MU HTEL| F TAfl NMAZLARTN OZeU

Transkript

MU HTEL| F TAfl NMAZLARTN OZeU
IC- BASBAKANLIK
OZELLESTI RTE
IDARESI
BASKANLIGI
OZeU-rsrinimneSi
MU HTEL| F TAfl NMAZLARTN
Balbatahhk oz€llettirme ldaresi Sagkanhir (ida.€) tarafrndan 4046 eyrl K.nun hiikUml€ri {ert€verinde;
Gay.ime.kul A.t.,Tirkiye Elektrik Dai*rm A-5. {TEDAs) miilliyetindcki t.lnm.zlar ile Maliyc Ha.inerin€
lken iizelletti.me kapsam ve programrna ahnan tatrnma:lar "Satrl"yiinteml ile 6relle'thile.ektii
imLE
GECrci
TEMINAT
TUTARI
(TL)
l'f;A trou**rt,
soxrilrlr
tmnAM6l
V:NM!IARIH,
8EDlU
fiL)
.it
I
istrnbulilL Kuilk{ckr,e.r il$si, S.trE Mrhr l€r. &(, leFNletri,78ladr,1 ro.l!
eldek 1d.527.26r':yiralliim U P/€(j iirnetAl..r ima I gzy,i.\€rkuiihel t.
ll(..i Aydhlr k6yii,
1s.di, l.o.lu paBelde(:5.655,?6m:yiziltuml!,
lrbnbul lll,Tu.b
.
.
.
r
.
adr, I nr.lu parseldeK'63.552,q tr':yuzdl!0tr lu,
l46adr, I rr.lu fBBclde( 4.1;2,3: r:yuzollimlu,
145
l1-ldl
lgcd,
,*aaal
2'n'vurokirlJ.
I
1'.lur.r<clda. 1.9r
I
1tlufbr9rld." lvz61.o5tr)!!/ol'irlu
i*.nbul lll, Tu.l. llfei, Aydrnl I k6yu,
l5l ad., I naluratrldek 26&1,;7m'pzblcumlu,
l5l adn.? nr.lu tareld.x')t.9;6,M m'ynzakamlu.
.
.
:.*,o
J. Itl adr. 3 n'.lur.'cldeki3o.O27,smr4:6liimlu
I X!ilr.| C.l[m, A.il lm.dr,
lnanbul ili,nrrh il{e!; AyJ.tr t6yii; I ss ddtr, I fo.lu
,_117'220r3
I
tr,3.ld.ki
123.596,50 mt
Marl.ili A\h'-,i1.*qi.Alatu tMrhaller.<i,€nlto,a9r.re{,i.r;0trd..r nu u
p)<.lda[537.4]2561r,yb(uaiiS!.av
hin, arile Udikte
M.nis
ili,
Ar.r'ma h9a,,'r?rl'ilU1,i/.41rcki
ti!t
Akhiir il(esi. Atatii{ Mrhall€3i. (?emilxao! n?vkii,2302.da. I no.io
l2l,9l m'?yiu(il(Um U5rnrylAarr mrilr garilr€nkuiiinsrSi.
I
AnbB ili,YenlrataI e l(esi, Er$zi lnu: t{rh.llesi, Ma{leE n)e*iL 1 565 ada47
no.lu ra'reldek 5l,00 ni yilz6lfnmlnTrlfo Atar imad! gatrimrniulin r.trr.
lnanbul ili &Eolrrll(esi.Mr2l, kiyt,349ada, I no]u parseldeti lElOl.6l trt
yizaii0mlu hEstlj flEmd A ail inrailr giyilmenlul(n 59118,fi2 m: oranrndaki
lli,
I
I
I
Me*e:
ll(esi,
SiF0d &hallesi,2l80ada,
a no.lu pa6e dekl 433,@
TclariLZtniiIYildfterMdrllFrrYcnimahallekia.I)yrqlTe*
T 3da,
I
ni).
i
l.2151da 28
r
ynz6knmh
Eathsl ali, endrma il(esl, Edin(ik k6yii Aliller MeD{d, me!kii.82ol no. u
p.rseld.ti -l(Elgsl n')izol(tnlil Iail-tal Nit€lioi &iunara I 5al Mi h tul
Bitlts
50.000
rr'
u..r;eld.ki 7a5.r:ytudllUmlt
Mersio ili.YlniFhir ilgesi, Mcntq Knyu.42r0 no.k, Frsel.leki 359
ta9'nmaan 33135, ii hiss.nin r.ttr
I
2000]
irr'l !!flr'elkulin redndeu
r!.1- pdrlelorh 191.:6 r'yil2akin l:ncarel Ala,
UN ikSrlitie Btrrr.
alla ltrahlllesi,
4.ooo
ili Me*ez ilesi Hilrr kjri.A!itor r€viii.79l
A .n
,ra.ooo
r
I
no.lu pa&ld€fri lt2;.01m?
yuziri!mlU taridvilllrgrynmen{!ljr !2er ndcli bina Ilc biilkree0$
8ili i i,Mr&lkd.mikinns $,n.Ayntr"efts m&i 33 rcI'prd&klt2o6n
yui.!mlarRdrvrsd Irfim€nlu[n lze ]ie[ l]inrlarileb r hes:f,tr.
D0?.e ili, Me'kcz il(eii, (.n ra p kbri, (6yCLar, €Cil-.prri.l.r hokii.3179 n..lu
f a'ieldek 1.8r 8,1D m; yitr,i(iimlu i)nJt Alrn imair
ili, hmir<i ilt6i, AheLrt.hllcri,
L frnie
ffiU r'll adJ.5-o{rrklret
GLilebrila.
;.
24981m:
yU,'tilnli
rt8@/2{@ orcnrU.kr hlsrtlr.
alpni'<td€trusl{k refrr 2l:' dda, nr.lu paFelde\t315,1 n I Ij2oli-r
i324 2rO0cEnrn&k rLsi)Guile,rddaklBkil, 21 | l rd!. lc noj" F Jedcb 87.89m /jl{Unil;
.
.
l8@2llO o'dnrndali hisesii,
6irle@ aslrk rykii, 1' I I adr.
lU
I
.
]
l
_
no.l-
F.* d([
or: yrral{irmE
310,81
i
I lonq.al.n.i6.il',
. ir.zlul\Gn Ctirkmt
,lzil(unlli
a[ 1o:ah me*n 2 l l ria l] n]lL pysdd<li4 02
l2331240l oBnrnd.k \45€sr,isy.1lT€5it Alafl lrirll
tr,kull€rftt bi!
2l
''
,.
"
,,
'-
]
]
17.'2.2013
l8m/2sorrn'ndalihLe.il.
<-:p,,a GJd*trarrl Tedii. 2I l ddr, I2 I o u prrvlceh l.'/5 rr:
/tdkld; l3$/2So,anrliakihbs€iir,
.
rl
b:6n halinJe
ifiuerkd ili=i, &rlai4 kivii X jvand trdvhL I87
yozslrtmltgryrim.nkulnn 916'.
M-!(
nolu FaBdJeki5.m,m
n):
Nflt.hlrlli, M.rl€: ll(..i, XlFakh k6y0;
. I s7no.l,pa.srd€ki3&.mm?r::16l.iimli
. litu9 no.l,, pi(f d€lilc.mnr yi:iknnin
9u,ri (r.[ulernbtr-:.!Lr'hll,.er.el.
to. !n]ili.k',lli6 H3,rNrbrNlrlB lgOJ', aluFelJetr60 .dm'
Ji l(a.el A.dl .,rt 9dsin.r,,lulu i/e idet , ataru 1 b E e Bd (e 5rr$.
. @I,;.
r*,o9
r,qat*ryr;*( rst.9, Hlr alee s| /.6, I I.r tu pas d{ 3.tot .{ r.
I
ynz5lsomlt
bnut Alad tud, srimrlubnrrr'r'.
I
l0
ooo
2t
lhalelei pEarltt usgli ile 9er!ekl6:irilece(ir. ihaleKorisyonun6gercUigoriitdUE!
takdnde ihrlelet,
96ril!meslne d€vam edllen tekl;fJahiplprinin katltmr ile aqka(trma surpJlyle sonu(landrrlabllk
Kalrli6crlar.yn awr r)lmak k)suluyla, bkden fa/a ihaleye t"klifverebilirler.
3)
lhaley€
lrt,labil lrek
iciD g?yrirrenkuller
5N
l&,000
partk
iqil ayil ?yI lhale 5artnanr6i al[]nrast ve 1eilineritr Zlya 66kalp Cad. No:80
l7.OO'F k.d.r elcen tslm 6ditne(izorunludur
Kutulqt/ AilURA.drcan. bn te&lif vem giinii st
Tanrtm
Dokiihin,
ve lhale
5ae
amesi
kt€'t?ri, ldarenin;
.
HaltbenkAnkan Kuruhsat tub.sini.lR2Sooot 2009tl52o@83omo06
.
Vakftank AnbE Merkez Subeslnln TR22 (EOl 5@1
50OO
72ar 55C 67
hesap'anndao bkine yatfilaaiki' Dekonta; katrlrmolar rn loiiak 6irtrm 6rubu o ma, hatinde OrtBk Giritim 6 uhunrn
adllla veya uyelerind€ , birinirr dd[)a ohnasr gcrekr] isrli ile hdrU'ihdl€ye ilitkir)dcltrnan ahna(dgt beliriile<elti1
Itrnfrm dokr:manr ve lhale tadnamesi kartrllgr rldi]ka[nan bedel her re surette olursa olsun iddr edihrcz
ihrleler,2tltl6 rdyrl Devlet lhale <.nunu'nn tabi olmryrp. lCare, itrateleri yaprp y3pmamaktf,, diledigine yiptriakta
verme siiresini belrli bir tarlhe k*lar veya bilahnre bc lrlenecek ta.lh€ krdar uzatfi.ni serbestir
5)
t)
dzellettirmelt emlerl KDVili: hertilrlI
harlttn nuaftr.
Ay.Ka; (31 2) 585 83 20 nunaral t€ efondan vc w\s.oib.9oetr adr6ind.r lhalry. llltlin bllgl ahnablllr.
ve19i, re5]m ve
ve
teklif
]!