Masterseal© 588

Transkript

Masterseal© 588
MASTERSEAL® 588
Thoroseal® FX100 TR
Çimento ve Akrilik Esasl›, ‹ki Bileflenli, Negatif - Pozitif Yönden Uygulanabilen, Tam Esnek
Su Yal›t›m Malzemesi
Tan›m›
Betonu, su, karbonasyon ve buz çözücü
tuzlardan korumada,
Kapl›ca ve hamam gibi tesislerde kullan›l›r.
MASTERSEAL® 588, çimento ve akrilik esasl›,
iki bileflenli, s›z›nt› ve yüzey sular›na karfl› beton
yüzeyler üzerine içten ya da d›fltan uygulanan,
(negatif - pozitif) tam esnek su yal›t›m malzemesidir.
Avantajlar›
Kolay haz›rlan›r ve uygulan›r.
F›rça veya püskürtme makinesi ile uygulanabilir.
Çal›flma süresi uzundur.
Negatif ve pozitif su bas›nc›na dayan›kl›d›r.
(1 bar negatif - 1,5 bar pozitif)
Su buhar› geçirimlidir.
Yüksek yap›flma performans› ve esnekli¤i
sayesinde, deformasyondan etkilenmeden, flap
ve seramik alt›nda su geçirimsiz mükemmel bir
tabaka oluflturur.
Durabilitesi yüksektir.
MASTERSEAL ® 588, 2 mm kal›nl›¤›nda
uyguland›¤›nda 0,50 mm’ye kadar, su yal›t›m
filesi ile takviye edildi¤inde 1,20 mm'ye kadar
çatlak örter.
Hafif yaya trafi¤ine elverifllidir.
Kullan›m Yerleri
‹ç-d›fl mekanlarda, düfley ve yatay
uygulamalarda,
Teraslarda, (gri renk uygulamalarda üzeri
korunmak flart› ile)
UV’ye aç›k yerlerde beyaz renk kullan›lmal›d›r.
Tekstil endüstrisinde kullan›lan yumuflak su (pH
3 ile pH 7 aras›) depolama havuzlar›nda,
Su depolar›nda ve olimpik yüzme havuzlar›nda,
Asansör çukurlar›nda,
WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ›slak hacimlerde,
Temel su yal›t›m sisteminin bir parças› olarak,
harekete, titreflime ve hafifçe oturmalara duyarl›
alanlarda,
Teknik Özellikleri
Malzemenin Yap›s›
MASTERSEAL® 588 Bileflen A
MASTERSEAL® 588 Bileflen B
Renk
Donma-Çözülme Direnci
(ISO/DIS 4846.2)
Yap›flma Dayan›m› (28 gün)
Bas›nçl› Su Dayan›m›
Kapiler Su Emmesi (TS EN 12808-5)
Uygulanacak Zeminin S›cakl›¤›
Servis S›cakl›¤›
Olgunlaflt›rma Süresi
Mineral Dolgu, Polimer Modifiyeli Katk›lar ve Özel Çimento ‹çerir.
Kopolimer Akrilik Dispersiyon
Gri - Beyaz
50 Çevrimden Sonra Deformasyon Yok.
≥ 1,00 N/mm2
1,00 bar (negatif)
1,50 bar (pozitif)
≤ 0,10 gr (4 saat sonra)
+5°C +30°C
-20°C +80°C
3 - 5 dakika
Yukar›daki de¤erler +23°C'de ve %50 ba¤›l nem için verilmifltir. Yüksek s›cakl›klar süreyi k›salt›r, düflük s›cakl›klar süreyi uzat›r.
111
KR
MASTERSEAL® 588
Thoroseal® FX100 TR
Kar›fl›m Oranlar›
CO2 iyonlar›na karfl› yüksek dirence sahiptir.
Çatlamaz.
Donma-çözülme döngüsüne dayan›kl›d›r.
‹çme suyu depolar›nda güvenle kullan›l›r. (Test
raporu mevcuttur.)
MASTERSEAL® 588
Kar›fl›m Miktar›
Kar›fl›m Yo¤unlu¤u
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi Ve Kimyasal
Analiz Laboratuvar› Onayl› Olup, BS 6920 Standard› Analiz Raporuna
Uygundur.
Bileflen A Bileflen B
25 kg
10 kg
1,44 kg/litre
Uygulama Yöntemi
Haz›rlanan MASTERSEAL® 588 kar›fl›m›, Thoro
f›rças› yard›m› ile iki veya üç kat halinde uygulan›r.
Her kattaki f›rça uygulama yönü, birbirine dik
olmal›d›r. Katlar aras› bekleme süresi ortam
koflullar›na göre de¤iflir.
Uygulama Prosedürü
Yüzey Haz›rl›¤›
Yap›lar›n su ile temas eden çimento esasl› yüzeyleri
sa¤lam, kuru, tafl›y›c›, tozsuz ve temiz, ayn›
zamanda terazisinde olmas›na dikkat edilmelidir.
Yüzey, aderans› zay›flatacak her türlü ya¤, gres,
pas ve parafin kal›nt›lar›ndan iyice temizlenmeli ve
yüzeyde gevflek parçac›klar olmamal›d›r.
Yüzeydeki demir ve tahta takozlar ç›kar›l›p, varsa
aktif su kaçaklar› ve oluflan boflluklar Masterseal®
590 veya Emaco® S88 C ile doldurulmal›, köfle
ve kenarlara en az 4 cm yar›çap›nda pah
yap›lmal›d›r. Uygulama yüzeyi iyice ›slat›l›p ›slak/kuru
hale gelinceye kadar beklenmelidir. Uygulama
s›ras›nda kaplama malzemesi suyunu hemen
kaybeder ve mat bir görünüfl al›rsa, yüzeyin
yeterince ›slat›lmad›¤› ya da h›zl› kurudu¤u anlafl›l›r.
Bu gibi, havan›n s›cak oldu¤u ya da malzemelerin
rüzgarda kald›¤› durumlarda yaln›z ilk kat için
kar›flm›fl malzemenin içerisine B bilefleninin %10’u
kadar su ilave edilebilir.
MASTERSEAL® 588 su yal›t›m filesi ile takviyesi:
Thoro f›rças› ile birinci kat uygulan›r. Kurumas›n›n
ard›ndan, file serilerek ikinci ve üçüncü katlar
üzerine uygulan›r.
Sarfiyat
‹lk Kat Sarfiyat›
: 1,50 kg/m2 kar›fl›m
‹kinci Kat Sarfiyat› : 1,30 kg/m2 kar›fl›m
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
MASTERSEAL® 588 uygulamas›nda, ortam
ve yüzey s›cakl›¤› +5°C'nin alt›nda ya da
+30°C’nin üzerinde ise uygun s›cakl›klar
beklenmelidir. Ayr›ca afl›r› s›cak, ya¤›fll› veya
rüzgarl› havalarda da uygulama yap›lmamal›d›r.
D›fl yüzey uygulamalar›nda, yüzeyin ilk 24 saat
güneflten, rüzgardan, ya¤murdan veya dondan
korunmas› gerekir.
+23°C'de uygulanan MASTERSEAL® 588, 2
gün sonra mekanik dayan›m kazan›r, 7 gün
sonra su geçirimsiz hale gelir ve son dayan›m›na
14 gün sonra ulafl›r.
Çimento ve akrilik esasl› sistemlerin çal›flma ve
reaksiyon süreleri, ortam ve zemin s›cakl›¤›ndan
ve havadaki ba¤›l nemden etkilenir. Düflük
s›cakl›klarda reaksiyon yavafllar, bu da tava
ömrünü ve çal›flma süresini uzat›r. Yüksek
s›cakl›klar, reaksiyonu h›zland›r›r ve yukar›da
Kar›flt›rma
S›v› bileflen B (MASTERSEAL® 588), temiz bir
uygulama kovas›na boflalt›l›r, toz bileflen A
(MASTERSEAL® 588) yavafl yavafl ilave edilerek
400 - 600 devir/dak.’l›k bir kar›flt›r›c› ile 3 - 5
dakika, homojen ve topaks›z bir kar›fl›m elde
edilinceye kadar kar›flt›r›l›r. Yaklafl›k 3 - 5 dakika
dinlendirip tekrar 30 saniye kar›flt›r›ld›ktan sonra
malzeme kullan›ma haz›r hale gelir.
112
MASTERSEAL® 588
Thoroseal® FX100 TR
Güvenlik Tavsiyeleri
belirtilen zamanlar buna ba¤l› olarak k›sal›r.
Malzemenin kürünü tamamlamas› için, ortam
ve zemin s›cakl›¤› izin verilen minimum s›cakl›¤›n
alt›na düflmemelidir.
Uygulamada yafl film kal›nl›¤› tek katta 1,30
mm'yi geçmemelidir.
Üzerinde yürünmesi gereken yerler, Rheomix®
125'li flap ile kaplanmal›d›r.
Üzerinin kaplanmas›nda BASF yap›flt›r›c›lar›n›n
kullan›lmas› tavsiye edilir.
Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin
tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas›
durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.
Aletlerin Temizlenmesi
Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar
hemen su ile temizlenmelidir. MASTERSEAL®
588 sertlefltikten sonra ancak mekanik olarak
yüzeyden temizlenebilir.
Sorumluluk
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün
kalitesinden sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan
dolay› oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik doküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar (06/2010).
Ambalaj
Bileflen A: 25 kg'l›k polietilen takviyeli kraft torba
Bileflen B: 10 kg’l›k plastik bidon
Depolama
Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmal›d›r. K›sa
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste
konulmal› ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat
yap›lmal›d›r. Uzun süreli depolamalarda ise paletler
üst üste konulmamal›d›r.
Raf Ömrü
Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. MASTERSEAL® 588 B bilefleni,
0°C’nin alt›ndaki s›cakl›klarda donar. Aç›lm›fl
ambalajlar, a¤›zlar› s›k›ca kapat›larak uygun
depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta
içerisinde kullan›lmal›d›r.
113

Benzer belgeler

MASTERSEAL® 581

MASTERSEAL® 581 : 1,30 kg/m2 kar›fl›m ‹kinci Kat Sarfiyat› : 1,20 kg/m2 kar›fl›m Üçüncü Kat Sarfiyat›: 1,20 kg/m2 kar›fl›m

Detaylı

Ürün Broşürü

Ürün Broşürü uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde h...

Detaylı

POLYFLOTT®

POLYFLOTT® uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde h...

Detaylı

MultiTherm 400(POLYAP S).

MultiTherm 400(POLYAP S). kapat›larak uygun depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r. Güvenlik Önlemleri Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven...

Detaylı

YENİ ÜRÜN ADI ESKİ ÜRÜN ADI 55596405 GLENIUM 27 30KG

YENİ ÜRÜN ADI ESKİ ÜRÜN ADI 55596405 GLENIUM 27 30KG yapısal tamir harcı. Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, ayrışmayan, akıcı, grout harcı. Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye sahip brüt beton...

Detaylı

ULTRAFLEKS®

ULTRAFLEKS® göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas› durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r. Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamal›d›...

Detaylı

FLEKSFUGA®

FLEKSFUGA® göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas› durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r. Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamal›d›...

Detaylı

Cimento Esaslı yapıstırıcı.fh10

Cimento Esaslı yapıstırıcı.fh10 göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas› durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r. Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamal›d›...

Detaylı