Newsletter

Yorumlar

Transkript

Newsletter
ASI
A
S
S
E
M
B
L
Y
S
U
P
P
O
R
T
Newsletter
Ekim 2003, No O8
•Chris Patten Kosova Meclisi’ne hitab etti
•İ. Markoviç ile V. Jovanoviç ile söyleși
•Alman ofisinden mesaj
I
N
I
T
I
A
T
I
V
E
osce
Mission in Kosovo
2
AB ve Kosova
ASI newsletter
11 Eylül 2003 tarihinde Avrupa Dõș Politikasõndan Sorumlu Komisyoner Sayõn Chris Patten, Kosova Meclisine hitap etti. Mecliste yapmõș
olduğu konușmasõnõn en önemli bir bölümünde, Avrupa Birliği’nin Kosova’ya karșõ siyasetini olduğu gibi Avrupa Birliği’nin Kosova
toplumu ve siyasi yöneticilerinden beklentilerine değindi. Bu konușmadan bazõ bölümleri veriyoruz.
Chris Patten, Avrupa Dõș Politikasõndan Sorumlu Komisyoner, Priștine, 11 Eylül 2003
... Kosova’da tekrar bulunduğum için kendimi çok iyi hisediyorum.
Kosova’da onlarca yõl bulunduğum gibi bir hisimin olmasõna rağmen,
1999 yõlõnda buraya ilk gelișimde, günün birinde demokratik bir seçimlerle
ișbașõna gelen bir Meclise hitab edebileceğimi rüyamda bile göremezdim.
Bugün Priștine’ye gelen hoșgörü ve iyiliksever biri, uluslar arasõ toplulukla
sürdürdüğünüz partnerlik sonucu kaydedilen bașarõlarõ farkedebilir...
Burada mevcut olan donatörler size yardõm etmek istiyorlar, UNMIK içerisindeki
partnörleriniz ise bunu gerçekleștirmenize yardõmcõ olmaktadõrlar. Sizin standardlarõnõzõ bizimkilere beraber değerlendirmenizi tavsiye ederdik. Bizim yasalarõmõzõn her zaman kolay uygulanabileceği yönünde bir iddiamõz yok. Fakat,
AB standartlarõ ile uyumun sağlanõlmasõ konusunda õsrar ettiğimiz zaman,
bunun sayesiyle sizin rekabet yapabilecek bir avantaja ulașacağõnõza inanõyoruz.
Bu ise ekonomik kalkõnmanõza pozitif bir șekilde yansõyacağõ yanõ sõra Avrupa
Birliğine olasõ üyeliğiniz için önkoșullardan birini de olușturmaktadõr.
Kosova’nõn final statüsü henüz diyalog masasõna yatõrõlmamõștõr. Fakat biz
hepimiz, sizin geleceğinizin Avrupa’da olduğuna inanõyoruz. Haziran ayõnda
Bulunduğunuz yörede ve komșulukta yapõlan reformlarõn benzerlerini uyguSelanik’te toplanan Avrupa Birliği böyle bir vaadte bulunmuștur, ve bugün
lamanõz size Avrupa’yõ daha da yakõnlaștõracaktõr. Bu sayede Güney Avrupa’da
bunu size açõklama fõrsatõnda olduğum için kendimi mutlu hisediyorum...
gerçekleșen yöresel ișbirliğinden siz de yararlanmõș olacaksõnõz. Bunun somut
Kosova’nõn final statüsü için hepinizin tedirgin olduğunuzu biliyorum. Bu bir örneği İstikrar Pakti șemsiyesine giren ve UNMIK tarafõndan geçenlerde
konu sonsuza kadar ertelenemeyeceğine rağmen, bugün tartõșma konumuz imzalan Arnavutluk ile Serbest Ticaret Anlașmasõ’dõr. Bu tür anlașmalar ağõna
değildir. Önemli olan bir meseleyi bilmeliyiz; ister Belgrad, açõk söylemek katõlmanõz sizin piyasalara ulașmanõzõ arttõracak ve dõș yatõrõmcõlar için
gerekirse ister de Priștine ve sizler, tansiyonlarõ tõrmandõracak eylemlere son Kosova’yõ daha çekici kõlacaktõr.
vermelisiniz. Bu meseleyi ben yarõn çok net bir șekilde Belgrad’ta da ifade
Bu amaç doğrultusunda, AB, Geçici Özyönetim Enstitüleri ve UNMIK ile ișbiredeceğim. Bağõmsõzlõğa karșõ parlamento deklarasyonlarõ, daha nazik bir liğinde bulunarak SAp kaydetme mekanizmasõnõ lanse etmiștir. Sayõn Holker’in
dille ifade edilirse, yararlõ değillerdir, fakat bağõmsõzlõğõn ilan edilmesine dair de değindiği bu mekanizma, samimi olmak gerekirse zaman zaman hiç de kolay
parlamento deklarasyonlarõ da aynõ ölçüde yararsõzdõr...
olmayan yolu katedip AB’ye yaklașmanõzõ sağlayan yolunuza õșõk tutacaktõr.
Bugün gündem sõrasõnda olan mesele, Belgrat ile yapõcõ bir diyalogun Bașbakan ve diğer bakanlarõn bu projenin gerçekleșmesi için șahsi çabalarõ
bașlatõlmasõdõr. Bu mesele Kosova’da mevcut tüm enstitülerin ve UNMİK’in hakkõnda bilgilerin verilmesi beni çok mutlu kõldõ. Bu sürecin kõsavadede ve
önceliği olmalõdõr; Kosova’da yașayan tüm insanlarõn günlük hayatõ ile ilgili uzunvadedeki önemini farketmișsinizdir. Onun sayesiyle Kosova’da reformlarõn
hangi seviyede olduğunu görebileceğiniz yanõ sõra ilerde hangi yönde devam
meseleler hakkõnda Belgrat ile diyalog bașlatõlmalõdõr.
Diyalogun bașlatõlmasõ, Uluslararasõ Topluluğa çok olumlu bir mesaj gön- etmeniz için de yönlendirileceksiniz.
dermiș olacaktõr. Bu, aynõ zamanda, sizin liderlerinizin yapõcõ bir șekilde
sorumluluğu üstlenmeye hazõr olduklarõnõ da göstermiș olacaktõr. Böyle
bir tavõrõnõz, Kosova’nõn Avrupa yolunda olduğunu dediğimiz zaman, biz
bunu sizin coğrafya ve politika bakõmõndan zaten eski kõtada oldu-ğunuz
yüzünden demediğimizi ayan bir șekilde doğrulayacaği gibi, büyük anlașmamazlõğõnõzõn olduğu tarafla dahi görüșebilecek bir olgunlukta olduğunuzu
da ispatlamaktadõr...
Daha önce de belirttiğim gibi son dört yõl içerisinde Kosova’da çok șeyler
yapõlmõștõr. Fakat Kosova’daki insanõn günlük hayatõnõ kolaylaștõrmak için
daha çok șeylerin yapõlmasõ gerekir. Ve bunlarõn yapõlmasõ için hiç bir kestirme
yol yoktur. Her ne kadar bõkõcõ olarak görünse dahi dayanõklõ ve bașarõlõ bir
administrasyon sistemi olușturulmalõdõr. Sadece bu șekilde Kosova iç ve dõș
ülkelerdeki yatõrõmcõlar için ilginç ve çekici olabilir.
Zamanõn geçmesiyle bu sürecin giderek daha zor olacağõ için hazõrlõklõ olmalõsõnõz. Daha önce de dediğim gibi, reformlarõn gerçekleștirilmesi için daha kestirme bir yol yoktur. Demokratik, politik, ekonomik ve sosyal reformlarõn aynõlarõ
Vilnus’tan Tiran’a ve Lublana’dan Sofya’ya kadar gerekmektedir. Fakat ağõr
olan tüm bu çaba ve uğrașõn meyveleri bir gün alõnacaktõr, çünkü ağõn giderek
genișlediği ayan olarak görünmektedir.
Sadece Avrupa’da olan bizler değil, ABD’nin partnörleri, uluslararasõ finansi
enstitüler ve tüm diğer donatörlerin de sizinle ve AB’yle beraber olup, Kosova’ya
bizim aile üyemiz olmasõ yolunda destek sunmakta õsrarlõ olduklarõnõ size hatõrlamama izin verin.
Ve sonunda da bir șey söylemek istiyorum; yani düșünceme göre gitmekte
ol- duğumuz yolda karșõlașacağõmõz engellerin neler olabileceğine değinmek
Devamõ 7. sayfada
33
ASI newsletter
Almanya, Kosova’nõn Avrupa’daki geleceği için çalõșmaktadõr
Dõș siyaset, ulusal çõkarlar için çalõșmaktadõr. Almanya Federal Cumhuriyeti, kendi ulusal çõkarlarõndan hareket ederek Kosova’da
bulunmaktadõr. Kosova, Balkanlarõn göbeğinde bulunmaktadõr. Balkanlar ise Almanya’ya yakõndõr. Balkanlarla gayet güçlü ve çok çeșitli
ilișkilerimiz vardõr. Bu, Balkanlarda yașayan tüm halklar için geçerlidir.
Peter Rondorf, Kosova’da Alman İrtibat Dairesi Bașkanõ
Balkanlardaki durum Almanya’yõ birden ve doğrudan
doğruya etkilemektedir. Almanya’ya gelen yabancõ
ișçiler arasõnda Türklerden
sonra ikinci en büyük grub
ișçiyi eski Yugoslavya’dan
gelen ișçiler olușturmaktaydõ. Biz Balkanlarda istikrarlõğõ ve ilerlemeyi görmek istiyoruz. Kosova’da
istikrarlõk sağlanmayõnca,
Balkanlarda da istikrarlõk
sağlanamaz. İstikrarlõğõn en
iyi garantisi demokrasidir.
Demokratik toplumlar birbirlerine karșõ savaș etmezler. Demokratik toplumlar
insan haklarõna ve kanun
kurallarõna saygõ gösterirler.
Onlar hoșgörülüdür ve aralarõnda yașayan azõnlõklarõn
entegrasyonu için ilgi gösterirler.
Zõddiytler silahlarla çözüme
kavușamaz. Güç, adaletin
yerine geçemez. Bundan
dolayõ Almanya, demokrasinin Balkanlara hakim
olmasõnõ istemektedir. Bu
yüzden dolayõ, sadece demokratik, çok uluslu ve
tolerans bir toplum olarak
Kosova’nõn bir geleceği olabilir. Bu ise orada hareket
özgürlüğü, düșünce özgürlüğü, sakin bir șekilde toplanma özgürlüğü temin
etmekle mümkündür; bu,
kanuna karșõ saygõlõ olma
ve örgütlü suçlar ve rüșfetçiliğin önüne geçilmesiyle
gerçekleșebilir.
Almanya Kosova’da önemli
bir varlõk göstermektedir.
KFOR güçleri çerçevesinde
3400 Alman askeri güvenliğin sağlanmasõnda yardõm
sunmaktadõr. Onlar köprüler ve evler inșaa etmekteler ve Sõrp mültecilerinin
geri dönmelerinde yardõmcõ
olmaktalar. Onlar tolerans
ve demokratik değerler için
çaba harcamaktalar. 360
Alman (erkek ve bayan)
polisi cinayetlere karșõ savașarak, yakõn bir gelecekte
Kosovalõ iș arkadașlarõnõn
bu ağõr görevi kendi bașlarõna yapmalarõna yardõm
etmektedirler. Almanya’daki
vergi mükellefleri, 1999
yõlõndan beri Kosova’nõn
yeniden yapõlanmasõ ve
ekonomisinin geliștirilmesi
için 200 milyon Euro cõvarõnda bağõș ve yardõmlarda
bulunmușlardõr. Bu konuda
kararlõyõz ve ilerde de onu
muhafaza edeceğiz. Bu alanda bașarõlõ olmamõz için
Kosova vatandașõ da kendine
düșen görevi yerine getirmelidir. Diğer sözlerle vergileri ödemeli, harcanan elektrik faturalarõnõ ödemeli ve
suyun kontrolsüz bir șekilde
haranmasõnõ önlemelidirler.
UNMIK, KFOR, uluslararasõ
topluluk, ABD, AB ve NATO
üyesi olarak Almanya, Beșli
Ülkeler Grubu, Temas Grupu ve Güvenlik Konseyi, Kosova’nõn geleceği hakkõnda
aynõ görüșleri paylașmaktayõz: Kosova’da demokrasi
güçlü bir șekilde kök salmalõdõr. Geçici Enstitüler Kosova geleceğinin biçimlendirilmesinde
yeri
doldurulamaz bir role sahiptirler. Kosova Meclisi, son
derece önemlidir. Sonunda,
yerel enstitüler sorumlu
davranmazsa, tüm çabalarõmõz boșa gidebilir. Bu yõl
bu yönde önemli gelișmeler
kaydedildi. Örneğin, yasal
çerçevenin sağlanmasõnda
Kosova Parlamentosu verimli bir çalõșma sergiledi.
Alman Siyasi Vakõflarõnõn
Meclis Destek Girișimi șemsiyesi altõnda bu bașarõya
katkõda bulunduklarõ için
mutluyum. Gelecekte Alman Parlamentosu, Bundestag’õn, Avrupa Kalkõnma
Ajansõ tarafõndan sponsorluğu üstlenen proje çerçevesinde ek yardõm sunma
olanağõnda olacağõ için mutluyum.
Kararlõ olușumuz yanõ sõra
belirlediğimiz politikalarõmõzõn gerçekleșmesinde de
õsrarlõyõz; “Statüsten önce
Standardlar”- dan caymayacağõmõza hiç kimsenin
șüphesi olmasõn. Ama bu
taslak statik bir içerik
değildir; onun dinamik bir
hareket olarak görülmesi
gerekmektedir. Bu standardlarõn yerine getirilmesi üzerinde UNMİK-‘in arayõș
içinde olmasõ, bunun bir
kanõtõdõr. GÖE bu süreç
için çaba harcayacaktõr. Bu
konuda ortak bir sorumluluk vardõr. Ve günün birinde sõnav olacaktõr. Kosova’nõn bu sõnavda bașarõlõ
olacağõnõ umut etmekteyiz.
Tüm bu yol boyunda Almanya size yardõm edecektir!
Yol burada bitmiyor. Kosova’nõn geleceği sadece coğrafya bakõmõndan değil, politik ve ekonomik bakõmdan
da Avrupa çerçevesi içerisindedir. İnsanlar her nekadar istese de Kosova, ne
Karibler Denizi’nde bir ada,
ne de ABD’nin bir parçasõ
olamaz. Eğer Kosovalõlar
gerçekten Avrupa ailesi
üyesi olmak isterlerse o
zaman gerekli olan koșullarõ
yerine getirmeleri gerekmektedir. Kosova’nõn karșõlașacağõ yeni standardlar
paketi olacaktõr. Avrupa
Birliği 1993 yõlõnda Avrupa
Birliğine üye olmak isteyen
toplumlar için yerine getirilmesi gereken ayan kriterileri belirlemiștir. Onlar öyle
denilen “Kopenhag Kriterileridir,” ve bu kriterilerin
en önemlilerinden biri iyi
komșu ilișkileri ve insan
haklarõ ve azõnlõk haklarõna
saygõnõn gösterilmesidir. Bu
olgudan harekt ederek Priștine’den Brüksel’e giden yol
Belgrad’tan
geçmektedir.
Kosova’nõn Avrupa geleceği,
sõnõrlarõn ortadan kalkacağõ
anlamõnõ tașõmaktadõr. Avrupa Birliğine üye olan tüm
ülke insanlarõ istedikleri
yerde hareket özgürlüğüne
sahiptirler. İçtenlikle inanõyorum ki tüm Kosovalõlar
bu Avrupa geleceğini kucaklayõp onun ne demek olduğunu anlayacak ve bu
hedefe ulașmak için tüm
güçlerini harcayacaklardõr.
4
ASI newsletter
“Pasif olmamalõ, çalõșmalara katõlmalõyõz”
Vesna Jovanoviç Kosova Meclisi Geri Dönüș Koalisyonu (KP)üyesi ve Demokratik Alternatif (DA) üyesidir. Kendisi iki komisyonda
üyedir – Medya ve Çevre Korunumu. İvana Markoviç Sõrbistan Demokratik Partisi üyesi (DSS) ve Kosova Meclisi’nde Geri Dönüș
Koalisyonu milletvekilidir. Kendisi Kültür, Spor ve Gençlik Komisyonu üyesidir.Parlamento çalõșma dönemi öncesinde“Geri Dönüș
Koalisyonu”nun genç üyeleri ile ASI bir konușma yaptõ.
Söyleșiyi gerçekleștiren Biserka İvanoviç ve Franklin De Vrieze
ASI: Kadõn olarak sizin
Meclisteki durumunuz
nedir ?
yine aday olup daha
bir mandate üye olmak
ister miydiniz?
Vesna: Durumuma, özellikle bir kadõn olarak değil,
Kosova Parlamentosu çerçevesi içerisindeki Sõrp topluluğu üyesi ve Kosova kenttașõ olarak bakmaktayõm.
Vesna: Üç ay önce bu
soruyu sorsaydõnõz hiç kușkusuz ki hayõr derdim. Ama
șimdi cevabõm EVET’tir.
Çünkü anladõm ki
bu
bir “savaștõr” ve bir șey
değiștirmek isterseniz tarafsõz olmanõz değil, katõlmanõz gerekir.
İvana: Vesna’nõn söylediği
gibi bu ayrõm esas önemi
olușturmamaktadõr. Biz genelde Sõrp topluluğu çõkarlarõ için savașmaktayõz.
ASI: Siyasete
bașlamadan önce
mesleğiniz neydi?
Vesna: Geçenlere kadar Gilan yakõnlõğõndaki Parteș
orta okulunda profesör olarak çalõștõm.
İvana: Ben Kosova Parlamentosu’nun en genç üyesiyim ve ben çok șey öğrenebileceğim görgülü ve zeki
insanlarla çalõșma olanağõnda olduğum için çok
mutluyum. Hukuk Fakültesinden mezun oluyorum.
ASI: Șu anda sizin
Kosova Meclisi’ndeki
siyasi çalõșmalarõnõzdan
konușmaktayõz, ama
Ivana: Büyük sorunlarla
karșõlașmakta olduğumuz
șu anda pasif olmamalõyõz.
Çalõșmalara katõlmalõyõz.
ASI: Seçim organõ, sizin
için oyunu veren ve sizi
Meclise sokan insanlar
ile ne kadar irtibat
kurabiliyorsunuz?
Vesna: İvana yerini değiștiren biri ve ben Kosova’da
yașadõğõm için değișik hedef
gruplarõmõz vardõr. Ben de
zoraki olarak Priștine’den
ayrõlma mecburiyetindeydim. İki yõldan sonra șimdi
Kosova Pomoravlesi yöresinde bulunan Parteș’te
yașamaktayõm. Burada kalan çok sayõda insanlar var.
Bir çalșma günü ile ilgili
bir örnek vermeme izin buyurun. Geçenlerde Pasyane
köylüleriyle görüșüp daha
geç Podgorçe’ye gittim. Bu
köye insanlar geri dönmüș
ve evlerinin yeniden yapõlmasõnõ beklemektedirler.
Onlarõn sorunlarõnõ dinlemek amacõyla onlarla
23:00‘e kadar kaldõm. Onlardan 14’ü ağõr koșullar
içinde yașamaktadõrlar. Ondan sonra geri donüș için
GSÖT özel danõșmanõ Sayõn
Nenad Radoslavljeviç’e du-
rumu anlattõm, ve yakõnda
kendisi UNMİK’in bu durumda neler planlaștõrdõğõnõ
anlatacaktõr. Kendisinden
konuyla ilgili bilgileri aldõktan hemen sonra insanlarõ bu konuda aydõnlatmaya çalõșacağõm. Gördüğünüz gibi insanlarla
sürekli bir irtibat içindeyim.
İvana: 1999 yõlõna kadar
Ferizovik’te yașadõm. Șimdi
ise Vrnyaçka Banya’da yașamaktayõm ve Meclis top-
lantõlarõna düzenli olarak
katõlmak için yolculuk yapmaktayõm. Kentimin gençleri Sõrbistan ve Karadağ’da
yerleșmiș bulunmaktadõrlar
ama ben hala onlarla temas
içindeyim. Kosova içerisinde
yerleșmiș olanlarla olduğu
gibi Graçanitsa’da kalmõș
olan gençlerle görüșmekteyim.Onlarõn Kosova’nõn
siyasi durumu hakkõnda
ne düșündüklerini öğrenmem önemlidir. Gençler
Kosova’ya geri dönmeyi
istiyorlar. Onlarõn geri dönmeleri, koșullarõn sağlanmasõna bağlõdõr. Zaman
geçtikçe insanlarõn çoğunda
geri dönme hayallerinin
suya düștüğünden korkuyorum, çünkü onlar gene
geri dönüp dönmeyecekleri
ile ilgili kușkuyla yașamaktadõrlar.
ASI: En önemli ve en
etkili Arnavut liderleri
YDO-Yerlerini Değiștirmiș Olanlarõn Kosova’ya dönmeleri çağrõsõnda bulundular. Bu
konu hakkõnda siz ne
düșünüyorsunuz?
53
ASI newsletter
Vesna: Bunu okurken kendimi Yerlerini Değiștirmiș
Olanlarõn durumuna koydum. Genel olarak alõnõrsa
bu eylem gerçek olursa iyi
bir eylem olacaktõr. Bu ne
demektir? Bu demektir ki,
tüm liderler açõk olarak
kendi insanlarõna “canlõ bir
dille”– medya, canlõ olarak
sunulan TV istasyonlarõ
yoluyla bunu anlatmalõdõrlar.
“Kosova sizin yerinizdir”
bölümünü okurken kendi
kendime șunu sordum –
yerini değiștirmiș biri olarak nereye geri dönüyorum? Kendi ülkeme mi,
yoksa diğer bir ülkeye mi
geri dönüyorum? Ama șu
anda bunu bir kenara bõrakmamõza izin buyurun.
ASI: İvana, Kosova’ya
geri dönmek isteyen
çok sayõda genç Ferzoviklilerin olduğuna ve
onun kendileriyle irtibatta bulunduklarõn
ișaret etti. Siz arkadașlarõnõzõ, komșularõnõzõ,
fakülte arkadașlarõnõzõ,
iș arkadașlarõnõzõ ve
yakõnlarõnõzõ Kosova’ya
geri dönmeye çağõrõr
mõydõnõz?
Vesna: Bu çağrõda bulunmak, o kișinin hayatõ ve
geleceği için sorumluluğu
üstlenmek demektir. Bu
sorumluluğu üstlenecek
durumda değilim, çünkü
bu bana bağlõ değildir.
Tümünün geri dönmelerini
çağõrmayõ isterdim. Ama
eğer onlar orada güvenli
olabilir miyiz diye sorarlarsa? Mecliste nasõl geçiriyorsun? Seni kim arabayla getirip götürüyor?
Ben gerçeği söylemeliyim –
Her zaman bana refakat
edenin olduğunu fișek
geçirmeyen arabalarla geldiğimi söyleyebilirim. Onlarõn istedikleri her șey için
–hareket özgürlüğü, ișbulma olduğu gibi gençlere ait
olan etkinlikler için garanti
edemem.
İvana: Hareket özgürlüğü
olmadan bașka bir șey hakkõnda konușmak zordur.
Vesna: Kosova’daki havanõn
değișeceğini ümit ettiğimizi
de katmak istiyorum. Ve
uluslararasõ topluluk Arnavut temsilcileriyle ve bizimle Sõrp topluluğu temsilcileri
ile çalõșarak yerlerini değiștirmiș olanlarõn geri dönmeleri ile ilgili koșullarõ
geliștirmek yolunda beraberce çalõșacağõz.
ASI: Çözüm bulmanõn
yollarõndan biri yasa
tasarõsõnõn önerilmesidir. Eğer bunu yapacak biri olsaydõnõz ne
önerirdiniz ve neden?
Vesna: 1244 Rezolusyonuna göre Kosova’da yașamakta olanlar tüm haklara
eșit olarak sahiptirler. Ama
ben Sõrp topluluğunun
olduğu gibi diğer topluluklarõn korunmalarõ ile
ilgili kanun tasarõsõnõ önerirdim. Azõnlõk topluluğu
demek istemezdim çünkü
ben azõnlõk topluluğu üyesi
olarak kendimi hissetmiyorum. Kadõnlarõn, ailelerin
ve gençlerin korunmalarõna
dair bir kanunu daha önermek isterdim çünkü bu
kategoriler, daha iyi günleri
bekleyip kenara bõrakõlmõșlardõr.
İvana: Dini her ne olursa
olsun ve farklar ne olursa
olsun eșit olmalarõ ve Kosova’da yașamakta olan tüm
insanlarõn serbest olarak
hareket etmelerini sağlayan
kanunu önermek isterdim.
ASI: Çevre konularõ
hakkõndaki önerileriniz nelerdir ve siz
bir Çevre Komisyonu
üyesi olarak onlarõ
nasõl takip ederdiniz?
Vesna: Çevre korunumu
ile ilgili kanun ve kurallara
karșõ saygõnõn gösterilmesi
önemlidir. Aynõ zamanda
çevre korunumunun eğitim
sisteminin bir parçasõ olmasõ gereksinimine önem
verilmelidir. Böylelikle çocuklarõn kendi çalõșma ortamõna saygõ göstererek bu
alanda ders görmeleri sağlanmalõdõr. Doğal dengenin
korunmasõnda
çalõșacak
uzman sayõsõnõn artõrõlmasõ
gerekir. Maalesef, Çevre
Korunumu Kanunun gerçekleșmesi yavaș gitmektedir ve korkuyorum ki
kanun sonuna kadar yerine
getirilmedikçe çevre hasar
görecektir. Çevre Korunumu Komisyonu üyesi
olarak çevreyi hasara uğratmakta olanlarõn sorumluluğa alõnmalarõna ilișkin
kanun tasarõsõ ile ilgili
öneride bulundum. Bu öneriler reddedilikçe, bu sorunu
düzenleyen yürürlükteki
kurallar yetersiz kalacaktõr.
ASI: Topluluğunuzun/
köyünüzün karșõlașmakta olduğu çevre
sorunlarõ nelerdir?
Vesna: Topluluğumun çõkõșõndan
sonra
kentler,
Sõrplarõn sadece rüyalarõnda
görebilecekleri bir șey oldu.
Köy ortamalarõnda kalanlar
uygun enfrastrüktüre sahip
olmayan köy ortamlarõnda
yașamaktadõrlar. Benim yașamakta olduğum Kosova
Pomoravlesinde olduğu gibi
diğer alanlarda da uygun
çöp yerleri, su tedariği,
kanalizasyon yok; içme
suyu ise izin verilen bakteri
değerleri sõnõrlarõnõ zorluyor, bazõ yerlerde ise hiç
su yok. Kuzey Mitroviça’da
sürekli olarak su kesilmektedir. Dünya Sağlõk
Örgütü’nün etüdüne göre,
Mitroviça, Zveçan ve Malo
Rudare köyündeki hava
kirliliği Priștine’ye kõyasla
çok daha yüksektir. Öyle
ki Priștine’de yașayanlara
kõyasla bu yörede yașayanlarõn kanõndaki kurșun
(Pb) birikimi 10 defa daha
yüksektir. Her yerde kumlarõ ayõran araçlarõ görebilirsiniz; tepeler –bayõrlar
kayboluyor. Bu sorunlar
tüm Kosova ahalisi için
önemlidir. “Bugün yașa,
yarõnõ düșünme” düșünce
șeklinin geri dönüp tümümüzü taciz edeceği
izlenimine varõyorsunuz.
Çevre ve Uzaysal Planlama
Komisyonu iș arkadașlarõmõn Sõrp topluluğunun
yașamakta olduklarõ yerleri
ziyaret etmeleri için davete
bulunmayõ ve çevre sorunlarõnõn günlük yașamõmõzõ nasõl etkilediğini görmelerini çok isterdim.
ASİ: En sonunda vermek istediğiniz mesajlarõnõz var mõ?
Vesna: Kosova’da Sõrplara
daha iyi bir yașamõn sağlanmasõ için çaba harcõyorum ve harcayacağõm.
Bu, Geri Dönüș Koalisyonunun politik savașõmõdõr. Kosova’nõn Morava
tarafõnda yașamakta olduğuma göre Kosova’nõn bu
yöresinde yașamakta olan
insanlarõn sorunlarõ ve
onlarõ ilgilendirmekte olan
konular benim en çok ilgi
gösterdiğim konular olacak
ve ben onlarõn çõkarlarõnõ
savunacağõm.
İvana: Kosova’da yașamakta olan tüm insanlarõn
korkusuz , özgür bir hayat
yașamalarõnõ istiyorum.
6
Kosova’da komersiyal yasa esaslarõnõn olușturulmasõ
Tarihi, toplumsal ve ekonmik özelliklerden hareket ederek, her ülkende geçerli olan yasam sistemi, toplumun real
kalkõnma yasalarõnõ yansõtmaktadõr.Șu andaki pozisyonu itibariyle, Kosova, kendi yasama sistemini olușturma safhasõnda
bulunmaktadõr. Bu yüzden de gelișmiș ülkelerdeki yasama sistemi özelliklerini içeren bu sistem, buraya has olan özellikleri
de içermektedir. Kosova’da șu anda yürürlükte olan yasama sistemi, AB ve ABD’de yürürlükte olan yasama sistemleriyle
büyük bir benzerlik göstermektedir. Özellikle ekonomik kalkõnma yasalarõnda bu daha da belirgindir.
Pirro Recepi Kosova Meclisi Koordinasyon Danõșmanõ
Geçici Özyönetim Enstitüleri
(GÖE) yönetim bölümü ve
USAID’in ortak çabalarõ sonucu komersiyel ve fiskal
alanõ düzenleyen ve getirilmeleri mecburi olan yasal
taban olușturuldu. Diğerleri
arasõnda Tașõnõlmaz Mallarõn
Kötük Kayõt Haklarõnõn Olușmasõna değin Kanun, Ekilebilir Arazilere değin Kanun,
Kamu Finanslar ve Muhasebe
Kanunu,
Komunikasyona değin Kanun, Dõș Ticaret Etkinliklerine
değin Kanun ve İpoteklere
değin Kanun bu çalõșmanõn
bir ürünüdür. Parlamento
tarafõndan görüșülüp onaylanan bu yasalar GSÖT
tarafõndan da kabul edilip
yürürlüğe girmiștir. Bu
yasalardan her birinin kendi
ilgi alanlarõnda yeni gelișmeleri körüklemesi ve savaș
sonrasõ Kosova’nõn real
ekonomik gerçeklerin düzenlenmesine katkõda bulunmasõ
beklenilmektedir.
Bu yasalarõn kabul edilmesi
kolay geçmedi çünkü onlarõn
onaylanmasõnõ sürüncemede
bõrakan bi sürü problem
vardõ. Yasalarõn gecikmesi
ve uzamasõnõn en büyük
nedenlerden biri, yetkilere
ilișkin bazõ yasal düzen-
lemeler hakkõnda UNMIK’in
karșõ gelmesiydi. Gerekçe
olarak ise Anayasal Çerçeve
ile sözü edilen alanlarõn
düzenlenmesinin, GSÖT’ye
tanõnan saklanõlmõș haklar
olarak nitelendirilmesi ileri
sürülüyordu. UNMIK tarafõndan ileri sürülen bu
iddialar, birçok olayda Meclis
tarafõndan yersiz ve özürsüz
olarak nitelendirilmiș ve Parlamento Komisyonlarõ tarafõndan tekrar görüșüldükleri
zaman reddedilmișlerdir.
Anayasal Çerçeve’nin açõklanmasõ hakkõnda Geçici Özyönetim Enstitüleri ile UNMIK
arasõndaki farklõ görüșlerden
kaynaklanan
problemlere
rağmen, Anayasal Çerçeve
hakkõnda açõklama yetkisinin
GSÖT’ye ait olduğunu inanan UNMIK, bu alanda herhangi bir pazarlõğõn yapõlmasõnõn mümkün olmadõğõna inanmaktadõr. Gecikmelerin ortaya çõkmasõnõnõ etkileyen diğer bir faktör de
yasama sürecine UNMIK
İrtibat yetkilisinin bu sürece
çok geç katõlmasõydõ. UNMIK
ve GÖE arasõnda varõlan
anlașma gereğince, yasanõn
hükümet organlarõnda hazõrlanma așamasõnda olduğu
zaman UNMIK yetkililerinin
katõlarak kendi uyarõ ve
önerilerini ileri sürmeleri
öngörülmektedir. Fakat böyle
bir șey çok nadir görülmüștür ve yaslarõn Meclis
onayõna sunulmasõndan ve
hatta yetkili Komisyonlardan
geçmelerinden sonra uyarõ ve
öneriler sunulmuștur.
Hükümet ve Parlamento kendi çalõșma programlarõnda
saptadõklarõ önceliklerden hareket ederek çalõșmalarõnõ
sürdürmekteler ve bunlarõn
kapsamõnda komersiyal ve
fiskal yasa esaslarõn olușturulmasõyla dayanõklõ bir
piyasa ekonomisinin meydana getirilmesi en önemli
ödev olarak yer almaktadõr.
Bu olgudan hareket ederek,
geçen yõl içerisinde olduğu
gibi bu yõl zarfõnda da Hükümet ve Meclis’in çalõșmalarõ, komersiyal ve fiskal
yasalarõn ‘direğini’ olușturan
yasal düzenlemelerin getirilmesinde çaba harcanacağõnõ
doğrulamaktadõr.
Birçok açõdan bakõldõğõnda
onaylanan yasalar arasõnda
Tașõnõlmaz Mallarõn Kötük
Kayõt Haklarõnõn Olușmasõna
değin Kanun en önemli yasalar arasõnda yer almaktadõr.
12 Eylül 2002 tarihli Meclis
toplantõsõnda kabul edilen
yasa, 20 Aralõk 2002 tarihinde GSÖT tarafõndan onaylanmõștõr. Tașõnõlmaz mal
haklarõna ilișkin kötüğün
olușturulmasõ, mülk sahipliği haklarõnõn olușmasõ ve
onlarõn güvenliğinin sağlanmasõna da olanak sağlamaktadõr. Eski sistemde ise mülk
sahipliği yoktu, sadece mülkten ‘yararlananlar’ mevcuttu. Böyle bir durum ise
tașõnõlmaz mallarõn finansi
transaksiyonlarõnda çok büyük engelleri olușturuyordu.
Tașõnõlmaz mal varlõğõ hakkõnõn uygulanmasõ, Kosova’da yatõrõmlarõn bașlamasõ
için önkoșullardan birini
olușturuyordu. Bu yüzden
de ilerideki altõ ay içerisinde
bu yasanõn uygulanmaya
bașlamasõ ve güvenliğin
sağlanmasõ için yönetimde
olanlar (Hükümet) yakõn bir
ilgi göstermektedir. Kosova
ASI newsletter
Kadastro Ajansõ, tașõnõlmaz
mal varlõğõ haklarõnõn Kötüğünü (kayõtlarõnõ) yapmak
için çaba harcamaktadõr ve
bu proje İsveç Uluslar Arasõ
Kalkõnma Ajansõ (“SIDA”)
tarafõndan finanse edilmektedir.
Meclis tarafõndan Ekim ayõnda görüșülüp kabul edilen
ve geçen yõlõn Aralõk ayõnda
GSÖT tarafõndan onaylanan
Arazilere ait Kanun da ekonomik kalkõnma açõsõndan
son derece önemli bir yasayõ
olușturmaktadõr. Sözü edilen
yasa gereğince kredilerin alõnmasõnda toprak sahipliği bir
güvence olarak kullanõlabilir
ve bu șekilde ișlerin bașarõlõ
bir șekilde genișlemesi hedeflenmektedir. Tașõnõlmaz mallarõn transaksyonlarõn finanse edilmesinde, bu yöntem en çok uygulanan bir
yoldur. İpotek karșõlõğõnda
para bağõșõnda bulunan taraf
kendi çõkarõnõ toprağa transfer etmektedir. İcracõ taraf,
genellikle bu bir finansi enstitüsüdür, kredi veya diğer
çõkarlarõ bir güvencenin karșõlõğõ olarak temin etmektedir.
Haliyle bir ipotek taksitler
(dilimler) halinde ödenmektedir ve ödünç alõnan toplam
para yanõ sõra belli bir faizi
de içermektedir. Taksitlerin
ödenmemesi halinde toprak
varlõğõ hakõnõn dondurulmasõna yol açar. Böyle bir
dondurulma gerçekleștikten
sonra borçverenin ipotek
esasõnca alõnan tüm borçlarõn
ödenme vadesinin yaklaștõğõnõ ve toplam borçlarõn geri
çevrilmesinin gerektiğini ilan
etmesine olanak sağlamak-
73
ASI newsletter
tadõr. Devamda da ipotek
ișlemlerinin hõzlandõrõlmasõ
için ivedi bir yöntem uygulanmaya konulur. İpotek
karșõlõğõnda alõnan borçlarõn
ödenmemesi, toprak hakkõnõn dondurulmasõndan sonra
güvence çõkarlarõna son verilerek sözü edilen toprağõn
satõlmasõ ve böylelikle ipotek
karșõlõğõnda doğan borçlarõn
karșõlanmasõna geçilmektedir. Dondurulma süreci
devlet yasalarõ ve ipotek
koșullarõna bağlõdõr. Bu süreç
en sõk olarak mahkeme tarafõndan
gerçekleșmektedir
(hukuki dondurulma), fakat
Kosova’da mevcut olan mahkeme sistemi gözönünde bulundurularak, dondurulma
sürecinin bir mahkeme süreci
olmamasõ daha uygun görülmüștür.
Bir ekonomik bașarõsõzlõk olarak algõlanan İflas ilk bakõșta
ekonomik kalkõnmayõ tehdit
eden bir engel olarak görünmektedir. Fakat piyasa
ekonomisinin uygulandõğõ
toplumlarda böyle bir değerlendirme ve görüșe yer
yoktur, çünkü bunun sayesiye borcunu geri çevirecek
durumda olmayan bir
borçlunun kendi araçlarõnõ
yeni kreditörler arasõnda
paylașarak borcunun nerde
ise tamamõnõ silmesine olanak sağlamaktadõr. Denetim
sayesinde gerçekleșen bu
paylașõm, kredi sağlayan
tüm taraflarõn çõkarlarõnõn
eșit bir muamele görmelerini
sağlamaktadõr. İflasla ilgili
bazõ prosedürler, borçlu olan
tarafõn bundan böyle de ișini
devam etmesine olanak
sağlamaktadõr. Bu șekilde
sağlanacak gelirler, borçlarõn
silinmesinde kullanõlacaktõr.
Fakat iflas yasalarõnõn temel
hedefleri borçlu olan taraflarõn araçlarõnõn hise
sahipleri arasõnda bölüșülme
sayesiyle sağlanan parayla
biriken borçlarõndan serbest
kalmalarõnõ sağlamak, ve
borçlarõnõn tamamõ çevrilmese dahi onlarõn tekrar
sõfõrdan bașlamalarõna olanak
sağlamaktõr. Genellikle olarak
Dõș Ticaret Etkinliklerine
değin Kanun, ulusal sõnõrlar
dõșõna çõkan araç ve hizmetlerin transaksiyonlarõnda
geçerlidir. Yasa, usulüne
uygun olmayan dõșsatõm
transaksiyonlarõnõ önleyerek,
dõșalõm ve dõșsatõm sistemini
belirleyerek dõș ülkelerle sağlõklõ bir esasa dayalõ bir
dõșticaretin olușturulmasõnõ
hedeflemektedir. Kosova’nõn
Dõș Ticaret Etkinliklerine değin Kanunu, Dünya Ticaret
Örgütü’nün istemleriyle tamamen bir uyum içindedir.
Küresel ekonomi piyasalarõnda teknoloji sekterörünün hõzlõ bir ilerleme kaydetmesi sonucu, son zamanlarda telekomunikasyon alanõ yabancõ yatõrõmlarõn dikkatini çeken bir alan halini
almõștõr. Telekomunikasyona
ait Kosova Kanunu doğal
bir șekilde rekabetin olușmasõnõ sağlayarak bu alandaki hizmet kalitesini arttõrõlmasõ için diğer hizmet sunucularõnõn da bu alanda görev
bölüșümüne katõlmalarõna
yolo açmaktadõr.
Günümüzde ișlerin kurulmasõ açõsõndan bakõldõğõnda,
Kosova, çiçek açan bir alanõ
olușturmaktadõr. Yukarõda da
belirtildiği gibi, fiskal ve
komersiyel yasamanõn tașõyõcõ “direği” artõk onaylanmaõș ve uygulanmaya girmiștir fakat yasayõ olușturanla henüz belli bașlõ zorluklarla karșõlașmaktadõrlar.
Fiskal ve komersiyel yasama
alanõ yasalarõn sürekli olarak
değiștiği ve yenileștiği bir
alanõ olușturmaktadõr. Kosova’da bu yasalar uygulanmasõna rağmen fiskal ve
komersiyel yasama alanõnda
hâlâ büyük bir boșluk
sezilmektedir. Özellikle tașõnõlmaz
mallarõn
vergilendirilmesi, rekabet,
șirketlerin kurulmasõ ve
çalõșmasõ, entelektüel sahiplik
haklarõ v.b. düzenleyen
alanlar bunlardan sadece
birkaçõ.
Buna rağmen, USAID ve
AKA
uzmanlarõnõn
yardõmlarõyla Hükümet, bu
alanda gerekli olan diğer
yasalarõn hazõrlanmasõnda
çalõșmaya hazõrdõr. UNMIK
ve
Kosova
Hükümeti
arasõnda transfer edilen
yetkiler ve saklõ tutulan hak
ve yetkiler alanõnda ayan
olmayan bazõ tutumlar
yüzünden bu sorunun gayet
bileșik olmasõna rağmen, bu
sorunlarõn basitleștirilerek
çözümlenmesi için her iki
tarafõn da istekli olduğu ve
bu șekilde gelecek dönemdeki
yasama
ișlerinin
hõzlandõdõlmasõ arzularõnõn
mevcut olduğu denilebilir.
2. sayfanõn devamõ
istiyorum. Bundan önce sizin bakanlarõnõzla görüș-tüğümüz
zaman – yanõmda benim dostum, meslekdașõm ve Almanya’nõn
büyük siyasetçisi ve devlet adamõnõn oğlu Nikolaus Lambsdorf
oturuyordu – ben Bașbakana ve didğer bakanlara AB’nin
ne olduğunu tekrar hatõrlattõm. Aslõna bakõlõrsa, AB,
tarih uzlașma enstitüsünü sağlayan en iyi bir örneği
olușturmaktadõr. Benim kayõnpederim İkinci Dünya Savașõ’nõn
bitmek üzere olduğu günlerde ölmüștü ve onun eğitim gördüğü
Kembric Üniversitesi’nde okluyan ve iki dünya savașõ arasõnda
ölen üniversite öğrencilerin adlarõnõn yazõlõ olduğu bir levha
bulunmaktadõr. Fakat, bu levhaya adlarõn yazõlmasõ bir türlü
bitmek bilmiyor. Elbette ki bu adlarõn çoğu İngiliz adlarõdõr,
ancak Alman adlarõna da rastlamak mümkün. Yanõ üniversite
eğitimlerini beraber sürdüren ve savaș sõrasõnda birbirine ateș
açan İngiliz ve Alman üniversite öğrencilerinin adlarõ. Neden?
Milliyetçiliğin ve șovenliğin en kaba bir șekilde ifade edilmesi
ve ibret olarak görülmesi sonucu. AB’nin kurulmasõndan sonra
artõk böyle șeylere izin verilmeyecektir. Kaldõ ki bu olușum
küçük gruplarõn bir birleșmesini ifade eder; hoșgörü ve gönül
zenginliği sayesiyle kendi vatandașlarõna mutlu bir gelecek
temin etmek isteyenlerin biraraya gelmesidir. Bu yüzden ister
aranõzda, Kosova’da bulunduğumuz, ister de Sõrbistan veya
bașka bir ortamda iken ulusal kökene dayalõ nefret ve baskõnõn
kötü yanlarõ ve barõșmanõn gerçekleșmesi ihtiyacõ için bu
șekilde konuștuğumuz zaman hayrete kapõlmayõn. Uluslar
arasõ toplum ne pahasõna olursa olsun bu hedefe ulașmanõzõ
arzu ettiği için sizin burada, Kosova’da, bașarõ kaydetme
șansõnõz var. Eski düșmanlõklarõ gömüp yeni bir gelecek
olușturmaya hazõr olduğunuzu tüm dünyeya gösterme șansõnõz
var. Olușturacağõnõz bu yeni toplum, ulusal veya dini
mensubiyeti ne olursa olsun herkesin hakõnõ tanõyacak,
dini, inançlarõ ve aile kökeni ne olursa olsun herkese eșit
haklarõ tanõyacak bir toplum olmalõdõr. Böyle bir sorunla
baședebileceğinize ve buna hazõr olacağõnõza ben inanõyorum.
Aramõzda çok sayõda insanõn politikaya soyunmasõ büyük bir
maceradõr. Bu maceranõn șerefle yerine getirilmesi gerektiği için
çoğu zaman politika eleștirilere hedef olmaktadõr. Politikada
kõsa bir süre kalmasõna rağmen Ana Lindh bunun iyi bir
örneğini olușturmaktadõr. Karșõsõna çõkacak engel ve sorunlarõ
Kosova’nõn așacağõnõ ve bunu șerefiyle yerine getireceğine
tümünüzün emin olduğunua inanõyorum. Bu șekilde de gelecek
nesillere, sizin karșõ gelmek zorunda kaldõğõnõz bir toplumdan
çok daha iyi bir toplum ve gelecek temin etmiș olacaksõnõz.
8
ASI newsletter
Kosova Ahali, Ev ve Aile Ekonomileri Sayõmõ Kanunu
Ahalinin, aile ekonomileri ve evlerin kayõtlanmasõ her ülke ve ahailsi için çok önemlidir. Kosova Hükümeti, çalõșmalarõnõn bașõndan
beri, Ahali, Ev ve Aile Ekonomisi Sayõmõ Kanununu çok önemli olarak saymõștõr. Bu kanun sayesiyle Kosova’da nüfus, ev ve aile
ekonomilerinin kayõtlanmasõ sürecinin geliștirilmesi için yasal bir esasõ olușturacaktõr. Diğer yandan bu sayõmlar yardõmõyla demografi
strüktür ve Kosova ahalisinin diğer sosyal ve ekonomik özellikleri gibi sayõm verileri gün õșõğõna çõkacaktõr. Bu etkinlikten toplanacak
olan diğer bilgiler arasõnda ahalinin toplam sayõsõ, teritoryel dağõlõm, yașam yerleri ve evlerin strüktürü olduğu gibi șimdiki yașam
koșullarõ yer alacaktõr.
Dr.sc.Azem Hajdari, Bașbakanlõk Yasama Dairesi Koordinatörü ve Kalkandelen Üniversitesi, Adli Dava Muameleleri Hakkõ okutmanõ
Kosova Hükümeti, kendi
programõnõn bir parçasõ olarak ve Kamu Hizmetler
Bakanlõğõ’nõn isteği üzere,
2002 yõlõnõn sonlarõna doğru kanun tasarõsõ önerisinin
bașlatõlmasõ gereksinimini
onayladõ. Sonradan, Bașbakan kendi Daimi Sekreterini
görevlendirerek Aleni Hizmetler Bakanlõğõ ile ișbirliğinde bulunarak böyle
bir kanunun hazõrlõklarõna
bașlamasõnõ kararlaștõrdõ.
Yasanõn hazõrlanmasõyla
görevlendirilen
Çalõșma
Grubu yerli ve uluslararasõ
uzmanlardan ve UNMİK
temsilcilerinden olușturuldu. Grup itinalõ çalõșmalarõndan sonra Kanun Tasarõsõnõn
İlk Metnini hazõrladõ ve Kamu Hizmetler Bakanlõğõ bu
tasarõyõ Hükümete sundu.
Hükümet 26 Mart 2003
tarihinde bu kanun tasarõsõnõ kabul etti.Kanun
Tasarõsõnõn
onaylanmasõ
amacõyla bu kanun tasarõsõ
15 Nisan 2003 yõlõnda
Kosova Meclisine gönderildi.
Bu yõlõn temmuz ayõnda
kanun tasarõsõ ikinci defa
görüșülerek 27 ek değișmeler yapõlõp onaylandõ. Bu
değișmeler bu Kanunun daha fonksiyonel olmasõnõ
sağlamaktadõr.
Aynõ zamanda Temmuz
ayõnda “Geri Dönüș Koalisyonu” sözü geçen kanunun
Sõrp topluluğunun çõkarlarõna ters düștüğü ve
onlarõn etnik benliklerini
göstermeleri olanağõnõ zayõflattõğõnõ belirterek, Kosova
Meclisine Kanunla ilgili bir
teklifte bulundu. Sunulan
bu teklifte, șimdiki așamada
nüfus, ev ve aile ekonomilerinin kayõtlarõnõn yapõlmasõnõn Sõrplarõn aleyhine
olduğuna ișaret edilirken,
Kosova’da tamamen bir
hareket özgürlüğü henüz
sağlanmadõğõ için bu halkõn
büyük bir bölümü ülkenin
dõșõnda bulunduğu vurgulandõ. Bu olgulardan hareket ederek bu nüfus sayõmlarõnõn gerçekçi olmayacağõ iddia edildi.
Bu durumda, Kosova Meclisi, Hükümet, Geri Dönüș
Koalisyonu ve UNMIK yetkilileri tarafõndan bir komis-
yonun olușturulmasõ çabasõ
içindedir. Bu komisyon konuyle ilgili delil ve karșõdelilleri görüșecektir. Bu
komisyon çalõșmalarõnõn
sonucu ne olursa olsun
(böyle bir komisyonun kurulup kurulmayacağõ henüz
netelik kazanmamõștõr), elde
edilecek olan sonuç tekrar
Meclis toplantõsõnda ele
alõnacaktõr.
Nüfus, Ev ve Aile Ekonomileri Yasasõ altõ bölümden
olușmaktadõr: Sayõmlarõn
yapõldõğõ tarih; Merkez Kayõt Komisyonu; Kosova
İstatistik Kurumu ve belediye düzeyinde sayõmlarõ
gerçekleștiren organlar; Kosova Kadastro Ajansõ’nõn,
belediye ve mahali administrasyonlarõn sorumluluklarõ; Verilerin ișlenileceği merkez, verilerin toplanmasõnõn yasaklanmasõna
dair bazõ kurallarõ v.b. içermektedir.
Nüfus, Ev ve Aile Ekonomileri Yasasõ ile ele alõnacak konular devamda getirilmektedir:
İçeriği ve özeti açõsõndan
değerlendirildiği
zaman
Nüfus, Ev ve Aile Ekonomileri Yasasõ, çağdaș dünyadaki ülkelerin benzer
yasalarõna göre hazõrlanõp
bu alandaki standarlarõ yerine getirmektedir;
Yasa, yetkililerin sorumluluklarõnõ belirlediği gibi herkesin sorumluluklarõnõ da
net bir șekilde belirtmektedir.
Böylelikle Kosova İstatistik
Kurumu sayõmlarõn yetkili
enstitüsü olduğunu belirten
yasa, gerekli organizasyonu
ve sayõmlarõ onun yerine
getirmesini öngörmektedir.
Bu yasa sayesiyle, 22 yõldan
sonra ilk kez nüfus ve
mal varlõğõnõn sayõmõnõn
gerçek, güvenilir ve dayanõklõ verilerinin temin
edeceği varsayõlmaktadõr.
Kosova’daki nüfusun sayõmlarla
kapsanõlmasõnõ
engellen hiç bir hüküme
yasada yer verilmemiștir.
Bilakis, nüfusun, evlerin ve
aile ekonomilerinin ve
yerlerini geçici olarak değiștirmiș olanlarõn da heryönlü bir sayõmõnõn gerçek-
leșmesini olanaklõ kõlmaktadõr. Bu yönde Yasa’nõn
17 maddesi, Kosova İstatistik Kurumu’nun nüfüs
sayõmlarõ yapõlmazdan önce
geniș kapsamlõ bir kampanya bașlatmasõ ve bu
sayede kayõtlarõ gerçekleștiren memurlarõn görevleri, prosedürler ve yükümlülükleri hakkõnda ayrõntõlõ bilgilerin verilmesini
öngörmektedir.
2004 yõlõnõn ilk yarõsõnda
nüfüs sayõmlarõnõn düzenlenmesi ile Kosova nüfusunun sayõsõnõn belirleneceği gibi, ulusal temsilcilik
esasõnca nüfus strüktürü,
sosyal yapõsõ v.b. hakkõnda
da bilgilerin sağlanacağõ
gibi, var olan mal varlõklarõ
hakkõnda gerçek veriler (sayõsõ, sahipliği, v.b.) ve Sõrplarõn bu konudaki ifadelerinin ne denli tutarlõ olduğu da ortaya çõkacaktõr.
Bu olgular gözönünde
bulundurulurken, GSÖT,
imkan olan en kõsa bir
sürede bu yasayõ onaylayacaktõr.
ASI newsletter
Eșit olanlar arasõndaki müzakereler
93
Kosova ile Sõrbistan arasõnda pratik konular üzere yapõlacak olan görüșmeler sadece bu iki ülke için değil, tüm yöre için çok önemli olarak
nitelendirilmektedir. Bu görüșmelerin bașarõyla sonuçlanmasõ, Kosova’da yeni gerçeğin kabul edilmesi ve yeni gerçeğin saygõlanmasõ anlamõna
gelmektedir. Bu yeni gerçek Kosova’da dört yõldan beri hüküm sürmektedir ve normal, barõșçõl ve güvenli bir durumu yansõtmaktadõr.
Ramush Tahiri, Kosova Meclis Bașkanõ Siyasi Danõșmanõ
Kosova Enstitüleri müzake- sorunlarõn çözümlenmesi geçenlerde geri çevirdi.
relerin bașlamasõ için hazõr amacõyla bu diyalog bir iyi Kosova ile müzakerelerin
olduklarõnõ belirtmiș bulun- niyetin belirtisidir. Bunun yapõlmasõnõn kabul edilmesi
maktadõr, ve onlar sadece yanõ sõra böyle bir gelișme ve bașlatõlmasõyla Sõrbistan
ilgili uluslararasõ enstitüle- yöredeki ilișkilerin istikrara neyi kanõtlamaktadõr? İlk
rinin çağrõda bulunmalarõnõ kavușmasõna yardõm etmesi önce ve en önemlisi olan
beklemektedirler. Kosova’nõn yanõ sõra, insanlarõn bera- Sõrbistan, Kosova’daki yeni
ön șartlarõ yoktur ve bu berce yașayõp çalõșmalarõyla gerçeği kabul ederek, Milogörüșmeler için gündem Avrupa bütünleșmesine do- șeviç rejiminin eski yöntemsõrasõnõ saptamamõștõr; Sade- ğru gidebileceklerini de ifade
lerinden ve sorunlarõn çöce görüșmelerin deklaratif etmektedir. Sõrbistan ve Kozümlenmesi ile ilgili yönolmamasõnõ ve aynõ zaman- sova ortak sorunlarla karșõtemlerinden
vazgeçtiğini
da uygulanabilir nitelikte lașmaktadõrlar. Her iki taraf
ispatlamaktadõr. Aynõ zaolmasõnõ sağlama bağlamak da kaybolan insanlar, içerde
manda bu müzakereler ilișistemektedir. Aynõ zamanda yerlerini değiștirenler, güvenkilerin dinlendirilmesine yol
görüșmelere katõlan her iki
lik konularõ olduğu gibi ci- açarak tüm yurttașlarõn sertaraf delegasyonlarõnõn aynõ
nayetlere karșõ savașõm ve best olarak hareket etmelerini
düzeyde ve komple olarak
benzer sorunlarla karșõlaș- sağlayacaktõr. Diğer yandan
eșit olmasõnõ istemektedir.
maktadõr. Kosova, kadastro da iki ülkenin çõkarõndan
Bu çeșit görüșmeler genelde
ve doğum kötük kitaplarõnõn olan - Kosova’nõn nihayi
Bașbakanlõk veya bakanlõk
seviyesinde düzenlenir, belge- geri çevrilmesini
lerin
hazõrlanmasõ
ve istemektedir. Çügerçekleșmesi ise bu konu- nkü, bu önemli
larla ilgilenen enstitülerde kitaplar Miloșeviç
bu ișlerle profesyonel bir rejimi- nin Kosoșekilde ilgilenen müdürlükler va’dan geri çekilseviyesinde düzenlenir. Anlaș- mesi sõrasõnda alõmalarõn geçerli olabilmesi nõp götürülmüșiçin, her iki ülkenin Par- tür. Sözün geliși
lamentolarõ tarafõndan imza- savașõn sona ermesinden bu yalanmalarõ gerekir.
Sõrbistan ile diyalogun yapõl- na on yõlõn geçmasõ Kosova açõsõndan neden mesindeb sonra,
bu kadar önemlidir? İlk sõ- H õ r v a t i s t a n ’ õ n
rada, geçmiște kendi arala- bazõ yörelerine ait
rõndaki kötü ilișkilere sahip bu tür kötük kaolan iki ülke vatandașlarõnõn yõtlarõ ve kitapçõkarõndan
olan
belirli larõnõ Sõrbistan
statüsünün – müzakereler
yoluyla çözüme varmasõna
yardõm edecektir.
Buğün diyalogun yapõlmasõnõn engelleri nedir? İlk
sõrada geçmiș ve geçmiș
dönemde zaman zaman
geleceği görmemizi önleyen
sonuçlar. Bu müzakereler
yoluyla Kosova’nõn gelecek
statüsü ile ilgili önyargõlarda
bulunmak da bu süreci
engeller. Görüșmelerin parametreleri ve delegasyon düzeyinin belirlenmesi de aynõ
zamanda ek bir engel faktörünü olușturacaktõr. Sõrbistan, UNMİK ve Kosova
ile tüm irtibatlarõ kuracak
olan Kosova Koordinasyon
Kurulunu kurmuș bulunmaktadõr (Sõrbistan resmi
görevlileri bunun Kosova
Arnavutlar için kurulduğunu ileri sürüyor). Görüșmeleri bu heyet seviyesine
ve onun yetkileri düzeyine
indirgemeyi isteyen Sõrbistan, dört yõldan sonra bile,
resmi UNMİK evraklarõnõ,
pasaportlarõ ve Kosova vatandașlarõnõn kimliklerini
kabul etmeyi reddediyor.
Aynõ zamanda uluslar arasõ
topluluk tarafõndan gözetlenen seçim sonucu ișbașõna
gelen Kosova enstitülerini
de Kabul etmiyor. Sõrbistan
Meclisi tarafõndan onay-
lanan bir Rezolusyon, Kosova Anayasal Çerçevesi’nin
kabul edilmesini reddediyor...
Uluslar arasõ faktörün uygulayacağõ önlemler sayesiyle her iki taraf diyaloga
zorlanõp, daha geçlerde de
imzalanan anlașmalarõn saygõlanmasõ temin edilebilir.
Seçilen enstitü temsilcileriyle
beraber içte ve dõșta Kosova’yõ temsil eden UNMIK
Kosova’nõn bir tarafõ olduğu
gerekçesiyle bu süreçte arabulucu rolünü üstlenemez.
Kosova’da gördükleri saygõ
ve üstlendikleri rolleri yüzünden AB ve ABD bu görüșmelerde arabulucu olabilir
ve olmalõdõr çünkü onlar
varõlacak anlașmanõn uygulanmasõnõ imkan sağlayan
mekanizma ve otoriteye
sahipler. Görüșmelerin yapõlacağõ yer sadece bașlangõçta
nötür bir yer olabilir, ilerde
ise görüșmeler düzenli bir
șekilde Priștine ve Belgrad’ta
düzenlenebilir. Er veya geç
Kosova ile Sõrbistan arasõnda
bir anlașmaya varõlacaktõr.
Bu yüzden de bunun erken
olmasõ daha iyidir. Çünkü
hayatõn ve toplumsal süreçlerin önlenemeyek ve önlenmemesi gereken bir akõș
yönleri vardõr. Bu akõș ise ilk
sõrada halkõn șahsi iradesiyle
ifade edilmektedir.
10
ASI newsletter
KOSOVA MECLİSİ – GENEL BAKIȘ
Hayatlarõnda ikinci yașõnda olan Meclis ve Kosova’nõn diğer enstitülerinin çalõșmalarõ hakkõnda değerlendirmeler değișik biçimde
yapõlmaktadõr ve onlar kimi zaman birbirlerine tamamen ters düșmekteler. Gerçek, bunlarõn tam ortasõndadõr. Ne nihilistlerin ileri sürdükleri
gibi Kosova’daki enstitüler ne komple bir bașarõsõzlõk, ne de ilüziyonistlerin dedikleri gibi tüm yörede en bașarõlõ değillerdir. Kosova’nõn yeni
enstitüleri Kosova’nõn kendisi gibi bir kavșakta olup ciddi sorunlar önünde bulunmaktadõr.
Hydajet HYSENI
Bașarõlar var ve onlarõ afirme etmek gerekir. Meclisin
ve Hükümetin kurulmasõ
en önemli bașarõyõ olușturmaktadõr. Bireysel çabalar ve uluslararasõ topluluk
tarafõndan sunulan desteğe
teșekkür ederek belediye ve
merkezi düzeyde yapõlan
seçimler uluslararasõ factor
tarafõndan dürüst ve bașarõlõ olarak değerlendirildi.
Yeni enstitü sistemi kurularak sürekli olarak geliștirilmekte ve olumsuzluklara
rağmen güçlü bir șekilde
gelișmektedir. Azõnlõk topluluklarõnõn avantajlõ bir
șekilde temsil edildikleri Kosova Meclisi fazla sorun ve
güçlüklerle karșõlanmadan
sürekli bir yasama ve politika belirleme iși ve görevini yerine getirmiștir.
Parlamento üyeleri (PÜ)
ve Meclisin Administratif
personeli, NDİ ve Fiederich
Ebert Stifung dahil olmak
üzere değișik ülkeler parlamentolarõ, vakõflar ve
enstitülerin desteğiyle çok
sayõda seminerlere ve eğitim
nitelikli toplantõlarõna katõldõlar. Bu parlamentolar ve
Kosova Meclisi Destek Girișiminin (ASI), desteğine teșekkür ederek bazõ ülkelerle
interparlamento ilișkileri
Hidayet Hüseni
kurulup çok yapõcõ olan kar- olușumlarõ ve enstitülerinin
șõlõklõ çalõșma ziyaretleri var olan objektif olanaklarõ
ile de bir uyum içinde
örgütlendi.
Elde edilen bașarõlar küçüm- değildir. Enstitüler dõșõnda
senmeyerek, enstitülerimi- politikalarõn belirlenmesinin
zin daha etkili olmasõ ve olanaksõz hale getirilmesi
daha iyi bir șekilde örgüt- için tek yol sorumluluğu
lenmesi için daha çok artõrõp özenli bir șekilde
çalõșmalarõn yapõlmasõ gere- çaba harcamak ve onlarõ
sonuçlarõyla
kir. Çalõșmalar yavaș ve enstitülerin
geçher zaman doğru yönde uyumlaștõrmaktan
mektedir.
yürümüyor. Elde edilen
sonuçlar sadece dilediğimiz Kosova Meclisi ve diğer ilve elde etmek istediğimiz gili enstitüler kendi yaratõcõ
arasõnda bir farklõlõğõ ifade ve aktif potansiyelini ve
etmiyor, Kosova’nõn siyasi var olan olanaklarõ güç-
lendirmek için miras kalan
küçük ve sõnõrlõ imkanlardan yararlanmayõ yakõndan bile bașaramamõștõr. Bu,
Kosova’daki süreci zarara
uğrattõ ve uğratmaya
devam etmekle birlikte Kosova yurttașlarõ arasõnda
enstitülere karșõ olan güveni
önemli ölçüde azaltmaktadõr. Kosova’nõn bununla
ilgili acõ bir deneyimi vardõr.
Hayal kõrõklõğõna uğrayan
kamuoyunun gözlerinde
demokratik enstitülerin itibarlarõnõn sarsõlmõș olmasõ
hepimiz için bir dersti.
Kosova Meclisi ve Kosova’da
var olan yeni demokratik
enstitüler zor ve alõșõlagelinmiș
olmayan bir
doğum yaptõlar. Hükümetin çalõșmalarõnõ sürdürdüğü özel șartlar, istenen bașarõya ulașmasõnõ
önlemektedir ve olasõ bașarõlarõn sõnõrlõ olmasõnõ engellemektedir. Bu șartlar
veya sõnõrlandõrmalar șunlarõ kapsamaktadõr: elverișli
olmayan seçim sistemi,
Meclisin geçikmiș olarak ișe
bașlamasõnõ, ve bu arada,
Meclisin administratif personelinin ve yönetim strüktürlerinin șeffaf bir șekilde teyin edilmemesi.
Normal bir çalõșma için
temel koșullarõn olmamasõ,
parlamentonun fonksional
olmayan ve yanlõș çalõșma
alõșkanlõğõ ile demokraside
yetersiz görgüsünden kaynaklanmaktadõr ve bunun
sonucu olarak Parlamento
üyelerinin girișimleri prosedürel engellere takõlarak
sõnõrlandõrõlmaktadõr. Bunun bir yansõmasõ olarak
dõș faktörlerin uygun olmayan, yõkõcõ ve demokratik
olmayan etkilerine yol
açmõș ve kimi zaman Koova’daki șartlara ters ve
uygun olmayan deneyimlerin uygulanmasõna yol
açmõștõr. Sonunda bu Kosova ve onun insanlarõ için
iyi düșünmeyen çevreler
tarafõndan sürekli yõkõcõ ve
tehlikeli girișimlerin yapõlmasõna yol açmõștõr.
Düșünceme göre Kosova
Meclisi, yasamanõn geride
kalan bölümü de dahil olmak üzere önümüzdeki
sombahar aylarõnda bu gibi
engellerele karșõlașacaktõr.
Bunlardan sadece bazõlarõnõ
vurgulayalõm:
• Parlamento Üyesi statüsü,
görev süresi ve dokunulmazlõğõnõn tanõmlanmasõ;
• Milletvekillerin görevlerini
113
ASI newsletter
normal bir șekilde yapmalarõ amacõyla kendilerine daireler, tehcizat,
hizmetler, personel, ulașõm, park yerleri ve diğer
olanaklar sağlanmalõdõr.
Bu tür olanaklar Parlamento Üyelerine, gruplara
bașkanlõk edenlere, komitelere ve administrasyon
sağlanmalõdõr;
• Meclis Bașkanlõğõnõn tamamen olarak görevlerini
yerine getirmesi, özel Yönetmenlik sayesiyle Meclis
Bașkanlõğõ – Bașkan ilișkileri, Bașkanlõk - Parlamento Gruplarõ ilișkileri,
Bașkanlõk – Meclis Komisyonlarõ
ilișkileri
ve
Bașkanlõk ile Meclis Administrasyonu arasõndaki
ilișkilerin düzenlenmesi;
• Meclis Bașkanlõğõ ile Meclis
Sekreterliği arasõnda düzenli ve fonksionel ilișkilerin olușturulmasõ sayesiyle düzenli çalõșma
için olanaklar temin edilirdi. Ayrõca saptanan
kurallara göre, șefaf ve
demokratik çalõșma sonucu Meclis bütçesinin
olușturulmasõ ve parlamentonun genel olarak
görevinin yerine getirmesi
sağlandõğõ gibi Parlamento
admõnõstrasyonunun olușturulmasõ ve gerekli
personelin temin edilmesi
süreci de düzene sokulmuș
olurdu;
• Meclis Yönetmenliğinin
değișme ve tamamlamasõ
konusunda așõrõ bir șekilde
uzayan sürece son verilip,
genel olarak Meclisin çalõșmasõnõ sağlayan diğer kural ve düzenlemelerin getirilmesi;
• Parlamentoda hür ve tolerans bir havada tartõșmalarõn sürdürülmesi için
ortam sağlanarak, özellikle milletvekili sorularõ
ile õnterpelasyonun sağlanmasõ;
• Milletvekilleri ile Parlamento temsilcilerinin vatandaș ve sivil toplum
temsilcileriyle sürekli bir
diyalogun kurulmasõ;
• Diğer ülkelerin parlamentolarõyla ișbirliğini arttõrarak Kosova Meclisi’nin
uluslar arasõ parlamento
strüktürlerine katõlmasõnõn sağlanmasõ ve bu
amaçla uluslar arasõ ilișkilere bakacak bir dairenin
kurulmasõ;
• Yasama ișlemlerinin hõzlandõrõlmasõ ve en önemli
sistem yasasõ paketlerinin
hazõrlanmasõna
özenin
gös-terilmesi, yasalarõn çõkartõlmasõ ișlemlerinin kolaylaștõrõlmasõ, özellikle
değiștirgelerin sunulmasõ
ve oylanmasõ prosedürlerinin, metinlerin düzeltilmesi ve onaylanan yasalarõn final ve orijinel metinlerinin hazõrlanmasõ;
• Meclis ile Hükümet arasõnda fonksõonel ilișkilarin
sağlanmasõö bu kapsamda
yasama etkinlikleri ağõrlõklõ olduğu Meclis tak-
viminin belirlenmesinde
çalõșmalarõn koordine edilmesi;
• Kosova Meclisi ile Kosova
Cumhurbașkanõ arasõndaki ilișkilerin aydõnlõğa
kavușmasõ;
• Yürürlükteki seçim sisteminde belirgin olan eksiklik ve uyușmazlõklarõn ortadan kaldõrõlmasõ;
• Daha sõkõ ve yakõn bir
ilișkinin kurulmasõ esasõnca Meclis ile GSÖT
arasõndaki prosedürel ve
fonksionel ilișkilerin belirlenip aydõnlõğa kavușmasõ
ve rezerv yetkiler kavramõnõn ayan ve net bir șekilde belirlenmesi.
Kosova Meclisi ve onun
ilk yasama misyonunun
kendi kendisini yaratõp
fonksionel bir duruma getirme görevi de vardõr.
Bunun yanõ sõra yeni
Kosova’da diğer demokratik
enstitülerin de olușturulmasõ yapõlmalõ ve bu șekilde
enstitü ve yasal boșluk
gidermelidir. Bunlarõn yerine
getirilmesiyle Kosova’daki
genel durumun tamamen
normalleșmesi ve ilerde
Kosova’da demokratik, özgür ve bağõmsõz bir toplumun olușturulmasõ sağlanacaktõr. Bu șekilde Kosova
gerçek demokratik, çoğulcu,
tolerans ve Avrupa’da geleceği olan ve buralarda
yașayan tüm topluluk temsilcileri ve yurttașarõn çõkarõndan olan bir toplum olușturulacaktõr.
12
ASI newsletter
Çalõșma Komisyonunda Ciddi Düzelmeler-İlerlemeler
İnsanlarõn gereksinimlerine hitap eden ve kanunlardan çõkan demokratik süreç çok sayõda eylemi gerektirmektedir. Bu, bireysel
parlamenterlerin konularõ inceleyerek iș arkadașlarõyla tartõșmalarda bulunmalarõnõ ve kenttașlarla diyaloga bașlamalarõnõ
gerektirmektedir. Meclis komisyonlarõnõn, kanun tasarõlarõnõ gözden geçirmek için yetenekli destek personele ihtiyacõ vardõr. Mecliste
örgütlü siyasi gruplara ihtiyacõ vardõr. Ve en önemlisi bu elemanlar arasõnda etkili bir koordinasyona ihtiyac vardõr.
Heather Kashner, Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI), Kosova Müdürü
Kosova Meclisine karșõ yapõlan sürekli eleștirilere rağmen, bu enstitü günlük
çalõșmalarõnda, bu hedefleri
gerçekleștirmekte büyük
ilerlemeler kaydetmiștir.
Milletvekilleri ve personel
kendi çalõșmalarõnõ rutin
hale getirmișlerdir. Enstitünün genel çalõșma kalitesi
ve verimi artmõștõr. Yapõlmasõ gereken daha çok șey
var. Geçenlerde Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI)
tarafõndan yapõlan değerlendirmenin amacõ, Meclis
hakkõnda olduğu gibi onu
desteklemekte olan örgütler
hakkõnda gözlemlemelerin
yapõlmasõnõ hedeflemektedir. Amaç özellikle komisyonlarõn güçlendirilmesi
alanõnda bu ilerlemenin
sürdürülmesi olacaktõr.
Birçok teknik konularõ çözümlendikten sonra komisyon çalõșmalarõ daha etkili
olabilir. Bu, uygun komisyon dairelerinin sağlanmasõ, personelin ișe alõnmasõ ve evraklar arșivlerinin kurulmasõnõ kapsamaktadõr. Șans eseri,
UNDP, SPEAK projesi yardõ-
mõyla bunlarõ gerçekleștirmeye çalõșmaktadõr.
Var olan bazõ teknik yetersizliklere rağmen Meclisin
daha iyi çalõșmasõna yardõm eden birçok gelișmeler
kaydedilmiștir.
- Parlamento gruplarõnõn
(yönetim kurulu üyeleri)
șimdi kendi daireleri vardõr ve onlar șimdi daha
sõk sõk toplantõ düzenlemektedirler. Genelde
onlar genel kurul oturumlarõndan önce toplanmakta ve bazõlarõ parti yönetim kurulu çalõșmalarõnõ
tartõșmak
amacõyla ek günlerde bir
araya gelmektedirler.
- Yeniden gözden geçirilen
Çalõșma Yönetmenlikleri
ile ilgili kurallar üyelerin
isteklerini yerine getirecek komitelerin görev
süresini uzatmõșlardõr.
- Komisyonlarõn önemli
bir bölümünde bakanlõklar ile ilișkiler ilerletilmiș bulunmaktadõr.
Hükümet tarafõndan tasarlanmõș olan kanun-
larõn yazõlõ değiș tokușu
olduğu gibi Bakanlõk
temsilcilerinin komisyon
toplantõlarõna katõlmalarõ
da dahil olmak üzere
komisyonlarõn çoğunda
bakanlar arasõndaki irtibatlar düzenli olarak
yapõlmaktadõr.
- Komisyon toplantõlarõna
katõlan üyelere șimdi
gündelik ödenmektedir,
bu ise komisyon toplantõlarõna katõlõmõ arttõrmõștõr.
- AGİT, Mecliste ulusal ile
uluslararasõ personel arasõndaki günlük irtibatõn
sağlanmasõ
amacõyla
tam zaman çalõșacak
olan çevirmeni temin
etmiș bulunmaktadõr.
Komisyonlarõn bir kõsmõ
çok iyi ve etkin olarak
çalõșmaktadõrlar. Onlar hükümet ve sivil toplum örgütleri uzmanlarõyla ișbirliği yaparak sõralõ olarak
kendilerini komisyon oturumlarõna davet etmektedirler. Öyle ki kanun
tasarõsõ hakkõnda daha fazla
bilgi toplamak veya konu
ile ilgili sorușturma için
üç aleni oturum yapõlmõștõr. Komisyonlarda aleni oturumlarõn yapõlmasõ
için ilgi artmakta. Böylelikle uzmanlardan yararlanõlmakta, kanun tasarõlarõnõn yeniden gözden
geçirilmesi için ilgili bilgiler
toplanmakta
ve
aynõ
zamanda çalõșmalarõn daha
șeffaf ve kamuoyuna daha
açõk olmasõ sağlanmaktadõr.
Konuyu daha iyi anlamak
amacõyla bazõ komisyonlar
alan ziyaretlerini uygulamõș bulunmaktadõrlar. Bu
ziyaretler ilk sõrada komisyonlarõn kanun tasarõsõnõ
yeniden gözden geçirmeleri
gerektiği zaman yapõlmaktadõr, zaman zaman
kenttașlarõn petisyonlarõna
ve elde edilen somut sonuçlara cevap olarak düzenlenmektedir.
Komisyonlar, belirli konular hakkõnda sorușturmalarõn yapõlmasõnõn kendilerine düșen bir görev
olduğunu anlamaya bașla-
yõp ve hazõrlamõș olduklarõ
raporlar sayesiyle belirli
Bakanlõğa hatta UNMİK’e
bile önerilerde bulunabilirler. Bu Meclisin isteğine
uygun olarak yapõlmaktadõr. Bununla ilgili birkaç
örnek gösterilebilir:
• Aleni Hizmetler Komisyonu bireysel kișisel evraklar ve Kosova kenttașlarõ
hakkõnda veriler (örnek
olarak doğum, ölüm, nikah
belgeleri, sürücü belgeleri)
ile ilgili rapor hazõrlamõștõr.
• Ticaret ve Endüstri Komisyonu, Kosova’da enerjinin sağlanmasõ durumu
hakkõnda rapor sunmuștu.
Bunlar Komisyonlar ve
Meclis için ileriye doğru
atõlan önemli adõmlardõr.
Bu iyi örneklerin sõralõ
çalõșmalarõn bir parçasõ
olmasõ amacõyla komisyon
üyeleri ve personeline
sürekli yardõmlarõn sunulmasõ gerekmektedir.
Meclis çalõșmalarõnda belirtilen diğer bir konu ise,
komisyon çalõșmalarõnõn
133
ASI newsletter
ilerletilmesi ve komisyon
raporlarõ ile ilgili tartõșmalar yoluyla Parlamento
Gruplarõyla ișbirliğinin yapõlmasõdõr. Parlamento gruplarõ, tüm parlamento
gruplarõnõn katõlmõș olduklarõ komisyonlar arasõnda
varõlan fikir birliği sonucu
ortaya çõkan rapor sonuçlarõyla uzlașmadõklarõnõ
belirttiler. Tabii ki bireysel
üyelerin komisyon sonuçlarõyla uzlașmamalarõ normaldir, ama Parlament
Gruplarõnõn komisyonlar ile
uzlașmamalarõ komisyon
üyeleri ve onlarõn parti yönetim kurulu üyeleriyle
koordinasyonun olmamasõnõn bir belirtisidir.
Belirtilmesi gerekir ki, parti
gruplarõ çalõșmalarõnõ ve
ișbirliğini geliștirmeye devam etmektedirler. Buna ek
olarak bu süreç geliștirilip
Meclis üyeleri ve partilerin
kendi seçmenleri ile daha
sõkõ bağlar kurmalarõ yolunda yardõm edilip destek
sunulacaktõr. Tüm bu çabalar komisyonlar ve Meclis
çalõșmalarõnõ güçlendirecektir.
NDI tarafõnda yapõlmõș olan
tüm bu değerlendirmeler
Kosova kenttașlarõnõn ihtiyaçlarõnõ daha iyi bir șekilde
gideren kanunlardan çõkan
demokratik yasama süreçlerin aranmasõnda birçok
pozitif
gelișmelerin var
olduğunu göstermektedir.
Meclis Rezolusyonu, geri dönme sürecini körüklüyor
Yerlerini değiștirmek zorunda kalanlarõn geri dönmelerini cesaretlendiren ve Kosova’daki Arnavutlarõn en büyük liderleri ve
azõnlõklarõn liderleri tarafõndan imzalan açõk mektuba dayanarak, Kosova Meclisi 10 Temmuz 2003 tarihinde geri dönme
süreci ile ilgili formal tartõșmalarõ düzenledi. Bu oturum, son iki yõl içerisinde bu konuda düzenlenen ikinci bir toplantõyõ
olușturuyordu. Toplantõnõn sonunda konuyle ilgili sekiz öneri kabul edildi. Meclisin geçen yõlki ifadesine dayanarak GÖE’ nün
tüm yerlerini değiștirmek zorunda kalanlarõn ve mültecilerin geri dönme hakkõ bi tekrar desteklenerek doğrulandõ.
Brian Kuns, Kosova AGİT Misyonu, Siyasi İlișkiler Dairesi
Savaș sonrasõ Kosova’da, geri ya liderlerin kararlõ olup fõn milletvekilleri tarafõndan
dönmeler ve azõnlõk haklarõ olmamasõ söz konusudur. barõșçõl ifadelerin sunulmasõ
çok önemli olmakla birlikte Buna rağmen yetkililerin bu gibi olumlu örnekler vardõ.
çok hassas ve politik niteliğe sorun hakkõnda sorumlu Aynõ zamanda Meclis dekbürünmüș sorunlardõr. Han- tutulmalarõ daha kolaydõr, larasyonuna sunulan olumgi topluluğa düșerlerse düș- çünkü onlar tüm insanlarõn suz oy sayõsõ 2002 yõlõna
sünler ve hangi ajans için geri dönme haklarõna sahip göre 2003’te sadece bir
çalõșõrlarsa çalõșsõnlar, bu sü- olduklarõnõ aleni olarak be- olumsuz oya düșmüștür. Elrece katõlmõș olanlardan hiç yan etmișlerdir. İkincisi, bette ki bu tür tartișmalarõn
birisi, șu anki status quo ile böyle bir önerinin yayõn- daha olumlu bir havada
lanmasõ, GÖE’ nün etkin geçmesi için alan fakat
memnun değillerdir.
bir role sahip olmasõnõn kaydedilen ilerlemenin de
Geçici Özyönetim Enstitügerektiğini göstermektedir, kabul edilmesi de önemlidir.
lerinin (GÖE) kurulmasõnve bunun sadece tanõnan Belki de en önemli olan șey,
dan bir buçuk yõl sonra,
(saklõ) bir yetki olmadõğõnõ Meclisin son rezolusyonu
Meclisin geri dönmelere ait
ve bu iș için bi tek UNMİK’in
iki rezolusyonundan sonra yetkili olmadõğõnõn da bir geri dönmeleri desteklemek
ve Kosova’nõn en önemli kanõtõdõr. Daha bașka sözlerle amacõyla tüm Kosova’da bir
temponun olușmasõna katArnavut liderleri ve diğer azõ- Meclis Rezolusyonu’nun dokõda bulunmasõndan ibaretnlõk liderlerinin geri dönmeyi kuzuncu önergesi, sözü editir. Bu tempo bir yõl içerisinde
kararlõ destekledikleri bu len önergelerin yerine gesürekli geliștirilerek Haziran
aleni mektubu ardõndan ko- tirilip getirlmediği ișini Mecsonunda Arnavutlarõn en
nuyla ilgili Mecliste yürü- lisin denetleyeceğini ayan bir
büyük liderleri, diğer azõnlõk
tülen tartõșmalarõn önemini, șekilde belirtmektedir.
liderlerinin de desteğini alaözellikle Priștine/Belgrad gö- Konuyla ilgili Meclisin geçen rak yayõnladõklarõ aleni çağrüșmeleri öncesinde gözö- yõl getirilen rezolusyonuna rõda yerlerini geçici olarak
nünde bulundurmak gere- kõyasla bu yõlki rezolus- değiștirenlerin yuvalarõna
kir.
yonun onaylanmasõ sõra- dönmeleri için aleni çağrõda
Meclis Rezolusyonlarõ, resmi sõnda yapõlan tartõșma hava- bulundular. “Kosova bizim
beyannameler olarak, Ko- sõnõn da oldukça değiștiğini evimiz olduğu kadar sizin de
sova enstitülerinde belirlenen belirtmek gerekir. Bu kez evinizdir; sizin geri dönüp
politikalarõn geri dönmeyi de tartõșmalarõn karșõlõklõ bizimle birlikte karșõlõklõ saydesteklediğini doğrulamak- suçlamalarõn yapõlmasõ için gõ havasõ içerisinde barõș
tadõr. Bu gerçek gözardõ edi- kullanõlmõș olmasõna rağ- içinde komșu olarak yașalemez. Her zaman yüksek men – nitekim yapõlan oyla- manõz için çalõșmaktayõz.’
iktidar çevrelerinde belir- mada tüm Meclis gruplarõ diye deniliyor mektupta. Bu
lenen politikalarõn doğru bir öneriler için olumlu oy sözlerin etkili olduğunu İpek
șekilde gerçekleștirilmesi ve- kullanmadõlar – her iki tara- Belediyesi Belopole köyüne
geri dönenler tasdõklamõșlardõr — onlar kendilerinin
buraya geri dönmelerini
özellikle bu mektubun etkilediğini belirtmektedirler.
Amerikalõ siyasetçiler buna
“Büyük Mo” derler. “Mo”
momentum - kuvvet katmak gibi. Bir örnekte tempo
konu üzerine pozitif bir
değișim anlamõna gelmektedir; bu konu üzere daha önce hiçbir ilerleme
kaydedilmemiș veya en
azõnda böyle bir șey gözlenmemiști. Bu tempo ilerlemenin kaydeilmesiyle kanõtlanmaktadõr, daha önce
sert olan tutumlarõn yumușamasõyla veya daha önce
karșõ taraflarda olanlarõn
biraraya gelmesiyle tasdõklanmaktadõr.
GÖE çerçevesinde geri dönme
sürecine destek bașlamõș bulunmaktadõr. Tabii ki gerçekçi olmak önemlidir. Geri
dönme süreci içinde olanlarõn
memnun olmalarõna kadar
daha çok yapõlacak șey var.
Her nasõlsa, 2003 yõlõnõn
yazõndan sonra GÖE çerçevesi içerisinde doğru yöne
giden bir bir tempo kuvvet
yakalanmõștõr ve bu tempo
muhafaza edilerek daha da
hõz kazanmalõdõr.
14
ASI newsletter
“UNMIK VE GÖE: Tango için iki kiși gerekir”
Yeni Genel Sekreter Özel Temsilcisi (GSÖT), Finlandiya eski Bașbakanõ Harri Holkeri, Kosova’nõn Birleșmiș Milletler Geçici Yönetim
Bașkanõ (UNMIK) görevini üstlendi. Holkeri, misyonun kurulușundan beri en hassas dönemde bașkanlõk edecektir. Kosova Hükümeti yavaș
yavaș daha büyük bir sorumluluğu üstlenmekte ve Kosova’nõn statüsü ile ilgili görüșmeler yaklașmaktadõr. Buna rağmen UNMIK için en
önemli olan Geçici Özyönetim Enstitüleri (GÖE) ile ișbirliği – tehlikeli bir düzeyde gerginlik sergilemektedir.
Val Percival, Kosova’nõn Uluslararasõ Kriz Grubu Müdürü UKG araștõrmacõlarõ İlir Deda ve Jehona Gjurgjeala
Uluslararasõ Kriz Grubu
(ICG) geçenlerde ișbirliği konusunu inceleyerek Steiner
yönetimi süresince giderek
tõrmanan gerginliğin gereksiz
bir düșmanlõk yarattõğõnõ ve
resmi görevlilerin demokratik
enstitüleri inșa etmeleri yolundaki çabalarõnõ suya düșürdüğü sonucuna varmõștõr.
Kilitsel amaçlar olarak – hükümetin yönetim, yasama ve
yargõ dallarõnõn dengeli ve
demokratik enstitüler olarak
çalõșmasõnõn sağlanmasõ –
Kosova’da mevcut olan yönetim sorunlarõ için sorumluluğun kime ait olduğu konusunda düzenlenen tartõșmalarõn gölgesinde kalmõștõr.
GSÖT Holkeri, önceki UNMİK
yönetiminin yanlõșlarõndan
öğrenmek için yegane bir
olanağa sahiptir. UNMIK administrasyonu, GÖE’ler ile
ilișkilerin iyileșmesi için çaba
harcamalõ, her anlașmamazlõk konusunun önce saptanõp
sonra ise çözümlenmesi için
gayret sarfederek, gerginliğin
tõrmandõrõlmasõ ve tansiyonun arttõrõlmasõnõ önlemelidir.
Eski yanlõșlar arasõnda anõlabilecek olan birisi UNMIK’in
gayet kabarõk sayõda politik
konularõn gündeme alõnmasõ
olușturmaktadõr. Sabõk GSÖT
Steiner birçok girișimlerde
bulundu, ama bu girișimlerin
çoğu bașlangõç safhasõnda
kaldõ. Bundan bașka o hükümetin kilitsel üyeleriyle
danõșmayarak, medyanõn dikkatini üzerine çekme gayreti
içindeydi. Steiner’in tekel
seviyesine varan bu tavõrlarõnõ – ister yerel ister de
uluslararasõ düzeyde tertiplenen toplantõlarda sergilemesi – hükümetin kendi
otoritesini ortaya koymak
için nerde ise hiçbir olanağõ
ve desteği yoktu.
Hükümetin kooalisyon bir
hükümet olmasõ, hükümet
liderlerinin inisiyatifini engelliyordu. Bakanlar, kendi partisinde lider konumunda
olmadõğõ için dezavantajlõ bir
pozisyonda olan Bașbakana
rapor sunacak yerde, kendi
parti yönetmenliklerine rapor
sunuyorlardõ. Hükümet siyasi girișimlerde bulunma ya
da dayanõklõ bir hükümet
platformunu geliștirip yerine
getirme olanağõnda değidi.
Meclis, hükümetin yürütme
dalõ olarak çalõșmalarõnõ bașarõlõ olarak denetleyecek
pozisyonda olmadõğõ gibi,
bakanlarõn çalõșmalarõ çok
seyrek ele alõnõp görüșüldü.
Bunun yerine Meclis, UNMİK
yanlõșlarõna dikkatini odaklamõștõ.
Belgrad ile Priștine arasõndaki
diyalog, yetkilerin GÖE’ye
aktarõlmasõ, standartlarõn yerine getirilmesi stratejilerinin
belirlenmesi gibi çok hassas
ve önemli konularõnõn göz
önünde bulundurulmasõ yanõ sõra, Harri Holkeri bir
de UNMİK ile hükümet arasõndaki ilișkilerin düzeltilmesi
yönünde çaba harcamalõdõr.
GÖE ile profesyonel ve ortak
bir șekilde ișbirliğin sürdürülmesi son derece önemlidir ve bunun sonucu olarak ișbirliği alanõnda geri
adõm atõlmasõ yerine ileriye
doğru bir adõmõn atõlmasõ
sağlanacaktõr.
ICG, Sayõn Holkeri’nin – hükümet ile bütünlüklü olarak
danõșarak, ayan ve dayanõklõ
bir siyaset gündemini geliștirmesini önermektedir. Holkeri, UNMİK ile hükümet arasõndaki ișbirliği geliștirmek
amacõyla, haftada bir, yüksek
düzeyde bir toplantõnõn düzenlenmesi girișiminde bulunmalõdõr. GSÖT medyatik
olma hevesi ve uluslararsõ
toplantõlara katõlma alõșkanlõğõndan kaçõnõp, Hükümet
yetkilileri tarafõndan sunulan
destekleri kabul etmelidir.
Diğer yandan, bu ișbirliğin
daha üst bir düzeye çõka-
rõlmasõ için GÖE’ler de ilișkilerin sõcak tutulmasõ yönünde sorumluluğu paylașmalõdõr. Uluslararasõ planda
statüsü henüz belli olmayan
ve Güvenlik Konseyi nezdinde
yapõlan değerlendirmelerde
ilerlemenin kaydedilip kaydedilmemesi konusunda sunulan raporun hazõrlanmasõnda
UNMIK’e bağlõ olan Geçici
Özyönetim enstitüleri, bu
ilișkilerde en zayõf halkayõ
olușturmaktadõr.
Kosova
görevlileri, UNMİK ile beraberce çalõșmanõn kendi çõkarõ
açõsõndan yararlõ olacağõnõ
kabul etmelidirler. UNMIK
ile ilișkilerin gerginleștirilmesi
ve politik suçlamalar hiç
bir yarar getirmez. Kosova
için son derece önemli olan
bir zamanda (statüs konusunda görüșmelerin bașlamasõ öncesinde) onlar Kosova’nõn ün’ü hakkõndaki gerçekleri yansõtmaktadõr. GÖE
resmi görevlileri, UNMİK ile
diyalog ve yapõcõ ilișkiler
kurmakta etkin olup ve kendi çõkarlarõ için çalõșarak
daha yapõcõ bir yaklașõm
sergilemelidir. Bunun yanõ
sõra bazõ politik partilerin
Hükümet çalõșmalarõnõ engelleme girișimlerine son verilmelidir.
153
ASI newsletter
Bu sürecin ilerlemesi amacõyla, GÖE kilitsel siyaset
konularõ üzerine UNMİK ile
etkin bir șekilde ișbirliği
yapmalõdõr. Kabinedeki bakanlar, Bașbakanõn çalõșmalarõnõ
engellememelidir. Hükümet
aynõ zamanda dayanõklõ bir
hükümet platformunu ve
özel politik girișimlerini belirleyip bu girișimler hakkõnda
siyasi partilerle konzensus
sağlamlõdõr. Bașkan Rugova
da dahil olmak üzere idaredeki üstgörev yöneticiler devamlõ olarak Meclis’e hitab
etmelidrler.
UNMIK ve GÖE’ nün gelecekleri birbirine kenetlenmiștir. Kredibilitesinin korunmasõ ve ilerideki barõș misyonlarõnda rol albilmesi için,
BM Kosova misyonunun
bașarõyla sonuçlanmasõ gerekir. Avrupa entegrasyon süreçlerine katõlabilmek için
GÖE’lerin sürekli bir uluslararasõ destek sağlamasõ gerekir. Șimdiye kadar hiçbir
tarafõn ortak bir kaderi paylaștõklarõnõn farkõnda olmadõklarõ görünmektedir. İlerde
kendilerini bekleyen ciddi
sorun ve güçlüklerden hareket ederek, ister UNMIK ister
de GÖE’lerin, geçmișteki yanlõșlardan ders çõkararak, gelecek için beraberce çalõșmalarõ
gerçekten iyi olurdu.
Sorumluluklarõn daha yoğun bir tempoyla aktarõlmasõ
BMÖ Güvenlik Konseyi 1244 No’lu Rezolüsyonu ile öngörülen yetkiler çerçevesinde, savaș sonrasõ
Kosova’sõnda demokratik enstitülerin olușturulmasõ, Kosova’da ișbașõnda olan Uluslararasõ Misyon için en
önemli bir sõnavõ oluștururken, Kosova politik güçleri için de en ciddi bir sorunu ifade ediyordu.
Fatmir Sejdiu (LDK), Member of the Presidency of the Assembly of Kosovo
Her șeyden önce savaș
sonrasõ Kosova’sõnda günlük yașamõn istikrara kavușmasõ gereksinimi ağõr
basõyordu. Kosova ekonomisinin canlanmasõ ve tüm
yurttașlarõn normal bir
yașamlarõ için șartlarõn sağlanmasõ yanõ sõra halkõn
özgür oyundan çõkan demokratik enstitülerin de
normal bir șekilde görevini
yerine getirmeleri gerekiyordu. Aslõnda ister Kosova
– merkez düzeyinde ister
de yerel düzeydeki bu
enstitüler, değișik düzeydeki
sorumluluklarõn meșru tașõyõcõsõ olmalarõnõ ancak bu
șekilde kazanmõșlardõr. Diğer yandan, zaman akõșõ
içerisinde GSÖT’e ait yetki ve
sorumluluklarõn üstlenmesi
de bunun kapsamõndadõr.
Eninde sonunda, Anayasal
Çerçeve de bu yetki ve sorumluluklarõn Kosova enstitülerine aktarõlmasõ görevini (șimdiye kadar her birinin görevde kaldõklarõ
dönemlerde) GSÖT’lerin yeGÖE ile UNMIK arasõndaki rine getirmelerini öngörilișkilerle ilgili ICG Raporu- mektedir.
na, 1 Ekim 2003 tarihinden Kosova enstitülerinin “ev
itibaren ICG web-sayfasõnda ödevleri olarak belirlenen”
ulașabilirsiniz.
statüsten önce standartlar
www.crisisweb.org alanlarõna ait sorumluluk-
larõn üzerine alõnmasõ gereksinimi, zaman zaman yerli
ve uluslar arasõ faktörler
arasõnda “iktidar yarõșõ”
olarak algõlanmõștõr. Aslõnda
bu kazanõlan meșrutiyet
esasõnca Kosova enstitülerinin yetkilerinin uygulanmasõ için hazõr olușunun
bir ifadesidir aynõ zamanda.
Șimdiye kadar edinilen görgüler, bazõ durumlarda yer
yer duraksamalarõn varolduğunu göstermiștir. Özellikle Kosova halkõnõn geleceği konusunda hayati
önem tașõyan bazõ konularda görülen “yarõș” havasõ
bazen “gerginliğin tõrmanmasõna” yol açmõștõr.
Eleștirisel bir açõdan bakõldõğõnda, bir yandan “statüsten önce standartlar” alanõnda “ev ödevleri” belirlenirken, diğer yandan onlarõn yerine getirilebilmesi
için yetki ve sorumluklarõn
üstlenmesinde görülen gecikmeler birbirine zõt geldiği
için bu sürecin sonsuza
kadar ertelenmesi ve yerinde
sayma durumunun muhafaza edilmesi olarak anlașõlabilir.
Böyle bir yanașõm Kosova’nõn uluslar arasõ idare
mandatõ altõnda tahmin
edildiği sürede kalmasõ ile
uyumlu değildir. Diğer yandan böyle bir gelișme, tüm
gelișmelere ve güçlüklere
rağmen Kosova’da düzenlenen üç bașarõlõ seçimden
(iki mahali ve bir merkez
seçiminden) sonra yaratõlan
yeni durumla da uyum içinde değildir.
Kosova enstitülerinin ister
politik ister de ekonomik
planda karșõlaștõklarõ güçlükler bu sürecin hõzlandõrõlmasõnõ zaruri kõlmaktadõr.
BMÖ Genel Sekreter Özel
Temsilci sõfatiye Sayõn Hari
Holker’in Kosova’ya geliși
ve onun yapacağõ ișler, Kosova’da hüküm süren uluslar arasõ mandatõn bașarõyla
sonuçlanmasõna yol açacağõnõ tahmin ediyorum. Ve,
umarõm ki bu arada özgür
ve demokratik bir Kosova
için Kosova halkõnõn politik
isteminin saygõlanõp enstitüleșmesine izin verilecektir.
Eninde sonunda bu, uluslar
arasõ topluluğun en önemli
ödevlerinden birini olușturmaktadõr.
16
ASI newsletter
Hükümet KEK üzerindeki yetkileri istiyor
Kosova Meclisi 19 Haziran tarihinde düzenlenen genel kurul toplantõsõnda, Kosova’daki ağõr enerji durumunun düzeltilmesi yolunda on
öneriyi kabul etti. Son dört yõl içerisinde Kosova Elektro Enerji Koorporasyonu(KEK) çalõșmalarõnõ yöneten menancmente karșõ eleștirilerde
bulunan milletvekilleri, uzun tartõșmalardan sonra bu önerileri onayladõlar.
Ridvan Berisha, RTK gazetecisi
Oylamadan önce, Bajrush
Xhemajli komisyon önerilerini sundu. Önerilerde,
diğerleri arasõnda , KEK’teki
șu andaki ağõr durum için
insan faktörünün sorumlu
olduğu belirttildi. Xhemajli
tarafõndan yönetilen komisyon, bu seneler içerisinde
KEK’in bașarõsõz çalõșmalarõnõn KEK’in statüsünün
tanõmlanmadõğõndan ileri
geldiğini hatõrlattõ. 19901999 yõllarõ arasõnda Sõrp
yetkililerinin tecihzatõn önemli kõsõmlarõnõ hasara uğratõklarõ için içinde bulunulan
durum kömür üretimini de
olumsuz bir șekilde etkiledi.
Onaylanan on öneri Kosova’daki enerji durumunu
ve KEK’teki menancmentin
gerektiği gibi çalõșmamasõnõ
göstermektedir. Meclis, Enerji Komisyonunun olduğu
gibi Enerji Bakanlõğõnõn kurulmasõnõ ve onun yöresel
piyasada kazançlõ ve rekabet
edebilmesi amacõyla KEK’in
yeniden yapõlanmasõnõ istiyor. Ticaret ve Endüstri Komisyonu Bașkanõ Bajrush
Xhemajli (PDK), önerileri
okuyarak Kosova Hükümeti’nin eylemde bulunacağõnõ ümit ettiğini belirtti.
Kosova Hükümeti ve UNMİK temsilcilerinin panelinde kararlaștõrõldõğõna göre,
çalõșmalarõn koordine edilmesi, yatõrõmlar, üretim ve
KEK içindeki atamalar dahil
olmak üzere özellikle enerji
konularõ ile uğrașacak olan
ve Hükümet çerçevesi içerisinde koordinasyon dairesinin kurulmasõ kararlaștõrõldõ. Bu dairenin kurulmasõ, Kosova Meclisi genel
kurul toplantõsõnda KEK ile
ilgili yapõlan parlamento
tartõșmalarõnõn bir etkisi
olarak görülmüștür.
Geri Dönüș Koalisyonu üye-
Ticaret ve Endüstri Komisyonu Bașkanõ Bayruș
Cemali
leri (KP) önerilerin içeriğiyle
kõsmen uzlaștõlar. Geri Dönüș Koalisyonu üyeleri Sõrp
ișçilerinin KEK’e dönmeleri
sorunu ve Kosova’da azõnlõklara ve geri dönenlere
enerji kolaylõklarõnõn sağlanmasõ ile ilgili üzüntülerini
belirttiler.
“KEK’teki gerçek durumu
araștõracak ve tazdikleyecek
biri olmadõğõna göre, panelin önerdiği gibi koordinasyon dairesinin kurulmasõnõn desteklenmesi gereken bir șey olduğunu belirttiler. UNMİK ile Hükümetin
ortaklașa olarak bu sorunu
çözümleme șanslarõna sahipler” dedi Geri Dönüș
Koalisyonu üyesi Oliver
Ivanovic.
“9 Kasõm2002 tarihinde
Bardhi kömür madeninde
olagelen toprak kaymasõ
ile ilgili yapõlan analizler
kõraç toprak katmanlarõnõn
nakledilmesindeki
ihmal
Obiliç’te meydana gelen
yangõnõn nedenlerinden biridir,” dedi Xhemajli. O, aynõ
zamanda yerel bilim enstitüsü INKOS’un bu gibi
bir facianõn olabileceğini önceden uyarmasõna rağmen,
uluslar arasõ yönetim yetkililerinin uyarõlarõ ciddi
olarak almadõklarõna da
ișaret etti. “Komisyon olayõ
inceledi onun șimșekten ileri
gelmediğini, böyle büyük
bir hasar için insan faktörü
sorumludur,” dedi Xhemajli. Yapmõș olduğu eleștiride
itfaiyecilerin acil bir etkinlikte bulunmasõnõ önleyen uluslar arasõ yönetim
yetkililerini de suçladõ.
Komisyon, KEK yönetimi
tarafõndan idare edilen yatõrõmlar tarzõnõ da eleștirdi.
“KEK yönetimi tarafõndan
kötüye kullanmalarõn ve
hõrsõzlõk olaylarõnõn olduğu
kanõtlanmõștõr” dedi Xhemajli. Eski top menacerinin
ișe gelmesiyle incelemeler-araștõrmalar durdurulmuștur dedi. Komisyon
adõna, Xhemajli, Finansi
Araștõrma Merkezi’nin olayõ
araștõrmasõ amacõyla bağõmsõz bir uluslar arasõ komisyonun
kurulmasõnõ
önerdi. KEK’in özelleștirilmesinden söz edilirken mülk
ve sahibinin tanõmlanmasõndan önce bu konunun
tartõșõlamayacağõ ileri sürüldü.
LDK parlamento grubu li-
173
ASI newsletter
deri, Sabri Hamiti olduğu
gibi konușmacõlarõn büyük
bir kõsmõ UNMİK’in, KEK’i
yönetiminden vazgeçmesi
gerektiğini ve Kosova Hükümetinin enerji sorumluluğunu üstlenmesine izin
vermesini istediler. “Tüm
bu yabancõlar profesyonel
değiller. Onlar birkaç șey
biliyor ama çok bilmiyorlar,
ve onlar profesyonellik alanõndaki yetersizliklerini Kosova’ya değil, diğerlerine
olan sorumluluklarõyla kapatma mecburiyetinde olduklarõnõ belirtiyorlar.”, dedi
Hamiti sunmuș olduğu
ifadesinde. O, KEK’in yerel
personelinin veya yerel personel șefinin kötüye kullanmalarda bulunduklarõ ile
ilgili Ticaret ve Endüstri
Komisyonu’nun raporuyla
uzlașmadõ. Hamiti, yerel
yönetim personelinin kötüye kullanmalarõnõn araștõrõlmasõ olanağõ yerine, Kosova
Hükümetinin KEK’e karșõ
görevlerini yerine getirmediği yüzünden Kosova
Hükümetini suçladõ.
Ekonomi ve Finansi Bakanõ,
Ali Sadriu, bu değerlendirme
ile uzlașmadõğõnõ belirtti.
“Yetkisi ve sorumluluğu olmadõğõ bir șey için hükümete saldõrmak doğru değildir” dedi.
AAK Parti Bașkanõ Ramush
Haradinaj, durumun düzel-
tilmesi yolunda ve kõș aylarõ
süresince ne kadar daha
az elektrik kesintilerinin
olmasõ doğrultusunda acil
bir önlemlerin alõnmasõnõ
istedi. “KEK yönetiminin
durumu hakkõnda bilgimiz
elimizde olmalõdõr” diye
öneride bulundu Haradinaj.
rütülen tartõșmalarõ göz
önünde bulundurarak,19
Haziran 2003 tarihinde düzenlenen genel kurul toplantõsõnda șu önerileri onayladõ:
Kosova’da elektrik konusu
GSÖT’in yetkisinde kalmaktadõr. UNMIK sözcüsüne
göre, Mecliste görüșmesinden sonra konuyla ilgili
GSÖT eylemde bulunabilir,
olsun ki ona tanõnan yetkilerden hareket ederek belli
değișmeler yapma mecburiyetinde değildir.
2. KEK çalõșmalarõnõ idare
eden kanunlarõn yayõnlanmasõ: Enerji Kanunu,
Madenlere değin Kanun,
Jeolojik incelemelere değin
Kanun ve Düzenleyici Organlara değin Kanun;
Eylül ayõnõn bașlangõcõnõ,
Kosova kenttașlarõnõn yașamlarõnõn düzeltilmesi yolunda yetkililerin yeterince
çaba harcamamalarõ nitelendirmektedir. Elektrik
kesintileri tüm düzeylerde
en çok konușulmakta olan
konulardan biri olmaya
devam etmektedir, ve șimdiki durumun ortadan
kaldõrõlmasõ olanağõ ile ilgili
tartõșmalar huzur bozucu
olmaktadõr.
Kosova’da enerji sorununun
çözümlenmesi ile ilgili on
öneri:
Kosova Meclisi, Ticaret ve
Endüstri
Komisyonu’nun
KEK’teki durum ile ilgili
raporu ve parlamentoda yü-
1. Meclisin Enerji Komisyonunun kurulmasõ;
3. Kosova Hükümeti bir an
önce enerji alanõndaki sorumluluğu üstlenmeli ve
Enerji Bakanlõğõnõn kurulmasõ gerekir.
bir ileti șebekesinin kurulmasõ;
4. Belirli sistem kanunlarõ
onaylanmadan önce KEK’in yöresel piyasada daha
kazançlõ ve rekabet edebilmesi için onun yeniden
yapõlanmasõnõn görüșülmesi;
8. KEK’teki tüm karar verme
düzeylerinde yerel personelin idareyi ele almasõ
stratejisi desteklenip uluslar arasõ personelin ise
daha ziyade danõșmanlõk
görevini üstelenmesi;
5. KEK, özel olușum olarak
Güney-Doğu Avrupa Elektroenerji Sistemi Enstitülerine üye olmalõdõr;
9. Daha etkili ve bașarõlõ
finansmanõn sağlanmasõ
için KEK – DA projesinin
desteklenmesi.
6. Enerji sağlayan yeni objelerin yapõm stratejisinin
desteklenmesi;
7. Kosova ile Aravutluk
arasõnda 400 KW – lõk
Obiliç elektrik santralõ
10. KEK’te olasõ kötüye kullanmalarõ Finansi Araștõrma Merkezi’nin araștõrabilmesi için Meclis’in
onu yetkili kõlmasõ.
18
ASI newsletter
Özelleștirilme tartõșõldõ
Thor Helsa, KTA
3 Temmuz. Perșembe
günü, ekonominin özelleștirilmesi
amacõyla
Kosova’daki Birleșmiș
Milletler Misyonu tarafõndan kurulan Kosova
Tröst Ajansõ (KTA),
Kosova Meclisi üyelerine
özelleștirme süreci ile
ilgili geniș bir brifing
sundu. Bu fõrsatla KTA
yetkilileri, yatõrõmcõ-larõn celbedilmesi ereğiyle
Meclisten destek talepettiler.
Parlamento üyelerinin
özelleștirme süreci ile ilgili itirazlarõnõ yazõlõ olarak sunmalarõ kararlaștõrõldõ.
Bu brifingden sonra özelleștirme programõnda
birkaç önemli gelișme
kaydedilmiștir. Bunun
temel hedefi ivedi bir
șekilde peșin para temin
etmek değildir. Gaye,
Kosova’ya uzun vadeli
yatõrõm yapacak olanlarõ çekip yeni iș yerleri
Meclisin birkaç üyesi yaratmaktõr.
Kosova enstitülerinin et- İlk tenderlerin sonuçlarõ
kin olarak katõlma- 14 temmuzda açõkladõklarõ süreçi destek- nõrken, Kosova için iyi
lememeleri gerektiği gö- bir bașarõ olarak niterüșünü savundular. Me- lendirildi ve beklenilenclis Bașkanõ
Nexhat den daha bașarõlõ olduğu
Daci’nin õsrarõ sonucu, ileri sürüldü. Kosova
Kosova Tröst Ajansõ’na Tröst-İtimat Ajansõ daigönderilecek önerilerin relerine yirmi iki teklif
tasarlanmasõ amacõyla gelmiști, on yedi teklif
ise süre dolmadan bir
saat önce, yani son
anda ulașmõștõ. 22 tekliften 5‘i evrak yetersizliği yüzünden reddedilmiști.
Özelleștirmenin ilk raundunda yapõlan tekliflerin toplam tutarõ
9,300,000 Euro üzerindeydi. 6 geçici teklifin
toplam tutarõ ise 4,600,
000. Euro’dan daha çoktu.
Eylül ayõnõ ilk haftasõnda tenderlerin ikinci
raundunu
düzenledi.
Toplum malõnõ satõnalmak için teklifte bulunanlar ve yatõrõm yapanlarõnõ sayõsõ arttõ.:
180 yatõrõmcõ 18 toplumsal
kesime
ait
șirketini almak için teklifte bulunmuștu. Öyle
ki ortalama olarak toplumsal kesime ait bir
eski șirketin alõmõ için
10 yatõrõmcõ teklif vermiști. İkinci raundta
önerilen tekliflerin toplam tutarõ 136,000,000
Euro’dan fazlaydõ, kazanan teklifler tutarõ ise
24,500,000 Euro üzerindeydi.
Teklifler,
Avusturya,
Türkiye, Bosna - Hersek, eski Yugoslavya
Cumhuriyeti
Makedonya
ve Arnavutluk’taki ilgili taraflardan
geldi. Eski sistemde toplumsal kesime ait șirket
ișletmecilerinden ise iki
Eylül ayõnõn sonuna
teklif geldi.
doğru toplum malõnõ
Bu bașarõlarõ izleyerek, özelleștirilmesi ile ilgili
Kosova Tröst Ajansõ, üçüncü turun düzen-
lenmesi
beklenilmektedir. Oteller, dükkanlar,
özel pil tipleri üreten
fabrika, kereste, halõ,
plastik ürünleri olduğu
gibi tuğla ve ekmek
fabrikalarõ yanõ sõra kimyasal hammade ve șișe
fabrikasõ gibi çeșit tür
ișletmelerin özelleșmesi
beklenmektedir.
2003 ve 2004
yõlõ
içerisinde tüm Kosova’da özelleștirme süreci
devam edecektir ve bu
süreç içinde endüstri dallarõ ve bölümleri sayõsõ
artacaktõr.
Özelleștirme süreci ile
ilgili bilgileri Kosova
Tröst Ajansõ’nõn șu web
sayfasõnda bulabilirsiniz.:
www.kta-kosovo.org.
ASI newsletter
Yasama dõșõndaki ișler
193
Meclis komisyon çalõșmalarõnõn önemli bir unsurudur
Edmond Efendija, (NDI)
Yasalarõn gözden geçirilmesi
ve tasarlanmasõ ișlerini
gören Parlamento komisyonlarõ yurttașlarõn ilgi odağõnda olan ve komisyonun
etkinlik alanõna düșen değișik konularda inceleme
çalõșmalarõnõ da sürdürmektedirler. Komisyonlar
sadece Hükümet tarafõndan
kendilerine ișin verilmesini
pasif bir șekilde beklememelidirler; proaktif bir
șekilde hükümetten en iyisini temin etmeye çalõșmalõdõrlar. Komisyonlarõn denetleme niteliğindeki (yazõlõ)
raporlarõ bunun sağlanmasõna yardõm edecektir..
Parlamento komisyonlarõn
görevleri nedir? Sadece yasalarõ gözden geçirme mi
onlarõn ișidir? Hayõr, yasalarõn gözden geçirilmesi
dõșõnda komisyonlarõn gerçekleștirmekte olduklarõ çok
görevleri vardõr, ve bunlarõn
arasõnda hükümetin kendi
görevini gerçekleștirip gerçekleștirmediği konusunda
emin olmalarõ önemli bir
yer alõr. Yönetimin gözden
geçirilmesi parlamentonun
kilitsel görevlerinden biridir.
Demek oluyor ki, parlamento komisyonlarõ yetkili
bakanlõklarõn çalõșmalarõnõ
denetlemektedirler. Belirli
konular üzere gerekli bilgi-
leri toplamadan önce yönetimin etkin bir șekilde gözetlenmesinin olanaklõ olup
olmadõğõnõ sorabilir miyiz?
Cevap hayõr olacaktõr –
gözetlemeden önce bize bu
bilgiler gerekecektir. Belirli
bir alanõ anlamadan hükümetin kendi çalõșmalarõnõ
nasõl geliștirebileceği ile ilgili
fikire varmak çok zordur.
Bu nedenle komisyonlar
bilgi toplamak amacõyla sõk
sõk oturumlar düzenlemektedirler. Milletvekilleri, komisyonlarõn incelemekte olduklarõ konular üzerine her
zaman uzman değillerdir.
Tercih sebebi olmasõna
rağmen kendilerinden bu
istenmemekte ne de onlardan böyle bir șey beklenmektedir. Onlar siyasi temsilcilerdir ve siyasi kararlar
almadan önce konu üzerine
bilgi toplamaktadõrlar.
Aslõnda yasalarõn hazõrlanmasõ ve gözden geçirilmesi
dõșõnda komisyonlarõn esas
görevleri nelerdir? Komisyonlar kendi yetki alanlarõna düșen ve onaylanan
bir yasanõn uygulanmasõnõ
ve onun sayesiyle beklenen
neticelerin alõnõp alõnmadõğõnõ inceleyebilirler. İstenen sonucu vermediği
takdirde karșõlașmakta olduğu zorluklar nelerdir, bu
zorluklarõn nedenleri nelerdir ve zorluklar nasõl ortadan kaldõrõlabilir? Komisyonlar, hükümetin kendi
programõnõ
gerçekleștirmekte ilerleme kaydettiğini
de değerlendirebilirler. Komisyonlar, kenttașlarõn ilgi
odağõnda olan birçok konularõ göz önünde bulundurarak komisyon çalõșmalarõnda onlara öncelik
verebilirler. Tüm bunlar ise
parlamento komisyonlarõnõn yasama dõșõ çalõșmalarõnõ olușturmaktadõr.
Bunlar ise komisyonlarõn
inceleme yapmalarõ sonucu
mümkündür.
Sorușturmalar - tahkikatlar aleni
yorumlar için açõk olan
aleni sorușturmalar yoluyla yapõlabilir. Bu aleni
sorușturmalarda Hükümet
temsilcileri, hükümet ve
STÖ yetkilileri, özel uzmanlar ve diğer bireyler belirlenen konular üzerine
görüșlerini
açõklamakla
komiteler önünde açõğa
vurmaktadõrlar. Komitenin
sadece uzmanlarõ değil,
konudan en çok etkilenen
kișileri dinlemesi de hayati
bir önem tașõmaktadõr.
Böylelikle komisyonlar gerekli verileri toplayarak
yazõlõ rapor hazõrlama
durumundalar. Bu rapor iki
ana bölümden olușmaktõr:
olaylara dayanan durumun
açõklanmasõ ve hükümet
tarafõndan alõnmasõ gereken
eylem ile ilgili öneriler.
Raporlar, sorușturma sürecinde șahitler tarafõndan
toplanan olgularõ içermelidir.
diğer organlara yardõmda
bulunacak niteliklere sahip
olmalõdõr.
Kosova’da mevcut olan
durumda, birçok alanda
yasa yetersizliği mevcuttur.
Bundan dolayõ komisyonlarõn aleni sorușturmalardan olușturacaklarõ raporlarda belirleyekleri öneriler, hükümetin belli yasalarõn
tasarlamasõ
için
talimatlarda
bulunmasõ
beklenmektedir.
Ayrõca,
yetkili komisyonlar, istenilen kanun tasarõsõ taslaklarõnõn ne șekilde olacağõ
konusunda hükümete önerilerde bulunabilir. Tavsiyeler–
öneriler, hükümetin kendi
etkinliğini
artõrmasõ
yolunda komisyon tarafõndan önerilecek olan somut eylemleri de içerebilir.
Kosova Meclisi bazõ komisyonlarõ bu yönde çok iyi
çalõșmalar yapmaktadõr.
Komisyonlar belirli konularõn iç yüzünü kavramak
amacõyla değișik yörelere
ziyaretler düzenlemektedir.
Ticaret ve Endüstri Komisyonu KEK ile ilgili raporu
hazõrladõ. Bu komisyon
üyelerinin Kosova’da madenocaklarõnõn durumu ile
ilgili bir rapor üzerine çalõșmakta olduklarõnõ biliyoruz. Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu Sõrbistan’a götürülen sanat eserleri hakkõnda rapor hazõrlamõștõr.
Bu pratik tüm komisyonlarda uygulanmalõdõr.
ASI çerçevesinde olan
örgütler bu aleni sorușturmalarõn örgütlenmesi ve
komisyon raporlarõnõn derlenmesinde yardõmcõ olabilirler.
Sorușturma sonucu, komisyonun yazõlõ bir rapor
hazõrlamasõ önemlidir. Rapor, kamuya açõk ve kolay
ulașõlabilecek ve yasama da
dahil olmak üzere ilerideki
eylemlerin planlaștõrõlmasõ
için Meclise, Hükümete ve
Etkin komisyonlar demek,
güçlü parlamento demektir
– yönetimi etkin bir șekilde
gözetleme olanağõnda olma
ve onu sorumlu tutmaktõr.
Tümümüzün isteği de
budur – hükümetten azami
bir șekilde yararlanmak.
20
ASI newsletter
SPEAK projesinin ilk safhasõ: Meclis Belgelerinin
Menancment Sisteminin kurulmasõ
12 Ağustos tarihinden itibaren, administrasyon uzmanõ s.Roxher Roj’un gelmesiyle “Kosova’da Elektronik Parlamento Arșivlerinin Desteği” (SPEAK)
projesi üzerinde çalõșmalar bașladõ. Sayõn Roy’un temel ödevi Kosova Meclisi için Evrak Menancment sisteminin kurulmasõ olacaktõr. SPEAK
projesinin bu önemli komponenti AYA (EAR) tarafõndan finanse edilecektir ve bu yönde UNDP 199,700 Euro tutarõnda bir bağõșta bulunmuștur.
Krenar Loshi, Program Araștõrmacõsõ Kamu Hizmetler Administrasyonu UNDP Kosova
UN
DP
Arșivlerin İșletme Sisteminin
kurulmasõ (AİS), Kosova
Meclisi’nin belgelerin taraf
tutmayarak ve usulüne uygun bir șekilde ișlem görmesini sağlayacaktõr. AİS,
ilk sõrada Kosova Meclisi’nde
çalõșmalarõn akõntõlõ bir șekilde gerçekleștirilmesi ve
arșivlerin uyumlaștõrõlma-
sõnõ hedeflemektedir. Tüm
evraklar standarlara uygun
olarak hazõrlanacak ve
arșivlerin ișletmesi % 100
elektronik olacaktõr. AİS sayesiyle Meclis evraklarõna
istenilen her zamanda ulașõlabilecek ve kullanõcõlarõn
bu belgelerden optimal bir
șekilde yararlanmalarõ sağlanacaktõr. Bașlangõç safhasõnda, ilerde kullanõlabilecek
Meclis elektronik arșivinin
olușumu da sağlanacaktõr.
sova Meclisi ile ilgili veriler
ve evraklar sürekli olarak
artacağõ için bu imkan çok
faydalõ olacaktõr, çünkü basit
metinlerin araștõrõlmalarõ
çok zor olacaktõr. Kosova
Meclisi personeli, evraklarõ
elektronik bir șekilde koruyarak tekrar onlarõn üzerinde çalõșabilecek ve onlarõ
kâğõt üzerinde basabilecekleri gibi elektronik ortamda
da onlarõ kullanabileceklerdir. Çalõșmalar, Kosova
Bir bütün olarak AİS, Mec- Meclisi Prosedür Kurallarõ’na
lisin karar verme sürecinin göre uyumlu olmalõdõr.
bir parçasõ olan ve gelen AİS’nin bașarõlõ olmasõ için,
evraklarõn konulara göre tüm evraklarõn belirlenip
kayõtlanmasõnõ sağlayacak kategorilere ayrõlmasõ, evrak
bir elektronik sistemini sahipleri, yetkiler, muhafaza
sunacaktõr. Personelin ve etme ve yayõnlanmasõ șekikonularõn kayõtlanmalarõnõn llerinin tanõmlanmasõ son
standar bir yolla yapõlmasõnõ derece önemlidir. Yazõlõ metemin ederek, yazõlõ evrak- tinler, ses ve görüntü
larõn depolanmasõnõ sağla- malzemeleri, onlara kolay
yacaktõr. İAS, Kosova Meclisi bir șekilde ve eksiksiz ulapersonelinin çeșitli araștõr- șõlabilmeyi sağlayan arșiv
malar yapmalarõnõ sağlaya- sistemine göre korunup
caktõr (örneğin, Boolean muhafaza
edilmelidir.
araștõrmasõ, sözlerin ince- Gerekli bilgisayar programlenmesi veya diğer frag- larõnõn dizayn edilmesi
manlarõn araștõrõlmasõ). Ko- zaman alacaktõr. Tüm orjinel
malzemeler aynõ arșivde,
Meclis Kütüphanesi ve Arșiv
Bölümünde kayõtlanõp depolaștõrõlacak. Bu yazõlarõn dõșa
verilebilecek örnekleri de
mevcut olacaktõr.
Dil alanõndaki gerekli verziyonlar göz önünde bulundurularak ve Ulusal Arșiv
ile ișbirliği yapõlarak basõlõ
malzemelerin arșivlenmesi
sistemleri olușturulacaktõr.
Buna benzer bir șekilde
günlük postanõn arșive
koyulmasõ sistemi de kurulacaktõr. Sadece araștõrmacõlar, öğrenciler ve gazeteciler
tarafõndan Meclis’ten aranacak olan evraklar arșiv
sistemi ile kapsanacaktõr.
Bașbakanõn Dairesi tarafõndan geliștirilmiș olan bu
evrak esasõnõn Hükümet
Verilerine ve Yasal Verilere
bağlanõp entegre edilip
edilmeyeceği
konusunda
ilerde tartõșmalar yapõlacaktõr. Devamda, bu evraklar
ve veri esaslarõnca hazõrlancak resmi gazetenin yetkili
editörünün kim olacağõ bu
tartõșmalarda belli olacaktõr.
SPEAK projesi esasõnca personelin eğitim görmesi de
özel önem tașõmaktadõr.
Teknik yönlerinin ayrõntõlõ
bir șekilde açõklanmasõ ve
evraklarõn arșivleme iși ve
süreçlerinin öğrenilmesi yanõ
sõra ișlerin düzenli bir șekilde
cereyan etmesi için teknik
imkan ve prosedülerin kullanõlmasõ için disiplinin sağlanmasõ konusunda personelin eğitim görmesi hedeflenmektedir.
Kosova Meclisi personeli ile
ayrõntõlara kadar her șeyin
ele alõnacağõ toplantõlar sonucu evrak arșivleme sistemi
biçimi belirlenecektir. Bu sayede onlarõn istem ve gereksinimlerinin nazare alõnmasõ
sağlanacaktõr. Sistem daha
ilk safhada iken kullanõlacaktõr, zamanla ise Kosova Meclisi personelinin
günlük çalõșmalarõnda kullanacağõ yararlõ ve nihai bir
sistem halini alacaktõr.
www.ks.undp.org
213
ASI newsletter
ASI Bülteni için söyleși
Kosova Meclisi Prosedür kurallarõna göre, Medya ve Aleni İlișkiler Dairesi kendi programõ çerçevesinde Meclis Bülteninin yayõnlanmasõnõ
planlaștõrmõștõr. İlk sayõ Haziranda yayõnlandõ. Dolayõsõyla Medya ve Aleni İlișkiler Dairesinden Sayõn Sherif Konjufca ile konuștuk.
Söyleșiyi gerçekleștiren: Edmond Efendija, NDI
ASI: Meclis Bülteninin
amacõ nedir?
(șu anda bu bültende üç
gazeteci
çalõșmaktadõr)
bültenin ayda bir kere yayõnlanacak olan gazete ve
kronik olarak Meclis etkinliklerini dile getirecek olan
bir yayõn olmasõ düșünülmüștü. Dairemiz küçüktür ve biz Meclis
etkinliklerinin günlük bilgileriyle uğrașmaktayõz.
Bültenin Parlamento üyelerine, Kosova enstitülerine,
belediye meclislerine adamayõ düșündük ve onun
piyasaya değil hükümet
tarafõndan kullanõlmasõnõ
tasarladõk. İlk sayõ 1000
nüshada yayõnlandõ –
Arnavutça olarak 600
nüsha, Sõrpça olarak 200
nüsha ve Türkçe olarak
200 nüsha.
Sh. Konjufca: Kosova’nõn
en yüksek yasama enstitüsü olarak, kurul toplantõlarõndan, Bașkan ve
Bașkanlõk üyeleri etkinlikleri, parlamento komisyonlarõnõn çalõșmalarõndan
bireysel üyelerin çalõșmalarõna (Parlamento üyelerine) kadar Meclis mekanizmalarõ etkinliklerine
ilișkin yayõnõn yayõnlanmasõ
çok
önemlidir.
Bültenin amacõ, Parlamento üyelerine açõk
olmak, Hükümet için kazançlõ olan özgür düșünce
ve fikirler Meclis kurul
toplantõlarõnda ya da bașka
durumlarda tartõșma konusu olacak olan konularõn
gündeme getirilmesini hedeflemektedir.
ASI: Kosova Meclisi
Bül-teninde neler bulunabilir?
ASI: Bültenin iletișimi
nasõldõr ve nerede buSh. Konjufca: Șimdi ollunabilir? Bu dergi hakduğu gibi gelecekte de
kõnda insanlarõn ne kaMeclis tarafõndan onaydar bilgisi var?
lanan yasa ve evraklar ile
Sh. Konjufca: Gazeteci sa- ilgili tartõșmalarõn olduğu
yõsõ yetersizliği yüzünden gibi, Meclis komisyonlarõ
etkinlikleri, Kosova Bașkanõnõn yorumlarõ, Bașbakan
ve diğer hükümet bakanlarõnõn yorumlarõ, Kosova
uluslararasõ topluluk temsilcilerinin yorumlarõnõ ve
Meclis oturumlarõnda konușmak için cağrõlan uzmanlarõn ifadelerini bulabilirsiniz.
ASI: Bir yõldan sonra
Bülten nasõl olacaktõr?
Sh. Konjufca: Yayõn dairesi
personelini yavaș yavaș
geliștirmeyi ve profesiyonleștirmeyi planlaștõrõyoruz. Bundan bașka
Kosova Meclisi bültenin
dinamik, ilginç ve geniș
bir okuyucu çevresi için
çekici olan haftalõk dergiye
dönüștürülmesini planlaștõrõyoruz. Bu nedenle tüm
Avrupa’da yayõnlanmakta
olan dergilere baktõk. İlgili
partilerin desteğiyle İngilizce olmak üzere diğer
dünya dilleri üzere de
yayõnlanmasõna bakõlarak
Bültenin her yönde geliștirilmesi yönünde çalõșmalar yapõlacaktõr.
22
ASI newsletter
MECLİSE SUNULAN DESTEK ETKİNLİKLERİ
Geri Dönme Koalisyonu
ve Diğer Topluluklar
gruplarõna İnsan Haklarõ konulu eğitim düzenlendi
14 Temmuz 2003,tarihinde
Kosova Sõrp parlamento
grubu Geri Donüș Koalisyonu (KP) üyeleri, BM İnsan Haklarõ Yüksek Komisyoncusu (UNHCHER) Dairesi ișbirliğiyle AGİT Demokratikleșme Bölümü tarafõndan örgütlenen insan
haklarõnõn korunmasõna
değin eğitim toplantõsõna
katõldõlar. Meclis üyelerine
kilitsel insan haklarõ ilkeleri
hakkõnda özetli bir giriș
yapõlarak kendi parlamento
çalõșmalarõnda insan haklarõ ilkelerine dayanan
startejiyi nasõl formule etmeleri gerektiğiyle ilgili
tavsiyeler verildi. Diğer
Topluluklar parlamenterleri
Grubuna 16 Temmuz 2003
tarihinde bu konulu oturum düzenlendi. Tartõșmalarõn ana konusunu
azõnlõk dillerinin kullanõlmasõ, eğitim haklarõ ve
Arnavut ile Sõrp olmayan
Meclis üyelerinin Kosova
merkezi medyasõna erișmeleri olușturmaktaydõ.
Rom, Hașkali ve Mõsõrlõ
Topluluğu Kosova Meclisi ziyaretini destekledi
26 Haziran tarihinde,
Meclis Sekreterliği ve AGİT,
Rom, Hașkali ve Mõsõrlõ
temsilcilerden olușan grubun Kosova Meclisi ziyaretini örgütledi. Bu topluluk üyeleri ilk defa olarak
Meclisi ziyaret edip Meclis
binasõnõ gezme, Meclisin
yönetim kurulu toplantõsõnõ izleme ve prosedürlerle
tanõșma
olanağõndaydõ.
Eğitim konularõ ile ilgili
tartõșmalar bu topluluğun
haklarõnõ savunanlarõn özel
çõkarõnõ olușturmaktaydõ.
Avrupa Yeniden Yapõlanma Ajansõ–EAR’in, Meclise teklifi
Avrupa Yeniden Yapõlanma
Ajansõ, Kosova Meclisine
destek programõnõ bașlatmõș bulunmaktadõr. Programõn gerçekleștirilmesi ile
ilgili teklif Fransa, Almanya
ve Belçika Parlamentolarõ
tarafõndan kurulan Konsortium tarafõndan ödül almõștõr. Kõsacasõ Avrupa Yapõlanma Acentesi programõ
șunlarõ planlamaktadõr:
Meclis Üyeleri profesyonel
kapasiteleri ve teknik becerilerinin güçlendirilmesi,
Meclis Kanuni Ünitesinin
ve Meclis personelinin güçlendirilmesi;
Yasamanõn Avrupa standardlarõ ve acquis communautaire ile uyumlaștõrõlmasõna özel önem verilerek
Meclisin yönetim kurulu
ve komitelerine yardõmõn
sunulmasõ;
Bu alana katõlan tüm aktörler ile ișbirliği yapõlarak
Meclis Prosedür süreçleri
gelișmesinin
desteklenmesi;
Meclisin dil hizmetlerine
desteğin sunulmasõ.
Bu projeler, destek sunan
parlamentolarõn yasal ve
prosedürel konularõyla ilgilenmekte olan uzmanlarõn
yardõmõyla eyleme koyulacaktõr. Bu çalõșma administrasyon ve kapasite yapõlanmasõna odaklașarak,
yerel uzmanlarõn da katkõda bulunmalarõ istenecektir. AYYA-EAR ve Consortium, Meclisi Destek Girișimi çerçevesi içerisinde
Meclisin bağõșta bulunanlarõyla ișbirliğinde bulunmaktadõr.
Friedrich Ebert Stiftung
İç Programõ
İç Program Komitelerde çalõșmak isteyen ve yasamanõn yeniden gözden geçirilmesine yardõm etmek isteyen öğrencilerin bu ișlere
katõlmalarõnõ hedeflemektedir. FES, SOROS Vakfõ ve
Priștine Üniversitesi tarafõndan örgütlenen bu altõ
haftalõk program Eylül
ayõnda bașlayarak Kasõm
2003’te sona erecektir.
Priștine Üniversitesi Siyasal
Bilimler Bölümü Mecliste
yasal uzmanlõğa sahip
olanlar sayõsõnõn yetersizliğini
ve bundan hem
Meclisin hemde öğrencilerin
yararlanacaklarõnõ göz önünde bulundurarak bu
programõ bașlattõ. Öğrenciler arasõndan seçilecek
olan bașarõlõ adaylara
görevlerini üstlenmeden
önce Kosova Meclisi çalõșma
kurallarõ hakkõnda özetli
bilgi verilecektir.
Friedrich Ebert Stiftung,
Bosna Hersek ziyareti
tertipliyor
Kosova Meclisinin Çalõșma,
Sosyal Güvenlik, Aleni
Hizmetler Çevre ve Sağlõk
Komison üyeleri için yöresel değiș tokuș programõ
çerçevesinde sürdürdüğü
bașarõsõ kapsamõnda FES,
2003 yõlõ Ekim ayõnõn
bașlangõcõnda Parlamento
üyelerine Bosna Herseg ziyaretini örgütlemektedir.
Friedrich Ebert Stiftung
ve Aleni Konușma hakkõnda ANTTARC Eğitim
düzenlenecek
Kosova Meclisi üyelerine
ANTTARC tarafõndan idare
edilen ve medya ile aleni
ilișkiler ve irtibatlar ile ilgili
FES eğitim programõ 4
Temmuz 2003 tarihinde
Priștine’de düzenlendi. Bu
oturumun hedefi, parlamento üyelerinin medya
ile bașa çõkmalarõ ve genel
olarak onlarõn etkili irtibat
araçlarõ, teknikleri ve aleni
konușma bilgileri ve becerilerinin ve kapasitelerini
geliștirmeleridir. Eğitim süresince en çok önem verilen
alanlarõ, aleni ilișkiler, enstitüler için irtibat araçlarõ,
irtibat taktikleri, medya ile
nasõl hareket etme gereğine
değin rehber ve canlõ bir
söyleși nasõl yapõlõr ile ilgili
öğütlerden olușmaktaydõ.
233
ASI newsletter
HÜKÜMET VE MECLİSİN YASAMA PROGRAMI
1 AĞUSTOS 2003’e KADAR( birinci görüșmeden beri)
Amaç Bildirisi
Kosova Meclisi’ni desteklemeyi amaclayan demokratiklestirme programlarinin koordinatoru olan
Meclis Destek Girișimi (MDG), Kosova Meclisi’ni,
mümkün olan en kõsa zamanda, hukukun üstünlüğü
ilkesine bagli, tüm topluluk ve vatandașlarõn eșitliğine
saygõli, istikrarli, ișlevsel ve üretken bir yasama organi
haline gelebilmesi için, beceril geliștirme yoluyla
destekleyerek güçlendirmek ve profesiyonelleștirmek
icin caba gostermektedir.
MDG uyeleri, bu amac doğrultusunda, kaynaklarõ
ortak bir hazinede bir araya getirmek icin calisacaklardir. MDG’nin cabalari, demokratik yontem kurallarinin bilgisine dayali ve bu kurallara saygili bir
demokratik siyasi kultur, saydamlik ve kamuya karsi
sorumluluk, bir yasama gundeminin gelistirilmesi
ve uygulanmasi, Yurutme’nin denetimi ve Meclis’in
cok-dilliligine saygi gibi konulara odaklanacaktir.
Asagida adlari yazili kuruluslarin koordinatoru
olarak MDG, konferanslar ve eğitim amaçlõ seminerler duzenleyerek, Komiteler ile eğitim programlari
düzenleyerek, yasama surecine iliskin teknik danismanlik hizmeti sunarak, Bașkanlõk Divani, Komite
Bașkanlarõ ve Meclis üyelerine tavsiyelerde bulunarak, cesitli ulkeler ve onlarin meclislerine mesleki
ziyaretler düzenleyerek, yasama personeli ve Meclisin
tercüman kadrosu için eğitim programlarõ düzenleyerek altyapõ desteği sunmaktadõr. Danõșman ve
müșavirlerin Meclis ve komitelere yönelik çalõșmalarõ
da MDG-koordinasyonunun bir parçasõdõr.
MDG’ nde rol alan kurulușlar:
Friedrich Ebert Vakfi (FEV), Friedrich Naumann Vakfi
(FNV), Konrad Adenauer Vakfi, Doğu -Batõ Parlamento
Pratiği Projesi (Danimarka), Avrupa Yeniden Yapõlanma
Ajansi (EAR), ABD Uluslararasõ Kalkõnma Ajansi
(USAID) Ulusal Demokrasi Enstitüsü ișbirliğiyle (NDI),
Birleșmiș Milletler Kalkinma Programõ (UNDP) ile Parlamentolar-arasi Birlik (IPU), AGİT Demokratikleștirme
Bölümü, Bașbakanlõk’in etkin desteğiyle birlikte Meclis
Sekreterliği, UNMIK’in IV kolu (AB) Avusturya, Belçika,
Almanya, Italya, Danimarka, İsviçre, Birleșik Krallõk ve
Amerika Birleșik Devletlerinin Priștine’deki temsilcilikleri.
Pictures in this Newsletter:
OSCE: pg. 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, Rondorf: pg. 3
ASI
Newsletter
Belgrad caddesi 32, 38000 Priștine
Tel. (+381-38) 500 162, Fax: (+381-38) 500 188
irtibat adresi: f r a n k l i n . d e - v r i e z e @ o m i k . o r g
Bültene katkõda bulunan kișiler tarafõndan ifade edilen görüșler kișilerin kendilerine aittir ve doğrudan
Meclis, AGİT Kosova Misyonu veya MDG partner kurulușl-arõnõn görüșlerini temsil etmez.

Benzer belgeler

Etkili bir çevre idaresi, iktidarın parlamento tarafından sıkı bir

Etkili bir çevre idaresi, iktidarın parlamento tarafından sıkı bir konuyla ilgili bilgileri aldõktan hemen sonra insanlarõ bu konuda aydõnlatmaya çalõșacağõm. Gördüğünüz gibi insanlarla sürekli bir irtibat içindeyim. İvana: 1999 yõlõna kadar Ferizovik’te yașadõm. ...

Detaylı

Madeleine Albright Değerlendirme zamanı

Madeleine Albright Değerlendirme zamanı ASI Bülteninin bu sayısı Kosova’da son gelişmeler ile ilgili bilgileri olduğu gibi Kosova demokratik enstitülerindeki gelişmeleri ve Meclis’teki özel destek etkinliklerini kapsamaktadır. Haziran ay...

Detaylı