Donuk Omuz

Transkript

Donuk Omuz
Dr. Tijen ACARKAN
Bilimsel Tamamlayıcı ve Regülasyon Tıp Derneği Başkanı
BARNAT İmtiyaz Sahibi
Nöralterapist, Akupunkturist, Homeopat, Sağlıklı ve Dengeli Beslenme
Danışmanı, Hipnoterapist ve Ozonterapist
Eğitmenlikler: IFMANT IGNH, BNR, BTR, Şelasyon, Vega Akadamie ve Bioinformatif Tıp
Hakkı Yeten Caddesi Fulya Aşcıoğlu Plaza No: 17 Kat:4 Şişli-İstanbul
Tel: 0090. (0212). 219 19 12 Fax: 0090. (0212). 219 18 38
www.tijenacarkan.com, www.noralterapi.com.tr, www.naturelsaglik.com.tr
E-mail: [email protected] ve [email protected]
Donuk Omuz
(Frozen Shoulder)
DONUK OMUZ NEDİR?
En basit ifade ile omuz hareketlerinin büyük ölçüde kısıtlandığı bir hastalıktır. Kolunuzu baş üzerine kaldırma sırasında
zorluk, diğer omuza dokunamamak veya kolu arkaya götürememek tipik olmak üzere omuz hareketlerinde kısıtlık, donuk omuzun ilk belirtilerdir (8, 31, 32, 33, 34, 35, 36).
Donuk omuz genellikle tek başına ortaya çıkabileceği
gibi, bazı durumlarda şeker hastalığına, hemiplejiye, mastektomiye, akciğer kanserine, tiroid hastalıklarına sekonder olarak da görülebilir (35, 36).
KİMLERDE SIK GÖRÜLÜR?
Kadınlarda
40-65 yaş arası
Omuzunda tekrarlayan travma öyküsü olanlarda
Nörolojik hastalıklarda
Depresyon ve yoğun stres altında olanlarda
Şeker hastalarında (8, 30, 31, 36)






KLİNİK ŞİKAYETLER NELERDİR?
Resim 1. Donuk omuz ağrılı bir tablodur.
20 - BARNAT
Mayıs - Haziran  2013
 Omuzun hem aktif, hem de pasif hareketlerinin hepsi kısıtlanmıştır.
 Hastalığın ilk dönemlerinde kolun en küçük hareketinde
bile ortaya çıkan şiddetli ağrı vardır. Elbisesini giyememek, saçını tarayamamak...
 Ağrıdan dolayı gece uykudan devamlı uyanmak ve kendine farklı bir pozisyon bulmakla geçen uykusuz geceler.
 Zamanla ağrı azalır ve yerine omuz hareketlerinde kısıtlanma gelir.
 Donuk omuz genellikle tek omuzda olur. Ancak vakaların 1/3’ünde her iki omuz hareketlerinde kısıtlanma vardır.
 Bu hastalık bazen 1-2 yıl içinde kendiliğinden yavaş yavaş
düzelebileceği gibi ağrıya bağlı olarak bozulan yaşam kalitesini arttırmak hekim olarak öncelikli görevimizdir (8,
15, 29, 31, 32, 35).
DONUK OMUZUN PATOGENEZİ
Donuk omuz hastalığının nedeni modern tıbba göre tam olarak bilinmemektedir. Ancak donuk omuz, bir enflamasyon
sonucu; kırık veya ameliyat gibi nedenlerle uzun süre tespit
edilmesi sonrası; orta yaş kadınlarda kolun uzun süre hareketsizliği sonucunda omuz kapsülünde meydana gelen kalınlaşma,
dejenerasyon ve omuz eklemindeki oluşan hareketi kısıtlığı
tablosudur (8, 31-37).
Eklem hareketsiz kaldıkça eklem içi yapışıklıklar ve kısıtlılık giderek daha da artar. Sonuçta eklem kapsülü kalınlaşır
ve büzüşür. Bu nedenle modern omuz tedavilerinde omuza
uygulanan tespit süreleri çok kısaltılmış ve tam sabit tespitler
terk edilmeye başlanmıştır. Bu sonuç da hastalıkların oluşumunda lenfatik dolaşımın önemini ve nöralterapinin etkinliğini destekleyen bir durumdur (32-35).
Donuk omuzda pasif hareketler de kısıtlıdır ve bu sınırlanma donuk omuzu, rotator kaf tendinitlerinden ayırt edici
bir özelliğidir (8, 34).
Donuk Omuz (Frozen Shoulder)
Resim 2. Donuk omuz patogenezi.
Donuk omuz yavaş ve sinsice gelişir. Hastalık genellikle
3 aşamada gelişir.
I. Aşama; Ortalama 2-9 ay süren ilk dönemdir. Geceleri
daha fazla olmak üzere ağrı ve artan ağrı ile birlikte hareket
kısıtlılığında ön plandadır.
II. Aşama; Ağrı azalmaya başlar ve kol hareketleri ağrısız hale gelir. Ancak hareket kısıtlılığı artmıştır. 1 yıl kadar
sürebilir.
III. Aşama; İlerleme durur. Hastaların bir kısmında hareket yeteneğinde bir miktar artış olabilir. Bu dönem 1-4 yıl
kadar sürebilir. Bu dönemde bazı hastalarda omuz hareketlerini geri kazanmak için cerrahi gerekebilir (8, 13, 14, 30).
MODERN TIBBA GÖRE
DONUK OMUZ TEDAVİSİ
Omuz hareketlerinde bir ağrı ve hareket kısıtlığı varsa zaman kaybetmeden konunun ilgili uzmanına gitmek önemlidir.
Çünkü donuk omuzda erken dönemde başlanılan tedavinin
çok daha etkili ve daha basit olduğu unutulmamalıdır.
Bugün modern tıp yaklaşımında tedavi hastalığın olduğu
aşama ve ciddiyetine göre biçimlendirilir. Tedaviyi 5 aşamada
değerlendirmek mümkündür (11, 13, 32, 34);
1- Analjezik-Antienflamatuar: Ağrı kesici ilaçlar ile
birlikte fizyoterapistler tarafından öğretilen egzersizler hastalığın ilk aşamalarında önerilir. Egzersizler ağrılı olabilirse de
düzenli yapımlar ile gelişim sağlanabilir (33, 36).
2- Fizik tedavi: Omuz fizyoterapisi özel bir uzmanlık ve
deneyim gerektirir. Aşırı zorlama faydadan çok zarar verebilir. Ve ev egzersizleri başarıyı arttıran bir faktördür (29, 34).
3- Eklem içi kortikosteroid uygulaması (29)
4- Genel anestezi altında manüplasyon; Genel
anestezi altında omuzun daralmış kapsülünün yapışıklıklarının ayrılması sağlanır. Komplikasyonu çok olan bir yöntemdir (8, 31).
5- Omuz artroskopisi; İleri derecede omuz hareket
kısıtlılığı olan kişilerde tercih edilen bir yöntemdir (8, 11,
29).
Tedavi yöntemi her ne ise de eklemi hareketsiz bırakmamak esastır.
TAMAMLAYICI TIP AÇISINDAN
OMUZA YAKLAŞIM
Modern tıp yaklaşımında omuz ağrısı ve hareket kısıtlığı ile
gidilen hekim maalesef hemen MR istemektedir. Oysa MR
görüntüleme donuk omuz için spesifik bir bulgu vermez.
Ancak omuz hareketlerini kısıtlayan diğer hastalıkların ayırt
edilmesi için anlamlı olabilir. Donuk omuzda diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi muayene çok önemli bir yer tutmaktadır. Bunun için de omzun anatomik yapısını detaylı olarak
bilmek çok önemlidir (16, 19, 28, 30, 37).
Omuz:
Omuz eklemi vücudun en karmaşık eklem kompleksidir.
 Glenohumeral
 Akromiyoklavikular
 Sternoklavikular
 Skapulotorasik eklemlerden oluşur.
Resim 4. Omuz eklemleri.
Resim 3. Donuk omuzun MR’ında özellik yoktur.
Bu nedenle omuz ekleminden çok, omuz kompleksi terimini kullanmak daha doğru olacaktır. Glenohumeral eklem,
sinoviyal ve küre tipinde bir eklemdir. Eklem stabilitesi kapsül, ligaman ve kaslar gibi yumuşak yapılar tarafından sağlanır
(8, 11, 29).
2013  Mayıs - Haziran BARNAT
- 21
Donuk Omuz (Frozen Shoulder)
Klinik olarak bu bölgedeki en önemli yapı, korakoakromiyal arktır. Ark’ın altında yer alan boşlukta, rotator kaf kaslarının tendonları ve subakromiyal bursa yer alır. Korakoakromiyal ark subakromiyal sıkışma sendromu (impingement)’da
önemlidir. Rotator kaf tendonlarından en çok supraspinatus
tendonu etkilenir (12, 14).
tikler dallar; Ggl. cervicale medium ve stellatum’dan gelir.
Ggl. cervicale medium ve ggl. stellatum’u oluşturan sempatik
dallar ise T2-T6 köken alır. Bunlardan Rami comminicantes
grisei‘den karışık spinal sinirler çıkar. Ve parasempatik inervasyon N. vagus ile olur (9, 10, 12, 38).
Resim 5. Omuz eklem kesiti.
Omuzun en önemli yüzeyel kasları pektoralis major, deltoid ve trapezius kaslardır. Derin kas tabakasını ise omuzun
rotator kaf kas grubu ve biseps brachii oluşturur. Serratus
anterior, rhomboidler, levator skapula ve latissimus dorsi
ise gövde kaslarıdır; omuzun stabilizasyonu ve hareketlerine
yardım ederler (8, 11, 12, 29).
Resim 6. Omuz kavşağının kasları.
Omuz eklemindeki yüzeyel ve derin yapılar sinirsel innervasyon yönünden oldukça zengindir. Sinir lifleri C4, C5, C6
ve C7’den kaynaklanır. Ligaman, kapsül ve sinovyal membranın innervasyonu aksiller, supraskapuler, subskapuler ve
muskulokutanöz sinirler tarafından sağlanır. Bu yapılar aynı
zamanda, vejetatif sinir sistemi innervasyonunun en yoğun
olduğu yerlerdir (9, 10, 12, 21, 22, 25, 26).
Vejeta f innervasyon:
Omuz bölgesi somatik olarak kısmen Plexus cervicalis’ten
(C1-4), Plexus brachialis’ten (C5-Th1) ve N. Accessorius’tan
beslenir. Plexus brachialis’in primer dalları: Truncus superior (C5-6), medius (C7) ve infrerior (C8-Th1)’dur. Sempa-
22 - BARNAT
Mayıs - Haziran  2013
Resim 7. Omuzun innervasyonu.
Omuz eklemi arteriyel ve venöz dolaşım yönünden oldukça zengindir. Üst ekstremitenin lenf drenajı, parmaklardaki lenf damarlarından ve elin derisinde bulunan lenf pleksusundan başlar. Akışı ön kol ve kola doğrudur. Bir kısmı
dirsek bölgesindeki nodi cubitales’ten ve omuzdaki nodi
delto pektoralesten geçer ve aksiler lenf nodüllerine dökülürler. Bunlar damar-sinir paketlerini takip ederler ve eklem
kapsülü, periost, tendon, sinir ve kaslardan lenf alırlar (8, 11,
12, 14).
Donuk Omuz (Frozen Shoulder)
Resim 8. Omuzun lenf drenajı.
DONUK OMUZDA TAMAMLAYICI
TIP AÇISINDAN MUAYENE
YAKLAŞIMI
Modern tıp açısından donuk omuz her zaman lokal bir hastalıktır, sistematik bir hastalığa sekonder geliştiği söylense
de olaya sadece omuzun hastalığı olarak yaklaşılır ve tedavi
etmeye çalışılır. Tamamlayıcı tıp açısından segment içindeki
yapıların, omurilik üzerinden birbirleriyle olan iletişimi sayesinde hiçbir sorunun lokal olarak kalamayacağını biliyoruz.
Donuk omuz da diğer tüm hastalıklar gibi bütün ile ilgilidir
ve bozucu alan kaynaklı da olabilir. Dolayısıyla anamnez ve
muayene sırasında bu bilgiyi her zaman göz önünde bulundurmalı ve zamansal bağlantıyı kurmaya çalışmalıyız (1, 2, 3,
4, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27).
Her koşulda omuz muayenesinde ilk aşama iyi bir anamnez alınmasıdır daha sonra izlenecek adımlar şu şekilde olmalıdır:
1. İnspeksiyon
2. Palpasyon
3. Pasif yapıların muayenesi
4. Aktif yapıların muayenesi
5. Nörolojik muayene
1- İnspeksiyon: Omuz muayenesi hastanın odaya girmesiyle başlar. Baş boyun duruşu, kifoz veya skolyozun olup
olmadığı, omuzun düşük mü yoksa yukarıda mı olduğu, dermatom ve segment içinde bir yükselti, skar dokuzu veya her
hangi bir alanda atrofinin olup olmadığı ve omuzu oluşturan
eklemlerin seviyelerine bakılır. Omuz segmenti içinde olabilecek skatris dokuları, aşı skarları, renk değişiklikleri araştırılmalıdır. Yapılan incelemede elde edilen pozitif bulgular,
bize sorunun omuz ve segment kaynaklı olduğunu düşündürmez ise olay omuz kaynaklı değildir (20, 21, 22, 23, 27).
2- Palpasyon: Palpasyon omuz bölgesindeki farklılıklarla
birlikte bu bölgede yer alan miyofasiyal trigger noktalarının
aranması için önemlidir. Palpasyon yüzeyden derine hastanın
canı yanmayacak şekilde bir akışla yapılmalıdır. Palpasyon ile
tespit edeceğimiz disfonksiyonlar donuk omuzun tedavisinde
başarılı olmamızın ön koşullarındandır (11, 12, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 30, 38).
Resim 9. Donuk omuzun teşhisinde muayene çok önemlidir.
3- Pasif Yapıların Muayenesi: Bu bölgede yer alan
kemik, kıkırdak, kapsül, tendon ve ligamanların değerlendirilmesidir. Abduksiyon, adduksiyon, içe ve dışa rotasyon
ile omuzun pasif hareketleri karşılaştırmalı olarak kontrol
edilmelidir. Bu değerlendirme sorunun nerede olabileceğini gösterir. Komşu eklemleri de birlikte değerlendirmek
önemlidir. Komşu eklemler: Omuzun oluşumunu sağlayan
eklemlerle birlikte 1. kosta eklemi, dirsek, SİE, kalça ve dizdir (8, 12, 18, 27).
4- Aktif Yapıların Muayenesi: Abduksiyon kısıtlığında ve ağrı yansımalarında, M. Supraspinatus; Dışa rotasyon
kısıtlığında ve ağrı yansımalarında, M. infraspatus ve M. teres minor; İçe rotasyon kısıtlığında ve ağrı yansımalarında M.
subscapularis ve M. teres major; Retroversiyon kısıtlık halinde,
M. triceps brachii; Anteversiyon kısıtlığında ve ağrı yansımala2013  Mayıs - Haziran BARNAT
- 23
Donuk Omuz (Frozen Shoulder)
rında ise M. biceps brachii ve M. brachioradialis’in değerlendirilmesi gerekir. Bu adale üzerinde aktif bir triger noktasının
bulunup bulunmadığına da bakılmalıdır. Dışa rotasyon kısıtlılığında I. kosta başta olmak üzere I-IV kosta blokajını da
hatırlamak gerekir (8, 11, 12, 14, 20, 22, 23, 27).
Sorun bozucu alan (BA) olabilir, bu açıdan Adler noktalarına, omuz ağrısı yapabilecek triger noktalarına ve
komşu eklemlere bakmak gerekir. Çünkü hiçbir eklem tek
başına hastalanmaz. Sorun eklemin kendisinden kaynaklanabileceği gibi, torakal blokajın bir sonucu da olabilir. BA
olarak bağırsakları da unutmamak gerekir (25).
Omuz eklemi aynı zamanda pek çok yansımanın da olduğu bir bölgedir. Bu nedenle daha önceden geçirilmiş tonsil
enfeksiyonları veya tonsillektomi, safra kesesi ile ilgili rahatsızlıklar ve operasyonlar, hastaya yapılan diş tedavileri ile
hastada mevcut olan çeşitli kardiyak sorunlar sorgulanmalı
ve zamansal ilişki yönünden değerlendirilmelidir (12, 20, 25,
27).
NÖRALTERAPİ
İLE DONUK OMUZ TEDAVİSİ
Tüm omuz hastalıklarında olduğu gibi donuk omuzda tedavisinde de yaklaşımımız multidispliner olmalıdır. Bazen kronik vakalarda, hastanın omzunu kullanması kısıtlandığı için,
psikolojik destek dahi gerekebilir. Psikolojik yüklenme de
donuk omuzda önemli bir sebeptir. Akut durumlarda nöralterapiye cevap çok daha hızlı iken, kronikleşen vakalarda
tekrarlayan enjeksiyonlarla başarıya ulaşmak mümkündür (4,
9, 10, 12, 16, 25, 26, 27, 38).
Nöralterapide ilk yaklaşım, ağrılı ve hassas olarak bulunan noktalar ile omuz segmentine quadel yapmak olmalıdır.
VSS yönünden zengin olan kapsül ve tendonların kemiğe
yapışma yerleri özellikle tedavi edilmelidir. Segment olarak
C4-T6 bölgesine quadel yapılır (9, 12, 27, 38).
Bu açıdan omuz bölgesini regüle etmek, kanlanmasını arttırmak amacıyla ganglion stellatuma enjeksiyon yapılmalıdır.
Ayrıca omuz bölgesini etkileyebilecek aktif triger noktaları
da tedaviye dahil edilmelidir (20, 26, 27, 38).
Eklem içine enjeksiyon ve n. supraskapularis enjeksiyonu
donuk omuz tedavisine eklenmelidir. Yine yanıt alınamıyorsa
BA’dan şüphe etmek gerekir. Bu açıdan özellikle dişler, molar bölgeyi ve tonsil ilk değerlendirilmesi gereken yapılardır
(5, 6, 7, 28).
Omuz sorunlarının torakal blokajdan kaynaklanabileceğini de artık biliyoruz. T5 seviyesindeki blokajı NT ile etkili bir
şekilde çözebiliriz (19, 27).
Gerekli durumlarda yavaş verilmek koşuluyla İV enjeksiyonlar da yapılabilir. Tüm bunlara ek olarak komşu eklemleri değerlendirmeyi ve tedaviye dahil etmeyi de unutmamak
gerekir.
 Omuz bölgesinin segmental tedavisi C4-T6
 Ganglion stellatum enjeksiyonu
 Triger noktaların araştırılması
 AKE ve SKE enjeksiyonu
 Subakromiyal – subdeltoid bursa enjeksiyonu
 Bisipital tendon enjeksiyonu
 N. supraskapularis enjeksiyonu
 Gerekli görüldüğünde ventarlde ve dorsalda eklem içine
enjeksyion.
 Bozucu alan araştırılması (diş, tonsil...)
 Torakal blokaj
 İV enjeksiyon
 Laten asidozun giderilmesi
 Bağırsak florasının düzeltilmesi
 Ağır metal eliminasyonu ve şelasyon
 Sağlıklı ve dengeli beslenmenin sağlanması
 Bozucu alanların elimine edilmesi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12,
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38)
Omuz tedavisinde manuelterapinin de yeri vardır. Özellikle konulan tanıya göre nöralterapi ve manuelterapi kombinasyonu oldukça anlamlı sonuçlar doğurmaktadır.
 Sorunlu eklemlerin nöralterapi sonrası manüel tıp yaklaşımıyla omuz hereklerinin seri hale gelmesi için desteklenmesi
 Omuz için önemli olan 5 eklemin yanı sıra birinci Kosta
blokajının varlığına bakmak ve omuz boyun bölgesinde
yer alan kasların uzunlamasına germe (8, 13, 14, 19, 30).
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
24 - BARNAT
Acarkan T et Nazlıkul H, : Asit Baz Dengesinin İnsan Sağlığındaki Yeri ve Önemi. 5
Herget Nöralterapi Sempozyumu Antalya, 9/2009 sunumu
Acarkan T, : Temel madde ve temel sistemin önemi. 22. FTR Kongresi Haziran
2009 İstanbul sunumu
Acarkan T, : Nöralterapinin Bozucu alan
tedavisindeki yeri ve önemi. Nöralterapinin etki mekanizması. www.doktorlariz.com
Acarkan T, : Nöralterapi nedir, nAeden
faydalıdır ve niçin kullanılmaldır. www.
noralterapi.com.tr
Acarkan T et Nazlıkul H,: Sindirim Sistemi ve Nöralterapi açısından önemi Barnat sayı 8, 8/2009
Mayıs - Haziran  2013
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Acarkan T et Nazlıkul H, : Detoks ve Şelasyon Tedavisi Barnat sayı 9, 2/2010
Acarkan T et Nazlıkul H, : Şelasyon Eğimi ve Ağrı metallerin Bağdokusunda
birikimi Şubat-2010 İstanbul
A.Schultheis, F. Reichwein, Prof. Dr.
W. Nebelung : Die eingesei e Schulter
Diagnose und Therapie, Quelle: Der
Orthopäde 2008/11- Springer Medizin
Verlag (2008) DOI: 10.1007/s00132008-1305-6
Barop H. Lehrbuch und Atlas der Neuraltherapie nach Huneke. Stu gart:
Hippokrates, 1996
Barop H. Praxisdokumenta on. 2004
R. Hertel; Die steife Schulter, Quelle: Der Orthopäde 2000/10 Springer-
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
Verlag Berlin Heidelberg (2000) DOI:
10.1007/PL00003700
Fischer, E.T. Peuker: Lehrbuch Integra ve Schmerzmedizin, Haug Verlag 2010
H. Frisch: Programmierte Untersuchung
des Bewegungsappartes 9. Auflage
Springer 2009 München
H,P, Bischoff, H.Moll: Lehrbuch der Manuellen Medizin, 2010 Spi a Verlag
Nazlıkul, H: Epikondili e Nöralterapi ve
Manuelterapi. Barnat Sayı 8 yıl 3 TemAğu 2008 Sayfa 10-14
Nazlıkul, H. et: Akupunktur – Tamamlayıcı Tıp Nobel kitabevi 2002 İstanbul
Nazlıkul, H., Hergert, H.F..: Alterna ven
bei der Migrentherapie. Pascoe; Giessen
1999
Donuk Omuz (Frozen Shoulder)
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
Nazlıkul, H., Hergert, H.F..: Symbioselenkung und İmmunsystem des Darm, Pascor, Giessen 1998
Nazlıkul, H., Hergert, H.F..: Trigger und
Myofasialtherapie mit Neuraltherapie.
Forschende
Komplementärmedizin
1997; 4: 66-71.
Nazlıkul, H.: Nöralterapi Kurs IV – Omuz
ve Servikal Disfonksiyonlar 2013
Nazlıkul, H.: Fibromiyalji (Fibromyalgie
Syndrom) – S10-22 Barnat ( Tamamlayıcı
Tıp ve Nöralterapi Süreli Yayın organıZeitschri der Türkischen Komlementär
Medizin) 9/2007
Nazlıkul, H: Omuzun NT ve MM Tedavisi
2012 Sunumları
Nazlıkul, H.; Omuzun NT ve MM Muayenesi ve değerlendirmesi 2012 Eği m
Süreci Sunumları
Nazlıkul, H.: Detoks Ausleitungsverfahren in der Naturheilverfahren– S: 24-31
Barnat 10/2006
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
Nazlıkul, H. : Thorakale Wirbelblockaden erfolgreich therapieren S34-38,
1_2/2008 für Allgemeinärzte
Nazlıkul. H.: Nöropa k Ağrı (Neuropathische Schmerzen) S 10-25 Barnat August/2008
Nazlıkul, H.: Nöralterapi Ders Kitabı
2010 Nobel Kitabevi
Nazlıkul, H.: Bozucu alan konusunda
doktora çalışması Char e Ünüversitesi
12.02.2010
Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon – ilkeler ve
uyulamalar 4. Baski Günes Tip Kitapevleri Ankara
Dr. H. Locher Manuelle Medizin 2009/6
Quelle: Springer Medizin Verlag (2009)
Springer Medizin Verlag (2009) DOI:
10.1007/s00337-009-0716-8
G. Meier, C. Bauereis, H. Maurer ; Die
kon nuierliche
Nervus-suprascapularis-Blockade zur Schmerztherapie
der Schulter Quelle: Der Anaesthesist
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
2002/9- Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2002) DOI: 10.1007/s00101-0020380-z
http://de.wikipedia.org/wiki/Frozen_
Shoulder
http://www.diabetes-world.net/Portal...er.htm?ID=3649)
www.cdkey-game.com/Warcra 3 The
Frozen Throne code,The Frozen Throne
cd key
http://gelenk-doktor.de/schultergelenk/kalkschulter-schmerzhaftekalkeinlagerungen-in-der-schulter
http://www.dupuytren-online.de/steife_schulter.html
h p://www.oppk.de/schulter.htm
S. Weinschenk: Neuraltherapie Lehrbuch – 2010 S utgart Elviser
2013  Mayıs - Haziran BARNAT
- 25

Benzer belgeler

PDF - Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi

PDF - Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi  Zamanla ağrı azalır ve yerine omuz hareketlerinde kısıtlanma gelir.  Donuk omuz genellikle tek omuzda olur. Ancak vakaların 1/3’ünde her iki omuz hareketlerinde kısıtlanma vardır.  Bu hastalık ...

Detaylı