katalog 2/28/13 2:32 PM Page 1

Transkript

katalog 2/28/13 2:32 PM Page 1
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 1
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 2
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 3
HAKKIMIZDA
Green Life olarak baharat sektörünün o mis kokulu, rengarenk dünyas›na ilk ad›m›m›z› 2004 y›l›nda att›k. Kurulufl amac›m›z;
do¤an›n kalbinden gelen lezzetli baharatlar› ve flifal› bitkileri, en saf halleriyle ve en hijyenik yollarla sizlere ulaflt›rmakt›.
K›sa sürede sizlerin de büyük ilgi ve deste¤iyle, hem markam›z, hem de ürün gam›m›z h›zla büyüdü. Bugün, sa¤l›kl› üretim
koflullar›n›n en üst seviyede oldu¤u hijyenik üretim tesislerimizde üretti¤imiz onlarca kaliteli ve do¤al ürünü size sunmaktan gurur ve
mutluluk duyuyoruz. Ve gelece¤e emin ad›mlarla yürürken, size birbirinden farkl›, yepyeni sa¤l›k ve lezzet dolu ürünler sunmaya,
hayata tat, sa¤l›k, mutluluk ve do¤all›k katmaya devam edece¤iz.
M‹SYONUMUZ
Y›llar boyunca edindi¤imiz deneyimlerimizi en ileri teknolojiyle harmanlayarak, geçmifli gelecekle birlefltirmek
ve bir gelecek gelene¤i oluflturmakt›r. Böylelikle, gelecekte de tüketicilere en do¤al haklar› olan en kaliteli, en do¤al
besinleri sunmaya, onlar› yepyeni lezzetler ve flifal› bitkilerle tan›flt›rmaya ve daha mutlu ve sa¤l›kl› bir yaflam sürmelerine yard›mc›
olmaya devam edece¤iz.
V‹ZYONUMUZ
Müflteri odakl› pazarlama stratejileri ve toplam kalite yönetimi bazl› üretim felsefemizle markam›z› sürekli ileriye götürmek, yar›nlar›n
hedeflerini bugünden koyarak, gelece¤in kalitesini bugünden yakalamakt›r.
KAL‹TE YÖNET‹M‹
Green Life’ta kalite herfleyin önünde gelir. ‹flleyiflimiz tamamen toplam kalite yönetimi odakl›d›r. Üretimimizin temelleri
ISO 9001:2008 ve ISO 22000:2005 kalite yönetim sistemleri üzerine kuruludur. Ayr›ca, tüketici odakl› marka anlay›fl›m›z›n özü say›lan
müflteri memnuniyeti kriterlerimizi sürekli olarak gelifltirmek için var gücümüzle çal›fl›yoruz.
ABOUT US
As Green Life, we entered the fragrant and colorful world of spices in 2004. Our mission was to supply you delicious spices and
therapeutic herbs coming from the heart of nature as purely and hygienically as possible. Thanks to your attentions and support, both
our trademark and our product range have expanded swiftly in a short while. Today, we proudly present you a large number of
high-quality and natural products which we produce in our hygienic production facilities, which have reached the top quality in terms
of hygienic production conditions. And we are sure to provide you distinct and new products for your health and taste in order to add flavor,
health, wellbeing and nature to your life in the future as well.
OUR MISSION
Is to blend our experience with state-of-the-art technology so as to connect the past to the future and to form a tradition for the future.
Thus, we shall go on presenting the top quality and most natural products, which is the natural rights of our customers, and getting our
customers to know new flavors and therapeutic herbs to help them sustain a happier and healthier life.
OUR VISION
Is to promote our trademark through our total quality management based production philosophy and customer-based marketing
strategies and to achieve the future quality today by setting the targets of the future today.
QUALITY MANAGEMENT
Quality is the most important issue for Green Life. Our operation is total quality management based.
The basis of our production lies in ISO 9001:2008 and ISO 22000:2005 quality management
systems. In addition, we strive for improving lines pure customer satisfaction criteria,
which is regarded as the core of our customer-based trademark philosophy.
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 4
Alüminyum Paket/ Economic Package
Hindistan Cevizi
Coconut
Karabiber
Ground Black Pepper
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Koli Adedi
Quantity
10
Koli Adedi
Quantity
10
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497992684
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497992691
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992837
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992844
Kekik
Oregano
Kimyon
Ground Cumin
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Koli Adedi
Quantity
10
Koli Adedi
Quantity
10
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497992707
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497992714
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992851
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992868
Kuflüzümü
Currant
Nane
Mint
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
50 gr.
Koli Adedi
Quantity
10
Koli Adedi
Quantity
10
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497992721
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497992738
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992875
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992882
Pul Biber
Crushed Chilies
Tarçın
Ground Cinnamon
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Koli Adedi
Quantity
10
Koli Adedi
Quantity
10
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497992745
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497992769
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992899
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992912
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 5
Alüminyum Paket/ Economic Package
Mısır Unu
Corn Flour
Galeta Unu
Dry Bread Crumbs
Gramaj
Weight
140 gr.
Gramaj
Weight
125 gr.
Koli Adedi
Quantity
10
Koli Adedi
Quantity
10
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991045
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991021
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991052
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991038
Köfte Harcı
Meat Ball Mix
Tavuk Kaplama
Chicken Fry Mix
Gramaj
Weight
120 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Koli Adedi
Quantity
10
Koli Adedi
Quantity
10
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990024
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990017
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991977
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991984
Sebzeli Çeflni
Vegetable Mix
Et Çeflni
Steak Out
Gramaj
Weight
200 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Koli Adedi
Quantity
10
Koli Adedi
Quantity
10
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990574
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497994541
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990598
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497994893
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 6
Pratik Ambalaj/ Practical Package
Balık Baharatı
Fish Spice Mix
Barbekü Çeflni
Barbecue Mix
Çam Fıstı¤ı
Pine Nut
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
50 gr.
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991304
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991205
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991250
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991649
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991540
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991595
Çörekotu
Black Cumin
Z. Ya¤lı Dolma Baharatı
Stuffed Olive Oil Spices
Fesle¤en
Sweet Basil
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
40 gr.
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991328
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991199
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991229
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991663
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991533
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991564
Hindistan Cevizi
Coconut
‹sot Pul Biber
Isot Paprika
Karabiber Tane
Black Pepper
Gramaj
Weight
80 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991175
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991182
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991120
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991519
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991526
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991465
Karabiber
Ground Black Pepper
Kekik
Oregano
Kimyon
Ground Cumin
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
40 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991137
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991144
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991267
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991472
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991489
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991601
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 7
Pratik Ambalaj/ Practical Package
Köri
Curry
Nane
Mint
Pul Biber
Crushed Chilies
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
40 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991274
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991151
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991236
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991618
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991496
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991571
Sarımsak
Ground Garlic
So¤an Granül
Dried Onion
Sumak
Sumac
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991298
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991311
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991168
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991632
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991656
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991502
Tarçın Toz
Ground Cinnamon
Tavuk Izgara Çeflnisi
Chicken Grill Mix
Toz Acı Biber
Chili Powder
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Koli Adedi
Quantity
12
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991281
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991212
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991106
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991625
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991557
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991441
Yenibahar Toz
Allspice
Gramaj
Weight
100 gr.
Koli Adedi
Quantity
12
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991342
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991687
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 8
Standart Paket/ Standard Package
Acı Biber
Ground Red Hot Pepper
Tatlı Biber
Ground Red Sweet Pepper
Pul Biber
Crushed Chilies
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
50 gr.
Koli Adedi
Quantity
16
Koli Adedi
Quantity
16
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990109
Koli Adedi
Quantity
16
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990161
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991694
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991892
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990277
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991854
Çam Fıstı¤ı
Pine Nut
Çörekotu
Black Cumin
Fesle¤en
Sweet Basil
Gramaj
Weight
20 gr.
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
20 gr.
Koli Adedi
Quantity
16
Koli Adedi
Quantity
16
Koli Adedi
Quantity
16
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990031
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990246
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990147
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991717
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991700
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992424
Hindistan Cevizi
Desiccoted Coconuts
Karabiber Toz
Ground Black Pepper
Kekik
Oregano
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
20 gr.
Koli Adedi
Quantity
16
Koli Adedi
Quantity
16
Koli Adedi
Quantity
16
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990178
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990239
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990079
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991724
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991748
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991786
Kimyon
Ground Cumin
Köri
Curry
Kufl Üzümü
Currants
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
50 gr.
Koli Adedi
Quantity
16
Koli Adedi
Quantity
16
Koli Adedi
Quantity
16
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990291
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990116
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990208
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991793
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991809
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991816
Nane
Mint
Tarçın Toz
Ground Cinnamon
Yenibahar
Ground Pimento
Gramaj
Weight
20 gr.
Gramaj
Weight
40 gr.
Gramaj
Weight
40 gr.
Koli Adedi
Quantity
16
Koli Adedi
Quantity
16
Koli Adedi
Quantity
16
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990154
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990253
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990222
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991847
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991885
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991908
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 9
Standart Paket/ Standard Package
Susam
Sesame
Sumak
Sumac
Limon Tuzu
Lemon Salt
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
80 gr.
Koli Adedi
Quantity
16
Koli Adedi
Quantity
16
Koli Adedi
Quantity
16
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990185
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990093
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990055
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991878
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991861
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991823
‹sot Pul Biber
Isot Paprika
Karabiber Tane
Black Pepper
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
50 gr.
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990284
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990260
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990130
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991922
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991731
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991755
Sarımsak
Ground Garlic
Karbonat
Carbonate
Karanfil Tane
Clove
Mahlep Toz
Mahaleb
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
20 gr.
Gramaj
Weight
30 gr.
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990086
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990048
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990062
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991779
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991762
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991830
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 10
Mini Boy Paket/ Mini Overpack
Beyaz Biber
White Pepper
Biberiye
Rosemary
Çam Fıstı¤ı
Pine Nut
Çörekotu
Black Cumin
Gramaj
Weight
15 gr.
Gramaj
Weight
5 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
15 gr.
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990390
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995142
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995159
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995166
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992615
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990451
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990468
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990734
Hindistan Cevizi
Coconut
Kakule
Cardamom
Fesle¤en
Sweet Basil
Hardal
Mustard
Gramaj
Weight
3 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
5 gr.
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995173
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995197
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995180
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995234
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990741
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990765
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990758
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990932
Karanfil Toz
Clove Powder
Karanfil Tane
Clove
Karabiber Toz
Ground Black Pepper
Karabiber ‹ri Ö¤ütülmüfl
Granule Black Papper
Gramaj
Weight
15 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
5 gr.
Gramaj
Weight
5 gr.
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995210
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995203
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995227
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995517
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990789
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990772
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990796
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990819
Karbonat
Carbonate
Kekik
Oregano
Kırımızı Biber Acı
Red Hot Pepper
Gramaj
Weight
20 gr.
Gramaj
Weight
3 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995470
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995241
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995128
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995395
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992585
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990949
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990437
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992448
Kufl Üzümü
Currant
Limon Tuzu
lemon Salt
Kimyon
Ground Cumin
Kiflnifl
Coriander
Kırımızı Biber Tatlı
Red Sweet Pepper
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
15 gr.
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995258
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995425
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995289
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995463
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991113
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992509
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991359
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992578
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 11
Mini Boy Paket/ Mini Overpack
Muskat
Ground Muscat
Nane
Mint
Gramaj
Weight
5 gr.
Gramaj
Weight
5 gr.
Gramaj
Weight
5 gr.
Gramaj
Weight
3 gr.
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995302
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995319
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995487
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995500
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991434
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991458
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992592
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991427
Pul Biber
Crushed Chilies
Reyhan
Basil
Mahlep Toz
Ground Mahaleb
Sarımsak Granül
Granule Garlic
Mercanköflk
Marjoram
Sumak
Sumac
Gramaj
Weight
15 gr.
Gramaj
Weight
3 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995326
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995357
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995333
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995456
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497990420
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991991
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991588
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992554
Susam
Sesame
Tarçın Toz
Ground Cinnamon
Yenibahar Toz
Ground Allspice
Gramaj
Weight
15 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995364
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995371
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995401
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995449
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992004
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992011
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992486
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992547
Zerdeçal
Ground Turmeric
Z. Ya¤lı Dolma Baharatı
Stuffed Olive Oil Spices
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
15 gr.
Gramaj
Weight
15 gr.
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995432
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995418
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995265
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995272
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992516
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992493
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991243
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991335
Limon Çeflni
Lemon Pepper
Deniz Ürünleri Çeflnisi
Sea Food
Et Çeflni
Steak Out
Zencefil
Ground Ginger
Sebzeli Çeflni
Vegetable Mix
Köri
Curry
Tavuk Izgara Çeflnisi
Chicken Grill Mix
Gramaj
Weight
15 gr.
Gramaj
Weight
10 gr.
Gramaj
Weight
15 gr.
Gramaj
Weight
15 gr.
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Koli Adedi
Quantity
20
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995296
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995494
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995340
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995388
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991366
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992608
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497991670
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992028
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 12
Bitkisel Çaylar/ Herbal Tea
Adaçayı
Sage Tea
Anason
Anise
Bahar Keyfi
Spring Arbitrary
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
150 gr.
Gramaj
Weight
90 gr.
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990499
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990567
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990987
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992066
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992134
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992325
Biberiye
Rosemary
Civan Perçemi
Yarrow Tea
Dinlence Çayı
Leisure Tea
Gramaj
Weight
110 gr.
Gramaj
Weight
40 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990581
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990840
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990512
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992103
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497994886
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992059
Ekinezya
Echinacea
Form
Form Tea
Gül Çayı
Rose Tea
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
70 gr.
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497994862
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990482
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990642
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497994879
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992042
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992172
Hibiskus
Hibiskus
Ihlamur
Linden
Isırgan Otu
Nettle
Gramaj
Weight
80 gr.
Gramaj
Weight
50 gr.
Gramaj
Weight
16 gr.
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990604
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990529
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990673
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992165
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992073
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992219
Tarçın Kabuk
Cinnamon
Kıfl
Winter Tea
Kıfl Keyfi
Winter Arbitrary
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
120 gr.
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990703
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990475
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497992653
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992233
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992127
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992646
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 13
Bitkisel Çaylar/ Herbal Tea
Kiraz Sapı
Cherry Stem
Kuflburnu
Rosehip
Gramaj
Weight
40 gr.
Gramaj
Weight
120 gr.
Gramaj
Weight
90 gr.
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990666
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990505
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497995531
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992202
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992035
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497995548
Mate Çayı
Mate Tea
Mayıs Papatyası
Daisy May
Lavanta
Lavender
Melisa
Melissa tea
Gramaj
Weight
100 gr.
Gramaj
Weight
70 gr.
Gramaj
Weight
20 gr.
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497994831
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990635
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990611
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497994848
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992189
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992141
Meyve Keyfi
Fruit Arbitrary
Meyveli
Meyveli Yeflil
Yeflil Çay
Çay
Green
Green Tea
Tea With
With Fruit
Fruit
Mısır Püskülü
Corn Silk
Gramaj
Weight
170 gr.
Gramaj
Weight
150 gr.
Gramaj
Weight
30 gr.
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990994
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991014
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990710
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992332
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992356
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992257
Papatya
Camomile tea
Rezene
Fennel Tea
Sinameki
Cassia Tea
Gramaj
Weight
70 gr.
Gramaj
Weight
150 gr.
Gramaj
Weight
70 gr.
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990727
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990550
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990536
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992271
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992097
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992080
Yaz Keyfi
Arbitrary Summer
YeflilÇay
Green Tea
Zencefil Kök
Ginger Root
Gramaj
Weight
70 gr.
Gramaj
Weight
150 gr.
Gramaj
Weight
100 gr.
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Koli Adedi
Quantity
6
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497991007
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990970
Ürün Barkodu
Product Barcode
8697497990697
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992349
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992318
Koli Barkodu
Box Barcode
8697497992240
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 14
EKONOM‹K BOY AMBALAJLAR / Economic Package
M‹N‹ BOY AMBALAJLAR / Mini Overpack
ÜRÜN BARKODU
KOL‹ BARKODU
ÜRÜN ADI
GRAMAJ
KOL‹ ‹Ç‹
ÜRÜN BARKODU
KOL‹ BARKODU
ÜRÜN ADI
GRAMAJ
KOL‹ ‹Ç‹
Product Barcode
Box Barcode
Product Name
Weight
Quantity
Product Barcode
Box Barcode
Product Name
Weight
Quantity
8697497991083
8697497991090
H‹ND‹STAN CEV‹Z‹ / Coconut
200 gr
6
8697497995142
8697497990451
B‹BER‹YE / Rosemary
5 gr
20
8697497990956
8697497990963
KARA B‹BER TOZ / Ground Black Pepper
200 gr
6
8697497995159
8697497990468
ÇAM FISTI⁄I / Pine Nut
10 gr
20
8697497990857
8697497990901
KEK‹K / Oregano
80 gr
6
8697497990918
8697497990925
K‹MYON / Ground Cumin
200 gr
6
8697497995166
8697497990734
ÇÖREKOTU / Black Cumin
15 gr
20
8697497990888
8697497990895
NANE / Mint
80 gr
6
8697497995173
8697497990741
FESLE⁄EN / Sweet Basil
3 gr
20
8697497990864
8697497990871
PUL B‹BER / Crushed Chilies
200 gr
6
8697497995180
8697497990758
H‹ND‹STAN CEV‹Z‹ / Coconut
10 gr
20
8697497995197
8697497990765
HARDAL / Mustard
10 gr
20
8697497995234
8697497990932
KAKULE Ö⁄ÜTÜLMÜfi / Cardamom
5 gr
20
8697497995203
8697497990772
KARAB‹BER ‹R‹ Ö⁄ÜTÜLMÜfi / G.Black Pepper 10 gr
20
8697497995210
8697497990789
KARAB‹BER Ö⁄ÜTÜLMÜfi / G. Black Pepper
20
ALUM‹NYUM PAKETLER / Economic Package
ÜRÜN BARKODU
KOL‹ BARKODU
ÜRÜN ADI
GRAMAJ
KOL‹ ‹Ç‹
Product Barcode
Box Barcode
Product Name
Weight
Quantity
8697497992684
8697497992837
H‹ND‹STAN CEV‹Z‹ / Coconut
100 gr
10
8697497995227
8697497990796
KARANF‹L Ö⁄ÜTÜLMÜfi / Clove
5 gr
20
8697497992691
8697497992844
KARAB‹BER TOZ / Ground Black Pepper
100 gr
10
8697497995517
8697497990819
KARANF‹L TANE / Clove
5 gr
20
8697497992707
8697497992851
KEK‹K / Oregano
50 gr
10
8697497995470
8697497992585
KARBONAT / Carbonade
20 gr
20
8697497992714
8697497992868
K‹MYON / Ground Cumin
100 gr
10
8697497995241
8697497990949
KEK‹K / Oregano
3 gr
20
8697497992721
8697497992875
KUfi ÜZÜMÜ / Currant
100 gr
10
8697497992738
8697497992882
NANE / Mint
50 gr
10
8697497995128
8697497990437
KIRMIZI B‹BER ACI / Chili Powder
10 gr
20
8697497992745
8697497992899
PUL B‹BER / Crushed Chilies
100 gr
10
8697497995395
8697497992448
KIRMIZI B‹BER TATLI / Sweet Pepper
10 gr
20
8697497992769
8697497992912
TARÇIN TOZ / Ground Cinnamon
100 gr
10
8697497995258
8697497991113
K‹MYON Ö⁄ÜTÜLMÜfi/ Ground Cumin
10 gr
20
8697497995425
8697497992509
K‹fiN‹fi ‹R‹ Ö⁄ÜTÜLMÜfi / Granule Coriander 10 gr
20
8697497995272
8697497991335
KÖR‹ / Curry
15 gr
20
8697497995289
8697497991359
KUfiÜZÜMÜ / Currant
10 gr
20
8697497995296
8697497991366
L‹MONLU ÇEfiN‹ / Lemon Pepper
15 gr
20
10
8697497995463
8697497992578
L‹MON TUZU / Lemon Salts
15 gr
20
8697497995487
8697497992592
MAHLEP Ö⁄ÜTÜLMÜfi / Ground Mahaleb
5 gr
20
8697497995500
8697497991427
MERCANKÖfiK / Marjoren
3 gr
20
8697497995302
8697497991434
MUSKAT Ö⁄ÜTÜLMÜfi / Ground Muscat
5 gr
20
8697497995319
8697497991458
NANE / Mint
5 gr
20
8697497995326
8697497990420
PUL B‹BER / Crushed Chilies
15 gr
20
8697497995357
8697497991991
REYHAN / Basil
3 gr
20
8697497995333
8697497991588
SARIMSAK GRANÜL / Ground Garlic
10 gr
20
8697497995494
8697497992608
DEN‹Z ÜRÜNLER‹ ÇEfiN‹fi‹ / Fish Spice Mix
10 gr
20
15 gr
20
HARÇLAR / Mixed Product
ÜRÜN BARKODU
KOL‹ BARKODU
ÜRÜN ADI
GRAMAJ
KOL‹ ‹Ç‹
Product Barcode
Box Barcode
Product Name
Weight
Quantity
8697497990024
8697497991977
NATUREL EV KÖFTES‹ HARCI / Meat Ball Mix 120 gr
8697497990017
8697497991984
NATUREL TAVUK KAPLAMA / Chicken Fry Mix 100 gr
10
8697497994541
8697497994893
NATUREL ET ÇEfiN‹S‹ / Steak Out
10
8697497990574
8697497990598
NATUREL SEBZEL‹ ÇEfiN‹ / Vegetable Mix
200 gr
10
8697497991021
8697497991038
GALETA UNU / Dry Bread Crumbs
125 gr
10
8697497991045
8697497991052
NATUREL MISIR UNU / Corn Flour
140 gr
10
100 gr
PRAT‹K AMBALAJLAR / Practical Package
15 gr
ÜRÜN BARKODU
KOL‹ BARKODU
ÜRÜN ADI
GRAMAJ
KOL‹ ‹Ç‹
Product Barcode
Box Barcode
Product Name
Weight
Quantity
8697497991304
8697497991649
BALIK BAHARATI / Fish Spice Mix
100 gr
12
8697497995340
8697497991670
SEBZEL‹ ÇEfiN‹ / Vegetable Mix
8697497991205
8697497991540
BARBEKÜ ÇEfiN‹S‹ / Barbecue Mix
100 gr
12
8697497995265
8697497991243
ET ÇEfiN‹S‹ / Steak Out
15 gr
20
8697497991250
8697497991595
ÇAM FISTI⁄I / Pine Nut
50 gr
12
8697497995456
8697497992554
SUMAK / Sumac
10 gr
20
8697497991328
8697497991663
ÇÖREK OTU / Black Cumin
100 gr
12
8697497995364
8697497992004
SUSAM / Susame
15 gr
20
8697497991199
8697497991533
Z.Y.DOLMA BAHARATI / St. Olive Oil Spices
100 gr
12
8697497995371
8697497992011
TARÇIN TOZ / Ground Cinnamon
10 gr
20
8697497991229
8697497991564
FESLE⁄EN / Sweet Basil
40 gr
12
8697497995388
8697497992028
TAVUK IZGARA ÇEfiN‹fi‹ / Chicken Grill Mix
15 gr
20
8697497991175
8697497991519
H‹ND‹STAN CEV‹Z‹ / Coconut
80 gr
12
8697497991182
8697497991526
‹SOT PUL B‹BER / Isot Paprika
100 gr
12
8697497995401
8697497992486
YEN‹BAHAR Ö⁄ÜTÜLMÜfi / Allspice
10 gr
20
8697497991120
8697497991465
KARAB‹BER TANE / Black Pepper
100 gr
12
8697497995449
8697497992547
ZENCEF‹L Ö⁄ÜTÜLMÜfi / Ground Ginger
10 gr
20
8697497991137
8697497991472
KARAB‹BER TOZ / Ground Black Pepper
100 gr
12
8697497995432
8697497992516
ZERDEÇAL / Turmeric
10 gr
20
8697497991144
8697497991489
KEK‹K / Oregano
40 gr
12
8697497995418
8697497992493
Z.YA⁄LI DOLMA BAHARI / St. Olive Oil Spices 10 gr
20
8697497991267
8697497991601
K‹MYON / Ground Cumin
100 gr
12
8697497991274
8697497991618
KÖR‹ / Curry
100 gr
12
8697497991151
8697497991496
NANE / Mint
40 gr
12
8697497991236
8697497991571
PUL B‹BER / Crushed Chilies
100 gr
12
8697497991298
8697497991632
SARIMSAK TOZ / Ground Garlic
100 gr
12
8697497991311
8697497991656
SO⁄AN GRANÜL / Dried Onion
100 gr
12
8697497991168
8697497991502
SUMAK / Sumac
100 gr
12
8697497991281
8697497991625
TARÇIN TOZ / Ground Cinnamon
100 gr
12
8697497991212
8697497991557
TAVUK IZGARA BAHARATI / Chicken Grill Mix 100 gr
12
8697497991106
8697497991441
TOZ ACI B‹BER / Chili Powder
100 gr
12
8697497991342
8697497991687
YEN‹BAHAR TOZ / Allspice
100 gr
12
STANDART AMBALAJLAR / Standard Package
B‹TK‹SEL ÇAYLAR / Herbal Tea
ÜRÜN BARKODU
KOL‹ BARKODU
ÜRÜN ADI
GRAMAJ
KOL‹ ‹Ç‹
Product Barcode
Box Barcode
Product Name
Weight
Quantity
8697497990499
8697497992066
ADAÇAYI / Sage Tea
50 gr
6
8697497990567
8697497992134
ANASON / Anise
150 gr
6
8697497990987
8697497992325
BAHAR KEYF‹ / Spring Arbitrary
90 gr
6
8697497990581
8697497992103
B‹BER‹YE / Rosemary
110 gr
6
8697497990512
8697497992059
D‹NLENCE ÇAYI / Leisure Tea
100 gr
6
8697497990482
8697497992042
FORM / Form Tea
100 gr
6
8697497994862
8697497994879
EK‹NEZYA / Echinacea
100 gr
6
8697497990642
8697497992172
GÜL ÇAYI / Rose Tea
70 gr
6
8697497990604
8697497992165
H‹B‹SKÜS / Hibiskus
80 gr
6
8697497990529
8697497992073
IHLAMUR Ç‹ÇEK / Linden
50 gr
6
ÜRÜN BARKODU
KOL‹ BARKODU
ÜRÜN ADI
GRAMAJ
KOL‹ ‹Ç‹
Product Barcode
Box Barcode
Product Name
Weight
Quantity
8697497990031
8697497991717
ÇAM FISTI⁄I / Pine Nut
20 gr
16
8697497990673
8697497992219
ISIRGANOTU YAPRAK / Nettle
16 gr
6
8697497990246
8697497991700
ÇÖREK OTU / Black Cumin
50 gr
16
8697497990703
8697497992233
KABUK TARÇIN / Cinnamon
100 gr
6
8697497990147
8697497992424
FESLE⁄EN / Sweet Basil
20 gr
16
8697497990475
8697497992127
KIfi ÇAYI / Winter Tea
100 gr
6
8697497990178
8697497991724
H‹ND‹STAN CEV‹Z‹/ Coconut
50 gr
16
8697497992653
8697497992646
KIfi KEYF‹ / Winter Arbitrary
120 gr
6
8697497990260
8697497991731
‹SOT PUL B‹BER / Isot Paprika
50 gr
20
8697497990130
8697497991755
KARAB‹BER TANE / Black Pepper
50 gr
20
8697497990666
8697497992202
K‹RAZ SAPI / Cherry Stem
40 gr
6
8697497990239
8697497991748
KARAB‹BER TOZ / Ground Black Pepper
50 gr
16
8697497990505
8697497992035
KUfiBURNU / Rosehip
120 gr
6
8697497990048
8697497991762
KARANF‹L TANE / Clove
20 gr
20
8697497990635
8697497992189
MAYIS PAPATYASI / Daisy May
70 gr
6
8697497990086
8697497991779
KARBONAT / Carbonate
100 gr
20
8697497990611
8697497992141
MEL‹SSA / Melissa tea
20 gr
6
8697497990079
8697497991786
KEK‹K / Oregano
20 gr
16
8697497990994
8697497992332
MEYVE KEYF‹ / Fruit Arbitrary
170 gr
6
8697497990291
8697497991793
K‹MYON / Ground Cumin
50 gr
16
8697497991014
8697497992356
MEYVEL‹ YEfi‹LÇAY / Green Tea With Fruit
150 gr
6
8697497990123
8697497991915
KÖFTE BAHARATI / Meat Ball Mix
50 gr
20
8697497990710
8697497992257
MISIR PÜSKÜLÜ / Corn Silk
30 gr
6
8697497990116
8697497991809
KÖR‹ / Curry
50 gr
16
8697497990727
8697497992271
PAPATYA / Camomile tea
70 gr
6
8697497990208
8697497991816
KUfi ÜZÜMÜ / Currant
50 gr
16
8697497990550
8697497992097
REZENE / Fennel Tea
150 gr
6
8697497990055
8697497991823
L‹MON TUZU / Lemon Salt
80 gr
16
8697497990536
8697497992080
S‹NAMEK‹ / Cassia Tea
70 gr
6
8697497990062
8697497991830
MAHLEP / Mahaleb
30 gr
20
8697497991007
8697497992349
YAZ KEYF‹ / Arbitrary Summer
70 gr
6
8697497990154
8697497991847
NANE / Mint
20 gr
16
8697497990277
8697497991854
PUL B‹BER / Crushed Chilies
50 gr
16
8697497990970
8697497992318
YEfi‹L ÇAY / Green Tea
150 gr
6
8697497990284
8697497991922
SARIMSAK TOZ / Ground Garlic
50 gr
20
8697497990697
8697497992240
ZENCEF‹L KÖK / Ginger Root
100 gr
6
8697497990093
8697497991861
SUMAK / Sumac
50 gr
16
8697497994831
8697497994848
MATE / Mate Tea
100 gr
6
8697497990185
8697497991878
SUSAM / Susame
50 gr
16
8697497994862
8697497994879
EK‹NEZYA / Echinacea
100 gr
6
8697497990253
8697497991885
TARÇIN TOZ / Ground Cinnamon
40 gr
16
8697497990840
8697497994886
C‹VAN PERÇEM‹ / Yarrow Tea
40 gr
6
8697497990161
8697497991694
TOZ B‹BER ACI / Chili Powder
50 gr
16
8697497995531
8697497995548
LAVANTA ÇAYI / Lavender
90 gr
6
8697497990109
8697497991892
TOZ B‹BER TATLI / Sweet Papper
50 gr
16
8697497990352
8697497990369
MEYAN KÖKÜ / Liquoric
100 gr
6
8697497990222
8697497991908
YEN‹BAHAR TOZ / Allspice
40 gr
16
8697497990376
8697497990383
HAYIT TOHUMU / Chaste Seed
120 gr
6
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 15
katalog 2/28/13 2:32 PM Page 16
BAHARAT
SPICES
KARIfiIM BAHARATLAR
MIXED SPICES
KAPLAMA MALZEMELER‹
COATING MATERIALS
HARÇLAR
MIXED PRODUCTS
ÇEfiN‹LER
SEASONING
NATUREL B‹TK‹ ÇAYLARI
NATURAL HERBAL TEAS

Benzer belgeler