Slayt 1 - Akenerji

Transkript

Slayt 1 - Akenerji
ÇED SÜRECİNE
HALKIN KATILIMI TOPLANTISI
26 Mayıs 2009
Erzin/HATAY
Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum
• Kıyı Tesisi İşletme İzinleri
• Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları
• Gemi Atık Proje Raporları ve Atık Yönetim Planları
• Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planları
• Bölgesel ve Ulusal Acil Müdahale Planları (TÜBİTAK)
• Liman ve Kıyı Tesisleri için Fizibilite Raporları
• Çevre ve Denizcilik Alanında Diğer Mevzuata Uyum Faaliyetleri
Çevresel Etki Değerlendirmesi
AB Projeleri
ARGE Projeleri
İÇERİK
PROJENİN AMACI
PROJENİN GEREKLİLİĞİ
KULLANILACAK TEKNOLOJİ VE DÜNYA
ÖRNEKLERİ
EGEMER DGKÇ SANTRALİ TANITIMI
PROJE SAHASININ TANIMLANMASI VE
ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ
PROJENİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE
ALINACAK ÖNLEMLER
1
PROJENİN AMACI
• Sürdürülebilir kalkınma için ulusal enerji
ihtiyaçlarının giderilmesi,
• Bölgesel enerji ihtiyaçlarının karşılanması,
• Güvenilir, kaliteli ve düşük maliyetli enerji,
• Ulusal ve bölgesel ölçekte ekonomik ve sosyal
fayda,
• Son teknoloji kullanımı ve yüksek verimlilik.
2
PROJENİN GEREKLİLİĞİ
(Ulusal Seviyede)
•
•
•
•
Ülkenin artan enerji ihtiyaçlarının karşılanması,
Doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması,
Elektrik enerjisinde arz güvenliğinin sağlanması,
Ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı
sağlanması.
3
PROJENİN GEREKLİLİĞİ
(Bölgesel Seviyede)
• Bölgedeki organize sanayi ve serbest bölgeler
ile diğer sanayi tesislerinin enerji ihtiyaçlarının
karşılanması,
• Diğer bölgelerden enerji naklindeki
olumsuzlukların azaltılması,
• Bölge alt yapısının gelişmesi,
• Bölgede doğrudan ve dolaylı istihdam
sağlanması, işsizliğin azaltılması,
• Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesi.
4
TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ TALEBİ
100,000
90,000
79,350
80,000
70,000
MW
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2005
2006
2007
2008
Mevcut
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Yeni Kapasite İhtiyacı
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Pik
• Hızla büyüyen ekonomi, nüfus ve şehirleşme elektrik enerjisi talebini yılda
ortalama %8 oranında artırmaktadır.
• Bu artış aynı oranda enerji üretim gerekliliği yaratmaktadır.
• Sanayileşmenin de etkisiyle bölgesel talep daha yüksek oranda artacaktır.
• EGEMER DGKÇS ulusal ve bölgesel ölçekte artan talebi karşılayacaktır.
5
KARŞILAŞTIRMALI ELEKTRİK ENERJİSİ
TÜKETİMİ
2006 Yılı Kişi Başına Düşen Elektrik Tüketim Miktarı
(kWh/yıl)
13515
14000
12000
8381
10000
8000
6000
4000
2053
2659
2000
0
TÜRKİYE
DÜNYA
OECD
ABD
Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı
• Türkiye, 2053 kWh kişi başı yıllık elektrik tüketimi ile dünya ortalamasının da
altındadır.
• Kişi başına elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin seviyesini göstermektedir.
6
TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM
GELİŞİMİ(1/2)
Kaynak: TEİAŞ, 2008
TEİAŞ: Türkiye Elektrik Üretim A.Ş
7
TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM
GELİŞİMİ(2/2)
2008-2017 YILLARI ARASINDA KURULU GÜÇ
PROJEKSİYONU
•
•
•
•
Mevcut Üretim Tesisleri
İnşaa Halindeki Üretim Tesisleri
Lisans Alan Üretim Tesisleri
2017 İhtiyacı
40836 MW
4319 MW
12 818 MW
80 000 MW
Lisans alan üretim tesislerinin hepsinin zamanında
devreye girmesi durumunda bile sistemdeki
güvenilir
üretim
kapasitesi
talep
artışını
karşılamaya yeterli olmayacaktır.
8
YATIRIMIN ULUSAL SEVİYEDE
GEREKLİLİĞİ
9
YATIRIMIN BÖLGESEL BAZDA
GEREKLİLİĞİ VE FAYDALARI
10
ELEKTRİK ÜRETİMİNDE DGKÇS
AVANTAJLARI
• Yüksek verim
• Çevre dostu
• Düşük baca gazı sıcaklığı
• Düşük kurulum maliyeti
• Kısa sürede işletmeye alınabilmesi
• Doğalgazın kolay temin edilmesi
• Enerji güvenliği
11
ELEKTRİK ÜRETİM YÖNTEMLERİ
Mevcut Durum
HES
6%
2%
33%
24%
Doğalgaz
Kömür
Fuel Oil
RES ve diğer
35%
Kaynak: TEİAŞ, 2008
TEİAŞ: Türkiye Elektrik Üretim A.Ş
12
DOĞAL GAZIN ÖZELLİKLERİ(1/2)
Bir ton petrol eşdeğeri doğalgazın yanması sonucu ortaya çıkan emisyonlar
YAKIT EMİSYONLARI
DOĞAL GAZ
Partikül madde (kg)
0,1 - 0,3
Kükürt Oksitler (kg)
-
Karbon Monoksit (kg)
Azot Oksitler (kg)
Hidrokarbonlar (kg)
0,3
2,3 - 4,3
-
Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü; Hürkal Doğalgaz
Dergisi sayı 47, ANKARA
13
DOĞAL GAZIN ÖZELLİKLERİ(2/2)
• Isıl verimi yüksektir (~%55 -%58,47 net verimlilik)
• % C miktarı düşüktür
• % H miktarı yüksektir
• Yanma için gerekli hava miktarının daha az olması, baca gazı sıcaklığının
düşmesini sağlamaktadır
• İçersinde serbest kükürt yoktur
• Tam yanma kolaylıkla sağlandığından kurum, is gibi partiküller ve ara
oksidasyon ürünleri oluşmaz
• Yanma maksimum verimle gerçekleştiği için karbonmonoksit salınımı en az
düzeydedir
• Doğal gaz temiz yakıttır.
14
KOMBİNE ÇEVRİM SİSTEMİ(1/2)
Gaz türbin çevrimi ve buhar çevriminin bir sistem içine alınarak
birbirini tamamlayıcı şekilde çalıştırılması
1
2
3
4
5
15
KOMBİNE ÇEVRİM SİSTEMİ(2/2)
ATIK ISI
KAZANI
Su
Buhar
Buhar
Türbini
Jeneratör
4
Sıcak
gazlar
5
Doğal gaz
3
Gaz
Türbini
Jeneratör
2
1
Hava
16
ANA ÜNİTELER
17
DÜNYA ÖRNEKLERİ(1/2)
Santral Adı: Sutton Bridge EDF
Kurulduğu Yer: Lincolnshire, İngiltere
Kuruluş Yılı: 1999
Kapasite: 790 MW
Santral Adı: Florida Power & Light Co
Kurulduğu Yer: Florida, ABD
Kuruluş Yılı:1993
Kapasite:1042 MW
18
DÜNYA ÖRNEKLERİ(2/2)
Santral Adı: Magic Valley Calpine Coorp.
Kurulduğu Yer: Texas, ABD
Kuruluş Yılı: 2001
Kapasite: 771 MW
Santral Adı: Sutter Calpine Coorp.
Kurulduğu Yer: Kaliforniya, ABD
Kuruluş Yılı: 2005
Kapasite:750 MW
19
EGEMER DGKÇ SANTRALİ TANITIMI(1/2)
20
EGEMER DGKÇ SANTRALİ TANITIMI(2/2)
• 900 MWm/882 MWe kurulu güç
• Yılda toplam 6.750 GWh brüt elektrik enerjisi
üretimi
• Boru hatları ile BOTAŞ’tan doğalgaz temini
• Yaklaşık 178.300 m3/saat gaz tüketimi
• Soğutma suyunun denizden temini
• En ileri teknoloji desteği ile çevreci enerji üretimi
• 48 ay inşaat süresi + 16 ay inşaat öncesi
• 49 yıl işletme süresi
21
SOĞUTMA SUYU SİSTEMİ (Sistem 2010
yılında revize edilmiştir!!!)
SAHİL
Enerji Üretim Tesisi
Kapalı Devre
Soğutma Suyu
Sirkülasyon Hattı
Soğutma Suyu Geliş Hattı
Su Alma Hattı
Su Alma
Ağzı
Deşarj suyunun
denizdeki sıcaklığı
etkilemeyecek
şekilde verilmesini
sağlayan
dağıtıcı delikler
TERMAL DEŞARJ BORU HATTI
Soğutma Suyu Dönüş (Deşarj) Hattı
SAHİL
DENİZ
22
SOĞUTMA SUYU SİSTEMİNİN ÇEVREYE
ETKİSİ
• Suyun uygun bir şekilde dağıtılması deniz suyu
sıcaklığını değiştirmeyecek ve bu bölgedeki canlı
yaşamını olumsuz etkilemeyecektir.
• Soğutma suyu sistemi deniz ortamına uyum
sağlayacaktır.
23
PROJE SAHASININ TANIMLANMASI VE
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER(1/2)
24
PROJE SAHASININ TANIMLANMASI VE
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER(2/2)
•
•
•
•
•
•
•
•
Proje Sahası:
79 ha kamu arazi üzerinde,
17,5 ha tesis alanına sahip,
BOTAŞ doğalgaz hattına yakın,
Elverişli topografik yapıya sahip,
Uygun hava ve rüzgar rejimine sahip,
Konut alanına yeterli uzaklıkta,
Deniz suyunun soğutma suyu olarak
kullanılması imkanına sahip,
Kıyıya ortalama 600 metre uzaklıktadır.
25
SIVI ATIKLAR
a) İnşaat Aşamasında
KAYNAK
ÇEVRESEL TEDBİR
Saha personelinin su tüketiminden evsel
nitelikli atık su
Sızdırmaz foseptik ile toplama ve
belediye imkanları ile bertaraf
b) İşletme Aşamasında
KAYNAK
ÇEVRESEL TEDBİR
Çeşitli temizleme sularından oluşacak
atık sular, tesis ve ekipman drenajları ve
evsel atık sular
Sızdırmaz foseptik ile toplama ve
belediye imkanları ile bertaraf
26
EMİSYONLAR
a) Baca gazı emisyonları (CO, NOx ,SOx)
EMİSYON KAYNAĞI
ÇEVRESEL TEDBİR
BACA
İleri teknoloji seçimi, modelleme
çalışması
b) İş makinelerinden kaynaklanan egzoz emisyonları
EMİSYON KAYNAĞI
EMİSYON KAYNAĞI
İçten yanmalı motor güçlü araçlar
Asgari seviyede çalıştırma, kaliteli yakıt,
düzenli bakım
c) Toz emisyonları
EMİSYON KAYNAĞI
EMİSYON KAYNAĞI
Hafriyat ve proje alanı düzenleme
Düzenli sulama ile üst tabakaların %10
nemde tutulması, malzeme boşaltımında
kapatma tedbirleri, Endüstri
Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin
27
Kontrolü Yönetmeliği tedbirleri
KATI ATIKLAR VE DİĞER ATIKLAR
ATIK CİNSİ
ÇEVRESEL TEDBİR
Evsel Nitelikli Katı Atık
Proje alanına yerleştirilmiş konteynırlarda toplama
Ambalaj Atıkları: metal,
cam, plastik, kağıt, karton
Diğer atıklardan ayrı toplama, depolama ve geri kazanma
Atık Yağlar
Geçici olarak yağ tankı içinde depolama ve lisanslı firmalar
ile bertaraf
Atık Pil ve Akümülatörler
Geçici depolama ve bertaraf
Hafriyat Atıkları
Belediyenin gösterdiği alanda bertaraf
Tıbbi Atıklar
Geçici depolama, lisanslı geri dönüşüm firmaları veya
belediye tarafından bertaraf
28
GÜRÜLTÜ
a)
İnşaat Aşamasında
KAYNAK
ÇEVRESEL TEDBİR
Proje kapsamında arazinin hazırlanması
ve inşaat aşamasında kullanılacak ağır iş
makineleri ve taşıma araçlarının
çalışması
Başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi
işçi sağlığı ve iş güvenliği ekipmanları
kullanılması, iş makinelerinin periyodik
bakımlarının yapılması
b) İşletme Aşamasında
KAYNAK
ÇEVRESEL TEDBİR
Çalışan santral ekipmanları
Gürültüye sebep olan ekipmanların
seçimi ve izolasyonu
29
ATIK YÖNETİMİNDE UYULMASI MECBURİ
MEVZUAT
Baca gazı emisyonları
•CO, NOx, SO2
•İş makinelerinden
kaynaklanan egsoz
emisyonları
•Toz emisyonlar
İlgili Mevzuat
İnşaat aşamasında
Evsel nitelikli atık su
İşletme Aşamasında
Temizleme sularından
oluşacak atık sular, tesis
ve ekipman drenajları ve
evsel atık sular
•Endüstri Tesislerinden
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği
İlgili Mevzuat
•Hava Kalitesi Değerlendirme
ve Yönetimi Yönetmeliği
•Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği
•Su Ürünleri Yönetmeliği
•
•
•
•
•
•
Evsel Nitelikli Katı Atıklar
Ambalaj Atıkları
Atık Yağlar
Bitkisel Yağlar
Atık Pil ve Akümülatörler
Tıbbi Atıklar
İlgili Mevzuat
• Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
• Ambalaj Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği
• Atık Yönetimi Genel Esaslarına
İlişkin Yönetmelik
• Bitkisel Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği
• Toprak Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği
• Atık Pil ve Akümülatörlerin
Kontrolü Yönetmeliği
• Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Mevzuattan bağımsız olarak teknolojinin elverdiği en düşük değerler
sağlanacaktır.
30
ÇED SÜRECİNDE YAPILACAK
ÇALIŞMALAR(1/2)
7
6
Gürültü Ölçümleri ve
Modelleme Çalışmaları
1
Hava Modellemesi
Çalışmaları
Doğal Hayatı Koruma ve
Peyzaj Çalışmaları
Denizsel ve Karasal
Bio-çeşitlilik Tespit
Çalışmaları
5
4
Su Sirkülasyonu
Çalışmaları
2
3
Jeolojik-Jeoteknik Etüd
Çalışmaları
Deniz Araştırmaları
31
ÇED SÜRECİNDE YAPILACAK
ÇALIŞMALAR(2/2)
1
Hava Modellemesi
Çalışmaları
Hava emisyonlarının minimize edilmesi için
modelleme
2
Jeolojik - Jeoteknik Etüd
Çalışmaları
Depremsellik, zemin etüdü, yeraltı suyu ölçümleri,
toprak analizleri
Deniz Araştırmaları
Batimetrik ve oşnoğrafik çalışmalar, deniz tabanı
yapısını belirleme, denizsel bio-çeşitliliğin tespiti,
deniz sondajları, su alma verme sistemi tasarımına
esas çalışmalar
4
Su Sirkülasyonu Çalışmaları
Akıntı modellemesi, su alma verme sistemi
tasarımına esas çalışmalar, termal desarjın
etkilerinin tespiti
5
Denizsel ve Karasal Bioçeşitlilik Tespit Çalışmaları
Yerinde türlerin tespiti, gerekli koruma eylem
planlarının hazırlanması
6
Doğal Hayatı Koruma ve
Peyzaj Çalışmaları
Tespit edilen türlerin korunması, peyzaj ve
ağaçlandırma çalışmaları
7
Gürültü Ölçümleri ve
Modelleme Çalışmaları
Çevresel gürültünün minimize edilmesi için
modelleme, uygun ekipman seçimi, ses duvarları,
ağaçlandırma vb.
3
32
BİLGİLENDİRİLMİŞ KURUM VE
KURULUŞLAR
•
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
•
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
•
Orman Genel Müdürlüğü
•
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
•
Planlama ve SÇD Dairesi Başkanlığı
•
Hatay Valiliği
EÜAŞ Genel Müdürlüğü
BOTAŞ Genel Müdürlüğü
MTA Genel Müdürlüğü
•
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel
Müdürlüğü
•
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Tarım İl Müdürlüğü
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
•
DSİ Genel Müdürlüğü
•
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Özel İdare Genel Sekreterliği
•
Erzin Belediye Başkanlığı
•
Çevre Envanter Dairesi Başkanlığı
Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı
33
TEŞEKKÜRLER

Benzer belgeler