Bölüm 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve

Transkript

Bölüm 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 1 - 15
Bölüm 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri
1.1. Ürün adı
Ürün ismi
DX34 DUXONE(R) STANDARD THINNER
Ürün kodu
DX34
1.2. Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Tanımlanmış kullanımları
based on use descriptor system given by guideline of the European Chemical Agency
Kullanım sektörü
SU 3, SU 22
Ürün kategorisi
PC9a
Ek bilgi bölüme bakınız Maruziyet senaryosu
Bu ürün yalnızca sanayi ve/veya profesyonel kullanım amaçlıdır, hiçbir tüketici kullanımı için değildir.
1.3. Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı Bilgileri
Şirket/üstlenen bilgileri
İthalatçı
Sokak/Posta Kutusu
Ulusal İşaret/Posta Kodu/Yer
Telefon
Telefax
DuPont de Nemours (Belgium)
BVBA
Antoon Spinoystraat 6
BE 2800 Mechelen
+32 (0)15 44 10 11
+32 (0)15 44 14 07
GBF hakkında bilgi
Sorumlu bölüm
Telefon
Telefax
Elektronik posta adresi
Regulatory Affairs
+49 (0)202 529-2385
+49 (0)202 529-2804
[email protected]
1.4. Acil durumlarda kullanılabilecek telefon numarası
Acil durum telefonu
+44 (0)845 600-6640
Daha fazla bilgi için, lütfen İnternet adresimize de başvurunuz
http://www.dupont.com
Bölüm 2. Tehlike tanımlama
Bu karışım 1999/45/EC direktiflerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.
2.1. Tehlike tanımı
Sınıflandırması : Zararlı; Tahriş edici; çevreye zararlı; Alevlenebilir;
Alevlenir. Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. Sucul
organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara
neden olabilir.
2.2. İnsan ve çevreye yönelik özel tehlike açıklamaları
Bilinmiyor. see section 15
Bölüm 3. İçeriğe ilişkin yapı/bilgiler
3.1. Maddeler
Bu ürün bir preparattır. Sağlık tehlike bilgileri içeriklerine dayanmaktadır.
3.2. Karışımlar
Kimyasal Özellikleri
B11940049
Solvent karışımı
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 2 - 15
Zararlı bileşenler
(EC) 790/2009 tarafından düzeltilmiş şekliyle DSD 67/548/EEC ve/veya (EC) 1272/ 2008 başlık II v ek VI’da belirtildiği üzere
sağlık veya çevre açısından tehlike oluşturan maddeler
CAS 123-86-4
EC 204-658-1
Sınıflandırması
n-bütil asetat
CAS 108-65-6
EC 203-603-9
Sınıflandırması
2-metoksi-1-metiletil asetat
CAS 64742-95-6
EC 265-199-0
Sınıflandırması
çözücü nafta (petrol), hafif arom. (<%0,1 benzen)
CAS 1330-20-7
EC 215-535-7
Sınıflandırması
ksilen
20,00 - < 25,00 %
R10; R66; R67
EUH066; Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336;
20,00 - < 25,00 %
R10; Xi: R36
Flam. Liq. 3, H226; Eye Irrit. 2, H319;
12,50 - < 15,00 %
R10; Xi: R37; N: R51/53; Xn: R65; R66; R67; NotaH; NotaP
EUH066; Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; STOT SE
3, H336; Aquatic Chronic 2, H411; Notes: H P;
10,00 - < 12,50 %
[VI*]
CAS 95-63-6
EC 202-436-9
Sınıflandırması
R10; Xn: R20/21; Xi: R38
Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Acute Tox. 4, H332;
Notes: C;
1,2,4-trimetilbenzen
7,00 - < 10,00 %
[VI*]
CAS 112-07-2
EC 203-933-3
Sınıflandırması
R10; Xn: R20; Xi: R36/37/38; N: R51/53
Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332;
STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411;
2-bütoksietil asetat
7,00 - < 10,00 %
[VI*]
CAS 100-41-4
EC 202-849-4
Sınıflandırması
Xn: R20/21
Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
etilbenzen
3,00 - < 5,00 %
[VI*]
CAS 108-67-8
EC 203-604-4
Sınıflandırması
F: R11; Xn: R20
Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332;
mesitilen
1,00 - < 2,00 %
[VI*]
CAS 103-65-1
EC 203-132-9
Sınıflandırması
R10; Xi: R37; N: R51/53
Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411;
n-propilbenzen
0,50 - < 1,00 %
[VI*]
CAS 98-82-8
EC 202-704-5
Sınıflandırması
R10; Xn: R65; Xi: R37; N: R51/53; NotaC
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2,
H411; Notes: C;
cumene
0,25 - < 0,50 %
[VI*]
R10; Xn: R65; Xi: R37; N: R51/53
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2,
H411; Notes: C;
Ek öneri
R oranlarının açılımları için Bölüm 16’ya bakınız
H oranlarının açılımları için Bölüm 16’ya bakınız
[VI*]: 1272/2008 No’lu AB Düzenlemesi Ek IV’ün en son değiştirilmiş hali tarafından verilen harmonizasyon sınıflandırması
B11940049
Bölüm 4. İlk yardım tedbirleri
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 3 - 15
4.1. Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı
Genel öneri
Semptompların devamı halinde veya her türlü şüphe halinde doktora başvurunuz. Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağız
yoluyla birşey vermeyiniz.
Solunum
Buhar veya buhar bulutunu solumayınız. Buharların kaza ile solunumu halinde açık havaya çıkarınız. Solunum düzensiz veya
durmuş ise suni solunum yapınız. Eğer hastanın bilinci yerinde değilse, hastayı uygun bir pozisyona getirip, doktora başvurunuz.
Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Deri teması
Solvent veya inceltici kullanmayınız! Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Deriyi bol su ve sabunla veya bilinen bir
temizleyiciyle yıkayınız. Deri tahrişi devam ederse doktora başvurunuz.
Göz teması
Kontakt lensleri çıkarınız. Gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika bol bol temiz suyla yıkayınız. Doktora başvurunuz.
Ağız yoluyla alma
Yutulduğu takdirde hemen tıbbi öneri alınız ve bu kabı veya etiketi tıbbi personele gösteriniz. KusturMAyınız. Kıpırdatmayınız.
4.2. En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli
Lütfen bölüm 11’deki pratik deneyime bakın.
4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse)
Eğer hastanın bilinci yerinde değilse, hastayı uygun bir pozisyona getirip, doktora başvurunuz.
Bölüm 5. Yangın söndürme tedbirleri
5.1. Söndürme ortamı
Uygun yangın söndürme aracı
Üniversel sulu zar oluşturucu köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru kimyasal, Su spreyi.
Güvenlik sebebiyle kullanılmayacak olan yangın söndürme araçları
Yüksek hacimli su jeti
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Tehlikeli yanma ürünleri
Yangın, zararlı bozunma ürünleri içeren siyah, yoğun bir duman oluşturabilir. Bozunma madderine maruz kalınması, sağlığa
zarar verebilir.
Tehlikeli ayrışma ürünleri
Yüksek ısılarda karbondioksit (CO2), karbonmonoksit (CO), azot oksit (Nox), yoğun siyah duman gibi tehlikeli ayrışma ürünleri
meydana gelebilirler.
5.3. İtfaiye için tavsiyeler
Yangın ve Patlama Tehlikeleri
Alev alabilen sıvı Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Tutuşmaya neden olabilecek herşeyi yok ediniz.
Özel Korunma Ekipmanları ve Yangınla Mücadele Yöntemleri
Uygun giyininiz: Atese karşı dayanıklı komple giysi. Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Yangın durumunda, tankları su spreyi ile soğutunuz. Yangın söndürme sularının lağıma veya su borularına karışmasını önleyiniz.
Bölüm 6. Kaza sonucu salınıimlara yönelik tedbirler
6.1. Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri
İyi havalandırılmış bir yerde saklayınız. Ateş kaynaklarından uzak tutunuz Buharını solumayınız
6.2. Çevresel tedbirler
B11940049
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Nehir, deniz veya kanalizasyonların kirlenmesi durumunda yerel kanunlara uygun
olarak yetkili makamlar bilgilendiriniz. Lütfen, uçucu organik bileşik salınımdan mümkün olduğunca kaçının.
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 4 - 15
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
6.3. Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Sızmış olan malzemeyi yanmaz emici maddelerle (örneğin kum, toprak, Vermiculite) sınırlayınız ve imha etmek üzere yerel
hükümlere uygun kaplara toplayınız. Gerektiğinde temizlik maddeleri ile temizleyiniz, mümkünse solvent kullanmayınız.
6.4. Diğer bölümlere referans
Koruyucu yönetmelikleri (bakınız bölüm 7 ve 8) dikkate alınız.
Bölüm 7. Taşıma ve depolama
7.1. Güvenli kullanım için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Havada yanıcı ve patlama tehlikesi bulunan solvent buharlarının oluşumu ve hava sınır değerlerinin aşılması engellenmelidir.
Ürün, her tür çıplak ışık kaynaklarından ve tutuşmaya yol açabilecek nedenlerden uzak ortamlarda kullanılmalıdır. Malzeme
elektrostatik olarak yüklenebilir. Aktarma esnasında sadece topraklı kaplar kullanılmalıdır. Ayakkabılar dahil antistatik koruyucu
kıyafet giyilmesi tavsiye edilir. Kıvılcım oluşturabilecek eşyalar kullanılmaMalıdır. Gözle ve ciltle temasını engelleyiniz. Sprey
dumanını veya buharını solumayınız. Uygulama alanında, sigara içmek, yemek yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Kişisel
korunma için 8. bölüme bakınız. Kanuni koruma ve güvenlik yönetmeliklerine uyunuz. Eğer malzeme kaplama ise, uygun
solunum aleti veya havalandırma ve eldiven kullanmadan kumla kapatmayınız, kesmeyiniz, pirinçle kaplamayınız veza kurumuş
kaplamaya kaynak yapmayınız.
Yangın ve patlamaya karşı korunması tavsiye edilir
Çözgen buharı havadan ağırdır ve tabana yayılabilir. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Kabı basınçla
boşaltmayınız, basınçlı kap değildir! Daima orijinal ambalaja uygun olan kaplarda saklayınız.
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları
Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler
Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 5 - 25 ◦ C arasında, kuru, havalandırması iyi, ısı ve ateş kaynaklarından, ve direk güneş
ışığından uzak yerlerde saklayınız. Sigara içilmez. Yetkili olmayanların girmesini önleyiniz. Açılan kaplar, dökülmeyi önlemek için
dikkatli bir şekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.
Depolama için öneriler
Kuvvetli yükseltgen ve alkalinlerden ve kuvvetli asitlerden ayrı yerde saklayınız.
Patlayıcılar, gazlar, yükseltgen katılar, suyla teması halinde alev alabilir gazlar açığa çıkaran ürünler, yükseltgen, bulaşıcı ve
radyoaktif ürünlerle beraber saklamayınız.
7.3. Özel son kullanımları
Lütfen, ekte verilen maruz kalma senaryolarına bakın.
Bölüm 8. Maruziyet kontrolleri/kişisel koruma
8.1. Kontrol parametreleri
DNEL
CAS-No.
64742-95-6
112-07-2
Kimyasal İsmi
Son kulMaruz
Maruz
lanma tarihi kalma
kalma
yolları
sıklığı
çözücü nafta (petrol), hafif arom. Çalışanlar
Dermal
Uzun
(<%0,1 benzen)
süreli
Çalışanlar
Inhalative Uzun
süreli
Çalışanlar
Oral
Uzun
süreli
2-bütoksietil asetat
Çalışanlar
Dermal
Uzun
süreli
Çalışanlar
Dermal
Kısa süreli
Çalışanlar
Inhalative Uzun
süreli
Çalışanlar
Inhalative Kısa süreli
Tür
Değer
Systemic effects
699 mg/Kg
Systemic effects
608 mg/m3
Systemic effects
699 mg/Kg
Systemic effects
102 mg/kg
Lokal etkiler
Systemic effects
102 mg/kg
133 mg/kg
Lokal etkiler
775
PNEC
B11940049
CAS-No.
112-07-2
Kimyasal İsmi
2-bütoksietil asetat
Bölme
Aquatic
Tür
Çökelti
Değer
2,03 mg/l
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 5 - 15
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
CAS-No.
Kimyasal İsmi
Bölme
Aquatic
Aquatic
Tür
Tatlı su
Sea-water
Değer
0,304 mg/l
0,0304 mg/l
Bölgesel / ulusal görev sırasında maruz kalma sınırları
CAS-No.
Kimyasal İsmi
123-86-4
n-bütil asetat
108-65-6
1330-20-7
95-63-6
112-07-2
100-41-4
108-67-8
B11940049
98-82-8
Kay- Zaman
nak
2-metoksi-1-metiletil asetat
ksilen
1,2,4-trimetilbenzen
2-bütoksietil asetat
etilbenzen
mesitilen
cumene
Tip
Değer
Not
STEL
200 ppm
TWA
150 ppm
15 min
IOELV
550 mg/m3
Deri
15 min
IOELV
100 ppm
Deri
8 hr
IOELV
275 mg/m3
Deri
8 hr
IOELV
50 ppm
Deri
15 min
IOELV
442 mg/m3
Deri
15 min
IOELV
100 ppm
Deri
8 hr
IOELV
221 mg/m3
Deri
8 hr
IOELV
50 ppm
Deri
STEL
150 ppm
TWA
100 ppm
8 hr
IOELV
100 mg/m3
Deri
8 hr
IOELV
20 ppm
Deri
15 min
IOELV
333 mg/m3
Deri
15 min
IOELV
50 ppm
Deri
8 hr
IOELV
133 mg/m3
Deri
8 hr
IOELV
20 ppm
Deri
15 min
IOELV
884 mg/m3
Deri
15 min
IOELV
200 ppm
Deri
8 hr
IOELV
442 mg/m3
Deri
8 hr
IOELV
100 ppm
Deri
STEL
125 ppm
TWA
100 ppm
8 hr
IOELV
100 mg/m3
Deri
8 hr
IOELV
20 ppm
Deri
15 min
IOELV
250 mg/m3
Deri
15 min
IOELV
50 ppm
Deri
8 hr
IOELV
100 mg/m3
Deri
8 hr
IOELV
20 ppm
Deri
TWA
50 ppm
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 6 - 15
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
8.2. Maruziyet kontrolü
Teknik tesis planı hakkında ek bilgi
Uygun havalandırma sağlayınız. Bu, iyi bir genel ekstraksiyonla yapılmalıdır. Hatta mümkünse lokal havalandırma
kullanılmalıdır. Eğer bunlar parçacık ve solvent buharı konsantrasyonlarını OEL’in altında tutmaya yetmezse, uygun solunum
koruması takılmalıdır. Gaz filtreli maske, A (EN 141) tipi
Koruyucu ekipman
Göz, deri veya kıyafetlerle teması önlemek için kişisel korunma ekipmanları giyilmelidir.
Solunumun korunması
Solvent konsantrasyonu hava sınır değerleri üzerindeyse, amaca uygun bir oksijen maskesi kullanılmalıdır.
Ellerin korunması
Ürünün kendisi için eldivenlerin delinme süresi bilinmemektedir. Eldivenin yapıldığı malzeme preparatın içindeki maddelere göre
tavsiye edilmiştir.
Kimyasal İsmi
n-bütil asetat
çözücü nafta (petrol), hafif arom.
benzen)
Eldiven malzemesi
R
Viton (R) Eldiven kalınlığı Emilim süresi
0,7 mm
10 min
Nitril kauçuk
0,33 mm
30 min
0,7 mm
30 min
Nitril kauçuk
0,33 mm
30 min
R
Viton (R) 0,7 mm
480 min
R
Viton (R) 0,7 mm
480 min
Nitril kauçuk
0,33 mm
480 min
R
(<%0,1 Viton (R) ksilen
2-bütoksietil asetat
Koruyucu eldivenin calypma istasyonuna oezgue uygunludu (oern. mekanik stabilite, ueruen uygunludu, anti-statik oezellik) her
durum icin kontro edilmelidir. Kullanma amacına uygun korunma için (örn. spreylemeye karşı korunma) 3. grup kimyasal dirence
R eldiven) kullanılmalıdır. Kirlendikten sonra eldiven değiştirilmelidir. Ellerin ürüne
sahip bir nitril koruma eldiveni (örn. Dermatril
sokulması kaçınılmaz ise (örn. bakım, onarım amacıyla), bir bütil veya florokarbon kauçuk eldiven kullanılmalıdır. Eldiveni
üreticisinden aldıktan sonra, bu güvenlik veri sayfasının 3. kısmındaki, materyallerin penetrasyon süresine ilişkin bilgilere
başvurun. Keskin kenarlı cisimlerle çalışırken eldivenler hasar görebilir ve dolayısıyla etkisiz kalabilir. Eldivenlerin kullanılması,
muhafaza edilmesi, bakımı ve değiştirilmesine ilişkin olarak üreticisinin yaptığı beyanlara ve verdiği bilgilere uyun. Koruyucu
eldivenler, hasar gördükten veya ilk aşınma belirtileri görüldükten sonra derhal değiştirilmelidir.
Gözlerin korunması
Solvent sıçramalarına karşı önlem olarak koruyucu gözlük kullanınız.
Deri ve vücudun korunması
Uygun koruyucu giysi giyin. Doğal elyaftan (pamuk) veya ısıya dayanıklı sentetik elyaftan antistatik kıyafetler kullanınız.
Hijyen ölçütleri
Deriyi bol su ve sabunla veya bilinen bir temizleyiciyle yıkayınız. Organik solventler kullanmayınız!
Çevresel maruziyet kontrolleri
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Ekolojik bilgiler icin boeluem 12´ye bapvurun.
Bölüm 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Görünüm
Form: sıvı Renk: renksiz Koku: Karakteristik Çözücü Kokusu
Güvenlikle ilgili bilgiler
B11940049
Parlama noktası
Tutuşma sıcaklığı
Değer
31 ◦ C
272 ◦ C
Metot
DIN 51794
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 7 - 15
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
Kaynama noktası/kaynama ölçeği (aralığı)
Alt patlama limiti
Üst patlama limiti
Buhar basıncı
Bağıl yoğunluk
Su çözünürlüğü
Viskozite (23 ◦ C)
Solvent ayrılma testi
Uçucu bileşenlerin içeriği (excluding water)
pH
125 ◦ C
0,9 %
13,1 %
6,8 hPa
0,9 g/cm3
fark edilir derecede
<20 s
< 3%
99,9%
Veri yok.
DIN 53217/ISO 2811
ISO 2431-1993 6 mm
ADR/RID
Esaslar Buhar basıncı >= 0.01 kPa
9.2. Diğer veriler
Başka veri yok.
Bölüm 10. Kararlılık ve tepkime
10.1. Reaktivite
Ekzotermik reaksiyonlardan kaçınmak için oksitleyici maddelerden, kuvvetli alkali ve kuvvetli asidik malzemelerden uzak tutunuz.
10.2. Kimyasal stabilite
Ürün kimyasal olarak dayanıklıdır.
10.3. Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı
Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon sözkonusu değildir.
10.4. Kaçınılması gereken koşullar
Tavsiye edilen yönetmeliklere uyulduğunda depolama ve kullanıma ilişkin olarak stabildir (bakınız bölüm 7).
10.5. Kaçınılacak uygun olmayan malzemeler
normal kullanım koşullarında gerekmez
10.6. Tehlikeli ayrışma ürünleri
Bilinmiyor.
Bölüm 11. Toksikolojik bilgiler
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Genel notlar
Ürün sınıflama açısından test edilmemiş, konvansiyonel yöntemlere (hesaplama süreci) göre sınıflandırılmıştır. The preparation
has been assessed following the conventional method of the Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC and classified for
toxicological hazards accordingly. Ayrıntılar için bakınız bölüm 2 ve 3.
Pratikten deneyimler.
Yutulması mide bulantısı, ishal, kusma, mide-bağırsak tahrişi ve kimyasal pnömoniye neden olabilir. Hava sınır değerinin
üzerindeki solvent paylarının solunması örneğin mukozanın ve solunum organlarının tahrişi, karaciğerde, böbreklerde ve
merkezi sinir sisteminde hasar gibi zararlara sebebiyet verebilir. Semptomlar ve belirtiler başağrısı, baş dönmesi, yorgunluk,
adalelerde güçsüzlük, uyuşukluk ve bazı durumlarda bilinç kaybından oluşur. Solventler deriden emilme yoluyla yukarıdaki
etkilerden birine neden olabilir. Ürün ile uzun süreli veya tekrarlı temas ciltte yağ kaybına sebep olmakta ve alerjik olmayan ciltle
temas zararlarına (Kontaktdermatitis) ve/veya zararlı madde emilmesine neden olabilir.
Akut toksisite
B11940049
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi
EINECS-No. Kimyasal İsmi
Tür
Tür
215-535-7
202-436-9
202-849-4
sıçan
sıçan
sıçan
LC50
LC50
LC50
ksilen
1,2,4-trimetilbenzen
etilbenzen
Değer
Metot
Maruziyet
zamanı
4h
5.000 ppm
4h
18.000 mg/m3
4h
4.000 ppm
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 8 - 15
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
Akut dermal toksisite
EINECS-No. Kimyasal İsmi
Tür
Tür
Değer
Metot
Maruziyet
zamanı
215-535-7
203-933-3
ksilen
2-bütoksietil asetat
tavşan
tavşan
LD50
LD50
> 1.700 mg/kg
1.500 mg/kg
Subakut zehirlilik
2 butoksi-etanol ve bunun asetatı (2 butoksi-etilasetat) cilt tarafından emilebilirler ve kanda sağlığa zararlı etkilere sebep olurlar.
tahriş edici etkiler
Maddenin göze kaçması halinde, iritasyonlara ve geri dönülebilir zararlara yol açabilir. Dumanın solunumu, solunum sisteminin
tahriş olmasına neden olur. Hassas kişilerde derinin tahriş olmasına neden olabilir.
Bölüm 12. Ekolojik bilgiler
Ürünün çevre dostu değerlendirmesi yapılmamıştır. The data in this section is consistent with data from chemical safety reports
available at the date of revision.
12.1. Zehirlilik
Sudaki zehirlilik
Omurgasız su organizmaları üzerindeki akut toksisite
EINECS-No. Kimyasal İsmi
265-199-0
202-436-9
203-604-4
203-132-9
202-704-5
Tür
çözücü nafta (petrol), hafif arom. Daphnia
(<%0,1 benzen)
1,2,4-trimetilbenzen
Daphnia
mesitilen
Daphnia
n-propilbenzen
Daphnia
cumene
Daphnia
Değer Metot
Tür
EC50
Maruziyet
zamanı
24 h
170 mg/l
LC50
EC50
EC50
EC50
48 h
48 h
24 h
24 h
6 mg/l
6 mg/l
2 mg/l
1,4 mg/l
Balıklar üzerindeki akut ve uzun vadeli toksisite
EINECS-No. Kimyasal İsmi
265-199-0
202-436-9
203-604-4
202-704-5
Tür
çözücü nafta (petrol), hafif arom. Danio rerio (ze(<%0,1 benzen)
bra balığı)
1,2,4-trimetilbenzen
Oncorhynchus
mykiss
(Gökkuşağı
alabalığı)
mesitilen
Carassius auratus
(Japon
balığı)
cumene
Oncorhynchus
mykiss
(Gökkuşağı
alabalığı)
Değer Metot
Tür
LC50
Maruziyet
zamanı
96 h
EC50
96 h
9,22 mg/l
LC50
96 h
12,5 mg/l
LC50
96 h
2,7 mg/l
10 mg/l
Su bitkileri üzerindeki akut toksisite
EINECS-No. Kimyasal İsmi
265-199-0
B11940049
202-704-5
Tür
Değer Metot
Tür
çözücü nafta (petrol), hafif arom. Alg
EC50
(<%0,1 benzen)
cumene
yeşil alg (tipi be- IC50
lirtilmemiş)
Maruziyet
zamanı
72 h
10 mg/l
72 h
2,6 mg/l
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 9 - 15
12.2. Kalıcılık ve nitelik kaybı
Bilgi bulunmamaktadır.
12.3. Biyolojik birikim potansiyeli
Bilgi bulunmamaktadır.
12.4. Topraktaki hareketliliği
Bilgi bulunmamaktadır.
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
Mevcut verilere göre, bu tehlike özelliği için sınıflandırılmış hiçbir bileşen yok (lütfen bölüm 3’e bakın).
12.6. Diğer olumsuz etkiler
Preparat, 1999/45/EG sayılı preparat direktifinin konvansiyonel yöntemi uyarınca değerlendirilmiş ve çevreye tehlikeli olarak
sınıflandırılmamıştır, ancak çevre için tehlikeli maddeler içerir. Ayrıntılar için bakınız bölüm 2 ve 3.
Emilmiş organik bağlı helojenler (AOX)
Bu ürün AOX’ a katkıda bulunabilen organik bağlı halojenler içermemektedir.
Bölüm 13. Bertaraf etme bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz.
Ürün
Tavsiye:
İmha etme süreci olarak energetik değerlendirme tavsiye edilir. Mümkün olmadığı taktirde sadece özel atık yakma süreci
uygundur.
EWC atık imha No: Tanımlama
08 01 11
Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
Kirli ambalajlar
Tavsiye:
Boşaltılmış kaplar hurda değerlendirme ya da geriye dönüşüm merkezine verilmelidir. . Uygun şekilde boşaltılmamış ambalajlar
özel atık olarak değerlendirilirler (atık kod no. 150110).
Bölüm 14. Taşıma bilgileri
Nakliye, karayolu için ADR, demiryolu için RID, denizyolu için IMDG ve havayolu için ICAO/IATA uyarınca gerçekleştirilmelidir.
ADR/RID (Kara taşımacılığı)
Kargo özellikleri:
BOYA İLİŞKİLİ MADDE
UN numarası:
tehlike sınıfı:
ikincil tehlike sınıfı:
Çevreye olan tehlikeleri:
Paketleme grubu:
Tunnel restriction code:
Özel Provizyon:
Kemler Kod:
1263
3
Uygulanamaz.
hiç
III
D/E
640E
30
IMDG (Deniz taşımacılığı)
Kargo özellikleri:
BOYA İLİŞKİLİ MADDE
B11940049
UN numarası:
tehlike sınıfı:
ikincil tehlike sınıfı:
Çevreye olan tehlikeleri:
1263
3
Uygulanamaz.
hiç
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
Paketleme grubu:
Denizi Kirleten:
EmS:
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 10 - 15
III
hayır
F-E,S-E
ICAO/IATA (Hava taşımacılığı)
Kargo özellikleri:
BOYA İLİŞKİLİ MADDE
UN numarası:
tehlike sınıfı:
ikincil tehlike sınıfı:
Çevreye olan tehlikeleri:
Paketleme grubu:
1263
3
Uygulanamaz.
hiç
III
Bölüm 15. Mevzuat bilgisi
1999/45/EWG adly AB yoenetmelidi uyarynca iparetleme
15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar
Ürünün tanıma harfi ve tehlike tanımı
Zararlı
Xn
R -cümlesi/ R-cümleleri
R10
R20/21
R36/37/38
R52/53
R65
Alevlenir.
Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
S kodlu cümle(ler)
S23
S36/37
S38
Buhar solumayın.
Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.
15.2. Kimyasal Risk Değerlendirmesi
Karışım hiçbir güvenlik değerlendirmesine tabi değildir.
Bölüm 16. Diğer bilgiler
Bölüm 3’den ilgili rakamla/rakamlarla R oranları
R10
R11
R20
R20/21
R36
R36/37/38
R37
R38
R51/53
R52/53
R65
R66
R67
Alevlenir.
Kolay alevlenir.
Solunması halinde zararlıdır.
Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
Gözleri tahriş eder.
Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
Solunum sistemini tahriş eder.
Cildi tahriş eder.
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
B11940049
Bölüm 3’den ilgili rakamla/rakamlarla H oranları
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
H225
H226
H304
H312
H315
H319
H332
H335
H336
H411
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 11 - 15
Yüksek derecede alev alabilir sıvı ve buhar
Alev alabilir sıvı ve buhar
Yutulur ve hava boşluklarına girerse öldürücü olabilir.
Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
Deri tahrişine neden olur.
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
Solunması zararlıdır.
Solunum tahrişine neden olabilir.
Baş dönmesi ve uyuşukluğa neden olabilir.
Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir.
Bilgiler referans olan çalışmalardan ve literatürden alınmıştır.
Madde no.
CAS-numarası: www.cas.org./EO/regsys.html
EC-numarası: http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=ein
67/548/EEC direketifleri içerisinde belirtilmiş http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
sağlığa veya çevreye zararlı maddeler.
http://ecb.jrc.it/classification-labelling/
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html
Diğer yönetmelikler, sınırlamalar ve yasak 76/769/EC no’lu Direktif
düzenlemeleri
98/24/EC no’lu Direktif
90/394/EC no’lu Direktif
793/93/EC no’lu Direktif
1999/45/EC no’lu Direktif
2006/8/EC no’lu Direktif
EUR-LEX: http://europa.eu.int/eur-lex/lex
Saf madde için maruz kalma sınırı
http://osha.europa.eu/OSHA
Eğitim tavsiyesi
76/769/EC no’lu Direktif
98/24/EC no’lu Direktif
Ek bilgi
Bu güvenlik veri belgesindeki bilgiler bugünkü bilgi düzeyimize dayanmaktadırlar ve ulusal mevzuata ve AB mevzuatına
uygundurlar. Ürün, yazılı izin olmaksızın bölüm 1’de anılan kullanım amacının dışında bir amaç için kullanılmamalıdır. Kullanıcı,
gerekli tüm yasal hükümlere uyulmasından sorumludur. Madde, yalnızca 18 yaşından büyük ve işin nasıl yapılacağı, güvenlik
önlemleri ve zararları hakkında yeteri kadar bilgilendirilmiş kişilerce kullanılmalıdır. Bu güvenlik veri belgesindeki bilgiler
ürünümüzün güvenlik istemlerini tanımlarlar ve ürün özelliklerine ilişkin olarak bir garanti anlamına gelmezler.
Raporun sürümü
Versiyon Değişiklikler
8.1 3
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
B11940049
Bu güvenlik bilgileri formu, türk kanunlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Rahşan Yeliz USTA (GBF-0278)
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 12 - 15
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
Ek - Maruz kalma senaryoları
Exposure scenarios for industrial and professional use of coating material
The exposure scenario provides specific information on how a hazardous substance (in a mixture) is to be managed and
controlled. It considers specific conditions of use, in order to ensure that a use is safe to humans and the environment. Identified
risk management measures are to be implemented unless the downstream user is able to ensure safe use in a diverging way.
1. Exposure scenario (type 1) for application of solvents for diluting
Free short title:
Industrial or professional application of diluant or additive solution for spray, dip or other coating material (professional use in
close to industrial setting)
Systematic title based on use descriptors:
SU 22, SU 3
PC9a
PROC 4 (covering PROC 2), PROC 5 (covering PROC
3), PROC 8a (covering PROC 8b), PROC 10, PROC 7 or
PROC 11, PROC 13
ERC 4
Kullanım sektörü
Ürün kategorisi
İşlem kategorisi
Çevreye dağılım kategorisi
Activities covered:
Preparing (adjusting viscosity), transferring/loading, application by spraying or dipping and pouring or rolling and brushing,
drying of coating material
Contributing scenarios:
spERC x1b
PROC 4 (covering PROC 2)
PROC 5 (covering PROC 3)
PROC 8a (covering PROC 8b)
PROC 10
PROC 7
PROC 11
PROC 13
Pneumatic spray coating incl. purge loss
Applicable for: Drying and curing of coatings
Applicable for: Adjustment of viscosity
Transfer of substance or preparation (charging/discharging)
Rulo veya fırça uygulamaları
Sınai spreyleme
Sınai olmayan spreyleme
Parçaların batırma ve dökme yoluyla bakımı
Assessment method:
CEPE spERC concept
ECETOC TRA version 2.0
DuPont Expert judgement (EJ)
2. Operational conditions and risk management measures
2.1. Contributing environmental scenario
Preparing, transferring/loading, application by spraying or dipping and pouring or rolling and brushing, drying of coating material
İşlem şartları
Potential transfer to process waste water stream when using Venturi wet scrubber for collecting overspray
spERC x1b
spERC x1b
M(sperc)
Transfer to Dissolution
water
in water
Volatiles in paint
Solids in paint
100%
70%
1%
5%
Release
after on-site
WWTP
100%
10%
Municipal
STP
evet
evet
2.2. Contributing worker scenarios
Preparing, transferring/loading, application by spraying or dipping and pouring or rolling and brushing, drying of coating material
B11940049
Karıştırma
Transferring
Non-industrial spraying
Sınai spreyleme
PROC
5 (covering 3)
8a (covering 8b)
11
7
DOA
>4h
>4h
>4h
>4h
LEV/TRV
TRV
TRV
LEV
LEV
RPE
hayır
hayır
evet due to aerosol
evet due to aerosol
DPE
yes level 2
yes level 2
yes level 2
yes level 2
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 13 - 15
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
PROC
10
13
4 (covering 2)
Rulolama
Batırma
Curing
DOA
>4h
>4h
>4h
LEV/TRV
TRV
TRV
TRV
RPE
hayır
hayır
hayır
DPE
yes level 2
yes level 2
yes level 2
Further specification
Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE templates for operational conditions
3. Exposure estimation and reference to its source
Exposure assessment bases on initial scenarios for the used chemicals in this preparation as provided by manufactuters and
importers. Identification of a lead substance indicator per route is based on the DPD+ methodology, taking into account content,
volatility and hazard characteristics. Use of the mixture is considered safe when conditions for safe use of the lead substance
indicator are respected. Risk assessment is not applicable as long as no initial exposure scenarios are available.
3.1. Environmental assessment
Potential transfer to process waste water stream
LSI (aquatic)
spERC x1b çözücü nafta
(volatiles)
hafif arom.
benzen)
LSI
TransDissoRecon- M(sperc) fer
to lution
in lease
tent
water
water
after
on-site
WWTP
(petrol), 13
(<%0,1
–
100%
1%
100%
ReRelease
ceiving
after
body
municipal
STP
10%
18,000
m3 /d
PNEC
surface
water
–
3.2. Worker assessment
No relevant toxicological impact expected; specific description and assessment of worker exposure obsolete;
Further specification
Above exposure assessment is performed for coating material as supplied. Exposure assessment requires adaptation to ready
for use mixture (review paint and/or hardener). Hazards of diluants are obsolete after film formation of coating
4. Guidance to downstream user to evaluate whether he works inside the boundaries set by the exposure
scenario
By variation of operational conditions and risk management measures (scaling), a downstream user can check whether he
works inside the exposure scenario boundaries.
Standard scaling can be based on exposure modifying factors as used by ECETOC TRA which are listed below.
RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o)
RCR(s) shall be < 1
RCR(s) = scaled risk characterisation ratio; RCR(o) = original risk characterisation ratio (in part 3)
EMF(s) = exposure modifying factor selected for scaling; EMF(o) = original exposure modyfing factor (in part 3)
Scaling may be used consecutively for multiple determinants.
Example: No technical room ventilation for mixing of tints (EMF(o) = 0.3), duration of activity restricted to 1 h/d (EMF(s) = 0.2)
Specific scaling may be based on measured values at the individual site.
Respiratory
protection
equipment
Content Content DOA
DOA
% range Factor h
Factor
> 25
1 >4
1
0.6 1 - 4
0,6
5 - 25
1-5
0.2 0,25-1
0,2
<1
0.1 <0,25
0,1
No RPE
Filter mask
Air-fed mask
B11940049
PROC
2
3
4
5
7
8a
8b
TRV
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
LEV Ind
0.1
0.1
0.1
0.1
0.05
0.1
Sol 0.05
Factor
1
0,1
0,05
LEV Pro
0.2
0.2
0.2
0.2
n.a.
0.2
Sol 0.2
Skin protection equipment
Factor
No gloves
1
Suitable gloves
0,2
Resistant gloves, training
0,1
Resistant gloves, specific training
0,05
Resistant gloves, specific training,
0,02
intensive supervision
LEV Derm
0.1
0.1
0.1
0.005
0.05
0.01
0.1
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 14 - 15
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
PROC
8b
10
11
13
TRV LEV Ind
0.3 Vol 0.03
0.3 0.1
n.a.
0.3 0.1
PROC
Factor PROC
4 (high volatility)
5 (high volatility)
8a (high volatility)
4 (medium volatility)
5 (medium volatility)
8a (medium volatility)
4 (low volatility)
5 (low volatility)
8a (low volatility)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
LEV Pro
Vol 0.1
0.2
0.2
0.2
LEV Derm
0.1
0.05
0.02
0.05
Factor
(Prof.)
2 (high volatility)
0.2
3 (high volatility)
0.2
8b (high volatility)
0.5
2 (medium volatility) 0.4
3 (medium volatility) 0.25
8b (medium volatility) 0.5
2 (low volatility)
0.5
3 (low volatility)
0.3
8b (low volatility)
0.4
Factor
(Ind.)
0.5
0.4
0.6
0.5
0.5
1
0.2
0.6
0.5
Good practice advice
Use by private end consumers (SU 21) not considered as product is assigned for professional use only
Wide dispersive use (ERC 8a-8f) not assessed as professional use in paintshops is considered as non dispersive
Environmental assessment based on CEPE sector specific ERC approach (spERC factors for solids and volatiles)
Environmental assessment only relevant in case of substance transfer into a waste water stream
No relevant substance transfer expected to marine water, sediment, or soil
The spERC approach is only applicable to demonstrate safe use of a substance for environmental aspects under REACH.
It is not suitable to demonstrate compliance with applicable local waste water regulations.
Ingestion (oral route) not assessed as not considered to occur in case of industrial / professioonal use
Exposure assessment is performed for coating material as supplied.
Adaptation may be required for ready for use mixture.
No service life relevance for process aids.
Waste stage not assessed as incineration / biological treatment of waste and safe deposition of inert residues is assumed
No SVHC above declaration threshold contained unless disclosed in section 3 of SDS
Following advice shall be pursued as long as exposure assessment in part 3 does not contain sufficient
information
Recommendation to use technical room ventilation.
Advice to wear skin/eye protection as standard RMM due to risk of splashes/droplets.
Advice on respiratory protection equipment for PROC 7, 11 is based on DuPont expert judgement
Advice to use spray-booth or efficient exhaust ventilation.
Advice to wear respiratory protection equipment as standard RMM due to aerosol formation, even in ventilated booth.
Advice to provide spill retention system according to applicable regulation.
Standardised use descriptors according European Chemical Agency (EChA) Guidance on information
requirements and chemical safety assessment, chapter R.12
SU 3
SU 22
PC9a
PROC 2
PROC 3
PROC 4
PROC 5
PROC 7
PROC 8a
PROC 8b
B11940049
PROC 10
PROC 11
PROC 13
ERC 4
Sanayi kullanımları: Sanayi alanlarda maddelerin olduğu şekilde veya karışım içinde kullanımları
Profesyonel kullanımları: Kamusal (idare, eğitim, eğlence, hizmet, esnaf)
Kaplama ve Boyalar, İnceltici, Boya çıkarıcılar
Maruziyeti ara sıra kontrol ederek kapalı ve devamlı işlemlerde kullanım
Kapalı yığın işlemlerde (sentez veya formülasyon) kullanım
Kapalı yığın veya maruziyetin olabileceği diğer işlemlerde (sentez) kullanım
Preparatlar ve malların formülasyonu için yığın işlemlerindeki karıştırma veya harmanlamalarda (çoklu etap ve/veya kaydadeğer temas)
Sınai spreyleme
Tahsis edilmemiş tesislerde madde veya karışımın (yüklenmesi/boşaltılması) küçük
kaplardan/kaplara/büyük kaplardan/kaplara aktarılması
Tahsis edilmiş tesislerde madde veya karışımın (yüklenmesi/boşaltılması) küçük kaplardan/kaplara/büyük kaplardan/kaplara aktarılması
Rulo veya fırça uygulamaları
Sınai olmayan spreyleme
Parçaların batırma ve dökme yoluyla bakımı
İşlemlerde ve malın bir parçası olmayan ürünlerde yardımcı maddelerinin sanayide kullanımı
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre
DX34 v8.1
Revize Edildiği Tarih: 2011-04-22
Basım Tarihi: 2011-04-22
tr/TR Sayfa 15 - 15
Glossary
SU
PC
PROC
ERC
AC
spERC
CEPE
OC
DOA
LEV
TRV
RMM
RPE
DPE
WWTP
STP
SVHC
LSI
M(sperc)
DNEL
DMEL
PNEC
ECETOC TRA
B11940049
RCR
Kullanım sektörü
Ürün kategorisi
İşlem kategorisi
Çevreye dağılım kategorisi
Mal kategorisi
Sector specific environmental release category (for CEPE uses)
European council of producers and importers of paints, printing inks and artists’ colours
Operational condition
Duration of activity
Local exhaust ventilation
Technical room ventilation
Risk Yönetimi Önlemleri
Respiratory protection equipment
Dermal protection equipment
Waste water treatment plant (on-site)
Sewage treatment plant (municipal)
Substance of very high concern
Lead substance indicator
Maximum volume of lead substance which can be used safely under conditions described
by CEPE spERC
Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye
Derived minimum effect level
Öngörülmüş Etki Etmeyen Konsantrasyon
Targeted risk assessment as proposed by European center for ecotoxicology and toxicology of chemicals
Risk characterisation ratio
Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar
için alınabilir.

Benzer belgeler

Bölüm 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve ¸sirketin/üstlenenin

Bölüm 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve ¸sirketin/üstlenenin Telif 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company. Her hakkı mahfuzdur. Dokümanın kopyası sadece du Pont ürünlerine sahip olanlar için alınabilir.

Detaylı