YDS İçin Önemli Sıfatlar

Yorumlar

Transkript

YDS İçin Önemli Sıfatlar
YDS İçin Önemli
Sıfatlar
www.remzihoca.com
www.remzihoca.com
Vital Adjectives For YDS
1
essential
gerekli
2
commonplace
sıradan, basit
3
controversial
tartışmalı
4
concerned
endişeli, ilgili
5
apparent
açık,belli
6
complicated
karmaşık
7
aware
farkında
8
convenient
uygun
9
inaccessible
ulaşılamaz
10
costly
pahalı,maliyetli
11
common
yaygın,ortak,sıradan
12
capable
yapabilir, yetenekli
13
impossible
imkansız, mümkün değil
14
enormous
büyük
15
proper
uygun,düzgün
16
vital
hayati,önemli
17
available
ulaşılabilir
18
increasing
artan,çoğalan
19
extinct
nesli tükenmiş
20
growing
büyüyen,artan
21
dependent
bağımlı
22
significant
önemli
23
responsible
sorumlu
24
unique
tek,eşsiz,özgü
25
infinite
sonsuz
26
vast
büyük,geniş
27
inevitable
kaçınılmaz
28
widespread
yaygın
29
overwhelming
baskın, karşı konulamaz
30
susceptible
savunmasız
31
hazardous
tehlikeli
32
innovative
yenilikci
33
willing
istekli
www.remzihoca.com
34
indispensible
vazgeçilmez
35
sustainable
sürdürülebilir
36
extensive
kapsamlı,geniş
37
rapid
hızlı,çabuk
38
various
çeşitli,farklı
39
noticeable
dikkate değer
40
constant
sabit
41
mature
olgun,yetişkin
42
accurate
doğru,tam
43
strong
güçlü,sağlam,demli
44
remarkable
dikkate değer
45
excessive
aşırı
46
glamorous
çekici,büyüleyici
47
immense
büyük,kocaman
48
developing
gelişen
49
possible
olası,mümkün
50
certain
belli,bazı,kesin,emin
51
considerable
önemli, hatırı sayılır derecede
52
enough
yeterli
53
simple
basit,yalın
54
valuable
değerli
55
unlikely
muhtemel olmayan
56
mutual
karşılıklı
57
adequate
yeterli
58
dazzling
büyüleyici,şaşırtıcı
59
loyal
sadık,bağlı
60
lonely
yalnız, ıssız
61
sufficient
yeterli
62
appropriate
uygun
63
incalculable
hesaplanamayan
64
feasible
gerçekleştirilebilir,uygun
65
selfish
bencil
66
enthusiastic
hevesli,coşkulu
67
substantial
önemli
www.remzihoca.com
68
skilful
becerikli,yetenekli
69
beneficial
faydalı
70
effective
etkili
71
sole
tek
72
brief
kısa,öz
73
gradual
aşamalı, yavaş
74
internal
iç
75
potential
muhtemel,olası
76
probable
muhtemel,olası
77
crucial
hayati,önemli
78
increased
artmış
79
proportional
oranlı,nispi
80
rich
zengin
81
keen
istekli,coşkulu,ilgili
82
loose
gevşek,bol,serbest
83
vulnerable
hassas,savunmasız
84
relative
nisbi,göreceli
85
comprehensive
kapsamlı,detaylı
86
indicative
gösteren,belirtici
87
inhospitable
konuk sevmez
88
expanding
büyüyen,genişleyen
89
steady
devamlı, değişmez
90
inquisitive
meraklı,araştırmacı
91
opposite
karşısında, tamamen farklı
92
competitive
rekabetci
93
ultimate
en son,kesin
94
compatible
uyumlu
95
attractive
çekici
96
current
mevcut, hali hazırdaki
97
deceptive
aldatıcı
98
ingenious
yaratıcı, dahi
99
conclusive
son,kesin
100
diverse
çeşitli,farklı
101
publicized
reklamı yapılmış
www.remzihoca.com
102
perennial
sürekli, daimi
103
prominent
önemli,seçkin
104
protective
koruyucu
105
annual
yıllık
106
poignant
üzücü,dokunaklı
107
slippery
kaygan
108
extreme
aşırı
109
resistant
dirençli
110
quantitative
sayısal,nicel
111
exclusive
özel,özgü
112
brilliant
parlak,zeki
113
major
ana,önemli
114
prevalent
yaygın
115
indispensable
vazgeçilmez
116
exceptional
istisnai,nadir
117
sophisticated
kültürlü, gelişmiş
118
profound
derin,şiddetli
119
latest
en son,en yeni
120
numerous
çok,sayısız
121
uncertain
belirsiz,şüpheli
122
suitable
uygun,elverişli
123
anxious
kaygılı,sinirli
124
impressive
etkileyici
125
faulty
kusurlu,sorunlu
126
distinct
farklı,belirgin,açık
127
unobserved
görülmemiş,fark edilmemiş
128
memorable
hatırlanmaya değer
129
reluctant
gönülsüz
130
compulsive
kompulsif, takıntılı, düzenli
131
self-assertive
kendinden emin, ısrarcı
132
reliable
güvenilir
133
recurrent
tekrarlayan
134
domestic
iç,evcil
135
intensive
yoğun
www.remzihoca.com
136
indefinite
belirsiz
137
likely
muhtemel,olası
138
previous
önceki,eski
139
indifferent
kayıtsız,umursamaz
140
preventive
koruyucu,önleyici
141
sensitive
hassas,duyarlı
142
progressive
gelişen,ilerleyen
143
redundant
gereksiz,fazla
144
severe
ağır,ciddi,sert
145
profitable
karlı
146
delicate
hassas,kırılgan
147
irrelevant
ilgisiz,alakasız
148
necessary
gerekli
149
complete
eksiksiz,tam,bitmiş
150
respective
ayrı ayrı,herkes kendi
151
present
şuanki ; var
152
additional
ilave ,ek
153
adverse
ters,olumsuz
154
confident
kesin,emin
155
consecutive
ardışık
156
coherent
tutarlı,uyumlu
157
contemporary
çağdaş
158
deliberate
kasti,planlı
159
extravagant
savurgan
160
favorable
elverişli,faydalı
161
main
ana,asıl,temel
162
fertile
verimli
163
fluent
akıcı
164
forceful
etkili,güçlü
165
fragile
kırılgan
166
inadequate
yetersiz
167
relentless
acımasız
168
stable
sabit,değişmez
169
subsequent
sonraki,izleyen
www.remzihoca.com
170
undesirable
istenmeyen
171
advanced
ileri,gelişmiş
172
declining
gerileyen,azalan
173
desirable
arzu edilir,istenir
174
reasonable
mantıklı,makul
175
consistent
tutarlı
176
hostile
düşman
177
objective
tarafsız, nesnel
178
persuasive
ikna edici
179
adamant
dik başlı, inatçı
180
ancient
eski
181
avoidable
kaçınılabilir
182
bearable
katlanılabilir
183
collective
ortaklaşa,toplu
184
considerate
düşünceli,nazik
185
decadent
çökmüş
186
representative
temsilci
187
restricted
sınırlı,kısıtlı
188
successive
art arda gelen
189
urgent
acil
190
violent
şiddetli
191
separate
ayrı,ayrılmış
192
conceivable
akla gelebilir,olası
193
decisive
kesin,kati ,nihai
194
deficient
yetersiz
195
desperate
umutsuz,çaresiz
196
competent
yetenekli
197
conditional
koşula bağlı
198
daily
günlük
199
deceitful
hilekar
200
temporary
geçici
201
ambiguous
belirsiz
202
arrogant
kibirli,kendini beğenmiş
203
average
ortalama
www.remzihoca.com
204
defensive
savunmalı,koruyucu
205
detrimental
zararlı
206
elective
seçmeli
207
limited
sınırlı
208
expansive
geniş
209
familiar
tanıdık,aşina
210
obscure
anlaşılması güç,belirsiz
211
obvious
açık,belli
212
patient
sabırlı
213
reckless
dikkatsiz, umursamaz
214
disturbed
rahatsız olmuş
215
doubtful
şüpheli
216
private
özel,gizli
217
exact
tam,eksiksiz
218
exposed
maruz kalmış,korunmasız
219
fast
hızlı,çabuk
220
generous
cömert,bol
221
implicit
dolaylı
222
impractical
pratik olmayan
223
impulsive
fevri,atılgan
224
independent
bağımsız
225
invisible
görünmez
226
intrinsic
asıl,hakiki,iç
227
impartial
tarafsız
228
incorrect
yanlış,hatalı
229
disturbing
rahatsız edici
230
efficient
verimli,etkili
231
false
sahte,yanlış
232
pure
saf,katkısız
233
occasional
ara sıra olan, seyrek
234
persistent
ısrarcı, sürekli
235
polluted
kirletilmiş
236
nasty
kötü,pis,kaba
237
negligible
önemsiz,gözardı edilebilir
www.remzihoca.com
238
nutritious
besleyici
239
variable
değişken
240
relevant
ile ilgili
241
sincere
samimi,içten
242
tentative
geçici,belirsiz
243
uneasy
endişeli, huzursuz
244
unsafe
emniyetsiz,tehlikeli
245
appealing
cazip,çekici
246
regrettable
üzücü
247
absolute
tam,kesin
248
admirable
hayranlık uyandıran
249
affluent
bol,zengin
250
aggressive
sinirli
251
underlying
altta yatan
252
unfair
adil olmayan
253
varied
değişik,çeşitli,türlü
254
selective
seçici
255
sensible
mantıklı,makul
256
several
birkaç
257
sizeable
büyük
258
tedious
can sıkıcı
259
abusive
kötü davranan,yolsuz
260
astonished
şaşırmış
261
similar
benzer
262
abundant
bol
263
boastful
kendini beğenmiş
264
based
dayanmış, esaslı
265
changeable
değişebilir
266
charming
çekici
267
arbitrary
keyfi, rastgele
268
clear
açık,belli
269
acceptable
kabul edilebilir
270
adult
yetişkin
271
affordable
satın alınılabilir
www.remzihoca.com
272
religious
dini
273
restrictive
kısıtlayıcı
274
casual
gündelik,ilgisiz,tesadüfi
275
continual
sürekli,devamlı
276
attainable
elde edilebilir
277
beautiful
güzel
278
cautious
dikkatli
279
challenging
zor
280
comfortable
rahat,konforlu
281
confidential
gizli
282
constructive
yapıcı, faydalı
283
conventional
sıradan,alışılmış,geleneksel
284
corrupt
bozulmuş,ahlaksız
285
criminal
suçlu, yasadışı
286
existing
mevcut, hali hazırdaki
287
depressing
kasvetli,iç karartıcı
288
destructive
yıkıcı
289
disputable
tartışmalı
290
dull
donuk,durgun
291
eager
hevesli,istekli
292
educated
eğitimli
293
convertible
dönüştürülebilen
294
countless
hesapsız,çok
295
credible
güvenilir,inandırıcı
296
critical
kritik,hassas,önemli
297
diffident
utangaç,çekingen
298
discredited
adı çıkmış,itibarsız
299
disposable
tek kullanımlık
300
distant
uzak
301
drastic
şiddetli,önemli
302
durable
dayanıklı,sağlam
303
dangerous
tehlikeli
304
decent
doğru dürüst
305
definite
kesin,belirli
www.remzihoca.com
306
deplorable
üzücü, acıklı
307
direct
doğrudan, dürüst
308
dissatisfied
memnuniyetsiz
309
distasteful
tatsız, nahoş
310
endemic
sık görülen,yöresel
311
frequent
alışılmış,sık sık olan
312
frustrated
öfkelenmiş
313
fundamental
temel, asıl
314
harsh
sert, kaba
315
individual
kişisel, bireysel
316
faithful
sadık,aslına uygun
317
fanciful
hayalci,düşsel
318
genuine
gerçek,samimi
319
grateful
minnettar
320
harmful
zararlı
321
illegal
yasa dışı
322
expensive
pahalı
323
experimental
deneysel
324
futile
boş, yararsız
325
emotional
duygusal,hissi
326
erroneous
yanlış, yalan
327
explicit
açık
328
inefficient
verimsiz,yetersiz
329
infamous
kötü şöhretli
330
influential
etkili
331
informative
bilgi verici
332
insufficient
yetersiz
333
innocent
masum,suçsuz
334
indecisive
kararsız
335
inessential
gerekli olmayan
336
involved
karmaşık,ilişkili
337
irregular
düzensiz
338
irresistible
karşı konulmaz
339
illegible
okunaksız
www.remzihoca.com
340
lack
yetersiz,eksik
341
ignorant
cahil,bilgisiz
342
improbable
olasılık dışı,beklenmeyen
343
inclusive
kapsamlı
344
liable
sorumlu
345
inexpensive
ucuz, masrafsız
346
initial
ilk,başlangıç
347
invalid
geçersiz, temelsiz
348
irresponsible
sorumsuz
349
legendary
efsanevi
350
naughty
yaramaz, edepsiz
351
novel
yeni,değişik
352
precarious
tehlikeli, sallantılı
353
nervous
sinirli,gergin
354
notorious
kötü ünlü
355
obliged
zorunlu, mecbur
356
optional
isteğe bağlı,seçimli
357
outrageous
acımasız, ahlaksız
358
partial
kısmi, taraflı
359
peaceful
barışçıl,huzurlu
360
perishable
çabuk bozulan
361
personal
kişisel
362
practical
uygulamalı,kullanışlı
363
precise
tam,kesin
364
predictable
tahmin edilebilir
365
preferable
tercih edilir
366
pretentious
gösterişli, iddialı
367
productive
üretken,yaratıcı,verimli
368
obstructive
engelleyici
369
preservative
koruyucu,saklayan
370
primitive
ilkel
371
nutritional
besinsel
372
mixed
karışık, karma
373
negotiable
tartışılabilir
www.remzihoca.com
374
notable
dikkate değer
375
rare
nadir
376
recent
yeni,son
377
moderate
ılımlı,orta
378
native
yerli
379
near
yakın
380
negligent
ihmalkar,dikkatsiz
381
qualified
kalifiye,nitelikli,vasıflı
382
painful
ağrılı, acıtıcı
383
particular
belli,özel
384
permanent
kalıcı
385
pleasant
hoş
386
portative
portatif
387
proven
ispatlanmış
388
responsive
duyarlı, hassas
389
right
doğru,sağ
390
rigid
katı,sert
391
remaining
kalan,hala var olan
392
reputable
saygı değer
393
relaxed
sakin,rahat
394
retired
emekli
395
random
rastgele,gelişigüzel
396
refutable
aksi ispatlanabilir
397
regular
düzenli
398
provisional
geçici
399
secular
laik,din dışı
400
serious
ciddi,ağırbaşlı
401
single
tek,bekar
402
spontaneous
kendiliğinden olan
403
stagnant
durgun,sakin
404
subjective
sübjektif,öznel
405
resentful
içerlemiş, kızgın
406
respectable
saygı değer
407
reversible
tersine çevrilebilir
www.remzihoca.com
408
ridiculous
saçma,gülünç
409
solvable
çözülebilir
410
spiritual
manevi
411
stimulating
uyarıcı
412
strict
katı,sert
413
subtle
güç algılanan, kurnaz
414
unattractive
ilgi çekmeyen,cazibesiz
415
scarce
nadir,az
416
shy
utangaç
417
thorough
tam,bütün
418
satisfied
memnun,tatmin olmuş
419
successful
başarılı,bilinen
420
threatening
tehditkar,korkutucu
421
transient
kısa süreli,geçici
422
straightforward
açık,anlaşılır
423
unfavourable
olumsuz, uygun olmayan
424
unpredictable
tahmin edilemez
425
unreliable
güvenilmez
426
unstable
kararsız,değişken
427
voluntary
gönüllü,isteğe bağlı
428
valid
geçerli
429
virtuous
erdemli
430
wise
akıllı
431
wide
geniş,yaygın
432
worldwide
dünya çapında
433
worthless
değersiz,işe yaramaz
434
disabled
engelli
435
applicable
uygulanabilir
436
measurable
ölçülebilir
437
irreversible
geri döndürülemez
438
minimal
en az, minimum
439
emphatic
güçlü, vurgulu
440
predominant
baskın,en etkili
441
entire
tüm
www.remzihoca.com
442
allied
müttefik,birleşik,birlik
443
abrupt
ani
444
well
sağlıklı,iyi
445
weak
zayıf
446
untamed
evcilleşmemiş
447
versatile
çok yönlü
448
autonomous
özerk, otonom
449
trivial
önemsiz
450
unaccountable
açıklanamaz
451
uncomfortable
rahatsız,sıkılmış
452
unknown
bilinmeyen
453
conspicuous
apaçık,belli
454
compulsory
zorunlu
455
impetuous
aceleci
456
heavy
ağır,yoğun
457
senior
üst,kıdemli,yaşlı
458
bright
parlak,zeki
459
more
daha fazla
460
social
sosyal,toplumsal
461
better
daha iyi
462
least
en az, en düşük
463
sure
emin,kesin
464
central
merkezi,önemli
465
most
çok, en çok, çoğu
466
small
küçük,ufak,az
467
natural
doğal,tabii
468
all
her, bütün
469
known
bilinen,tanınan
470
following
takip eden,sonraki
471
modern
yeni,çağdaş,modern
472
hard
sert,katı,zor
473
left
sol,soldaki; arta kalan
474
second
ikinci
475
general
genel,yaygın
www.remzihoca.com
476
full
dolu,tam
477
many
birçok, bir hayli
478
other
diğer,başka
479
local
yerel,bölgesel
480
much
çok,pekçok
481
kind
kibar,nazik
482
new
yeni
483
same
aynı,benzer
484
south
güney
485
middle
ortada,vasat
486
interested
ilgili,meraklı
487
medical
tıbbi,tedaviyle ilgili
488
very
çok
489
too
aşırı, çok
490
living
yaşayan, canlı
491
late
geç,son,sonları
492
light
hafif
493
cold
soğuk
494
best
en iyi
495
large
büyük,geniş
496
scientific
bilimsel
497
early
erken,ilk,başı
498
longer
daha uzun
499
higher
daha yüksek
500
such
böyle, bu tür
501
solar
güneşle ilgili,güneşsel,güneşe ait
502
expected
beklenen
503
first
ilk,birinci
504
few
çok az
505
international
uluslararası
506
any
herhangi bir,hiç
507
less
daha az
508
east
doğu
509
great
büyük,mükemmel,önemli
www.remzihoca.com
510
true
gerçek,doğru
511
financial
mali,parasal
512
environmental
çevresel
513
old
yaşlı,eski
514
long
uzun
515
north
kuzey
516
special
belli,özel
517
eastern
doğusunda, doğu
518
different
farklı
519
little
çok az
520
short
kısa,az
521
economic
ekonomik,ticaretle ilgili
522
high
yüksek,çok,fazla
523
foreign
yabancı
524
half
yarım,buçuk
525
public
umumi,ortak
526
west
batı
527
famous
ünlü
528
next
bitişik,gelecek,sonraki
529
written
yazılı,yazılmış
530
far
uzak,ötede
531
developed
gelişmiş
532
poor
fakir, kötü
533
close
yakın
534
chemical
kimyasal
535
older
daha eski,daha yaşlı
536
important
önemli, gerekli
537
last
son,sonuncu
538
western
batıda, batıdan
539
national
ulusal
540
lost
kayıp,kaybolmuş
541
lower
daha düşük,alt
542
free
serbest,ücretsiz,boş
543
good
iyi,güzel,uygun
www.remzihoca.com
544
young
genç
545
difficult
zor,güç
546
cultural
kültürel
547
related
bağlantılı,ilişkili
548
real
gerçek,hakiki
549
wrong
yanlış, hatalı
550
commercial
ticari
551
dead
ölü,cansız
552
total
toplam,tam
553
cheap
ucuz
554
political
siyasi,politik
555
global
küresel
556
popular
ünlü
557
historical
tarihi, tarihsel
558
wealthy
zengin
559
greatest
en büyük
560
easy
kolay
561
further
ileri,daha çok,başka
562
powerful
güçlü
563
rural
kırsal
564
unusual
olağan dışı
565
confined
sınırlı,kısıtlı
566
ordinary
sıradan, normal
567
military
askeri
568
sorry
üzgün,pişman
569
lunar
Ay'a ait,Ay ile ilgili
570
intellectual
zihinsel, akla dayanan
571
continental
kıtasal
572
traditional
geleneksel
573
interesting
ilginç, ilgi çekici
574
plenty
bol, çok
575
determined
kararlı,belirlenmiş
576
greater
büyük,daha büyük
577
ill
hasta, kötü
www.remzihoca.com
578
specific
belli, özel
579
mental
zihinsel
580
former
eski
581
urban
kentsel
582
literary
edebi
583
medieval
ortaçağ
584
slow
yavaş
585
basic
temel
586
coming
yaklaşan, gelecek
587
healthy
sağlıklı,güçlü
588
rising
artan,yükselen
589
original
gerçek,asıl
590
complex
karmaşık
591
primary
ana,asıl
592
huge
büyük
593
surprised
şaşırmış
594
coastal
kıyısal,kıyı ile ilgili
595
falling
düşen
596
useful
kullanışlı
597
bad
kötü,berbat
598
busy
meşgul,yoğun
599
creative
yaratıcı
600
surprising
şaşırtıcı
www.remzihoca.com
578
specific
belli, özel
579
mental
zihinsel
580
former
eski
581
urban
kentsel
582
literary
edebi
583
medieval
ortaçağ
584
slow
yavaş
585
basic
temel
586
coming
yaklaşan, gelecek
587
healthy
sağlıklı,güçlü
588
rising
artan,yükselen
589
original
gerçek,asıl
590
complex
karmaşık
591
primary
ana,asıl
592
huge
büyük
593
surprised
şaşırmış
594
coastal
kıyısal,kıyı ile ilgili
595
falling
düşen
596
useful
kullanışlı
597
bad
kötü,berbat
598
busy
meşgul,yoğun
599
creative
yaratıcı
600
surprising
şaşırtıcı
www.remzihoca.com

Benzer belgeler

YDS

YDS erroneous

Detaylı