ÇOK-KÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA

Transkript

ÇOK-KÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA
T. C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
ÇOK-KÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI
BAĞLAMINDA
AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN
KİMLİK ALGISI
AYŞE MAHİNUR İNAN
2501091210
Tez Danışmanı
Doç. Dr. Yücel BULUT
ISTANBUL/2012
İÇİNDEKİLER
ÖZ..........................................................................................................................................................iii
ABSTRACT........................................................................................................................................iv
ÖNSÖZ..................................................................................................................................................v
İÇİNDEKİLER...............................................................................................................................vii
TABLOLAR.......................................................................................................................................ix
KISALTMALAR............................................................................................................................xii
GİRİŞ......................................................................................................................................................1
BİRİNCİ BÖLÜM............................................................................................................................4
SOSYOLOJİDE GÖÇ TARTIŞMALARI VE AVUSTRALYANIN GÖÇMEN
POLİTİKALARI...............................................................................................................................4
A - Göç Tanımı, Sebepleri ve Çeşitleri...................................................................................5
B - Göç Teorileri..........................................................................................................................10
C - Uluslararası Göç ve Çok-kültürlü Toplumlar.............................................................34
D - Avustralya’nın Göçmen Politikası.................................................................................37
E - Avustralya’ya Türk Göçü..................................................................................................42
İKİNCİ BÖLÜM............................................................................................................................47
ÇOK-KÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI VE AVUSTRALYA’NIN ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK POLİTİKALARI....................................................................................47
A - Çok-Kültürlülüğün ve Çok-Kültürcülüğün Tarihsel Arka Planı..........................48
B - Kültür, Çok-Kültürlülük ve Çok-Kültürcülük............................................................55
C - Çok-Kültürlülükten Vazgeçiş/Geri Dönüş...................................................................76
D - Avustralya’nın Çok-Kültürcülük Politikası................................................................81
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM........................................................................................................................92
AVUSTRALYA’DAKİ GÖÇMEN TÜRKLERİN KÜLTÜR, KİMLİK
ALGILARI ÜZERİNE SAHA ÇALIŞMASI.....................................................................92
vii
A - Çalışmanın Amacı, Yöntemi............................................................................................93
B - Sosyo-Demografik Özellikler..........................................................................................97
C - Avustralya’da Türkler Arasındaki İlişkiler...............................................................148
D - Kültür Algısı ve Kültür Aktarımı................................................................................164
E - Çok-Kültürlü Bir Ülkede Yaşam ve Politikalara Bakış Açıları.........................174
SONUÇ............................................................................................................................................213
KAYNAKÇA.................................................................................................................................221
EKLER............................................................................................................................................237
Ek 1: Metin İçinde Verilmeyen Tablolar.........................................................................237
Ek 2: Anket Soruları...............................................................................................................284
viii

Benzer belgeler

Mustafa Ozan Karsavuran - Bilkent University Computer

Mustafa Ozan Karsavuran - Bilkent University Computer  Target Tracking by Using Seismic Sensors. Implemented in C++ and Java. 2011 – 2012 Supervisor: İbrahim Körpeoğlu  ROM-Airlines : A web based staff management and reservation system for airlin...

Detaylı