DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım

Transkript

DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım
.t- ''
ffif;+€&i
T.C.
"
ULUDAĞ Üxivpnsİınşi
ZiRAAT FAKÜLTESİ
gİyosisTpM MüHE Nnİsı,iĞİ BÖıtjrlıÜ
DENTY RAPORTJ
RAPOR NO:
2012 / 065 /
DTR. 26
ü
'|
22 Diskli Geniş ıLra Hidrolik Açılı Otomatik Tip
Tandcrn Diskli Tırınık
UĞURTAR
DENI,Y R"APOT(U
2A12
B{JRSA
Uluclağ Üniversiİesi, Zİraut Fakiiltesi, Biyosistem fuIiilıendisliğİ BöIiimii
Seüeterlil<Tel.:0 (224)29416 15, Fakiılte Faks: 0 (.224)7941402
Sekreter l ik E-posta : bsm@ı"ılrıdag' edı"ı'tr
16059. Görtikle Yerleşkesi, Niliifer / BURSA
UĞURTAR TAzuM ALET VE MAK. SAN. TIC. LTD.
Ankara Yolı-ı. oto Sanayi Sitesi. 5. Bloli, 5.Sok'
Yapımcı Kuruluş
No:178-180-182
Tel : 0 2243423235 -341
e-poSta.
u
I
8i 31Faks: 0224341 8680
guı_tar@ugurtafiari m.com
Yıldırım/BURSA
f)cncv Için tsaşvuran Kuruluş
UĞURTAR TARIM ALET VE N4AK. SAN. TIC. LTD. ŞTI
Yıldırlm/BURSA
Deneyi Yapan Kuruluş
ULUDAĞ ınıfııp,nsiTEs i, ZiFüAAT FAKULTE
BiYoSiSTEM MÜHENDiSLiĞi BÖLÜMÜ
l
6059 Görükle Yerleşkesi
S I,
Nilüf-er/BURSA
Deneyin YapıIdığl Yer
Biyosistem Mühendisliği Böiürnü Atöiye ve Laboratuarları ile
LJ.Ü. ZiraatFakültesi Araştirma ve lJygulama Çiftliği
lJcnt'r llışr
05.01 .2012
u
ı'u ]'a rih
i
06'02.201z
Raporun Geçerlilik Süresi
geçer1idir.
Deııey Raporu Düzenleme Tarihi
Deneyi Yapılan Makinanın
06.02.20|7 tarihleri arastnda 5 (beş) yll süre ile
06.a2.2012
Adı
Markası
Modeli
Yapım Yılı
Deııeyin Amacı
-
Diskli Geniş Ara Hidrolik Açılı Otomatik Tip Taıdem
DisliliTırmık
UĞURTAR
22
22UTXG
2012
DiskliTırmığın,TS368,TS5295veTarlmsq!Mekaııizasyoı.ı
Araçlarl Deney İıke ve Metotlarında Belirtileıı Kriterlere
Uygunlıığunun Belirlenmesi.
tJluctağ Üııiversitesi, Zircıcıt Fııkiiltesi, Biyosistem Miihendisliği BöIiimü
Sekreterlik Tel.: 0 (224) 294 16 15. Fakülte Faks: 0 (224) 294 14 02
Sekreterlik E'-posta: bsn-ı@uiudag.edu.tr
16059, Göriikle Yerleşkesı. Nilült-er /
BURSA
TANITI]VI
tınııIi,
L-'ĞURTAR TARINI ALE'T VE MAK. SAN. TiC. LTD. ŞTi taraflndan ima1 edi1mis oIaıı diskli
ve
adet
5'er
iizerınde
ıra]itöre i-iç ı'ıol<ta bağlantı diizeni ile asılan, döıı bataryanın (Nlakinanın öı-ı batary'alarl
vardır) tandem şeklinde
ar]ta batarvaiarı |izerinde 6'şar adet olııak üzere toplam 22 ad,et iç bııke1' disk
1.
cat
l
va bağ l anması
i
lç.
o
llışturulmrıştı-ır.
askı düzeni
Nr1akinanın yapı olarak üç çati grı-ıbundan oluşmaktadır Bunlar sırasıyla ana çatı, üç nokta
çatıSü Ve batarya çatıSldır.
profiliı'ı öı-ıünde
Nlakiı-ıaı-ıın ana çatlSl, ı-ızunlamasına bir adet 1560 mm boyı-ındaki 150x150 mm'lik kare
Bu ikj adet
ve arliasıı'ıcla birer adet enleııesiıre batar-va çatılarına bağlantılı taşıyıcı gövdeden oluşmuştur.
sac malzemenin özel şekil verilerek blok kanatlar şeklinde kaynatılmlştır.
ıııııı'lik
gövde 5
üç nokta askl düzenini oluşturan çatı sistemi yan bağlantı ve üst bağlantl noktaları için iki
parçadan
ıki
yapılmıştır. Yan bağlantı, 860 mm uzunluğundaki 100xl50 mm'lik dikdörtgen profil ile bu profile her
parçasl
bağlantl
üst
yandaı-ı kaynatı|an ikişer adet 15 mm'lik platina demirlerinden oluşmaktadır. Çatının
l50rB0 mıı'lik dikdöıtgen profilin ana çatı üzerine dikine açllı olarak kaynatılmış ve lama ve platirıa
denı ir]eri
ile
cie lra1'nakla destekIeı-ııı iştir.
Iler bir clisk grubuııu taŞlyan batarya çatıları 1000 mıı ı-ızuırluğundaki 100x60 mm'lik dikdöıtgen
proiilde1ı oluştı-ırı-ılııuştur. Batalya çatısl ofia kısmından 5 mm'lik saç malzeme ile kapail yapı.Va
ve 25
döı1iiştürülerek kayııakla destekleırmiştir. Çatlnın üst oı1a noktasına 200 mm çapında sırasıyla 12, 8
flanşlara
bu
ucu,
mııı kalın[ığındaki tiç adet flanş, cıvata ile bağlanmıştır. Batarya çatı ile ana çatının kanat
iistteıı geçen 50 mm çaplı dövme vidalı mil rulmanla yataklandınimıştır. Makinanın çalışma mukavemetini
yapılmış bir
artırı'ııal< aıııacıy]a yatakIaııa nıili ile batarya çatısının uç klsmı arastna 30 mm çapli milden
il
c, tc
l< c
]
ellı aı'ı ı
b
ı-i
I
ı-i l'ı
ı-ı-ıaktad ı r.
batarya iki ııoktadaıı 330 ıııı uzunluğunda ve 175xI2 mm'lik Saç ayaklarlaçatrya ikişer adet Clvata
iie bağlaıımıştır. Bataryalarııl arltasıırda 45x15 mm'lik lama demirleri bulunmaktadr. Her diskte bir adet
5 mm'lik saç malzemeden üçgen şekilde kesilmiş sıyırrcılar lama demiri tizerine
olacak
I_{er
şekilde
cıvatalanıııştlr (Şekil 1). Arkadaki bataryaların dlş taratına birer adet 60x15 mm ebatlarında lama demirleri
görmesini
bağlaııı-ı-ııştır (Şekii 2)' Bu böliim, meyvelik alaniarda genç fidan ve ağaç gövdelerinin zarar
liıı l cv ic i
b
i
r ııı
u
]-ı
afaza görev i yapıııal<tad
ı
r,
Şekil 1. Ivlal<inanın disk sıylrlcıları
Şekil 2. Ağaç koruyı-ıclı elemaı-ı
Ana
birbiriı-ıe
f
:.,
lrLl^
$
Lrhırlağ Üniversitesi, Zirnut Fakiilıesi, Biyosİstem fuIiihenılisliği Böliinıii
Sekreterlilt Tel.: 0 (224)29416 15. Fakijlte Faks: 0 (224)291 1J 02
Sekreter] ik E'-posta: bsıı@ııiudag.edu'tr
16059. Göriikle Yerleşkesi. Nilüfer / BURSA
diizeııeğiı-ıiıı akışkaıı giriş veçıkış lroı1umları 15 ınm dış çapındave 33000
1Sekil 3;. Hidroiik siliı-ıdir_piston
kPa çaiışııa basıı-ıcına dayanabilmektedir.
Şekil 3. Makinanm lridrolik silindir-piston düzeni
tırmık makinasının genel görüııiişi-i
Şekil 4'de 22 diskli geı-ıiş ara hidrolik açılı asma tip tandem diskli
verilmiştır'
;DESTEK MILI
',,;,;j,-'
:=ı,,i,
i.i'.'iii.;.1ı}
iBATARYA çAT
l
s ı *ir']':
:
KORUYUCU
LAMA DEMiRi
TOPRAKi
.
i}üç rvoxın BAĞLANTl
*j:'roüzrıııi
; ,,
j:
,.".
i;
.",
makinaslııııı
Şekil 2. 22 diskli geniş ara lridrolik açllı asma tip tandem diskli tlrmık
disk vardır' Diskler
Ma]iiı-ıaııııı öıı bataryaları iizeriııde 5'er aclet ve arka bataryaları üzerinde 6'şar adet
yapılmış
aıası lrıesafe 225 ırııı olup, birbiriı-ıe eşittlr. Bu eşitliği sağlayan ara makaralar, döl<iiııdeıı
milleri
sılındirik payandadaı-ı olı-ışturulmı-ıştur. Ön batarya milleri 30x30x945 mm'lik ve arka batarya
30x30x1170 ınm,lik içi dolu mildeı-ı yapılmıştır. Batarya milleri lıer iki ı-ıç noktasındaıı rı-ılııaııIarla çatl)"a
yatakLanclırllmıŞtır. Her bir yatak iizerinde birer adet gresörlLik bı-ıluı'ıııaktadır'
edilen iç bııkey diskIer
lv1akinada keı-ıarları ön bataryalarda keıtikli arka bataryalarda ise clüz olarak iınal
l<ı-ıllaıııcıııilı talebiı'ıe göre tüın kefiikli ya da tiimü diiz olarak
isteğe
edilebilnıelıiedir. Disli |izeriı-ıcle yapraltlanııa, pLiriizliilüğe rastlaı-ılıaınlştır. Disk]i tırınığııı ıizerine
bağlı olarali 460, 5l0 ve 550 mın ölçıisiiııdeki diskler bağlarıabilmektedir.
itu}laı-ıılnrıştır.
Btı disliler
iıı-ıa1
U.
{
U n İv e r s İt e s i, Z ir ıırıt F a k ii I t e s i, B iy o s İ s t e nı fuI ii Iı e n d i s l iğ i Böliinıii
Sekreterlik Tel.: 0 (224)29416 15, Fakülte Faks: 0 (224)294 t4 02
Lr I u d ağ
Sekrelerlik E-posta; [email protected]
i6059, Göriikle Yerleşkesi, Niliifer / BIJRSA
{Fl
2.
TEKl,iiK
Özrrrİrrrn
(Be1ifi ilme.""en
ö
lçüler mm'
dir. )
DisRi Tırmığın olçüm Yeri
Geııel Uzıııılıılç
Genel
Genişlil<
çülen Değer
I
680
3000
ii'
1240
Genel Yıikselıiik
8s0
Ağırlık (kg)
Teorik iş genişliği (ön sıra)
Teorik iş genişliği (arka sıra)
Çatınl n yerden yiiksekliği
2\ 12
2500
880
Batarya say ısı (adet)
Her bataryadaki yatak sayısı (adet)
4
Her yataktaki rulman sayısı (adet)
Her yataktal<i keçe sayısı (adet)
2
Toplaırr yatak sayısı
8
Rulman nLlmarasl / ölçüsii
Keçe ölçılsıi
Batary'a1arıı-ı ayarlanabilir eıı düşLik-eıı yi.iksek yön açısı sınırları
2
2
6511 I 55x100x21
65xl00xl0
0-21
Öıı sıra (derece)
Arka sıra (derece)
Batarya mili
Kesiti
Batarva miIi boyııtıı (öıı)
Batarva ırrili bo\'utu (arka)
[-Ier
batar,vadaki disk sayısı (adet) (ön)
Her bataryadaki disk sayısı (adet) (arka)
Hidrol ik S i l i nciir-Pisto,ı Öıçüsti
Siliırdir-piston sayısl (adet)
,,.
A
Ul1 Sılındir olçLıSu
Öı-ı pistoıı ölçLisi"i
Öı'ı pistoı'luı'ı strok ı.ızuıılı-ığu
Arka silindir ölçüsü
Arka piston ölçüsü
Arka piston strok uzunluğu
Disk çapı
[)isk ltalıııllğı
Dis]tler arasl ı-ızakl ık
Durum açısı (derece)
Disk
Disk
Disk
Disk
derinliği
deliği şekli ve boyrıtları
ağırl ığı (kg/adet)
seıtliği (RC)
0-21
Kare 30x30
3
0x3 0x945
30x30xl I 70
5+5
6+6
2
63x75x290
3 5 x445
125
63x7 5x260
35x325
125
510
4,0
225
0
61
Kare j lxJ
6165
.;:i,: i-.,i
I 45-48
ü
U l utlağ Ün iv e r s it e s İ, Z ir aat F uk ült e s i, B iy o s is t e m M iih e n dis I iğ i B ö I iim
Sekreterlik Tel.: 0 (224)29416 15, Faktlte Fal<s: 0 (224)29414 02
Sekreterlik E,-posta: [email protected]
l6059. Görüıkle Yerleşkesı. Nıltıfer / BURSA
.160
mm Çaıılı Disk
550 mm Çanlı Disk
Kullanıldığında
Kullanlldığında
Her batarYadaki disk sayısı (adet) (ön)
Her batar-vadaki disk saylsı (adet) (arka)
Disl< çapi
Disk iiaIınlığı
Diskler arasl lızaklık
Durum açısı (derece)
Disk derinliği
Disk deliği şekli ve boyutları
5+5
5+5
6+6
6+6
460
s50
3.5
4.0
,l)
Kare
225
0
0
56
10
Kare
31x31
DENEY KOŞULLARI VE DENEY
1x3
I
45-48
45-48
Disk sefiliği (RC)
3
8,s
5,0
Disl< ağırl lğı (I<g/adet)
3.
ii
yÖxrnuİ
Laboratuar deneylerinde diskler için eksenel kaçıklık ve yaipalama deneyleri yapılmıştır.
Brı deııeylerde alınan değerleriır izin veriieı-ı srnırları aşmadıği görülmüştiir. Çatı şekli, malzemesi ve
yöı-ı
liayııaJi bağIaııtıları. dlskleriıı boylıtları, yöıı açılarl yeterli düzeyde bulunmuştur' Disklerin boyrıtları,
bir alaırda
açıları ııoı.ı-ııal sıııırlar içerisiııcledir. Seırlik deneyleri disklerin çevresinde 50 mm genişliğindeki
rasgele seçileı-ı 5 rıoktada yapıimıştır ve sertlik derecesi TS 368'e uygundur.
Diskli tırmığın traktöre bağlanıp sökülmesi kolaydır. Her bir bataryanın yön açı|arı hjdrolik silindir
piston düzeniyle otomatik olarak belirli sınırlar içinde ayarlanabilmektedir.
yapılmıştır'
Tarla deneyleri, Uluclağ Üniversitesi , Ziraat Fakültesi, Araştlrma ve Uygulama Çiftliğinde
yapısı ağır
Disl<li tlrı-ııık 'New Holland L65' traktörline bağlanarak çallştırılmıştır. ÇaIışma alanında toprak
ve yaplsal
iıiiıı-v_eJi oliıp, kilce zeııgiıı durrımdadır. Deııemeler slrasında disklerin iyi bir şekilde çalıştığı
kalmıştır'
olaralt bir değişinre uğramadığl belirlenmiştir. Disklerin aşmma durumu istenen smırlar içinde
Diskli trmlk anızbozmada, keseklerin kırılmasında, bitki aıtıkları ile yabancı otiarın kesilip parçalanması
istenılen is
ve toprağıır üst katmanlannln ufalanarak karıştırılmasında başarıh olmuştur. Çalışma slrasında
derinl iği ltorulımuştur.
+.
DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDIRME
Aşağıda alan iş başarısı ile i lgili sonuçlar görülmektedir.
Çizelge 1. Alan iş Başarısi
Çalışma Hızı (km/h)
iş Genişliği (m)
6,0
2,5
Zamandan Yararlanma
Alan iş Başarısı (lıallı)
Katsayısı (k)
1,151
0,15
SONUÇ
o'22 diskli, geniş ara
UĞURTAR Tarım Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Şt. /BURSA firması yaplml
hidrolik açıIı, otomatik tip tandem diskli tırmıktan" toprağı işleyişi, iş verimi, yaplm' malzeııe ve
teknik özellikler yöııünden oLUIVILU sonı"ıç aiıırıııştır.
. '''1:
5.
m
'
Ulutlağ Üniversitesi, Zirucıt Fakülİesi, Bi-vosistem Miihendİslİği BöIiimii
Sekreterlik Tel.: 0 (22.4) 294 16 15. Fal<ülte Faks: 0 (224) 294 \4 02
S elrreterl ik E-posta : bsn-ı@u ı-ıdag. edı"ı.tr
l6059. Göri.ikle Yerleşkesi" Niltif-er / BURSA
I
DENEY KURULU
.\t,rr^ü
Prof DY Kamil ALiBAŞ
Doç. Dr.
Prof. Dr. Rısim
Ali VARDAR
Doc. Dr.
oKtT1So\
Halil {INAL
Ögr.Gor.Dr. Muharrem ZEYTiNOGLU
Bu rapor bölümümüz tarafindan 6 (altl) sayfa ve 5 (beş) nüsha olarak hazırlanrniştır. Bu denev
raporu 06.02.2012 - 06.02.2017 tarihleri arasında 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.
86.02.20t2
}.':'
';,,
ı j-"'*-7; ?; " -""İ':''"= 1' i-,'
Prof. Dr. Ali Osman DEMIR
", Bölüm Başkanı
.
I
,'J
'-
.,
I
Yııkarıdaki imzalarıl'ı deney kurulu üyelerine ait olduğu oııaylaı-ıır.

Benzer belgeler

24 gaçd deney raporu

24 gaçd deney raporu kalmıştır' olaralt bir değişinre uğramadığl belirlenmiştir. Disklerin aşmma durumu istenen smırlar içinde Diskli trmlk anızbozmada, keseklerin kırılmasında, bitki aıtıkları ile yabancı otiarın kesi...

Detaylı

22 gaçd deney raporu

22 gaçd deney raporu Aşağıda alan iş başarısı ile i lgili sonuçlar görülmektedir.

Detaylı

20 atd deney raporu

20 atd deney raporu olarak bir değişime uğraııadığı beIirleıımiştir. Disklerin aşlnma duruııu isteı'ıen sıııırlar içinde kalmıştır. Diskli tırmık anızbozmada, keseklerin kırılmasında, bitki artıkları ile yabancı otlar...

Detaylı

22 diskli tekerlekli goble deney raporu

22 diskli tekerlekli goble deney raporu Çizelge 1. Alan iş Başarısi Çalışma Hızı (km/h)

Detaylı

18 gahd deney raporları

18 gahd deney raporları Aşağıd a alan iş başarısı i1e ilgili sonuçiar görülmektedir.

Detaylı

18 GAD - Uğurtar Tarım

18 GAD - Uğurtar Tarım 16059, Görı-ikie Yerleşkesi, Ni]iifer / BURSA

Detaylı