, Nihan
Uygur, "Determination of gas/particle partitioning of PCDD/Fs in Istanbul
atmosphere", 4th Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales,
Issue 1, Vol. 1, pp. , (2012)
43. Gülten Güneş, Arslan Saral, Hakan Çelikten, Levent Kuzu, Selami Demir, Nihan
Uygur, "Investigation of temporal and spatial variation of atmospheric
concentration of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzo
furans in Istanbul", 4th Air Quality Management at Urban, Regional and Global
Scales, (2012)
44. Nihan Uygur, Arslan Saral, Selami Demir, Levent Kuzu, Gülten Güneş,
"Variations in chemical compositions of the aerosols in Istanbul", 4th Air Quality
Management at Urban, Regional and Global Scales, Issue 1, Vol. 1, pp. , (2012)
45. Arslan Saral, Nihan Uygur, Selami Demir, Levent Kuzu, Gülten Güneş,
"Determininig the impact of traffic on aerosol composition in Istanbul", 4th Air
Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, Issue 0, Vol. 0, pp. 0,
(2012)
46. Yazıcı S. , İlhan F. , Sarı H. , Aydın Y. , Ulucan K. , Kurt U., "Fouling of ion
exchange membranes in electrodialysis process for recovery of leachate
compounds", EurAsia Waste Management Symposium , Issue , Vol. , pp. , (2011)
47. Ulucan, K. , İlhan, F. , Çıkaranoğlu, S. , Yazıcı, S. , Sarı, H. , Kurt, U.,
"Treatment of Bilge Water By Electrocoagulation/Electroflotation Process:
Optimization With Response Surface Method ", EurAsia Waste Management
Symposium, (2011)
48. Sarı, H. , İlhan, F. , Yazıcı, S. , Ulucan, K. , Apaydın, Ö., "Treatability of Diluate
Solution from Electrodialysis Process by Aerobic SBR", International conferance
on recycling and reuse, Issue , Vol. , pp. , (2012)
307
49. Aydin,M.I H. Elcik,H., Yaman, F. B., Karadag,D., Cakmakci,M., Ozkaya.B.,,
"Sulfate Removal from Textile Wastewaters and Biochemical Methane Potential
of Treated Wastewater", Recycling and Reuse, Issue 1, Vol. 1, pp. 268, (2012)
50. I. Aydin, F.B. Yaman, H. Elcik, D. Karadag, M. Cakmakci, B. Ozkaya,
"Biochemical Methane Potential of Membrane Concentrates: A Case Study of
Textile Wastewaters", Recycling and Reuse, Issue 1, Vol. 1, pp. 55, (2012)
51. Coskun, T., Manav Demir, N., Debik, E., "Stabilization of Cattle Manure with
Anaerobic Digestion Process: A Pilot Plant Study", Eurasia Waste Management
Symposium, Issue , Vol. , pp. , (2011)
52. Guleda Önkal Engin, Meltem Çelen, M. Salim Öncel, "Water Resources
Management Strategy Establishment For The Semi Arid Regions", BALWOIS,
5th International Conference on Water, Climate and Environment, Issue , Vol. ,
pp. , (2012)
53. A.Y. Çetinkaya, B. Özkaya, C. Denktaş, M. Çakmakcı, E. O. Köroğlu, E.
Şahinkaya, "The Change of Surface and Structure Properties of Cation Exchange
Membrane in a Microbial Fuel Cell", R&R İstanbul, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Ulusal Bildiri
1. Kocabıyık, E.O., Oktorvacı, G., Demir, S., Kuzu, S.L., Saral, A., "Metal Döküm
SektörününÇevresel Açıdan İncelenmesi ve Sektörel Bazda Yaşanılan Çevre
Sorunları, Çevre Sorunları Hakkında Üretilen Çözümler", 4. Döküm ve Çevre
Sempozyumu, Issue , Vol. 1, pp. 33-37, (2011)
2. Kuzu, S.L., Saral, A., Demir, S., "Hurda Alüminyum Ergitme Tesisleri
Emisyonlarının ve Baca Gazı Arıtım Sistemlerinin Değerlendirilmesi", 4. Döküm
ve Çevre Sempozyumu, Issue , Vol. 1, pp. 113-117, (2011)
3. Kocabıyık, E.O., Oktorvacı, G., Demir, S., Kuzu, S.L., Saral, A., "Metal Döküm
SektörününÇevresel Açıdan İncelenmesi ve Sektörel Bazda Yaşanılan Çevre
Sorunları, Çevre Sorunları Hakkında Üretilen Çözümler", 4. Döküm ve Çevre
Sempozyumu, Issue , Vol. 1, pp. 33-37, (2011)
4. Kuzu, S.L., Saral, A., Demir, S., "Hurda Alüminyum Ergitme Tesisleri
Emisyonlarının ve Baca Gazı Arıtım Sistemlerinin Değerlendirilmesi", 4. Döküm
ve Çevre Sempozyumu, Issue , Vol. 1, pp. 113-117, (2011)
5. Kuzu, L., Saral, A., Demir, S., "Hurda Alüminyum Ergitme Tesisleri
Emisyonlarının ve Baca Gazı Arıtım Sistemlerinin Değerlendirilmesi", 4. Döküm
ve Çevre Sempozyumu, Issue 1, Vol. 1, pp. 113-117, (2011)
6. Kocabıyık, E., O., Oktorvacı, G., Demir, S., Kuzu, L., Saral, A., "Metal Döküm
SektörününÇevresel Açıdan İncelenmesi ve Sektörel Bazda Yaşanılan Çevre
Sorunları, Çevre Sorunları Hakkında Üretilen Çözümler", 4. Döküm ve Çevre
Sempozyumu, Issue 1, Vol. 1, pp. 33-37, (2011)
7. Harun Elcik,Mehmet Çakmakcı,Erkan Şahinkaya,Bestamin Özkaya,Doğan
Karadağ,F.Büşra Yaman , "Sularda bulunan Arseniğin Düşük Basınçla işletilen
Membranlarla Arıtılabilirliğinin Araştırılması", Ar-GE Proje Pazarı , (2012)
8. Özkaya, B. , Çetinkaya, A. , Köroğlu, E. O. , Karadağ, D. , Çakmakcı, M., "Yeni
Geliştirilen Çapraz Akışlı Çoklu Tüp Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Evsel Atıksu
Akımından Elektrik Enerjisi Üretimi", YTÜ II.Ar-Ge Proje Pazarı-Enerji ve
Çevre Teknolojileri, Issue , Vol. , pp. , (2012)
9. Özkaya,B., Çetinkaya, A., Köroğlu, Emre Oguz., Karadağ, D., Çakmakçı, M.,,
"Yeni Geliştirilen Çapraz Akışlı Çoklu Tüp Mikrobiyal Yakıt Hücresi(UM2FC) İle
Evsel Atıksu Akımından Elektrik Enerjisi Üretimi", 2.Ar-Ge Proje Pazarı- Enerji
ve Çevre Teknolojileri, Issue 2, Vol. , pp. 42, (2012)
308
10. Bayhan H. , Kanat G. , Ergüven G.Ö., "Tavuk Dışkısı Atıklarından Enerji ve
Tavuk Yemi Üretimi", II. AR-GE Proje Pazarı-Enerji ve Çevre Teknolojileri, pp.
82, (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Mehmet Sinan Bilgili, "EurAsia Waste Management Symposium", Düzenleme
Kurulu Başkanı, İstanbul, (2011)
2. Eyüp Debik, "EurAsia Waste Management Symposium", Düzenleme Kurulu
Üyeliği, İstanbul, (2011)
3. Gamze Varank, "EURASIA 2011 WASTE MANAGEMENT SYMPOSIUM",
Yürütme Kurulu Üyeliği, İstanbul, (2011)
4. Güleda Engin, "Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu 7",
Düzenleme Kurulu Üyesi, İstanbul, (2012)
Hakemlik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Fatih İlhan, "Water Science and Technology, (Tamamlandı)
Fatih İlhan, "Applied Water Science, (Tamamlandı)
Fatih İlhan, "Environmental Technology, (Tamamlandı)
Ertan Arslankaya, "Clean - Soil, Air, Water, (Tamamlandı)
Ömer Apaydın, "Reviews in Chemical Engineering, (Tamamlandı)
Ömer Apaydın, "Waste Management, (Tamamlandı)
Uğur Kurt, "Comparison of the trace element contents in bottled and desalinated
household drinking water in Kuwait-Prof. Mehmet Emin Aydın Editor Clean Soil, Air, Water, (Tamamlandı)
8. Uğur Kurt, "Saponin mill wastewater treatment by electric-generated Fenton
process-Dr. Shao-Yuan Leu (Editor) Editorial Office-Acknowledgement of
Refereeing report - IJEWM_30488, (Tamamlandı)
9. Uğur Kurt, "Water Science and Technology Article title: Simultaneous
optimization of multiple performance characteristics in coagulation-flocculation
process for Indian paper industry wastewater Reference No: WST-EM12119,
(Tamamlandı)
10. Uğur Kurt, "Water Science and Technology Article title: Degradation of Bisphenol
A (BPA) Using Electrochemical Assistant Fe(II)-activated Peroxydisulfate (PDS)
process at ambient temperature and neutral pH Reference No: WST-EM12682,
(Tamamlandı)
11. Uğur Kurt, "Integrated treatment of coke oven wastewater by UV- Fenton with
CuII catalysis and aerobic biological process-Dr. Sri Juari Santosa Editor Clean Soil, Air, Water, (Tamamlandı)
12. İlter Türkdoğan, "Clean - Soil, Air, Water - Co-Dıgestıon Of Sewage Sludge Wıth
Munıcıpal Solıd Wastes In Anaerobıc Sımulated Landfıll Bıoreactors,
(Tamamlandı)
13. İlter Türkdoğan, "Desalination and Water TreatmentThe Effects of Sulphate,
Nitrate and Humic Substances on Mn(II) Oxidation with Atmospheric Oxygen in
Drinking Water, (Tamamlandı)
14. Yaşar Avşar, "Statistical Regression Analysis of Under Ground Water and
Quality of South- West Area of Jaipur City and its Agglomerates, (Tamamlandı)
15. Yaşar Avşar, "Effect of COD/N ratio on simultaneous removal of nitrate and
phosphate in anaerobic condition from high strength waste water, (Tamamlandı)
309
16. Yaşar Avşar, "Experımental Results Regardıng The Operatıng Regımes Of
Trıcklıng Fılters In Recırculatıng Aquaculture Systems, (Tamamlandı)
17. Yaşar Avşar, "Removal of some reactive dyes by untreated andpretreated
Saccharomyces cerevisiae, alcoholfermentation waste, (Tamamlandı)
18. Yaşar Avşar, "Utilization of distillery wastewater for improving production under
in productive paddy grown area in India, (Tamamlandı)
19. Yaşar Avşar, "The Process Performance of Biotrickling Filter with
Flowdirectional-switching, (Tamamlandı)
20. Yaşar Avşar, "Raw Material Resource for Biodegradable Plastic Pro~uction from
Cafeteria Wastes, (Tamamlandı)
21. Yaşar Avşar, "Treatment of Distillery Wastewater in Anaerobic Sequencing Batch
Reactor Using Pseudomonas aeruginosa, (Tamamlandı)
22. Ertan Arslankaya, "Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi YTÜ,
(Tamamlandı)
23. Ömer Apaydın, "Karabük Üniversitesi Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları
Dergisi, (Tamamlandı)
24. Yaşar Avşar, "İçme Sularından Arsenik Giderimi İçin Geleneksel Ve Alternatif
Teknolojiler, (Tamamlandı)
Diğer
1. Hürrem Bayhan Bülent İ. Goncaloğlu F. İlter Türkdoğan G. Önder ergüven,
"Trabzon-Akyazı Spor Ve Kültür Kompleksi Dolgu Alanı İnşaatı Su Kalitesi Flora
Ve Fauna Raporu", Epp-Emay Adi Ortaklığı, Trabzon, (2012)
2. Süleyman Şakar Yaşar Avşar, İlter Türkdoğan, Hürrem Bayhan Emel Koçak,
"Ceyhan Deniz Ürünleri Çipura Levrek Balık Çiftliği Kapasite Artışı Çed
Başvuru Dosyası", Ceyhan Deniz Ürünleri İth.İhr. Tic.Ltd.Şti., İskenderun/Hatay
-Ankara, (2012)
3. Yaşar Avşar, Arslan Saral, Süleyman Şakar, "Atık Kağıt Geri Dönüşümtesisi
Akademik Raporu", Pehlivanoğlu Kağıt Kağıt Mamulleri Ve Ambalaj Sanayi
Ticaret A.Ş, Çerkezköy, Tekirdağ, (2012)
4. Hürrem Bayhan F.İlter Aydınol G.Önder Ergüven, "Yalıkavak Bodrum Yat
Limanı Ve Yolcu Gemisi Yanaşma Yeri Kapasite Artışı Su Kalitesi Flora Ve
Fauna Raporu", Megaron, Mimarlık Planlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi,
Bodrum, (2012)
5. Süleyman Şakar, Yaşar Avşar, İlter Türkdoğan, Emel Koçak, "Metropol İstanbul
Doğu Ataşehir Projesi Entegre Çed Proje Tanıtım Dosyası", Varyap Gap İnşaat
Ortak Girişimi, İstanbul, (2012)
6. Hürrem Bayhan F.İlter Aydınol G.Önder Ergüven, "Su Ürünleri Analiz
Sonuçlarını Değerlendirme Raporu", Ekosistem Çevre Mühendislik Müş. Öz. Eğ.
Sağ. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Trabzon, (2012)
9.1.6.2.Harita Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Akpınar B., Gülal E., "Multisensor Railway Track Geometry Surveying System",
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Issue 1, Vol. 61, pp.
190-197, (2012)
310
2. Tunalıoğlu N., Soycan M.,, "An approach with distance-angle based search
algorithm in route design for minimizing earthwork", International Journal of the
Physical Sciences, Issue 23, Vol. 6, pp. 5442-5453, (2011)
3. Soycan M.,, "A Quality Evaluation of Precise Point Positioning within the
Bernese GPS Software Version 5.0", Arabian Journal for Science and
Engineering, Issue 1, Vol. 37, pp. 147-162, (2012)
4. Gumus K., Celik C.T., Erkaya H., "İnvestigation of accurate method in 3-d
Position using cors-net in istanbul", Boletim de ciencias geodesicas, Issue 2, Vol.
18, pp. 171-184, (2012)
5. Fatmagül Kılıç, Derya Öztürk, "Implementation of GIS-Based Multi-Criteria
Decision Analysis with VB in ArcGIS", International Journal of Information
Technology & Decision Making, Issue 6, Vol. 10, pp. 1023-1042, (2011)
6. Erkan Gökaşan, Tolga Görüm, Hüseyin Tur, Fatmagül Batuk, "Morpho-Tectonic
Evolution Of The Çanakkale Basin (NW Anatolia): Evidence For A Recent
Tectonic Inversion From Transpression To Transtension", Geo-Marine Letters,
Issue 3, Vol. 32, pp. 227-239, (2012)
7. Fatmagül Kılıç, Ismail Rakip Karas, Abdul-Rahman Alias, "An Evacuation
System For Extraordinary Indoor Air Pollution Disaster Circumstances", Disaster
Advances Journal, Issue 2, Vol. 5, pp. 33-40, (2012)
8. Doğan U., Ergintav S., Skone S., Arslan N., Oz D., "Monitoring of the Ionosphere
TEC variations during the 17th August 1999 Izmit earthquake using GPS data",
Earth Planets Space, Issue 12, Vol. 63, pp. 1183-1192, (2011)
9. Demir H., Yilmaz A., "Measurement of Urban Transformation Project Success
Using the Analytic Hierarchy Process: Sulukule and Tepeustu -Ayazma Case
Studies, Istanbul", Journal of Urban Planning and Development, Issue 138, Vol.
2012, pp. 173-182, (2012)
10. Hekimoglu S., Erenoglu R.C., Sanli D.U., Erdogan B., "Detecting Configuration
Weakness in Geodetic Networks", Survey Review, Issue 323, Vol. 43, pp. 713-730,
(2011)
11. Ozturk D., Sanli D.U., "Accuracy of GPS Positioning from local to regional scales:
A unified prediction model", Survey Review, Issue 323, Vol. 43, pp. 579-589,
(2011)
12. Atınç Pirti; Yildiz Technical University, Faculty of Civil Engineering, Department
of Surveying Engineering, Davutpaşa/Esenler, İstanbul, Turkey M. Ali Yücel;
Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Engineering and Architecture,
Department of Geo, "The fourth degree parabola (Bi-quadratic parabola) as a
transition curve", Technical Gazette, Issue 1, Vol. 19, pp. 19-26, (2012)
13. Şerif Hekimoglu, Bahattin Erdoğan, "New Median Approach to Define
Configuration Weakness of Deformation Networks", Journal of Surveying
Engineering, Issue 3, Vol. 138, pp. 101-108, (2012)
14. Şerif Hekimoglu, Bahattin Erdoğan, Nursu Tunalıoğlu, "Elimination of Some
Unknown Parameters and Its Effect on Outlier Detection", Boletim de Ciencias
Geodesicas, Issue 3, Vol. 18, pp. 347-362, (2012)
15. Şerif Hekimoğlu, Bahattin Erdoğan, Nursu Tunalıoğlu, "Elimination of Some
Unknown Parameters and Its Effect on Outlier Detection", Boletim de Ciencias
Geodesicas, Issue 3, Vol. 18, pp. 347-362, (2012)
16. Cüneyt Aydın, "Power of Global Test in Deformation Analysis", Journal of
Surveying Engineering-ASCE, Issue 2, Vol. 138, pp. 51-56, (2012)
17. Doğan, U., Ergintav, S., Skone, S., Arslan, N., Öz, D., "Monitoring of the
ionosphere TEC variations during the 17th August 1999 Izmit earthquake using
GPS data", Earth Planets Space, Issue 12, Vol. 63, pp. 1183-1192, (2011)
311
18. Pırtı A., "Evaluatıng The Repeatabılıty Of Rtk Gps Measurements Usıng Analysıs
Of Varıance", Geodetski Vestnik, Issue 3, Vol. 56, pp. 427-442, (2012)
Ulusal Hakemli Dergi
1. Taktak, F., Demir, H., Aladoğan, K., "TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası Hakemli Dergisi Örneğinde Sosyal Ağ Analizi (SNA)", hkm Jeodezi,
Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Issue 3, Vol. 2011, pp. 80-84, (2011)
2. Başaraner M., Yücel M.A. ve Özmen Ç., "İstanbul Boğazı’nda Transit Gemilerin
Kullandığı Seyir Rotalarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla İncelenmesi ve
İyileştirilmesi", HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Issue 3,
Vol. 2011, pp. 75-79, (2011)
3. Atayer E.S, Aydın C., "GRACE Çözümlerinde Korelasyon Etkilerinin Yüksek
Dereceden Polinomlarla Giderilmesi", Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, Issue 1,
Vol. 1, pp. 35-42, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. İ.Çetin,B.Bayram,F.Şanlı,U.Acar, "Determining The Technical Standards of Ping
Pong Table by Using Close Range Photogrammetry", XXII ISPRS, Issue , Vol. ,
pp. , (2012)
2. İ.Çetin,B.Bayram,U.Acar, "An Approach to Find Localization of Non-Existent
Historical Buildings By Terrestrial Photogrammetry", XXII ISPRS, Issue , Vol. ,
pp. , (2012)
3. Acar, U., Bayram, B., Sanli, F. B., Abdikan, S., Sunar, F., Cetin, H. I. , "An
Algorithm for Coastline Detection Using SAR Images", XXII ISPRS Congress
Imaging a sustainable future, Issue , Vol. 0, pp. 457-460, (2012)
4. Ozkan, C., Osmanoglu, B., Sunar, F., Staples, G., Kalkan, K., Balik Sanli, F. ,
"Testing The Generalization Efficiency of Oil Slick Classification Algorithm Using
Multiple SAR Data for Deepwater Horizon Oil Spill", XXII ISPRS Congress
Imaging a sustainable future, Issue 0, Vol. 0, pp. 67-72, (2012)
5. Bektaş Balçık, F., Balık Şanlı, F.,Abdikan, S., Esetlili, M.T., Göksel, Ç., Kurucu,
Y. , "Mapping Crop Types by Using Rapideye Data in Menemen Plain, İzmir", 8th
International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in
Sustainable Soil Management, Issue , Vol. 3, pp. 168-169, (2012)
6. Abdikan, S., Hooper, A., Arıkan, M., Balık Şanlı, F., Çakır, Z., Kemaldere, H. ,
"InSAR Time Series Analysis of Coal Mining in Zonguldak City, Northwestern
Turkey", Fringe 2011 Workshop Advances in the Science and Applications of SAR
Interferometry and Sentinel-1 Prepetary Workshop, Issue , Vol. , pp. 207, (2011)
7. Doğan, U., Ergintav, S., Karaböce, B. Arslan, G., Oz, D., Selendi, A., Cakmak, R.,
Sadikoglu, E., Turkezer, A., Direnc, A., "Identifying the attributes of the temporal
crustal deformations as a results of the first order models in Marmara Region,
Turkey by repeated gravity and GPS observations 2006 2011", Fall AGU Meeting
San Francisco, Issue , Vol. , pp. , (2011)
8. Ersoy,N.,Yavuz,E., "Küresel Trigonometrinin Temel Eşiltlikleri Kullanılarak
Jeodezide Küresel Üçgenlerin Çözümü", IECMSA-2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
9. Ersoy,N.,Yavuz,E., "Computation of Spherical Triangles Using Theorems Peculiar
to Spherical Trigonometry", Floransa-İtalya, Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Sanli, D.U., Akarsu, V., Arslan, E., "Effect of observing session duration on static
GPS velocity estimation", AGU Fall Meeting, Issue 0, Vol. 0, pp. -, (2011)
312
11. Sanli, D.U., Coban, K., Akarsu, V., Arslan, E., "Effect of Span of GPS Campaigns
on Estimated Static Positioning Velocities, Geophysical Research Abstracts",
EGU 2012 General Assembly , Issue 0, Vol. 0, pp. -, (2012)
12. N. Meral Ozel, O. Necmioglu, A.C. Yalciner, D. Kalafat, M. Yilmazer, M.
Comoglu, U. Sanli, C. Gurbuz, and M. Erdik, "TsunamiWarning Center in Turkey
: Status Update 2012", EGU 2012 General Assembly , Issue 0, Vol. 0, pp. -, (2012)
13. N. M. Ozel, O. Necmioglu, A. C. Yalciner, D. Kalafat, M. Yilmazer, M. Comoglu,
U. Sanli, C. Gurbuz, M. Erdik, "Tsunami Early Warning in the Eastern
Mediterranean, Aegean and Black Sea", ISOPE-2012 The 22nd International
Offshore (Ocean) and Polar Engineering Conference , Issue 0, Vol. 0, pp. -, (2012)
14. Basaraner M., "An Investigation of Semantic, Geometric and Graphic
Heterogeneities of Building and Facility Objects in A Multi-Resolution Spatial
Database", Proceedings of 4th International Conference on Cartography and GIS,
18-22 June, Albena, Bulgaria, Issue , Vol. , pp. 307-316, (2012)
15. Cetinkaya, S., Basaraner, M., "Obtaining Building Groups in Urban Blocks by
Employing Different Clustering Methods", Proceedings of 4th International
Conference on Cartography and GIS, 18-22 June, Albena, Bulgaria, Issue , Vol. ,
pp. 195-200, (2012)
16. Doğan, U., Ergintav, S., Karaböce, B., Arslan, G., Oz, D., Selendi, A., Cakmak, R.,
Sadikoglu, E., Turkezer, A., Direnc, A., " Identifying the attributes of the
temporal crustal deformations as a results of the first order models in Marmara
Region, Turkey by repeated gravity and GPS observations 2006 2011", Fall AGU
Meeting San Francisco, Issue , Vol. , pp. , (2011)
17. U. Acar, B. Bayram, F. Balik Sanli, S.Abdikan, F. Sunar, H. I. Cetin, "An
Algorithm for Coastline Detection Using SAR Images", XXII ISPRS Congress,
Issue 0, Vol. 0, pp. 457-460, (2012)
18. U. Acar, B. Bayram, H. I. Cetin, "An Approach to Find Localization of NonExistent Historical Buildings By Terrestrial Photogrammetry", XXII ISPRS
Congress, Issue 0, Vol. 0, pp. 536-539, (2012)
19. U. Acar, B. Bayram, H. I. Cetin, F. Balik Sanli, "Determining The Technical
Standards of Ping Pong Table by Using Close Range Photogrammetry", XXII
ISPRS Congress, Issue 0, Vol. 0, pp. 1-4, (2012)
Ulusal Bildiri
1. İbrahim Çetin, Fatmagül Batuk, Fırat Büyükdağ, Tuğçe Ceylan, "Üç Boyutlu
Araç Modelleme", TUFUAB-2011, Issue , Vol. , pp. , (2011)
2. Nihat Ersoy, Gül Akdeniz, İbrahim Çetin, Esra Güler, "Laser Total Station
Aletinin Rölöve Alımında Kullanımı", TUFUAB-2011, Issue , Vol. , pp. , (2011)
3. Aykut N.O., Akpınar B., "Uluslararası Hidrografik Ölçme Standartlarının
Derinlik Doğruluğu Açısından İncelenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik
Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
4. Akpınar B., Aykut N.O., "Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde GNSS Ölçmeleri",
Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu,
2011
5. Ocalan, T., Soycan, M., Tunalıoğlu, N., "GPS/GNSS Konum Belirlemede Yeni Bir
Yöntem: Gerçek Zamanlı Hassas Nokta Konumlama(RT-PPP: Real-Time Precise
Point Positioning) Teknigi", Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisligi
Bölümü Açılıs Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
6. Gülgen, F., Gökgöz, T., "Ada Temelli Bir Yol Ağı Seçme Eleme Yöntemi", TMMOB
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
313
7. Öztürk, D., Batuk, F., "CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi: Sıralı Ağırlıklı
Ortalama (SAO) Yöntemi ve Samsun-Atakum İçin Potansiyel Otopark
Alanlarının Seçimi", Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
Açılış Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
8. Kısa, A., Batuk, F., "CBS Veri Altyapısı Ve Fotogrametri İle İlgili Teknolojik
Gelişmeler", TMMOB CBS Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
9. Alaf, K., Kor, E., Batuk F, "Bina Bilgi Modeli-CBS Entegrasyonu", TMMOB CBS
Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
10. Taylan Öcalan, Metin Soycan, Nursu Tunalıoğlu, "Deniz, Göl, Kapalı Havza ve
Baraj Su Seviyelerinin Gnss-Rtk Teknikleri Kullanılarak Gerçek Zamanlı
İzlenebilmesi İçin Düşük Maliyetli Ölçme Ve Gözlem Sistemi Tasarımı", Yıldız
Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Bilim Şenliği, Issue , Vol. , pp. , (2012)
11. Orhan Kurt, Taylan Öcalan, M.Tevfik Özlüdemir , "Sabit GNSS Veri Analizleri
ve PPP", Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2011, Sabit GNSS
İstasyonları Ağı ve Analizi Çalıştayı, Issue , Vol. , pp. , (2011)
12. Taylan Öcalan, "GNSS Verisinin Gerçek Zamanlı İletimi İçin Standartlar:
RTCM", Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2011, Sabit GNSS
İstasyonları Ağı ve Analizi Çalıştayı, Issue , Vol. , pp. , (2011)
13. Nursu Tunalıoğlu, Taylan Öcalan, "Geçki Belirleme Çalısmalarında Hava LIDAR
(LIght Detection And Ranging) Teknolojisinin Kullanımı", Cumhuriyet
Üniversitesi Geomatik Mühendisligi Bölümü Açılıs Sempozyumu, Issue , Vol. ,
pp. , (2011)
14. Taylan Öcalan, Nursu Tunalıoğlu, Oğuz Selbesoğlu, R.Gürsel Hoşbaş,
"Yüksekögretim Sistemindeki Gelismeler ve Harita Mühendisligi Egitimine
Yansımaları: Durum Tespiti ve Gelecek İçin Kestirim", Cumhuriyet Üniversitesi
Geomatik Mühendisligi Bölümü Açılıs Sempozyumu,, Issue , Vol. , pp. , (2011)
15. Taylan Öcalan, Metin Soycan, Nursu Tunalıoğlu, "GPS/GNSS Konum
Belirlemede Yeni Bir Yöntem: Gerçek Zamanlı Hassas Nokta Konumlama (RTPPP: Real-Time Precise Point Positioning) Teknigi", Cumhuriyet Üniversitesi
Geomatik Mühendisligi Bölümü Açılıs Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
16. Acar,U., Bayram, B., Balık Şanlı, F., Oğurlu, M. , "Yüksek Çözünürlüklü Uydu
verileri ve Hava Fotoğraflarından Otomatik Bina Yakalama", 13. Türkiye Harita
Bilimsel Kurultayı, Issue , Vol. , pp. 213-214, (2012)
17. Aykut, N.O., Akpinar, B., "Uluslararası Hidrografik Ölçme Standartlarının
Derinlik Doğruluğu Açısından İncelenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik
Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
18. Akpinar, B., Aykut, N.O., "Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde GNSS Ölçmeleri",
Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu,
2011
19. R.G.Hosbas, T.Ocalan, A.Pirti, E.Ata, O.Selbesoglu, "Tarihi Davutpaşa
Kışlasında Yapısal Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi", 6.
Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2012)
20. Akkaya, D., Başaraner, M., "Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS)", Akademik Bilişim 2012, 1-3 Şubat, Issue , Vol. , pp. , (2012)
21. Çetinkaya, S., Başaraner, M., "Kentsel Alanlarda Lokal Bina Örüntülerinin Elde
Edilmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma", TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kongresi 2011, 31 Ekim - 04 Kasım, Antalya, Issue , Vol. , pp. , (2011)
22. Uluğtekin, N., Başaraner, M., Doğru, A.Ö., Güney, C., "Coğrafi Bilgi Bilimi ve
Kartografya: Uluslararası ve Disiplinlerarası Ortak Araştırma Konuları",
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011, 31 Ekim - 04 Kasım 2011,
Antalya, (2011)
314
23. Ceylan, M.M., Sarıcı, H., Başaraner, M., "İstanbul Tarihi Yarımada İçin Coğrafi
Bilgi Sistemi Tabanlı Turistik Harita Tasarımı", TMMOB Coğrafi Bilgi
Sistemleri Kongresi 2011, 31 Ekim - 04 Kasım, Antalya, Issue , Vol. , pp. , (2011)
24. Başaraner M., Yücel M.A., Özmen Ç., "İstanbul Boğazında Transit Gemilerin
Kullandığı Rotaların Batimetrik Modele Dayalı Mekansal Analizler Yardımıyla
İyileştirilmesi", TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011, 31 Ekim - 04
Kasım 2011, Antalya, Issue , Vol. , pp. , (2011)
25. Akkaya D., Ceylan E., Karahan P.G., Başaraner M., "Yapı Bilgi Modellemesi
(YBM) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Entegrasyonuna Yönelik 3B Modelleme ve
Görselleştirme Uygulaması", TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011, 31
Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya, Issue , Vol. , pp. , (2011)
26. Erdoğan, B., Hekimoğlu, Ş., "Robust Yöntemlerin Yatay Kontrol Ağlarında
Deformasyon Analizine Uygulanması Üzerine Bir Araştırma", Cumhuriyet
Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, (2011)
27. Erdoğan, B., Hekimoğlu, Ş., "Robust Yöntemlerin Yatay Kontrol Ağlarında
Deformasyon Analizine Uygulanması Üzerine Bir Araştırma", Cumhuriyet
Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, (2011)
28. Aydın, C., Atayer, E.S. , "Heterojen Ölçü Gruplarına İlişkin Varyans
Bileşenlerinin Dengeleme Sonrası Kestirimi: GRACE ve GLDAS Zaman Serileri
Örneği (Sözlü Sunum)", Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği
Bölümü Açılış Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
29. Atayer, E.S., Aydın, C., "GRACE Gravite Alanı Çözümlerinden Elde Edilen Yıllık
Değişimlerin Güven Aralığı Kestirimi ve Konumsal Alanda Gösterimi", YTÜ
İnşaat Fakültesi Bilim Şenliği, Issue , Vol. , pp. , (2012)
30. Erenoğlu R.C, Arslan N., Aydın C, "İstasyona Özgü Hataların Belirlenmesi
Üzerine Bir Algoritma Önerisi", Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik
Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
31. Arslan N., Aydın C., Erenoğlu R.C., "İyonosferde Meydana Gelen Değişimlerin
GPS Sinyallerine Etkisi", Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği
Bölümü Açılış Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
Kitap
1. Demir H., Balik Sanli F., Gur M., Goksel C., "Survival and Sustainability
Environmental Concerns in the 21st Century, A Sustainable and Economically
Recycling Real Estate Development Project: A Case Study for Istanbul Park, pp.
315-328, Springer, Berlin, (2011)
2. Demir H., Balik Sanli F., Gur M., Goksel C.,, "Survival and Sustainability
Environmental Concerns in the 21st Century, A Sustainable and Economically
Recycling Real Estate Development Project: A case study for İstanbul, pp. 315328, Springer, NewYork, (2011)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Burak Akpınar, "Yıldız Teknik Üniversitesinin 100. Yılı Etkinlikleri-Panel- YTÜ
nün Türk Haritacılığına Katkıları", Yürütme Kurulu Üyesi, İstanbul, (2011)
2. Fatih Gülgen, "Tarihi ve Güncel Haritalarımız Sergisi", Yürütme Kurulu Üyeliği,
İstanbul, (2011)
3. Fatih Gülgen, "YTÜ'nün Türk Haritacılığına Katkıları Paneli", Yürütme Kurulu
Üyeliği, İstanbul, (2011)
315
4. Türkay Gökgöz, "15th ICA / EuroSDR Generalisation Workshop", Member of
Local Organization Committee, İstanbul, (2012)
5. Mehmet Gür, "HKMO 5. Dönem Taşınmaz Değerleme Komisyonu", Üye, Ankara,
(2012)
6. Mehmet Gür, "Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme Ve Kadastro
Sempozyumu", STBK ve Bilim Kurulu Üye, Ankara, (2012)
7. Mehmet Gür, "Kentsel Dönüşüm ve Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme
Konularında Değerleme İşleri", Fiyat Komisyonu Üye, Ankara, (2012)
8. Alper Şen, "Hidrografik Genelleştirmede Seçme/Eleme İşlemi için Yapay Sinir
Ağı Yöntemlerinin Uygulanabilirliği, Şen,A. ve Gökgöz, T., YTÜ İnşaat Fakültesi
Bilim Şenliği", Sözlü sunum, İstanbul, (2012)
9. Alper Şen, "Clustering Approaches For Hydrographic Generalization, Şen, A. ve
Gökgöz, T., GIS Ostrava 2012", Sözlü sunum, Çek Cumhuriyeti - Ostrava, (2012)
10. D. Uğur Şanlı, "Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu", Bilim Kurulu Üyesi,
Afyon, (2012)
11. D. Uğur Şanlı, "TUJK 2012 Zonguldak Çalıştayı", Düzenleme kurulu üyesi,
Zonguldak, (2012)
12. Melih Başaraner, "İstanbul Boğazında Gemi Trafiğinin Mekansal Analizler
Yardımıyla İyileştirilmesi", Dünya CBS Günü (Davetli Konuşmacı), İstanbul,
(2011)
13. Melih Başaraner, "15th ICA/EuroSDR Workshop on Generalisation", Lokal
Düzenleme Kurulu Üyeliği, İstanbul, (2012)
14. Melih Başaraner, "Genç Kuşak Haritacıların Yüzyıla Bakışı", YTÜ 100. Yıl
Etkinlikleri - YTÜ nün Türk Haritacılığına Katkıları Paneli (Davetli Konuşmacı),
İstanbul, (2011)
15. Cüneyt Aydın, "TUJK 2012 Türkiye Ulusal Yükseklik Sistemi\'nin
Modernizasyonu", Düzenleme Kurulu Üyesi, Zonguldak, (2012)
16. Halil Erkaya, "6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu", Yürütme Kurulu
eş Başkanı, Afyonkarahisar, (2012)
Hakemlik
1. Bülent Bayram, "Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and
Remote, (Tamamlandı)
2. D. Uğur Şanlı, "Natural Hazards, (Tamamlandı)
3. Atınç PIRTI, "Official Referee of Croatian Journal of Forest Engineering, (Devam
Ediyor)
4. Türkay Gökgöz, "International Journal of Geographical Information Science,
(Tamamlandı)
5. Füsun Balık Şanlı, "IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth
Observations and Remote Sensing -Radar, (Tamamlandı)
6. Füsun Balık Şanlı, "IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth
Observations and Remote Sensing - SAR, Interferometry ,Urban Area, Spectral
Analysis, (Tamamlandı)
7. D. Uğur Şanlı, "Natural Hazards and Earth System Sciences, (Tamamlandı)
8. D. Uğur Şanlı, "Journal of Geodetic Science, (Tamamlandı)
9. D. Uğur Şanlı, "Journal of Geodesy and Geoinformation, (Tamamlandı)
10. Melih Başaraner, "International Journal of Geographical Information Science
(SCI), (Tamamlandı)
11. Cüneyt Aydın, "Outlier Separability Analysis with Multiple Alternative
Hypothesis Test (Journal of Geodesy), (Devam Ediyor)
316
12. Cüneyt Aydın, "Weighted total least squares adjustment of condition equations
with parameters (Journal of Surveying Engineering), (Devam Ediyor)
13. Cüneyt Aydın, "A new-median-approach to define configuration weakness of
deformation networks (Journal of Surveying Engineering), (Tamamlandı)
14. Cüneyt Aydın, "Iterative Reweighted Total Least Squares: A robust estimation in
errors-in-variables models (Journal of Surveying Engineering), (Tamamlandı)
15. Cüneyt Aydın, "Deformation Analyses of the Network Structure Measured by
Global Navigation Satellite Systems with a Selection of Cofactors (Studia
Geophysica&Geodaetica), (Tamamlandı)
16. Bülent Bayram, "Ocean & Coastal Management, (Tamamlandı)
17. Bülent Bayram, "Optics and Lasers in Engineering, (Tamamlandı)
18. Bülent Bayram, "Harita Teknolojleri Dergisi, (Tamamlandı)
19. Bülent Bayram, "Politeknik Dergisi, (Tamamlandı)
20. Hülya Demir, "HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi
Hakemliği, (Devam Ediyor)
21. D. Uğur Şanlı, "Harita Dergisi, (Tamamlandı)
22. Bülent Bayram, "Uzal CBS 2012, (Tamamlandı)
23. Bülent Bayram, "Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış
Sempozyumu, (Tamamlandı)
24. D. Uğur Şanlı, "Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, (Tamamlandı)
Diğer
1. Kamu Ölçmeleri ABD öğretim üyeleri, "Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi 14
Pafta 1077 Parsel Nolu Taşınmazın İmar Durumu v e Taşınmazda Yapılan Kısmi
Kamulaştırma İşlemlerine İlişkin Teknik Rapor", İnşaat Fakültesi Dekanlığı,
İstanbul, (2012)
9.1.6.3.İnşaat Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Yüzer N., Akbaş B., Kızılkanat AB., "Predicting the High Temperature Effect on
Mortar Compressive Strength by Neural Network", Computers and Concrete ,
Issue 5, Vol. 8, pp. 491-510, (2011)
2. Aydemir C., Kırçıl M.S., Hancıoğlu B., Zorbozan M., "Betonarme Kolonların
Hasar Sınır Eğriliklerinin Belirlenmesi", Teknik Dergi, Issue 4, Vol. 22, pp. 56135642, (2011)
3. Çetin D., Şimşek M., "Free Vibration of an Axially Functionally Graded Pile with
Pinned Ends Embedded in Winkler-Pasternak Elastic Medium", Structural
Engineering and Mechanics, Issue 4, Vol. 40, pp. 583-594, (2011)
4. Şimşek M, Kocatürk T, Akbaş Ş.D., "Dynamic Behavior of an Axially Functionally
Graded Beam under Action of a Moving Harmonic", Composite Structures, Issue
8, Vol. 94, pp. 2358-2364, (2012)
5. Şimşek M, Cansız S., "Dynamics of Elastically Connected Double-Functionally
Graded Beam Systems with Different Boundary Conditions under Action of a
Moving Harmonic Load", Composite Structures, Issue , Vol. 94, pp. 2861-1878,
(2012)
6. Şimşek M, "Nonlocal Effects in the Free Longitudinal Vibration of Axially
Functionally Graded Tapered Nanorods ", Computational Materials Science,
Issue , Vol. 61, pp. 257-265, (2012)
317
7. Berna Ayat, Yalcın Yuksel, Burak Aydogan, Mehmet Ozturk, "3D Numerical
Modeling of Stratified Flows: Case Study of the Bosphorus Strait", Journal of
Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Issue 5, Vol. 138, pp. 406-419,
(2012)
8. Akgüner C., Kirkit M., "Kayaya Soketli Kazıkların Yükleme Deneyi ve Ampirik
Yöntemlerle Belirlenen Kapasitelerinin Karşılaştırılması", Teknik Dergi, Issue 4,
Vol. 22, pp. 5713-5723, (2011)
9. Akgüner C., Kirkit M., "Axial Bearing Capacity of Socketed Single Cast-in-Place
Piles", Soils and Foundations, Issue 1, Vol. 52, pp. 59-68, (2012)
10. Kılı H., "Experimental Investigations of Backfill Conditions on the Performance
of High-Density Polyethelene Pipes", Experimental Techniques, Issue 36, Vol. 1,
pp. 40-49, (2012)
11. İlhan N., "The critical speed of a moving time-harmonic load acting on", Applied
Mathematical Modelling, Issue 8, Vol. 36, pp. 3663-3672, (2012)
12. Nihat Kabay, Fevziye AKÖZ, "Effect Of Prewetting Methods On Some Fresh And
Hardened Properties Of Concrete With Pumice Aggregate ", Cement and Concrete
Composites, Issue 4, Vol. 34, pp. 503-507, (2012)
13. Mehmet Öztürk, Berna Ayat, Burak Aydoğan, Yalçın Yüksel, "3D Numerical
Modeling of Stratified Flows: Case Study of the Bosphorus Strait", J. Waterway,
Port, Coastal, Ocean Eng, Issue 5, Vol. 138, pp. 406-419, (2012)
14. Koçak, A., Yıldırım, M. K.,, "Effects on Infill Wall Ratio on the Period of
Reinforced Concrete Framed Buildings", Journal of Advances in Structural
Engineering, Issue 5, Vol. 14, pp. 731-743, (2011)
15. Fethullah Canpolat, Naik, T.R., Kraus, R.N., Ramme, B.W.,, "Effects of Fly Ash
and Foundry Sand on Performance of Architectural Precast Concrete", ASCE
Journal of Materials in Civil Engineering , Issue 7, Vol. 24, pp. 851-859, (2012)
16. Fethullah Canpolat, Naik, T.R., Kumar, R., ., Ramme, B.W.,, "Development of
High-Strength, Economical Self-Consolidating Concrete", Construction and
Building Materials, Issue , Vol. 30, pp. 463-469, (2012)
17. kubilay cihan, Yalçın Yüksel, "Tek Tabakalı Dalgakıranların Sismik Davranışı",
İMO Teknik Dergi, Issue 4, Vol. 22, pp. 5643-5658, (2011)
18. kubilay cihan, Yalçın Yüksel, Mehmet Berilgen, Esin Çevik, "Behavior of
homogenous rubble mound breakwaters materials under cyclic loads", Soil
Dynamics and Earthquake Engineering, Issue 1, Vol. 34, pp. 1-10, (2012)
19. Köksal, HO., Doran, B., "Stress-strain model of rectangular/square concrete
columns confined with FRP sheets", Proceedings of ICE-Structures and Buildings
, Issue 6, Vol. 164, pp. 391-408, (2011)
20. Sayım, İ., Akbaş, B., Doran, B., "Monitoring Roof Displacements with GPS in a
Long Period Structure", İMO Teknik Dergi, Issue 3, Vol. 23, pp. 6017-6036, (2012)
21. Şahin A., "A New Algorithm for Geometrical Design of Asymmetric Tall Buildings
against Seismic Torsional Behavior", The Structural Design of Tall and Special
Buildings, Issue 9, Vol. 21, pp. 642-668, (2012)
22. Kocatürk T, Akbaş Ş. D., "Post-buckling analysis of Timoshenko beams with
various boundary conditions under non-uniform thermal loading", Structural
Engineering and Mechanics, Issue 3, Vol. 40, pp. 347-371, (2011)
23. Kocatürk T, Akbaş Ş. D., "Post-buckling analysis of Timoshenko beams made of
functionally graded material under thermal loading", Structural Engineering and
Mechanics, Issue 6, Vol. 41, pp. 775-789, (2012)
24. Akbarov S.D., Yahnioglu N. and Tekin A., "Local Buckling Delamination of a
Rectangular Sandwich Plate Containing Interface Embedded Rectangular Cracks
318
and Made From Elastic and Viscoelastic Materials", CMC: Computers, Materials
& Continua, Issue 1, Vol. 29, pp. 41-74, (2012)
25. Coşkun İ., Engin H., Özmutlu A., "Dynamic stress and displacement in an elastic
half-space with a cylindrical cavity", Shock and Vibration, Issue 6, Vol. 18, pp.
827-838, (2011)
26. Arslan G., "Diagonal Tension Failure of RC Beams without Stirrups", Journal of
Civil Engineering and Management, Issue 2, Vol. 18, pp. 217-226, (2012)
27. Agaccioglu H., Emiroglu M. E., Kaya N., "Discharge coefficient of side weirs in
curved channels ", Proceedıngs Of The Instıtutıon Of Cıvıl Engıneers-Water
Management , Issue 6, Vol. 165, pp. 339-352, (2012)
28. Murat Cobaner, Recep Yurtal, Ahmet Dogan, Louis H. Motz, "Three dimensional
simulation of seawater intrusion in coastal aquifers: A case study in the Goksu
Deltaic Plain", Journal of Hydrology, Issue 464, Vol. 464, pp. 262-280, (2012)
29. Hakan A. Nefeslioglu, Candan Gokceoglu, Harun Sonmez, Tolga Gorum,
"Medium-scale hazard mapping for shallow landslide initiation: the Buyukkoy
catchment area (Cayeli, Rize, Turkey)", Landslides, Issue 4, Vol. 8, pp. 459-483,
(2011)
30. Tolga Gorum, Xuanmei Fan, Cees J van Westen, Run Qiu Huang, Qiang Xu,
Chuan Tang, Gonghui Wang, "Distribution pattern of earthquake-induced
landslides triggered by the 12 May 2008 Wenchuan earthquake", Geomorphology,
Issue 3, Vol. 133, pp. 152-167, (2011)
31. Oliver Korup, Tolga Gorum, Yuichi Hayakawa, "Without power? Landslide
inventories in the face of climate change", Earth Surface Processes and
Landforms, Issue , Vol. 37, pp. 92-99, (2012)
32. Erkan Gokasan, Tolga Gorum, Huseyin Tur, Fatmagul Batuk, "Morpho-tectonic
evolution of the Çanakkale Basin (NW Anatolia): evidence for a recent tectonic
inversion from transpression to transtension", Geo-Marine Letters, Issue , Vol.
32, pp. 227-239, (2012)
33. Xuanmei Fan, Cees J van Westen, Qiang Xu, Tolga Gorum, Dai Fuchu, "Analysis
of landslide dams induced by the 2008 Wenchuan earthquake", Journal of Asian
Earth Sciences, Issue , Vol. 57, pp. 25-37, (2012)
34. Akbarov S.D., Yahnioglu N., Karatas E.E., "3D Fem Analysis of the Buckling
Delamination of a Rectangular Viscoelastic Composite Plate with an Embedded
Rectangular Crack Under Two-Axial Compression", CMC: Computers, Materials
and Continua, Issue 1, Vol. 30, pp. 1-18, (2012)
35. Mustafa Zorbozan, Cem Aydemır, Murat Serdar Kırçıl, Baykal Hancıoglu,
"Betonarme Kolonların Hasar Sınır Eğriliklerinin Belirlenmesi", İMO Teknik
Dergi, Issue 4, Vol. 22, pp. 5613-5642, (2011)
36. Aydemir C., Zorbozan M.,, "Betonarme Kolonların Eğilme Momenti
Kapasitesindeki Değişkenliklerin Saptanması", İMO Teknik Dergi, Issue 2, Vol.
23, pp. 5903-5930, (2012)
37. Mustafa Zorbozan, Cem Aydemır, "Uncertainty Analysis of Flexural Overstrength
Ratio", Journal Of Structural Engıneerıng, Issue 8, Vol. 138, pp. 1042-1053,
(2012)
38. Yuksel, Y. Cihan, K., Berilgen, M., Ozkan Cevik, E, "The Cyclic Responses of a
Homogenous Rubble Mound Breakwater", Journal of Earth Quake and Soil
Dynamics, Issue 0, Vol. 34, pp. 1-10, (2012)
39. Yüksel, A., Cihan, K., Yüksel, Y., "Propeller Induced Scour Around The Pile Type
Berth Structures", Journal of Maritime Engineering, Issue 2, Vol. 165, pp. 81-92,
(2012)
319
40. Öztürk, M., Aydogan, B., Ayat, B., Yuksel, Y., "3D Numerical Modeling Of
Stratified Flows - Case Study Of The Bosphorus Strait", Journal of Waterway,
Coastal, Harbour and Ocean Engr., ASCE, Issue 5, Vol. 138, pp. 406-419, (2012)
41. Cihan, K., Yüksel, Y., Berilgen, M., Cevik, E., "Behavior Of Homogenous Rubble
Mound Breakwaters Materials Under Cyclic Loads", Journal of Erthquake and
Soil Dynamics, Issue 2, Vol. 34, pp. 1-10, (2012)
42. ARİ Güner, A., Yüksel, Y., Cevik, E., "Longshore Sediment Transport—Field
Data and Estimations Using Neural Networks, Numerical Models, and Empirical
Models", Journal of Coastal Research, Issue 3, Vol. 165, pp. 1134-1154, (2012)
43. Özhendekci, N., Özhendekci, D., "Rapid Seismic Vulnerability Assessment of
Low- to Mid-Rise Reinforced Concrete Buildings Using Bingöl`s Regional Data",
Earthquake Spectra, Issue 3, Vol. 28, pp. 1165-1187, (2012)
44. Özhendekci, D., Özhendekci, N., "Seismic Performance Of Steel Special Moment
Resisting Frames With Different Span Arrangements", Journal of Constructional
Steel Research, Issue , Vol. 72, pp. 51-60, (2012)
45. Barış Sevim, Ahmet Can Altunışık, Alemdar Bayraktar, "Experimental
evaluation of crack effects on the dynamic characteristics of a prototype arch dam
using ambient vibration tests", Computers and Concrete, Issue 3, Vol. 10, pp. 277294, (2012)
46. Barış Sevim, Murat Günaydın, Süleyman Adanur, Ahmet Can Altunışık,
"Construction stage analysis of fatih sultan mehmet suspension bridge",
Structural Engineering and Mechanics, Issue 4, Vol. 42, pp. 489-505, (2012)
47. Barış Sevim, Ahmet Can Altunışık, Alemdar Bayraktar, Mehmet Akköse,
Süleyman Adanur, "Estimation of Elasticity Modulus of a Prototype Arch Dam
Using Experimental Methods", Journal Of Materıals In Cıvıl Engıneerıng, Issue ,
Vol. , pp. , (2012)
48. Barış Sevim, Sezer Atamtürktür, "Seismic Performance Assessment of Masonry
Tile Domes through Non-linear Finite Element Analysis", Journal of Performance
of Constructed Facilities, Issue , Vol. , pp. , (2011)
49. Barış Sevim, "Nonlinear earthquake behaviour of highway tunnels", Nat.
Hazards Earth Syst. Sci, Issue , Vol. , pp. , (2011)
50. Barış Sevim, Murat Günaydın, Süleyman Adanur, Ahmet Can Altunışık,
"Construction stage analysis of Humber Suspension Bridge", Applied
Mathematical Modelling, Issue , Vol. , pp. , (2012)
51. Sahin, C., I. Safak, A. Sheremet, and A. J. Mehta, "Observations on cohesive bed
reworking by waves: Atchafalaya Shelf, Louisiana", Journal of Geophysical
Research, Issue 0, Vol. 117, pp. , (2012)
52. mehmet öztürk, berna ayat, burak aydoğan, yalçın yüksel, "3D Numerical
Modeling of Stratified Flow-Case Study of the Bosphorus Starit", Journal of
Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Issue 5, Vol. 138, pp. 406-419,
(2012)
53. Arı Güner, H. A., Yüksel, Y. and Özkan Çevik, E, "Longshore Sediment
Transport—Field Data and Estimations Using Neural Networks, Numerical
Model, and Empirical Models", Journal of Coastal Research, Issue 0, Vol. 0, pp.
dd, (2011)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Canpolat F., "Sulfate Resistance of Mortars Containing Silica Fume and
Pozzolan", Proceedings of ICE-Construction Materials, Issue 2, Vol. 165, pp. 6572, (2012)
320
2. Yurt, M., Atabay, Ş., "A WEB Based Study Case for Construction Management
and Control", NWSA-Engineering Science, Issue 2, Vol. 7, pp. 459-469, (2012)
Ulusal Hakemli Dergi
1. Jafarov O., Koksal HO., Doran B., "Donatısız yığma duvarların sonlu eleman
analizinde elastoplastik yaklaşım", YTÜ-Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri
Dergisi, Issue 2, Vol. 30, pp. 133-143, (2012)
2. Selçuk, M.E., Özaydın K., Berilgen, M., "Sıvılaşabilen Tabakalar Üzerinde İnşa
Edilen Dalgakıranların Depremler Sırasındaki Davranışı", Sigma Mühendislik ve
Fen Bilimleri Dergisi, Issue 2, Vol. 30, pp. 235-252, (2012)
3. Murat Ergenekon Selçuk, Kutay Özaydın, Doç.Mehmet Berilgen, "Sıvılaşabilen
Tabakalar Üzerinde İnşa Edilen Dalgakıranların Depremler Sırasındaki
Davranışı", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Issue 30, Vol. 2, pp. 235252, (2012)
Ulusal Dergi
1. Kabay N., Kızılkanat A.B., Yüzer N., "Farklı Tür Agrega İçeren Betonların
Termo-Fiziksel Özellikleri", Cement Türk, Issue 21, Vol. 0, pp. 56-61, (2012)
2. Atabay, İ., Atabay, Ş., "Kentsel Dönüşüm Politikaları", TBB İller ve Belediyeler
Dergisi, Nisan Sayısı, Issue 768, Vol. , pp. 20-25, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Yardım, M. S., Balcı, U., "Bitümlü Sıcak Karışım Yol Kaplamalarında Belirli Bir
Asfalt Muhtevası İçin Sönmüş Kireç Katkısı Miktarının Marshall Stabilitesine
Etkisi / The Effect Of Hydrated Lime On The Marshall Stability For A Specific
Amount Of Asphalt Content In The Hot Mix Asphal", 9. Uluslar arası Kırılma
Konferansı / 9th International Fracture Conference, Issue , Vol. 1, pp. 571-580,
(2011)
2. Ataman Ş., Berilgen, S.S,Akgüner, C., Berilgen M.M, "Investigation Of Soil
Behavior In Construction Of Rammed Aggregate Piers", 3rd International
Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering, 28-30 June 2012, Issue 1, Vol. 1, pp. 539-546, (2012)
3. Şimşek, M., Kocatürk, T., Akbaş, Ş.D., "Static bending of a functionally graded
microscale Timoshenko beam based on the modified couple stress theory", 1st.
Mechanics of Nano, Micro and Macro Composite Structures, Torino-İtalya, Issue ,
Vol. , pp. , (2012)
4. Ataman, Ş., Berilgen, S. A., Akgüner, C., Berilgen, M. M., "Investigation of soil
behavior in construction of rammed aggregate piers", Third International
Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering, Issue , Vol. 1, pp. 539-546, (2012)
5. Işık, Z., Aladağ, H., Akkaya, D., "Integrating Sustainable Key Performance
Indicators in Construction Company and Project Success", 2nd Annual
International Conference on Construction - Athens, Issue 1, Vol. 1, pp. 182, (2012)
6. Işık, Z., Aladağ, H., Akkaya, D., "Sustainable Key Performance Indicators for the
Construction Industry,", 10th International Congress Advances in Civil
Engineering, Issue 1, Vol. 1, pp. 1, (2012)
321
7. Akınay, E., Kılıç, H., "Investigating parameters affecting buried fkexible pipe
behavior", 3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering, Issue 1, Vol. 1, pp. 865-872, (2012)
8. Akbarov S., İlhan N., "Resonance type behavior of a system consisting of a piezoelectric covering layer and orthotropic half-plane under the action of a moving
load", 9. International Fracture Conference, Issue 1, Vol. 1, pp. 1-8, (2011)
9. Surkay Akbarov, Nihat Ilhan, "Dynamics of the system consisting of imperfectlycontacted orthotropic covering layer and orthotropic half-plane under action of a
moving load", ICCES 2012, Issue 1, Vol. 1, pp. 59, (2012)
10. Surkay Akbarov, Nihat İlhan , "Time-Harmonic Lambs Problem for the System
Consisting of an Imperfectly-Contacted Orthotropic Covering Layer and
Orthotropic Half-Plane", Mechanics of Composite Materials 2012, Issue 1, Vol. 1,
pp. 23, (2012)
11. Yalçın Yüksel, Esin Çevik, Burak Aydoğan, Burak Kızılöz and Erhan Şentürk,
"Sea Wall-Beach Profile Interaction on Run-Up Zone", Isope 2012 Rodos, Issue ,
Vol. 3, pp. 1364-1368, (2012)
12. Işık, Z., Aladağ, H., Akkaya, D., "Integrating Sustainable Key Performance
Indicators in Construction Company and Project Success", 2nd Annual
International Conference on Construction, Issue , Vol. , pp. , (2012)
13. Yıldırım, M., , "Geoteknik Mühendisliğinde Jeolojik Sorunlar", 65 Years Mahir
Vardar- Geomechanics, Tunneling and Design of Rock Structures- Special
Sessions, Issue 1, Vol. 1, pp. 371-392, (2012)
14. Işık,Z., Aladağ, H., Akkaya, D., "Integrating Sustainable Key Performance
Indicators in Construction Company and Project Success", 2nd Annual
International Conference on Construction, Athens, Issue , Vol. , pp. , (2012)
15. Cihan, K., Yüksel, Y., "Deformation of Tetrapod Units under Cyclic Loading",
ISOPE 2012, Issue , Vol. , pp. 1324-1327, (2012)
16. Celikoğlu, Y., Cihan, K., Şahin, E., Yüksel Y., "Propeller Jet Flow Around a Pile
Type Structure", Pıanc-Copedec VIII, Issue , Vol. , pp. 1573-1580, (2012)
17. Karakuş H., Ergin, A., Güler I., Cihan K., Yuksel Y., "Dynamic Response of Block
Type Quay Wall", Pıanc-Copedec VIII, Issue , Vol. , pp. 1561-1572, (2012)
18. Siyahi B., Akbaş B., Fahjan Y., Doran B., Unutmaz B., "Performance Based
Desıgn of a Pıle-Wharf Structure Subjected to Eartquake Excıtatıon in Turkey",
Second International Conference on Performance-Based Design in Earthquake
Geotechnical Engineering , Issue 1, Vol. 1, pp. 1-10, (2012)
19. Doran, B., Yüksel Y., Çakır, C., Korkmaz, Ş., Seçkin, A., Köroğlu, M., "NonLinear Static Analysis of Vertical/Batter Pile-Wharf Structures", The 22nd
International Offshore (Ocean) and Polar Engineering Conference, Issue 3, Vol. 1,
pp. 1237-1242, (2012)
20. Köksal, HO., Jafarov, O., Doran, B., Karakoç, C., "Modeling of the shear behavior
of unreinforced and strengthened masonry walls", 15WCEE, Issue 1, Vol. 1, pp. 18, (2012)
21. Fahjan, Y., Doran, B., Akbaş, B., Kubin, J. , "Pushover Analysis for Performance
Based-Seismic Design of RC Frames with Shear Walls", 15WCEE, Issue 1, Vol. 1,
pp. 1-8, (2012)
22. Borekci, M. , Altun, M. , Arslan, G., "The Performance Assessment of a MultiSpan Box Girder RC Bridge with and without Seismic Isolation", The Eleventh
International Conference on Computational Structures Technology 2012 (CST
2012), Issue , Vol. , pp. 297, (2012)
322
23. Akbarov, S. D., Yahnioglu N., Tekin A., "Buckling Delamination of Rectangular
Viscoelastic Sandwich Plates Containing Inner Cracks", 9th International
Fracture Conference, Issue , Vol. , pp. 45-55, (2011)
24. Akbarov, S.D., Yahnioglu N. and Tekin A., "Buckling delamination of a
rectangular viscoelastic sandwich plate with interface embedded cracks under
two-axial compression", International Conference on Computational and
Experimental Engineering Sciences, Issue , Vol. , pp. , (2012)
25. Akbarov, S.D., Yahnioglu N. and Tekin A., "Buckling delamination of a
rectangular sandwich plate containing inner cracks under bi-axial loading", 17th
International Conference Mechanics of Composite Materials, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
26. Borekci M., Altun M., Arslan G. , "The Performance Assessment of a Multi-Span,
Box Girder Reinforced Concrete Bridge with and without Seismic Isolation",
Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational
Structures Technology, Issue , Vol. , pp. , (2012)
27. Demirer A.E., Arslan G. , "Finite Element Analyses of Reinforced Concrete Beams
Strengthened using CFRP", Proceedings of the Eleventh International Conference
on Computational Structures Technology, Issue , Vol. , pp. , (2012)
28. Varol F.A., Dilek Y., Ağaçcıoğlu H., Berilgen M., "Local scour around the sideweir on cohesive bed material", HYDRO 2011-Practical Solutions for Sustainable
Future, İnternational Conference and Exhibition-Çek Cumhuriyeti, Issue , Vol. 1,
pp. CD, (2011)
29. B2. Selçuk,M.E., Özaydın, K., and Berilgen, M., "A Model Study on Earthquake
Behaviour of Breakwaters", 3rd International Conference on New Developments
in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering,, Issue 1, Vol. 1, pp. 355-360,
(2012)
30. Atabay, İ., Atabay, Ş., "Kentsel Dönüşüme Yönelik Son Yasal Düzenlemelerin
İrdelenmesi ve Kentsel Dönüşüm Faaliyetlerine Etkilerinin Değerlendirilmesi",
Restructuring of Cities Symposium, Urban Regeneration 2012, ITU Ayazaga
Campus Suleyman Demirel Cultural Center, 26-29 September, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
31. Varol F.A., Dilek Y., Ağaçcıoğlu H. ve Berilgen M, "Local scour around the sideweir on cohesive bed material", HYDRO 2011-Practical Solutions for Sustainable
Future, International Conference and Exhibition, Issue 0, Vol. 0, pp. -, (2011)
32. Selçuk,M.E., Özaydın, K., and Berilgen, M., , "A Model Study on Earthquake
Behaviour of Breakwaters", 3rd International Conf. On New Developments in
Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Issue 0, Vol. 1, pp. 355-360, (2012)
33. Ataman, Ş. Berilgen, S.A., Akgüner, C., and Berilgen, M.M. , "Investigation of
Soil Behaviour Rammed Aggregate Piers", 3rd International Conf. On New
Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Near East
University, Nicosia, Issue 0, Vol. 1, pp. 539-546, (2012)
34. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N., Karatas, E.E., "3d Fem Analysıs Of The Bucklıng
Delamınatıon Of A Rectangular Plate Wıth An Inner Rectangular Crack Under
Bı-Axıal Compressıve Force", Mechanics of Composite Materials, Issue , Vol. , pp.
, (2012)
35. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N., Karatas, E.E., "3D Fem Analysis of the Buckling
Delamination of a Rectangular Viscoelastic Composite Plate with an Embedded
Rectangular Crack Under Two-Axial Compression", International Conference on
Computational & Experimental Engineering and Sciences, ICCES'12, (2012)
36. Celikoğlu, Y., Cihan, K., Şahin, E., Yüksel, Y, , "Propeller Jet Flow Around A Pıle
Type Structure", COPEDEC,2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
323
37. Yuksel, Y., Kayhan, S., Celikoglu, Y., Cihan, K, "Open Type Quay Structures
Under Propeller Jets", ICCE 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
38. Yüksel, Y., Çevik, E., Aydoğan, B., Şentürk, E, Kızılöz, B., "Beach Profıle
Interactıon On Run-Up Zone", ISOPE2012 Ocean and Polar Engineering
Conference, Issue 0, Vol. 3, pp. 00-00, (2012)
39. Selçuk, M.E., Ozaydın, K., Berilgen, M., "A Model Study on Earthquake
Behaviour of Breakwaters ", 3rd International Conference on New Developments
in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 28-30 June 2012, Near East
University, Nicosia, North Cyprus , Issue 1, Vol. 1, pp. 355-361, (2012)
40. Sahin, C., Safak I, Sheremet A., "Coupled wave-bed dynamics, Atchafalaya Shelf,
Louisiana", 22nd International Ocean and Polar Engineering (ISOPE)
Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
41. Sahin, C., Safak I, Sheremet A., "Coupled wave-bed dynamics, Atchafalaya Shelf,
Louisiana", 33rd International Conference on Coastal Engineering (ICCE), (2012)
42. Sahin, C., Sheremet A, Hsu T.-J., Safak I., "Investigation of wave-seafloor
interaction, Atchafalaya Shelf, Louisiana,", AGU Ocean Sciences Meeting, (2012)
43. Sahin, C., I. Safak, A. Sheremet, and J.M. Kaihatu, "Coupled wave-bed dynamics,
Atchafalaya Shelf, Louisiana", Waves 2011: 12th International Workshop on
Wave Hindcasting and Forecasting, and 3rd Coastal Hazards Symposium, (2011)
44. Kaihatu J., Tahvildari N., Sahin C., Sheremet A., "Verification of Wave-Mud
Interaction Models with Field Data", Waves 2011: 12th International Workshop
on Wave Hindcasting and Forecasting, and 3rd Coastal Hazards Symposium,
(2011)
45. Ari Güner, H.A., Yüksel, Y., Özkan Çevik E., "Determination of Longshore
Sediment Transport With a Numerical Model: A Case Study", 22nd International
Offshore and Polar Engineering Conference, Issue , Vol. 3, pp. 1440-1444, (2012)
Ulusal Bildiri
1. Biricik, H., Yüzer, N., Aköz, F., Çınar, Z., Kızılkanat, A. B., Gürkan, Y.Y., "Pirinç
Kabuğu Katkılı Betonun Yüksek Sıcaklık Performansı", 8. Ulusal Beton
Kongresi, Issue , Vol. , pp. 43-54, (2011)
2. Yüzer, N., Ulukaya, S., Yoruç, A.B.H., "Tarihi Yapılarda Özgün Malzeme
Özelliklerinin Belirlenmesi Üsküdarda Apsidal Yapı Kalıntısı Örneği", Tarihi
Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu (Taykon 2011), Issue , Vol. , pp. 500509, (2011)
3. Tanrıverdi, S. C., Gürsoy, M., "Karayolu Olarak Düşük Kapasite ile İşleyen
Yanyolların Demiryoluna Dönüştürülmesi ve Bölgesel Bir Uygulama Üzerinde
İncelemesi", 2. Toplu Ulaşım Haftası, Transist 2011, 4. Ulaşım Sempozyumu ve
Sergisi,, Issue , Vol. 1, pp. 487-497, (2011)
4. Çakır, Ö., Tüfekçi, M.M., "Geri Kazanılmış Agregaların Beton Üretiminde
Yeniden Kullanılabilirliğinin Araştırılması", 8. Ulusal Beton Kongresi, pp. 483494, (2011)
5. Berilgen, S.S, Namal H.E., Akgüner, C., , "Yumuşak Killi Zeminlerde Geotekstil
Sargili Taş Kolonlarla Zemin İyileştirilmesinin Laboratuar Model Deneyleriyle
Araştırılması", 5. Ulusal Geosentetikler Konferansı, Issue 1, Vol. 1, pp. 177-188,
(2012)
6. Kocatürk, T., İlhan, N., Şimşek, M., "Karaali Çavuş (Sofu Karaali) Cami'nin
Restorasyonu Çalışmalarının Taşıyıcı Sistem Açısından Değerlendirilmesi",
Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu/Taykon 2011, İstanbul, , (2011)
324
7. Yüksel, Y., Çelikoğlu, Y., Kayhan, S., Cihan, K., Ayat, B., "Açık Tipten
Rıhtımlarda Etkili Gemi Pervane Jetlerinin Hidrodinamiği", 7. Kıyı Mühendisliği
Sempozyumu, Issue , Vol. 1, pp. 107-118, (2011)
8. Ayat, B., Yüksel, Y., "İstanbul Boğazı Su Kalitesinin Sayısal Modellenmesi", 7.
Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Issue , Vol. 1, pp. 305-314, (2011)
9. Aydoğan, B., Ayat, B., Çevik, E., "Yapay Sinir Ağları ile Akıntı Profilinin
Modellenmesi", 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Vol. 1, pp. 403-410, (2011)
10. Biricik, H., Yüzer, N., Aköz, F., Çınar, Z., Kızılkanat A.B., "Pirinç Kabuğu Katkılı
Betonun Yüksek Sıcaklık Performansı", 8. Ulusal Beton Kongresi, pp. 43-54,
(2011)
11. Uğuryol, M., Akgüner, C., "Kerpiç Toprağının Koruma Amaçlı Karakterizasyonu:
Kültepe Örneği", Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu, pp. 463-474,
(2011)
12. Dadaloğlu, S., Akgüner, C., Kirkit, M., "Derin Kazılarda Nümerik Yöntemlerin
Karşılaştırılması: Bir Vaka Analizi", Prof. İsmet Ordemir'i Anma Toplantısı ve 6.
ODTÜ Geoteknik Mühendisliği Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. 43-55, (2011)
13. Yıldırım M., Akgüner C., Tonaroglu M., Selçuk, M.E., "Türkiyede Rüzgar Türbini
Uygulamaları", TMMOB Adana İnş. Müh. Odası, 4. Geoteknik Sempozyumu,
Issue , Vol. , pp. 71-83, (2011)
14. Berilgen, S. A., Namal, H. E., Akgüner, C., "Yumuşak Killi Zeminlerde Taş
Kolonlarla
Zemin
İyileştirilmesinin
Laboratuar
Model
Deneyleriyle
Araştırılması", Beşinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, Issue , Vol. 1, pp. 177188, (2012)
15. Cengiz, I., Işık, Z., "Proje Başarısında Karlılığı Arttırma Yöntemi Olarak
Sözleşme Yönetimi Stratejileri", 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Issue 1,
Vol. 1, pp. 57, (2012)
16. Tasdemir, C., Aladag, H., Işık, Z., "Libya'da Arap Baharı Sürecinde Türk İnşaat
Şirketlerinin Stratejik Konumlanmaları", 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi,
Issue 1, Vol. 1, pp. 166, (2012)
17. Tüfekçi M.M., ÇAKIR Ö., "Geri Kazanılmış Agregaların Beton Üretiminde
Yeniden Kullanılabilirliğinin Araştırılması", 8. Ulusal Beton Kongresi, Issue ,
Vol. , pp. 483-494, (2011)
18. Kocatürk T., Şimşek M., İlhan N., "Karaali Çavuş (Sofu Karaali) Camiinin
Restorasyonu Çalışmalarının Taşıyıcı Sistem Açısından Değerlendirilmesi",
Taykon 2011, Issue , Vol. , pp. , (2011)
19. Dadaloğlu, S. , Akgüner, C. , Kirkit, M. , "Derin Kazılarda Nümerik Yöntemlerin
Karşılaştırılması - Bir Vaka Analizi", Prof. İsmet Ordemir'i Anma Toplantısı ve 6.
ODTÜ Geoteknik Mühendisliği Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. 43-55, (2011)
20. Kabay, N., Aköz, F., "Hafif Agregaların Suya Doyurma Yöntemlerinin Beton
Özelliklerine Etkileri", Hazır Beton Kongresi, Issue , Vol. , pp. 130-139, (2011)
21. Yüzer, N., Aköz, F., Çınar, Z., Biricik, H., Kızılkanat, A. B., Kabay, N.,Gürkan,
Y.Y., "Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Pirinç Kapçığı Katkılı Betonun
Termofiziksel Özellikleri", 6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, Issue 1, Vol. 1, pp.
221-229, (2012)
22. Yalçın Yüksel, Esin Çevik, Burak Aydoğan, Anıl Arı, K. Emre Saraçoğlu, Remziye
Alpli, Burak Bekar, "Türkiye Denizleri Dalga İklim Modeli ve Uzun Dönem Dalga
İklim Analizi", 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. , (2011)
23. Burak Aydoğan, Berna Ayat, Esin Çevik, "Yapay sinir Ağları ile Akıntı Profilinin
Modellenmesi", 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Issue , Vol. 1, pp. , (2011)
24. Burak Aydoğan, Esin Çevik, "Istanbul Boğazı Akıntı Profilinin Bulanık Mantık
ile Modellenmesi", 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Issue , Vol. 1, pp. , (2011)
325
25. Burak Aydoğan, Ufuk Yasin Yurtbil, Esin Çevik, Yalçın Yüksel, "Perfore Kıyı
Yapılarının Performans Değerlendirmesi", 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu,
Issue , Vol. 1, pp. , (2011)
26. Akkaya D., Ceylan E., Karahan P. G., Başaraner M., "Yapı Bilgi Modellemesi
(YBM) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Entegrasyonuna Yönelik 3B Modelleme ve
Görselleştirme Uygulaması", TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, (2011)
27. Akkaya, D, ve Atabay, Ş., "Altı Sigma Yönteminin İncelenmesi ve İnşaat
Sektöründeki Uygulamaların Diğer Sektörlerle Karşılaştırılması", 2. Proje ve
Yapım Yönetimi Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
28. Akkaya, D. , Başaraner, M., "Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS)", Akademik Bilişim 2012 - İnşaat/Mekansal Bilişim, (2012)
29. Atabay, Ş., Akkaya, D., Aladağ, H., Çeçen, H., Ocak, Z., Tekçe, I.A., Öztorun, N.K.
ve Toklu, C., , "Yapım Kesiminde Başarım Değerlendirme ve Kıyaslama (DEK)
Sisteminin Geliştirilmesi", 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, (2012)
30. Yüzer, N., Ulukaya, S., Yoruç, A.B.H., "Tarihi Yapılarda Özgün Malzeme
Özelliklerinin Belirlenmesi Üsküdarda Apsidal Yapı Kalıntısı Örneği", Tarihi
Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu (Taykon), Issue , Vol. , pp. 500-509,
(2011)
31. Yıldırım M., Akgüner C., Tonaroglu M., Selçuk, M.E., , "Türkiyede Rüzgar
Türbini Uygulamaları", TMMOB İnş. Müh. Odası, 4. Geoteknik Sempozyumu,
Çukurova Üniversitesi, Issue 1, Vol. 1, pp. 71-83, (2011)
32. Aladağ, H., Düzgün, H., "Mimarlık ve İlgili Disiplinlerin Birlikteliğine Bir Örnek:
Yapı İşletmesi Tezsiz Yüksek Lisans Programı", Mimari Tasarım Eğitimi:
Bütünleşme 2, İstanbul, Issue , Vol. , pp. 269-277, (2011)
33. Atabay, Ş., Aladağ, H., Akkaya, D., Çeçen, H., Ocak, Z., Tekçe, I.A., Öztorun, N.
K., Toklu, C., "Yapım Kesiminde Başarım Değerlendirme ve Kıyaslama (DEK)
Sisteminin Geliştirilmesi", 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir, (2012)
34. Taşdemir, C., Aladağ, H., Işık, Z., "Libya\'da Arap Baharı Sürecinde Türk İnşaat
Şirketlerinin Stratejik Konumlanmaları", 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi,
İzmir, Issue , Vol. , pp. , (2012)
35. Ozan A.Y., Cihan K., Yüksel Y., "Pervane Jetinin Sevlerde Meydana Getirdiği
Erozyon", 7.Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Issue 59, Vol. , pp. , (2011)
36. Yüksel Y., Çelikoğlu Y., Kayhan S., Cihan K. ve Ayat, B., "Açık Tipten
Rıhtımlarda Etkili Gemi Pervane Jetlerinin Hidrodinamiği", 7.Kıyı Mühendisliği
Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. 107-117, (2011)
37. Yüksel Y.,Cihan K., Uluşan A., Bulgurlar B., Karakuş H. , "Keson ve L Tipi
Rıhtım Yapılarının Sismik Yükler Altında Davranışı", 7.Kıyı Mühendisliği
Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. 247-256, (2011)
38. Yüksel Y.,Cihan K., Uluşan A., Bulgurlar B., Karakuş H. , "Keson ve L Tipi
Rıhtım Yapılarının Sismik Yükler Altında Davranışı", 7.Kıyı Mühendisliği
Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. 247-256, (2011)
39. Karakuş, H., Ergin, A., Güler, I., Cihan, K., Yüksel, Y., "Blok Tipi Kıyı
Yapılarının Dinamik Davranışında 1G Sarsma Deneyleri", 7.Kıyı Mühendisliği
Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. 209-219, (2011)
40. Doran B., Akbaş B., Sayım İ., Fahjan Y., Alacalı S.N., , "Uzun Perıyotlu bır
Yapıda Yapısal Sağlık İzlemesı ve Deprem Performansının Belırlenmesı",
1.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Issue 1, Vol. 1, pp. 1-10,
(2011)
41. Doran B., Yüksel Y., Çakır C., Köroğlu M. , Seçkin A., Korkmaz Ş., "Düşey/Eğik
Kazıklı İskele Yapılarının Doğrusal Olmayan Statik Çözümlemesi", 7. Kıyı
Mühendisliği Konferansı, Issue 1, Vol. 1, pp. 1-10, (2011)
326
42. Yaşar D., Taşdemir, M.A., Kop E., Yalçın M., "Naylon Lif Donatılı Betonların
Mekanik Davranışı", Hazır Beton Kongresi- Beton 2011, pp. 120-129, (2011)
43. Corbacioglu U., Akkaya Y., Turgut T., Gokce A., "Bir Karayolu Köprüsünün
Olgunluk Derecesi ve Isı Gelişimi Özellikleri ile Kür Yönteminin Belirlenmesi",
Beton 2011 Hazır Beton Kongresi, İstanbul, Issue , Vol. 1, pp. , (2011)
44. Şenay Atabay, Hande Aladağ, Durmuş Akkaya, Zeynep Ocak, Işılay Akkoyun
Tekçe, Haluk Çeçen, Namık Kemal Öztorun, Cengiz Toklu, "Yapım Kesiminde
Başarım Değerlendirme ve Kıyaslama (DEK) Sisteminin Geliştirilmesi", 2. Proje
ve Yapım Yönetimi Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
45. Yurt, M., Atabay, Ş., "İş Yönetim ve Denetimi İçin WEB Tabanlı Örnek Bir
Çalışma", 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, Bursa İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa,
25-27 Kasım, Issue , Vol. , pp. , (2011)
46. Atabay, Ş., Akkaya, D., Aladağ, H., Çeçen, H., Ocak, Z., Tekçe, I.A., Öztorun,
N.K., Toklu, Y.C., "Yapım Kesiminde Başarım Değerlendirme ve Kıyaslama
(DEK) Sisteminin Geliştirilmesi", 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla-İzmir, 13-16 Eylül, Issue , Vol. , pp. , (2012)
47. Doran, B., Akbaş, B., Sayım, İ., Fahjan, Y., Noyan Alacalı, S., , "Uzun periyotlu
bir yapıda yapısal sağlık izlemesi ve deprem performansının belirlenmesi", 1.
Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı , Issue , Vol. , pp. , (2011)
48. Tunca, M. ve Berilgen, M., "Derin Kazılardan Kaynaklanan Zemin Oturmalarının
Sayısal Analizlerle İncelenmesi", 4. Geoteknik Sempozyumu, İMO 3. Geoteknik
Sempozyumu, Adana, Issue 0, Vol. 1, pp. 419-428, (2011)
49. Berilgen,M.M. ve Edil, B.T., "Seddelerde Ani Su Seviyesi Değişimlerinin
Duraylılığa Etkisi- Bir Vaka Analizi", 4. Geoteknik Sempozyumu, İMO 3.
Geoteknik Sempozyumu, Adana, Issue 0, Vol. 1, pp. 672-680, (2011)
50. Coşar A., Bostan T., "Otellerde Kişi Başı Günlük Su Tüketim Değerlerinin
Bölgesel Olarak Değerlendirilmesi", 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Issue 1,
Vol. 1, pp. 439-477, (2011)
51. Çelikoğlu, Y., Yüksel, Y., Şahin E., Bostan T.,, "Kazıklı Yapılar Etrafındaki Akım
Alanının Araştırılması", VII Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, pp. 179-188, (2011)
52. Çelikoğlu, Y., Yüksel, Y., Şahin, E., Bostan, T., "Kazıklı Yapılar Etrafındaki Akım
Alanının Araştırılması", 7. Kıyı Müh Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. 179-189,
(2011)
53. Yüksel, Y., Çelikoğlu, Y., Kayhan, S., Cihan, K., Ayat, B., "Açık Tipten
Rıhtımlarda Etkili Gemi Pervane Jetlerinin Hidrodinamiği", 7. Kıyı Müh
Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. 107-119, (2011)
54. Yüksel, Y., Çevık, E., Aydoğan, B., ARI, A.,Saraçoğlu, E.K., Alplı, R., Bekar, B. ,
"Türkiye Denizleri Dalga İklim Modeli ve Uzun Dönem Dalga İklim Analizi ", 7.
Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, Issue 1, Vol. 1, pp. 411-420, (2011)
55. Aydoğan, B., Ayat, B., Çevik, E. , "Yapay Sinir Ağları ile Akıntı Profilinin
Modellenmesi", 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, Issue 1, Vol. 1, pp.
403-410, (2011)
56. Aydoğan, B., Çevik, E., "Istanbul Boğazı Akıntı Profilinin Bulanık Mantık ile
Modellenmesi", 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, Issue 1, Vol. 1, pp.
393-402, (2011)
57. Guner Ari, Ha, Yüksel, Y, Özkan Çevik, E, "Kıyı Alanı Modellemesi: karadeniz
Karaburun Örneği", 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, Issue 1, Vol. 1,
pp. 315-328, (2011)
58. Aydoğan, B., Yurtbil, U.Y., Çevik, E., Yüksel, Y, "Perfore Kıyı Yapılarının
Performans Değerlendirmesi", 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, Issue
1, Vol. 1, pp. 229-238, (2011)
327
59. Aydoğan, B.,Çevik, E., Yüksel, Y. , "İstanbul Boğazı İçin Doğrusal Akıntı Modeli",
5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Istanbul,, Issue 1, Vol. 1, pp. 136-145,
(2011)
60. Yıldırım M., Akgüner C., Tonaroglu M., Selçuk, M.E, "Türkiye\\\'de Rüzgar
Türbini Uygulamaları ", TMMOB İnş. Müh. Odası, 4. Geoteknik Sempozyumu,
Çukurova Üniversitesi, Issue 1, Vol. 4, pp. 71-83, (2011)
61. Arı Güner, H.A., Yüksel, Y., Özkan Çevik, E., "Kıyı Alanı Modellemesi: Karadeniz
Karaburun Örneği", 7. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, pp. 315-328,
(2011)
62. Yüksel, Y., Çevik, E., Aydoğan, B., Arı, .A., Saraçoğlu, K.E., Alpli, R., Bekar, B.,
"Türkiye Denizleri Dalga İklim Modeli ve Uzun Dönem Dalga İklim Analizi", 7.
Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Issue , Vol. , pp. 411-420, (2011)
Kitap
1. Öztürk A.Z., "Çelik Yapılar, Kısa Bilgi ve Çözülmüş Problemler, Birsen Yayınevi,
İstanbul, (2012)
2. Doran B., "Yapı Sistemlerinin Matris Yöntemlerle Hesabı, YTÜ, İstanbul, (2011)
3. Arı Güner, Ha, Yüksel, Y, Özkan Çevik, , E , "Sediment Transport, InTech,
Chapter 6,pp 117-136, ISBN , pp. 117-136, InTech, Rijeka, Hırvatistan, (2011)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Zafer KÜTÜĞ, "Van Deprem Çalıştayı", Çağrılı Konuşmacı, VAN, (2012)
2. Mesut Şimşek, "Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu/Taykon2011,
İstanbul, 2011", Düzenleme Kurul Üyeliği, İstanbul, (2011)
3. Zeynep Işık, "YTÜ 2. Ar-Ge Proje Pazarı", Düzenleme Kurulu, İstanbul, (2012)
4. Burak Aydoğan, "Isope 2012 Rodos Sempozyumu Bildiri Sunumu", \"Sea WallBeach Profile Interaction on Run-Up Zone\" isimli Bildirinin sunumu, Rodos /
Yunanistan, (2012)
5. Durmuş Akkaya, "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi", Bildiri Yazarlık ve
Sunumu, Antalya, (2011)
6. Durmuş Akkaya, "Akademik Bilişim 2012 Konferansı", Bildiri Yazarlık ve
Sunumu, Uşak, (2012)
7. Durmuş Akkaya, "2nd Annual International Conference on Construction", Bildiri
Yazarlığı, Atina, Yunanistan, (2012)
8. Durmuş Akkaya, "2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi", Bildiri Yazalık ve
Sunumu, İzmir, (2012)
9. Hande Aladağ, "YTÜ, 2. AR-GE Pazarı Çevre ve Enerji Teknolojileri, Enerji
Verimli Binalar Çalıştayı", Raportör, İstanbul, (2012)
10. Turgut kocatürk, "Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu/Taykon2011",
Sempozyum Başkanı, İstanbul, (2011)
11. Turgut kocatürk, "Karaali Çavuş (Sofu Karaali) Camii\'nin Restorasyonu
Çalışmalarının Taşıyıcı Sistem Açısından Değerlendirilmesi", Bildiri Sunumu,
İstanbul, (2011)
12. Turgut kocatürk, "Korozyona Uğramış Revak Kemeri Gergilerinin Onarımı",
Bildiri Sunumu, İstanbul, (2011)
13. Murat Altekin, "CST 2012", Sunum yapıldı., Dubrovnik, (2012)
14. Murat Altekin, "ICAAA 2012", Sunum yapıldı., Istanbul, (2012)
15. Ahmet Gökçe, "YTU II. AR-GE Proje Pazari", Poster bildiri yazari, Istanbul,
(2012)
328
16. Haluk Çeçen, "Arama Konferansı ; Kentsel Dönüşüme Bütüncül Yaklaşım",
Düzenleyici, YTÜ-Oditoryum,Yıldız, Beşiktaş-İstanbul, (2012)
17. Haluk Çeçen, "İnşaat Proje Yönetimi Semineri", Konuşmacı, Boğaziçi
Üniversitesi - İstanbul, (2011)
Hakemlik
1. Saadet Arzu Berilgen, "Environmental Impacts of Dredging and Land
Reclamation at Abu Qir Bay, Egypt, (Tamamlandı)
2. Saadet Arzu Berilgen, "Use of Reverse Extrusion Method to Determine
Undrained Shear Strength, (Tamamlandı)
3. Bilge Doran, "Assessment of Setting Time in CFRP Repaired RC Beams,
(Tamamlandı)
4. Havvanur Kılıç, "Re-examination of Undrained Strength at Atterberg limits
Water contents, (Tamamlandı)
5. Ahmet Doğan, "Journal of Hydrologic Engineering, (Devam Ediyor)
6. Ahmet Doğan, "Journal of Hydrology, (Devam Ediyor)
7. Nabi Yüzer, "Teknik Dergi, (Tamamlandı)
8. Cem Akgüner, "Soils and Foundations, (Devam Ediyor)
9. Cem Akgüner, "Geotechnical and Geological Engineering, (Devam Ediyor)
10. Cem Akgüner, "Marine Georesources and Geotechnology, (Devam Ediyor)
11. Fethullah Canpolat, "Determining aggregate reactivity in various alkaline
solutions//Proceedings of ICE- Construction Materials/M. No. COMA-D-12-00005,
(Tamamlandı)
12. Bilge Doran, "Non-linear FE Modeling of CFRP Strengthened RC Deep Beams
with Openings, (Tamamlandı)
13. Bilge Doran, "Study on reinforced lightweight coconut shell concrete beam
behavior under flexure, (Tamamlandı)
14. İsmail Şahin, "IEEE / Transactions on Intelligent Transportation Systems,
(Tamamlandı)
15. Murat Ergenekon Selçuk, "Bulletın Of Earthquake Engıneerıng, (Devam Ediyor)
16. Barış Sevim, "Computers and Concrete, An international Journal, (Devam
Ediyor)
17. Barış Sevim, "Journal of Sound and Vibration, (Tamamlandı)
18. Barış Sevim, "Journal of Performance of Constructed Facilities, (Tamamlandı)
19. Barış Sevim, "Earthquake Engineering and Engineering Vibration, (Tamamlandı)
20. Barış Sevim, "Construction & Building Materials, (Tamamlandı)
21. Serkan Bekiroğlu, "Optimization, (Tamamlandı)
22. Zafer Kütüğ, "Structural Engineering and Mechanics, (Tamamlandı)
23. Mesut Şimşek, "Size dependent analysis of functionally graded microbeams using
strain gradient elasticity incorporated with surface energy, Applied Mathematical
Modelling, (Tamamlandı)
24. Mesut Şimşek, "Transverse vibration of viscoelastic timoshenko beam-columns,
Journal of Engineering Mechanics, ASCE, (Tamamlandı)
25. Mesut Şimşek, "Isıl işlem ile onarılan narin çelik plakaların cam fiber takviyeli
polimerler (GFRP) ile güçlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Dergisi, (Tamamlandı)
26. Mesut Şimşek, "Bending and creep buckling response of viscoelastic functionally
graded beam-columns, Composite Structures, (Tamamlandı)
27. Mesut Şimşek, "Finite element dynamic analysis of laminated composite beams
under moving loads, Structural Engineering and Mechanics, (Tamamlandı)
329
28. Mesut Şimşek, "Vibration behavior of nanoparticle delivery in a single-walled
carbon nanotube using nonlocal Timoshenko beam theory, Nano, (Tamamlandı)
29. Mesut Şimşek, "Multi-cracks identification of functionally graded beams using
genetic and particle swarm optimization algorithms and artificial neural network,
Composite Structures, (Tamamlandı)
30. Mesut Şimşek, "Bending, buckling and vibration of size-dependent functionally
graded annular microplates, Composite Structures, (Tamamlandı)
31. Mesut Şimşek, "Thermal effect on size dependent behavior of functionally graded
micro beams based on modified couple stress theory Composite Structures,
(Tamamlandı)
32. Mesut
Şimşek,
"Prediction of mechanical
properties
for initially
tensioned/compressed microstructures through a nonlocal field theory, Sensor
Letters, (Tamamlandı)
33. Mesut Şimşek, "Vibration of an initially stressed rectangular plate due to an
accelerated traveling mass, Scientia Iranica, (Tamamlandı)
34. Mesut Şimşek, "Fundamental size dependent natural frequencies of non-uniform
orthotropic micro/nano scaled plates using nonlocal variational principle and
finite element method, Applied Mathematical Modelling, (Tamamlandı)
35. Mesut Şimşek, "Analysis for shakedown of functionally graded plate with
piecewise-exponential distribution of material properties, Composite Structures,
(Tamamlandı)
36. Burak Aydoğan, "Journal of Coastal Research, (Devam Ediyor)
37. Ali Koçak, "Journal of Engineering Failure Analysis, (Tamamlandı)
38. Turgut kocatürk, ": Response determination of a viscoelastic Timoshenko beam
subjected to moving load using analytical and numerical methods, (Tamamlandı)
39. Fethullah Canpolat, "Atık Döküm Kumunun Geri Kazanım Uygulamaları/Sıgma
Dergisi/M.No. YTUjens-2012-186, (Tamamlandı)
40. İsmail Şahin, "Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,
(Tamamlandı)
41. İsmail Şahin, "Teknik Dergi, (Tamamlandı)
42. Turgut kocatürk, "Yüksek hız trenlerinin çevre yapılardaki etkilerinin
azaltılması: Düşey dalga bariyeri, (Tamamlandı)
43. Nabi Yüzer, "ASPIC 2012 7th Asian Symposium on Polymers in Concrete,
(Tamamlandı)
44. Cem Akgüner, "10th International Congress on Advances in Civil Engineering
(ACE 2012), (Tamamlandı)
45. İsmail Şahin, "Transportation Research Board 92th Annual Meeting,
(Tamamlandı)
46. Nabi Yüzer, "8. Ulusal Beton Kongresi, (Tamamlandı)
47. Nabi Yüzer, "6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, (Tamamlandı)
48. Nabi Yüzer, "Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu (Taykon 2011),
(Tamamlandı)
49. Nabi Yüzer, "İnşaat Mühendisliğinde 100.Yıl Teknik Kongre ve Sergisi, (Devam
Ediyor)
50. Burak Aydoğan, "7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, (Tamamlandı)
51. Zafer KÜTÜĞ, "YTÜ 100. yıl Teknik Kongresi, (Tamamlandı)
Diğer
1. Havvanur Kılıç, "Geoteknik Deprem Mühendisliği", TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası, İstanbul Şubesi 2011 Sonbahar-Kış Dön, İstanbul, (2011)
330
2. Prof. Dr. İbrahim EKİZ, Prof. Dr. Fevziye Aköz, Prof. Dr. Kutay Özaydın, Prof.
Dr. Faruk Yükseler ve Prof. Dr. Haluk Çeçen, "Harbiye-İstanbul\'daki
Orduevi\'deki ve Askeri Müze\'deki Yapısal Hasarların Değerlendirilmesi", YTÜ
İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, (2011)
3. Şahin, İ., "Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Ulaştırmadaki Önemi", IQPC Türkiye
Ulaştırma Altyapısı Konferansı, İstanbul, (2011)
4. Şahin, İ., "İstanbul Ulaşım Ana Planının Değerlendirilmesi", TRANSİST2011,
İETT, İstanbul, (2011)
5. Prof.Dr. Haluk Çeçen ( YTÜ ), Prof.Dr.Namık Kemal Öztorun ( İstanbul
Üniversitesi ), Prof.Dr. Cengiz Toklu ( İstanbul Aydın Üniversitesi ), "İstanbul
için Kentsel Dönüşüm Seferberliği", , İstanbul, (2012)
6. M. Altun, "Biten Yüksek Lisans Tezleri", Sismik Yalıtımlı Betonarme Bir
Köprünün Analizi ve Performansının Değe, , (2012)
7. Işık, Z., Aladağ, H., Akkaya, D., "Türk İnşaat Sektöründe Sürdürülebilir Anahtar
Performans Göstergeleri (Sustainable Key Performance Indicator in Turkish
Construction Industry) - Poster Sunumu", YTÜ, Proje Destek Ofisi, 2. AR-GE
Pazarı Çevre ve Enerji Teknolojileri, İstanbul, (2012)
8. Denizer M. İ., "Biten Yüksek Lisans Tezleri", Depremde Betonarme Bina
Performansının Doğrusal Elastik ve Elastik Olm, , (2012)
9. G. Aydın, İ. Şahin, "Train Scheduling Problem", YAEM 2012 Conference on
Operations Research and Industrial Engineering, İstanbul, (2012)
10. Kacamer A. O., "Biten Yüksek Lisans Tezleri", Literatürde önerilen kiriş kesme
mukavemeti bağıntılarının güvenilirli, , (2012)
331
9.1.7.KİMYA9.1.7.KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ
9.1.7.1.Biyomühendislik Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Derman S., Kizilbey K., Mansuroglu B., Mustafaeva Z., "Poly(N-Vinyl-2Pyrrolidone-co-Acrylic Acid)- Bovine Serum Albumin Complex Formation Studied
by HPLC and UV/Vis Spectroscopy ", Romanian Biotechnological Letters, Issue 4,
Vol. 17, pp. 7408-7417, (2012)
2. Yiğit E., Sarıdede M., Özçimen D., "Reflotation of Mt. Isa zinc concentrate after
SO2 leach treatment", Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review,
DOI: 10.1080/08827508.2010.542213, Issue , Vol. 33, pp. 55-64, (2012)
3. Rahmanlar İ, Yücel S., Özçimen D., "The Production of methyl esters from waste
frying oil by microwave method", Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering,
Issue , Vol. 7, pp. 698-704, (2012)
4. Bilgili M.S., Varank G., Sekman E., Top S., Özçimen D., Yazıcı R., "Modelling of
4-Chlorophenol removal from aqueous solutions by granular activated carbon ",
Environmental Modelling and Assessment, Issue 3, Vol. 17, pp. 289-300, (2012)
5. Sayan, P., Titiz-Sargut, S., Ozgul-Yucel, S., Kiran, B., "Physical and Adsorptive
Characterization of Precipitated Magnesium Silicate from Rice Hull Ash Silica",
Chemical Engineering & Technology, Issue 9, Vol. 34, pp. 1497-1506, (2011)
6. Yerlikaya1 C., Yucel S., Erturk Ü., Korukluoğlu M., "Proximate Composition,
Minerals and Fatty Acid Composition of Juglans Regia L. Genotypes and
Cultivars Grown In Turkey", Brazilian Archieves of Biology and Technology ,
Issue 1, Vol. 1, pp. 1-5, (2012)
7. Yücel S., Terzioğlu P., "Synthesis of Magnesium Silicates from wheat husk
ash:Effects of Parameters on Structural ans Surface Parameters ", BioResources ,
Issue 4, Vol. 7, pp. 5435-5447, (2012)
8. Mansuroglu Banu; Mustafaeva Zeynep, "Characterization of water-soluble
conjugates of polyacrylic acid and antigenic peptide of FMDV by size exclusion
chromatography with quadruple detection ", Materıals Scıence & Engıneerıng CMaterıals For Bıologıcal Applıcatıons, Issue 2, Vol. 32, pp. 112-118, (2012)
9. Karahan M., Mustafaeva Z., Cakir Koç R., Bagirova M., Allahverdiyev AM.,
"Investigation of metal–polyelectrolyte complex toxicity", Toxicology and
Industrial Health, Issue , Vol. , pp. 1-6, (2012)
10. Karahan M., Tuğlu S., Mustafaeva Z., "Synthesis of microwave-assisted
poly(methyl
vinyl
ether-co-maleic
anhydride)-bovine
serum
albumin
bioconjugates", Artifi cial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology, Issue , Vol.
, pp. 1-6, (2012)
11. Kızılbey K., Özdemir ZA., Mustafaeva Z., "Synthesis and Characterization of
Antigenic Melanoma Cancer Peptides for Anti-cancer Drug Design", Fresenius
Enviromental Bulletin, Issue 8, Vol. 21, pp. 2112-2119, (2012)
12. Allahverdiyev A. M., Bagirova M., Elcicek S., Koc R. C., Oztel O. N., " Effect of
human urine on cell cycle and infectivity of leismania species promastigotes in
vitro", Am J Trop Med Hyg., Issue 4, Vol. 85, pp. 639-643, (2011)
13. Allahverdıyev A., Bagırova M., Elcıcek S., Oztel O.N., Cakır Koc R., Novruzova
M., Canım Ateş S., "Growth of Leishmania tropica Promastigotes in Urine
Samples of Different Genders and the Role of Citrate in Culture", Romanian
Biotechnological Letters, Issue 1, Vol. 17, pp. , (2012)
332
14. Allahverdiyev A.M., Abamor E.S., Bagirova M., Ustundag C.B., Kaya C., Kaya F.,
Rafailovich M., "Antileishmanial effect of silver nanoparticles and their enhanced
antiparasitic activity under ultraviolet light", Int J Nanomedicine, Issue , Vol. 6,
pp. 2705-14, (2011)
15. Canım-Ates S., Bagirova M., Allahverdiyev A.M., Yesilkir-Baydar S., Cakir-Koc
R., Elcicek S., Abamor E.S and Oztel O.N., "Detection of Antileishmanial
Antibodies In Blood Sampled From Blood Bank Donors in Istanbul", Future
Microbiology, Issue 6, Vol. 7, pp. 773-779, (2012)
16. Allahverdiyev A., Bagirova M., Cakir Koc R., Elcicek S., Oztel O., Canim Ates S.,
Abamor E. S., Yesilkir Baydar S.,, "Utility of The Microculture Method in NonInvasive Samples Obtained from An Experimental Murine Model With
Asymptomatic Leishmaniasis ", American Journal of Tropical Medicine &
Hygiene, Issue 1, Vol. 87, pp. 81-86, (2012)
17. Adil Allahverdiyev , Serap Yesilkir Baydar , Melahat Bagirova , Necati Findikli,
"Microcapillary culture method: a novel tool for in vitro expansion of stem cells
from scarce sources.", Archives of Medical Research , Issue 43, Vol. , pp. 423-430,
(2012)
18. Melahat Bağirova, Rabia Çakir Koç, Adil Allahverdiyev, Melike Ersöz, "Effect of
cell-conditioned media on biomass production of Leishmania parasites", Turk J
Bio, Issue , Vol. , pp. , (2012)
19. Adil M Allahverdiyev, Kateryna Volodymyrivna Kon, Emrah Sefik Abamor,
Malahat Bagirova and Miriam Rafailovich, "Coping with antibiotic resistance:
combining nanoparticles with antibiotics and other antimicrobial agents", Expert
Review of Anti-Infective Therapy, Issue 11, Vol. 9, pp. 1035-1052, (2011)
20. Mesut Karahan, Zeynep Mustafaeva, Rabia Çakır Koç, Melahat Bağırova, Adil M.
Allahverdiyev, "Investigation of Metal-Polyelectrolyte complexes Toxicity”
(Toxicology and Industrial Healty", Toxicology and Industrial Healty, I (2012)
21. Altikatoglu M, Basaran-Elalmis Y., "Protective effect of dextrans on glucose
oxidase denaturation and inactivation", Artif Cells Blood Substit Immobil
Biotechnol. , Issue 4, Vol. 40, pp. 261-265, (2012)
22. Allahverdiyev AM, Abamor ES, Bagirova M, Ustundag CB, Kaya C, Kaya F,
Rafailovich M, "Antileishmanial effect of silver nanoparticles and their enhanced
antiparasitic activity under ultraviolet light ", International Journal of
Nanomedicine, Issue , Vol. 6, pp. 2705-2714, (2011)
23. Aslan A, Cemek M, Buyukokuroglu ME, Altunbas K, Bas O, Yurumez Y, "Royal
jelly can diminish secondary neuronal damage after experimental spinal cord
injury in rabbits.", Food Chem Toxicol, Issue 7, Vol. 0, pp. 2554-9, (2012)
24. Akbayram S, Cemek M, Büyükben A, Aymelek F, Karaman S, Yilmaz F, Dogan
M, Caksen H, "Major and minor bio-element status in children with febrile
seizure", Brat Lek Listy, Issue 7, Vol. 0, pp. 421-3, (2012)
25. Cemek M, Yılmaz F, Büyükokuroğlu ME, Büyükben A, Aymelek F, Ayaz A,
"Serum and liver tissue bio-element levels, and antioxidant enzyme activities in
carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity: Protective effects of royal jelly", J
Med Food, Issue 8, Vol. 15, pp. 747-52, (2012)
26. Aslan A, Gurelik M, Cemek M, Buyukokuroglu ME, Goksel HM, Eser O,
"Nimodipine can diminish oxidative stress in patients with severe head trauma",
J Neurosurg Sci, Issue 3, Vol. 0, pp. 247-53, (2012)
27. Bulut S, Uysal K, Cemek M, Gök V, Kuş SF, Karaçalı M, "Nutritional evaluation
of seasonal changes in muscle fatty acid composition of Common carp (Cyprinus
carpio) in Karamık Lake, Turkey", Int J Food Prop, Issue 15, Vol. 15, pp. 717-724,
(2012)
333
28. Akbal A, Kiran Y, Sahin A, Turgut-Balik D, Balik HH, "Effects of
Electromagnetic Waves Emitted by mobile phones on germination, root growth
and root tip cell mitotic division of Lens culinaris Medik", Polish Journal of
Environmental Studies, Issue 1, Vol. 21, pp. 23-29, (2012)
29. Cicek M., Mutlu O., Erdemir A., Ozkan E., Saricay Y., Turgut Balik D., "Single
mutation in shine-dalgarno like sequence present in the amino terminal of lactate
dehdrogenase of Plasmodium effects the production of an eukaryotic protein
expressed in a prokaryotic system", Molecular Biotechnology, (2012)
30. B. Aydogan, Y. Y. Durmaz, M. U. Kahveci, M. Uygun, M. A. Tasdelen, Y. Yagci,
"New Photoinitiating Systems for Cationic Polymerization Acting at Near UV and
Visible Range", Macromolecular Symposia, Issue 1, Vol. 308, pp. 25-34, (2011)
31. G. Yilmaz, M. U. Kahveci, Y. Yagci, "A One Pot, One Step Method for the
Preparation of Clickable Hydrogels by Photoinitiated Polymerization",
Macromolecular Rapid Communications, Issue 23, Vol. 32, pp. 1906-1909, (2011)
32. M. U. Kahveci, G. Acik, Y. Yagci, "Synthesis of Block Copolymers by Combination
of Atom Transfer Radical Polymerization and Visible Light-Induced Free Radical
Promoted Cationic Polymerization", Macromolecular Rapid Communications,
Issue 4, Vol. 33, pp. 309-313, (2012)
33. J. Amici, M. U. Kahveci, P. Allia, P. Tiberto, Y. Yagci, M. Sangermano, "Polymer
grafting onto magnetite nanoparticles by \\\'click\\\' reaction", Journal of
Materials Science, Issue 1, Vol. 47, pp. 412-419, (2012)
34. Z. Beyazkilic, M. U. Kahveci, B. Aydogan, B. Kiskan, Y. Yagci, "Synthesis of
polybenzoxazine precursors using thiols: Simultaneous thiol–ene and ringopening reactions", Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry , Issue
19, Vol. 50, pp. 4029-4036, (2012)
35. M. Ciftci, M. U. Kahveci, Y. Yagci, X. Allonas, C. Ley, H. Tar, "A simple route to
synthesis of branched and cross-linked polymers with clickable moieties by
photopolymerization", Chemical Communications, Issue 82, Vol. 48, pp. 10252102, (2012)
36. Cicek M., Mutlu O., Erdemir A., Ozkan E., Saricay Y., Turgut Balik D., "Single
Mutation in Shine-Dalgarno-Like Sequence Present in the Amino Terminal of
Lactate Dehydrogenase of Plasmodium Effects the Production of an Eukaryotic
Protein Expressed in a Prokaryotic System", Molecular Biotechnology, (2012)
37. Cemek M, Yılmaz F, Büyükokuroğlu ME, Büyükben A, Aymelek F, Ayaz A.,
"Serum and liver tissue bio-element levels, and antioxidant enzyme activities in
carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity: protective effects of royal jelly.", pp.
747-52, (2012)
38. Isildak, I (Isildak, Ibrahim)1; Cubuk, O (Cubuk, Osman)2; Altikatoglu, M
(Altikatoglu, Melda)3; Yolcu, M (Yolcu, Murat)2; Erci, V (Erci, Vildan)2; Tinkilic,
N (Tinkilic, Nihat)2, " A novel conductometric creatinine biosensor based on solidstate contact ammonium sensitive PVC-NH2 membrane ", BIOCHEMICAL
ENGINEERING JOURNAL , Issue , Vol. 62, pp. 34-38, (2012)
39. Morohashi K., Casas I.M., Ferreyra L.F., Mejía-Guerra M.K., Pourcel L., Yilmaz
A., Feller A., Carvalho B., Emiliani J., Rodriguez E., Pellegrinet S., McMullen M.,
Casati P., Grotewold E., "A Genome-Wide Regulatory Framework Identifies
Maize Pericarp Color1 Controlled Genes", Plant Cell, Issue 7, Vol. 24, pp. 27452764, (2012)
40. Bolduc N., Yilmaz A., Mejia-Guerra M. K., Morohashi K., O'Connor D., Grotewold
E., Hake S., "Unraveling the KNOTTED1 regulatory network in maize
meristems", Genes and Development, Issue 15, Vol. 26, pp. 1685-1690, (2012)
334
41. Allahverdiyev A.M., Abamor E.S., Bagirova M., Ustundag C.B., Kaya C., Kaya F.,
Rafailovich M., "Antileishmanial effect of silver nanoparticles and their enhanced
antiparasitic activity under ultraviolet light", Int J Nanomedicine, Issue , Vol. 6,
pp. 2705-14, (2011)
Uluslararası Hakemli
Hakemli Dergi
1. Sevil Yücel, Ismail Aydin, Didem Özçimen, Bilge Sema Tekerek, Özlem Yıldırım,
Aycan Kabakcı, "Effect of Simulated Body Fluid on the Behaviour of Artificial
Bone Composite Material Extended by Hydroxyapatite and Silicate Powders",
Key Engineering Materials, Issue 494, Vol. 493, pp. 159-165, (2011)
2. Sevil Yücel, Ismail Aydin, , Didem Özçimen, Bilge Sema Tekerek, Özlem
Yıldırım, Aycan Kabakçı, "Effect of Simulated Body Fluid on the Behaviour of
Artificial Bone", Key Engineering Materials Vols, Issue , Vol. 493, pp. 159-165,
(2012)
Ulusal Hakemli Dergi
1. Özçimen D., Terzioğlu P., Yücel S., "Human Health Effects of Air Conditioners",
Sigma, Journal of Engineering and Natural Sciences-Mühendislik ve Fen
Bilimleri Dergisi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
Uluslararası
Uluslararası Bildiri
1. Z. Özdemir, M. Topuzoğulları, S. Dinçer, "", 17th Internation Biomedical Science
and Technology Symposium, Issue , Vol. , pp. , (2011)
2. Topuzoğulları, M., Dinçer, S., "pH and Temperature Responsive Nano-Sized Block
Copolymer-Oligonucleotide Polyplexes for Gene Therapy", VIII. Türkiye
Nanobilim-Nanoteknoloji Kongresi ve IANM 3rd World Congress, Issue , Vol. ,
pp. , (2012)
3. Yücel, S., Özçimen, D., Terzioğlu, P., Kesgin, C., "Purification of Waste Frying Oil
for Biodiesel Production", Eurasia Waste Management Symposium, (2011)
4. Yücel, S., Özçimen, D., Terzioğlu, P., "The Potential and Usage Areas of
Agricultural Grain Wastes of Turkey", Eurasia Waste Management Symposium,
(2011)
5. Yücel, S., Terzioğlu, P., Özçimen, D., "The Usage of Cereal Waste Products for
Bleaching of Oil", Eurasia Waste Management Symposium, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
6. Yucel, S., Ozcimen, D., Kesgin, C., "Synthesis of Fatty Acid Methyl Ester from
Hazelnut Oil under Ultrasonic Conditions.", 103rd AOCS Annual Meeting&Expo,
Long Beach-USA, Issue , Vol. , pp. , (2012)
7. Yücel S., D. Özçimen,C. Kesgin, A. Tatlı, "The Biodiesel production from various
vegetable oils with ultrasonic method", 10th Euro Fed Lipid Congress, pp. 235,
(2012)
8. Özçimen, D., "Methyl Ester Production from Hazelnut Oil with Microwave
Assisted Method", 103rd AOCS Annual Meeting&Expo, Long Beach-USA, (2012)
9. Yücel S., Rahmanlar, İ., Özçimen D., "Rapid Microwave-Assisted
Transesterification of Waste Frying Oil for Biodiesel", AOCS, World Conference
on Oilseed Processing, Fats & Oils Processing, Biofuels & Applications, İzmir,
Turkey, pp. 28, (2011)
335
10. Yücel, S., "In Situ Esterification Studies for Biodiesel Production from Various
Feedstocks.", 102nd AOCS Annual Meeting & Expo, Cincinnati, Ohio, pp. 105106, (2011)
11. Yücel S., Aydın, I. , Özçimen, D. , Tekerek, B.S., , Yıldırım, Ö. , Kabakcı, A.,
"Effect of Stimulated Body Fluid on the Behaviour of Artificial Bone Composite
Material Extended by Hydroxyapatite and Silicate Powders", The 23rd
Symposium and Annual Meeting of International Society for Ceramics in
Medicine (BIOCERAMICS 23), Issue 1, Vol. 1, pp. 159-165, (2011)
12. Yücel, S., D. Özçimen, P. Terzioğlu, C. Kesgin, "Purification of Waste Frying Oil
for Biodiesel Production", Eurasia Waste Management Symposium, (2011)
13. Yücel, S., D. Özçimen, P. Terzioğlu , "The Potential and Usage Areas of
Agricultural Grain Wastes of Turkey", Eurasia Waste Management Symposium,
(2011)
14. Yücel, S., P. Terzioğlu, D. Özçimen, "The Usage of Cereal Waste Products for
Bleaching of Oil", Eurasia Waste Management Symposium, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
15. Yücel, S., D. Özçimen, A. Tatlı , "Beneficial health effects of conjugated linolenic
acids", 9th Euro Fed Lipid Congress, Oils, Fats and Lipids for a Healthy and
Sustainable World, Issue , Vol. , pp. , (2011)
16. Yücel S., D. Özçimen. C. Kesgin, "Synthesis of Fatty Acid Methyl Ester from
Hazelnut Oil under Ultrasonic Conditions", 103rd AOCS Annual Meeting &Expo ,
Issue , Vol. , pp. , (2012)
17. Yücel S., D. Özçimen,C. Kesgin, A. Tatlı, , "The Biodiesel production from various
vegetable oils with ultrasonic method", 10th Euro Fed Lipid Congress, pp. 235,
(2012)
18. Attar A., Ejder G., Başaran-Elalmış Y., Yücel S., Birbir M., "Production of AlphaAmylase from Archaeal Source", Journees Internationales de Biologie (JIB),
(2011)
19. Rabia Çakır Koç, Melahat Bağırova, Adil Allahverdiyev , "The Development of
Lipophosphoglican Based ELISA Method for Diagnosis of Leishmaniasis", 18th
International Biomedical Science& Technology Symposium, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
20. Melike Ersöz, Adil M. Allahverdiyev, Melahat Bağırova, Olga Nehir Öztel,Tülay
İrez, "Isolation and Characterisation of Mesenchymal Stem Cells from Umbilical
Cord", 1st Annual Congress On Stem Cell Research, Issue , Vol. , pp. , (2011)
21. Olga Nehir Öztel, Adil M. Allahverdiyev, Melahat Bağırova, Melike Ersöz, Tülay
İrez, , "Investigation of Several Physical and Chemical Factors that Effect the
Isolation and Adaptation of Cord Blood Derived Mesenchymal Stem Cells", 1st
Annual Congress On Stem Cell Research, Issue , Vol. , pp. , (2011)
22. Çakır Koç R., Bağırova M., Allahverdiyev A., "The Development of
Lipophosphoglican Based ELISA Method for Diagnosis of Leishmaniasis", 18th
International Biomedical Science& Technology Symposium, (2012)
23. Ersöz M., Allahverdiyev A. M., Bağırova M., Öztel O.N., İrez T., "Isolation and
Characterisation of Mesenchymal Stem Cells from Umbilical Cord", 1st Annual
Congress On Stem Cell Research, Issue , Vol. , pp. , (2011)
24. Öztel O.N., Allahverdiyev A.M., Bağırova M., Ersöz M., İrez Tülay, "Investigation
of Several Physical and Chemical Factors that Effect the Isolation and
Adaptation of Cord Blood Derived Mesenchymal Stem Cells", 1st Annual
Congress On Stem Cell Research, Issue , Vol. , pp. , (2011)
25. Erdemir A., Turgut Balik D., "Removal of introns from Theileria annulata lactate
dehydrogenase gene by genetic engineering methods opens a route to the
336
expression of the protein towards design of new anti-theilerial drugs", 22nd
IUBMB Congress/37th FEBS Congress, Issue , Vol. , pp. , (2012)
26. Mutlu O, Turgut-Balik D. , "Effects of residue deletions from
pentapeptideinsertion of enzyme lactate dehydrogenase from Plasmodium vivax.",
European Biotechnology Congress , Issue , Vol. , pp. , (2011)
27. Mutlu O., Turgut Balik D., "Homology Modeling of Mutant Plasmodium vivax
Lactate Deyhdrogenase", 15th European Congress on Biotechnology, (2012)
28. B. Kiskan, K. D. Dogan, B. Aydogan, M. U. Kahveci, Z. Beyazkilic, M. Imran, Y.
Yagci, "New modification methods for high performance polybenzoxazine
thermosets (Sözlü)", IUPAC MACRO2012 World Polymer Congress, Issue , Vol. ,
pp. , (2012)
29. F. Oytun, M. U. Kahveci, Y. Yagci, "Sugar overcomes oxygen inhibition in
photoinitiated free radical polymerization (Poster)", IUPAC MACRO2012 World
Polymer Congress, Issue , Vol. , pp. , (2012)
30. Erdemir A., Turgut Balik D., "Removal of introns from Theileria annulata lactate
dehydrogenase gene by genetic engineering methods opens a route to the
expression of the protein towards design of new anti-theilerial drugs", 22nd
IUBMB Congress/37th FEBS Congress, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Ulusal Bildiri
1. Yasemin Budama Kılınç, Rabia Çakır Koç, Melahat Bağırova, Adil
allahverdiyev,Zeynep
Mustafaeva,
"Antijenik
Influenza
A
Peptidinin
Polielektrolitler ile Biyokonjugatlarının Karakterizasyonu ve MCF 7 Hücreleri
Üzerinde Toksisitesinin İncelenmesi (Sözlü Sunum)", 24. Ulusal Biyofizik
Kongresi, Issue 1, Vol. 24, pp. 49-49, (2012)
2. Yucel,S., Terzioglu,P., Ülker,B, " Ayçekirdeğı yağının ayçekirdeğı kabuklarından
elde edılen biyoadsorbanlar ile saflaştırılması", YABİTED 1.Bitkisel Yağ Bilim
Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Terzioglu,P., Yucel,S., Ozcimen,D., Tatlı,A., , "Kızartma yağlarının
saflaştırılmasında tarımsal atıkların değerlendirilmesi", YABİTED 1.Bitkisel Yağ
Bilim Kongresi, 2012
4. Attar, A., Işıldak, İ., Cemek, M., Altıkatoğlu, M., Frootan, F. , "Mikrobiyal Gübre
Üretimi", II. AR-GE Proje Pazarı, Issue 1, Vol. 1, pp. 38, (2012)
5. Yücel, S., Attar, A., Elalmış, Y., Erdağı, A.N. , "Tuz Gölünden Yüksek Tuz
Konsantrasyonlarına Dayanıklı Enzimler", II. AR-GE Proje Pazarı, Issue 1, Vol.
1, pp. 145, (2012)
6. Altıkatoğlu, M., Işıldak, İ., Cemek, M., Attar, A., "Topraksız Domates Yetiştirme
Ortamları", II. AR-GE Proje Pazarı, Issue 1, Vol. 1, pp. 111, (2012)
7. Tuğba İpeksaç, Figen Kaya, Cengiz Kaya, Emrah Şefik Abamor, Melahat
Bağırova, Adil Allahverdiyev. , "Çevre Uygulamaları için Anti-Bakteriyel Zno
Nanotüplerin Sentezi", II. AR-GE Proje Pazarı-Enerji ve Çevre Teknolojileri,
(2012)
8. Tuğba Ipeksaç, Figen Kaya, Emrah Şefik Abamor, Adil Allahverdiyev , "Bakır (II)
Oksit Nanotüplerin Sentezlenmesi, Kaplanması ve Antibakteriyel Özellikleri", ll.
Ulusal Nanoteknoloji Kogresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
9. Cansu Noberi, Cem Bülent Üstündağ, Figen Kaya, Cengiz Kaya, Emrah Şefik
Abamor, Adil Allahverdiyev , "Gümüş - Titanyum Dioksit (Ag-TiO2) Nano
Kompozit Parçacıklarının Hidrotermal Yöntem ile Sentezi, Metalik Filtre Üzerine
Kaplanması ve Antimikrobiyal Etkinliği", ll. Ulusal nanoteknoloji kogresi , Issue ,
Vol. , pp. , (2012)
337
10. Yasemin Budama Kilinç, Rabia Çakir Koç, Melahat Bağirova, Adil Allahverdiyev,
Zeynep Mustafaeva , "Antijenik Influenza A M2 Peptidinin Polielektrolitler Ile
Biyokonjugatlarinin Karakterizasyonu Ve Mcf 7 Hücreleri Üzerinde
Toksisitesinin Incelenmesi", 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
11. Başak Işcani Eroğlu, Rabia Çakir Koç, Melahat Bağirova, Adil Allahverdiyev,
Zeynep Mustafaeva, "Amiloid Beta Peptidine Ait 1-21 Dizisinin Poliakrilik Asit
Ile Sentezlenen Biyokonjugatlarinin Mtt Yöntemi Ile Meme Kanseri
Hücresindeki Etkilerinin Incelenmesi", 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, Issue , Vol.
, pp. , (2012)
12. Adil Allahverdiyev, Kateryna Volodymyrivna Kon, Emrah Şefik Abamor, Melahat
Bağirova, "Beş Farklı Esansiyel Yağın Staphylococcus aureus ve Escherichia coli
Üzerindeki Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi", 20. Ulusal Elektron
Mikroskopi Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
13. Budama Kilinç, Y., Çakir Koç R. , Bağirova M., Allahverdiyev A., Mustafaeva Z.,
"Antijenik Influenza A M2 Peptidinin Polielektrolitler Ile Biyokonjugatlarinin
Karakterizasyonu Ve Mcf 7 Hücreleri Üzerinde Toksisitesinin Incelenmesi", 24.
Ulusal Biyofizik Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
14. Işcani Eroğlu B., Çakir Koç R., Bağirova M., Allahverdiyev A., Mustafaeva Z.,
"Amiloid Beta Peptidine Ait 1-21 Dizisinin Poliakrilik Asit Ile Sentezlenen
Biyokonjugatlarinin Mtt Yöntemi Ile Meme Kanseri Hücresindeki Etkilerinin
Incelenmesi", 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
15. İpeksaç T. , Kaya F. , Kaya C., Abamor EŞ. , Bağırova M., Allahverdiyev A. ,
"Çevre Uygulamaları için Anti-Bakteriyel Zno Nanotüplerin Sentezi", II. AR-GE
Proje Pazarı-Enerji ve Çevre Teknolojileri, Issue , Vol. , pp. , (2012)
16. Bagirova M., Baydar S.Y., Abamor E.S., Allahverdiyev A.M, "ZnO
Nanopartiküllerinin Farklı Hücre Hatları Üzerindeki Toksisitelerinin
Belirlenmesi", 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
17. Adil Allahverdiyev, Kateryna Volodymyrivna Kon, Emrah Şefik Abamor, Melahat
Bağirova,, "Beş Farklı Esansiyel Yağın Staphylococcus aureus ve Escherichia coli
Üzerindeki Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi", 20. Ulusal Elektron
Mikroskopi Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
18. Bagirova M., Baydar S.Y., Abamor E.S., Allahverdiyev A.M., "ZnO
Nanopartiküllerinin Farklı Hücre Hatları Üzerindeki Toksisitelerinin
Belirlenmesi", 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
19. Allahverdiyev A.M., Kon K.V., Abamor E.S., Bagirova M., "Beş Farklı Esansiyel
Yağın Stapylococcus Aureus ve Escherichia Coli Üzerindeki Antibakteriyal
Aktivitesinin Belirlenmesi ", 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, (2011)
20. Noberi, C., Kavri, B.C., Güllü, O., Zaman, A.C., Ustundag, C.B., Kaya, F., Kaya
C., Abamor, E.S., Bagırova, M., Allahverdiyev, A., "Hidrotermal Sentez Yöntemi
ile Fe2O3 Nanopartiküllerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Etkisi", II. Ulusal
Nanoteknoloji Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
21. Noberi, C., Zaman, A.C., Ustundag, C.B., Kaya, F., Kaya C., Abamor, E.S.,
Bagırova, M., Allahverdiyev, A., "Gümüş Titanyum Dioksit (Ag-TiO2) Nano
Kompozit Parçacıklarının Hidrotermal Yöntem ile Sentezi, Metalik Filtre Üzerine
Kaplanması ve Antimikrobiyal Etkinliği", II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi,
(2012)
22. Unal G., Titirinli M., Abamor E.S., "TiO2 ve TiO2-Ag Nanopartiküllerinin Farklı
Ortam Koşullarında (Görünür Ve Uv Işık) Antibakteriyal Etkinliklerinin
Kıyaslamalı Olarak İncelenmesi", II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi, Issue , Vol. ,
pp. , (2012)
338
23. Tuğba İpeksaç, Figen Kaya, Cengiz Kaya, Emrah Şefik Abamor, Melahat
Bağırova, Adil Allahverdiyev., "Çevre Uygulamaları için Anti-Bakteriyel Zno
Nanotüplerin Sentezi", II. Ar-Ge Proje Pazarı-Enerji ve Çevre Teknolojileri,
(2012)
24. Tuğba Ipeksaç, Figen Kaya, Emrah Şefik Abamor, Adil Allahverdiyev, "Bakır (II)
Oksit Nanotüplerin Sentezlenmesi, Kaplanması ve Antibakteriyel Özellikleri", ll.
Ulusal Nanoteknoloji Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
25. C. Dizman, M. U. Kahveci, Y. Yagci, "Yeni Bir Makroazo Baslatici Kullanarak
Polisulfon b Polistiren Kopolimerlerinin Sentezi", 4. Ulusal Polimer Bilim ve
Teknoloji Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
26. F. Oytun, M. U. Kahveci, Y. Yagci, "Vinil Halojenur Turu Fotobaslaticilarin
Cozunur Cinko Tuzlari Varliginda Fotolizi ile Baslatilan Vinil Eterlerin Katyonik
Polimerizasyonu", 4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, (2012)
Kitap
1. Allahverdiyev AM, Bagirova M, Elcicek S, Koc RC, Ates SC, Baydar SY, Yaman
S, Abamor ES, Oztel ON., "A Problem in Treatment of Glucose-6-Phosphate
Dehydrogenase (G6PD) Deficient Patients Infected with Malaria (In Press),
Primaquine-Induced Hemolysis. Dehydrogenases, (2012)
2. Allahverdiyev AM, Bagirova M, Oztel ON, Yaman S, Abamor ES, Koc RC, Ates
SC, Elcicek S, Baydar SY., "Aldehyde Dehydrogenase: Cancer And Stem Cells,
Dehydrogenases (2012, In Press), (2012)
3. Necati Fındıklı, A.Süha Sönmez, Adil Allahverdiyev, "Biology of Stem Cells, In
vitro Fertilization(Under editors Key Elder and Brian Dale)( 2012, In Press) ,
chapter 7, (2012)
4. Allahverdiyev AM, Bagirova M, Elcicek S, Koc RC, Ates SC, Baydar SY, Yaman
S, Abamor ES, Oztel ON., "A Problem in Treatment of Glucose-6-Phosphate
Dehydrogenase (G6PD) Deficient Patients Infected with Malaria, PrimaquineInduced Hemolysis. Dehydrogenases (2012, In Press), (2012)
5. Allahverdiyev AM, Bagirova M, Oztel ON, Yaman S, Abamor ES, Koc RC, Ates
SC, Elcicek S, Baydar SY., "Aldehyde Dehydrogenase: Cancer And Stem Cells,
Cancer And Stem Cells. Dehydrogenases(2012, In Press), (2012)
6. Allahverdiyev AM, Bagirova M, Elcicek S, Koc RC, Ates SC, Baydar SY, Yaman
S, Abamor ES, Oztel ON., "Dehydrogenases, Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase
Deficiency and Malaria: A Method to Detect Primaquine-Induced Hemolysis in
vitro (InPress), pp. 65-90, InTech, Hırvatistan, (2012)
7. Allahverdiyev AM, Bagirova M, Oztel ON, Yaman S, Abamor ES, Koc RC, Ates
SC, Elcicek S, Baydar SY., "Dehydrogenases, Aldehyde Dehydrogenase: Cancer
and Stem Cells (InPress), pp. 3-28, InTech, Rijeka-Hırvatistan, (2012)
8. Turgut-Balık D, Erdemir A, "Moleküler Biyoloji, DNA Replikasyonu , pp. 87-99,
Nobel Bilim ve Araşt, Ankara, (2012)
9. Turgut-Balık D, Akat A., "Moleküler Biyoloji, Mutasyonlar , pp. 103-116, Nobel
Bilim ve Araşt, Ankara, (2012)
10. Turgut-Balık D, Özkan E. , "Moleküler Biyoloji, DNA tamiri ve rekombinasyon ,
pp. 119-135, Nobel Bilim ve Araşt, Ankara, (2012)
11. Turgut Balik D., Erdemir A., "Moleküler Biyoloji, DNA Replikasyonu, pp. , Nobel,
Ankara, (2012)
339
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Adil Allahverdiyev (Allakhverdiev), "Türkiyedeki Zoonoz Hastalıkların Dünü,
Bugünü Ve Yarını Sempozyumu", Oturum Başkanlığı ve Sunucu, Gümüşhane,
(2012)
2. Adil Allahverdiyev (Allakhverdiev), "20. Ulusal Elektron Mikroskopi Derneği",
Davetli Konuşmacı, Kemer-Antalya, (2011)
3. Adil Allahverdiyev (Allakhverdiev), "1st Annual Congress On Stem Cell
Research", Davetli Konuşmacı, Sapanca, (2011)
4. Mustafa Cemek, "Hidroponik sistemde çevre dostu tarım", Katılımcı, İstanbul,
(2012)
5. Mustafa Cemek, "Çevreci küçük devler: Mikroorganizmalar", Katılımcı, İstanbul,
(2012)
6. Mustafa Cemek, "Azotun Mikroorganizmalarla Üretilmesi ve Bitki Üretiminde
Kullanılması", Katılımcı, İstanbul, (2012)
7. Mustafa Cemek, "Yıldız Biyomühendislik Günleri", Organizasyon, İstanbul,
(2012)
8. Emrah Sarıyer, "yıldız 2. biyomühendislik günleri", düzenleme komitesi, istanbul,
(2012)
9. Muhammet U Kahveci, "Yıldız Biyomühendislik Günleri", Yerel Organizasyon
Komitesi, İstanbul, (2012)
10. Gündoğ Yücesan, "II. Ar-Ge Proje Pazarı Enerji ve Çevre Teknolojileri",
Organizasyon Komitesi, İstanbul, (2012)
11. Gündoğ Yücesan, "Biyomühendislik Günleri", Organizasyon Komitesi, İstanbul,
(2012)
Hakemlik
1. Sevil Yücel, "Characterızatıon Of Rosehıp Seed And Seed Oıl, (Tamamlandı)
2. Sevil Yücel, "The physicochemical properties, total phenolic, antioxidant
activities, and phenolic profile of fermented olive cake, (Tamamlandı)
3. Sevil Yücel, "Effect Of Jam Processıng And Storage On Phytochemıcals And
Physıochemıcal Propertıes Of Cherry At Dıfferent Temperatures, (Tamamlandı)
4. Sevil Yücel, "A Review of the Technological Solutions for the Treatment of Oily
Sludges from Petroleum Refineries, (Tamamlandı)
5. Sevil Yücel, "the nutraceutical, physiochemical and sensory properties of raisin
jam, (Tamamlandı)
6. Adil Allahverdiyev (Allakhverdiev), "International Journal of Biomedical Science,
(Devam Ediyor)
7. Adil Allahverdiyev (Allakhverdiev), "The Open Tropical Medicine Journal,
(Devam Ediyor)
8. Adil Allahverdiyev (Allakhverdiev), "International Medical Journal for
Experimental and Clinical Research, (Devam Ediyor)
9. Adil Allahverdiyev (Allakhverdiev), "Member of Advisor Board of J. Health
Scientific, (Devam Ediyor)
10. Adil Allahverdiyev (Allakhverdiev), "Journal of Microbiology and Immunology,
(Devam Ediyor)
11. Adil Allahverdiyev (Allakhverdiev), "Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi,
(Devam Ediyor)
12. Alper Yilmaz, "Türk Biyoloji Dergisi, BIY-1111-23 nolu makalenin
değerlendirilmesi, (Tamamlandı)
340
13. Sevil Yücel, "Endüstriyel amaçlı rekombinant lakkaz enzimi üretim,
(Tamamlandı)
14. Sevil Yücel, "Tekstil Sanayiine Yönelik Katma Değerli Selülaz Enzimi Üretimi,
(Tamamlandı)
15. Sevil Yücel, "Konvertör Teknolojisi Kullanılarak Gemi Tipi Katı Atıkların
Kaynağında Bertarafına Yönelik Bir Sistem Tasarlanması Ve Protipin
Geliştirilmesi, (Tamamlandı)
Diğer
1. Adil Allahverdiyev, "Uluslararası Bilimsel Yayın Desteği Ödülü", TÜBİTAK,
İstanbul, (2011)
2. melahat bağırova, "Ar-Ge Üniversitesi olma viziyonunda değerli bilimsel
çalışmalara yapmış olduğu katkılar nedeniyle rektorluk tatrafından teşekkür
belgesi", YTÜ, istanbul, (2012)
3. Adil Allahverdiyev, "Teşekkür Belgesi", Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü,
İstanbul, (2012)
4. Gündoğ Yücesan, "Proje Destek Ofisi", Yıldız Teknik Üniversitesi, , (2012)
5. Melda Altıkatoğlu, İbrahim Işıldak, Mustafa Cemek, Azade Attar, "Topraksız
Domates Yetiştirme", ytü, istanbul, (2012)
6. Melda Altıkatoğlu, Mithat Çelebİ, İbrahim Işıldak, "Biyolojik Yöntemlerle Tekstil
Atık Sularının Renginin Giderilmesi", ytü, istanbul, (2012)
7. Gündoğ Yücesan, "Erasmus ders verme", Girit Üniversitesi, Kandiye, (2012)
8. Yrd.Doç.Dr. Alper Yılmaz, "Elektrik, Elektronik, Enformatik Araştırma Desktek
Grubu (EEEAG)\\\'na Proje Önerisi Değerlendirilmesi", TÜBİTAK, , (2012)
9.1.7.2.Gıda Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI
(SCI/SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Osman Sağdıç, Zülal Kesmen, Uzman Ahmet E Yetiman, Ayten Güllüce, Nazife
Kaçmaz, Bülent u00c, "Combination of culture-dependent and cultureindependent molecular methods for the determination of lactic microbiota in
sucuk", International Journal of Food Microbiology, Issue , Vol. 153, pp. 428-435,
(2012)
2. Osman Sağdıç, Bedia Şimşek, "Effects of starter culture types and different
temperatures treatments on physicochemical, microbiological and sensory
characteristics, and fatty acid compositions of Cökelek cheese made from goat
milk", The Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, Issue 2, Vol. 18,
pp. 177-183, (2012)
3. Osman Sağdıç, İsmet Öztürk, Mehmet Hayta, Hasan Yetim, "Alteration in αtocopherol, some minerals and fatty acid contents of the wheat through
sprouting", Chemistry of Natural Compounds, Issue 6, Vol. 47, pp. 876-879,
(2012)
4. Osman Sağdıç, Eray Tulukcu, Hasan Yalcin, İsmet Öztürk, "Changes in the fatty
acid compositions and bioactivities of clary sage seeds depending on harvest
year", Industrial Crops and Products, Issue , Vol. 39, pp. 69-73, (2012)
5. Osman Sağdıç, İsmet Öztürk, Özgül Kişi, "Modeling antimicrobial effect of
different grape pomace and extracts on S. aureus and E. coli in vegetable soup
using artificial neural network and fuzzy logic system", Expert Systems with
Applications, Issue 8, Vol. 39, pp. 6792-6798, (2012)
341
6. Osman Sağdıç, İsmet Öztürk, Hasan Yalcin, Safa Karaman, Ahmed Kayacier,
"Construction and comparison of predictive models using adaptive neuro fuzzy
inference system and artificial neural networks for oxidation parameters of
refined sunflower oil incorporated with some natural byproduct extracts during
storage", Journal of the Science of Food and Agriculture, Issue , Vol. 92, pp. 49-58,
(2012)
7. Osman Sağdıç, Safa Karaman, Mustafa Tahsin Yılmaz, Hasan Cankurt, Ahmed
Kayacier, "Linear creep and recovery analysis of ketchup-processed cheese
mixtures using mechanical simulation models as a function of temperature and
concentration", Food Research International, Issue , Vol. 48, pp. 507-519, (2012)
8. Osman Sağdıç, İsmet Öztürk, Fatih Törnük, Özgül Kişi, "Application of Nonlinear Models to Predict Inhibition Effects of Various Plant Hydrosols on Listeria
monocytogenes Inoculated on Fresh-Cut Apples", Foodborne Pathogens and
Disease, Issue 7, Vol. 9, pp. 607-616, (2012)
9. Mirik M., T. Gumus A.S. Demirci M. Arici, "Xanthan gum production under
different operational conditions by Xanthomonas axonopodis pv vesicatoria
isolated from pepper plant", Food Science and Biotechnology , Issue 5, Vol. 20, pp.
1243-1247, (2011)
10. Dundar, A., Saricoban, C., Yilmaz, M.T., "Response surface optimization of effects
of some processing variables on carcinogenic/mutagenic heterocyclic aromatic
amine (HAA) content in cooked patties", Meat Science , Issue , Vol. 91, pp. 325333, (2012)
11. Karaman, S., Yilmaz, M.T., Ertugay, M.F., Baslar, M., Kayacier, A., "Effect of
ultrasound treatment on steady and dynamic shear properties of glucomannan
based salep dispersions: Optimization of amplitude level, sonication time and
temperature using response surface methodology", Ultrasonics Sonochemistry ,
Issue , Vol. 19, pp. 928-938, (2012)
12. Yilmaz, M.T., "Comparison of effectiveness of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference
System and Artificial Neural Networks for estimation of linear creep and recovery
properties of model meat emulsions", Journal of Texture Studies, Issue , Vol. 43,
pp. 384-399, (2012)
13. Yilmaz, M.T., Karaman, S., Dogan, M., Yetim, H., Kayacier, A., "Characterization
of O/W model system meat emulsions using shear creep and creep recovery tests
based on mechanical simulation models and their correlation with texture profile
analysis (TPA) parameters", Journal of Food Engineering, Vol. 108, pp. 327-336,
(2012)
14. Toker, O.S., Yilmaz, M.T., Karaman, S., Dogan, M., "“Optimization of Edible Oil
Extraction from Ofada Rice Bran Using Response Surface Methodology” by
Akinoso, R. & Adeyanju, J.A. [Food and Bioprocess Technology 5 (2012) 1372–
1378]", Food and Bioprocess Technology, Issue , Vol. 5, pp. 2630-2631, (2012)
15. Toker O.S., Yilmaz M.T., Karaman S., Dogan M., Kayacier A., "Adaptive NeuroFuzzy Inference System and Artificial Neural Network estimation of apparent
viscosity of ice-cream mixes stabilized with different concentrations of xanthan
gum ", Applied Rheology, Issue 6, Vol. 22, pp. 63918-639, (2012)
16. Yilmaz, M.T., Karaman, S., Kayacier, A., Dogan, M. Yetim, H., "Construction of
Predictive Models to Describe Apparent and Complex Viscosity Values of O/W
Model System Meat Emulsions Using Adaptive Neuro – Fuzzy Inference System
(ANFIS) and Artificial Neural Networks (ANN)", Food Biophysics, Issue 7, Vol. 4,
pp. 329-340, (2012)
342
17. Şengül M., Erkaya T., Başlar M., Ertugay M.F., "Effect of photosonication on
inactivation of total and coliform bacteria in milk", Food Control, Issue 11, Vol.
22, pp. 1803-1806, (2011)
18. Baslar M., Kalkan F., Kara M., Ertugay M.F., "Correlation between the protein
content and mechanical properties of wheat", Turkish Journal of Agriculture and
Forestry, Issue 5, Vol. 36, pp. 601-607, (2012)
19. Durak MZ, Churey JJ, Gates M, Sacks GL, Worobo RW., "Decontamination of
Green Onions and Baby Spinach by", Journal of Food Protection, Issue 6, Vol. 75,
pp. 1012-1022, (2012)
20. Durak MZ, Churey JJ, Worobo RW, "Efficacy of UV, acidified sodium
hypochlorite, and mild heat for decontamination of surface and infiltrated
Escherichia coli O157:H7 on green onions and baby spinach.", Journal of Food
Protection, Issue 7, Vol. 75, pp. 1198-1206, (2012)
Ulusal Hakemli Dergi
1. Topdaş E.F., Başlar M., Ertugay M.F., "Elmaların Ozmotik Kurutulmasında
Ultrases İşleminin Etkisi", Akademik Gıda Dergisi, Issue 5, Vol. 9, pp. 6-10,
(2011)
2. Ertugay M.F., Başlar M., Sallan S., "Beyşehir - Isparta Karayolu Kenarında
Yetiştirilen Buğdaylarda Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Kirlilik Düzeylerinin
Belirlenmesi", Dünya Gıda Dergisi, Issue 1, Vol. 2012, pp. 84-88, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Yılmaz, M.T., Tornuk, F., Ozturk, I., Sagdıc, O., Arıcı, M., Durak, M.Z., Bayram,
M. , "Multiple response optimization of the effect of processing variables on
bacterial population and growth/survival kinetics using desirability functions",
XXIII Food Micro 2012, Issue , Vol. , pp. 173, (2012)
2. Ozturk, I., Sagdic, O., "Biodiversity pf yeasts in a traditional Turkish fermented
sucuk and their functional and technological properties ", XXIII Food Micro 2012,
Issue , Vol. , pp. 701, (2012)
3. Karaman, K., Silici, S., Dogan, Z., Sagdic, O., "Inhibitory activity of different
honey types against foodborne pathogens ", XXIII Food Micro 2012, pp. 817,
(2012)
4. Yılmaz, M.T., Tornuk, F., Ozturk, I., Sagdic, O., Arici, M., Durak, M.Z., Bayram,
M., "Multiple responce optimization of the effecet of processing variables on
bacterial population and growth/survival kinetics using desirability functions",
23rd International ICFMH Symposium FoodMicro 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Celikyurt, G., Arici, M., "Identification of moulds from Sürk cheese using
morphological and molecular technics", 23rd International ICFMH Symposium
FoodMicro 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Tokatli, N., Arici, M., Gumus, T., "Incidence of Cronobacter sakazakii from
powdered infant formula in Turkey", 23rd International ICFMH Symposium
FoodMicro, 2012
7. Arici, M., Coskun, F., Celikyurt, G, Mirik, M., Gulcu, M., Tokatli, N., "Phenotypic
and genotypic characterization of lactic acid bacteria isolated from Hardaliye and
their technological and probiotic properties", 23rd International ICFMH
Symposium FoodMicro 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
8. Yılmaz, M.T., Tornuk, F., Ozturk, I., Sagdıc, O., Arıcı, M., Durak, M.Z., Bayram,
M., "Multiple response optimization of the effect of processing variables on
343
bacterial population and growth/survival kinetics using desirability functions",
XXIII Food Micro 2012, Issue , Vol. , pp. 173, (2012)
9. Ertugay MF, Başlar M, "The effect of ultrasound and photosonication treatment
on polyphenoloxidase activity of apple juice", Advanced Non-thermal Processing
in Food Technology (ANPFT) : Effects on Quality and Shelf Life of Food and
Beverages', Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Ertugay MF, Baslar M, Şengül M, Sallan S, "Effect of acustic energy on viscosity
and serum seperation of ayran, a Turkish yogurt drink", 4. International
Congress on Food and Nutrition, Issue , Vol. , pp. , (2011)
11. Mustafa Tahsin Yılmaz, Fatih Tornuk, Ismet Ozturk, Osman Sagdic, Muhammet
Arici, M. Zeki Durak, Mustafa Bayram, "Multiple response optimization of the
effect of processing variables on bacterial population and growth/survival kinetics
using desirability functions", XXIII Food Micro 2012, Issue , Vol. 2012, pp. 173,
(2012)
Ulusal Bildiri
1. İzgi, N., Arıcı, M., "Ev yapımı Andız pekmezi örneklerinin bileşimi, antioksidan
ve antimikrobiyel aktiviteleri", III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Issue , Vol. ,
pp. , (2012)
2. Topdaş EF, Başlar M, Ertugay MF, "Elmaların osmatik kurutulmasında
ultrasesin etkisi", 7. Gıda Mühendisleri Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2011)
Kitap
1. Sagdic, O., Tornuk, F. , "Dietary Phytochemicals and Microbes, Antimicrobial
Properties of Organosulfur Compounds, pp. 127-156, Springer Science,
Netherlands, (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Osman Sağdıç, "FoodMicro-İstanbul 2012, Global Issues in Food Microbiology",
Organizing Commitee, İstanbul-Turkey, (2012)
2. Muhammet Arıcı, "FoodMicro2012", Organizasyon Komitesi Üyeliği, İstanbul,
(2012)
3. Muhammet Arıcı, "3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu", Bilim Kurulu Üyesi,
Konya, (2012)
4. Muhammet Arıcı, "Halal Symposium", Dinleyici, Frankfurt, (2012)
5. Mustafa Tahsin Yılmaz, "XXIII Food Micro 2012", Katılımcı, İstanbul, (2012)
Hakemlik
1. Muhammet Arıcı, "Compositions of Essential Oils Obtained From Lemon Balm
And Sage And Their Antifungal Effects On Ochratoxigenic Penicillium
verrucosum, (Tamamlandı)
2. Muhammet Arıcı, "Utilization of Plant Hydrosols as Sprout Disinfectant,
(Tamamlandı)
3. Muhammet Arıcı, "Selection of potential autochthonous starter cultures from
shalgam, a traditional Turkish lactic acid fermented beverage, (Tamamlandı)
4. Mehmet Başlar, "Industrial Crops and Products, (Devam Ediyor)
344
5. Mehmet Başlar, "Journal of Food Science and Engineering, (Devam Ediyor)
6. Mehmet Başlar, "Journal of Agricultural Sciences (Tarım Bilimleri Dergisi),
(Devam Ediyor)
7. Mehmet Başlar, "Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, (Devam Ediyor)
9.1.7.3.Kimya Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Mesut Akgün, Ekin Kıpçak, "Oxidative Gasification of Olive Mill Wastewater as a
Biomass Source in Supercritical Water: Effects on Gasification Yield and Biofuel
Composition", Journal of Supercritical Fluids, Issue , Vol. 69, pp. 57-63, (2012)
2. Özbek B.K., Yılmaz E.D., "Colour Change Kinetics of Celery Leaves Undergoing
Microwave Drying", Chemical Engineering Communications, Issue 10, Vol. 198,
pp. 1189-1205, (2011)
3. Belma KIN ÖZBEK, Doç. Dilek Kılıç Apar, "Corn Gluten Hydrolysis by Alcalase:
Calibration of pH-Stat", Food and Bioproducts Processing, Issue 4, Vol. 89, pp.
500-503, (2011)
4. Belma Kın Özbek, Elçin Demirhan Yılmaz, Fatma Betül Akgül, "A Modelling
Study on Skimmed Milk Lactose Hydrolysis and Beta-Galactosidase Stability by
Using Three Reactor Types", International Journal of Dairy Technology, Issue 2,
Vol. 65, pp. 217-231, (2012)
5. O. Ismail, A. S. Kipcak, S. Piskin, "Modeling of absorption kinetics of
poly(acrylamide) hydrogels crosslinked by EGDMA and PEGDMA’s", Research on
Chemical Intermediates, DOI 10.1007/s11164-012-0604-z, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
6. Kipcak, A.S., Derun, E.M., "Characterization of some boron minerals against
neutron shielding and 12 year performance of neutron permeability", Journal of
Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Issue 2, Vol. 292, pp. 871-878, (2012)
7. M. Bora Akın, Mualla Öner, "Aqueous pathways for formation of zinc oxide
particles in the presence of carboxymethyl inulin", Research on Chemical
Intermediates, Issue 7, Vol. 38, pp. 1511-1525, (2012)
8. Mualla Öner, Uzman. Semra Kırboğa Okumuş, "The inhibitory effects of
carboxymethyl inulin on the seeded growth of calcium carbonate", Colloids and
Surfaces B: Biointerfaces, Issue , Vol. 91, pp. 18-25, (2012)
9. Mualla Öner, Umut Uysal, "Synthesis of hydroxyapatite crystals using
carboxymethyl inulin for use as a delivery of ibuprofen", Materials Science &
Engineering C, (2012)
10. Duranoglu D., Beker, U., "Steam and KOH Activated Carbons from Peach
Stones", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental
Effects , Issue 11, Vol. 34, pp. 1004-1015, (2012)
11. Kaya Buyruklardan G.İ., Duranoglu D., Beker, U., Şenkal, B.F., "Development of
polymeric and polymer-based hybrid adsorbents for chromium removal from
aqueous solution", Clean-Soil,Air, Water, Issue 11, Vol. 39, pp. 980-988, (2011)
12. Esra Bilgin Simsek, Dilek Duranoglu, Ulker Beker, "Heavy Metal Adsorption by
Magnetic Hybrid-Sorbent: An Experimental and Theoretical Approach",
Separation Science and Technology, Issue , Vol. 47, pp. 1334-1340, (2012)
13. Dilek Duranoğlu, İsmet Gül Buyruklardan Kaya, Ülker Beker, Bahire Filiz
Şenkal, "Synthesis and adsorption properties of polymeric and polymer-based
hybrid adsorbent for hexavalent chromium removal", Chemical Engineering
Journal, Vol. 181, pp. 103-112, (2012)
345
14. Dilek Duranoğlu, Andrzej W. Trochimczuk, Ulker Beker, "Kinetics and
thermodynamics of hexavalent chromium adsorption onto activated carbon
derived from acrylonitrile-divinylbenzene copolymer ", Chemical Engineering
Journal, Issue , Vol. 187, pp. 193-202, (2012)
15. Doymaz I., "Drying of Pomegranate Arils and Selection of A Suitable Drying
Model", Food Biophysics, Issue 4, Vol. 6, pp. 461-467, (2011)
16. Doymaz I., "Evaluation of Some Thin-layer Drying Models of Persimmon Slices
(Diosypros kaki L.)", Energy Conversion and Management, Vol. 56, pp. 199-205,
(2012)
17. Doymaz İ., Altıner P., "Effect of Pretreatment Solution on Drying and Color
Characteristics of Seedless Grapes", Food Science and Biotechnology, Issue 1, Vol.
21, pp. 43-49, (2012)
18. Doymaz İ., "Sun Drying of Seedless and Seeded Grapes ", Journal of Food Science
and Technology, Issue 2, Vol. 49, pp. 214-220, (2012)
19. Doymaz İ., "Air-Drying Characteristics, Effective Moisture Diffusivity and
Activation Energy of Grape Leaves", Journal of Food Processing and Preservation
, Issue 2, Vol. 36, pp. 161-168, (2012)
20. Doymaz İ., "Prediction of Drying Characteristics of Pomegranate Arils", Food
Analytial Methods, Issue 4, Vol. 5, pp. 841-848, (2012)
21. Doymaz İ., "Drying of Potato Slices: Effect of Preatments and Mathematical
Modeling", Journal of Food Processing and Preservation, Issue 4, Vol. 36, pp. 310319, (2012)
22. Doymaz İ., Kocayigit F., "Effect of Pre-treatments on Drying, Rehydration, and
Color Characteristics of Red Pepper (\\\'Charliston\\\' variety)", Food Science
and Biotechnology, Issue 4, Vol. 21, pp. 1013-1022, (2012)
23. Didem Berceste Beyribey, "Swelling Characterization of the Superabsorbent
Copolymer in the Petroleum-Based Solvent-Water Mixtures", Journal of
Macromolecular Science, Issue 5, Vol. 49, pp. 432-438, (2012)
24. Didem Berceste Beyribey, "Structural, thermal and electrical studies of a novel
rubidium phosphite tellurate", Ceramics International, Issue 6, Vol. 38, pp. 50955102, (2012)
25. Kanturk Figen A., İsmail O., Piskin S, "Devolatilization Non-Isothermal Kinetic
Analysis of Agricultural Stalks and Application of TG-FT/IR Analysis", Journal of
Thermal Analysis and Calorimetry, Issue 3, Vol. 107, pp. 1177-1189, (2012)
26. Yilmaz Sari M., Piskin S., "Effect of Heat Treatment on the Structural
Characteristics and Dehydroxylation Kinetics of the Tunellite", Journal of the
Chemical Society of Pakistan, Issue 3, Vol. 34, pp. 526-532, (2012)
27. Yilmaz Sari M., Kanturk Figen A., Piskin S., "Production Of Sodium Metaborate
Tetrahydrate (NaB(OH)4.2H2O) Using Ultrasonic Irradiation", Powder
Technology, Issue 216, Vol. 215, pp. 166-173, (2012)
28. Kanturk Figen A., Piskin S, "Mechanism for formation of NaBH4 proposed as
low-pressure process for storing hydrogen in borosilicate glass–sodium solid
system: a hydrogen storage material", Bulletin of Materials Science, Issue 2, Vol.
35, pp. 203-209, (2012)
29. Ozdemir Dere O., Piskin S., "Characterization and Environment Risk Assessment
of Galvanic Sludge", Journal of Chemical Society of Pakistan, Issue 4, Vol. 34, pp.
1032-1036, (2012)
30. Osman İsmail, Berceste Beyribey, "Swelling Characterization of the
Superabsorbent Copolymer in the Petroleum-Based Solvent-Water Mixtures",
Journal of Macromolecular Science, Part A:Pure and Applied Chemistry, Issue 5,
Vol. 49, pp. 432-438, (2012)
346
31. Ismail O., Kıpçak A. S., Piskin S., "Modeling of absorption kinetics of
poly(acrylamide) hydrogels crosslinked by EGDM and PEGDM's ", Research on
Chemical Intermediates, Issue , Vol. , pp. , (2012)
32. Duranoğlu, D., Kadırgan, N., Üstün, B., "Process Modification of A Wire-Welding
Plant For Efficient Sulphate Removal", Water and Environment Journal, Vol. 26,
pp. 56-62, (2012)
33. Kantürk Figen A., İsmail O., Piskin S.,, "Devolatilization Non-Isothermal Kinetic
Analysis of Agricultural Stalks and Application of TG-FT/IR Analysis", Journal of
Thermal Analysis and Calorimetry, Issue 3, Vol. 107, pp. 1177-1189, (2012)
34. Figen H.E., Baykara S.Z., "Preparation and Characterization of Co-Mo/g-Al2O3,
Ni-Mo/g-Al2O3 and (Co/Ni)-Mo/g-Al2O3 Metal Oxides by Sol-Gel Process", Acta
Physica Polonica A, Issue 1, Vol. 121, pp. 224-226, (2012)
35. Halit Eren Figen, Sema Z. Baykara, Rahmiye Zerrin Yarbay, "Effects Of Cobalt
And Nickel Substitution On Physical Properties Of Perovskite Type Oxides
Prepared By The Sol-Gel Citrate Method", Acta Physica Polonica A, Issue 1, Vol.
121, pp. 44-46, (2012)
36. Müge Sarı Yılmaz, Aysel Kantürk, Sabriye Piskin, "Production Of Sodium
Metaborate Tetrahydrate (NaB(OH)4.2H2O) Using Ultrasonic Irradiation",
Powder Technology, Issue 216, Vol. 215, pp. 166-173, (2012)
37. Müge Sarı Yılmaz, Sabriye Piskin, "Effect of Heat Treatment on the Structural
Characteristics and Dehydroxylation", Journal of the Chemical Society of
Pakistan, Issue 3, Vol. 34, pp. 526-532, (2012)
38. Oksak S., Okumuş E., "Sulfonated PEEK blend membranes prepared with PPSF
and PEI for gas separation", Procedia Engineering, Issue , Vol. 44, pp. 774-775,
(2012)
39. Okşak S., Okumuş E., "Preparation and gas separation properties of
polyphenylsulfone(PPSF)/polyetherimide(PEI)/silica nanocomposite membranes",
Procedia Engineering, Issue , Vol. 44, pp. 772-773, (2012)
40. Ozdemir Dere O., Piskin S., "Characterization and Environment Risk Assessment
of Galvanic Sludge ", Journal of the Chemical Society of Pakistan, Issue 4, Vol.
34, pp. 1032-1036, (2012)
41. Sema Z. Baykara, Halit Eren Figen, "Preparation and Characterization of CoMo/g-Al2O3, Ni-Mo/g-Al2O3 and (Co/Ni)-Mo/g-Al2O3 Metal Oxides by Sol-Gel
Process", Acta Physica Polonica A, Issue 1, Vol. 121, pp. 244-226, (2012)
42. Sema Z. Baykara, Halit Eren Figen, Rahmiye Zerrin Yarbay, "Effects Of Cobalt
And Nickel Substitution On Physical Properties Of Perovskite Type Oxides
Prepared By The Sol-Gel Citrate Method", Acta Physica Polonica A, Issue 1, Vol.
121, pp. 44-46, (2012)
43. Erdogan, M. , Bekat, T. , Inal, F. , Genc, A., "Prediction of the Bottom Ash Formed
in a Coal-Fired Power Plant Using Artificial Neural Networks", Energy, Issue 1,
Vol. 45, pp. 882-887, (2012)
44. Tekin T., Saygı B., "Effect of Ultrasound Energy on the Photocatalytic Activity of
TiO2", J. Chem. Soc. Pak, Issue 5, Vol. 34, pp. 1115-1119, (2012)
Uluslararası
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Kipcak A.S., Yilmaz Baysoy D., Moroydor Derun E., Piskin S., "The Evaluation of
the Neutron Radiation Absorption Capacities of Inderite Minerals", 2011
Research Bulletin of the Australian Institute of High Energetic Materials, ISBN:
978-0-9806811-9-2, Issue , Vol. 1, pp. 28-37, (2011)
347
2. Kipcak A.S., Baysoy D.Y., Moroydor Derun E., Piskin S., "Characterization of the
Kurnacovite Mineral and its Absorption Behavior due to Neutron Radiation",
2011 Research Bulletin of the Australian Institute of High Energetic Materials,
ISBN: 978-0-9806811-9-2, Issue , Vol. 1, pp. 38-46, (2011)
3. Kipcak A.S., Senberber F.T., Moroydor Derun E., Piskin S., "Hydrothermal
Synthesis of Magnesium Borate Hydrates from MgO and H3BO3 at 80oC", 2011
Research Bulletin of the Australian Institute of High Energetic Materials, ISBN:
978-0-9806811-9-2, Issue , Vol. 1, pp. 47-55, (2011)
4. Kipcak A. S., Senberber F.T., Moroydor Derun E., Piskin S., "Solid State
Synthesis of Magnesium Borates at 800oC from Periclase and Sassolite",
International Review of Chemical Engineering (IRECHE), Issue 6, Vol. 3, pp. 750754, (2011)
5. Kipcak A.S., Baysoy D.Y., Moroydor Derun E., Piskin S., "Characterization of the
Kurnacovite Mineral and its Absorption Behavior due to Neutron Radiation",
2011 Research Bulletin of the Australian Institute of High Energetic Materials,
ISBN: 978-0-9806811-9-2, Issue , Vol. 1, pp. 38-46, (2011)
6. Kipcak A.S., Senberber F.T., Moroydor Derun E., Piskin S., "Hydrothermal
Synthesis of Magnesium Borate Hydrates from MgO and H3BO3 at 80oC", 2011
Research Bulletin of the Australian Institute of High Energetic Materials, ISBN:
978-0-9806811-9-2, Issue , Vol. 1, pp. 47-55, (2011)
7. Kipcak A. S., Senberber F.T., Moroydor Derun E., Piskin S., "Solid State
Synthesis of Magnesium Borates at 800oC from Periclase and Sassolite",
International Review of Chemical Engineering (IRECHE), Issue 6, Vol. 3, pp. 750754, (2011)
Ulusal Hakemli Dergi
1. Apar D.K. and Özbek B., "pH-Stat Calibration for Sesame Cake Protein
Hydrolysis by Alcalase", Food and Bioproducts Processing, Issue 4, Vol. 89, pp.
500-503, (2011)
2. Demirhan E., Apar D.K., Ozbek, B., "pH-Stat Calibration For Sesame Cake
Protein Hydrolysis by Alcalase", Sigma Journal of Engineering and Natural
Sciences, Issue 1, Vol. 30, pp. 1-8, (2012)
3. Demirhan E., Özbek B., "pH-Stat Calibration for Sesame Cake Protein Hydrolysis
by Alcalase", SİGMA-Journal of Engineering and Natural Sciences-Mühendislik
ve Fen Bilimleri Dergisi, Issue 30, Vol. , pp. 1-8, (2012)
4. Duranoğlu D., "Atıksulardaki Sülfatın Kimyasal Çöktürme Yöntemi İle
Giderilmesi", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Vol. 30, pp. 39-55,
(2012)
Uluslararası Bildiri
1. Kıpçak, E., Akgün, M., "The Evaluation of Different Wastewaters as an Energy
Source Through Their Treatment by Supercritical Water Gasification", 12th
Mediterranean Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, November
15-18, Issue , Vol. , pp. , (2011)
2. Kıpçak, E., Söğüt, O., Akgün, M., "The Effect of Oxygen on the Gasification of
Biomass in Supercritical Water", 12th Mediterranean Congress of Chemical
Engineering, Barcelona, Spain, November 15-18, Issue , Vol. , pp. , (2011)
348
3. Demirhan E., Apar D.K., Yalçın B.E., Gürses B. and Özbek B., "An Experimental
Study on the Influence of Cu2, Mn2 and PO4(3) Ions on the Kefir Grain Biomass
Increase", 4th International Congress on Food and Nutrition, pp. 157, (2011)
4. Demirhan E., Apar D.K., Akpınar Z. and Özbek B., "The Effect of Microwave
Drying on the Degradation of Vitamin C in Basil, Purslane and Celery Leaves",
4th International Congress on Food and Nutrition, Issue , Vol. , pp. 198, (2011)
5. Apar, D.K., Demirhan E. and Özbek, B., "Removing of Bitterness of Corn Gluten
Hydrolysate", Agrochemical and Food Technology, ANQUE ICCE 2012, (2012)
6. Demirhan E. and Özbek B., "Effect of Hydrolysis Degree on Functional Properties
of Sesame Cake Protein Hydrolysates", New Biotechnology -15th European
Congress on Biotechnology (ECB 2012), Issue , Vol. 29, pp. 164, (2012)
7. Demirhan, E., Apar, D., Yalçın, B.E., Gürses, B., Özbek, B., "An Experimental
Study on the Influence of Cu, Mn and PO4 Ions on the Kefir Grain Biomass
Increase", 4th International Congress on Food and Nutrition (4.ICFN), pp. 157,
(2011)
8. Demirhan E., Apar, D., Akpınar, Z., Özbek, B., "The Effect of Microwave Drying
on the Degradation of Vitamin C in Basil, Purslane and Celery Leaves", 4th
International Congress on Food and Nutrition (4.ICFN), Issue , Vol. , pp. pp. 198,
(2011)
9. Apar Kılıç, D., Demirhan E., Özbek, B, "Removing of Bitterness of Corn Gluten
Hydrolysate", ANQUE ICCE 2012, International Congress of Chemical
Engineering 2012, Issue , Vol. , pp. T10-1, (2012)
10. Demirhan E., Özbek, B.,, "Effect of Hydrolysis Degree on Functional Properties of
Sesame Cake Protein Hydrolysates", 15th European Congress on Biotechnology
(ECB-15), Issue , Vol. , pp. S164, (2012)
11. Kipcak A.S., Senberber F.T., Moroydor Derun E., Piskin S., "Characterization of
Magnesium Borate Hydrates Produced from MgO and H3BO3 at 80oC, for two
Different Drying Temperatures (Poster)", 12. Mediterranean Congress in
Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 15-18 November, Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
12. A.S. Kipcak, O. Dere Ozdemir, S. Hafizoglu, E. Moroydor Derun, M.B. Piskin,
"Determination of Some Essential Element Concentrations in Turkish Teas", 12.
Mediterranean Congress in Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 15-18
November, Issue , Vol. , pp. , (2011)
13. Kipcak, A.S., Gurses, P., Tugrul, N., Moroydor Derun, E., Piskin, S.,
"Characterization of Boron Carbide Particles and its Shielding Behavior against
Neutron Radiation", 3. International Conference on Nuclear and Renewable
Energy Resources, 20-23 May, Istanbul, Turkey, Issue , Vol. , pp. , (2012)
14. Kipcak, A.S., Senberber, F.T., Yilmaz Baysoy, D., Moroydor Derun, E., Piskin, S.,
"Characterization of the Synthesized Admontite Mineral and Investigation of Its
Neutron Permeability", 3. International Conference on Nuclear and Renewable
Energy Resources, 20-23 May, Istanbul, Turkey, Issue , Vol. , pp. , (2012)
15. Kipcak, A.S., Baran Acarali, N., Kolemen, S., Tugrul, N., Moroydor Derun, E.
Piskin, S. , "Study on Characterization of Tuncbilek Fly Ash", ICESE 2012:
International Conference on Environmental Science and Engineering,25-26 July,
Amsterdam - The Netherlands, Issue , Vol. 67, pp. 700-704, (2012)
16. Kipcak, A.S., Dere Ozdemir O, Moroydor Derun, E., Piskin, M.B. , "Lemon Effect
on Some Elements in Turkish Teas", ICFAE 2012: International Conference on
Food and Agricultural Engineering, 25-26 July, Amsterdam - The Netherlands,
Issue , Vol. 67, pp. 834-838, (2012)
349
17. Kipcak, A.S., Senberber, F.T., Moroydor Derun, E. Piskin, S. , "Evaluation of the
Magnesium Wastes with Boron Oxide in Magnesium Borate Synthesis",
ICEBESE 2012: International Conference on Environmental, Biological, and
Ecological Sciences, and Engineering, 25-26 July, Amsterdam - The Netherlands,
Issue , Vol. 67, pp. 678-683, (2012)
18. Akin, M. B. ve Öner, M., "2-Propanol Dehydrogenation with ZnO Nanoparticles",
9th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN12), 3-6
Temmuz 2012, Selanik, Yunanistan , Issue , Vol. , pp. , (2012)
19. Dogan, Ö., Bodur, B., Akin, M. B. ve Öner, M., "Removal of Cu(II) from Aqueous
Solution by Using Hydroxyapatite", ANQUE's International Congress of
Chemical Engineering (ANQUE-ICCE), 24-27 Haziran 2012, Sevilla, İspanya,
(2012)
20. Akyol, E., Akin, B., Öner, M., "Barium sulfate crystallization in the presence of
carboxymethyl inulin and polyacrylic acid", 244th ACS National Meeting &
Exposition, 19-23 Ağustos 2012, Philadelphia, ABD, Issue , Vol. , pp. , (2012)
21. Akyol, E., Akın, B., Öner, M., "Barium sulfate crystallization in the presence of
carboxymethyl inulin and polyacrylic acid", 244th American Chemical Society
National Meeting & Exposition, Philadelphia, Issue , Vol. , pp. , (2012)
22. Doğan, Ö., Erdemir, Ç.Ş., Öner, M., Akyol, E. , "Precipitation of gypsum in the
presence of inulin biopolymers", 244th American Chemical Society National
Meeting & Exposition, Philadelphia, Issue , Vol. , pp. , (2012)
23. Kipcak, A.S., Baran Acarali, N., Kolemen, S., Tugrul, N., Moroydor Derun, E.
Piskin, S., "Study on Characterization of Tuncbilek Fly Ash", ICESE 2012:
International Conference on Environmental Science and Engineering, July 25-26,
Amsterdam - The Netherlands, Issue , Vol. 67, pp. 700-704, (2012)
24. Akyol, E., Akin, B., Öner, M., "Barium sulfate crystallization in the presence of
carboxymethyl inulin and polyacrylic acid", 244th ACS National Meeting &
Exposition, 19-23 Ağustos 2012, Philadelphia, ABD, Issue , Vol. , pp. , (2012)
25. Akin, M. B. ve Öner, M., " 2-Propanol Dehydrogenation with ZnO Nanoparticles",
9th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN12), 3-6
Temmuz 2012, Selanik, Yunanistan, Issue , Vol. , pp. , (2012)
26. Dogan, Ö., Bodur, B., Akin, M. B. ve Öner, M., "Removal of Cu(II) from Aqueous
Solution by Using Hydroxyapatite", ANQUE's International Congress of
Chemical Engineering (ANQUE-ICCE), 24-27 Haziran 2012, Sevilla, İspanya,
(2012)
27. Oner, M., Uysal, U., "Controlled Release of Ibuprofen from Porous
Hydroxyapatite Tablets", 16th Annual Green Chemistry and Engineering
Conference, 18-20 Haziran 2012, Washington DC, ABD, Issue , Vol. , pp. , (2012)
28. Dogan, O., Erdemir, C.S., Oner, M., Akyol, E., "Precipitation of Gypsum in the
Presence of Inulin Biopolymers", 244th ACS National Meeting & Exposition, 1923 Ağustos 2012, Philadelphia, ABD, Issue , Vol. , pp. , (2012)
29. Dogan, Ö., Senol E., Akin, M.B., Öner, M., "Copolymers of Vinylphosphonic Acid
and 4- Vinilyimidazole inhibition effect on crystallization of gypsum", ANQUE\'s
International Congress of Chemical Engineering (ANQUE-ICCE), 24-27 Haziran
2012, Sevilla, İspanya, Issue , Vol. , pp. , (2012)
30. Duranoğlu, D., Bakkal, C., Avcı, A.Ö., Beker, Ü., "Adsorption of Arsenic by Iron
Oxide Loaded Activated Carbon", ANQUE-ICCE 2012, Sevilla, Spain, 24-27 June
, Issue , Vol. , pp. , (2012)
31. Duranoğlu, D., Açıkgöz, V., Beker, Ü., Açıkalın, K., " Modelling of Fire and
Explosion Occurences at A Lpg Storage Tank", ANQUE-ICCE 2012, Sevilla,
Spain, 24-27 June , Issue , Vol. , pp. , (2012)
350
32. Berceste Beyribey,Çiğdem Timurkutluk, T,Yavuz Ertuğrul, Burcu Çorbacıoğlu,
Zehra Altın., "A study on structural, thermal and anodic properties of
V0.13Mo0.87O2.935", 10th European SOFC Forum 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
33. Berceste Beyribey,Çiğdem Timurkutluk, T,Yavuz Ertuğrul, Burcu Çorbacıoğlu,
Zehra Altın, "A study on structural, thermal and anodic properties of
V0.13Mo0.87O2.935", 10th European SOFC Forum 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
34. Kirboga, S., Öner, M., "The Formation of Nano Calcium Carbonate in the
Presence of Additives", 12th Mediterranean Congress of Chemical Engineering,
31_028_P, (2011)
35. Kıpçak, E., Söğüt, O., Akgün, M. , "The Effect of Oxygen on the Gasification of
Biomass in Supercritical Water", 12th Mediterranean Congress of Chemical
Engineering, Barcelona, Spain, November 15-18, Issue , Vol. , pp. , (2011)
36. Kıpçak, E., Akgün, M., "The Evaluation of Different Wastewaters as an Energy
Source Through Their Treatment by Supercritical Water Gasification", 12th
Mediterranean Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, November
15-18, Issue , Vol. , pp. , (2011)
37. Demirhan, E., Apar, D.K., Akpınar, Z., Özbek, B., "The Efect of Microwave Drying
on The Degredation of Vitamin C in Basil, Purslane and Celery Leaves", 4th
International Congress on Food and Nutrition, Issue , Vol. , pp. 198, (2011)
38. Demirhan, E., Apar, D.K., Yalçın, B.E., Gürses, B., Özbek, B., "An Experimental
Study on the Influence of CU, MNand PO4 Ions on The Kefir Grain Biomass
Increase", 4th International Congress on Food and Nutrition, pp. 157, (2011)
39. Apar D.K., Demirhan E., Özbek B., "Removing of Bitterness of Corn Gluten
Hydrolysate", International Congress of Chemical Engineering, (2012)
40. Kipcak A.S., Senberber F.T., Moroydor Derun E., Piskin S., "Characterization of
Magnesium Borate Hydrates Produced from MgO and H3BO3 at 80oC, for two
Different Drying Temperatures (Poster)", 12. Mediterranean Congress in
Chemical Engineering, Barselona, İspanya, 15-18 Kasım 2011., Issue , Vol. , pp. ,
(2011)
41. Yilmaz Sari M., Piskin, S., , "Synthesis and Characterization of Ordered
Mesoporous Silica MCM-41", School of Molecular Sieves, Issue , Vol. , pp. 42,
(2012)
42. Dere Ozdemir, O, Piskin S., "Structural Transion of Turkish Natural Zeolite With
Temperature", School of Molecular Sieves, Issue , Vol. , pp. , (2012)
43. Kipcak, A.S., Gurses, P., Tugrul, N., Moroydor Derun, E., Piskin, S.,
"Characterization of Boron Carbide Particles and its Shielding Behavior against
Neutron Radiation", 3. International Conference on Nuclear and Renewable
Energy Resources, 20-23 May, Istanbul, Turkey, Issue , Vol. , pp. , (2012)
44. Kipcak, A.S., Senberber, F.T., Yilmaz Baysoy, D., Moroydor Derun, E., Piskin, S.,
"Characterization of the Synthesized Admontite Mineral and Investigation of Its
Neutron Permeability", 3. International Conference on Nuclear and Renewable
Energy Resources, 20-23 May, Istanbul, Turkey, Issue , Vol. , pp. , (2012)
45. Kipcak, A.S., Baran Acarali, N., Kolemen, S., Tugrul, N., Moroydor Derun, E.
Piskin, S. , "Study on Characterization of Tuncbilek Fly Ash", ICESE 2012:
International Conference on Environmental Science and Engineering, 25-26 July,
Amsterdam - The Netherlands, Issue , Vol. 67, pp. 700-704, (2012)
46. Kipcak, A.S., Senberber, F.T., Moroydor Derun, E. Piskin, S. , "Evaluation of the
Magnesium Wastes with Boron Oxide in Magnesium Borate Synthesis",
ICEBESE 2012: International Conference on Environmental, Biological, and
Ecological Sciences, and Engineering, 25-26 July, Amsterdam - The Netherlands,
Issue , Vol. 67, pp. 678-683, (2012)
351
47. Yılgör N., Kartal S.N., Houtman C., Terzi E., Kanturk Fıgen A., Köse C., PİSKİN
S., "Composite boards produced from waste Tetra Pak packaging materials:
Chemical properties and biological performance", International Conference on
Recycling and Reuse, 4-6 June 2012- İstanbul / TÜRKİYE, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
48. Coşkuner, B., Kantürk Figen A., Pişkin, S., "Alkaline NaBH4 Hydrolysis by Co
Impregnated Boron Catalyst", EMHyTec 2012 Hammamet (Tunus) Eylül 11-14,
2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
49. Duranoğlu, D., Bakkal, C., Avcı, A.Ö., Beker, Ü., "Adsorption of Arsenic by Iron
Oxide Loaded Activated Carbon", ANQUE International Congress of Chemical
Engineering 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
50. Duranoğlu, D., Açıkgöz, V., Beker Ü., Açıkalın, K., "Modeling of Fire and
Explosion Occurences at a LPG Storage Tank", ANQUE International Congress of
Chemical Engineering 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
51. Yılgör N., , Kartal S.N., Houtman C., Terzi E., Kanturk Fıgen A., Köse C., Piskin
S., , "Composite boards produced from waste Tetra Pak packaging materials:
Chemical properties and biological performance", International Conference on
Recycling and Reuse, Issue , Vol. , pp. , (2012)
52. Coşkuner, B., Pişkin, M.B., Kantürk Figen A., , "Sol-gel Preparation of Co-B2O3
Catalyst for Alkaline NaBH4 Hydrolysis", Euro-mediterranean Hydrogen
Technologies Conference,EMHyTec 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
53. Coşkuner, B., Kantürk Figen A., Pişkin, S., , "Alkaline NaBH4 Hydrolysisby Co
Impregnated Boron Catalyst,EMHyTec 2012", Euro-mediterranean Hydrogen
Technologies Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
54. Yilmaz Sari M., Piskin, S., "Synthesis and Characterization of Ordered
Mesoporous Silica MCM-41", School of Molecular Sieves, Issue , Vol. , pp. 42,
(2012)
55. Deniz, S., Okşak, S., Okumuş, E., "Sulfonated PEEK Blend Membranes Prepared
with PPSf and PEI for Gas Separation", EUROMEMBRANE 2012, (2012)
56. Deniz, S., Bıçak, B., Kantarcı, TK., "Preparation and properties of
hydrophobic/oleophobic coating materials for glass surfaces", CHISA 2012, (2012)
57. Deniz, S., Okşak, S., Okumuş, E., "Preparation and Gas Separation Properties of
Polyphenylsulfone(PPSF)/Polyetherimide(PEI)/Silica
Nanocomposite
Membranes", EUROMEMBRANE 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
58. Kipcak, A., S., Dere Ozdemir, Ö., Hafızoğlu, S., Moroydor Derun, E.,
"Determination of Some Essential Elements Concentratations in Turkish Teas",
12 th Mediterranean Congress of Chemical Engineering, Issue , Vol. , pp. , (2011)
59. Kipcak, A.S., Dere Ozdemir O, Moroydor Derun, E., Piskin, M.B. , "Lemon Effect
on Some Elements in Turkish Teas", ICFAE 2012: International Conference on
Food and Agricultural Engineering, Issue , Vol. 67, pp. 834-838,, (2012)
60. Kipcak, A.S., Baran Acarali, N., Kolemen, S., Tugrul, N., Moroydor Derun, E.
Piskin, S. , "Study on Characterization of Tuncbilek Fly Ash", ICESE 2012:
International Conference on Environmental Science and Engineering, Issue , Vol.
, pp. , (2012)
61. Kipcak, A.S., Gurses, P., Moroydor Derun, E., Tugrul, N., Piskin, S. ,
"Characterization of Boron Carbide Particles and its Shielding Behavior Against
Neutron Radiation", III. International Conference on Nuclear & Renewable
Energy Resources (Nurer 2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
62. Piskin, M.B., Dere Ozdemir O, Kipcak, A.S., Tugrul, N., Moroydor Derun, E. ,
"Some Essential Element Concentrations of Turkish Rosehip Teas", International
352
Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering (ICAFBE 2012),
(2012)
63. Poyraz, Ç., Atalay, E., Kalpaklı, Y., Salt, İ., "The Role of Magnetite and
Magnetite-Bentonite Composites for Adsorption of Pb(II) in Wastewater",
EURASIA 2011, İstanbul, Issue , Vol. , pp. , (2011)
64. Acer, J., Kalpaklı, Y., Gökçe, H., Öveçoğlu, L., , "Structural Analysis and
Photocatalytic Behavior of \"Fe\" Doped TiO2 Powder Produced From Medical
Waste Material", 12th Mediterranean Congress of Chemical Engineering,
Barcelona, 15-18 Nov. , Issue , Vol. , pp. 21-016, (2011)
65. A.S. Kipcak, O. Dere Ozdemir, S. Hafizoglu, E. Moroydor Derun, M.B. Piskin,
"Determination Of Some Essential Element Concentrations in Turkish Teas", The
12th Mediterranean Congress of Chemical Engineering, Barselona, Spain, 15-18
November, Issue , Vol. , pp. , (2011)
66. A.S. Kipcak, F.T. Senberber, E. Moroydor Derun, S. Piskin, "Characterization of
Magnesium Borate Hydrates, Produced from MgO and H3BO3 at 80oC, for Two
Different Drying Temperatures", The 12th Mediterranean Congress of Chemical
Engineering, Barcelona, Spainn, 15-18 November, Issue , Vol. , pp. , (2011)
67. A.S. Kipcak, F.T. Senberber, E.M. Derun, S. Piskin, "Solid State Synthesis of
Magnesium Borates at 800oC from Periclase and Sassolite", 3rd Conference on
Chemical Engineering and Advanced Materials (CEAM 2011-VF), Naples - Italy,
14-28 November, Issue , Vol. , pp. , (2011)
68. Baran Acarali, N., Tugrul, N., Piskin, M.B., Moroydor Derun E., , "Influence of
Various Modifying Agents on Hydrophobicity of Zinc Borate", 17th International
Symposium on Boron, Borides and Related Materials , Issue , Vol. , pp. , (2011)
69. Piskin, M.B., Dere Ozdemir O, Kipcak, A.S., Tugrul, N., Moroydor Derun, E.,
"Some Essential Element Concentrations of Turkish Rosehip Teas", International
Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering (ICAFBE 2012),
(2012)
70. Piskin, S, Kipcak, A.S., Dere Ozdemir O, Moroydor Derun, E., "Determination of
Boron in Black and Herbal Teas", International Conference on Agricultural, Food
and Biological Engineering , Issue , Vol. , pp. , (2012)
71. Kipcak, A.S., Senberber, F.T., Yilmaz Baysoy, D., Moroydor Derun, E., Piskin, S.,
"Characterization of the Synthesized Admontite Mineral and Investigation of its
Neutron Permeability", III. International Conference on Nuclear & Renewable
Energy Resources , Issue , Vol. , pp. , (2012)
72. Kipcak, A.S., Gurses, P., Moroydor Derun, E., Tugrul, N., Piskin, S.,
"Characterization of Boron Carbide Particles and its Shielding Behavior Against
Neutron Radiation", III. International Conference on Nuclear & Renewable
Energy Resources , Issue , Vol. , pp. , (2012)
73. Kipcak, A.S., Dere Ozdemir O, Moroydor Derun, E., Piskin, M.B. , "Lemon Effect
on Some Elements in Turkish Teas", ICFAE 2012: International Conference on
Food and Agricultural Engineering, Issue , Vol. , pp. , (2012)
74. Kipcak, A.S., Baran Acarali, N., Kolemen, S., Tugrul, N., Moroydor Derun, E.
Piskin, S, " Study on Characterization of Tuncbilek Fly Ash", ICESE 2012:
International Conference on Environmental Science and Engineering, Issue , Vol.
, pp. , (2012)
75. Kipcak, A.S., Senberber, F.T., Moroydor Derun, E. Piskin, S., "Evaluation of the
Magnesium Wastes with Boron Oxide in Magnesium Borate Synthesis",
ICEBESE 2012: International Conference on Environmental, Biological, and
Ecological Sciences, and Engineering, Issue , Vol. , pp. , (2012)
353
76. Baykara S.Z., "Black Sea Hydrogen", Black Sea Hydrogen Sulfide Workshop,
December 14-15 2011, Istanbul. (Keynote paper), Issue , Vol. , pp. 6-7, (2011)
77. Bekat, T. , İnal, F., "Effects of Dimethyl Ether and Equivalence Ratio on nButane Oxidation", 12th International Combustion Symposium, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
Ulusal Bildiri
1. Kıpçak, E.Y., Akgün, M., "Bir biyokütle olarak zeytin karasuyunun süperkritik su
koşullarında gazlaştırılması", UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği
Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Eylül , Issue , Vol. , pp. , (2012)
2. Aynacı, F., Kutluay, S., Kıpçak, E.Y., Akgün, M., "Süperkritik su ortamında 2propanolün katalitik gazlaştırılması", UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya
Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Eylül , Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
3. Kutluay, S., Aynacı, F., Kıpçak, E.Y., Akgün, M., "Süperkritik su ortamında
zeytin karasuyunun Pt katalizörü kullanılarak hidrotermal arıtımı ve
gazlaştırılması", UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç
Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Eylül , Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Demirhan E. ve Özbek B., "Susam Küspesi Protein Hidrolizatlarının Fonksiyonel
Özelliklerine Hidroliz Derecesinin Etkisinin İncelenmesi", 17. Ulusal
Biyoteknoloji Kongresi (Biyoteknoloji 2012), Issue , Vol. , pp. 112-116, (2012)
5. Demirhan E. ve Özbek B., "Susam ve Susam Küspesi Substratlarının Hidroliz,
Çözünürlük ve Enzim Aktivite Değerlerinin Karşılaştırılması", 10. Ulusal Kimya
Mühendisliği Kongresi (UKMK10 2012), Issue , Vol. , pp. 6, (2012)
6. Demirhan, E., Özbek (Kın), B., "Susam Küspesi Protein Hidrolizatlarının
Fonksiyonel Özelliklerine Hidroliz Derecesinin Etkisinin İncelenmesi", 17. Ulusal
Biyoteknoloji Kongresi (Biyoteknoloji 2012), Issue , Vol. , pp. 112-116, (2012)
7. Akın, M. B., Öner, M., "Karboksimetil İnülinin ZnO Kristalizasyonuna Etkisinin
İncelenmesi", 10'ncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK-10, İstanbul,
Türkiye, 3-6 Eylül 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
8. Akın, M. B., Öner, M., "ZnOin İzopropil Alkolün Dehidrojenasyon Reaksiyonuna
Katalitik Etkisi", 10'ncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK-10,
İstanbul, Türkiye, 3-6 Eylül 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
9. Bodur, B., Doğan, Ö., Akın, B., Öner, M., , "Hidroksiapatit üzerine Cu(II)
Adsorpsiyonu", 10'ncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK-10, İstanbul,
Türkiye, 3-6 Eylül 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Şenol, M., Akyol, E., Öner, M., "Mısır Püskülü Ekstraktının Kalsiyum Oksalat
Monohidrat Kristalizasyonuna Etkisinin İncelenmesi", 10. Ulusal Kimya
Mühendisliği Kongresi (UKMK-10), Koç Üniversitesi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
11. Akyol, E., Özkut, M., Öner, M., Doğan, Ö., Bodur, B., "Ampisilin Sodyum
Salımına Hidroksiapatit Gözenekliliğinin Etkisi", Ulusal Kimya Mühendisliği
Kongresi (UKMK-10), Koç Üniversitesi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
12. Bodur, B., Doğan, Ö., Akın, B., Öner, M., "Hidroksiapatit üzerine Cu(II)
Adsorpsiyonu", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK-10, İstanbul,
Türkiye, 3-6 Eylül 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
13. Akın, M. B., Öner, M., "Karboksimetil İnülinin ZnO Kristalizasyonuna Etkisinin
İncelenmesi", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK-10, İstanbul,
Türkiye, 3-6 Eylül 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
354
14. Şenol, M., Akyol, E., Öner, M., "Mısır Püskülü Ekstraktının Kalsiyum Oksalat
Monohidrat. Kristalizasyonuna Etkisinin İncelenmesi", 10. Ulusal Kimya
Mühendisliği Kongresi UKMK-10, İstanbul, Türkiye, 3-6 Eylül 2012, (2012)
15. Kırboğa, S., Öner, M., "Kalsiyum Karbonat Kristalizasyonun. Engellenmesi", 10.
Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK-10, İstanbul, Türkiye, 3-6 Eylül
2012
16. Akyol, E., Özkut, M., Öner, M., Doğan, O., Bodur, B., "Ampisilin Sodyum
salımına Hidroksiapatit Gözenekliliğinin Etkisi", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği
Kongresi UKMK-10, İstanbul, Türkiye, 3-6 Eylül 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
17. Akın, M.B., Öner, M., "ZnOin İzopropil Alkolün Dehidrojenasyon Reaksiyonuna
Katalitik Etkisi", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK-10, İstanbul,
Türkiye, 3-6 Eylül 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
18. Bilgin Şimşek, E., Duranoglu, D., Beker, U., "Demir Oksit Nanopartikülleri ile
Kaplanan Zeolitler ile Ağır Metal Giderimi", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği
Kongresi, İstanbul, 3-6 Eylül, Issue , Vol. , pp. , (2012)
19. Avcı Tuna, A.Ö., Beker, U., Duranoglu, D., "Aktif Karbon Esaslı Hibrid Adsorban
ile Sulu Çözeltilerden Pb(II) Giderimi", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,
İstanbul, 3-6 Eylül, Issue , Vol. , pp. , (2012)
20. Bakkal , C., Duranoglu, D., Beker, U., "Aktif Karbon ile Arsenik Adsorpsiyonuna
pH ve Sıcaklık Etkisi", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 3-6
Eylül, Issue , Vol. , pp. , (2012)
21. Avcı Tuna, A.Ö., Beker, U., Duranoglu, D., "Manyetik Aktif Karbon ile Sulu
Çözeltilerden Cr(VI) Giderimi", Yıldız Teknik Üniversitesi, II. AR-GE Proje
Pazarı, Enerji ve Çevre Teknolojileri, 29-30 Mayıs , Issue , Vol. , pp. , (2012)
22. Duranoglu, D., Bakkal, C., Beker, U., "Gıda Endüstrisi Atığından Üretilen Aktif
Karbon ile Sulu Çözeltilerden Arsenik Giderilmesi: Proses Parametrelerinin
Optimizasyonu, Adsorpsiyonun Denge ve Kinetik Açıdan İncelenmesi", Yıldız
Teknik Üniversitesi, II. AR-GE Proje Pazarı, Enerji ve Çevre Teknolojileri, 29-30
Mayıs, Issue , Vol. , pp. , (2012)
23. Bilgin Simsek, E., Duranoglu, D., Beker, U., "Manyetik Hibrid Zeolit ile Arsenik
Giderimi", Yıldız Teknik Üniversitesi, II. AR-GE Proje Pazarı, Enerji ve Çevre
Teknolojileri, 29-30 Mayıs , Issue , Vol. , pp. , (2012)
24. Beker, U., Şenkal, B.F., Buyruklardan Kaya, G., "Manyetik Polimerik Adsorban
ile Sulu Çözeltilerden Krom Giderimi", Yıldız Teknik Üniversitesi, II. AR-GE
Proje Pazarı, Enerji ve Çevre Teknolojileri, 29-30 Mayıs , Issue , Vol. , pp. , (2012)
25. Yücel, S., Terzioğlu, P., Beker, Ü.,, "Ayçiçeği yağının Ayçekirdeği Kabuğundan
Elde Edilen Biyoadsorbanlar ile Saflaştırılması", Yabited, I. Bitkisel Yağ
Kongresi, Adana, 12-14 Nisan, Issue , Vol. , pp. , (2012)
26. Kirboga, S., Öner, M., "Kalsiyum Karbonat Kristalizasyonun Engellenmesi", 10.
Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-10), Issue , Vol. 0, pp. , (2012)
27. Aynacı, F., Kutluay, S., Kıpçak, E., Akgün, M., "Süperkritik Su Ortamında 2
Propanolün Katalitik Gazlaştırılması", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,
Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Eylül, Issue , Vol. , pp. , (2012)
28. Kutluay, S., Aynacı, F., Kıpçak, E., Akgün, M., "Zeytin Karasuyunun Pt
Katalizörü Kullanılarak Hidrotermal Arıtımı ve Gazlaştırılması", 10. Ulusal
Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Eylül, Issue , Vol. ,
pp. , (2012)
29. Kıpçak, E., Akgün, M., "Bir Biyokütle Kaynağı Olarak Zeytin Karasuyunun
Süperkritik Su Koşullarında Gazlaştırılması", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği
Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Eylül, Issue , Vol. , pp. , (2012)
355
30. Avcı Tuna, A.Ö., Beker, Ü., Duranoğlu, D., "Aktif Karbon Esaslı Hibrit Adsorban
ile Sulu Çözeltilerden Pb(II) Giderimi", Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği
Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
31. Bilgin Şimşek, E., Duranoğlu, D., Beker, Ü., "Demir Oksit Nanopartikülleri
Kaplanan Zeolitler ile Ağır Metal Giderimi", Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği
Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
32. Bakkal, C., Duranoğlu, D., Beker, Ü., "Aktif Karbon ile Arsenik Adsorpsiyonuna
pH ve Scaklık Etkisi", Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (2012)
33. Yarbay Şahin, R.Z, Figen, E.H., Baykara, S.Z.,, "Synthesis and Characterization
of LaxMe1-xCoO3 Catalyst Prepared by Sol-Gel Method", 4th National Catalyst
Conference (NCC-4), Kocaeli, Issue , Vol. , pp. , (2012)
34. Deniz, S., Bıçak, B., "Anti-icing Coatings for Aluminum Surfaces", Paint Istanbul
2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
35. Deniz, S., Bıçak, B., "Sol-Gel Yöntemi ile Hidrofobik/Oleofobik ve Transparan
Cam Yüzey Kaplama Formülasyonlarının Geliştirilmesi", Paint Istanbul 2012,
(2012)
36. Köneçoğlu, G., Toygun, Ş., Kalpaklı, Y., Uçar Demir, T., "Kütahya Demirli
Bentonitinin Saflaştırılması, Aktivasyonu ve Karakterizasyonu", 15. Ulusal Kil
Sempozyumu, Niğde, Issue , Vol. , pp. 121-130, (2012)
37. Toygun, Ş., Köneçoğlu, G., Kalpaklı, Y., Gökçe, H.,, "Yaşlandırma Zamanının
Etkisinin İncelendiği TiO2 Nanokristal Tozlarının Üretimi ve Fotokatalitik
Uygulamaları", 2. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi, İstanbul, pp. 23, (2012)
38. Köneçoğlu, G., Toygun, Ş., Kalpaklı, Y.,, "Fotokatalizör Olarak Kullanılan TiO2
Nanopartiküllerinin Üretiminde Yaşlandırma Zamanının Etkisi", 2. Ulusal
Nanoteknoloji Kongresi,İstanbul, Issue , Vol. , pp. 24, (2012)
39. Yarbay Şahin, R.Z, Figen, E.H., Baykara, S.Z., "Synthesis and Characterization of
LaxMe1-xCoO3 Catalyst Prepared by Sol-Gel Method", 4th National Catalyst
Conference (NCC-4), Kocaeli, Issue , Vol. , pp. , (2012)
40. Hüseyin Güllüce, Süleyman Karslı ve Hanifi Saraç, "Konutlarda Yalıtım
Kalınlıklarının Artırılmasının Enerji Tasarrufuna Etkisi", Ulusal İklimlendirme
Kongresi İklim 2011, Issue 1, Vol. 32, pp. 1, (2011)
41. Süleyman Karslı, Hüseyin Güllüce ve Hanifi Saraç, "Isıtma Ve Soğutma
Sistemlerinde Enerji Maliyetlerinin Karşılaştırılması", Ulusal İklimlendirme
Kongresi İklim 2011, Issue 1, Vol. 41, pp. 1, (2011)
42. Süleyman Karslı, Hüseyin Güllüce, Hanifi Saraç ve Kemal Çomaklı, "Erzurum da
Biyodizel Enerji Potansiyeli ve Enerji Üretim İmkanlarının Araştırılması", VI.
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Issue 1, Vol. 1, pp. 52-71,
(2011)
43. Bilgin Şimşek, E., Duranoglu, D., Beker, U., "Demir Oksit Nanopartikülleri ile
Kaplanan Zeolitler ile Ağır Metal Giderimi", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği
Kongresi, Koç Üniversitesi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
44. Bilgin Simsek, E., Duranoglu, D., Beker, U., "Manyetik Hibrid Zeolit ile Arsenik
Giderimi", II. AR-GE Proje Pazarı, Enerji ve Çevre Teknolojileri, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Kitap
1. Prof. Dr. Seyfettin Erturan, Yrd. Doç. Dr. Osman İsmail, Dr. Zehra Altın, "Katı
Ve Sıvı Yakıtlar Ders Notları, YTÜ Basım-yayın mer, İstanbul, (2012)
356
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. D. Berceste Beyribey, "Fuel Cells 2012 Science & Technology", Organizasyon
komitesinde öğrenci asistan, Berlin, (2012)
2. D. Berceste Beyribey, "10th European Sofc Forum", Presenter Supporter,
Lucerne, (2012)
3. Yasemen Kalpaklı, "4. Endüstriyel Fırınlar Ve Refrakter Sempozyumu", Danışma
Kurulunda yer almıştır, İZMİR, (2012)
Hakemlik
1. Mualla Öner, "Crystal Growth and Design, (Devam Ediyor)
2. Mualla Öner, "ACS Petroleum Research, (Devam Ediyor)
3. Mualla Öner, "Research on Chemical Intermediates, (Devam Ediyor)
4. Mualla Öner, "Annals of Biomedical Engineering, (Devam Ediyor)
5. Ülker Beker, "Water Science, (Devam Ediyor)
6. Ülker Beker, "Fuel Processing Technology, (Devam Ediyor)
7. Ülker Beker, "Separation Science and Technology, (Devam Ediyor)
8. Ülker Beker, "Applied Biochemistry and Biotechnology, (Devam Ediyor)
9. Ülker Beker, "Journal of Hazardous Materials, (Devam Ediyor)
10. Ülker Beker, "Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, and Environmental
Effects, (Devam Ediyor)
11. Ülker Beker, "Chemical Engineering Journal, (Devam Ediyor)
12. Dilek Kılıç Apar, "Ultrasonics Sonochemistry, (Tamamlandı)
13. Dilek Duranoğlu, "Journal of Hazardous Materials / Equilibrium and kinetics
study on hexavalent chromium adsorption onto diethylene triamine grafted
glycidyl methacrylate based copolymers, HAZMAT-D-11-04177, (Tamamlandı)
14. Sema Z. Baykara, "International Journal of Hydrogen Energy (SZ. Baykara),
(Tamamlandı)
15. Sema Z. Baykara, "Applied Energy (SZ. Baykara), (Tamamlandı)
16. Sema Z. Baykara, "Journal of Energy Engineering (SZ. Baykara), (Tamamlandı)
17. Mesut Akgün, "Degradation of brominated epoxy resin and metal recovery from
waste printed circuit boards by / CEJ-D-12-03340 / Chemical Engineering
Journal, (Tamamlandı)
18. Mesut Akgün, "Treatment of CottonPrinting and DyeingWastewater / Ref.No.:
DWT 9739 / Desalination and Wastewater Treatment, (Tamamlandı)
19. Mesut Akgün, "Gasification of Sugarcane Bagasse over Supported Ruthenium
Catalysts in Supercritical Water / Ref.No.: ef-2012-00460c / Energy and Fuel,
(Tamamlandı)
20. Mesut Akgün, "Experimental research on supercritical water oxidation of organic
wastewater containing heavy metals: destruction of organics and recovery of
metals / Ref.No.: ie-2012-01548g / Industrial Engineering Chemical Research,
(Tamamlandı)
21. Mesut Akgün, "Supercritical water oxidation of polyvinyl alcohol and desizing
wastewater: Influence of NaOH on the organic decomposition / Ref.No.: ie-201201788k / Industrial Engineering Chemical Research, (Tamamlandı)
22. Mesut Akgün, "Treatment of Wastewater containing Phenol and Pyridine by
Catalytic Supercritical Water Oxidation in Compact-Sized Reactor / International
Journal of Chemical Reactor Engineering, (Tamamlandı)
23. Ülker Beker, "Desalination, (Devam Ediyor)
24. Belma Kın Özbek, "Chemical Engineering Communications, (Tamamlandı)
357
25. Belma Kın Özbek, "Applied Biochemistry and Biotechnology, (Tamamlandı)
26. Belma Kın Özbek, "Journal of Industrial and Engineering Chemistry,
(Tamamlandı)
27. İbrahim Doymaz, "The Effects of Different Drying Methods on Drying Kinetics
and Color of Strawberry Tree (Arbutus unedo L.) Fruit (Journal of Food Science
and Technology), (Tamamlandı)
28. İbrahim Doymaz, "Microwave Drying of Mango Ginger (Curcuma amada roxb):
Prediction of Drying Kinetics by Mathematical Modelling and Artificial Neural
Network (International Journal of Food Science and Technology), (Tamamlandı)
29. İbrahim Doymaz, "Influence of Combined Microwave-Vacuum Drying on Drying
Kinetics and Quality of Dried Tomato Slices (African Journal of Biotechnology),
(Tamamlandı)
30. İbrahim Doymaz, "RBF-ARX Model of an Industrial Oven for Drying Olive
Pomace (Energy and Conversion Management), (Tamamlandı)
31. İbrahim Doymaz, "Dynamics of Convective Hot Air Drying of Filiform Lagenaria
siceraria (Chemical Industry: Chemical Engineering Quarterly), (Tamamlandı)
32. İbrahim Doymaz, "Classical Modelling Evaluation of Tomato Drying Behaviour
under Different Conditions (International Journal of Food Science and
Technology), (Tamamlandı)
33. İbrahim Doymaz, "The Model and Mass Transfer Performance of Thin-Layer Hot
Air Convection Drying of Sweet Potato Slice (The Chemical Industry and
Chemical Engineering Quarterly), (Tamamlandı)
34. İbrahim Doymaz, "Drying Kinetics of Cork Planks in A Cork Pile in the Field
(Food and Bioproducts Processing), (Tamamlandı)
35. İbrahim Doymaz, "Modeling of Grape Drying by Machine Vision (Food Science
and Biotechnology), (Tamamlandı)
36. İbrahim Doymaz, "Optimization of Drying Conditions for Quality Dried Tomato
Slices Using Response Surface Methodology (Journal of Food Processing and
Preservation), (Tamamlandı)
37. İbrahim Doymaz, "Thin-layer Drying Characteristics and Differences in Colour,
Total Phenolic Content and Antioxidant Properties Between Fresh and Dried
Goldenberry (Physalis peruviana L.) Fruits (International Journal of Food
Science and Technology), (Tamamlandı)
38. İbrahim Doymaz, "Güneş Enerjisi Destekli Bir Kurutucuda Sürekli Ürün
Kurutulması (Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi), (Tamamlandı)
39. Dilek Kılıç Apar, "International Journal of Food Properties, (Tamamlandı)
40. Dilek Kılıç Apar, "Bioprocess and Biosystems Engineering, (Tamamlandı)
41. Dilek Duranoğlu, "Chemical Engineering Journal / Optimization of nickel
biosorption by chemically modified brown macroalgae (Pelvetia canaliculata)
(CEJ-D-12-00621), (Tamamlandı)
42. Dilek Duranoğlu, "Chemical Engineering Journal / Design and synthesis of
magnetic nanoparticles augmented microcapsule with catalytic and magnetic
bifunctionalities for dye removal (CEJ-D-12-00960)., (Tamamlandı)
43. Dilek Duranoğlu, "Science of the Total Environment / Functionalised Granular
Activated Carbon and Surface Complexation with Chromates and Bi-Chromates
in wastewater (STOTEN-D-12-02802), (Tamamlandı)
44. Dilek Duranoğlu, "Industrial & Engineering Chemistry Research / Adsorption
Mechanism and Surface Chemistry of Activated Carbon Derived from Garcinia
Mangostana Shell (ie-2012-004682), (Tamamlandı)
358
45. Dilek Duranoğlu, "International Journal of Environmental Science and
Technology / Removal of Acidic Dye Direct Red 12B Wastewater by Adsorption
onto Apricot Stone (JEST-D-12-00742), (Tamamlandı)
46. Dilek Duranoğlu, "Environmental Engineering and Management Journal / Study
on Equilibrium Isotherms For Cr(VI) Adsorption onto Commercial Activated
Carbon (685_Gavriloaiei_11), (Tamamlandı)
47. Dilek Duranoğlu, "Korean Journal of Chemical Engineering/ Optimization using
response surface methodology (RSM) for biosorption of Cr (VI) ions by ethylamine
modified chitosan carbonized rice husk composite beads (EAM-CCRCB) (KJCE-D12-00048), (Tamamlandı)
48. Sema Z. Baykara, "Journal of The Electrochemical Society (SZ. Baykara),
(Tamamlandı)
49. Ülker Beker, "Acta Chimica Turcica, (Devam Ediyor)
50. Ülker Beker, "Yıldız Teknik Universitesi Dergisi, (Devam Ediyor)
51. Ülker Beker, "Yenilenebilir Enerji Kaynağı-Biyokütle Çalıştayı ve Sergisi, 7-8
Ekim 2011, (Tamamlandı)
Diğer
1. Hanifi Saraç, "Erzurum da Enerji Peleti Fizibilite Çalışması", Dasidef Dergisi,
Erzurum, (2011)
2. Hanifi Saraç, "Mühendislik ve Etik", Kimya Mühendisleri Dergisi, Ankara, (2011)
3. Prof.Dr. Sema Z. Baykara, "TÜBİTAK - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme Programı (1001)", , , (2011)
4. Prof.Dr. Sema Z. Baykara, "TÜBİTAK-Hızlı Destek Programı (1002)", , , (2011)
5. Ekin Kıpçak, "Süperkritik Su Koşullarında Zeytin Karasuyundan Hidrojen ve
Biyoyakıt Üretimi", Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, , (2012)
6. Elçin Demirhan, "Doktora Tez Danışmanlığı (Tamamlandı)", (2012)
7. Nafi Özgür Güldal (Prof. Dr. Sema Z. Baykara), "Devam Eden Doktora Tez
Danışmanlığı", Muhtelif Yakıtlı Katalitik Yakıt İşlemciler İçin Katalizör
Geliştirilm, (2012)
8. Emrah Kınav (Tez Danışmanı : Prof.Dr. Sema Z. Baykara), "Devam Eden
Doktora Tez Danışmanlığı", Hidrojen Yakıtpilli Hibrit Elektrikli Şehiriçi Aracı
Tasarımı Amacıyla, , (2012)
9. Nurcan Ertoy, "Süperkritik karbondioksit kullanarak Alglerden yağ
ekstraksiyonu", YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2012)
10. Yağmur Karakuş, "Süperkritik Su Ortamında 2-Propanolün Ni/Al2O3 ve
Ru/Al2O3 Katalizörü Kullanarak Gazlaştırılması", YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul, (2012)
11. Volkan Açıkgöz, "TamamlananYüksek Lisans Tezleri", Kimya Mühendisligi
Anabilim Dalı, Y.T.U. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012)
12. H.N. Yılmaz - Siyah Havuç Suyu Konsantresinin Reolojik Özellikleri (Tez Devam
Ediyor)., "Tez Danışmanlık", , , (2012)
13. Prof.Dr. Sema Z. Baykara, "Doktora Tez İzleme Jürisi", İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Ens., İstanbul, (2012)
14. Prof.Dr. Sema Z. Baykara, "\"Hydrogen production from H2S decomposition in
micro-structured proton-conducting solid oxide membrane reactors\" Projesi
Açılış Toplantısı", Yunanistan, (2012)
15. Prof.Dr. Sema Z. Baykara, "Avrupa Birliği İkili İşbirliği Toplantısı", Romanya,
(2012)
359
16. Canan Bakkal, "TamamlananYüksek Lisans Tezleri", Kimya Mühendisligi
Anabilim Dalı, Y.T.U. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012)
17. Zeynep Akpınar, "Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tamamlandı)", (2012)
18. Merve Şenol, "Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: In Vitro Koşullarda Kalsiyum
Oksalat monohidrat Kristal Büyümesine Doğal Katkı Maddelerinin Etkisinin
İncelenmesi", YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2012)
19. Hacer Merve Özkut, "Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: İlaç Taşıyıcısı Olarak
Gözenekli Hidroksiapatit (HAP) Kullanımının İncelenmesi", YTÜ- Fen Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul, (2012)
20. Fatih
Aynacı,
"Süperkritik
Su
Ortamında
2-Propanolün
Katalitik
Gazlaştırılması", YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2012)
21. Sinan Kutluay, "Süperkritik Su Ortamında Zeytin Karasuyunun Pt Katalizörü
Kullanılarak Hidrotermal Arıtımı ve Gazlaştırılması", YTÜ, Fen Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul, (2012)
22. Acer, J., Medikal Atıklardan TiO2 Üretimi, Modifikasyonu Ve Uygulama
Alanlarının Belirlenmesi. Tamamlanmıştır., "Tez Danışmanlığı", Yıldız Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2012)
23. M. Şahin - Brokoli ve Karnabaharın Kurutma Karakteristiklerine Ön İşlem
Sıcaklığının ve Süresinin Etkisi (Tez Devam Ediyor)., "Tez Danışmanlık", (2012)
24. Z. Kervancı - Kurutulmuş Dolmalık Biber ve Patlıcanın Rehidrasyon
Karakteristiklerinin İncelenmesi (Tez Devam Ediyor), "Tez Danışmanlkık",
(2012)
25. Prof.Dr. Sema Z. Baykara, "Doktora Tez İzleme Jürisi", İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2012)
9.1.7.4.Matematik Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Aslanyürek B, Haydar H. and Sahinturk H., "Generalized Impedance Bundary
Conditions for thin Dielectric Coatings with Variable Thickness", Wave Motion ,
Issue 48, Vol. 7, pp. 681-700, (2011)
2. Nazmiye Yahnioğlu, Surkay D. Akbarov, Ulku. Babuscu Yesil, "3D Analysis of
the Forced Vibration of a Prestressed Rectangular Composite Plate with Two
Neigboring Cylindrical Cavities", CMC: Computers, Materials and Continua,
Issue 2, Vol. 28, pp. 147-164, (2012)
3. Akbarov S.D., Yahnioglu N., Tekin A., "Local Buckling Delamination of a
Rectangular Sandwich Plate Containing Interface Embedded Rectangular Cracks
and Made From Elastic and Viscoelastic Materials", CMC: Computers, Materials
& Continua, Issue 1, Vol. 29, pp. 41-74, (2012)
4. Karakaya V., "On the fine spectrum of the second order difference operator over
the sequence spaces lp and bvp ", Mathematical and Computer Modelling, Issue
3, Vol. 55, pp. 426-436, (2012)
5. Vatan Karakaya, "Weighted statistical convergence and its application to
Korovkin type approximation theorem", Applied Mathematics and Computation,
Issue 18, Vol. 218, pp. 9132-9137, (2012)
6. Vatan Karakaya, "On Some Properties Of New Paranormed Sequence Space Of
Non-Absolute Type", Abstract and Applied Analysis, Issue 2012, Vol. 2012, pp. 110, (2012)
360
7. Vatan Karakaya, "Lamda- statistical convergence of sequence of functions in
Intuitionistic fuzzy normed spaces", Journal of Function Spaces and Applications,
Issue 2012, Vol. , pp. 1-14, (2012)
8. Hale Gonce Köçken, "A Compensatory Approach to Multiobjective Transportation
Problem with Fuzzy Cost Coeffficients", Mathematical Problems in Engineering,
Issue 2011, Vol. 2011, pp. 19 Pages, (2011)
9. Mustafa Bayram, Abdullah Kaplan, "Application of Computer Algebra Matrix
Operation Techniques to the Enzymes Kinetics Systems", Malaysian Journal of
Mathematical Sciences , Issue 0, Vol. 6, pp. 19-30, (2012)
10. Muhammet Kurulay, Mustafa Bayram, "Comparison of Numerical Solutions of
Time-Fractional Reaction-Diffusion Equations", Malaysian Journal of
Mathematical Sciences, Issue 0, Vol. 6, pp. 49-59, (2012)
11. Bayram M., Kurulay M., "Metabolic Control Analysis in Enzymes Kinetics",
Malaysian Journal of Mathematical Sciences, Issue 0, Vol. 6, pp. 61-71, (2012)
12. Kenan Yıldırım, Birol İbiş, MustafaBayram, "New solutions of the nonlinear
Fisher type equations by the reduced differential transform", Nonlinear
Sci.Lett.A, Issue 0, Vol. 0, pp. 29-36, (2012)
13. Mehmet Ali Akinlar, Muhammet Kurulay, Aydin Secer, Mustafa Bayram,
"Efficient Variational Approaches for Deformable Registration of Images",
Abstract and Applied Analysis, Issue 0, Vol. 2012, pp. 1-8, (2012)
14. Birol İbiş, Mustafa Bayram, "Approximate Solutions for Some Nonlinear
Evolutions Equations By Using The Reduced Differential Transform Method",
International Journal of Applied Mathematical Research, Issue 3, Vol. 1, pp. 288302, (2012)
15. Fatma Aydın Akgun, Billy Rhoades, "The Equivalence of Generalized Hölder and
Cesaro Matrices", Applied Mathematics and Computation, Issue 218, Vol. 12, pp.
6677-6683, (2012)
16. A. Bayramov, S. Kızılbudak Çalışkan, F. Aydın Akgun, "The Second Regularized
Trace of Differential Operator Equation with the Semi-Periodic Boundary
Conditions", Mathematical Methods in the Applied Sciences, Issue 18, Vol. 35, pp.
2185-2197, (2012)
17. Mehmet Ali Akinlar, Muhammet Kurulay, Aydin Secer, Mustafa Bayram,
"Efficient Variational Approaches for Deformable Registration of Images",
Abstract and Applied Analysis, Volume 2012 (2012), DOI: 10.1155/2012/704567,
(2012)
18. Mustafa Sivri, Doç.İbrahim Emiroğlu, Doç.Nuran Güzel, Fatih Taşçı,
Y.Doç.Coşkun Güler, "A Solution Proposal to the Interval Fractional", Applied
Mathematics & Information Sciences, Issue 3, Vol. 6, pp. 567-571, (2012)
19. Hasan Akın, Ferhat , İrfan Şiap, " ON 1D Reversıble Cellular Automata With
Reflectıve Boundary Over The Prıme Fıeld Of Order p", International Journal of
Modern Physics C (IJMPC), Issue 23, Vol. 1, pp. 1250004-1, (2012)
20. Fatih Taşçi, Mustafa Sivri, Doç. Nuran GÜzel, Çoşkun Güler, Doç. İbrahim
Emiroğlu, "A Solution Proposal to Interval Fractional Transportation Problem",
Applied Mathematics & Information Sciences, Issue 3, Vol. 6, pp. 567-571, (2012)
21. Surkay D. Akbarov, Arzu Turan, "On the Energy Release Rate at the Crack Tips
in a Finite Pre-Strained Strip", Computers, Materials & Continua, Issue 3, Vol.
24, pp. 250-270, (2011)
22. Coşkun Güler, Doç. Nuran Güzel, Doç.İbrahim Emiroğlu, Fatih Taşçı, Mustafa
Sivri, "A Solution Proposal to the Interval Fractional Transportation Problem",
Applied Mathematics & Information Sciences, Issue 3, Vol. 6, pp. 567-571, (2012)
361
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Aydin Secer, "Solving time-fractional reaction–diffusion equation by reduced
differential transform method", Int. J Comp Sci. Emerging Tech, Issue 1, Vol. 3,
pp. 19-22, (2012)
2. Özen, M., Şiap, V., "On the existence of perfect linear codes over Z4 with respect
to homogeneous metric", Applied Mathematical Sciences, Issue 41, Vol. 6, pp.
2005-2011, (2012)
3. Şiap, V., Özen, M., "MacWilliams identity for m-spotty Hamming weight
enumerator over the ring F2+vF2", European Journal of Pure and Applied
Mathematics, Issue 3, Vol. 5, pp. 373-379, (2012)
Ulusal Hakemli Dergi
1. Şiap V., "The McEliece Cryptosystem with array codes", SAÜ Fen Bilimleri
Enstitü Dergisi, Issue 2, Vol. 15, pp. 146-150, (2011)
Uluslararası Bildiri
1. Şahintürk H.,Tetik E.,, "Detection,Identification and Localization of Underground
Objectvia Continuous Wave GPR", PIERS 2012 in Kuala Lumpur, Issue 1, Vol. 1,
pp. 382, (2012)
2. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N., "Buckling delamination of a plate-strip made from
piezoelectric material", 9th International Fracture Conference, 19-21 October
2011 Yildiz Technical Uni, Istanbul, Turkey, Issue , Vol. 1, pp. 81-90, (2011)
3. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N., Tekin A., "Buckling delamination of rectangular
viscoelastic sandwich plates containing inner cracks", 9th International Fracture
Conference, 19-21 October 2011 Yildiz Technical Uni, Istanbul, Turkey, Issue ,
Vol. 1, pp. 45-55, (2011)
4. Akbarov S.D., Yahnioglu N., "Buckling delamination of a plate-strip with elastic
core
and
piezoelectric
face
layers",
International
Conference
on
Computational&Experimental Engineering and Sciences (ICCES'12), 30 April-4
May 2012 Crete, Greece, Issue , Vol. , pp. 46, (2012)
5. Akbarov S.D., Yahnioglu N., Tekin A., "Buckling delamination of a rectangular
viscoelastic sandwich plate with interface embedded cracks under two-axial
compression", International Conference on Computational&Experimental
Engineering and Sciences (ICCES'12), 30 April-4 May 2012 Crete, Greece, pp. 5051, (2012)
6. Akbarov S.D., Yahnioglu N., Karatas E.E., "3D FEM analysis of the buckling
delamination of a rectangular viscoelastic composite plate with an embedded
rectangular crack under two-axial compression", International Conference on
Computational&Experimental Engineering and Sciences (ICCES'12), 30 April-4
May 2012 Crete, Greece, Issue , Vol. , pp. 52-53, (2012)
7. Akbarov S.D., Yahnioglu N., Yesil Babuscu U., "3D Analysis of the forced
vibration of a prestressed rectangular composite plate with two neighboring
cylindrical cavities", International Conference on Computational&Experimental
Engineering and Sciences (ICCES'12), 30 April-4 May 2012 Crete, Greece, Issue ,
Vol. , pp. 29, (2012)
8. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N, Babuscu Yesil, U., "3D FEM analysis of stress
concentrations around two neigboring cylindrical holes within a prestressed
362
rectangular composite plate under bending", XVII. International Conference on
Mechanics of Composite Materials May 28-June 1, 2012, Riga-Latvia, pp. 26,
(2012)
9. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N,, Karatas, E.E., "3D Analyses of buckling
delamination of a rectangular plate with an inner rectangular crack under biaxial
compressive force", XVII. International Conference on Mechanics of Composite
Materials May 28-June 1, 2012, Riga-Latvia, Issue , Vol. , pp. 27, (2012)
10. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N., Tekin, A., "Buckling delamination of rectangular
sandwich plates containing inner cracks under bi-axial loading", XVII.
International Conference on Mechanics of Composite Materials May 28-June 1,
2012, Riga-Latvia, Issue , Vol. , pp. 28, (2012)
11. Erktürk M., Karakaya V., Şimşek N., Gürsoy F., "Lamda-Statistically Convergent
Function Sequence in Intuitionistic Fuzzy Normed Spaces", International
Conference on Analysis and Its Applications(ICAA-11), Issue , Vol. , pp. , (2011)
12. Gürsoy F., Karakaya V., Şimşek N., Erktürk M.,, "Lacunary Statistical
Convergent of Function Sequences in Intuitionistic Fuzzy Normed Spaces",
International Conference on Analysis and Its Applications(ICAA-11), Issue , Vol. ,
pp. , (2011)
13. Karakaya V., Şimşek N., Erktürk M., Gürsoy F., "On the Ideal Convergence of
Function Sequence in Intuitionistic Fuzzy Normed Spaces", International
Conference on Analysis and Its Applications(ICAA-11), Issue , Vol. , pp. , (2011)
14. Erdoğan E., Karakaya V., "The Fine Spectra of a New Operator W on Sequence
Space
c_0",
International
Conference
on
Applied
Analysis
and
Application(ICAAA-2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
15. Altun F. Karakaya V., "On Some Geometric Properties of an New Paranormed
Sequence Space", International Conference on Applied Analysis and
Application(ICAAA-2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
16. Karakaya V., Nanafov M.D., Şimşek N., "On Fine Spectra and Subspectra
(Approximate, Defect and Compression) of Operator with Periodic Coefficients
over L_1", International Conference on Applied Analysis and Application(ICAAA2012) , Issue , Vol. , pp. , (2012)
17. Ertürk M., Karakaya V., Gürsoy F., "Aproximation Theory in Intuiyionistic Fuzzy
2-Banach Spaces", International Conference on Applied Analysis and
Application(ICAAA-2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
18. Köse, G., Sever, H., Bal, M., Üstündağ, A., "Combining Different Inference
Methods for Medical Decision Support Systems", The 10th International FLINS
Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision
Making, Flıns 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
19. Bal, M., Üstündağ, A., "The Impacts of Data Inaccuracy on Retailer\'s Perishable
Inventory.", 24th European Modeling and Simulation Symposium (Simulation in
Industry), EMSS 2012, Vienna, Austria., Issue , Vol. , pp. , (2012)
20. Bal, M., Demirhan, A., "An Overview of the Uncertain Reasoning Approaches for
Data Mining.", 2 nd. World Conference on Information Technology, Antalya,
Türkiye., Issue , Vol. , pp. , (2011)
21. Bal, Y., Bal, M., Demirhan, A., Bozkurt, S., "A New Paradigm in Decision Making
Process in Business: Using Soft Computing Methods.", 2 nd. World Conference on
Information Technology, Antalya, Türkiye., Issue , Vol. , pp. , (2011)
22. Beyza Ahlatcıoğlu Özkök, Hale Gonce Köçken, Elif Budak, "A fuzzy Approach to
Closed Loop Supply Chain Using Mixed-Integer Linear Programming",
International Conference on Applied Analysis and Algebra (ICAAA 2012), pp. 76,
(2012)
363
23. Mustafa Bayram, "Metabolic Control Analysis ", 2nd International Conference on
Mathematics & Information Science, 10-13 Eylül 2011, Sohag University, Egypt ,
Issue , Vol. , pp. , (2011)
24. Ebru Daş, Mustafa Bayram, "Some Properties of a Nonlinear Difference
Equation", International Conference on Applied Analysis and Algebra, 20-24
June, 2012, Istanbul, Issue 1, Vol. 1, pp. 227-228, (2012)
25. Babuscu Yesil, U., Yahnioglu N., Akbarov S.D., "3D Analysis of the Forced
Vibration of a Prestressed Rectangular Composite Plate with two Neighboring
Cylindrical Cavities", International Conference on Computational &
Experimental Engineering and Sciences (ICCES\'12), Issue , Vol. , pp. , (2012)
26. Akbarov S.D., Yahnioglu N., Babuscu Yesil U., "3D FEM Analysis of Stress
Concentrations Around Two Neighboring Cylindrical Holes Within a Prestressed
Rectangular Composite Plate Under Bending", XVII.International Conference on
Mechanics of Composite Materials (MCM2012), Issue , Vol. , pp. , (2012)
27. Reşat Köşker, Surkay D. Akbarov, Yasemen Uçan, "The influence of the
interaction between the periodically located row of fibers in a composite materials
on the stress distribution", XVII. International Conference on Mechanics of
Composite Materials, Issue 1, Vol. 1, pp. 119, (2012)
28. Surkay D. Akbarov, Reşat Köşker, Yasemen Uçan, "Internal Stability Loss of a
Row Unidirected Periodically Located Fibers in the Visco-elastic Matrix",
International Conference on Computational & Experimental Engineering and
Sciences (ICCES-12), Issue 1, Vol. 1, pp. 47-48, (2012)
29. Aydın Akgun F., Rhoades B.E., , "Absolute Tauberian constants for H-J Hausdorff
matrices", International Conference of Numerical Analysis and Applied
Mathematics, Issue , Vol. , pp. , (2012)
30. Akbarov,S. , Köşker,R. , Uçan,Y., "Internal Stability Loss of a Row Unidirected
Periodically Located Fibers in the Visco-elastic Matrix", International Conference
on Computational & Experimental Engineering and Sciences (ICCES-12), Issue 1,
Vol. 1, pp. 47-48, (2012)
31. Akbarov,S.D. , Köşker,R. , Uçan, Y. , "The influence of the interaction between
the periodically located row of fibers in a composite materials on the stress
distribution", XVII. International Conference on Mechanics of Composite
Materials, Issue 1, Vol. 1, pp. 119, (2012)
32. Aydin Secer, "", International Conference on Applied Analysis and Algebra 2012
(YTÜ İstanbul) Organization Secretary, Issue , Vol. , pp. , (2012)
33. Aydin Secer, Mehmet Ali Akinlar, Muhammet Kurulay, "Numerical Simulation of
a Time-delayed Stochastic Dynamical System", Internatıonal Conference On
Applıed Analysıs And Algebra 20-24 2012 June Istanbul, Turkey, Issue 1, Vol. 1,
pp. 124-125, (2012)
34. Aydin Secer, Muhammet Kurulay, Mehmet Ali Akinlar, , , "A Coupled System of
Nonlinear Differential Equations via Differential Transform Method",
Internatıonal Conference On Applıed Analysıs And Algebra 20-24 2012 June
Istanbul, Turkey, Issue , Vol. , pp. , (2012)
35. Mehmet Ali Akinlar, Muhammet Kurulay, Aydin Secer, , "Application of Wavelet
Enhanced Neumann Expansion Method to Approximate Solution of Stochastic
PDEs", Internatıonal Conference On Applıed Analysıs And Algebra 20-24 2012
June Istanbul, Turkey., Issue , Vol. , pp. , (2012)
36. Aydin Secer, Muhammet Kurulay, Mehmet Ali Akinlar, Mustafa Bayram,
"Simulation of Sinc-Galerkin Approximation for Nonlinear Boundary Value
Problems by Using Maple", Internatıonal Conference On Applıed Analysıs And
Algebra 20-24 2012 June Istanbul, Turkey., Issue , Vol. , pp. , (2012)
364
37. Sertan Alkan, Muhammet Kurulay, Aydin Secer, "The Solution of Fractional
Differential Equations FDEs with Greens Function Method", Internatıonal
Conference On Applıed Analysıs And Algebra 20-24 2012 June Istanbul, Turkey.,
Issue , Vol. , pp. , (2012)
38. Mehmet Ali Akinlar, Muhammet Kurulay, Aydin Secer, "The Numerical Solution
and Implementation of an Efficient 3D Image Registration Method",
Internatıonal Conference On Applıed Analysıs And Algebra 20-24 2012 June
Istanbul, Turkey., Issue , Vol. , pp. , (2012)
39. Temiz, F., Şiap, V., "Homogenous block codes with respect to CT burst errors",
International Congress in Honour of Professor Hari M. Srivastava, Bursa, (2012)
40. Özen, M., Şiap, V., "On the existence of Z2k perfect linear codes with respect to
homogeneous metric", 2nd World Conference on Information Technology, Antalya,
Issue , Vol. , pp. , (2011)
41. Özen, M., Şiap, V., Kara, Ö., "On the existence of perfect linear codes over the
ring Z3l of integers modulo 3l with respect to homogeneous metric", The Fourth
International Conference on Mathematical Sciences, Dubai, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
42. Temiz, F., Şiap, V., "Bursts in Homogenous metric block codes", International
Conference on Applied Analysis and Algebra, İstanbul, Issue , Vol. , pp. , (2012)
43. Şiap, V., Özen, M., "On MacWilliams Identity for M-spotty Weight Enumerators
of Linear Codes over Frobenius Rings", 1st International Eurasian Conference on
Mathematics Sciences and Applications, Prishtine, Kosova, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
44. Temiz, F., Şiap, V., "Perfect codes in the Euclidean metric", 1st International
Eurasian Conference on Mathematics Sciences and Applications, Prishtine,
Kosova, (2012)
45. Samet Y. Kadioglu, Dana A. Knoll , "An IMEX Method for the Euler Equations
That Posses Strong Non-Linear Heat Conduction and Stiff Source Terms ", SIAM
Annual Meeting, Issue , Vol. , pp. , (2012)
46. Ray A. Berry and Samet Y. Kadioglu, "All-Speed Methods and Long-Duration
Time Integration for Incorporation into the 7-Equation Two-Phase Model", INL
internal report, Issue , Vol. , pp. , (2012)
47. Samet Y. Kadioglu, Robert R. Nourgaliev, and Nam Dinh, "A Novel
Hyperbolization Procedure for The Two-Phase Six-Equation Flow Model", INL
internal report, (2011)
48. Ibrahimoglu B. A., Cuyt A., "Minimal Lebesgue constants for Rational
interpolation", DWCAA12, 9-14 September, Canazei, ITALY, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
49. Ibrahimoglu B. A., Cuyt A., Yaman I. , "Good interpolation points for Rational
Interpolation", ICAAA2012, 20 June-24, Istanbul, Turkey , Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
Ulusal Bildiri
1. Akduman I ve Şahintürk H.,, "Meme Kanserının Deteksiyonunda Yeni
Yaklaşımlar:İki Aşamalı Mikrodalga Meme Kanseri Tomografi Sistemi", Biyomut
2011, Issue , Vol. , pp. , (2011)
2. Hale Gonce Köçken, Beyza Ahlatcıoğlu Özkök, Mehmet Ahlatcıoğlu, "Çok
Aşamalı Çok Ürünlü Tedarik Zincirine Dengeleyici Bulanık Bir Yaklaşım",
Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
365
3. Beyza Ahlatcıoğlu Özkök, Hale Gonce Köçken, Elif Budak, "Çok Aşamalı Çok
Amaçlı Kapalı Devre Tedarik Zincirine Bulanık Bir Yaklaşım", Ulusal Lojistik ve
Tedarik Zinciri Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
Kitap
1. Güran A., Güler Bayazıt N., "Recent Advances in Computer Science and
Information Engineering Lecture Notes in Electrical Engineering, 2012, Volume
124, A New Preprocessing Phase for LSA-Based Turkish Text Summarization, pp.
305310, Springer Berlin Heid, Berlin, (2012)
2. Hasan H Yurtcu; , "Development of nonlinear finite element codes for stability
studies of web material with strain state dependent properties.,
ProQuest,UMIDisserta, , (2012)
3. Samet Y. Kadioglu, Dana A. Knoll, "Hydrodynamics - Advanced Topics, An IMEX
Method for the Euler Equations That Posses Strong Non-Linear Heat Conduction
and Stiff Source Terms (Radiation Hydrodynamics), pp. 293- 318, Intech, , (2011)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Vatan Karakaya, "International Conference on Analsis and its Application",
Uluslararası Danışma Komite Üyeliği, Aligarh-Indıan, (2011)
2. Birol Aslanyürek, "International Conference on Applied Analysis and Algebra",
Sekreterya, İstanbul, (2012)
3. Hale Gonce Köçken, "International Conference on Applied Analysis and Algebra
(ICAAA2012)", Local Committee, Istanbul/Turkey, (2012)
4. Mustafa Bayram, "İnternational Conference on Applied Analysis and Algebra",
Konferans Düzenleme Komitesi Başkanı, istanbul, (2012)
5. Fatma Aydın Akgun, "International Conference on Applied Analysis and
Algebra", Düzenleme ve Yerel Komite Üyeliği, İstanbul, (2012)
6. Ahmet Faruk Çakmak, "ICAA 2012", Lokal Komite, Istanbul, (2012)
7. Aydın Seçer, "Internatıonal Conference On Applıed Analysıs and Algebra
Istanbul 2012- ICAAA2012", Organizasyon Sekreteri, İstanbul, (2012)
8. Mustafa Sivri, "International Conference on Applied Analysis and Algebra
(ICAAA 2012)", Organization Committee, Istanbul/Turkey, (2012)
9. Vedat Şiap, "Workshop on Coding Theory: Engineers meet Mathematicians",
Katılımcı, Sabancı Üniversitesi / İstanbul, (2011)
10. Vedat Şiap, "Workshop on Towers of Function Fields", Katılımcı, Sabancı
Üniversitesi / İstanbul, (2012)
Hakemlik
1. Vatan Karakaya, "Some Geometrıc Propertıes Of Lacunary Sequence Spaces
Related To Fıxed Poınt Property, (Tamamlandı)
2. Vatan Karakaya, "\Notes on the Spectrum of Lower Triangular Double-Band
Matrices, (Tamamlandı)
3. Vatan Karakaya, "Statistical approximation properties of modified q-Stancu-Beta
operators, (Tamamlandı)
4. Vatan Karakaya, "Multipliers For Bounded I2-Convergent Of Double Sequences,
(Tamamlandı)
366
5. Vatan Karakaya, "On a Class of n-normed Generalized Difference Sequences
Related tothe lp-Space Defined by Orlicz Function, (Tamamlandı)
6. Mustafa Bayram, "Boundary Value Problems, (Devam Ediyor)
7. Mustafa Bayram, "Anvances in Diffrence Equations, (Devam Ediyor)
8. Mustafa Bayram, "New Trent in Applied Mathematics and Algebra, (Devam
Ediyor)
9. Mustafa Bayram, "Journal of Inequalities and Applications, (Devam Ediyor)
10. Mustafa Bayram, "Fixed Point Theory and Applications, (Devam Ediyor)
11. Aydın Seçer, "Applied Mathematical Modelling- Elsevier Editorial System (EES),,
(Devam Ediyor)
12. Aydın Seçer, "International Journal of Modern Theoretical Physics - Modern
Scientific Press, (Devam Ediyor)
13. Aydın Seçer, "Applied Mathematics & Information Sciences, since 2012, (Devam
Ediyor)
14. Aydın Seçer, "Educational Research and Reviews, Academic Journals, since 2012,
(Devam Ediyor)
Diğer
1. Matematik Bölümü Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler, "Dizi Uzaylarında Spektral
Özellikler", Maltepe Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, (2012)
9.1.7.5.Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Muhlis Nezihi Sarıdede, "Reflotation of Mt. Isa Zinc Concentrate After SO2 Leach
Treatment", Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Issue 1, Vol.
33, pp. 55-64, (2011)
2. Bilgin N., Yeprem H.A., Arslan S., Bilgin A., Günay E., Marşoğlu M., "Use of
Waste Marble Powder in Brick Industry", Construction and Building Materials ,
Issue 4, Vol. 29, pp. 449-457, (2012)
3. Zeynep Alkan, Engin Acioglu, Ozgur Yigit, Aylin Bekem, Elad Azizli, Ahmet
Unal, Feyzi Sahin, "Determining the Most Suitable Costal Cartilage Level for
Rhinoplasty: An Experimental Study", Otolaryngology-Head And Neck Surgery ,
Issue 3, Vol. 146, pp. 377-381, (2012)
4. Kisasoz A., Karaaslan A., "Influence of Heat Treatment and Thermochemical
Processes on the Properties of the Steel X 38 CrMoV 5 3", MP Materials TestingMaterials and Components Technology and Application, Issue 2, Vol. 54, pp. 103107, (2012)
5. Guler K.A., Kisasoz A., Yuksel C., Karaaslan A., "Mechanical Properties of
A6063/SiC Composites Produced Using the Lost Foam Casting Process", MP
Materials Testing-Materials and Components Technology and Application, Issue
3, Vol. 54, pp. 189-192, (2012)
6. Toptop G.O., Kisasoz A., Karaaslan A., "Effects of Co as an Alloying Element and
Heat Treatment Processes on the Properties of High Speed Steels", MP Materials
Testing-Materials and Components Technology and Application, Issue 6, Vol. 54,
pp. 427-430, (2012)
7. Kisasoz A., Guler K.A., Karaaslan A., "Infiltration of A6063 Aluminium Alloy into
SiC-B4C Hybrid Preforms Using Vacuum Assisted Block Mould Investment
367
Casting Technique", Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Issue 7,
Vol. 22, pp. 1563-1567, (2012)
8. Kisasoz A., Guler K.A., Karaaslan A., "Infiltration of A6063 aluminium alloy into
SiC−B4C hybrid preforms using", Transactions of Nonferrous Metals Society of
China, Issue 7, Vol. 22, pp. 1563-1567, (2012)
9. Gökhan Özer, Kerem Altuğ Güler, Murat Luş, "Effects of Squeeze Pressure on
Microstructure, Porosity and Hardness of in situ Mg2SiAl–Si–Cu Composite",
Materıals Testıng-Materıals and Components Technology and Applıcatıon, Issue
1, Vol. 54, pp. 26-29, (2012)
10. Gökhan Özer, Sarp Burgucu, Müzeyyen Marşoğlu, "A Study on the Recycling
Aluminium Alloy 7075 Scrap", Materıals Testıng-Materıals and Components
Technology And Applıcatıon, Issue 3, Vol. 54, pp. 175-178, (2012)
11. Guler K.A., Cigdem M., "Casting Quality of Gypsum Bonded Block Investment
Casting Moulds", Advanced Materials Research, Issue , Vol. 445, pp. 349-354,
(2012)
12. Selte A., Guler K. A., Marsoglu M., "The Evaluation of Waste Papers for the
Ceramic Industry", MP Materials Testing-Materials and Components Technology
and Application, Issue 2, Vol. 54, pp. 126-129, (2012)
13. Noberi Cansu, Üstündağ Cem B, Zaman Alican, Kaya Figen, Kaya Cengiz,
"Electrophoretic deposition of hydrothermally synthesised Ag–TiO2 hybrid
nanoparticles onto 3-D Ni filters", Materials Letters, Issue 1, Vol. 67, pp. 113-116,
(2012)
14. Zaman Alican, Üstündağ Cem B, Kaya Figen, Kaya Cengiz, "OH and COOH
functionalized single walled carbon nanotubes-reinforced alumina ceramic
nanocomposites", Ceramics International, Issue 2, Vol. 38, pp. 1287-1293, (2012)
15. Zaman Alican, Üstündağ Cem B, Kaya Figen, Kaya Cengiz, "Synthesis and
Electrophoretic Deposition of Hydrothermally Synthesized Multilayer TiO2
Nanotubes on Conductive Filters", Materials Letters, Issue 1, Vol. 66, pp. 179181, (2012)
16. Adil M Allahverdiyev, Emrah Sefik Abamor, Malahat Bagirova, Cem B
Ustundag, Cengiz Kaya, Figen Kaya, Miriam Rafailovich, "Antileishmanial effect
of silver nanoparticles and their enhanced antiparasitic activity under ultraviolet
light", Internatıonal Journal Of Nanomedıcıne, Issue , Vol. 6, pp. 2705-2714,
(2011)
17. Yalçın E.B., Günay V., Marşoğlu M.,, "Impact Behaviour Of Composite Materials
By Using Low And High Speed Impact Tests", Advanced Materials Research ,
Issue , Vol. 445, pp. 189-194, (2012)
18. Özer G., Burgucu S., Marşoğlu M., "A Study on the Recycling of Aluminium Alloy
7075 Scrap", Materials Testing For Rcycling, Issue 3, Vol. 54, pp. 175-178, (2012)
19. Selte A., Güler K.A., Marşoğlu M, "The Evaluation of Waste Papers for the
Ceramic Industry", Materials Testing For Recyclıng, Issue 2, Vol. 54, pp. 126-129,
(2012)
20. Özmen M., Akın İ., Marşoğlu M.,, "Production and Characterization of
Hydroxyapatite-Zirconia Composites", High Temperature Materials and
Processes, Issue 6, Vol. 31, pp. 1-5, (2012)
21. Kilicarslan A., Toptan F., Kerti I., "Electroless nickel–phosphorus coating on
boron carbide particles", Materials Letters, Issue 1, Vol. 66, pp. 11-14, (2012)
22. Hazar Yoruç A.B. , İpek Y, "Sonochemical Synthesis of Hydroxyapatite
Nanoparticles with Different Precursor Reagents", Acta Physıca Polonica A, Issue
, Vol. 121, pp. 230-232, (2012)
368
23. Hazar Yoruç A.B., Karakaş A, Koyun A, Yıldız T, "Comparison of Properties of
Hydroxyapatite Powders Synthesized by Chemical and Biomimetic Techniques",
Acta Physica Polonica A, Issue , Vol. 121, pp. 233-235, (2012)
24. Karakaş A, Hazar Yoruç A.B, Ceylan D, Doğan M, "Effect of Different Calcium
Precursors on Biomimetic Hydroxyapatite Properties", Acta Physica Polonica A,
Vol. 121, pp. 236-239, (2012)
25. Hüseyin Murat LUŞ, Kerem Altuğ Güler, Gökhan Özer, "Effects of squeeze
pressure on microstructure, porosity and hardness of in situ Mg2Si/Al–Si–Cu
composite", Materials Testing, Issue 1, Vol. 54, pp. 26-29, (2012)
26. H. Gül, F. Kılıç, M. Uysal, S. Aslan, A. Alp, H. Akbulut, "Effect of particle
concentration on the structure and tribological properties of submicron particle
SiC reinforced Ni metal matrix composite (MMC) coatings produced by
electrodeposition", Applied Surface Science, Issue 10, Vol. 258, pp. 4260-4267,
(2012)
27. Taşlıçukur Z, Cınar, Sahin F, Kuskonmaz N, "Properties of Si3N4/SiC composites
produced by spark plasma sintering", International Journal of Materials
Research MK110779, Issue , Vol. , pp. , (2012)
28. Isil Kertı, Ayfer Kilicarslan, Fatih Toptan, "Electroless nickel–phosphorus coating
on boron carbide particles", Materials Letters, Issue 76, Vol. , pp. 11-14, (2012)
29. Isil Kertı, F. Toptan, L.A. Rocha, "Reciprocal dry sliding wear behaviour of B4Cp
reinforced aluminium alloy matrix composites", Wear, Vol. 290, pp. 74-85, (2012)
30. Bünyamin Aksakal, Burak Dikici, MSc. Sultan Sonmez, "Corrosion protection of
AA6061-T4 alloy by sol–gel derived micro and nano-scale hydroxyapatite (HA)
coating", J of Sol-Gel Sci and Technol, Issue 0, Vol. 12, pp. 2813-8, (2012)
31. Sezek S, Aksakal B, Karaca F, "Influence of drill parameters on Bone
Temperature and Necrosis: A FEM modeling and in vitro experiments", Comput
Mater Sci, Issue 0, Vol. 60, pp. 13-18, (2012)
32. Z.P. Koc, T.A. Balci, Y. Say, B. Aksakal, A. Güler, "Bone mineral density
assessment by dual energy X-ray absorbtiometry as multiple or single assessment
of rat bones causes discrepancy", Archive of Osteop, Issue 0, Vol. 87, pp. -, (2012)
33. B.Aksakal, AR Boccaccini, "Electrophoretic deposition of selenium", Mater
Letters, Issue 0, Vol. 76, pp. 177-180, (2012)
34. Odabasoglu, F, Aksakal, B, et al, "Diffractaic acid, a novel proapoptotic agent,
induces with olive oil both apoptosis and antioxidative systems in Ti-implanted",
Eur J of Pharm, Issue 0, Vol. 674, pp. 171-178, (2011)
35. S. Sezek, C. Misirli, B.Aksakal and Y. Can, "The effects of square and circular
orifices on the performance of combined extrusion-forging process", J Mater Eng
Perform, Issue 0, Vol. 21, pp. 500-507, (2011)
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Aysu Karakas, A. Binnaz Hazar Yoruç, "Yttria-Dopped Zirconia-Hydroxyapatite
Composite Coating on CP-Ti Implants by Biomimetic Method", Advanced
Materials Research, Issue , Vol. 445, pp. 691-696, (2012)
2. Oktay Elkoca, A. Binnaz Hazar Yoruç, Aysu Karakas, Ahmet Koyun,
"Hydroxyapatite Coating on CP-Ti Implants by Biomimetic Method", Advanced
Materials Research, Issue , Vol. 445, pp. 679-684, (2012)
3. Ahmet Koyun, Baris Koksal, Esma Ahlatcioglu, A. Binnaz Hazar Yoruç,
"Statistical Evaluation Tensile Properties of High-Density Polyethylenes",
Advanced Materials Research, Issue , Vol. 445, pp. 213-218, (2012)
369
Ulusal Hakemli Dergi
1. D. Gülfem Baydar, Aylin Bekem, Mustafa Doğu, Zafer Gemici, Ahmet Ünal,
"Sürekli Cam Fiber Takviyeli Polipropilen Kompozitlerin Üretimi ve
Karakterizasyonu", YTÜ Sigma Dergisi, Issue 2, Vol. 30, pp. 120-132, (2012)
Ulusal Dergi
1. Kısasöz A., Karaaslan A., "Dubleks Paslanmaz Çeliklerde Oluşan Yüksek
Sıcaklık Fazlarına Genel Bir Bakış", Metalurji, Issue , Vol. 162, pp. 57-61, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. H.A.Yeprem, "The Effect of Antioxidants on the Properties of Dolomite-C
Refractories ", 9th India International Refractories Congress 2012, Kolkata,
India, Issue , Vol. , pp. , (2012)
2. Akça, C., Erarslan, Y., "Feasibility Study to Develop Magnesium-Based Materials
to Produce Biomedical Implants and Appliances for Turkey", 21st International
Conference on Metallurgy and Materials, Issue 214, Vol. 0, pp. , (2012)
3. Erarslan, Y., Akça, C., "Effect of Deformation Strain and Hardenability of
Homogenization Process on Al-6063 Alloy", 21st International Conference on
Metallurgy and Materials, Issue 212, Vol. 0, pp. , (2012)
4. Hüseyin Murat Lus, Gökhan Ozer, Kerem Altug Guler, "In Situ Composite of
(Mg2Si)/Al Fabricated by Squeeze Casting, Orlando, FL, USA", TMS 2012, 141st
Annual Meeting & Exhibition, Issue , Vol. 1, pp. 775-781, (2012)
5. Lus H.M., Ozer G., Guler K.A., "In Situ Composite of (Mg2Si)/Al Fabricated by
Squeeze Casting", TMS 2012, 141st Annual Meeting & Exhibition, Orlando, FL,
USA, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Zaman, A.C., Ustundag,C.B., Kaya, F., Kaya, C., "Characterization of Functional
Coatings Obtained by Electrophoretic Deposition From Hydrothermally
Synthesized Titanate Nanotubes on Conductive Flat Surfaces and Foams",
NanoTR8, (2012)
7. Noberi, C., Zaman, A.C., Ustundag, C.B., Kaya, F., Kaya, C., "Structure and
Properties of Hydrothermally Synthesized Ag Dopped TiO2 Nano Composite
Particles and Their Coatings onto 3-D Filters", NanoTR8, Issue , Vol. , pp. , (2012)
8. Noberi, C., Zaman, A.C., Ustundag, C.B., Kaya, F., Kaya, C., Abamor, E.S.,
Bagırova, M., Allahverdiyev, A., "Structure and Properties of Ag-Dopped TiO2
Nano Composite Particles by Hydrothermal Synthesis", 16. Uluslararası
Metalürji ve Malzeme Konferansı, Issue , Vol. , pp. , (2012)
9. Kaya, F., Kaya, C., "Synthesis and Characterization of Multi-Walled CuO
Nanotubes by Template-Free Hydrothermal Method", International Conference
on Engineering and Applied Science, Issue , Vol. , pp. , (2012)
10. Ustundag, C.B., Kaya, F., Kaya, C., "Processing and Properties of Multi Walled
Carbon Nanotube reinforced Nano Alumina Ceramics", International Conference
on Engineering and Applied Science, Issue , Vol. , pp. , (2012)
11. Zaman, A.C., Ustundag, C.B., Kara, F., Çelik, A., Kaptan, H.Y., Kaya, F., Kaya,
C., "The Effect of Process Conditions on The Structure and Properties of Multi
Walled Carbon Nanotube /Alumina Ceramics Processed by Spark Plasma
Sintering", 16. Uluslararası Metalürji ve Malzeme Konferansı, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
370
12. Zaman, A.C., Noberi, C. Ipeksac, T., Kaya, F., Kaya, C., "Synthesis of TiO2 and
ZnO Nanotubes by Hydrothermal Synthesis Followed by Electrophoretic
Deposition to Obtain Functional Coatings on Conductive Fillers", 4th Topical
meeting of the COST Action MP0902 Coınapo, Issue , Vol. , pp. , (2011)
13. Kılıç,Y. ,Arslan , E. G., Kara,M. , Yılmaz, N. , Marşoğlu ,M, Günay , E.,
"Utilazation of Red Mud as a pigment in the production of Paving Stone,Curb
Stone and Street Furniture", Seres 2011 -11. International Ceramic, Glass,
Porcelaın Enamel, Glaze and Pıgment Congress), 10-12 October 2011, Eskişehir,
(2011)
14. Noberi, C.,Zaman, A.C., Ustundag, C.B., Kaya, F., Kaya C., "Structure and
Properties of Hydrothermally Synthesized Ag Dopped TiO2 Nano Composite
Particles and Their Coatings onto 3-D Filters", NanoTR8, Issue , Vol. , pp. , (2012)
15. Noberi, C., Zaman, A.C., Ustundag, C.B., Kaya, F., Kaya C., Abamor, E.S.,
Bagırova, M., Allahverdiyev, A., "Structure and Properties of Ag-Dopped TiO2
Nano Composite Particles by Hydrothermal Synthesis", 16. Uluslararası
Metalürji ve Malzeme Konferansı, Issue , Vol. , pp. , (2012)
16. Noberi, C., Zaman, A.C., Ipeksac, T., Kaya, F., Kaya, C., "Synthesis of TiO2 and
ZnO Nanotubes by Hydrothermal Synthesis Followed by Electrophoretic
Deposition to Obtain Functional Coatings on Conductive Fillers", 4th Topical
meeting of the COST Action MP0902 Coınapo, Issue , Vol. , pp. , (2011)
17. C.B. Şener, B.A. Hazar Yoruç, H. Ekşioğlu Yıldız, A.I. Altun , "In Vitro
Bioactivity of Ti6Al4V Surfaces Processed with Er:YAG Laser at Different
Parameters", International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery- ICOMS
2011- Chile, (2011)
18. A.B. Hazar Yoruc, C.B. Şener, H. Ekşioğlu Yıldız, F. Uğurlu, "Evaluation Of In
Vitro Bioactivity On Ti6Al4V Surfaces Blasted With Zro2/HA Mixtures", Journal
of Oral and Maxillofacial Surgery-ICOMS 2011- Chile, Issue , Vol. , pp. , (2011)
19. A. Karakas, A.B. Hazar Yoruc, A. Koyun, D.C. Erdogan, "Comparison of
Mechanical Properties of HA- Based Powders Synthesizedby Using Chemical and
Biomimetic Methods", International Advances in Applied Physics & Materials
Science Congress, Issue , Vol. , pp. , (2012)
20. A. B. H. Yoruc, A. Karakas, H. Gokce, C. Buyukpinar, A. Karabulut, "Effect of
Different Phosphorus Precursors on Biomimetic Hydroxyapatite Powder
Properties", 2nd International Advances in Applied Physics & Materials Science
Congress-Antalya, Issue , Vol. , pp. , (2012)
21. Ertuğral F, Menteş A, Hazar B, "In situ Evaluation of Biofilm Formation on
Dental Materials: A SEM Study", 11th European Academy of Paediatric
Dentistry EAPD Congress, Issue , Vol. , pp. , (2012)
22. A. Binnaz Hazar Yoruç, B. Cem Şener, Harika Ekşioğlu Yıldız, "Effect of
ZrO2/HA Proportion as Blast Material on Titanuim Surface Treatment", The 2nd
meeting of the Hellenic, Israeli and Turkish Association of Oral and Maxillofacial
Surgeons in conjunction with the 26th congress of the HAOMS, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
23. A. Karakaş, A. B. Hazar Yoruç, O. Elkoca and A. Karabulut, "Characterization of
HA/CNT Composites Synthesized by Using Biomimetic Method for Medical
Applications", International Congress of Chemical Engineering-ICCE2012-Spain,
Issue , Vol. , pp. , (2012)
24. A. B. Hazar Yoruç, A. Karakaş, A. Karabulut, O. Elkoca and H. Gökçe,
"Comparison of HA-Based Coatings on Cp-Ti Implants by Biomimetic Method",
International Congress of Chemical Engineering-ICCE2012-Spain, (2012)
371
25. Hüseyin Murat Luş, Gökhan Özer, Kerem Altuğ Güler, "In Situ Composite of
(Mg2Si)/Al-Si-Cu Fabricated by Squeeze Casting", 2012 TMS Annual Meeting &
Exhibition, Issue , Vol. 1, pp. 775-781, (2012)
26. Kocabaş, M., Cansever, N., "Effect of plasma nitriding of electroplated chromium
coatings on the corrosion protection AISI 1010 steel", EUROCORR 2012-The
European Corrosion Congress, Issue , Vol. , pp. , (2012)
27. Boztepe, E., Cansever, N., Kocabaş, M., Danışman, M., "Comparison of different
nitriding methods on surface properties of DIN 1.2738 steel", IMMC 2012-16th
International Metallurgy&Materials Congress, Issue , Vol. , pp. , (2012)
28. Aslan, S. , Kılıç, F. , Gül, H. , Akbulut, H. , Alp, A., "Effect Of Reciprocating
Sliding Speed On The Tribological Performance Of Nano SiCp Reinforced Ni
MMCS Produced By Electrocodeposition", Nanosmat International Conference on
Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials, Issue , Vol. , pp. , (2011)
29. Zeynep Taslıcukur, Cem Şahin, Nilgün Kuşkonmaz, "Fabrication of Si3N4-SiC
Composites by In Situ Carbothermal Reduction Process, ", 16.Uluslararası
Metalurji ve Malzeme Kongresi,, Issue , Vol. , pp. , (2012)
30. Toptan,F., Çiğdem. M., Kerti, I, "AA2024-B4Cp Kompozitlerinin Üretimi ve
karakterizasyonu", 5. Aluminyum Sempozyumu 13-15 Ekim 2011, pp. 466-473
31. Ünsal, T., İlhan-Sungur, E., Cansever, N.,, "Investigation of corrosion behavior of
galvanized steel by Desulfosporosinus sp. and Desulfovibrio sp. isolated from
cooling tower water", EUROCORR 2012-The European Corrosion Congress 9-13
September, Istanbul-Turkey, Issue , Vol. , pp. , (2012)
32. Kocabaş, M., Cansever, N.,, "Effect of plasma nitriding of electroplated chromium
coatings on the corrosion protection AISI 1010 steel", EUROCORR 2012-The
European Corrosion Congress 9-13 September, Istanbul-TURKEY, (2012)
33. Boztepe, E., Cansever, N., Kocabaş, M., Danışman, M., "Comparison of different
nitriding methods on surface properties of DIN 1.2738 steel", IMMC 2012-16th
International Metallurgy&Materials Congress, 13-15 september 2012, (2012)
34. Aladağ, S. G., Cansever, N., Aslan, M.M., "Sensitivity enhancement of coupled
plasmon-waveguide resonance sensors with gold-silver-alumina layers",
Nanophotonics IV 15-19 april 2012, Brussels-Belgıum, Issue , Vol. , pp. , (2012)
35. Alasağ, S. G., Cansever, N., Aslan, M.M., "Dispersion maps of layered aluminaaluminum plasmonic structures", NanoTR8 - 25 june 2012, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
Ulusal Bildiri
1. Keleşoğlu, E, "Alüminyum Curüflarından Tuz Geri Dönüşümü İle Çevre
Zararının Azaltılmasına Yönelik Bir Çalışma", 4. Döküm ve Çevre Sempozyumu,
Issue , Vol. 1, pp. 107-112, (2011)
2. Güler K.A., Üster A., Ciğdem M., "Açık Hücreli Hücresel Metal Üretimi İçin Yeni
Bir Yaklaşım Olarak Dolu Kalıba Döküm Tekniğinin Uygulanması", 4. Döküm ve
Çevre Sempozyumu (IFES 2011) İstanbul, Issue , Vol. , pp. , (2011)
3. Güler K.A., Ciğdem M., "Vakum Destekli Dereceli Hassas Dökümde Alçı Bağlı
Kalıp Malzemelerinin Döküm Kalitesi", 4. Döküm ve Çevre Sempozyumu (IFES
2011) İstanbul, Issue , Vol. , pp. , (2011)
4. Noberi, C., Zaman, A.C., Ustundag, C.B., Kaya, F., Kaya, C., Abamor, E.S.,
Bagırova, M., Allahverdiyev, A., "Gümüş Titanyum Dioksit (Ag-TiO2) Nano
Kompozit Parçacıklarının Hidrotermal Yöntem ile Sentezi, Metalik Filtre Üzerine
Kaplanması ve Antimikrobiyal Etkinliği", II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi,
(2012)
372
5. Kavri, B.C., Güllü, O., Noberi, C., Zaman, A.C., Ustundag, C.B., Kaya, F., Kaya,
C., Abamor, E.S., Bagırova, M., Allahverdiyev, A., "Hidrotermal Sentez Yöntemi
ile Fe2O3 Nanopartiküllerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Etkisi", II. Ulusal
Nanoteknoloji Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Y.Kılıç, E. Günay ,M.Kara, E.G.Arslan, N.Yılmaz, M.Marşoğlu, "Kırmızı
Çamurun Renkli Beton Üretiminde Pigment Olarak Kullanımı", Beton 2011
Hazır Beton Kongresi, Issue 449, Vol. , pp. , (2011)
7. Noberi, C., Zaman, A.C., Ustundag, C.B., Kaya, F., Kaya C., Abamor, E.S.,
Bagırova, M., Allahverdiyev, A., "Gümüş Titanyum Dioksit (Ag-TiO2) Nano
Kompozit Parçacıklarının Hidrotermal Yöntem ile Sentezi, Metalik Filtre Üzerine
Kaplanması ve Antimikrobiyal Etkinliği", II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi,
(2012)
8. Noberi, C., Kavri, B.C., Güllü, O., Zaman, A.C., Ustundag, C.B., Kaya, F., Kaya
C., Abamor, E.S., Bagırova, M., Allahverdiyev, A., , "Hidrotermal Sentez Yöntemi
ile Fe2O3 Nanopartiküllerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Etkisi", II. Ulusal
Nanoteknoloji Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
9. Alasağ, S.G., Aslan, M.M., Cansever, N., "Optik sensörlerde kullanılan metaldielektrik nano katmanlı filmlerin spektral ve geometrik optimizasyonu",
NANOKON\'12 II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi, 27-28 Eylül 2012, (2012)
10. Güzel, E., Şen, Ö. ve Ekerim, A., "Küresel Grafitli Dökme Demirde Kesit
Kalınlığının Mikroyapı ve Sertliğe Etkisinin İncelenmesi", 4.Döküm ve Çevre
Sempozyumu, pp. 78-83, (2011)
Kitap
1. Güler K.A., "Dereceli Hassas Döküm, Yüzey Kalitesi ve Boyutsal Hassasiyet
(Kısaltılmış Doktora Tezi), İSO, İstanbul, (2012)
2. A. Binnaz Hazar Yoruç and B. Cem Şener, "A Roadmap of Biomedical Engineers
And Milestones, Biomaterials, pp. 67-114, (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Gökhan Özer, "4. Döküm ve Çevre Sempozyumu", Yürütme Kurulu Üyeliği,
İstanbul, (2011)
2. Ergün Keleşoğlu, "9. Uluslararası Kırılma Konferansı", Düzenleme ve Danışma
Kurulu Üyeliği, İstanbul, (2011)
3. Kerem Altuğ Güler, "4. Döküm ve Çevre Sempozyumu", Yürütme Kurulu Üyeliği,
İstanbul, (2011)
4. Cengiz Kaya, "II. AR-GE Proje Pazarı", Organizasyon Kurulu, İstanbul, (2012)
5. Cengiz Kaya, "II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi", Kongre Eş Başkanı, İstanbul,
(2012)
6. Adem
Bakkaloğlu,
"Elektrik
Ark
Ocaklarında
Enerji
Tasarrufu,
Ş.Atılgan,A.Bakkaloğlu", ll. Ar-Ge proje Pazarı,Enerji ve Çevre Teknolojileri,
İstanbul-Yıldız Teknik Üniversitesi, (2012)
7. Adem Bakkaloğlu, "Çift Merdaneli Sürekli Döküm Yöntemi ile AA5754 Alaşımlı
Levhaların
Üretimi,M.Marmara,A.Siyanbaş,
A:bakkaloğlu",
Alus\'05
5.Alüminyum Sempozyumu., İstanbul, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası,
(2011)
8. Cansu Noberi, "II. Ar-Ge Proje Pazarı", Düzenleme Kurulu, İstanbul, (2012)
9. Cansu Noberi, "II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi", Yürütme-Düzenleme Kurulu Sekreterya, İstanbul, (2012)
373
10. Figen Kaya, "TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG)", Danışma Kurulu
Üyesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (2006- Devam), Ankara, (2011)
11. Figen Kaya, "4th Topical meeting of the COST Action MP0902 - Coınapo", Kaya
“Synthesis of TiO2 and ZnO nanotubes by hydrothermal synthesis followed by
electrophoretic deposition to obtain functional coatings on conductive fillers”, 4th
Topical meeting of the COST Action , Ljubljana, Slovenia, (2011)
12. Figen Kaya, "16. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi", 8. The Effect of
Process Conditions on The Structure and Properties of Multi Walled Carbon
Nanotube /Alumina Ceramics Processed by Spark Plasma Sintering, Ali Can
Zaman, Cem Bülent Üstündağ, Ferhat Ka, İstanbul, (2012)
13. Figen Kaya, "International Conference on Engineering and Applied Science,", 7.
Ustundag, C.B., Kaya, F. ve Kaya, C., “Processing and Properties of Multi Walled
Carbon Nanotube reinforced Nano Alumina Ceramics”, Çin, (2012)
14. Figen Kaya, "II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi,", 5. Kavri, B.C., Güllü, O.,
Noberi, C., Zaman, A.C., Ustundag, C.B., Kaya, F., Kaya C., Abamor, E.S.,
Bagırova, M. ve Allahverdiyev, A., “Hidrotermal Sentez Yöntemi ile Fe2O3
Nanopartiküllerinin Sentez, İstanbul, (2012)
15. Figen Kaya, "NanoTR8", 2. Noberi, C., Zaman, A.C., Ustundag, C.B., Kaya, F. ve
Kaya C., “Structure and Properties of Hydrothermally Synthesized Ag Dopped
TiO2 Nano Composite Particles and Their Coatings onto 3-D Filters”, Ankara,
(2012)
16. Figen Kaya, "EU REA Research for SME, Materıals", Materials Panel, Evaluator,
Brüksel, Belçika, (2012)
17. Figen Kaya, "II.COINAPO Summer School, Advances in Nanocomposite
Materials, Preperation and Characterization", Cost Action- 109R007 Researcher,
Bükreş, Romanya, (2012)
18. Ahmet Ekerim, "4.Döküm ve Çevre Sempozyumu", Yürütme Kurulu Başkanı,
İstanbul, (2011)
19. Bünyamin Aksakal, "Deformation and fixation analysis of oblique and transverse
bone fractures", 6th Int Advanced Technol Symp (IATS’11), Elazığ, (2011)
20. Bünyamin Aksakal, "Temperature distribution analysis during orthopaedic bone
drilling operations", 6th Int Advanced Technol Symp (IATS’11), Elazığ, (2011)
21. Bünyamin Aksakal, "Diffractaic Acid, A Nowel Proapoptotic Agent, Induces With
Olive Oil Both Apoptosis and Antioxidative Systems In Ti-implanted Rabbits",
EACR - Anticancer Agents Research Congress, Antalya, (2011)
Hakemlik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Figen Kaya, "Composites Part A (SCI), (Devam Ediyor)
Figen Kaya, "Journal of Hazardous Materials, (Devam Ediyor)
Figen Kaya, "Journal of Materials Science, (Devam Ediyor)
Figen Kaya, "Materials Science and Engineering A, (Devam Ediyor)
Figen Kaya, "International Journal of Applied Ceramics, (Devam Ediyor)
Figen Kaya, "Materials Chemistry and Physics, (Devam Ediyor)
Cem Akça, "Materials Letters (ISSN 0167-577X), (Devam Ediyor)
Cem Akça, "African Journal of Biotechnology (ISSN 1684-5315), (Devam Ediyor)
Muhlis Nezihi Sarıdede, "Minerals and Metallurgical Processing, SME-Society for
Mining, Metallurgy & Exploration, (Devam Ediyor)
10. Ayfer Kılıçarslan, "Surface and Coatings Technology, (Tamamlandı)
11. Figen Kaya, "Surface and Caotings Technology, (Devam Ediyor)
12. Bünyamin Aksakal, "Materials Sci Eng, (Devam Ediyor)
374
13. Bünyamin Aksakal, "Surface and Coat.Technol, (Devam Ediyor)
14. Bünyamin Aksakal, "Materials and Design, (Devam Ediyor)
15. Ergün Keleşoğlu, "Yüzey İşlem ve Kumlama, (Devam Ediyor)
16. Muhlis Nezihi Sarıdede, "Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,
(Devam Ediyor)
17. Cemalettin Yaman, "Metal Dünyası Dergisi Seramik ve Refrakter Malzemeleri
Editörü, (Devam Ediyor)
Diğer
1. Prof.Dr.S.Zhang, "YÖK bursu (2 ay)", Exeter Universitesi, Exeter, İngiltere,
(2012)
2. Yrd.Doç.Dr.Rasim Ceylantekin, Yrd.Doç.Dr.Güray Tekin, Ar.Gör.Dr. Mustafa
Tuncer,
"BAPK
Proje
hakemliği",
Dumlupınar
Üniversitesi/Seramik
Mühendisliği, Kütahya, (2012)
375
9.1.8.MAKİNE FAKÜLTESİ
FAKÜLTESİ
9.1.8.1.Endüstri Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Nurgül Demirtaş, Özge Nalan Alp Bilişik, Hayri Baraçli, "Selecting the Software
that Will Be Developed for the Purchasing Department Using Fuzzy AHP",
Journal of Business and Economics, Issue 3, Vol. 3, pp. 234-240, (2012)
2. Soner Kara, S., Cheikhrouhou, N., Ayadi, O., "An Extensive Group Decision
Methodology for Alliance Partner Selection Problem in Collaborative Networked
Organisations", International Journal of Applied Logistics (IJAL), Issue 1, Vol. 3,
pp. 1-19, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Tuzkaya, U.R., Ekren, B., Heragu, S., "Logistics network design for emergency
response: An application for Kentucky", International Conference on Value Chain
Sustainability, Icovacs, Leuven, Belgium, Issue , Vol. , pp. , (2011)
2. Tanyaş, M., Tuzkaya, U.R., Alp, Ö.N., Demirtaş, N., Baraçlı, H., "Distribution
center layout design selection by using axiomatic design: A specific case for fruits
and vegetables wholesale market hall", 9th Int. Logistics & Supply Chain
Congress, İzmir, Turkey, Issue , Vol. , pp. , (2011)
3. Tuzkaya, U.R., Yılmazer, K.B., Tuzkaya, G., "Location Selection of Emergency
Logistics Centers Using An Integrated Dematel-ANP Approach", The 10th
International Flins Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge
Engineering and Decision Making, Istanbul, Turkey, Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Alp, Ö.N., Demirtaş, N., Baraçlı, H., Tuzkaya, U.R., "Garage Locatıon Selection
for Public Transportation System in Istanbul Using Fuzzy AHP and Fuzzy
Axiomatic Design Techniques", The 10th International Flins Conference on
Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making, Istanbul,
Turkey, (2012)
5. Demirtaş, N., Tuzkaya, U.R., "Strategic planning of layout of the distribution
center: an approach for fruits and vegetables hall", 8th International Strategic
Management Conference, Barcelona, Spain, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Celik, E., Gul, M., Taskin Gumus, A., Guneri, A.F., "A Fuzzy Topsis Approach
Based on Trapezoidal Numbers to Material Selection Problem", International
conference on IT Applications and Management, Issue , Vol. , pp. , (2012)
7. Bahadır Gülsün, Onur Yılmaz, "Selection of AS/RSs by Using Fuzzy Topsıs
Method", The 22nd DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing
& Automation: Power of Knowledge and Creativity, Issue , Vol. , pp. 1427-1428,
(2011)
8. Yılmaz, O. , Gülsün, B. , Demirok, M., "Selectıon Of Photovoltaıc Panels In Solar
Energy Systems Usıng Fuzzy Vıkor", International Annual Conference of the
German OR Society 2012, Issue , Vol. , pp. 88, (2012)
9. Kamber, M.R., Onut, S., Kara, S.S., "A Case Study In Vehicle Routing Problem
For A Company In LPG Sector", 43rd Annual Conference of the Italian
Operational Research Society, Issue 1, Vol. 1, pp. 10, (2012)
10. Yılmaz, O., Gülsün, B., Demirok M., "Selectıon Of Photovoltaıc Panels In Solar
Energy Systems Usıng Fuzzy Vıkor", International Annual Conference of the
376
German OR Society 2012, Hannover / Almanya, 4-7 Eylül 2012, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
11. Özgürler Ş., Güneri A.F., "Determination of the most suitable location for solar
energy usage in Turkey", Operation Research 2012, Issue , Vol. , pp. 110, (2012)
12. Çetin Demirel N., Kaya Ö.O., Demirel T., "Evaluation of Urban Regeneration
Strategies Using VIKOR Method: The Case of Istanbul-Galata District", 10th
International FLINS Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
13. Efendigil T., Özkır V., Çetin Demirel N., Demirel T., "A Framework Proposal
Upon The Estimation of Electronic-Waste Products in Istanbul", 10th
International FLINS Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
14. Demirel T., Tüzün S., Özkır V., "Multi-criteria Evaluation to Prioritize the
Organic Farm Site Using Extended Vikor Method", 14th International Conference
on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based
Systems, Issue , Vol. , pp. 432-440, (2012)
15. Tüzün S., Demirel T., "Weighting the Criteria of Green Supply Chain
Management for Supplier Selection in Automotive Industry Using Fuzzy ANP",
10th International Flins Conference, Issue , Vol. , pp. , (2012)
16. Çetin Demirel N., Kaya Ö.O., Demirel T., "Evaluation of Urban Regeneration
Strategies Using Vikor Method: The Case of Istanbul-District", 10th International
FLINS Conference, Issue , Vol. , pp. 261-266, (2012)
17. Efendigil T., Özkır V., Çetin Demirel N., Demirel T., "A Framework Proposal
Upon The Estimation of Electronic-Waste Products in Istanbul", 10th
International Flins Conference, Issue , Vol. , pp. 1184-1189, (2012)
18. Çetin Demirel, N., Özkan B., "Multi-Criteria Evaluation of Target Market
Policies Using Choquet Integral", 14th International Conference on Information
Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, (2012)
19. Özkan B., Çetin Demirel N., Başlıgil H., "Evaluation Management Approaches in
Green Supply Chain Using Extended Vikor Method", Operations Research 2012,
International Annual Conference of the German OR Society, Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
20. Tanyaş M., Tuzkaya U.R., Alp Ö.N., Demirtaş N., Baraçlı H. , "Distribution
center layout design selection by using axiomatic design: a specific case for fruits
and vegetables wholesale market hall", International Logistics and Supply Chain
Congress 2011 October 27-29, 2011, Izmir, Turkey , Issue , Vol. , pp. , (2011)
21. Bilişik, M.E., Çağlar,N., Alp Bilişik Ö.N., "A comparative performance analyze
model and supplier positioning in performance maps for supplier selection and
evaluation", 8th International Strategic Management Conference, Barcelona,
Spain, 21-23 June 2012, Issue , Vol. , pp. 1315-1320, (2012)
22. Balın, A., Alp Bilişik Ö.N., Baraçlı H., "An Application of Energy Alternative
Selection: A Fuzzy Ahp-Electre Methodology", 25th European Conference on
Operational Research, 8-11 July, Vilnius, Lithuania, Issue , Vol. , pp. 128-129,
(2012)
23. Alp Bilişik, Ö.N., Demirtaş, N., Baraçlı, H., Tuzkaya, U.R., "Garage Location
Selection for Public Transportation System in Istanbul Using Fuzzy AHP and
Fuzzy Axiomatic Design Techniques", The 10th International Flins Conference on
Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making (Flins
2012), Issue 7, Vol. , pp. 149-156, (2012)
24. Tüzün S., Topçu Y.İ., "A Multi-Criteria Decision Model for the Evaluation of
Emergency Department Performance", Operational Research Applied to Health
Services 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
377
25. Demirel T., Tüzün S., Özkır V., "Multi-Criteria Evaluation to Prioritize the
Organic Farm Site Using Extended Vikor Method", 14th International Conference
on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based
Systems, Issue , Vol. , pp. , (2012)
26. Tüzün S., Demirel T., "Weighting the Criteria of Green Supply Chain
Management for Supplier Selection in Automotive Industry Using Fuzzy ANP",
The 10th International Flins Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge
Engineering and Decision Making, Issue , Vol. , pp. , (2012)
27. İlhan Or, Kadriye Büşra Yılmazer, "Analysis of Resource Profile and CO2
Emissions of the Electricity Generation Sector in Turkey within the Framework
of a Markal based Bottom-Up National Energy Model", 3rd International
Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2012),
Issue , Vol. , pp. , (2012)
28. Umut Rıfat Tuzkaya, Kadrıye Busra Yılmazer, Gulfem Tuzkaya, "Locatıon
Selectıon Of Emergency Logıstıcs Centers Usıng An Integrated Dematel-Anp
Approach", The 10th International Flıns Conference on Uncertainty Modeling in
Knowledge Engineering and Decision Making (Flıns 2012), Issue 10, Vol. 7, pp.
143-148, (2012)
29. Kamber, M.R., Onut, S., Kara, S.S., "A Case Study In Vehicle Routing Problem
For A Company In LPG Sector", 43rd Annual Conference of the Italian
Operational Research Society, Issue 1, Vol. 1, pp. 12, (2012)
30. Kamber, M.R., Onut, S., Kara Soner.S, "A Case Study In Vehicle Routing
Problem For A Company In LPG Sector", 43rd Annual Conference of the Italian
Operational Research Society, Issue 1, Vol. 1, pp. 10, (2012)
31. Çetin Demirel, N., Özkan, B., "Multi-Criteria Evaluation of Target Market
Policies Using Choquet Integral", 14th International Conference on Information
Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, IPMU
2012, Catania, Italy, July 9-13, 2012 , Issue , Vol. 300, pp. 423-431, (2012)
32. Özkan, B., Çetin Demirel, N., Başlıgil, H., "Evaluating Management Approaches
in Green Supply Chain Using Extended Vıkor Method", International Annual
Conference of the German OR Society, Sptember 4-7,2012, Leiniz Universitaet
Hannover, Issue , Vol. , pp. 209, (2012)
33. Ozdemir, Y., Basligil, H.,, "Analyzing Tourism Potential and Determining
Strategies: Cases of Some Cities in Turkey", International Conference on Social
Sciences, ICSS-2011, Sosres-The Social Sciences Research Society, Issue , Vol. ,
pp. , (2011)
34. Ozdemir, Y., Basligil, H., Sarsenov, B., "A Large Scale Integer Linear
Programming To The Daily Fleet Assignment Problem: A Case Study in Turkey",
World Conference on Business, Economics and Management, WC-BEM 2012,
(2012)
35. Eldemir F., Karakaya E.,, "Performance of earliest completion strategy in order
sortation systems", EMSS: The 24rd European Modelling & Simulation
Symposium, Issue 24, Vol. 1, pp. 189-197, (2012)
Ulusal Bildiri
1. Tuzkaya, U.R., Çini, R.S., "Üretim lojistiğinde bütünleşik çok kriterli karar
verme tekniği ile malzeme taşıma sistemi seçimi ve beyaz eşya sektöründe
uygulama", Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (ULTZK 2012), Necmettin
Erbakan Üniversitesi, Konya , Issue , Vol. , pp. , (2012)
378
2. Gul, M., Celik, E., Guneri, A.F., Taskin Gumus, A., "Bilgisayarlı Simülasyon
Kullanarak Bir Hastane Acil Departmanında Çok Kriterli Karar Verme Metotları
İle Senaryo Seçimi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal
Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
3. Tüzün S., Demirel T., "Bulanık AAS Kullanılarak Türkiye\'de Yetiştirilen
Organik Tarım Ürünlerinin Çok Kriterli Değerlendirme ile Önceliklendirilmesi",
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32.Ulusal Kongresi YAEM 2012,
(2012)
4. Kaya Ö.O., Çetin Demirel N., "Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi
Performanslarının Vikor Metodu ile Değerlendirilmesi", Yöneylem Araştırması ve
Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi YAEM 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
5. Özkan B., Çetin Demirel N., Başlıgil H., "İnşaat Projelerindeki Risklerin Bulanık
AHP Kullanılarak Ağırlıklandırılması", Yöneylem Araştırması ve Endüstri
Mühendisliği 32.Ulusal Kongresi YAEM 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Tüzün S., Demirel T. , "Bulanık AAS Kullanılarak Türkiyede Yetiştirilen Organik
Tarım Ürünlerinin Çok Kriterli Değerlendirme ile Önceliklendirilmesi", 32.
Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, (2012)
7. İsmail Önden, Ceyda Güngör Şen, Mehmet Tanyaş, "Mağaza Yeri Seçimi Yatırım
Kararı İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri Yetenekleri ile Bütünleşik Bir Çözüm
Yaklaşımı Önerisi", Ulusal Lojistik ve Tedarik Zİnciri Kongresi , Issue , Vol. , pp.
, (2012)
8. Soner Kara, S., Kamber M.R., "Bulanık Mantık Ve Veri Zarflama Analizi
Yardımıyla GSM Operatörleri Etkinlik Ölçümü", Yöneylem Araştırması ve
Endüstri Mühendisliği 32. Kongresi, Issue 1, Vol. 1, pp. 10, (2012)
9. Özkan, B., Çetin Demirel, N., Başlıgil, H., "İnşaat Projelerindeki Risklerin
Bulanık AHP Kullanılarak Ağırlıklandırılması", Yöneylem Araştırması ve
Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, 20-22 Haziran 2012, Doğuş
Üniversitesi, Issue , Vol. , pp. 231, (2012)
10. Özdemir, Y., Başlıgil, H., Somunkıran, E., "Küresel Yolcu Akışını Etkileyen
Faktörler", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi,
YA/EM 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
11. Eldemir F., Uysal O., Aktulgalı T., "Ulusal Stratejik Kararların İstanbul Trafiği
ve Yaşam Kalitesine Etkileri", 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Issue
3, Vol. 2, (2012)
Kitap
1. Selçuk Çebi, Cengiz Kahraman, İhsan Kaya, "Innovation in Power, Control and
Optimization: Emerging Energy Technologies, Soft Computing and
Computational Intelligent Techniques in the Evaluation of Emerging Energy
Technologies, pp. 164-197, IGI Global, , (2012)
2. İhsan Kaya, Cengiz Kahraman, Selçuk Çebi, "Handbook on Decision Making Vol
2: Risk Management in Decision Making, Computational Intelligence Techniques
for Risk Management in Decision Making, pp. 9-38, Springer, Berlin, (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. İhsan Kaya, "The 10th International Flins Conference on Uncertainty Modeling
in Knowledge Engineering and Decision Making (Flins 2012)", Member of the
International Scientific Committee and Local Organizing Committee, İstanbul,
(2012)
379
2. Alev Taşkın Gümüş, "San-Tez Proje Değerlendirmeleri", Panelist, Ankara, (2012)
3. Tufan Demirel, "10th International Flins 2012 Conference", Konferans
Düzenleme Komitesi ve Bilimsel Değerlendirme Komitelerinde Üyelik, İstanbul,
(2012)
4. Nihan Çetin Demirel, "10th International Flins 2012 Conference", Düzenleme
Komitesi ve Bilimsel Değerlendirme Komitelerinde Üyelik, Istanbul, (2012)
5. Fahrettin Eldemir, "Ulusal Stratejik Kararların İstanbul Trafiği ve Yaşam
Kalitesine Etkileri", Bildiri Sunuldu, Ankara, (2012)
6. Nezir Aydın, "A Hybrid Solution Approach to Robust Facility Location Problems",
Yazar, Sunucu, Charlotte, North Carolina,USA, (2011)
Hakemlik
1. İhsan Kaya, "Improvement Projects Prioritization Based on Organization
Maturity Level-Total Quality Management & Business Excellence, (Tamamlandı)
2. Önder Öndemir, "Radio Frequency IDentification (RFID): Technology,
Applications and Concerns / IEEE Transactions on Industrial Informatics,
(Devam Ediyor)
3. İhsan Kaya, "Fuzzy QFD integrated Value Stream Mapping: An enabler of Lean
Manufacturing practices-Total Quality Management & Business Excellence,
(Tamamlandı)
4. İhsan Kaya, "Performance of 3-D Product Dynamic Display Systems for Fuzzy
Market Set-Total Quality Management & Business Excellence, (Tamamlandı)
5. İhsan Kaya, "In search of loyalty: An analysis of the determinants of buyersupplier relationship stability under a Quality Management approach-Total
Quality Management & Business Excellence, (Tamamlandı)
6. İhsan Kaya, "Assessment and improvement of quality management capabilities
for manufacturing industries in Australia- Total Quality Management &
Business Excellence, (Tamamlandı)
7. İhsan Kaya, "A New Genetic Algorithm for Lot-streaming Flow Shop Scheduling
with Limited Capacity Buffers-Journal of Intelligent Manufacturing,
(Tamamlandı)
8. İhsan Kaya, "Application of a SWOT-ANP Method-Technological and Economic
Development of Economy, (Tamamlandı)
9. İhsan Kaya, "Critical Factors for Process Improvement in Pharmaceutical
Research-The TQM Journal, (Tamamlandı)
10. İhsan Kaya, "Information Systems Outsourcing Decisions under Fuzzy Group
Decision Making Approach-International Journal of Information Technology &
Decision Making, (Tamamlandı)
11. İhsan Kaya, "Analitik ağ süreci yardımıyla elektrik iletim hattı güzergah seçimiGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (Tamamlandı)
12. İhsan Kaya, "Decision Support Technologies of Integrated Production Planning
and Control for OEM Driven Networked Manufacturing-Journal of Enterprise
Information Management, (Tamamlandı)
13. İhsan Kaya, "A fuzzy multiple criteria comparison of technology valuation
methods for the new materials development-Technological and Economic
Development of Economy, (Tamamlandı)
14. İhsan Kaya, "Using a SWOT-FANP method for the biotech pharmaceutical
industry in Taiwan-Technological and Economic Development of Economy,
(Tamamlandı)
380
15. İhsan Kaya, "Solving Uncapacitated Planar Multi-Facility Location Problems by
Revised Weighted Fuzzy C-Means Clustering Algorithm-Journal of MultipleValued Logic and Soft Computing, (Tamamlandı)
16. İhsan Kaya, "Evaluation of risk in projects using fuzzy analytical hierarchy
process (FAHP) and fuzzy inference system (FIS)-European Journal of
Operational Research, (Tamamlandı)
17. İhsan Kaya, "Construction of Fuzzy Control Charts Based on Weighted
Possibilistic Mean-Communications in Statistics-Theory and Methods,
(Tamamlandı)
18. İhsan Kaya, "A fuzzy Dematel-Anp based multi criteria decision making approach
to personnel selection-Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing,
(Tamamlandı)
19. İhsan Kaya, "Robust quality controlling: SPC with box plots and runs test-The
TQM Journal, (Tamamlandı)
20. İhsan Kaya, "Developing a three-stage fuzzy multi-criteria decision-making
approach for evaluation of teaching hospital websites-Knowledge-Based Systems,
(Tamamlandı)
21. İhsan Kaya, "Risk Assessment of Human Activities on Protected Areas- a Case
Study-Journal of Human and Ecological Risk Assessment, (Tamamlandı)
22. İhsan Kaya, "The Characteristics of Information System Maintenance: An
Empirical Analysis -Total Quality Management & Business Excellence,
(Tamamlandı)
23. İhsan Kaya, "ISO Certification and Firm Performance: Investigating the Role of
Organizational Motivation -Total Quality Management & Business Excellence,
(Tamamlandı)
24. İhsan Kaya, "Evaluation of CAM Systems via a Fuzzy Information Axiom
Oriented Approach-Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing,
(Tamamlandı)
25. İhsan Kaya, "The Optimal Selection of Machine Tools using the Hybrid Quality
Function Deployment and Fuzzy Multiple Objective Decision Making ApproachJournal of Intelligent and Fuzzy Systems, (Tamamlandı)
26. İhsan Kaya, "An interpretable classification method for gene expression data
using two stages weighted sampling strategy-Knowledge-Based Systems,
(Tamamlandı)
27. İhsan Kaya, "A new approach for Fuzzy Multivariate Control Charts-Iranian
Journal Of Fuzzy Systems, (Tamamlandı)
28. İhsan Kaya, "Testing Analysis of Variance based on Fuzzy NumbersInternational Journal of Systems Science, (Tamamlandı)
29. İhsan Kaya, "Statistical Evaluation of Pre-Selection Criteria for Industrialized
Building System (IBS)-Journal of Civil Engineering and Management,
(Tamamlandı)
30. İhsan Kaya, "A hybrid MCDM approach to assess the sustainability of students
preferences for university selection-Technological and Economic Development of
Economy, (Tamamlandı)
31. İhsan Kaya, "A Fuzzy Linguistic Extended LIBQUAL Model to Evaluate the
Quality of Academic Libraries According To User Satisfaction-International
Journal of Information Technology & Decision Making., (Tamamlandı)
32. İhsan Kaya, "A genetic algorithm based on goal programming for multi-objective
project selection problem-Computers & Industrial Engineering, (Tamamlandı)
33. İhsan Kaya, "Control chart for process average based on fuzzy data-Journal of
Intelligent and Fuzzy Systems, (Tamamlandı)
381
34. İhsan Kaya, "Measuring loss-based process capability index Le and its generation
Le" with fuzzy numbers-Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, (Tamamlandı)
35. İhsan Kaya, "Estimation of Generalized Taguchi Index-Journal of Intelligent and
Fuzzy Systems, (Tamamlandı)
36. İhsan Kaya, "Reliability Analysis of TQM Obstacles in the Perspective of
Industrial Backward Region of Indian SMES-Total Quality Management &
Business Excellence, (Tamamlandı)
37. İhsan Kaya, "Multiple Objective Decision Making for Supplier Evaluation and
Selection with VIKOR under Fuzzy Environment- Journal of Multiple-Valued
Logic and Soft Computing, (Tamamlandı)
38. İhsan Kaya, "Monitoring delivery chains using multivariate control chartsEuropean Journal of Operational Research, (Tamamlandı)
39. İhsan Kaya, "Analysis of Stability and Robust Stability of Polynomial Fuzzy
Model-Based Control Systems Using a Sum-of-Squares Approach-Soft
Computing, (Tamamlandı)
40. İhsan Kaya, "Evaluation and Assessment of Ship Repair Services Using the
Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Approach-Computers & Industrial
Engineering, (Tamamlandı)
41. İhsan Kaya, "A Fuzzy Risk Assessment Model for Warehouse Operations- Journal
of Multiple Valued Logic and Soft Computing, (Tamamlandı)
42. İhsan Kaya, "A Fuzzy Based Assessment Method for Comparison of Ship
Launching Methods-Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, (Tamamlandı)
43. İhsan Kaya, "A Modified Support Vector Data Description based Novelty
Detection Approach for Machinery Components-Applied Soft Computing,
(Tamamlandı)
44. İhsan Kaya, "Two-Stage Based Dynamic Earth-Rock Transportation Assignment
Problem Under Fuzzy Random Environment To Earth-Rockfill Dam
Construction-Journal of Civil Engineering and Management, (Tamamlandı)
45. İhsan Kaya, "Tools for Grid and PV Plant Operators: Nowcasting of Passing
Clouds- Energy, (Tamamlandı)
46. Alev Taşkın Gümüş, "Applied Mathematical Modelling, (Tamamlandı)
47. Alev Taşkın Gümüş, "Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, (Tamamlandı)
48. Ceyda Şen, "International Journal of Production Research / A Novel Approach for
Supplier Selection Based on the Kano Model and Fuzzy MCDM, (Tamamlandı)
49. Ceyda Şen, "European Journal of Operational Research, (Tamamlandı)
50. İhsan Kaya, "Çok Ürünlü Bozulma Faktörlü Kapalı Döngü Esnek Bir Tedarik
Zinciri İçin Karma Tamsayılı Bir Doğrusal Programlama Modeli-Selçuk
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (Tamamlandı)
51. İhsan Kaya, "Kesikli Harmoni Arama Algoritması İle Optimizasyon
Problemlerinin Çözümü-Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Dergisi, (Tamamlandı)
52. Ceyda Şen, "Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi,
(Tamamlandı)
53. Ceyda Şen, "Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, (Tamamlandı)
54. İhsan Kaya, "Arithmetics of Extensional Fuzzy Numbers - Part I: Introduction2012 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, (Tamamlandı)
55. İhsan Kaya, "Computational Intelligence Using Fuzzy Multicriteria Decision
Making for DIligenS: Dietary Intelligence System-2012 IEEE International
Conference on Fuzzy Systems, (Tamamlandı)
382
56. İhsan Kaya, "Morphological Associative Memories in Complete Lattices and InfSemilattices-2012 IEEE International Conference on Fuzzy Systems,
(Tamamlandı)
57. İhsan Kaya, "An Incremental Collaborative Filtering Algorithm For
Recommender Systems-The 10th International Flins Conference on Uncertainty
Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making (Flins 2012),
(Tamamlandı)
58. İhsan Kaya, "Hybrid Simulated Annealing/Genetic Algorithm Approach to Buffer
Allocation Problem in Unreliable Production Lines-The 10th International Flins
Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision
Making (Flins 2012), (Tamamlandı)
59. İhsan Kaya, "Choquet integral as a generalization of OWA operator-14 th
International Conference on Information Processing and Management of
Uncertainty in Knowledge-Based Systems, (Tamamlandı)
60. İhsan Kaya, "A Heuristic Approach for Provider Selection and Task Allocation
Model in Telecommunication Networks under Stochastic Qos Guaranties-The
10th International Flins Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge
Engineering and Decision Making (Flins 2012), (Tamamlandı)
61. İhsan Kaya, "A Judgement Method for Earthquake Early Warning InformationThe 10th International Flins Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge
Engineering and Decision Making (Flins 2012), (Tamamlandı)
62. İhsan Kaya, "An Extended Variable Consistency Model under Dominance-Based
Rough Sets-The 10th International Flins Conference on Uncertainty Modeling in
Knowledge Engineering and Decision Making (Flins 2012), (Tamamlandı)
63. İhsan Kaya, "Multi-Period Decision Making With One-Shot Decision Theory-The
10th International Flins Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge
Engineering and Decision Making (Flins 2012), (Tamamlandı)
64. İhsan Kaya, "Analysis of the Impacts of the Data Length on the Uncertainty of
the Archimedean Copula Modeling -The 10th International Flins Conference on
Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making (Flins
2012), (Tamamlandı)
65. İhsan Kaya, "Lifting Quasi-Filters of Lattice Implication Algebras-The 10th
International Flins Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge
Engineering and Decision Making (Flins 2012), (Tamamlandı)
66. İhsan Kaya, "Determination of tensions in static mode for Cable Robots -The 10th
International Flins Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge
Engineering and Decision Making (Flins 2012), (Tamamlandı)
67. İhsan Kaya, "A New Architecture for Assessment of Multiple Users in
Collaborative Medical Training Environments Based On Virtual Reality-The 10th
International Flins Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge
Engineering and Decision Making (Flins 2012), (Tamamlandı)
68. İhsan Kaya, "Medical Skills Assessment in Training Based On Virtual Reality
Using a Possibilistic Approach-The 10th International Flins Conference on
Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making Flins
2012), (Tamamlandı)
69. İhsan Kaya, "Multi-Criteria Evaluation to Prioritize the Organic Farm Site Using
Extended Vikor Method-14 th International Conference on Information
Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems,
(Tamamlandı)
383
70. İhsan Kaya, "Multi-Criteria Evaluation of Target Market Policies Using Choquet
Integral-14 th International Conference on Information Processing and
Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, (Tamamlandı)
Diğer
1. Aydin, N., Monplaisir L., Murat A., "A Hybrid Solution Approach to Robust
Facility Location Problems", Informs, Annual Meeting, Charlotte, North
Carolina,USA, (2011)
9.1.8.2.Makine Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi
1. A. Suriyawong, A.S. Dalkilic, S. Wongwises, "Nucleate pool boiling heat transfer
correlation for TiO2-water nanofluids", Journal of ASTM International, Issue 5,
Vol. 9, pp. 1-12, (2012)
2. Ahmet Sagirli, C. Oktay Azeloglu, "Investigation of the Dynamic Behaviors of
Cranes under Seismic Effects with Theoretical and Experimental Study",
Advanced Materials Research, Issue 2012, Vol. 445, pp. 1082-1087, (2011)
3. Uysal A., Ozturk S., Altan E., "A Slip-Line Approach to the Micro-Cutting Process
with a Rounded- Edge Tool", Advanced Materials Research, Issue , Vol. 445, pp.
56-61, (2012)
4. Volkan Ersoy, "Examination of a Special Function Defined by an Integral",
American Journal of Computational Mathematics, Issue 1, Vol. 2, pp. 61-64,
(2012)
5. Volkan Ersoy, "Unsteady Flow of a Newtonian Fluid Induced by EccentricConcentric Rotation of a Porous Disk and the Fluid at Infinity", International
Journal of the Physical Sciences, Issue 3, Vol. 7, pp. 377-382, (2012)
6. Volkan Ersoy, "Flow of a Second Order/Grade Fluid Induced by a Pull of Disks in
an Orthogonal Rheometer Under the Effect of a Magnetic Field", International
Review of Mechanical Engineering, Issue 5, Vol. 6, pp. 966-971, (2012)
7. Volkan Ersoy, "Locus of Stagnation Points for Flow of a Second Grade/Order
Fluid between Eccentric Rotating Disks in the Presence of a Magnetic Field",
International Journal of Energy & Technology, Issue 26, Vol. 4, pp. 1-7, (2012)
Uluslararası Dergi
1. Semih Sezer, Saban Cetin and A. Erdem Atalay, "Application of Self Tuning
Fuzzy Logic Control to Full Railway Vehicle Model", Procedia Computer Science,
Issue , Vol. 6, pp. 487-492, (2011)
Ulusal Hakemli
Hakemli Dergi
1. Küçükyıldırım B.O., Akdoğan Eker A., "Karbon Nanotüpler, Sentezleme
Yöntemleri ve Kullanım Alanları", Mühendis ve Makina, Issue 630, Vol. 53, pp.
34-44, (2012)
2. Bedri Onur Küçükyıldırım, "Comparison of Calculated Prediction Model Results
with Experimental Strengths of Carbon Nanotube Reinforced Aluminum Matrix
384
3.
4.
5.
6.
Composite Materials", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, Issue
3, Vol. 30, pp. 364-373, (2012)
C. Oktay Azeloğlu, Ahmet Sağırlı, "Konteyner Krenlerinde Depremden
Kaynaklanan Titreşimlerin Aktif Kontrolü", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri
Dergisi, Issue 4, Vol. 29, pp. 383-394, (2011)
C. Oktay Azeloğlu, Ahmet Sağırlı, Hakan Yazıcı, Rahmi Güçlü, "Konteyner
Krenlerinde Depremden Kaynaklanan Titreşimlerin Bulanık PID Kontrölör ile
Aktif Kontrolü", Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Issue 2, Vol.
24, (2012)
C. Oktay Azeloğlu, Ahmet Sağırlı, "DME Tabanlı Durum Geri-beslemeli Karma
H2/Hinf Kontrolörle Krenlerde Yapısal Titreşimlerin Kontrolü", Sigma
Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Issue 30, Vol. 3, pp. 281-291, (2012)
Kürekci N.A., Bardakçı A.T., Çubuk H., Emanet Ö., "Türkiyenin Tüm İlleri İçin
Optimum Yalıtım Kalınlığı", T.M.M.O Tesisat Mühendisliği Dergisi, Issue 131,
pp. 5-21, (2012)
Uluslararası Bildiri
1. Küçükyıldırım B.O., Akdogan Eker A., "A Novel Technique for Carbon Nanotube
Reinforced Metal Matrix Composite Fabrication", Conference of the International
Journal of Arts & Sciences, Malta, Issue , Vol. , pp. , (2012)
2. Uysal, A., Altan, E., "Analysis of Variance and Linear Regression Models of
Cutting Forces in Orthogonal Cutting with Rounded Edge Worn Cutting Tools",
Conference of International Journal of Arts & Sciences (Italy), Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
3. Altan M., Yıldırım H., Uysal A., "Effects of Micro and Nano Inorganics Particles
on the Mechanical Properties of Polypropylene", Conference of International
Journal of Arts & Sciences (Italy), Issue , Vol. , pp. , (2012)
4. Kıyak M., Uysal A., Çakır O., "Frezeleme İşleminde Kesme ve İlerleme Hızlarının
Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", The 15th International
Conference on Machine Design and Production, Issue , Vol. 2, pp. 1173-1181,
(2012)
5. Uslu, M., "Finite Element Analysis of Stresses on Substrates Coated with SingleLayered and Multi-Layered", Conference of International Journal of Arts &
Sciences (Italy), Issue , Vol. , pp. , (2012)
6. Altan M., Yıldırım H., Uysal A. , "Effects of Micro and Nano Inorganics Particles
on the Mechanical Properties of Polypropylene", Conference of International
Journal of Arts & Sciences (IJAS), Italy, Issue , Vol. , pp. CD\' de, (2012)
7. Sezer, S., Cetin Ş., Atalay E. , "Application of Self Tuning Fuzzy Logic Control to
Full Railway Vehicle Model", Complex Adaptive Systems, Issue , Vol. 2, pp. ,
(2011)
8. Akbarov, S.D., Ilhan, N., "Resonance type behaviour of system consisting of a
piezo-electric covering layer and orthotropic half-plane under the action of a
moving load", 9th International Fracture Conference, 19-21 October 2011 Yildiz
Technical Uni, Istanbul, Turkey, Issue , Vol. 1, pp. 1-8, (2011)
9. Akbarov S.D., Yahnioglu, N., Tekin, A., "Buckling delamination of rectangular
viscoelastic sandwich plates containing inner cracks", 9th International Fracture
Conference, 19-21 October 2011 Yildiz Technical Uni, Istanbul, Turkey, Issue ,
Vol. 1, pp. 45-55, (2011)
385
10. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N., "Buckling delamination of a plate-strip made from
piezoelectric material", 9th International Fracture Conference, 19-21 October
2011 Yildiz Technical Uni, Istanbul, Turkey, Issue , Vol. 1, pp. 81-90, (2011)
11. Akbarov, S.D., Ilhan, N., "Time-harminic Lamb's Problem for a System
Consisting of an Imperfectly-contacted Orthotropic Covering Layer and an
Orthotropic Half-Plane", XVII. International Conference on Mechanics of
Composite Materials May 28-June 1, 2012, Riga-Latvia, Issue , Vol. , pp. 23,
(2012)
12. Akbarov, S.D., Kepceler, T., Egilmez, M.M., "Influence of the Initial strains of
Face Layers on the Torsional Wave Propagation in a Hollow Sandwich Cylinder
(Soft Core and Stiff Face Layers)", XVII. International Conference on Mechanics
of Composite Materials May 28-June 1, 2012, Riga-Latvia, Issue , Vol. , pp. 24,
(2012)
13. Akbarov, S.D., "Buckling Delamination of Elastic and Viscoelastic Composite
Plates with Cracks", XVII. International Conference on Mechanics of Composite
Materials May 28-June 1, 2012, Riga-Latvia, Issue , Vol. , pp. 25, (2012)
14. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N., Babuscu Yesil, U., "3D FEM Analysis of Stress
Concentrations Around Two Neigboring Cylindrical Holes Within a Prestressed
Rectangular Composite Plate Under Bending", XVII. International Conference on
Mechanics of Composite Materials May 28-June 1, 2012, Riga-Latvia, Issue , Vol.
, pp. 26, (2012)
15. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N., Karatas, E.E., "3D Analysis of the Buckling
Delamination of a Rectangular Plate With an Inner Rectangular Crack Under
Biaxial Compressive Force", XVII. International Conference on Mechanics of
Composite Materials May 28-June 1, 2012, Riga-Latvia, Issue , Vol. , pp. 27,
(2012)
16. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N., Tekin, A., "Buckling Delamination of a Rectangular
Sandwich Plate Containing Inner Cracks Under Bi-Axial Loading", XVII.
International Conference on Mechanics of Composite Materials May 28-June 1,
2012, Riga-Latvia, Issue , Vol. , pp. 28, (2012)
17. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N., "Buckling Delamination of a Sandwich Plate-Strip
with Elastic Core and Piezoelectric face Layers", International Conference on
Computational&Experimental Engineering and Sciences (ICCES'12), 30 April-4
May 2012 Crete, Greece, Issue , Vol. , pp. 46, (2012)
18. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N., Tekin, A., "Buckling Delamination of a Rectangular
Viscoelastic Sandwich Plate With Interface Embedded Cracks Under Two-Axial
Compression", International Conference on Computational&Experimental
Engineering and Sciences (ICCES'12), 30 April-4 May 2012 Crete, Greece, pp. 5051
19. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N., Karatas, E.E., "3D Analyses of the Buckling
Delamination of a Rectangular Viscoelastic Composite Plate With an Embedded
Rectangular Crack Under Two-Axial Compression", International Conference on
Computational&Experimental Engineering and Sciences (ICCES'12), 30 April-4
May 2012 Crete, Greece, Issue , Vol. , pp. 52-53, (2012)
20. Akbarov, S.D., Kepceler, T., Egilmez, E.E., "On the Some Particularities of the
Torsional Wave Dispersion in a Finitely Pre-Deformed Hollow Sandwich
Cylinder",
International
Conference
on
Computational&Experimental
Engineering and Sciences (ICCES'12), 30 April-4 May 2012 Crete, Greece, Issue ,
Vol. , pp. 56, (2012)
21. Akbarov, S.D., Yahnioglu, N., Babuscu Yesil, U., "3D Analysis of the Forced
Vibration of a Prestressed Rectangular Composite Plate With Two Neigboring
386
Cylindrical Cavities", International Conference on Computational&Experimental
Engineering and Sciences (ICCES'12), 30 April-4 May 2012 Crete, Greece, pp. 29
22. Akbarov, S.D., Ilhan, N., "Dynamics of the System Consisting of ImperfectlyContacted Orthotropic Covering Layer and Orthotropic Half-Plane Under Action
of a Moving Load", International Conference on Computational&Experimental
Engineering and Sciences (ICCES'12), 30 April-4 May 2012 Crete, Greece, pp. 59
23. Akbarov, S.D., Kosker, R., Ucan, Y., "Internal Stability Loss of a Row Unidirected
Periodically Located Fibers in the Visco-Elastic Matrix", International Conference
on Computational&Experimental Engineering and Sciences (ICCES'12), 30 April4 May 2012 Crete, Greece, Issue , Vol. , pp. 47-48, (2012)
24. Uysal, A., Altan, E., "Analysis of Variance and Linear Regression Models of
Cutting Forces in Orthogonal Cutting with Rounded Edge Worn Cutting Tools",
Conference of International Journal of Arts & Sciences (Italy) , Issue , Vol. , pp. ,
(2012)
25. Mert, T., "Waterjet Cutting Technology and Its Comparison with Other Cutting
Methods in Some Aspects", International Journal of Arts&Sciences, (2012)
26. Özkan M., Özener O., Yavaşlıol İ., "Optimization of Fuel Consumption of a Bus
Used in City Line with Regulation of Driving Characteristics", International
Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering,
Issue 1, Vol. 1, pp. 1074-1080, (2012)
27. Özener, O., Yüksek, L., Özkan, M., "Artificial Neural Networks Approach in
Predicting Engine-Out Emissions and Performance Parameters of a Turbo
Charged Diesel Engine", International Journal of Art and Sciences Conference,
Issue 1, Vol. 1, pp. 200-210, (2012)
28. Özener, O., Yüksek, L., Ergenç, A., Özkan, M., "Effects of soybean biodiesel on a
DI diesel engine performance, emission and combustion characteristics", 12th
Internatıonal Combustıon Symposıum, Issue 1, Vol. 1, pp. 100-110, (2012)
29. Orak, E., Karagöz, Y., Akgün, N., Özkan, M., "Emissions And Performance of a
Single Cylinder CFR Cetane Engine Using Biodiesel Water Emulsion ", 12th
Internatıonal Combustıon Symposıum, Issue 1, Vol. 1, pp. 110-120, (2012)
30. Orak, E., Karagöz, Y., Özkan, M., "Emissions and Performance of a Single
Cylinder CFR Cetane Engine Using Biodiesel Water Emulsion", 20th
International Scientific and Technical Conference on Transport, Road-Building,
Agricultural, Hoistıng & Hauling and Military Technics and Technologies, Issue
1, Vol. 1, pp. 100-110, (2012)
31. Karagöz, Y., Orak, E., Sandalcı, T., Güler, İ., "Effect of Using Ethyl Alcohol-Diesel
Mixture as Fuel on Emissions and Performance of Diesel Engines", 12th
International Combustion Symposium, Issue 1, Vol. 12, pp. 409-416, (2012)
32. Deniz Ulusarslan, "Experimental study on the effect of diameter ratio on velocity
for the low density spherical capsule train flow", 7th International Conference for
Conveying and Handling of Particulate Solids, Friedrichshafen, GERMANY,
(2012)
Ulusal Bildiri
1. Küçükyıldırım, B.O., Akdoğan Eker, A., "Nanotüp Sentezleme Yöntemleri",
Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Issue , Vol. , pp. 41-51, (2011)
2. Kaya, B., Turhan, G., Küçükyıldırım, B.O., Üvet, H., "Altın Nanopartiküllerin
Kanser Tedavisindeki Uygulamaları", NanoKon'12 - 2. Ulusal Nanoteknoloji
Kongresi, Issue , Vol. , pp. 10-16, (2012)
387
3. Altan, M., Uysal, A., Altan, E., "Nano Partikül Takviyeli Polimer Matrisli
Kompozitlerin Testere ile Kesilmesinde İşlem Parametrelerinin Yüzey
Pürüzlülüğüne Etkilerinin İncelenmesi", VI. Makina Tasarım ve İmalat
Teknolojileri Kongresi MATİT 2011, Issue , Vol. , pp. 375-379, (2011)
4. Güven, Ö.F., Uysal, A., Altan, E., "Tek Kesen Ağızlı Takımda Gerilmelerin
Fotoelastisite Yöntemi ile Analizi", VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri
Kongresi MATİT 2011, Issue , Vol. , pp. 381-387, (2011)
5. Altan M., Uysal A. Altan E, "Nano Partikül Takviyeli Polimer Matrisli
Kompozitlerin Testere ile Kesilmesinde İşlem Parametrelerinin Yüzey
Pürüzlülüğüne Etkilerinin İncelenmesi", VI.Makina Tasarım ve İmalat
Teknolojileri Kongr., pp. 375-380, 2011
6. Altan, M., Uysal, A., Altan, E., "Nano Partikül Takviyeli Polimer Matrisli
Kompozitlerin Testere ile Kesilmesinde İşlem Parametrelerinin Yüzey
Pürüzlülüğüne Etkilerinin İncelenmesi", VI. Makina Tasarım ve İmalat
Teknolojileri Kongresi MATİT 2011, Issue , Vol. , pp. 375-379, (2011)
7. Güven, Ö.F., Uysal, A., Altan, E., "Tek Kesen Ağızlı Takımda Gerilmelerin
Fotoelastisite Yöntemi ile Analizi", VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri
Kongresi MATİT 2011, Issue , Vol. , pp. 381-387, (2011)
8. Yıldırım O., Yumurtacı S., Mert T., "Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Nokta
Direnç Kaynak Uygulamalarında İşlem Parametrelerinin Etkilerinin
İncelenmesi", Kaynak Teknolojisi VIII. Ulusal Kongre ve Sergisi, Issue 0, Vol. ,
pp. 249-264, (2011)
9. Karagöz, Y., Orak, E., Sandalcı, T., Cebeci, Ö., Yılmaz, A., "Calculation of Vehicle
Emissions for Istanbul and Alternative Solutions for Emission Reduction", 6th
Automotive Technologies Congress, Issue 1, Vol. 6, pp. 400-406, (2012)
Kitap
1. Kürekci N.A., Yaşartekin Y., Baran N., Yavuz H. , "Doğal Gaz İç Tesisat
Uygulama Esasları, MMO, Ankara, (2011)
2. Akbarov S.D., "Stability Loss and Buckling Delamination Three-Dimensional
Lineearized Approach for Elastic and Viscoelastic Composites, Springer,
Berlin/New York, (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Bedri Onur Küçükyıldırım, "NanoKon\'12 - 2. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi",
Yürütme Kurulu Üyesi, İstanbul, (2012)
2. Ayşegül Akdoğan Eker, "Endüstriyel Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi",
Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı, İstanbul, (2011)
3. Ayşegül Akdoğan Eker, "Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi",
Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı, İstanbul, (2011)
4. Ayşegül Akdoğan Eker, "International Iron&Steel Symposıum", Bilim Kurulu
Üyeliği, Karabük, (2012)
5. Ayşegül Akdoğan Eker, "1.Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu
(Kompege )", Bilim Kurulu Üyeliği, İzmir, (2011)
6. Ayşegül Akdoğan Eker, "V.Bakım Teknolojileri Kongres", Danışma Kurulu Üyesi,
Sakarya, (2011)
7. Ayşegül Akdoğan Eker, "Nanokon 2.Ulusal Nanoteknoloji Kongresi", Kongre Eş
Başkanı, İstanbul, (2012)
388
8. Semih Sezer, "Application of Self Tuning Fuzzy Logic Control to Full Railway
Vehicle Model", Sunumlu katılım, Chicago/USA, (2011)
9. Surkay Akbarov, "9. International Fracture Conference", Scientific Comittee,
Istanbul,Turkey, (2011)
10. Rahmi Güçlü, "TMMOB Makina Müh. Odası, Endüstriyel Otomasyon
Sempozyumu", Danışmanlar Kurulu Üyesi, İstanbul, (2011)
11. Rahmi Güçlü, "TMMOB Makina Müh. Odası, Geleceğin Teknolojileri
Sempozyumu", Danışmanlar Kurulu Üyesi, İstanbul, (2011)
12. Rahmi Güçlü, "TÜBİTAK UBTYS Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi,
Makine İmalat Üst Düzey Önceliklendirme Toplantısı", Grup Üyesi, Ankara,
(2012)
13. Muammer Özkan, "12. Uluslararası Yanma Sempozyumu", Bilim Kurulu Üyeliği,
Kocaeli 2012, (2012)
Hakemlik
1. Ahmet Selim Dalkılıç, "Design of Condensation Heat Exchanger for the PAFS
(Passive Auxiliary Feedwater System) of Korean APR plus (Advanced Power
Reactor Plus)/Research Paper/Applied Thermal Engineering, (Tamamlandı)
2. Ahmet Selim Dalkılıç, "Investıgatıon Of The Condensatıon In The Mıcro Channel
Flat Tubes Wıth Artıfıcıal Neural Networks/Research Paper/International
Journal of Heat and Mass Transfer, (Tamamlandı)
3. Ahmet Selim Dalkılıç, "Steam Water Pressure Drop under High Pressure
Condition/Research Paper/ ASME Journal of Heat Transfer, (Tamamlandı)
4. Ahmet Selim Dalkılıç, "Influence Mechanism on Flow and Heat Transfer
Characteristics for Air-cooled Steam Condenser Cells/Research Paper/Heat and
Mass Transfer, (Tamamlandı)
5. Ahmet Selim Dalkılıç, "Numerical and experimental studies on film condensation
of R134a in a vertical smooth tube/Research Paper/Engineering Applications of
Computational Fluid Mechanics, (Tamamlandı)
6. Alper Uysal, "Journal of Reinforced Plastics and Composites dergisinde,
(Tamamlandı)
7. Semih Sezer, "Performance analysis in vehicles, (Tamamlandı)
8. Semih Sezer, "Plastik malzemelerin modellenmesi, (Tamamlandı)
9. Özgen Ümit Çolak, "International Journal of Plasticity, (Devam Ediyor)
10. Ahmet Selim Dalkılıç, "Viscosity of ethylene glycol and water mixture based
nanofluid containing low volume concentrations of Al2O3 and CuO
nanoparticles/Nanoscience and Nanotechnology Letters, (Tamamlandı)
11. Ahmet Selim Dalkılıç, "Correlation for Dropwise Condensation Heat Transfer:
Water, Organic Fluids, and Inclination/International Journal of Heat and Mass
Transfer, (Tamamlandı)
12. Dr. C. Oktay Azeloğlu, "International Journal of Systems Science, (Tamamlandı)
13. Dr. C. Oktay Azeloğlu, "Journal of Mechanical Science and Technology,
(Tamamlandı)
14. Dr. C. Oktay Azeloğlu, "Transactions on Fuzzy Systems, (Tamamlandı)
15. Semih Sezer, "System Identification, (Tamamlandı)
16. Meral Bayraktar, "Transportation Research Part C-Emerging Technologies,
(Tamamlandı)
17. Ahmet Selim Dalkılıç, "Experimental investigations on nucleate pool boiling in
water and water miscible binary/International Journal of Heat and Mass
Transfer, (Tamamlandı)
389
18. Ahmet Selim Dalkılıç, "Experimental Measurement and Modeling of Downflow
Condensation in a Circular Tube/International Journal of Heat and Mass
Transfer, (Tamamlandı)
19. Ahmet Selim Dalkılıç, "Simulation of the Response of a Closed Two-Phase
Vertical Thermosyphon/Applied Thermal Engineering, (Tamamlandı)
20. Ahmet Selim Dalkılıç, "Velocity and Temperature Profiles Extending over the
Liquid and Gas/Applied Thermal Engineering, (Tamamlandı)
21. Ahmet Selim Dalkılıç, "An equivalent-capacitance approach for determining the
performance of a heat exchanger/Applied Thermal Engineering, (Tamamlandı)
22. Ahmet Selim Dalkılıç, "HFC-134a ve alternatifi soğutkanların (HFO-1234yf ve
HFO-1234ze) soğutma çevrimi performansı açısından karşılaştırılması/G.Ü.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (Tamamlandı)
23. Ahmet Selim Dalkılıç, "Modeling of heat transfer characterization of a two-phase
closed
thermosyphon
using
MWCNT/water
and
MWCNT-Ag/water
nanofluids/Polish Journal of Chemical Technology, (Tamamlandı)
24. Ahmet Selim Dalkılıç, "Thermal Performance Prediction of Two-Phase Closed
Thermosyphon Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Scheme/Heat Transfer
Engineering, (Tamamlandı)
25. Ahmet Selim Dalkılıç, "A Simplified Three-Zone Model for Designing Shell-andTube Refrigerant Condensers/Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, (Tamamlandı)
26. Ahmet Selim Dalkılıç, "Investigation of environmental and heat transfer analysis
of air conditioner using hydrocarbon mixture compared to R22/The Arabian
Journal for Science and Engineering, (Tamamlandı)
27. Ahmet Selim Dalkılıç, "Using an Artificial Neural Network (ANN) to Predict the
Natural Convection from a Confined Horizontal Isothermal Elliptic
Cylinder/Journal of Mechanical Science and Technology, (Tamamlandı)
28. Ahmet Selim Dalkılıç, "Modeling of the Natural Convection from a Horizontal
Isothermal Cylinder Located over an Adiabatic Surface using Artificial Neural
Network/Chemical Engineering Communications, (Tamamlandı)
29. Ahmet Selim Dalkılıç, "Assessment Of A Retrofıtted R134a Refrıgerator Wıth A
Low Global Warmıng Potentıal Refrıgerant /Environmental Engineering and
Management Journal, (Tamamlandı)
30. Ahmet Selim Dalkılıç, "Energy Efficiency enhancement of a Domestic
Refrigerator by Using R436A and R600a as Alternative Refrigerants to
R134a/International Journal of Thermal Sciences, (Tamamlandı)
31. Meral Bayraktar, "Journal of Mechanical Engineering Science, (Tamamlandı)
32. Muzaffer Metin, "Noise Control Engineering Journal (NCEJ), (Tamamlandı)
33. Muzaffer Metin, "Journal of Vibration and Control (JVC), (Tamamlandı)
34. Hakan Yazıcı, "International Journal of Systems Science, (Tamamlandı)
35. Hakan Yazıcı, "IET Control Theory and Applications, (Tamamlandı)
36. Hakan Yazıcı, "IEEE Transactions on Industrial Electronics, (Tamamlandı)
37. Hakan Yazıcı, "Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng & Computer Scıences,
(Tamamlandı)
38. Hakan Yazıcı, "Noise Control Engineering Journal, (Tamamlandı)
39. Hakan Yazıcı, "Mechanical Systems and Signal Processing, (Tamamlandı)
40. Rahmi Güçlü, "Journal of Vibration and Control, (Tamamlandı)
41. Rahmi Güçlü, "Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences,
(Tamamlandı)
42. Muammer Özkan, "Turbo Döngüsel Bir Motorda Döner Valf ve Elektromanyetik
Valf Uygulamalarının Türbin Performansına Etkisi, (Tamamlandı)
390
43. Muammer Özkan, "Performance Optimization Of Karanja Biodiesel Engine Using
Taguchi Approach And Multiple Regressions, (Tamamlandı)
44. Muammer Özkan, "A Neuro-Fuzzy Based Combustion Sensor For The Control Of
Optimal Engine Combustion Efficiency, (Tamamlandı)
45. Semih Sezer, "Active control, (Tamamlandı)
46. Bedri Onur Küçükyıldırım, "Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, (Devam
Ediyor)
47. Hakan Yazıcı, "Fuzzy Sets and Systems, (Tamamlandı)
48. Muammer Özkan, "12th International Combustion Symposium, (Tamamlandı)
49. Hakan Yazıcı, "24th Chinese Control and Decison Conference, (Tamamlandı)
Diğer
1. Bedri Onur Küçükyıldırım, "Nanoteknoloji Eğitimi 1", YTÜ - Makine Müh. Blm.
Bşk., MakTek Öğrenci Kulübü, YTÜ, Merkez Kampüs, A-203 Nolu Sınıf, (2011)
2. Bedri Onur Küçükyıldırım, "Nanoteknoloji Eğitimi II - Karbon Nanotüp Sentezi
ve Karakterizasyonu", YTÜ - Makine Müh. Blm. Bşk., MakTek Öğrenci Kulübü,
YTÜ, Merkez Kampüs, A506, (2012)
3. Bedri Onur Küçükyıldırım, "Nanoteknoloji Eğitimi III - Karbon Nanotüp
Takviyeli Kompozitler", YTÜ - Makine Müh. Blm. Bşk., MakTek Öğrenci Kulübü,
YTÜ, Merkez Kampüs, A506, (2012)
4. Güclü R., Metin M., "II. Ar-Ge Proje Pazarı", Yıldız Teknik Üniversitesi, YTÜ
Otağ-ı Hümayun, İstanbul, (2012)
5. Bedri Onur Küçükyıldırım, "BEST Summer Course, Ride the Change, Ride the
Green!: "Energy Related Materials"", Board of European Students of Technology,
Yıldız Teknik Üniversitesi, (2012)
6. Yrd. Doç. Dr. Hakan Yazıcı (Araştırmacı), Prof. Dr. Kegin Gu (Danışman),
"Tanımlayıcı Ayrıklaştırılmış Lyapunov-Krasovskii Fonksiyonel Metodu ile
Birleştirilmiş Diferansiyel Fark Denklemleri için Durum Geri-Beslemeli
Denetleyici Tasarımı, Doktora Sonrası Araştırma (Post-Doc)", Yükseköğretim
Kurulu, Southern Illinois University Edwardsville, US, (2012)
7. Bedri Onur Küçükyıldırım, Cansu Noberi, "NanoKon'12 - 2. Ulusal Nanoteknoloji
Kongresi Bildiri (Tam Metin) Kitapçığı", Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul,
(2012)
9.1.8.3.Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi
1. Güleryüz L.F, Ozan S., Uzunsoy D., İpek R., "Production of B4Cp reinforced
magnesium metal matrix composites by powder metallurgy", Usak University
Journal of Material Sciences, Issue 1, Vol. 1, pp. 51-58, (2012)
2. Turgut M.N., Demir M.H., Yigit F., "Effect of Mold Coating on Shell Morphology
in Solidification ", Advanced Materials Research, Issue 445, Vol. , pp. 325-330,
(2012)
Uluslararası Bildiri
1. Kökkülünk, G., Coşgun, T., Akdoğan, E., "Electrical-Electronic and Control
Education in Marine Engineering Operations: A Novel Educational Model for
391
Turkey", INT-NAM 2011 1st Int. Symposium. on Naval Architecture and
Maritime, Issue , Vol. , pp. 537-545, (2011)
2. Yıldız, İ., Ömürlü, V.E., "Reduced Order Dynamics and Stability of a Parallel
Manipulator through Bond-Graph Technique", XXIII International Symposium
on Information, Communication and Automation Technologies, ICAT'11, Issue 1,
Vol. 1, pp. 1-8, (2011)
3. Kuzeci, Z., Alp, H., Omurlu, V.E., Ozkol, I., "Workspace analysis of parallel
mechanisms through neural networks and genetic algorithms", The 12th
International Workshop on Advanced Motion Control, Issue 1, Vol. 1, pp. 1-6,
(2012)
4. Omurlu, V.E., Sagirli, A., Haskoy, E., "Nonlinear state-space representations of a
quadrotor through bond-graph technique", Control and Decision Conference
(CCDC), 2012 24th Chinese, Issue 1, Vol. 1, pp. 620 - 627, (2012)
5. Büyükşahin U, Kırlı A., "A New Nondestructive Test Equipment Based On Image
Processing and Magnetic Flux Analysis", 14th International Conference On
Advances In Materials & Processing Technologies, Issue 445, Vol. 1, pp. 131-136,
(2012)
6. Okur, B., Zergeroglu, E., Tatlicioglu, E., Basaran, S., Sivrioglu, S.,, "Observer
Based Output Feedback Control of Thrust Magnetic Bearings", 50th IEEE
Conference on Decision and Control and European Control Conference, pp. 16391643, (2011)
7. Ekicioglu Kuzeci, Z., Alp, H., Omurlu, V.E., Ozkol, I., "Workspace analysis of
parallel mechanisms through neural networks and genetic algorithms", The 12th
International Workshop on Advanced Motion Control, Issue 1, Vol. 1, pp. 1-6,
(2012)
8. Meşe,E., Yasa, Y., Akça, H., Aydeniz M.G., Garip, M.,, "A New Accessory Drive
System For Hybrid Electric Vehicles", ECCE 2012, Issue , Vol. , pp. , (2012)
9. Tufekci, C.S., "Turkeys Space Endeavour Brief Background and Possible
Collaborations", United Nations/Malaysia Expert Meeting on Human Space
Technology, Issue , Vol. , pp. , (2011)
10. Liacu B., Koru A.T., Özbay H., Niculescu S.I., and Andriot C., "Low-Order
Controller Design for Haptic Systems under Delayed Feedback", 10th IFAC
Workshop on Time-Delay Systems, Issue , Vol. , pp. 43-48, (2012)
Ulusal Bildiri
1. M. S. Arslan, N. Fukushima, I. Hagiwara, "Donanımlı Döngüde Simülasyon İle
Bir Elektronik Direksiyon Sisteminin Optimal Kontrol Performansının
Değerlendirilmesi", 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Issue , Vol. , pp. , (2012)
2. L.F. Guleryuz, S. Ozan, R. Ipek, D. Uzunsoy, "''Toz metalurjisi yöntemiyle
üretilmiş B4Cp takviyeli magnezyum esaslı metal matris kompozitlerin
karakterizasyonu ve mekanik özelliklerin incelenmesi''", 1. Ulusal Ege Kompozit
Malzemeler Sempozyumu, (2011)
Kitap
1. Akdoğan E., Demir M.H., "A Roadmap of Biomedical Engineers and Milestones,
Rehabilitation Technologies: Biomechatronics Point of View, pp. 1-36, INTECH
Open Access, (2012)
2. Yigit, F., and M.S. J. Hashmi , "Materials and Manufacturing Technologies XIV,
Trans. Tech., Switzerland, (2012)
392
3. Hong H., Yigit, F., "Characterisation of Surfaces in Materials Processing,
Inderscience Pub., Switzerland, (2012)
4. Büyükşahin U., Üstün M., Macar M., "Makine Mühendisliğinde Laboratuar
Deneyleri, Kara Harp Okulu, Ankara, (2012)
5. Erhan Akdoğan and M. Hakan Demir , "A Roadmap of Biomedical Engineers and
Milestones, Rehabilitation Technologies: Biomechatronics Point of View, pp. 1-36,
InTech, (2012)
Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri
1. Faruk Yiğit, "15th International Conference on Advances in Materials and
Processing Technologies", Yürütme Kurulu Üyesi, Wollongong, (2011)
2. Deniz Uzunsoy, "1. Ulusal Ege Kompozit Malzeme Sempozyumu", Bilim
Kurulunda Görev, Kuşadası, (2011)
3. Muhammet Garip, "8. Enerji Sempozyumu", Davetli Konuşmacı, İstanbul, (2011)
4. Celal Sami Tüfekci, "SpaceEU Understanding Matchmaking Global Bridging",
Davetli, Brussels, Belgium, (2012)
5. Celal Sami Tüfekci, "DLR German Aerospace Center Visit", Ziyaretçi, Cologne,
Germany, (2012)
6. Celal Sami Tüfekci, "Aerospace Propulsion Products (APP BV) Visit", Ziyaretçi,
Klundert, Netherlands, (2012)
7. Celal Sami Tüfekci, "TNO Netherlands Organisation for Applied Scientific
Research Visit", Ziyaretçi, Amsterdam, Nedherlands, (2012)
8. Celal Sami Tüfekci, "Faculty of Aerospace Engineering Visit TU Delft", Ziyaretçi,
Delft, Nedherlands, (2012)
9. Celal Sami Tüfekci, "TurKey Enabling Technologies 2012", Davetli, İstanbul,
Türkiye, (2012)
10. Barış Can Yalçın, "İnovasyon Türkiye", Temsilci, istanbul, (2012)
11. Hüseyin Üvet, "II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi (NanoKon\'12)", Bilim Kurulu
Uyesi, Istanbul, (2012)
Hakemlik
1. Vasfi Emre Ömürlü, "Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,
Part C, Journal of Mechanical Engineering Science, (Tamamlandı)
2. Vasfi Emre Ömürlü, "Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer
Sciences, (Devam Ediyor)
3. Vasfi Emre Ömürlü, "Robotica, (Devam Ediyor)
4. Mehmet Selçuk Arslan, "Power Management in Hybrid Military Vehicles using
Optimal Control, (Tamamlandı)
5. Mehmet Selçuk Arslan, "A Comparison of Optimal Supervisory Control Strategies
for Series Plug-in Hybrid Electric Vehicle Powertrains through Dynamic
Programming, (Tamamlandı)
6. Celal Sami Tüfekci, "Transactions of the Institute of Measurement and Control,
(Devam Ediyor)
7. Celal Sami Tüfekci, "Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer
Sciences, (Devam Ediyor)
8. Faruk Yiğit, "ASME Journal of Heat Transfer, (Tamamlandı)
9. Faruk Yiğit, "Computational Materials Science, (Tamamlandı)
10. Faruk Yiğit, "Advanced Materials Research, (Tamamlandı)
11. Sadi Vural, "IEEE(TPAMI) Reviewer, (Devam Ediyor)
393
12. Faruk Yiğit, "Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers,
(Tamamlandı)
13. Faruk Yiğit, "Heat and Mass Transfer, (Tamamlandı)
14. Faruk Yiğit, "International Journal of Surface Science and Engineering,
(Tamamlandı)
15. Faruk Yiğit, "Journal of Vibration and Control, (Tamamlandı)
16. Faruk Yiğit, "Journal of Mathematical and Computer Modeling, (Tamamlandı)
17. Faruk Yiğit, "International Journal of Thermal Sciences, (Tamamlandı)
18. Faruk Yiğit, "The Arabian Journal for Science and Engineering, (Tamamlandı)
19. Vasfi Emre Ömürlü, "TÜBAV Bilim Dergisi, (Tamamlandı)
20. Vasfi Emre Ömürlü, "WCICA2012, (Tamamlandı)
21. Celal Sami Tüfekci, "Complex Adaptive Systems 2012, (Tamamlandı)
22. Faruk Yiğit, "14th Int. Conference on Advances in Materials and Processing
Technologies, (Tamamlandı)
23. Deniz UZUNSOY, "1. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu,
(Tamamlandı)
24. Celal Sami Tüfekci, "TOK 2012 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Toplantısı,
(Tamamlandı)
Diğer
1. Ömürlü, V.E., "Teydeb Proje 3. dönem hakemliği - Bilgisayar Kontrollü Fdg
Hasta Dozu Hazırlama Cihazı", Tübitak, Tuzla/İstanbul, (2011)
2. Ömürlü, V.E., "Kosgeb 3. Dönem Değerlendirme Raporu - Yüksek Verimli Karma
Akışlı Kanal Fanı Tasarımı", Kosgeb, İstanbul, (2011)
3. Büyükşahin U., "Takdir", K.H.O. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (Alb.
Mustafa Üstün (Bölüm, Ankara/Türkiye, (2011)
4. Mekatronik Müh. Böl. Öğretim Üyeleri, "Mekatrotek 2011", YTÜ. Makine
Kulübü, İSTANBUL, (2011)
5. Büyükşahin U., "Yayın Teşvik Ödülü", Yıldız Teknik Üniversitesi,
İstanbul/Türkiye, (2012)
6. Ömürlü, V.E., "Teydeb Proje Değerlendirme Hakemliği - Yenilikçi Kilit
Mekanizmasına Sahip Yerli Şerit Havalandırma Kelepçesine Yönelik Üretim
Süreci Geliştirilmesi", Tübitak, Tuzla/İstanbul, (2012)
7. Ömürlü, V.E., "Kosgeb 1. Dönem Değerlendirme Raporu - Kamaralı Filtre
Sistemi", Kosgeb, İstanbul, (2012)
8. Ömürlü, V.E., "Teydeb Proje 1. dönem hakemliği - 3 Serbestlik Dereceli İnsan
Postürü Duyusal - Motor Simülatörü", Tübitak, Ankara, (2012)
9. Ömürlü, V.E., "Teydeb Proje Değerlendirme Hakemliği - Su, Ses, Işık Ve Koku
Kontrol Sistemi İle Duş Odası Prototip Tasarımı Ve İmalatı", Tübitak, İstanbul,
(2012)
10. Ömürlü, V.E., "1002 Projeleri Değerlendirme Raporu - Dört Rotorlu Insansız Bir
Hava Aracı Için Gelismis Matematiksel Modelleme, Sistem Tanımlama Ve
Simülasyon Çalısmaları", Tübitak, Ankara, (2012)
11. Erhan Akdoğan, M.hakan Demir, "AB Projesi kapsamında Rehabilitasyon
Uzmanlarına Rehabilitasyon Teknolojileri ve Yapay Zeka konularında seminer
verilmesi", İstanbul-Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, (2012)
12. Ömürlü, V.E., "Teydeb Proje Değerlendirme Hakemliği - Yenilikçi Ağır Hizmet
Kelepçesi Yönelik Modüler Otomasyon Hattı Geliştirilmesi", Tübitak,
Tuzla/İstanbul, (2012)
13. Ömürlü, V.E., "1007 Değerlendirme Paneli", Tübitak, Ankara, (2012)
394
14. Prof. Dr. Nejat Olgaç, "Yurtdışı Akademik Faaliyet", University of Connecticut,
Connecticut / ABD, (2012)
15. Ömürlü, V.E., "1002 Projeleri Değerlendirme Raporu - Kompozit Malzemelerle
Bir Kesif Ve Gözlem Uçagının (Iha) Tasarımı Ve Uygulamaları", Tübitak,
Ankara, (2012)
16. Büyükşahin U., "TPE2012/08054 Cihaz Ve Robotlara Çok Noktalı, Yüksek
Hassasiyetli Dokunma Hissi Sağlayan Modül (Araştırma Safhasında)", Türk
Patent Enstitüsü, Türkiye, (2012)
17. Büyükşahin U., "PCT - Multi Point, High Sensitive Tactile Sensing Module For
Robots And Devices (Araştırma safhasında)", EPO, Uluslararası, (2012)
18. Yavuz A.K., Buyuksahin U., "Cok Serbestlik Dereceli Birden Fazla Platformlu
Sarsma Simulatoru", Turk Patent Enstitusu, Istanbul, (2012)
19. Buyuksahin U., Yavuz A.K., "Kameralarin Cekim Hizini Arttiracak Aparat",
Turk Patent Enstitusu, Istanbul, (2012)
20. Büyükşahin U., "Patent Teşvik - 2011/07932 Nolu Patent için", TÜBİTAK,
Ankara/Türkiye, (2012)
395
9.1.9.MİMARLIK FAKÜLTESİ
FAKÜLTESİ
9.1.9.1.Mimarlık Bölümü
Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI(SCI/SCI-Exp./SSCI/AHCI)
1. Polatoğlu, Ç., Vural, S.M., "As An Educational Tool The Importance of Informal
Studies/Studios in Architectural Design Education: Case of Walking İstanbul
1&2", Procedia - Social and Behavioral Journal , Issue 47, Vol. , pp. 480-484,
(2012)
2. Vural, S.M., "Interdisciplinary Studies in Higher Education; Student Centered
Summer School of YTU-BEST&