APACHİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Transkript

APACHİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET
IġILDAR APACHĠ PA-042e ELEKTRĠKLĠSCOOTER
KARAYOLLARINDA KULLANILAMAZ TRAFĠĞE ÇIKAMAZ
öNSöZ
Elektrikli aracı satın aldığınız için teĢekkür ederiz. Ürünümüz yapı olarak ve aerodinamik Ģekilli, orantılı Ģase tasarımıyla,
estetikliğiyle birlikte çok çeĢitli fonksiyonları da üzerinde taĢımaktadır. Elektrikli araç uygun hız ve iyi tırmanıĢ kapasitesine sahip ve
gürültüsüz olarak tasarlanmıĢtır. Elektrikli araçileri teknoloji kullanılarak güvenilir ve çevreci üretilmiĢtir.Batarya, ġarj edici ve
regülatör ; elektrikliaraçgüvenilebilirliğini ve dayanıklılığını üst düzeyde artırmak için en iyi teknoloji ile üretilmiĢtir. Hava kirliliğine
yol açmaması, düĢük motor gürültüsü , geniĢkullanım alanına sahip olması gibi çekici özelliklere sahiptir. Emniyetli bir fren ve ayırma
sistemi vardır. Tüm sistem üç ana fonksiyonu yerine getirmek için yapılmıĢtır. Akü gücüne dayalı çalıĢmadır. Size zevkli ve tehlikesiz bir
Ģekilde Elektrikli araçkullanabilmeniz için bu kitapçığı okumanızı ve size önerilen tavsiyelere uymanızı rica ederiz. Bugünün elektrikli
araç piyasasında ürünümüz dizayn ve teknoloji olarak en beğenilen ürünlerdendir.
BU ARACIN KULLANMA ÖMRÜ 10 YILDIR
UYARI!
BÖLÜM 1
HER ZAMAN
*DönüĢlerde her zaman sinyal ikaz ıĢıklarını kullan.
*Ayaklarını her zaman basamakların üzerinde tut.
*Kullanma el kitabını her zaman önemse.
HĠÇBĠR ZAMAN
*Alkollü iken araç kullanma.
*GörüĢ mesafesi kapalı iken önündeki aracı geçme.
*Diğer vasıtalara fazla yaklaĢma.
*Bol ve uzun giysiler giyme.
*Kamuflajlı ve koyu renkli elbiseler giyme.
TAġIMA
Orijinal ambalajıyla taşırken
ters, yan ve dik taşımayınız.
Teker aşağıda kalacak şekilde
düz taşıyınız. Aracı ambalajsız
olarak taşırken de aracı sabit
yerlere bağlayarak hareket
etmesini önleyiniz.
UYARI
Yağmurlu ve kötü hava Ģartlarında mümkünse aracı kullanmayınız.
Kullanacaksanız çok dikkatli olunuz. Aksi halde can güvenliğiniz
tehlikeye girebilir.
UYARI: Elektrikli aracı park edince anahtarı mutlaka “OFF” konumuna getirin.
BÖLÜM 2
KULLANMADAN ÖNCE KONTROL EDĠLMESĠ GEREKENLER
Güvenliğiniz için kullanmadan önce bazı kontrolleri lütfen yapınız.
1- Kontağı çevirin, göstergeden Ģarjı uygun mu kontrol ediniz
2-Lastiklerin havası normal mi ?
3-Akü Ģaseye bağlanmıĢ mı?
4-Akü tam Ģarj olmuĢ mu?
5-Arka ve ön frenler iyi çalıĢıyor mu?
6-Ön aks vidası somunları uygun sıkılmıĢ mı?
7 -Önteker somunları sıkılmıĢ mı?
8-Selenin yerine oturmuĢ Ģekilde kilitli olduğundan emin misiniz?
9- Gövdeye bağlı tüm parçaların tespit vidaları sıkı mı, dönen aksam rahat hareket ediyor mu?
10- Elektrikli aracınızın direksiyonu sağa ve sola rahat olarak tam bir dönüĢ yapması gerekmektedir. Herhangi bir problem varsa aracınızı servise getirin
YOLDA ĠKEN
1. Sürdüğün Elektrikli aracınızın elektrikli ve hızlı olduğunu unutma. Diğer araçlar sana dikkat etmeyebilir. O yüzden uygun kıyafet giy,
far lambalarını her zaman yanık tut ve dikkatli ol.
2. Elektrikli aracınızın üzerine dengeli vaziyette oturunuz. Sağ ayağınızla Elektrikli aracınızıdengede tutunuz. Sol ayağınızda ayaklıkta
olmalıdır.
3. Aynaları görüĢ rahatlığı sağlayacak Ģekilde ayarlayınız.
4. Sağ omuz hizasından arka tarafı aynadan kontrol et. Sinyalini ver, hafifçe gaz ver.
Hareket ederken yavaĢ kalkmak akü ömrünü uzatır.
5. Hızını hafifçe arttırırken sağ ayağını da ayaklığa koy yoluna girince sinyalini söndür.
6. Durmak için frenlerin ikisi de kullan. Durunca sağ ayağınla yere destek sağla.
7. Anahtarı “OFF” pozisyonuna getir ve anahtarı çıkar.
8.KalkıĢ sürüĢ ve duruĢlarda mutlaka kurallara uyunuz.
Elektrikli aracınızı park ettiğinizde destekleyicileri kullanın. Sağlam ve dengeli durduğunu kontrol ediniz.
Ayrıca Elektrikli aracınızı park edebileceğiniz yeri seçerken yerin emniyetli ve uygun olmasına dikkat ediniz.
Elektrikli aracınızı kullandıkça periyodik olarak istenen sürelerde bakımını yaptırınız. Hem Elektrikli aracınızın ömrü açısından hem de
garanti kapsamı açısından çok önemlidir. Uygun görülen bakım sürelerinde bakımını yaptırmayan Elektrikli araç garanti kapsamı dıĢında kalır.
BÖLÜM3
YEDEKPARÇA BĠLGĠLERĠ
HIZ KOLU : Direksiyonun sağ tarafında bulunur, hız ayarını kontrol eder.
ÖN FREN
: Direksiyonun sağ tarafındaki kolu sağ elle sıkarak fren yapılır. Uygulayacağınız güç aracınızı yavaĢlatır veya durdurur.
ARKA FREN: Arka frenkolu sol elcik tarafındadır. Bu kolu sıkarak arka tekeri durdurabilir veya yavaĢlatabilirsiniz.
HIZ ÖLÇER : Yapılan sürati km. olarak gösterir.
AKÜ SEVĠYE GÖSTERGESĠ :Elektrikliaracın akülerinin durumunu gösteren bir göstergedir.
UYARI !
ARACINIZ ĠLGĠ ÇEKEN BĠR ARAÇTIR. BU SEBEPLE ÇALINMA VEYA
HERHANGĠ BĠR TEHLĠKEYE KARġI ÖNLEMĠNĠZĠ ALINIZ.
SOL KUMANDA PANELĠ
BÖLÜM 5
TEKNĠK ÖZELLĠKLER
Güç
500W
Tırmanma
10-12 Derece(normal Ģartlarda)
Ön Fren
Kampana
Arka Fren
Kampana
Maksimum Hız
25 km/saat
Akü
48 V 14 Ah*2set
Ölçüler
1550 x 330 x 950 mm
Lastik Ebatları
16 * 3.0
TaĢıma Kapasitesi(kg)
90kg.
ġarj Süresi
6 – 8 Saat
Batarya GiriĢi
AC 110 V – AC 220 V
Göstergeler
Hız, sinyal, far ve Akü göstergesi
BÖLÜM 6
FRENLERĠNĠZĠ ASLA FAZLA SIKMAYINIZ, AKSĠ TAKTĠRDE CĠDDĠ YARALANMANIZA VE BĠSĠKLETĠNĠZDE PROBLEMLERE
SEBEB OLABĠLĠR. TEKERLEK HER ZAMAN SERBEST DÖNMELĠDĠR. FRENLER SIKILDIĞINDA HER ZAMAN TEKERĠ
DURDURABĠLMELĠDĠR.
ÖN FREN AYARI: Elektrikliaracınön frenleri kampana frendir. Elektrikli aracın durmasını sağlayan balatalar zaman içinde kullanıma ve
kilometreye bağlı olarak etkisini kaybeder. Bu tip durumlarda ön fren kampanasının üzerinde bulunan ayar vidasını sıkmak suretiyle freni
istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eğer bu cıvata ayarı sondaysa balatalarınızın değiĢmesi gerekir.
ARKA FREN AYARI: Elektrikli aracınarka frenleri kampana frendir. Elektrikli aracın durmasını sağlayan balatalar zaman içinde kullanıma ve
kilometreye bağlı olarak etkisini kaybeder. Bu tip durumlarda arka fren kampanasının üzerinde bulunan ayar vidasını sıkmak suretiyle freni
istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eğer bu cıvata ayarı sondaysa balatalarınızın değiĢmesi gerekir.
BAGAJLAR
ÖN TARAF TORPĠDO :Elektrikli aracın ön tarafında dizleriniz istikametindedir.
ARKA TARAF BAGAJ : Oturağınızın arkasında bulunur kontak anahtarınız ile açılır.
BÖLÜM 7
AKÜ HAKKINDA GENEL BĠLGĠ
1-Sadece elektrikli araçla birlikte aldığınız Ģarj aletini kullanınız çünkü bu Ģarj aleti sizin aracınıza ve bataryanıza uygundur.
2-Bataryanızı aĢırı sıcak ve soğuk ortamda uzun süre bırakmayınız.
3-ġarj aletinin kullanımı bittikten sonra elektrik prizinden ve elektrikli aracın üzerindeki Ģarj alanından çekiniz.
4-Elektrikli aracı kullanırken ya da kullanmazken de Ģarjlı tutunuz. ġarj ederken elektrikli aracın çocukların ulaĢamayacağı bir noktada olmasına
dikkat edin.
5-Elektrikli aracı kullanımınıza göre birkaç güne bir ya da günde bir veya birkaç kez Ģarj etmeniz gerekebilir.
6-Elektrikli aracınızı Ģarj ederken, Ģarj aletini elektrik prizine takınız ve güç anahtarını OFF konumuna getirin ve anahtarı çıkarın.
7-Elektrikli araç Ģarj olurken yeĢil ve kırmızı ıĢığı görürsünüz, eğer akü Ģarj lambası kırmızıdan yeĢile dönmüĢse, aracın Ģarj olduğunu gösterir.
8-YeĢil ve kırmızı ıĢıkta uzun süreli (8 saat) değiĢiklik olmazsa, aĢağıdakileri kontrol ediniz
a)Prizi
b)Bataryaları
c)ġarj aletini
d)Sigortaları
e)Bataryaların Ģarjının dolu olduğunu
f)Satıcı-Servisi ile yardım için iletiĢime geçin
9)Akü araç üzerinde Ģarj edilebileceği gibi, ayrı olarak ta uygun bir ortamda Ģarj edilebilir.
10)Akünüzün Ģarj aletinin fiĢini Akünün giriĢine tam olarak oturtunuz.
Akünüz uzun süre kullanmadan beklerse boĢalır ve çalıĢmaz. (Elektrik üretemez) Ayrıca elektrik devrelerini uzun süre kullanırsanız aynı Ģey olur
Elektrikli araçta akünün görevi aynı zamanda yakıtgörevi görmektedir. Kullandıkçabiter. Kullandıkçayıpranan sınıfındadeğerlendirilir.Garanti
Kapsamında değildir. 12 Volt Ģarj aletiyle Ģarj ediniz. Takarken doğru bağlantı yapmaya dikkat ediniz.
UYARI
Akünüzü Ģarj ederken orijinal Ģarj cihazı dıĢında baĢka bir Ģarj cihazı
kullanmayınız Aksi halde aracınız zarar görebilir. Akünüzü rasgele Ģarj
etmeyiniz.
BÖLÜM 8
GENEL BĠLGĠLER
1)Elektrikli aracı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz.
2)Elektrikli aracı kullanmadan önce bataryanın doğru yerleĢtirildiğinden ve doğru bağlandığından emin olunuz.
3) Elektrikli aracınızı Ģarj ederken ve güç anahtarını OFF konumuna getirin ve anahtarı çıkarın.
4)ÖNEMLĠ:Önce elektrikli aracı yavaĢça hızlandırarak motoru çalıĢtırın.Böylelikle bataryadaki enerjiyi daha çok muhafaza eder ve daha çok yol
alırsınız.
5)Azami hız; sürücünün ağırlına ve araziye göre değiĢir.Elektrikli aracınızı en iyi asfalt yüzeylerde kullanabilirsiniz. Elektrikliaracınızı yağmurda
ve ıslak zeminde, engelli ve çukurlu zeminde kullanmayınız. Elektrikliaracınız ile atlayıĢ yapmayınız.
6)Sürücüler her zaman uygun güvenli kaskı, diz ve dirsek koruyucuları, botları giymelidir.
Elektrikli aracı asla güvensiz (atlama-gösteri-oyun amaçlı) kullanmayınız.
7)Her zaman trafik kurallarına uyunuz.
8)Ayak tutamağını kullanma:Ayak tutamağının kilidini açmak için tutamağın sol tarafındaki kilit kolunu ayağınızla itiniz.Ayak tutamağını tekrar
kaldırmak için, bir elinizle koltuğun yanındaki plastik tutacağı tutarak, yukarı doğru kaldırın ve ayağınızla aracı ayak tutamağın üstüne alın.
Unutmayınız ki kaporta plastik den meydana gelmiĢtir ani ve aĢırı zorlama elektrikli aracınızazarar verebilir.
9) ġarj ederken ilk fiĢi prize takın daha sonra diğer ucunu akünüze takın.Sökerken önce Elektrikli aracınızdan daha sonrada prizden fiĢi çekiniz.
( „Bu Sıraya Uymadığınız Takdirde ġarj Aletiniz Arızalanabilir Bu Arıza Garanti Kapsamı DıĢındadır.‟ )
UYARI: Aracınızın azami yük haddi 90 Kg dır 2 kiĢi binmeyiniz.
Hem Aracınızın hem de sizin güvenliğiniz için tek kiĢi bininiz.
BÖLÜM 9
BAKIM
1)Lastiklerdeki hava basıncını kontrol ediniz.(Uygun lastik basıncı:44psi)
2)Daima bütün cıvata ve vidaları kontrol ediniz.
3)Fren ayarlarınızı kontrol ediniz,aracınızınfrenleri çalıĢmıyorsa asla kullanmayınız.
4)Elektrikli aracın bataryası her zaman dolu iken kullanınız.
5)Aracınızı kullanmadan önce bütün ıĢıkları kontrol ederek hepsinin çalıĢtığından emin olunuz.
6)AracınızıaĢırı soğuk ve sıcak ortamda uzun süre tutmayınız.
Elektrikli aracınızın bakımlarını yetkili servislerinde yaptırmanız tavsiye edilir. Bu kitabın arka sayfasındaki bakım tablosu yetkili servisçe her
bakımda doldurulmalıdır. Elektrikli aracınızısıklıkla nemli bir bezle temizleyiniz. Ayrıca gözle sık sık kontrol ediniz. Küçük bir terslik
görürseniz sorun büyümeden müdahale ediniz veya servise getiriniz. Fren balatalarının incelip incelmediğini kontrol ediniz.
Elektrikli aracınızıKesinlikle YIKAMAYINIZ.
LASTĠKLER: Lastiklerin üzerini gözle kontrol ediniz. Yabancı cisimlerin olup olmadığına ve diĢlerin aĢınmasına dikkat ediniz. Lastiklerin
diĢleri aĢınmıĢsa mutlaka değiĢtiriniz.
SĠGORTA: Elektrik donanımında sigorta kullanılmıĢtır. Eğer sigortası kesik ise 10amp. Sigorta takınız. Akünün yanında sigorta yeri mevcuttur,
devamlı sigorta kesiliyorsa servise getirin.
MUHTEMEL ARIZA SEBEP VE ÇÖZÜM YOLLARI
No
Arıza
Sebepler
1
Güç anahtarı ON pozisyonda iken,
tepki yoksa
1-Bataryanın yanlıĢ bağlantısı;
2-Sigortalar yanmıĢ;
3-Güç anahtarı kırılmıĢ
4-Bataryanın devreleri yanlıĢ;
5)Regülatör bozulmuĢ;
Çözüm
1-Bağlantıları kontrol et
2-Sigortaları değiĢtir.
3-Güç anahtarını çek ve test et
4-Her bataryayı 12V olaraktest et
5-Regülatörü güç geçiyor mu diye
kontrol et
6-Satıcı-Servisle görüĢüp irtibata geç
Güç anahtarı ON pozisyonda iken motor
çalıĢmıyorsa
1-Motor ve batarya ya da regülatör arasındaki
kablo ve bağlantılar bozuk olabilir
2-Regülatör bozulmuĢ;
1-Kablo ve bağlantıları kontrol et&temizle&tamir et
2- Satıcı-Servisle irtibata geç
Motordan gelen yüksek bir ses var ise ve
elektrikli Scooter çalıĢırken titriyorsa
1-Bu ; Satıcı-Servise bildirilmesi gereken bir
problem
1- Satıcı-Servisle irtibata geçin
1-Bataryadan kaynaklı olabilir
1-Güç anahtarını OFF pozisyonuna getirin kısa bir
süre bekledikten sonra tekrar ON pozisyonuna
getirin
2
3
4
5
Elektrik sistemi kesiliyor ise
SürüĢ esnasında elektrik kendiliğinden
kesiliyorsa
Voltaj 30,5 Voltun altına düĢmüĢse
Elektrikli Scooter Ģarj ediniz, bu problemi çözer
Motor çalıĢırken frenler tutmuyorsa
Fren güvenlik kilidi takılı kalmıĢ olabilir
1-Fren kilidini değiĢtir.
2-Fren telini değiĢtir.
3- Satıcı-Servisle ile irtibata geçin
Güç kaynağını açtığında motor tekliyorsa
Gaz teli kırılmıĢ olabilir yada regülatörle yanlıĢ
bağlantı
1-Bağlantıyı kontrol edin
2-Fren kablosunu değiĢtirin
3-Gaz telini kontrol edin
4- Satıcı-Servisle irtibata geçin
6
7
8
Fazla yük olduğunda güç kendiliğinden kesiliyorsa
1-ġarjı az ;
2-Sigortalar yanmıĢ
3-Regülatör bozulmuĢ
1-ġarja takın
2-Yükü boĢaltıp tekrar çalıĢtırın
3-Bağlantıları kontrol edin
4-Sigortayı değiĢtirin
5- Satıcı-Servisle irtibata geçin
GARANTĠ ġARTLARI
1.GarantisüresimalınteslimtarihindenitibarenbaĢlar ve süresi 2 yıldır.
2.MamulünbütünparçalarıdâhilolmaküzerefabrikasyonarızalarakarĢıimalat, montaj ve malzemehatlarıyüzündençıkabilecekarızalarıngiderilmesi,
tamirimümkünolmayanparçalarındeğiĢtirilmesiveyatamiredildiğindetekrarkullanılabilecekparçalarınonarılıptekrarkullanılmasınıkapsar.
(TamiredildiğindetekrarkullanılacakparçalarınyenisiiledeğiĢtirilmezorunluluğuyoktur.)
3.MalıngarantisüresiiçerisindearızalanmasıdurumundatamirindegeçensüreGaranti, süresineeklenir.Malıntamirsüresi en fazla 20
iĢgününügeçemez. Bu
süre,malailiĢkinarızanınservisistasyonuna,servisistasyonununolmamasıdurumundamalınsatıcısı,bayii,acentesi,temsilciliği,ithalatçısıveyaimalatçıs
ı-üreticisindenbirisineteslimtarihindenbaĢlar. Malınarızasının on
iĢgünüiçerisindegiderilememesihalindeimalatçıüreticiveyaithalatçımalıntamiritamamlanıncayakadarbenzerözellikleresahipbaĢkabirmalıtüketicini
nkullanmasınatahsisetmekzorundadır..
4.Malıngarantisüresiiçerisindegerekmalzeme ve iĢçilikgereksemontajhatalarındandolayıarızalanmasıhalindehiçbirücretalınmayacaktır.
ĠĢçilikmasrafıdeğiĢtirilenparçabedeliücretitalepedilmedenyapılacaktır.
5.Tüketicininonarımhakkınıkullanmasınarağmenmalın;
*Tüketiciyeteslimedildiğitarihtenitibarenbelirlenengarantisüresiiçindekalmakkaydıylabiryıliçerisinde en azdörtdefaveyaimalatçı-üretici
ve/veyaithalatçıtarafındanbelirlenengarantisüresiiçerisindealtıdefaarızalanmasınınyanısırabuarızalarınmaldanyararlanamamayısüreklikılması,
*TamiriiçingerekliazamisüreninaĢılması,
*Firmanın, servisistasyonununolmamasıhalindesırasıylasatıcısı, bayii, Acentesi, temsilciliği, ithalatçısıveyaimalatçısıüreticisindenbirisinindüzenleyeceğiraporlaarızanıntamirininmümkünbulunmadığınınbelirlenmesi,
DurumlarındatüketicininmalınücretsizdeğiĢtirilmesini, bedeliadesiveyaayıporanındaonarımbedeliindirimtalepedebilir.
6.MalınkullanmakılavuzundayeralanhususlaraaykırıkullanılmasındankaynaklananarızalargarantikapsamıdıĢındadır. YineaĢağıdabelirtilenhususlar
da garantikapsamıdıĢındadır.
a)YetkisizmüdahalesonucundaelektrikbağlantılarındaoluĢanarızalar, GARANTĠ KAPSAMI DIġINDADIR.
b)Lastikler, fren ve debriyajparçaları, tahrikkayıĢı, zincir, kablolar, ampuller ve ledliaydınlatmalar, rulmanlargibiarızalanması ve
aĢınmasıdoğalolanparçalarlamarĢbasmadıĢındakullanılanakülersınıfındaolduğuiçin, aküler. AyrıcabuakülerinyanlıĢkullanım, hatalıĢarj
(bozukĢarjcihazı, hatalıgerilim vb.) gibinedenlerdenkaynaklanan her türlüarızasında, butürakülerinyakıtsıfatındaolduklarındanötürü;
aĢırıkullanım, aĢırısoğuğa ve sıcaklığamaruzbırakılması, güneĢaltındauzunsürelibırakılmasısonucundaoluĢabilecek her türlüarızalardaaküler
GARANTĠ KAPSAMI DIġINDADIR
c) Motor, kontrolünitesi (beyin) ve Elektrikliaksamlarıntümününveyabirkısmınınsuyasokulması, sualtındabırakılması ve her ne
sebepleolursaolsunsuetkisinemaruzbırakılması ve suylatemasettirilmesisonucuoluĢabilecek her türlüarızalar GARANTĠ KAPSAMI
DIġINDADIR.
d)Garantihakkınındevametmesiiçinücretsiz ve ücretliperiyodikbakımlarınzamanındayetkiliservislerimizeyaptırılması ve
ilgiliyerleregereklibilgilerinyazılması, kaĢelenipimzalanmasıgerekir. Garantisüresiiçindearızalanmasıhalindetüketici,
servisistasyonlarımızaGaranti ve BakımKartıilebaĢvurmalıdır.
GarantiKartlarınınkaybolmasısonucuoluĢacakgarantikayıplarındanfirmamızsorumludeğildir.
e) Her ne sebepleolursaolsun, arızalananĢarjcihazları (ġehirelektriğivoltajınındüĢmesiveyaçıkmasınınsebepolduğuarızalar) GARANTĠ
KAPSAMI DIġINDADIR.
7. GarantiBelgesiileilgiliolarakçıkabileceksorunlariçinGümrük ve TicaretbakanlığıTüketicininkorunması ve
PiyasaGözetimigenelmüdürlüğü‟nebaĢvurulabilir.
AġAĞIDAKĠ DURUMLARDA MAMÜLGARANTĠKAPSAMIDIġINDADIR
a)Orijinalolmayanyedekparçalarınkullanılması veyakullanmakılavuzundatavsiyeedilen nitelikteyağların
dıĢındabaĢkayağlarınkullanılmasısonucu ortayaçıkan arızalar,hertürlüyangınvekazalar.
b)Aracın amaca uygunolmayan Ģekilde kötükullanılması ve bu kötü kullanımdandolayı meydana gelenarızalar.
c)AracaistiaphaddininüzerindeaĢırıyükkonulması.
d)Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluĢlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değiĢiklikyapılması, ilave ekipman ve aksesuar
takılması (alarm, aydınlatma ve ses üniteleri ).
e)Aracınkiralama,ticarive/veyayarıĢamaçlı kullanılması
f)Aracınarızalanmasıdurumlarındakullanıcıtarafındanveyay e t k i l i o l m a ya n tamirciler tarafındansökülmesivetamiredilmesi
g)Ġlkbakımveperiyodikbakımlarındistribütörünbelirttiğiyetkiliservislerdevezamanında yaptırılmaması
h)Kullanmakılavuzundabelirtilenönerilereaykırı kullanımsebebiileoluĢacakarızalar.
ARAÇ TESLĠMġARTLARI
Aracınızıteslimalırkenaraçsahibinindikkatetmesigereken hususlar
a)Garantibelgesiningeçerliolabilmesiiçin, garantibelgesiüzerindedoldurulmasıgereken
yerlerbayitarafındantamveeksiksizolarakdoldurulmalıdır.
b)GarantibelgesininverilmesitüketicininaracıçalıĢır haldeteslimaldığıaraçla ilgilitüm evraklarıtamveeksiksizaldığınıteyiteder.
c) Kullanılantüm yağlarınistenilenözelliktevetamkonulmuĢolmalıdır.
d) Tümcıvatalarkontroledilip,gerekliolanlarsıkılmalıdır.
e)Lastiklereuygunmiktardahava basılmıĢolmalı
f)Araçlaenaz200mt.YetkiliservistarafındandenemesürüĢü yapılmalıdır.
MÜġTERĠLERĠMĠZĠN ELEKTRĠKLĠ SCOOTERTESLĠM
ALIRKENVEKULLANIMESNASINDADĠKKATEDĠLMESĠGEREKENHUSUSLARVEÖNERĠLER
1)Aracınızıbayiden teslimalırkenakününmutlakaĢarjedilmiĢhazırhalegetirilmiĢĢekilde teslimalınız.ġarj edilmeden, motor çalıĢması kontrol
edilmeden yapılan teslimatlar da çıkabilecek her türlü arıza sorumluluğu alıcıya ait olup akü ve garanti kapsamında belirtilen kısımlar garanti
kapsamına girmemektedir.
2)Aracın 1 ay süreylekullanılmadığı durumlardaaküyleilgiliyapılmasıgerekenler:
a)AkükutupbaĢlarınısökün(SökerkenönceeksikutupbaĢlığınısonraartıkutupbaĢlığını, takarken iseönce artıkutup,sonraeksikutupbaĢlığınıtakın)
b)Akütam Ģarjedilerekgölgede,serinvehavalandırmalıbiryerdeodasıcaklığında(20derece gibi)bekletin.
UYARI!
I)09Eylül1995tarihlive23399sayılıResmiGazete’deyayınlananTRKGM95/116-117tebliğile
garantiyükümlülüklerimiziyerinegetirmeyi,yerinegetiremediğimiztaktirde isedurumun G ü m r ü k ve TicaretBakanlığıTüketicininKorunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ncekamuoyunaduyurulmasını kabulvetaahhütederiz.
II)Tüketiciler, bakım onarımile ilgili servis istasyonlarıilearalarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını,servisistasyonlarınınilgili
olduğuimalatçı veyaithalatçı kuruluşlaramektupveyatelefonla bildirmekdurumundadırlar.
III) Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nemüracaatedilmesigerekmektedir.Sorumluluğumuzyukarıdatarifi
yapılmışgarantikapsamıylabelirlenmiştir.
UYARI !
Kullanma kılavuzunda belirtilen teknik özellikler ve açıklamalar ve bilgilendirmelerde olası baskı hatalarından firmamız sorumlu değildir. IĢıldar
Otomotiv ġirketi haber vermeksizin ürün ve ürün özelliklerinde değiĢiklik yapma hakkını saklı tutar.
Değerli MüĢterimiz, garanti baĢlaması için bu belge araç alındıktan, 10 gün içinde aĢağıdaki adrese iadeli taahhütlü olarak
gönderilmelidir
BAKIMLARINIZI VAKTĠNDE, YETKĠLĠ SERVĠSLERĠMĠZE YAPTIRINIZ VE ĠLGĠLĠ SERVĠSE KAġELETTĠRĠNĠZ. YETKĠLĠ SERVĠSÇE BAKIM YAPILMAYAN
VE KAġELENMEYEN GARANTĠ BELGESĠ GEÇERSĠZDĠR. CAN VE MAL GÜVENLĠĞĠNĠZ ĠÇĠN KULLANMA KLAVUZUNU MUTLAKA OKUYUNUZ VE
TAVSĠYELERE UYUNUZ. AKSĠ HALDE HAYATINIZ TEHLĠKEYE GĠRER VE HATALI KULLANIMDAN DOLAYI GARANTĠDEN YARARLANAMAZSINIZ.
GARANTĠ BAKIM KARTI
Garanti Belge No:
Fatura No ve Tarih:
Garanti Onay Tarihi:
MOTORUN
MARKA:
MODEL:
TĠPĠ:
ÜRETĠM NO:
ÜRETĠM TARĠH:
TESLĠM TARĠHĠ:
MÜġTERĠNĠN
Adı Soyadı:
ADRESĠ:
ĠLÇE:
TEL
ĠL:
SATICI FĠRMA
ĠLK MONTAJ YAPAN SERVĠS
Unvan:
Adres:
Unvan:
Adres:
Tel:
KaĢe-Ġmza
Tel:
Tarih:
Tarih:
KaĢe-Ġmza
GARANTĠ KAPSAMINDA YAPILAN ONARIM VE DEĞĠġEN PARÇALAR
TARĠH
YAPILAN ONARIM
DEĞĠġEN PARÇALAR
BAYĠ ĠMZA VE KAġESĠ
1.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
3.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
5. Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
9. Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
11.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
3.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
17.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
19.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
21.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
24.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
ĠLAVE
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
ĠLAVE
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
T.C.GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI VE PĠYASA GÖZETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IġILDAR OTOMOTĠV ĠNġ.TUR.VE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TĠC.LTD.ġTĠ.
ELEKTRĠKLĠ SCOOTER GARANTĠ BELGESĠ
Elektrikli Scooter; eksiksiz,
sağlamçalıĢırvaziyettekontrolederek,testsürü
ĢüyaparakayıpsızbirĢekildeteslimaldım.
Bu belgeyiokudum.
MüĢteriOnayAdı/Soyadı -Ġmza
BAKIMLARINIZI VAKTİNDE,YETKİLİ SERVİSLERİMİZE YAPTIRINIZ VE İLGİLİ SERVİSE KAŞELETTİRİNİZ.YETKİLİ
SERVİSÇE BAKIM YAPILMAYAN VE KAŞELENMEYEN GARANTİ BELGESİ GEÇERSİZDİR.CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
KULLANMA KLAVUZUNU MUTLAKA OKUYUNUZ VE TAVSİYELERE UYUNUZ.AKSİ HALDE HAYATINIZ TEHLİKEYE GİRER
VE HATALI KULLANIMDAN DOLAYI GARANTİDEN YARARLANAMAZSINIZ.
Yetkili servis istasyonları
SIRA NO
1
2
3
4
UNVANI
ALĠ ÇETĠN
ALĠ EKBER EKĠCĠ
LĠDER MOTOSĠKLET
BATU MOTORSĠKLET TAMĠRĠ
BURAK B ATO
KARTAL MOTOR
6
ERCAN ÇELĠK
ÇELĠK MOTORSĠKLET
IġILDAR OTOMOTĠV
7
IġILDAR MOTOR OTOMOTĠV
5
8
9
MUSTAFA KIġ
USTA MOTOR
SELAHATTĠN YILDIRIM
YILDIRIM MOTOR
HĠZMET YERĠ ADRESĠ
GÖKYAZI MAH. YENĠ CAMĠ CAD. KURT APT. NO. 25
DEMRE
SANAYĠ GĠRĠġĠ ġĠFA MAH. KAVUKLAR ARKASI
NO:12/12
DEMĠRTAġ MAH.PAZAR ÇIKMAZI MURAT
APT.NO:10
OSMAN NURĠ FĠLĠZ CAD. YENĠ SANAYĠ SĠT. NO:3
HONAZ /DENĠZLĠ
PAZAR MAH. DOĞAN SOK. NO:16 SULUOVA
TEL/FAKS
242 871 27 09
0 422 336 56 61
288 214 21 34
258 811 37 77
358 417 08 36
KANAL MAH.ANTALYA BULV.NO:116
242- 331 30 30
KANAL MAH.ANTALYA BULV.NO:116
242- 331 30 30
KEPENEK MAH. ġERĠF KENDĠRCĠOĞLU CAD. NO: 38 /
342-2250791
MEHMET AKĠF ERSOY MAH. YENĠ ATA SANAYĠ 30.
SOK. NO: 12 SĠVAS
0346 223 28 58
GÜVEN MOTOSĠKLET
ESKĠ SANAYĠ MAH. 3213 SOK. NO: 14 ISPARTA
0246 232 87 31
TANER ETCĠ
Güncel Servis Noktaları için www.apachi.com.tr internet adresine bakınız.
Periyodik bakımların yetkili servis tarafından yapıldığının ispatı için bakım sırasında tablolardaki bütün boĢlukların servis tarafından kaĢelenmesi gerekir. Aksi halde garanti
geçersizdir.
10
ĠTHALATÇI FĠRMA:
IġILDAR OTOMOTĠV ĠNġ. TUR. VE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TĠC.LTD. ġTĠ
Kanal Mah. Antalya Bul. No:116 Kepez/ANTALYA
Tel
: 0 (242) 331 30 30 / Faks
: 0 (212) 355 75 74
E-posta : [email protected]
WEB : www.apachi.com.tr
IġILDAR OTOMOTĠV
ÖZGÜRLÜK RUHUNDA VAR

Benzer belgeler

KITTY KULLANIM KILAVUZU

KITTY KULLANIM KILAVUZU 1. Sürdüğün Elektrikli aracınızın elektrikli ve hızlı olduğunu unutma. Diğer araçlar sana dikkat etmeyebilir. O yüzden uygun kıyafet giy, far lambalarını her zaman yanık tut ve dikkatli ol. 2. Elek...

Detaylı

İndirmek için tıklayın

İndirmek için tıklayın *Dönüşlerde her zaman sinyal ikaz ışıklarını kullan. *Ayaklarını her zaman basamakların üzerinde tut. *Kullanma el kitabını her zaman önemse. HİÇBİR ZAMAN *Alkollü iken araç kullanma. *Görüş mesafe...

Detaylı

ATV 250 ON ROAD

ATV 250 ON ROAD Kullanma kılavuzundaki özetlenen bu talimatlara uymadığınız takdirde sonuç ciddi yaralanmalar ve ölüm olabilir. Uygun talimatlar ve gerekli eğitimi almadan ATV’ yi kullanmayınız Misafirin, asla bu ...

Detaylı