Dökümanı indirmek için tıklayın.

Transkript

Dökümanı indirmek için tıklayın.
T.C.
F:RAT ONIVERS:TES:HASTANES:
DONER SER‖
讐:編」:LETME BiR:MI
TEKL:FiSTEME FORMU
01032016
:25922:16′ 1103
:KARDIYOLO」 I KLIN101
istem No
Talep Eden Blnm
V003at∫
fFOlda b°
鵠刷槻r冦階畷∫
田l繋需鵠:鷺]判 悧獣
誌話襦1::需 if留 1盟 ‖
llrtlbnね
zorun!udur Be‖ rblmemesi durumunda s:pane tanhinden i‖
‖
h
baren
e durumunda gedken her gOn icin fatura tutannin(KDV hanOl
020"nden kos‖ ecektir
『響躙
11柵 犠肌 臨 ‰
糧 濯は
1
r覧
1ek11lennde be‖ rtseler dahL dikkate ahnmayacakt:r
3‐
Ma teslimi hastane ambanna veya idarenin gosterecell yere tes‖ m ed‖ ecekur Tes‖ mat ye‖ ne kadar tOm gidolor saticlya
‖
alttir
0山 ede TSE markag aranan maレ e下
Tok‖ f mettbunda silint ve ka2:“ l yapl:mayacaktir S(
4■ bЫ mJzemo ha"dnde晰
電席:誦!躍 譜
:ι
o sattnden∞ nn gebn teklner
酬
に ‖鴨ね
k Ml■ mレ ‖
‖
軋‰楷断齢‖
:¶鼎齢
臨階Tl臨V釧
:3m躙
鰭需
な
ぃm田 製
“
「籠淵 ぽT肝 酬鮮
│ぶ i畔町1洲 鵠81i野 鍔:
肥脚
!胤
FⅧ
酬 lf簡 &鋼電amttPttdmn
i喩 蕊聴
t9iVリ 儒 :濡 語
hcaklr
曲
J祀 話
1∬ 器
椰
hr 珈
Tak:r 蕊
menbunda
uBB
k`kodu
鰍
肥ve 肥
aynca 1』
鵬
UBB
mektubunda
Teklif
剰
irinacaktrr.
燃 絣
kodunun belirb:memoo:‖ o KIK:
輪
輔
odenmeyeceKir.
醐 鸞
蒲
掛
はedbn,km,Ⅲ
'b齢
満品 甜 1:Fヽ 高ittazL涌 群百i漏 ayaあ r“ ,田 da"neg猫
["_整
出
誰
朧
島
¬
臨
鴨
出
帯
器
bぶ温
覇
罰
hnacan!r
‖
齢
濡弛
1鷺
駆
鷹
櫛]‖
i排選
情
熙IW願よ
.. 11'TL]giり 霊1■ ■
11■ 111里
……繭.温 …
商 un ttT Ю市 醐 ● ,「 Jmayan m池 ome dmasl山
1面
5‐
k
i『
l:_`^● │:● ●
iき
“
蒻
ョ_中 J'tOl割
,pn lⅢ aぃ
y● 口
│」
b‐
` hiJ:in●
内
蝋 藉
11卜 hi maiフ
漱
臨
)strr kodu gereken Ottnl● ‖
KIK
●,
_‐ 1‐ ●●ぃ ‐ ^:“ ●●`Hil● ●,m,inH● H“
1嶽 秒
"mm“
“
kanun gereci‖
tem:∴ :「
lli」
高Jttbu Jδ Fら あl
yadj nak■
020‖ ndOn%3(Fatura
medlere
KDV Harlc)tem:nat kes:ntls:
bede‖
]lL[:苗 11:酎 鷺
‖
借
fh需 :l:‖ ξ
酬漑:fiソ
が■偲::llttrttII:!1111‖ 詰
1111温 :l胤 」
son Tesiim Ta‖ h a Saat:句
g‖
“
man k賄
刺帥m
'
堕)tじ
´Oqン タ
MALZEMttHlzMET LiSTES:
“
stre
l{
tf,alzemo
Kodu
150030399101454
4
lf,alzemo
器
clntl
輛 REjヤ い0画 5
Aglklam. Mlktan Blrlml
250,O
Blrlm
Flyatl
KDV onnr*
ADET
¬ 50030399104549
Adll!: Frrat Uniwrsitesi Hastanesi Doner Sermay€ llleire M0d0rlo!0 I-IAZAR V D : 3860437404
Fex: 0424 233 90 40 EPoSTA : [email protected]
Tel: 0424 233 35 55
6du
t
Sayfal
0,014 GUiDE W|RE TEKN|K $ARTNAMESI
1- Guide wire surtiinmeyi azaltrcr ICE hydrophilic materyal ile kaplt olmaltdtr.
2-
Distal ig teli gevreleyen ICE hidrofilik kaplama ile kaplanmrg 35cm lik radyopak
polimer kovana sahip olmahdrr.
3- Proksimal krsmr florlu polimer (PTFE) ile kaplanmtg olmaltdtr.
4- Krlavuz tel gekillendirilebilen ig telin distal ucunda 3 cm lik radyopak
yay
sanmrna sahip olmahdrr.
5678-
Guide wire gapr 0.0'14 inch olmaldrr.
Guide wire uzunlu$u en az 300 cm olmahdrr.
PTCA igleminde kullanrlabilmelidir.
Ug Ozelligi olarak Floppy, Standard, lntermediate, Extra Support segenekleri
olmalrdrr.
9- Sprink tipli olmahdrr.
10-Distal ucu yumugak esnek radyopak , J veya dtrz olmaltdtr.
11-Sterilizasyon sUresi en az2 yrl olmahdrr.
'12-Proximal tork distal krsrmlara birebir iletmelidir.
13-Distale gekil verilebilmeli ve geklini korumahdrr.
14-Distal ug, damar diseksiyonunu dnlemek amacr ile yumugak, torg verilmeye
uygun olmalrdrr.
1S-Teklif veren firmalar bir adet 6rnek vermelldir. Verilen numuneler denendikten
sonra karar verilecektir. Ornek vermeyen veya gartnameye uygunsuzlu$u
tespit edilen teklif sahiplerinin teklifleri de$erlendirmeye ahnmayacakttr.
16- Uluslar arasr kalite belgelerinden en az birine sahip olmalrdrr.
17- Klinikte denenmig ve kabul g<irmug UrUnler tercih sebebi olacaktrr.
18- Firma l5 gUn igerisinde teslim edilemeyecek i.irUnlerin teslim tarihini kesinlikle
belirtmelidir.
1 9-llave ozellikler degerlendirilecektir.
0,014 EXTRA SUPPORT
GUIDE WIRE
(Ja,^.
u.t_u
50 ADET
oL11o +Y
%́´
“
TEKDUVAR
1)
2)
i6le rernlx ganrnaruesi
l$neler dayanrkh gelik materyalden imal edilmig olmaltdtr'
Ug krsmr keskin olmahdrr. Proksimal ucu plastikten yapllmrg, elle tutulabilir
tarzda olmahdrr.
3) En az 7 cm uzunlukta, 18 G ebadrnda olmaltdtr.
4) 0.038 guide-wire ile kullantlabilmelidir.
5) Steril, orijinal ambalajrnda olmahdrr. Ambalajlar Uzerinde
sterilizasyon ve son
kullanma tarihleri yazth olmaltdtr. Teslim edilen her bir malzeme teslimat
tarihi itibariyle en az 2 ytl miadlt olmaltdtr.
6)
7)
UrUnler UBB' na kayrth ve Sa$hk Bakanh$r'ndan onaylt olmaltdtr'
Etiket Uzerindeki malzeme kodu, adr ve agtklamast UBB daki onayh kodu, adt
ve agrklamalart ile aynr olmaltdtr.
8)
Teklif veren firmalar bir adet ornek vermelidir. Verilen numuneler denendikten
sonra karar verilecektir. Ornek vermeyen veya gartnameye uygunsuzlu$u
tespit edilen teklif sahiplerinin teklifleri de$erlendirmeye altnmayacakttr.
9) Uluslar arast kalite belgelerinden en az birine sahip olmaltdtr.
10) Klinikte denenmig ve kabul gOrmilg UrUnler tercih sebebi olacakttr.
1 1) Firma 't 5 gUn igerisinde teslim edilemeyecek UrUnlerin teslim tarihini kesinlikle
belirtmelidir.
1 2) llave 6zellikler de$erlendirilecektir.
F/Z 7/- /'.a'o't"'a
w
0,035 GU|DE W|RE TEKN|K $ARTNAMESI
1-
En az 150 cm uzunlu$unda olmaltdtr.
Manevra kabiliyeti iyi olup flexible olmaltdtr.
Orijinal geklini muhafaza etme ozellikte olmaltdtr'
234- Teflon kaph olmaltdtr.
5- 0,035 inch kahnlr$rnda olmaltdtr.
6- Teklif veren firmalar bir adet ornek vermelidir. Verilen numuneler denendikten
sonra karar verilecektir. Ornek vermeyen veya gartnameye uygunsuzlugu
tespit edilen teklif sahiplerinin teklifleri de$erlendirmeye altnmayacakttr.
7- Uluslar arasr kalite belgelerinden en az birine sahip olmahdlr'
8- Klinikte denenmig ve kabul gdrmug Urtrnler tercih sebebi olacaKtr'
9- Firma 15 gun igerisinde teslim edilemeyecek UrUnlerin teslim tarihini kesinlikle
belirtmelidir.
1O-Sterilizasyon sUresi en az2 yrl miadlt olmaltdtr.
1 1-ilave Ozellikler de$erlendirilecektir.
12-Kiavuztel ucu atravmatik yaprda olmaltdtr.
13-Krlavuz tel bire-bir torque 6zelli$ine sahip olmaltdtr.
14-Klavuz tel radyo-opak yaprda olmaltdtr.
1S-Distal 3 cm lik ktsmr yumugak(floppy/soft) ve'J', di$er krsmtdtiz
olmalrdrr.
16-Esnek ve dayantkh yaprya sahip olmaltdtr.
uretim
1 7-Orijinal ambalajrnda verilmeli. orijinal ambalajrnrn iizerinde
tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve gekli mevcut olmaltdtr.
18-Uriinler UBB' na kayrtlt ve Sa$lrk Bakanlr$r'ndan onaylr olmaltdtr'
19-Etiket Uzerindeki malzeme kodu, adr, ve agtklamast UBB' daki onaylt
kodu, adr ve agrklamalarr ile aynr olmalldlr.
0,038 GUiDE WiRE TEKNiK 9ARTNAMESi
1-
En az 1 50 cm uzunlu$unda olmaltdtr.
Manevra kabiliyeti iyi olup flexible olmaltdtr.
Orijinal geklini muhafaza etme ozellikte olmaltdtr.
234- Teflon kaplt olmaltdtr.
5- 0,038 inch kaltnlt$rnda olmaltdtr.
6- Teklif veren firmalar bir adet 6rnek vermelidir.
Verilen numuneler denendikten
sonra karar verilecektir. Ornek vermeyen veya gartnameye uygunsuzlu$u
tespit edilen teklif sahiplerinin teklifleri de$erlendirmeye altnmayacaktlr.
7- Uluslar arasr kalite belgelerinden en az birine sahip olmaltdtr.
8- Klinikte denenmig ve kabul gdrmUg [irUnler tercih sebebi olacakttr.
9- Firma 15 gUn igerisinde teslim edilemeyecek ilrtinlerin teslim tarihini kesinlikle
belirtmelidir.
1O-Sterilizasyon strresi en az2 ytl miadlt olmaltdtr.
1 1-ilave 6zellikler de$erlendirilecektir.
1?-Kiavuz tel ucu atravmatik yaptda olmaltdtr.
13-Krlavuz tel bire-bir torque 6zelli$ine sahip olmaltdlr.
14-Krlavuz tel radyo-opak yaptda olmaltdtr.
1S-Distal 3 cm lik krsmr yumugak(floppy/soft) ve'J', di$er krsmt dUz
olmalrdrr.
16-Esnek ve dayantklr yaptya sahip olmaltdrr.
1 7-Orijinal ambalajrnda verilmeli. Orijinal ambalajrntn Uzerinde Uretim
tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve gekli mevcut olmaltdtr.
18-Ur0nler UBB' na kayrtlr ve Sa$lrk Bakanlrgr'ndan onayh olmaltdtr.
't9-Etiket ilzerindeki malzeme kodu, adr, ve agtklamast UBB' daki onaylt
kodu, adr ve agrklamalarr ile aynt olmaltdtr.
0,038 J UQLU
2s0ADET I qlt 0tc,e