İYTE İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

Transkript

İYTE İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI
FAALİYET RAPORU Mart 2013
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
1
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇİNDEKİLER

MİSYON

VİZYON

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. YATIRIM PROJELERİ VE PARASAL GERÇEKLEŞME ORANLARI
1.1. FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ VE MATEMATİK BÖLÜM BİNALARI İNŞAATI
1.2. BÜYÜK ONARIM
1.3. KAMPÜS ALT YAPI İNŞAATI
1.4. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJELERİ
1.5. MÜH. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BİNASI İNŞAATI
1.6. MERKEZİ ARAŞTIRMA VE LABORATUAR BİNASI İNŞAATI
1.7. GÜNEŞ ENERJİLİ YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU İNŞAATI
2. KAMULAŞTIRMA VE EMLAK OFİSİ
2.1. ŞAHISLARDAN ALINAN PARSELLER
2.2. ŞAHISLARDAN ALINAMAMIŞ PAYLARIN BULUNDUĞU PARSELLER
2.3.ŞAHISLARA
AİT
HİÇ
İŞLEM
YAPILMAMIŞ
(KAMULAŞTIRILMAYA
BAŞLANMAMIŞ) PARSELLER
2.4.MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE TAHSİSİ YAPILAN PARSELLER
2.5. HAZİNEYE AİT KAMULAŞTIRMA KARARI BEKLEYEN PARSELLER
2.6. DAVALI PARSELLER
2.7. TESCİL DIŞI ALANLAR LİSTESİ
2.8. 18. MADDE UYGULANACAK ALANI GÖSTERİR PAFTA
3. İYTE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI
3.1. ETKİN ENERJİ KULLANIM AKSİYON PLANI KAPSAMINDA YAPILAN
ÇALIŞMALAR
4. DİGİTAL KAMPÜS PROJESİ
5. ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
5.1. HEDEFLER VE YAPILAN ÇALIŞMALAR
5.1.1. SERALAR
5.1.2. ZEYTİN AŞILAMA PROJESİ
5.1.3.AĞAÇLANDIRMA VE BİTKİLENDİRME ÇALIŞMALARI
5.1.3.1.ÇEVRE VE GENÇ TEMA TOPLULUĞU AĞAÇ ŞENLİĞİ
5.1.3.2.GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK MERKEZİ TOPLULUĞU
AĞAÇ ŞENLİĞİ
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
2
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
5.2. DEĞERLENDİRME
6. BAKIM ONARIM İŞLERİ
6.1. PERİYODİK BAKIMLAR
A. JENERATÖRLER ve TRAFO MERKEZLERİ
B. ASANSÖRLER
C. UPS CİHAZLARI
D. YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ
E. PARATONERLER
6.2. BAKIM ve ONARIMLAR
Ek 6.2.1. İnşaat grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 6.2.2. Elektrik Grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 6.2.3. Tesisat Grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 6.2.4. Metal İşleri Grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 6.2.5. Ağaç İşleri Grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 6.2.6. Haberleşme Grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 6.2.7. Soğutma ve İklimlendirme Grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 6.2.8. Fan Coil grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
7.PLANLAMA/PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI
7.1. İYTE YAPILAŞMA PLANI
7.1.1. KABULLER
7.2. YAPILAŞMA PLANI
7.3. YÜRÜYEN PROJELER
7.3.1. PROJE
7.3.2. ÖN GÖRÜLEN PROJELER
7.3.3. KAMULAŞTIRMA
7.3.4. BÜYÜK ONARIMLAR
7.4. YAPILAN DİĞER HİZMETLER
7.4.1. SAV-TAG AR-GE BİNASI İNŞAATI KONTROLLÜĞÜ
7.4.2. İZTEKGEB A.Ş. A9 ARGE BİNASI İNŞAATI KONTROLLÜĞÜ
7.4.3. İZTEKGEB A.Ş. İNOVASYON MERKEZİ BİNASI PROJE İHALE
HAZIRLIK VE PROJE KONTROLLÜĞÜ
7.5.MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
GIDA
MÜHENDİSLİĞİ
ve
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ
7.5.1.Gıda Mühendisliği Bölümü
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
3
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.5.2.Elektrik ve Elektronik Bölümü
7.6. İYTE YAŞAM MERKEZİ
7.7. SONUÇ
8. İYTE KAMPÜS FİZİKİ MEKAN TABLOSU
9. YAPI İŞLERİ ORGANİZASYON ŞEMASI
10.YAPI
İŞLERİ
VE
TEKNİK
DAİRE
BAŞKANLIĞI
PERSONELİ
EĞİTİM
PROFİLLERİ
11. AMAÇLAR ve HEDEFLER
12. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
4
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
MİSYON
İYTE, 2000 yılına kadar eğitim ve araştırma faaliyetlerini, kent merkezinde kiralık hacimlerde
yürütürken, bu faaliyetlerinin büyük bir kısmını 2000 yılından itibaren kampüste oluşan fiziksel
mekanlara taşımıştır. 2007 yılından itibaren de tüm birimler kampüste yer almıştır. Kuruluşundan bu
yana devam eden fiziksel ve doğal çevrenin gelişimi, 2009 yılının öngörüleriyle, aynı yoğunlukta olmak
üzere 2030 yılına kadar sürecektir. Kampüs içinde bir taraftan eğitim ve araştırma hizmetleri
sürdürülürken, bir taraftan da yapılaşma sürdürülmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının
MİSYON’u, eğitim - araştırma faaliyetlerini ve kampüs yaşamını pozitif etkileyen bir yapılaşma
sürecini sürdürmek, kampüs yapılarında mekanik tesisat sistemlerini, güvenlik, ısıl-mekanik konfor ve
iç hava kalitesi açısından en üst hizmet verir düzeyde tutmaktır.
VİZYON
İYTE Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının VİZYON’u, İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü’nde yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetleriyle bunların integral bir parçası olan sosyal,
kültürel ve sportif faaliyetlerin, günümüzde ve 100 yıllık bir perspektifte, gereksinim duyacağı fiziksel
ve doğal çevreyi, İYTE akademisyenlerinin ve idari personelinin öngörüleri ve işbirliğiyle, günümüz
enerji ve çevre duyarlı teknikleri kullanarak hazırlamaktır.
YETKİ,GÖREVVESORUMLULUK
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve
görevlerine ilişkin esasları düzenleyen "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim
Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca teşkil edilen Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilen görevlerin çerçevesini
çizdiği alanı kapsamaktadır.
1. Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak.
2. İhale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek.
3. İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hak edişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul
işlemlerini yürütmek, teslim almak.
4. Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek.
5. Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre
düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzeri işleri yürütmek.
6. Biten inşaatların kesin hesaplarını hazırlamak.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
5
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.YATIRIMPROJELERİvePARASALGERÇEKLEŞMEORANLARI
Yatırım projeleri, ihale yoluyla inşaatı devam eden yerleşke binalarını, etüd proje ve yapılması
gereken büyük onarımları kapsamaktadır.
1.1.FENFAK.BİYOLOJİVEMATEMATİKBÖLÜMBİNALARIİNŞAATI
2008 yılında yapım ihalesine çıkılan ve 16.000.000,00.-TL (KDV hariç) teklif bedeli ile sözleşme
imzalanarak inşaata başlanmıştır. Fen Fakültesi Biyoloji ve Matematik Bölüm Binaları İnşaatına; 2012
yılı sonuna kadar 19.417..844,00.-TL harcanmıştır.
İş programına uygun olarak 2012 yılı sonuna kadar yapılması gereken işlerin %100’ü
tamamlanmıştır. 2012 yılında Enstitümüz likit fazlasından 400.000,00.-TL ödenek aktarılmış ve bunun
379.000,00.-TL’si harcanmıştır. Binanın toplam fiziki gerçekleşme oranı % 100 seviyesindedir. Fen
Fakültesi, Matematik ve Biyoloji bölüm binaları da dahil olmak üzere toplam proje tutarı
39.726.000,00.-TL’ dır. 2012 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 39.726.000,00.-TL’ ve cari fiyatlarla
gerçekleşme oranı % 100 olmaktadır.
Matematik bölüm binası 18 Şubat 2011 tarihinde, Biyoloji bölüm binası 03 Mayıs 2012 tarihinde kısmi
geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır.
Biyoloji Bölümü:
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
6
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.BÜYÜKONARIM
2012 yılında Büyük Onarım projesi kapsamında 12 adet proje gerçekleştirilmiştir.

Çevre Arge Binası Kazan Dairesi Bacasının Yenilenmesi İşi İntegral Havalandırma Sistemleri
firmasına Doğrudan Temin usulü ile ihale edilmiş KDV Dahil 11.210,00.-TL tutarında firmaya
ödeme yapılmıştır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
7
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

İYTE Merkezi Kafeterya, Müh. Fak. Kazan Daireleri Pano Tadilatı İle Kimya Müh.
Kompanzasyon Pano Yenilenmesi İşi Bakırcı Elektrik firmasına Doğrudan Temin usulü ile ihale
edilmiş KDV Dahil 49.855,00.-TL tutarında firmaya ödeme yapılmıştır.
Kimya Mühendisliği Bölümü, Enstitümüzün elektrik yükü en fazla olan ve dolayısıyla en çok
elektrik enerjisi harcayan binasıdır. Buna bağlı olarak harcanan reaktif enerji de yüksek olduğundan, bu
binadaki reaktif yüklerin kompanze edilmesi Enstitümüz faturasına reaktif enerji bedeli yansımaması
hususunda önemli bir etkiye sahiptir. Binanın kompanzasyon sistemindeki parçaların büyük bir
kısmının arızalı olması, sistemin etkili ve verimli çalışamaması nedeniyle kompanzasyon sistemine ait
tüm kontaktörler, kondansatörler, sigortalar ve kablolar yenilenmiştir. Ayrıca binadaki harmonikli
yükler için harmonik filtre reaktörleri de konmuştur.
Kimya Müh.Binası Kompanzasyon S.
Kimya Müh.Binası Kompanzasyon S.
Merkezi Kafeterya Binasının Kazan Dairesi panosu içinde bulunan yanmış ve arızalı olan aksamlar
değiştirilmiştir.
Mühendislik Fakültesi Kazan Dairesi panosu, zamanla içindeki malzemelerin yıpranmış olmaları,
pano içindeki kablolarda karışıklık oluşması ve sık sık arıza yaşanması nedenleriyle yenilenmiştir. Isıtma
ve soğutma sistemleri ayrılarak, bunlar için iki ayrı pano yaptırılmıştır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
8
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Müh.Fak.Soğutma Panosu

Müh.Fak.Isıtma Panosu
Kazan Daireleri Sirkülasyon Pompa Sarimi İşi Alsis Isıtma Soğ. Sis. firmasına Doğrudan Temin
usulü ile ihale edilmiş KDV Dahil 5.481,00.-TL tutarında firmaya ödeme yapılmıştır.

İyte Yabancı Diller Asma Tavan İşleri İşi Kemal Zöngür firmasına Doğrudan Temin usulü ile ihale
edilmiş KDV Dahil 18.880,00.-TL tutarında firmaya ödeme yapılmıştır.

İyte Müh. Fak. Kimya Müh. Manyetik Balastların Elektronik Balastlarla Değiştirilmesi İşi Deniz
Elektrik firmasına Doğrudan Temin usulü ile ihale edilmiş KDV Dahil 48.831,94.-TL tutarında
firmaya ödeme yapılmıştır.
İYTE Etkin Enerji Kullanımı Aksiyon Planı içerisindeki “Yapılması Gereken Uygulamalar”
kapsamında 2012 yılı içinde Kimya Mühendisliği Bölümü Binası aydınlatma armatürlerinin manyetik
balastları, %30 a varan enerji tasarrufu sağlayan elektronik balastlarla değiştirilmiştir.

İyte Trafo Panoları ve Kompanzasyon Panoları Tadilatı İşi Can Ozan firmasına Doğrudan Temin
usulü ile ihale edilmiş KDV Dahil 45.002,84.-TL tutarında firmaya ödeme yapılmıştır.
Mimarlık Fakültesi ve Fen Fakültesi trafolarının AG elektrik panoları; zamanla yıpranmış ve
çürümüş olmaları, yıllar içerisinde yapılan ilave bağlantılarla kapasite olarak sıkışık bir duruma gelmiş
olmaları ve panoların içerisinde kablo karmaşası oluşmuş olması nedenleriyle yenilenmiştir. Yenilenen
panolara eski panolardaki mevcut şalterler korunarak takılmış, kabloların karmaşıklığı giderilerek
düzenli bağlantıları sağlanmıştır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
9
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Mimarlık Fakültesi Trafo AG Panosu
Fen Fakültesi Trafo AG Panosu
Fen Fakültesi A Blok Ana Panosunun kompanzasyon sistemindeki mevcut kondansatörler
silindirik tip tüp kondansatörlerle, mevcut röle ise 12 kademeli üç fazlı reaktif güç kontrol rölesi ile
değiştirilmiştir, bağlantı kabloları yenilenmiştir.
Spor Salonu Ana Pano ve Soğutma Panosunun kompanzasyon sistemindeki mevcut
kondansatörler silindirik tip tüp kondansatörlerle değiştirilmiş, kontaktörleri ve bağlantı kabloları
yenilenmiştir.
Kütüphane Binası Ana Panosunun kompanzasyon sistemindeki mevcut kondansatörler silindirik
tip tüp kondansatörlerle değiştirilmiş, bağlantı kabloları yenilenmiştir.
Mediko Binası Ana Panosunun kompanzasyon sistemindeki mevcut kondansatörler silindirik tip
tüp kondansatörlerle, mevcut röle ise 12 kademeli üç fazlı reaktif güç kontrol rölesi ile değiştirilmiş,
kontaktörleri ve bağlantı kabloları yenilenmiştir. Soğutma panosunun ise kondansatörleri değiştirilmiş,
bağlantı kabloları yenilenmiştir.

İyte Mühendislik Fakültesi 27-1, 27-2 binaları, Mimarlık Fakültesi A, B blok ve Rektörlük Binası
Yangın Algılama ve ihbar sistemi işi Erdöz Mühendislik firmasına Açık ihale usulü ile 16.10.2012
tarihinde sözleşme yapılarak inşaata başlanmıştır. Toplam iki hak ediş düzenlemesi ile KDV Dahil
126.850,00.-TL tutarında firmaya ödeme evrakı hazırlanmış ödeme yapılmıştır.
19.12.2012 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik”in 169. maddesinin 2. fıkrası, ve 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik” in 60.maddesi (Belediyeler de dahil olmak üzere, kapsama dahil kurum
ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Yönetmeliği uygulamak
zorunda olup bu Yönetmeliğe aykırı veya bu Yönetmelikte öngörülen tedbirleri daha
ağırlaştıran ve uygulanamaz hale getiren düzenlemede bulunamazlar.) ve yine aynı
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
10
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
yönetmeliğin 2.maddesinin 2.fıkrası (Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel, yeraltı
veya yerüstü inşaatı ile bunların ilâve, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli
tesisler bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından yapı sayılır ve bu tesisler hakkında bu
Yönetmeliğe göre işlem yapılır.) gereğince mevcut bir yangın algılama ve ihbar sistemi bulunmayan
Enstitümüz Mühendislik Fakültesi 27-1, 27-2 Binaları, Mimarlık Fakültesi A ve B Bloklar ve Rektörlük
Binasına Intelligent Adresli Yangın Algılama ve İhbar Sistemi yapılmıştır.

İyte Rektörlük Çatı Kaplaması Yapılması İşi Lisans İnşaat firmasına Doğrudan Temin usulü ile
ihale edilmiş KDV Dahil 37.170,00.-TL tutarında firmaya ödeme yapılmıştır.

İyte Rektörlük Giriş Zemin Kat Kolonlarına Akrilik Kaplama Yapılması İşi Lisans İnşaat firmasına
Doğrudan Temin usulü ile ihale edilmiş KDV Dahil 29.500,00.-TL tutarında firmaya ödeme
yapılmıştır.

İyte Öğrenci Barınma Ofisi (Eski Jandarma Binası) Çatı ve Giriş Kapının Değiştirilmesi İşi
Özçelik Ferforje firmasına Doğrudan Temin usulü ile ihale edilmiş KDV Dahil 13.393,00.-TL
tutarında firmaya ödeme yapılmıştır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
11
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

İyte 27-1, 27-2 binaları mekanik tesisat yenileme, Spor salonu hava kanalı tamiratı ve Lojmanlar
temiz su hattı yenileme işi Fimekanik firmasına Açık ihale usulü ile 17.08.2012 tarihinde sözleşme
yapılarak inşaata başlanmıştır. Toplam iki hak ediş düzenlemesi ile KDV Dahil 222.058,00.-TL
tutarında firmaya ödeme evrakı hazırlanmış ödeme yapılmıştır.

İyte Binaları Engelli Wc, Asansör İşleri İhalesi Kayılı Asansörleri firmasına Açık ihale usulü ile
01.11.2012 tarihinde sözleşme yapılarak inşaata başlanmıştır. Toplam iki hak ediş düzenlemesi ile KDV
Dahil 759.558,00.-TL tutarında firmaya ödeme evrakı hazırlanmış ödeme yapılmıştır.
18.12.2008 tarih ve 27084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” gereğince T.C. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ulaşılabilirlik
Tespit Formları" ndan yararlanılarak mevcut asansörler engelli kullanımına uygun hale getirilmiştir.
Mevcutta asansör olmayan binalara ise engelli asansörleri ve platformları yapılarak tüm mekanlara
ulaşım sağlanmıştır. Yine aynı tespit formlarından yararlanılarak, toplam 24 adet binadan engelli wc
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
12
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
bulunmayan binalarda 1 adet wc engelli wc’ye dönüştürülmüş olup, mevcutta engelli wc bulunan
binalarda ise tuvaletler yasaya uygun hale getirilmiştir. Bu işler kapsamında;
a-13 adet asansör "Ulaşılabilirlik tespit formları" na uygun hale getirilmek için revize edilmiştir.
b- 2 adet hidrolik engelli asansörü yapılmıştır.
c- 4 adet engelli platformu yapılmıştır.
2012 yılı sonuna kadar iş programına uygun olarak büyük onarım işlerine ait harcamalar aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
BİTEN İŞLER
TUTAR TL
ÇEVRE ARGE KAZAN DAİRESİ BACASININ YENİLENMESİ İŞİ-(DOĞRUDAN TEMİN)
11.210,00
İYTE MERKEZİ KAFETERYA, MÜH. FAK. KAZAN DAİRELERİ PANO TADİLATI İLE
KİMYA MÜH. KOMPANZASYON PANO YENİLENMESİ(DOĞRUDAN TEMİN)
49.855,00
KAZAN DAİRELERİ SİRKÜLASYON POMPA SARIMI İŞİ-(DOĞRUDAN TEMİN)
5.481,10
İYTE YABANCI DİLLER ASMA TAVAN İŞLERİ-(DOĞRUDAN TEMİN)
18.880,00
İYTE REKTÖRLÜK ÇATI KAPLAMASI YAPILMASI-(DOĞRUDAN TEMİN)
37.170,00
İYTE MÜH. FAK. KİMYA MÜH. MANYETİK BALASTLARIN ELEKTRONİK BALASTLARLA
DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLERİ-(DOĞRUDAN TEMİN)
48.831,94
İYTE REKTÖRLÜK GİRİŞ ZEMİN KAT KOLONLARINA AKRİLİK KAPLAMA YAPILMASI
İŞLERİ-(DOĞRUDAN TEMİN)
29.500,00
İYTE ÖĞRENCİ BARINMA OFİSİ (ESKİ JANDARMA BİNASI) ÇATI VE GİRİŞ KAPININ
DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLERİ-(DOĞRUDAN TEMİN)
13.393,00
İYTE TRAFO PANOLARI VE KOMPANZASYON PANOLARI TADİLATI İŞLERİ
45.002,84
İYTE TESİSAT YENİLEME İHALESİ-AÇIK İHALE
222.058,00
İYTE YANGIN ALGILAMA İHALESİ-AÇIK İHALE
126.850,00
İYTE BİNALARI ENGELLİ WC, ASANSÖR İŞLERİ İHALESİ-AÇIK İHALE
759.558,00
TOPLAM HARCANAN TUTAR ( KDV DAHİL )
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
1.367.788,00
13
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.3.KAMPÜSALTYAPIİNŞAATI
Kampus Altyapı İnşaatları kapsamında kırk altı adet proje tamamlanmıştır. Bütçe olanakları ile
tamamlanan projeler kullanılmaya başlanmış olup bazılarının imalatı devam etmektedir.
Kampus Altyapı İnşaatları; 14.07.1998 tarihinde ihale edilmiş olup ‘‘Yol-Su-elektrik- Kanalizasyon
İkmal İnşaatı’’ işi ve ‘‘Dere Yatakları Islahı-Ağaçlandırma-İstinat Duvarları İnşaatı’’ işi olmak üzere iki
inşaat kapsamında yürütülmektedir.
2009 yılı başında % 30 keşif artışı ile birlikte toplam keşfin % 127’si tamamlanmış olan Kampus
Altyapı İnşaatları 2009 yılı içinde temmuz ayı sonuna kadar yapılan imalatlar ile birlikte keşfin % 129,91
seviyesinde gerçekleşme oranına ulaşılmış olup altyapı işinin süresi bitmiş, işin keşif bedeli de
dolmuştur. Ancak altyapı kapsamında yapılması tasarlanan imalatlar henüz bitmediğinden ilgili
Bakanlık onayı ile % 62’lik ilave keşif artışı alınmıştır. Bu tarihten itibaren aynı şartlarla işe devam
edilmekte olup toplam keşif artışı da % 92 olmuştur.
Alt yapı İkmal İnşaatı için 2012 yılında ödenek 4.000.000,00.-TL’dir. 1998 yılında yapılan ihalede
keşif bedeli %30 + % 62 ilave keşif artışı dahil 4.800.000,00.-TL olarak belirlenmiştir. ( 3.939.565,00.TL tenzilatlı)
Sözleşme yıllarına göre 2012 yılı sonuna kadar toplam fiziki harcama 3.385.333,00.-TL(tenzilatlı)
ve gerçekleşme oranı % 85,93 seviyesindedir. İlk ihale başlangıcından itibaren toplam proje maliyeti
64.200.000,00.-TL’dir.
2012 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 54.946.000,00.-TL kullanılmıştır. Cari fiyatlarla
gerçekleşme oranı % 85,58 olmuştur.
2012 yılı içinde yapılan işlerin isimlerinin yer aldığı liste aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kampüs Alt Yapı İnşaatları Kapsamında Yapılan İşler
1
Zeytinyağı Fabrika Binasının yan yolu yapıldı.
2
300 m3 Su deposunun yolu yapıldı.
3
100 m3 Temiz su deposu yapıldı.
4
100 m3 Temiz su deposunun su besleme hattı yapıldı.
5
Zeytinyağı Fabrikası yanı trafo binası yapıldı.
6
Makine Mühendisliği Binası yanı trafo binası yapıldı.
7
Mühendislik Fakültesi yolu ve Zeytinyağı Fabrikası üst yolu yol aydınlatması yapıldı.
8
Merkezi Kafeterya önü yol aydınlatması yapıldı.
9
10
Ara 26 yolu üzeri otopark ve otopark aydınlatması yapıldı.
Zeytinyağı Fabrika Binasının sol cephesindeki trafo binasının yolu yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
14
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
11
Zeytinyağı Fabrika Binasının üst yolu yapıldı.
12
1000 m3 su deposunun yolu yapıldı.
13
100 m3 su deposunun yolu yapıldı.
14
Zeytinyağı Fabrika Binasının temiz su temini yapıldı.
15
Yeni jandarma binası temiz su temini yapılması
16
Mimarlık Fakültesinin temiz su temini yapıldı
17
Trafo Binalarının sineklik telleri yenilendi ( Yedi adet Trafo Binası ).
18
Zeytinyağı Fabrika Binasının kanalizasyon bağlantısı yapıldı.
19
Terfi Binası üstü prefabrik beton parke ve demir imalatları yapıldı.
20
Zeytinyağı Fabrika Binasının elektrik temini yapıldı.
21
Mimarlık yolunun sağ kaldırımı yapıldı.
22
Kampüs Giriş Kapısının koruma duvarları ve aydınlatması yapıldı.
23
Mimarlık Fakültesi B ve C blok önüne çim alan yapıldı.
24
Fen Fakültesi Biyoloji, Matematik, Fizik Bölüm Binalarının çevre düzenlemesi işleri
25
Kampüs Çeşme Yolu girişinin sol tarafına kaldırım yapıldı.
26
Yurt Binaları karşısına ( Fen Fakültesi tarafı ) kaldırım yapıldı.
27
Tevzi pano tadilatı, genel analizör ve Mühendislik Fakültesi çevre aydınlatması yapıldı.
28
Teknopark, İnşaat ve Gıda Binalarına ait trafoların topraklaması yapıldı.
29
Bağ ve bağ evinin elektrik besleme hattı yapıldı.
30
Mimarlık Fakültesinin çevre aydınlatması yapıldı.
31
100 m3 su deposunun topraklama ve aydınlatma tesisatı yapıldı.
32
İdari Binanın sol cephesine kaldırım yapıldı.
33
Mühendislik Fakültesi Yolunun sağ tarafına kaldırım ve otopark, trapez kanal yapıldı.
34
Lojmanlar yolunun sağ tarafına kaldırım ve otopark yapıldı.
35
36
Lojmanlar yolunda menfez kenarına demir boru korkuluk yapıldı.
Fen Fakültesi Fizik, Matematik Binaları etrafında demir boru korkuluk yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
15
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
37
Lojmanlarda yürüyüş yolları ile korkulukları yapıldı.
38
Ara 26 yolunun Makine Mühendisliği tarafına kaldırım yapıldı.
39
Akaryakıt İstasyonunun arka ve sol cephesine yol kaplaması yapıldı.
40
Güzergah 1 yolu refüjünde araç geçiş yeri açıldı.
41
Mimarlık Fakültesi ve İdari Binalarda engelli yürüme yolları yapıldı.
42
Güzergah 1 yolunun Çeşme Yolu tarafına kaldırım yapıldı.
43
Kuzey yolunda Kampüs giriş tarafına kaldırım yapıldı.
44
1000 m3 su deposunun alt yoluna ( depo tarafı ) kaldırım yapıldı.
45
Fabrika Binasının giriş yolu ve kaplaması yapıldı.
46
Yurt ve Lojman Binalarının deniz tarafına himaye çiti (1400 mt) yapıldı.
Daire Başkanlıkları Binasında engelli yürüme yolu yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
16
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Ara 26 yolu üzeri otopark ve otopark aydınlatması yapıldı.
Kuzey yolunda Kampüs giriş tarafına kaldırım yapıldı.
Ara 26 yolunun Makine Mühendisliği tarafına kaldırım yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
17
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Makine Mühendisliği Binası yanı trafo binası yapıldı.
Güzergah 1 yolunun Çeşme Yolu tarafına kaldırım yapıldı.
Fabrika Binasının giriş yolu ve kaplaması yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
18
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Mühendislik Fakültesi yolu ve Zeytinyağı Fabrikası üst yolu yol aydınlatması yapıldı.
Zeytinyağı Fabrikası yanı trafo binası yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
19
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Mühendislik Fakültesi Yolunun sağ tarafına kaldırım ve otopark, trapez kanal yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
20
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Kampüs Çeşme Yolu girişinin sol tarafına kaldırım yapıldı.
Mimarlık yolunun sağ kaldırımı yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
21
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Fen Fakültesi Biyoloji, Matematik, Fizik Bölüm Binalarının çevre düzenlemesi işleri
Fen Fakültesi Fizik Binası etrafında demir boru korkuluk yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
22
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Mimarlık yolunun sağ kaldırımı yapıldı.
Mimarlık Fakültesinin çevre aydınlatması yapıldı.
Lojmanlar yolunun sağ tarafına kaldırım ve otopark yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
23
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Mimarlık Fakültesi E Blok engelli yürüme yolu yapıldı.
100 m3 su deposunun yolu yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
24
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
100 m3 Temiz su deposu yapıldı.
Mimarlık Fakültesi İdari Bina (C blok) engelli yürüme yolu yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
25
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Lojmanlar yolunun sağ tarafına kaldırım ve aydınlatma yapıldı.
Lojmanlar yolunda menfez kenarına demir boru korkuluk yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
26
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yurt ve Lojman Binalarının deniz tarafına himaye çiti (1400 mt) yapıldı.
Lojmanlarda yürüyüş yolları ile korkulukları yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
27
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Lojmanlar yolunda menfez kenarına demir boru korkuluk yapıldı.
Fen Fakültesi Matematik ve Biyoloji Binaları etrafında demir boru korkuluk ve aydınlatma yapıldı.
Yurt Binaları karşısına ( Fen Fakültesi tarafı ) kaldırım yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
28
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Terfi Binası üstü prefabrik beton parke ve demir imalatları yapıldı.
Fabrika Binasının giriş yolu ve kaplaması yapıldı.
Kampüs Gülbahçe Giriş Kapısının koruma duvarları, şev düzenlemesi ve aydınlatması yapıldı.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
29
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMPÜS ALTYAPI ELEKTRİK İŞLERİ

İnşaat Müh.-Gıda Müh.-Elektrik Elektronik Müh. Binalarına ait trafo merkezinin işletme ve
koruma topraklamaları
ile aydınlatma ve priz
tesisatı yapılmıştır.
İnşaat Müh.-Gıda Müh.-Elektrik Elektronik Müh. Binaları Trafo Merkezi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi trafo merkezinin işletme ve koruma topraklamaları ile aydınlatma ve
priz tesisatı yapılmıştır.
Teknopark Bölgesi Trafo Merkezi

Biyoloji ve Matematik Binalarının çevre düzenlemesi kapsamında çevre aydınlatması yapılmıştır.
Bunun için araç yolunda ve otoparklarda 70W metal halide lambalı 4 mt.lik dekoratif aydınlatma
direkleri ve yine otoparklarda 20W kompakt floresan lambalı gömme tip armatürler kullanılmıştır.
Yaya yolları ise 30x30 cm. ölçülerinde ledli gömme tip armatürlerle aydınlatılmıştır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
30
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Biyoloji-Matematik B.Çevre Ayd.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
Biyoloji-Matematik B.Çevre Ayd.
31
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

27.4 Binası santralden Yabancı Diller Binasına 100 çiftlik harici telefon kablosu çekilmiştir.

Terfi Merkezine galvaniz elektrik panosu yaptırılmıştır.
Terfi Merkezi Panosu

Terfi Merkezi Panosu
Kampüsümüzde değişik yerlerde bulunan 3 adet reklam panosunun aydınlatması için
kablolama yapılmıştır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
32
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Reklam Panosu

Mimarlık Fakültesi A Blok ile Yurt Kavşağı arası yola 14 adet 150W sodyum buharlı lambalı 6
mt.lik tek konsollu galvaniz aydınlatma direği dikilmiştir.
Mimarlık Fakültesi A Blok ile Yurt Kavşağı arası yol aydınlatması

Rektörlük Binası ile Gülbahçe çıkışı arası yol, 250W sodyum buharlı lambalı 11mt.lik tek
konsollu galvaniz aydınlatma direkleri dikilerek aydınlatılmıştır.
Rektörlük Binası ile Gülbahçe çıkışı arası yol aydınlatması
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
33
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Fen Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi trafo binalarının çatısına,
jeneratörlerin elektrik kesintisinde devreye girip girmediğini gösteren ışıklı uyarı cihazları
takılmıştır.
Trafo binalarının çatısına konulan ışıklı uyarı cihazı

Altyapı şantiye binası panosu ile eski benzinlik panosu arasındaki besleme hattı (serayı besleyen
hat) yenilenmiştir.

Rektörlük Binası yanı ofis binasına fiber optik kablo çekilerek internet bağlantısı yapılmıştır.
1.4.ÇEŞİTLİÜNİTELERİNETÜDPROJELERİ

İYTE Güneş enerjili yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projelerinin hazırlanması işine ait
hizmet alımı 05/04/2012 tarihinde pazarlık usulü ile ihale edilmiştir. 37.350,00.-TL(KDV hariç)
teklif bedeli ile Celal Koç Müh. Firması ile sözleşmesi yapılmıştır. 19/07/2012 tarihinde projeler
teslim alınmıştır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
34
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

İYTE Araştırma Merkezi ve Lab. Binası projelerinin hazırlanması işine ait hizmet alımı
20/03/2012 tarihinde pazarlık usulü ile ihale edilmiştir. 54.400,00.-TL(KDV hariç) teklif bedeli ile
Atus Mimarlık Firması ile sözleşmesi yapılmıştır. 18/06/2012 tarihinde projeler teslim alınmıştır.
TRAFO
-0. 60 TZK
-0. 10 TSK
İH ALE SINIRI
X
+1.60 TZK
+1.40 TSK
-3. 60 TZK
-1. 60 TSK
OTOPARK
-0. 70 TZK
-0.10 TSK
-4 .6 0 T ZK
-2 .6 0 T SK
DÖ Ş: T RAVERT
EN DÖŞEME
P.NO :26.302/C1
KAPLAMASI
APLİKASYON
KOORDİNATLARI:
DÖŞEME KAPLAMASI
P.NO:26.302/C1
DÖŞ: TRAVERT EN
X
42433 15.4576
42433 22.1378
42433 17.3998
42432 97.8350
42433 04.8782
42433 09.5872
42433 08.7427
42433 11.987
42433 11.2497
42433 22.2643
42433 35.2667
42433 36.0215
42433 40.4293
42433 40.9067
42433 45.3768
42433 46.5294
42433 37.0236
42433 22.9429
42433 09.0096
42433 08.9505
42433 04.0032
42432 99.4638
42432 99.5567
42432 80.782
42432 71.6171
42432 53.5859
42432 52.9907
42432 48.7769
42432 44.2471
42432 44.8729
42432 32.4683
42432 12.6677
42432 16.4992
42432 20.135
42432 21.9465
42432 25.5896
42432 28.9114
42432 39.9926
42432 51.256
42432 53.622
42432 52.7752
42432 85.2182
42432 84.1204
42433 00.329
42432 57.2683
42432 55.5603
42432 59.1829
42432 75.7851
42432 83.7302
42433 01.0617
-2.00 TZK
-2.00 TSK
A NDEZ İT BO RDÜ R YAPILMASI
P.N O :2 6.222/MK
İHALE SINIRI
DÖ Ş: TR
ASI
-0.50 TZK
-0.10 TSK
+0.65
+0.60
AVER TEN
DÖ ŞEME
P.NO :26.302/C1
KAPLAM
AN DEZ İT B OR DÜ R YAPILMASI
P .N O :2 6.222/MK
-1.00 TZK
-3.70 TSK
AN DEZ İT BO RDÜ R YAPIL MASI
P.NO :26 .2 22/MK
-2. 00 TZK
-1. 60 TSK
D ÖŞ: T RAVERT
P.NO :2
EN DÖŞEM
E K APLA
6.302/C1
MASI
+0.05
+0. 00
-1. 10 TZK
-0.10 TSK
I
-1.30 TZK
-1. 30 TSK
DÖŞ: TRAVERTEN
DÖŞEME
P.NO :26.302/C1
KAPLAMASI
+1.90 TZK
-0. 10 TSK
+3.80 TZK
+3.80 TSK
AMAS
KAPL
ŞEME
DÖ
N
ERTE6.3 02/C1
:2
DÖŞ:
TRAV
P.NO
KAPLAMASI
DÖŞEM
P.NO:26.302/C1
E KAPLAM
ASI
+3.00 TZK
-0.10 TSK
-0. 40 TZK
-0. 40 TSK
-0. 40 TZK
-1.30 TSK
DÖŞEME
DÖ Ş: TRAVERTEN
P.NO :26.302/C1
D ÖŞ: T
DÖŞ: TRAVERTEN
ASI
+0.30 TZK
-0. 10 TSK
RAVERT
P.N O :2 EN DÖ ŞEM E
6.302 /C1
KAPLAM
TZK
+5. 20 TSK
+ 5.20
+1.50 TZK
-0. 10 TSK
PRO JEDE İHA LE SI NIRI İLE B EL İRTİL EN A LA N İHA LE YE DA Hİ LDİ R. İH AL E S INIRI DI ŞINDAK İ İM AL ATLA R
İHAL EY E DAHİL DEĞ İL DİR. YÜK LE Nİ Cİ B İNA İL E YA KIN ÇE VR E UY UMU İ Çİ N GERE KLİ ARAZİ
KO TLA RINI SAĞ LA YA CAK TI R.
B U M ÜEL Lİ FİN O LURU O LM A DAN Y AY INL ANAM AZ-ÇOĞ AL TI LA M AZ-KU LL ANIL AM AZ-DE ĞİŞ TİRİLE ME Z.
BU PROJE DEK İ TA ŞI YICI S İSTE M M İM A Rİ TA SA RIM LA B İR B ÜTÜNDÜ R. 5 84 6 S AY IL I Fİ KİR VE SA NAT ES ERLA Rİ Y AS ASI GERE ĞİNCE P RO JE M ÜEL LİFİ
M İM A RIN HAB ER İ V E O NAY I O LM A DAN P ROJE DE V E PRO JEDE Kİ TAŞ IYI CI S İS TEM DE DEĞ İŞİK LİK YA PILA M AZ.
+1. 60 TZK
-0 .10 TS K
AND EZ İT BORDÜ R
YAPIL MA SI
P.NO :26 .222/MK
RY
API
LMA
ŞEV
Y
46857 3.31 56
4 68436.3096
4 68461.7725
4 68458.1314
4 68420.2857
4 68420.1243
4 68424.6623
4 68425.2661
4 68429.5027
4 68420.0142
4 68421.1469
4 68415.2955
4 68415.9251
4 68412.8688
4 68413.6419
4 68407.4482
4 68405.9468
4 68404.7292
4 68404.6862
4 68403.1874
4 68403.4489
4 68403.8159
4 68405.3139
4 68408.1641
4 68410.3573
4 68416.3146
4 68414.9368
4 68416.6644
4 68418.6708
4 68420.034
4 68426.3796
4 68439.4811
4 68444.482
4 68441.7692
4 68444.2814
4 68441.7216
4 68446.5975
4 68439.7016
4 68433.9389
4 68439.0929
4 68443.6428
4 68449.6805
4 68455.5792
4 68444.457
4 68436.4433
4 68432.09
4 68430.5541
4 68425.08
4 68423.1787
4 68420.5397
+3. 20 TZK
+3.20 TSK
NO
M1
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
AN DEZ İT BO RDÜ R YAPIL MASI
P.N O :2 6.222/MK
SI
BORDÜ
Zİ T
222/MK
A NDE 26.
P .NO:
DÖŞ:
DÖŞE
ERTEN
TRAV 6. 302/C1
P.NO:2
ME
KAP
LA MA
SI
T.C. İZM İR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
+2.00 TZK
-0.10 TSK
ŞEV
TZK
+4.20 T SK
+3.90
ARAŞT IRM A MERKEZİ VE LAB. BİNASI
M İM ARİ UYGULAM A PRO JESİ
C BLO K
B BLO K
+2. 00 TZK
+1. 10 TSK
A BLO K
İHALE SIN IR I
E BLO K
D BLOK
İHALE SINIRI
TARİH
0 3 / 0 8 / 2 012
Ö LÇE K
1 / 20 0
PAFTA NO
01 / 10
PRO JE M ÜELLİ Fİ / İ MZA
+2 .90 TZK
+2 .90 TS K
K APLAM
PROJ E EKİBİ
ŞEME
N DÖ
TE /C1
AVER 26.302
TR
P. NO:
VAZİYET PLANI
DÖŞ:
M
ASI
Bu rcu E rtan (M ima r)
Nilüfe r K ızılka ya (M im ar)
Pın ar Bilgiç (M im ar)
E b ru Va ta n seve r (İ nşaa t Tekn ike ri)
G ökh a n İn ci (İ nşa at Te knikeri)
ELEKTRİK MEKANİK
STATİK
MİMARİ
İS İM / ÜNV AN
PROF. DR. G ÖNÜL E VY AP AN
EM RE İM İK (M im ar)
EK REM B AHA DIR ÇA LIŞ KA N (Y. M im ar)
M etin B AŞ ARAN (İnşa at M üh en disi)
ODA S . NO
Ekrem Ba ha dır Çalışka n (Y . Mim ar)
+3. 40 TZK
+3. 40 TSK
İLETİ ŞİM
34 1 97
35 5 96
ATUS M İM A RLIK İ NŞ . DAN. TİC. L TD. ŞTİ.
Ce m al Na dir S o kak No :2 2/ 1 06 690 Çan ka ya / Anka ra
t: +9 0 3 12 4 66 8 3 4 2 f : +9 0 3 12 466 83 52 www.at us.com .t r
62 2 43
M N M ÜŞA VİRL İK Bİ LG . S İS T. M ÜH. İNŞ. TİC. L TD. ŞTİ.
C evizlid e re Cad de si No:7 /3 B alga t/An kara
t: +9 0 31 2 4 72 1 4 0 0 f : +9 0 3 12 4 72 15 88 www. mn m uhe ndislik. co m .tr
M elih ÖZÖ NER (M a kin e M üh en disi)
43 4 35
Y M T M ÜHEN Dİ SL İK M ÜŞA VİRL İK SA N. Tİ C. LTD. Ş Tİ .
A nd S o kak No :6 /5 0 66 8 0 Ça nkaya / An kara
t: +9 0 3 12 4 67 2 5 6 8 f: +9 0 3 12 467 25 46
Ke m al A YK AÇ (E le ktrik M ü he nd isi)
1 9 13 6
ÖZA Y MÜ HE NDİS Lİ K E LE KTRİK İ NŞ . TAA H. S AN. ve Tİ C. LTD. Ş Tİ.
Üskü p Ca dd es i Nilg ün S ok ak No:9 /5 Ça nka ya / A nkara
t: +90 3 1 2 46 8 6 7 82 f: +90 31 2 4 68 8 4 3 1
TE TKİK
O NAY

Merkezi Araştırma ve Lab. Binasının yapılacağı 2393 parselin zemin etüdünün hazırlanması
işi 16/01/2012 tarihinde doğrudan temin usulü ile Msc Mühendislik firmasına yaptırılmış olup
21/02/2012 tarihinde rapor teslim alınmıştır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
35
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.5.MÜH.FAKÜLTESİİNŞAATMÜHENDİSLİĞİBÖLÜMBİNASIİNŞAATI
10/10/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 12.600.000,00.-TL (KDV hariç) sonuçlandırılan
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatı 22/11/2012 tarihinde sözleşme
yapılarak inşaata başlanmıştır. 2012 yılı sonuna kadar binanın A ve C blok temel kazıları yapılmış ve
A blok temel betonu atılmıştır.
İş programına uygun olarak 2012 yılı sonuna kadar yapılması gereken işlerin % 0,926’sı
tamamlanmıştır. 2012 yılında Enstitümüz likit fazlasından 5.399.000,00.-TL ödenek sağlanmış ve
bunun 500.400,32.-TL’si harcanmıştır. Binanın toplam fiziki gerçekleşme oranı % 0,331
seviyesindedir. Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölüm binası da dahil olmak üzere
toplam proje tutarı 17.912.000,00.-TL’ dir. 2012 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 500.400,32.TL’ ve cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 0,279 olmaktadır.
1.6.MERKEZİARAŞTIRMAVELABORATUARBİNASIİNŞAATI
30/10/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 5.715.000,00.-TL (KDV hariç) sonuçlandırılan
Merkezi Araştırma ve Laboratuar binası İnşaatı 25/12/2012 tarihinde sözleşme yapılarak inşaata
başlanmıştır.
Merkezi Araştırma ve Laboratuar binası İnşaatı toplam proje tutarı 10.000.000,00.-TL’ dir. 2012 yılı
sonuna kadar kümülatif harcama 0,00.-TL ve cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 0 olmaktadır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
36
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.7.GÜNEŞENERJİLİYARIOLİMPİKKAPALIYÜZMEHAVUZUİNŞAATI
16/11/2012 tarihinde yapım ihalesi yapılmış olup İhale işlemleri devam etmektedir.
Yüzme havuzu binası da dahil olmak üzere toplam proje tutarı 15.500.000,00.-TL’ dir. 2012 yılı
sonuna kadar kümülatif harcama 12.000.000,00.-TL ve cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 77,41
olmaktadır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
37
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
38
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2.KAMULAŞTIRMAveEMLAKOFİSİ
2012 yılında, Akademik grubun sınırları içerisinde bulunan toplam 4 adet parselin
kamulaştırılmalarına başlanmıştır. Bu amaçla,
Enstitümüz Kamulaştırma projesine 2012 yılında Yatırım programında 2.000,00.-TL ödenek
verilmiştir. Ancak Enstitümüz tarafından kamulaştırmasına karar verilen ve davaları sonuçlanan
aşağıda belirtilen parsel maliklerine ödenmek üzere Enstitümüz likit fazlasından toplam 239.688,00.TL ödenek aktarılmıştır.
2012 yılı sonuna kadar Enstitümüz alanı içinde bulunan;




Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 797 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması işi için
4.319,00.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 2391 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması işi için
1.569,00.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 655 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması işi için
76.849,00.-TL, harcanmıştır.
Yine Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 3497 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması işi için
5.950,00.-TL harcanmıştır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
39
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Ayrıca Emlak ve Kamulaştırma ofisince yapılan çalışmalar sonucunda kampus sınırları
içerisinde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
2.1.ŞAHISLARDANALINANPARSELLER
Tapusu Şahıslardan Alınan Parseller
S
No
1
Adı Soyadı
NECDET CANGÜL
23 10 2012
Pafta
14
Parsel
537
2
Alan (m )
3.700
MAZLUM CANGÜL
2
YÜKSEL KAZMİRCİ
3
ÖZCAN KAZMİRCİ VE MERİH
VRS
HAYIRLI BULLOUGH
15-16
552
3.625
4
METHİYE EFE
15-17
554
11.300
5
6
15
543
3.468
Hisse Pay
1/2
Alınan
Toplam
1.850
1/2
1.850
1/2
1.734
1/2
1
3.700
0
1.734
3.468
0
3.625
3.625
0
11.300
0
16.000
0
2.300
0
2.550
0
9.500
0
725
0
2.825
ERİŞ ÜSTÜN
48/192
24/192
HAYRİYE BURSALI
24/192
1.413
HAYRİYE IŞIK
24/192
1.413
RABİA BULUT
24/192
1.413
BÜLENT EFE
12/192
706
LEVENT EFE
12/192
706
FADİME EFE
6/192
353
NEZAAT ATACAN
3/192
177
MELAHAT KÖFTE
3/192
177
ERDİNÇ EFE
3/192
177
FETHİYE EFE
3/192
177
SEVİNÇ EFE
3/192
177
ASLI EFE
3/192
177
10/16
10.000
KAZIM KALI
3/16
3.000
NEFİSE KALI
3/16
3.000
53/112
1.088
FEYZULLAH ÇAKICI
56/112
1.150
SADULLAH ÇAKİCİ
3/112
62
MEFARET KALI
EMRULLAH ÇAKICI
15-18
18
555
556
16.000
2.300
1.413
7
ZELIHA AYAŞ
18
557
2.550
1
2.550
8
FETHİYE URAL Payları
ayrılmamış
TALAT HATAY
18
558
9.500
1/1
9.500
9
-
ENVER HATAY
-
HÜSAMETTİN HATAY
-
ÜZEYİR ŞEN
15-18
583
725
LUTFIYE KOÇ
49/576
NEVZAT ŞEN
49/576
NEVZAT ŞEN
VAHİT EREN
224/576
128/576
SABİRE YILDIRIR
10
Kalan
126/576
18
585
ÖMÜR DAĞLI Payları ayrılmamış
SADETTİN EREN Payları
ayrılmamış
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
3.700
1/5
1/5
282
161
62
62
159
740
740
2.220
3/5
40
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
MÜTESİR EREN
-
MUZAFFER EREN
-
VAHİT EREN
-
ENVER EREN
-
NECMETTİN EREN
-
MÜBECCEL EREN
-
ÖMÜR DAĞLI
-
11
ÖMER ALTIN
18
586
3.719
12
ERCAN OZDEMİRCAN
18
588
2.423
13
SAİDE GÜNAY Payları
ayrılmamış
ZARİFE AKIŞ
18
589
3.625
590
5.562
18
591
1.470
16
SORAY PET.TUR.SAN VE TİC
18
592
6.369
17
SORAY PET.TUR.SAN VE TİC
18
593
1.187
18
ZÜMRÜ EFE Payları ayrılmamış
18
595
8.187
0
3.625
0
5.562
0
1.470
0
6.369
0
1.187
0
8.187
0
1.906
0
2.000
0
5.062
0
5.562
1
1
1.470
-
SAMİT EFE
1
1
1
6.369
1.187
8.187
-
SAFFET EFE
-
RECEP EFE
-
MÜNİRE SEVER
-
NEVZAT EFE
-
MÜFİDE KILIÇ
-
SAİDE KAYACIKLI
18
596
1.906
1.906
1
-
MEHMET ALİ GÜNAY
-
SEMİHA CANGÜL
-
HEDİYE AYDOĞDU
SANİYE AKMEŞE Payları
ayrılmamış
SEDA AKMEŞE
2.423
3.625
18
20
0
-
ŞERİF ANDAÇ VE
MÜŞTEREKLERİ
REŞAT KARTAL Payları
ayrılmamış
NAZİME ŞEN
SAİDE GÜNAY Payları
ayrılmamış
ZARİFE AKIŞ
3.719
-
HEDİYE AYDOĞDU
19
0
-
SEMİHA CANGÜL
15
1
2.423
3.700
1
MEHMET ALİ GÜNAY
14
1
3.719
18
597
2.000
2.000
1
-
YAKUP AKMEŞE
-
AYŞE GÜLSÜN GÜLDOĞAN
-
NESRİN TUNCA
-
SEVGİNUR ÖZEL
-
SEÇGÜL AKMEŞE
-
CEVDET SUNAY AKMEŞE
-
YILDIRIM AKMEŞE
-
ALİ SUAT AKMEŞE
-
21
CELIL GÜLDOĞAN
18
598
5.062
22
SANİYE AKMEŞE Payları
ayrılmamış
SEDA AKMEŞE
18
599
3.812
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
1
5.062
3.812
1
-
41
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKUP AKMEŞE
-
AYŞE GÜLSÜN GÜLDOĞAN
-
NESRİN TUNCA
-
SEVGİNUR ÖZEL
-
SEÇGÜL AKMEŞE
-
CEVDET SUNAY AKMEŞE
-
YILDIRIM AKMEŞE
-
ALİ SUAT AKMEŞE
23
MEHMET ALTINSOY
18
600
3.437
24
HAZIM BAYSAL Payları
ayrılmamış
HALİM BAYSAL
18
601
1.375
1.375
18
602
3.093
-
MÜLAYİM AKYOL
-
EMİNE KAMBUR
18
603
3.062
HASAN GÜLSER
9/96
9/96
HÜSEYİN GULSER
20/96
REŞİDE OKUŞ
20/96
HASİBE KAM
20/96
HÜSNÜYE GÜLSER
9/96
REŞİDE OKUŞ
1/5
AYFER METTOĞLU
9/96
0
4.000
0
3.500
0
11.200
0
6.687
0
4.700
0
5.375
0
7.468
0
9.375
0
10.343
0
8.562
0
510
510
230
612
230
604
4.000
28
HÜSEYİN ÜLKÜ HASAR
18
605
3.500
29
SADULLAH ÇAKICI
18
606
11.200
30
ESAT CANGUL
18
607
6.687
1
1
31
RAMAZAN ANAR
18
608
4.700
1
4.700
32
FETHİYE URAL Payları
ayrılmamış
TALAT HATAY
18
609
5.375
1
5.375
4.000
3.500
11.200
6.687
-
ENVER HATAY
-
HÜSAMETTİN HATAY
-
EMİNE AKGÜL
-
NECATİ HASAR Payları
ayrılmamış
BAYRAMŞAH GÜLSER
3.062
510
18
1
0
230
AKİF EREN
1
3.093
230
27
33
0
3.093
1
HANİFE DURGUN
ULVİYE DEMİR
0
1.375
-
KAMURAN GÜLDAŞ
26
3.437
0
-
NURAN SEVER
CEMİLE AKYOL Payları
ayrılmamış
ŞEHVAN AKYOL
1
3.437
1
SEZAİ BAYSAL
25
3.812
-
18
610
7.468
1
7.468
-
MAMURE BAYAR
-
SADETTİN HASAR
-
HATRETTİN HASAR
-
34
İSMAİL ANAR
18
611
9.375
1
9.375
35
KANI GULDAŞ
18
612
10.343
1
10.343
36
MÜLAYİM AKYOL
18
613
8.562
1
8.562
37
HAYRİYE HASKAYNAR
18
614
17.906
140/1120
2.238
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
42
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
MELAHAT ÖNDEŞ
224/1120
3.581
FATMA KARAN
189/1120
3.022
YILDIRIM KARAN Payları
ayrılmamış
AYSE FIRAT
567/1120
9.065
-
HALİL KARAN
-
MERYEM KARAN
-
ADİL HAKKI KARAN
-
SUHAT KARAN
-
SUNAY KARAN
-
38
FATMA KARAN
18
616
4.531
1
4.531
39
İSMET HASAR Payları ayrılmamış
18
617
4.700
1
4.700
FETHİYE URAL
-
HÜSEYİN HÜSNÜ HASAR
-
NEŞAT HASAR
-
SEYİDE AKYOL
40
NECATİ HASAR Payları
ayrılmamış
BAYRAMŞAH GÜLSER
18
618
3.400
MAMURE BAYAR
-
SADETTİN HASAR
-
HATRETTİN HASAR
1/2
1.700
3.260
ASİYE KANAYMAN
13/100
673
ZİHNİ ERCAN
3/100
155
ARZIYE KARABULUT Payları
ayrılmamış
ASİYE KANAYMAN
13/100
18
647
5.175
GÜLER BİTİK Payları ayrılmamış
18
650
6.531
-
673
1
6.531
SEZAİ BİTİK
-
UĞUR BİTİK
-
OĞUZ BİTİK
-
YAVUZ BİTİK
43
SEYFİTTİN SEZEN
0
4.700
0
3.400
0
4.761
414
6.531
0
-
ZİHNİ ERCAN
42
4.531
1.700
63/100
ARZIYE KARABULUT
0
-
RAMAZAN ANAR
41
1/2
17.906
18
651
250/7000
250
FATIMA DOVALIOĞLU
324/7000
324
İSMET GÖRAL
254/7000
254
NURETTİN MİNEZ
363/7000
363
KADİR TORUN
295/7000
295
OSMAN DEMIRCAN
250/7000
250
ERDİNÇ EZERSÖZ
250/7000
250
OSMAN DOVALİOĞLU
259/7000
259
ALİ TAMER ÖZYENGİNER
523/7000
523
TEKİN DALGIÇ
360/7000
360
ZEKİ SERTAIL
125/7000
125
ALİ SERTATIL
125/7000
125
MEHMET İDGÜ
250/7000
250
İRFAN ÖZALPUK
250/7000
250
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
7.000
43
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
44
MUHSİN GÜZEL
256/7000
256
YUSUF KOÇYİĞİT
250/7000
250
HURŞIT DALGIÇ
286/7000
286
HALİT EDER
272/7000
272
ALİ KUNDAKÇIOĞLU
250/7000
250
RECEP TABAKOĞLU
262/7000
262
ALİYE UÇAR
125/7000
125
ALİYE YAZGAÇ
125/7000
125
319/4312
319
151/4312
151
176/4312
176
İSMAİL ÖZDEMİR
177/4312
177
MÜZEYYEN ÖZEN
172/4312
172
SEVGİ ÖZÜMLÜ ( DİZREN )
158/4312
158
HÜSEYİN HEPÇİMEN
80/4312
80
HAYRİ ÖZTUNA
80/4312
80
İLHAMİ AKÇA
146/4312
146
NEBİLE SEZEN
122/4312
122
İLYAS NİŞLİ
174/4312
174
NADIM KAYA
140/4312
140
RAMAZAN FIÇICI
148/4312
148
NİMET GÜNEŞ
160/4312
160
ADNAN TUNCEL
148/4312
148
RİFAT ERGÜN
150/4312
150
CEVAT AYDIN
18
652
4.312
NECATİ BAYKAL
MUSTAFA OZDEMİR
45
ORHAN YILDIZBAŞ
14
653
5.550
1
5.550
46
ŞÜKRÜ ÜK
14
654
4.200
1
4.200
MEHMET KURTULUŞ
14
655
15.156
282000/14939000
47
SEVİM ÇETİNER
240000/14939000
CELAL TUNCEL
178333/14939000
ŞAHİN TUNCEL
276000/14939000
MEHMET FETTAH YEMİŞCİ
578000/14939000
MELİHA YEMİŞCİ
360000/14939000
MUSTAFA İPEK
701000/14939000
MEHMET ÖNER
174000/14939000
NEDRET KÖKSAL
266000/14939000
HÜSEYİN GÖLBAŞI
987000/14939000
ERTAN TAŞCILAR
142000/14939000
BEHİYE SERAP ELMACI
142000/14939000
MEHMET ÖZLÜK
263000/14939000
SABRİYE ÖNDER
143000/14939000
RAHMİYE TUNALI
143000/14939000
RUKİYE DÜLGENŞEN
143000/14939000
ALİ HAKİ HEYBELİ
286000/14939000
ORHAN DOLU
356667/14939000
SELAHATTİN ATMACA
120000/14939000
HALİL SAKARYA
253000/14939000
AHMET DOĞANELİ
240000/14939000
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
5.704
1.296
2.501
1.811
5.550
0
4.200
0
44
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
NECAT TOKMAK
120000/14939000
ŞERİF AKALIN
135000/14939000
ŞÜKRÜ ÇILTIK
146000/14939000
SEMİHA ANGİ
120000/14939000
MELAHAT YAZGAN
120000/14939000
NİYMET UZUNKAYA
120000/14939000
MEHMET SUCU
229000/14939000
EMİN YEŞİLKAYA
113000/14939000
RAMAZAN VAREL
120000/14939000
BAHRİ TUNCER
360000/14939000
SEVİM SÖYLEMEZ
120000/14939000
MUHİTTİN RECEP DAĞAŞAN
120000/14939000
FATMA UYBADIN
240000/14939000
REFİK DEMİR
184667/14939000
KAZIM ÖZTÜRK
174000/14939000
SÜLEYMAN AKTUĞ
194000/14939000
NAZİRE AKTUĞ
194000/14939000
NECMİYE
411000/14939000
MEHMET FETTAH YEMİŞCİ
216750/14939000
İYTE
7842916/14939000
7.957
1.350
48
Mahkeme devam ediyor
NEBAHAT BİLGİN
14
657
1.350
1
49
FETHİYE URAL
18
685
6.550
288/3456
546
EMİNE AKGÜL
1584/3456
3.002
ENVER HATAY
528/3456
1.001
HÜSAMETTİN HATAY
528/3456
1.001
TALAT HATAY
528/3456
1.001
50
VAHİT EREN
18
688
5.135
1
5.135
51
ATİLLA EREN
18
691
6.875
1
6.875
52
HÜSEYİN ÜLKÜ HASAR
18
692
1.350
1
1.350
53
İSMET HASAR Payları ayrılmamış
18
695
3.450
1
3.450
54
FETHİYE URAL
-
HÜSEYİN ÜLKÜ HASAR
-
NEŞET HASAR
-
SEYİDE AKYOL
-
NECATİ HASAR Payları
ayrılmamış
BAYRAMŞAH GÜLSER
18
696
4.250
1
7.957
7.199
1.350
0
6.550
0
5.135
0
6.875
0
1.350
0
3.450
0
4.250
0
2.350
0
2.765
0
5.980
0
1.850
0
7.900
0
4.250
-
MAMURE BAYAR
-
SADETTİN HASAR
-
HAYRETTİN HASAR
-
55
SACİDE SEZGİN
14
699
2.350
1
2.350
56
RECEP ÇAGLARIRMAK
22
745
2.765
1
2.765
57
RECEP ÇAGLARİRMAK
22
746
5.980
1
5.980
58
RECEP ÇAGLARIRMAK
22
747
1.850
1
1.850
59
HAYRETTİN HASAR
20
751
7.900
1/4
1.975
SADETTİN HASAR
1/4
1.975
NECATİ HASAR
2/4
3.950
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
45
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
60
NECATİ HASAR
20
755
5.815
8/32
BAYRAMŞAH GULSER
-
MAMURE BAYAR
-
SADETTİN HASAR
-
HAYRETTİN HASAR
-
1.454
NECATİ HASAR
6/32
1.090
BAYRAMŞAH GÜLSER
6/32
1.090
SADETTİN HASAR
3/32
545
HAYRETTİN HASAR
3/32
545
MAMURE BAYAR
6/32
1.090
1.515
61
FETHİ ÇATAR
20
757
1.515
1
62
MÜRÜVVET KANDEMİR
20
758
6.000
23/240
575
12/240
300
AYŞE PARLAK
63
SUTÜYE CANBAY
12/240
300
KADRİYE ARSLAN Payları
yazılmamış
AYŞE PARLAK
100/240
2.500
0
1.515
0
6.000
0
8.080
0
7.350
0
3.300
0
2.330
0
-
SUTÜYE CANBAY
-
ASLI ÇEKİN
-
İLYAS ÇEKİN
-
KADRİYE ARLAN
12/240
300
HAKKI KANDEMİR
12/240
300
CELİL ÇEKİN Payları yazılmamış
69/240
1.725
ASLI ÇEKİN
-
İLYAS ÇEKİN
20
760
8.080
1
8.080
20
761
7.350
1
7.350
65
HİKMET ARDA VE
MÜŞTEREKLERİ
HİKMET ARDA VE
MÜŞTEREKLERİ
İSMET KOÇER
20
763
3.300
1
3.300
66
İSMET KOÇER
20
764
2.330
1
2.330
67
RAMAZAN ULUS
20
765
26.937
20/100
5.387
64
5.815
BEDRİYE KARTAL
-
RUBİYE ÇOKYAVAŞ
-
BEHİYE BÜLBÜLOĞLU
-
HÜSAMEDDİN ULUS
-
KERİMAN BAYAR
-
ERDEM ULUS
-
FADİME EFE
6/960
168
NEZAAT ATACAN
3/960
84
MELAHAT KÖFTER
3/960
84
FETHİYE EFE
3/960
84
ERNİÇ EFE
3/960
84
SEVİNÇ EFE
3/960
84
ASLI EFE
3/960
84
FETHİYE EFE
48/960
1.347
ERİŞ ÜSTÜN
24/960
673
HAYRİYE BURSALI
24/960
673
HAYRİYE IŞIK
24/960
673
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
46
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RABİA BULUT
24/960
673
BÜLENT EFE
12/960
337
LEVENT EFE
12/960
337
ZÜMRÜ EFE Payları yazılmamış
20/100
5.387
SAMİT EFE
-
SAFFET EFE
-
RECEP EFE
-
MÜNİRE SEVER
-
NEVZAT EFE
-
MÜFİDE KILIÇ
-
SAİDE EFE
-
SABİRE EROL
20/100
5.387
ŞERİFE GÜLDAŞ
3/100
808
İBRAHİM EFE
3/100
808
MUZAFFER EFE
3/100
808
EMİNE KARABULUT
3/100
808
3/100
808
68
FEVZİYE ÇAKI
SALİH KOÇER
20
766
219
1
219
69
MUVAFFAK DOĞAN
20
767
1.265
1
1.265
70
AHMET ŞAHİN
20
768
3.100
1
3.100
71
VAHİDE VAROL
20
769
3.880
280/3880
280
OĞUZ TEZCAN
280/3880
280
ASUMAN BUDUR
280/3880
280
NURİ TOMRUK
280/3880
280
GÜRCAN BAŞER
1920/3880
1.920
MEHMET ÇAVDAR Dava sonucu
alındı
Mahkeme devam ediyor
560/3880
560
72
MÜMİN BAYAR
20
770
8.930
1/2
4.465
20
771
1.700
1/2
4.465
1
1.700
20
772
8.850
10/18
4.917
LÜTFİYE KOÇ
3/18
1.475
FAHRİ GÜLBAHAR
1/18
492
FERİT GÜLBAHAR
1/18
492
İSMET KAM
1/18
492
1/3
3.700
RİFAT BAYAR
1/3
3.700
FAHRETTİN BAYAR
1/3
3.700
1/2
5.225
EŞREF BAYAR
73
74
HİKMET ARDA VE
MÜŞTEREKLERİ
SEBİYE KARTAL
25.590
1.347
219
0
1.265
0
3.100
0
3.600
280
8.930
0
1.700
0
7.868
982
11.100
0
10.450
0
Mahkeme devam ediyor
75
76
KADRİ BAYAR
MÜMİN BAYAR
20
773
11.100
20
775
10.450
20
777
17.650
EŞREF BAYAR
77
KADRİ BAYAR Payları
yazılmamış
CEMİLE ÇAKICI
1/2
5.225
1
17.650
-
FEVZİYE BAYAR
NAZLI AKÇALI
FATMA İBİL
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
-
47
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
AYNUR ÜNLÜBAŞ
-
RIFAT BAYAR
-
FAHRETTİN BAYAR
78
VAHİT EREN
20
778
3.480
SADETTİN EREN Payları
yazılmamış
MÜTESİR EREN
696
4/5
2.784
-
VAHİT EREN
-
ENVER EREN
-
ÖMÜR DAĞLI
-
NECMETTİN EREN
-
EKREM KAN
20
779
4.000
36/96
1.500
İSMET AYGÖR
36/96
1.500
ARİF AYBAR
12/96
500
FATMA ANDAÇ
12/96
500
80
HACI KARABULUT
20
780
4.500
1
4.500
81
NİYAZİ OKUŞ Payları yazılmamış
20
782
13.865
1/2
6.933
RASİM OKUŞ
-
HÜSNÜYE BAYER
-
MUSA OKUŞ
-
MÜBERRA BAYSAL
-
BİRSEN NARİN
-
NAFİS OKUŞ
-
HİDAYET YILDA
1/2
6.933
82
HİDAYET YILDA
NİHAT KOÇER
20
783
2.950
1
2.950
83
ZEKAVET OKUŞ Payları
ayrılmamış
FİKRET DİZDAR
20
784
8.580
1
8.580
-
ÖMER DİZDAR
-
CENGİZ DİZDAR
-
İSMET KOÇER
20
785
4.800
1
4.800
85
MEHDİ YAMAN
20
786
14.600
1
14.600
86
SAİDE GÜNAY
20
788
3.550
4/16
888
HEDİYE AYDOĞDU
3/16
666
ZARİFE GÜNAY ( AKIŞ )
3/16
666
MEHMET ALİ GÜNAY
3/16
666
SEMİHA GÜNAY
3/16
666
4/16
538
SAİDE GÜNAY Payları
yazılmamış
SENİHA CANGÜL
20
789
2.150
3/16
403
MEHMET ALİ GÜNAY
3/16
403
HEDİYE AYDOĞDU
3/16
403
ZARİF AKIŞ
88
HÜSNİYE GÜNAY Payları
yazılmamış
FATMA ANAR
0
3.480
0
4.000
0
4.500
0
13.865
0
2.950
0
8.580
0
-
FERİDUN DİZDAR
84
87
17.650
-
MUZAFFER EREN
MÜBECCEL EREN
79
1/5
3/16
20
790
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
2.750
1
403
4.800
0
14.600
0
3.550
0
2.150
0
2.750
-
48
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HATİCE AYAN
-
DURMUŞ GÜNAY
-
89
SAMİ GÜNAY
20
791
1.900
1
1.900
90
SAMİ GÜNAY
20
792
3.500
1
3.500
91
NİHAT KARABULUT
20
793
5.480
1
5.480
92
MEHMET ÖZTOSUN Payları
ayrılmamış
FATMA DÜLGER
20
794
16.600
168/504
5.533
ZEKİYE KARAKUYU
-
SIDDIKA ETİLİ
-
ALİ ÖZTOSUN
-
HÜSEYİN ÖZTOSUN
-
124/504
4.084
MUSTAFA BULUT
124/504
4.084
ALİ BULUT
12/504
395
FATMA KARAN
12/504
395
ZEYNEP ÇİFTÇİ
12/504
395
ZEYNEP ÇİFTÇİ Payları
ayrılmamış
NİMET ULUS
28/504
922
FATMA KARAN
-
NEBAHAT ARSLAN
-
ALİ BULUT
-
MUSTAFA BULUT
-
MEHMET BULUT
-
NEBAHAT ASLAN
12/504
NİMET ULUS
3.500
0
5.480
0
12/504
16.600
0
9.050
0
2.631
149
2.500
0
395
395
SADULLAH ÇAKICI
20
795
9.050
1
9.050
94
SEVDİYE EREN Payları
ayrılmamış
BEKİR ÇAKICI
20
797
2.780
112/224
1.390
-
TURAN ÇAKICI
-
ERDOĞAN ÇAKICI
-
BURHAN ÇAKICI
-
ŞENĞÜL YILDA
-
CAVIDE ÇAKICI
70/224
869
EMRULLAH ÇAKICI
6/224
74
SADULLAH ÇAKICI
6/224
74
FİKRİYE ÖNGÜL
6/224
74
GÜLİŞ GÜNAY
6/224
74
SALİHA ÇATAR
6/224
74
20
799
2.500
1
2.500
-
FERİDUN DİZDAR
-
ÖMER DİZDAR
-
CENGİZ DİZDAR
NECİYE ÖZMEN
0
-
93
96
1.900
-
MEHMET BULUT
ZEKAVET OKUŞ Payları
ayrılmamış
FİKRET DİZDAR
0
-
SAVAŞ ÖZTOSUN
95
2.750
20
800
SAİT ALİ ŞENER
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
3.125
1
3.125
-
49
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
SITKI ŞENER
-
İSMET GÜLEÇ
-
97
ALİ ŞENER
20
801
3.125
1
98
ASİYE KANAYMAN
20
802
6.850
3/100
206
3/100
206
ARZİYE KARABULUT Payları
ayrılmamış
ASİYE KANAYMAN
3.125
0
3.125
0
6.508
343
2.350
0
3.880
0
7.465
0
1.415
0
18.530
0
4.530
0
-
ZİNNİ ERCAN
-
MEVRUKE KARABULUT
Ayşe yıldız 5/100 payı342,50 m2
3.125
alınma
89/100
6.097
1.469
mış
Mahkeme devam ediyor
99
NADİRE NAYİR
20
804
2.350
5/8
20
805
3.880
36/96
1.455
İSMET AYGÖR
36/96
1.455
ARİF AYBAR
12/96
485
FATMA ANDAÇ
12/96
485
CEYLAN NAYİR
100
101
EKREM KAN
HASİME KARAMAN Payları
ayrılmamış
NADİRE NAYİR
3/8
20
808
7.465
2/9
881
1.659
-
CEVDET ESEN
-
NURAN ALPTEKİN
-
MUAMMER CANER
-
MELEK MELİH BAYRI
-
HÜLYA TÜMER
-
MUSTAFA DURAN
-
NADİRE NAYİR
1/9
829
HASİME KARAMAN
1/9
829
MUSTAFA DURAN
1/9
829
CEVDET ESEN
8/72
829
MUAMMER CANER
10/72
1.037
NURAN ALPTEKİN
8/72
829
MELEK MELİH BAYRI
6/72
622
102
HÜSAMEDDİN ULUS
20
809
1.415
1
1.415
103
MUSTAFA KOLBAY Payları
ayrılmamış
SAİME ERKEK
20
810
18.530
1
18.530
-
CEMAL KOLBAY
-
MEVLUDE ÇATAR
-
MEVRUKE KARABULUT
-
MESUDE CENGİZ
-
SABİRE CABA
-
CEMİLE HEPGÜRSES
-
104
MUSA ÇATAR
20
814
4.530
1
4.530
105
TEKİN AYGÖR Payları
ayrılmamış
HADİYE AYGÖR ( EFE )
20
819
3.750
1
3.750
-
FİRDEVS AYGÖR
-
RECEP AYGÖR
-
FETHİ AYGÖR
-
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
50
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
106
ŞENNUR AYGÖR
-
ZEKİ AYGÖR
-
HALİT AYGÖR
-
İSMET AYGÖR
-
SEVİLAY AKGÜL
-
ARZİYE KARABULUT Payları
ayrılmamış
MEMİŞ KIRBAŞ
20
823
3.430
NİHAT KARABULUT
-
GÖKSEL KARABULUT
-
SEYDİ KARABULUT
-
HACI KARABULUT
-
108
SAİDE GÜNAY
30/1080
209
ERDOĞAN ALDEMİR
6/1080
42
ERCAN ALDEMİR
6/1080
42
DEMİRALİ ALDEMİR
6/1080
42
NURCAN ARSLAN
6/1080
42
SEVCAN ALDEMİR
6/1080
42
GÜL AKGÜL
6/108
418
FAHRETTİN AKGÜL
18/108
1.255
NAZMİYE AKGÜL
72/108
5.020
SAADET BAYRAM
3/108
209
VASFİYE CANDAR Payları
ayrılmamış
KEMALETTİN ALTAN
3/108
209
20
824
7.530
0
3.430
0
7.530
0
1.230
0
3.085
0
4.180
0
500
0
-
KENAN ALTAN
-
NİHAT ALTAN
-
NEHAL ALTAN
-
TEKİN AYGÖR Payları
ayrılmamış
HADİYE AYGÖR ( EFE )
3.750
3.430
-
MEHMET KARABULUT
107
1
20
826
1.230
1
1.230
-
FİRDEVS AYGÖR
-
RECEP AYGÖR
-
FETHİ AYGÖR
-
ŞENNUR AYGÖR
-
ZEKİ AYGÖR
-
HALİT AYGÖR
-
İSMET AYGÖR
-
SEVİLAY AKGÜL
-
109
NİYAZİ AKTAŞ
20
837
3.085
1
3.085
110
NİYAZİ AYAN
20
838
4.180
1
4.180
111
NUMAN BUDAK
20
881
500
1
500
24
1104
12.210
29/144
2.459
REFİKA KARABULUT
29/144
2.459
CELALETTİN BAL Payları
ayrılmamış
HÜSEYİN BAL
29/144
2.459
Kredi ve Yurtlar Kurumuna tahsisli
112
RIFKI BAL
BESİM BAL
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
-
51
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
ÜLYA BAL
-
MERYEM ZORBAZ
-
FERİDE ÖRÜN
113
114
115
116
57/144
4.833
80/800
1.167
SAADET HATAY
70/800
1.021
PERİHAN CUGUŞ
21/800
306
VİLDAN HATAY
21/800
306
ALİ HATAY
21/800
306
NURDAN DİZDAR
21/800
306
NURAY OĞUL
21/800
306
REFİK HATAY
21/800
306
NERİMAN HATAY
21/800
306
BESİME ŞEN
80/800
1.167
NAZİKE NAZİFE İLGEN
280/800
4.083
SEVDİYE KAYTAN
80/800
1.167
HÜSAMETTİN HATAY
21/800
306
TALAT HATAY
21/800
306
ENVER HATAY
21/800
306
70/800
1.101
MUSTAFA HATAY
80/800
1.258
ALİ HATAY
21/800
330
NERİMAN HATAY
21/800
330
VİLDAN HATAY
21/800
330
NURAY OĞUL
21/800
330
REFİK HATAY
21/800
330
NURAN DİZDAR
21/800
330
PERİHAN CUGUŞ
21/800
330
NAZİKE NAZİFE İLGEN
280/800
4.403
BESİME ŞEN
80/800
1.258
SEVDİYE KAYTAN
80/800
1.258
ENVER HATAY
21/800
330
HÜSAMETTİN HATAY
21/800
330
TALAT HATAY
21/800
330
MUSTAFA HATAY
SAADET HATAY
KADRİYE BEKTAŞ Payları
ayrılmamış
FETHİYE BEKTAŞ
24
20
20
1105
1244
1245
11.665
12.580
2.850
1
0
11.665
0
12.580
0
2.850
0
600
600
2.850
-
AYDAN TEKİN
-
NECİP BEKTAŞ
-
SEMA BEKTAŞ
-
EBRU BEKTAŞ
-
ZÜMRÜ EFE Paylari ayrılmamış
12.210
20
1246
1.200
1/2
SAMİT EFE
-
SAFFET EFE
-
RECEP EFE
-
MÜNİRE SEVER
-
NEVZAT EFE
-
MÜFİDE KILIÇ
-
SAİDE EFE
-
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
600
52
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
117
CAVİT AKTULUN
20
1247
10.250
1
118
HATİCE ANDAÇ
20
1248
1.850
3/10
555
3/10
555
İSMAİL ANAR Payları ayrılmamış
RAMAZAN ANAR
-
ZİLKADE DÜZAKAR
-
ZEYNEL ANAR
10.250
3/10
555
119
SELAHATTIN GÜRBÜZ
20
1249
3.550
1
3.550
120
SELAHATTİN GÜRBÜZ
20
1250
3.165
1
3.165
121
MEHMET EMİN ÇELEBİ
20
1251
9.665
1
9.665
122
SAİDE GÜNAY
20
1252
8.865
5/9
4.925
4/9
3.940
123
SAİDE GÜNAY VE
MÜŞTEREKLERİ
BEYTULLAH ERKEK
3/28
700
SADETTİN ERKEK
3/28
700
FAHRETTİN ERKEK
3/28
700
MUZAFFER ERKEK
3/28
700
NACMİYE HERGÜNGÜLER
3/28
700
HATÇA ERKEK Payları
ayrılmamış
METİN ERKEK
3/28
700
20
1253
6.530
ÇETİN ERKEK
PEMBE ACAR
3/28
700
İSMAİL ANAR
20
1254
4.650
1
4.650
125
HİKMET ARDA VE
MÜŞTEREKLERİ
HİKMET ARDA VE
MÜŞTEREKLERİ
MUVAFFAK DOĞAN ARİKAN
20
1255
2.750
1
2.750
20
2378
4.500
1
4.500
20
2380
780
1
780
20
2381
700
1
700
129
HİKMET ARDA VE
MÜŞTEREKLERİ
NURİ KOÇER
20
2382
7.200
1
7.200
130
MUVAFFAK DOĞAN ARİKAN
20
2383
5.430
1
5.430
131
ZEKAVET OKUŞ Payları
ayrılmamış
FİKRET DİZDAR
20
2388
13.200
1
13.200
128
1.665
185
3.550
0
3.165
0
9.665
0
8.865
0
4.898
1.633
4.650
0
2.750
0
4.500
0
780
0
700
0
7.200
0
5.430
0
13.200
9.750
0
-
124
127
0
-
RAMAZAN ARSLAN
126
10.250
-
FERİDUN DİZDAR
-
ÖMER DİZDAR
-
CENGİZ DİZDAR
-
132
MESUT BULUT ve diğer vrs
20
2390
9.750
1
133
SEVDİYE EREN Paylari
ayrılmamış
BEKİR ÇAKICI
20
2391
1.010
112/224
9.750
505
-
TURAN ÇAKICI
-
ERDOĞAN ÇAKICI
-
BUHRAN ÇAKICI
-
ŞENĞÜL YILDA
-
CAVİDE ÇAKICI
70/224
316
EMRULLAH ÇAKICİ
6/224
27
SADULLAH ÇAKICI
6/224
27
FİKRİYE ÖNGÜL
6/224
27
GÜLİŞ GÜNAY
6/224
27
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
53
0
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
SALİHA ÇATAR
134
MUSA ÇATAR
6/224
27
20
2398
4.215
1
4.215
20
2401
8.820
1
8.820
956
54
4.215
0
8.820
0
8.296
0
2.615
0
21.506
0
875
0
5.025
0
5.025
0
Kredi ve Yurtlar Kurumuna tahsisli
135
ARZİYE KARABULUT Payları
ayrılmamış
MERİŞ KIRBAŞ
-
NİHAT KARABULUT
-
GÖKSEL KARABULUT
-
SEYDİ KARABULUT
-
HACI KARABULUT
-
MEHMET KARABULUT
-
136
NİYAZİ AKTAŞ
20
2407
8.296
1
137
KADRİYE BEKTAŞ
20
2504
2.615
5/20
654
AYDAN BEKTAŞ
3/20
392
FETİYE BEKTAŞ
3/20
392
NECİP BEKTAŞ
3/20
392
SEMA BEKTAŞ
3/20
392
EBRU BEKTAŞ
3/20
8.296
392
138
CAVİT AKTULUN
20
2506
21.506
1
21.506
139
SALİH KOÇER
20
2613
875
1
875
140
REKART TURİZM YATIRIM. A. Ş.
18
3232
5.025
1
5.025
141
REKART TURİZM YATIRIM. A. Ş.
18
3233
5.025
1
5.025
142
Hasan Gülser, Ulviye Gulser,
Ayfer Mettoğlu
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ
20
3497
4.272
3/84
153
75/84
3.814
Kamulaştırma ile tamamı alınmış
305
143
ADNAN OĞUZ
8
1215
15.687
1
15.687
144
İBRAHİM PEHLİVAN
8
1216
4.187
1/3
1.396
ALİ PEHLİVAN
1/3
1.396
NABİ PEHLİVAN
1/3
1.396
145
UYSAL ÇAPUR
8
1219
17.750
1
17.750
146
UYSAL ÇAPAR
8
1220
22.437
1
22.437
147
ALİ ANIL
8
1221
12.250
1
12.250
148
İSMAİL TUTAR
8
1223
969
1
969
149
ADNAN MENDİRES
8-9
1224
7.813
1
7.813
150
UYSAL ÇAPUR
8
1229
4.028
1
4.028
151
FATMA ANIL
9
1230
4.550
1/4
1.138
ŞAKİRE OLGUN
1/4
1.138
MEHMET ANIL
1/4
1.138
1/4
1.138
152
SEVAL TÜRKÖZ
İLKER TOPANCA
9
1236
21.531
1
21.531
153
İSMAİL TOKAT
8
1239
5.469
1
5.469
154
RECEP ÇAĞLARIRMAK
6
650
4.467
1
4.467
155
ALİ CERA
652
3.534
16379/53760
1.077
SABRİ CERA
16379/53760
1.077
VASFİYE AKEREN
16379/53760
1.077
İSMAİL HAKKI AYHAN Payları
ayrılmamış
SEBAHAT ŞANLI
2208/53760
145
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
4.272
0
15.687
0
4.187
0
17.750
0
22.437
0
12.250
0
969
0
7.813
0
4.028
0
4.550
0
21.531
0
5.469
0
4.467
0
-
54
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
SEMRA SABANCI
-
ESMA ŞENGÜL
-
ZEKİ AYHAN
-
HALİL KAVAKLI Payları
ayrılmamış
RECEP KAVAKLI
2415/53760
-
FEHMİYE YAZDIRAN
156
İLKNUR ÖZDEKER
6
653
6.024
24/192
753
ALİ MURTAZA KANIK
36/192
1.130
AHMET VEHBİ KANIK
36/192
1.130
ÜMRAN TEKÇAM
16/192
502
HÜSEYİN HÜSNÜ
OSMANAĞAOĞLU P.A.
ŞEHNAZ OSMANAĞAOĞLU
16/192
502
YUNUS OSMANAĞAOĞLU
16/192
3/192
94
BETÜL SIĞINMIŞ
13/192
408
6
654
8.560
159
-
MELAHAT KÖFTER
-
ERDİNÇ EFE
-
FETHİYE EFE
-
SEVİNÇ EFE
-
HATİCE AYDINER Payları
ayrılmamış
FATMA HEPSARILAR
655
13.958
1
-
ALİ AYDINER
-
TURAN AYDINER
-
ZELİHA AYDINER
-
SEVİM KOÇ
-
KAZIM AYDINER
-
SEVGİ KOYUN
-
FADIL AYDINER
-
8.560
0
13.958
0
37.280
0
13.958
1/4
9.320
FEVZİYE UZMAN
1/4
9.320
SEZAİ ÇETİNKAYA Payları
ayrılmamış
HİLMİ ÇETİNKAYA
1/4
9.320
6
656
37.280
-
HULUSİ ÇETİNKAYA
-
HÜSEYİN DİNLER
1/4
9.320
-
HALİT CUGUŞ
-
MÜNÜFE ASLAN
-
SIDIKA YÜCEL
İLKNUR ÖZDEKER
1.004
-
İSMAİL AYDINER
NAZMİYE TOPAN
5.020
8.560
6
LATİFE CUGUŞ Payları
ayrılmamış
MÜZEYYEN AĞAÇ
160
1
NEZAAT ATACAN
ASLI EFE
158
0
502
MÜBECCEL GÖRLÜĞÜR
FADİME EFE Payları ayrılmamış
3.534
-
YİLMAZ AKMAN
157
159
6
657
ALİ MURTAZA KANIK
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
96.160
24/192
12.020
36/192
18.030
55
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
AHMET VEHBİ KANIK
36/192
18.030
ERTAN SİRAL
16/192
8.013
S.S.GÖKKUŞAĞI KOOPERATİFİ
161
80/192
40.067
16379/53760
2.953
SABRİ CERA
16379/53760
2.953
VASFİYE AKEREN
16379/53760
2.953
İSMAİL HAKKI AYHAN Payları
ayrılmamış
SEBAHAT ŞANLI
2208/53760
398
ALİ CERA
658
9.691
SEMRA SABANCI
-
ESMA ŞENGÜL
-
ZEKİ AYHAN
2415/53760
6
659
5.606
24/192
701
ALİ MURTAZA KANIK
36/192
1.051
AHMET VEHBİ KANIK
36/192
1.051
ÜMRAN TEKÇAM
16/192
467
HÜSEYİN HÜSNÜ
OSMANAĞAOĞLU P.A.
ŞEHNAZ OSMANAĞAOĞLU
16/192
467
16/192
467
MÜBECCEL GÖRLÜĞÜR
3/192
88
BETÜL SIĞIRMIŞ
164
13/192
7
662
8.000
-
SANİYE ATA
-
NACİYE YILMAZ
-
KANİ GÜLDAŞ
-
KAMURAN GÜLDAŞ
-
7
664
5.000
934
248/1280
1.550
1
5.000
8.000
0
5.000
0
4.341
0
-
İSMET GÜLEÇ
SABRİYE EREN
380
6.450
-
SITKI ŞENER
165
1032/1280
CEYHUN GÜLDAŞ
ZARİF AKTAŞ VE
MÜŞTEREKLERİ
SAİT ALİ ŞENER Payları
ayrılmamış
NACİYE ÖZMEN
4.672
-
YILMAZ AKMAN
ŞERİFE GÜLDAŞ Payları
ayrılmamış
BÜLENT GÜLDAŞ
0
-
YUNUS OSMANAĞAOĞLU
163
9.691
435
-
FETMİYE YAZDIRAN
İLKNUR ÖZDEKER
0
-
HALİL KAVAKLI Payları
ayrılmamış
RECEP KAVAKLI
162
96.160
167
1
8/32
1.085
HAMZA EREN
3/32
407
HATİCE NAS
3/32
407
HALİL EREN
3/32
407
AZİME KUTLUAY
3/32
407
NURAY ERTÜLÜM
3/32
407
İBRAHİM EREN
3/32
407
TURGUT EREN
3/32
407
BENEL KULGEL
3/32
407
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
4.341
56
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
166
FEVZİ ERAYDIN Payları
ayrılmamış
AYŞE YILDIRIM
167
4
14.736
-
EMİNE ERAYDIN
-
ŞENOL ERAYDIN
-
METİN ERAYDIN
-
İNCİSER ERAYDIN
-
NEŞE ŞAHİN
167
FEVZİ ERAYDIN Payları
ayrılmamış
AYŞE YILDIRIM
167
6
7.445
0
11.277
0
23.928
0
13.420
0
26.250
0
43.460
0
11.193
0
6.509
6.509
20.411
0
12.194
0
8.069
0
15.194
0
12.853
0
-
İNCİSER ERAYDIN
-
NEŞE ŞAHİN
167
7
11.277
ADEM ÇİÇEK
5/20
3/20
SALİM ÇİÇEK
3/20
ALİ ÇİÇEK
3/20
RASİM ÇİÇEK
3/20
ZEYNEP ÇİÇEK
3/20
169
İSMAİL ANAR
167
8
23.928
170
HÜSEYİN ERDİNÇ
167
9
13.420
171
AHMET GÖKMEN
167
10
26.250
172
AHMET YÜKSEL
167
11
43.460
173
AHMET GÜMÜŞDERE
167
12
11.193
174
İLKNUR ÖZDEKER
167
13
13.017
ALİ MURTAZA KANIK
1
1
1
1
1
32/128*1/2
42/128*1/2
AHMET VEHBİ KANIK
42/128*1/2
NİMET İHSAN KANIK
EMİNE TUFAN
7.445
-
METİN ERAYDIN
175
0
-
ŞENOL ERAYDIN
ZEHRA ÇİÇEK
14.736
7.445
1
EMİNE ERAYDIN
168
14.736
1
12/128*1/2
168
1
20.411
EKREM TUFAN
2/8
3/8
VAHİDE ERTON
3/8
176
RECEP UÇAR
168
2
12.194
177
ZEHRA ÇİÇEK
168
3
8.069
ADEM ÇİÇEK
1
25/60
23/60
SALİM ÇİÇEK
3/60
ALİ ÇİÇEK
3/60
ZEYNEP ÖZER
3/60
RASİM ÇİÇEK
3/60
178
HÜSEYİN KOŞARER
168
4
15.194
179
AHMET YÖRÜK
168
5
12.853
180
AYSEL ERK Payları ayrılmamış
168
6
6.163
İKBAL ARSLANDAL
KEMAL ERK
CENGİZ TURAN
RAMİZ ERK
CEMALETTİN TURAN
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
1
1
1
2.819
1.692
1.692
1.692
1.692
1.692
23.928
13.420
26.250
43.460
11.193
1.627
2.136
2.136
610
5.103
7.654
7.654
12.194
3.362
3.093
403
403
403
403
15.194
12.853
6.163
-
57
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
SEBAHATTİN TURAN
-
OĞUZ TURAN
-
MÜRÜVVET MERT
-
MÜNİRE DEMİRAL
-
ÜLFET ORAL
181
İLKNUR ÖZDEKER
168
7
17.194
16/64
ALİ MURTAZA KANIK
21/64
AHMET VEHBİ KANIK
21/64
NİMET İHSAN KANIK
182
SAFİNAZ YEŞİLDAĞ
6/64
168
8
28.036
7/48
RIFET DUMAN
7/48
HAKKI DUMAN
7/48
NECAT DUMAN
7/48
ZEKERYA DUMAN
7/48
SÜLEYMAN DUMAN
7/48
MUHARREM ÇAKI
2/48
RAMAZAN ÇAKI
2/48
CEVDET ÇAKI
183
RAMAZAN YILDIZ
2/48
168
9
10.458
16/64
EMİNE AKDURAN
16/64
TÜLAY KOYUNCUOĞLU
3/64
ZİNET KOÇ
3/64
TURGAY YILDIZ
3/64
OKTAY YILDIZ
3/64
NİGAR YILDIZ
184
CEVDET ÇAKI
4/64
168
10
7.630
1/3
MUHARREM ÇAKI
1/3
RAMAZAN ÇAKI
185
CEVDET ÇAKI
1/3
168
11
18.292
1/3
MUHARREM ÇAKI
1/3
RAMAZAN ÇAKI
186
CEVDET ÇAKI
1/3
168
12
15.900
1/3
MUHARREM ÇAKI
1/3
RAMAZAN ÇAKI
187
MEHMET KAMİL ÖZTÜRK
1/3
168
13
7.445
1/4
FATMA DALGIÇ
1/4
OSMAN NURİ ÖZTÜRK
1/4
KEMAL ÖZTÜRK
1/4
188
HÜRRİYET ÜNAL
168
14
5.656
189
MÜMİN BAYAR
168
15
6.353
190
NECMİYE HASAR
168
21
13.269
191
CEVDET ÇAKI
168
23
13.353
4/5
1
1
1/3
MUHARREM ÇAKI
1/3
RAMAZAN ÇAKI
1/3
2
191
1.520.601 m
6.163
0
17.194
0
28.036
0
7.844
2.615
7.630
0
18.292
0
15.900
0
4.299
5.642
5.642
1.612
4.089
4.089
4.089
4.089
4.089
4.089
1.168
1.168
1.168
2.615
2.615
490
490
490
490
654
2.543
2.543
2.543
6.097
6.097
6.097
5.300
5.300
5.300
1.861
1.861
1.861
1.861
4.525
6.353
13.269
7.445
0
4.525
1.131
6.353
0
13.269
0
4.451
4.451
4.451
1.492.115
13.353
0
1.492.117
28.484
* sadece bu kişilerin payları alınmamıştır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
58
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2.2.ŞAHISLARDANALINAMAMIŞPAYLARINBULUNDUĞUPARSELLER
Sıra No
Ada
20
Parsel
765
Toplam m2
26.937
20
769
3.880
20
772
8.850
20
797
2.780
20
1246
1.200
20
1248
1.850
20
1253
6.530
20
2391
1.010
20
3497
4.272
6
653
6.024
6
659
5.606
167
13
13.017
168
9
10.458
168
14
5.656
18
647
5.175
18
651
7.000
18
652
4.312
18
14
655
15.156
7.199
19
20
802
6.850
343
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
adet
Kalan toplam
Kalan m2
1.347
280
983
149
600
185
1.633
54
458
1.004
934
6.509
2.615
1.131
414
1.296
1.811
136.563
28.945
2.3. ŞAHISLARA AİT HİÇ İŞLEM YAPILMAMIŞ(KAMULAŞTIRMAYA
BAŞLANMAMIŞ)PARSELLER
Sıra no Kime ait
1
Kime ait
Pafta
1.857
Şahıs
Gülbahçe
1
2.115
Şahıs
Gülbahçe
2.330
1
2.330
Şahıs
Gülbahçe
938
1.130
1
1.130
Şahıs
Gülbahçe
5
1237
14.594
1
14.594
Şahıs
Barbaros
6
167 / 2
3.844
8/48 pay harici yol
641
Şahıs
Zeytinler
2
3
4
6
adet
Parsel
m2
Pay
587
1.857
1
759
2.115
899
Toplam
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
Toplam
22.667
m2
59
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2.4.MİLLİEMLAKMÜDÜRLÜĞÜNCETAHSİSİYAPILANPARSELLER
Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Tahsisi Yapılan Parseller
S.No
1
Pafta
Parsel
23 11 2012
2
Alanı m
Tarih
Sayı
Cinsi
16.437
8.906
04.02.1993
5305
Tarla
14
524
2
14
532
12.05.1995
22301
1
"
3
14
534
13.562
12.05.1995
22301
1
"
4
14
535
4.000
12.05.1995
22301
1
"
5
14
539
26.625
04.02.1993
5305
"
6
14
540
70.250
04.02.1993
5305
"
7
14
541
49.812
04.02.1993
5305
Kumluk kayalık
8
14
542
2.531
04.02.1993
5305
Tarla
9
15
544
5.250
04.02.1993
5305
"
10
15
545
4.750
04.02.1993
5305
"
11
15
546
4.687
04.02.1993
5305
12
20
547
5.765
17.09.1998
34149
13
18
594
2.625
09.09.1993
38404
"
1
Zeytin ağaçlı tarla
14
18
615
2.656
09.09.1993
38404
Tarla
15
18
648
2.535
09.09.1993
38404
"
16
18
649
3.062
09.09.1993
38404
"
17
14
656
2.343
04.02.1993
5305
"
18
14
678
1.225
04.02.1993
5305
"
19
14
680
17.125
12.05.1994
22301
20
16-17 681
49.625
04.02.1993
5305
Zeytinli tarla
21
16-17 682
4.100
04.02.1993
5305
Zeytinli tarla
1
Zeytin ağaçlı tarla
22
18
683
6.550
04.02.1993
5305
Tarla
23
18
684
11.000
04.02.1993
5305
Zeytinli tarla
24
18
686
12.754
15.02.1993
7144
" Miktar tahsisi var
25
18
689
2.223
09.09.1993
38404
"Miktar tahsisi var
26
18
690
3.956
09.09.1993
38404
"
27
18
694
2.875
09.09.1993
38404
Tarla
28
18
697
2.675
09.09.1993
38404
"
29
14
698
2.575
09.09.1993
38404
Zeytinli tarla
30
22
748
1.565
04.02.1993
5305
31
20
749
1.900
24.07.1998
26614
1
32
20
750
2.100
17.07.1998
25363
1
33
20
752
3.550
27.07.1995
27632
1
1
Zeytin ağaçlı tarla
Mandalina bahçesi
34
20
753
4.100
27.07.1995
27632
35
20
754
1.500
04.02.1993
5305
"
Zeytin ağaçlı tarla
36
20
756
2.700
04.02.1993
5305
Tarla
37
20
762
17.750
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
38
20
774
4.765
04.02.1993
5305
"
39
20
781
5.350
04.02.1993
5305
Zeytinli tarla
40
20
796
9.350
12.03.1993
11161
41
20
798
4.130
04.02.1993
5305
42
20
803
1.815
25.11.1993
52424
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
Tarla
"
1
Zeytin ağaçlı tarla
60
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
43
20
806
1.550
09.09.1993
38404
"
44
20
807
4.550
09.09.1993
38404
"
45
20
813
5.350
09.09.1993
38404
46
20
815
2.580
09.09.1993
38404
47
20
816
2.000
09.09.1993
48
20
817
5.700
49
20
818
23.550
50
20
820
51
20
52
20
53
1
Tarla
38404
1
"
09.09.1993
38404
1
"
09.09.1993
38404
1
Ham toprak
5.415
09.09.1993
38404
1
Tarla
821
4.415
28.07.1995
27532
1
"
822
7.815
09.09.1993
38404
1
"
20
825
3.015
09.09.1993
38404
1
"
54
20
833
908
09.09.1993
38404
1
Ağıl ve avlusu
55
21
898
8.180
28.07.1995
27532
1
Zeytin ağaçlı tarla
56
21
905
2.815
28.07.1995
27532
1
Tarla
57
21
906
2.500
28.07.1995
27532
1
"
58
21
919
3.325
28.07.1995
27532
1
Zeytin ağaçlı tarla
59
21
923
2.100
28.07.1995
27532
1
Tarla
"
60
21
927
1.185
28.07.1995
27532
1
Zeytin ağaçlı tarla
61
21
939
800
28.07.1995
27532
1
Tarla
62
21
940
3.930
28.07.1995
27532
1
"
63
21
1000
11.765
28.07.1995
27532
1
"
64
21
1004
678
28.07.1995
27532
1
65
21
1006
8.565
28.07.1995
27532
66
21
1013
5.200
28.07.1995
27532
67
21
1047
2.750
28.07.1995
27532
1
68
21
1061
30.365
28.07.1995
27532
1
69
21
1063
3.430
28.07.1995
27532
70
21
1064
250
28.07.1995
27532
71
21
1065
11.350
28.07.1995
27532
72
21
1066
2.300
28.07.1995
27532
73
23
1068
615
28.06.1996
20121
1
74
23
1070
242
28.06.1996
20121
1
75
23
1071
641
28.06.1996
20121
1
76
20
1103
13.700
04.03.1997
8221
1
77
20
1106
09.09.1993
38404
1
78
20
1107
0
14.02.1993
5305
79
20
1180
1.250
12.05.1994
22301
9.442
Ağıl
1
Ham toprak
Harap kahvehane
1
Tarla
80
20
1257
13.151
09.09.1993
38404
1
Ham toprak
81
21
1261
2.065
28.07.1995
27532
1
Zeytin ağaçlı tarla
82
21
1262
2.930
28.07.1995
27532
1
Tarla
83
20
2374
2.400
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
84
20
2375
6.165
04.02.1993
5305
"
85
20
2376
5.400
04.02.1993
5305
"
86
20
2377
1.415
04.02.1993
5305
"
87
20
2379
1.365
04.02.1993
5305
"
88
20
2384
12.000
04.02.1993
5305
"
89
20
2385
5.515
04.02.1993
5305
"
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
61
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
90
20
2386
11.400
04.02.1993
5305
"
91
20
2387
4.150
04.02.1993
5305
"
92
20
2389
4.600
04.02.1993
5305
"
93
20
2392
3.500
24.07.1998
26609
94
20
2393
8.900
09.09.1993
38404
!
"
2 yıl tahsisli
95
20
2394
3.515
09.09.1993
38404
"
96
20
2396
1.980
09.09.1993
38404
Mandalina bahçesi
97
20
2399
4.800
12.05.1994
22301
1
"
1
Zeytin ağaçlı tarla
98
20
2400
13.093
09.09.1993
38404
99
20
2402
10.750
28.07.1995
27532
Dava sonucu
100
20
2403
2.750
09.09.1993
38404
Tarla
101
20
2404
6.200
09.09.1993
38404
"
102
20
2410
2.050
09.09.1993
38404
"
103
21
2422
5.015
28.06.1996
20121
1
104
21
2428
5.050
28.07.1995
27532
1
"
105
21
2429
4.380
28.07.1995
27532
1
"
106
21
2430
7.965
28.07.1995
27532
1
"
107
21
2431
3.700
28.07.1995
27532
1
"
108
21
2433
1.050
28.07.1995
27532
1
"
109
21
2434
3.865
28.07.1995
27532
1
"
110
21
2435
5.300
28.07.1995
27532
1
"
111
21
2436
5.000
28.07.1995
27532
1
"
112
21
2441
5.150
28.07.1995
27532
1
Tarla
113
21
2443
950
28.07.1995
27532
1
"
114
21
2456
5.100
28.07.1995
27532
1
"
115
20
2470
8.880
09.09.1993
38404
1
Zeytin ağaçlı tarla
116
24
2472
1.500
09.09.1993
38404
1
"
117
24
2483
4.965
23.01.1994
4999
1
-
118
24
2484
5.130
09.09.1993
38404
1
Tarla
119
20
2488
4.500
28.06.1996
20121
1
120
20
2492
750
12.05.1994
22301
1
121
20
2505
9.200
15.02.1993
7144
Tarla
122
20
2507
2.165
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
123
20
2508
5.665
04.02.1993
5305
"
124
20
2509
3.650
04.02.1993
5305
"
125
20
2510
9.065
04.02.1993
5305
"
126
20
2511
9.200
24.07.1998
26612
127
20
2512
2.400
24.07.1998
26612
"
128
20
2513
5.600
24.07.1998
26612
"
129
20
2514
5.500
24.07.1998
26612
Tarla
130
20
2543
6.150
09.09.1993
38404
1
"
131
20
2544
2.175
09.09.1993
38404
1
Zeytin ağaçlı tarla
132
20
2545
4.090
09.09.1993
38404
1
"
"
1
133
20
2546
2.365
12.05.1994
22301
1
Derelik ve zeytinlik
134
20
2547
5.937
12.05.1994
22301
1
Tarla
135
16
136
20
2664
2653 100.560
04.02.1993
5305
0
27.05.1993
22976
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
Hali arazi
Ham toprak
62
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
137
20
3267
520
12.05.1994
22301
138
20
3319
16.352
27.05.1993
22976
139
20
3328
17.082
04.02.1993
5305
Tarla
140
20
3329
7.543
15.02.1993
7144
"
141
20
3330
14.072
04.02.1993
5305
"
142
20
3331
17.492
04.02.1993
5305
143
21
3336
6.177
28.07.1995
27532
144
20
3337
4.380
16.07.1998
1123
145
20
146
1
Derelik ve zeytinlik
Ham toprak
"
1
Zeytin ağaçlı tarla
3352
180.374
04.02.1993
5305
Hali arazi
14-15 3386
271.940
04.02.1993
5305
Tarla
147
18
3387
1.460
09.09.1993
38404
1
148
18
3438
17.602.770
15.03.1993
11588
1
149
18
3439
865.951
15.03.1993
11588
1
150
20
3440
293.139
15.03.1993
11588
1
"
151
8
1212
2.875
04.02.1993
5305
Zeytinlik ve tarla
152
8
1217
23.469
04.02.1993
5305
Delicelik
153
8
1218
9.906
04.02.1993
5305
"
154
8
1222
5.656
04.02.1993
5305
155
8
1231
12.031
12.05.1994
22301
156
8
1238
20.375
04.02.1993
5305
Delicelik ve çalılık
157
8
1240
14.625
04.02.1993
5305
"
158
8
1241
4.437
04.02.1993
5305
"
159
8
1242
14.937
04.02.1993
5305
"
160
8
1243
8.125
04.02.1993
5305
"
161
8
1558
750
04.02.1993
5305
Zeytinlik ve tarla
Zeytinlik
1
Derelik ve zeytinlik
162
8
1588
46.751
15.03.1993
11588
163
6
651
6.222
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
164
6
660
13.840
04.02.1993
5305
"
165
7
661
14.240
04.02.1993
5305
"
166
6
675
7.440
04.02.1993
5305
167
6
676
17.311
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
168
6
680
29.632
04.02.1993
5305
"
169
6
681
26.270
04.02.1993
5305
"
170
6
682
1.627
04.02.1993
5305
"
171
6
683
3.695
04.02.1993
5305
"
172
6
684
15.680
04.02.1993
5305
"
173
6
685
61.040
04.02.1993
5305
"
174
6
688
358.320
04.02.1993
5305
175
6
697
490.081
15.03.1993
11588
176
167
3
15.510
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
177
167
5
34.052
04.02.1993
5305
"
178
168
16
14.219
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
179
168
17
7.354
04.02.1993
5305
"
180
168
18
14.037
04.02.1993
5305
"
181
168
20
31.874
04.02.1993
5305
Tarla
182
168
22
5.667
04.02.1993
5305
"
183
168
24
1.635
04.02.1993
5305
"
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
1
"
1
63
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
184
168
25
5.215.572
15.03.1993
11588
1
185
168
26
294.752
15.03.1993
11588
1
3.739.256
28.08.1997
4287
Barbaros Orman Parçası
185 Adet
TOPLAM
2
30.861.860
m
2.5.HAZİNEYEAİTKAMULAŞTIRMAKARARIBEKLEYENPARSELLER
Sıra no
1
Kime ait
2
3
4
5
Parsel
m2
Hisse
Pafta
548
625
Hazine
Gülbahçe
549
1.937
Hazine
Gülbahçe
620
22.687
Hazine
Gülbahçe
3344*
1.015
Hazine
Gülbahçe
3345*
754
Hazine
Gülbahçe
Toplam
27.018
*Bu parsellerden 3344 ve 3345 nolu parseller için yazışmaya başlanılmıştır.
m2
2.6.DAVALIPARSELLER
Sıra no
Kime ait
1
2
3
4
Parsel
m2
Hisse
Pafta
619
-
Davalı
Gülbahçe
536
-
Davalı
Gülbahçe
2395
-
Davalı
Gülbahçe
2442
-
Davalı
Gülbahçe
2.7.TESCİLDIŞIALANLARLİSTESİ
Sıra no Kime ait
1
2
3
4
5
6
7
8
Parsel
m2
Hisse
Pafta
1 nolu alan
Taşlık
50.783
1
Birgi
2 nolu alan
Tespit dışı
11.961
1
Birgi
3 nolu alan
Tespit dışı
6.434
1
Birgi
4 nolu alan
Çorak
6.451
1
Gülbahçe
5 nolu alan
538 Kumluk
2.120
1
Gülbahçe
6 nolu alan
679 Kumluk
6.455
1
Gülbahçe
7 nolu alan
Kumluk
57.670
1
Gülbahçe
8 nolu alan
553 vasıf iptali
5.554
1
Gülbahçe
Toplam
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
147.428
m2
64
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2.8.18.MADDEUYGULANACAKALANIGÖSTERİRPAFTA
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
65
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
3.İYTEENERJİVERİMLİLİĞİÇALIŞMALARI
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde, kurumsal anlamda, enerji tüketimini düşürmek ve
alternatif enerji kaynaklarının kullanımını örnek uygulamalarla yaygınlaştırmak için, mevcut
teknolojilerin kullanılması ve özgün projelerin geliştirilmesi suretiyle, aşağıda belirtilen çalışmalar
yürütülmektedir.
3.1. ETKİN ENERJİ KULLANIMI AKSİYON PLANI KAPSAMINDA
YAPILANÇALIŞMALAR
2012 yılı içinde, “İYTE Etkin Enerji Kullanımı Aksiyon Planı V 1.0” içerisinde yer alan
“Elektrik Enerjisi Etkin Kullanımı Aksiyon Planı” bölümü çerçevesinde Kimya Mühendisliği
Binası aydınlatma armatürlerinin mevcut manyetik balastları %30 enerji tasarrufu sağlayan
elektronik balastlar la değiştirilmiştir.
2012 yılı içinde Biyoloji-Matematik binaları çevre düzenlemesi kapsamında 48 adet 70W
metal halide lambalı 4 mt.lik dekoratif aydınlatma direği, Mimarlık Fakültesi A Blok ile Yurt
Kavşağı arası yola 14 adet 150W sodyum buharlı lambalı 6 mt.lik galvaniz aydınlatma direği,
Rektörlük Binası ile Gülbahçe çıkışı arası yola ise 250W sodyum buharlı lambalı 11mt.lik galvaniz
aydınlatma direği dikilmiş, yine aynı plan çerçevesinde, enerji tasarrufu sağlanması amacıyla söz
konusu direklerin saat 24:00’ den itibaren sadece üçte birinin çalışması sağlanmıştır.
2012 yılında da birimlerin elektrik tüketimleri düzenli olarak her ay ölçülmüş, kampus ve
birimlerine ait elektrik tüketim istatistikleri hazırlanmıştır.(Ek 1) Enerji kullanımı konusunda
duyarlılığı artırmak için grafiksel sonuçlar akademik ve idari personele internet üzerinden
duyurulmaya devam etmiştir. Ek 2’ de personele gönderilen power point dosyası örneği
verilmiştir.
İYTE KAMPÜS TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ
TÜKETİM (kWh)
AYLAR
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ocak
366.968,45
531.352,71
526.498,25
466.109,42
672.992,64
665.928,32
Şubat
312.200,10
402.867,32
379.300,10
461.775,65
502.886,48
610.604,24
Mart
352.117,66
380.513,15
456.064,65
450.543,47
606.622,32
610.449,53
Nisan
246.406,59
343.025,64
379.661,76
374.067,54
487.696,68
441.752,76
Mayıs
265.319,37
305.342,28
326.490,21
332.306,10
413.281,28
423.306,95
Haziran
277.155,86
278.763,48
340.476,26
358.967,97
557.962,11
647.196,75
Temmuz
455.622,88
553.813,65
604.270,44
612.569,97
662.210,82
863.889,17
Ağustos
567.937,89
563.702,31
574.565,75
675.107,78
720.156,02
765.483,30
Eylül
489.389,04
453.339,32
461.471,54
580.301,55
661.797,45
505.239,66
Ekim
265.148,87
282.049,06
310.675,10
352.532,75
381.572,42
410.824,58
Kasım
327.749,60
317.967,62
312.145,70
311.878,80
576.631,71
448.039,17
Aralık
348.342,80
322.028,10
476.579,79
592.284,02
675.798,30
641.615,54
4.274.359,10
4.734.764,63
5.148.199,53
5.568.445,00
6.919.608,22
7.034.329,94
TOPLAM
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
66
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
EK-1 İYTE VE BİRİMLERİ ELEKTRİK TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ
BİRİMLER BAZINDA ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMLERİ
YIL
2010
2011
2012
AYLAR
İYTE
TOPLAM
ARGE
REKTÖR DAİRE
FEN
MÜH.
MAK.MÜH.B MİMARLIK KİMYA MÜH.
AÇIK SPOR
MEDİKO KÜTÜPHANE SPOR SALONU
KAFETERYA
LÜK
BŞK. FAKÜLTESİ FAKÜLTESİ
İNASI
FAKÜLTESİ
BİNASI
TESİSLERİ
Ocak
314.663
6.082
12.436
26.667
80.433
11.347
29.989
26.959
60.574
30.262
21.487
1.733
551
6.143
Şubat
274.159
6.126
10.654
22.495
70.889
10.701
26.312
23.007
52.399
25.874
17.162
1.995
672
5.873
Mart
292.845
6.690
11.209
20.861
78.688
12.981
24.140
25.585
53.394
28.389
20.429
2.531
883
7.065
Nisan
207.612
5.521
8.414
22.050
61.322
9.342
15.121
18.571
25.608
22.045
12.176
1.856
441
5.145
Mayıs
208.942
5.999
9.171
20.242
65.533
7.710
13.609
19.216
25.837
23.604
10.893
1.367
609
5.152
Haziran
310.086
7.598
15.844
36.598
85.349
8.447
23.285
27.486
48.827
32.717
16.777
1.060
562
5.536
6.454
Temmuz
447.454
7.590
21.212
50.431
103.513
24.146
32.138
38.879
86.396
42.532
32.957
1.145
61
Ağustos
579.558
9.883
25.432
62.506
125.975
31.375
54.067
48.321
106.674
50.621
55.946
1.130
312
7.316
Eylül
298.395
6.916
14.184
32.266
82.334
14.860
17.738
23.388
46.635
31.372
19.405
1.164
369
7.764
Ekim
220.341
5.770
8.931
22.943
69.273
8.682
15.178
19.339
22.112
24.571
13.302
1.826
1.391
7.023
Kasım
209.733
5.158
8.794
21.062
65.943
8.830
16.874
19.294
23.287
19.193
12.737
1.892
1.018
5.651
7.376
Aralık
352.992
7.646
13.315
26.890
87.850
13.167
32.355
33.185
69.788
28.465
27.011
2.922
3.022
Ocak
350.882
7.894
12.211
25.682
87.324
12.878
37.239
31.929
73.099
28.049
24.602
2.496
1.954
5.525
Şubat
309.327
7.311
11.430
24.265
82.038
12.320
36.732
24.382
63.068
21.095
18.750
1.955
1.020
4.961
Mart
368.935
7.879
12.316
27.921
98.719
14.688
37.761
32.757
67.972
24.518
31.274
3.486
3.043
6.601
Nisan
322.265
6.245
10.563
25.715
82.200
21.002
25.945
31.005
58.589
22.159
28.136
2.724
2.141
5.841
Mayıs
247.312
5.703
8.854
23.866
70.894
16.420
18.673
27.554
31.489
14.605
19.996
2.040
1.195
6.023
Haziran
421.260
7.914
17.153
49.104
98.160
36.534
28.584
44.053
70.358
26.087
31.087
3.474
819
7.933
14.512
Temmuz
550.524
10.128
25.909
65.013
122.768
48.724
35.361
47.672
90.914
35.095
47.762
6.494
172
Ağustos
529.914
8.350
20.601
60.413
115.343
51.245
36.111
42.010
87.077
31.122
50.670
3.008
108
23.856
Eylül
375.294
7.050
15.907
43.476
91.959
36.736
22.141
28.501
59.456
23.695
22.082
2.966
862
20.463
Ekim
275.233
6.548
9.418
27.290
80.589
27.258
18.319
20.990
33.179
15.365
20.173
5.827
1.368
8.909
Kasım
343.961
6.984
10.796
25.185
96.292
32.199
29.556
28.090
62.371
20.003
12.062
5.986
1.996
12.441
Aralık
419.376
7.592
12.333
26.967
114.062
36.980
35.457
37.092
73.865
20.136
28.291
9.049
2.794
14.758
Ocak
397.973
8.607
11.657
23.336
104.993
35.311
37.173
31.999
82.286
15.097
25.772
7.123
1.731
12.888
Şubat
389.992
8.203
11.767
24.002
102.706
33.646
35.283
26.497
79.032
21.366
26.740
5.576
1.521
13.653
Mart
410.927
8.087
11.437
25.054
106.447
39.304
35.592
31.578
78.804
22.716
28.218
7.934
3.377
12.379
Nisan
287.158
6.172
8.955
22.694
82.218
29.889
22.626
22.039
38.064
11.353
25.783
5.415
2.097
9.853
Mayıs
267.848
6.733
9.047
22.375
86.707
25.893
16.793
23.412
29.441
9.445
22.318
5.228
1.381
9.075
Haziran
474.588
9.082
20.832
43.642
127.439
43.937
35.882
37.143
68.380
21.878
34.333
3.172
820
28.048
Temmuz
655.122
10.186
29.178
63.616
164.438
63.329
51.471
53.631
96.784
27.366
55.634
3.916
515
35.058
Ağustos
605.841
9.362
25.726
61.843
155.758
57.900
48.355
46.844
83.220
32.868
47.103
3.721
250
32.891
Eylül
327.610
6.814
14.619
33.200
106.228
23.874
22.397
24.756
42.231
18.670
15.954
1.424
334
17.109
Ekim
266.217
7.833
9.830
23.840
95.714
27.228
16.580
17.564
27.580
9.779
14.198
3.995
1.181
10.895
Kasım
269.524
7.375
9.654
24.022
82.486
28.076
18.690
22.884
33.199
9.527
18.423
3.205
2.030
9.953
Aralık
432.090
9.858
15.247
26.814
118.341
35.833
35.232
37.874
76.284
14.160
32.084
7.466
3.036
19.861
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
67
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
700.000
2008
2009
2010
2011
2012
İYTE TOPLAM
Toplam Tüketim(2009:3.266.119-2010:3.716.780-2011:4.548.698-2012:4.784.890)
TÜKETİM(kWh)
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
HAZİRAN
100.000
AYLAR
REKTÖRLÜK BİNASI
35.000
2008
2009
2010
2011
2012
Toplam Tüketim(2009:150.656-2010:159.596-2011:167.491-2012:177.949)
TÜKETİM(kWh)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
AYLAR
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
HAZİRAN
5.000
ÇEVRE AR-GE BİNASI
Toplam Tüketim(2009:83.874-2010:80.979-2011:89.598-2012:98.312)
2008
2009
2010
2011
2012
14000
TÜKETİM(kWh)
12000
10000
8000
6000
4000
AYLAR
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
HAZİRAN
2000
68
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
DAİRE BAŞKANLIKLARI BİNASI
Toplam Tüketim(2009:302.208-2010:365.011-2011:424.897-2012:394.438)
2008
2009
2010
2011
2012
70000
60000
TÜKETİM(kWh)
50000
40000
30000
20000
AYLAR
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
HAZİRAN
10000
FEN FAKÜLTESİ
Toplam Tüketim(2009:877.204-2010:977.102-2011:1.153.174-2012:1.333.475)
2008
2009
2010
2011
2012
180.000
160.000
TÜKETİM(kWh)
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
AYLAR
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
OCAK
ŞUBAT
0
HAZİRAN
20.000
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
(Yabancı Diller, Hazırlık Sınıfları, 27.5-27.4 ve Atölyeler Binaları)
Toplam Tüketim(2009:243.708-2010:161.588-2011:351.325-2012:444.220)
70.000
2008
2009
2010
2011
2012
TÜKETİM(kWh)
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
AYLAR
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
HAZİRAN
10.000
69
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Toplam Tüketim (2009:108.483-2010:300.806-2011:361.879-2012:376.074)
2009
2010
2011
2012
60.000
TÜKETİM(kWh)
50.000
40.000
30.000
20.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
OCAK
ŞUBAT
MART
0
TEMMUZ
10.000
AYLAR
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Toplam Tüketim(2009:293.194-2010:323.230-2011:396.035-2012:376.221)
2008
2009
2010
2011
2012
60.000
TÜKETİM(kWh)
50.000
40.000
30.000
20.000
AYLAR
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
HAZİRAN
10.000
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Toplam Tüketim(2009:586.328-2010:621.531-2011:771.437-2012:735.305)
2008
2009
2010
2011
2012
120.000
TÜKETİM(kWh)
100.000
80.000
60.000
40.000
AYLAR
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
HAZİRAN
20.000
70
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE BİNASI
Toplam Tüketim (2009:233.688-2010:260.282-2011:334.885-2012:346.560)
2008
2009
2010
2011
2012
60.000
TÜKETİM(kWh)
50.000
40.000
30.000
20.000
ARALIK
KASIM
EKİM
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
OCAK
ŞUBAT
0
EYLÜL
10.000
AYLAR
MEDİKO BİNASI
Toplam Tüketim(2009:328.001-2010:359.645-2011:281.929-2012:214.225)
2008
2009
2010
2011
2012
60.000
TÜKETİM(kWh)
50.000
40.000
30.000
20.000
ARALIK
KASIM
EKİM
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
EYLÜL
10.000
AYLAR
2008
2009
2010
2011
2012
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
OCAK
TÜKETİM(kWh)
SPOR SALONU
Toplam Tüketim (2009:16.675-2010:20.621-2011:51.419-2012:58.175)
AYLAR
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
71
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
AÇIK SPOR TESİSLERİ
Toplam Tüketim (2009:7.313-2010:9.891-2011:17.472-2012:18.273)
2008
2009
2010
2011
2012
4.000
TÜKETİM(kWh)
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
MART
ŞUBAT
OCAK
0
NİSAN
500
AYLAR
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
72
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
EK-2 İYTE ve BİRİMLERİ ELEKTRİK TÜKETİM BİLDİRİMLERİ
İYTE VE BİRİMLERİNİN
ELEKTRİK TÜKETİMLERİ
(ARALIK 2012)
2011-2012 ARALIK AYLARI ELEKTRİK TÜKETİM DURUMU
2012 YILI DURUMU
(2011 Yılına Göre)
BİRİMLER
TASARRUF(kWh)
FAZLA
TÜKETİM(kWh)
REKTÖRLÜK
2.914
ÇEVRE AR-GE
2.266
DAİRE BAŞKANLIKLARI
153
FEN FAKÜLTESİ
4.279
MÜH.FAK.(EE,Yab.Dil.,Atölye,İnş.Müh.Lab)
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
1.147
225
MİMARLIK FAKÜLTESİ
782
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
2.419
MEDİKO
5.976
KÜTÜPHANE
3.793
ENERJİ TASARRUFUNA KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
73
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
REKTÖRLÜK BİNASI
Toplam Tüketim(2009:150.656-2010:159.596-2011:167.491-2012:177.949)
2008
2009
2010
2011
2012
35.000
TÜKETİM(kWh)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
MART
ŞUBAT
OCAK
0
NİSAN
5.000
AYLAR
ÇEVRE AR-GE BİNASI
Toplam Tüketim(2009:83.874-2010:80.979-2011:89.598-2012:98.312)
2008
2009
2010
2011
2012
14000
TÜKETİM(kWh)
12000
10000
8000
6000
4000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
OCAK
ŞUBAT
0
HAZİRAN
2000
AYLAR
DAİRE BAŞKANLIKLARI BİNASI
Toplam Tüketim(2009:302.208-2010:365.011-2011:424.897-2012:394.438)
2008
2009
2010
2011
2012
70000
TÜKETİM(kWh)
60000
50000
40000
30000
20000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
HAZİRAN
10000
AYLAR
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
74
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
FEN FAKÜLTESİ
Toplam Tüketim(2009:877.204-2010:977.102-2011:1.153.174-2012:1.333.475)
2008
2009
2010
2011
2012
180.000
160.000
TÜKETİM(kWh)
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
ARALIK
KASIM
EKİM
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
EYLÜL
20.000
AYLAR
FİZİK BİNASI
Toplam Tüketim(2009:171.282-2010:200.217-2011:305.857-2012:395.461)
2008
2009
2010
2011
2012
50.000
40.000
30.000
20.000
ARALIK
KASIM
EKİM
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
EYLÜL
10.000
HAZİRAN
TÜKETİM(kWh)
60.000
AYLAR
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
(Yabancı Diller, Hazırlık Sınıfları, 27.5-27.4 ve Atölyeler Binaları)
Toplam Tüketim(2009:243.708-2010:161.588-2011:351.325-2012:444.220)
2008
2009
2010
2011
2012
70.000
TÜKETİM(kWh)
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
HAZİRAN
10.000
AYLAR
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
75
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Toplam Tüketim (2009:108.483-2010:300.806-2011:361.879-2012:376.074)
60.000
2009
2010
2011
2012
TÜKETİM(kWh)
50.000
40.000
30.000
20.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
OCAK
ŞUBAT
0
HAZİRAN
10.000
AYLAR
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Toplam Tüketim(2009:293.194-2010:323.230-2011:396.035-2012:376.221)
60.000
TÜKETİM(kWh)
50.000
2008
2009
2010
2011
2012
40.000
30.000
20.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
OCAK
ŞUBAT
0
HAZİRAN
10.000
AYLAR
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Toplam Tüketim(2009:586.328-2010:621.531-2011:771.437-2012:735.305)
2008
2009
2010
2011
2012
120.000
TÜKETİM(kWh)
100.000
80.000
60.000
40.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
HAZİRAN
20.000
AYLAR
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
76
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE BİNASI
Toplam Tüketim (2009:233.688-2010:260.282-2011:334.885-2012:346.560)
60.000
TÜKETİM(kWh)
50.000
2008
2009
2010
2011
2012
40.000
30.000
20.000
ARALIK
KASIM
EKİM
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
OCAK
ŞUBAT
0
EYLÜL
10.000
AYLAR
MEDİKO BİNASI
Toplam Tüketim(2009:328.001-2010:359.645-2011:281.929-2012:214.225)
60.000
TÜKETİM(kWh)
50.000
2008
2009
2010
2011
2012
40.000
30.000
20.000
ARALIK
KASIM
EKİM
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
EYLÜL
10.000
AYLAR
2008
2009
2010
2011
2012
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
OCAK
TÜKETİM(kWh)
SPOR SALONU
Toplam Tüketim (2009:16.675-2010:20.621-2011:51.419-2012:58.175)
AYLAR
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
77
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2008
2009
2010
2011
2012
AÇIK SPOR TESİSLERİ
Toplam Tüketim (2009:7.313-2010:9.891-2011:17.472-2012:18.273)
4.000
TÜKETİM(kWh)
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
OCAK
0
ŞUBAT
500
AYLAR
2008
2009
2010
2011
2012
İYTE TOPLAM
Toplam Tüketim(2009:3.266.119-2010:3.716.780-2011:4.548.698-2012:4.784.890)
700.000
TÜKETİM(kWh)
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
0
HAZİRAN
100.000
AYLAR
4.DIGITALKAMPÜSPROJESİ
İYTE kampüsü oldukça hızlı gelişen dinamik bir bünyeye sahiptir. Kampus içerisindeki üst ve alt
yapı çalışmalarına ara verilmeden devam edilmekte ve kampüsün çehresi her geçen gün değişmektedir.
Bu gelişimle paralel olarak kampus içindeki yapısal değişikliklerin dijital ortama yansıtılması
çalışmalarına da büyük duyarlılıkla devam edilmektedir. Bu anlamda, 2012 yılı sonu itibari ile kampus
içerisindeki inşaası tamamlanmış hizmet binaları, çevre düzenlemeleri ve ulaşım hatları gibi üst yapı ve
alt yapı çalışmaları dijital ortama çok büyük oranda yansıtılmıştır ve devam eden çalışmalar
tamamlandıkça dijital ortama yansıtılmaya devam edilecektir. Bununla birlikte önceki yıllarda
oluşturulmuş projelerdeki veriler de incelenip güncellenmiş ve tüm veriler tek bir dosyada toplanarak
dosyanın oluşumu tamamlanmıştır. Ayrıca, önceki yıllarda arazi çalışmalarını olumsuz etkileyen poligon
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
78
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
ağındaki sıkıntılar da yapılan çalışmalarla giderilmiş olup kampus içi poligon ağı oluşumu
tamamlanmıştır.
5.ÇEVREDÜZENLEMEÇALIŞMALARI
Kampüste ağaçlandırma – bitkilendirme çalışmaları, çevre temizliği, atık su terfi istasyonunun bakımı,
çalışmaları YİTD Başkanlığının Çevre Düzenleme Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu birimde
bir peyzaj mimarı ve kadrolu 9 işçi ve 5 sözleşmeli işçi çalışmaktadır. Birimin işgücü zaman zaman bakım
onarım çalışmalarına da katılmaktadır.
5.1.HEDEFLERveYAPILANÇALIŞMALAR
Geçmiş yıllarda sürdürülen çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları 2012 yılında
daha yoğun olarak sürdürülmüştür. Buna 2008 yılında yapımı tamamlanıp ve bitki çeşit ve sayısı
her yıl artırılan seraların büyük katkısı olmuştur.Yetiştirilen fidanlar kampüsün çeşitli alanlarına
dikimi sağlanmıştır. 2011 yılında başlanan aşılama çalışmalarına bu yılda devam edilmiştir. Çim
alan oluşturulmasına kampüsün değişik alanlarında devam edilmiştir.
Kütüphane Bahçesi (Çim alan )
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
79
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
5.1.1.SERALAR
Kampüs çevre düzenlemeleri ve ağaçlandırılması için gerekli ağaç fidanlarını ve bitki
fidelerini yetiştirmek üzere seraların inşaasına 2007’de başlanmıştır. 2012 yılında seralarda
yetiştirilmiş olan fidan cinsleri, toplam sayıları sayıları Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3
2012 Bitki Üretim Listesi
No
Bitki Adı
1
Sarımsak Çiçeği
223
2
Gaura
84
3
Mine
550
4
Ardıç Sarı
99
5
Alacalı Taflan
160
6
Mavi Ardıç
385
7
Fırça Çalısı
30
8
Gül
72
9
Berberis
85
10
Sarı Papatya
190
11
Kartopu
856
12
Zeytin
1340
13
Ateş Dikeni
836
14
Pembe Papatya
416
15
Süs eriği
47
16
Hatmi
247
17
Kıvırcık sardunya
390
18
Pembe gelin
295
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
Üretilen
80
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
19
Beyaz papatya
500
20
Biberiye
300
21
Lavanta
360
22
Ligustrum
700
23
Solanyum
115
24
Bodur pitos
37
Toplam
8317
5.1.2.ZEYTİNAŞILAMAPROJESİ
Kampüste daha önce zeytin ağaçlarının öneminden bahsetmiştik. Kampüse yeni zeytin
fidanlarının dikiminin yanında delicelerin aşılanmasına da 2011 yılından bu yana devam
edilmektedir. 2011 yılında kampüsün çeşitli yerlerinde 1700 adet delice aşılanmıştır.2011 yılında
dışarıdan yardım alınmıştır.2012 yılında da sera çevresindeki bölgede 450 adet delice
aşılanmıştır.Bu aşılama çevre düzenleme ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
81
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
5.1.3.KAMPÜSAĞAÇLANDIRMAVEBİTKİLENDİRMEÇALIŞMALARI
2012 Yılında Kampüs’e ekilen bitki ve ağaç sayıları türlerine göre Tablo 2’de verilmiştir.
Kampüse 2012 yılında dikilen toplam ağaç ve bitki sayısı 6221 adettir. Bu bitki ve ağaçlar
kampus seralarında yetiştirilmiştir.
Çevre Düzenleme Ekibi dışında bazı kurum ve toplulukların ağaçlandırma çalışmalarıda
olmuştur.
Tablo 2
2012 Bitki Dikim Listesi
No Bitki İsmi
Ekim
Tarihi
1
Kızılçam
200
Jandarma
19/01/2012
2
Kızılçam
150
Mimarlık Yolu
23/01/2012
3
Beyaz papatya
60
SKS Önü
23.02.2012
4
Sarı papatya
10
SKS Önü
23.02.2012
5
Pembe paptya
14
SKS Önü
23/02/2012
6
Palmiye
5
SKS Önü
23/02/2012
7
Bodur pitos
4
SKS Önü
23/02/2012
8
Beyaz papatya
24
Mimarlık
22/03/2012
9
Pembe papatya
10
Mimarlık
22/03/2012
10 Sarı papatya
15
Mimarlık
22/03/2012
11
Bibariye
15
Mimarlık
22/03/2012
12 Beyaz papatya
80
Mimarlık
26/03/2012
13 Beyaz papatya
34
Mimarlık
29.03.2012
14 Pembe papatya
17
Mimarlık
29.03.2012
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
Ekim
Yeri
Adet
82
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
15 Ligustrum
15
Mimarlık
29.03.2012
16 Beyaz papatya
60
Mimarlık
03.04.2012
17 Sarı papatya
5
Mimarlık
03.04.2012
18 Yasemin
6
Mimarlık
06/04/2012
19 Zakkum
50
Teknopark Orta Refüj
13/04/2012
20 Zakkum
50
Teknopark Orta Refüj
17/04/2012
21 Zeytin
80
Nuri'nin evinin yanı
02/05/2012
22 Limoni servi
13
Rektörlük çim alanı
07/05/2012
23 Limoni servi
4
Rektörlük çim alanı
08/05/2012
24 Çam
1
Rektörlük çim alanı
08/05/2012
25 Tespih ağacı
1
Rektörlük çim alanı
08/05/2012
26 Gaura
2
Rektörlük
28/05/2010
27 Gül
10
Mimarlık
31/05/2012
28 Ölmez çiçek
12
Kimya İç avlu
31/05/2012
29 Pembe papatya
10
Kimya İç avlu
31/05/2012
30 Solanyum
1
Kimya İç avlu
31/05/2012
31 Pembe papatya
12
Kimya İç avlu
31/05/2012
32 Ktmrli beyaz papatya
32
Kimya İç avlu
31/05/2012
33 Yuka
2
Kimya İç avlu
31/05/2012
34 Ardıç
10
Kimya İç avlu
31/05/2012
35 Mine
12
Kimya İç avlu
31/05/2012
36 Sarımsak çiçaği
15
Kimya İç avlu
31/05/2012
37 Hatmi
2
Kimya İç avlu
31/05/2012
38 Limoni servi
10
Rektörlük
31/05/2012
39 Limoni servi
3
Rektörlük çim alanı
01/06/2012
40 Servi
70
Kütüphane
07/06/2012
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
83
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
41 Ölmez çiçek
30
Kütüphane
07/06/2012
42 Sardunya
12
Gülbahçe giriş
07/06/2012
43 Beyaz papatya
20
Gülbahçe giriş
07/06/2012
44 Turuncu mine
50
Kütüphane
12/06/2012
45 Lavanta
60
Kütüphane
12/06/2012
46 Sarı papatya
50
Kütüphane
12/06/2012
47 Kara servi
24
Kütüphane
13/06/2012
48 Mine
50
Kütüphane
14/06/2012
49 Lavanta
45
Mimarlık
18/06/2012
50 Beyaz papatya
5
Mimarlık
18/06/2012
51 Ölmez çiçek
4
Mimarlık
18/06/2012
52 Mine
17
Fen Anfi
12/09/2012
53 Sarı papatya
22
Fen Anfi
12/09/2012
54 Sinameki
4
Fen Anfi
12/09/2012
55 Mine
3
Yapı İşleri
12/09/2012
56 Zakkum
85
Kidonya orta refüj
25/09/2012
57 Lavanta
100
Yabancı Diller
03/10/2012
58 Biberiye
50
Yabancı Diller
03/10/2012
59
1
Yapı İşleri
03/10/2012
Gaura
60 Lavanta küçük yapraklı
150
Yabancı Diller
04/10/2012
61 Lavanta büyük yapraklı
25
Yabancı Diller
04/10/2012
62 Mine
25
Yabancı Diller
04/10/2012
63 Lavanta ince yapraklı
50
Yabancı Diller
05/10/2012
64 Bodur pitos
25
Yabancı Diller
05/10/2012
65 Mine
25
Yabancı Diller
05/10/2012
66 Mavi Yasemin
15
Yabancı Diller
05/10/2012
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
84
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
67 Mine
50
Yabancı Diller
08/10/2012
68 Lavanta ince yapraklı
50
Yabancı Diller
08/10/2012
69 Feniks
2
Yabancı Dilelr
08/10/2012
70 Limoni servi
1
Yabancı Diller
08/10/2012
71 Ligustrum
70
Yabancı Diller
09/10/2012
72 Mine sarı yayılıcı
50
Yabancı Diller
09/10/2012
73 Sarımsak çiçeği
22
Yabancı Diller
09/10/2012
74 Mine
15
Yabancı Diller
09/10/2012
75 Limoni servi
10
Yabancı Diller
09/10/2012
76 Biberiye
70
Mak. Müh.
11/10/2012
77 Ligustrum
56
Yabancı Diller
11/10/2012
78 Mine yayılıcı sarı
40
Yabancı Diller
11/10/2012
79 Alacalı taflan
4
Rektörlük
11/10/2012
80 Limoni servi
5
Rektörlük
12/10/2012
81 Kartopu
30
Yabancı Diller
12/10/2012
82 Mine sarı
30
Yabancı Diller
12/10/2012
83 Taflan
2
Rektörlük
12/10/2012
84 Ateş dikeni
60
Çeşme Giriş Kapısı
16/10/2012
85 Yayılıcı ardıç
30
Çeşme Giriş Üçgenler
16/10/2012
86 Sarı papatya
27
Mak. Müh.
16/10/2012
87 Mavi Servi
5
Rektörlük
16/10/2012
88 Ateş dikeni
80
Çeşme Giriş Karşısı
17/10/2012
89 Yayılıcı ardıç
80
Çeşme Giriş Üçgenler
17/10/2012
90 Beyaz papatya
110
Mak. Müh.
18/10/2012
91 Yayılıcı ardıç
150
Yurt Göbeği
18/10/2012
92 Limoni servi
50
Yurt Göbeği
18/10/2012
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
85
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
93 Yayılıcı ardıç
45
Çeşme Kapısı
18/10/2012
94 Ateş dikeni
100
Yurt Göbeği
18.10.2012
95 Ateş dikeni
40
Yurt Göbeği
19.10.2012
96 Lavanta
40
Yurt Göbeği
19.10.2012
97 Lavanta
25
Mimarlık
19.10.2012
98 Beyaz papatya
50
Mak. Müh.
22/10/2012
99 Yayılıcı ardıç
20
Yurt Göbeği
22/10/2012
100 Gaura
23
Rektörlük merdivenler önü
30/10/2012
101 Lavanta
80
Rektörlük merdivenler önü
30/10/2012
102 Sarı papatya
50
Fen Fak.
01/11/2012
103 Rehyan sardunya
10
Mimarlık
01/11/2012
104 Limoni Servi
122
Kütüphane
05/11/2012
105 Ardıç Yayılıcı
60
Kütüphane
05/11/2012
106 Lavanta
40
Kütüphane
05/11/2012
107 Feniks
6
Kütüphane
05/11/2012
108 Agav
4
Kütüphane
05.11.2012
109 Rehyan Sardunya
6
Mimarlık
06.11.2012
110 Beyaz Papatya
50
Kütüphane
08.11.2012
111 Ardıç Yayılıcı
12
Mimarlık
08.11.2012
112 Agav
1
Mimarlık
08.11.2012
113 Kartopu
575
Orta Refüj
19/11/2012
114 Kartopu
180
Orta Refüj
22/11/2012
115 Dut
7
Yemekhane
22/11/2012
116 Zeytin
36
Sera Arkası
27/11/2012
117 Sarımsak Çiçeği
96
Yemekhane Önü
27/11/2012
118 Lavanta
60
Biyoloji
28/11/2012
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
86
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
119 Mine
25
Biyoloji
28/11/2012
120 Kızılçam
7
Lojmanlar
28/11/2012
121 Sarı Papatya
100
Kimya
13/12/2012
122 Beyaz Papatya
170
Yemekhane Orta Refüj
14/12/2012
123 Sarı Papatya
15
Kimya
14/12/2012
124 Lavanta
100
Kütüphane
17/12/2012
125 Limoni Servi
10
Kütüphane
17/12/2012
126 Feniks
6
Kütüphane
17/12/2012
127 Kızılçam
20
Kidonya
17/12/2012
128 Leylandi
13
Kidonya
17/12/2012
129 Kızılçam
20
Atölye Yolu
25.12.2012
130 Kızılçam
180
Merkez Trafo
25/12/2012
131 Ardıç Yayılıcı
100
Kimya Çöp Yanı
26/12/2012
132 Limoni Servi
12
Yurt Göbeği
26/12/2012
133 Ardıç Yayılıcı
22
Yurt Göbeği
26/12/2012
124 Zakkum
100
Yabancı Dil.Otopark
26/12/2012
135 Akasya
9
Yabancı Dil.Otopark
26/12/2012
136 Ardıç Yayılıcı
180
Kimya Çöp Yanı
26/12/2012
137 Ligustrum
50
Kütüphane Arkası
27/12/2012
138 Kartopu
12
Refüj
28/12/2012
139 Biberiye
160
Yurt Refüj
28/12/2012
Toplam
6221
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
87
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
5.1.3.1ÇEVREVEGENÇTEMATOPLULUĞUAĞAÇŞENLİĞİ
05.05.2012 tarihinde düzenlenen Ağaç Şenliğinde topluluk 150 adet sığla ağacı Kampus
hamam yolu girişindeki çit önüne dikimi sağlanmıştır. Çukurların açımı çevre düzenleme ekibi
tarafından yapılmıştır.
5.1.3.2 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK MERKEZİ
TOPLULUĞUAĞAÇŞENLİĞİ
25.12.2012 tarihinde düzenlenen Ağaç Şenliğinde topluluk kampus ana trafo civarina 180 adet
kızılçam ağacı dikimi sağlanmıştır. Çukurların açımı bitki getirimi ve dağıtımı çevre düzenleme
ekibi tarafından yapılmıştır. Dikim toplulukla ortak gerçekleştirilmiştir.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
88
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
5.2.DEĞERLENDİRME
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çevre Düzenleme artırmak üzere makineleşme
daha gelişmiş Kendi fidanlarını yetiştirme açısından da seralarını geliştirmiştir.Yalnız 2012 yılı
içersinde 6221 adet bitki kampus içerisinde değişik alanlara dikilmiştir.Ayrıca kampus
seralarımızda 8317 adet bitki üretimi yapılmıştır. 2013 yılına hazırlık olarak Ekim ayından itibaren
de çelik dikimi ve tohum ekimi çalışmalarına yeniden başlanmış ve halen devam etmektedir.
Ancak, kampüste birimden istenen hizmet ve üretimler göz önüne alındığında toplam 14 kişilik iş
gücü yetersiz kalmaktadır.
Birimin verdiği hizmetler aşağıda sıralanmıştır:
1.
Kampus içinde arazi ve yollarda bulanan çöplerin toplanması.
1.
Bahar aylarında büyüyen yabani otların bina ve yol çevrelerinden temizlenmesi,
2.
Kampus anayollarının süpürülmesi .
3.
Kampus içersinin ilaçlanması
4.
Kampus içine ağaç ve fidan dikimi.
5.
Terfi istasyonunun bakımı.
6.
Serada çelik, fidan ve fide yetiştirilmesi.
7.
Serada daha önce üretilen fidanların geliştirilmesi
8.
Seraların kurulması, bakımı:
a.
Seraların yapılması.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
89
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
b.
Seraların havalandırılması ve sulanması.
c.
Yaz aylarından kireçlenmesi.
d.
Aşırı rüzgarlardan korunması.
9.
Ağaç dikilecek alanların traktör ve beko ile düzenlenmesi.
10.
Dikilmiş ağaçların sulama çukurlarının açılması ve bakımı.
11.
Bölgesel olarak damla sulama tesisatı döşenmesi
12.
Kampusteki ağaçların ve çiçeklerin sulanması ve gübrelenmesi.
13.
Çeşitli peyzaj çalışmaları Kütüphane bahçesi ve iç avlusuna çim ekimi ve
ağaçlandırılması
14.
Rektörlük önü çim alanının genişletilmesi
15.
Kampus ana yollarında bulunan refüjlerin toprak ile doldurulup ,bitkilendirilmesi
16.
Kampüs içinde çeşitli tamir ve bakım işleri.
17.
Kullanılan makinelerin bakımları.
18.
Kampus içinde bulunan delicelerin aşılanması
19.
Ağaç budama işleri.
20.
Yeni kurulan şantiye alanlarındaki ağaç ve endemik bitkilerin başka alanlara taşınması.
21.
Diğer münferit işler (havuz temizliği, asansör kovalarından su tahliyesi, şenlik alanının
hazırlanması, vs)
Pek çoğu özel bilgi ve beceri isteyen bu işlerin 14 kişilik işçi kadrosuyla gerektiği hızda
yürütülmesi mümkün olmamaktadır.Sürekli işçi kadrosundaki 1 işçide kalorifer işlerine verilerek
iş gücünde de zayıflama olmuştur. Bazı hizmetler de tam olarak verilememektedir. Buna karşılık
kampüs alanı ağaç ve bitki sayısı açısından oldukça fakirdir:Enstitünün bir üniversiteye yakışır
çevreye kavuşması ve bu çevrenin korunması için iş gücü en az 3 katına çıkarılmalıdır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
90
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
6.BAKIMONARIMİŞLERİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım Birimi, toplam olarak 26 teknik
personelden oluşmaktadır. Birimin görevleri kampüsteki her türlü alt yapı tesisatının (ısıtma,
soğutma, elektrik, telefon, temiz ve pis su, yangın ihbar sistemleri, vs) ve ilgili cihazlarının
(kazanlar, soğutma grupları, jeneratörler, trafolar, upsler, asansörler vs) bakım ve onarımlarını
gerçekleştirmektir. Birim tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, periyodik bakımlar ve periyodik
olmayan bakım ve onarımlar olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.
6.1.PERİYODİKBAKIMLAR
RİYODİK BAERİ
İYTE Yerleşkesinde bulunan, jeneratörler, trafo merkezleri, ısıtma-soğutma sistemleri,
asansörler, UPS cihazları, paratonerler ve yangın ihbar sistemlerinin periyodik olarak bakımları
YITDB personeli ve yetki verilen firmalar tarafından yapılmaktadır.
2012 yılında da, 8 adet jeneratör ve 10 adet Trafo Merkezinde bulunan toplam 14 adet trafonun
bakımları, 3’er aylık periyotlarla gerçekleştirilmiştir. Jeneratör ve trafo merkezlerinin periyodik
bakımları dışardan yetkili servisler tarafından yapılmakta olup, kesici ve şalter açmaları gibi arızalara
müdahale ile yağ, su ve yakıt kontrolleri Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından
yapılmaktadır.
2012 yılında trafo merkezlerinin periyodik bakımları Gürokur Mühendislik –Elektrik –
Taahhüt-Proje –Müşavirlik Firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Yine 2012 yılında, Jeneratörlerin
periyodik bakımları ve zaman zaman oluşan arızalar için Arjen Jeneratör Elektrik ve Makine
tarafından hizmet alınmıştır.
A. JENERATÖRLER VE TRAFO MERKEZLERİ
2012 yılında da, 8 adet jeneratör ve 10 adet Trafo Merkezinde bulunan toplam 14 adet trafonun
bakımları, 3’er aylık periyotlarla gerçekleştirilmiştir. Jeneratör ve trafo merkezlerinin periyodik
bakımları dışardan yetkili servisler tarafından yapılmakta olup, kesici ve şalter açmaları gibi arızalara
müdahale ile yağ, su ve yakıt kontrolleri Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından
yapılmaktadır.
2012 yılında trafo merkezlerinin periyodik bakımları Gürokur Mühendislik –Elektrik –
Taahhüt-Proje –Müşavirlik Firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Yine 2012 yılında, Jeneratörlerin
periyodik bakımları ve zaman zaman oluşan arızalar için Arjen Jeneratör Elektrik ve Makine
tarafından hizmet alınmıştır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
91
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
B. ASANSÖRLER
2012 yılında Enstitümüz binalarında bulunan 24 adet insan asansörü ve 4 adet yemek
asansörünün periyodik bakımları aylık olarak yaptırılmıştır. Bunun için Hausman Asansör, Yürüyen
Merdiven, Mühendislik, Elektrik, Elektronik İnş.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından hizmet alınmıştır.
C. UPS CİHAZLARI
Kampüs binalarında bilgisayarlar ve kesintisiz enerji gereken cihazlar için UPS cihazları
mevcuttur. Bu cihazların yıllık bakım ve onarımları YİTDB’nın kontrolünde hizmet alımı yoluyla
gerçekleştirilmektedir.
2012 yılında kampüs binalarında bulunan toplam 26 adet ups cihazı için 3’er aylık periyodlarla
bakım hizmeti alınmıştır. Söz konusu bakım hizmeti ve zaman zaman cihazlarda oluşan arızaların
giderilmesi GÜÇTEKNİK Bilgisayar Koruma Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından
gerçekleştirilmiştir.
D. YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ
2012 yılı içerisinde kampüsümüzde yangın ihbar sisteminin bulunduğu 9 Adet binadaki yangın
ihbar sisteminin (yangın ihbar santrali, dedektörler, yangın ihbar butonları, yangın ihbar sirenleri)
periyodik kontrol ve bakımları YİTDB’nın kontrolünde hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Üçer aylık periyotlarla yılda 4 defa yapılan bakım ve kontrol işlemleri Datel Elektronik İmalat
San.ve Tic.A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.
E. PARATONERLER
2012 yılında Enstitümüz Binalarında bulunan 13 adet aktif tip paratonerin yılda bir kez
olmak üzere bakımları yaptırılmıştır. Ayrıca Mimarlık Fakültesi A Blokta bulunan radyoaktif tip
paratoner aktif tip paratonerle değiştirilmiştir.
Söz konusu paratoner bakımları RADSAN Elektromekanik İnşaat Enerji Makina
Telekominikasyon Bilişim San.ve Tic.A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
92
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
6.2.BAKIMVEONARIMLAR
2012 yılında bakım onarım grubu teknik elemanlarınca gerçekleştirilen bakım ve onarım
çalışmalarının genel listesi Tablo 6’ da her gruba ait listeler ise Ek 6.2.1-8’de verilmiştir.
Tablo 6 2012 yılında gerçekleştirilen bakım-onarım istatistikleri
.2012 YILI BAKIM-ONARIM İSTATİSTİKLERİ
2012 YILINDA
GİRİLEN ARIZA
SAYISI
2012 YILINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN
BAKIM-ONARIM SAYISI
GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN BAKIMONARIM SAYISI
2012 YILINDA GİRİLEN
ARIZALARDAN 2013
YILINDA
GERÇEKLEŞTİRİLENLERİN SAYISI
İnşaat İşleri
74
66
5
3
Elektrik İşleri
216
175
18
23
Tesisat İşleri
257
256
0
1
Metal işleri
153
151
0
2
Ağaç İşleri
139
135
0
4
Haberleşme İşleri
134
133
0
1
Soğutma-Isıtma İşleri
111
107
3
1
Fan-coil İşleri
153
113
0
40
BAKIM-ONARIM ALT
BİRİMİ
Ek 6.2.1 İNŞAAT GRUBU TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ONARIM IŞLERI.
no
[email protected]
arıza bina adı
daire
başkanlıkları
spor salonu
[email protected]
merkezi kafeterya merkezi kafeterya 2. kat
[email protected]
merkezi atölyeler
[email protected]
kütüphane
yapı mekaniği
laboratuvarı
ödünç vermenin karşısı
[email protected]
kütüphane
konferans salonu
2012-12-10
[email protected]
spor salonu
1
pencere pervazı arızası
2012-12-10
[email protected]
fen fak. a blok
derslikler binası d 8
89
bina çeperindeki su kanalında
tıkanıklık
2012-12-10
[email protected]
makine müh.
z-18
90
laboratuvarda su birikmesi
2012-12-10
[email protected]
321
91
silikon çekilmesi
96
çatıdan sınıfa su akıyor
[email protected]
fen fak. c blok
daire
başkanlıkları
elektronik lab.
[email protected]
kütüphane
a-p salonu
[email protected]
kütüphane
1-31,a-p ve süreli yayın
1
title
giriş badana yapılacak
created
2012-12-31
5
asma tavan
2012-12-28
13
merkezi kafeterya 2. kat
tavanlarındaki eksik plakalar
2012-12-25
16
kapı kilidi
72
2012-12-12
86
silikonlanacak yerler
salonun kulisinin çatısından su
sızıyor
...
88
77
2012-12-24
2012-12-11
2012-12-10
2012-12-10
103
asma tavan eksiklerimiz var
133
pencere kenarlarından su
giriyor
152
tavan sıva dökülmesi
157
beton yünü asma tavan düstü
2012-11-29
177
su gıderınden alt kata su
sızmaktadır!
2012-11-27
214
su birikintisi
2012-11-21
2012-12-07
2012-12-04
2012-11-29
arızayı gönderen
[email protected]
[email protected]
101
1-2-3
strateji
229
[email protected]
daire
başkanlıkları
matematik
[email protected]
kimya müh.
1.kat mutfak
[email protected]
elektronik lab.
yeni bina 107
[email protected]
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
arıza oda numarası
305
z01
93
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
219
255
oda içersine su giriyor
pencerenin kenarlarından su
sızıntısı
eşik
262
pencere
273
pencere camı kırıldı
328
boyanması
225
2012-11-20
2012-11-20
2012-11-14
2012-11-13
2012-11-12
[email protected]
[email protected]
elektronik lab.
daire
başkanlıkları
rektörlük
mimarlık fak. a
blok
fen fak. b blok
[email protected]
rektörlük
[email protected]
fen fak. c blok
307
[email protected]
fen fak. fizik
bölüm başkanı odası önü
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2012-11-05
klima su tahliye borusunun
geçtiği yerdeki deliğin
kapatılması
2012-10-30
384
fayans yerinden çıkmış yerine
takılması için
2012-10-18
404
duvardaki lekeler
449
boyanması
476
bina dış kaplama levhaları
477
boyanması
478
kırık mermerler
494
baca girişi hatası
tavandaki (fare giren)deliklerin
kapatılması
357
508
2012-10-16
2012-10-09
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-01
2012-09-26
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
107
318
311
209
305
çeşme ve gülbahçe
kapıları güvenlik
külübeleri
daire
başkanlıkları
yabancı diller b
blok
yabancı diller a
blok
yabancı diller b
blok
yabancı diller a
blok
kimya müh.
148
merkezi atölyeler
tansaş 2-geoteknik lab.
toplantı odası
305
bina
bina
mermeler
550
buat kapaklarının sabitlenmesi
2012-09-18
[email protected]
mimarlık fak. d
blok
kimya müh.
558
2 adet taş köpük
2012-09-18
[email protected]
matematik
119
568
duvara boya
2012-09-14
[email protected]
elektronik lab.
219
585
haşere (akrep) ilaçlama
duvardaki boşluğun
kapatılması
2012-09-12
[email protected]
elektronik lab.
tüm bina
[email protected]
kimya müh.
ups odası
[email protected]
rektörlük
105
[email protected]
rektörlük
idari bina gıda
mühendisliği bölümü lab
318
[email protected]
fen fak. fizik
z33
[email protected]
daire
başkanlıkları
daire başkanlığı
[email protected]
fen fak. c blok
c319
[email protected]
yabancı diller
idari
117
514
633
seramik fırını bacası
661
fan coilin altındaki halıların
çıkartılması
704
soğutma sistemi borularının
alçılarının onarılması
2012-09-26
2012-09-04
2012-08-27
[email protected]
2012-08-13
0
120
718
duvar delikleri ve koesebent
fayanslar
2012-08-09
723
kapı eşiğindeki metal şeridin
yerinden çıkması
2012-08-09
737
matkap ile duvara açık piton
takılması
2012-08-03
750
117 nolu odanın badanasının
yapılması
2012-08-01
771
banada ihtiyacı
2012-07-26
[email protected]
elektronik lab.
102 nolu sınıf
773
asma tavan malzemesi talebi
2012-07-26
[email protected]
z-64
900
tavandaki çatlaklar
909
çeker ocak bacası
makine müh.
daire
başkanlıkları
daire
başkanlıkları
997
inşaat müh. lab.üst katı
teknoparka ayrılan odanın
boyanması
2012-06-14
1000
kapı kilidi
1011
alçı işi
1030
boya
2012-06-28
2012-06-27
[email protected]
[email protected]
340
[email protected]
merkezi atölyeler
inşaat müh. lab.üst katı
teknoparka ayrılan
odanın boyanması
2012-06-13
[email protected]
elektronik lab.
104
2012-06-12
[email protected]
fen fak. b blok
yabancı diller
idari
205
2012-06-05
[email protected]
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
223
231, d1sınıfı
94
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1058
kazan dairesindeki elektrik
panosunun sökülen yerin
zemini bozuk bakılması
gerekiyor iyi çalışmalar
[email protected]
yabancı diller a
blok
[email protected]
rektörlük
kazan dairesi
2012-05-30
1066
cati akmasi
1068
yol çökmesi
2012-05-25
[email protected]
matematik
gıda muh, temizlik
gorevlisi odasi kati
12/2
1072
su sızıntısı var
2012-05-24
[email protected]
kütüphane
muhtelif yerler
1089
pcv lerin silikonla
yapıştırılması
2012-05-18
[email protected]
kütüphane
konferans salonu
1096
tamirat
[email protected]
daire
başkanlıkları
105
1108
su tesisat onarım cukuru
kapatma
[email protected]
fen fak. a blok
lojman 13-1
1123
tavan sıvası dökülüyor
[email protected]
daire
başkanlıkları
122
1140
güneşliklerin üzerlerinin
kapanması
2012-05-04
[email protected]
sks
şenlik alanı
1142
tavandan su sızması
2012-05-03
[email protected]
kimya müh.
b-26
1152
asma tavanların değişimi
[email protected]
merkezi kafeterya vip salonu
1165
kapı yağlama
2012-05-25
2012-05-16
2012-05-13
2012-05-09
2012-05-02
2012-04-26
[email protected]
daire
başkanlıkları
kütüphane
2012-04-24
[email protected]
kütüphane
1-31
2012-04-24
[email protected]
kütüphane
1-31 nolu oda
2012-04-20
[email protected]
kimya müh.
121
[email protected]
sks
123-125 koridor
2012-04-18
[email protected]
kimya müh.
106 no'lu labratuvar
2012-04-17
[email protected]
kimya müh.
143
[email protected]
fen fak. fizik
bölüm sekreterliği
[email protected]
fen fak. fizik
dış giriş kapısı
2012-04-26
1166
asma tavan
1172
pencereden su sızıntısı
1174
pencereden su sızması
1181
1190
duvardaki çatlak
yağmurda tavalardan su
akıyor
kapı camı tamiratı
1196
duvara çerçeve asım işi
1209
giriş binası merdiveni göçme
ve çatlama var.
2012-04-13
1227
dış giriş kapısı su almaktadır
1189
2012-04-18
2012-04-10
[email protected]
223
z-23 ve z-26
Ek 6.2.2 ELEKTRIK GRUBU TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ONARIM IŞLERI
no
title
created
2
asansor kapısı
2012-12-29
[email protected]
moleküler biyoloji genetik
7
prizler çalışmıyor
2012-12-28
[email protected]
yabancı diller a blok
102
11
ups
2012-12-27
[email protected]
matematik
114
15
cihaz için fiş
2012-12-25
[email protected]
makina müh. lab.
b01 lab.
23
2012-12-24
[email protected]
spor salonu
tenis kortları ve halı saha
27
ışıklandırmalar
elektrık data show
perdesı
2012-12-21
[email protected]
daire başkanlıkları
29
lambalar
2012-12-21
[email protected]
yabancı diller idari
217
30
prizdeki sorun
2012-12-21
[email protected]
sks
111
41
lambalar yanmıyor
aydınlatma lambalarının
değiştirilmesi.
2012-12-19
[email protected]
elektronik lab.
222
2012-12-19
[email protected]
rektörlük
oda içi elektrik sorunu
ups uzatma kablosu
talebi ve çalışmayan
klimalar
2012-12-18
[email protected]
rektörlük
2012-12-17
[email protected]
yabancı diller a blok
sigorta atması
fan-coil çalıştığı zaman
sigorta atıyor
2012-12-14
[email protected]
yabancı diller b blok
2012-12-14
[email protected]
yabancı diller idari
44
48
52
59
60
arızayı gönderen
arıza oda numarası
asansör
toplantı odası
öğrenci misafirhaneleri
101
219
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
arıza bina adı
bina
103
95
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
69
kablo kutusu kağpağının
yapılması hk.
floresan lambası arızasıacil
83
elektrik arıza
2012-12-11
[email protected]
kimya müh.
85
elektrik arızası
2012-12-10
[email protected]
daire başkanlıkları
127
98
priz çalışmıyor
2012-12-10
[email protected]
fen fak. c blok
323
100
elektrik düşük geliyor
labalar yanmıyor
2012-12-10
[email protected]
elektronik lab.
101
elektrik yok
2012-12-07
[email protected]
moleküler biyoloji genetik
k-107
102
2012-12-07
[email protected]
merkezi atölyeler
dinamik test ve
modelleme laboratuarı
107
pompa bağlantısı
cihaz prizinin
değiştirilmesi
2012-12-07
[email protected]
daire başkanlıkları
108
aydınlatma eksikliği
2012-12-07
[email protected]
rektörlük
2012-12-06
[email protected]
kütüphane
2012-12-04
[email protected]
matematik
prizdeki sorun
depo girişinde bulunan
holun lambaları
çalışmamaktadır.
2012-12-04
[email protected]
sks
2012-12-04
[email protected]
çevre arge
elektrik arızası
florasan çalışmıyor,
prizin tamir edilmesi
gerekiyor.
2012-12-03
[email protected]
fen fak. c blok
2012-12-03
[email protected]
yabancı diller idari
ampul arzası
kazan dairesindeki
aspiraratör çalışmıyor
2012-12-03
[email protected]
daire başkanlıkları
2012-11-30
[email protected]
yabancı diller a blok
144
ups
2012-11-30
[email protected]
daire başkanlıkları
101
155
floresan yanmıyor
2012-11-29
[email protected]
kütüphane
z-68
160
elketrik ampül değişimi
2012-11-28
[email protected]
matematik
2 kat tuvalet lambaları
162
elektrik kesintisi
2012-11-28
[email protected]
sks
sks daire başkanlığı
170
priz çalışmıyor.
2012-11-28
[email protected]
fen fak. a blok
202
110 ve diğer odalar
68
110
125
127
129
136
137
141
142
174
floresan lambaları
değişecek
lamba nın nikelajlı
paraçası yerinden
çıkmıştır
2012-12-13
[email protected]
yabancı diller a blok
2012-12-13
[email protected]
fen fak. a blok
102 nolu sınıf
1.kat erkekler tuvaleti
z18
tüm odalar
319
105
a-p ve q-z salonları
z 13
111
depo girişi
323
108
188
194
aydınlatma arızası
2012-11-26
[email protected]
daire başkanlıkları
335
195
ampuller yanmıyor
2012-11-26
[email protected]
rektörlük
erdal saygın amfisi
197
2012-11-26
[email protected]
kütüphane
z 23-24
199
lamba arızası
çekilecek olan network
hattı ve ups hattı için
kanal ve kablo ölçüsü
alınması.
2012-11-23
[email protected]
moleküler biyoloji genetik
201
florasan arızası
2012-11-23
[email protected]
kütüphane
205
ethernet kablosu
2012-11-22
[email protected]
daire başkanlıkları
328 a
208
wc ariza
2012-11-21
[email protected]
fen fak. fizik
z 13
209
odada elektrik yok
2012-11-21
[email protected]
mimarlık fak. a blok
209
dekanlık ofisi 328
183
220
[email protected]
yabancı diller idari
2012-11-27
[email protected]
kütüphane
2012-11-27
[email protected]
fen fak. b blok
2012-11-26
[email protected]
fen fak. a blok
kazan dairesi
elektrik arızası
floresan lambası
değişecek
prizlerdeki sigorta
problemi-acil
tuvaletteki spot lamba
için elektrik bağlanmasıacil
178
2012-11-27
özel kalem
konferans salonu
208
323c
k107
103
2012-11-20
[email protected]
fen fak. a blok
224
kablo kanalı
kablonun duvara monte
edilmesi
2012-11-20
[email protected]
daire başkanlıkları
229
lambalar
2012-11-20
[email protected]
mimarlık fak. b blok
erkek wc
231
lambalar
2012-11-20
[email protected]
mimarlık fak. a blok
seminer salonu
232
lambalar
2012-11-20
[email protected]
mimarlık fak. a blok
209
fen fak. a blok
bayanlar tuvaleti
233
lamba arızası
2012-11-19
[email protected]
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
221
96
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
237
florasanlar yanmıyor
2012-11-19
[email protected]
fen fak. b blok
201
244
lamba yanmıyor
2012-11-16
[email protected]
sks
34
251
priz
2012-11-15
[email protected]
daire başkanlıkları
koridor
253
2012-11-15
[email protected]
makine müh.
1.kat koridor
257
prizlerde elektrik yok
odamdaki çok miktarda
olan kabloların
düzenlenmesi
2012-11-14
[email protected]
sks
260
kabloların toplanması
2012-11-14
[email protected]
rektörlük
maaş servisi strteji.
263
florasan değişimi
2012-11-13
[email protected]
yabancı diller idari
216
270
kablo kanalları tesisatı
2012-11-12
[email protected] rektörlük
287
3 mt.lik 5 adet ve 5 mt.lik
2 adet 3'lü priz
2012-11-08
[email protected]
yabancı diller idari
294
sensör arızaları
2012-11-07
[email protected]
matematik
129-131-233-234
298
2012-11-07
[email protected]
fen fak. b blok
206
302
floresan
çeker ocağın bağlı
olduğu sigortadaki
problem
2012-11-06
[email protected]
fen fak. c blok
313
aydınlatmalar
2012-11-06
[email protected]
fen fak. fizik
b03
proje odası
315
9
101
113
307
2012-11-05
[email protected]
daire başkanlıkları
331
kanalet yapılması
elektrik kablosu yer
değişimi
2012-11-02
[email protected]
daire başkanlıkları
335
kaferteryadaki ayakkabı
parlatma cihazı hk
2012-11-02
[email protected]
merkezi kafeterya
338
aydınlatma arızası
2012-11-02
[email protected]
fen fak. b blok
207
202 nolu derslik
339
102
0
2012-11-02
[email protected]
elektronik lab.
340
lamba arızaları
elektrikli termosifon
arizasi
2012-11-02
[email protected]
fen fak. fizik
342
florasan lamba arızası
2012-11-01
[email protected]
daire başkanlıkları
352
lamba arızası
2012-10-31
[email protected]
spor salonu
0
g-135
332
356
lamba değiştirilmesi
2012-10-30
[email protected]
rektörlük
2.kat bayanlar tuvaleti
359
elektrik arızası
2012-10-30
[email protected]
fen fak. a blok
324
361
aydınlatma
2012-10-30
[email protected]
fen fak. fizik
b03
363
lamba
2012-10-23
[email protected]
rektörlük
214
365
aydınlatma
2012-10-22
[email protected]
yabancı diller b blok
228
396
aspiratör takılacak
2012-10-17
[email protected]
yabancı diller idari
tuvalet
397
2012-10-17
[email protected]
yabancı diller a blok
sınıflar
399
sigorta değişimi
freze tezgahın kablo
bağlantısı
2012-10-17
[email protected]
merkezi atölyeler
420
uzatma kabloları
2012-10-15
[email protected]
kimya müh.
z40
423
ups girişi
207 no'lu odadaki
lambaların ve prizlerin
çalısmaması
2012-10-15
[email protected]
matematik
114
2012-10-15
[email protected]
fen fak. b blok
427
elektrik fişinin değişimi
2012-10-15
[email protected]
daire başkanlıkları
323 nolu ofis
429
ups prizi
2012-10-15
[email protected]
makine müh.
114
434
ups arızası
2012-10-12
[email protected]
daire başkanlıkları
319
441
ups guclendirilmesi
2012-10-11
[email protected]
fen fak. c blok
c319
443
florasan korumalık
2012-10-10
[email protected]
makine müh.
amfi ''a1''
450
2012-10-09
[email protected]
yabancı diller b blok
304
452
lambalar yanmıyor
bilgisayarımın
bağlantısının olduğu ups
prizi arızalanmıştır.
çalışmıyor.
koridorda bulunan
elektrik ampullerinin
bazıları yanıp sönüyor
sürekli
2012-10-09
[email protected]
daire başkanlıkları
453
projektör fiş ucu
2012-10-08
[email protected]
kimya müh.
d7
454
internet port çıkışları
2012-10-08
[email protected]
kütüphane
elektronik kütüphane
425
451
207
333
2012-10-09
[email protected]
daire başkanlıkları
gıda mühendisliği
koridoru
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
mekanik atölye
97
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
459
yeni prizlerin takılması
2012-10-08
[email protected]
merkezi kafeterya
mutfak sebze hazırlık
463
fanın elektrik bağlantıları
2012-10-05
[email protected]
kimya müh.
kimyasal depo
468
pirizler
2012-10-04
[email protected]
kütüphane
akıl oyunları salonu
470
sensör arızası
2012-10-04
[email protected]
matematik
2 kat koridor
485
b blok asansör arızası
2012-10-03
[email protected]
yabancı diller b blok
b blok asansörü
493
uzatma kablosu ihtiyacı
2012-10-01
[email protected]
kütüphane
z-48
498
2012-09-28
[email protected]
fen fak. fizik
z23
506
prizler
otopark lambaları
yanmıyor
2012-09-27
[email protected]
kütüphane
524
laboratuvara ayrı bir
toprak hattı çekilecek
2012-09-25
[email protected]
fen fak. fizik
528
sigorta atması
2012-09-24
[email protected]
makina müh. lab.
z36
535
sigorta problemi
2012-09-20
[email protected]
sks
pc-lab1
547
lamba değişimi
2012-09-19
[email protected]
fen fak. fizik
z-19
548
uzatma kablosu
2012-09-19
[email protected]
sks
9
553
sigorta
2012-09-18
[email protected]
daire başkanlıkları
317
557
ups girişi
2012-09-18
[email protected]
matematik
114
562
elektrik arızası bildirimi
2012-09-17
[email protected]
daire başkanlıkları
322
sks kapısı
z-28
564
ups arizasi
2012-09-17
[email protected]
sks
120
569
florasan lamba
2012-09-14
[email protected]
yabancı diller a blok
571
2012-09-13
[email protected]
elektronik lab.
572
lambalar
floresan lamba yanıp
sönüyor
219
erkekler tuvaleti ve 202
nolu derslik
2012-09-13
[email protected]
fen fak. c blok
574
prizler calismiyor.
2012-09-13
[email protected]
mimarlık fak. c blok
2.kat 103
575
lamba arızası
2012-09-13
[email protected]
daire başkanlıkları
strateji ö.k.
579
priz kırık
2012-09-12
[email protected]
fen fak. b blok
304
581
priz problemi
2012-09-12
[email protected]
kimya müh.
z20
582
2012-09-12
[email protected]
yabancı diller a blok
koridor 1.kat
586
sigorta değişimi
sunum(data show)
cihazının montajı
2012-09-11
[email protected]
matematik
588
fiş gerekli
2012-09-11
[email protected]
makine müh.
152
z-34
598
301
120
2012-09-07
[email protected]
fen fak. fizik
607
florasan lamba arızası
yeni fırının montajının
yapılabilmesi için gerekli
altyapının oluşturulması
2012-09-06
[email protected]
merkezi kafeterya
610
prizler
2012-09-06
[email protected]
çevre arge
613
lambalar
2012-09-05
[email protected]
elektronik lab.
bayanlar wc
mutfak
üst kat 06
614
elektrik priz
2012-09-05
[email protected]
elektronik lab.
213-1
617
lamba arızası
2012-09-05
[email protected]
fen fak. b blok
204
618
ups
2012-09-05
[email protected]
fen fak. b blok
204
619
ups girişi çalışmıyor.
2012-09-05
[email protected]
yabancı diller idari
234
626
taşınma
2012-09-04
[email protected]
matematik
114
629
kattaki bayanlar tuvaleti
2012-09-04
[email protected]
rektörlük
bayanlar wc
630
asansör arızası
2012-09-04
[email protected]
sks
asansör
646
ups arizasi
2012-08-29
[email protected]
sks
120
647
2012-08-29
[email protected]
sks
biyomer
658
kapı zili arızası
2 lamba yanip sonuyor
ısıklarımı
kullanamıyorum
2012-08-28
[email protected] daire başkanlıkları
665
elektrik arızası
2012-08-27
[email protected]
spor salonu
çamaşır odası
666
elektrik kesintisi
2012-08-27
[email protected]
merkezi atölyeler
dtm lab
679
priz
2012-08-22
[email protected]
daire başkanlıkları
681
elektrikler yok
2012-08-22
[email protected]
merkezi atölyeler
683
elktrik prizi takılması
2012-08-17
[email protected]
fen fak. fizik
104
dinamik test ve
modelleme laboratuarı
z-39 (f-6)
684
asansörü çalışmıyor
2012-08-16
[email protected]
makine müh.
asansör dairesi
336
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
98
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
690
692
711
715
719
728
735
740
760
elektrik arızaları
otopark lambaları
yanmıyor
2012-08-16
[email protected]
merkezi kafeterya
2012-08-15
[email protected]
kütüphane
acil: ups cihazı arızası
halkla ılıskıler burosunun
kanal kurulması
b blok 308 odada elektrik
arızası
2012-08-13
[email protected]
sks
2012-08-10
[email protected]
rektörlük
2012-08-09
[email protected]
yabancı diller b blok
2012-08-07
[email protected]
sks
2012-08-06
[email protected]
daire başkanlıkları
2012-08-03
[email protected]
mimarlık fak. a blok
ses sisteminin başka
odaya taşınması
fan coil arızası yada
elektrik arızası
klima için elektrik
bağlantısı
mutfak katı
sks tarafı
120
halkla ılıskıler
308
34
proje servisi
112
z-23-24 koridior
2012-07-31
[email protected]
kütüphane
769
lamba arızası
yerdeki piriz arızayaptı
sigorta attı
2012-07-26
[email protected]
kütüphane
780
soğutmalar çalışmıyor
2012-07-25
[email protected]
daire başkanlıkları
786
2012-07-25
[email protected]
kimya müh.
791
lambalar yanmıyor
yenı acılan ofıs ıcın
gereklı elektırık
duzenlemesının
yapılması..
2012-07-24
[email protected]
rektörlük
812
klima elektrik tesisatı
2012-07-18
[email protected]
fen fak. c blok
203
824
floresan lamba ve priz
2012-07-17
[email protected]
fen fak. c blok
301
827
elektrik lambası düğmesi
2012-07-17
[email protected]
mimarlık fak. a blok
106
840
tesisat çekilmesi
2012-07-16
niranko[email protected]
daire başkanlıkları
144
süreli yayınlar salonu
108
1.kat laboratuvarların
oldugu wc'lerde ve
zemin katta sınıflar
kısmındaki wcler ile
koridorda
halkla ılıskıler
867
sigorta
2012-07-09
[email protected]
spor salonu
fitness salonu
890
elektrik kontrol
2012-07-02
[email protected]
kimya müh.
115
z55
894
priz yetersizliği
2012-07-02
[email protected]
kimya müh.
896
floresan lambaları arızalı
2012-06-29
[email protected]
kütüphane
konferans salonu
131
897
sigorta problemi
klima elektrik sisteminin
yapılması
2012-06-29
[email protected]
fen fak. fizik
2012-06-28
[email protected]
fen fak. c blok
2012-06-28
[email protected]
yabancı diller b blok
905
kapı zili montajı
elektrik ve internet kablo
ihtiyacı
2012-06-28
[email protected]
sks
915
elektrik arızası
2012-06-26
[email protected]
matematik
bayanlar tuvaleti
918
bayanlar wc
2012-06-26
[email protected]
matematik
112
932
2012-06-22
[email protected]
daire başkanlıkları
128
934
şartel atıyor
floresan duyu
değiştirilmesi
2012-06-22
[email protected]
fen fak. c blok
939
sigorta değişimi
2012-06-21
[email protected]
fen fak. c blok
204
944
ses sisteminin taşınması
2012-06-21
[email protected]
sks
34
953
elektrik arızası
2012-06-20
[email protected]
fen fak. b blok
206
957
kabloların toplanması
2012-06-19
[email protected]
rektörlük
105
205
902
903
958
959
963
966
florasan lamba değisimi
bilgisayar mühendisliği
asansör kulesi
sistem odası
138
205
2012-06-19
[email protected]
fen fak. c blok
2012-06-19
[email protected]
sks
[email protected]
fen fak. c blok
[email protected]
mimarlık fak. e blok
[email protected]
sks
29
sigorta problemi
2012-06-18
network cihazlarinin yer
aldigi kabin fanları ve ups
fanları
2012-06-18
1001 priz arızası
205
2012-06-13
bilgisayar müh.
307
b10
1003 florasan lamba değişimi
2012-06-12
[email protected]
kimya müh.
z-04
1018 prizlerin kontrol edilmesi
2012-06-11
[email protected]
fen fak. c blok
222
1035 priz çalışmıyor
2012-06-05
[email protected]
mimarlık fak. b blok
z03
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
99
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
ups topraklama ve
1042 prizlerin kontrolleri
2012-06-01
[email protected]
fen fak. c blok
1043 yanmayan lambalar
2012-06-01
[email protected]
kimya müh.
kazan dairesi
1049 flerosan lamba arızası
2012-05-31
[email protected]
fen fak. c blok
301
1050 salon lambaları
2012-05-31
[email protected]
kütüphane
konferans salonu
1056 ups hattı düzenlenmesi
odadaki lambaların
bazıları yanmıyor,iyi
1057 çalışmalar.
2012-05-30
[email protected]
daire başkanlıkları
müh fak dekanlık 203
2012-05-30
[email protected]
kimya müh.
c319
z-04
1063 aydınlatma arızası
2012-05-28
[email protected]
mimarlık fak. b blok
z02
1069 yangın anons sistemi
odanin labmasinda ariza
var floresans degismesi
1078 gerekiyor
merkezi kafeterya
binasına fotoselli lamba
1083 takılması
2012-05-25
[email protected]
kütüphane
yangın sistemi
2012-05-23
[email protected]
daire başkanlıkları
2012-05-21
[email protected]
merkezi kafeterya
1085 ups e uygun fiş takılması
3 metrelik uzatma
1086 kablosu gerekmektedir.
2012-05-21
[email protected]
daire başkanlıkları
2012-05-21
[email protected]
daire başkanlıkları
338
mutfak, yemek salonları
322/a
ce 203
1087 sigorta atıyor.
2012-05-21
[email protected]
elektronik lab.
202 nolu sınıf
1088 elektirik hattı çekilmesi
2012-05-21
[email protected]
kimya müh.
1092 floresan lambası
elektrik
arızası.takımhanedeki
1095 lambalar yanmıyor
2012-05-17
[email protected]
daire başkanlıkları
120
strateji geliştirme daire
başkanlığı
2012-05-16
[email protected]
merkezi atölyeler
1103 aydınlatma
2012-05-15
zeynepbeceren[email protected]
sks
mediko laboratuvar
takımhane
1117 piriz takılması
2012-05-10
[email protected]
kütüphane
sks kapısı
1129 aydınlatmalar
floresan lambaları
1138 yanmıyor
2012-05-09
[email protected]
kimya müh.
z16
2012-05-07
[email protected]
kütüphane
1141 lambalarda sorun var
data sow perdesinin
1154 duvara montajı
2012-05-04
[email protected]
kimya müh.
2012-05-02
[email protected]
merkezi kafeterya
1156 fiş değişimi
2012-05-02
[email protected]
daire başkanlıkları
1163 masa lambaları
2012-04-26
[email protected]
kütüphane
1169 elk arıza
odanın lambaları
1173 yanmıyor
2012-04-25
[email protected]
kimya müh.
2012-04-24
[email protected]
kütüphane
1179 yanmayan lambalar
2012-04-20
[email protected]
elektronik lab.
1201 üçlü priz
2012-04-16
[email protected]
kütüphane
1205 florasanlar yanmıyor
lamba sürekli yanıp
1216 sönüyor
2012-04-16
[email protected]
merkezi atölyeler
2012-04-11
[email protected]
sks
1231 projektör montajı
2012-02-23
[email protected]
matematik
kırtasiye önü
z-16
vip salonu
322/a
süreli yayınlar salonu
z45
z-47
bölüm ana binamız
koridoru
z23/24
dinamik test ve
modelleme laboratuvarı
diş klinik
z01
EK 6.2.3 TESİSAT GRUBU TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ONARIM IŞLERI.
no
10
title
pisuar borusu delindi
2012-12-27
arızayı gönderen
[email protected]
arıza bina adı
kütüphane
arıza oda numarası
z-32
19
su kaçağı
2012-12-24
[email protected]
kimya müh.
b-05
25
sifon arızası
2012-12-24
[email protected]
sks
sks erkekler tuvaleti
33
musluk arızası
2012-12-20
[email protected]
daire başkanlıkları
129
43
su arızaları
2012-12-19
[email protected]
rektörlük
öğrenci misafirhaneleri
46
klozet kapağı
bayanlar tuvaletinde boru
patlaması
2012-12-18
[email protected]
rektörlük
erdal saygın
[email protected]
daire başkanlıkları
bayanlar tuvaleti
47
created
2012-12-18
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
100
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
63
sifon boşa akıyor.
71
tuvalet arızası
73
musluk arızası
79
klozet sifonu arızası
82
havluluk takılması
84
wc arızası
[email protected]
daire başkanlıkları
2012-12-12
[email protected]
mimarlık fak. a blok
gıda müh. katındaki
bayanlar tuvaleti
ar 326
2012-12-12
[email protected]
fen fak. a blok
derslikler binası
2012-12-11
[email protected]
daire başkanlıkları
2. kat bayan wc
2012-12-11
[email protected]
moleküler biyoloji genetik
wc'ler
2012-12-11
[email protected]
yabancı diller a blok
bayan wc
[email protected]
moleküler biyoloji genetik
1. kat erkekler tuvaleti
[email protected]
rektörlük
2,kat
[email protected]
yabancı diller b blok
üst kat
[email protected]
rektörlük
2012-12-14
124
sensörlü çeşmelerin
çalışmaması
erkekler tuvaleti rezervuara
su dolmuyor.
erkekler tuvaletindeki
kaçak hk.
düşen klozet kapağının
montajı
arıza
2012-12-04
[email protected]
fen fak. c blok
rektörlük katı bayan
tuvaleti
z 31
128
arıza
2012-12-04
[email protected]
çevre arge
erkek ve kadın wc
musluk contası ve etejer
2012-12-04
[email protected]
fen fak. c blok
307
2012-12-04
[email protected]
fen fak. b blok
307 wc
149
musluk contası ve ayna
etejeri
tuvalet arızası
2012-11-30
[email protected]
kütüphane
z-69
150
klozet kapak vidası kırık
2012-11-29
[email protected]
makine müh.
zemin kat bay wc
154
[email protected]
elektronik lab.
bayanlar tuvaleti
[email protected]
yabancı diller idari
elektronik bölümü-bayan
tuvaleti
172
klozetin su deposu
2012-11-29
kullanılmaya acılan bayan
tuvaletinin sifon arızası var! 2012-11-27
pisuar tıkandı
2012-11-27
[email protected]
kütüphane
1-52
179
rezervuar
2012-11-27
[email protected]
kimya müh.
1.kat erkek wc
181
su basıncı
2012-11-27
[email protected]
sks
121
184
sifonlar çalışmıyor
2012-11-27
[email protected]
sks
111
185
sifon arızası-acil
2012-11-27
[email protected]
fen fak. a blok
bayanlar tuvaleti
189
su yok
2012-11-26
[email protected]
sks
kazan dairesi
190
tavandan su akıtıyor
2012-11-26
[email protected]
kimya müh.
b-31
192
tavandan su akıtıyor.
[email protected]
kimya müh.
zemin kat ogrencı wcler
[email protected]
kimya müh.
1. kat mutfak
[email protected]
fen fak. a blok
dekanlık bayan wc
[email protected]
elektronik lab.
bayanlar tuvaleti
[email protected]
yabancı diller idari
bayan tuvaleti
87
112
121
123
134
135
171
198
200
2012-12-10
2012-12-06
2012-12-04
2012-12-04
2012-11-26
acil-arıza sebebi ile alarmın
devreye girmesi hk.
2012-11-23
rezervuarın su akıtması
2012-11-23
203
3. tuvaletin kullanılır hale
getirilmesi
2012-11-22
204
kullanılmayan bayan
tuvaletinin aktif hale
getirilmesi
2012-11-22
211
su kaçağı
2012-11-21
[email protected]
rektörlük
güvenlik kapısı
215
kırık sabunluk
2012-11-21
[email protected]
elektronik lab.
erkekler tuvaleti
221
pisuar arızalı
2012-11-20
[email protected]
kütüphane
1-34
223
tıkalı pimaş
2012-11-20
[email protected]
daire başkanlıkları
1.kat erkek wc
227
wc arızası
2012-11-20
[email protected]
daire başkanlıkları
wc
234
pisuvar
2012-11-19
[email protected]
rektörlük
2.kat
235
iç takım
2012-11-19
[email protected]
rektörlük
2
243
pisuar borusu delindi
2012-11-19
[email protected]
kütüphane
z-34
249
su kaçağı
2012-11-16
[email protected]
kütüphane
z-34
258
kırılan tuvalet kapaklarının
değiştirilmesi
2012-11-14
[email protected]
yabancı diller idari
tuvaletler
267
bayan ve erkek
tuvaletlerinin arızaları
2012-11-13
[email protected]
daire başkanlıkları
strateji
269
sifon musluğu
2012-11-13
[email protected]
sks
wc
272
erkek wc pisuvar
tıkalı,rezervuar bozuk
2012-11-12
[email protected]
sks
bilg.müh.böl.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
101
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
274
tavandan su sızması
2012-11-09
276
öğrenci laboravutarındaki
musluk akıtıyor
2012-11-09
[email protected]
mimarlık fak. c blok
zemin erkek wc
[email protected]
fen fak. b blok
103
279
musluk kapanmaması
2012-11-08
[email protected]
kimya müh.
z-30
280
tuvalet arızası
2012-11-08
[email protected]
kütüphane
z-69
286
arıza
2012-11-08
[email protected] fen fak. c blok
101
[email protected]
fen fak. c blok
211
[email protected]
fen fak. c blok
211
2012-11-06
[email protected]
fen fak. b blok
206
321
304
musluk borusunun su
kaçırması
musluk borusunun su
kaçırması
su kaçağı
306
laboratuvar lavabosu
2012-11-06
[email protected]
fen fak. c blok
308
su kaçağı
2012-11-06
[email protected]
daire başkanlıkları
126
314
pimaş borusu düştü
2012-11-05
[email protected]
kütüphane
anayola bakan taraf
325
bayan wc
2012-11-05
[email protected]
fen fak. b blok
329
klozetlerin sökümü ve
montajı
[email protected]
rektörlük
288
292
2012-11-08
2012-11-07
333
arızalı rezervuar
2012-11-02
[email protected]
rektörlük
209
çeşme ve gülbahçe
kapıları güvenlik
külübeleri
bayanlar wc
336
bayanlar tuvaleti arızası
2012-11-02
[email protected]
fen fak. b blok
209
337
arıza
2012-11-02
[email protected]
fen fak. a blok
343
pisuvar arızası
[email protected]
spor salonu
kütüphane
wc
1 nolu erkek soyunma
odası
z-34
2012-11-05
2012-11-01
344
pisuar arızalandı
2012-11-01
[email protected]
347
rezervuar
2012-10-31
[email protected]
fen fak. c blok
zemin bayan wc
348
spiral hortum
2012-10-31
[email protected]
fen fak. c blok
bodrum kat bayan wc
349
iç takım
2012-10-31
[email protected]
fen fak. a blok
323_c
350
pisuvar arızası
2012-10-31
[email protected]
fen fak. fizik
z 04 wc
353
taharet borusu montajı
[email protected]
spor salonu
355
su akıntısı
2012-10-30
[email protected]
elektronik lab.
358
patlak musluk
2012-10-30
[email protected]
rektörlük
gülbahçe güvenlik kapısı
362
sifon bozuk
2012-10-23
[email protected]
daire başkanlıkları
idari mali işler
367
rezervuar
2012-10-22
[email protected]
daire başkanlıkları
zemin
368
batarya
2012-10-22
[email protected]
daire başkanlıkları
zemin
371
su taşkını
2012-10-22
[email protected]
mimarlık fak. b blok
zemin wc
374
tuvalet arızalı
2012-10-22
[email protected]
kütüphane
z-33
381
arıza, değişim
2012-10-19
[email protected]
fen fak. a blok
wc
382
tuvalet arızası
2012-10-18
[email protected]
mimarlık fak. a blok
326
386
musluk arızası
2012-10-18
[email protected]
fen fak. a blok
323/c
389
pisuvar tıkanık hk.
2012-10-17
[email protected]
sks
wc
409
wc (bayan) arıza
2012-10-16
[email protected]
merkezi atölyeler
113
421
klozet kapağı
2012-10-15
[email protected]
rektörlük
bayanlar wc
431
klozet
2012-10-15
[email protected]
rektörlük
106
437
ilk tuvalette musluk
çalışmıyor, ikincisinin
klozet kapağı kırık
[email protected]
rektörlük
bayanlar wc
2012-10-11
[email protected]
kütüphane
konf.salonu erkekler
tuvaleti
[email protected]
çevre arge
lab2
2012-10-31
1 nolu erkek soyunma
odası
erkekler tuvaleti
439
tuvalet arızalandı
442
galvaniz borunun krom ya
da plastik boru ile değişimi
444
ventil
2012-10-10
[email protected]
rektörlük
su deposu
445
wc arazası
2012-10-10
[email protected]
daire başkanlıkları
wc
447
lavabo
2012-10-09
[email protected]
daire başkanlıkları
122
448
su hatti cekilmesi
2012-10-09
[email protected]
fen fak. fizik
zemin kat
455
bayanlar tuvaleti lavabo
çeşmesi tamiri
2012-10-08
[email protected]
daire başkanlıkları
202
2012-10-11
2012-10-11
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
102
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
457
tuvalet kapağı
2012-10-08
[email protected]
sks
458
pimaş hattı
2012-10-08
[email protected]
makine müh.
z64
460
sifon arızalı
2012-10-08
[email protected]
kütüphane
z-33
461
pisuvar arızası
2012-10-08
[email protected]
yabancı diller idari
erkekler tuvaleti
462
tuvalet arızalı
2012-10-05
[email protected]
kütüphane
1-34
464
batarya
2012-10-05
[email protected]
sks
zemin
465
batarya
2012-10-05
[email protected]
rektörlük
barınak
466
su akıntısı
2012-10-05
[email protected]
elektronik lab.
erkekler tuvaleti
479
pimaş
2012-10-03
[email protected]
mimarlık fak. b blok
zemin
480
pimaş
2012-10-03
[email protected]
makine müh.
kantin
481
rezervuar
2012-10-03
[email protected]
daire başkanlıkları
zemin
482
batarya
2012-10-03
[email protected]
rektörlük
öğr. barınağı
487
sifon arızası
2012-10-02
[email protected]
yabancı diller idari
tuvalet
495
acılll wc su akıtması
2012-10-01
[email protected]
kimya müh.
130 wc 1.kat
496
lavabo muslugu
2012-10-01
[email protected]
fen fak. c blok
319
497
tuvalet
2012-10-01
[email protected]
kütüphane
1-33
501
lavabo borusu
2012-09-27
[email protected]
mimarlık fak. a blok
zemin bayan wc
505
wc bakımı
2012-09-27
[email protected]
sks
111
507
erkekler tuvaleti sifon
arızası
2012-09-26
[email protected]
fen fak. a blok
derslikler binası
509
rezervuar tamiri
2012-09-26
[email protected]
elektronik lab.
bayanlar tuvaleti
513
vana arızası
2012-09-26
[email protected]
mimarlık fak. e blok
çim alan
516
su gider borusu
2012-09-26
[email protected]
mimarlık fak. d blok
0
519
rezervuar
2012-09-26
[email protected]
elektronik lab.
bayan wc
520
ana hatta patlak
2012-09-26
[email protected]
matematik
kidonya
521
hat tıkalı
2012-09-26
[email protected]
merkezi atölyeler
zemin
522
suda basınç yok
2012-09-26
[email protected]
yabancı diller idari
zemin
526
erkekler tuvaleti
hortumundan su kaçıyor
2012-09-25
[email protected]
sks
sks erkekler tuvaleti
529
sifon arızası
2012-09-24
[email protected]
mimarlık fak. a blok
1.kat bayan wc
533
tesisat arızası
2012-09-21
[email protected]
yabancı diller idari
erkekler tuvaleti
536
şamandra
2012-09-20
[email protected]
rektörlük
300 lük su deposu
537
pisuvar musluğu
2012-09-20
[email protected]
daire başkanlıkları
3.kat
538
rezervuar arızaları
2012-09-20
[email protected]
daire başkanlıkları
zemin
539
rezervuar arızaları
2012-09-20
[email protected]
rektörlük
sem
540
bayanlar vc'sinden su
akıyor.
2012-09-19
[email protected]
daire başkanlıkları
idari mali
541
pisuvar arızası
2012-09-19
[email protected]
yabancı diller b blok
erkekler tuvaletleri
544
tuvalet arızası
2012-09-19
[email protected]
kütüphane
z-33
545
batarya takıldı
2012-09-19
[email protected]
elektronik lab.
erkekler tuvaleti
552
z 30 sızıntı
2012-09-18
[email protected]
kimya müh.
z 30
565
sifon arızası
2012-09-17
[email protected]
mimarlık fak. a blok
1. kat bayan wc
570
sabunluk
[email protected]
elektronik lab.
bayanlar tuvaleti ve
erkeler tuvaleti
576
cihaza su bağlantısı
[email protected]
daire başkanlıkları
317
2012-09-13
2012-09-13
erkekler tuvaleti
580
iki pimaş borusu çıkık
2012-09-12
[email protected]
kütüphane
dış cephe
584
tuvalet arızalı
2012-09-12
[email protected]
kütüphane
1-32
590
şamandra
2012-09-11
[email protected]
daire başkanlıkları
zemin
596
tuvalet arızası
2012-09-07
[email protected]
kütüphane
z-33
600
su gider tesisatı tıkanıklığı
2012-09-06
[email protected]
makine müh.
z-64
604
tuvalet arızalı
2012-09-06
[email protected]
kütüphane
1-32
606
arıza
2012-09-06
[email protected]
spor salonu
tribün altı wc
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
103
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
622
yeni fırının montajının
yapılabilmesi için gerekli
altyapının hazırlanması
su tesisatı hakkında
2012-09-05
[email protected]
fen fak. c blok
309
624
tuvalet arızası
2012-09-05
[email protected]
kütüphane
z-33
627
çeşme arızası
2012-09-04
[email protected]
daire başkanlıkları
bayan wc
608
[email protected]
merkezi kafeterya
mutfak
2012-09-06
628
pisuvar gideri tıkalıdır
2012-09-04
[email protected]
elektronik lab.
erkekler tuvaleti
631
sulama hattı
2012-09-04
[email protected]
makine müh.
bahçe
632
sulama hattı
2012-09-04
[email protected]
rektörlük
bahçe
640
klozette su sızıntısı ..
2012-09-03
[email protected]
habilitek
tuvalet
643
tuvalet arızaları
derslik-kantin binası su
tesisat arızası
metal hortum
2012-08-31
[email protected]
kütüphane
1-51 ve z-33
[email protected]
fen fak. a blok
derslikler
648
649
2012-08-29
2012-08-29
[email protected]
sks
wc
tuvalet arızaları
erkekler tuvaletindeki
arızadan
2012-08-28
[email protected]
merkezi atölyeler
inşaat mühendisli lab.
[email protected]
elektronik lab.
erkekler tuvaleti
659
wc arıza
2012-08-28
[email protected] fen fak. a blok
12
670
musluk arızası
2012-08-24
[email protected]
çevre arge
3 nolu laboratuar
672
klozetlerin bakımı
[email protected]
rektörlük
mmo tepekule iş mrk.
no:40 kat 10
674
musluk
2012-08-23
[email protected]
çevre arge
jeomer lab4
675
su tesisatı
2012-08-23
[email protected]
kimya müh.
122
676
lojmanlarda sular kesik
2012-08-23
[email protected]
daire başkanlıkları
1
677
tuvalet musluk arızası
2012-08-23
[email protected]
fen fak. a blok
219
678
rezervuar su akıtmakta
2012-08-22
[email protected]
daire başkanlıkları
bayanlar tuvaleti
682
tuvalet arızası
2012-08-17
tahırat muslugu
arızalı,klozet kapağı montaj
vidası kırık
2012-08-16
[email protected]
kütüphane
1-51
[email protected]
makine müh.
wc 161 wc 253
tesisat işleri
[email protected]
merkezi kafeterya
mutfak ve 2. öğrenci
yemek salonu
654
657
686
691
2012-08-28
2012-08-23
2012-08-16
701
çeşme bozuk su akıtıyor
2012-08-14
[email protected]
elektronik lab.
erkekler tuvaleti
710
tesisatta su sizintisi
2012-08-13
[email protected]
makina müh. lab.
z64
714
rezervuar su dolmuyor
2012-08-10
[email protected]
yabancı diller idari
bayanlar tuvaleti
724
arıza
2012-08-09
[email protected]
daire başkanlıkları
329
730
wc musluğu arızası
2012-08-07
[email protected]
rektörlük
108
739
taharet musluğu
[email protected]
rektörlük
özel kalemin karşısı
bayanlar tuvaleti
[email protected]
fen fak. b blok
giriş
[email protected]
rektörlük
şoförler odası
[email protected]
daire başkanlıkları
[email protected]
kimya müh.
gıda müh. bayanlar
tuvaleti
b-21
[email protected]
rektörlük
çim alan
[email protected]
makine müh.
[email protected]
daire başkanlıkları
[email protected]
makine müh.
zemin bayan wc
gıda müh. katı bayanlar
tuvaleti
z-64
[email protected]
elektronik lab.
erkekler tuvaleti
[email protected]
kimya müh.
zeminde sınıflar katında
ve 1.kat laboratuvar
katındakı wc'lerde
2012-08-03
749
pimaş..!
2012-08-02
753
şoförler odası tuvalet
bataryasının degişimi.
2012-08-01
754
batarya arızası
756
758
tavandan su sızması
çim sulama başlıklarında
arıza ve sulama için gelen
boruda arıza
conta arızası
761
sifon arızası
774
tesisat sızıntı problemi
alt kattaki tuvalete su
akıyor
757
778
2012-08-01
2012-07-31
2012-07-31
2012-07-31
2012-07-30
2012-07-26
2012-07-26
785
lavoba arızaları
789
tesisatın çalışmaması
2012-07-24
[email protected]
elektronik lab.
wireless binası
794
tesisat sızıntısı
2012-07-24
[email protected]
makine müh.
z46
2012-07-25
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
104
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
yabancı diller idari bina
tesisat sorunu
2012-07-24
802
klozet kapağı
2012-07-23
[email protected]
mimarlık fak. e blok
2. kat wc
803
wc arıza
2012-07-20
[email protected]
fen fak. fizik
113
807
2012-07-20
[email protected]
sks
34
[email protected]
rektörlük
garaj
818
diş ünit
garajda bulunan tuvalet
lavabosu su kaçağı
arıza
2012-07-18
[email protected]
kütüphane
1. kat erkek tuvaleti
832
lojman su tesisatı
2012-07-17
[email protected]
yabancı diller idari
lojman
833
diş ünit
2012-07-17
[email protected]
sks
34
834
arıza
2012-07-16
[email protected]
makine müh.
pers.wc
837
pisuvar gider borularının
değişimi...
2012-07-16
[email protected]
fen fak. a blok
103
839
rezervuar ipinin yapılması
2012-07-16
[email protected]
yabancı diller b blok
erkekler tuvaleti
848
tuvalet arızalı
2012-07-13
[email protected]
kütüphane
z-32
858
erkek wcde tuvaletin aşağı
kata akıtması
2012-07-10
[email protected]
elektronik lab.
elektrik-elektronik müh.
erkek wc
860
tuvalet arızası
2012-07-10
[email protected]
yabancı diller idari
tuvalet
871
rezervuar
2012-07-06
[email protected]
mimarlık fak. a blok
1. kat bayan wc
872
pisuar,klozet ve kapakları
2012-07-06
[email protected]
mimarlık fak. b blok
wc
881
sera boru patlağı
2012-07-04
[email protected]
fen fak. b blok
206
883
tuvalet sifonu bozuk
2012-07-03
[email protected]
daire başkanlıkları
1
885
tuvalet arızalı
2012-07-03
[email protected]
kütüphane
1-34
889
tuvalet hortumu
2012-07-03
[email protected]
kütüphane
z-61
895
sifon arızalı
2012-07-02
[email protected]
daire başkanlıkları
898
tesisat arızası
[email protected]
kütüphane
erkekler tuvaleti
z-33 nolu bayanlar
tuvaleti
901
bulaşık makinasının lavabo
hattına bağlanması
2012-06-28
[email protected]
fen fak. b blok
906
klozet arızası
2012-06-28
[email protected]
makine müh.
1.kat pers.erk. wc.
920
su akmıyor
2012-06-26
[email protected]
yabancı diller b blok
tuvalet
942
tuvalet arızası
a,b,c blok erkek tuvalet
arızası
rezervuar arızası
2012-06-21
[email protected]
daire başkanlıkları
rektörlük binası
[email protected]
fen fak. a blok
tuvalet
2012-06-19
[email protected]
mimarlık fak. a blok
bayan wc
970
su kaçağı
2012-06-15
[email protected]
kütüphane
z-68,1-34
996
bayanlar wc
2012-06-14
[email protected]
sks
bilg müh wc'si
999
klozet ve pisuvar arızaları
[email protected]
mimarlık fak. e blok
2. kat bayan wc ile erkek
wc
[email protected]
daire başkanlıkları
795
811
955
960
1022
su sızıntısı
1026
arıza
1029
1037
1039
2012-07-18
2012-06-29
2012-06-19
2012-06-13
2012-06-08
2012-06-07
su borusu delinmiş
2012-06-05
idari ve mali işler
koridorunda bulunan bayan
wc
2012-06-05
klozet arızaları
2012-06-04
[email protected]
yabancı diller idari
bayan wc
211
122
[email protected] fen fak. a blok
wc
[email protected]
sks
51
[email protected]
daire başkanlıkları
bayan wc
[email protected]
spor salonu
tiribün wc
[email protected]
fen fak. c blok
212
1041
wc yersifonundan su geri
tepiyor
2012-06-01
1044
arızalı vananın değişimi
2012-06-01
[email protected]
kimya müh.
kazan dairesi
1045
vana değişimi
2012-06-01
[email protected]
yabancı diller idari
kazan dairesi
1055
su kaçağı
2012-05-30
[email protected]
kimya müh.
z-30
1070
arıza
pimaş çıkmış yerine
takılacak
2012-05-25
[email protected]
daire başkanlıkları
erkek wc
[email protected]
kütüphane
dış cephe
1071
2012-05-24
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
105
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1077
pisuvar taharet musluğu
kapanmıyor su akıyor
2012-05-23
1079
lavabo giderinin ve klozetin
tesisata bağlanması
2012-05-22
1084
tesisat arızası
1093
ara musluk arızası
1097
1099
[email protected]
yabancı diller a blok
wc
[email protected]
yabancı diller idari
231
2012-05-21
[email protected]
rektörlük
çay ocağı
2012-05-16
[email protected]
elektronik lab.
erkekler tuvaleti
pisuvar çeşmesi
2012-05-16
[email protected]
daire başkanlıkları
329
pisivuar arzası
2012-05-15
[email protected]
fen fak. fizik
zemin kat tuvalet
1102
tuvalet arizasi
2012-05-15
[email protected]
sks
alt kat öğrenci tuvaleti
1106
erkekler tuvaletindeki
muslukların filtreleri
2012-05-14
[email protected]
yabancı diller idari
100
1107
tuvalet arızası
2012-05-14
[email protected]
kütüphane
1-33
1130
su baskını
2012-05-09
[email protected]
fen fak. b blok
lab 3
1133
su kaçağı
2012-05-08
[email protected]
kütüphane
z-61
1144
borunun su kaçırması
2012-05-03
[email protected]
kimya müh.
117 no'lu lab.
1145
su basması
2012-05-03
[email protected]
kimya müh.
117
1146
bahçe sulama
2012-05-03
[email protected]
1151
su sızdırması
2012-05-03
[email protected]
fen fak. a blok
1. kat erkekler tuvaleti
1158
yeni alınan bulaşık
makinası için yeni musluk
ve tesisat döşeme
[email protected]
rektörlük
çay ocağı
2012-05-02
1159
tavandan su akıtıyor
2012-04-30
[email protected]
kimya müh.
b-26
1164
bölümümüzdeki bay-bayan
wc'leri muslukları
2012-04-26
[email protected]
sks
1.kat wc'ler
1168
tuvalet arızası
2012-04-25
[email protected]
kütüphane
z-61
1170
pisuvardan su akıyor
2012-04-24
[email protected]
mimarlık fak. a blok
zemin kat erkek wc
1182
pisuvardan sızıntı geliyor
[email protected]
mimarlık fak. a blok
zemin-erkek wc
1199
tuvalet sıfon arızası
[email protected]
kimya müh.
1.kat oğretim uyesı bayan
wc
[email protected]
kimya müh.
164
2012-04-16
[email protected]
sks
tuvaletler
2012-04-12
[email protected]
rektörlük
[email protected]
sks
2012-04-20
2012-04-16
1204
pisuvar çeşmesi su
kaçırıyor
su borusu arızası
1210
bataryalar
1218
tuvalet genel arıza
1219
tuvalet arızası
2012-04-10
[email protected]
kütüphane
binadaki tuvalaetler
bilg.müh.üst kat tuvaletler
no:136
z-61
1221
elektrikli şofben montajı
bayanlar tuvaleti sifon
arızası
lavabo alt gider borusu
patlamış akıtıyor
değiştirilmesi gerekir.
2012-04-10
[email protected]
matematik
123
[email protected]
fen fak. fizik
wc
[email protected]
fen fak. fizik
z 27 lab.
1202
1224
1228
2012-04-16
2012-04-11
2012-04-10
2012-04-10
EK 6.2.4 METAL İŞLERİ GRUBU TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ONARIM
IŞLERI
no
12
title
kapı kilidi arızası
14
kapı kilidi
18
34
pencere
perde ve pencere
arızası
kilit
36
kapının camı çıktı
31
created
arızayı gönderen
[email protected]
arıza bina adı
kimya müh.
[email protected]
merkezi atölyeler
[email protected]
fen fak. fizik
arıza oda numarası
bodrum kat giriş
yapı mekaniği
laboratuvarı
z 45
[email protected]
fen fak. fizik
z38 z39
2012-12-20
[email protected]
daire başkanlıkları
300
2012-12-20
[email protected]
moleküler biyoloji genetik
ön kapı
2012-12-26
2012-12-25
2012-12-24
2012-12-21
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
106
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
49
yağmur suyu
sızıntısı.
fitil arızası
50
kilit arızası
42
2012-12-19
2012-12-17
2012-12-17
[email protected]
rektörlük
öğrenci misafirhaneleri
[email protected]
daire başkanlıkları
rektörlük giriş kapısı
[email protected]
matematik
zemin kat biyoloji bakan
giriş kapısı
62
kapı kilidi takılması
2012-12-14
[email protected]
daire başkanlıkları
2. kat bayan wc
66
menteşe kopması
2012-12-13
[email protected]
kimya müh.
lisans çalışma odası
75
havluluk takılması
2012-12-12
[email protected]
moleküler biyoloji genetik
wc'ler
76
kapı kolu tamiri
[email protected]
matematik
zemin kat giriş kapısı
biyoloji binasına bakan
taraf ve yangın
merdiveni kapısının kolu
[email protected]
moleküler biyoloji genetik
111
2012-12-10
[email protected]
spor salonu
1
2012-12-07
[email protected]
fen fak. a blok
109
[email protected]
kimya müh.
117
[email protected]
kütüphane
z-58
2012-12-12
78
92
105
kagıt havluluk
takılması
rögar kapakları
2012-12-11
2012-12-05
122
sürgü takılması
tüp dolabının
menteşelerinin
monte edilmesi
bahçe kapısı kilidi
arızalı
kapıçek montajı
2012-12-04
[email protected]
fen fak. c blok
mescit
130
isimlik montajı
2012-12-04
[email protected]
kimya müh.
z-55
145
pencere
çelik dolap kilidinin
değiştirilmesi hk.
pencerenin
vidalanması
2012-11-30
[email protected]
daire başkanlıkları
1. kat erkek tuvaletleri
[email protected]
yabancı diller idari
103
[email protected]
kütüphane
ödünç vermenin sağı
[email protected]
matematik
zemin kat çıkış kapısı
fizk binasına bakan taraf
[email protected]
moleküler biyoloji genetik
d311
113
116
151
156
161
kilit arızası
167
kilit sorunu
2012-12-05
2012-11-29
2012-11-29
2012-11-28
2012-11-28
169
tüp dolabının kapısı 2012-11-28
[email protected]
kimya müh.
117 no'lu laboratuar
196
[email protected]
fen fak. fizik
z 45
[email protected]
fen fak. a blok
a230
[email protected]
fen fak. fizik
g 103
[email protected]
matematik
z02
242
pencere
duvardaki yazı
tahtası ve jaluzinin
sökülmesi
pencere arızası
fon perdesi
sabitleme
kilit
2012-11-19
[email protected]
rektörlük
305
245
montaj
2012-11-16
[email protected]
fen fak. a blok
1,4,5,6,9,11
259
pano montaj
2012-11-14
[email protected]
rektörlük
101
264
kapı çek
2012-11-13
pano asımı
2012-11-08
en sagdaki pencere
kapanmiyor
2012-11-08
pencere
2012-11-08
206
228
238
281
282
283
2012-11-26
2012-11-21
2012-11-20
2012-11-19
[email protected]
rektörlük
200
[email protected]
fen fak. a blok
324
[email protected]
sks
143
[email protected]
mimarlık fak. a blok
209 lab
[email protected]
fen fak. fizik
g-139
284
yrd.doç.dr. özgür
çakır'ın odasının
pendere elceği
bozuk pencere
kapanmıyor.
2012-11-08
289
pencere arizasi
2012-11-08
[email protected]
fen fak. fizik
z19
291
pencere arızası
2012-11-08
[email protected]
fen fak. fizik
b05
293
ders tahtası arızası
2012-11-07
[email protected]
fen fak. fizik
g-133
296
pencere arızası
2012-11-07
[email protected]
fen fak. fizik
300
jaluzi montaj
[email protected]
rektörlük
305
kapı kilidinin
değiştirilmesi
[email protected]
yabancı diller b blok
z-33
eski öğrenci kulüpleri
binası
yabancı diller binası
altındaki girişim klübü
deposu
2012-11-07
2012-11-06
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
107
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
311
duvarın delinip
zincir takılması
2012-11-06
317
pano asımı
318
319
324
326
330
341
[email protected]
fen fak. c blok
315
2012-11-05
[email protected]
fen fak. a blok
0
yazı tahtası
2012-11-05
[email protected]
fen fak. a blok
1
beyaz tahtanin
montelenmesi
2012-11-05
[email protected]
fen fak. a blok
d206
[email protected]
fen fak. a blok
d306
[email protected]
rektörlük
erkek barınma ofisi
[email protected]
fen fak. c blok
d-205
2012-11-01
[email protected]
fen fak. fizik
derslik
pencerelere perde
takimi
erkek barınma ofisi
beyaz tahtanin
asilmasi
yeni perde montajı
2012-11-05
2012-11-05
2012-11-02
354
projeksiyon perdesi
2012-10-30
[email protected]
fen fak. a blok
323
373
2012-10-22
[email protected]
fen fak. a blok
119
[email protected]
yabancı diller b blok
bina
[email protected]
fen fak. fizik
f-1, f-2 ve f-4
398
korniş takılması
televizyon askılığı
takılması
sınıfların
pencereleri
kapanmıyor arızalı
dispenser takılması
2012-10-17
[email protected]
çevre arge
wc
402
kilit arızası
2012-10-16
[email protected]
daire başkanlıkları
1
424
cam tamiri hk.
2012-10-15
[email protected]
sks
115
426
mantar pano asımı
2012-10-15
[email protected]
sks
1
433
korniş takılması
2012-10-12
fizik alt kat koridor 2
tane pencere
kapanmıyor
2012-10-12
korniş
2012-10-11
kapı
2012-10-11
g-146 pencere
kapanmıyor
2012-10-04
[email protected]
fen fak. a blok
101
[email protected]
fen fak. fizik
fizik koridor pencere
cam kapanmıyor
385
394
435
438
440
471
2012-10-18
2012-10-17
[email protected]
daire başkanlıkları
214
[email protected]
rektörlük
garaj
[email protected]
fen fak. fizik
g-146
[email protected]
fen fak. fizik
f-2 ve f-4 sınıflarının
tepegöz perdeleri
yerinden çıkmış
473
tepegöz
perdelerinin
yerlerinden çıkması
484
kapı kolu tamiri
2012-10-03
[email protected]
matematik
zemin kat dış kapı
486
jaluzi değişimi
2012-10-03
[email protected]
rektörlük
103
488
tüb dolabının
matkapla delinmesi
2012-10-01
[email protected]
kimya müh.
127
489
kilit
2012-10-01
[email protected]
rektörlük
anfi
490
kapı kolu
2012-10-01
[email protected]
rektörlük
112
499
kapı isimliği
metal kabine delik
açılması
jaluzi veya perde
2012-09-28
[email protected]
fen fak. a blok
118
[email protected]
kimya müh.
127
2012-09-26
[email protected]
mimarlık fak. d blok
0
517
pencere tamiratı ve
sineklikler
2012-09-26
[email protected]
mimarlık fak. d blok
0
531
arıza
2012-09-21
[email protected]
fen fak. a blok
1
546
korneş takılacak
2012-09-19
[email protected]
kütüphane
konferans salonu
551
kapının
kapanmaması
2012-09-18
[email protected]
kimya müh.
bina otopark girişi
öğrenci kapısı
554
perde
2012-09-18
[email protected]
matematik
114
560
korniş düşmesi
2012-09-17
[email protected]
kimya müh.
120/ 113
566
kapı ve pencere
arızalı
2012-09-17
[email protected]
kütüphane
sks kapısı ve 1-31
577
afiş asımı
2012-09-12
[email protected]
merkezi kafeterya
anfi
589
matkap kullanımı
2012-09-11
[email protected]
fen fak. a blok
anfi
591
kapı kilitleri
2012-09-11
[email protected]
daire başkanlıkları
322 ve 322a
503
515
2012-10-04
2012-09-27
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
108
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
599
soğutma kapakları
2012-09-07
[email protected]
rektörlük
0
611
kapı arızalı
pencer cam
çerçevesinin su
almaması için
onarımı
pencere problemi
kapı kilidi
değiştirilmesi
kapı kilidi
değiştirilmesi
kapıçek montajı
2012-09-05
[email protected]
kütüphane
sks kapısı
[email protected]
fen fak. fizik
fizik çatı teras katı
[email protected]
sks
105
[email protected]
daire başkanlıkları
320
[email protected]
daire başkanlıkları
320
[email protected]
rektörlük
wc
[email protected]
fen fak. fizik
çatı teras katı
[email protected]
daire başkanlıkları
wc
[email protected]
daire başkanlıkları
305
612
635
638
639
644
653
656
660
662
cam pencere
çercevesi tamiratı
kapı çek
isimlik yer
değişikliği
kaynak yapılması
2012-09-05
2012-09-03
2012-09-03
2012-09-03
2012-08-31
2012-08-28
2012-08-28
2012-08-27
2012-08-27
[email protected]
yabancı diller a blok
çatı katı
kilit
kapı eşiğindeki
metal şeridin
kalkması
kapı anahtarı
2012-08-27
[email protected]
daire başkanlıkları
102
[email protected]
daire başkanlıkları
daire başkanlığı
2012-08-13
[email protected]
rektörlük
304
2012-08-08
[email protected]
fen fak. a blok
d-9
[email protected]
fen fak. fizik
g119
[email protected]
daire başkanlıkları
jale sabır gin
[email protected]
daire başkanlıkları
proje servisi
[email protected]
daire başkanlıkları
302
782
pencere
pencere
kapanmıyor
pencere'nin
kapanmaması
koltuk arızası
kapı anahtarı
değişimi
wc kapı anahtarı
yapı işleri erkek wc
805
kilit
809
874
pencereler
laboratuvar
penceresi
kapanmıyor.
çatı katında
açımayan
pencerenin
açılması
kapı kilidi
878
rafa vida atma
882
892
910
916
668
699
707
725
752
755
765
777
2012-08-14
2012-08-01
2012-07-31
2012-07-27
2012-07-26
2012-07-25
[email protected]
daire başkanlıkları
2012-07-20
[email protected]
daire başkanlıkları
302
2012-07-19
[email protected]
sks
29
[email protected]
fen fak. fizik
g-150
[email protected]
fen fak. fizik
çatı katı
2012-07-05
[email protected]
yabancı diller a blok
209
2012-07-04
[email protected]
kütüphane
süreli yayınlar
kapıçek değişecek
2012-07-03
[email protected]
kütüphane
z-33
kilit arızası
2012-07-02
[email protected]
daire başkanlıkları
100
monte
2012-06-26
[email protected]
fen fak. a blok
d-2
2012-06-26
[email protected]
daire başkanlıkları
322/a
[email protected]
daire başkanlıkları
daire başkanı odası
[email protected]
fen fak. fizik
kantin kapı
[email protected]
yabancı diller a blok
113
936
kapi kolu değişecek
perdenin yerine
takılması
kantin kapısı ve
bölüm başkanının
oda penceresi
50x170 cm
ebadında, 73 cm
yükseklikte
sks kapı
2012-06-21
[email protected]
sks
sks
940
kapı kilidi
2012-06-21
[email protected]
sks
15
961
pencere arızası
2012-06-18
[email protected]
sks
123
981
jaluzi arızası hk.
kapının anahtarı
arızalı
yazı tahtası montajı
2012-06-15
[email protected]
rektörlük
103
[email protected]
kimya müh.
kazan dairesi
[email protected]
kimya müh.
z-04
835
873
917
921
926
984
1004
2012-07-16
2012-07-05
2012-06-26
2012-06-26
2012-06-25
2012-06-14
2012-06-12
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
109
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1032
1062
kapı kolu
isimliklerin
takılması ve
dolapların yerının
degısmesı
kapı yayı
kafeterya binası
giriş katında
bulunan kulübenin
kaldırılması
çalışma ofisinin
plastik bölmesi
aralıklarında
rüzgarda ses
yapması ve kalkan
bölmeleirn yerine
montajı
kilit
1064
montaj
2012-05-28
[email protected]
1073
kilit
2012-05-24
[email protected]
daire başkanlıkları
atölye
1074
demir kapının
kırılması
2012-05-24
[email protected]
daire başkanlıkları
çöp toplama alanı
[email protected]
rektörlük
rektörlük çöp toplama
merkezi
[email protected]
kimya müh.
143
1036
1040
1046
1059
[email protected]
kütüphane
z-38
[email protected]
daire başkanlıkları
strateji geliştirme daire
başkanlığı özel kalem
[email protected]
fen fak. fizik
g126
[email protected]
merkezi kafeterya
kafeterya binası girişi
[email protected]
rektörlük
dekanlık idari bina ofis
2012-05-28
[email protected]
daire başkanlıkları
wc
fen fak. a blok
1.kat no:223
2012-06-05
2012-06-05
2012-06-04
2012-06-01
2012-05-29
1080
çöp toplama alanı
kapısı kırık düşmek
üzere
korniş tamiri
1081
kapı kilit değişimi
2012-05-21
[email protected]
daire başkanlıkları
317
1082
havluluk montajı
perde kornej
bağlantısı
kırık tabureler
2012-05-21
[email protected]
fen fak. fizik
bayan wc
[email protected]
kimya müh.
118
1075
1090
1094
1098
1122
kapı isimliği
pencerenin
kapanmaması
pencere açılmıyor
1128
pano asılması
1120
2012-05-24
2012-05-22
2012-05-17
2012-05-16
[email protected]
elektronik lab.
z13
2012-05-16
[email protected]
çevre arge
6
[email protected]
sks
pc-lab1
[email protected]
fen fak. fizik
2.ci koridor
[email protected]
daire başkanlıkları
muhasebe servisi ve
özel kalem
[email protected]
kimya müh.
z-07
[email protected]
daire başkanlıkları
306
2012-05-10
2012-05-09
2012-05-09
1176
anahtarlık dolabının
duvara monte
edilmesi
2012-05-08
isimlik yer
değişikliği
2012-05-08
vida takılması
2012-04-24
kapı kolu
2012-04-24
1180
montaj
1191
pencere acılmıyor
1203
acil sineklik ihtiyacı
pencere kilidi
arızası
pencere çerçevesi
1131
1135
1175
1207
1223
[email protected]
kütüphane
sks kapısı
[email protected]
kütüphane
q-z salonu 1.kat
2012-04-20
[email protected]
yabancı diller idari
117-118-121
2012-04-18
[email protected]
fen fak. a blok
310
2012-04-16
[email protected]
sks
123
[email protected]
elektronik lab.
z06 nolu sınıf
[email protected]edu.tr
sks
125
[email protected]
spor salonu
idari giriş kapısı
[email protected]
daire başkanlıkları
z21
2012-04-13
2012-04-10
1226
alüminyum kapıya
sürgü takılması
2012-04-10
1234
deneme
2012-02-16
Ek 6.2.5 AĞAÇ İŞLERİ GRUBU TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ONARIM İŞLERİ
no
created
arızayı gönderen
arıza bina adı
3
2012-12-28
[email protected]
makine müh.
20
kilit
2012-12-24
[email protected]
elektronik lab.
102
40
pano için çivi çakılması
2012-12-19
[email protected]
kütüphane
z26-27
45
kilit arızası
2012-12-18
[email protected]
makine müh.
b-20
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
arıza oda numarası
title
dolapların duvara
montajı
b-21
110
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
56
209 nolu odanın kilit
değiştirilmesi
2012-12-17
[email protected]
elektronik lab.
64
kapı kolu değişimi
2012-12-14
[email protected]
sks
94
ofis mobilya ihtiyacı
2012-12-10
[email protected]
rektörlük
sks daire başkanlığı
odası
rektörlük yanı küçük bina
(tasarım ofisi)
111
2012-12-06
[email protected]
fen fak. fizik
z36
114
kapı
dolap kapaı yapılması,
boruların kapatılması
ve konsol yapılması
2012-12-05
[email protected]
daire başkanlıkları
118
wc
2012-12-04
[email protected]
çevre arge
depo wc
139
2012-12-03
[email protected]
kütüphane
akıl oyunları salonu
140
kilit arızalı
kapı kilidinin
çalışmaması
2012-12-03
[email protected]
rektörlük
153
arıza
2012-11-29
[email protected]
fen fak. c blok
204
163
kapı kilit problemi
2012-11-28
[email protected]
fen fak. a blok
313
173
2012-11-27
[email protected]
yabancı diller idari
221
176
koltuk tekerleği
ofis dolaplarının
sabitlenmesi
2012-11-27
[email protected]
moleküler biyoloji genetik
202
anahtar dolabı
2012-11-22
[email protected]
daire başkanlıkları
özel kalem
207
wc kabin arızası
2012-11-21
[email protected]
fen fak. fizik
z 04 -z 14
212
2012-11-21
[email protected]
kütüphane
süreli yayınlar salonu
218
çarpma kapı sökülecek
bodrum kat giriş
kapısnın kilidinin
değiştirilmesi
kapı kolu ve kilit
değişmesi-acil
222
209
203-mühendislikfakültesi
dekanlık
304
d100-200-300
bodrum kat giriş kapısnın
kilidinin değiştirilmesi
2012-11-21
[email protected]
moleküler biyoloji genetik
2012-11-20
[email protected]
fen fak. a blok
çalışma masası
2012-11-20
[email protected]
fen fak. a blok
d306
230
kırık kapı kolu
2012-11-20
[email protected]
elektronik lab.
b08
252
sandelya arızası
2012-11-15
[email protected]
fen fak. fizik
bölüm sekreterliği
254
2012-11-15
[email protected]
fen fak. fizik
bölüm sekreterliği
2012-11-13
[email protected]
daire başkanlıkları
2012-11-13
[email protected]
yabancı diller b blok
266
derslik sandelya arızası
fotokopi makinası
sehpası
tuvalet kapısı kolu
içerden açılmıyor
duvara iliştirilen
dolapların sökülmesi
2012-11-13
[email protected]
kütüphane
268
dolap kilidi takılması
2012-11-13
[email protected]
spor salonu
271
pano montajı
2012-11-12
[email protected]
daire başkanlıkları
1 nolu erkek soyunma
odası
306
277
tuvalet kapısı arızalı
2012-11-09
[email protected]
yabancı diller b blok
erkekler tuvaleti
285
dolap açılmaması hk.
dolapların karşı tarafa
monte edilmesi
2012-11-08
[email protected]
sks
111
2012-11-08
[email protected]
elektronik lab.
2012-11-07
[email protected]
daire başkanlıkları
303
kapı arızası
dolabımızın bir kapağı
düştü
2012-11-06
[email protected]
daire başkanlıkları
307
dolap yapımı
2012-11-06
[email protected]
yabancı diller idari
tüm odalar
312
dolapların tamiratı
2012-11-06
[email protected]
yabancı diller idari
bütün odalar
316
çekmece arızası
2012-11-05
[email protected]
daire başkanlıkları
proje odası
320
2012-11-05
[email protected]
sks
daire başkanlığı
332
bilgisayar masası
tavanlarında meydana
gelen çökmeler ve
tabanlarına atılan
beton üstüne sntalem
veya sunta konması
calısma masasına
kablo için delik
acılması
334
345
213
261
265
290
299
327
346
128
zemin kat erkekler
tuvaleti
z-26-27
231-233
102
105
çeşme ve gülbahçe
güvenlik külübeleri
2012-11-05
[email protected]
rektörlük
2012-11-02
[email protected]
fen fak. a blok
kapı kildi hk
2012-11-02
[email protected]
rektörlük
bilgisayar masası
kapının kapanmamasıacil
2012-11-01
[email protected]
fen fak. a blok
2012-11-01
[email protected]
fen fak. a blok
211
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
326
rektör yrd
moleküler biyoloji bölümü
d306
326
111
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
konferans salonu
360
koltuk arkası montajı
2012-10-30
[email protected]
kütüphane
364
dolap kapağı
2012-10-23
[email protected]
makine müh.
z46
372
kapı kilidi
2012-10-22
[email protected]
elektronik lab.
233
375
kapı kilidi
2012-10-19
[email protected]
elektronik lab.
219
376
103 nolu oda kapısı hk
2012-10-19
[email protected]
yabancı diller idari
103
380
göbek
2012-10-19
[email protected]
fen fak. a blok
203
392
masa montajı
2012-10-17
[email protected]
daire başkanlıkları
131
395
kapı kolu ve kilit arızası
2012-10-17
[email protected]
fen fak. fizik
g 126
biyoloji bainası
430
2012-10-15
[email protected]
yabancı diller a blok
456
kapı kolu takılması
kapı kiliti (göbek)
değiştirilmesi
2012-10-08
[email protected]
daire başkanlıkları
474
kapı sürgüleri
2012-10-04
[email protected]
fen fak. fizik
g 152
504
raf
2012-09-27
[email protected]
fen fak. fizik
z19
512
kapı kilidinin dili
2012-09-26
[email protected]
yabancı diller idari
217
523
kapı tamiri
2012-09-25
[email protected]
matematik
2.kat erkekler tuvaleti
527
dolap açılmaması hk.
2012-09-24
[email protected]
sks
111
530
2012-09-21
[email protected]
rektörlük
0
543
tadilat
dolaba kılıt monte
edılmesı
2012-09-19
[email protected]
kimya müh.
592
montaj
2012-09-10
[email protected]
fen fak. a blok
13
309
616
215
153a
[email protected]
fen fak. c blok
620
matkap ile monte işlemi 2012-09-05
kitap raflarının duvara
sabitlenmesi
2012-09-05
[email protected]
çevre arge
621
kapı kilidi değişmesi
2012-09-05
[email protected]
fen fak. a blok
305
636
oda değişimi.
2012-09-03
[email protected]
matematik
120
637
arızalı kapı
2012-09-03
[email protected]
daire başkanlıkları
127
ikinci kat
642
kilitli çekmece
2012-09-03
[email protected]
daire başkanlıkları
223
645
çekmece kilidi
2012-08-31
[email protected]
daire başkanlıkları
201
651
fan coillerin altına
ahşap parça takılması
2012-08-29
[email protected]
rektörlük
667
kilit
2012-08-27
[email protected]
daire başkanlıkları
102
669
kapı kilidinin açılması!!
2012-08-24
[email protected]
rektörlük
halkla ilişkiler
673
[email protected]
çevre arge
jeomer
[email protected]
makine müh.
687
kapı düşüyor
2012-08-23
144 nolu odanın kapısı
kapanmıyor
2012-08-16
kapının kilidi anahtarı
çevirdiğimizde boşa
dönüyor.
2012-08-16
[email protected]
daire başkanlıkları
693
kapı arızası
[email protected]
spor salonu
kondüsyon salonu
685
2012-08-15
105
144
bilgi işlem teknik servis
deposu
694
kapı kolu tamiratı
2012-08-14
[email protected]
elektronik lab.
giriş kapı kolu
695
yeni masa kurulması
2012-08-14
[email protected]
daire başkanlıkları
105
702
kapı kilidi bozuk
2012-08-14
[email protected]
kimya müh.
113
712
masa montajı
2012-08-13
[email protected]
717
yeni masa montajı
2012-08-10
[email protected]
fen fak. fizik
ağ ve sistem grubu
720
masa montajı
sks kapısı önündeki
turnike mobilya
2012-08-09
[email protected]
daire başkanlıkları
105
2012-08-03
[email protected]
kütüphane
2012-08-03
[email protected]
rektörlük
2012-08-03
[email protected]
matematik
2012-08-03
[email protected]
daire başkanlıkları
741
742
743
746
çalışma masası
sabitlenmiş mobilya
taşınması
101 nolu oda kapı
kapanmıyor.
sks kapısı
109
119
101
329
747
kapı kilidi arızalı
2012-08-02
[email protected]
fen fak. a blok
767
dolap kapağı vidalama
2012-07-27
[email protected]
daire başkanlıkları
322
801
pervaz düştü
2012-07-23
[email protected]
kütüphane
z-68
806
montaj kesim ve imalat
2012-07-20
[email protected]
rektörlük
çay ocağı
816
kapı arızaları
2012-07-18
[email protected]
yabancı diller b blok
erkekler tuvaleti kapıları
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
112
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
842
865
868
kapı arızası
2012-07-09
[email protected]
matematik
bayanlar tuvaleti
870
ofis sandalyesi
werzalit yuvarlak
toplanti masasi
cam çivisi ve kırık
koltuk
2012-07-06
[email protected]
fen fak. fizik
7693
2012-07-04
[email protected]
matematik
2012-06-28
[email protected]
kütüphane
monte
laboratuvar,acil,müdah
ale ve diş kliniğinin
kapı altları kapatılacak.
2012-06-26
[email protected]
fen fak. b blok
2012-06-21
[email protected]
sks
2012-06-21
[email protected]
daire başkanlıkları
951
kapı kilidi
kapı ve dolaplara
numara takılması
2012-06-20
[email protected]
spor salonu
964
kompressör odası
2012-06-18
[email protected]
merkezi atölyeler
kompressör odası dtmlab
312
849
850
857
879
899
911
935
941
2012-07-16
[email protected]
fen fak. a blok
2012-07-11
[email protected]
fen fak. fizik
2012-07-11
[email protected]
spor salonu
2012-07-10
[email protected]
fen fak. c blok
2012-07-09
[email protected]
rektörlük
101
kilit değişimi
kabinlerden birinin
kilitleme sorunu
dolap kapak
tutamaklarının
değiştirilmesi
katı hal laboratuvarı
giriş kapısının kilidi
kırık ve kapı
kapanmıyor
fan coil kapaklarının
takılması
g113 bayan tuvalet
24
321
105
z02
kırık koltuk
102
3034
328-b
0
968
kapi kilidi degisimi
2012-06-18
[email protected]
mimarlık fak. a blok
985
kapı kiliti
2012-06-14
[email protected]
daire başkanlıkları
333
213/1 ve 231 nolu odalar
1008
dolap tamiri
2012-06-12
[email protected]
elektronik lab.
1017
memur masası arızası
2012-06-11
[email protected]
rektörlük
halkla ilişkiler
1019
kapı kolu
2012-06-11
[email protected]
rektörlük
106
1027
koltuk arızası
2012-06-07
[email protected]
kütüphane
z-38
1034
çalışma masası rafı
2012-06-05
[email protected]
kimya müh.
148
1054
kilit arıza
2012-05-30
[email protected]
spor salonu
erkek soyunma od.
105
1061
1076
kilit arızası
kapı mentesesı
kırılması
oda kapısının dilinin
düzeltilmesi
1091
kapı arızası
1067
2012-05-29
[email protected]
rektörlük
2012-05-25
[email protected]
rektörlük
2012-05-23
[email protected]
yabancı diller idari
2012-05-17
[email protected]
fen fak. fizik
bayanlar wc
halkla ilişkiler
113
1100
yazı tahtası
2012-05-15
[email protected]
matematik
108
1132
ahşap kasa montajı
2012-05-08
[email protected]
spor salonu
kondüsyon salonu
1136
kapı bozuk
2012-05-08
[email protected]
mimarlık fak. b blok
z03
1143
kapı göbeğinin değişimi 2012-05-03
[email protected]
daire başkanlıkları
306
305
1149
2012-05-03
[email protected]
fen fak. b blok
2012-05-02
[email protected]
rektörlük
2012-05-02
[email protected]
daire başkanlıkları
2012-04-27
[email protected]
fen fak. b blok
1178
arıza
uzaktan eğitim sınıfı
sıraları
2012-04-23
[email protected]
matematik
1183
dış kapı kilidi
2012-04-19
[email protected]
elektronik lab.
dış kapı
1186
kapı kiliti bozok
2012-04-19
[email protected]
fen fak. fizik
z 33
1187
kapı kolu arızası
2012-04-19
[email protected]
rektörlük
106
1192
kapı kolu tamiri
2012-04-18
[email protected]
fen fak. a blok
216
101
1153
1157
1162
1193
labaratuvar kapıları
tesisat hatının
çekilmesi için dolpların
delinmesi
dolabın yerinin
değişmesi ve duvara
monte edilmesi
çay ocağı
322/a
2012-04-17
[email protected]
rektörlük
1194
koltuk
masa ve sandalye
kurulumu
2012-04-17
[email protected]
kütüphane
1195
yazı tahtası montajı
2012-04-17
[email protected]
matematik
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
wc
z01
z-26
108
113
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1200
öğrenci sandalye tamiri
2012-04-16
[email protected]
elektronik lab.
229 nolu sınıf
1217
sınıf sandalyeleri
2012-04-11
[email protected]
sks
bilg.müh. üst kat sınıflar
1220
kapı kolu arızası
2012-04-10
[email protected]
rektörlük
106
1232
sehpa
2012-02-17
[email protected]
matematik
z02
1233
masamın cilası gitti
2012-02-16
[email protected]
matematik
z01
elektronik lab.
23
1235
masamın bacagi koptu
2012-02-14
[email protected]
EK 6.2.6 HABERLEŞME GRUBU TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ONARIM
İŞLERİ.
no
title
ilk kez telefon
bağlanması ve
numaranın
belirlenmesi
arızayı gönderen
arıza bina adı
arıza oda numarası
2012-12-28
[email protected]
makine müh.
z-27
24
telefon kablosunda
kopukluk var
2012-12-24
[email protected]
kimya müh.
b158
26
şehir içi aranamıyor.
2012-12-21
[email protected]
çevre arge
4 nolu
32
37
ses gitmemesi
2012-12-20
[email protected]
elektronik lab.
213/1
telefon nakli
2012-12-20
[email protected]
çevre arge
38
4 nolu ofis
telsiz telefonlar
2012-12-19
[email protected]
mimarlık fak. e blok
sekreterlikler
58
telefon ahize kablosu
2012-12-14
[email protected]
matematik
z02
70
telefon hattı
telefonum şehirlerarası
aramalara kapanmış
durumda
2012-12-12
[email protected]
mimarlık fak. d blok
d-1
[email protected]
mimarlık fak. e blok
b03
[email protected]
rektörlük
rektörlük yanı küçük bina
6
80
created
2012-12-11
95
telefon numarası ve
cihazı istemi
2012-12-10
97
kablo arızası
2012-12-10
[email protected]
kimya müh.
z-15
132
telefonum çalışmıyor
2012-12-04
[email protected]
daire başkanlıkları
102
138
faks cihazının 114 nolu
odaya bağlanması
2012-12-03
[email protected]
yabancı diller idari
114
147
telefonda hat var ama
arandığında çalmıyor
2012-11-30
[email protected]
kimya müh.
z-16
175
telefon gürültü sorunu
[email protected]
du.tr
rektörlük
rektörlük binası
kuzeyindeki eski öğrenci
konseyi binası
186
telefon girişi arızalı
[email protected]
r
mimarlık fak. a blok
312
[email protected]
fen fak. fizik
b06
2012-11-27
2012-11-27
210
telefon numarası
değişikliği
arama yapamıyorum
2012-11-21
[email protected]
yabancı diller a blok
219
226
hat kablosu
2012-11-20
[email protected]
yabancı diller idari
115
236
2012-11-19
[email protected]
rektörlük
103
[email protected]
fen fak. a blok
mbg binası d305
240
hat alamıyorum
telefon numarası
taşıma
telefon arızası
116
241
telefon arızası
246
248
191
239
2012-11-26
2012-11-19
2012-11-19
[email protected]
kimya müh.
2012-11-19
[email protected]
daire başkanlıkları
337
telefon
2012-11-16
[email protected]
mimarlık fak. e blok
b-07
faks dışarı açık değil
2012-11-16
[email protected]
fen fak. a blok
mbg d108
256
telefon kurulumu
2012-11-14
[email protected]
yabancı diller a blok
224
275
telefon bağlantısı
telefon meşgula
düşmüyor
2012-11-09
[email protected]
rektörlük
101
2012-11-07
[email protected]
fen fak. a blok
mbg yeni bina d-109
301
bir adet telefon ve üçlü
priz gereksinimi
2012-11-07
[email protected]
rektörlük
103
309
telefon bağlantısı
2012-11-06
[email protected]
daire başkanlıkları
strateji maaş servisi
297
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
114
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
310
321
322
telefon hattı
deniz hanımın 7505
hattı
7500 meşgul
görünmesinin
sağlanması
2012-11-06
2012-11-05
[email protected]
daire başkanlıkları
1
[email protected]
fen fak. a blok
325
[email protected]
fen fak. a blok
324
[email protected]
mimarlık fak. e blok
bodrum o6
[email protected]
fen fak. fizik
bil. işl. dai. baş.lığı b-03
[email protected]
fen fak. a blok
334
2012-11-05
323
faks makinesi için
telefon hattı çekilmesi
2012-11-05
351
yer değiştirme nedeni
ile hattımın taşınması.
2012-10-31
366
tasinma ve numara
degisikligi sebebiyle
telefonun kullanima
acilmasi
2012-10-22
369
telefon kodlaması
2012-10-22
[email protected]
yabancı diller idari
119
370
telefon kodlama
telefon dış hatlara
çalışmıyor
telefon hattının
açılması
dijital telefon makinası
2012-10-22
[email protected]
yabancı diller idari
118/1
[email protected]
matematik
203
[email protected]
matematik
202
2012-10-17
[email protected]
matematik
204
391
dijital telefon makinası
2012-10-17
[email protected]
matematik
203
393
telefon
2012-10-17
[email protected]
matematik
116
400
telefon arızalı
b-06 odasındaki
telefonların aynı grup
altına alınması
telefon bağlantısı
dekanlık telefonunun
taşınması
telefon makinası
2012-10-17
[email protected]
daire başkanlıkları
321
[email protected]
fen fak. fizik
b-06
[email protected]
fen fak. a blok
328/a
[email protected]
fen fak. a blok
328
[email protected]
makine müh.
114
[email protected]
fen fak. fizik
b06
[email protected]
fen fak. fizik
b03
[email protected]
mimarlık fak. e blok
dekanlık
387
388
390
401
412
422
428
2012-10-17
2012-10-17
2012-10-17
2012-10-16
2012-10-15
2012-10-15
432
telefon dan aktarma
yapılamaması
2012-10-12
446
telefon hatların tekrar
düzenlenmesi
2012-10-10
2012-10-04
475
yapılan aramalarda
isimlerin görünmesi
talebi
tel no aktarılması
2012-10-04
[email protected]
makine müh.
119-120
500
telesekreter
2012-09-27
[email protected]
fen fak. fizik
120
502
telefon çekme
2012-09-27
[email protected]
matematik
114
511
tefefon ariza
2012-09-26
[email protected] matematik
lojman 2c
525
telefon çalışmıyor
2012-09-25
[email protected]
fen fak. fizik
g-138
532
telefondaki zırıltı
telefon başkasının
üzerine
telefon arızası
acil-6582 nolu
telefonum hiç
çalışmıyor
çalan bir telefonun
diğer telefonlardan
çekilememesi
2012-09-21
[email protected]
matematik
114
[email protected]
elektronik lab.
226
[email protected]
elektronik lab.
104
[email protected]
elektronik lab.
223
[email protected]
matematik
114
2012-09-18
556
telefon cihazı yada hat
çalışmıyor
2012-09-18
[email protected]
kimya müh.
118
561
yeni telefon bağlantısı
[email protected]
u.tr
elektronik lab.
z04
563
telefon bağlantısının
yapılması
2012-09-17
[email protected]
fen fak. a blok
202
567
fax arızası
2012-09-14
[email protected]
daire başkanlıkları
strateji ö.k.
573
fax hattı
2012-09-13
[email protected]
elektronik lab.
213
472
534
542
549
555
2012-09-21
2012-09-19
2012-09-19
2012-09-17
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
115
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
593
6651 nolu telefon
tuşlarının çalışmaması
2012-09-10
594
pararel telefon
çekilmesi
2012-09-10
597
numara değişimi
605
hat arızası
2012-09-06
[email protected]
makine müh.
r
[email protected]
kimya müh.
615
telefon koblosu
2012-09-05
[email protected]
elektronik lab.
224
625
2012-09-04
[email protected]
matematik
114
[email protected]
kütüphane
z 23-24
650
taşınma
7891 nolu telefonda
arıza
telefon kablosu
[email protected]
rektörlük
652
telefon hattı arızası
[email protected]
merkezi atölyeler
105
dinamik test ve
modelleme lab.
[email protected]
makine müh.
641
655
663
698
telefon makinası ve
arama bilgisi
telefon hattı değişikliği
709
yeni hat çekilecek
telefon makinesi
değişti.
telefon arızası
713
telefon hattı tesisi
729
ses gelmemektedir
telefon numarası
taşınması
telefon arızası
703
744
748
751
804
telefon
telefonun kablosunda
sorun
yenı gelen personelın
telefon hattının
cekılmesı..
750 63 31
841
ahize sağlam hat yok
859
telefon hattı taşıma
876
telefon ses gidip
geliyor
779
790
2012-09-07
2012-09-03
2012-08-29
2012-08-29
2012-08-28
[email protected]
kimya müh.
b-159
[email protected]
fen fak. a blok
310
105
z-07
114
2012-08-27
[email protected]
daire başkanlıkları
305
2012-08-14
[email protected]
kütüphane
1-31
[email protected]
daire başkanlıkları
108
[email protected]
fen fak. b blok
208
2012-08-10
[email protected]
rektörlük
304
2012-08-07
[email protected]
daire başkanlıkları
101
2012-08-13
2012-08-13
[email protected] matematik
119
2012-08-02
[email protected]
yabancı diller idari
116
2012-08-01
[email protected]
daire başkanlıkları
308
[email protected]
rektörlük
101
[email protected]
rektörlük
halkla ılıskıler
2012-07-20
[email protected]
kütüphane
1.28 başkan
2012-07-16
[email protected]
fen fak. b blok
[email protected]
rektörlük
302
kat:2 ölçme
değerlendirme birimi
[email protected]
mimarlık fak. a blok
317
2012-08-03
2012-07-25
2012-07-24
2012-07-10
2012-07-05
887
telefon bağlantısı
893
telefon bağlanması
2012-07-02
[email protected]
r
[email protected]
923
telefon transferi
2012-06-25
[email protected]
928
telefon kordonunda
temassızlık var
2012-06-25
[email protected]
daire başkanlıkları
.tr
123
930
telefon ekranı tuşlar
2012-06-25
[email protected]
fen fak. a blok
225
938
faks makinesi bozuldu
2012-06-21
[email protected]
rektörlük
106
943
telefonum çalışmıyor
2012-06-21
[email protected]
mimarlık fak. a blok
324
954
fizik kantinine telefon
hattı çakilmesi işlemi
2012-06-20
[email protected]
fen fak. fizik
kantin
[email protected]
fen fak. fizik
b06
[email protected]
fen fak. a blok
216
b05
977
7507653 nolu
telefonun aramaya
kapanması
arayan numralar
gözükmüyor
telefonlar çalışmıyor
980
telefon kablosu
986
956
973
2012-07-03
mimarlık fak. a blok
205
daire başkanlıkları
sks ayniyat
matematik
110
2012-06-19
2012-06-15
2012-06-15
[email protected]
fen fak. fizik
2012-06-15
[email protected]
daire başkanlıkları
316
telefon arızası
2012-06-14
[email protected]
yabancı diller a blok
228
993
telefon arızası
2012-06-14
[email protected]
fen fak. a blok
323
1006
telefon sinyali yok
2012-06-12
[email protected]
kimya müh.
z42
1007
telefon arizasi
2012-06-12
[email protected]
kimya müh.
z-52
1009
telefon arızası
2012-06-12
[email protected]
makine müh.
128
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
116
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1028
telehon hattı
2012-06-06
gam[email protected]
daire başkanlıkları
109
1051
call pıck up kullanımı
2012-05-31
[email protected]
yabancı diller idari
122
1052
telefon kablosunun
uzatılması
2012-05-31
[email protected]
daire başkanlıkları
203
1053
faks cihazının yer
değiştirilmesi
2012-05-31
[email protected]
kütüphane
z-30
1060
telefon ve faks hattı
2012-05-29
[email protected]
kütüphane
z-26
1065
arıza
2012-05-28
[email protected]
daire başkanlıkları
104
1104
7058 no'lu hattın dış
aramalara kapatılması
2012-05-14
[email protected]
mimarlık fak. a blok
316
1116
yeni telefon kurulması
2012-05-10
[email protected]
kütüphane
sks kapısı
1118
telefon arızası
2012-05-10
[email protected]
kimya müh.
143
1119
telefonun çalışmaması
2012-05-10
[email protected]
kütüphane
z15
1137
7870 numaralı
telefonum çalışmıyor
2012-05-07
[email protected]
sks
104c
[email protected]
sks
142
2012-05-03
[email protected]
mimarlık fak. c blok
111
2012-05-03
[email protected]
mimarlık fak. c blok
zemin 01
[email protected]
mimarlık fak. e blok
b-06
1139
1147
1148
telefonun cızırtı sesi
yapması.
telefon arızası
2012-05-07
1177
telefon arızası
telefonun zili
çalışmamakta
hat değişikliği
2012-04-24
[email protected]
rektörlük
105
1184
telefon tesisi
2012-04-19
[email protected]
daire başkanlıkları
322/a
1185
telefon arıza
2012-04-19
[email protected]
matematik
205
1198
telefon ariza
2012-04-17
[email protected]
fen fak. a blok
a210
1206
telefon çalışmıyor
telefon numarası
transferi
telefon arızaları
telefondan ses
gelmiyor
telefon hattı
telefon prizleri
calismiyor
ded
2012-04-13
[email protected]
fen fak. fizik
b05
[email protected]
makine müh.
119
1155
1212
1213
1215
1222
1225
1237
2012-05-02
2012-04-12
2012-04-12
2012-04-11
2012-04-10
2012-04-10
2012-01-15
[email protected] matematik
[email protected]
daire başkanlıkları
u.tr
[email protected]
mimarlık fak. a blok
205
[email protected]
lojmanlar 17/2
daire başkanlıkları
109 ve 228 nolu odalar
336
[email protected]
EK 6.2.7 SOĞUTMA ve İKLİMLENDİRME GRUBU TARAFINDAN YAPILAN
BAKIM ONARIM İŞLERİ
no
21
title
ısıtma arızası
created
2012-12-24
arızayı gönderen
[email protected]
arıza bina adı
sks
arıza oda numarası
pc lab1
22
split klima
2012-12-24
[email protected]
spor salonu
açık tesisler idari ofisi
28
fan-coil arızası
2012-12-21
[email protected]
fen fak. fizik
120
35
klima arızası
2012-12-20
[email protected]
fen fak. b blok
204
[email protected]
elektronik lab.
tüm odalardaki
[email protected]
yabancı diller idari
216
[email protected]
rektörlük
rektörlük yanı küçük bina
(tasarım ofisi)
[email protected]
çevre arge
4
[email protected]
kimya müh.
z-07
53
öğrenci barınma ofisi klima
arızası
2012-12-19
klimalar çalışmamaktadır.
2012-12-17
55
baymak klima arızası
2012-12-17
93
mevcut klima bakım ve
onarım talebi.
2012-12-10
39
[email protected]
119
odadaki klima hiç
çalışmıyor.
odadaki havalandırma
menfezlerinin açılması
brülör
2012-12-04
[email protected]
fen fak. fizik
kazan d.
126
brülör
2012-12-04
[email protected]
fen fak. a blok
kazan dairesi
143
rooftop arızaları
2012-11-30
[email protected]
kimya müh.
z-04
104
106
2012-12-07
2012-12-07
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
117
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
216
odanın ısınması
2012-11-21
[email protected]
çevre arge
böl bşk odası
217
2012-11-20
[email protected]
çevre arge
2.kat, böl bşk odası
[email protected]
rektörlük
101
[email protected]
sks
120
[email protected]
sks
120
295
klima
klima su hortumlarının
uzatılması
acil: ups odası klima
arızası
acil: ups odası klima
arızası
klima arızası
2012-11-07
[email protected]
fen fak. fizik
z-33
377
fan-coıl
2012-10-19
[email protected]
mimarlık fak. e blok
koridor
378
fan-coıl
2012-10-19
[email protected]
mimarlık fak. e blok
z05
379
fan-coıl
2012-10-19
[email protected]
mimarlık fak. e blok
b07
383
fan coil
2012-10-18
[email protected]
mimarlık fak. e blok
zemin kat koridor
[email protected]
yabancı diller a blok
yab. diller ve atölyeler
[email protected]
spor salonu
spor salonu
[email protected]
sks
sks
[email protected]
rektörlük
rektörlük
[email protected]
mimarlık fak. c blok
mim. fak. c
[email protected]
mimarlık fak. a blok
mimarlık fak.
[email protected]
merkezi kafeterya
merkezi kafeterya
[email protected]
matematik
matematik
[email protected]
makina müh. lab.
makine
[email protected]
kütüphane
kütüphane
[email protected]
kimya müh.
kimya
[email protected]
fen fak. a blok
fen kak.
[email protected]
daire başkanlıkları
idari bina
247
250
278
405
406
407
408
410
411
413
414
415
416
417
418
419
436
467
ısıtma sisteminin devreye
alınması
ısıtma sisteminin devreye
alınması
ısıtma sisteminin devreye
alınması
ısıtma sisteminin devreye
alınması
ısıtma sisteminin devreye
alınması
ısıtma sisteminin devreye
alınması
ısıtma sisteminin devreye
alınması
ısıtma sisteminin devreye
alınması
ısıtma sisteminin devreye
alınması
ısıtma sisteminin devreye
alınması
ısıtma sisteminin devreye
alınması
ısıtma sisteminin devreye
alınması
ısıtma sisteminin devreye
alınması
su soğutma arıza
2012-11-16
2012-11-16
2012-11-09
2012-10-16
2012-10-16
2012-10-16
2012-10-16
2012-10-16
2012-10-16
2012-10-16
2012-10-16
2012-10-16
2012-10-16
2012-10-16
2012-10-16
2012-10-16
2012-10-11
[email protected]
daire başkanlıkları
soğutma odası
2012-10-05
[email protected]
sks
112
[email protected]
merkezi kafeterya
kafeterya mutfağı
[email protected]
daire başkanlıkları
soğutma odası
491
klima arızası
merkezi kafeterya
mutfağındaki
havalandırma sistemi
su soğutma
492
split klima
2012-10-01
[email protected]
daire başkanlıkları
soğutma odası
510
klima arızası
2012-09-26
[email protected]
daire başkanlıkları
324
518
klima arızalı
2012-09-26
[email protected]
kütüphane
z-63
559
buzdolabı
2012-09-18
[email protected]
sks
hemşire odası
583
ups odası
2012-09-12
[email protected]
fen fak. a blok
kalarifer dairesi
587
klima soğutmuyor
2012-09-11
[email protected]
rektörlük
erdal saygın amfisi
595
senato odası vrv arızası
2012-09-07
[email protected]
602
klima
2012-09-06
[email protected]
mimarlık fak. c blok
santral odası
609
klimalar
2012-09-06
[email protected]
çevre arge
üst kat 06
634
yeni klima takılması
2012-09-04
[email protected]
kimya müh.
ups odası
664
2012-08-27
[email protected]
fen fak. a blok
a blok
[email protected]
rektörlük
senato odası
688
soğutma sistemi arızası
üfleme menfezlerinin
değiştirilmesi
soğutma arızası
2012-08-16
[email protected]
yabancı diller a blok
kazan dairesi
696
ciller arızası
2012-08-14
[email protected]
daire başkanlıkları
soğutma sistemi
697
lojmanlarda
2012-08-14
[email protected]
rektörlük
26
706
klima soğutmuyor.
2012-08-13
[email protected]
sks
laboratuvar
483
680
2012-10-03
2012-10-01
2012-08-22
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
118
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
726
klima arızası
2012-08-08
[email protected]
sks
ups odası
731
bozulan klima
2012-08-06
[email protected]
çevre arge
sekreterlik odası
734
klima takılması
2012-08-06
[email protected]
daire başkanlıkları
projeler servisi
736
sayıştay denetçilerine
klima montajı
2012-08-03
738
klima arızası
2012-08-03
[email protected]
fen fak. fizik
120
759
klima çalışmıyor
2012-07-31
[email protected]
matematik
bütün bina
770
klima su akıntısı
havalandırma sisteminde
arıza
klima arızası
2012-07-26
[email protected]
fen fak. a blok
230
[email protected]
kimya müh.
126a
[email protected]
merkezi atölyeler
104
792
808
2012-07-24
2012-07-19
[email protected]
814
soğutma sistemleri arızası
2012-07-18
[email protected]
kimya müh.
118-119
815
sogutma arizasi
2012-07-18
[email protected]
kimya müh.
118-119
821
sistem odası
2012-07-17
[email protected]
mimarlık fak. b blok
mimarlık b blok
823
klima sigorta arızası
2012-07-17
[email protected]
fen fak. b blok
204
825
arıza
2012-07-17
[email protected]
kütüphane
toplantı odası
826
arıza
2012-07-17
[email protected]
kütüphane
z.63 ups odası
daire başkanlıkları
projeler servisi
[email protected]
mimarlık fak. c blok
atrium
[email protected]
makine müh.
z46
[email protected]
yabancı diller b blok
sistem odası
838
klima arızası
2012-07-16
[email protected]
844
rooftop cihaz arızası
2012-07-16
[email protected]
845
2012-07-16
[email protected]
908
klima
çatıda sogutma ünitesi
sogutmuyor
klima
sökülen fan-coil giriş çıkış
vanalarının körlenmesi
kimya müh sekreter roof
tap arızası
soğutma cihazı
2012-06-27
[email protected]
daire başkanlıkları
134
913
klima soğutmuyor
2012-06-26
[email protected]
merkezi atölyeler
104
919
havalandırma çalışmıyor
2012-06-26
[email protected]
kimya müh.
121
925
klima soğutmuyor
2012-06-25
[email protected]
daire başkanlıkları
134
965
fan coil çalışmıyor
2012-06-18
[email protected]
daire başkanlıkları
strateji proje servisi
967
split klima çalışmıyor
2012-06-18
[email protected]
mimarlık fak. e blok
992
klima arızası
[email protected]
daire başkanlıkları
1012
klima arızası
[email protected]
fen fak. b blok
1015
klima
[email protected]
daire başkanlıkları
b10
muhasebe ve proje
servisi
205
1. kat strateji daire
başkanlığı ali odabaşın
odası
[email protected]
mimarlık fak. c blok
2.kat 103
[email protected]
kimya müh.
z08
[email protected]
daire başkanlıkları
öğrenci işleri katında 105
nolu oda
[email protected]
rektörlük
324
[email protected]
kimya müh.
bina
[email protected]
matematik
bina
[email protected]
makine müh.
bina
[email protected]
mimarlık fak. e blok
bina
[email protected]
fen fak. fizik
bina
[email protected]
sks
bina
[email protected]
kimya müh.
z08
[email protected]
daire başkanlıkları
sistem odası
847
851
864
891
2012-07-13
2012-07-11
2012-07-09
2012-07-02
2012-06-14
2012-06-12
[email protected]
2012-06-11
1048
binadaki sogutma biriminin
bir yanindaki menfezler
hava uflemiyor.
fan motoru değiştirilmesi
1101
klimanın yer değişikliği
1109
klima soğutma arizasi
soğutma grubunun
devreye alınması.
soğutma grubunun
devreye alınması.
soğutma grubunun
devreye alınması.
soğutma grubunun
devreye alınması.
soğutma grubunun
devreye alınması.
soğutma grubunun
devreye alınması.
angelantoni cihazı fan
arızası
klima arızası
1038
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1121
1125
2012-06-05
2012-05-31
2012-05-15
2012-05-11
2012-05-11
2012-05-11
2012-05-11
2012-05-11
2012-05-11
2012-05-11
2012-05-09
2012-05-09
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
119
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1134
kütüphane soğutma
grupları
spor salonu soğutma
grupları
klima çalışmıyor
2012-05-08
[email protected]
merkezi atölyeler
104
1150
klimalar çalışmıyor
2012-05-03
[email protected]
fen fak. b blok
305
1160
ıcp-ms laboratuarının
kliması su akıtıyor
2012-04-27
[email protected]
çevre arge
ıcp-ms laboratuarı
1161
derin dondurucu arızası
[email protected]
sks
biyomer
[email protected]
fen fak. b blok
204
[email protected]
fen fak. fizik
lojman 18-b
1126
1127
1167
1171
1188
elektrik ve klima arızası
denemedir bu kale
almayiniz
şofben ısıtmıyor
2012-05-09
2012-05-09
2012-04-27
2012-04-26
07:28:41
2012-04-24
2012-04-19
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
daire başkanlıkları
gıda mühendisliği 319
nolu lab.
1211
beko marka klima soğutma
yapmıyor.
2012-04-17
pompa arızası
2012-04-12
[email protected]
kimya müh.
kazan dairesi
1230
fan coil su kaçağı
[email protected]
1197
2012-03-07
EK 6.2.8 FAN COİL GRUBU TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ONARIM İŞLERİ
no
4
8
9
17
51
54
57
title
ısıtma sorunu
fan coil arızası
fan coil ısıtmıyor, soğuk
hava veriyor.
soğuk üfleme
yeni yapılan ısıtma
sistemi çalışmıyor
ısıtıcı çalışmıyor
2012-12-28
created
arızayı gönderen
[email protected]
arıza bina adı
sks
arıza oda numarası
109-111
2012-12-28
[email protected]
daire başkanlıkları
215
[email protected]
makina müh. lab.
142
[email protected]
elektronik lab.
109
[email protected]
yabancı diller a blok
219
[email protected]
fen fak. a blok
313
[email protected]
elektronik lab.
235
[email protected]
elektronik lab.
213/
[email protected]
makina müh. lab.
z64
[email protected]
yabancı diller idari
105
fen fak. a blok
318
2012-12-28
2012-12-24
2012-12-17
2012-12-17
67
ısıtma soğuk üflemektedir 2012-12-14
ısıtma sistemi soğuk
hava üflemektedir.
2012-12-14
fan koilde gurultu
2012-12-14
fancoil arıza
2012-12-13
74
radyatör
2012-12-12
[email protected]
81
ısıtma sistemi
2012-12-11
[email protected]
daire başkanlıkları
proje servisi
99
ısınma
2012-12-10
[email protected]
elektronik lab.
106-107
109
[email protected]
kimya müh.
z-52
[email protected]
fen fak. a blok
313
[email protected]
mimarlık fak. a blok
323
120
menfez degisimi
2012-12-06
ısıtıcı radyator yine soguk
ufluyor...
2012-12-05
ısıtıcı arızası
2012-12-05
fan coil arızası
2012-12-04
[email protected]
kütüphane
z-29
131
menfez değişimi
2012-12-04
[email protected]
kimya müh.
z-55
146
kalorifer peteği arızası
2012-11-30
[email protected]
fen fak. a blok
324 ve 330
148
ısınma
2012-11-30
[email protected]
106-107
158
bina içinde mazot kokusu
61
65
115
117
159
sistem ısıtmıyor
2012-11-28
[email protected]
elektronik lab.
moleküler biyoloji
genetik
mimarlık fak. a blok
164
soguk ufluyor
2012-11-28
[email protected]
fen fak. a blok
313
165
menfezlerin kısılması
2012-11-28
[email protected]
kimya müh.
z-08
166
kalorifer peteği çürümesi
2012-11-28
[email protected]
2
168
tavan su akıtıyor
180
ısıtma sistemindeki arıza
2012-11-27
[email protected]
çevre arge
moleküler biyoloji
genetik
daire başkanlıkları
182
kalorifer peteği
2012-11-27
[email protected]
merkezi atölyeler
102
187
ısıtıcı çalışmıyor
2012-11-27
[email protected]
fen fak. a blok
202
2012-11-28
2012-11-28
[email protected]
[email protected]
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
211
310
g110
vezne
120
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2012-11-26
403
kalorifer kapağının
değişimi
kaloriferler
469
sız akıtma
578
kalorifer petek arızası
tavandaki kılimadan yere
su akıyor.
aşırı sogutma
havalandırma
kapaklarımız
fan coil
193
601
603
623
671
[email protected]
daire başkanlıkları
101
[email protected]
rektörlük
108
2012-10-04
[email protected]
matematik
2.kat 217 nolu oda
2012-09-12
[email protected]
çevre arge
genel
[email protected]
fen fak. fizik
g119-g143-g110-g133
[email protected]
makine müh.
z35
[email protected]
rektörlük
özel kalem
2012-10-16
2012-09-06
2012-09-06
2012-09-05
2012-08-24
[email protected]
rektörlük
105-102
soğutma arızası
kalorifer peteğinden su
akıtıyor
sogutma
2012-08-16
[email protected]
sks
pc-lab1
[email protected]
elektronik lab.
202 nolu sınıf
2012-08-13
[email protected]
kütüphane
120
2012-08-13
[email protected]
rektörlük
[email protected]
daire başkanlıkları
[email protected]
yabancı diller idari
304
gıda müh. katı 2 kat
koridor
120 sekreterlik
[email protected]
daire başkanlıkları
305
727
soğutma asızası
kalorifer - soğutma
borusundan su akıyor.
soğutucu arızası
fan coil yeteri kadar
soğutmuyo
klima sorunu
2012-08-07
[email protected]
fen fak. fizik
120
732
fanlar hiç çalışmıyor
2012-08-06
[email protected]
daire başkanlıkları
vezne
733
2012-08-06
[email protected]
mimarlık fak. b blok
z09
[email protected]
daire başkanlıkları
102
762
fan coil çalışmıyor.
klimalar yeterli soğutma
yapmıyor.
kalorifer ızgarası 1 adet
2012-07-30
[email protected]
rektörlük
rektör yrd.özel kalem
763
soğutma problemi var
2012-07-30
[email protected]
makine müh.
z54
764
fan koil su kaçırıyor
2012-07-27
[email protected]
daire başkanlıkları
strateji
766
tavandan su sızıyor
2012-07-27
[email protected]
kütüphane
konferans salonu
768
radyatör arızası
2012-07-26
[email protected]
elektronik lab.
104
772
fan coil su akıtıyor
fan coil içinden su
kaçırıyo
soğutma sistemi arıza
2012-07-26
[email protected]
mimarlık fak. e blok
z03
[email protected]
makine müh.
zemin kat (giriş)
689
700
705
708
716
721
722
745
775
776
781
2012-08-14
2012-08-10
2012-08-09
2012-08-09
2012-08-03
2012-07-26
2012-07-26
[email protected]
makine müh.
152
2012-07-25
[email protected]
mimarlık fak. a blok
109
[email protected]
daire başkanlıkları
103
[email protected]
yabancı diller b blok
305
784
acıl arıza
yoğuşmadan yere su
sızması.
petekler su akıtıyo arızalı
2012-07-25
787
su sızdırıyor
2012-07-25
[email protected]
kütüphane
akıl oyunları salonu
788
havalandırma sistemleri
c-211 fan coil su
kaçırması
klimanın sogutma
yapmaması
2012-07-25
[email protected]
mimarlık fak. a blok
109
[email protected]
fen fak. c blok
211
[email protected]
rektörlük
halkla ılıskıler
[email protected]
mimarlık fak. e blok
b-07
[email protected]
mimarlık fak. e blok
zemin kat
783
793
796
2012-07-25
2012-07-24
2012-07-24
797
b-07 odanın soğutma
sistemi çalışmıyor
2012-07-24
798
fan-coil
2012-07-24
799
sogutma
2012-07-24
[email protected]
makine müh.
142
800
tavandan su sızıyor
2012-07-23
[email protected]
kütüphane
1-04
810
klima
2012-07-19
[email protected]
makine müh.
z46
813
2012-07-18
[email protected]
mimarlık fak. a blok
105
[email protected]
makine müh.
z46
unverozk[email protected]
makina müh. lab.
z64
820
soğutucu arızası
gene klimalar
çalışmıyor!!!!
soğutma çok geç
başlamaktadır
yetersiz soğutma
2012-07-17
[email protected]
makina müh. lab.
z64
822
petekler su akıtıyo arızalı
2012-07-17
[email protected]
yabancı diller b blok
304-305-402
828
klimanın su damlatması
2012-07-17
[email protected]
sks
25
829
klimalar arızalı
2012-07-17
[email protected]
makine müh.
145
817
819
2012-07-18
2012-07-17
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
121
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
830
klimalar gene çalışmıyor
2012-07-17
[email protected]
makine müh.
z46
831
klima çalışmıyor
2012-07-17
[email protected]
makine müh.
z-46
836
klima su akıtıyor
2012-07-16
[email protected]
fen fak. fizik
843
merkezi klima
[email protected]
daire başkanlıkları
846
[email protected]
fen fak. a blok
[email protected]
fen fak. a blok
328 dekanlık
853
soğutma sistemi arızası
fan coil hiç soğukluk
vermiyor
kötü koku
g-150
strateji daire başkanlığı
aydın eğilmezin odası
328
2012-07-11
[email protected]
fen fak. c blok
223
854
soğutmuyor
2012-07-11
[email protected]
matematik
z02
855
soğutma çalışmıyor
2012-07-11
[email protected]
matematik
z02
856
havalandırma
2012-07-10
[email protected]
sks
29
861
klimalar arızalı
2012-07-10
[email protected]
makine müh.
z-46
862
klimalar gene çalışmıyor
2012-07-10
[email protected]
makina müh. lab.
z46
863
fan coil arızalı
2012-07-10
[email protected]
kütüphane
z-29
866
fan coilden su akıyor
2012-07-09
[email protected]
rektörlük
105
869
oda cok sıcak
soğutma sistemi verimli
çalışmıyor...
fan-coil soğutmuyor ve içi
su doluyor, su dışarı da
sızıyor.
2012-07-06
[email protected]
makine müh.
z46
[email protected]
fen fak. fizik
b-03
[email protected]
mimarlık fak. a blok
312
880
soğutma sistemi
2012-07-04
[email protected]
makine müh.
142
884
fan coil sökülmesi
binadaki buyuk sogutma
birimi
soğutma sistemi
2012-07-03
[email protected]
yabancı diller b blok
sistem odası
[email protected]
mimarlık fak. c blok
tum bina
852
875
877
886
888
904
2012-07-16
2012-07-13
2012-07-11
2012-07-05
2012-07-04
2012-07-03
2012-07-03
[email protected]
makine müh.
142
2012-06-28
[email protected]
sks
123
[email protected]
fen fak. fizik
z-46
912
soğutma arızası
klima su damlama
problemi
fan coil su akıtıyor
2012-06-26
[email protected]
mimarlık fak. e blok
z06
914
fan coil arızası
2012-06-26
[email protected]
fen fak. c blok
323
922
bölüm koridoru
tavanından su akıyor
2012-06-25
[email protected]
sks
bilgisayar müh. koridor
tavanı
924
soğutma sistemi arızası
2012-06-25
[email protected]
fen fak. a blok
2. kat koridor
927
fan coil arızası
2012-06-25
[email protected]
mimarlık fak. e blok
112
929
2012-06-25
[email protected]
kütüphane
kırtasiye
[email protected]
kimya müh.
z-07
[email protected]
yabancı diller a blok
228
937
fan coil arızası
soğutma fanın
ayarlanması
ofisteki havalandırma
sistemi
fan coil arızası
2012-06-21
[email protected]
daire başkanlıkları
328b
945
soğutma
2012-06-20
[email protected]
daire başkanlıkları
328b
946
su kaçağı var
2012-06-20
[email protected]
daire başkanlıkları
zemin kat giriş
947
havalandirma menfezleri
degistirilecek
2012-06-20
[email protected]
kimya müh.
z-52
948
soğutma sistemi
2012-06-20
[email protected]
kimya müh.
z50
949
aşırı soğutma
2012-06-20
[email protected]
kimya müh.
z51
950
vantilatör çalışmaması
2012-06-20
[email protected]
rektörlük
106
952
fancoli fan arızası
2012-06-20
[email protected]
fen fak. c blok
223
962
fankol
2012-06-18
[email protected]
daire başkanlıkları
103
969
klima aşırı soğutuyor
2012-06-15
[email protected]
kimya müh.
z42
971
fanın yeterli çalışmaması
2012-06-15
[email protected]
daire başkanlıkları
strateji ilk oda
972
soğutma çalışmıyor
soğutma sistemi
çalışmıyor
soğutucu fan koillere bina
genelinde soğuk su
gelmiyor
2012-06-15
[email protected]
daire başkanlıkları
vezne
[email protected]
daire başkanlıkları
104
[email protected]
fen fak. b blok
302
907
931
933
974
975
2012-06-27
2012-06-22
2012-06-22
2012-06-15
2012-06-15
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
122
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
979
ısıtma soğutma sistemi
arızası
merkezi soğutma
problemi
fancoil arızası
2012-06-15
[email protected]
sks
camlı oda (133 no'lu
odanın karşısı)
bilgisayar müh. koridor
982
klimalar çalışmaması hk.
2012-06-15
[email protected]
rektörlük
103
983
su kaçağı
2012-06-14
[email protected]
daire başkanlıkları
xrd lab.ön koridor
987
su akıtıyır
2012-06-14
[email protected]
matematik
giriş katı koridor
988
klima arıza
2012-06-14
[email protected]
makine müh.
z46
989
soğutma / havalandırma
sistemleri arızası
2012-06-14
[email protected]
makine müh.
z - 46
990
oda cok sıcak
2012-06-14
[email protected]
makine müh.
z46
991
2012-06-14
[email protected]
makine müh.
z-46
[email protected]
elektronik lab.
koridordaki fan coil
995
klimalar arızalı
koridordaki fan coil
gürültülü çalışıyor.
soğutma sistemi
2012-06-14
[email protected]
sks
139
998
fan petekleri çalışmıyor
2012-06-13
[email protected]
fen fak. b blok
204
1002
klıma sogutma yapmıyor
matematik binası
soğutma olmuyor
arıza
2012-06-13
[email protected]
rektörlük
halkla ilişkiler
[email protected]
matematik
z02
2012-06-12
[email protected]
mimarlık fak. a blok
109
2012-06-11
[email protected]
sks
16
[email protected]
fen fak. fizik
b03 ve kantin
976
978
994
1005
1010
1013
2012-06-15
2012-06-15
2012-06-14
2012-06-12
[email protected]
sks
[email protected]
sks
142
1016
soğutma arızalı
klimalarda su damlaması
ve arızası
menfez degisimi
2012-06-11
[email protected]
kimya müh.
z55
1020
klima arıza
2012-06-08
[email protected]
makine müh.
z46
1021
odanın sıcaklığı
2012-06-08
[email protected]
makine müh.
z46
1023
klima çalışmıyor
2012-06-07
[email protected]
makine müh.
152
1024
klima çalışmıyor
2012-06-07
[email protected]
makine müh.
152
1025
soğutma sistemi arıza
2012-06-07
[email protected]
makine müh.
152
1031
fan gürültü yapıyor.
2012-06-05
[email protected]
rektörlük
141
1033
soğutma
2012-06-05
[email protected]
kimya müh.
1047
klimalar
[email protected]
daire başkanlıkları
1105
fan coil
2012-05-14
[email protected]
rektörlük
z49
101-102-103-104-105106-107-108
102
1124
asma tavan
2012-05-09
[email protected]
makina müh. lab.
z35
1208
sistem çalışmıyor
2012-04-13
[email protected]
elektronik lab.
105
1214
gürültülü çalışma
fan ooil termostat
değişimi
defe
2012-04-12
[email protected]
makine müh.
z-64
[email protected]
mimarlık fak. e blok
b06
[email protected]
elektronik lab.
3
1014
1229
1236
2012-06-11
2012-06-01
2012-04-10
2012-01-19
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
123
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.PLANLAMA/PROJELENDİRMEÇALIŞMALARI
7.1.İYTEYAPILAŞMAPLANI
2012 yılı sonu itibariyle, kampüste devam eden inşaat ihaleleri ve 2013 yılı yatırım bütçesi göz önüne
alınarak, ayrıca 2008 yılında başlayan ve 2010 yılına kadar etkilerinin yoğun şekilde hissedileceği
düşünülen küresel mali kriz de göz önünde bulundurularak, 2010- 2017 yıllarını kapsayan bir kampüs
yapılaşma planının yapılması, bütçe ve yatırım politikalarının belirlenmesi ve ilgili çalışma planlarının
gerçekleştirilmesi açısından zorunlu görülmüştür.
7.1.1.KABULLER
Gerçekleştirilen yapılaşma planının temel kabulleri aşağıda verilmiştir:
1. Her yıl yapılan bütçe görüşmeleri, genel olarak bir yıl önceki bütçenin çok küçük revizyonları ile
sonuçlanmaktadır. 2012 yılı için YİTD Başkanlığı alanındaki yatırım projeleri için 16.072.088.- TL’lik
bütçe sağlanmıştır ( ek ödenek ve aktarmalar dahil). Bu bütçenin dağılımı Tablo 7.1’ de verilmiştir.
Tablo 7. 1: YİTD Başkanlığı 2012 Yılı Bütçesi
PROJE ADI
1. Fen Fakültesi (Biyoloji ve Matematik Bölümleri)
Ödenek (TL)
401.000
2. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
1.200.000
3. Alt Yapı
4.000.000
4. Proje-Etüd
330.400
5. Büyük Onarım
1.500.000
6. Kamulaştırma
241.688
7.Derslik ve Merkezi Birimler
5.399.000
8.Merkezi Araştırma ve Lab. İnşaatı
3.000.000
TOPLAM
16.072.088
Yapılaşma planı yapılırken ilk kabul 2010 – 2017 yıllarında da Yapı İşleri Daire Başkanlığı
projelerine 2010 yılı ödeneği kadar bütçenin temin edileceğinin öngörülmesidir.2011 yılı 2. Altı
ayında Maliye Bakanlığından alt yapı projesi kapsamında 3.000.000,00 –TL ek ödenek sağlanmıştır.
Ayrıca likitten 617.000,00 –TL alt yapı, büyük onarım, açık ve kapalı spor tesisleri ve kamulaştırma
projelerine aktarılmıştır. Gelen bu ek ödeneklerle bazı projeler daha önce gerçekleştirilebilmiştir.
2. Yapılan ikinci kabul, 2010 – 2017 yıllarında yapılacak binaların birim maliyeti, KDV dahil olmak
üzere 1125 TL/m2 alınmıştır. Bu değer 2008 yılı sonunda yapılan Matematik ve Biyoloji Bölümleri inşaat
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
124
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
ihalesinde gerçekleşen sözleşme değerinden hesaplanmıştır. Yine şüphesiz planlama periyodunda inşaat
maliyetlerinde olacak değişmeler, planlamayı da etkileyecektir.
Bu kabullerle, gelecekte realize edilecek bina maliyetleri hesaplanmıştır. Yapılaşma planında yer alan
diğer bileşenler (Alt Yapı, Büyük onarımlar vs) için tahmini maliyet hesapları 2010 yılı parametreleriyle
yapılmıştır.
7.2.YAPILAŞMAPLANI
Yapılaşma planında yer alan projeler (Tablo 9.4: Yapılaşma Planı) 5 ayrı grupta toplanmıştır. Bu
gruplar içinde yer alan projeler aşağıda kısaca açıklanmıştır.
7.3.YÜRÜYENPROJELER
Bu grupta yer alan projelerden aşağıda listesi verilen, ihalesi yapılmış ve halen yapımı sürmekte olan
projelerdir. Bu grupta yer alan 1. proje Fen Fakültesi Biyoloji ve Matematik bölüm binaları inşaatı tamamlanma
aşamasındadır. 2. proje Alt Yapı Projeleridir.
7.3.1.PROJE
Yapılaşma planının bu bölümü, anahtar teslimi ihaleler öncesinde ilgili yatırımların projelerinin
yapılması ile ilgili dağılımı vermektedir. Bu bölümdeki rakamlar aşağıdaki proje-etüd planlama
tablosundan aktarılmıştır (Tablo 7.2).
Tablo 7.2: Proje – Etüd Planlama Tablosu
A-ÖNGÖRÜLEN PROJELER
Alanlar
(m2)
2012
2013
2014
1 Bilgisayar Müh. Böl.
7.887
157.740
2 Yabancı Diller Okulu
7.000
140.000
140.000
3 Merkezi Derslikler Binası
5.000
100.000
100.000
4 Öğrenci Merkezi ve İYTE Toplantı
Merkezi Binaları
14.000
280.000
6.000
120.000
120.000
3.500
70.000
70.000
867.740
190.000 157.740
5
Araştırma merkezi ve lab. Binası
6 Yarı olimpik tek tribünlü yüzme havuzu
Toplam
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
Maliyet
2015
2016
157.740
280.000
520.000
0
0
125
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.3.2.ÖNGÖRÜLENPROJELER
Bu grupta yer alan projeler, YİTD Başkanlığında var olan proje stoğunu göstermektedir.
Planlama kabullerine göre 1,2,3 ve 4 nolu projelerin 2013–2014 yıllarında gerçekleşmesi mümkün
görülmektedir. Bu grupta yer alan projelerden
5 ve 6 nolu projelerin yatırımları 2012 senesinde
başlayabilecektir.
7.3.3.KAMULAŞTIRMA
Bu gruptaki yatırımlar, halen kampüsümüzde kamulaştırılması tamamlanmamış arazilerin 2008
yılında başlayan kamulaştırma bütçeleri için konulmuştur. Kamulaştırmaların 2012 sonrasında devam
edeceği kaçınılmazdır.
7.3.4.BÜYÜKONARIMLAR
Bu grupta yer alan projeler, Büyük Onarım kalemi içinde yer alabilecek projelerdir. Bu grupta yer
alan 1,2 ve 3 nolu projeler 2012 yılında ihalesi yapılarak onarım işleri tamamlanmıştır. 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu
projeler ise Tablo 7.3’ de Büyük Onarımlar Planlama Tablosuna alınmıştır.
Tablo 7.3: Büyük Onarımlar Planlama Tablosu
A-ÖNGÖRÜLEN BÜYÜK ONARIM PROJELERİ
1
2
3
FEN FAK. A,B VE C BLOK ALÜMİNYUM DOĞRAMA , CEPHE
ONARIM VE ELEKTRİK İŞLERİ
2014
YAPILDI
YAPILDI
MEVCUT BİNALARDA ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİ, PERSONEL İÇİN WC,
ASANSÖR, GİRİŞ RAMPASI VE OTOPARK DÜZENLEMELERİ İŞİ
BİNALARDA ÇEŞİTLİ MAHALLERDE ASMA TAVAN YAPIM VE
TADİLATI İLE REKTÖRLÜK BİNASI KAPLAMASININ TADİLATI
5
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİNASI BİLGİSAYAR LABORATUARI UPS
VE DATA HATLARI TESİSATININ YAPILMASI
6
İYTE BİNALARINDA ÇEŞİTLİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA, ZEMİN
KAPLAMASI, ASMA TAVAN VE ALÇIPAN YAPILMASI İŞİ
7
İYTE BİNALARINDA ÇEŞİTLİ MEKANİK TESİSAT İMALATLARI
YAPILMASI VE BİNALARDAKİ MEVCUT YANGIN
SANTRALLERİNE AİT ALARM VE ARIZA BİLGİLERİNİN TEK
MERKEZDEN İZLENMESİ İŞİ
YAPILDI
YAPIM YAPIM YAPIM YAPIM YAPIM FEN FAKÜLTESİ A,B,C BLOK TADİLATLARI
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
2013
TÜM BİNALARIN ELEKTRİK ONARIM İŞLERİ
4
8
2012
126
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.4.YAPILANDİĞERHİZMETLER
7.4.1.SAV‐TAGAR‐GEBİNASI
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 14 ağustos 2011 tarihinde Yap-İşlet-Devret modeli ile SIA
İNŞAAT firması tarafından yapımına başlanan 1878,50 m2 kullanım alana sahip SAV TAG, AR-GE
Merkezi Binasında 2011
yılında kaba inşaatı tamamlanmış olup 15 aralık 2012 tarihinde
tamamlanmıştır.
7.4.2.A9ARGEBİNASI
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Temmuz 2012 tarihinde Yap-İşlet-Devret modeli ile ITS firması
tarafından yapımına başlanan 2.250,00 m2 kapalı alana sahip A9 AR-GE Merkezi Binasında 2012 yılında
kaba inşaatı tamamlanmış olup 2013 yılında ince işleri yapılacaktır. 2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
127
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.4.4. İZTEKGEB A.Ş. İNOVASYON MERKEZİ BİNASI PROJE İHALE
HAZIRLIKVEPROJEKONTROLLÜĞÜ
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 2012 yılında İZKA destekli proje ihalesi yapılmış olup 04 Mart
2013 tarihinde projeler teslim alınarak yapım ihalesine çıkılacaktır. Toplam 5500,00 m2 kapalı alana sahip
İnovasyon Merkezi binasında; 2000 m2 Ar-ge ofisi, 900 m2 kuluçka merkezi, tanıtım ofisi, paydaşlar ofisi,
yönetim ofisi, sosyal donatı alanları, teknik atölye ve çok amaçlı eğitim salonları bulunmaktadır. İnovasyon
Merkezi binasının yapımı bir yıl olarak tasarlanmış ve 30/04/2014 tarihinde hizmete girmesi
planlanmaktadır. 2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
128
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.5.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ve ELEKTRİK‐
ELEKTRONİKMÜHENDİSLİĞİBÖLÜMLERİ
Gıda Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri yapılaşma yeri Makine
Mühendisliği Bölümüyle birlikte kampüs yapılaşma planına göre bir bütün olarak düşünülmüştür.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
129
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.5.1.GIDAMÜHENDİSLİĞİBÖLÜMBİNASI
İYTE Yapılaşma planına göre 2014 yılında yapımı planlanmaktadır. Mimari projelendirme
aşamasında bölümün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Henüz inşaat ihalesine
çıkılmayan bölüm toplam 10.335 m2 olacaktır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
130
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.5.2.ELEKTRİK‐ELEKTRONİKMÜHENDİSLİĞİBÖLÜMBİNASI
Mimari projelendirmesi hazırlanan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü toplam 7393.54 m2
olacaktır. İYTE yapılaşma planına göre 2013 yılında yapım ihalesine çıkılacak Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği bölüm binası bütün ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
131
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.6.İYTEYAŞAMMERKEZİ
Enstitümüz kamulaştırma sınırları içinde 18.554 m2 lik alan İYTE Yaşam Merkezi olarak
tasarlanmıştır. 18 Ocak 2013 tarihinde 2886 Sayılı DİK’nun 51/g maddesine göre İYTE Yaşam
Merkezi yapılması amacı ile 26,5 yıl süre ile irtifak hakkı kiralanması ihalesi yapılmıştır. 26 Şubat 2013
tarihinde Astra İzmir Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. firması ile sözleşme imzalanmıştır. Bu
merkez içinde Restoran, banka, kırtasiye, kuaför, berber, kargo, market, fastfood, oyun salonu,
fotokopi, kreş, kafe, fitness ve 526 kişilik öğrenci konaklama odaları tasarlanmıştır. Toplam 9.869 m2
kapalı alana sahip İYTE Yaşam Merkezinin; sözleşme imzalandıktan sonra 4 ay içinde projeleri
tamamlanarak, inşaatına başlanacak ve Ağustos 2014 tarihinde hizmete girmesi planlanmaktadır. Gü
S
78 4
Gü
Gü
S2
388
H2
38 9
5
40
28
m2
Gü
H2
379
7.7.SONUÇ
Tablo-7.4’ de verilen yapılaşma planı, 2012 yılı toplam ödeneğe ve 2012 yılı maliyetlerine göre
yapılmıştır. Bu kabullerden olacak sapmalar yapılaşma hızını ve içeriğini etkileyecektir. Her yıl sonunda
gerçekleşen bütçeye ve diğer ekonomik parametrelere göre revize edilecektir.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
132
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Tablo-7.4 Yapılaşma Planı
A-YÜRÜYEN
PROJELER
1
2
3
Birim
Maliyet
TL/m2
Alanlar
(m2)
İnşaat Mühendisliği
Araştırma Merkezi
ve Lab.
Gün. En.Yüzme
Havuzu
Toplam
(KDV
dahil)
Toplam
2012
16.253
12.600.000 14.868.000
6.250
5.715.000
6.743.700
3.762
4.340.000
5.121.200
2013
2014
5.400.000 6.000.000
2015
2016
2017
3.468.000
3.000.000 4.500.000
1.200.000 2.500.000
1.421.200
4
Alt Yapı
5
Eütd Proje
6
Büyük Onarımlar
B-ÖNGÖRÜLEN
PROJELER
1
Gıda Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Müh.
10.335
1.240
12.815.400 15.122.172
7.394
1.240
9.168.560
10.818.901
Bilgisayar Müh. Böl.
7.887
1.240
9.779.880
11.540.258
2.000.000 4.000.000
6.608.000
2.000.000 4.608.000
2
3
4.000.000 5.330.000
4
Yabancı Diller Okulu
7.000
800
5.600.000
5
Öğrenci Merkezi ve
İYTE Toplantı
merkezi binaları
14.000
800
11.200.000 13.216.000
98.000
98.000
87.000
87.000
1.500.000
627.000
611.000
611.000
3.000.000
4.000.000 8.122.172
2.334.000
4.320.000 4.164.901
3.000.000 5.000.000
5.540.258
5.216.000
Toplam
KAPALI SPOR
TESİSLERİ
TOPLAM
SPOR
ALANLARI
AÇIK SPOR
TESİSLERİ
SİRKİLASYON ALANI
YURTLAR
LOJMAN
SOSYAL
ALANLAR
KANTİN/
KAFETERYA
LAB.
EĞİTİM
ALANLARI
DERSLİK
KAPALI
SPOR TESİSLERİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
0
0
26
409
0
409
383
242
1.059
0
1.059
71
82
242
653
16.253
16.906
DEKANLIK
383
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
398
36
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
258
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
ELK.-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
TOPLAM
SPOR
ALANLARI
İDARİ BİNALAR
DEVAM EDEN VE YILLARA YAYGIN FİZİKİ KAPALI ALANLAR m²
AÇIK SPOR
TESİSLERİ
SİRKİLASYON ALANI
YURTLAR
LOJMAN
LAB.
SOSY
AL
ALAN
LAR
KANTİN/
KAFETERYA
EĞİTİM
ALANLARI
DERSLİK
BİRİMLER
İDARİ BİNALAR
HİZMETE ALINIŞ TARİHİ
MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR m²
ÜNİVERSİTE TOPLAM KAMPUS ALANI
(*) m²
8.İYTEKAMPUSFİZİKİMEKANTABLOSU
4195
902
3289
7867
0
440
256
362
177
1.235
0
1.235
2000
2005
1460
4576
239
1010
3015
2820
1258
3601
5.972
12.007
0
0
5.972
12.007
2009
3707
1172
3267
205
5761
MİMARLIK FAKÜLTESİ
14.112
0
14.112
0
0
0
DEKANLIK
2006
2378
811
3.189
0
3.189
MİMARLIK
2004
834
640
334
711
2.519
0
2.519
ŞEHİR BÖLGE
PLANLAMA
2002
834
640
334
711
2.519
0
2.519
MİMARİ
RESTORASYON
1999
834
640
334
711
2.519
0
2.519
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
TASARIM
1999
834
640
334
711
FEN FAKÜLTESİ
250
0
2.519
0
0
DEKANLIK
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
VE GENETİK
1999
806
1.270
0
1.270
2012
7868
500
4060
150
3955
16.533
0
16.533
FİZİK
2007
874
820
1373
229
1813
5.109
0
5.109
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
214
2.519
0
133
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
KİMYA
2000
808
282
2434
MATEMATİK
2011
3267
995
315
75
1181
4.705
0
4.705
2325
6.977
0
6.977
0
0
0
REKTÖRLÜK
REKTÖRLÜK ÖZEL
KALEM
1999
315
50
365
0
365
GENEL SEKRETERLİK
1999
2104
388
2.492
0
2.492
PERSONEL DAİRE
BAŞKANLIĞI
1999
172
41
213
0
213
ÖĞRENCİ İŞLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
2000
244
93
337
0
337
SKS DAİRE
BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE DÖK.
DAİRE BAŞKANLIĞI
İDARİ VE MALİ İŞLER
DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ VE
TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
2006
1816
320
2006
3165
190
2000
2000
28.143
0
28.143
2625
5.980
0
5.980
256
41
297
0
297
172
41
213
0
213
93
2000
893
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1999
120
GENEL KÜLTÜR
DERSLERİ BÖLÜMÜ
2006
236
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ
2000
86
DÖNER SERMAYE
2000
114
İÇ DENETİM
2000
72
LOJMANLAR
2002
MÜH. VE FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2000
241
BİLGİSAYAR UYG.
ARAŞTIRMA MERKEZİ
2006
80
MALZEME
ARAŞTIRMA MERKEZİ
2000
378
SÜREKLİ EĞİTİM
MERKEZİ
JEO.ENERJİ
ARAŞTIRMA VE
UYG.MERKEZİ
2002
ULUSLAR ARASI
İLİŞKİLER OFİSİ
1667
7510
10417
986
0
986
120
0
120
79
315
0
315
521
1.469
0
1.469
15
129
0
129
72
0
72
4.280
0
4.280
100
437
0
437
250
166
496
0
496
248
115
741
6.000
6.741
862
4280
96
1525
13
2791
30
0
30
72
72
0
72
10
10
0
10
2005
2327
ÇEVRE ARGE
2002
381
TEKNOPARK
7914
BİYOTEKNOLOJİ GEO
118
2012
1878,50
2011
484,56
900
1150
9750
14.127
0
14.127
950
0
950
392
177
478
8.392
0
8.392
236
230
584
1878,50
0
584
0
1878,5
0
485
2.250
2.250
24.503
181.422
485
A9 ARGE BİNASI
0
GENEL TOPLAM
1671
30
YURTLAR
SAV-TAG AR-GE
ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI
İŞL.VE GEL.MER.
6413
54.238
8.899
21.083
7.972
(*) Üniversite toplam kampus alanı 'Genel Toplam' sütununda yer
alacaktır.
5.430
9.750
31.406
7.510
10.631
156.919
2250
5.720
3.152
4.960
13
0
0
10.65
8
0
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
134
0
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
9.YAPIİŞLERİORGANİZASYONŞEMASI
REKTÖR
Prof. Dr. Mustafa GÜDEN
REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Serdar KALE
REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Sedat AKKURT
REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. A.Emin EROĞLU
EMLAK ve KAMULAŞTIRMA OFİSİ
Doç. Dr. Murat ÇELİK
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKAN V.
İnşaat Mühendisi Bahadır YALDIZ
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE
BAŞKAN YARDIMCISI
Elektrik Mühendisi Belgin ÖZTÜRK Y.Şehir Plancısı Hüsnet CEYLAN
Y.Harita Mühendisi Ayşegül AFACAN
Avukat Füsun SİNGİ
Bilgisayar İşl. Şahap TUNCER
BAKIM ve ONARIM GRUBU
1. SORUMLU
Elektrik Teknisyeni Abdullah KILINÇ
2. ELEKTRİK İŞLERİ
Elektrik Teknikeri Akif KARDAŞ
Elektrik Teknisyeni Kıyasettin YASA
Elektrik Teknisyeni Fahrettin DUYUM
Elektrik Teknisyeni Arif ULUÇ
Elektrik Teknisyeni Halil İNAL
3. İNŞAAT İŞLERİ
Har.Kad. Teknikeri Metin ÇAM
İnşaat Teknisyeni Ahmet TÜNER
Hizmetli Muzaffer ÖZTÜRK
Hizmetli Mustafa DEMİR
4. TESİSAT İŞLERİ
Sıhhi Tesisat Teknisyeni Mahmut OĞUR
Sıhhi Tesisat Teknisyeni Ramazan ÇOBAN
Sıhhi Tesisat Teknisyeni Bayram ŞENER
5.İKLİMLENDİRME
İklimlendirme Teknisyeni Oktay KOÇ
6.METAL İŞLERİ
Döküm Teknikeri Niran KÖYBAŞI
7.AĞAÇ İŞLERİ
Mob. Dek. Teknisyeni Ali ÇETİN
Mob. Dek. Teknisyeni Ozan YEŞİLDERE
Teknisyen Yar. Günay GELEMEYERLİ
Teknisyen Necmi ATICI
8.HABERLEŞME İŞLERİ
Elektrik Teknikeri Kamil GERS
Torna Tes.Teknisyeni Emin ARSLAN Ü Ü
KONTROL GRUBU
İnşaat Mühendisi Süleyman KOCABAŞ
İnşaat Mühendisi Nursen BAKİ
Y.İnşaat Mühendisi Alev KOCAOĞLU
Elektrik Mühendisi Belgin ÖZTÜRK
Elektrik Mühendisi Kadir AKTAŞ
Makine Mühendisi Tolga TAŞ
Makine Mühendisi Şenol AKSOY
Y. Mimar Setenay KONTBAY
İnşaat Teknikeri Murat DİNÇER
İnşaat Teknikeri Korkmaz DÜZENLİ
İnşaat Teknisyeni Mutlu BOZKURT
Elektrik Teknisyeni Ersoy BULDUK
Sıhhi Tesisat Teknisyeni Oktay CAN
HARİTA- KADASTRO GRUBU
Harita Teknikeri Cihat KÜÇÜKBOYACI
ÇEVRE DÜZENLEME
Peyzaj Mimarı Nebahat EKŞİ
Muzaffer ÖZTÜRK
Abdurrahman ÇAKICI
Cengiz NAYIR
Ferdi KARABULUT
Faik AKGÜL
Nuri AKAR
Vahti EREN
Vural PARLAK
Yıldıray OKUŞ
Yener AKGÜL
KAZAN DAİRELERİ BAKIM GRUBU
Kaloriferci Erkan KARABULUT
Kaloriferci Ali SEVER
Metal İşleri Teknisyeni Şükrü KOÇYİĞİT
Soğ. İkl. Teknisyeni Ersan TUNÇSAN
Kaloriferci Gökhan YOLCU
Kaloriferci Ahmet CALBAN
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
135
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
10.YAPIİŞLERİVETEKNİKDAİREBAŞKANLIĞI
PERSONELİEĞİTİMPROFİLLERİ
AÇLARveHEDEFLER
Daire Başkan V.
A. Bahadır Yaldız
İnşaat Mühendisi, DEÜ İnşaat Mühendisliği 14.10.1982
Bilgisayar İşletmeni
Şahap TUNCER. Veri Haz.ve Bilgisayar İşletmeni, Ege Üniv. Edebiyat Fak. 08.01.2001
Harita Kadastro
Cihat KÜÇÜKBOYACI. Harita ve Kadastro Teknikeri, Trakya Üniv. Edirne MYO
15.10.1993
KONTROL GRUBU
Süleyman KOCABAŞ. İnşaat Mühendisi DEÜ İnş. Müh. 1987
Nursen BAKİ. İnşaat Mühendisi. DEÜ İnş. Müh. 31.07.1989
Alev KOCAOĞLU. İnşaat Y.Mühendisi Lisans BAÜ 2003, Y. Lisans BAÜ 2005
Setenay KONTBAY. Yüksek Mimar İ.Y.T.E. Mimarlık Fak. 2008 Y. Lisans İ.Y.T.E
2011
Şenol AKSOY. Mak.Müh. Kocaeli Üniv. Mak. Müh. 05.07.2006
Mutlu BOZKURT. İnşaat Tek. Gazi Üniv. Teknik Eğitim Fak.
Yapı Öğretmenliği. 2009
Korkmaz DÜZENLİ. İnş.Tek. Atatürk Üniv.Erzurum MYO 31.07.1986
Murat DİNÇER. İnş.Teknikeri DEÜ İzmir MYO 31.07.1990
Belgin Öztürk. Elektrik Mühendisi DEÜ Elektrik-Elektronik müh. 1995
Kadir AKTAŞ. Elk.Müh. İTÜ Elk.Müh. 21.06.2006
Ersoy BULDUK. Elk. Teknisyeni Endüstri ML 30.06.1993
Tolga TAŞ. Mak.Müh. Pamukkale Üniv. Mak. Müh. 2005
Oktay CAN. Tes. Teknisyeni Endüstri ML 30.06.1989
ÇEVRE DÜZENLEME
Nebahat EKŞİ. Peyzaj Mimar Ankara Üniv. Ziraat Müh. Peyzaj Mimarlığı 31.07.1992
Muzaffer ÖZTÜRK
Abdurrahman ÇAKICI
Cengiz NAYIR
Ferdi KARABULUT
Faik AKGÜL
Nuri AKAR
Vahti EREN
Vural PARLAK
Yıldıray OKUŞ
Yener AKGÜL
BAKIM ONARIM GRUBU
Sorumlu
Abdullah KILINÇ. Elk.Tek. EML 11.06.1982
Elektrik İşleri
Akif KARDAŞ. Elk.Tek.Trakya Üniv. MYO 31.07.1991
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
136
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Kıyasettin YASA. Elk.Tek. EML 31.08.1993
Fahrettin DUYUM. Elk. Tek. Marmara Üniv. Teknik Eğitim Fak. Elektrik
öğretmenliği. 2010
Arif ULUÇ, Elk.Tek. EML
Halil İNAL, Elk.Tek. EML
İnşaat İşleri
Metin ÇAM. Har.Kad.Tek. DEÜ. İMYO. 01.06.2008
Ahmet TÜNER İnş.Tek. EML. 2005
Mustafa DEMİR, Hizmetli
Sıhhi Tesisat İşleri
Mahmut OĞUR. Sıhhi Tes.Tek. EML 25.06.1999 (Sıhhı Tesisat)
Ramazan ÇOBAN. Sıhhi Tes.Tek. EML 10.09.1991 (Sıhhı Tesisat)
Bayram ŞENER, Sıhhi Tes.Tek. EML
İklimlendirme
Oktay KOÇ. Sıh.Tes.Tek. EML (İklimlendirme)
Metal İşleri
Niran KÖYBAŞI. Döküm Teknikeri DEÜ MYO 17.10.1994
AĞAÇ İŞLERİ GRUBU
Ali ÇETİN. Mobilya dekorasyon Teknisyeni EML
Ozan YEŞİLDERE. Mobilya dekorasyon Teknisyeni EML
Günay GELEMEYERLİ. Tek.yrd. EML
Nemci ATICI, Mobilya dekorasyon Teknisyeni EML
HABERLEŞME GRUBU
Kamil GERS. Elk.Teknikeri Anadolu Üniv. MYO 1989
Rahmi YÜZÜAK. Telefon Tek. EML 09.06.1995
Emin ARSLAN. Torna Tesviye Teknisyeni EML 05.06.1980.
KAZAN DAİRELERİ BAKIM GRUBU
Şükrü KOÇYİĞİT Metal İşleri Tek. EML. Şuhut 14.08.1987
Ersan TUNÇSAN Soğ.İkl.Tek. EML. Meram 28.01.2002
Ali SEVER Kaloriferci Namık Kemal Lisesi 01.06.1977
Ahmet CALBAN Kaloriferci Açık Öğretim Lisesi
Gökhan YOLCU Kaloriferci Emine Nabi Menemencıoğlu Lisesi 2007
Erkan KARABULUT, Kaloriferci
KONTROLGÜVENCEBEYANI
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
137
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
11.AMAÇLARveHEDEFLER
12.İÇKONTROLGÜVENCEBEYANI
Stratejik Amaçlar
 Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinin kabul edilen stratejik amaçlarına ilişkin taleplerini
yerine getirmek ve mevcut alt yapı ve üst yapıların fiziki durumlarını ve donanımlarını korumak,
iyileştirmek ve geliştirmek
 Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yatırım projelerini
hazırlamak, uygunluğunu sağlamak ve sonuçlandırmak
 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın personel ve fiziki altyapısını geliştirmek
 Üniversite Alt Yapısını geliştirmek
Stratejik Hedefler
 2014 yılı sonuna kadar Mühendislik Fakültesi Gıda ve Elektrik Mühendisliği Bölüm binaları yapım
ihalesine çıkılarak , inşaatına başlanılmasını sağlamak,
 2015 yılı sonuna kadar Yabancı Diller Bölüm Binası için proje ihalesine çıkılması ve yapımına
başlanılması,
 2014 yılı sonuna kadar Bilgisayar Mühendisliği Bölüm binası proje ihalesine çıkılması, 2015 yılında
yapım ihalesine çıkılması,
 2015 yılı sonuna kadar Öğrenci Merkezi ve İYTE toplantı merkezi binası proje ihalesine çıkılması,
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
138
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
12.İÇKONTROLGÜVENCEBEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
İdaremizin 2012 yılı faaliyet raporunun 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun
41.maddesi, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 29.03.2007 yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları
Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ve anılan kanunun 41.maddesinde belirlenen hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu ve burada
raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 29.03.2013
A.Bahadır Yaldız
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.
2012 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2013 MART
139

Benzer belgeler