GEN 2. ÇİZELGE VE KODLAR GEN 2. TABLES AND CODES

Transkript

GEN 2. ÇİZELGE VE KODLAR GEN 2. TABLES AND CODES
AIP
TURKEY
GEN 2.1-1
26 JUL 12
GEN 2. ÇİZELGE VE KODLAR
GEN 2. TABLES AND CODES
GEN 2.1 ÖLÇÜM SİSTEMİ,
HAVAARACI TANITIM İŞARETLERİ, TATİL GÜNLERİ
GEN 2.1 MEASURING SYSTEM,
AIRCRAFT MARKINGS,
HOLIDAYS
1. Ölçüm birimleri
1. Units of measurement
Aşağıdaki tabloda yer alan Ölçüm birimleri,
Ankara ve İstanbul FIR’larındaki havacılık birimlerinin hava ve yer faaliyetlerinde kullanılmaktadır
The table of units measurements shown below
will be used by Aeronautical stations within
Ankara and İstanbul FIRs for air and ground
operations.
Ölçülecek değer
Seyrüsefer, mevki rapor
etmede kullanılan mesafe
(Genelde 2 NM geçen)
For measurement of
Units Used
Distance used in navigation, Nautical Miles as
position reporting (generally in tenths
excess of 2 nautical miles)
Relatively short distances such Meter or Feet
as those relating to aerodromes (e.g. runway lenths)
Altitudes, elevations and
Feet
heights
Horizontal speed including
Knots
wind speed
Vertical speed
Feet per minute
Wind direction for landing and Degrees Magtaking-off
netic
Wind direction except for land- Degrees True
ing and taking-off
Visibility including runway
Kilometres or
visual range
metres
Altimeter setting
Hectopascal
Temperature
Degrees Celsius
Kullanılan birim
Deniz Mili
ondalık olarak
Havaalanları v.s. ile ilgili nis- Metre veya Feet
beten kısa mesafeler (Örneğin
: Pist uzunlukları)
İrtifalar, rakımlar ve yüksek- Feet
likler
Rüzgar süratini de kapsayan Knots
yatay sürat
Dikey sürat
Dakikada feet
İniş ve kalkış için rüzgar istika-Manyetik deremeti
celer
İniş ve kalkış dışındaki rüzgar Hakiki dereceler
istikameti
Pist görüş mesafesini de kap- Kilometre veya
sayan görüş
metre
Altimetre ayarı
Hektopascal
Isı
Santigrat dereceleri
Ağırlık
Ton veya kilogram
Zaman
Gece yarısından
başlayan saat ya
da dakikalar
UTC’yle
Weight
Time
Metric tones kilogrammes
Hour and minutes, beginning at
midnight UTC
2. Zaman Sistemi
2. Time Systems
Genel
General
Koordine edilmiş evrensel zaman(UTC), Hava
Seyrüsefer Hizmetlerinde ve Havacılık Bilgi
Yönetimi (AIM) birimlerince hazırlanan yayınlarda kullanılır. Zaman bildirimlerinde, saniyeler
en yakın dakikaya çevrilerek ifade edilir.
Örnek:12:40:35 olan zaman 12:41 olarak belirtilir.
Co-ordinated Universal Time(UTC) is used by
air navigation sevices and in publications issued
by the Aeronautical Information Management
(AIM) units. Reporting of time is expressed to
the nearest minute e.g.12:40:35 is reported as
12:41
DHMİ - ANKARA
AIP AMDT 07/012
GEN 2.1-2
21 DEC 06
AIP
TURKEY
AIP ve diğer havacılık yayınlarında geçen “yaz
dönemi” ifadesi, “gün ışığından daha çok yararlanmak” amacıyla yıl içinde, yaz saati uygulamasının yürürlükte olduğu dönemi belirtir. Yılın
geri kalan bölümü, ise “kış dönemi” olarak
adlandırılacaktır. Türkiye’de yaz saat uygulamasında geçerli olan zaman, UTC’ye göre
(UTC+3) üç saat ileridir.”Yaz dönemi” uygulaması, Mart ayının son pazar günü saat 01.00
UTC’de başlar ve Ekim ayının son Pazar günü
saat 01.00 UTC’de sona erer. ”Yaz dönemi”
boyunca uygulanacak olan zaman parantezler
içerisindedir. Türkiye’deki mahalli saat LMT cinsindedir. (Mahalli saat, Türkiye hudutları içinde
ulusal amaçlar için kullanılan bir zaman
sistemidir. Mahalli saat koordine edilmiş Evrensel Zaman’a (UTC) göre yıl boyunca iki saat
(UTC+2), yaz saati uygulaması esnasında ise
üç saat (UTC+3) ileridir.
In the AIP and associated publications, the
expression “Summer Period” will indicate that
part of the year in which “daylight saving time “
is in force. The other part of the year will be
named the “winter period”. Daylight saving time
in Turkey is UTC plus 3 hours. In generally, the
“summer period” will be introduced every year
on the last Sunday in MAR at 01.00 UTC and it
will cease on the last Sunday in OCT at 01.00
UTC. Times applicable during the “summer
period” are given in brackets. Local time in Turkey is LMT. (Local time is a system to be used in
Turkish Territory for national purposes Local
Time in Turkey is UTC +2 hours throughout the
year, except that summer time UTC +3 hours).
3.Jeodezik referans sistemi
3. Geodetic reference system
3.1 Tüm yayınlanan coğrafik koordinatlar Dünya
Jeodezik Sistemi - 1984’e (WGS-84) göre ifade
edilmiştir.
3.1 All published geographical coordinates are
expressed in terms of the World Geodetic System - 1984 (WGS-84).
3.2 Uygulama sahası
3.2 Area of application
Yayınlanan coğrafi koordinatların uygulama
sahası Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Biriminin
Sorumlu olduğu sahayla çakışır.
The area of application for the published geographical coordinates coincides with the area of
responsibility of the Aeronautical Information
Management(AIM) unit.
3.3 Yayınlanan coğrafi koordinatları tanımlamak için yıldız sembolünün kullanılması
3.3 Use of an Asterisk() to identify published
geographical coordinates
WGS-84 koordinat sistemine dönüştürülerek
yayınlanan, ancak ICAO Annex-11, Bölüm 2 ile
ICAO Annex-14, Cilt I ve II, Bölüm 2’de istenen
hususları karşılamayan coğrafi koordinatları
belirgin bir hale getirmek için bir yıldız () sembolü kullanılacaktır.
An asterisk() will be used to identify those published geographical coordinates which have
been transformed into WGS-84 coordinates, but
do not meet the requirements in ICAO Annex11, Chapter 2 and ICAO Annex-14, Volumes I
and II, Chapter2.
4. Havaaracı milliyet ve tescil işaretleri
4. Aircraft nationality and registration
marks
Türk sivil havaaraçlarının milliyet işareti ”TC”
harflerinden oluşmaktadır. Tescil işareti ise milliyet işaretini takiben bir tire ve 3 harften oluşur
(AAA’dan ZZZ’ye kadar). Ör: TC-HAB
The nationality mark of Turkish civil aircraft consists of the letter TC. The nationality mark is follow by a hyphen and a registration mark,
consisting of 3 letters(from AAA to ZZZ incl).
e.g.: TC-HAB.
AIP AMDT 09/06
DHMİ - ANKARA
AIP
TURKEY
GEN 2.1-3
07 JAN 16
5. Tatil günleri
5. Public holidays:
5.1 2016 yılı tatil günleri aşağıdaki gibidir
5.1 Public Holidays in 2016
Yeni yıl
01 Ocak
New Year’s
01 January
Ulusal Egemenlik ve
Çoçuk Bayramı
23 Nisan
National Sovereignity
and Children’s Day
23 April
Emek ve Dayanışma
Günü
01 Mayıs
Labor and Solidarity Day
01 May
19 Mayıs
Commemoration of
Atatürk, Youth and
Sports Day
19 May
Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı
Ramazan Bayramı
05-07 Temmuz
Feast of Ramadan
05-07 July
Zafer Bayramı
30 Ağustos
Victory Day
30 August
Kurban Bayramı
12-15 Eylül
Feast of Sacrifice
12-15 September
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim
Republic Day
29 October
5.2 2017 yılı tatil günleri aşağıdaki gibidir
5.2 Public holidays in 2017
Yeni yıl
01 Ocak
New Year’s
01 January
Ulusal Egemenlik ve
Çoçuk Bayramı
23 Nisan
National Sovereignity
and Children’s Day
23 April
Emek ve Dayanışma
Günü
01 Mayıs
Labor and Solidarity
Day
01 May
Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı
19 Mayıs
Commemoration of
Atatürk, Youth and
Sports Day
19 May
Ramazan Bayramı
25-27 Haziran
Feast of Ramadan
25-27 June
Zafer Bayramı
30 Ağustos
Victory Day
30 August
Kurban Bayramı
01-04 Eylül
Feast of Sacrifice
01-04 September
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim
Republic Day
29 October
DHMİ - ANKARA
AIP AMDT 01/16