Helal Gıda Sistemiyle Kosher Sisteminin Karşılaştırılması Erman

Transkript

Helal Gıda Sistemiyle Kosher Sisteminin Karşılaştırılması Erman
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
A-23
HELAL GIDA SĠSTEMĠYLE KOSHER SĠSTEMĠNĠN
KARġILAġTIRILMASI
Erman DUMAN1, AyĢegül TÜRK BAYDIR2
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, AfyonkarahisarTürkiye
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-Türkiye
E-posta: [email protected]
Özet
Helal, arapça bir terim olup yasal, izin verilen anlamlarını taşır. Helal Gıda; bitkisel,
hayvansal, kimyasal yada mikrobiyal kaynaklı olsun, gıda ürünlerinin; hammadde,
işlem yardımcı maddeleri, bileşenleri, katkı maddeleri, işleme metodları, işletme
koşulları ve dahi ambalajlarının islâmî kurallara uygunluğunun ifadesidir. Koşer ise,
ibranice bir terim olup uygun anlamına gelir. Museviler için helal sayılan gıda
anlamındadır. Musevilikteki'teki koşer yasalarıyla, İslamın helal-haram hükümleri
arasında benzerlikler vardır. Domuz ve ürünleri, etobur hayvanlar, böcekler,
sürüngenler ve kanın haramlılığı bu benzerliklere örnektir. Helal sertifikalama;
muteber, ehil ve tarafsız bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal
standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı
olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir. Dünya helal gıda
pazarının bugünkü değerinin yıllık 1.4 trilyon ABD doları civarında olduğu tahmin
edilmektedir. Pek çok ülke bu dev pazardan pay alabilmek için İslam ülkelerinde lobi
faaliyetleri yürütmektedir. Musevilerin beslenme yasalarına uygun üretilmiş gıdalar,
günümüzde farklı din ve kültürden insanlarca da tercih edilmekte ve tüketilmektedir.
Buna bağlı olarak koşer marka ürünler dünya gıda pazarında çok önemli bir yer
edinmiş ve ürün çeşitliliği artmıştır. Bu da beraberinde dünyada koşer ekonomisi diye
bilinen ayrı bir sektörün doğmasına yol açmıştır. Bu nedenle dünyada önemli pazar
oluşturan bu iki sistemin karşılaştırılması önemlidir. Bu derlemenin amacı, helal gıda
ve kosher gıda sertifika sistemini karşılaştırarak bu iki sistemin benzer ve farklı
yönlerini ortaya koymak ve bu iki sistemi birçok boyutuyla değerlendirmektir.
Anahtar kelimeler: Helal, kosher, müslüman, musevi, gıda sertifika
626
Food Science and Technology
A-23
THE COMPARISON OF HALAL FOOD SYSTEM AND KOSHER
SYSTEM
Erman DUMAN1, AyĢegül TÜRK BAYDIR2
1
Afyon Kocatepe University, Graduate School of Health Sciences, Afyonkarahısar-Turkıye
Afyon Kocatepe University, Faculty of Engineering and Architecture, Afyonkarahısar-Turkıye
E-mail: [email protected]
2
Abstract
Halal is an Arabic term legal meaning is allowed. Halal Food, vegetable, animal,
whether chemical or microbial origin of food products, raw materials, processing
auxiliary product, additives, ingredients, processing methods, operating conditions,
and even the packaging compliance means of favorable with Islamic rules. Kosher is a
Hebrew term that means appropriate. Means deemed halal food for the Jewish. There
are similarities Jewish kosher laws and halal-haram provisions of the laws of Islam.
Pork and products, carnivorous animals, insects, reptiles and the fact that blood is
forbidden are examples of these similarities. Halal certification; credible, competent
and impartial institution, to control the production, done in conformity with the
standards to verify the production of halal and accordingly, a method comprising
giving an approved document. The world halal food trade is estimated to be
approximately USD 1.4 trillion dollars annually. Many countries to achieve profits from
this huge market conduct lobbying activities in the Islamic countries. Foods are
produced according to Jewish dietary laws, nowadays preferred and consumed by
people of different religions and cultures. Accordingly, the kosher brand products
gained an important place in the world food market and increased product variety.
This also led to the emergence different sector known as kosher economy in the
world. Therefore, it‘s important to compare the two systems that create a significant
market in the world. The aim of this study is to compare the halal and kosher food
system to report the similarity and differences of these two systems, to evaluate many
aspects of these two systems.
Key words: Halal, kosher, muslim, jewish, food certification
627

Benzer belgeler