Sermaye Arttırım Tic. Sic. Gazetesi

Transkript

Sermaye Arttırım Tic. Sic. Gazetesi
SAYFA : 124
TURRIYE TiCARET SiCiLi CAZETESi
22 ARALIK 2015 SAYI: 8973
Mrdd. 4. Ta$F hlhrd.kr koot nniin rBny. brlug6u v. g.li r$lofu t5ndh t@lu
v BnJa n@n Sllih Klmrrr rrlirdu s.ncl hdL ot!d!
Mrddc J TB6y. hdhd.lr koopamitu d.ndir lunlus rrEih dljl.i 4or dddci Alio
Y'lDu v.
ar{b&r hrrfrn&r 8.nrl lutul! ohndu
b!*rnL
KOOPERATIFLER
^h@Xunldtokuln lnm ruporlr hii.rtlEy. rgrld! Sitz rlu olbldl Tnb ruF lf
M.dd.5. Ocn.l
ryn lyn oyhnek oy bi,i,j ik r.b!l.dildi.
Mrddc 7- Ta6F h.lindltj looFnti6n y6dim r@U t|tiy. hifirli, w d.dir t!tulu lrn
Crtro..p Tlora s|dl MIdotlolbdd
M.r.l.
Nor
ryn otl.Mrt iEfy. iiBir@ rpn{
00ol06ttl,fr0a{r7
Tl..Et 0nv.n:
TASFIYE IIAL|NDE STNNLT SORUMLU II? NOL! OICLE TAXSILIRI MOTONLU
TASnICtLAR X@tERATtFl
AdB: Mii.rhiaMh.9
Noll Cd. Mcd..lPlrL
}lsrcs
Yar S.nnkm ClurDb
Yutrd.
bilglldi v.rihn *l.r il. ilgrLiolerr at4dr b.tdilcn hurBh. oii.tj.iitdnrrii?. fir&
cdilar 6vrAh 6riod.n vc Tiirl Ticrcl K&wrhr uygu olar.t OB tZ?015 reihnrLl. rcsil
T.sil Edt
n
Hlrurlr TF|D
Teeil.
DcliL Ols
07l l2l201 J T.nhli
B.ls.l.r:
Ga.l (Eulu K.rs!
Guieep 3 mFligini!
03/12/2015 urihrr
Irih:
v.29?9r
t.vnirr nutu.r'
Kls
icilmidn t8trdd,
M.,ldr l0,Dilcl v. Tmd^il.rd.
rlu
Erliyc
v€djl.rrii.lDu
k|lllm vc
t!rulusl&idan rilrMcti, rym, r8tiF hrlind.tj toogd.rifin rlprnt[ rur knBighdcr
Larui.r rurlh.ar atunln olar.!ruklaDir KsrMtr r.scil irnhi idblnyl. t0 yn skhmr! tgin
ydnd,m hnlu b{l.tu Sd'i Kln!ry. rr r6tin .itiln*i rltit cdildt. Y.p,tD r.Ilif oyMilj il.
16?
olmdr.
ijc Bdcl kurut
1.r,,
kon{o'.e il.
Diyrn
3un.
.rdi.
Bqlto Mcm'l
Suphr
^rc.
07. r 2.2015
Si.r: l5:00 Oui{r.p
irzr K.rF
cnndiz
Oy. Kdrn Kurry. inzr Oy To?l@
im2!8&!tr1* t.nsilcisj MrnrtrTBjmz
M.uru
Pildii
201J
l4r0{
TASFI\T I!{LIND€ s s DICLE IAXSILERI M0TORIU
J0
M.ddc 9- Ko.p.rxia hvdrrun Ticad
Mrdd! l1- Topl!ft yitrctio kurulu b!rk![ S.bh ruMrr! te.f'ndrn yprl.. i.r.tkiit
Yututd. bilgilFi v..n.n ti.lcrn rirr.r jcrL kryd' nEruluiMu!! rbrrz ad cn.vdha.!
v. Tii.l Ticr.!Xdo.ur! uysutr olsrsr t6riy! Sou& Tc*!. ldtm$rr
'shrdd'
Terku S.h.br: T.rEv. Sdno Tc.lin
Fim
oldlllrn C.ll'n.lutrrlr dolry oybrliti iL ibn
Tlfry. h.li t.rj ltooplntitln Eliy. cdilmsi iL ilsili jluh, d[ it. ljl.r
14.10.2014 2ilM 2l-l0.rol4 v. ljh.h
28.l0,I0l4 [ribl6in& il.r .dildili t.3jL[n
nrrirda l.nuj rnEi bdr z.[n'i !.Cigi, l@Frtifir b.ol' trbndgr bd..tiy.rq Lr*h
brlu u$r E 8i dljEsinc v. SG( yr i.rn6si bn bo4 vc h.rir hrllrodtt dcrdiE turob
rlrlfrndu rrdim .dilm ,lpordd bclinilmitir Ksu gcnrllu dr oytudr vdoy binili it Lrhrl
Mrddc 8.
rAlt.i,tcrl^R KO)p€RAll
FI
ST^tOTADIIIERI
C.d[t
p
ttc.r.t slcll Modtrliittr&r
M.r.lr t{o: 0O09O!3305m0
CIMOCLU
dra:
|
t
CTDA
r. O.g.nir S.!yi Sitl8.ri
S
ndr* Cr.nor:
NAYI VE TICARf,T LIMTTED SIRKETI
C.li
Doglo Bulld' No:
lt Sdj*dil Crirtc,
Yul&drbil8il.ri wil.n tl*.r il. iLgiti.)rrt !t!ld. b.lhrit.h hsnr mijdiirleoo0r jb!,
cdtL.h.{'lr tutirldcn * Tijrt Ticcl Kre.u'n! uygs oh.I t3,t2,!Ol5 t|;jhindc r.eil
Tc(ilEd,Ls HMsld:8i.r.rh.- D.wr|m. Dcdq h!hjtli!1. Scdlr.
'1.!riL.D.lrlOL a.lg.l!.:
Dtjiltli
ru
l0/12/201t
i C.El Kuul! Kee'
0lr l2120lt rdihli C.El(uul! Krsl
Crztrr{.p ? rur.'1 dinin l4rl,20 tl reiht' vc 2578t t.vniyc nuMae
Ca
il.l(e.
.rcp7noiciieini! 14/11/2015i&ihtivc?5?94y.vniycnuMsrilckrd,
Ticd Sicil Mijdntnlii,E 1254 sicil finru., lE xryl, An&lu
oromrjv srulr TicerAedo Snl.ri
D.vn Alrn FDrrr: AcDnotlu cdrS!Ny1vc Trcu.r Linitcd Sntod
TrE
DEk .r
D.Eiin KuuluY..i
t'M.l8.,,@E
kqili
TtfU. Hrllndrll s.S ll7 Nolt Dl.l. TrtriLrt Motort! T$ryErl.. Koor.r.dnrl,
lt.tt.2ol5Trnhtd. YrFLrK.F{t 6.r.1 Kurul Tool..rlr AitTormLr.,
TbfiF hrr'nd.r' \ S I I 7 no.u Drch trlr,a, mrn,u r.ty,o.u rmFi,,,Urr b.r!r,, 3m.l
rutu roprmnnr' ).FnrI u,.r.07lr 20tS rlnhmd. tlrta00dr VLc.Iilc. Mr1 0 NoluCd
Mcd'qlPr! Hdtrns' yu. Schrkrm'ycrzlnr.p rdrdn,l. CE,rrrp lt hcr.r Mudu,ttnn,jn
ll ll20l5 Ia$ !. ll39t?t Sr) r. taz'h'r rtr gR\t.^drrt.n \,tGrh t,) n.ar;rndr
rll xdl
. brrtsm'
'.,i.!nr 'uhFftrgi
G.rcl lelrA|rnur
bi larod. itu yerlnrtszn 20. :Oll hhudc fljrtn
l..r,lr& y!prld'! S6rnbri4rs,
'na
Yondm lunnu w ratlry. lorulo ruiird,n |63 siIlL toop.iarnd rinuunutr d.lDjk
26nrddBud.l' r,r.lrlR. \! d1*tI tlyi drn nndc! rry.nrr rySurt!!u b.'.r !. rs,rl
v. on..Llr'n rIlEs'M runubn rr@ @v.]mdr iry.rt, t5 udurrn t5
d.8:d! eldcn roPllr'dr hurr bulududu, I 6l eyrtr koop.rurin.. bnuNnu 47.m.dd.im.
Eii. 'l!B'? oh.d\ )!p.hn b! ropl!n,
r.'.\tr co3unlusr Tc\N, otddr!,,!,e.td c.ndrr 4
'crn
rUA'.trd4 r.. rn9 ur irr/.r L tr'dJ.g
bp,!,r, )oknr, rltLtu ui*dn t.
'riri .n.d,rd'lrnd4
r8fryc tuNlu ijycii Srth K..!ry! 1116
3tr t.:OOd! ,c,t..d. gnndn nlddcl.nnin
g&iiilasin. SciEi. Tophnoy. td,hn bllrdt.h rBilcisj rr.rtndai *n.t kudr hn.b.n
b,l8iir,,br
O.
^rdDAmdn 9nk.d I
DcEdn
y'tgd
Dartej
D.giFn MddclB
otr.!
pry!
kr
- Tslf id3r
i,tl.Mirt.
L'l olrn 9.3? t.000,00
r..hhn! cdilnirnr.
Bu d.fr
anlrlu
l,[email protected]
TirL Ln$r
Tiirt LnEr Om6 yozlu
Or*i @ry.yi i.rtril.dd
?5.mO.00O,00
T!, n
JO.OOO.OOO,oo
59J.000,0O
Al(n w
r.gitDirtn.
Snkdn sm.yen 75.000,000!00 T"'irl Lnc'dr, Bu sadrrc hd bni
750@ plrr lrrdmtr!.
'i.rqin&
A! GhtF rr.tdrti t $td. r|@ [.hhii cditnir,rr
p.yr
llll5
krrJ|| olu ll l1'.Om,00 ]itt Lis Frlrdb Rozru
9l7J p!t! luttrLolm 9.175.000,001i1d l.rdn aju K.ztu
9315 plyrLltdrlole ql7J.0@,00 Tiirl Li.B Hr& Koz)u
9l7J p.r. Lutd* ole 91t5.00o,0{) Tijrl Lir6r Yuus Korru
9l7J p.yr la l! olB 9.3tJ.00O,@ T'rt LnEr M.bnd Xoitr Konu
I 50m p!y, lut drl ot$ I t [email protected]@,00 Tiirt Linn Mudlf. Kozu
9175
B ili
TLnir
roDl
a Ar S@yc .kd
(anLcrm. n.d.fu rl. an'rhtu Btrher akn v. ob'rcnv s.tuyi Tiorc Am o ankcri njn
samrydi). 1921097,91 TLsi bjhrCobu?d! tlytrtr bulunrn c.qni5 Dii'h Kllh&r
13.43190?,09
TLrj is Bihlomu.tt kyr| bulu.r onrltrE ohr bo.eteozdu
A..hollu C'dr
S.rtt r.Tl.rrd
Llrdt.d gtrk.d Mndir'l.r Kurolu
XF,r
r
Mdd. l- A(,1{
vc
yokLh. yiprldr
rctlif vc iin.n
Mrdd. 2- Ylplu !s!
Tot'l.nryr X&LrnLar YrDs liozLu, Munlfd Xozlu, Fahdinl(oztr, H8!n
Mdnra HrDi Kozlu vcOn.r X,z:u
(onu anadllu gind! Al(n !. olomdtv sa yr lt(d Anonim
si*di
iiz.u. Div.n A{k, ,!n! M.rd. Gindtz, Klip
Uy.Ulo Xau xrnrr, Oy Tcvllm Mcrrrtujunr liuphl
oy 6,t€j !L,lfitdiki S.{,L;
[cydrn t+rLr 3.n.1 ku l bphft rdlnrl| v. ditsr Eni^nr
.vn!.n imzrhDry! oyb,ni! iL
Ac.nFSiu G,dr $lnryi y.
i{!dd. l- T!51iy. h|lu&k! k6F !o!n r.16}. mmrnrnrc. r.E,m .. .n f&tiv.r ,rsru
t6iam l@lu b.jl.n, v. rcfiF nE.!tu Srhh \.ory! rrnr,ndrn s.n.l t !tuLo!r;u
trihinib,nyk dih !kif, p6itj
it. IoLylq.DIm,
T'c.d Lnnncd gi*ai c.Ei Kurulu Toplutrrnd. .{rgdr yurlr
irG d,m,r'r:
l- Snrdmi4 lmt TiE Tjcrd sicil M.runuslnu l2r4 ricil rEnrdn tt r*ilti butun.n
dcvD rtr ti*d Atrdolu Airili Ali v. Ormdiv Srn.yr Ticd Amnm Si|tdinii lO.|| 20|l
hBn!.oy b"tili
itc d.vrrrhnn6D,.
22
SAYFAi I25
TURKiYE TICARET SiCiLi GAZETESi
ARALIK 2015 SAYI: 8973
2- Si&.limiz. &vFLlo irl?d. An,dolu Binr!' Akti v. olomdjv siiarr Tic.d AndrD
si*al n& %100pry.dibi 016!' r.bcbi il. Y.p &at b .rrE irl.ml@ndc TTKntn 156 v.
di!.r ilsili Fr&lcri hiilii'dciin. aitE vcLohylqunlot bid.tm. nuliinn. uy8uLnmrru,
l-B orn. Siidcrm6ioin ory)rnn6mr
oyb i*iil.hErv.rjlEinir
kdl! iror T.C. 12059561dJ2 Mlnrfs Kozl! iEa Lc. 12111559830 Frhdtin K@l!
id! T.C 32111592J6 H|l!n Kulu iror T.C.32123559320 Bril K@lu iro! TC
ll03lJ50350 Ons Koru irlr TC 12071561196 M.nM H.!6 (@lu,ur'rC
Y!.u3
A..dot)! Ct.l. S...tl
v.
1
l..Rl Udil.d Sltt
T@ld'trK.rluh.: YwKKozU M6rft
M.hnd H-rO l.@lu !. OnE Kozlu
Ko,!: Smy.A.hnn!, Dd.4| ADfiB
d
OrhlL, riuuh Xrrrn
Kozlu,F trch. K@l\
Ko2lq BiUl K@14
'|'a
HL
Accnodlu G'd! Seryi E licrEt Linitd SnL.d cdrl
k.r,rhr or bi'l'r'
dnrnnnti
'lc
| ndcut bul6D t0.Om.00o,m TL
Snldini2h
Ksiu Toplentndt {.I,dr
..my6''.
75
y.2nl
0m.00O,00 TL
-Yc
bu d.f! dFlrr 2J.oOO.mO,oO TL SeuyC.i'r 595.00q0O TLti d.ir.l$!l
rirk.r (^ni,lolu a'd'a' A;(r v. otomoiv sedyi Tic AS) sBmyclrdo ktla bd'yo'tr' tr.
c*rn nsDl
eqnit dihcn tlrUnnd& v. $jrtctimizin otulramr ol4 bd(hnnde ldr dmr',u
Anrnr r rEilr l6tn E [dil EF|llm dizolau6jna
2- Snlrtihizin 2Ol5 rdvih dih.mi ioih Fin&3al B,3tGr CtdErih Ardim $ik.tini.
l. CeiDl.p l.m.r Frr M$.1 Nolu cidNo:
!d!.h 1l/12/2Olt tdhi nDai il.loD&rm6Lna.
;, bnlidi c kru v6ilEir{ir.
16
uay/PlaFild.
tolurn tctrn v. $trt
Ymus Ko?L! Mz. T.C. 320595616J1 Md!fr KozLu n!2! TC 12111559330 F$drr KozL!
Mzr T.C. 12131J9256 H*!^ KozLu !b2! T.C l:ll3Jl93t0 Biiri Kozlu nn! TC
12031560350 orcr Kodtr m:d tC. l20rl56l196 M.lnn<r Hd'il' Koz[] trr?t lC
rran$T i( Sicil M'idinngllu .]251'c'r.ururs' rlc k'cilh Tn or8ud suyr lbu
M.Lt OSB Mrhdkr Tolbi Yol 3 S.L* No: :5 TiE/lznn td6i^& bulun!tr (163 016 6711
wrlr NuDrr!|, Atr olu Btrh$ ALj v. Obmdv srRy, Tic.Ft
SuLd (Lsc.
-l} v olrn ollnl l'lscatrr.) F CaaMkp S,c,l Mndnnii8n^on 19187 ^rcn'm
ncil nutuae iL &Erllr
! OrsrnE S.nryr a6lgFr C.l'l Dot,i Bttvd No: 4t 8,!p'ur/GeidkP .dBir.L huluMi
oo5 m5 .1305 Frgi Numrhl' Aenoglu Cd. S,ryi r. Tic&t Linrkd Sirt h 0r'eq
"rlvrrln"olr',1 .i'Lcrl!'l,alNlartrg'd,ri kot{lrrh E Dcvilar erich 0l ll20l5 r.rii
rr 10lJ/O4 mlu Y6k!h l(uolu (rdn ik D.vftlan Snkcntr 0l l2.2OlJ rant 20ltt7l mlu
c.*l Kurul Kun uyur. l' b{ brlctm 3itl.5mr diilnkkE! zld.dil6{ft.
MddG I 6.cl O.vrl.r v. E El& D.vEhn t*.hn Stncl lirnllm tntcrk'u ri,l'tErLni'
diLL.k dnl .t.gd.Ii rlnhdt rc Tn* T@r KulNnun las Y. l46,no \. Komlrt
s4ni KrDnunu 18 iU 1l inci n d.bn ht*UnLi dtiFim{i. D.vrlrn ttrL(n DcsrlrN
td'lrun idryk bd.$rE$n, e.El tuNll.Dyl'nygun boh'rutlldr'
M&& 2 Strlctrcd. D*6l tl*din r. O.vtllu tirt iin l0lI2015 Trtiil Bnrn(ol'' 6!r
.loFd v. birE rR $n!nd! Dc! tokn t,rbun Eiy.siz n,5s![ .h{ olrcrldtr
pttfl.nn'
M.dd. I D.e!lii. btr bi,hi,n h!l,nd. D.v.ol.n ttk Dn tum *ntl.nn
Bn
'.
M.dd.4: StrLr
prylrnr
d.E$,'n s.n'n'
')En
!$ift r'srb, e.,tcrbtnDru
Mud!fi K@lu Btrktm dncd P,ylMn Toplln PlyLn Orrni 20.00% BrLrm
PryLnn lqrllm P!)ktr OEnr 10.0q ! D.lb,.noid(' 0.1100'o
Sonr.ti
P,rb,d O',rr lt <0 o A'rin'r ccn'is
Plyl.nn TAI!m Plyhd Onnr: 17, J0./. D.litim Orrn,: O,mott
Hrsrtr Ko.lu Btrl.r',r Oncsi PlylMn Toplln Payk'a Ors': l2,5ovo Btrkt"F so rr
PlyllM Tlchs Payhn onnrl 12,5(P,,4 D.litiD orun,:0,m0%
Bi[l KozU Bnbtn. O^.diPryl.n Toplo Plylaraot!n': l?,50% otrLtm. sonEn Prvl.nr
f,Jlj|!n Prylrrr Orn L 12,5070 l}grt'n Orou: 0,0@10
M.lrdr Hulfi xozlu Bhl.td Oresi Pry)'nn Topiam Plylur o'rn', 12,509q Btl.ttr
sorr{sL i.ylrnr topllm Plylln Or.nr, 11,50?! D.titnn odr,:0,0e%
Omr Korlu Biiqru ONi Pryilnn Tophn laylm onn,: l),50te Anbtr li.n'd'
Paylsnn Topitd PryhE Otnl: | ?, i04t Dcti5m or!n': 0,00i])t
Yun$ Kozl! arFtDE Oru! Pry'rrtr' lbplaDr Plylsz OranL 11,50'ra B'd.$tr sonruv
Pr)llnnlq rnP,yknOEn' :,r,'. D.etEorl' n,00r c.
r,nrr,i li.zlu Atrk5m OMt P,\h,i loprn
lrDlln Bi.anr dn-(' Pr\lr'.n lnplfn l'i\lrr O'rn lJUiuo Br.3m \!nE! lr)rrJ'r
Toolln P.tr, Ohnr
100,0u"/
5 D.mlq Sirtlrln ! iFtid,' v. oydln yct$n p,yLM sh'pkd E Intifr .ncd,
$hipkn bulunmd,lrndrn d.r u 5in.r hnftnd'n indylzl' v. oydln ,orsn p.rrrn
$hipbyL v. ii.ift'Edi rhid..im rlr'un lrthln8i bt n*,iiz lonBu dM{nr
lvLdd. 6, Si'L.r pryllhn &d$nnlrsi'jn Fllt, ).p ..!t olu bi'LsE $rucu d.rollr
trncr|ffd. btrlurnp.y hjlr.rlan o6n!'dt d€!.).n tdcr..ld*u Srbi ScFein'.li, dut,csl.
&litin.kvblln t*.d.rd.li h,5. Nt.du orurd! ol,catrtr
Mrdd. 7 D.tulrtr sd.ti. brl.rEnii Eil cdilcsind.n $nr. ilM r.nhind.n ,rilltEn
Mi.L
{k\il& !*..r
b,Ltrco
k,nd ht} !an&!rtr'
Bu
[nh.n ii.a !
hicbtr.lildc &\rolln ri*.r p!y dlmu
C..irtrrqr I lc.r.l
[t r.ir
Sicil
Mndinliior&n
No: 03710519969|m16
liaa
un{.r:
TUnX!AZ ClXOr"Ara Vl Sf XEnLEME SAita\,| TICAREMllllTEO SIRXETI
A.r-: a'rvkr
[1h Un'v6'kBur No: tdCS!hjnb.yC.zis.t
Yultfld. brlailcri Fil.n ,*.r iL ilg,li olr * rt:atrb t lni L.n h6uri& niidnditnnii! tb.z
clilco crrr; istud.u !c Titr TicrEr Xrnunuo! rysu olt rl 09.1!-2015 rlthbd. rceiL
16cll Edild l|os.hr: Bnlqm Dct.]rs.rmF
qizimlcr,6al itlrm prcl.lcti, plt n4.r. Lno*-hot la€lols v. b.r n v' aa)T urddr lratl{..rr
bndn y6d hlldrr lirkrnEdcn inb.Fn dniylc DcYnlm {twir * ifik!i.d.4kdr
' dnz.nl.m't € inallomtr olrP
M!d& 12: l! b! bd6tr t6uk!roi ? (ilj) lnr ohtll
D.vNl.tr ilc D.vlllr ti .lLnn Ercl kurul vc ydndrn kuruUanoca ut btrltgrtk rln.n
k.r.nr. ktin!d...kd.dilmi$rir 0l
t).vrclad $nk.l Anrdoru Bnri
12.201 5
iAhlv.ott.orivsmlicAS
YunrfKorlu Kss. v.r zl
D.*itilli9
Id.ll.
D.lll Ol.o B.ltd.':
03.12.t015 Tlril iOnrLLa Ku uKrnn
Clli!trr.p,l Nddltlton03 l2 20l5 Tlrthl' v. a2922 Ycvniv. Nuturrt llc
c,zi!nr.;,r Ndditinji os.l2 20l5 Ts.nni v.,r283J Yclmiv. Nuro.B' lL.
X{r
xlrt
Srol MiidnrLidnd 20852 siojl, otTlo3l?6l0oor9 Mdtk Num!.sr ll.
xivirL Siri.nr D.Lorrston T.L.tiL lnrrrt { luolr Mlbd.rcri Sluvi K Tic!.t A^onjm
Oli"ri.r r1"""

Benzer belgeler

Tire/İzmir Organize Şubesi Tic. Sic. Gazetesi

Tire/İzmir Organize Şubesi Tic. Sic. Gazetesi -l} v olrn ollnl l'lscatrr.) F CaaMkp S,c,l Mndnnii8n^on 19187 ^rcn'm ncil nutuae iL &Erllr ! OrsrnE S.nryr a6lgFr C.l'l Dot,i Bttvd No: 4t 8,!p'ur/GeidkP .dBir.L huluMi oo5 m5 .1305 Frgi Numrhl' A...

Detaylı

TURKIYE TiCARET sici].i GAzETEsi

TURKIYE TiCARET sici].i GAzETEsi -l} v olrn ollnl l'lscatrr.) F CaaMkp S,c,l Mndnnii8n^on 19187 ^rcn'm ncil nutuae iL &Erllr ! OrsrnE S.nryr a6lgFr C.l'l Dot,i Bttvd No: 4t 8,!p'ur/GeidkP .dBir.L huluMi oo5 m5 .1305 Frgi Numrhl' A...

Detaylı