Untitled

Transkript

Untitled
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
TAKDĠM (Borsa Yönetim Kurulu BaĢkanı)
Sayfa
1. Borsamız Organları, Personeli, Tesisleri ve Gayrimenkulleri ile GerçekleĢtirdiği Faaliyetler
1.1-Borsamız Organları Tesisleri ve Gayri Menkulleri.
A. Meslek komiteleri ................................................ ............................................
B. Meclis üyeleri ...................................................................................................
C. Yönetim kurulu üyeleri .....................................................................................
D. Birlik genel kurul delegeleri .............................................................................
E. Borsa personeli ................................................................................................
F. Borsa tesis ve gayrimenkulleri ..........................................................................
2
3
4
5
6
9
1.2-Borsamızın GerçekleĢtirdiği Faaliyetler.................................................................
A-Genel Değerlendirme .......................................................................................
B-Hayvancılık Kongresi ........................................................................................
C-TSE. Belgesi .....................................................................................................
D-Organize Hayvancılık Bölgeleri .........................................................................
E-Erzurum Ekonomisi ile Ġlgili GörüĢlerimiz ..........................................................
F-Ġnternet Web Sitemiz .........................................................................................
11
11
27
29
29
31
34
2. 1996 - 2000 Dönemine Ait Borsamız Ġstatistikleri.
A. 1996 - 2000 Dönemine ait iĢlem hacmi .............................................................
B. 1996 - 2000 Dönemine ait iĢlem kıymeti ...........................................................
C. 1996 - 2000 Dönemine ait fiyatlar .....................................................................
36
39
41
3. 2000 Yılına Ait iĢlem Hacmi, ĠĢlem kıymeti, Fiyatlar.
A. 2000 Yılı aylar itibariyle iĢlem hacmi ...............................................................
B. 2000 Yılı aylar itibariyle iĢlem kıymeti .............................................................
C. 2000 Yılı aylar itibariyle fiyatlar .......................................................................
D. 2000 Yılı aylar itibariyle ihracı yapılan ürünler .................................................
45
50
52
57
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
21. Yüzyıla girmekte olduğumuz Ģu günlerde ekonominin seyrini ortaya koyan gösterge
kaynaklarından biride Ticaret Borsaları' dır. Bu bağlamda faaliyet raporumuzun amacı, ne yaptık, ne
yapıyoruz ve ne yapmamız gerekli sorusundan yola çıkarak, borsamızın faaliyetlerini tanıtmak ve geçmiĢ
yıllarla bu yıla ait rakamsal bilgileri ve karĢılaĢtırmalı istatistik verileri siz ilgililere duyurmaktır.
Ayrıca raporda sunduğumuz istatistiki bilgilerin araĢtırmacılara ıĢık tutacağını ummaktayız. Bu
beklenti içerisinde faaliyet raporumuz kamuyu aydınlatma ilkesi doğrultusunda yönetimimizce
hazırlatılmıĢtır.
Faaliyet raporu üç ana bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm, Borsamızı tanıtıcı bilgileri ve 2000
yılında gerçekleĢtirdiğimiz faaliyetleri içermektedir. Bu faaliyetlerimize bu dönem yeni bir katkıda
bulunarak yaptığımız araĢtırmaların sonucu olarak Türkiye’ nin genel ekonomisi ile ilgili tablo ve
görüĢlerimizi de faaliyetlerimizin birinci bölümünün içine aldık. Ġkinci bölümde 1996-2000 dönemi yıllara ait
istatistiki bilgiler tablolar halinde verilmiĢtir. Bu istatistikler yıllık olarak borsamız kotasyonuna dahil
malların iĢlem hacmi, mal gruplandırılmasına göre iĢlem kıymeti, mal bazında ortalama fiyatlar ve gelir
giderler Ģeklinde takdim edilmiĢtir.
Üçüncü bölümde ise ikinci bölümdeki sistem çerçevesinde 2000 yılına ait, yıllık toplam ve aylık
ortalamalar Ģeklinde sunulmuĢtur.
Faaliyet raporunun asli fonksiyonlarını yerine getirmesinde faydalı olmasını temenni eder,
hazırlanmasında hizmeti geçen borsamız personeline teĢekkür ederim.
31 Aralık 2000
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Ġ. Hakkı HINISLIOĞLU
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
Anayasamızın 135 inci maddesi gereğince Oda ve Borsalarımızın kendi üyeleri tarafından, kanunda
gösterilen usullere göre, yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen organlar eliyle yönetildiği 5590 sayılı
kanunun 14 - 16 - 40 ve 42 inci maddeleri gereğince de meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimleri 4
yılda bir, yönetim kurulu seçimleri de 2 yılda bir yapılmaktadır.
A - MESLEK KOMĠTELERĠ
Borsamızın Ģuanda toplam 581 kayıtlı üyesi mevcut olup, bu üyeler 10 ayrı meslek komitesinde
toplanmıĢ bulunmaktadır. Meslek komitelerinin adları aĢağıda belirtilmiĢtir.
1 - Hububat mamulleri
2 - Bakliyat mamulleri
3 - Hayvan mahsulleri (Yağ, Peynir, Lor-Çökelek)
4 - Tekstil ham maddeleri ve deri
5 - Canlı hayvan tacirleri ve besiciler
6 - Canlı hayvan celepçileri
7 - Kasaplar (Pastırma, Kavurma, ve Sucuk imalatçıları)
8 - Margarin, tavuk, Ģeker pancarı alıcı, satıcı ve üreticileri
9 - Soğan ve patates
10 - Hububat
Yukarıda belirtilen her meslek komitesinin beĢ temsilci üyesi bulunmakta ve bu temsilcilerden 2 üye
Borsa meclisine seçilmektedir.
B - MECLĠS ÜYELERĠ
06.10.1999 tarihinde yapılan meclis üyeliği seçimleri neticesinde toplam 20 kiĢiden oluĢan meclis
üyelerinin isimleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
İbrahim TURAN
Meclis Başkan Vekili
İ. Hakkı HINISLIOĞLU
Meclis Üyesi
Hüsam BÜYÜDÜ
Meclis Üyesi
Kemal ARAS
Meclis Üyesi
Naci ÜNLÜ
Meclis Üyesi
Kıyasettin YÜKSEL
Meclis Başkanı
Ekrem LALOĞLU
Meclis Üyesi
Zihni DURAK
Meclis Üyesi
Talip ALTUNKAYNAK M. Nuri HINISLIOĞLU Behsat AKTAŞ
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Selman ÇİZMELİOĞLU
Meclis Başkan Vekili
Ahmet ÇİNİK
Meclis Üyesi
İzzettin ÜLGÜ
Meclis Üyesi
Gürbüz ÖZTÜRK
Meclis Üyesi
Nuri BİNGÖL Burhanettin DABANCA Talat PÜRÇEK Mehmet CANDAN A.Mustafa YÜKSEL
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
C - YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ
09.10.1999 Tarihinde yapılan yönetim kurulu üyeleri seçimleri neticesinde toplam 7 kiĢiden oluĢan
yönetim kurulu üyelerinin isimleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
İ. Hakkı HINISLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal ARAS
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ekrem LALOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet ÇİNİK
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsam BÜYÜDÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
Zihni DURAK
Yönetim Kurulu Üyesi
Naci ÜNLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
D - BĠRLĠK GENEL KURUL DELEGELERĠ
İ. Hakkı HINISLIOĞLU
Temsilci Delege
Kıyasettin YÜKSEL
Birlik Genel Kurul Delegesi
Talat PÜRÇEK
Birlik Genel Kurul Delegesi
M.Nuri HINISLIOĞLU
Hüsam BÜYÜDÜ
Birlik Genel Kurul Delegesi Birlik Genel Kurul Delegesi
Ahmet ÇİNİK
Birlik Genel Kurul Delegesi
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
E - BORSAMIZ PERSONELLERĠ
Borsamızda çalıĢan toplam personel sayısı 39 kiĢi olup, isimleri ve görevleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
Fikret ÇATAR
Handan ÖZTÜRK ER
Sait BELTAN
Ensar KORUCUK
Genel Sekreter Vekili Genel Sekreter Yrd. Muamelat İş.Şb.Müd. Muhasebe Müdürü
Halit ARICI
Tescil İş.Şb.Müd.
M. Naci BAKIRCI
Canlı Hay.İş.Şb.Müd.
Tolga KUZEY
Muhasebe Memuru
Adnan ÇALIŞ
Tescil Memuru
Remzi KAYA
Tescil Memuru
İbrahim ÇÜLÜK
Tescil Memuru
Zeki ULAŞ
Veznedar
Mürsel CİNGÖZ
Muhasebe Memuru
Rıfkı KARAKUŞ
Mücahit VELİOĞULLARI
Tescil Memuru
Tescil Memuru
A. Kadri KILIÇ
Tescil Memuru
Burhanettin BAKIR
Tescil Memuru
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
Turgut EŞSİZ
Tartı Memuru
Ayla ULAŞ
Tel.Sekreteri
Süleyman ÜLGÜ
Şoför
A. Kadir UÇAR
Bekçi
Hulusi AYDINLI
Tartı Memuru
Efendi AYCAN
Tartı Memuru
Ahmet YETİŞKİN
Murat GÜNEŞ
Odacı
Odacı
Orhan DANŞIK
Şoför
Mükremin BURAK
Aşçı
Osman ERVERDİ
Bekçi
Temel OCAK
Danışman
Osman AYDOĞAN
Odacı
Ahmet AYDIN
Bekçi
F. KARAÇELİKLER Aynur BABAGİL
Koruma
Gıda Mühendisi
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
Kübra Özlem YANLIÇ
Ali POLAT
Gıda Mühendisi
Muv.Aday Memur
Fuat AYDEMİR
Muv.Aday.Memur
Tugay YAŞARBAŞ
Muv.Aday Memur
Ü.Gülsüm UĞUR
Muv.Aday Memur
Prof.Dr. Reşat KARCIOĞLU Av. Tamer KULAÇOĞLU
Ekonomik Danışman
Hukuk Müşaviri
Borsamız Ekonomik DanıĢmanı Prof. Dr. ReĢat KARCIOĞLU, Hukuk MüĢaviri Av. Tamer
KULAÇOĞLU ve Veznedar Zeki ULAġ sözleĢmeli çalıĢmaktadırlar.
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
F - BORSAMIZIN TESĠS VE GAYRĠMENKULLERĠ
Borsamız 1.000 m² üzerine yapılmıĢ bir borsa binasına sahiptir. Borsa binamızın zemin katındaki
19 dükkan kiraya verilmiĢ ve birinci kat ise borsa idari binası olarak kullanılmaktadır.
Borsamız Merkez Binası
Ön Cephe Perspektif GörünüĢ Fotoğrafı
Borsamız Merkez Binası
Zemin katta bulunan B/5 ve B/7 nolu dükkanlar tadilat yaptırılarak laboratuar haline getirilmiĢ
Gıda, Yem tahlil ve analiz makinaları son teknoloji cihazları ile donatılmıĢtır. Laboratuarlar 1999 yılının
baĢından itibaren faaliyete geçmiĢtir. Bölgemizin tek geniĢ kapsamlı laboratuarına ilimiz üreticisi,
sanayicisi, tüccarı ve ihracatçısı kavuĢmuĢ olacaktır. Bölgemizde böyle bir laboratuarın olması, en basit
bir patates tahlili için, bölgemiz ihracatçıları batıya gidip analiz yaptırma durumundan kurtarılmıĢtır.
Laboratuarda idame ettirilmek üzere 3 gıda mühendisi borsamız kadrosuna dahil ettirilmiĢ ve
yardımcı hizmetlerine de 1 personel atanmıĢtır.
Laboratuar Ġç görünüĢü
Borsamız Laboratuarı
Borsa binamızın karĢısında, mülkiyeti borsamıza ait zemin kattan oluĢan 14 dükkan, toplam (600
m²) kiraya verilmiĢtir. Bu binamızın bitiĢiğinde borsamıza ait olan 80 ton kapasiteli elektronik kantar
hizmet vermektedir. Kantar bitiĢiğinde bulunan 2 adet dükkan da kiraya verilmiĢtir.
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
Borsamızın üyelerine sunmuĢ olduğu tartı hizmetlerine bir yenisini de sebze hali yanında
arsası Erzurum BüyükĢehir Belediyesinden kiralanarak 80 ton kapasiteli elektronik kantar (Bilgisayar
Donanımlı) ve kantar binası yaptırılarak hizmete sunulmuĢtur.
Borsamız Sebze Hali Kantar Binası
Et ve Balık Kurumu (Kombina) yanındaki borsamıza satıĢ vaadi senediyle verilen ancak bu güne
kadar tapusu verilmeyen hayvan pazarı mevcut olup, 15 tonluk elektronik kantar hizmet vermektedir. 240
m² ahır ve 100 m², 30 m² lik yazıhane borsamıza ait olup, kiraya verilmiĢtir. Derçem Ltd. ġti. ne 300 m²
lik arsa yap-iĢlet-devret modeliyle kiraya verilmiĢtir.
Ayrıca mülkiyeti Tarım Ġl Müdürlüğüne ait olan yukarı hayvan pazarında da 15 tonluk
elektronik kantarımız da yeni binasında hizmet vermektedir.
Ilıcada 80 tonluk son teknoloji ile donatılmıĢ (Bilgisayar donanımlı) 1 adet tartı kantarı yapılmıĢtır.
Borsamızın 1 adet Safrane makam aracı, 1 adet Kartal aracı ve 1 adet M23 Ġveco marka midi
otobüs aracı bulunmaktadır. 1 adet fotokopi makinası ve 2 adet IBM marka bilgisayar makinası 1 adet te
Casper marka bilgisayar, 2 adet yazıcımız mevcuttur. Bunlara ilaveten bilgisayarlarımıza 1 adet modem
alınmak sureti ile Odalar Birliğinde bulunan bilgi hizmetleri servisine direk bağlantı konulmuĢtur. Ayrıca
internet bilgi ağına direk bağlantı sağlanmıĢtır. 1998 yılı içerisinde 1 adet IBM Netfinity 3000 marka
pentium II MMX 350 mhz, 64 MB Ram ,4.5 GB Hardisk özelliklerine sahip Server, 2 adet IBM marka
pentium MMX 233 mhz, 16 MB Ram, 2.5 GB Hardisk kapasiteli bilgisayar, 1 adet Hewlett Packard Office
jet pro 1150C scanner ve fotokopi özellikli yazıcı, 1 adet 12 kanal giriĢli amplifikatör,4 adet 80 watt'lık
ahĢap ses kabini, 9 adet sehbalı konuĢma mikrofonu, 1 adet telsiz mikrofon, 1 adet 2 kanal giriĢli
amplifikatör, 3 adet hava-tazyikli hoparlör, 1 adet anonstipi mikrofon, 1 adet panasonic m3500 kamera, 1
adet tv monitör' den müteĢekkil ses ve görüntü düzeni alınmıĢtır. Ayrıca 1999 yılı içerisinde IBM marka
Pentium III 450 CPU, 6.5 GB Harddisk, 128 MB Ram, özelliklerine sahip bilgisayar ve 1 adette Güç
kaynağı alınmıĢ olup dünyaca ünlü ROUTERS haber ajansına uydu Receiver ve çanak antenle bağlantı
ile 24 saat kesintisiz haber akıĢı sağlanmıĢtır.
DasbaĢ AĢ. (Doğu Anadolu Serbest Bölgesi AĢ.) hisse payı 2000 yılı itibariyle 2.052.000.000.TL olmuĢtur. Tamamı Borsamız adına yatırılmıĢtır.
Kobi Yatırım Aġ. (Küçük ve Orta Boy ĠĢletmeleri) ne ortaklık payı 1.525.000.000.-TL Borsamız
adına yatırılmıĢtır.
DeaĢ’ a kurucu ortaklık payı olarak 500,000,000,-TL borsamız adına yatırılmıĢtır.
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
YapmıĢ olduğu tescillerden dolayı 2000 yılında Kazım Karabekir Vergi Dairesi'ne
47,666,510,000,-TL Aziziye Vergi Dairesi'ne de 58,372,100,000,-TL vergi yatırılmasına ön ayak olan
Erzurum Ticaret Borsası aynı yıl içerisinde önemli hizmetler gerçekleĢtirerek haklı bir gururun da sahibi
olmuĢtur.
Sosyal Aktivitelerimiz;
Bir yıl içerisinde 1,516,611,519 lirayı yardım amaçlı olarak dağıtan Erzurum Ticaret Borsası 78
üniversite ve lise öğrencisine karĢılıksız burs vermiĢtir.
A- GENEL DEĞERLENDİRME
Gayri Safi Milli Hasıla, 2000 yılı üçüncü üç aylık dönemde bir önceki yılın aynı
dönemine göre , cari fiyatlarla %54.4 artarak 40.081,4 trilyon TL.,1987 yılı sabit fiyatlarıyla ise
%6.9 artarak 38,1 trilyon TL.olarak bel,irlenmiĢtir.2000 yılı ilk 9 aylık GSMH değerleri cari
fiyatlarla 88.576,1 trilyon TL. , 1987 yılı sabit fiyatlarıyla ise 89,3 trilyon TL. Olarak tespit
edilmiĢ ve bu dönemde GSMH 'nin büyüme hızı ; cari fiyatlarla %61.9 , 1987 yılı sabit
fiyatlarıyla %5.4 olmuĢtur.
GSMH sektörler itibariyle incelendiğinde ;2000 yılı ilk dokuz aylık dönemde bir önceki
yılın aynı dönemine göre en büyük geliĢme hızı %11.1 ile ticaret sektöründe izlenirken bunu ,
%5.7 ile sanayii, %5.2 ile serbest meslek ve hizmetler sektörü , %4.4 ile ulaĢtırma ve
haberleĢme sektörü takip etmiĢtir.
Yatırım teĢvik belgelerinde ; 2000 Ocak - Ekim döneminde 2.843 adet izine karĢılık
verilen yatırım teĢvik tutarı 5.822,3 trilyon TL 'dir.
2000 Ocak \ Ekim döneminde , sektörler itibariyle verilen yatırım teĢvik tutarının
%40.0 'i hizmetler kesiminde , %44.6 'ı imalat sanayine ,geri kalan %15.4'ü ise tarım ve
madencilik ile enerji sektörüne yönelik olmuĢtur.Ġmalat sanayinde ilk sırayı 472,9 trilyon Tl ile
dokuma ve giyim sektörü almıĢ ,437,2 trilyon TL ile gıda ve içki sektörü , 266,0 trilyon Tl ile
taĢıt araçları sektörü takip etmiĢtir.Hizmetler kesiminde ise en fazla payı ,1.104,9 trilyon Tl ile
ulaĢtırma sektörü alırken , tarım sektörü içinde ilk sırayı 105,1 trilyon TL ile hayvancılık
kesimi teĢkil etmiĢtir.Söz konusu bu dönemde verilen yatırım teĢvik tutarlarının %67.5 'i
komple yeni yatırımlara %17.8'i tevsi , geri kalan %14.7'i ise modernizasyon , yenileme
,finansal kiralama ,yap-iĢlet-devret ,tamamlama , darboğaz giderme ,entegrasyon ve kalite
düzeltmeye yönelik olduğu görülmüĢtür.
Bölgeler itibariyle bakıldığında Marmara Bölgesi %40.1 pay ve 2.335,4 trilyon TL ile
ilk sırayı almıĢ , bunu %11.9 pay ve 695,5 trilyon TL ile Ġç Anadolu Bölgesi , %8.6 pay ve
498,5 trilyon TL ile Ege Bölgesi %6.3 pay ve 365,5 Trilyon TL ile Akdeniz Bölgesi izlemiĢtir.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin bu dönemde aldığı pay ise %7.1'dir.Bu
dönemde 154.467 kiĢiye yeni istihdam olanakları yaratılması öngörülmüĢtür.
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
Yabancı sermaye hareketlerinde ;2000 yılı Eylül sonu itibariyle yabancı sermaye izin
adedi 792 olarak gerçekleĢirken verilen yabancı sermaye tutarı 1937.4 milyon dolar seviyesine
ulaĢmıĢtır.
2000 Haziran sonu itibariyle 523 milyon dolarlık fiili giriĢ gerçekleĢtirilmiĢtir.2000
Eylül ayında yabancı sermaye izinlerinin %70.8'i hizmetler kesiminde %26.1'sı imalat sanayine
,%3.1'i ise tarım ve madencilik sektörlerine yönelik olduğu görülmüĢtür.
Yabancı sermaye ülke grupları incelendiğinde ;OECD ülkeleri %75.9 pay ve 1.471,0
milyon dolar ile ilk sırayı alırken bunu %18.6 pay ve 361,4 milyon dolar ile diğer ülkeler ve
%2.4 pay ve 45,7 milyon dolar ile islam ülkeleri takip etmiĢtir.
DıĢ Ticaret Hareketlerinde ise ; 2000 Eylül ayı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına
göre -,%2.4 azalarak 2.218,7 milyon dolar ,ithalatımız ise %46.5 artıĢ ile 2.006,9 milyon dolar
olurken , ihracatın ithalatı karĢılama oranı %52.5 olarak gerçekleĢmiĢtir.
2000 Eylül ayı ihracatımızda ; Tüketim malları%53.1 ,Ara malları %39.3 , Sermaye
malları ise %7.0 pay alırken , ithalatımızda ; Ara malların %65.4 Sermaya mallarının %20.9,
Tüketim mallarının ise %13.4 oranında pay aldıkları görülmüĢtür.Aynı dönemde
gerçekleĢtirdiğimiz ihracatımızda,Madencilik ve TaĢocakçılığı ürünlerinde -%8.3,imalat sanayi
ürünlerinde -%2.3, Tarım ve Ormancılık ürünlerinde -%7.8, Balıkçılık ürünlerinde ise -%56.1
azalıĢ olmuĢtur.Aynı dönemdeki ithalatta , Madencilik ve TaĢocakçılığı ürünlerinde %50.6
,Ġmalat sanayi ürünlerinde %12.3 Tarım ve Ormancılık ürünlerinde %3.7 ,Balıkçılık
ürünlerinde ise %214.8 artıĢ görülmüĢtür.2000 Eylül ayında OECD üyesi ülkelere yapılan
ihracatta -%4.6 azalıĢ izlenirken ,OECD üyesi olmayan ülkelere yapılan ihracatta değiĢme
olmamıĢtır.OECD ülkelerinden yapılan ithalatımızda %10.2 OECD üyesi olmayan ülkelerden
yapılan ithalatta ise %31.0 artıĢ gözükmüĢtür.
2000 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatımız 1999 yılının aynı dönemine göre %4.0 artarak
20.010,5 milyon dolar ,ithalatımız ise %35.1 artarak 38.968,7 milyon dolar olarak
gerçekleĢmiĢtir.DıĢ Ticaret açığı aynı dönemde %97.6 artarak 18.958,1 milyon dolar olarak
gerçekleĢmiĢ.Ġhracatın ithalatı karĢılama oranı ise 1999 yılında %66.7 iken ,2000 yılında
%51.4' e gerilemiĢtir.
2000 yılı dokuz aylık ihracatımızda ; Tüketim malları %50.4 ,Ara malları %42.2
,Sermaye malları ise %7.2 pay alırken , Ġthalatımızda ara mallarının payı&66.0, sermaye
mallarının % 20.6, Tüketim Mallarının ise%13.0 olmuĢtur. Aynı dönemde gerçekleĢtirdiğimiz
ihracatımızda Balıkçılık ürünlerinde -%56.1arım ve Ormancılık ürünlerinde -%7.8, Madencilik
ve TaĢocakçılığı ürünlerinde -%8.3 , Ġmalat sanayi ürünlerinde -%2.3 azalıĢ görülmüĢtür. Aynı
dönemdeki ithalatımızda , Madencilik ve TaĢocakçılığı ürünlerinde %50.6 Tarım ve
Ormancılık ürünlerinde %3.7 , Ġmalat Sanayi ürünlerinde %12.3 ,Balıkçılık Ürünlerinde ise
%214.8 artıĢ olmuĢtur.
Bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre OECD üyesi ülkelere yapılan ihracatta
%5.7 artıĢ.OECD üyesi olmayan ülkelere yapılan ihracatta ise -%1.5 azalıĢ izlenirken , OECD
üyesi ülkelere yapılan ithalatımızda %35.1, OECD üyesi olmayan ülkelere yapılan
ithalatımızda ise %57.9 artıĢ görülmüĢtür.
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
Parasal göstergelerdeki geliĢmeler ise Ģu Ģekildedir.
Bankalardaki toplam Mevduat 24 Kasım 2000 tarihinde 1999 Aralık ayına göre%34.2
artarak 53.520,5 trilyon TL seviyesine ulaĢmıĢtır. Toplam Mevduattaki artıĢın büyük bölümü
yurt içi yerli para mevduatından kaynaklanmıĢtır. Toplam TL mevduatları 1999 Aralık ayına
göre %23.7 artarak 26.599,3 trilyon TL 'ye ,toplam yabancı para mevduatları %46.4 artarak
26.921,3 trilyon TL 'ye bankalar arası mevduat ise %123.3 artarak 7.195,8 trilyon TL 'ye
ulaĢmıĢtır. Bu dönemde bir önceki yıl sonuna göre kamu bankalarının mevduatı %20.1 artarak
17.085,6 trilyon TL 'ye özel bankaların mevduatı %32.6 artarak 9.306,3 trilyon TL 'ye yabancı
bankaların mevduatı ise %17.1 artarak 125,6 trilyon TL 'ye yükselmiĢtir.
Kredi stoku ise 24 Kasım 2000 tarihinde bir önceki yıl sonuna göre %62.3 artarak
27.217,2 trilyon TL seviyesine ulaĢmıĢtır. Söz konusu dönemde mevduat bankalarının kredileri
%63.7 artarak 25.668,5 trilyon TL, Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kredileri %42.6 artarak
1.547,1 trilyon TL 'ye yükselirken , Merkez Bankasının doğrudan Kredileri -%25.0 azalıĢ
göstererek 1.6 trilyon TL seviyesine gerilemiĢtir.
(M2) Para Arzı 24 Kasım 2000 tarihinde 1999 aralık ayına göre %25.3 artarak 28.322.9
trilyon TL 'ye , Rezerv para ise %31.1 artarak 5.154,9 trilyon TL 'ye ulaĢmıĢtır.
Fiyat hareketlerinin göstergesi olan Ġstanbul Ticaret Odası ve Devlet istatistik Enstitüsü
tarafından hazırlanan fiyat indekslerinin 2000 Kasım ayı değiĢim oranları ise Ģu Ģekildedir.
Perakende fiyat hareketlerini izleyen 1995=100 bazlı Ġstanbul ücretliler Geçinme
Ġndeksinde 2000 Kasım ayı artıĢ oranı %2.7 bir önceki yılın aynı ayına göre %44.6 yıllık
ortalama artıĢ oranı ise %55.1 olmuĢtur. Ġndekste yer alan gruplardan , Gıda harcamaları
grubunda %5.1 , Giyim harcamaları grubunda %1.0 ,Kültür ,Eğitim ve Eğlence harcamaları
grubunda %2.1 ,Konut harcamaları grubunda
%1.2 ,Ev eĢyası harcamaları grubunda %1.6 , Sağlık ve KıĢisel bakım harcamaları grubunda ise
%1.8 artıĢ görülmüĢtür.
2000 Ekim ayında %2.2 artıĢ gösteren Toptan EĢya Fiyatları Ġndeksi Kasım ayında
%2.1 artıĢ göstermiĢtir.Kasım ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre %45.2 artıĢ olurken
, yıllık ortalama artıĢ oranı %55.8 olarak gerçekleĢmiĢtir.
Bu indekste yer alan ĠĢlenmemiĢ Maddeler grubunda %1.4, ĠnĢaat Malzemeleri
grubunda %1.3 ,Madenler grubunda %1.1 ,Mensucat grubunda binde 8 ,Gıda Maddeleri
grubunda %2.7 , Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda ise %1.2 artıĢ görülmüĢtür.Gıda
grubunda yer alan alt gruplardan Zahire ve Hububat Ġndeksinde %2.3 , Bakliyat Ġndeksinde
%11.0, Hayvani Gıda Maddeleri Ġndeksinde ise %2.3 , Meyveler Ġndeksinde %2.9 , Tütün-ÇayKahve indeksinde %2.2 artıĢ izlenirken Sınai Nebatlar indeksinde %2.7 azalıĢ görülmüĢtür.
Devlet Ġstatistik Enstitüsü tarfından hazırlanmakta olan Tüketici Fiyatları Ġndeksinin
2000 Kasım ayı Türkiye Genel indeksi artıĢ oranı %3.7 , bir önceki yılın aynı ayına göre
%43.8, yıllık ortalama artıĢ oranı ise %57.6 dır.Tüketici Ġndeksinin Ġstanbul ilinin Kasım ayı
artıĢ oranı %3.8 , yıllık ortalama artıĢ oranı ise %57.0 'dır. DĠE 'nin Türkiye genelinde
hazırlamıĢ olduğu Toptan EĢya Fiyatları Ġndeksinin 2000 Kasım ayı artıĢ oranı %2.4 ,bir
önceki yılın aynı ayına göre %39.1 , yıllık ortaĢlama artıĢ oranı ise %54.3 'dür.
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
Erzurum Ticaret Borsası Kayıt Durumu
Borsamızda 2000 yılında 17 Ģirket kaydı olurken 5 Ģirketin kaydı silinmiĢtir.14 Ģahıs
firması kaydı yapılırken, 46 Ģahıs firması faaliyetine son vermiĢtir. Bu geliĢmelerden sonra
Erzurum Ticaret Borsasına Kayıtlı üye sayısı 509 'a düĢerken ġirket sayısı 142 , Ģahıs firmaları
ise367 adet olmuĢtur. Borsamıza kayıtlı toplam üye sayısının %38.69 'unu ġirketler , %61.31
'ini de ġahıs firmaları meydana getirmektedir.
1997 - 1998 - 1999 YILLARINDA VERĠLEN YATIRIM TEġVĠK BELGELERĠNĠN
SEKTÖREL VE BÖLGESEL DAĞILIMI
SEKTÖREL DAĞILIM - Milyon TL
SEKTÖRLER
1997
1998
1999
1998/97
1999/98
Tarım
Madencilik
Ġmalat
Enerji
Hizmetler
26.365.402
55.428.192
2.080.787.100
229.555.734
910.481.924
85.319.114
88.394.914
1.968.189.626
200.319.247
1.679.271.380
94.592.065
55.338.998
2.045.101.605
206.116.020
2.313.486.297
223.6
59.5
-5.4
-12.7
84.4
10.9
-37.4
3.9
2.9
37.8
TOPLAM
3.302.618.352
4.021.494.281
4.714.634.985
21.8
17.2
BÖLGESEL DAĞILIM Milyon TL.
BÖLGELER
1997
Marmara
1.452.780.031
Ġç Anadolu
447.620.255
Ege
486.509.677
Akdeniz
427.335.874
Karadeniz
125.580.989
Doğu Anadolu
61.435.183
Güneydoğu Anadolu 233.510.882
Birden fazla ili
67.845.461
kapsayan
TOPLAM
3.302.618.352
1998
1999
1.586.057.523 1.973.031.034
529.732.830
699.841.743
663.866.450
570.064.849
374.699.773
347.604.658
289.247.780
343.896.546
111.162.848
102.799.036
306.697.634
184.020.223
160.029.443
493.376.896
4.021.494.281
4.714.634.985
1998/97
9.2
18.3
36.5
-12.3
130.3
80.9
31.3
135.9
21.8
1999/98
24.4
32.1
-14.1
-.7.2
18.9
-7.5
-40.0
208.3
17.2
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
2000 OCAK - EKĠM AYINDA VERĠLEN YATIRIM TEġVĠK
BELGELERĠNĠN BÖLGESEL DAĞILIMI
Belge
Sayısı
Toplam
Yatırım
(Milyon TL)
ĠĢletme
Sermayesi
(Milyon TL)
1.086
2.335.411.310
250.230
2.295.809
63.189
Ġç Anadolu
464
695.499.621
-
648.957
22.162
Ege
457
498.522.047
433.731
20.897
Akdeniz
239
365.487.047
-
275.302
13.511
Karadeniz
234
681.452.395
-
267.347
12.732
Doğu Anadolu
126
157.685.649
-
11.185
5.614
Güneydoğu Anadolu
180
257.779.325
-
259.356
8.113
57
830.503.207
-
426.188
8.249
2.843
5.822.340.601
4.719.875
154.467
BÖLGELER
Marmara
Birden fazla ili
kapsayan
TOPLAM
Döviz
Kullanımı
(Bin $)
5.250
255.480
Ġstihdam
(KiĢi)
YURT ĠÇĠ ĠġGÜCÜ PĠYASASINDA GELĠġMELER(*)
(15 + YAġ , BĠN KĠġĠ)
1997
Nisan
SĠVĠL ĠġGÜCÜ
21.853
SĠVĠL ĠSTĠHDAM
20.476
ĠġSĠZ
1.377
ĠġSĠZLĠK ORANI(%)
6.3
KENT
9.5
KIR
3.2
EKSĠK ĠSTĠHDAM
1.195
EKSĠK ĠSTĠHDAM
5.5
ORANI(%)
1997
Ekim
1998
Nisan
1998
Ekim
1999
Nisan
1999
2000
Ekim Tem-Eylül
21.796
20.247
1.550
7.1
9.9
4.2
1.468
6.7
21.869
20.351
1.518
6.9
10.3
3.2
1.409
6.4
22.929
21.393
1.536
6.7
10.3
2.8
1.345
5.9
23.449
21.590
1.858
7.9
12.2
3.4
1.755
7.5
22.925
21.236
1.689
7.4
10.4
4.1
2.331
10.2
23.022
21.727
1.295
5.6
8.0
3.0
1.282
5.6
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
SĠVĠL ĠSTĠHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMI
1997
Nisan
1997
Ekim
1998
Nisan
1998
1999
1999
Ekim
Nisan
Ekim
2000
Temmuz-
TARIM
8.808
7.789
8.145
8.777
9.148
8.595
8.163
SANAYĠ
3.361
3.888
3.661
3.614
3.495
3.664
3.851
HĠZMETLER
7.072
7.732
7.319
7.645
7.706
7.630
8.276
ĠNġAAT
1.236
1.336
1.225
1.355
1.242
1.346
1.437
TOPLAM
20.477
20.247
20.351
21.394
21.590
21.237
21.727
Eylül
ASGARĠ ÜCRETĠN
1969 YILINDAN ĠTĠBAREN GELĠġĠMĠ
16 YaĢından
Büyükler için
Asgari Ücretin
BaĢlangıç Tarihi
Günlük
1.07.1969
19,50
1.11.1972
25,00
1.07.1974
40,00
1.06.1976
60,00
1.01.1978
110,00
1.05.1979
180,00
1.05.1981
333,33
1.01.1983
540,00
1.04.1984
817,50
1.10.1985
1.308,00
1.07.1987
2.475,00
1.07.1988
4.200,00
1.08.1989
7.500,00
1.08.1990
13.800,00
1.08.1991
26.700,00
1.08.1992
48.300,00
1.08.1993
83.250,00
1.09.1994
139.125,00
1.09.1995
282.000,00
1.08.1996
567.000,00
1.08.1997
1.181.253,00
1.08.1998
1.594.650,00
1.01.1999-30.06.1999 2.602.500,00
1.07.1999-31.12.1999 3.120.000,00
1.01.2000-30.06.2000 3.660.000,00
1.07.2000-31.12.2000 3.960.000,00
Aylık
585,00
750,00
1.200,00
1.800,00
3.300,00
5.400,00
10.000,00
16.200,00
24.525,00
39.240,00
74.250,00
126.000,00
225.000,00
414.000,00
801.000,00
1.499.000,00
2.497.000,00
4.173.750,00
8.460.000,00
17.010.000,00
35.437.000,00
47.839.500,00
78.075.000,00
93.600.000,00
109.800.000,00
118.800.000,00
16 YaĢını
DoldurmamıĢlar için
Günlük
17,50
21,00
34,00
50,00
70,00
120,00
223,00
370,00
562,50
950,00
1.710,00
2.895,00
5.175,00
10.125,00
19.590,00
37.320,00
67.950,00
116.250,00
236.250,00
480.000,00
997.500,00
1.355.475,00
2.212.135,00
2.652.000,00
3.120.000,00
3.735.000,00
Aylık
525,00
630,00
1.020,00
1.500,00
2.100,00
3.600,00
6.690,00
11.100,00
16.875,00
28.500,00
51.300,00
86.850,00
155.250,00
303.750,00
587.700,00
1.119.600,00
2.038.500,00
3.487.500,00
7.087.500,00
14.400.000,00
29.925.000,00
40.664250,00
66.363.750,00
79.560.000,00
93.600.000,00
101.250.000,00
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
DIġ TĠCARET GÖSTERGELERĠ
Milyon $
YIL
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1999(*)
2000(*)
ĠHRACAT
2.910,1
4.702,9
5.746,0
5.727,8
7.133,6
7.958,0
7.456,7
10.190,0
11.662,0
11.624,7
12.953,3
13.593,5
14.714,6
15.345,1
18.105,9
21.637,0
23.224,5
26.261,1
26.974,0
26.587,2
19.249,5
20.010,5
ĠTHALAT
DIġ
TĠCARET
AÇIĞI
7.909,4
8.933,4
8.442,7
9.235,0
10.756,9
11.343,5
11.104,8
14.157,8
14.335,4
15.792,1
22.302,1
21.047,0
22.871,1
29.428,4
23.270,0
35.709,1
43.626,7
48.558,7
45.934,9
40.686,7
28.845,3
38.968,7
-4.999,3
-4.230,5
-30.96,7
-3.507,2
-3.623,3
-3.385,5
-3.648,1
-3.967,8
-2.673,4
-4.167,4
-9.342,8
-7.453,5
-8.156,5
-14.083,3
-5.164,1
-14.071,9
-20.402,2
-22.297,6
-18.960,9
-14.099,5
-8.225,8
-17.023,1
DIġ
TĠCARET
HACMĠ
ĠHRACATIN
ĠTHALATI
KARġILAMA
ORANI(%)
10.819,5
13.636,3
14.588,7
14.962,8
17.890,5
19.301,5
18.561,5
24.347,8
25.997,4
27.416,8
35.261,4
34.640,5
37.585,7
44.773,5
41.375,9
57.346,0
66.851,2
74.819,8
72.908,9
67.274,0
48.094,8
58.979,2
36.8
52.6
65.0
62.0
66.3
70.2
67.1
72.0
81.4
73.6
58.1
64.6
64.3
52.1
77.8
60.6
53.2
54.1
58.7
65.3
67.4
51.0
(*) Ocak - Eylül ( Geçici )
NOT : 2000 ihracat programı 28.250 milyon $ , ithalat programı 46.000 milyon $.
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
ĠHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
Milyon$
Yıllık
ÜLKELER
1996
1997
1998
1-OECD ÜLKELERĠ
14.427,6 15.583,1 16.979,4
A.AB ÜLKELERĠ
11.549,4 12.247,8 13.498,0
-Fransa
1.053,2 1.304,7
1.304,7
-Belçika ve Lüksemburg
492,8
563,6
669,5
-Hollanda
769,7
779,2
688,6
-Almanya
5.186,8 5.253,5
5.460,3
-Ġtalya
1.446,7 1.387,2
1.557,1
-Ġngiltere
1.260,7 1.511,3
1.739,6
-Ġrlanda
59,8
87,1
89,2
-Danimarka
147,8
172,1
200,0
-Yunanistan
236,5
298,2
370,0
-Portekiz
74,8
98,3
155,2
-Ġspanya
363,3
439,2
513,2
-Ġsveç
121,7
145,9
188,0
-Avusturya
290,5
300,2
304,0
B.EFTA ÜLKELERĠ
335,2
414,3
356,7
-Ġsviçre
276,0
318,0
244,2
-Diğerleri
59,2
96,3
112,5
C.DĠĞER OECD ÜLKELERĠ
2.528,3
2.921,1
3.124,7
2-OECD ÜYESĠ OLMAYAN ÜLKELER 8.796,9 10.678,0
9.994,6
-Avrupa +BDT Ülkeleri
3.644,4 4.684,1
3.979,7
-Afrika Ülkeleri
1.159,1 1.233,9
1.819,1
-Amerika Ülkeleri
140,0
205,3
234,2
-Orta Doğu Ülkeleri
2.245,2 2.327,9
2.189,3
-Diğer Asya Ülkeleri
1.143,2 1.168,6
635,9
-Diğer Ülkeler
465,0 1.058,2
305,5
3-TÜRKĠYE SERBEST BÖLGELER
830,9
TOPLAM
SEÇĠLMĠġ ÜLKELER
A.B.D
Japonya
Romanya
Rusya Federesyonu
Ġsrail
Suudi Arabistan
Mısır
Ġran
Cezayir
Ocak - Eylül
1999
2000
18.039,4 13.789,4
14.332,8 10.567,9
1.569,9
1.219,9
622,7
470,9
932,3
644,3
5.725,9
3.574,6
1.685,1
1.278,9
1.640,0
1.491,8
134,7
107,3
199,1
157,2
406,8
338,2
170,4
145,2
750,8
508,8
182,6
145,8
312,2
213,6
361,6
235,0
268,3
169,8
93,3
65,2
3.345,0
2.986,5
7.768,4
5.568,1
2.749,4
2.084,6
1.659,1
1.039,8
243,1
160,1
2.204,8
1.563,3
696,0
483,0
216,0
237,4
780,5
653,1
23.224.5 26.261.1 26.974.0 26.587.2
1.639.0
168.0
314.1
1.510.1
254.8
430.7
316.0
297.5
278.4
2.032.3
143.8
358.8
2.056.5
391.5
535.0
304.0
307.0
371.1
2.233.3
112.8
468.2
1.348.0
479.5
473.9
474.0
194.7
482.3
2.436.7
121.7
268.2
586.6
585.0
367.2
467.4
157.8
407.6
20.010.5
2.290.9
106.7
232.6
434.3
465.6
253.3
306.8
172.4
280.5
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
ĠTHALATIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (Milyon $)
SEKTÖRLER
A-TARIM VE ORMANCILIK
01 Tarım ve Hayvancılık
02 Ormancılık ve Tohumculuk
B-BALIKÇILIK
05 Balıkçılık
C-MADENCĠLĠK ve TAġOCAKÇILIĞI
10 Maden Kömürü,Linyit ve Turb
11 Hampetrol ve Doğalgaz
13 Metal Cevherleri
14 TaĢocakçılığı ve Diğer Madencilik
D-ĠMALAT
15 Gıda Ürünleri ve Ġçecek
16 Tütün Ürünleri
17 Tekstil Ürünleri
18 Giyim EĢyası
19 Bavul, Saraçlık ve Ayakkabı
20 Ağaç ve Mantar Ürünleri
21 Kağıt ve Kağıt Ürünleri
22 Basım ve Yayım
23 Kok Kömürü,Petrol Ürün.Nükleer Yak.
24 Kimyasal Madde ve Ürünler
25 Plastik ve Kauçuk Ürünleri
26 Metali Olmaya Diğer Ürünler
27 Ana Metal Sanayi
28 Metal EĢya Sanayi (Mak.Techizat Hariç)
29 Makina ve Techizat Ġmalatı
30 Büro Muhasebe ve Bilgi ĠĢl.Makinaları
31 Elektirikli Makina ve Cihazlar
32 HaberleĢme Techizatı ve Cihazları
33 Tıbbi,Hassas,Optik Alet ve Saatler
34 Motprlu Kara TaĢıtları ve Römork
35 Diğer UlaĢım Araçları
36 Mobilya
37 Yeniden Değerlendirme
E- ELEKTĠRĠK, GAZ ve SU
F- DĠĞER Ġġ FAALĠYETLERĠ
G- SOSYAL VE KĠġĠSEL FAALĠYETLER
92 Eğlence, Kültür ve Sporla Ġlg.Faal.
93 Diğer Hizmet Faliyetleri
TOPLAM
1997
2.419.5
2.297.8
121.6
1998
2.128.7
1.984.0
141.7
1999
1.653.6
1.520.1
124.4
2000
1.259.2
1.183.8
75.5
1.7
1.7
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
5.138.0
560.8
4.264.2
146.6
16.3
3.757.6
464.3
2.962.1
175.4
155.9
4.253.7
310.6
3.703.1
111.7
128.3
3.133.3
180.8
2.812.7
74.3
65.5
40.907.8 39.914.0
1.774.0
1.475.4
46.8
55.8
2.051.1
2.022.1
265.7
240.7
358.7
306.5
140.3
163.2
836.7
860.3
157.8
159.4
1.152.3
966.8
7.141.9
7.187.1
888.7
984.7
433.8
493.2
3.314.5
3.142.6
898.4
929.2
8.050.5
7.776.0
913.5
1.063.0
1.476.7
1.656.7
1.943.9
2.354.4
1.182.9
1.239.7
4.411.9
4.107.2
1.845.4
1.326.3
524.4
541.4
1.097.9
872.1
34.687.8
1.070.9
50.1
1.664.2
172.2
205.4
132.4
897.8
156.4
1.284.3
6.584.2
821.0
406.2
2.392.2
731.1
5.157.6
1.206.9
1.568.2
3.145.1
1.123.5
3.362.4
1.031.9
464.0
718.8
20.701.5
541.8
23.3
873.3
87.9
141.3
80.4
542.1
114.4
1.067.5
4.000.8
486.9
195.9
1.705.4
362.7
2.599.0
759.6
782.2
1.876.6
607.2
2.435.4
719.4
725.6
420.9
84.0
114.4
81.3
60.7
1.1
0.6
0.9
0.2
6.7
5.0
6.7
5.0
0.0
0.0
48.585.1 45.934.9
8.3
92.0
8.3
92.0
0.0
0.0
40.686.7 25.248.2
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
KAMU KESĠMĠ TOPLAM GELĠR VE HARCAMALARI
1998
1999
2001(1)
2001(1)
1998
2001(1)
Vergiler.
11033530 17318656 31274473
Vasıtasız.
4723769 7251060 12413630
Vasıtalı.
6131439 9754300 18305185
Servet.
178322
313295
555657
V.DıĢı Nrml.gelir. 667990 1214308 2377465
Faktör Gelirleri. 2535996 3227133 3846481
Sosyal Fonlar. -1268897 -2404468 -2410228
TOPLAM:
12968619 19355628 35088191
37919101
14005401
23298131
615569
2215783
5891770
-2539282
43487372
ÖzelleĢtirme G. 517313
TOPLAM G. 13485932
5089000
48576372
1.0
25.2
15681781
8287385
8411401
-124016
27299182
25343585
1955597
52264583
19484502
9719184
9617099
102085
24300217
22826243
1473974
53899253
13527393
5322880
11552500
2617363
2511917
105446
380503
-19033
-4665
-1586096
586821
5233000
2088766
2207477
-118711
294897
365729
251
-2348200
18438
62580 3649000
19418208 38737191
C.Harcamalar
Y.Harcamaları
S.Sermaye
Stok DeğiĢmesi
Transfer H.
Stok D. Fonu.
T.Harcama.
B.Gereği.
5878199 10347006
3557805 4866514
3278907 4833191
278898
33323
8276969 15141643
7769694 14079999
507275
1061644
18305155 31412587
4819222
Konsolide Bütçe.3725592
KĠT.
694324
ĠĢletmeci.
690189
Tasarufçu.
4135
Mahalli Ġdareler 206187
Döner Sermaye -14372
Sos.Güv.Kur.
190338
Fonlar.
1679
Özel.Kap.Kur
15474
GSMH
(TrilyonTL)
11994379
9071899
1927287
1766254
161033
237195
-14447
185542
490293
96610
53518332 78242000
20.6 22.1
8.8
9.3
11.5 12.5
0.3
0.4
1.2
1.6
4.7
4.1
-2.4 -3.1
24.2 24.7
1999
2001(1)
25.1
10.0
14.7
0.4
1.9
3.1
-1.4
28.2
24.7
9.1
15.2
0.4
1.4
3.8
-1.7
28.3
0.1
24.8
2.9
31.1
3.3
31.7
11.0
6.6
6.1
0.5
15.5
1.1
13.2
6.2
6.2
0.0
19.4
1.4
12.6
6.7
6.8
-0.1
21.9
0.8
12.7
6.3
6.3
0.1
15.8
0.3
34.2
40.1
42.0
35.1
9.0
15.3
10.9
3.5
7.0 11.6
9.3
1.3
2.5
2.1
1.3
2.3
2.0
0.0
0.2
0.1
0.4
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.4
0.2
0.0
0.0
0.6 -1.3
0.0
0.1 0.5
3.4
1.4
1.4
-0.1
0.2
0.0
0.0
-1.5
0.0
124406000 153405000
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
( M2 ) PARA ARZI VE REZERV PARA (Milyar TL.)
Değer
1999
2000
Aylık DEĞĠġĠM%
Değer
1999
Aylık DEĞĠġĠM
1999
2000
12.025.955 22.611.128
12.4
0.1
2.217.389
3.792.997
8.6
-3.5
12.345.372 22.007.176
-2.0
-2.7
2.281.321
4.103.185
2.9
8.2
12.864.623 22.491.499
3.2
2.3
2.467.601
4.171.850
8.2
1.7
13.719.051 23.272.808
7.2
3.5
2.490.203
4.160.786
0.9
-0.3
14.087.167 22.816.420
10.6
-2.3
2.477.145
4.228.934
-0.5
1.6
15.218.594 24.680.949
9.3
8.2
2.647.798
4.747.619
6.9
12.3
16.612.002 26.118.562
11.4
5.8
2.903.687
4.667.229
9.7
-1.7
17.446.187 25.873.562
-1.1
-0.9
3.098.409
5.139.692
6.7
10.1
18.343.392 26.625.879
5.2
2.9
3.224.848
4.936.132
4.1
-4.0
19.615.763 26.885.559
7.6
1.0
3.358.325
5.105.069
4.1
3.4
19.811.597 28.322.893
4.8
5.3
3.368.224
5.154.951
0.3
1.0
22.596.061
6.8
3.932.065
2000
1999
2000
16.7
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
ORTALAMA DÖVĠZ ALIġ KURLARI (*)
Yıllar
ABD
Doları
Alman
Markı
Belçika Fıransız
Fırankı Fırangı
Holanda
Filorini
Ġsfiçre
Fırankı
Ġtalyan
Lireti
Japon
Yeni
Ġngiliz
poundu
Euro
1984- 364.85 127.99
6.31
41.70
114.08
154.87
20.82
1.53
484.12
1985- 518.34 179.27
8.88
58.67
159.00
215.27
27.46
2.21
677.50
1986- 669.39 310.64 15.08
97.01
275.37
375.85
45.20
4.01
982.24
1987- 855.69 477.85 23.00 142.84
424.13
577.00
66.19
5.96
1.408.38
1988- 1.420.76 809.87 38.61 237.99
717.68
968.90 109.02
11.11
2.527.81
1989- 2.120.78 1.129.98 53.96 333.20
1.002.31
1.298.29 154.88
15.37
3.467.34
1990- 2.607.62 1.620.64 78.48 481.31
1.439.33
1.892.82 218.58
18.15
4.669.75
1991- 4.169.85 2.511.49 122.02 738.67
2.229.78
2.902.01 335.98
31.10
7.343.54
1992- 6.868.69 4.419.82 214.69 1.304.01
3.925.53
4.916.61 558.72
54.38 12.078.45
1993- 10.985.96 6.635.80 317.16 1.935.05
5.906.82
7.451.47 697.34
99.77 16.508.50
1994-29.704.33 18.498.82 898.72 5.406.43 16.503.27
21.977.23 1.854.83 293.23 45.696.57
1995-45.705.43 31.946.18 1.553.24 9.178.80 28.528.89
38.820.75 2.813.47 484.93 72.109.01
1996-81.137.15 53.830.75 2.616.37 15.845.24 48.048.10
65.490.43 5.272.61 740.45 127.246.76
1997-151.428.52 87.084.08 4.214.27 25.859.78 77.271.30 104.234.65 8.817.58 1.248.76 248.103.88
1998-260.039.56 148.440.05 7.184.26 44.234.11 131.503.18 179.865.97 14.943.10 1.996.26 431.062.63
1999-417.585.70 226.834.35 10.997.84 67.633.92 20.319.42 276.723.29 22.192.58 3.700.43 675.411.28 443,649,41
Aylar
199889101112-
273.145.48
274.473.00
278.055.16
293.699.00
306.122.90
152.747.10
161.114.33
169.782.90
174.812.00
183.299.35
7.396.35
7.798.30
8.214.48
8.461.40
8.871.81
45.526.90
48.006.67
50.585.42
52.086.93
54.596.81
135.292.26
142.641.00
150.327.42
154.838.67
162.400.65
182.441.29
195.369.00
207.650.00
212.106.67
224.658.39
15.388.97
16.209.83
17.053.61
17.556.90
18.393.58
1.884.52
2.039.07
2.292.58
2.440.30
2.602.16
445.921.94
461.124.33
471.389.35
488.208.67
511.481.81
321.177.87
341.021.71
360.513.29
378.482.50
394.094.19
411.465.67
425.556.84
434.278.48
452.062.63
466.196.26
495.384.23
525.491.29
190.685.13 9.245.10
195.554.86 9.481.29
200.875.65 9.739.29
207.189.9710.045.20
214.242.6710.387.52
218.653.9310.601.13
224.883.2310.903.23
235.855.9011.435.32
242.783.8711.771.20
255.453.2612.385.35
261.836.2712.694.83
271.719.5813.174.13
56.855.45
58.307.54
59.894.13
61.776.70
63.879.55
65.194.80
67.052.19
70.323.68
72.389.53
76.167.03
78.070.23
81.017.00
169.236.35
173.558.43
178.280.84
183.884.73
190.144.06
194.059.17
199.587.71
209.326.00
215.474.97
226.718.87
232.384.27
241.155.77
231.996.39
238.837.86
245.872.00
252.819.97
260.843.35
267.654.23
273.706.55
287.652.52
295.965.93
312.816.29
318.490.23
331.241.84
19.261.16
19.753.18
20.290.65
20.928.23
21.640.61
22.086.30
22.715.32
23.823.61
24.523.50
25.803.48
26.448.23
27.446.61
2.829.35
2.914.40
3.010.10
3.154.33
3.230.61
3.403.23
3.549.68
3.820.35
4.209.90
4.392.90
4.715.77
5.112.97
530.593.16
555.103.36
584.572.26
608.665.43
635.936.13
657.282.50
668.951.65
697.819.39
733.204.67
773.012.71
803.806.50
847.493.48
1999
123456789101112-
372.947.84
382.472.21
392.878.84
405.228.23
419.022.32
427.649.97
439.832.97
461.293.94
474.844.07
499.622.68
512.107.40
531.437.26
2000
1- 544.339.65 281.911.48
2- 562.678.79 282.938.83
3- 579.194.61 286.045.32
4- 594.835.50 288.177.90
5- 616.559.26 285.492.94
6- 614.999.40 298.226.77
7- 626.593.58 301.228.97
8- 644.488.81 298.651.81
9- 662.535.50 296.121.80
10- 675.873.42 295.771.97
13.668.19
13.717.93
13.868.81
13.971.83
13.841.65
14.459.10
14.604.77
14.479.71
14.352.79
14.340.06
84.056.19
84.362.03
85.288.58
85.924.20
85.123.65
88.920.63
89.815.61
89.047.45
88.267.17
88.188.77
250.201.29
251.112.93
253.870.06
255.762.60
253.379.87
264.681.23
267.331.77
265.056.42
262.736.59
262.502.65
341.914.61
343.785.14
348.009.03
357.274.00
358.203.06
372.955.63
379.331.65
376.023.97
377.083.34
381.633.00
28.475.94
28.579.59
28.893.42
29.108.77
28.837.55
30.124.00
30.427.26
30.166.87
29.902.79
29.875.94
5.180.74
5.132.31
5.412.71
5.638.30
5.692.48
5.779.97
5.801.23
5.945.77
6.197.45
6.220.94
891.664.61
900.094.83
913.086.97
941.968.53
930.019.10
926.969.27
944.786.84
961.585.77
950.501.41
980.922.48
551.370.81
553.380.07
559.456.00
563.626.60
558.375.71
583.280.70
589.152.61
584.112.71
579.163.80
578.479.55
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
KREDĠ FAĠZ ORANLARI %
1999
AĞST. EYL. EKM. KASM.ARLK.
2000
OCK. ġTB. MRT. NSN. MYS. HAZ. TEM. AĞST. EYL. EKM.
M.B.REESKONT
ORANLARI
-Reeskont ĠĢlemleri 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00
-Avans Senetleri 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
60.00 60.00 60.00 60.0 60.0 60.0 60.00 60.00 60.00 60.00
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
Türkiye Kalkınma Bankası
DıĢkaynaklı Krediler
-Sabit
83.00 83.00 83.00 83.00 83.00
-DeğiĢken
78.10 78.10 78.10 78.10 78.00
80.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
72.40 72.40 72.40 35.20 35.20 35.20 34.20 31.90 31.90 28.50
Banka Kaynakları Krediler
-Orta vadeli Yat. 121.00 121.00
-Orta Vadeli ĠĢlt. 126.00 126.00
-Yabancı Para Krediler
-Dolar
15.0
15.0
-Mark
15.0 15.0
16.0 16.0
15.0 15.0
121.00 121.00 121.00 100.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 47.00 35.00 35.00 39.00
126.00 126.00 150.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 47.00 35.00 35.00 39.00
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
Döviz Tevdiat Hesapları
Faizleri
-ABD Dolar
3 Ay
13.2 13.2
1 Yıl
14.1 14.1
12.8
12.8
13.0 12.5
12.5 12.3
-Alman Markı (DM)
3 Ay
10.3 10.4
1 Yıl
11.4 11.6
10.3
11.2
10.7 10.1
12.1 11.8
10.7
10.9
8.7
10.6
16.0 15.0
15.0 13.0
15.0 15.0 14.0 14.0 14.0
13.0 13.0 12.0 12 .0 12.0
10.5 10.4 10.2 10.3 10.6
10.5 10.7 10.2 10.4 10.3
10.6 10.3 11.2
10.2 9.9 10.5
8.6
9.5
8.7
9.7
8.5 8.4
9.6 9.3
8.3
9.4
8.7
9.4
8.6
9.5
13.0
12.00
9.4
9.9
TURĠZMĠN AYLAR ĠTĠBARĠYLE GELĠġĠMĠ
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
MMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
1997
302.452
315.745
557.148
642.080
1.003.366
1.047.568
1.208.997
1.427.984
1.298.645
949.270
540.201
419.054
9.712.510
1998
1999
348.164 359.046
372.963 371.727
478.063 409.483
643.702 426.558
988.110 691.365
1.005.549 784.642
1.145.001 931.895
1.377.009 1.079.249
1.164.781 876.261
1.034.658 800.527
501.644 435.804
371.636
318.751
9.431.280 7.485.308
2000 (*)
333.915
354.487
435.158
721.128
986.376
931.895
1.672.986
1.419.294
1.361.353
1.167.385
97/96
5.4
-3.2
3.2
15.1
14.3
16.1
19.6
23.6
16.1
4.7
19.1
6.1
13.8
98/97
15.1
18.1
-14.2
0.3
-1.5
-4.0
-5.3
-3.6
-10.3
9.0
-7.1
-11..3
-2.9
99/98
3.1
-0.3
-14.3
-33.7
-30.0
-22.0
-18.6
-21.6
-24.8
-22.6
-13.1
-14.2
-20.6
00/99
-7.0
-4.6
6..3
69.1
42.7
18.8
79.5
31.5
55.4
45.8
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
TURĠZĠM GELĠRĠ-MĠLYON
AYLAR
1997
1998
1999
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
212
175
312
416
707
794
854
1.169
1.054
715
358
236
261
229
318
420
718
870
729
1.169
1.041
827
357
239
196
186
224
225
421
508
618
863
696
696
313
225
TOPLAM
7.002
7.177
5.201
2000(*)
217
216
302
422
662
749
1.054
1.208
97/96
98/97
99/98
00/99
31.8
0.0
51.5
35.5
61.0
15.6
21.3
31.9
31.8
1.4
8.8
-0.8
23.1
30.9
1.9
1.0
1.6
9.4
-14.6
0.0
-1.2
15.7
-0.3
1.3
-24.9
-18.8
-29.6
-39.3
-41.4
-41.5
-15.2
-26.2
-33.1
-15.8
-12.3
-5
10.7
16.1
34.8
65.5
56.9
47.2
70.6
40.0
23.9
2.5
-27.5
TÜRKĠYE' YE GELEN YABANCILARIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
ÜLKELER
1-TOPLAM OECD
-AVRUPA OECD
-DĠĞER OECD
2-DĠĞER AVRUPA ÜLKELERĠ
3-BAĞIMSIZ MĠLLETLER
4-ASYA ÜLKELERĠ
5-AFRĠKA ÜLKELERĠ
6-AMERĠKA ÜLKELERĠ
7-OKYANUSYA ÜLKELERĠ
8-MĠLLĠYETSĠZ
1997
6.038.146
5.459.013
579.133
903.153
1.556.579
1.003.330
134.202
60.907
609
15.584
Yıllık
1998
5.841.786
5.174.998
666.788
1.166.169
1.299.714
926.041
121.765
62.062
610
13.133
Ocak - Temmuz
1999
2000
4.172.192
3.272.258
3.607.905
2.884.809
564.287
347.449
1.174.187
684.463
1.052.579
738.291
904.102
613.860
128.251
92.496
44.703
27.626
371
48
8.923
6.902
TOPLAM
9.712.510
9.431.280
7.485.308
5.435.944
Kaynak : Devlet Ġstatistik Enstitüsü
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
SEÇĠLMĠġ ÜLKELER
-ALMANYA
2.338.529
2.233.740
1.388.700
-ĠNGĠLTERE
815.337
996.512
814.800
-FRANSA
333.781
436.932
270.200
-AVUSTURYA
307.528
235.120
129.400
-HOLANDA
263.367
328.002
214.100
-ROMANYA
398.996
505.766
483.100
-ĠSVEÇ
199.171
156.116
107.400
-ĠTALYA
207.887
259.483
79.000
-DANĠMARKA
148.334
104.852
83.400
-YUNANĠSTAN
170.445
158.525
146.800
-BULGARĠSTAN
219.353
244.741
259.000
-FĠNLANDĠYA
107.529
78.043
39.900
-BELÇĠKA
155.421
181.173
148.600
-NORVEÇ
112.134
70.144
56.600
-ĠSVĠÇRE
88.280
76.871
38.700
-ĠSPANYA
61.809
74.681
35.400
-ÇEK CUMHURĠYETĠ
60.600
47.100
40.600
-POLONYA
50.800
80.800
56.200
-ABD
364.764
438.800
395.000
-JAPONYA
83.828
81.857
67.900
-ĠSRAĠL
263.423
238.298
201.400
-ĠRAN
331.666
304.924
351.900
-SURĠYE
99.499
98.600
102.400
-AVUSTURALYA
52.900
60.600
46.000
Kaynak : Turizm Bakanlığı
ÖDEMELER DENGESĠ (Milyon $)
Yıllık
1996(1) 1997(1) 1998(1) 1999(1)
A.CARĠ ĠġLEMLER DENGESĠ -2.437
-2.638
1.984
-1.364
1.DıĢ Ticaret Dengesi
-10.582
-15.358 -14.220
-10.447
a.Ġhracat FOB
32.446
32.647 31.220
29.326
-Mal Ġhracatı
32.067
32.110 26.973
26.588
-Transit Ticaret
379
537
558
483
b.Ġthalat
-43.028
-48.005 -45.440
-39.773
-Mal Ġthalat-CĠF
-43.627
-48.559 -45.922
-40.692
-Transit Ticaret
-347
-492
-51
-442
-Navlun-Sigorta
2.618
2.913
2.757
2.440
-Altın Ġthalartı CĠF
-1.672
-1.867
-1.761
-0.079
2.Görünmeyenler Dengesi
3.698
7.854 10.477
3.268
a.Görünmeyen Gelir
14.628
21.273 25.802
18.748
-Turizm
5.650
7.002
7.177
5.203
-Diğer
8.978
14.271 18.625
13.545
b.Görünmeyen Gider
-10.930
-13.419 -15.325
-14.840
-Turizm
-1.265
-1.716
-1.754
-1.471
-DıĢ Bporç Faizi
-4.200
-4.588
-4.823
-5.450
-Diğer
-5.465
-7.115
-8.748
-7.919
3.KarĢılıksız Transfer
-4.447
-4.866
-5.727
-5.175
-ĠĢçi Dövizi
3.590
4.229
5.397
4.579
-Diğer
857
637
330
599
B.SERMAYE HAREKETLERĠ 8.763
8.737
448
4.671
Doğrudan Yatırımlar(Net)
612
554
573
138
Portföy Yatırımları
570
1.634
-6.711
3.429
Uzun Vadeli Ser. Hareketleri
1.636
4.788
3.985
345
-Kredi Kullanımı
6.048
9.905 11.505
11.036
-Ödemeler
-.5.685
-6.095 -8.174
-10.560
-Mevduat(KMDTH-NET)
1.273
978
654
-131
Kısa Vadeli Ser. Hareketleri
5.945
1.761
2.601
759
C.NET HATA VE NOKSAN
-1.781
-.2755
-1.985
-1.899
GENEL DENGE
0
0
0
0
D.REZERV HAREKETLERĠ
0
0
0
0
ĠMF
4.545
3.344
447
5.206
RESMĠ REZERVLER
-4.545
-3.344
-447
-5.206
Ocak - Ekim
2000
2.051.260
871.440
413.225
302.272
410.375
231.795
143.326
196.213
97.277
190.193
312.275
51.961
236.838
65.735
74.176
80.308
61.766
112.418
462.351
72.938
291.022
334.390
103.600
53.865
Ocak - Eylül
1999(1) 2000(1)
-189
-6.513
-7.215
-16.041
21.112
22.800
19.249
20.010
1.863
2.790
-28.327
-38.841
-28.846
-38.970
-330
-693
1.730
2.338
-881
-1.516
3.236
5.869
14.458
16.310
3.969
5.869
10.489
10.441
-11.222
-10.820
-1.218
-1.452
-3.989
-4.350
-6.015
-5.018
3.790
3.659
3.562
3.365
228
294
1.930
11.125
81
-257
1.729
6.032
-500
2.981
7.493
12.393
-7.938
-926
-55
-514
620
2.367
-3.467
-1.955
0
0
0
0
5.422
2.397
-5.422
-2.397
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
DEVLET BORÇLARI
A.ĠÇ BORÇ STOKU (1)
(Milyar TL.)
a)ÖDEMELER
-Anapara Ödemeleri
-Faiz Ödemeleri
b)BORÇLANMA
-Tahvil(2)
-Bono
-Avans
-Konsolide Borçlar
c)NET BORÇ KULLANIMI
1997
6.283.424
1998
11.612.886
1999
22.920.145
Temmuz
2000
30.943.793
3.144.053
1.977.164
6.226.632
3.185.561
3.074.401
-33.330
0
3.082.579
8.844.833
5.626.676
14.254.324
4.708.064
9.546.260
0
0
5.409.491
15.579.145
9.898.624
26.886.405
20.027.769
6.858.636
0
0
11.307.260
13.246.470
13.352.917
21.270.297
18.229.204
3.041.093
0
0
8.023.827
B.DIġ BORÇ STOKU
1997
84.891
1998
96.906
1999
101.781
Haziran
2000
106.029
(Milyon $)
I)Orta ve Uzun Vadeli
-Konsolide Bütçe
-Kamu Sektörü
-Özel Sektör
II)Kısa Vadeli
-Merkez Bankası
-Ticari Bankalar
-Diğer Sektörler
66.897
39.390
10.868
16.639
17.994
889
8.503
8.602
75.689
40.327
12.073
23.289
21.217
905
11.159
9.153
78.309
42.228
10.312
25.768
23.472
686
13.172
9.614
81.125
45.849
10.350
24.926
24.904
683
9.409
14.812
KAYNAK : Genel Değerlendirme kısmındaki değerler İstanbul Ticaret Odası Aylık Ekonomik Veriler kitapçığı
Aralık 2000 sayısından alınmıştı.
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
A-
HAYVANCILIK KONGRESİ
2000 Yılında hayvancılık konusunda birincisi Ankara’ da ikincisi Sivas’ ta üçüncüsü ise ilimizde olmak
üzere 3 kez hayvancılık kongresi yapılmıĢtır. Bu kongrelere borsamız temsilcileri konuĢmacı olarak iĢtirak
ederek;
1 Doğu Anadolu Bölgesinde Hayvancılık
2 Ġlimizde Hayvancılık
3 Doğu Anadolu Bölgesinde Hayvancılığın temel sorunları
4 Sonuç ve önerilerle Ġlgili konular hakkında sunuĢlar yapılmıĢ ayrıca rapor halinde ilgililere takdim
edilmiĢtir.
DOĞU ANADOLU BÖLGESĠ VE PĠLOT ĠL KONUMUNDAKĠ ERZURUM' DA HAYVANCILIĞIN
DURUMU SORUNLARI ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK HAZIRLANAN
ÖZET RAPOR
1.GĠRĠġ
Halkın yerterli ve dengeli beslenmesi, ekonomik kalkınma için gerekli dövizin sağlanması, Tarım
ĠĢletmelerinde üretim kaynaklarının optimal kullanımı iĢletmelerin rantabl çalıĢması ve üreticilere düzenli
bir gelir sağlaması bakımından hayvancılık ülkemiz, bölgemiz ve özellikle pilot il konumunda olan
Erzurum' da büyük bi önem arz etmektedir. Ülkemiz ve özellikle bölgemiz hızla artan bir nüfusa sahiptir.
Bugünkü hayvancılığın durumu ise hayvansal ürün talebini karĢılayacak düzeyde değildir. Her geçen gün
de gerilemektedir. Eğer tedbirler alınmazsa, hayvancılık daha da gerileyecektir.
Hayvancılıktaki gerilemeyi durdurmak ve 2000'li yıllarda hayvancılık sektörünü istenilen düzeye
getirebilmemiz için, acilen bir takım tedbirlerin alınması gerekir. Bu tedbirleri ve çözüm önerileni
sıralamadan önce bölgemiz ve pilot il konumunda bulunan Erzuum' da hayvancılığa iliĢkin durum ve
sorunlar hakkında kısa bir bilgi verilmesi gerekir.
2.DOĞU ANADOLU BÖLGESĠNDE HAYVANCILIK
Türkiye yüzölçümünün %21' ini oluĢturan Doğu Anadolu Bölgesinde tarım ve hayvancılık en
ağırlıklı sektör konumundadır. Bölgenin ülkemizin tarımsal katma değerindeki payı 1990 yılında %8.1 dir.
Türkiye' de tarımsal katma değerinin %8.4'ü bitkisel ve hayvancılıktan olmak üzere Doğu Anadolu
Bölgesi' nden elde edilmektedir.
Bölgede yaratılan tarımsal katma değerin %54'ü hayvancılıktan elde edilmektedir. Ülkemizdeki
sığır varlığının %22'si, koyun varlığının %32'si,kıl keçisi varlığının %25'i bölgede bulunmaktadır.
Bölgedeki hayvan varlığında terör-hayvancılık konusunda izlenen politikalar ve göç nedeniyle yıllar
itibariyle bir azalma görülmektedir. 1993 yılı verilerin göre Doğu Anadolu Bölgesinde küçükbaĢ hayvan
sayısı 5.861.760 ve büyükbaĢ hayvan sayısı 1.513.370 olup hayvan sayısı ile verimlilik arasında çok
büyük dengesizlik örneğin Ağrı ilinde kesilen bir koyunun karkas ağırlığı 21.5kg olup, Türkiye ortalaması
olan 26 kg' dan azdır. Diğer taraftan hayvansal ürünlerin verimliliklerinde Türkiye ortalamasından daha
düĢüktür. Örneğin, koyun baĢına süt verimi Türkiye ortalaması 313 kg/yıl iken Doğu Anadolu' da bu
rakam 224 kg/yıl' a düĢmektedir.
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
3.ERZURUM' DA HAYVANCILIK
Erzurum ili iklim, topoğrafik yapı ve arazi varlığı özellikleri itibariyle hayvancılık yapılmaya elveriĢli
illerden birisidir. 1995 yılı itibariyle ilimizdeki büyükbaĢ hayvan sayısı 586.391 küçükbaĢ hayvan sayısı
1.494.094 tek tırnaklı hayvan sayısı ise 28.734' dür. 1991 yılına göre büyükbaĢ hayvan sayısında (0.1) ve
tek tırnaklı hayvan sayısında (0.01) azalma olmuĢtur.
Erzurum ili bölgedeki hayvan varlığının %44.6' sına sahiptir. 1972' den itibaren bölgede olduğu
gibi, Erzurum' daki hayvan varlığında da önemli azalma olmuĢtur. 1980 ile 1991 yılları arasında büyükbaĢ
hayvan varlığında %57.0, küçükbaĢ hayvan sayısında ise %38.3 azalma olmuĢ ve bu azalma halen
devam etmektedir.
4.DOĞU ANADOLU BÖLGESĠNDE HAYVANCILIĞIN TEMEL SORUNLARI
Ülkemiz genelinde olduğu gibi, bölgemiz hayvancılık sektörünün temel sorunlarını aĢağıdaki gibi
sıralayabiliriz.
Verim düzeyindeki düĢüklük,
Beslenme sorunları,
Yem sorunu,
Mera sorunu,
Organizasyon sorunu,
Hayvan sağlığı sorunu,
Kamu politikaları' dır.
5.SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bölgedeki tarım alanlarında yeteri kadar yem bitkilerin üretimine yer verilmemesi, hayvancılığın
geliĢtirilmesi için bölgeye özel projelerin ve teĢviklerin uygulanmaması, et ve süt verimi yüksek hayvan
ırklarının bölgede yetiĢmesi için gerekli çalıĢmaların yapılmaması ve hayvancılık piyasasının oluĢması için
uygun bir ortamın sağlanamaması hayvancılığın gerilemesine neden olmuĢtur. Hayvancılığın olumsuz
yönde etkilenmesinin diğer bir nedeni de yurt dıĢından ithal edilen ve damızlığa yönelik olmayan canlı
hayvan ve hayvansal ürünlerdir. Son yıllarda ihracatın durması da hayvancılığın geliĢmesini engelleyen
diğer bir önemli faktördür.
Hayvancılıktaki gerilemeyi durdurmak ve 2000' li yıllarda Hayvancılık Sektörünü istenilen düzeye
getirebilmemiz için, alınması gereken acil tedbirler Ģunlardır.
Yerli ırklarımız ıslah edilerek, melezleme çalıĢmalarına hız verilmeli, verim düzeyleri yüksek
ırklar elde edilmelidir. Ihtiyaç halinde yüksek verimli kültür ırkları, damızlık hayvan ithal
edilerek, ucuz fiyatla üreticilere dağıtılmalıdır.
Hayvancılıkta önemli bir girdi olan, yem için Devletçe daha önceki yıllarda olduğu gibi
sübvansiyon uygulanarak, maliyetler düĢürülmelidir. Ayrıca, yem bitkilerinin (Slaj,Korunga,
Yonca vs.)
Salgın hastalıklara karĢı, kararlı bir Ģekilde mücadele yapılmalıdır.
Hayvancılığın geliĢmesinde ve ıslahında, önemli bir yeri olan Kırsal Kalkınma Projesi bölgemiz
illerinde uygulanması sağlanmalıdır.
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
Kredilendirmede Doğu illerine öncelik tanınmalı, ayrıca besici ve üreticiye Ziraat Bankası ve
benzeri kuruluĢlarca verilen krediler düĢük faizli mümkünse faizsiz ve uzun vadeli olmalarıdır.
Buna ilaveten, kırsal kesimde çayır-mera hayvancılığına dayalı, küçükbaĢ hayvancılık
devletçe desteklenip teĢvik edilmelidir.
Kalkınmada öncelikli bölgelerde hayvancılık tesisi kuran iĢletmelere, Devlet daha fazla teĢvik
vererek, kentlere olan insan ve sermaye göçünü önlemelidir.
Hayvancılığın kâr ve maliyet hesapları iyi yapılmalı, hayvanclıkla ilgili yapılacak olan
desteklemelerde, daima maliyetin üzerinde fiyat verilmelidir.
Hayvanclıkta azar sorunu behemahal halledilmelidir. Iç tüketimde, Et Kombinaları kanalıyla dıĢa
yapılacak satımlarda ise hayvansal ürünlere verilecek, yeni teĢviklerle ihracatçılar da
desteklenerek pazar sorunu halledilmelidir.
YaĢanan sorunların çözüme kavuĢturulmaması durumunda; Bölgemizde önemli geçim
kaynaklarından olan hayvancılık sektöründeki gerileme hızla devam edecek ve bununla birlikte ekonomik
ve sosyal sıkıntılar daha da artacaktır.
C- TSE YETKİ BELGESİ
Borsamız 5590 sayılı kanunun 34.maddesi Borsaların görevleri baĢlığı altında d bendi gereği
1998 yılında Laboratuar kurma çalıĢmalarına baĢlamıĢ 1999 yılında 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde
tamamlayarak 2000 yılında TSE. ile gerekli görüĢmeler ve incelemeler neticesinde borsamız gıda analiz
laboratuarına yeterlilik belgesi alınması sağlanmıĢtır.
D- ORGANĠZE HAYVANCILIK BÖLGELERĠ
Borsamızın 2000 yılında gerçekleĢtirdiği önemli faaliyetlerden biriside organize hayvancılık
bölgeleri kurulması yönündeki hazırlık çalıĢmasıdır.
ORGANĠZE HAYVANCILIK BÖLGESĠ
Orta ve uzun vadeli olarak hayvancılığın sorunlarının çözülmesi ve istenilen seviyeye
getirilmesi için yeni bir modelin uygulanması gereği vardır. Gerek Türkiye ve gerekse Doğu
Anadolu Hayvancılığının
geliĢmesi için “SözleĢmeli Üretim” tek
çözüm yolu olarak
görülmektedir. Çünkü sözleĢmeli üretim bugün AB’nin bir çok ülkesinde yaygın olarak
uygulanmaktadır. SözleĢmeli üretimin en yaygın olduğu ülkeler Fransa, Belçika, Hollanda,
Ġngiltere, Almanya’dır.
SözleĢmeli üretimin gerek üretici ve gerekse sanayici açısından yadsınmayacak faydası
olduğu bilinmektedir.
Üretici Açısından SözleĢmeli Üretimin Yararları:
- Üreteceği Ürünün fiyatını önceden bilir ve pazarlamayı garanti altına alır,
-SözleĢmeyi yaptığı kuruluĢların yapacağı ayni ve nakdi avanslarla ürününe daha iyi girdi imkanı
bulur. Dolayısıyla verim yükselir,
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
Sanayici Açısından SözleĢmeli Üretimin Yararları:
-Hammaddeyi belirli ve uygun fiyattan sağlama imkanına sahip olan sanayicinin rekabet Ģansı
artar, kapasitesi ölçüsünde hammaddeyi istenilen zamanda temin etme garantisine sahip olur.
Üretici ve sanayici açısından önemli fayda sağlayan sözleĢmeli üretim özellikle hayvancılık
konusunda istenilen seviyeye ulaĢmaktan çok uzaktır. BaĢka bir deyiĢle AB’de geniĢ bir
uygulama alanı bulunan SözleĢmeli üretim, maalesef Batı Anadoluda Ģeker Ģirketinin pancardaki
uygulaması ve bir kaç bitkisel ürün dıĢında Türkiye’de istenilen düzeye gelememiĢtir. Devletin
destekleme alımlarının bir noktada sözleĢmeli üretim olarak nitelendirmek de mümkündür.
Ancak, devletin yaptığı bu uygulamanın Türkiye ekonomisine getirdiği yükün olumsuz boyutlarını
yakın geçmiĢ göstermiĢtir.
Bu noktadan hareketle, Doğu Anadolu Hayvancılığının geliĢmesi için önerilen “SözleĢmeli
Üretim” özel sektörün koordinasyonunda gerçekleĢtirilecek bir “SözleĢmeli Üretim”dir.
BaĢka bir deyiĢle, sistemin iĢlemesi ve uygulanmaya konulması için somut önerimiz.
Doğu Anadolu Bölgesinde, “ Doğu Anadolu Projesi (DAP)” çerçevesinde bir paket
hayvancılık projesi uygulamaya konulmalıdır. Pilot il Erzurum seçilmeli ve uygulamaya bu ilden
baĢlanmalıdır. Daha sonraki uygulama ise aĢağıdaki kapsamda düĢünülmelidir.
-Ziraat Bankası veya herhangi bir devlet kuruluĢu bu projenin finansmanını üstlenmelidir. Ancak
burada önerilen finansman uygun faizlerle borçlandırarak kredilendirme Ģeklinde olacaktır.
Hibe hiç bir Ģekilde söz konusu değildir.
Pilot il’ de bir “Anonim ġirket” kurulacak ve iĢletmelerin yönetimi tamamen profesyonel
yöneticilerden oluĢacaktır. ġirkete tüzel gerçek kiĢiler ortak olabilmelidir.
-ġirket Proje tutarının % 30 unu öz kaynak olarak sağlanmalıdır.
-ġirket ise damızlık üretiminden baĢlamak ve daha sonraki birinci yıldan itibaren süt inekçiliği
ve besi hayvancılığı projeye entegre olarak düĢünülmelidir.
-ġirket yem fabrikası, et kombinası, süt fabrikası gibi entegrasyonu tamamlayan tesislere
sahip olmalı veya bölgede var olan atıl fabrikaları kiralayabilmeli veya satın alabilmelidir.
-ġirket üreticiye damızlık, süt ineği,besi danası temin etmek durumundadır.
-ġirket üreticiyi yem,ilaç,veteriner hizmetleri v.b. gibi konularda aynı olarak kredilendirmek
durumundadır.
-ġirket üretilen ürünleri önceden belirlediği fiyatlardan almak durumundadır.
-ġirket’e : Bu bölgedeki Askeri Birlikleri ve Kamu KuruluĢlarının bu ürünleri alımlarında
ihalelerde öncelik tanınmalı ve ithal ürünlerin bu ünitelerce tüketilmesi önlenmelidir.
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
Böylesine entegre bir hayvancılık projesinin “sözleĢmeli üretim”adı altında uygulamaya
konulması prensip olarak kabul gördüğünden yapılacak ilk iĢ, pilot olarak seçilen il’de bir
fizibilite hazırlanmasıdır.
-Proje uygulama yeri olarak Erzurum Atatürk Üniversitesine ait arazi üzerindeki tesislerin tahsis
yolu ile alınarak, geliĢtirilmesi ve yeniden yapılanması halinde projenin uygulanabilirliliği kısa
vadede gerçekleĢtirilebilir.
Yapılan temas ve incelemelerde; Erzurum il’inde bulunan üreticilerin ve sanayicilerin gerekse
tüzel kiĢilerin böyle bir Anonim ġirket kuruluĢuna çok olumlu yaklaĢtıkları görülmüĢtür. Bunlara
ilaveten önerilen sözleĢmeli üretim projesinin Atatürk Üniversitesi Akademisyenleri tarafından
uygulanabilir olduğu belirtilmiĢtir. Daha da ötesi Atatürk Üniversitesi Ziraat fakültesi Dekanlığı
ile uygulamanın Fizibilite projesi yapım konusunda mutabakat sağlanmıĢtır.
SONUÇ:
Türkiye’de hayvancılığın bir çok sorunlarının olduğu, bu sorunların Doğu Anadolu Bölgesinde
daha da yoğunlaĢtığı görülmektedir. Bu sorunların çözümü için,kısa vadeli ve orta-uzun vadeli bir
projeler paketine ihtiyaç duyulmaktadır. Rapor içinde geniĢ olarak açıklanan kısa vadeli ve ortauzun vadeli önlemleri kısaca Ģöyle açıklamak mümkündür.
Rapor içinde ayrıntılarıyla açıklandığı gibi:Doğu Anadolu Projesi (DAP) uygulamaya konulmalı ve
bunun bir alt projesi olarak da bir an önce “Hayvancılığı ĠyileĢtirme” projesi baĢlatılmalıdır. Bu
doğrultuda bir pilot il seçilerek anonim Ģirket statüsüyle “sözleĢmeli üretim” baĢlatılmalıdır. Bu
modele en uygun üretici kitlesi ve organizasyon potansiyeli Erzurum Ġli olarak görülmelidir.
E- ERZURUM EKONOMĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠMĠZ
Erzurum ekonomisi ile ilgili görüĢlerimiz.
ERZURUM'DA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR
YATIRIMLARI VE KURAKLIK DURUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Erzurum ilindeki kamu ve özel sektör yatırımlarının değerlendirilmesi ve kuraklığın il tarım ve
hayvancılık stratejilerine etkisinin incelenmesi aĢağıda kısaca yapılmıĢtır.
1.ERZURUM ĠLĠNDE KAMU YATIRIMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Erzurum' daki kamu yatırımlarının 1991-96 yılları arasındaki tahsisi ve Türkiye geneline göre
oranı (Milyon TL) olarak aĢağıda verilmiĢtir.
YILLAR
1991
1992
1993
1994
ERZURUM
TÜRKĠYE TOPLAMI
77.916
41.863.515
184.209
75.404.039
319.101
122.799.478
939.675
218.875.188
ERZURUM % PAYI
0.186
0.244
0.260
0.429
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
1995
1996
1.044.176
2.762.867
312.039.359
622.924.899
0.335
0.444
Kamu yatırımlarının Erzurum Ġlindeki sektörel dağılımıda Ģöyledir.
SEKTÖRLER
1994
TARIM
145.000
ĠMALAT
1.700
ENERJĠ
100.000
ULAġTIRMA VE
HABERLEġME 287.300
TURĠZM
3.375
KONUT
6.700
EĞĠTĠM
207.770
SAĞLIK
89.380
DĠĞER KAMU
HĠZMETLERĠ
98.450
ĠL TOPLAMI
936.975
1995
1996 (Cari Fiyatlarla Milyon TL)
140.000
5.600
270.000
584.000
1.000
497.000
93.001
3.125
4.050
265.900
114.800
390.000
8.750
6.000
640.000
300.200
147.700
335.917
1.044.176
2.762.867
Erzurum'da 1991-1996 dönemine bakıldığında cari fiyatlarla kamu yatırım tahsisinin artıĢ
gösterdiği gözlenmektedir. Sabit fiyatlarla ve dolar bazında bakıldığında 1995 yılı dıĢında da bir artıĢ
trendi görülmektedir.
Sabit fiyatlar cinsinden bakıldığında 1991 yılında 117.8 milyon TL olan kamu yatırım tahsisi 1996
yılında 251.1 milyon TL' ye yükseltilmiĢtir. Yapılan bu kamu yatırım tahsislerinin sektörler itibariyle
dağılımına bakıldığında eğitim sektörüne en fazla payın ayrıldığı görülmektedir.1995 yılında toplam kamu
harcamalarında meydana gelen düĢüĢ tüm sektörlere yansımıĢtır. Eğitim sektörünü tarım ve ulaĢtırma
kamu yatırımlarından en büyük payı alan diğer iki sektör olarak izlemektedir.
Sabit fiyatlar ile bakıldığında eğitim yatırımları 1994 yılında 55.4 milyon TL iken, 58.16'ya
yükselmiĢtir. Tarımda ise 38.6 milyon TL' den 53.07 milyon TL' ye yükselmiĢtir. Ġlde yüz ölçüm yönünden
geniĢ olan yapı "diğer kamu hizmetlerini" 4. büyüklük haline getirmiĢtir.
Bununla beraber Erzurum ilinde 10 ana kamu yatırımı 1996 yılı itibariyle aĢağıda sunulmuĢtur(2).
SIRA- PROJE
1-Çoruh Havzası I. Merhale Depolama-Kurulu Güç (Enerji)
2-Erzurum (Kuzgun - Daphan I. Merhale) (Tarım )
3-Hınıs I. Merhale Depolama - Sulama (Tarım )
4-Demirdöven I.Merhale Depolama Sulama (Tarım )
5-Kuzgun Barajı (Enerji)
6-AĢkale - Erzurum 65 km (UlaĢtırma )
7-Erzurum Ayr.- Ġspir 114 km (UlaĢtırma )
8-Pazaryolu Depolama Sulama (Tarım)
PROJE TUTARI
(Milyon TL)
11.715.000
8.738.400
6.926.700
4.687.650
2.737.350
2.265.600
1.524.000
760.650
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
9-Lojman ĠnĢaatı (Eğitim )
10-Erzurum Havaalanına Terminal Binası (UlaĢtırma )
483.000
350.000
TOPLAM
40.188.350
Erzurum 'da yapılan yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında tarımsal yapının
iyileĢtirilmesi için yapılan kurum yatırımlarının yoğunluk kazandığı görülmektedir. Erzurum Ġçinin en
büyük kamu projesi K. Çoruh Havsası I.Merhale depolama kurulu güç inĢaatıdır. Projeye 1995
yılında baĢlanmıĢ olup 1999 yılında bitirilmesi planlanmıĢtır. Ġkinci büyük proje Kuzgun-Daphan
I.Merhale projesine 1994 yılında baĢlanmıĢ ve 1999 yılında bitirilmesi planlanmıĢtır. Yatırımlara ayrılan
tahsislere bakıldığında 1995 yılındaki genel yatırım azalması dıĢında gerçek değerler yönünden de
kamu yatırım tahsislerinin arttığı görülmektedir.
2.ERZURUM 'DA ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI
Erzurum 'da iktisadi faaliyet kollarına göre iĢyeri sayısı ve istihdam durumun aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir.(3)
ÇalıĢanların Yıllık
ĠĢyeri sayısı
Ortalama Sayısı
Ġktisadi Faaliyet Kolu
1985
1992
1985
1992
Ġmalat Sanayi
Ticaret, Otelcilik
UlaĢtırma, HaberleĢme, Depolama,
Mali Kurumlar, Sigorta ve
Emlak iĢleri
Toplum Hizmetleri, Sosyal ve
KiĢisel Hizmetler
1227
5539
79
1051
6568
108
2646
9997
219
2668
12648
291
132
179
206
33
1091
1342
2286
2938
9323
15666
TOPLAM
8111
22481
Erzurum' da 7 yıllık dönem içinde iĢyeri sayısı 1000' in üstünde artıĢ göstermekle birlikte bu sayı
imalat sanayinde azalırken , ticaret vb. faaliyetlerde artmıĢtır. Bu değiĢime karĢılık imalat sanayiinde
çalıĢan sayısının artmıĢ olması bu istihdam çarpanı meydana getirmedeki açık etkisini göstermektedir.
Erzurum ilinde iktisadi faaliyet kollarına göre bakıldığında, en çok iĢyerinin ticaret, otelcilik ve
lokantacılıkta 1992 yılında 6568 adet ile yer aldığı görülmektedir. Bu faaliyet kolunu toplam hizmeti,
sosyal ve kiĢisel hizmetler izlemektedir. Üçüncü sırada ise imalat sanayi ana bölümü yer almaktadır. Bu
sıralama çalıĢanların yılık ortalama sayısı bakımından da aynıdır. Dikkati çeken diğer bir nokta da
ticaret, otelcilik ve lokantacılık faaliyetlerinde bulunan iĢyerlerinde ücretle çalıĢanların sayısının ücretsiz
olarak çalıĢanların çok altında olmasıdır.
Bununla beraber, Erzurum Doğu Anadolu'nun pilot ili olarak bölgeler itibariyle yatırım teĢviki
içerisinde en az payı olan bölge içerisindedir. Bu da Erzurum ilini olumsuz yönde etkilemektedir. ġöyle
ki, 1995-1997 ilk 10 aylık döneminde yatırım teĢfik payı bölge olarak Marmara'da %39.3, Ege'de
%18.7, Ġç Anadolu'da %13.3, Akdeniz'de %12.9,Güneydoğu Anadolu'da %6.5, Karadeniz'de % 6.4 iken
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
Doğu Anadolu'da % 2.1' dir. Bu rakamlar, Türkiye'de kalkınma açısından bölgesel bir dengesizlik
olduğunu ve yatırım teĢvikinden en az payıda Doğu Anadolu' nun aldığını ortaya koymaktadır. Bu
durumda teĢvikler özel sektörü cezbedemiyor veya özel sektör teĢviklerden yararlanamıyor.
3.ERZURUM 'DA
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
KURAKLIĞIN
TARIM
VE
HAYVANCILIK
AÇISINDAN
Ġlimiz' de Türkiye genelinde olduğu gibi özellikle bu yıl yaz dönemi itibariyle yağıĢ azlığından
kuraklık yaĢanmıĢ olup tarımda ürün rekoltesi düĢüklüğü gözlenmekte ve beklenmektedir. Kuraklık
nedeniyle hayvansal bitki üretimi azalmıĢ ve büyük ve küçükbaĢ hayvanlarda hastalıklar meydana
gelmiĢtir. Bu nedenle,kamu yatırımları bölümde bahsedilen sulama projelerinin
ivedilikle
tamamlanması, meraların korunması ve tarım ve hayvancılık politikaları doğru bir Ģekilde yeniden
belirlenerek teĢvik edilmelidir. Zira, Erzurum esas itibariyle tarım ve hayvancılığa dayalı bir ilimizdir.
Ilimizde özel bir öneme sahip olan hayvancılığın kısa bir değerlendirmesi ve organize hayvancılık
bölgesi ile ilgili projemiz ekte sunulmuĢtur.
F- Ve Ġnternet Sitemiz Yayında;
Borsamız Türkiye’ de sadece birkaç borsa gibi sürekli kendini yenilediğini ispatlarcasına Ağustos
2000 tarihi itibariyle ilimizi ve borsamızı çağımızın gereksinimi haline gelen sanal bir ortam olan internet’
ede taĢımasını bilmiĢtir.
Değerli halkımızın Ġlimizin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri ile borsamız hakkındaki bilgileri
ile gerçekleĢtirdiği faaliyetleri sürekli ve güncel olarak bulabileceği bu sitemize www.erzurumtb.org.tr
adresinden ulaĢabilirsiniz. Ayrıca gerek sitemizle ve gerekse borsamızla ilgili dilek ve Ģikayetlerinizi
elektronik posta adresimiz olan [email protected]’ye gönderebilirsiniz. Bu doğrultuda size en kısa
zamanda cevap vermeye çalıĢacağız.
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
TABLO :1
1996 - 2000 DÖNEMĠNE AĠT ĠġLEM HACMĠ (KG.ÇUVAL VE ADET)
MADDENĠN ĠSMĠ
BĠRĠMĠ
ARPA (Yemlik) H.T.S.
ARPA (Yemlik) Ofis AlıĢı
ARPA (Yemlik) Ofis SatıĢ
BUĞDAY (Ekmeklik) H.T.S.
BUĞDAY (Ekmeklik) Ofis AlıĢı
BUĞDAY (Ekmeklik) Ofis SatıĢı
ÇAVDAR (Anadolu) Ofis AlıĢı
ÇAVDAR (Anadolu) Ofis SatıĢı
MISIR (Sarı) Ofis SatıĢı
PĠRĠNÇ (Bersani) H.T.S.
PĠRĠNÇ (Ġthal) H.T.S.
PĠRĠNÇ (Ġthal) Ofis SatıĢı
PĠRĠNÇ (Kırık) H.T.S.
BULGUR (SIRA M.) H.T.S.
EKSTRA UN H.T.S.
UN TĠP 1 (50 KG.) H.T.S.
UN TĠP 2 (50 KG.) H.T.S.
UN TĠP 3 (50 KG.) H.T.S.
KEPEK (SIRA M.) H.T.S.
MAKARNA (PAKET) H.T.S.
MAKARNA (AÇIK) H.T.S.
FASULYE (ÇALI) H.T.S.
FASULYE (ġEKER) H.T.S.
FASULYE (BARBUNYA) HTS.
MERCĠMEK (YEġĠL) H.T.S.
MERCĠMEK (KIRMIZI) H.T.S.
MARGARĠN (YEMEKLĠK)HTS
MARGARĠN (KAHVALT.)HTS.
ZEYTĠN Y.(YEMEKLĠK)HTS.
TEREYAĞI H.M.S.
TEREYAĞI H.T.S.
ET (BÜYÜK BAġ) EBK.A.
ET (BÜYÜK BAġ) EBK.S.
ET (BÜYÜK BAġ) HTS.
ET (KÜÇÜK BAġ) EBK.A.
ET (KÜÇÜK BAġ) EBK.S.
ET (KÜÇÜK BAġ) HTS.
KAVURMA (YAĞLI) EBK.S.
TAVUK ETĠ EBK.S.
TAVUK ETĠ HTS.
YUMURTA HTS.
BAL (PETEK) HMS.
BAL (SÜZME) HMS.
SOĞAN (KURU) HMS.
SOĞAN (KURU) HTS.
PATATES HMS.
PATATES HTS.
B.PEYNĠR (YAĞLI) HTS.
B.PEYNĠR (YAĞSIZ) HMS.
Kg.
"
"
"
"
"
"
"
“
"
"
"
"
"
"
Çuval
"
"
Kg.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
AD.
KG.
"
"
"
"
"
"
"
1996
6.205.227.2.196.275.7.610.076.4.328.194.3.356.270.480.566.199.310.252.942.3.189.960.12.325.170.000.748.700.67.050.355.488.261.920.226.640.6.727.697.269.500.707.000.106.900.255.112.36.667.262.752.282.752.6.448.186.360.565.1.522.000.7.863.2.973.2.466.672.191.155.1.878.866.470.974.29.539.379.496.1.080.740.581.680.421.714.10.439.18.114.778.146.302.324.6.405.564.2.227.973.284.901.-
1997
3.435.663.3.075.327.25.267.601.6.511.538.14.910.935.29.318.115.673.720.461.635.151.036.1.920.654.673.161.43.904.940.760.25.500.136.299.257.649.377.527.10.208.855.619.830.153.750.88.320.449.919.116.400.304.056.241.174.1.210.614.406.800.902.400.1.350.11.710.3.983.651.2.251.085.1.307.381.862.770.274.968.212.933.10.500.256.804.969.908.2.143.949.38.349.99.351.78.848.81.235.631.386.189.554.377.759.20.000.-
YILLAR
1998
637.658.15.698.919.31.116.672.5.876.055.41.217.955.36.469.513.1.083.200.10.000.840.400.5.040.542.500.434.817.5.500.255.210.160.290.118.572.6.831.320.213.500.249.200.54.660.307.412.20.000.115.447.151.405.504.000.307.000.2.000.1.000.35.955.3.163.123.1.861.954.3.495.763.404.029.107.048.148.111.90.000.359.625.607.782.3.724.710.37.373.74.869.247.329.26.898.180.520.162.992.522.796.5.060.-
1999
2000
20.000.- 427,325,
1.833.420.29,850,17.656.973.-32,746,570,11.516.130.- 7,930,108,16.672.200.- 4,132,307,43.585.664.-33,823,802,357.830.5,090,536.370.5,709,220,33.000.27,000,869.850.- 1,184,100,18.800.4,000,40.000.- 286,000,304.854.- 608,300,17.000.- 91,340,348.903.- 320,086,192.040.- 346,586,164.720.- 316,410,5.699.400.- 11,578,300,560.740.894,000,99.500.113,000,48.500.317,900,52.100.134,070,53.000.101,750,65.250.34,000,65.124.- 116,100,657.395.- 1,527,678,117.920.- 255,008,8,000,34.007.55,850,2.801.767.1,875,041,1.721.504.434,366,3.242.624.3,382,418,282.425.77,676,94.188.32,190,197.915.- 425,339,412.362.- 484,586,334.128.- 450,832,2.564.060.2,143,204,38.655.19,015,40.637.- 52,993,53.626.2,050,53.626.166.750.8,605,121.300.336.205.- 462,882,-
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
T A B L O : 1'ĠN DEVAMI
1996 - 2000 DÖNEMĠNE AĠT ĠġLEM HACMĠ (KG.ÇUVAL VE ADET)
MADDENĠN ĠSMĠ
KAġAR PEYNĠR (YAĞLI)HTS.
LOR (ÇÖKELEK) HMS.
SUCUK EBK.S.
SUCUK HTS.
YAPAĞI ĠTHAL HTS.
SIĞIR DERĠSĠ (YAġ) EBK.S.
SIĞIR DERĠSĠ (YAġ) HTS.
KOYUN DERĠSĠ (YAġ) EBK.S.
KOYUN DERĠSĠ (YAġ) HTS.
KEÇĠ DERĠSĠ (YAġ) HTS.
K.KARAMAN TOKLU HMS.
K.KARAMAN MARYE HMS.
TOSUN HMS.
TOSUN HTS.
TOSUN HMS.
TOSUN HTS.
ĠNEK HMS.
ĠNEK HTS.
DANA HMS.
BAĞIRSAK (KOYUN) EBK.S.
BAĞIRSAK (KOYUN) HTS.
BĠRĠMĠ
KG.
"
"
"
"
"
"
AD.
"
"
"
"
KG.
"
AD.
"
"
"
"
"
"
1996
7.900.6.000.5.361.9.000.89.638.1.995.290.49.29.519.297.111.584.347.805.981.30.74.179.600.-
1997
5.894.10.858.26.798.5.670.109.981.1.808.17.520.4.726.16.560.104.704.3.100.399.5.683.5.834.304.838.-
YILLAR
1998
1999
21.944.22.400.5.499.48.299.8.000.155.602.181.003.16.450.3.305.6.098.396.101.587.338.966.2.706.1.010.182.343.359.-
33.108.9.500.22.400.16.100.48.998.5.758.14.389.318.173.658.1.504.40.585.268.65.202.643.-
2000
74,679,7,500,2,987,202,734,21,309,223,247,8,364,37,939,928,147,705,176,864,5,679,443,4,367,244,784,-
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
TABLO : 2
1996-2000 DÖNEMĠNE AĠT ĠġLEM KIYMETĠ (1.000.-) TL
MADDELER
1996
1997
YILLAR
1998
1999
2000
HUBUBATLAR
567.507.439.- 2.494.729.595.- 6.430.450.627.- 6.662.564.491.- 8,721,422,086,H. MAMULLERĠ
1.195.473.205.- 1.848.437.295.- 2.117.578.775.- 3.635.689.495.- 7,883,463,931,BAKLĠYATLAR
49.231.040.159.918.201.171.692.460.98.680.620.- 3,185,047,050,NEBATĠ YAĞLAR
908.748.877.455.025.124.249.016.414.- 35.354.709.750.- 1,059,838,800,HAYVANĠ YAĞLAR
(TERE YAĞI)
2.404.895.5.379.500.34.658.500.45.326.370.93,846,250,ÇEġĠTLĠ GIDA MAD. 1.791.371.662.- 4.944.475.841.- 10.748.097.494.- 15.324.825.793.- 15,347,407,461,TEKSTĠL HAM.MAD.
922.200.2.400.000.6.879.000.TAB
LO :2
HAM DERĠLER
7.514.359.17.064.380.96.066.460.13.808.560.- 149,407,392,1995 - 1999
DÖNEMĠNE 819.552.295.AĠT ĠġLEM KIYMETĠ
(1.000.-)TL
CANLI HAYVANLAR
278.358.467.1.190.791.552.- 1.355.557.020.- 5,571,643,605,ÇEġĠTLĠ MADDELER
28.727.650.85.280.436.197.768.325.152.522.875.242,140,500,Yıllık Muamele Hacmi tl 4.829.337.594.- 10.830.744.867.- 21.238.520.607.- 27.650.563.974.- 39,454,217,075,-
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
TABLO :3
1996 - 2000 DÖNEMĠNE AĠT FĠYATLAR TL.
MADDENĠN ĠSMĠ
BĠRĠMĠ
ARPA (Yemlik) H.T.S.
ARPA (Yemlik) Ofis AlıĢı
ARPA (Yemlik) Ofis SatıĢ
BUĞDAY (Ekmeklik) H.T.S.
BUĞDAY (Ekmeklik) Ofis AlıĢı
BUĞDAY (Ekmeklik) Ofis SatıĢı
ÇAVDAR (Anadolu) Ofis AlıĢı
ÇAVDAR (Anadolu) Ofis SatıĢı
MISIR SARI OFĠS SATIġI
PĠRĠNÇ (Bersani) H.T.S.
PĠRĠNÇ (Ġthal) H.T.S.
PĠRĠNÇ (Ġthal) Ofis SatıĢı
PĠRĠNÇ (Kırık) HTS
BULGUR (SIRA M.) H.T.S.
EKSTRA UN H.T.S.
UN TĠP 1 (50 KG.) H.T.S.
UN TĠP 2 (50 KG.) H.T.S.
UN TĠP 3 (50 KG.) H.T.S.
KEPEK (SIRA M.) H.T.S.
MAKARNA (PAKET) H.T.S.
MAKARNA (AÇIK) H.T.S.
FASULYE (ÇALI) H.T.S.
FASULYE (ġEKER) H.T.S.
FASULYE (BARBUNYA) HTS.
MERCĠMEK (YEġĠL) H.T.S.
MERCĠMEK (KIRMIZI) H.T.S.
MARGARĠN (YEMEKLĠK)HTS
MARGARĠN (KAHVALT.)HTS.
ZEYTĠN Y.(YEMEKLĠK)HTS.
TEREYAĞI H.M.S.
TEREYAĞI H.T.S.
ET (BÜYÜK BAġ) EBK.A.
ET (BÜYÜK BAġ) EBK.S.
ET (BÜYÜK BAġ) HTS.
ET (KÜÇÜK BAġ) EBK.A.
ET (KÜÇÜK BAġ) EBK.S
ET (KÜÇÜK BAġ) HTS.
KAVURMA (YAĞLI) EBK.S.
TAVUK ETĠ EBK.S.
TAVUK ETĠ HTS.
YUMURTA HTS.
BAL (PETEK) HMS.
BAL (SÜZME) HMS.
SOĞAN (KURU) HMS.
SOĞAN (KURU) HTS.
PATATES HMS.
PATATES HTS.
B.PEYNĠR (YAĞLI) HTS.
B.PEYNĠR (YAĞSIZ) HMS.
Kg.
"
"
"
"
"
"
"
“
"
"
"
"
"
"
Çuval
"
"
Kg.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Ad.
Kg.
"
"
"
"
"
"
"
1996
YILLAR
1997
1998
14.870.28.940.38.293.15.220.27.252.41.242.13.950.19.541.35.875.20.036.33.774.51.292.19.705.37.050.55.764.18.681.26.741.49.199.14.960.24.858.17.773.45.499.66.758.98.629.225.000.46.874.91.382.160.706.61.300.63.615.139.951.21.882.72.686.112.009.32.300.64.529.108.457.39.863.65.886.95.454.1.536.682.- 2.360.487.3.828.506.1.133.992.- 2.013.516.3.270.634.1.029.180.- 1.863.019.2.848.560.8.271.17.756.23.927.50.946.84.871.158.025.32.105.54.136.134.909.50.141.152.613.258.968.73.516.161.126.334.309.47.769.- 167.986.210.300.44.090.102.251.187.300.41.660.96.619.191.124.63.793.133.061.271.926.106.356.193.659.360.800.301.609.238.429.600.000.212.196.489.629.770.000.247.694.402.946.942.525.256.689.465.346.1.013.104.293.937.- 501.352.1.261.425.251.838.550.507.938.237.293.344.528.415.817.589.275.561.466.712.1.112.404.270.883.515.961.986.133.699.000.- 2.160.388.156.468.228.340.477.539.133.667.246.870.514.439.5.472.10.258.14.461.264.812.381.333.887.866.233.148.327.423.563.574.4.155.30.347.57.961.8.410.36.990.56.145.5.909.13.102.65.382.6.609.22.366.71.703.200.039.310.934.723.368.225.250.510.770.-
1999
2000
53.000.61.493.54.083.72.081.78.817.71.103.57.358.47.679.352.727.324.960.232.466.145.000.146.165.138.235.5.093.573.4.289.585.3.870.840.36.777.222.291.160.607.440.927.436.199.294.507.289.532.308.161.419.926.666.994.1.332.854.1.581.251.2.211.153.1.545.739.1.308.983.1.971.312.1.376.452.855.074.858.565.20.977.1.160.302.1.125.955.69.234.80.190.96.475.130.885.953.898.-
86,428,81,540,87,126,98,019,105,074,101,703,72,551,108,442,456,481,414,315,347,222,187,762,228,405,205,255,7,493,020,6,736,565,6,273,318,59,202,332,505,220,363,524,641,790,999,498,922,416,176,407,399,543,078,846,208,1,800,000,1,680,327,2,048,983,2,606,064,1,985,778,1,966,029,2,400,688,2,279,880,990,764,1,056,722,32,354,1,551,012,1,285,732,120,000,110,000,1,098,460,-
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
T A B L O : 3'ÜN DEVAMI
1996 - 2000 DÖNEMĠNE AĠT FĠYATLAR TL.
MADDENĠN ĠSMĠ
KAġAR PEYNĠR HTS.
LOR (ÇÖKELEK) HMS.
SUCUK EBK.S.
SUCUK HTS.
YAPAĞI ĠTHAL HTS.
SIĞIR DERĠSĠ (YAġ) EBK.S.
SIĞIR DERĠSĠ (YAġ) HTS.
KOYUN DERĠSĠ (YAġ) EBK.S.
KOYUN DERĠSĠ (YAġ) HTS.
KEÇĠ DERĠSĠ (YAġ) HTS.
K.KARAMAN TOKLU HMS.
K.KARAMAN MARYE HMS.
TOSUN HMS.
TOSUN HTS.
TOSUN HMS.
TOSUN HTS.
ĠNEK HMS.
ĠNEK HTS.
DANA HMS.
BAĞIRSAK (KOYUN) EBK.S.
BAĞIRSAK (KOYUN) HTS.
BĠRĠMĠ
KG.
"
"
"
"
"
"
AD.
"
"
"
"
KG.
"
AD.
"
"
"
"
"
"
1996
YILLAR
1997
1998
1999
2000
285.417.504.730.- 1.015.033.- 1.312.053.1,918,863,40.000.102.232.- 300.000.370,000,555.384.839.168.1.689.774.4,202,000,309.086.810.858.1.189.555.- 2.551.107.3,343,501,162.645.300.000.427.267.78.881.220.261.705,500,100.000.140.039.205.402.221.020.534,308,1.308.887.795.000.919.662.933.010.517.367.1,804,302,276.000.5.518.828.- 8.191.780.- 19.434.330.- 28.856.571.- 40,562,617,8.445.791.- 12.267.695.- 23.667.045.- 36.871.069.- 52,268,319,123.850.240.000.952.790.1,241,034,135.255.265.266.814.110.- 1.057.826.1,450,468,48.155.862.- 94.740.905.- 203.099.526.- 360.453.125.- 401,582,409,49.665.000.- 80.814.536.357.842.500.- 403,982,675,125.086.831.- 224.472.478.- 248,417,678,181.038.097.45.222.972.- 45.814.622.- 78.224.175.- 133.000.000.268.764.159.953.274.613.575.981.752.667.989,200,-
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
TABLO :7
2000 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE ĠġLEM HACMĠ (KG., ÇUVAL,ADET)
AYLAR
ARPA
(YEMLĠK)
H.T.S.
KG.
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
15,000
125,590
154,145
92,590
40,000
3,891,746
3,072,435
7,856,960
3,565,850
4,982,075
2,168,800
69,600
999,780
3,240,984
2,898,340
569,600
629,128
1,101,580
2.366,450
1,365,000
137,600
1.760,750
YILLIK TOP.
427,325
29,850
32,746,570
ÇAVDAR
MISIR
PĠRĠNÇ
(ANADOLU) (SARI )
(BERSANĠ)
OFĠS ALIġI OFĠS SATIġI H.T.S.
KG.
KG.
KG.
7,930,108
PĠRĠNÇ
(ĠTHAL)
H.T.S.
KG.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
5,090
5,090
BULGUR
(SIRA M.)
H.T.S. KG.
110.800
10,500
40.000
64,000
20,000
48.000
60,000
140,000
80.000
35.000
608,300
ARPA
(YEMLĠK)
OFĠS ALIġI
KG.
ARPA
(YEMLĠK)
OFĠS SATIġI
KG.
BUĞDAY
(EKMEKLĠK)
H.T.S.
KG.
29,850
-
1,408,700
3,307,640
992,880
5,709,220
EKSTRA UN
(H.T.S.)
KG.
1,600
13,500
62,240
14,000
91.340
20,000
3,500
3,500
-
22,600
56,000
93,000
103.000
65.000
173.000
246.000
51.000
144.000
116,500
104,000
10,000
27,000
UN TĠP 1
(H.T.S.)
KG.
1,184,100
UN TĠP 2
(H.T.S.)
KG.
37.779
18,180
30,280
20,312
34,335
27,650
24,169
18,040
19,025
30,836
25,180
34,300
320,086
25,400
31,900
17,445
40,760
27,000
30,200
29,250
15,150
51,021
35,000
34,350
9,110
346,586
BUĞDAY
BUĞDAY
(EKMEKLĠK) (EKMEKLĠK)
OFĠS ALIġI OFĠS SATIġI
KG.
KG.
1,861,982
2,270,325
-
3,174,770
7,716,872
2.893,370
2,054,865
4,260,085
859,010
7,331,095
162,620
2,832,880
1,695,105
843,130
4,132,307
33,823,802
PĠRĠNÇ
PĠRĠNÇ
(ĠTHAL)
(KIRIK)
OFĠS SATIġI H.T.S.
KG.
KG.
4,000
4,000
UN TĠP 3
(H.T.S.)
KG.
13,200
41,650
15,900
24,200
15,490
22,500
21,600
36,080
34,600
28,000
41,990
21,200
316,410
60,000
80,000
20,000
60,000
66,000
286,000
KEPEK
(SIRA M.)
KG.
277,300
1,579,000
590,300
760,000
314,300
820,000
385,000
649,000
2,012,000
2,515,000
1.441.400
235,000
11,57 8,300
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
T A B L O : 7' NĠN DEVAMI
2000 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE ĠġLEM HACMĠ (KG., ÇUVAL,ADET)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
MAKARNA
(PAKET)
H.T.S.
KG.
80.000
58.000
15.000
114,000
114,500
138,500
76,500
73.000
128.000
65,500
31.000
894,000
MERCĠMEK
(KIRMIZI)
H.T.S.
KG.
24,600
7,000
29,000
28,000
9,500
13,000
5.000
MAKARNA
(AÇIK)
H.T.S.
KG.
56,000
30,000
19.000
8,000
113,000
MARGARĠN
(YEMEKLĠK)
H.T.S.
KG.
100.000
230,835
167,200
129,000
186,880
162,818
73,500
175.500
132,500
57.250
112,195
FASULYE
(ÇALI)
H.T.S.
KG.
FASULYE
(ġEKER)
H.T.S.
KG.
20,900
3,000
101,000
85,000
27,000
5,000
25,500
8,000
42,500
317,900
9,000
12.000
10,000
27,300
10,000
13,000
3,000
14,770
35,000
134,070
MARGARĠN
(KAH.)
H.T.S.
KG.
38,445
49,150
58,413
10.000
20,000
79,000
-
1,875,041
27,850
15,000
7,500
8,000
43,400
101,750
ZEYTĠNYAĞI TERYAĞI
(YEMEKLĠK) H.M.S.
H.T.S.
KG.
KG.
8,000
-
-
116,100
1,527,678
255,008
8,000
ET
ET
ET
ET
(BÜYÜKBAġ) (BÜYÜKBAġ) (BÜYÜKBAġ) (KÜÇÜKBAġ)
EBK.ALIġI
EBK.SATIġI H.T.S.
EBK.ALIġI
KG.
KG.
KG.
KG.
160,632
138,826
288,237
291,194
187,858
124,174
95,501
73,278
135,863
94,582
118,887
166,009
FASULYE
(BARBUNYA)
H.T.S.
KG.
MERCĠMEK
(YEġĠL)
H.T.S.
KG.
9.000
10.000
15,000
34,0 00
TEREYAĞI
H.T.S.
KG.
2,100
1,250
5,165
7,640
6,010
26.010
4,250
3,335
-
55,850
ET
ET
(KÜÇÜKBAġ) (KÜÇÜKBAġ)
EBK.SATIġI H.T.S.
KG.
KG.
29,143
132,815
24,849
27,004
30,376
29,952
26,231
23,703
22,823
27,881
31,235
28,354
426,125
645,425
260,928
844,071
277,366
95,357
175,429
97,610
126,130
176,783
136,426
121,068
5,383
2,224
2,453
3,664
2,067
329
48,225
13,331
-
1.142
12,899
1,374
829
2,029
1.774
1,941
1,982
2,282
2,708
2,359
871
4,310
5,030
11,255
3,927
8,090
3,579
37,323
52,086
89,263
147,052
63,424
434,366
3.382,418
77,676
32,190
425,339
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
T A B L O : 7' NĠN DEVAMI
2000 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE ĠġLEM HACMĠ (KG., ÇUVAL,ADET)
SUCUK
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
TAVUK ETĠ TAVUK ETĠ
(EBK.SATIġI) (H.T.S.)
EBK.SATIġI EBK.SATIġI
KG.
KG.
KG.
1,175
1,812
2,987
SOĞAN
(KURU)
H.M.S.KG.
2,050
-
YUMURTA
(H.T.S.)
AD.
11,855
77,775
10,202
10,420
22,151
68,810
59,849
10,798
18,127
70,621
67,118
56,860
84,832
39,500
20,673
30,584
67,560
49,450
25,780
41,118
20,685
25,400
45,250
300,000
110.000
100,000
475,000
80,000
112,500
252,494
713,210
-
484,586
SOĞAN
(KURU)
H.T.S. KG.
450,832
PATATES
H.M.S.
KG.
2.143,204
PATATES
H.T.S.
KG.
-
AYLAR
2,050
KAġAR
(YAĞLI)
H.T.S. KG.
LOR
(ÇÖKELEK)
H.M.S. KG.
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
2,170
1,624
15,925
6,005
2,110
22,350
8,095
6,250
10,150
-
7.500
-
YILLIK TOP.
74,679
7.500
8,605
8,605
SUCUK
H.T.S.
KG.
-
BAL
(PETEK)
(H.M.S.)
KG.
1,500
6,900
2,500
3,600
4.515
19,015
B.PEYN.R
(YAĞLI)
H.T.S.KG.
4,700
4,700
24,200
103,775
31,000
35,430
88,490
32,765
62,128
31,478
18,816
25,300
SIĞIR DERĠSĠ
YAġ E.B.K.
SATIġI KG.
BAL
(SÜZME)
(H.M.S.)
KG.
1,500
2,273
20,650
7,850
12,000
8,720
52,993
B.PEYNĠR
(YAĞSIZ)
H.M.S. KG.
-
462,882
SIĞIR DERĠSĠ KOYUN
YAġ H.T.S.
DERĠSĠ YAġ
KG.
H.T.S.ADET
1,800
10,000
65,300
32,400
21,220
27,540
12,800
18,500
5,624
2,900
4,650
-
21,309
96,000
85,031
42,216
-
6,864
1,500
202.734
21,309
223,247
8,364
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
T A B L O : 7' NĠN DEVAMI
2000 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE ĠġLEM HACMĠ (KG., ÇUVAL,ADET)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
K.KARAMAN
TOKLU
H.M.S.
AD.
440
210
140
487
162
310
2,153
6,146
6,330
12,073
9,488
37,939
ĠNEK
H.M.S.
AD.
24
311
68
90
37
44
254
1,145
1,053
786
555
4,367
K.KARAMAN
MARYE
H.M.S.
AD.
150
157
68
15
457
51
30
928
BAĞIRSAK
(KOYUN)
H.T.S.AD.
TOSUN
H.M.S.
KG.
21,000
18,600
20,000
14,000
12,000
10,000
16,000
14,000
22,105
147,705
TOSUN
H.T.S.
KG.
48,166
128,698
176,864
TOSUN
H.M.S.
AD.
TOSUN
H.T.S.
AD.
224
515
405
1,476
398
326
93
145
1,028
709
360
443
-
5,679
443
3,000
30.085
9,345
14,000
66,000
42.350
35,613
44,391
244,784
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
TABLO :8
2000 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE SINIFLANDIRILMIġ ĠġLEM KIYMETĠ (1.000TL)
HUBUBATLAR
HUBUBAT
MAMULLERĠ
BAKLĠYATLAR
NEBATĠ
YAĞLAR
HAYVANĠ
YAĞLAR
(TEREYAĞI)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK
TOPLAM
656,434,096,1,035,898,365,967,741,963,527,899,199,855,710,885,359,038,580,869,061,226,356,875,138,676,645,570,1,023,722,545,743,917,530,648,476,989,-
520,736,600,674,382,000,465,754,000,603,897,300,601,839,500,640,338,500,586,175,267,557,667,400,899,344,287,900,366,900,879,402,177,553,560,000,-
27,304,000,26,755,500,75,598,000,54,268,000,37,437,500,8,750,000,18,305,000,7,800,000,1,800,000,11,420,000,51,986,750,63,622,300,-
78.583,750,119,257,500,127,340,000,122,751,050,115,528,000,100,609,000,57,565,000,88,750,000,76,300,000,105,837,500,67,317,000,-
3,200,000,2,000,000,8,780,500,13,073,750,10,367,000,42,745,000,7,225,000,6,455,000,-
8,721,422,086,-
7,883,463,931,-
385,047,050,-
1,059,838,800,-
93,846,250,-
ÇEġĠTLĠ
GIDA MADDELERĠ
TEKSTĠL HAM
MADDELERĠ
HAM DERĠLER
CANLI
HAYVANLAR
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
1,209,412,272,1,976,696,626,1.412,749,094,2,624,066,816,1,218,823,348,837,483,773,962,727,412,776,628,981,937,376,211,1,091,930,443,1,223,185,075,1,076,327,410,-
-
YILLIK
TOPLAM
15,347,407,461,-
-
ÇEġĠTLĠ
MADDELER
(BAĞIRSAK)
47,300,000,47,666,296,37,157,596,17,283,500,-
148,920,000,236,338,000,261,820,000,617,721,550,220,241,500,209,034,000,95,875,000,235,041,000,1,186,049,375,998,715,180,690,894,500,670,993,500,-
2,250,000,31,076,500,10,010,500,15,400,000,63,950,000,41,513,500,34,974,000,42,966,000,-
149,407,392,-
5,571,643,605,-
242,140,500,-
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
TABLO :9
2000 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE FĠYATLAR (TL)
AYLAR
ARPA
(YEMLĠK)
H.T.S.
KG.
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
80,000,81,993,85,000,90,000,100,000,-
81,540,-
AYLAR
87,389,ÇAVDAR
(ANADOLU)
OFĠS ALIġI
KG.
81.540.MISIR
(SARI )
OFĠS SATIġI
KG.
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
72,551,-
106,654,108,705,110,100,-
450,000,450,000,500,000,-
405,530,416,785,444,623,400,000,419,615,407,977,380,562,400,000,404.548.442,704,462,019,465,000,-
347,222,-
200,000,175,000,175,000,183,333,200,000,-
YIL.ORT. FĠYAT
72,551,-
108,486,-
466,666,-
421,163,-
347,222,-
186,666,-
YIL.ORT.FĠYAT
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YIL.ORT.FĠYAT
BULGUR
(SIRA M.)
H.T.S. KG.
192,541,197,619,200,000,208,281,221,250,231,250,233,333,250,000,250,000,276,428,226,070,-
ARPA
(YEMLĠK)
OFĠS ALIġI
KG.
ARPA
BUĞDAY
(YEMLĠK)
(EKMEKLĠK)
OFĠS SATIġI H.T.S.
KG.
KG.
75,413,81,638,82,453,80,900,82,132,84,088,102,300,105,000,105,833,114,200,-
90,877,98,224,97,089,94,858,97,912,101,860,104,690,-
91,395,PĠRĠNÇ
(BERSANĠ)
H.T.S.
KG.
97,930,PĠRĠNÇ
(ĠTHAL)
H.T.S.
KG.
EKSTRA UN UN TĠP 1
(H.T.S.)
(H.T.S.)
KG.
KG.
200,000,200.000.200,000,234,286,208,571,-
6,565,036,6,825,962,7,151,865,7,333,497,7,295,908,7,448,698,7,485,012,7,511,607,7,609,133,7,828,201,8,139,294,8,653,061,7,487,272,-
BUĞDAY
(EKMEKLĠK)
OFĠS ALIġI
KG.
108,595,102,186,-
BUĞDAY
(EKMEKLĠK)
OFĠS SATIġI
KG.
94,691,97,154,96,273,95,880,98,413,96,725,96,670,95,000,123,500,130,493,138,200,-
105,390,105,727,PĠRĠNÇ
PĠRĠNÇ
(ĠTHAL)
(KIRIK)
OFĠS SATIġI H.T.S.
KG.
KG.
UN TĠP 2
(H.T.S.)
KG.
UN TĠP 3
(H.T.S.)
KG.
KEPEK
(SIRA M.)
KG.
5,783,858,6,099,529,6,348,667,6,390,316,6,607,777,6,770,927,6,870,256,6,998,878,7,027,897,7,184,286,7,296,797,7,853,677,6,769,405,-
5,234,848,5,545,858,5,500,000,6,007,024,6,106,100,6,228,888,6,276,851,6,449,418,6,640,029,6,689,696,6,744,052,7,018,302,6,203,422,-
49,774,58,280,54,875,56,052,58,711,57,439,56,883,62,758,63,750,56,560,63,547,61,064,58,308,-
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
T A B L O : 9' UN DEVAMI
2000 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE FĠYATLAR (TL)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YIL.ORT.FĠYAT
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
MAKARNA MAKARNA FASULYE
(PAKET)
(AÇIK)
(ÇALI)
H.T.S.
H.T.S.
H.T.S.
KG.
KG.
KG.
265,625,306,465,290,000,299,210,333,843,338,158,386,928,328,767,335,664,393,129,400,000,-
229,482,208,333,200,000,250,000,-
463,157,500,000,446,019,456,329,500,000,550.000.513,921,900.000.828,529,-
FASULYE
(ġEKER)
H.T.S.
KG.
572.222.550,000,600.000.604,121,600,000,600,000,600,000,773,189,1,279,621,-
334,344,221,954,573,109,686,573,MERCĠMEK MARGARĠN MARGARĠN TEREYAĞI
(KIRMIZI)
(YEMEKLĠK) (KAH.)
H.T.S.
H.T.S.
H.T.S.
H.T.S.
KG.
KG.
KG.
KG.
360.731.371,428,397,241,435,000,413,157,400,000,600,000,-
500,000,516,635,525,179,563,565,578,060,529,481,551,905,505,698,575,849,571,397,600,000,-
743,497,804,272,856,847,750.000.850,000,925,633,-
1,523,809,1,600,000,1.700,000,1.711,223,1.724,958,1.637,739,1.700,000,1,935,532,-
FASULYE
MERCĠMEK
(BARBUNYA) (YEġĠL)
H.T.S.
H.T.S.
KG.
KG.
428,563,440,000,440,000,440,000,585,479,-
400.000.412.000.428,666,-
466,808,413,555,ET
ET
(BÜYÜKBAġ) (BÜYÜKBAġ)
EBK.ALIġI
EBK.SATIġI
KG.
KG.
1.820,834,1.823,134,1.829,237,1.994,923,1.984,091,1.994,292,2,226,737,2,191,812,2,125,216,2,338,627,2,389,595,2,412,672,-
2,407,090,2,352,302,2,468,095,2,565,402,2,596,892,2.665,840,2,638,958,2,782,646,2.784,551,2.887,722,2.979,478,3,095,524,-
YIL.ORT.FĠYAT 425,365,547,070,821,708,1,691,658,2,094,264,ET
ET
ET
ET
TAVUK ETĠ
(BÜYÜKBAġ) (KÜÇÜKBAġ) (KÜÇÜKBAġ) (KÜÇÜKBAġ) (EBK.SATIġI)
H.T.S.
EBK.ALIġI
EBK.SATIġI H.T.S.
AYLAR
KG.
KG.
KG.
KG.
KG.
OCAK
1.877,407,1.800,000,2,274,461,917,000,ġUBAT
1.836,455,1,800,000,2,164,584,1.750.000.829,207,MART
1.982,355,1.800.000.- 2,494,970,1.773,900,1,017,600,NĠSAN
1.979,547,1.964,028,2,351,224,1,969,559,1,064,575,MAYIS
2,088,538,1.849,927,- 2,375,625,1.755,195,1,015,370,HAZĠRAN
2,069,839,2,492,408,1,755,195,988,084,TEMMUZ
2,115,799,2,100,000,2,515,802,1.755,195,974,071,AĞUSTOS
2,106,234,1,982,053,- 2,604,934,2,228,022,1,067,932,EYLÜL
2,073,578,2,048,601,- 2,610,975,2,241,994,1,076,760,EKĠM
2,093,603,2,586,521,2,316,506,1.037,440,KASIM
2,150,647,2,754,6662,330,525,1,047,687,ARALIK
2,192,519,3,023,935,2,432,766,1,052,778,-
2,685,375,TAVUK ETĠ
(H.T.S.)
YIL.ORT.FĠYAT 2,047,210,-
1,100,956,-
1.918,076,-
2,520,842,-
2,028,078,-
1,007,375,-
KG.
913,350,962,025,930,651,1,161,370,948,283,1,008,999,1,222,847,1.175,680,1,400,000,1,241,732,1,145,580,-
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
T A B L O : 9' UN DEVAMI
2000 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE FĠYATLAR (TL)
YUMURTA
(H.T.S.)
AYLAR
AD.
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
25,000,30.000.40,000,22,895,28,125,35,889,39,732,38,344,-
YIL.ORT.FĠYAT
AYLAR
32,498,B.PEYN.R
(YAĞLI)
H.T.S.KG.
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
1,170,212,1,070,765,1,085,041,956,521,944,735,875,271,934,462,1,156,325,1,205,093,1564,702,1,622,018,1,451,502,-
BAL
(PETEK)
(H.M.S.)
KG.
BAL
(SÜZME)
(H.M.S.)
KG.
SOĞAN
(KURU)
H.M.S.
KG.
1,600,000,1,568,115,1,500,000,1,597,222,1.500.000.-
1.500,000,1,600,000,1,200,000,1.271,337,1.418,666,1.200.000.-
1,553,067,KAġAR
(YAĞLI)
H.T.S. KG.
1.365,000,120,000,LOR
SUCUK
(ÇÖKELEK) H.T.S.
H.M.S. KG.
KG.
1,612,903,1,700,000,1,667,817,1,715,695,1,895,734,1,773,825,1,980,259,2,370,000,2,530,788,-
370,000,-
YIL.ORT.FĠYAT 1,169,720,1,916,336,370,000,KOYUN DERĠSĠ K.KARAMAN K.KARAMAN
(YAġ) H.T.S. TOKLU
MARYE
AYLAR
AD.
H.M.S. AD.
H.M.S. AD.
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
1,870,801,1,500,000,-
33,090,909,- 40,000,000,33,857,142,35,428,571,- 54,458,598,50,834,804,- 57,602,941,65,000,000,42,716,049,- 53,004,376,46,661,290,- 60,784,313,44,112,866,40,501,708,40,005,545,29.583,740,41,221,068,- 58,000,000,-
YIL.ORT.FĠYAT
1,685,400,-
40,728,517,-
55,550,032,-
120.000.-
PATATES
H.M.S.
KG.
110.000.110,000,SIĞIR DERĠSĠ
(YAġ)
E.B.K.SATIġI
ZEYTĠNYAĞI
YEMEKLĠK
H.T.S.
KG.
1,800,000,1,800,000,SIĞIR DERĠSĠ
(YAġ)
HTS.
2,700,000,3,335,000,3,300,267,3,368,333,3,352,940,3,316,470,3,335,000,3,200,000,3,731,074,4,477,000,3,580,645,-
705,500,-
492,708,560,575,576,000,-
3,245,157,TOSUN
H.M.S.
KG.
705,500,TOSUN
H.T.S.
KG.
543,094,TOSUN
H.M.S.
AD.
1,100,000,1,100,000,1,200,000,1,300,000,1,200,000,1,200,000,1,200,000,1,425,000,1.500.000.- 1,460,000,1,400,000,-
443,125,000,405,374,757,367,333,333,373,447,154,459,488,693,477,579,754,484,516,129,476,593,103,396,524,319,390,834,979,375,327,777,-
1.244,444,- 1,442,500,-
422,740,454,-
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
T A B L O : 9' UN DEVAMI
2000 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE FĠYATLAR (TL)
AYLAR
ĠNEK
H.M.S.
AD.
BAĞIRSAK
(KOYUN)
AD.
MISIR
SUCUK
(SARI)
E.B.K.SATIġI
OFĠS SAT.KG. KG.
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
250,000,000,242,893,890,288,823,529,244,333,333,275,675,675,319,318,181,279,370,078,246,199,126,246,418,803,231,619,593,257,711,711,-
750,000,1,032,956,1,071,214,1,100,000,968,939,980,248,982,057,967,899,-
106,654,108,705,110,100,-
3,735,000,4,669,000,-
YIL.ORT.FĠYAT
262,033,083,-
981,664,-
108,486,-
4,202,000,-
H.M.S. = Hazır Müstahsil SatıĢı
H.T.S. = Hazır Tacir SatıĢı
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
2000 YILI FAALĠYET RAPORU
T A B L O : 12
2000 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE, ĠLĠMĠZDE ĠHRACI YAPILAN ÜRÜNLERĠN ĠġLEM HACMĠ (KG)
AYLAR
BUĞDAY
UNU
KG.
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
625.000
700,000
600,000
230.000
615.000
408.000
650.000
702,500
790,000
1,085,000
750,000
YILLIK
TOPLAM
7,155,500
SABUN
KG.
AYÇĠÇEK
YAĞI KG.
ZEYTĠNYAĞI
KG.
GLĠKOZ
KG.
SÜZME
BAL
107,800
163,820
120,288
253,953
216,709
407,431
94,832
149,888
242,639
374,513
173,275
134,113
34,000
68,000
102,000
117,440
76,000
74,000
153,000
51,000
51,000
102,000
-
14,400
14,400
-
20,100
12,950
16,800
23,005
-
2,439,321
828,440
28,800
49,850
23,005
2000 YILI FAALĠYET RAPORU

Benzer belgeler

erzurumt ġ c ar etbors as ı 2004 yılı faalġyet raporu 1

erzurumt ġ c ar etbors as ı 2004 yılı faalġyet raporu 1 Et ve Balık Kurumu (Kombina) yanındaki borsamıza satıĢ vaadi senediyle verilen ve 2003 yılı itibariyle tapusu alınan hayvan pazarı mevcut olup, 15 tonluk elektronik kantar hizmet vermektedir. 240 m...

Detaylı

erzurumt ġ c ar etbors as ı 2 0 0 8 yılıfaal ġ yetraporu 1

erzurumt ġ c ar etbors as ı 2 0 0 8 yılıfaal ġ yetraporu 1 Borsa binamızın karĢısında, mülkiyeti borsamıza ait zemin kattan oluĢan 14 dükkan, toplam (600 m²) kiraya verilmiĢtir. Bu binamızın bitiĢiğinde borsamıza ait olan 80 ton kapasiteli elektronik kanta...

Detaylı