Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında - Sime-Sen

Transkript

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında - Sime-Sen
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 21.3.1991, No: 91/1779
Dayandığı Kanunun Tarihi
: 10.7.1953, No: 6136
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 1.6.1991, No: 20888
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 30, S. 1448
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Kanun hükümleri gereğince avda ve sporda kullanılan yivli ve
yivsiz tüfekler,nişan tüfek ve tabancaları ile silah ruhsatlarının düzenlenmesine, yenilenmesine ve gerektiğinde
geri alınmasına, ruhsatlı silahların bağış ve satış yoluyla el değiştirmesine, armağan, hatıra ve antika silahların
neler olduğuna, silah ve mermi edinilmesine,silahların yurdumuza ithal ya da geçici olarak ithal edilmesine,trapskeet atış alanı
ile tabanca ve tüfek atış poligonu açılmasına,ateşli silahların tamir edilmesine,ruhsata bağlanan silahların kayıt
ve tesciline ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Tanımlar
Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanunu,
b) Silah: Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta
eden, cansızları parçalayan veya yok eden araç ve aletlerin tümünü,
c) Armağan silah: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile yabancı
ülkelerin devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri ya da hükümet adına kendilerine hediye edilip,
hediye edildiği usulüne göre belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz
silahlar ve bıçakları,
d) Hatıra silah: Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Kanunda değişiklik yapan /11/1990 tarihli ve
3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre tesbit edilen ateşli ve ateşsiz silahları,
e) Ateşli silah: Mermi veya fişek adı verilen özel şekil ve nitelikteki eczalı,canlıları bayıltmaya yarayan
maddeleri barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen
silahları,
f) Tabanca: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 santimetreyi veya tüm uzunluğu 50 santimetreyi geçmeyen
dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz
ya da diğer nesneleri atabilen ateşli silahları,
g) Tam otomatik silah: Tetiğin her çekilişinde veya devamlı çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli
yivli silahları,
h) Yivli av tüfeği: Tam otomatik silahlardan olmamak şartıyla avda ve atıcılıkta kullanılan ateşli yivli
tüfekleri,
ı) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Mermi veya fişek adı verilen, özel şekil ve nitelikteki mühimmatı
atabilen, namluları yivli olan, Milletlerarası Atış Birliği (U.I.T.) Tüzüğünde belirtilen tüfek ve tabancaları,
i) Diğer saldırı ve savunma aletleri: (b),(c),(d),(e),(f),(g),(h) ve (ı) bentlerinde sözü edilen ateşli ve ateşsiz
silahlar dışında kalan bıçaklar ile özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli
ve ateşsiz aletleri,
j) Ruhsat: Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma ve bulundurma
belgelerini,
k) Taşıma ruhsatı: Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
belgeyi,
l) Bulundurma ruhsatı: Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen
belgeyi,
m) Antika silahlar: Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal
edilmeyen ateşli, ateşsiz silah,bıçak ve kılıç gibi aletleri,
n) Zati demirbaş tabanca: Emniyet Teşkilatının kuvvesinde kayıtlı Devlet malı silah iken, bu Yönetmelik
hükümleri gereği Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline bedeli mukabili satışı yapılan, personelin memuriyeti
süresince Devlet malı silah statüsünü muhafaza eden, görev süresince taşınmak ve kullanılmak mecburiyeti
olan, üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan, ancak; personelin emekli olup memuriyetten
ayrılmasından sonra kuvve kaydından çıkarılarak personelin zati malı olacak silahı,
o) Kimlik kartları ve silah taşıma izni: Kuvvet komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil
Güvenlik Komutanlığınca emekli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar için verilen emekli kimlik kartları
ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini,
ö) Demirbaş silah: Bir kurum veya kuruluş adına verilip demirbaş olarak kaydı yapılan
silahı,
p) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
r) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
s) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli: Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrosunda
istihdam edilen stajyer polis memurundan Emniyet Genel Müdürüne kadar (bu rütbe
dahil) her rütbedeki personeli,
ş) Personel: Vali kadrosu ile Emniyet Genel Müdürü olarak atananlar dahil
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kadrolarında istihdam edilen Emniyet
Hizmetleri Sınıfı personelini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ruhsatlarla İlgili Esaslar
Ruhsatlar
Madde 3 - (Değişik: 2/4/1997-97/9510 K.)
Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren 5 yıl için geçerli olup yenileme harcı alınmak
şartıyla her beş yılda bir yenilenir. Sürenin sona ermesinden itibaren bir ay içinde tebligat için gerekli işlemler
başlatılır.
Zabıtaca yapılacak yazılı tebligattan itibaren altı ay içinde ruhsatlarını yeniletmeyenlerin o silaha ait ruhsatı iptal
edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre silahın devri sağlanır.
Yeni ruhsatın geçerlilik süresi önceki ruhsata ait sürenin bitmesinden itibaren işlemeye
başlar.
Ruhsata bağlanmış silahlara ait mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Ancak, yabancı menşeli mermilerin
kanuna uygun yollardan temin edildiğinin ispatı yetkililerce istenebilir.
Bulundurma ruhsatı verilmesi
Madde 4 - 16 ncı maddede sayılan hallerden birine girmeyen ve 21 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı
bulundurmak maksadıyla silah satın alabilir. Bulundurmak maksadıyla silah ruhsatı almak isteyenlerin (Ek-1)
deki Silah Ruhsatı İstek Formu ile müracaatları sağlanır.
Bulundurma ruhsatı, mesken ya da işyerinde bulundurmak üzere iki şekilde
düzenlenir.
Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil bir yerden başka bir yere nakli için mülki amirin vereceği
(Ek-2) deki Silah Nakil Belgesi gereklidir.
Bu belgede belirtilen gün haricinde silah, mesken ya da işyeri dışına
çıkarılamaz.
Taşıt araçları, işyeri veya mesken sayılmaz.
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
(Son fıkra Mülga : 16/11/1992 - 92/3721 K.)
Taşıma ruhsatı
Madde 5 - Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler
haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir.
Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde
mevcut silahlarının herbiri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir.
Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması
mümkündür.
Kamu görevlilerine verilecek taşıma ruhsatlarına ilişkin esaslar
Madde 6 - (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.)
Özel kanunlarına göre her yerde ve her zaman silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin edindikleri
zati silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir, bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz.
Kanunun 7 nci maddesinin (1),(2),(3) ve (4) numaralı bentleri hükümleri uyarınca her yerde ve her zaman
silah taşıma yetkisine haiz bulunanların yasal yollardan usulüne göre edindikleri zati silahları varsa kimliklerine
işlenir. Kimliklerinde silahın kaydına ait kısım yoksa valilerce harçsız silah ruhsatı
düzenlenir.
İçişleri Bakanının yetkisi
Madde 7 - İçişleri Bakanı; (Değişik: 2/4/1997-9510 K.)
a) Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddeleri kapsamına girmeyen, ancak, yaptıkları iş, sosyal konum ve ekonomik
durumları veya sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibariyle can
güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk
vatandaşları ile yabancı uyruklu şahıslara,
b) Şehit olan kamu görevlileri, korucular ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, er ve erbaşların eş ve çocukları
ile anne ve babalarına,
c) 25/3/1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ile mülga
5/6/1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için
hayatları koruma altına alınanlara, talepleri halinde silah taşıma izni verebilir.
Yukarıdaki fıkra uyarınca verilen bu izin gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde geçerlilik
süresine bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre geri alınabilir.
İçişleri Bakanı gerekli gördüğü takdirde, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen yetkisini yazılı olarak il
valilerine tamamen veya kısmen devredebilir.
(a) bendine istinaden müracaat edilmesi ve maruz kalınacağı muhtemel tehdit ve tehlikenin herhangi bir
somut olaya, bilgi veya belgeye dayandırılmaması durumunda; silah taşıma izni verilmesinde, Bakanın veya
yetki devri yapılmış ise valinin takdir yetkisi esas alınır.
Taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri
Madde 8 - (Değişik birinci cümle: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Valiler, aşağıda belirtilen kamu görevlilerine bu
Yönetmelik hükümleri gereğince silah taşıma ruhsatı verebilir.
a) (Değişik: 2/4/1997-97/9510 K.) 1 - Cumhurbaşkanı, Başbakan,Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu
görevlerde bulunmuş olanlara,
2 - Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil
diğer görevlilere,
3 - Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten
sayılanlara,
4 - Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
b) (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz
olanlardan;
1 - Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları
için),
2 - Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467 nci maddesindeki yetkileri
bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını
taşıyabilirler),
c) Devlet, belediye,özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma,bakım onarım işlerinde
çalışanlardan;
1 - Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına
çıkarmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilirler),
2 - Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol,bakım ve onarım işlerinde çalışanlara
(meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
3 - PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu,yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral,
şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu
tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat
bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara
(meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
4 - TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji
nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini
yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında
görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
5 - Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin
bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen
ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları
taşıyabilirler),
6 - Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlerine (grup nakli sırasında
demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
7 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden
uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan
teknik personele (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları
taşıyabilirler),
8 - (Değişik: 16/11/1992 - 92/3721 K.) 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile silah
kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine,
9 - (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin
korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı
silahlarını taşıyabilirler),
10 - (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) İnfaz koruma başmemurları ile memurlarına (ceza ve tutukevleri dışında
demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),
11 - (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun
görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını
taşıyabilirler),
12 - (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.; Mülga: 30/6/1994 - 94/5825 K.)
d) Paraya vazıülyed olanlardan;
1 - (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet
Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1
inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı
silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
2 - Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları
taşıyabilirler),
3 - Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları
taşıyabilirler).
e) (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Özellik arzeden görev yapanlardan;
1 - Cumhurbaşkanı Genel Sekreterine veya bu görevde bulunmuş olan kamu
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
personeline,
2 - Müsteşar, Başbakanlık ve Bakanlıklara doğrudan bağlı Başkanlıkların Başkanları ile Sayıştay Başkan ve
üyelerine, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş
olanlara,
3 - Başbakanlık, Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürlerine (Memuriyet
görevlerinin devamı süresince, demirbaşa kayıtlı silahları veya zati silahlarını taşıyabilirler),
4 - (Değişik:30/6/1994 - 94/5825 K.)Cumhurbaşkanlığı,Başbakanlık,bakanlıklar,müsteşarlıklar,kamu kurumu
genel müdürlükleri ve kamu iktisadi teşebbüslerinde teftiş ve denetim görevi yapan denetim elemanı ve
müfettişler ile Sayıştay denetçilerine,
5 - (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos,
başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı
kadrosunda çalışanlara.
6 - Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve
üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
7 - Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince
demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
8- (Ek: 2/4/1997-97/9510 K.) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, başkan yardımcısı ve
üyelerine,
9- (Ek: 2/4/1997-97/9510 K.) Belediye başkanları ve il genel meclisi
üyelerine,
10- (Ek: 2/4/1997-97/9510 K.) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı
personeli dışındaki diğer personele,
11- (Ek:2/4/1997-97/9510 K.) İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları,
başkanlar ve daire başkanlarına.
(Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile (e) bendinin (1),(2) ve (3)
numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiç bir işleme ve harca
gerek kalmaksızın bu silahlarını da taşıyabilirler.
(Ek: 2/4/1997-97/9510 K.) Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt
bendinde belirtilen görevlilerin seçimle bu göreve gelmeleri şartı aranır.
Taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları
Madde 9 - (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.)
Valiler, aşağıda belirtilen kişilere durumlarının bu Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun
tesbit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.
a) (Mülga: 2/4/1997-97/9510 K.)
b) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan
ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşlarına,
c) Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına,
d) (Değişik:30/6/1994 - 94/5825 K.) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve
toptancılara,
e) Ticaret odaları, sanayi odaları Ziraat Odaları ve ticaret borsalarında görevli meclis üyelerine,
(1)
f) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 3182 sayılı Bankalar Kanununda
tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine,
g) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli
pilotlara,
h) (Değişik: 7/12/1995 - 95/7655 K.) Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tesbit edilecek miktara ulaşan
sermaye şirketleri ile 30/4/1985 tarihli ve 3186 sayılı Kanuna tabi Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin
yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
ı) Bakanlıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tesbit edilen
normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
bizzat işleten toprak sahiplerine,
i) Bakanlıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tesbit edilen
normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan
elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü
sahiplerine,
j) (Değişik :16/11/1992 - 92/3721 K.) Yapı,tesis,inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan
müteahhitlere,(ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),
k) (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan
sahiplerine (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki
kişiye),
l) Akaryakıt istasyonu sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve
işbaşında taşımak şartıyla),
m) (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal
eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu
ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi,
veznedar ve mutemetler iş yeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
n) (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Atış poligonlarının korunmasıyla görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı
silahlarını işyeri ve iş başında taşımak şartıyla), atış poligonu sahiplerine,
o) 25/4/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve
tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri
ödenen bekçilere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
ö) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan
yetiştiricilere,
p) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde
depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında
taşıyabilirler),
-------------------------(1) Bu bende, 16/11/1992 tarih ve 92/3721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla"Ziraat Odaları" ibaresi eklenmiş
olup, metne işlenmiştir.
r) (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Daha önce vali, vali yardımcısı, kaymakam, mülkiye müfettişi, hakim,
cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde
çalışmış ve asli memur statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi
isteğiyle bu kurumlardan ayrılanlar ile istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan
subay, astsubay veya uzman jandarma çavuşlara,
s) (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin
işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla
iki kişiye, (şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve
bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),
ş) (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu
hükümlerine göre noterlik hizmetini yürüten noterlere,
t) (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan, birlik, federasyon ve konfederasyon
başkanları ile genel kurul üyelerine,
u) (Ek:30/6/1994 - 94/5825 K.) İstifa ederek ayrılanlar ile haklarında yapılan tahkikat sonucu görevlerine son
verilmiş olanlar hariç olmak üzere köy ve mahalle muhtarlığı yapmış olanlara,
ü) (Ek: 7/12/1995 - 95/7655 K.) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç olmak üzere
belediye başkanlığı ve il genel meclisi üyeliği yapmış olanlara,
(Son Fıkra Mülga: 2/4/1997-97/9510 K.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri, Silah Ruhsatı İçin
İstenecek Belgeler ve Ruhsat Verilmesini Engelleyen Haller
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
Emekli kamu görevlileri
Madde 10 - Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (A) ve (B) alt bentlerinde sayılan haller dışında
emekli olan kamu görevlilerinden;
a) (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Vali, vali yardımcısı,kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi,
daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,
b) Hakim ve savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyelerine,
c) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı,birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip,
üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsolos (...) (1)
d) Emekli olmak için gerekli hizmet süresinin yarısını tamamlayıp bir başka kuruma geçen veya istifa eden vali,
vali yardımcısı, hakim ve savcılara,
e) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT hizmetleri
mensuplarına,(Ek:28/1/1994-94/5297)Bunlar kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait
özellikleri emekli kimlik kartlarna işletmek suretiyle taşıyabilirler.Bu kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine
geçer.
f) Çarşı ve mahalle bekçilerine,
g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş
silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın
alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),
h) (f) bendi hariç diğer bendlerde sayılanlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898
sayılı Kanuna göre emekli olanlara,
ı) (Ek: 2/4/1997-97/9510 K.) Özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza
Teşkilatı amir ve memurlarına,
İkamet ettikleri yer valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı
verilir.
Bu maddede öngörülenlerden (Ek-1) de gösterilen Silah Ruhsatı İstek Formuna ilave olarak durumlarını
belirtir kurum yazısı istenir.
-----------------------(1) Bu bentte yeralan "ve ataşelere" ibaresi, 16/11/1992 tarih ve 92/3721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
metinden çıkarılmıştır.
2740-1
Emekli subay ve astsubaylar
Madde 11 - Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı
Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 7/7/1967 tarihli ve 926
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (c) bendi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki
durum sebebi ile ayırma işlemine tabi tutulanlar veya 13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2
nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere, emekli subay ve astsubaylara silah taşıma ve
bulundurma izni, bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarınca, jandarma subay, astsubay ve jandarma uzman
çavuşlarına Jandarma Genel Komutanlığınca, Sahil Güvenlik Komutanlığı subay ve astsubaylarına da Sahil
Güvenlik Komutanlığınca verilir.
Kanunen zati silah almaya ve taşımaya yetkili olan subay ve astsubaylar ile jandarma uzman çavuşları Türk
Silahlı Kuvvetlerinden emekli olarak ayrılmaları halinde, ilişiklerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik
kartlarına işlemek zorundadırlar.
Emekli olacak şahsın mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik
Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan, taşıma izni
verilecek olanını emekli kimlik kartına işler ve onaylar. Bulundurma izni verilecek tabancalar için bulundurma
belgesi düzenlenir. Taşıma durumunun işlenmesinde, taşıma müsaadesinin hangi tarihe kadar geçerli olduğu
belirtilir.
Emekli subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlarının kimlik kartında bulunacak bu konudaki bilgiler,
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
ilgiliye, silahını taşıma veya bulundurma müsaadesi verir. Taşıma ve bulundurma müsaadesinin tesbitinde
emekli olan şahsın isteği esas alınır.
(Dikkat : Devamı 2741 inci Sayfadadır.)
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1993 (Ek-14)
2740-2
Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yukarıda belirtilen esaslar
dahilinde verdikleri taşıma ve bulundurma müsaadelerini, düzenleyecekleri listelerle Genel Müdürlüğe
bildirirler.
Silah satın alma izni verilmesi
Madde 12 - Görevli bulundukları sırada zati silaha sahip olmadan emekliye ayrılan subay, astsubay ve
jandarma uzman çavuşlar, Bakanlıktan alınacak silah edinmelerinde sakınca bulunmadığına ilişkin belgeyle
birlikte;
a) Silah taşımalarına engel bir hallerinin bulunmadığını gösteren oturdukları yerin garnizon tabibinden, yoksa
Hükümet tabibinden alacakları sağlık raporu,
b) İkametgah belgesi,
c) Cumhuriyet savcılıklarından alacakları sabıka kayıt belgesi, ile emekli kimlik kartlarını ekleyecekleri bir
dilekçeyle bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarına; jandarma subay, astsubay ve uzman çavuşları Jandarma
Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı subay ve astsubayları da Sahil Güvenlik Komutanlığına
müracaat ettikleri takdirde, kendilerine tabanca satın alma izni verilebilir. Daha önce zati silahı bulunduğu halde
bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen emekli subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlarına silah satın
alma izni verilmez.
Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlar hakkında 11 inci
madde hükmüne göre işlem yapılır.
Mermi sağlanması
Madde 13 - Silah taşıma ve bulundurma yetkisini haiz emekli subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşların,
silahları için mermi satın almak istemeleri halinde, bu kişiler bulundukları yerin askerlik şubesi başkanlığına
müracaat ederek izin almak zorundadırlar. Bunların, mermi ihtiyaçları, satış yetkisi verilen kamu kurumunun
satış mağazalarından veya bu kurum mamullerini satan ruhsatlı başbayi veya bayilerden karşılanır. Hak
sahiplerinin satış yapan müesseselere bizzat başvurmaları ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen
kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.
Silahların kayıt ve tescili
Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı tarafından silah taşıma veya bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bir
cetvele kaydedilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir. Ayrıca bu bilgilerin, Bakanlık Genel Bilgi Toplama Başkanlığı
kayıtlarına geçmesi sağlanır.
Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin bu silahları devir veya satışlarında ya da silahların miras
yoluyla intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.
Silah ruhsatı için istenecek belgeler
Madde 15 - (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.)
Taşıma ve bulundurma silah ruhsatı talebinde bulunanlardan, silah taşımalarında veya bulundurmalarında
ruhi ve bedeni bakımdan sakınca bulunmadığına dair doktor raporu ile sabıka kayıt belgesinin dışında istenecek
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
belgeler ayrıca, Bakanlıkça belirlenir.
Madde 16 - (Değişik: 2/4/1997-97/9510 K.)
Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da
bulundurma izni verilmez. Verilmiş ruhsatlar iptal edilir.
a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından
bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum
olanlar,
c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa
bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola
doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
d) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü
kaçakçılık, kara para aklama, halayi ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet
eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş
olanlar,
e) Taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis
veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
f) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu
fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme
veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine
vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm
giyenler,
(Dikkat: Devamı 2743 üncü sayfadadır.)
h) Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı
cezaya mahkum olanlar,
ı) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı
hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
i) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen
ruhsat sahipleri,
j) Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah
taşıyanlar,
k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında
kullananlar,
l) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde
tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c)
bendi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar veya 1402 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilen subay ve astsubaylar ile disiplin kurulları veya mahkeme
kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı
sonucu memuruyetle ilişiği kesilenler veya sicilin ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli
edilenler,
m) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
n) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
o) 21 yaşını bitirmemiş olanlar.
Yukarıdaki fıkranın (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(ı),(i) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya
mahkumiyetleri bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli
sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni
verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.
Birinci fıkranın (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir
daha taşıma ruhsatı verilmez.
Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş
olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşıma ve Bulundurma Hakkının Kaybı, Vefat, Gümrüğe Terkedilen
Silahlar ve Geçersiz Sayılacak Belgeler
Taşıma veya bulundurma hakkının kaybı
Madde 17 - (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.)
Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerin sonradan 16 ncı maddede yazılı durumlardan birine
girmeleri halinde, ruhsatları iptal edilerek silahlarının bu Yönetmeliğe göre varislerine veya silah satın almaya
hak kazanmış kişilere altı ay içinde devri sağlanır. Süresi dahilinde işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu
silah il emniyet müdürlüğü ruhsat işlemler şubesinde emanete
alınır.
Vefat halinde yapılacak işlemler
Madde 18 - Taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı halinde,bu kişilere ait silahın,
mirasçılarının tümünün muvafakatı ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır. Mirasçıların
aralarında anlaşamamaları halinde, vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı
mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlayabilir.
Gümrüğe terk edilen silahlar
Madde 19 - 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununa uygun olarak gümrüğe terk edilmiş bulunan
silahlar ile bunların aksam ve parçalarından hangilerinin ne şekilde ve kimlere satılabileceği Bakanlıkça tayin
edilir.
Geçersiz sayılacak belge ve kayıtlar
Madde 20 - Ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler yapılırken belge
düzenleyen ve kayıt tesis eden yetkililerce silahların nitelikleri ve numaralarının kontrol edilmesi
zorunludur.
İnceleme ve denetleme veya ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler
sırasında, silahın veya düzenlenen ruhsatın ya da tesis edilen kayıt ve işlemlerin mevzuata aykırılığının tesbit
edilmesi halinde,mevzuata aykırı olarak düzenlenen ruhsat veya tesis edilen kayıt ve işlem,Bakanlıkça geçersiz
sayılır. Bakanlığın durumu ilgili valiliğe bildirmesi üzerine, silah ve ilgilisi hakkında valilikçe konunun özelliğine
göre gerekli işlem yapılır. Bu işlemler yapılırken, gerekli görüldüğünde, söz konusu silah için ekspertiz raporu
aldırılabilir.
İllerde silah işlem dosyaları ile ilgili olarak meydana gelecek ihtilaf ve tereddütler Genel Müdürlük tarafından
çözümlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
Ruhsatlı Silahların Devri ile Silah ve Mermi Satın Alınması
Ruhsatlı silahların devri
Madde 21 - Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a),(b) ve (c) bendi kapsamındaki silahlar hariç
olmak üzere, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu
Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe
yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine veya
Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.
Silah satın alma
Madde 22 - Taşımak veya bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenlere,
bulundukları ilin valiliğine müracaatları halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma
ruhsatı verilmesinin mümkün olduğunun tesbiti şartıyla, (Ek-4) deki Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir. Bu
belge ile silah satış yetkisi verilen kamu kuruluşundan silah ve bu silaha ait mermiler satın alınır. Bu suretle satın
alınan silah ve mermilerin faturası, fatura tarihinden
itibaren yedi gün süreyle yol belgesi yerine geçer. Satın alınan silahın faturası o silahın menşe belgesidir. Bu
faturada yazılı silaha ait bilgiler silahın ruhsatına aynen işlenir. İl valilikleri, yetkili kuruluştan satın alınan
silahlara ve mermilerine ait bilgileri (Ek-3) deki Bilgisayar Silah Kayıt Formuna
işleyerek her ayın sonundan itibaren yedi gün içinde Genel Müdürlüğe
bildirirler.
Devredilen silahların kayıt ve tescili
Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre valiliklerce devri sağlanan ateşli silahlara ait bilgiler (Ek-3) deki
Bilgisayar Silah Kayıt Formuna kaydedilerek her ayın sonundan itibaren yedi gün içerisinde Genel Müdürlüğe
bildirilir.
Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin söz konusu silahları devir veya satışlarında, kanuni
mirasçılara intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil
eder.
Satın alınabilecek silah ve mermi miktarı
Madde 24 - (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Valiler tarafından silah satın alma izni
verilen;
a) Gerçek kişilere, her ateşli silahı için yıllık azami 250 adet mermi,
b) Personelinin silah taşıması uygun görülen kurum ve kuruluşların demirbaşlarına kayıtlı her ateşli silahı için
yıllık azami 250 adet mermi.
Ancak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası grup nakli görevlileri ile personeline, silah taşıması uygun görülen
kurum ve kuruluşların bekçi ve mutemetleri için satın alınacak tabanca miktarı Bakanlıkça tesbit olunur.
Mermi sağlanması
Madde 25 - Silah taşıması veya bulundurma ruhsatına sahip olanların mermi ihtiyaçları, Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumundan veya usulüne uygun olarak yurt dışından ithal edilmek suretiyle
karşılanır.
İhtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları yazılı başvuru üzerine, taşıma ve bulundurma ruhsatlı silahlar için
her yıl 250 adet mermi satın aldırılır. Bu miktar valiliklerce uygun görüldüğü takdirde bir misli artırılabilir.
Yurt dışından ithal edilen mermilerin satışı aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Yetki verilen kamu kuruluşu ve kuruluşa bağlı başbayi ve bayiler ithal edilen mermileri taşıma ve
bulundurma ruhsatlı kişilere yıllık olarak en fazla 250 adet olmak üzere satabilirler.
b) Bakanlık onayı ile kurulan poligonlar ile atış alanları, mermi ihtiyaçlarını Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu tarafından üretilen veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ithal edilen veya bir kamu kuruluşuna
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
ithal ettirilen mermilerden karşılarlar.
(Değişik fıkra : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Yetkili kamu kuruluşu adına satış yapan yetkili satıcılar, sattıkları
mermi miktarını ve kimlere sattıklarını aylık listeler halinde bağlı oldukları il valiliklerine bildirmek zorundadırlar.
Usulüne uygun şekilde mermi satışı yapmadığı tesbit edilen yetkili satıcıların ruhsatları iptal edilerek, bunların
bir daha ruhsat almalarına izin verilmez.
ALTINCI BÖLÜM
Silah ve Mermilerin İthali ve Satışı
Tesbit işlemi
Madde 26 - Kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermilerden hangilerinin ithal edileceği,
Bakanlığın görüşü de alınmak suretiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenir.
Bakanlık, konuyla ilgili uluslararası andlaşmalar ile ülkenin genel güvenliğini dikkate alarak, yurda ithal
edilecek silah ve mermilere cins ve miktar bakımından sınırlama koyabilir.
Hangi çeşit silah ve mermi ithal edileceğinin tesbitinde, varsa yurt içi üretim de dikkate
alınır.
İthal yetkisi
Madde 27 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 26 ncı maddeye göre belirlenecek silah ve mermilerin ithalini
bizzat yapabileceği gibi, başka bir kamu kuruluşu eliyle de gerçekleştirebilir.
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1993 (Ek-14)
İthalatın başka bir kamu kuruluşu aracılığıyla yaptırılması halinde, hangi silah ve mermilerin ithal edileceği,
ithal edilecek miktar ile ithalata ilişkin diğer hususlar Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ithalatı gerçekleştirecek
kuruluşlar arasında düzenlenecek olan bir protokolle tespit edilir.
İthal izni
Madde 28 - İthal izni talebi, ithalatın doğrudan Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirileceği
hallerde bu Müsteşarlıkça, başka kamu kuruluşları eliyle gerçekleştirildiği hallerde ise, bu kurum ve kuruluşlarca
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılır.
İthalatın başka kamu kuruluşları eliyle gerçekleştirildiği hallerde, izin talebine, 27 nci maddenin ikinci
fıkrasında öngörülen protokol de eklenir.
Bu maddeye göre yapılan müracaatlarda, yürürlükteki ithalat rejimi çerçevesinde Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığına gerekli ithal izni verilir.
Kayıt
Madde 29 - İthal edilen silah ve mermiler, bunları satan kamu kuruluşunca (Ek-5) deki İthal Silah Kayıt
Defterine kaydedilir.
Satış bedelinin tesbiti
Madde 30 - İthal edilen silah ve mermilerin satış bedeli Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenir.
Bu silah ve mermilerin söz konusu Müsteşarlık tarafından belirlenir.Bu silah ve mermilerin söz konusu
Müsteşarlık tarafından yetkilendirilen kamu kuruluşlarınca Müsteşarlık adına ithal edilmesi ve/veya satılması
halinde,ithalatı gerçekleştiren ve/veya satışı yapan kurum ve kuruluşa Savunma Sanayii Müsteşarlığınca
öngörülecek miktarda komisyon ödenir.
Bu satışlarda kesilecek fatura,silah ve mermilerin menşe belgesi sayılır.
Satış
Madde 31 - İthal edilen silah ve mermiler, kanunen silah taşımaya ve bulundurmaya hak kazanmış olan
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
isteklilere Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yetki verilmiş bulunan kuruluşlar eliyle
satılır.
Bu silahlar ve mermiler, satışı yapacak kuruluşa bir protokol ile
devredilir.
Halen demirbaş silaha sahip olan kişiler ile silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olanlar, bu yolla ithal
edilen silahtan da satın alabilirler.
İthal silah talep şekli
Madde 32 - (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.)
Silah taşıma ve bulundurma yetkisine sahip olanların ithal silah satın alabilmeleri için, ikamet ettikleri yer
valiliğine bir dilekçe ile birlikte müracaat etmeleri sonucu gerekli tetkik ve kayıtlardan sonra valilikçe (Ek-6)
daki İthal Silah Satın Alma Belgesi üç suret olarak düzenlenir. Bir nüshası Bakanlığa, ikinci nüshası satış yapacak
kamu kuruluşuna gönderilir, üçüncü nüshası il dosyasında saklanır. İthal silah satın alma talebinde bulunan
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay ve astsubayların ve emeklilerinin bağlı bulundukları kuvvet
komutanlığından alacakları silah satın almalarında sakınca bulunmadığını belirtir bir yazı ile Bakanlığa
müracaatları sağlanır.
Satıştan sağlanan gelirin dağıtımı
Madde 33 - Silah ve mermilerin satışından elde edilen net hasılatın kanunlarla diğer fonlara yapılan
kesintilerden artan kısmının % 80'i Savunma Sanayii Destekleme Fonuna, % 20'si de Türk Polis Teşkilatını
Güçlendirme Vakfına verilir.
Bildirim
Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre ithal edilerek satışı yapılan silahların kimlere ve ne zaman
satıldığı, (Ek-7) deki ithal Silah Kayıt Cetveline işlenerek, satışı yapan kuruluşlarca aylık dönemler itibariyle Genel
Müdürlüğe bildirilir.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak ithalat
Madde 35 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce demirbaşa kayıtlı sırf sporda kullanılan silahlar ile bu
silahlara ait fişek ve mermilerin ithali Bakanlığın iznine tabidir.
Özel ferdi ithal
Madde 36 - Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere;
a) Memleketimizde akredite olup,diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin, Dışişleri
Bakanlığınca belirtilmesi ve karşılıklı olması,
b) Memleketimizde yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da diplomatik bağışıklıklardan
yararlanmayan kişilerden gerek görüldüğü için Dışişleri Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlıkça uygun
görülenlere, karşılıklı olması ve tesbit edilen belirli tip silahlar ve bunların mermileriyle sınırlı bulunması, şartı
ile ateşli silah ve bunların mermilerini getirme izni verilir.
Yukarıda belirtilen kişilerden (a) bendinde yer alanların silah taşımaları Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine,
(b) bendindekilerin silah taşımaları ise doğrudan Bakanlığın iznine tabidir.
Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere, resmi görevle yurt dışına gidenlerden gittikleri
yabancı ülkenin devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanları veya
kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına kendilerine silah ve mermi armağan edilenlerin, dış
temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların, yurt dışına daimi görevle gönderilen subaylarla dış
temsilciliklerimizin güvenlikleri ile görevli emniyet mensuplarının getirecekleri tabanca, yivli tüfek ve bu
silahlara ait en fazla 250 adet merminin yurda sokulmasına izin verilir.
Yukarıdaki fıkrada belirtilenlerden, dış temsilciliklerimize sürekli görevle atanan elçi sınıfından olanlar ile
konsolosların, yurt dışına daimi görevle gönderilen subayların ve (...) (1) emniyet mensuplarının getirecekleri
silah ve mermilerin devir ve satışı yapılabilir.
Diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişiler
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
Madde 37 - Memleketimizde akredite olup, diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerden,
karşılıklı ve tek bir silaha mahsus olmak üzere silah getirme isteminde bulunanlar, ülkelerinin dışişleri bakanlığı
kanalı ile o ülkedeki büyükelçilik veya elçiliğimize, şayet Türkiye'de bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığına
başvurarak;
a) Adı ve soyadı ile görev unvanını, pasaport tarih ve numarasını,
b) Türkiye'de görevli olduğu büyükelçilik veya konsolosluğun adını,
c) Türkiye'ye sokacağı silahın marka, model, çap ve seri numarasını,
bildirirler.
Bu bildirim, Dışişleri Bakanlığınca incelendikten sonra Bakanlığa
intikal ettirilir.
Silah ve buna ait mermilerin yurda sokulması için Bakanlıkça (Ek-8) deki Geçici Silah ve Mermi İçin Giriş ve
Menşei Belgesi düzenlenir.
Bu belgenin bir nüshası, geri verilmek şartıyla silahın gümrüklerden geçmesini teminen ilgili gümrük
idaresine, diğer nüshası da gerekli belge düzenlenmek üzere görevli bulunduğu yer valiliğine
gönderilir.
Elçilik ve konsolosluklarda görevli diğer kişiler
Madde 38 - Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve
bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerin, karşılıklı olmak ve tesbit edilen
----------------------------(1) Bu fıkrada yeralan "dış temsilciliklerimizin güvenlikleri ile görevli..." ibaresi, 16/11/1992 tarih ve 92/3721
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla metinden çıkarılmıştır.
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 14)
belirli tiplerden bulunmak şartı ile yurda silah sokabilmeleri için, ilgili büyükelçilikce, görevlinin silah taşımak
zorunda olduğu gerekçeli olarak Dışişleri Bakanlığına bildirilir.
Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlığın uygun görmesi üzerine, görevlinin yurda silah sokmasını teminen
Bakanlıkça (Ek-8) deki Geçici Silah ve Mermi İçin Giriş ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belge, Dışişleri Bakanlığı
kanalı ile ilgili yabancı büyükelçiliğe gönderilir.
Silah ve mermilere ait diğer hükümler
Madde 39 - (Değişik birinci fıkra: 16/11/1992 - 92/3721 K.) Ülkemizdeki yabancı elçilik ve konsoloslukların,
demirbaş olarak tabanca ve her tabanca için en fazla 250 adet mermi ithal etmeleri Dışişleri Bakanlığının
uygun görmesi şartıyla mümkündür. Bu silahlar 37 ve 38 inci maddelerde belirtildiği şekilde demirbaş olarak
ruhsata bağlanır. Ancak, elçilik veya konsoloslukta görevli kişilerin demirbaş silahı mevcutsa zati silah
edinmelerine müsaade edilmez. Aynı şekilde zati silah ithal edenlerin de, demirbaş silah edinmeleri mümkün
değildir. Silahın kaybedilmesi halinde, ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
37 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen görevlilerin ülkemizden kesin dönüşleri halinde, yurda soktukları
silahı beraberlerinde çıkarması zorunludur.
Bu silahların kaybedilmesi halinde, ilgilinin ikinci bir silahı yurda sokmasına ve ülkemizde silah taşımasına izin
verilmez.
Gerekli belgeler ve işlemler
Madde 40 - Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, dış temsilciliklerimizde
elçi sınıfından olanlar ile konsoloslardan ve daimi görevlerde bulunan subaylarla güvenlik memurlarından,
kesin dönüşleri sırasında beraberlerinde silah getirmek isteyenlerin;
a) Kesin dönüş belgesini,
b) Silahın nereden temin edildiğini ve kıymetini belirten belge ve
tercümesini,
c) Nüfus cüzdan örneğini,
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
ekleyecekleri ve adını, soyadını, memuriyet unvanını, sicil numarasını, pasaport tarih ve numarasını, iş ve
ikametgah adresini belirten bir dilekçe ile Bakanlığa başvurmaları halinde, Bakanlıkça gerekli görülürse
araştırma yapıldıktan ve lüzumlu bilgiler kayıtlara geçirildikten sonra, silahın özelliklerini ve
mermi miktarını belirten üç nüsha (Ek-9) daki Silah İthal ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası
gümrük makamlarına ibraz edilmek üzere ilgiliye verilir. İthalde alınan gümrük vergi ve resimleri ödenmek
şartıyla, silah ve mermilerin yurda sokulması sağlanır.
Gümrük vergi ve resimlerinin ödendiğine dair gümrük vezne alındı makbuzunun Bakanlığa ibrazı
halinde;
a) Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görevli subaylar için bağlı oldukları kuvvet komutanlığına, jandarma
subayları için Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subayları için de Sahil Güvenlik
Komutanlığına belgenin ikinci nüshası gönderilir. Bu komutanlıklarca, subay şahsi tabanca envanterine silahların
kaydı yapılır.
b) Elçi sınıfından olanlar ile konsoloslar ve güvenlik memurları için, görevli bulundukları il valiliğine yazılacak
talimata eklenecek belgenin ikinci nüshasına göre silahın bulundurma veya taşıma izin belgesine bağlanması
sağlanır.
Silah İthal ve Menşei Belgesinin üçüncü nüshası Genel Müdürlükteki dosyasında
saklanır.
Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubaylar
Madde 41 - Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların yurt dışına çıkardıkları kimlik kartlarında
yazılı silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Av ve Spor Silahlarının Geçici Olarak Yurda Sokulması,
Yivli Spor Silahlarına Uygulanacak Esaslar
Avda kullanılan silahlar ve aksamı ile mermileri
Madde 42 - Kara Avcılığı Kanunu esaslarına ve Merkez Av Komisyonu kararlarına göre izin alıp turist olarak
avlanmak üzere yurdumuza gelen yabancılar, beraberlerinde getirecekleri en çok 3 adet değişik çapta yivli ve 3
adet yivsiz av tüfeği ile gerekli aksamını ve her türlü yivli av tüfeği için en çok 50, her yivsiz av tüfeği için de en
çok 100 adet mermiyi girişte gümrük makamlarına ibraz ederek pasaportlarına kaydettirmek şartıyla geçici
olarak yurda sokabilirler.
Pasaportlardaki bu kayıt, silah, aksamı ve mermilerin yurda sokulması için izin belgesi ve bunların ülkemizde
taşınması için de taşıma vesikası yerine geçer.
Yurda bu şekilde sokulan silah, aksamı ve mermiler için giriş kapısındaki emniyet makamlarınca ayrıca (Ek10) daki Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesine, yurda sokulan
silahların cinsi, marka ve seri numaraları ile mermi miktarı ve silah aksamı yazılır. Üç nüsha olarak
düzenlenecek bu belgenin birinci nüshası, ilgilinin Türkiye'den çıkışında çıkış kapısındaki emniyet makamlarına
teslim edilmek üzere silah sahibine verilir. İkinci nüshası, valilik kanalı ile Genel Müdürlüğe gönderilir.
Üçüncü nüshası da, belgeyi düzenleyen emniyet makamında saklanır. Yabancılar çıkış kapısında silahı ve (Ek10) daki belgeyi göstererek yurdu terk eder. Bunlardan alınan (Ek-10) daki belge Bakanlığa gönderilir. Çıkışın
başka kapıdan yapılması halinde keyfiyet giriş yapılan kapıya bildirilir.
Spor silahları ve aksamı ile mermileri
Madde 43 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce düzenlenecek atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda
gelen yabancı sporcuların beraberlerinde getirmek şartıyla, katılacakları atıcılık yarışmasının her branşı için en
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
çok 3 nişan tüfek veya tabancası ile aksamının ve bu silahlara ait olmak kaydı ile her silah için en çok 500 adet
merminin yurda geçici olarak sokulmasında ve yurt içinde
naklinde 42 nci madde hükümleri uygulanır.
Andlaşmalara göre veya bilimsel araştırmalar yapmak üzere gelen yabancılara ait yivli veya yivsiz av tüfekleri
ve aksamı ile mermileri
Madde 44 - Andlaşmalara göre yurdumuza görevli olarak veya bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla gelen
yabancıların, beraberlerinde getirecekleri yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda
sokabilmeleri ve bunları yurt içinde taşıyabilmeleri için;
a) Ad ve soyadları ile görevlerini, pasaport tarih ve numaralarını,
b) Türkiye'de çalışmalarına veya bulunmalarına imkan veren yetkili makamın onayının tarih ve
sayısını,
c) Türkiye'de görevli bulundukları iş ve ikamet adreslerini,
d) Yurda sokacakları silahların marka, model ve numaraları ile diğer
özelliklerini,
belirtecekleri bir dilekçe ile Bakanlığa başvurmaları zorunludur.
Bu dilekçenin Bakanlığa intikalinden sonra, dilekçe sahibinin durumu incelenerek yurt içinde yivli veya yivsiz
av tüfeği taşımasında bir sakınca görülmemesi halinde, uyruğunda bulunduğu ülkenin Türk vatandaşları için bu
konuda yaptığı uygulama Dışişleri Bakanlığından sorulur. Dışişleri Bakanlığından alınacak uygun görüş üzerine
ilgili adına (Ek-10) daki Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Bu belgeye istinaden yurda getirilen yivli ve yivsiz av tüfekleri ile aksamı ve mermi sayısı kişinin
pasaportuna kaydolunur.
Silahların taşınması
Madde 45 - Yabancılar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yurda sokulmasına izin verilen yivli veya yivsiz av
tüfeği ve aksamı ile mermileri için pasaportlarına yazılan kayıt ile birlikte Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlığın
vereceği talimat üzerine valilikçe yabancılar adına silah taşıma ruhsatı düzenlenebilir.
Ancak, bu silahlar, Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna ait atış poligonlarında ya da meskun mahaller dışında
Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlaklarda, öngörülen esaslar çerçevesinde Türk makamlarından alınacak
av tezkeresi ile taşınıp kullanılabilir.
Geçici olarak yurda sokulan mermilerin sarfedilmesi
Madde 46 - Bu Yönetmeliğe göre yurda geçici olarak mermi getirmesine izin verilmiş olan yabancılardan;
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 14)
a) Avlananlar, avlaklarda ve av sırasında sarfedilen mermiler için, av partisine refakat edecek orman
muhafaza memuru, av bekçisi veya görevlendirilecek memur, yoksa av izni alan seyahat acentası
personelince,
b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tertip olunacak atıcılık yarışlarına katılanlar, sarfettikleri mermiler
için, yarışmayı yöneten adı geçen Genel Müdürlük veya federasyon yetkililerince,
düzenlenen ve kullandıkları mermi adedini gösteren bir belgeyi hudut kapısında emniyet makamlarına
vermek zorundadırlar.
Yivli spor silahlarına uygulanacak esaslar
Madde 47 - (Değişik: 16/11/1992 - 92/3721 K.)
Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış
poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte geçerli amatör
sporcu lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir. Atış poligonları veya atış
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
müsabakaları için geçerli olmak kaydıyla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce önceden antrenman ve
müsabaka izin belgesi düzenlenir.
Her antrenman ve müsabaka için ayrı ayrı düzenlenecek bu belgede, antrerman yeri ve günü açıkça belirtilir.
Bu silahlar, ancak boş olarak paketlenmiş bir şekilde, otoların torpido gözünde ya da bagajında nakledilebilir,
üstte taşınmaz.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ruhsat almaya hak kazandığı valilikçe yapılacak tahkikat neticesi tesbit
edilen kişilerden, avlanma ruhsatı (avcılık belgesi) bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine de
bulundurma ruhsatı tanzim edilir.
Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar, bu tüfeklerini meskun mahallerde içi boş, muhafazası içinde ve atışa
hazır olmayacak şekilde nakledebilirler.
Spor silahlarının devri
Madde 48 - Spor silahı olarak belgeye bağlanan silahlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden amatör
sporcu lisansı almış kişilere devredilebilir.
Silahın miras yolu ile el değiştirmesi halinde, silahın yeni sahibinin amatör sporcu lisansına sahip olması
şarttır. Spor silahları da diğer silahların tabi olduğu esaslara göre işlem görür ve harca tabidir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bıçak ve Diğer Aletler ile Benzerlerinden Bir Sanat
Veya Mesleğin İcrası İçin Kullanılması
Zorunlu Bulunanların Yapım,
Kullanım ve Nakli
Yapım için başvuru
Madde 49 - Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç,
kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı
ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerden bir sanat veya
mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanları imal etmek isteyenlerin, Bakanlıktan yapım izni almaları
zorunludur.
Yapım izni için istenecek belgeler
Madde 50 - Yapım izni alabilmek için, fabrika veya imalathanenin yeri ve niteliği ile daha önceden
11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı,
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine göre kuruluş izni alınıp alınmadığını belirleyen bir
dilekçe ve bunlara eklenecek;
a) Fabrika ve imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeteneklerini belirten belgenin tasdikli suret veya
fotokopisi,
b) Bölgenin güvenliği bakımından bir sakınca olmayacağına dair mahalli zabıtaca yaptırılacak soruşturma
yazısı,
c) Yapımı tasarlanan bıçak, diğer alet ve benzerlerinin hangi sanat veya mesleğin icrasında kullanılacağı ve
bunların iş sırasında kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten, ilgililerin bağlı bulunduğu sanat ve meslek
teşekküllerinin gerekçeli yazısı,
d) İmalatı daha önce yapılmış veya yeniden tasarlanan bıçak, alet veya benzerlerinin iki adet
numunesi,
e) Mamullere vurulacak amblem ve seri numaralarını gösteren resim ve cetveller ile imalatın yapılacağı il
valiliğine başvurulması gerekir. Bu başvurudan sonra, ilgili valilik, görüşünü de belirtmek suretiyle dilekçe ve
eklerini Bakanlığa gönderir.
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
Yapım izni
Madde 51 - 50 nci maddede belirtilen belge ve yazıların Bakanlığa intikali üzerine Genel Müdürlükçe
inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle genel güvenlik bakımından bir sakınca olmadığının tesbit
edilmesi halinde, gerekli yapım izni verilir.
Bu izinde, yapılacak bıçak ve diğer aletlerin özellikleri ile ihtiyaç miktarı, üzerine vurulacak amblem ve seri
numaraları belirtilir.
Yapım izni, fabrika veya imalathanenin aylık kapasitesi dikkate alınarak imal edilmek istenen bıçak ve diğer
aletlerin miktarına göre sınırlanır. İmalatın bitim tarihi, izin belgesi üzerinde kesin olarak gösterilir. Yapım
süresi, yapımı geciktiren veya engelleyen faktör veya zorlayıcı nedenler bulunduğu takdirde, Bakanlıkça bir
defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.
İmalatın denetimi
Madde 52 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapımına izin verilen bıçak ve diğer aletler veya benzerlerinin
yapımından sonra ikişer adedi numuneye ve ülke standartlarına uygunluğunun tesbit edilmesi amacıyla Genel
Müdürlüğe gönderilir.
Bunlardan bir adedi için ekspertiz raporu düzenlenerek rapora rapten mühürlenir ve fabrika veya
imalathaneye iade edilir. Diğeri ise, polis laboratuvarlarında oluşturulacak özel koleksiyona konmak üzere ve
gerekli kayıtları yapılmak suretiyle muhafaza altına alınır.
İmal edilen bıçak ve diğer aletler ile bununla ilgili kayıtlarda, Bakanlıkça, gerektiğinde merkezden
görevlendirilecek ekipler vasıtasıyla tetkik ve inceleme yapılır.
Yapım izninde gösterilenden fazla veya imalatın bitim tarihinden sonra izin alınmadan yapılan bıçak, diğer alet
ve benzerleri zoralıma tabi tutulur. Sorumlular hakkında Kanunun 14 üncü maddesine göre adli işlem yapılır ve
bu işyeri için bir daha yapım izni verilmez.
Bıçak, diğer alet ve benzerlerinin alım ve satımı
Madde 53 - Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu olan ve Kanun kapsamına giren bıçak, diğer
alet ve benzerlerini sanat veya mesleklerinin icrası için kullanmak zorunda olanlar, bunları satın almak için
mahalli mülki amirliklerden kullanım belgesi almak zorundadırlar.
İsteyen ilgililer, kullanım belgesi almak için imalathane veya fabrikasının bulunduğu yerin en büyük mülki
amirliğine bir dilekçe ile müracaat ederler. Bu dilekçeler ilgili zabıta makamlarına havale edilerek, bu aletlerin
bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılıp kullanılmadığına dair mahallinde zabıta tahkikatı yaptırılır.
Gerekirse keyfiyet ilgili kurum, kuruluş veya sanat ve meslek teşekküllerinden soruşturulur. Yapılan inceleme
ve soruşturma sonucunda uygun görülenlere kullanım belgesi verilir.
Nakil ve taşıma
Madde 54 - Bıçak, diğer aletler ve benzerleri, her ne sebeple olursa olsun üstte
taşınamaz.
Bunların nakilleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.
a) Bavul, valiz, takım veya el çantalarında,
b) Çuval, bez torba veya ambalajlarında,
c) Araçların bagaj ve torpido gözlerinde,
d) Ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şekilde
üstte.
Bu madde hükmüne aykırı olarak bıçak, diğer aletler ve benzerlerini üstlerinde taşıyanlar, kullanım belgeleri
olsa dahi, haklarında Kanunun 15 inci maddesi gereğince işlem yapılır.
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek-10)
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
DOKUZUNCU BÖLÜM
Armağan, Hatıra ve Antika Silahlar
Armağan silahlar
Madde 55 - (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.)
a) Yurt içinde veya yurt dışında yabancı devlet veya hükümet başkanları veya hükümet üyeleri tarafından
ya da hükümetleri adına kendilerine hediye edilip, hediye edildiği usulüne göre belgelenmiş
olan,
b) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edilen ve hediye edildiği usulüne
göre belgelendirilen,
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve hükümet üyelerine armağan edilen, ateşli ve ateşsiz silah ve
bıçaklar armağan silah sayılır.
Armağan edilen silah, taşınması ve bulundurulması yasal olan, mükerrer ve sürekli atış yapabilen tam
otomatik silahlardan ise, yalnız birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde zikredilen kişilere silah bulundurma
ruhsatı verilir. Bu silahlar kişilerin vefatı halinde varislerine devredilebilir, üçüncü kişilere
satış, devir ve hibe edilemez.
Bu maddede sözü edilen armağan silahlar, silah ve armağan belgeleri Genel Müdürlükçe incelenip kayda
alındıktan sonra (Ek-11) deki Armağan Silah ve Mermi Menşei Belgesi düzenlenerek ilgili valiliğe verilecek
talimata göre ruhsata bağlanır.
Hatıra silahlar
Madde 56 - Hatıra silah;
a) Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal eden,
muayyen alameti havi olan,
b) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği
belgelendirilen,
c) İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin
ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan veya belgelendirilen,
d) İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya
mirasçılarına intikal ettiği tesbit edilen, ateşli silah, bıçak veya kılıçları ifade eder.
Hatıra olan ateşli silahlar ile bıçak ve kılıçlar için bulundurma izni verilir. Bu silahlar, yalnız milli bayramlar,
kurtuluş günleri veya törenleri ile ilvaliliğinin tesbit edeceği özel gün ve törenlerde taşınabilir.
Hatıra silahlara ruhsat verilmesi
Madde 57 - 1923 yılından önce yapıldığı beyan edilerek, süresinde müracaat edilen hatıra silahlarda, nitelik
tesbiti polis laboratuvarlarınca yapılır. 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edildiği polis laboratuvarlarınca
belirlenen ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçlara ruhsat verilir.
Ruhsat işlemlerinde müracaatçıdan:
a) İstiklal Savaşı gazisi,
b) İstiklal Savaşında şehit düşenlerin veya sonradan vefat eden gazilerin varisleri olduğunu belirtir belge
istenir.
Kanun hükümlerine göre bu güne kadar hiçbir şekilde ruhsat alınmamış olan ve hatıra olduğu tesbit edilen
veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince hatıra olduğu iddia edilerek, ruhsat alınması için yapılan başvuru
neticesi, idarece ruhsat verilemeyen, ancak, hatıra olduğu tesbit edilen yahut 3684 sayılı
Kanun hükümlerinden önce Kanuna muhalefet suçundan haklarında takibata başlanmış, ancak mahkumiyet
kararları ile müsadere kararları durdurulan ve polis laboratuvarlarınca 1923 yılından önce imal edildiği tesbit
edilen silahlara, söz konusu laboratuvarlarca verilen ekspertiz raporları esas alınarak il valiliklerince ruhsat
düzenlenir.
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
Kanun kapsamına girdiği iddia edilerek ruhsata bağlanması için müracaat edilen silahların nitelik tesbitinde
İstiklal Savaşı hatırası olmadığı veya 1923 yılından önce imal edilmediği polis laboratuvarlarınca belirlenen
ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçları bulunduran kişilere ait silahlar müsadere edilir. Ancak, bu kişiler hakkında
kanuni işlem yapılmaz.
İstisna
Madde 58 - Harp okulları öğrencilerine veya görevleri nedeni ile muvazzaf subaylara Devletçe verilen ve bu
görevleri sona erdikten sonra kendilerinde kalan veya bunların kanuni mirasçılarına intikal eden kılıç, meç ve
benzeri aletler için izin vesikası aranmaz.
Antika silahlar
Madde 59 - Kriminal polis laboratuvarlarında antika silah olduğu tesbit edilen silahlar ruhsata bağlanabilir.
Bu silahlara sadece bulundurma ruhsatı verilir. Antika silahları teşhir, gösteri ve benzeri amaçlarla nakletmek
için, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mülki amirden, naklin amacını ve süresini belirten (EK-2) deki Silah
Nakil Belgesinin alınması zorunludur.
ONUNCU BÖLÜM
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Trap-Skeet Atış Alanı, Tabanca ve
Tüfek Atış Poligonu ve Tamir Yeri Açması
Ön izin
Madde 60 - Trap-skeet alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonları kurmak isteyenler, kurmak istedikleri
poligonun veya atış alanının özellikleri ile işletmenin proje ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren başvuru
dilekçesi ile Bakanlıktan ön izin belgesi almak zorundadırlar.
Girişimci gerçek kişi ise, nüfus cüzdanının onaylı örneğini, tüzel kişi ise ortak ve yöneticilerinin nüfus
cüzdanlarının onaylı örneğini başvuru dilekçesine eklemesi gerekir.
Ön izin belgesi isteyenin durumunun genel güvenlik bakımından uygun olduğunun Bakanlıkça
belirlenmesinden sonra, ilgiliye ön izin belgesi verilir.
Kuruluş izni için istenecek belgeler
Madde 61 - Trap-skeet atış alanı ve tabanca, tüfek atış poligonu kurmak üzere müracaat edenler, aşağıda
yazılı belgeleri sağlamak zorundadırlar.
a) Tabanca atış poligonu kurmak isteyenler;
1 - Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise, bu yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira
sözleşmesi,
2 - 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı
ruhsatı,
3 - Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkında
genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tasdik olunmuş
inşaat planı,
4 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bölge çalışma müdürlüğünden, poligonun 25/8/1971 tarihli
ve 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum
yazısı,
5 - Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak
belge,
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1991 (Ek - 8)
6 - Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta
tahkikat raporu,
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
b) Trap-skeet atış alanı veya tüfek atış poligonu kurmak isteyenler;
1 - Sözkonusu alan veya poligonun belediye hudutları dışında olduğunu gösterir il bayındırlık ve iskan
müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı,
2 - 1/50 ölçekli ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat
projesi,
3 - Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı, sık tel
örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve
detay planı,
4 - 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı
ruhsatı,
5 - Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki,
6 - Atış alanı veya poligonunun, Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel
teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, il gençlik ve spor müdürlüğünce tasdik edilmiş planı,
7 - Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya
kiralandığını gösterir belge,
8 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden, atış alanı veya poligonun 1475 sayılı
İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair alınacak kurum yazısı,
9 - İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten Çevre Müsteşarlığından alınacak
belge,
10 - İşyerinin kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığını gösterir mahalli
zabıta tahkikat raporu,
Kuruluş izin belgesinin verilmesi
Madde 62 - Verilen ön izne göre kurulan, trap-skeet atış alanları ile tabanca, tüfek atış poligonları için, 61 inci
maddede belirtilen tesisin plan ve projesinin ve işletme özelliğine uygunluğunun il bayındırlık ve iskan
müdürlüğünce mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde onaylanması şartıyla, Bakanlıkça kuruluş izni
verilir.
Kuruluş izin belgesi iki yıl için geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilmezse,
bu süre Bakanlıkça en çok bir yıl uzatılabilir.
İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi ve diğer değişiklikler için yukarıda belirtilen esaslara göre
yeniden izin belgesi alınması zorunludur.
İşletme izni
Madde 63 - Kuruluş izin belgesi alınan atış poligonuna işletme izni verilebilmesi için, aşağıda yazılı belgelerle il
valiliğine bir dilekçe ile başvurulur.
a) Atış poligonunun mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına ilişkin il bayındırlık ve iskan müdürlüğü
raporu,
b) Belediye ve valilikçe verilen yapı tesis izni,
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce verilmiş işletme
belgesi,
d) Çevre Müsteşarlığından alınacak, atış poligonunun çevreye ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin
belge,
e) Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye kuruluşu
raporu,
f) Atış poligonunun sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda vereceği noterlikçe onaylı
taahhütnamesi,
g) Atış poligonu sahibince hazırlanan ve il emniyet müdürlüğünce onaylanmış işletme ve çalışma yönergesi ile
güvenlik yönergesi.
Dilekçe ve ekleri valilikçe Bakanlığa gönderilir. Atış poligonunun bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tesbit
edildiğinde, Bakanlıkça (Ek-12) deki İşletme İzin Belgesi verilir.
İşletme İzin Belgesi almak için başvuranın, 16 ncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş bulunması
şarttır. Bu kişinin kuruluş izin belgesi sahibinden başka bir kişi olması halinde, ayrıca, durumun genel güvenlik
yönünden de uygun görülmesi gerekir. Verilen İşletme İzin Belgeleri bir yıl için geçerlidir ve her yıl
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
yenilenebilir.
Poligon güvenlik tedbirleri
Madde 64 - Poligonda uyulması gereken güvenlik tedbirleri şunlardır.
a) Açık atış alanları ve poligonlarının en yakın yerleşim merkezi ve diğer işyerlerinden en az 80 metre
uzaklıkta olması gereklidir. Kapalı atış alanı veya poligonları kurulması halinde ise bu uzaklık
aranmaz.
b) Atış poligonu veya atış alanları binaları tek katlı yapılır. Ancak, teknolojinin gerektirdiği hallerde çok katlı da
olabilir. Bu durumda duvarlar, tavanlar ve diğer tesisat atış poligonlarının gerektirdiği özellikte olmalıdır.
c) Bu gibi kuruluşlarda Uluslararası Atış Birliği (U.I.T.) Tüzüğünde o poligon veya atış yeri için gösterilen asgari
ölçüler aranır.
d) Binalardaki giriş ve çıkış kapıları, pencereler ve panjurlar, gerektiğinde ve tehlike anında, bina içerisinde
bulunanların kolayca kaçabilmelerini sağlayacak şekilde yapılır.
e) Atışların yapılacağı mahallerde mermi, fişek ve saçmaların sekmesine sebep olacak hiç bir kolon ve tavan
kirişi bulunmaz. Bunların inşaatının yapılmasında, zorunluluk olması halinde sekmeyi önleyecek şekilde
önlemler alınır.
f) Atış salonunda varsa tavan kirişleri ve aydınlatma armatürleri, tavan yüzeyine 20 derece eğimle gelecek
şekilde 7 milimetre kalınlığında çelik sac levha ile gizlenir.
g) Atış ile hedef hattı arasındaki zeminin, merminin sekmesini önleyecek şekilde yapılması
zorunludur.
Poligonlara silah ve mermi temini
Madde 65 - Atış poligonlarında demirbaş olarak bulundurulacak tabanca ve yivli tüfeklerin temini için
Bakanlıktan izin alınır.
Poligonlarda ne miktarda ateşli silah ve cephane bulundurulacağı, Bakanlıkça tayin ve tesbit edilir. Bakanlığın
olurundan sonra cins ve miktarı belirlenmiş bulunan silah ve cephane, isteğe bağlı olarak yerli üretim yoluyla
veya ithal edilen mermilerden karşılanır.
Yurt içinden temin edilecek silah ve cephaneler için, Bakanlığın oluru ile miktar tesbitine ilişkin yazısı
yeterlidir.
Bu maddede yazılı esaslar içerisinde belirlenerek ithal edilen veya iç piyasadan temin edilen silahlar ile
mermilerinin, Bakanlığın işyerini faaliyetten men etmesi veya silahın veya mermisinin tamamen çalışamaz
durumda olması haricinde, bir başkasına devri mümkün değildir. Bu silah ve mermiler, Bakanlığın oluru ile bir
başka poligona veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilebilir.
Silah ve cephanenin muhafaza, kullanılması ve bildirilmesi
Madde 66 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre temin edilen silah ve mermiler özel depolarda muhafaza edilir.
Muhafaza edilecek silah ve mermi adedi az ise; içleri uygun bir malzeme ile ateşe dayanıklı hale getirilmiş,
çelikten yapılmış, özel ve sabit demir kuşaklı ve takviyeli, kilitli çelik dolap veya sandıklar kullanılabilir. Silah ve
mermi miktarının çok olması halinde ise, kapı ve pencereleri kolay açılamayacak şekilde, demir parmaklıkla
takviye edilmiş depoda muhafaza edilir.
Poligonlarda bulundurulacak depo, kasa veya sandık nev'inden gereçlerin uygunluğu Bakanlıkça
denetlenir.
Atış alanı veya poligonundaki silah ve mermiler aşağıdaki esaslara uygun olarak
kullanılır.
a) İthaline veya iç piyasadan teminine izin verilerek, atış poligonlarında muhafaza altına alınan cephane, bu
poligonlarda atış maksadıyla kullanılır.
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1993 (Ek 14)
b) Kurulan atış poligonlarında, 18 yaşını ikmal etmiş herkes, silah ruhsatı olup
olmadığına bakılmaksızın atış yapabilir.
c) 18 yaşını ikmal etmemiş kişiler, yanlarında veli
veya vasileri bulunmak suretiyle atış poligonlarından yararlanabilirler.
d) Atış poligonlarında
atış yapmak üzere gelen kişilerin, varsa, taşıma veya bulundurma ruhsatlarını, yoksa, geçerli kimliklerini ibraz
etmeleri ve kaydettirmeleri zorunludur. Atış poligonu sahip ya da yöneticileri veya mesul müdürleri, satın
aldıkları ve halen depolarında bulundurdukları cephane miktarını, noterlikçe onaylanmış deftere günü gününe
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
yazmak ve kimlere ne miktarda satış yaptıklarını da belirterek, ay sonunu izleyen yedi gün içerisinde
yerel güvenlik makamlarına bildirmek zorundadırlar.
Silah ve cephanenin kaydı ile devri
Madde 67 - Atış poligonlarında her ateşli silah ve her çaptaki cephane için ayrı ayrı defter tutulur. Bu
defterlerde, silahların ve cephanelerin giriş ve demirbaş kayıtlarıyla cephanenin ne şekilde kimler tarafından ve
ne miktarda sarf edildiği belirtilir ve atıcının imzası alınır.
Herhangi bir sebeple kullanılamayan veya hurdaya çıkarılan silah, mermi ve diğer aksam, bir tutanakla
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilerek silah ve mermi demirbaş defterinden düşülür ve bir listeyle
Bakanlığa bilgi verilir.
Atış poligonlarında uyulması gerekli kurallar
Madde 68 - Atış poligonunda görevliler ve atıcılar tarafından uyulması gereken kurallar
şunlardır.
a) Görevliler, poligonlara alkollü olarak girmek ve atış yapmak isteyenleri men
ederler.
b) Atışı idare eden görevli emir verinceye kadar, atıcı cephane dağıtma yerinden cephane alamaz ve
cephane ile ilgili görevli de cephane veremez.
c) Silahlar, sadece atış hattında doldurulur ve boşaltılır.
d) Silahlar, sadece atışı idare eden görevlinin komutu üzerine doldurulur.
e) Atışı idare eden görevli atış yolunun emniyette bulunduğunu görüp "DOLDUR" ve "ATIŞ SERBEST"
komutunu verinceye kadar herhangi bir atış noktasından atış yapılamaz.
f) Atış görevlisi tarafından muayeneden geçip, boş ve emniyetli durumda olmayan hiçbir silah atış hattı
dışına çıkarılamaz.
g) Emniyette olsun veya olmasın, silah, atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak
taşınamaz.
h) Sıcak namlulu bir silahın namlusunda fişek bırakılamaz.
ı) Atış hattının gerisinde iken silah kurulamaz ve doldurulamaz.
i) Atış yapılacak veya atış yapılan silahların basit onarım ve temizleme işleri, atış hattı dışında ayrı bir
bölmede gerçekleştirilir. Bu bölüme, görevlilerden başkası giremez.
j) Atış yerinde meydana gelebilecek kazalarda ilk yardım müdahalesi yapabilmek için, lüzumlu ilk yardım
malzemesi ve ilaçların bulundurulması zorunludur.
Bu maddede belirtilen kuralların, trap-skeet atış alanı, tabanca ve tüfek atış poligonlarında herkesin
görebileceği bir yere atış talimatnamesi olarak asılması zorunludur.
İşletme izin belgelerinin iptali
Madde 69 - Poligon açma izin belgesi sahiplerinin, bu Yönetmelik hükümlerineaykırı hareketleri ve
riayetsizliklerinin tesbiti halinde, bu durumun giderilmesi için, kendilerine yeterli süre verilerek uyarıda
bulunulur. Tekerrürü halinde, poligon işletme izin belgeleri geçici veya daimi olarak Bakanlıkça
iptal edilir.
Silahlarda yapılacak tamir ve değişiklikler
Madde 70 - (Değişik: 16/11/1992 - 92/3721 K.)
Ruhsatlı silahlara sahip olanlar, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde bu silahlarını tamir
ettirebilirler.
a) Ruhsata bağlanarak tescil edilmiş tabanca, yivli ve yivsiz tüfekler üzerinde yapılacak basit tamirat, boyama,
işleme ve dürbün montajı gibi işlemler izne tabi değildir.
Ancak, tabanca ve yivli tüfeklerin ana ve balistik önemi haiz parçaları olan namlu, sürgü, çerçeve, çıkarıcı,
tırnak, ateşleme iğnesi ve mekanizma başı üzerinde yapılması istenilen değişiklik veya tadilat için, Silah Tamir
Yeri Açma Ruhsatı bulunan tamirci tarafından bu hususlarla ilgili düzenlenmiş raporla birlikte Bakanlığa
müracaat edilir. Bakanlık, bu müracaatı ilgili Kriminal Polis Laboratuvarına gönderir. Buradan alınacak rapora
istinaden, tadilat için Bakanlıkça izin verilebilir.
b) Silahların parça değişikliği gerektiren tamiratlarında yukarıdaki bentte belirtildiği şekilde sözkonusu
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
silahlara ait ana parçaların yurt dışından veya yurt içinden temini Bakanlığın izni ve kontrolünde yapılır. Seri
numarasının bulunduğu ana parçalar üzerinde yapılması gerekli görülen değişiklik, kayıtlı bulunan seri
numarası değiştirilen yeni parça üzerine ilgili Kriminal Polis
Laboratuvarlarında işlenerek kayıtlara geçmesi sağlanır."
Silah tamirhanesi açma izni
Madde 71 - (Değişik: 13/1/1991 - 92/2635 K.)
Ateşli ve ateşsiz silahların tamir yeri açma izni, mahalli zabıtaca yapılacak tahkikattan sonra il valiliğinin uygun
görüşü üzerine Bakanlıkça verilebilir. Silah tamirhanesi açma izni verilirken aranacak şartlar şunlardır.
a) 16 ncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş olmak,
b) Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen durumlardan birine girmemiş olmak,
c) Tamirhanenin genel güvenlik bakımından gerekli şartları taşıdığının mahalli zabıtaca yapılan tahkikat ve
tesbit neticesinde belirlenmesi,
d) Tamirhanenin meskun mahal içinde bulunması,
e) Tamirhanede çalışacak işçilerin sigortalı olması ve durumlarının (a) ve (b) bentleri hükümlerine
uyması,
f) Bakanlıkça teşkil edilecek yetkili uzman komisyonca yapılacak meslek yeterlik imtihanını kazanmış
olmak.
Silah tamirhanelerinin denetimi, valilik adına il emniyet müdürlüğünce yapılır. Yukarıda belirtilen şartlarda
eksiklik bulunduğunun tesbiti halinde ilgiliye, bu eksikliğinin giderilmesi için mahalli zabıtaca gerekli tebligat
yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren 20 gün içerisinde gerekli değişiklikler yerine
getirilmez ise, söz konusu silah tamirhanesi valiler tarafından resen geçici veya sürekli olarak kapatılabilir ve
durum Genel Müdürlüğe bildirilir.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre istenecek belgelerin Bakanlığa ibraz edilmesi halinde (Ek-13) deki Silah
Tamir Yeri Açma Ruhsatı düzenlenir. Bu ruhsatlar her yıl yenilenebilir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Personele Zati Demirbaş Tabanca Satışı
Personele satışı yapılacak tabancaların cins ve fiyatlarının belirlenmesi
Madde 72 - Kadro standardı dışı bırakılacak, kadro standardına alınacak veya personele satılacak tabancaların
cinsi ile satışı yapılacak tabanca ve mermilerin satış bedelleri, lojistik hizmetlerden sorumlu Emniyet Genel
Müdür Yardımcısının başkanlığında, Asayiş Daire Başkanı, Polis Kriminal Laboratuvarları Daire Başkanı, İkmal ve
Bakım Dairesi Başkanı ve bu Dairenin ilgili şube müdürlerinden oluşacak bir komisyonca
belirlenir.
Tesbit edilecek fiyatlar maliyet bedelinin altında olamaz. 26/5/1988 tarihinden önce hizmette kullanılan
tabancaların fiyatları her yıl için % 6 amortisman payı düşülerek belirlenir. Komisyonca alınan kararlar Emniyet
Genel Müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 14)
Satış
Madde 73 - Her personele, cinsi ve markası idarece belirlenen bir tabanca ile bu tabancaya ait en fazla 100
adet mermisi satılır. Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, il emniyet
müdürü, daire başkanı olarak vazifeli olup da meslekten çıkarma veya memuriyetten ihraç dışında istifa,
kurumlararası nakil gibi sebeplerle görevden ayrılanlar da satış hükümlerinden istifade ederler. Satışı yapılan
mermilerin görev gereği sarf edilmesi halinde, sarf edilen miktar kadar mermi bedelsiz olarak yeniden verilir. Bu
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
şekilde sarf edilen mermilerin kuvve kayıtlarından düşümü, ayniyat talimatnamesine göre
yapılır.
Satış bedellerinin tahsili
Madde 74 - Satışı yapılacak tabanca ve mermilerin bedelleri, satışı yapan idarece düzenlenecek tevkifat
listelerine göre, ilgili saymanlıklarca ilgilinin aylıklarından kesilir ve bordroda gösterilir.
Bu kesintiler, kesintiyi yapan saymanlıkça bütçenin (B) işaretli cetveline gelir ve Genel Müdürlük bütçesinin
özel tertibine ödenek kaydolunmak üzere Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne irsal edilir.
Satış yapan idarece üç nüsha olarak düzenlenen tevkifat listesinin bir nüshası kesintiyi yapacak olan
saymanlığa, bir nüshası düzenleyen birime, bir nüshası da Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığına
gönderilir. Tabanca ve mermilerin bedelleri, teslimi takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler
halinde 36 ayı geçmemek kaydı ile ilgilinin aylığından kesilir ve bu
kesinti aylık bordrosunda gösterilir.
Borç ödemesi devam ederken emekli olanların bakiye borçları, defaten ve nakten ödenmedikçe kati satış
işlemi yapılamaz; bunların tabanca ve mermileri geri alınır. Yapılmış kesintiler ita amirinin onayı ile Bakanlık
Merkez Saymanlığınca ilgiliye ödenir.
Borç ödemesi tamamlandıktan sonra görev devam ederken vefat edenlerin tabanca ve mermileri muhafaza
kaydı ile geri alınır. Veraset ilamına göre mirasçılarından eş, anne, baba ve çocuklarından birinin talebi ve
diğerlerinin de noterden tasdikli muvafakatları halinde talepte bulunana, Kanuna göre silah bulundurmaya veya
taşımaya mani hali olmaması kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine göre
tabanca ve mermiler verilir. Mirasçılarından hiçbir tarafından tabanca alınmadığı veya alınamadığı takdirde,
silah Genel Müdürlükçe geri alınarak, tabanca ve mermiler için yapılmış olan kesintiler mirasçılara defaten
ödenir.
Kendisine zati silah tahsis edilen ve bu silahın ilgili deftere kaydedilmesinden sonra görevine devam ederken
vefat edenlerin tabanca ve mermileri geri alınır. Bunların eş, anne, baba ve çocuklarından birinin talebi ve
diğerlerinin de noterden tasdikli muvafakatları ve talepte bulunan kişinin Kanuna göre silah taşıma ve
bulundurmaya mani hali bulunmaması halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre silah bulundurma veya taşıma
izni aldığı takdirde, borcunun tamamının nakten ödenmesi şartı ile vefat edenin tabancası bu kişiye verilir. Vefat
edenin tabancasının bu kişilerden biri tarafından alınmaması veya alınamaması halinde, bu sebeple yapılmış
olan kesintiler, Bakanlık Merkez Saymanlığınca mirasçılara defaten ödenir.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 sayılı Kanuna göre emekli olan personele zati
demirbaş silah satışı yapılabilir.
Satışı yapılan tabancaların bakım ve onarımı ile zayii
Madde 75 - Personele satışı yapılan tabanca üzerinde, Genel Müdürlüğün müsaadesi dışında tadilat, iz, işaret
ve bunun gibi değişiklikler yapılamaz. Tabancaların hasara uğraması halinde, personelin kusuru olup olmadığı,
yapılacak idari tahkikat neticesinde disiplin kurullarınca karara bağlanır.
Personelin kusuru olmadan arızalanan tabancaların tamiri idarece bedelsiz olarak yapılır. Tamiri mümkün
olmayacak hale gelen tabancalar idarece teslim alınır ve yerine yeniden tabanca verilir. Ancak, tabancanın
tamiri mümkün olmayacak duruma düşmesinde, personelin şahsi kusuru ve ihmali bulunduğu idarece tesbit
edildiği takdirde, yeniden verilen tabancanın fiyat farkı defaten, şahsi kusur ve ihmalin bulunmaması halinde ise
24 ayı geçmemek üzere eşit taksitler halinde tahsil edilir. Fiyat farkı, o yıl için belirlenmiş fiyatlar esas
alınarak hesaplanır.
Personelin kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik ve benzeri halleri sebebiyle hasara uğratılan tabancaların bakım ve
onarımı, bedeli mukabili Emniyet Teşkilatı bakım ve onarım kademelerinde yapılır. Tabancanın tamir kabul
etmeyecek şekilde hasara uğramış olması halinde, yeniden tabanca satışı yapılır. Tamirat faturaları defaten ve
nakten ödenmek üzere memurun aylık almakta olduğu birimin
bağlı bulunduğu saymanlıkça tahsil edilerek Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne irsal olur. Tabancanın
zayii halinde, personelin kusurlu olup olmadığı idarece yaptırılacak tahkikat neticesinde disiplin kurulları kararı
ile belirlenir. Silahın kaybedilmesinde kusursuz olduğunun anlaşılması halinde, ilgiliye yeniden tabanca satışı
yapılır. Kusurlu bulunan personele yeni tabanca iki kat fiyatla satılır.
Kusurlu veya kusursuz olarak birden fazla tabanca zayii halinde (mükerrer zayi) yeniden tabanca satışı
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
yapılmaz. Ancak, bu personele demirbaş tabanca verilir. Personelden zati demirbaş tabancanın herhangi bir
nedenle adli mercilerce zapt edilmesi, bakım, onarım ve benzeri nedenlerle alınması halinde, geçici olarak
zimmetle demirbaş tabanca verilir. Bu tabancanın zayii veya hasar
görmesi halinde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
Devir yasağı
Madde 76 - Personel, görevde bulunduğu sürece kendisine satışı yapılan zati demirbaş tabancasını başkasına
devredemez, satamaz ve hibe edemez.
Satışı yapılan tabancaların geri alınması
Madde 77 - Personelin ihraç, sicilen emekli, 2898 sayılı Kanuna göre emekli olanlar hariç olmak üzere istifa
veya Emniyet Hizmetleri Sınıfından diğer bir sınıfa ayrılması ve benzeri hallerde, satışı yapılan zati demirbaş
tabancası geri alınarak ödediği miktar aynen iade edilir.
Ancak, görev sırasında ve görevden doğan sakatlanma gibi sebeplerle, sağlık açısından Emniyet Hizmetleri
Sınıfı vasfını kaybettiği için kadrosu başka bir sınıfa aktarılmış olan personelden, satılan tabanca geri
alınmaz.
Açığa alınma, geçici olarak görevden uzaklaştırma, işten el çektirme, tutuklanma, göz altına alınma ve benzeri
haller ile akli dengesizlik gösteren personelin tabancası, birimince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Ancak, bu
haller meslekten çıkarmayı veya malülen emekliliği gerektirdiğinde, ilgiliye tabancası geri verilmez, ödediği fiyat
üzerinden parası iade edilir.
Bu madde ile belirtilen hallerde, tabancanın geri alınması ve bedelinin ilgiliye ödenmesi ita amirinin onayına
bağlıdır. Ödeme, Genel Müdürlük bütçesinin özel tertibinde yer alan ödenekten bütçeye gider kaydı suretiyle
Bakanlık Merkez Saymanlığınca yapılır.
Eğitimde ve görevde kullanılan mermiler
Madde 78 - Personel, özel eğitim amacıyla mermi talep ettiği takdirde, idarece belirlenecek miktarda ve
verilecek belgeye istinaden ücretini de kendisinin ödemesi şartıyla mermi satın alabilir.
Standart dışı geçici demirbaş tabanca verilmesi
Madde 79 - Standarda uygun kadro tabancası verilemeyen personele, geçici zimmetli olarak standart dışı
demirbaş tabanca verilir. Standarda uygun kadro tabancası temin edildiğinde, demirbaş tabancası geri alınır,
yerine standart tabanca verilir.
Personelin nakli
Madde 80 - Başka birime atanan personel zati demirbaş tabancası ile mermisini atandığı birime
götürür.
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 14)
Tabancaların kayıt, ruhsat ve takip işlemleri
Madde 81 - Personele satılan tabancaların satış işlemleri yapılıp ödeme tamamlandığında, satış senedi dört
nüsha olarak düzenlenir. Senedin birinci nüshası personelin dosyasına konulmak üzere Genel Müdürlük
Personel Dairesine, ikinci nüshası kuvve kaydı işlemine esas olmak üzere Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Daire
Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüshası, tayin ve yer değiştirme hallerinde personelin yeni görev yerine
gönderilmek üzere personelin özlük dosyasına takılır ve bu bilgiler sicil kartına işlenir. Dördüncü nüshası ise
personele verilir.
Tabancanın cinsi, tipi, çapı ve seri numarası personelin kimlik
kartına işlenir.
Satışı yapılan tabancanın kayıt, ruhsat ve takip işlemleri, Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Dairesince
yürütülür. Bu amaçla, ambar esas defteri ve satışı yapılmış zati demirbaş tabanca defteri tutulur.
Bu Yönetmeliğe göre personele zati demirbaş silah olarak verilen tabancaların bedeli tahsil edildiği zaman
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
ambar esas defteri kayıtlarından düşülür.
Ödenek harcamasının takibi
Madde 82 - 74 üncü maddeye göre Genel Müdürlük bütçesinin özel tertibine kaydolunan ödeneğin
harcanmasını takip etmek üzere, Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Dairesince ödeme emirleri ve ödenek takip
defteri tutulur.
Saklı hükümler
Madde 83 - Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda genel hükümler uygulanır. Ayniyat Talimatnamesi ve
idari, mali ve cezai hükümler saklıdır.
Emekli personele tabanca satışı
Madde 84 - 6136 sayılı Kanunda değişiklik yapan 3448 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Mayıs 1988
tarihinden sonra zati silaha sahip olmadan emekli olanların müracaatta bulunmaları halinde, Genel
Müdürlüğün onayı ile idarece belirlenmiş tip ve marka tabancalardan bir adet tabanca ve 100 adet mermi
satışı yapılır. Satışı yapılan tabanca ve mermilerin bedeli Bakanlık Merkez Saymanlığına defaten ve nakten
ödenir.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Ruhsatların renk, şekil ve muhtevası
Madde 85 - Ruhsatların renk, şekil ve muhtevası ile buna ait diğer hususlar Genel Müdürlükçe tesbit
edilir.
Af kapsamına giren silahlar
Madde 86 - 3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü uyarınca af kapsamına giren silahların polis
laboratuvarlarında yapılacak tesbitleri sırasında silahın imal tarihinin kesin olarak tesbiti mümkün olmadığı
takdirde, silahın model yılı esas alınır ve af ile ilgili işlemler bu tarih itibariyle yapılır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 87 - 15/1/1982 tarihli ve 8/4182 sayılı, 17/6/1987 tarihli ve 87/11900 sayılı ve 5/6/1989 tarihli ve
89/14238 sayılı Bakanlar Kurulu kararları yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 - Ek : 13/1/1992 - 92/2635 K.)
Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişilerin, ikamet ettikleri yer valiliğinden başka bir valilik sınırlarına daimi
olarak yerleşerek ikamet veya işyeri adreslerinin değişmesi durumunda, silaha ait bulundurma dosyası, kişinin
yeni ikametgahının bulunduğu yer valiliğine nakledilir. Silaha ait bulundurma ruhsatı yenilenerek nakledilen il
valiliğince adına ruhsat düzenlenir.
Bu şekilde bulundurma ruhsatına sahip olanlar, daimi olarak ikametgah veya işyeri adreslerini
değiştirdiklerinde, durumu, ruhsatı ilk aldığı yer valiliği ile taşındığı yer valiliğine bir dilekçe ile bildirmek
zorundadırlar.
2760-1
Ek Madde 2 - (Ek:16/11/1992-92/3721 K.)
Taşıma veya bulundurma ruhsatına sahip olanlar ruhsatlarını kanuni geçerlilik süresi bitiminde yenilemek
zorundadırlar.
Bu yenileme işleminde, ruhsata ilk müracaatta olduğu gibi Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
uygulanır.
Ruhsatını yeniletecek olan kişiler, (Ek-1) deki müracaat formuna Yönetmelikte öngörülen diğer belgeleri de
ekleyerek müracaat ederler. Süresi biten ruhsat yenisi verilinceye kadar geçerlidir.
Ek Madde 3 - (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.)
Taşıma ve bulundurma ruhsatlı silahlar ile ruhsatlara ait bilgilerin
usulleri Genel Müdürlükçe tesbit
edilir.
kaydedileceği defterlerin şekil ve kayıt
Ek Madde 4 - (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.)
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun ürettiği veya Savunma Sanayii
Müsteşarlığı tarafından ithal
edilen veya ettirilen tabanca ve yivli av
tüfeği fişekleri, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar
Kurulu
Kararı ile kabul edilen "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin
Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması,
Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük"ün 83 üncü maddesine göre
patlayıcı madde bulundurma ve satış izni alma ön şartı ile birinci, ikinci ve üçüncü guruba dahil satıcılardan 15
inci madde hükümleri gereğince tespit edilecek şartları yerine getirenlere Mermi Satış Belgesi valilikçe
verilebilir.
Ek Madde 5 - (Ek: 2/4/1997 - 97/9510 K.)
Valiler bu Yönetmelikte belirtilen yetkilerini lüzum gördükleri takdirde ilçe emniyet müdürlüğü teşkilatı
bulunan ilçelerin kaymakamlarına yazılı olarak tamamen veya kısmen devredebilirler.
Yürürlük
Madde 88 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 89 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
21/3/1991 TARİHLİ VE 91/1779 SAYILI YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
2/4/1997 Tarih ve 97/9510 Yönetmeliğin Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevzuata uygun ruhsat almış olanların
kazanılmış hakları saklıdır. Ancak, bu Yönetmelikle getirilen yeni hükümler nedeniyle durumu 16 ncı madde
kapsamına girenlerin taşıma ruhsatları, süresi sonunda, bulundurma ruhsatına çevrilir.
Geçici Madde 2 - Ruhsatları, kanuni süresi sonunda altı ay içinde yeniletmemeleri nedeniyle iptal edilmiş
olanların durumları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde,
yeniden değerlendirilir.
(Ek-1)
2760 – 2
SİLAH RUHSATI İSTEK FORMU
............. VALİLİĞİNE
Silah bulundurma/taşıma talebim dolayısıyla doldurduğum bu formdaki bilgilerin doğruluğunu beyan
eder, buna göre ruhsatımın verilmesini arzederim.
.../.../ 19
___________
Dosya No :
İMZA
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
| RUHSAT ALACAK OLANIN
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Soyadı
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Adı
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Baba adı
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Ana adı
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Doğum yeri ve tarihi
|(gün-ay-yıl)
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Görevi/mesleği
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Rütbe ve unvanı
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Kurum sicil no
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|İkamet adresi
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Çalıştığı kamu kurumu|nun adı
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Yaş, ad ve soyadı tas|hihi varsa ne olduğu
|_____________________________|____________________________________________|
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER
_________________________________________________________________________
|İli
|
|
|-------------------------|--------------------------------------------|
|İlçesi
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Mahalle/köy
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Cilt no
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Sayfa no
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Kütük sıra no
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Verildiği nüfus idaresi
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Veriliş nedeni
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Cüzdan kayıt no
|-----------------------------|--------------------------------------------|
|Veriliş tarihi
|_____________________________|____________________________________________|
AÇIKLAMALAR
:
--------------------------------A - Bu form, 6136 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Yönetmelik
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
hükümlerine göre ruhsat müracaatlarında tanzim edilir.
B - Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alan kişiler sonradan 16 ncı maddede belirtilen durumlara girmeleri
halinde, durumu en geç 6 ay içinde bildirmekle yükümlüdürler.
Adı ve soyadı :
Rütbe veya ünvanı :
Memuriyet sicil no :
.../.../19..
İmza ve mühür
Kontrol eden amir
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1991 (Ek -8)
T.C.
........VALİLİĞİ
Şube : ..........
Sayı : ..........
(Ek-2)
Emniyet Müdürlüğü
SİLAH NAKİL BELGESİ
_____________________________________________________________________________
| _________________________________________________________________________ |
||
| |
||
____________ | |
||
|
|| |
||
|
|| |
||
|
|| |
||
|
|| |
||
|
|| |
||
------------- | |
||
| |
||
| |
||
SİLAH SAHİBİNİN
| |
||
--------------| |
||
| |
| | Adı
: .....................
| |
| | Soyadı
: .....................
| |
| | Baba adı
: .....................
| |
| | Doğum yeri ve yılı
: .....................
| |
| | İş veya sanatı
: .....................
| |
| | Silahın bulundurulacağı
| |
| | adres
: ......................
| |
||
| |
||
| |
| |_______________________________________________________________________| |
| _______________________________________________________________________ |
||
| |
||
SİLAHIN
| |
||
------| |
| | Cinsi
: ......................
| |
| | Markası
: ......................
| |
| | Çapı
: ......................
| |
| | Mermi kapasitesi
: ......................
| |
| | Seri numarası
: ......................
| |
| | Silahı götüreceği adres : ......................
| |
||
| |
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
| | Bu nakil belgesinde özellikleri yazılı silah yukarıda açık kimliği| |
| | belirtilen silah sahibi tarafından belgedeki adrese ..................| |
| | .................. tarihleri arasında götürüp-getirmesinde kullanılmak| |
| | üzere yol belgesi olarak verilmiştir.
| |
||
| |
||
VALİ
| |
||
| |
| |_______________________________________________________________________| |
|____________________________________________________________________________|
Bu sayfada yer alan" BİLGİSAYAR SİLAH KAYIT FORMU" için Mevzuat Külliyatının
aynı sayfasına bakınız.
(Ek-4)
SİLAH SATIN ALMA YETKİ BELGESİ
----------
(Silah satanın müsaade veren makama iadesi
lazım gelen kısım)
---------
Fotoğraf
------------------------------------------------------------------------------SİLAH SATIN ALANIN
| SİLAHIN
-------------------------------------------------|----------------------------Sıra| Adı soy-|Baba|Doğum yeri|Belgenin|İşi, ad-|Cin-|Çapı|Numara-|Düşünceler
No | adı |adı |ve tarihi |veriliş |resi |si | |sı |
|
| |
|sebebi |
| | |
|
-----|---------|----|----------|--------|--------|----|----|-------|-----------|
| |
|
|
| | |
|
|
| |
|
|
| | |
|
|
| |
|
|
| | |
|
|
| |
|
|
| | |
|
|
| |
|
|
| | |
|
-------------------------------------------------------------------------------Silah satan makamın
Resmi mühür ve imzası
SİLAH SATIN ALMA YETKİ BELGESİ
Fotoğraf
(Silah satanda kalması lazım gelen kısım)
------------------------
------------------------------------------------------------------------------SİLAH SATIN ALANIN
| İZİN KAĞIDI
-------------------------------------------------------|----------------------Sıra|Adı soy-|Baba|Doğum yeri|Belgenin veriliş|İşi, ad-|Tarih|Sayı|Veren makam
No |adı |adı |ve tarihi |sebebi
|resi | | |
----|--------|----|----------|----------------|--------|-----|----|-------------
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
|
| |
|
|
| | |
|
| |
|
|
| | |
|
| |
|
|
| | |
|
| |
|
|
| | |
|
| |
|
|
| | |
-------------------------------------------------------------------------------Vesikayı veren mülki amirin
Resmi mühür ve imzası
Bu sayfada yer alan "İTHAL SİLAH KAYIT DEFTERİ" için Mevzuat Külliyatının
aynı sayfasına bakınız.
================================================================================
T.C.
(Ek-6)
........VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü
Şube :
Sayı :
Konu :
.../.../199
İTHAL SİLAH SATIN ALMA BELGESİ
===========================================================================
MÜRACAATÇININ
Adı ve soyadı
:
--------------------------------------------------------------------------İş veya memuriyet unvanı
:
--------------------------------------------------------------------------Varsa sicil numarası
:
--------------------------------------------------------------------------Yönetmelik maddesi
:
--------------------------------------------------------------------------Emniyet Müdürlüğünde
kayıtlı olduğu defter ve tarih :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============================================================================
SİLAH SATIN ALANIN NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
============================================================================
İli
:
---------------------------------------------------------------------------İlçesi
:
---------------------------------------------------------------------------Mahalle-köy
:
=============================================================================
Yukarıda açık kimliği yzılı bulunan kişi 6136 sayılı Kanun hükümleri gereğince ........................................... 1
adet silah ve (250) adet mermisini satın almasında Valiliğimizce sakınca görülmemektedir.
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
VALİ ADINA
Vali Yardımcısı
Not : 1 Adet tabanca/Tüfek
DAĞITIM
:
--------------------------İçişleri Bakanlığı
............................
Not : Bu belge yol belgesi olarak fatura tarihinden itibaren 1 hafta geçerlidir.
Bu sayfada yer alan "İTHAL SİLAH KAYIT CETVELİ" için Mevzuatı Külliyatının
aynı sayfasına bakınız.
(Ek-8)
Sayı :
Konu :
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
-----------.../.../19..
GEÇİCİ SİLAH VE MERMİ İÇİN
GİRİŞ VE MENŞEİ BELGESİ
ATEŞLİ SİLAHIN
----------------------------------------------------------------------------Markası
:
----------------------------------------------------------------------------Çapı
:
----------------------------------------------------------------------------Mevcut numaraları
:
----------------------------------------------------------------------------Diğer özellikleri
:
----------------------------------------------------------------------------Mermi adedi
:
----------------------------------------------------------------------------SİLAH SAHİBİNİN
----------------------------------------------------------------------------Adı ve Soyadı
:
-----------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
Görevi
:
----------------------------------------------------------------------------Yurda giriş tarihi
:
-----------------------------------------------------------------------------Ülkesi
:
----------------------------------------------------------------------------Adresi
:
----------------------------------------------------------------------------Pasaport no
:
-----------------------------------------------------------------------------Yurda evsafı özellikleri yazılı silah ve mermisinin 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince geçici olarak
yurda sokulabilmesi için gümrük makamlarına ibraz edilmek ve verilecek bulundurma veya taşıma izin belgesine
esas teşkil etmek üzere bu belge düzenlenmiştir.
(Ek-9)
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
---------------.../.../19...
SİLAH İTHAL VE MENŞEİ BELGESİ
ATEŞLİ SİLAHIN
----------------------------------------------------------------------------Markası
:
----------------------------------------------------------------------------Çapı
:
----------------------------------------------------------------------------Mevcut numaraları :
-----------------------------------------------------------------------------Diğer özellikleri :
-----------------------------------------------------------------------------Mermi adedi
:
-----------------------------------------------------------------------------Fatura değeri
:
------------------------------------------------------------------------------SİLAH SAHİBİNİN
------------------------------------------------------------------------------Adı ve soyadı
:
| NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER
-----------------------------------------------|-----------------------------Memuriyet görevi :
| İLİ
:
-----------------------------------------------|------------------------------Sicil numarası
:
| İLÇESİ :
-----------------------------------------------|------------------------------Görevli olduğu ülke :
| Mah.Köyü :
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
-----------------------------------------------|------------------------------Görev tarihleri
:
| Pasaport |
-----------------------------------------------| tarih ve |
Daimi kanuni
| numarası |
İkametgahı
:
|
|
------------------------------------------------------------------------------Yukarıda evsafı ve özellikleri yazılı ateşli silahlar için 6136 sayılıKanunun 2 nci maddesi gereğince gümrük
makamlarına ibraz edilmek ve verilecek bulundurma veya taşıma izin belgesine esas teşkil etmek üzere bu
belge düzenlenmiştir.
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1991 (Ek-8)
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
(Ek-10)
Daire : Asayiş
TARİH:
Şube : Asayiş
---------------Büro : Ateşli Silahlar
Dosya : 62176
Sayı :
SİLAH VE MERMİ GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ
SİLAH SAHİBİNİN
------------------------------------------------------------------------------Tabiyeti
...................................................................................
Pasaport tarih ve no .
...............................................................................
Adı ve soyadı
...............................................................................
Doğum yeri ve yılı
...............................................................................
İş ve sanatı
.............................................................................
İkamet ettiği adres
.............................................................................
Ne maksatla geldiği
.............................................................................
İzin veren makamın adı
.............................................................................
İznin tarih ve sayısı
.............................................................................
SİLAH MERMİ VE AKSAMININ
-------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|Getirilen |Çıkarılan ||
Sıra No| Cinsi | Özelliği| Numarası | Mermi | Mermi || Açıklamalar
-------|-------|---------|----------|----------|-------------||-----------------
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
.......|.......|.........|..........|..........|.............||.................
.......|.......|.........|..........|..........|.............||.................
.......|.......|.........|..........|..........|.............||................
.......|.......|.........|..........|..........|.............||................
.......|.......|.........|..........|..........|.............||................
.......|.......|.........|..........|..........|.............||................
.......|.......|.........|..........|..........|.............||................
|
|
|
|
|
||
-------------------------------------------------------------------------------Yukarıda açık kimliği yazılı .......................'ın Türkiye'de ...
.....................maksadıyla getirdiği(........) adet silah ve (.....)
adet mermi ile (..............) adet aksamının gümrük makamlarınca pasaportuna
kaydedildiği görüldüğünden 6136 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi gereğince bu
belge tanzim edilmiştir.
EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ADINA
Asayiş Daire Başkanı
(Ek-10)
Arka yüzü
ÖNEMLİ NOT :
--------------Türkiye'de avlanmak, Kara Avcılığı Kanununa göre yetkili makamdan izin almak şartıyla yapılır. Bu belgede
yazılı silahlar ile sarfedilmeyen mermilerin Türkiye'den yolcu beraberinde çıkarılması zorunludur. Aksine
hareket, adli takibatı gerektirir.
WİCHTİGE NOTE :
---------------Nach dem Gesetz über die Landjeagerei darf man in der Türkei durch die Genehmigung der zustaendigen
Behörde gejagt werden . Die in dieser Bescheinigung aufgeführten Waffen und ungebrauchten Patronen
müssen bei dem Inhaber dieser Bescheinigung getragen Werden, waehrend er die Türkei verlaesst.
Widrigenfalls ist eine strafbare verfolgung erfaderlich.
IMPORTANT NOTE :
----------------According to the Land Hunting Law, hunting in Turkey can only be carried out under the condition that a
document of permission should be taken from the competent authorities.
When departing Turkey, it is an obligation for the holder of the document to take back with him the guns and
the unused ammunition listed on the document mendioned above. Any contrary action to above mentioned
rules requires judicial prosecution for the holder of the document.
NOTE IMPORTANTE:
----------------On chassera en Turguie a condition qu'on obtient un permis de chasse delivre par l'autorite competente
conformement au loi la Chasse Terrestre, En quittant la Turguie, le titulaire de ce document dovivent avoir sur
soi les armes et les projectiles non utilisees qui sont indiquees dans le present
document. Au contraire aux regles citees ci-dessus, on entamera des
poursuites judiciaires.
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1992 (Ek-8)
(Ek-11)
Sayı :
Konu :
T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
----------------..../.../....
ARMAĞAN SİLAH VE MERMİ MENŞEİ BELGESİ
ARMAĞAN EDEN YETKİLİNİN
-------------------------------------------------------------------------------Adı ve soyadı
:
-------------------------------------------------------------------------------Görev ve unvanı
:
-------------------------------------------------------------------------------Armağan ediliş tarihi :
-------------------------------------------------------------------------------ATEŞLİ SİLAHIN
-------------------------------------------------------------------------------Markası
-------------------------------------------------------------------------------Çapı
-------------------------------------------------------------------------------Mevcut numaraları
-------------------------------------------------------------------------------Diğer özellikleri
-------------------------------------------------------------------------------Mermi adedi
-------------------------------------------------------------------------------SİLAH SAHİBİNİN
-------------------------------------------------------------------------------Adı ve soyadı
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER
-------------------------------------------------------------------------------Memuriyet görevi
İLİ
:
-------------------------------------------------------------------------------Sicil numarası
İLÇESİ :
-------------------------------------------------------------------------------Görevli olduğu ülke
Mah.Köyü :
-------------------------------------------------------------------------------Görev tarihleri
Pasaport
tarih ve no :
-------------------------------------------------------------------------------Daimi Kanuni İkametgahı
-------------------------------------------------------------------------------Yukarıda evsafı ve özellikleri yazılı ateşli silahlar için 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince verilecek bulundurma ve taşıma izin belgesine esas
teşkil etmek üzere düzenlenmiştir.
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
=============================================================================
(Ek-12)
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Daire : Asayiş
Şube : Ruh.İşl.
Sayı : 22538............/
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Trap-Skeet Atış Alanı
ile Tabanca ve Tüfek Atış Poligonları için
İŞLETME İZİN BELGESİ
----------------------------------------------------------------------------FAALİYET İZNİ VERİLEN SORUMLULAR
Sahibi
:..............................................................
Adresi
:..............................................................
Müessese müd. :..............................................................
Atış öğretmeni :..............................................................
------------------------------------------------------------------------------TRAP-SKEET ATIŞ ALANI İLE TABANCA ve TÜFEK
ATIŞ POLİGONUNUN
-------------------------------------------------------------------------------Ticaret unvanı :.......................................................
Adresi
:.......................................................
Yukarıda adı yazılı kişiye, işyeri adresi belirtilen yerde
faaliyette bulunmak üzere 91/1779 sayılı Kararname ile yürürlüğe
konulan Yönetmeliğin 63 üncü maddesi uyurınca "İşletme İzni"
verilmiştir.
BAKAN ADINA
Müsteşar Yardımcısı
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1991 (Ek-8)
===============================================================================
(Ek-13)
T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Daire : Asayiş
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr
Şube : Ruh.işl.
Sayı : 22538........../
Tabanca, Yivli ve Yivsiz Av Tüfekleri ile Sporda Kullanılan Nişan Tüfek
ve Tabancalarını ve Bunların Aksamını Tamir Eden, Boyayan ve Bunlar Üzerinde
İşleme Yapan Müesseseler İçin
SİLAH TAMİR YERİ AÇMA RUHSATI
-------------------------------------------------------------------------------TAMİRCİLİK İZNİ VERİLEN SORUMLULAR
Sahibi
:..................................................
Adı ve soyadı :...................................................
Adresi
:..................................................
TAMİRHANENİN
-----------Ticaret unvanı
:....................................................
Markası ve kısa adı :....................................................
İşyeri adresi
:....................................................
Yukarıda adı yazılı kişiye, işyeri adresi belirtilen yerde
faaliyette bulunmak üzere 91/1779 sayılı Kararname ile yürürlüğe
konulan Yönetmeliğin 71 inci maddesi uyarınca "Silah Tamir ve İşlemecilik İzni" verilmiştir.
BAKAN ADINA
Müsteşar Yardımcısı
================================================================================
-------------------------------------------------------------------------------21/3/1991 TARİH VE 91/1779 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK
GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ
GÖSTEREN ÇİZELGE
-------------------------------------------------------------------------------Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği
Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
-------------------------------------------------------------------------------Farklı Tarihte
Yürürlüğe Giren
Yürürlüğe
Tarih
Numarası
Maddeleri
Giriş Tarihi
-------------------------------------------------------------------------------13/1/1992 92/2635
-30/1/1992
16/11/1992 92/3721
-11/12/1992
9/8/1993 93/4724
-3/9/1993
28/1/1994 94/5297
-1/7/1994
30/6/1994 94/5825
__
16/09/1994
7/12/1995 95/7655
-15/1/1996
2/4/1997 97/9510
-26/6/1997
__________________________________________________________________________________
Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen)
Basın Yayın
www.simesen.org.tr

Benzer belgeler

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Kanun hükümleri gereğince avda ve sporda kullanılan yivli ve yivsiz tüfekler,nişan tüfek ve tabancaları ile sila...

Detaylı

ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmelik

ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmelik 2- Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere, 3- Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekt...

Detaylı

Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik

Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik 2 – Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahların...

Detaylı

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik 2- Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467. Maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını t...

Detaylı

UZMAN ERBAŞ KANUNU (3269 S.K.) Kıyafet ve zati tabanca 1

UZMAN ERBAŞ KANUNU (3269 S.K.) Kıyafet ve zati tabanca 1 hükümleri gereği Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline bedeli mukabili satışı yapılan, personelin memuriyeti süresince Devlet malı silah statüsünü muhafaza eden, görev süresince taşınmak ve kullanı...

Detaylı