application. Moreover, questions related with “Aged

Transkript

application. Moreover, questions related with “Aged
ZAMAN KULLANIM ARAŞTIRMASI (ZKA)
HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
GENERAL INFORMATION ABOUT TIME USE
SURVEY (TUS)
YÖNTEM:
METHOD:
İlki 2006 yılında yapılan araştırmanın ikincisine ait
alan uygulaması, 1 Ağustos 2014-31 Temmuz 2015
döneminde yapılmıştır. Araştırma, bir çalışma ayı
dört hafta olmak üzere 13 çalışma ayı boyunca
ortalama 880 örnek hane, Türkiye genelinde ise
toplam 11 440 haneye uygulanmıştır. 1 Ocak-31
Aralık 2006 yılında yapılan ilk uygulama ise, her ay
ortalama 390 örnek hane olmak üzere Türkiye
genelinde toplam 5 070 haneye uygulanmıştı.
The field application of the study of which first
application had been applied in 2006, was
conducted in the period of 1 August 2014 - 31 July
2015. It was applied on total of 11 440 sample
households throughout Turkey with average of 880
households in 13 months, including 4 weeks per
them. First application of the study was applied on
total of 5 070 sample households with average 390
households per month throughout Turkey 1 January31 December 2006.
Araştırmaya, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde
yaşayan kurumsal olmayan sivil nüfus kapsamındaki
tüm hanehalkı fertleri dahil edilmiştir. Kurumsal
nüfus olarak tanımlanan üniversite öğrenci yurdu,
huzurevi, yetiştirme yurdu ve hapishanede
bulunanlar ile kışla ve ordu evlerinde ikamet edenler
araştırmada kapsanmamıştır.
2006 uygulamasında tahmin boyutu, Türkiye geneli
ile kırsal ve kentsel yerler iken, 2014-15
uygulamasının tahmin boyutu Türkiye genelidir.
2006 uygulamasında gözlem birimi 15 ve daha üzeri
yaştaki fertler iken, 2014-15 uygulamasında 10 ve
daha üzeri yaştaki fertler gözlem birimini
oluşturmuştur.
All household members who were the noninstitutional civilian population living in the Republic
of Turkey were included in the survey. University
student dormitories, nursing homes, orphanages
and ones in jails with residents in barracks and
officers' clubs defined as institutional population
were not covered.
While in 2006 application, as estimation size Turkey
in general with rural and urban areas were taken, in
2014-15 application Turkey in general was taken.
While in 2006 application, individuals age of 15 and
over were taken as observation unit, in 2014-15
application individuals age of 10 and over were
taken.
SORU KAĞITLARI:
QUESTIONNARIES:
Araştırmada 4 temel soru kağıdı kullanılmıştır:
4 basic questionnaires were used in the survey:
–
–
–
–
Hanehalkı Soru Kağıdı
Fert Soru Kağıdı (10 ve daha yukarı yaştaki
fertler)
Günlükler (Hafta içi ve Hafta sonu) (10 ve
daha yukarı yaştaki fertler)
Haftalık Çalışma Çizelgesi (15 ve daha
yukarı yaştaki çalışan fertler)
Hanehalkı soru kağıdı, hanehalkı hakkında bilgi
verebilecek 18 ve üzeri yaştaki bir hanehalkı ferdi ile
görüşülerek doldurulmuştur. Fert soru kağıdı ve
günlük verileri ise, hanehalkındaki 10 ve üzeri
yaştaki fertlerden derlenmiştir.
Fert soru kağıdı, 2006 yılı uygulamasında 6 ve üzeri
yaştaki
fertlere
uygulanırken,
2014-15
uygulamasında 10 ve daha yukarı yaştaki fertlere
uygulanmıştır. Ayrıca, 2006 yılından farklı olarak
2014-15 uygulamasında fert soru kağıdına “Yaşlı
Bakım” ile ilgili sorular eklenmiştir.
Günlükler, 2006 yılı uygulamasında 15 ve yukarı
yaştaki fertler tarafından doldurulmakta iken 201415 uygulamasında 10 ve üzeri yaştaki fertler
tarafından doldurulmuştur. Örnek hanede yaşayan
10 ve daha yukarı yaştaki tüm fertlerin bir “hafta içi”
–
–
–
–
Household Questionnaire
Individual Questionnaire (individuals aged
10 and over)
Diaries (Weekday and Weekend day)
(individuals aged 10 and over)
Weekly Work Schedule (individuals aged 15
and over)
Household questionnaire was filled by interviewing
with a household individual aged 18 and over and
who can give information on households. Individual
questionnaires and daily data were complied from
individuals aged 10 and over in the household.
While individual questionnaire was applied on
individuals aged 6 and over in 2006 application,
individuals aged 10 and over were asked in 2014-15
application. Moreover, questions related with “Aged
Care” were added to individual questionnaire in
2014-15
application
unlike
2006.
ve bir de “hafta sonu” olmak üzere iki günde, 24 saat
boyunca yapılan tüm günlük faaliyetlerini, 10'ar
dakikalık aralıklarla kaydetmesi yoluyla günlüklerin
doldurulması sağlanmıştır.
Haftalık çalışma süresi çizelgesi, 15 ve daha yukarı
yaşta
olup
çalışan
fertler
tarafından
doldurulmaktadır. İlgili fert, günlük doldurma günü
olarak belirlenen hafta içi günlük doldurma
gününden itibaren 7 günlük süre için haftalık çalışma
süresi çizelgesi doldurmuştur.
Kullanılan günlük faaliyet ve mekan/ ulaşım
sınıflamalarının uluslararası karşılaştırılabilirliğin
sağlanması amacıyla, EUROSTAT tarafından
zaman
kullanım
araştırması
için
önerilen
Harmonised
European
Time
Use
Survey
(HETUS)’da yer alan kodlar kullanılmış ve
çalışmanın geneli için HETUS rehber olarak
kullanılmıştır.
Zaman
Kullanım
Araştırması
kapsamında, 10 ana faaliyet başlığı altında yaklaşık
1 200 farklı günlük faaliyet koduna yer verilmiştir.
While diaries were filled by individuals aged 15 and
over in 2006 application, they were filled by
individuals aged 10 and over in 2014-15 application.
Filling the diaries were provided by recording all
daily activities at 10 minutes intervals for 24 hours
by all individuals who were 10 and over and living in
sample households for one weekday and one
weekend day including two days.
Individuals who were 15 and over in the household
and worked filled weekly schedule of working time
chart for 7-days period since the first day
determined as diary filling day.
Harmonised European Time Use Survey (HETUS)
was used as guideline which was the recommended
daily activity and local/ transportation classifications
by EUROSTAT for time use questionnaire in terms
of providing international comparability. Almost 1
200 different daily activities were included in activity
classification under 10 activities title.
2006 uygulamasından farklı olarak 2014-15
uygulamasında faaliyetin nerede yapıldığının
öğrenilmesi amacıyla günlüklere mekan/ ulaşım
kodları eklenmiştir.
Local/ transportation codes were added to diaries in
order to learn where activities were done in 2014-15
application differently from 2006 application.
ALAN ORGANİZASYONU:
ORGANISATION OF FIELD APPLICATION:
Her hane, araştırma süresince ortalama 3-5 kez
ziyaret edilmiştir. İlk ziyaret, birinci günlüğün
doldurulmasından önceki hafta yapılmış, bu
ziyarette hanehalkına araştırmanın genel tanıtımı
yapılarak, araştırmanın amacı, önemi ve uygulama
şekli konusunda bilgi verilmiştir.
Every household was visited 3-5 times on average
during the field application. First visiting was done
before the first diary filling day, and households
were informed on the aim, importance, general
content and application method of the survey.
İkinci ziyaret ise, birinci günlüğün doldurulmasından
önceki hafta içinde yapılmış, bu ziyarette “fert” ve
“hanehalkı” soru kağıtlarında yer alan sorular
sorgulanmış, fertlere faaliyet günlükleri ile çalışma
süresi
çizelgelerinin
hangi
gün
ve
nasıl
doldurulacağı açıklanmıştır. Ayrıca, 10+ yaştaki
fertler tarafından doldurulması gereken günlükler
(her fert için bir “hafta içi” günde bir de “hafta sonu”
günde doldurulmak üzere 2 adet günlük) ve çalışma
süresi çizelgeleri (15+ yaştaki çalışan her fert için 1
adet) haneye bırakılmıştır.
The second visiting was done before the first diary
filling day also, questions of individual and
household questionnaire were asked. Information
about the day and the way of filling diary of activities
and weekly work schedule were given to individuals.
Additionally, diaries (2 diaries, one was filled in
'weekday' and other was filled in 'weekend' day) and
weekly work schedules are left to individuals aged
10 and older.
Üçüncü ziyaret, birinci günlüğün doldurulmasından
sonraki en fazla iki gün içinde yapılarak bu ziyarette
hanehalkı fertleri tarafından doldurulan ilk günlükler
detaylı olarak kontrol edilmiş; eksiklikler fertlerle
görüşülerek tamamlanmış ve günlükler teslim
alınmıştır. Çalışma süresi çizelgeleri de kontrol
edilerek fertlere bu çizelgeleri doldurmaya devam
etmeleri gerektiği hatırlatılmıştır.
The third visiting was done after two days from first
diary filling day and first diaries filled by household
individuals were checked in detail in this visiting;
deficiencies were completed by interwiewing with
individuals and diaries were received. By checking
charts of weekly work schedule, individuals were
reminded that they had to continue to fill these
charts.
Dördüncü ziyaret, ikinci günlüğün doldurulmasından
sonraki en fazla iki gün içinde yapılarak bu ziyarette
hanehalkı fertleri tarafından doldurulan ikinci
günlükler detaylı olarak kontrol edilmiş; eksiklikler
fertlerle görüşülerek tamamlanmış ve günlükler
teslim alınmıştır. Birinci günlük doldurma günüyle
birlikte doldurulmaya başlanan çalışma süresi
çizelgeleri de tamamlanmış ise kontrol edilerek
teslim alınmıştır.
The fourth visiting was done after two days from
second diary filling day and second diaries filled by
household individuals were checked in detail in this
visiting; deficiencies were completed by interwiewing
with individuals and diaries were received. If the
charts of weekly work schedules were completed,
they were received by checking.
Beşinci ziyarette, hanehalkı fertleri tarafından birinci
günlük doldurma günüyle birlikte doldurulmaya
başlanan ve önceki ziyarette henüz tamamlanmayan
çalışma süresi çizelgeleri kontrol edilerek teslim
alınmıştır. Günlük tutma günlerinde bir erteleme söz
konusu olması gibi olağan dışı durumlarda haneye
yapılan ziyaret sayıları değişebilmektedir.
In the fifth visiting weekly work schedules which had
not been finished yet in the previous visiting were
received by checking. The numbers of the visiting
could change for the unusual cases as becoming a
suspension for day of the keeping diary.
TANIM VE KAVRAMLAR:
DEFINITIONS AND CONCEPTS:
Hanehalkı: Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya
da bulunmasın aynı konutta yaşayan, temel
ihtiyaçlarını birlikte karşılayan, hanehalkı hizmet ve
yönetimine iştirak eden bir veya birden fazla kişiden
oluşan topluluktur.
Household: The household is a group consisting of
one or several persons and live in the same house,
meet with their basic needs, participate in household
services and management irrespective of the
existence of a family tie.
Hanehalkı Sorumlusu: Hanehalkının sosyoekonomik durumu ve hanede yaşayan tüm fertlerin
kişisel özellikleri hakkında en doğru bilgiye sahip,
hanenin yönetim veya geçiminden sorumlu yetişkin
hanehalkı üyesidir.
Responsible of the Household: Responsible of the
household is the adult member of household and is
responsible for management or livelihood of the
house and has the most true information on socialeconomics status of the household and personal
characteristics of the individual living in the house.
Birey: Toplumu oluşturan ve toplumla anlam
kazansa da bağımsız, kendi başına bir varlığı ve
kimliği olan insandır. Araştırmada, hanehalkı üyesi
olup 18 ve daha yukarı yaştaki fertler birey olarak
kabul edilmiştir.
Individual: Individual forms society and is
independent however one takes on a new
significance with society,has a presence of its own
and is person having identity. Persons who are 18
and over and member of the household in the
survey are accepted as individual.
Ortalama Faaliyet Süresi: Herhangi bir faaliyet için
bireylerin ayırdığı toplam sürenin 24 saat içindeki
ortalama değeridir. Bu süre, 10 ve daha yukarı yaşta
olan tüm fertler ve tüm yıl (tatil dönemlerinin yanı
sıra iş günleri ve hafta sonları) üzerinden alınan
ortalamadır.
TEMEL FAALİYET KOD BAŞLIKLARININ ALT
BAŞLIKLARI:
Average Activity Time: Average Activity Time is
average value in 24 hours of total time spent by
individual for any activity. This period is average
taken over all people and all year (work days and
weekends as well as period of the holiday).
0-Kişisel Bakım
0-Personel Care
SUB-HEADING
TITLES:
OF
BASIC
ACTIVITY
CODE
01-Sleeping
02-Eating
03-Other Personal Care
01-Uyku
02-Yeme
03-Diğer Kişisel Bakım
1-Employment
1-İstihdam
11-Esas İş Ve Ek İş
12-İstihdama İlişkin Faaliyetler
11-Main Job and Second Job
12-Activities Related to Employment
2-Eğitim
2-Study
20-Belirlenmemiş Eğitim-Öğretim
Faaliyetleri (Açık Yazılmayan
Faaliyetler)
21-Okul Veya Üniversite
22-Boş Zaman Çalışması
3-Hanehalkı ve Aile Bakımı
20- Unspecified Study
21- School or University
22- Free Time Study
3-Household and Family Care
30-Belirlenmemiş Hanehalkı ve Aile
Bakımı
31-Gıda Yönetimi
32-Hane Bakımı
33-Kumaş Üretimi Ve Bakımı
34-Bahçe İşleri Ve Hayvan Bakımı
35-İnşaat Ve Tamiratlar
36-Alışveriş Ve Hizmetler
37-Hanehalkı Yönetimi
38-Çocuk Bakımı
39-Yetişkin Bir Aile Ferdine Yardım
4-Gönüllü İşler ve Toplantılar
30-Unspecified Household and
Family Care
31- Food Management
32-Household Upkeep
33-Making and Care for Textiles
34-Gardening and Pet Care
35-Construction and Repairs
36-Shopping and Services
37-Household Management
38-Child Care
39 Help the an Adult Family Member
4-Voluntary Works and Meetings
41-Organize Edilmiş Gönüllü İş
42-Diğer Hanehalkına Yapılan Gayri
Resmi Yardımlar
43-Katılımcı Faaliyetler
5-Sosyal Yaşam ve Eğlence
41-Organisaional Work
42-Informal Help to Other
Households
43-Participatory Activities
5-Social Life and Entertainment
51-Sosyal Yaşam
52-Eğlence Ve Kültür
53-Dinlenme Ve Tatil (Boş Zaman)
6-Spor ve Doğa Sporları
51-Social Life
52-Entertainment and Culture
53-Resting-Time out
6-Sports and Outdoor Activities
61-Fiziksel Egzersiz
62-Üretime Yönelik Egzersizler
63-Sporla Bağlantılı Faaliyetler
7-Hobiler ve Oyunlar
61 Physical Exercise
62-Productive Exercise
63-Sports-Related Activities
7-Hobbies and Computing
71-Sanat Ve Hobiler
72-Programlama
73-Oyunlar
8-TV izleme, radyo ve müzik dinleme, vb.
81-Okuma
82-Tv, Video ve DVD
83-Radyo Ve Müzik
9- Ulaşım ve Belirlenmemiş Zaman Kullanımı
90-Diğer veya belirlenmemiş
seyahat
91-İşe/ işten yapılan seyahat
92-Okuldan/ üniversiteden veya
okula/ üniversiteye yapılan
seyahat 93-Alışveriş/ çocuk
bakımı/ hanehalkı bakımı ilgili
seyahat
71-Art and Hobbies
72-Computing
73-Games
8-Mass Media
81-Reading
82-Tv, Video and DVD
83-Radio and Recordings
9-Travel and Unspecified Time Use
90-Other or Unspecified travel
91-Travelling to or from work
92-Travelling to school / university
or from school/university
93-Travelling related to shopping /
child care / household care
94-Gönüllü işler ve toplantılarla ilgili
seyahat
95-Sosyal yaşamla ilgili seyahat
96-Diğer boş zamanla ilgili seyahat
98-Yer değiştirme amaçlı seyahat
99-ZKA günlüğünü doldurma/
belirlenmemiş boş zaman
faaliyetleri/ diğer belirlenmemiş
zaman kullanımı
94-Travelling related to voluntary
works and meetings
95-Travelling related to social life
96-Travelling related to other leisure
time
98-Travelling related to changing
locality
99-Filling diary of TUS/ unspecified
leisure activities / Other
unspecified time use

Benzer belgeler

görsel, işitsel teknikler ve medya yapımcılığı bölümü radyo ve

görsel, işitsel teknikler ve medya yapımcılığı bölümü radyo ve İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayi Milliye ve Misak...

Detaylı

JABRA SPORT PulSe wiReleSS

JABRA SPORT PulSe wiReleSS teşekkürler. Cihazdan memnun kalmanızı umuyoruz! JABRA SPORT PULSE WIRELESS’IN ÖZELLİKLERİ

Detaylı