A 2269 - Soruhavuzu.org

Transkript

A 2269 - Soruhavuzu.org
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2269
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
2013 - BAHAR DÖNEM SONU - 2. OTURUM - Pazar 09:30
2. YARIYIL
ÖĞRENCİNİN
SOYADI
: ......................................................................................................
ADI
: ......................................................................................................
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ......................................................................................................
SINAV SALON NO
: .....................................................
SIRA NO: .............................................
Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.
Cevap Kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup
olmadığını kontrol ediniz.
GENEL AÇIKLAMA
1.
Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:
Testin Adı:
SENDİKACILIK
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
İNGİLİZCE-II
ALMANCA-II
FRANSIZCA-II
Soru Sayısı
20
20
20
20
20
Sayfa No
02
05
08
11
14
2.
3.
Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır.
Bu test kitapçığında yer alan derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Testteki soruları
ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile,
doğru olan cevabı kitaptaki bilgiye göre işaretleyiniz.
4. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız, cevaplarınızı cevap kağıdında o test için
ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız.
Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kağıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı
işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız.
8. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza bir puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle
kitapçıktaki tüm sorular için size doğru görülen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.
10. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının
veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla
çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
SENDİKACILIK
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
1.
Sendika güvenliği ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
aşağıdaki
5.
A) Sendikalı işyeri koşulu, bireysel sendika
özgürlüğünü güçlendirmektedir.
B) Kaynakta kesme yöntemi, işverenlere yük ve
maliyet oluşturmaktadır.
C) Dayanışma aidatlı işyeri koşulu, sendikaların
finansal yapılarını güçlendirmektedir.
D) Kapalı işyeri koşulu, işverenlerin işe alma,
yerleştirme ve çıkarma yetkisini önemli
ölçüde sınırlandırmaktadır.
E) Sendika üyeliğini muhafaza etme koşulunda
işçiler, sendikaya girip girmeme konusunda
özgürdür.
Aşağıdakilerden hangisi taban sendikal
örgütlenme modellerinden biri değildir?
İşkolu sendikaları
Meslek sendikaları
Genel sendikalar
Sendika birlikleri
İşyeri sendikaları
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A)
B)
C)
D)
E)
6.
2.
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak
haklar olarak tanımlanan temel haklardan
biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Çalışma hakkı
Sosyal güvenlik hakkı
Adil yargılanma hakkı
Adil ücret hakkı
Örgütlenme hakkı
7.
3.
Sendikaların da içinde bulunduğu sosyal
tarafların
ortak
ekonomik
sorunların
çözümü için çeşitli üçlü platformlarda bir
araya gelerek karşılıklı fedakârlıklarda
bulunmaları esasına dayanan gelirler
politikasına ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Zorunlu gelirler politikası
Gönüllü gelirler politikası
Organik gelirler politikası
Emredici gelirler politikası
Bağımsız gelirler politikası
Aşağıdaki klasik liberal düşünürlerden
hangisi sendikalara olumlu yaklaşmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Adam Smith
David Ricardo
Thomas Malthus
Herbert Spencer
J. Stuart Mill
Genel sendikalar
Sendika birlikleri
Federasyonlar
Birleşik-küme sendikalar
Konfederasyonlar
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde meslek
sendikaları
önemini
ve
etkinliğini
korumaya devam etmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
2
İşkolu sendikaları
Meslek sendikaları
Genel sendikalar
Sanayi sendikaları
İşyeri sendikaları
Türkiye’de 1970 yılında çıkarılan 1317 sayılı
kanunla
yasaklanan
üst
sendikal
örgütlenme
modeli
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
8.
4.
İşçilerin mesleklerini, çalıştıkları işyerlerini
ve sanayi kollarını dikkate almaksızın
örgütlenen taban sendikal örgütlenme
modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye
İngiltere
Fransa
Norveç
Almanya
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
9.
Aşağıdakilerden
hangisi
sendika
demokrasi ilkeleri ile bağdaşmaz?
içi
12. “İngiliz Modeli” olarak da bilinen ve
sendikacılık ile siyaset arasındaki ilişkiyi
açıklayan
model
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Üyelerin eşit oy hakkına sahip olması
B) Alt kademelerden üst kademelere doğru
etkin bir iletişim ve eleştiri sürecinin işlemesi
C) Sendikal
faaliyetlerden
üyelerin
ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi
D) Sendika yöneticilerinin dürüst ve adil
seçimler yoluyla değiştirilmesi
E) Yalnızca çoğunluk çıkar ve görüşlerinin
temsil edilmesi
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A) Organik ilişkinin kurulduğu ara bağımlı
model
B) Bağımsız model
C) Organik ilişkinin kurulmadığı ara bağımlı
model
D) Zorunlu bağımlı model
E) Gönüllü bağımlı model
1946-1960
dönemindeki
13. Türkiye’de
sendikacılığa ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
10. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların siyasi
faaliyet şekillerinden biri değildir?
A) Türkiye’nin ilk sendikalar kanunu 1947
yılında kabul edilmiştir.
B) Türkiye’nin ilk işçi konfederasyonu olan
Türk-İş 1952 yılında kurulmuştur.
C) Az sayıda üyeye sahip ve birbirine rakip çok
sayıda zayıf sendika faaliyet göstermiştir.
D) 1946 yılında Cemiyetler Kanunu’nda yapılan
bir değişiklik ile sendikal örgütlenmenin önü
açılmıştır.
E) 5018 sayılı kanunla birlikte, işçilere
örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkı
tanınmıştır.
A) Siyasi parti kurmak
B) Sosyal medya araçları vasıtasıyla kamuoyu
oluşturmak
C) İktidardaki partinin ideolojisini işçi tabanına
yaymak
D) Siyasi partileri maddi ve manevi açıdan
desteklemek
E) Kooperatif kurmak
11. Yapısı şeklen demokratik olan tüm
örgütlerde zamanla demokratik amaçlardan
sapılarak, oligarşik eğilimlerin görüleceğini
iddia eden Robert Michels’in teorisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
14. Türkiye’de en fazla üyeye sahip olan memur
konfederasyonu
aşağıdakilerden
hangisidir?
Altın Oligarşi Kanunu
Oligarşi Kanunu
Oligarşinin Altın Kanunu
Oligarşinin Tunç Kanunu
Örgütsel Oligarşi Kanunu
A)
B)
C)
D)
E)
3
Türk-İş
KESK
Memur-Sen
Türkiye Kamu-Sen
Hak-Sen
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
farklı
işverenlerin
aynı
15. Türkiye’de
işkolunda faaliyet gösteren işyerleri için
imzaladıkları toplu iş sözleşmesine ne ad
verilir?
İdeolojik olarak parçalanmış bir yapısı vardır.
Siyasi partilerle organik ilişkileri vardır.
Güçlü bir sınıf bilinci temeline dayanır.
Sadece üyelerinin çıkarlarını korumaya
çalışır.
E) Etkin kooperatifçilik faaliyetleri bulunur.
A)
B)
C)
D)
İşyeri toplu iş sözleşmesi
Grup toplu iş sözleşmesi
İşletme toplu iş sözleşmesi
İşkolu toplu iş sözleşmesi
Ulusal toplu iş sözleşmesi
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A)
B)
C)
D)
E)
19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Amerikan
tipi sendikacılığın özelliklerinden biridir?
16. Partiler-üstü politika ilkesi ile özdeşleşen
konfederasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
DİSK
TİSK
Türk-İş
Hak-İş
MİSK
17. İngiltere’de 1800’lü yılların başında siyasi
eylemi
ve
sınıf
fikrini
reddederek,
demokratik ve eşitlikçi bir toplum yapısına
üretici kooperatifleri ve barışçı bir genel
grevle
ulaşılacağını
savunan
görüş
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Owenizm
Fordizm
Marksizm
Chartizm
Liberalizm
18. Japonya ile özdeşleşen taban sendikal
örgütlenme
modeli
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Owenizm ve Chartizm hangi ülkede ortaya
çıkmıştır?
İşyeri sendikası
İşkolu sendikası
Genel sendika
Meslek sendikası
Sanayi sendikası
A)
B)
C)
D)
E)
4
ABD
Fransa
Almanya
İngiltere
Japonya
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
1.
Aşağıdakilerden
hangisi
yöneticilerin
entelektüel özelliklerinden biri değildir?
4.
A) Yönetici, örgütte yaşanan iyi veya kötü
durumları tarafsız ve detaylı bir şekilde
nedenleri ve sonuçlarıyla irdeleyebilmelidir.
B) Bir yönetici sorunlara sadece mantığı ile
yaklaşmalıdır.
C) Yönetici, örgüt içinde veya dışında olan
fırsat veya tehditleri, önceden görebilmeli ve
ona göre adımlar atabilmelidir.
D) Yönetici, çalışanlar arasında olan olaylarda
adil olmalıdır. Hangi düzeyde olursa olsun,
haklının haklı olduğunu savunabilmelidir.
E) Yönetici,
elde
ettiği
bilgileri,
detaylandırabilmeli veya çok geniş bir
yelpazedeyse bu bilgileri daraltabilmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi organizasyondaki
mevki ile kazanılmış ve o mevkideki kişi
tarafından kullanılan güç çeşididir?
Benzeşim gücü
Ödüllendirme gücü
Uzmanlık gücü
Yasal güç
Cezalandırma gücü
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A)
B)
C)
D)
E)
5.
2.
A) Etkileşimci liderler yetkisini kullanırken bir
yandan da grup üyelerinin istek ve
gereksinimlerini
karşılamaya
çalışmaktadırlar.
B) Etkileşimci liderlikte yaratıcılık ve yenilikçilik
çok fazla önemli değildir.
C) Etkileşimci liderlerin özellikle üyelerinin
fiziksel ve güvenlik gereksinimleri üzerine
odaklandığı görülmektedir.
D) Etkileşimci liderlik, değişime yönelik bir
liderlik modelidir.
E) Etkileşimci liderler, geçmiş ile bugün
arasında bağlantı kurarak başarılı olurlar.
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir yöneltme
sisteminin şartlarından biri değildir?
A) Takım ruhunun oluşturulması
B) Yöneticinin personeli sürekli denetim altında
tutması
C) Yöneticinin bireysel başarıyı ön planda
tutması
D) Görev ve sorumlulukları yüklenecek nitelikte
olmayan
personelin
işletmeden
uzaklaştırılması
E) Yöneticinin benliği ve kişiliği ile örnek olması
6.
3.
Aşağıdakilerden
hangisi
etkileşimci
liderliğin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi liderlik-yöneticilik
kavramları arasındaki farklardan biri
değildir?
A) Yöneticiliğin sanat yanı ağır basarken,
liderliğin bilimsel yanı ağır basmaktadır.
B) Yöneticilik formal bir örgüt yapısı içinde
gerçekleşirken, liderlik için formal yapı şart
değildir.
C) Yöneticilik görev tanımı gerektirirken, liderlik
görev tanımı gerektirmez.
D) Yöneticilik tanımlanmış hedeflere ulaştıracak
işlerin en etkin şekilde yaptırılmasıyla ilgili
iken liderlik hedeflerin ve yapılacak işlerin
belirlenmesiyle ilgilidir.
E) Yöneticilik, tanımlanan hedeflere ulaşma,
liderlik ise değişim ve dönüşüm yapabilme
işidir.
Aşağıdakilerden hangisi ürün temeline
göre bölümlere ayırmanın sakıncalarından
biri değildir?
A) Belirli ürünlere, müşterilere ve pazarlara
veya bölgelere dikkatin azalmasına neden
olabilir.
B) Merkezle
bölümler
arası
çatışmalar
oluşturacak durumlar ortaya çıkabilir.
C) Etkin ve verimli faaliyetler için her ürün
yöneticisine sorumluluk yükler.
D) Her ürünün başına getirilecek ve eğitilecek
yöneticileri bulmak zorlaşır.
E) Ürünler arası rekabet ortaya çıkabilir.
5
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
7.
Karizmatik liderlikle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
11. İşgörenin ortaya koyduğu ve yönetimin
hoşlanmadığı yanlış davranışa son vermesi
halinde, nezaretçinin de işgöreni azarlama
ve rahatsız etme eylemine son vermesi
durumu hangi tür pekiştirmeye örnek
olarak verilebilir?
A) İnançlarının
doğruluğuna
ikna
etme
kabiliyetleri vardır.
B) Yüksek özgüvene ve olağanüstü yeteneklere
sahiptirler.
C) Kriz
durumlarında
radikal
çözümler
üretebilirler.
D) Yüksek
etkileme
ve
baskın
olma
gereksinimine sahiptirler.
E) Karizmatik liderlik anlayışı durgun büyüme
ve tasarruf politikası benimsemiş örgütlerde
etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Olumlu pekiştirme
Olumsuz pekiştirme
Son verme
Cezalandırma
Ödüllendirme
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A)
B)
C)
D)
E)
8.
Aşağıdakilerden hangisi liderin otoritesini
ifade eden güç kaynağıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Zorlayıcı güç
Karizmatik güç
Uzmanlık gücü
Ödüllendirme gücü
Yasal güç
hangisi
güdülemenin
12. Aşağıdakilerden
çalışanlar bakımından sağladığı yararlardan
biri değildir?
A) Toplumsal ihtiyaçları karşılamaya imkân
sağlar.
B) Yaratıcılık ve liderlik niteliklerini geliştirir.
C) Temel ekonomik ihtiyaçları karşılamaya
imkan sağlar.
D) Düşünsel çabaları etkili yönde geliştirir.
E) Rekabet ortamı hazırlar.
9.
Yeni gelen ya da yer değiştiren işgörenlere
her konuda yardımcı olan ve yeterli bilgileri
veren bir yönetici güdülemede hangi
özendirme aracını kullanıyordur?
A)
B)
C)
D)
E)
Takım çalışması
Çevreye uyum
Sosyal katılma
Değer kazandırma
Sosyal uğraş
13. Çatışmalar ortaya çıkış şekli açısından
incelendiğinde, fark edilmeye başlandığı
ancak çatışmanın habercisi veya ön
sinyalleri gibi düşünüldüğü aşamaya ne ad
verilmektedir?
10. Aşağıdakiler hangisi olaylara, kişilere ve
kişiliklere göre değişkenlik gösterdiği için
oldukça karmaşık olan güdüleme çeşididir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sosyal güdüler
Toplumsal güdüler
Fizyolojik güdüler
Psikolojik güdüler
İçgüdüler
A)
B)
C)
D)
E)
6
Potansiyel çatışma
Algılanan çatışma
Mevcut çatışma
Hissedilemeyen çatışma
Kapalı çatışma
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
18. Aşağıdakilerden hangisi işletmede çalışan
bireylerin bilgi, yetenek, tecrübe ve
yetkinliklerinin toplamını ifade eder?
14. Örgütsel
çatışmanın
çözülmesi
stratejilerinden biri olan kaybet-kaybet
stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Çözüm için bürokratik kurallar denenebilir.
Orta yol bulunabilir.
İki taraf da kaybeder.
Çatışmanın bu şekilde çözümlenmesi
sonucu çatışmacı taraflar kazanır.
E) Tarafların kaybetmesinin yanında örgütsel
kayıplar da yaşanır.
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A)
B)
C)
D)
Beşeri analiz
İnsan sermayesi
Hümanist analiz
Durumsal sermaye
Eşgüdümlü sermaye
15. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışmaya
ilişkin modern yaklaşımın özelliklerinden
biri değildir?
A) Çatışmadan korkulmalıdır.
B) Çatışma iyi yönlendirilirse başarı arttırıcı
faktör olur.
C) Örgütsel başarıyı arttırmada çatışma olumlu
sonuçlar doğurabilir.
D) Fonksiyonel olmayan çatışmalara yol
açılmamalıdır.
E) Rekabet kişiler arasında desteklenmelidir.
hangisi
öğrenen
19. Aşağıdakilerden
organizasyonların özellikleri arasında yer
almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Yeni yaklaşımları denemek
Sistematik sorun çözmek
Sorunları doğmadan çözmeye çalışmak
Geçmiş deneylerden öğrenmek
Başkalarından öğrenmek
16. Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkış şekli
açısından çatışma türleri sınıflamasında yer
almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Mevcut çatışma
Algılanan çatışma
Açık çatışma
Hissedilen çatışma
Potansiyel çatışma
hangisi
işletmelere
17. Aşağıdakilerden
rekabet üstünlüğü sağlayan ve işletmelerin
rakiplerine oranla en iyi yaptığı işi temsil
eden kavramdır?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Aşağıdakilerden hangisi
göstergesinin boyutları
almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Süreç yeteneği
Birim yeteneği
Dönüt yetenek
Eşgüdümlü yetenek
Temel yetenek
7
dengeli başarı
arasında yer
Müşteri boyutu
İçsel süreçler boyutu
Sistemlilik boyutu
Öğrenme boyutu
Finansal boyut
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
İNGİLİZCE-II
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
1.
Laura hurt ............ while she was fixing her
bike.
4.
Anna’s ........... a baby next month. She’s very
excited.
Which of the following completes the
sentence above?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
itself
himself
myself
yourself
herself
A)
B)
C)
D)
E)
keeping
becoming
giving
having
moving
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A)
B)
C)
D)
E)
5.
Who’s ........... brown eyes?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
2.
A)
B)
C)
D)
E)
You can wash your hair with my ............ if you
like.
Which of the following completes the
sentence above?
like
have
get
do
got
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
6.
brush
shampoo
hair dryer
scissors
towel
Carla’s in the ............ . I think she’s cooking
dinner.
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
7.
I’m sad because ............ of my good friends
live near me.
A: Why are you going to the bank?
B: ............ some money.
Which of the following completes the
dialogue above?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
home
kitchen
bathroom
living room
bedroom
A)
B)
C)
D)
E)
no
all
none
most
a lot
8
To change
Changing
For change
To changing
Change
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
8.
Matt usually ............ time with his family on the
weekends.
12. It’s difficult for me to breathe through my
............ .
Which of the following completes the
sentence above?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
meets
makes
spends
gives
feels
A)
B)
C)
D)
E)
face
nose
ear
knee
eye
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A)
B)
C)
D)
E)
9.
Right now ............ medicine for my cough
because it’s not too bad.
13. In my family ............ knows Lady Gaga’s music
but I love it.
Which of the following completes the
sentence above?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
I was taking
I don’t take
I take
I‘m not taking
I do take
A)
B)
C)
D)
E)
10. David often watches television ............ Sally is
in the kitchen.
14. I always ............ my friends a birthday card.
Which of the following completes the
sentence above?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
they
somebody
nobody
we
everybody
A)
B)
C)
D)
E)
first
next
while
then
during
11. Who ............ to when I saw you yesterday?
send
exchange
celebrate
put up
sing
15. ............ books are these?
Which of the following completes the
sentence above?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
do you talk
were you talking
did you talk
are you talking
have you talked
A)
B)
C)
D)
E)
9
Whose
Who
Where
Who’s
When
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
16. ........... 25 in August.
20. Please ........... a message after the tone and
we’ll get back to you.
Which of the following completes the
sentence above?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
I may be
I‘m being
I might be
I‘ll be
I‘ll probably be
A)
B)
C)
D)
E)
give
tell
say
leave
make
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A)
B)
C)
D)
E)
17. Where do you buy your clothes?
You always look so ........... .
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
heavy
skinny
tall
bald
trendy
18. My cell phone is older ............ yours.
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
of
with
for
as
than
19. There’s a well-known
Franklin Street.
restaurant
............
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
on
at
in
next to
across
10
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
ALMANCA-II
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
1.
Sie hat gehört, ………….. ein Studium sehr
theoretisch sein kann.
5.
Welche Wörter
Lücken?
Welches Wort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?
passen
in
die
obigen
Cümlede
boş
bırakılan
yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?
dass
damit
davon
dann
denn
A)
B)
C)
D)
E)
wird / werden
hat / wird
ist / geworden
sei / wurde
sind / wirst
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A)
B)
C)
D)
E)
Gestern ….… es um 18 Uhr dunkel ……. .
2.
6.
Kann man den Pilz essen?
Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?
Welche Antwort passt zur obigen Frage?
Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?
Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Ja, ich möchte auch gern Pilze essen.
Nein, der Pilz ist nicht essbar.
Nein, ich kann keine Pilz kochen.
Ja, ich muss jetzt einkaufen gehen.
Nein, ich habe keinen Durst.
7.
3.
Welches Wort passt in die obige Lücke?
Ich kann eine Nachricht …………. .
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
euch
sich
mich
dich
uns
8.
4.
Bunu bilmeniz gerekmez miydi?
Bunu bilmiyor muydunuz yoksa?
Bunu bilmek mümkün mü?
Bu olaydan kimlerin haberi var?
Bu olay kimi ilgilendiriyor?
Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?
Das ist Elif. Sie duscht ………….. gerade.
A)
B)
C)
D)
E)
Haben Sie das etwa nicht gewusst?
Herr Özdamar bewirbt ………………….. bei
Siemens.
verabreden
übermitteln
senden
empfangen
bekommen
A: Du, ich glaube Männer können ……………
kochen als Frauen!
B: Nein, Frauen können ………….. gut kochen
wie Männer!
Welches ergänzt die obige Lücke?
Welche Wörter ergänzen die Lücken im
obigen Dialog?
Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?
Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
mit einer Anzeige
über die Blumen
sich um eine Stelle
um den Nachbarn
auf den Urlaub
A)
B)
C)
D)
E)
11
gut / alles
immer / bestimmt
manchmal / jeweils
besser / genauso
eigentlich / niemals
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
9.
12. Der Baum hat viele ………….. .
Im Sommer ziehe ich ………. Bursa und werde
das Unternehmen verlassen. ………. diesem
Anlass
möchte
ich
eine
Abschiedsversammlung organisieren.
Welche Wörter
Lücken?
passen
in
die
Welches Wort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?
obigen
A)
B)
C)
D)
E)
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
Cümlede
boş
bırakılan
yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?
Geräte
Blätter
Sturm
Tabelle
Knöpfe
A)
B)
C)
D)
E)
nach / Aus
für / In
zu / Zum
in / Auf
seit / Bei
13. ………………………., welches Formular ich
brauche?
Welcher Satz ergänzt nicht die obige
Lücke?
Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
10. hoffe / bleiben / in / Kontakt / Ich / wir
Wie kann man mit den obigen Wortgruppen
einen sinnvollen und richtigen Satz bilden?
Wissen Sie vielleicht
Darf ich Sie fragen
Ich möchte noch wissen
Können Sie mir bitte sagen
Ich muss eigentlich
Verilen sözcük gruplarıyla kurulabilecek en
anlamlı ve doğru cümle aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
14. stürmen / tief / kräftig / windig / sonnig
Ich bleiben in Kontakt wir hoffe.
In Kontakt wir bleiben ich hoffe.
Bleiben wir hoffe ich in Kontakt.
Ich hoffe wir bleiben in Kontakt.
Hoffe wir in Kontakt ich bleiben.
Welches Wort passt nicht zu den anderen
in der obigen Wortgruppe?
Verilen
sözcük
grubuna
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
11. Ein guter Redner …………… mit den Zuhörern
einen Blickkontakt haben.
uymayan
windig
kräftig
sonnig
tief
stürmen
15. Yapacak bir şey yok!
Welches Wort passt in die obige Lücke?
Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?
Verilen
cümlenin
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
halten
macht
hat
sollte
sprechen
A)
B)
C)
D)
E)
12
Almancası
Das kriegen wir schon hin!
Ich habe ein Weg gefunden!
Ich kann mir das nicht leisten!
Das ist heutzutage nicht erlaubt!
Da kann man nichts machen!
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
16. Ich denke an dich. Du denkst an mich. Wir
denken …………….. .
20. Melda:
Göktuğ:
Melda:
Göktuğ:
Welches Wort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?
Welches Wort ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?
überhaupt
irgendwo
aneinander
schließlich
manche
Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A)
B)
C)
D)
E)
Der Pullover hier kostet 500 Euro!
Das kann ………….. nicht wahr sein!
Ganz schön teuer, nicht wahr?
Ja, absolut!
A)
B)
C)
D)
E)
sonst
habe
etwas
lange
doch
17. Haben Sie Kinder?
Welche Antwort passt zur obigen Frage?
Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Nein, meine Kinder schlafen schon.
Ja, das Kind kenne ich.
Ja, ich habe welche.
Nein, diese Kinder gehen in die Schule.
Nein, ich bringe meine Kinder mit.
18. A: Mit welchem Auto fahren wir?
Mit ……… oder mit ……….?
B: Wir können mit meinem fahren!
A: Gut, also dann los!
Welche Wörter ergänzen die Lücken im
obigen Dialog?
Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
meinem / deinem
unseren / finden
doch / noch
sonst / keinen
entweder / schon
19. Die Kinder spielen im Park.
Wie lautet der obige Satz im Präteritum?
Verilen cümlenin geçmiş
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
zaman
şekli
Die Kinder möchten im Park spielen.
Die Kinder können im Park spielen.
Die Kinder haben im Park spielen wollen.
Die Kinder werden im Park spielen.
Die Kinder spielten im Park.
13
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
FRANSIZCA-II
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
1.
Le garçon : - Vous
attendez
Mademoiselle?
La cliente : - ………. .
quelqu’un
5.
Complétez le dialogue avec la réplique qui
convient.
Yukarıdaki konuşmayı uygun
tamamlayan cümleyi bulunuz.
Trouvez le mot qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.
şekilde
A)
B)
C)
D)
E)
Non, personne ne m’attend.
Oui, quelqu’un m’attend.
Non, je n’attends rien.
Non, je n’attends personne.
Oui, vous attendez quelqu’un.
que
où
qui
y
en
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A)
B)
C)
D)
E)
Je pratique le judo sous les ordres d’un
entraîneur ……….. a longtemps vécu au
Japon.
2.
Ayşe : - ………. ?
Paul : - Strasbourg, S.T.R.A.S.B.O.U.R.G.
Complétez le dialogue avec la réplique qui
convient.
Yukarıdaki konuşmayı uygun
tamamlayan cümleyi bulunuz.
A)
B)
C)
D)
E)
6.
şekilde
Excusez-moi, comment ça s’écrit?
Qu’est-ce que ça veut dire?
C’est quoi la question?
Quel est ton prénom?
Tu pars quand?
Mireille : - Joyeux anniversaire Andrea.
Andrea : - Merci!
Mireille : - Au fait, tu as quel âge?
Andrea : - Moi, j’ai 27 ans, et toi?
Mireille : - Ah, 27! Moi, j’ai 31 ans. Tu es un peu
……….. jeune ……….. moi.
Trouvez les mots qui conviennent.
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcükleri bulunuz.
3.
A)
B)
C)
D)
E)
Nous avons beaucoup marché. J’ai très mal
aux pieds parce que mes chaussures sont
………. et non rodées.
plus / que
plus / de
plus / comme
moins / comme
moins / que
Trouvez le mot qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.
A)
B)
C)
D)
E)
nouveaux
nouvel
neuf
neuves
neufs
7.
4.
Australie / vous / quand / en / allez / est-ce que?
I
II
III
IV
V
VI
………. un mois, je suis allé en Finlande pour
voir des aurores boréales. ………. j’avais
souvent froid, mais ………. je me suis habitué
au climat et à la vie en Finlande.
Remettez les mots dans le bon ordre.
Trouvez les mots ou les expressions qui
conviennent.
Yukarıdaki kelimelerin anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturan sırasını bulunuz.
Cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeleri bulunuz.
A)
B)
C)
D)
E)
III, VI, II, V, IV, I
III, VI, I, V, II, IV
VI, II, V, III, IV, I
V, II, III, VI, IV, I
IV, I, VI, III, V, II
A)
B)
C)
D)
E)
14
Au début / Pendant / après
Depuis / Après / peu à peu
Il y a / À la fin / petit à petit
Pendant / Après / au début
Il y a / Au début / petit à petit
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
8.
10. Les billets achetés ………. .
Alain : - La vie en couple c'est .......... mais la
vie de célibataire c'est ………. .
Marc : - Oh! Tu dis ça parce que tu es
célibataire!
A) seront remboursés par Touspectacles avant
février 2013.
B) ne seront pas valables en février 2013.
C) restent valables pour une prochaine
représentation de «La Mouette».
D) doivent être renvoyés au Théâtre municipal
après février 2013.
E) sont valables pour tout autre spectacle de la
saison.
Trouvez les mots qui conviennent.
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcükleri bulunuz.
bonne / meilleur
bon / mieux
bon / meilleure
bien / mieux
bien / meilleur
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A)
B)
C)
D)
E)
11. Pour connaître les titres et les dates des
autres spectacles de la saison, il faut
………. .
A) se rendre directement au Théâtre municipal.
B) écrire ou téléphoner au Théâtre municipal.
C) consulter le site internet du Théâtre
municipal.
D) consulter le site internet de touspectacles.
E) envoyer une lettre à touspectacles.
9 - 11. soruları aşağıdaki paragrafa göre
cevaplayınız.
Bonjour
Vous avez acheté trois billets pour la pièce «la
Mouette» le 14 décembre 2012 à 20h30 au
Théâtre municipal.
Nous sommes désolés de vous informer que la
représentation est annulée. Plusieurs acteurs
sont
en
effet
malades.
Une
autre
représentation de La Mouette sera organisée
en février 2013 mais nous ne pouvons pas
encore vous donner la date. Vos billets restent
valables pour cette représentation.
Cependant, si vous n'êtes pas intéressé, vous
pouvez nous renvoyer les billets à
Touspectacles, 12 rue Roger, 03200 VICHY.
Nous pouvons échanger vos places pour un
autre spectacle de la saison. Le programme de
la saison est disponible sur notre site internet.
Merci de votre compréhension.
Cordialement
touspectacles, service commercial
12. Hier, je (j’) ………. , confortablement installée à
la terrasse de mon restaurant préféré quand
soudain, un homme ………. la terrasse en
courant avec un cerf-volant.
Trouvez les formes qui conviennent.
Cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen
biçimleri bulunuz.
A)
B)
C)
D)
E)
ai lu / traversait
lis / traverse
lisais / a traversé
ai lu / a traversé
lisais / traversait
13. Cet été, je suis allée voir le concert de Miossec
à Brest. Je suis sortie de la salle vraiment
contente du spectacle. C’était très bien.
Trouvez l’expression qui ne correspond
pas au texte.
Yukarıda verilen metne uygun olmayan
ifadeyi bulunuz.
9.
La pièce la Mouette est annulée ………. .
A) parce que le public n'est pas assez
nombreux.
B) parce que les acteurs ne peuvent pas jouer.
C) car la salle est en travaux.
D) car le metteur en scène a disparu.
E) parce que le théâtre est fermé.
15
A) Le concert était juste… génial!
B) C’est la meilleure performance musicale de
l’année!
C) Miossec ..., je me suis ennuyée. Vraiment
pas mon style!
D) Quel spectacle! Quelle voix! Quels
musiciens! Bravo!
E) J’ai adoré! Un pur bonheur!
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2013 BAHAR DÖNEM SONU 2269-A
14. Julien est au téléphone ………. ce matin, c’est
insupportable!
18. C’est une fête .......... je me souviens très bien :
toute la famille est venue rendre visite à mes
grands-parents.
Trouvez le mot qui convient.
Trouvez le mot qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.
il y a
depuis
jusque
pendant
depuis que
A)
B)
C)
D)
E)
laquelle
dont
quelle
que
où
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
A)
B)
C)
D)
E)
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.
15. courses / fait / samedis / il / tous / les / ses
I
II
III
IV V
VI VII
Remettez les mots dans le bon ordre.
Yukarıdaki kelimelerin anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturan sırasını bulunuz.
A)
B)
C)
D)
E)
IV, II, VII, I, V, VI, III
IV, II, VII, III, VI, V, I
VI, I, IV, II, V, VII, III
VI, III, V, VII, I, IV, II
VII, I, V, VI, III, IV, II
19. Alex : - J’ai perdu mon portefeuille et mon
trousseau de clés aujourd’hui.
Yves : - Ah! Tu as bien cherché partout?
Alex : - Oui, je crois que je les ai perdus au
centre commercial. ………. .
Complétez le dialogue avec la réplique qui
convient.
Yukarıdaki konuşmayı uygun
tamamlayan ifadeyi bulunuz.
16. Je ferai le tour du monde à vélo si ………. .
Trouvez
phrase.
l’expression
qui
complète
A)
B)
C)
D)
E)
la
Cümleyi doğru biçimde tamamlayan ifadeyi
seçiniz.
A)
B)
C)
D)
E)
Il est nécessaire qu’ils soient perdus.
J’ai peur qu’on les retrouve.
Je suis triste qu’on les retrouve.
Je souhaite qu’ils soient perdus.
Je doute qu’on les retrouve.
tu m’as accompagné.
je gagne à la loterie nationale.
tu m’achèteras mon billet.
je dois préparer un gâteau pour la fête.
j'ai fait du sport tous les jours.
17. Mon frère part vivre au Québec. Je(J’)
………… qu’il se fasse rapidement beaucoup
d’amis.
20. Ils ……….. quand ils ont repris la route.
Trouvez la forme qui convient.
Trouvez la forme qui ne convient pas.
Cümlede boş bırakılan
düşmeyen biçimi bulunuz.
A)
B)
C)
D)
E)
şekilde
yere
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
biçimi bulunuz.
uygun
veux
aimerais
souhaite
voudrais
espère
A)
B)
C)
D)
E)
16
ont déjeuné
déjeuné
déjeunent
sont en train de déjeuner
avaient déjeuné
TEST BİTTİ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle
yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav
sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin
kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
sınava giren diğer öğrencileri rahatsız etmemek için kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir. Bu nedenle sorumluluk sınav kurallarına uymayan öğrencilere aittir.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya
girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler
sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, Anadolu Üniversitesi’nin yetkili organlarınca bu salonda
sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler
oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza
bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve
tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan
zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav
süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin
verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz.
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının
üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav
sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek
sayfası bile eksik çıksa o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
Size verilen cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik No, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol
ediniz. Cevap kağıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kağıdını alınız. Daha sonra cevap kağıdı
üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı
yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki
sınavları geçersiz sayılır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem
kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı taktirde cevap
kağıdı optik okuyucuda okutulamadığından öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.
Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını
kontrol ediniz.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KAĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler
kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış
sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde
olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve
bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.
Sınav sırasında öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. Yasağa
uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve
çalıştırılmasına izin veren (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan) hesap makineleri ile data bank vb. özel
donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi
yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları sınava gelirken getirmemeleri konusunda sınava giriş
belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı
olsa bile, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile sınav binasına silah ile gelmemelidir. Bu öğrenciler
kesinlikle sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.
Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır. Aksine davranan öğrencilerin
o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve
size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim
etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
20 A
12 na
-2 do
01 lu
3 Ün
Ba iv
ha ers
r D ite
ön si
em Aç
ık
So öğ
nu re
t
Sı im
na Si
v ste
Ki m
ta i
pç
ığ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Benzer belgeler

A 4454 - Soruhavuzu.org

A 4454 - Soruhavuzu.org Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.

Detaylı

A 2169 - Soruhavuzu.org

A 2169 - Soruhavuzu.org D) Yöneticilik tanımlanmış hedeflere ulaştıracak işlerin en etkin şekilde yaptırılmasıyla ilgili iken liderlik hedeflerin ve yapılacak işlerin

Detaylı

A 2169 - Soruhavuzu.org

A 2169 - Soruhavuzu.org Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.

Detaylı