yap› 295 Haziran 2006

Transkript

yap› 295 Haziran 2006
295icindekilerweb6.0
yap›
5/31/06
2:31 PM
Page 1
295 Haziran 2006
Görüfl-Tart›flma
8
• AKM Alanlar› üzerinde oynanan
tehlikeli oyunlar..
• Mimarl›k neden hedef tahtas› oluyor?
• Daha iyi yaflamay› istemek..
Haberler
10
• Dan›fltay Olimpos karar›n› durdurdu
• Gökkafes ile ilgili hukuk süreci sürüyor
• Kyoto protokolünde Türkiye’nin
çekincesi para
• Dubai Towers için yeni imar plan›
• Göcek’te turizm katliam›
• Haliç’te köprüler Disneyland’›
kuruluyor
• Yeni rant oda¤› Tarlabafl› oluyor
• Türkler küçük ev sevmiyor
• Beyo¤lu’nda “yerli mal›” granit
kaplama
• ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› aç›kland›
• “Topraktan Sonsuzlu¤a Çatalhöyük”
• Haydarpafla bilmecesi sürüyor
• Brüksel’de ‹stanbul sergisi:
“Kentin Kalbindeki Surlar”
• Galataport için bir senaryo önerisi:
“Project MUTEN Istanbul”
Garanti Galeri’de...
• Sergi: “Dersaadet ve Üç ‹stanbul”
• Bursa Kent Müzesi Avrupa üçüncüsü
• Yar›flmalar..
• Uluslararas› Yap› 2006 ‹stanbul
Fuar›’nda rekor ziyaretçi
• Türkiye Prefabrik Birli¤i’nde
yeni yönetim
• Harunyüksel 60. y›l›n› kutluyor
• Haz›r Beton Birli¤i uyard›:
“Çimento s›k›nt›s› krize neden olabilir”
Büyüteç
• Sinasos’da bir cami iki minare..
20
Bas›ndan
22
• Beton kirlenmesi
• Medeni vahflet
• Vapurlar, Haydarpafla ve ‹stanbul’un
ulafl›m›
• Yine o avukat...
Bir Konu
24
• “Üç ‹stanbul Projesi” üzerine görüfller..
Enis Kortan
Türk Karikatürü
• Sedat Simavi
26
Ürünler
28
• Say›sal Grafik’ten AutoCAD 2007
• Ege Seramik’ten Sofia ve Playful serisi
• E.C.A.’dan Yo¤uflmal› Kombiler
• DuPont’tan Tyvek Enercor
• Sukar’dan susuz çal›flan sifon
• Kalecolor’dan Kalia, Protekta ve
Protekta Therm
• Vendo’dan Marta koltuk
• Dizayn Grup’tan Dizayn Oksi-Plus
kombi borusu
Sanat
30
• Rodin Sak›p Sabanc› Müzesi’nde
• “Profiller, Fransa’da Sanatsal Yarat›n›n
Son 15 Y›l›”
• “Arad›¤›n›z Kifliye fiu An Ulafl›lam›yor”
• “Mahrum ve Bofl: Akropolden
Manzara”
• Galeri Biny›l’da “Miyoplar ‹çin”
• “1800’lerden Günümüze Zaman›n
Belle¤i”
• 4. Uluslararas› Ö¤renci Trienali
• Kasa Galeri’de “Mercek-mercimek:
G/iz”
• “Check in Europe” Ça¤dafl Sanatta
Kimlik Yans›malar›
• “Konserve Kutusundaki ‹stanbul”
Yay›nlar
32
• Censoring Culture
Contemporary Threats to Free
Expression
• Çözümlü Problemlerle
Tünel/Galerilerin Sismik Analizi
• Türkiye’de Konut Sektörü ve T.C.
Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daresi’nin
(TOK‹) Konut Üretimindeki Yeri
• Topraktan Sonsuzlu¤a Çatalhöyük
295icindekilerweb6.0
yap›
5/31/06
2:31 PM
Page 2
295 Haziran 2006
Konut Politikalar› /
Sorunlar-Öneriler
36
Do¤an Hasol
Acaba, konut sorununu çözelim derken,
Avrupa’n›n bir süreden beri y›kmakta
oldu¤u türden yap›larla m› dolduruyoruz
çevremizi?
Kentin Çat›lar› ve Kültürü
39
Do¤an Kuban - Bar›fl Onay
‹stanbul sokaklar›ndaki çat› kat› ve çat›
çirkinli¤inin kayna¤› kamu ve halkt›r.
Düzensizli¤i yaratan projeler belediyeler
taraf›ndan onaylan›r ya da kaçak yap›lan
çat› katlar› ç›kar›lan yasalarla “kabul
edilebilir” statüsüne geçerse bu kamu
yönetiminin göz yumdu¤u bir bozulma
olur.
fiehircilikte Esen F›rt›na ve
Roller Üzerine..
42
YAPI Dergisi, son dönemde mimarl›k ve
flehircilik gündemini meflgul eden
konulara dikkat çekmek amac›yla, mimar
Polat Sökmen, mimar Kadri Atabafl,
mimar Korhan Gümüfl ve mimar Haydar
Karabey’i bir yuvarlak masa
toplant›s›nda biraraya getirdi...
Avrupa Kültür Baflkenti
‹stanbul’u Nas›l Bir S›nav
Bekliyor?
48
Derya Nüket Özer
Geçmifl y›llar›n Avrupa Kültür
Baflkentleri’nin, etkisi o y›lla s›n›rl›
kalmayan programlar çerçevesinde
vurgulad›¤› en önemli noktalardan biri
olan kültüre iliflkin altyap›n›n yarat›lmas›
‹stanbul’u bekleyen en önemli ifllerden
biri hiç kuflkusuz.
Lara Kervansaray Oteli ve
Kongre Merkezi
52
Mimari Tasar›m: Emre Arolat,
fiaziment Arolat,
Neflet Arolat
Turizm tüketimi ad›na imitasyonlar infla
etmek yerine, oluflturulan bu¤ulu
ortam›n, kullan›c›y› k›s›tl› bir süre için
al›flt›¤› yerin d›fl›na ç›karmas› öngörüldü.
Richmond Hotel Sapanca
59
Mimari Tasar›m ve Denetim: Ali Çiçek 2 Design Ltd.
Otelde afl›r›ya kaçmayan, dingin, yal›n
bir üslup benimsendi. Su ö¤esi kararl›,
tutarl› ve abart›s›z biçimde yaflam
alan›n›n içine çekildi. Girifl holüne bile
yans›yan su damlac›klar›n›n ›fl›k oyunlar›
ile insan› resepsiyona sürüklemesine
dek..
Vestel Ankara Showroom
The Marmara Antalya Oteli 64
Nuri Serteser - Mustafa Özgünler
Tasar›m sürecinin içerisinde yer alan
bina yang›n güvenli¤i tasar›m› süreci de
do¤rudan mimar›n sorumlulu¤u
alt›ndad›r. Bu nedenle, mimar›n hem
konu hakk›nda bilgi sahibi olmas›, hem
de do¤ru stratejiyi belirleyerek
uygulamas› gerekmektedir.
Mimari Tasar›m: Ertur Yener, Erdo¤an
Elmas, Zafer Gülçur
‹flverenin yal›n, ayr›nt›lar› ekonomik,
orta gelir grubu turiste hizmet edecek
bir tesisin planlanmas› iste¤iyle birlikte,
arsa ve imar koflullar› da göz önünde
bulundurularak tasar›m üstüne uzun
boylu tart›flmalar yaflanm›flt›r.
Mimarl›¤›n Babil Kulesi
Hotel Puerta América
Madrid, ‹spanya
68
Derleyen: Burçin Y›lmaz
Tasar›m aç›s›ndan dünyada bir ilk olma
özelli¤i tafl›yan Hotel Puerta América
için 30 farkl› ülkeden 19 mimar ve
tasar›mc› bir araya getirilmifl. Böylece
Otel, farkl› kültürlerin ve mimari bak›fl
aç›lar›n›n bir arada yer ald›¤› bir yap›ya
dönüflmüfl.
Çengelköy ‹spirto Fabrikas›’n›n
Turizm Tesisine Dönüflümü
Sumahan Otel
77
Mimari Tasar›m: M&N Butler Mimarlar
Ltd. fiti.
Sumahan ‹stanbul’a ve Türkiye’ye ait bir
otel; o nedenle mekânlarda Türk
kültüründen ö¤eler kulland›k, fakat bu
ö¤eleri modern bir tutumla yorumlad›k.
‹ki Kiflilik Cennet
Botshol’da Konut, Hollanda 83
Mimari Tasar›m: NIO Arch›tecten
Yap› görsel olarak d›flar›dan kesinlikle
alg›lanam›yor; bahçenin tam ortas›nda
kal›yor. Bu da bölgenin beklenmedik
sürprizli atmosferini pekifltiriyor.
87
Mimari Tasar›m: Arif Özden
Buradaki amaç, Vestel ma¤azalar›n›n
içerisinde elektronik ürünlerin test
edilece¤i, insan› içine çeken, ürünlerle
birebir temas edebilece¤imiz, dinamik
ve teknolojinin hissedildi¤i bir mekân
yaratmakt›.
Yang›n Güvenli¤i ve
Mimari Tasar›m Etkileflimi
Mobilya Tasar›m›na
Genç Yaklafl›mlar
90
94
Haz›rlayan: Burçin Y›lmaz
Türk endüstri tasar›m›n›n son
dönemdeki dikkat çeken
temsilcilerinden B&T Design; masa,
sandalye ve koltuk konusunda zengin
çeflitleri ve kendine özgü çizgisiyle öne
ç›k›yor.
Bir Ustan›n 45 Y›ll›k Birikimi
Süleyman Saim Tekcan
97
Semra Germaner
Rastlant› Tekcan’›n uygulamalar›nda
önemli yer tutar. Ancak bütün yap›t›n›n
rastlant› üzerine temellenmedi¤i
kesindir. Burada rastlant› kurgulanm›fl
altyap› üzerine gelen nüanslardan
ibarettir.

Benzer belgeler

yap› 278 Ocak 2005

yap› 278 Ocak 2005 Garanti Galeri’de... • Sergi: “Dersaadet ve Üç ‹stanbul” • Bursa Kent Müzesi Avrupa üçüncüsü • Yar›flmalar.. • Uluslararas› Yap› 2006 ‹stanbul Fuar›’nda rekor ziyaretçi • Türkiye Prefabrik Birli¤i’...

Detaylı

yap› 296 Temmuz 2006

yap› 296 Temmuz 2006 Mimari Tasar›m: Abdi Güzer Yap›n›n tasar›m›nda “yer” ve “yön” verileri do¤rudan bir girdi oluflturmufl. Bu tasar›m özelinde yap›n›n içinde bar›nd›raca¤› araflt›rmalar›n da önemli bir bölümünü olufltura...

Detaylı