çelik kap›n›n ad› soyad› / name of the home security

Transkript

çelik kap›n›n ad› soyad› / name of the home security
YANGIN KAPILARI / FIRE DOORS
Çelik levha kapl›, kasa ve kanat. / Steel door skin and frame.
Termik yar›m kasa ile yang›n ›s›s›n›n duvarlara iletimi.
By using half frame, perfect heat conduction to walls.
So¤uk ve s›cak “intumescent” duman fitilleri. / Cold and hot smoke seals.
Kolay tahliye sa¤layan panik bar sistemi. / Panic bar system.
Dayan›ml› ve dekoratif elektrostatik renklendirme.
Durable and decorative electrostatic coating.
Kap› kanad› içinde “özel” yang›n dayan›m dolgusu.
Special fire fill inside the door.
F 120 fire door test result
1000
900
700
600
500
400
300
200
100
0
0
12
24
36
48
60
72
ZAMAN (Dk.) / Time (Min.)
84
96
108
120
Hacattepe University Test Result
Kanat d›fl yüzey s›cakl›¤› / Outside skin temp
gelece¤e...
Kanat iç yüzey s›cakl›¤› / Inside skin temp
F 3 0 / F 6 0
F 1 2 0
focused for future...
çelik kap›n›n ad› soyad› / name of the home security door
çelik kap›n›n ad› soyad› / name of the home security door
SICAKLIK Temp (0C)
800
burada;
authorized dealer
name of the home security door
www.albertgenau.com
Ücretsiz Dan›flma:
0800 314 36 36
KQ-TS-EN-ISO-9000
KY-1324-03/KG-00
IfiILDAK GROUP, tüm renk ve özelliklerde de¤ifliklik hakk›n› sakl› tutar. Katalog renkleri yaklafl›k tonlar› içermektedir.
Ürünlerin k›smen dahi olsa taklidi, s›nai mülkiyet haklar› ihlalini do¤urur.
All rights reserved. Colours shown are for guidance only.
AG0802
KQ-TS-EN-ISO-9000
KY-1324-03/KG-00
TAR‹HÇEM‹Z:
BRIEF HISTORY:
1994 - ‹lk kapımızı ürettik.
We have manufactured our first home security door.
1999 - ‹lk ihracatımızda duydu¤umuz heyecanımız hala ilk
günkü gibi…
First export, our excitement is still the same.
2000 - Sektörde bir ilk.. TSE-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi
In Turkey, first ISO 9000 application for door manufacturing.
2000 - Üç aksta ayarlanabilir kapı menteflesi patenti
Patent for, 3 axis adjustable steel door hinge
2000 - Tasarım tescilli Antique serisi üretimi
Design registered Antique door series
2001 - Tasarım ofisinin kurulması
Establishment of design office
2003 - Türkiye’de ilk.. Dıfl ortam iklim flartları dayanımlı
“compotech” kapılar…
In Turkey, first “climate free endurance” compotech doors
2005 - Kurumsal kaynak planlaması projesi uygulaması
“Enterprise resource planning” project application
2006 - ISO 3008 - TS EN 1634-1 standartlarında yangın
kapıları üretimi
Fire resistant door manufacturing compatible with ISO
3008 - TS EN 1634-1 standards
2006 - Dünyada bir ilk! “Isıtan kapı”, kapı radyatör
uygulaması
World’s first “Heating door” application
2007 - Dünyada yine bir ilk! “Yüz tanımalı kapı” üretimi.
Tam binyediyüz noktadan canlı organizma duyarlılı¤ı…
The first application in the world too, “Face recognised door”
2007 - Secumax güvenlik donanımı uygulaması. Maksimum
güvenlik, olmazsa olmazlarımızdan
Secumax, special door hardware for your maximum security
2008 - Entroom “girifl odası” Dünyanın yeni konsepti – Yeni
Dünyanın konsepti Türkiye’de
Entroom, “Entree out Entroom in”…
Home entrance room; the new concept, for the new world…
gelece¤e …
focused for future...
çelik kap›n›n ad› soyad›
Güvenlik Donan›m›
Rahat olun ,
güvendesiniz…
Secumax
Security Hardware
maximum door security
Be relax, You are safe...
Secumax
maximum door security
El de¤memifl anahtarlar. Kapınızı ilk sizin açman›z için ...
Untouched cylinder and keys
You will be the first person to open your door…
Secumax
maximum door security
Kilit ve mentefle bölgelerindeki conta yuvalarında 5
mm. veya 8 mm. kalınlı¤ında çelik levhalar
Kriko, levye ve gerdirme ile açılmalara karflı
Gasket slots of 5 mm. or 8 mm. thick steel sheet structure
around the locks and hinges
To avoid opening the door with a jack, crowbar and turnbuckle
Secumax
maximum door security
Gergi emniyet aparatları - Hırsızlıklarda kriko,levye ve
gerdirme yolu ile açılmalara karflı...
”tie security armatures”
To avoid opening the door with a jack, crowbar and turnbuckle
Secumax
maximum door security
Yedek bareller - Evinizdeki tadilat ifllemleriniz sırasında
geçici kullanımınız için...
Extra cylinder … You can use it temporarily during renovation
works
Secumax
maximum door security
Yüksek flifre katsayılı barellerle; kancalı, monoblok
veya merkezi kilit seçenekleri
Hooked, monoblok or central lock mechanisms with security
cylinders designed for a high number of key combinations
Secumax
maximum door security
Çelik barel rozeti - Matkap v.b. delici aletlerle kapınızın
açılmasına karflı...
Steel cylinder escutcheons… Against breaking with heavy tools
such as drills
Secumax
maximum door security
‹sterseniz harç dolgulu montaj
Kriko, levye ve gerdirme ile açılmalara karflı...
Installation with concrete (optional) ...To avoid opening the
door with a jack, crowbar and turnbuckle
Secumax
maximum door security
‹ste¤e ba¤lı “Secumax Hi-Tech” ile üst düzey güvenlik
donanım seviyesi
Maximum security hardware with “Secumax Hi-Tech” (optional)
Dört ana grubumuzdan birinde
sizin güvenliğiniz ve estetik değerleriniz sakl›...
Your security and aesthetic worth are combined with
our five main series…
Doğal Ahşap veya Composite Yüzey – Mobilya Giydirme Kasa
– Merkezi Kilit Paslanmaz Alın Sacı veya Kapalı Seren
Natural Veneer or Compotech Door Skin – Natural Veneer Timber Frame
Cover– Central Lock Mechanism – Stainless Steel, Door Leaf Frame Cover
or “Secret Steel” Door Leaf Construction.
Doğal Ahşap veya Composite veya Laminat Yüzey – Ahşap Giy. veya
Deri Boya Kasa - Merkezi Kilit - Paslanmaz Alın Sacı veya Kapalı Seren
Natural Veneer or Compotech or Laminate Door Skin – Natural Veneer
Timber Frame Cover or Leather Effect Coated Frame-Central Lock
Mechanism – Stainless Steel, Door Leaf Frame Cover or “Secret Steel”
Door Leaf Construction
STUDIO
ELEGANT
Laminat Yüzey – Laminat Giydirme Kasa – Merkezi Kilit
– Paslanmaz Alın Sacı
Laminate Door Skin – Laminate Covered Frame – Central Lock
Mechanism – Stainless Steel Door Leaf Frame
PRESTIGE
MDF Lam Yüzey – Elektrostatik Toz Boya Kasa – Merkezi Kilit
– Paslanmaz Alın Sacı
Laminated MDF Door Skin – Electrostatic Powder Coated Frame
– Central Lock Mechanism – Stainless Steel Door Leaf Frame
T R E N D
Masif Yüzey – Masif Ahşap Giydirme Kasa – Merkezi Kilit – Kapalı Seren
Massive Natural Timber Door Skin – Massive Natural Timber Frame Cover
– Central Lock Mechanism - “Secret Steel” Door Leaf Construction
ANTIQUE
Secumax
maximum door security
KQ-TS-EN-ISO-9000
KY-1324-03/KG-00
Denso
Mobilya
giydirme
kasa
Timber covered
steel frame
Ayarlanabilir
patentli
mentefleler
Patented axis
adjustable, hinges
Kale, 14+4 nokta
merkezi
kilit sistemi
Kale central
locking system
Tescilli Detaylar
Registered details
Secumax
Güvenlik Donan›m›
Antik Mefle / Antique oak
natura
STUDIO
çelik kap›n›n ad› soyad›
Security Hardware
Tik / Teak
Ceviz / Walnut
Krem / Cream
Venge / Wenge
Denso, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number: TPE2008/00220-2 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
Terra / Terra
Maun / Mahogany
name of the home security door
Ceviz / Walnut
Terra / Terra
Maun / Mahogany
Venge / Wenge
Tik / Teak
Krem / Cream
Antik Mefle / Antique oak
Nova, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-1 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
STUDIO
natura
Nova
Alto
Mobilya
giydirme
kasa
Timber covered
steel frame
Ayarlanabilir
patentli
mentefleler
Patented axis
adjustable, hinges
Kale, 14+4 nokta
merkezi
kilit sistemi
Kale central
locking system
Tescilli Detaylar
Registered details
Secumax
Güvenlik Donan›m›
Security Hardware
Tik / Teak
natura
STUDIO
çelik kap›n›n ad› soyad›
Antik Mefle / Antique oak
Terra / Terra
Venge / Wenge
Maun / Mahogany
Alto, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-3 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
Krem / Cream
Ceviz / Walnut
name of the home security door
Antik Mefle / Antique oak
Venge / Wenge
Terra / Terra
Tik / Teak
Maun / Mahogany
Krem / Cream
Ceviz / Walnut
Intesa, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-8 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
STUDIO
natura
Intesa
Serio
Mobilya
giydirme
kasa
Timber covered
steel frame
Ayarlanabilir
patentli
mentefleler
Patented axis
adjustable, hinges
Kale, 14+4 nokta
merkezi
kilit sistemi
Kale central
locking system
Tescilli Detaylar
Registered details
Secumax
Güvenlik Donan›m›
Antik Mefle / Antique oak
natura
STUDIO
çelik kap›n›n ad› soyad›
Security Hardware
Venge / Wenge
Terra / Terra
Tik / Teak
Maun / Mahogany
Serio, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-9 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
Krem / Cream
Ceviz / Walnut
name of the home security door
Ceviz / Walnut
Venge / Wenge
Terra / Terra
Tik / Teak
Maun / Mahogany
Krem / Cream
Antik Mefle / Antique oak
Duro, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-5 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
STUDIO
natura
Duro
Linea
Mobilya
giydirme
kasa
Timber covered
steel frame
Ayarlanabilir
patentli
mentefleler
Patented axis
adjustable, hinges
Kale, 14+4 nokta
merkezi
kilit sistemi
Kale central
locking system
Tescilli Detaylar
Registered details
Secumax
Güvenlik Donan›m›
Antik Mefle / Antique oak
natura
STUDIO
çelik kap›n›n ad› soyad›
Security Hardware
Venge / Wenge
Terra / Terra
Tik / Teak
Maun / Mahogany
Linea, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-12 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
Krem / Cream
Ceviz / Walnut
name of the home security door
Venge / Wenge
Terra / Terra
Tik / Teak
Maun / Mahogany
Krem / Cream
Ceviz / Walnut
Antik Mefle / Antique oak
Evo, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-11 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
STUDIO
natura
Evo
Pera
Mobilya
giydirme
kasa
Timber covered
steel frame
Ayarlanabilir
patentli
mentefleler
Patented axis
adjustable, hinges
Kale, 14+4 nokta
merkezi
kilit sistemi
Kale central
locking system
Tescilli Detaylar
Registered details
Secumax
Güvenlik Donan›m›
Security Hardware
Terra / Terra
natura
STUDIO
çelik kap›n›n ad› soyad›
Venge / Wenge
Tik / Teak
Maun / Mahogany
Krem / Cream
Pera, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-20 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
Antik Mefle / Antique oak
Ceviz / Walnut
name of the home security door
Venge / Wenge
Nova
Terra / Terra
Tik / Teak
Maun / Mahogany
Krem / Cream
Ceviz / Walnut
Antik Mefle / Antique oak
Thema, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-21 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
STUDIO
natura
Thema
Valenza
Mobilya
giydirme
kasa
Timber covered
steel frame
Ayarlanabilir
patentli
mentefleler
Patented axis
adjustable, hinges
Kale, 14+4 nokta
merkezi
kilit sistemi
Kale central
locking system
Tescilli Detaylar
Registered details
Secumax
Güvenlik Donan›m›
Security Hardware
Tik / Teak
natura
STUDIO
çelik kap›n›n ad› soyad›
Venge / Wenge
Terra / Terra
Maun / Mahogany
Krem / Cream
Valenza, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-10 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
Ceviz / Walnut
Antik Mefle / Antique oak
name of the home security door
Maun / Mahogany
Venge / Wenge
Terra / Terra
Tik / Teak
Antik Mefle / Antique oak
Krem / Cream
Ceviz / Walnut
Dea, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-4 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
STUDIO
natura
Dea
Falena
Mobilya
giydirme
kasa
Timber covered
steel frame
Ayarlanabilir
patentli
mentefleler
Patented axis
adjustable, hinges
Kale, 14+4 nokta
merkezi
kilit sistemi
Kale central
locking system
Tescilli Detaylar
Registered details
Secumax
Güvenlik Donan›m›
Security Hardware
Krem / Cream
natura
STUDIO
çelik kap›n›n ad› soyad›
Venge / Wenge
Terra / Terra
Tik / Teak
Maun / Mahogany
Falena, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-6 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
Ceviz / Walnut
Antik Mefle / Antique oak
name of the home security door
Ceviz / Walnut
Venge / Wenge
Terra / Terra
Tik / Teak
Maun / Mahogany
Krem / Cream
Antik Mefle / Antique oak
Legno, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-13 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
STUDIO
natura
Legno
Country
3 Boyutlu
Kompozit yüzey
3 D “Compotech”
door skin
Mobilya
giydirme
kasa
Natural veneer
timber covered
steel frame
Kale,14+4 nokta
merkezi kilit sistemi
Kale, 14+4 points
central locking system
3 eksende
ayarlanabilir
patentli
mentefleler
3 axis adjustable,
patented hinges
Maun / Mahogany
compotech
STUDIO
çelik kap›n›n ad› soyad›
Özel
aksesuarlar
Special accessories
Maun / Mahogany
Country, Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
Mefle / Oak
Ceviz / Walnut
F›nd›k kabu¤u / Hazelnut
name of the home security door
Ceviz / Walnut
Maun / Mahogany
Mefle / Oak
Ceviz / Walnut
F›nd›k kabu¤u / Hazelnut
Palace, Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
STUDIO
compotech
Palace
Opus
3 Boyutlu
Kompozit yüzey
3 D “Compotech”
door skin
3 eksende
ayarlanabilir
patentli
mentefleler
3 axis adjustable,
patented hinges
Mobilya
giydirme
kasa
Natural veneer
timber covered
steel frame
Kale,14+4 nokta
merkezi kilit sistemi
Kale, 14+4 points
central locking system
Özel
aksesuarlar
Mefle / Oak
compotech
STUDIO
çelik kap›n›n ad› soyad›
Special accessories
Maun / Mahogany
Zone, Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
Mefle / Oak
Ceviz / Walnut
F›nd›k kabu¤u / Hazelnut
name of the home security door
Arb / Arb
Maun / Mahogany
Mefle / Oak
Ceviz / Walnut
F›nd›k kabu¤u / Hazelnut
Opus, Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
STUDIO
compotech
Zone
Özel bir teknik,
“Deri dokulu
kasa renklendirme”,
1994 den bu yana
A special tecnique,
“Leather pattern
coated steel frame”
since 1994...
Okta
Kale,14+4 nokta
merkezi kilit sistemi
Kale, 14+4 points
central locking system
3 Boyutlu
Kompozit yüzey
3 D “Compotech” door skin
3 eksende
ayarlanabilir
patentli
mentefleler
3 axis adjustable,
patented hinges
F›nd›k kabu¤u / Hazelnut
compotech
ELEGANT
çelik kap›n›n ad› soyad›
Özel
aksesuarlar
Special accessories
Maun / Mahogany
Okta, Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
Mefle / Oak
Ceviz / Walnut
F›nd›k kabu¤u / Hazelnut
name of the home security door
Ceviz / Walnut
Maun / Mahogany
Tetra
Maun / Mahogany
Mefle / Oak
Ceviz / Walnut
F›nd›k kabu¤u / Hazelnut
Maun / Mahogany
Mefle / Oak
Ceviz / Walnut
Penta, Tetra , Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
F›nd›k kabu¤u / Hazelnut
ELEGANT
compotech
Penta
Özel bir teknik,
“Deri dokulu
kasa renklendirme”,
1994 den bu yana
natura
Kale central
locking system
Duo
Ayarlanabilir
patentli
mentefleler
Özel
aksesuarlar
Patented axis
adjustable, hinges
Special accessories
Opal
Ceviz / Walnut
Antik Mefle / Antique oak
ELEGANT
A special tecnique,
“Leather pattern coated
steel frame”since 1994...
Kale, 14+4 nokta
merkezi
kilit sistemi
Maun / Mahogany
Ceviz / Walnut
Opal, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-14 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
Maun / Mahogany
Antik Mefle /
Antique oak
Fiore
name of the home security door
Ceviz / Walnut
Dalia
Maun / Mahogany
Riva
Maun / Mahogany
Antik Mefle /
Antique oak
Ceviz / Walnut
Antik Mefle / Antique oak
Ceviz / Walnut
Maun / Mahogany
Fiore, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-15 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
ELEGANT
natura
Antik Mefle /
Antique oak
Özel bir teknik,
“Deri dokulu
kasa renklendirme”,
1994 den bu yana
Kale central
locking system
Ayarlanabilir
patentli
mentefleler
Özel
aksesuarlar
Patented axis
adjustable, hinges
Special accessories
Horizon
Beyaz / White
lamina
ELEGANT
A special tecnique,
“Leather pattern coated
steel frame”since 1994...
Kale, 14+4 nokta
merkezi
kilit sistemi
Venge / Wenge
Maun / Mahogany
Ceviz / Walnut
Horizon, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-7 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
çelik kap›n›n ad› soyad›
Ceviz / Walnut
Venge / Wenge
Satin
Beyaz / White
Maun / Mahogany
Venge / Wenge
Mass, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-18 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
Maun / Mahogany
Ceviz / Walnut
Beyaz / White
Satin, endüstriyel tasar›m b.no:TPE2008/00220-16 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
ELEGANT
lamina
Mass
Horizon
Özel bir teknik,
“Deri dokulu
kasa renklendirme”,
1994 den bu yana
lamina
Kale central
locking system
Ayarlanabilir
patentli
mentefleler
Patented axis
adjustable, hinges
Special accessories
Arrivo
Maun / Mahogany
Brio
Özel
aksesuarlar
Ceviz / Walnut
ELEGANT
A special tecnique,
“Leather pattern coated
steel frame”since 1994...
Kale, 14+4 nokta
merkezi
kilit sistemi
Beyaz / White
Maun / Mahogany
Venge / Wenge
Beyaz / White
Ceviz / Walnut
Venge / Wenge
çelik kap›n›n ad› soyad›
Beyaz / White
Ceviz / Walnut
Zen
Ceviz / Walnut
Maun / Mahogany
Venge / Wenge
Beyaz / White
Maun / Mahogany
Venge / Wenge
Bogen, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-19 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak Zen, End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE2008/00220-17 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
ELEGANT
lamina
Bogen
Horizon
PRESTIGE
çelik kap›n›n ad› soyad›
Antik Ceviz / Antique Walnut
Prestige
Laminat kaplı
kasa
Laminated MDF covered
frame
Kale, 14+4 nokta
merkezi
kilit sistemi
Kale central
locking system
Ayarlanabilir
patentli
menteşeler
Patented axis
adjustable, hinges
Özel
aksesuarlar
Special accessories
name of the home security door
TREND
Doğal Kiraz/ Natural Cherry
Trend
Elektrostatik toz
boyalı kasa
Electrostatic powder
coated frame
Kale, 14+4 nokta
merkezi
kilit sistemi
Kale central
locking system
Ayarlanabilir
patentli
menteşeler
Patented axis
adjustable, hinges
Özel
aksesuarlar
Special accessories
ANTIQUE
çelik kap›n›n ad› soyad›
Hittite
Lydia
Antique, Hittite-Lydia-Urartu-Ottoman End.tasar›m b.no / Ind.design TR number:TPE 112197 Tasar›m, designed by: Adil Ifl›ldak
name of the home security door
Urartu
Horizon
Ottoman
ANTIQUE
Eskitme masif yüzey
Hand scarved, massive
covered steel door
Masif giydirme
kasa
Hand scarved massive
covered, steel frame
3 eksende
ayarlanabilir
patentli mentefleler
3 axis adjustable,
patented hinges
Kale,14+4 nokta
merkezi kilit sistemi
Kale, 14+4 points
central locking system
Özel antika
aksesuarlar
Special antique
accessories
Oda kap›lar› / room doors
Arrivo
Denso
Duro
Krem / Cream
Antik Mefle/Antique Oak Ceviz / Walnut
Ceviz / Walnut
Antik Mefle/Antique Oak
223 C
Wenge / Wenge
Tik / Teak
Maun / Mahogany
Wenge / Wenge
Dea
Ceviz / Walnut
224 D
Tik / Teak
Falena
Maun / Mahogany
Krem / Cream
Antik Mefle/Antique Oak
ODA KAPILARI
Serio
Alabama grid
Dakota
antik mefle
maun
caml› maun
caml› maun
Rhumba grid
karmen k›rm›z›
Alabama
caml› gri
Colorado
kapadokya beyaz›
caml› maun
Samba grid
Tango
ODA KAPILARI
f›st›k yeflili
Waltz grid
Florida
SECUMAX ÖZELL‹KLER / SECUMAX FEATURES
Security Hardware
Güvenlik Donan›m›
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
Alarm sistemi uygulaması Application of alarm system
Elektromekanik basaç uygulaması (Alman malı ABUS) Electromechanical door opener application (German made ABUS)
OPT.
OPT.
OPT.
4
Natura
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
4
Lamina
ELEGANT
Kartl› geçiş sistemi Card controlled passage system
Motor-assisted electromechanical cylinder system (Remote controlled central lock and latch)
Motorlu barel uygulaması (Uzaktan kumanda ile merkezi kilit ve dil açılımı)
Biometric fingerprint reader (Automatic Lock Control)
Parmak izi ünitesi uygulaması (Otomatik kilit kontrolü)
Biometric fingerprint reader (ALARM+RC) (Remote controlled automatic lock control, alarm)
Parmak izi ünitesi uygulaması (ALARM+UK) (Uzaktan kumanda ile otomatik kilit kontrolü, alarm)
Dürbün kamera sistemi uygulaması (Kapı önü kamera) Application of telescope camera system (Monitoring the space in front of the door)
Bionic door application (FOR THE FIRST TIME IN WORLD) (Face recognition from 1700 points, sensitive to living organisms,
a capacity of 1500 Kgf, unlimited authorization, camera for monitoring the front space of the door, taking pictures of unrecognized
persons and recording, sensitive to aging)
Bionic kap› uygulaması (DÜNYADA ‹LK) (1700 noktadan yüz tanıma, canlı organizma duyarlılığı, 1500 Kgf tutma
gücü, sınırsız yetkilendirme, kapı önü kamera, tanınmayan kişi resimlendirme kayıt tutma, yaşlandırma)
Steel cylinder escutcheons (against breaking with heavy tools such as drills)
Çelik barel rozetleri (matkap vb. aletlerle açmaya karşı)
Extra cylinder (so that you can use it temporarily during renovation works)
Yedek barel (tadilat işleriniz tamamlanana kadar geçici kullanmanız için)
Adjustable slot for the latch (for a tight shut so that the latch is engaged properly)
Ayarlanabilir dil karşılığı (tam ve emiyetli kapanma için)
Gasket slots of 8 mm. thick steel sheet structure around the locks and hinges(to avoid opening the door with a jack, crowbar and turnbuckle)
Kilit ve menteşe bölgesindeki conta yuvalarında 8 mm. kalınlıkta sac yapısı (kriko, levye ve gerdirme ile açılmalara karşı)
Gasket slots of 5 mm. thick steel sheet structure around the locks and hinges (to avoid opening the door with a jack, crowbar and turnbuckle)
Kilit ve menteşe bölgesindeki conta yuvalarında 5 mm. kalınlıkta sac yapısı (kriko, levye ve gerdirme ile açılmalara karşı)
“tie security armatures” against theft (to avoid opening the door with jack or turnbuckle)
Hırsızlığa karşı “gergi emniyet aparatları” (kriko ve gerdirme ile açılmalara karşı)
Optional installation with concrete (to avoid opening the door with a jack, crowbar and turnbuckle
‹sterseniz harç dolgulu montaj (kriko, levye ve gerdirme ile açılmalara karşı)
Fixed security pins (pieces) (to avoid opening the door with a jack, crowbar and turnbuckle)
Sabit emniyet milleri (adet) (kriko, levye ve gerdirme ile açılmalara karşı)
One-piece hooked main lock, hooked security lock plus and high security cylinders (designed for a high number of key combinations)
Ana kilit kancalı monoblok, emniyet kilidi kancalı plus ve bilyalı bareller (yüksek şifre katsayılı tasarıma sahip)
One-piece main lock, security lock plus and high security cylinders (designed for a high number of combinations)
Tek anahtarla 18 nokta kontrolü (Sizin, bir anahtarla tüm merkezi kilidi kontrol etmenizi / bakıcının ise yalnızca tek bareli kontrol
etmesi için) Control of 18 points with one key (You can control the central lock with a single key while the attendant will control only one cylinder)
Ana kilit monoblok, emniyet kilidi plus ve bilyalı bareller (yüksek şifre katsayılı tasarıma sahip)
Central locking system and high security cylinders (designed for a high number of key combinations)
Merkezi kilit ve bilyalı bareller (yüksek şifre katsayılı tasarıma sahip)
Untouched cylinder and keys (You will be the first person to open your door)
El değmemiş barel ve anahtarlar (kapıyı ilk Sizin açmanızı sağlamak için)
AÇIKLAMA / DETAILS
maximum door security
Secumax
SECUMAX HI-TECH ÖZELL‹KLER
SECUMAX HI-TECH FEATURES
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
4
Compotech
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
4
Natura
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
4
Compotech
STUDIO
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
4
ANTIQUE
çelik kap›n›n ad› soyad›

Benzer belgeler

çelik kap›n›n ad› soyad› / name of the home security

çelik kap›n›n ad› soyad› / name of the home security Natural Veneer or Compotech or Laminate Door Skin – Natural Veneer Timber Frame Cover or Leather Effect Coated Frame-Central Lock Mechanism – Stainless Steel, Door Leaf Frame Cover or “Secret Steel...

Detaylı