Fahr-i Kâinat Efendimiz

Transkript

Fahr-i Kâinat Efendimiz
KİTAPLIK
Fahr-i Kâinat
Efendimiz
A. Ragıp Akyavaş
Dr. Mehmet Nur AKDOĞAN
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yrd.
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hayatının, İslam toplumu için ifade ettiği anlam ve değerin yüceliği tartışılmaz bir gerçektir. Tarih boyunca pek çok müellif, onun (s.a.s.)
hem insanlığa tanıtılması hem de
yaşantısının doğru anlaşılmasını
sağlamak amacıyla, eserler telif
etmiştir. Bu gayeye matuf olmak
üzere A. Ragıp Akyavaş da “Hz.
Muhammed’in (s.a.s.) Hayatı” adlı
eserini bu amaçla kaleme almıştır.
Akyavaş, ilk tahsilini Şam’da tamamladıktan sonra İstanbul ve
Şam’daki çeşitli askerî okullarda
eğitim görmüş, 1912 yılında mülazım (teğmen) rütbesiyle orduya
katılmıştır. Osmanlı Devleti’nin
son beş Sadrazam’ına yaverlik
görevlerinde bulunmuş, aynı zamanda dönemin önemli hocalarından dinî ilimlere dair dersler
almıştır.
NİSAN 2015 DİYANET AYLIK DERGİ
79
KİTAPLIK
Sünnet ve Hadislerin
Anlaşılması ve
Yorumlanması Hususunda
Metodoloji Sorunu
Akyavaş; Türk ve İslam tarihi üzerine
uzun yıllar araştırmalar yapmış, bu vesileyle de Orta Doğu’nun pek çok yerini gezmiş, Mekke, Medine ve Kudüs
gibi İslam tarihi için önemli merkezlerde bulunmuştur.
A. Ragıp Akyavaş; Arapça, Türkçe ve
Fransızca gibi farklı dillerde yazılmış
kaynakları esas alarak hazırladığı eserini neşredemeden 1969 yılında vefat
edince kitap, refikası tarafından bir
yıl sonra “Hz. Muhammed’in Hayatı”
adıyla tek cilt olarak neşredilmiştir.
Ardından, Akyavaş’ın gazete yazıları
ve Ankara Radyosu’nda “Dinî-Ahlaki
Musahabeler” adlı programından derlenen sohbetlerinin ilave edilmesiyle
eser iki cilt hâline getirilmiştir.
Eserin
birinci
cildinde,
Hz.
Peygamber’in çektiği zorluklar, mücadelesi, Mekke ve Medine dönemleri ele
alınmıştır. Ayrıca aynı ciltte Kur’an-ı
Kerim’in tarihi hakkında kıymetli bilgiler bulmak mümkündür. Kur’an’ın
tanımı ile başlayan bu bölümde, vahiy, Kur’an’ın ezberlenmesi, Kur’an’ın
yazımında kullanılan malzemeler,
Kur’an’ın cemi, tertibi ve çoğaltılması
konularına muhtasar bir biçimde yer
verilmiştir. Birinci cildin son bölümü
olan “İslamiyet İnsaniyettir” ana başlığı altında A. Ragıp Akyavaş’ın gazete
yazılarına ve Ankara Radyosu’nda yaptığı dinî-ahlaki sohbetlerine yer verilmiştir. Bu sohbetlerde ferdî ve içtimai
hayatta Müslümanın sahip olması ge-
80 DİYANET AYLIK DERGİ NİSAN 2015
reken hususiyetler kısa ve özlü bir şekilde ifade edilmiştir.
Eserin birinci cildinin devamı niteliğinde olan ikinci ciltte inanç, ibadet ve
ahlaka dair pek çok konu ele alınmıştır. Bu konular, okuyucuyu sıkmayacak ve okuyucunun kitapla bağını sıkı
tutacak bir üslup ile muhtasar tarzda
işlenmiştir. Ayrıca bu ciltte Hz. Ebu
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali gibi sahabenin önde gelen isimlerinin hayatlarından kesitler, menkıbeler, şahsiyetlerine dair bilgiler sunulmuştur.
İkinci cildin son bölümü “Okuyucu
Mektupları”na ayrılmıştır. Bu mektuplar çoğunlukla dinî konularda bilgi edinmek isteyen okuyucular tarafından
1964-1969 yılları arasında Akyavaş’a
yöneltilen sorular ve onun bu sorulara
verdiği yanıtlardan ibarettir.
Eserin, Arapça ve Osmanlıca pek çok
kelimeyi ihtiva etmesi yönüyle, yazıldığı dönemin dilsel özelliklerini yansıttığı söylenebilir. Eserde, çoğu zaman
anlatılan konuyla ilgili şiirlerin nakledilmiş olması ve betimlemelere yer verilmesinin yanı sıra akıcı bir üslubun
da hâkim olduğu gözlemlenmektedir.
Eser, 2014 yılında Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından “Fahr-i Kâinat Efendimiz” adıyla iki cilt hâlinde neşredilmiştir.
(A. Ragıp Akyavaş, Fahr-i Kâinat Efendimiz, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2014.)
Prof. Dr. Mehmet Görmez
OTTO Yayınları
Ankara, 2014
Hadis İlminin Temel
Meseleleri
Prof. Dr. Mehmet Görmez
OTTO Yayınları
Ankara, 2014
Kalbin Erbaini
Prof. Dr. Mehmet Görmez
OTTO Yayınları
Ankara, 2014
Gazâlî’de Sünnet,
Hadis ve Yorum
Prof. Dr. Mehmet Görmez
OTTO Yayınları
Ankara, 2014
Kur’an-ı Kerim Ayet-i
Kerimelerinin Nurları
Huzurunda HATUN
Musa Carullah
Yayına Hazırlayan:
Prof. Dr. Mehmet Görmez
OTTO Yayınları
Ankara, 2014