Ders Gegme ve Kredi Sistemine Gore

Transkript

Ders Gegme ve Kredi Sistemine Gore
Ders Gegme ve
Kredi Sistemine Gore
Hazirlayan
Eser GULER
Editor
Prof. Dr. Bahadir GULMEZ
MILLI EGITIM BAKANLIGI
ISTANBUL, 1993
AgiKOGRETlM LtSESl
DERS KlTAPLARI NO : 307
.
Bu kitap Anadolu Universltesi tarafmdan
"uzaktan ogretim" ilkelerine gore hazirlanmi§tir.
Kitabm her hakki sakhdir ve Millt Egitim Bakanhgma aittir.
Tumu ya da boliimleri mekanik, elektronik, fotokopi,
manyetik kayit ve ba§ka §ekillerde 5ogaltilamaz,
basilamaz ve dagitilamaz.
K
BukitapMilliEgitim Bakanligi'mn 17/11/1992 Tarih ve 92/081 Sayili Bakanhk Oluru ile egitim
araci olarak kabul edilmi§, Uzaktan Egitim Vakfi'nin 11.3.1998 tarih ve 600/28 sayili yazisi ile
altinci defa 10.000 adet basilmi§tir.
ALTINCI BASKI — 1998
Sanat Yonetmeni : Yrd. Dog. Dr. M. Kazim SEZGIN
•ns .
IBJJ
.oi'JiKM
•
-h US-
ISTIKLAL MAR§I
Korkiria, sonmez bu safaklarda yuzen at sancak;
Sonmeden yurdumun iistiinde tiiten en son ocak.
O benim milletimln yildizidir, parlayacak,
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Bastigm yerleri "toprak!"diyerek ge^me. tarn :
Dublin altindaki binlerce kefensiz yatam.
Sen sehit oglusun, inctlme, yazikor, atam :
Venue, diinyalan alsan da, bu cennet vatam.
Qaima, kurban olayun, cehreni ey nazb hilal!
Kahraman irkima bir gul! Ne bu §iddet, bu celal?
Sana oltnaz doktilen kanlanmiz sonra helal...
Hakkidir, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!
Kim bu cennet vatarun ugruna olmaz ki feda?
§iiheda fi^kiracak topragi siksan, jiiheda!
Cam, canani, biitiin varum aisin da Huda,
Etmesin tek vatanundan beni diinyada ciida.
Ben ezelden beridir hiir ya§adim, hiii yasanm.
Hangi ?ilgin bana zincir vuracakmis.? $asanm!
Kukrenus, se! gibiyim, bendiml ^igner, a^arim.
Yirtanm tiagJan, enginJere sigmam, ta§anm.
Ruhumun senden, Dahi, sudur ancak emeli :
Degmesin mabedimin gogsiine namahrem eli.
Bu ezanlar-ki sahadetleri dinin temeliEbedi yurdumun iistiinde benim inlemeli.
Gairbin afakmi sarmissa gelik zirhli duvar,
Benim iman dolu gogsiim gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasil boyle bir imam bogar,
"Medemyet!" dedigin tck di$i kalmi§ canavar?
O zaman vecd ile bin secde eder-vaisa-tagim,
Her cerihamdan, Dahi, bosamp kanli yasun,
Fi^kinr ruh-i miicerred gibi yerden na'sim;
O zaman yukselerek ar^a deger belki ba§im.
Arkada§! Yurduma aJ^aklan ugratma, sakin.
Siper et govdeni, dursun bu hayasizca akin.
Dogacaktir sana va'dettigj giinler Hakk'in...
Kim bilir, belki yann, belki yanndan da yakin.
Dalgalan sen de safaklar gibi ey 5anii hilal!
Olsun amk dokiilen kanlanmin hepsi helal.
Ebediyen sana yok, irkima yok izDiihlal:
Hakkidir, hiir ya§amt§, bayragimin hiirriyet;
Hakkidir, Hakk'a tapan, milletimin istiklaJ!
Mehmet Akif ERSOY
ATATURK'UN
GENQLJGE HJTABESJ
Ey Turk gengligi! Birinci vazifen, Turk istiklalini, Turk
cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve mudafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu
temel, senin, en kiymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni, bu
hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilT ve haricT, bedhahlarm olacaktir. Birgun, istiklal vecumhuriyeti mudafaa mecburiyetine dusersen, vazifeye atiimak igin, iginde bulunaca§m vaziyetin imkan ve seraitini dusunmeyeceksin! Bu imkan ve serait, gok
namusait bir mahiyette tezahur edebilir. istiklal ve cumhuriyetine kastedecek dusmanlar, butun dunyada emsali gorulmemis
bir galibiyetin mumessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz
vatanm, butun kaleleri zapt edilmis, butun tersanelerine girilmis,
butun ordulan dagitilmi§ ve memleketin her ko§esi bilfiil i§gal
edilmis olabilir. Butun bu seraitten daha elim ve daha vahim
olmak uzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet
ve dalalet ve hatta hiyanet iginde bulunabilirler. Hatta bu iktidar
sahipleri sahs? menfaatlerini, mustevlilerin siyast emelleriyle
tevhid edebilirler. Millet, fakr u zaruret iginde harap ve bitap
diismus olabilir.
Ey Turk istikbalinin evladi! iste, bu ahval ve serait iginde
dahi, vazifen; Turk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktir! Muhtag
oldugun kudret, damarlanndaki asTI kanda, mevcuttur!
'
JQJNDEKJLER - SOMMAIRE
Unite 1
• Situation 1 (Discussion en famille)
2
• Grammaire - Dilbilgisi
3
• Exercices
5
• Situation 2 (A I'Ecole)
7
• Grammaire - Dilbilgisi
8
• Situation 3 (La Rencontre)
12
• Exercices
13
• Travaillons avec les images
14
• Comment dire
17
• Vocabulaire
17
• Resume
17
• Lecture
18
• Revision
19
• Situation 1 (A la Maison )
22
• Grammaire - Dilbilgisi
23
• Exercices
24
• Situation 2 (La Pollution de I'air)
26
• Grammaire - Dilbilgisi
27
• Travaillons avec les images
28
• Situation 3 (Dans fa rue)
30
• Grammaire - Dilbilgisi
31
• Exercices
32
• Comment dire
36
• Vocabulaire
36
• Resume
37
i
Unite 2
• Lecture
• Revision
,
37
,.,
38
Unite 3
• Situation 1 (Aimez-vouz les animaux?)
43
• Grammaire - Dilbilgisi
44
• Exercices
45
• Travaillons avec les images
47
• Situation 2 (A la maison)
50
• Grammaire - Dilbilgisi
51
• Exercices
52
• Travaillons avec les images
54
• Situation 3 (A I'institut)
56
• Grammaire - Dilbilgisi
57
• Exercices
59
• Comment dire
61
• Vocabulaire
61
• Resume
62
• Revision
62
• Situation 1 (Dans un magasin de vetements)
68
« Grammaire - Dilbilgisi
69
• Exercices
71
• Situation 2 (J'ai une excuse)
75
• Grammaire - Dilbilgisi
76
• Exercices
77
• Lecture
79
• Comment dire
80
• Vocabulaire
80
• Resume
81
• Revision
81
Unite 4
Corrige - Cevap Anahtan
84
.
BA§LARKEN
.
lilli Egitim Bakanhgi ve Universitemizin isbirligiyle hazirlanmis olan Agikogretim Lisesi
Fransizca Kitabmm uguncusunu sizlere ulastirmaktan seving duyuyoruz.
Biliyorsunuz, gagimiz tumuyle iletisim ve teknoloji gagi. Gittikge gelisen ulkelerarasi ekonomik, kulturel ve turizm iliskileri yabanci dilin onemini bir kat daha one gikartti. Yabanci dil ogrenmek kagmilmaz bir gereksinim oldu. Bu gereklilik, hatta zorunluluk da diyebiliriz, egitim ve ogretim
sistemlerinde yontemlerin yenilenmesini de zorunlu kildi. Ozellikle yabanci dil egitimi ve ogretimi
alanmda gergeklestirilen gabalar kayda deger. Ornegin televizyon, video-kaset gibi kitle iletisim
araglan kullanilmaya baslandi ve bunlar gittikge yaygmla§ti.
i§te eiinizdeki Fransizca kitabi bu geli?im ve yenilikleri gozonune alarak titizlikle haziriandi.
Kitabin hazirlanmasmda temel amag, Fransizcamn gegerli ve ya§ayan kullanimlarmi aktarmak
oldu. Klasik, kuralci, zorlayici yapilar yerine, guncel ve ya^ayan Fransizcanm ogretiimesi esas
almdi. Kitabimz sizlere Fransizcanm temel ozelliklerini ve kurallarmi daha bilingli kullanmaniza
yardimci oimak amaciyla hazirlanmistir. Ancak, temel Fransizca bilgisini 1 ve 2. kitaplarda edindiginizi yine de hatirlatmak isterim.
NASIL QALI§ALiM?
Kitabmizdaki her unite belirli yapilan iic konu (Situation) gergevesinde vermektedir. Bu konular
gunluk konusma bigimlerine uygun olarak hazirlanmis olup, dilbilgisi agiklamalanyla zenginle^tirilmistir. Kitabmizdan beklenilen yaran saglayabilmek igin su uyarilanmizi gozonunde bulundurmaniz yararh olacaktir,
•
Agikogretim Lisesi Fransizca 1 ve 2'de verilen teme! bilgilerden mutlaka yararlanmiz.
Bu bilgilerin kitaptan edineceginiz bilgilerin tamamlayicisi oldugunu unutmaymiz.
•
Konular! incelerken soyleyis bigimlerine dikkat ediniz. Bunlarm dilbilgisel yapilarmi anlamaya gahsmiz.
•
Kitabmizda bolca ahstirmalar verilmistir. Bu alistirmalar hem konusma, hem yazma
amaghdir. Televizyon programlarmi izleyerek konusma yetinizi, kendiniz gahsarak yazma yeteneginizi gelistiriniz.
•
Alistirmalan once kendiniz yapmiz, sonra cevap anahtarmdan kontrol ediniz. Resimli
alistirmalar zihninize iyice yerlesecektir. Bu tur alistirmalan eglenceli bir galisma bigimine donusturmeye gahsmiz.
•
Her unitenin sonunda verilen "Revision- Tekrar" sorulan kendi bilginizi sinamamz igin
hazirlanmistir. Bu nedenle bu sorulan titizlikle cevaplandirarak bilgi derecenizi oigmeye
galismiz. Zorluklarla karsilastigmizda cevap anahtanna basvurarak dogru cevabm
mantigmi kesfetmeye gahsmiz.
Hepinize basanlar ve saghkli gunler dilerim.
Prof. Dr. BahadirGULMEZ
Editor
Objectifs /Ama^lar:
L'objectif de cette unite est d'apprendre a:
utiiiser les pronoms personnels complements,
reviser les variations de la forme interrogative,
decouvrir les differentes utilisations de "personne" et de "rien"
construire des phrases avec les pronoms relatifs "qui" et "que"
Bu dersin amaci
isim zamirlerini kullanmayi,
soru bigimlerinin degisik kultanimtanni,
"personne ve ""rien" nin kullanimlarmi,
"qui" ve "que" ilgi zamirleriyle cumleler kurmayi ogretmektir.
Propositions /Oneriler :
Pour comprendre mieux cette unite:
Essayez de comprendre les dialogues dans les situations.
Servez-vous de vos livres Fransizca 1 et Fransizca 2
N'oubliez pas de vous rapporter a votre dictionnaire.
Suivez attentivement les explications et les exemples donnes
dans votre livre.
Bu uniteyi daha iyi anlamak icin :
Konulardaki diyaloglan anlamaya cahsmiz.
Fransizcal ve Fransizca 2 kitaplarmdan yararlanmiz.
Sozlukten yararlanmayi unutmaymiz.
Kitabmizda veriien ornek ve aciklamalan dikkatle inceleyiniz.
SITUATION 1
Eric
- Papa, je peux alter au cinema
avec mes amis? II y a un tres
bon film.
M. Poirier
• Euh...Je ne sais pas. Demande a ta mere!
Eric
- Maman, s'il te plait. Est-ce
que je peux y aller?
Mme. Poirier - Ecoute Eric, tu n'y vas pas, tu
as des examens, tu dois travailler. C'est d'accord?
Eric
- Je sais maman... Bon. Si je
reussis a I'examen, vous
m'acheterez une bicyclette?
M. Poirier
- Je ne te promets rien. Tu vas
travailler pour toi meme, pas
pour nous.
Eric
- Mais pourquoi? Vous avez
achete un ordinateur a Sabine. Vous lui permettez d'aller
au cinema avec ses amis. En
plus, elle ne travaille pas comrne moi.
Sabine
- Eric! Arrete de dire des
betises.
Mme. Poirier - Assez! On en a marre. Vous
nous embetez avec vos histoires. (furieuse) Allez travailler
dans votre chambre. Laisseznoustranquilles!
Eric sinemaya gitmek icin anne ve babasmdan izin almaya calisir. Alamaymca kizkardesi Sabine'e yapllanlan ornek gostermeye baslar ve sonucta annesini kizdinr.
Lisez le dialogue et mettez une croix (x) dans la bonne case.
(Diyalogu okuyunuz. Verilen cumleler diyaloga gore dogru ise "vrai" yanli$ ise "faux" karesini isaretleyiniz.)
Ex:
Vrai
Faux
1. Eric s'interesse au cinema.
2. Son pere lui permet d'aller au cinema.
3. Sa mere lui demande de travailler.
4. Eric est jaloux de sa soeur Sabine.
5. Eric et Sabine se disputent tout le temps.
Pronoms personnels Kisi (sahis) zamirleri.
Kisi zamirleri bildiginiz gibi ozne oiarak kullanildigmda cumienin ba$mda yer aliyordu.
Exemple :
Je suis reste chez moi. (Evimde kaldim)
Ama kisi zamirleri bazan tumlec gorevi de gorurler. Bu durumda fiilin aldigi edata gore degisebilirler, funku kullanilan tumleg duz ya da dolayli tumleg olabilir.
Exemple :
- Tu connais Mme. Perret?
- Oui, je lui teSephonerai dans dix minutes.
Asagidaki ornekleri dikkatle inceleyiniz.
Exemples:
J'appelle Jean
Je telephone a Jean
II faut dire ca aux Roux
Appelez Agnes
Telephonez a Agnes
appeler qn.
telephoner a qn
dire a qn.
je I'appelle
je lui telephone
il faut leur dire
Appelez-la
Telephonez-lui
0 halde:
Dolayli Tumle^li Kisi Zamirleri
Duztumlegli kisi Zamirleri
Je
—*
Tu
»
•
me(m')
Je
te(t')
Tu
le (I1)
•
*.
ft-
me(m')
te(t')
il/elle
—ft.
lui
ft.
la(l')
Nous
—ft.
nous
Nous
— ft-
nous
Vous
—ft.
vous
Vous
— ft.
VOUS
lls/elles
—h.
leur
elle
l!s/elles
».
les
Ornek 1 :
-Tu meconduis a la gare? (Beni gara goturur musun?)
- Non, je ne teconduis pas, parce que, je suis occupe
(hayir, seni goturmem gunku i$im var.)
Ornekteki "conduire" fiili duz tumlec a!ir. Yani "conduire quelqu'un" (Birisini goturmek) seklinde ifade edilir.
Ornek 2
- Notre directeur est tres gentil. Chaque matin, il nous dit bonjour.
(Mudurumuz gok nazik, hersabah bize gunaydin der.)
Buradaki "dire" fiili ise dolayli tumleg alir. Yani "dire a quelqu'un"
(Birisine soylemek) $eklinde ifade ed///r.Fransizca I ve II kitaplanndaki
ki$i zamirlerini tekrar ediniz.
A)
Lisez les repliques suivantes et faites - les correspondre aux images.
(Verilen cumleleh okuyunuz ve hangi resime ait oldugunu bulunuz.)
Mademoiselle, j'ai ecrit deux
lettres.
Vous les taperez et puis vous
les posterez s'il vous plait.
Mais pourquoi vous me regardez comrae ga? C'est difficile?
Ecoute mon cheri, tu dois
respecter tes professeurs. Si
tu les ecoutes attentivement
en classe, tu reussiras. Demande-leur la permission si
tu veux sortir. Si tu fais tes
devoirs, 93 me fera plaisir.
Madame, votre mari est cardiaque. Vous lui preparerez
des plats sans sel et sans
graisse. Vous ne lui permettrez pas de fumer. II
m'ecoute par gentillesse,
mais il ne prend pas sa maladie au serieux.
Monsieur, vos papiers s'il
vous plait.
- Euh...
- Monsieur, je vous demande
vos papiers. Vous me
presentez vos papiers oui ou
non? Alors, garez votre voiture devant le commissariat.
'SlQ c-
... el.efc.
9H ! '
£
Repliques
1
2
3
4
Images
B)
Qui dit? A qui?
Asagidaki tabioda yukardaki cumlelerin kim tarafindan kime soyiendigini isaretleyiniz.)
Une mere
Un patron
Un agent
Un medecin
a son fils
a sa secretaire
a un chauffeur
a une dame
1
2
3
4
Completez ies phrases suivantes en utilisant "me, m1, te, t1, le, la, I', lui, nous, vous, les, leur" (Asagidaki cumleleri tirnak igindeki zamirlerle tamamlayimz.)
1. Donne-moi I'adresse de ton ami.
- Non, je ne...donnerai pas son adresse.
2. Paul, ecris une carte a tes grands-parents.
- Non, je ne
ecrirai pas. Je
telephonerai. C'est plus facile.
3. Je te dis quelque chose. Tu ne ....entends pas?
- Non, je ne
entends pas parce que je ne ecoute pas.
4. Madame, je veux acheter un cadeau original pour ma femme.
Qu'est- ce que vous
conseillez?
- Je
conseille d'acheter une echarpe de sole.
5. Les e!6ves aiment beacoup Mme Poirier.
Ms
offrent souvent des fleurs.
6. Maman, nous voulons aller au cinema avec vous. Vous.
- Pas au cinema. On
emmene au theatre.
.emmenez aussi?
7. - Regarde ce tableau. Je
trouve super.
- Moi, je ne
aime pas du tout.
M. Redon, proprietaire d'un bureau de tabac, parie de son travail.
"Je suis proprietaire de mon magasin depuis longtemps.
Je vends des journaux, des revues, des bonbons, des cartes postales, des timbres, des cigarettes, des pipes.
Souvent, ma femme m'aide et je travaile avec elle. Quelquefois, je
la laisse toute seule et je lui laisse la cle de la caisse.
Le matin, j'ai peu de travail, I'apres-midi ma femme m'aide parce
que Papres midi et le soir, nous avons beacoup de monde. Nos clients
nous aiment bien. Us sont fideles.
Monsieur Legrand, par exemple, je lui vends un billet de loterie
chaque semaine. II me dit "Bonjour Pierre. Mon billet s'il vous plait."
Mais le pauvre, il ne gagne jamais hen. C'est la vie."
A)
Lisez le texte ci-dessus et repondez aux questions en utilisant les pronoms
"I1, les, lui."
Sorulan " I', les, lui" kullanarak yanitlayimz.
1. Est-ce que M. Redon travaille seul? Non,
2. Pourquoi ont-ils beacoup de clients? Parce que
3. Qu'est-ce que M.Legrand demands a M. Redon chaque semaine? II
B)
Essayez de trouver ce que remplacent les pronoms en caracteres gras.
Koyu renkte yazilan sozcuklehn neyin yerini tuttugunu bulunuz.
Exempies :
Ma femme m'aide
M. Redon
Nos clients nous aiment
Je la laisse
Je lui vends
Je lui laisse
il me dit
SITUATION 2
Antoine
- Qu'est-ce que tu as Robert? Tu
as I'airennuye.
Robert
- J'ai des problemes a la maison.
Rien ne va bien.
Antoine
- Quels problemes?
Robert
- Je ne peux pas m'entendre avec
mes parents.
Antoine
- Mais pourquoi?
Robert
- Ms ne me comprennent pas. Us
sont tres autoritaires.
Antoine
- Ms ne t'ecoutent pas quand tu leur
paries de tes problemes?
Robert
- Non. Quand je leur demande
quelque chose, personne ne
repond. Personne ne me comprend.
Antoine
- Et tes freres?
Robert
- Je m'entends bien avec eux, parce que quand quelqu'un me demande quelque chose, je suis
toujours pret a aider.
Antoine
- Personne ne me demande rien
chez moi. Mes parents sont
tolerants. Je suis libre, moi. Je
les aime beaucoup. Essaie encore de parler avec eux
Robert
- Euh...je nesais pas
(Robert'in evde sorunlan vardir. Kimsenin kendisini anlamadi&ndan sikayet etmektedir.)
Lisez le dialogue et trouvez la bonne reponse.
Diyalogu okuyunuz ve onerilen seceneklerden dogru olani isaretleyiniz.)
ApKOGRETiM FRANSIZCA 3 —F.2
1.
Robert a I'air ennuye
parce qu'il
est malade
a eu une mauvaise note
est malheureux
2.
durs
Les parents de Robert sont
tolerants
comprehensifs
3.
Robert est toujours
d'accord avec
ses parents
ses freres
ses amis
4.
Antoine lui conseille de
ne plus parler avec ses parents
parter de nouveau avec ses parents
restertranquille
"Quelqu'un, Personne, Rien"
Bu sozcukler iki bigimde kullanilabilirler.
1.
Ozneolarak:
Ornek:
- Est-ce que quelqu'un vient avec moi. Bin benimle geliyormu?
- Non, personne ne vient avec toi. Haytr, higkimse seninle gelmiyor.
Ornek:
Qa sent mauvais. Quelque chose brule? Kdtu bir koku var. Bir$ey mi yamyor?
- Non, rien ne brule. (Hayir higbir $ey yanmiyor.)
•
TCimleg oiarak
..
Ornek:
(Ne........personne, ne
rien)
- Attendez-vous quelqu'un? Birini mi bekliyorsunuz1?
- Non, je n'attends personne Hayir, higkimseyi beklemiyorum.
8
Ornek:
Entends-tu quelque chose? Bir$ey duyuyormusun?
- Non, je n'entends rien Hayir, hicbir §ey duymuyorum.
Quelqu'un —* personne
Quelque chose —> Rien
Olumiu ve olumsuz kullammiandir.
On leur propose quelque chose. Chacun repond a sa maniere. Completez les dialogues en
utilisant "je ne veux rien, personne ne te demande rien, personne ne me demande rien, je
neprends rien".
(A$agidaki konu$malan yukanda tirnak icinde verilen cumleleh kullanarak tamamlaymiz.)
Alice
- Je vais en Espagne. Quelqu'un
me demande quelque chose?
Claire - Moi
Adele - Moi non plus.
Alice
- Alors,
Directeur
-
Madame, vous prenez
quelque chose?
LaDame
-
Non merci
Lucie
- Cheri, veux-tu quelque
chose? Moi, je prends
un cafe.
Paul
- Non merci,
.
9
Victor
- Josette, tu viens an cinema avec moi?
Josette
- Oui.
Nicolas
- Moi aussi, je viens avec
vous.
Victor
- Tais-toi,
Forme Interrogative
Soru sorma bicimleri Fransizca 2 " adli kitabin 128 ve 129. sayfalannda verilmisti. Bu soru sorma bicimlerini biraz daha aynntili bicimde ele alahm.
•
Est-ce que He yapilan soru bicimlerinde ozne He yuklem ters gevrilmez.
Est-ce que tu as vu Paul? (Paul'u gordun mu?)
Est-ce que vous telephonez a vos parents? (Ailenize telefon ediyormusunuz?)
Ozne bir isim ise, ters cevirme islemini yapabilmemiz if in bu ismin yerini tutabilecek bir
zamir kullanmamiz gerekir.
Ces etudiants sont-ils paresseux? (Bu ogrenciler tembel mi?)
Get appartement est-il a louer? (Bu daire kiralik mi?)
Ozne bir isim ise ve soru kelimesi kullaniliyorsa sdyle sorulabilir.
Quand part le train? (Tren ne zaman hareket ediyor?)
Oil va Cecile? (Cecile nereye gidiyor?)
Soru kelimeleri He yapilan sorularda "est-ce que" kultanilabilir. Bu taktirde ozne He yuklem ters cevrilmez.
Comment vas-tu a I'ecole? (Okula nasil gidiyorsun?)
Comment est-ce que tu vas a I'ecole? (Okula nasil gidiyorsun?)
A)
En classe, le professeur propose un jeu do questions a ses eleves. Les eleves doi vent poser la meme question d'une autre maniere.
(Smtfta ogretmen ogrencilerine soru sorma oyunu onerir. Ogrenciler ogretmenin verdigi soruyu diger bicimlerde sormak zorundadirlar. Buna gore asagidaki konusmalan tamamlayiniz).
Professeur - C'est compris? Etes-vous prets? Voici la premiere question:
Exemple:
Prof: - Bravo. La troisieme question:
"Pourquoi cette fille pleure-t-elle?"
"Est-ce que tu as vu Paul?" Allez-y!
Eleve 1 : - As-tu vu Paul?
Eleve 5: -
F.leve 2 : - Tu as vu Paul?
Eleve 6: -
Prof : - Bravo. La deuxieme question:
Prof: - Bravo. Et voici la quatrieme.
"Quand partez-vous en vacances?"
"Que cherchent ces touristes?"
Eleve3:Eleve4 : -
Eleve 7 : ,,....,.
Eleve 8: -
Prof - Bravo. Vous etes super. C'est a vous maintenant. Posez des questions a
votre camarade sur sa vie quotidienne
10
Simdide s,ra sizde. Resimlere bakarak sanki yanm.zda arkadasm.z varm,? gibi ona gunluk
?am, konusunda sorular sorunuz. Bir resim icin gerekiyorsa birden fazla sorusorabilir
11
Louise - Tu sais, hier, j'ai rencontre i'une de
nos camarades de classe.
Rene
- Qui c'etait?
Louise - C'etait Agnes.
Rene
- Agnes? Euh....ca ne me dit rien.
Louise - Ecoute, en terminale, il y avail une
jeune fille qui etait toujours assise
en face du bureau du professeur et
qui etait toujours la premiere de la
classe.
Rene
''••'
' :G
Louise - C'etait une jeune fille qui avait les
cheveux blonds et longs. Elle avait
les yeux bleus.
Rene
- Je ne me rappelle pas.
(A 16hOO, devant, le cafe)
Louise - Ne t'en fais pas. J'ai rendez-vous
avec elle cet apres-midi. Tu veux
venir?
Rene
Louise - Bonjour Rene, c'est Agnes.
- Pourquoi pas. Je voudrais la revoir.
C'est ou?
Louise - Devant le "Cafe de la paix" a 16 hOO
Rene
• Ah oui, je la connais tres bien.
Bonjour Agnes. Qa va?
Agnes
- Bonjour Rene, gava
(Louise eski bir smif arkada$i olan Agnes'le karsilasir ve ondan Rene'ye bahseder.
Fakat Ren£, Agnes'i hatirlayamaz. Ancak bulustuklannda onu gorur gormez tanir.)
Lisez le dialogue et repondez aux questions.
c
1. Agnes, qui est-ce?
2. Est-ce que Rene se souvient d'elle?
3. Quelles caracteristiques avait Agnes?
4. Est-ce que Rene aecepte rinvitation de Louise? Pourquoi?
5. Est-ce que Rene reconnalt Agnes quand il la rencontre?
12
Qui...; Que
Birpronom relatif (ilgi zamiri) olan "quf kendinden once geien ismin yerini tutar ve daima ozne
gorevi gorur. "qui" her turlu §eyi temsil edebifir. (insan, hayvan, esya, olay ve tekil, gogul)
Ornek:
Je connais cette jeune fille (Bu gene kizi tamyorum).
Cette jeune fille est etudiante en medecine. (Bu gene kiz tip fakultesinde ogrencidii}.
Gordugunuz gibi yukandaki cumlelerde "cette jeune fille" iki kez tekrarlanmtstir. Bu iki cumleyi
"qui" He birlestirerek tek cumle yapabiliriz.
-
Je connais cette jeune fille qui est etudiante en medecine. (Tip fakultesinde ogrenci
olankizi tamyorum.)
-
J'adore les gens qui sont calmes et patients. (Sakin ve sabirli olaninsanlara bayiliyorum.)
-
Donne-moi I'album qui est sur la table. (Masamn ustundeki albumu bana ver.)
-
Celine achete des vetements qui ne sont plus a la mode. (Celine arttk modasi olmayan elbiseler alir.)
Qui est-ce?
Qu'est-ce qu'un
?
Completez les questions d'apres les definitions suivantes. Regardez aussi les images.
(Asagida tarif edilmeye cahsilan mesiek sahiplerinin kim oldugunu resimlere bakarak bosluklan
yaziniz).
Ex:
1. Qu'est-ce qu'un avocat?
- C'est queiqu'un qui defend les droits des gens.
2. Qu'est-ce qu'un
?
- C'est queiqu'un qui soigne les malades.
3. Qu'est-ce qu'un
^5C0
?
- C'est queiqu'un qui enseigne dans une ecole.
4. Qu'est-ce qu'un
?
- C'est queiqu'un qui vend des medicaments.
5. Qu'est-ce qu'un
?
- C'est queiqu'un qui ecrit des articles dans des journaux
13
Mme Vincent a perdu sa fille dans un pare. Elle a demande a trois passants s'ils I'avaient
vue. (Mme. Vincent kizmi parkta kaybeder ve yotdan gecen ug ki$iye onu gorup gormediklerini
sorar.)
Void leurs r6ponses. Faites-les corresponds aux dessins
(l$te cevaplan. Onlan okuyarak kizlarm resimleriyle e$le$tiriniz.)
Passant 2 - Une petite fille? J'ai vu une
petite fille qui avait les
cheveux blonds et les yeux
bleus, mais elle n'avait pas de
lunettes. Oui, elle avait une
robe rouge mais
Passant 1 - Moi, j'ai vu une petite fille qui
portait une robe rouge, mais
elle n'avait pas de chapeau et
elle n'etait pas blonde non
plus.
Passant 3 - Moi, oui, j'ai vu une petite fille
qui avait les yeux bleus comme la mer. Oui, elle portait une
robe rouge et un chapeau.
Des lunettes? Euh....oui, elle
avait des lunettes. C'est
surement votre fille, madame.
Reponses
1
2
Dessins
14
3
Faites une seule phrase a I'aide du mot "qui" comme dans le modele.
Tablodaki cumleleri e$le$tirerek "qui" sozcugu yardimtyia ornekteki gibi tek cumle haline getiri-
ntz.
Ma fille dort avec sa
poupee
sont paresseuses et
incompetentes
Je prefere les hotels
font leurs devoirs
Notre professeur
qui
marc he
Nos voisins adorent
ont un bon restaurant
Mon patron deteste
les secretaires
est tres gentil avec
eux
Exemple : Ma fille dort avec sa poupee qui marche.
A. Lisez les lettres suivantes et faites-les correspondre aux adresses conseillees
Ou est-ce qu'ils doivent aller?
(A$agtdaki mektuplan okuyunuz. Mektuplan yazanlar onerilen adreslerden hangisine gitmelidir.)
PREMIERE LETTRE
DEUXIEME LETTRE
La semaine prochaine, c'est I'anniversaire
de mon pere. Je veux acheter quelque
chose d'original qui lui fera plaisir, mais je
ne sais pas quoi offrir. Si vous me conseillez une boutique qui n'est pas chere, Je
serai tres contente.
Je suis etudiant a la Sorbonne. Je
cherche une chambre qui est pres de
I'universite. Moi, je ne connais pas bien
Paris. Pouvez-vous me donner I'adresse
d'une agence qui s'occupe des jeunes?
Jean - Paul
Catherine
TROISIEME LETTRE
Nous avons un adorable petit chien. Nous
aliens partir en vacances, mais avec lui,
c'est tres difficile. Est-ce que vous connaissez une agence qui garde les animaux?
Monsieur Lacroix
15
-•-•
UNION NATOINALE
DES ETUDIANTS
120, rue Notre-Dame
Champs
75006 Paris M Port-Royal
Tel: 46333078
Une association d'etudiants
qui sert d'intermediaire entre
les proprietaires et les
etudiants.Chaque jour, des
offres de logement.
PENSION AG
28, rue de Cherelles
77140Nonville
Tel: 64290126
. Pension pour les animaux
. Ouvert tous les jours
Voila une bien jolie
pension situee dans
un pare de 8 hectares!
L'ECRITOIRE
61, rue Saint-Martin
75004 Paris
Tel: 42780118
. Papeterie, stylos, petites
articles de bureau.
u Du lundi au samedi. Ferme
dimanche.
Voila encore un magasin
qui vous donne envie d'ecrire,
Lettres
1
2
3
Adresses
B. Lisez ces petites annonces et puis repondez aux questions (tlanlan okuyarak cevaplandinmz)
1. Quelle est I'adresse de ('association qui aide les etudiants?
2. Comment s'appelle la pension qui garde les animaux?
3. Quels jours I'Ecritoire est-elle ouverte?
-
16
Assez!
: Yeter ("C'estassez" de denilebilir)
On en a marre
: En avoir marre Halk soyleyisinde bikmak, usanmak anlamlarma gelir; J'en ai marre de tes betises gibi.
Tu as I'air ennuye
: avoir I'air+adj. gibi olmak; vous avez I'air malade gibi.
Je suis pret(e) a aider
: Etre pret a faire quelque chose: Birsey yapmaya hazir olmak; Etes-vous pret a partir?
Elle est la premiere de la classe : O smifm birincisidir.
Pourquoi pas
: Nigin olmasm (Bir fikri dogrulamak igin kullanihr.)
Personne ne me comprend
: Kimse beni anlamiyor
Qa ne fait rien
: Zarari yok
promettre a quelqu'un
Birine soz vermek
Exemple :
Je ne te promets rien
Un ordinateur
Bilgisayar
Exemple :
Est-ce que vous savez utiliser I'ordinateur?
Essayer de faire queique chose
Birsey yapmaya galismak
Exemple:
Tu n'essayes jamais de comprendre
Rencontrer quelqu'un
Biriyle karsilasmak
Exemple :
Hier, j'ai rencontre I'une de mes camarades.
Imparfait
Hikaye zaman
je faisais mon devoir
Futur
Gelecek zaman
Je serai la demain
Passe compose
dil'i gecmis zaman
J'ai rencontre
Interrogation
Soru $ekii
Travailles-tu chez toi?
Est-ce que vous...?
Pronoms personnels
ki$i zamirleri
me, te le, la; lui, !eur
Negation "Personne"
Hip kimse
Personne ne vient
Negation "Rien"
Hi$ birsey
Je ne vois rien
Pronom relatif "qui"
ilgi zamiri
Pronom relatif "que"
ilgi zamiri
Tu vois Tenfant qui
joue
Le devoir que j'ai fait
etait difficile
17
Des livres a lire
• j..
Danger sur les gratte-ciel
. Duende Boy est un jeune Mexicain de 16 ans. II a fui son pays, le
Mexique (en Amerique centrale), pour venir vivre aux Etats-Unis, en California. II a passe la frontiere qui separe les deux pays en cachette.
Duende a trouve un emploi. II lave les carreaux des buildings (gigantesques immeubles). Et il est heureux. La nuit, il vole de luxueuses voitures pour rouler pendant des heures. Au petit matin, il les ramene. Une
nuit, il "emprunte" une superbe Pontiac bleue. Soudain, il remarque a
I'arriere de la voiture une valise. D'habitude, Duende ne touche a rien et
ne prend jamais rien. Mais la quelque chose le pousse a forcer la serrure
de la valise. A I'interieur, il decouvre un demi-million de dollars. II trouve
aussi un carnet rempli d'adresses et une photo. Duende decide de prendre
la valise et il la depose a la consigne de la gare centrale. Que faire de cet
argent? A qui appartient-il? Duende a un mauvais pressentiment: quelque
chose lui dit que cet argent est louche. Duende ne se trompe pas. II se retrouve mele a une drole d'histoire. Comment va-t-il s'en sortir?
"Danger sur les gratte-ciel" est un livre edite par les editions Bayart Poche, dans la collection "Je bouquine".
Lisez le texte et repondez aux questions
nisr
1. Quelle est la nationalite du jeune homme?
2. Est-ce qu'il a trouve un travail en Californie?
3. Qu'est-ce qu'il fait pendant la nuit?
4.II trouve une valise dans la voiture Qu'est -ce qu'il y a dedans?
-• •
.
;
18
idrrui
••
."-. -..- . . . . - ..
Les questions ci-dessous ont pour I'objet de vous rappeler les sujets deja etudies dans
"Franstzca 1 et Franstzca 2."
A$agidaki sorular size Acik Use Fransizca 1 ve2. Kitaplannda gordugunuz konulan animsatmaya yoneiiktir. Dikkatle bilgilerinizi kontrol etmeye galtsiniz.
Pour repondre aux questions 1 -20, remplissez les blancs avec les mots qui conviennent.
1. -20. sorularda, cumlede bos birakilan yeiiere uygun dusen sozcukleri bulunuz.
1.
Mon ami travaille
a) chez
une agence de voyage.
b)ici
•-
c) voila
d)dans
e) c'est
9n
2.
Le frere de mon pere, c'est mon
a) fils
b) oncle
c) soeur
, •
e) frere g i
d) pere
. '
3.
Voila M. et Mme. Roux,
a) site
4.
b)il
c)ils
Je suis a I'hotel avec ma mere et
a) elles
•
habitent a Paris.
d)j'
e) elles
d) sont
e) mes
deux soeurs
b) ma
c) la
5.
Paul et Jean
une grande valise
a) a
b) ont
c) est
d) ils
,
6.
Sixettrois =
a) sept
7.
C'est
b) cinq
c) neuf
d) onze
e) dix
c) le
d) son
e) une
d) numero
e) bureau
c) Son
d) Sa
e) Leurs
c) vais
d)vas
e) veut
billet de Catherine?
- Oui, c'est son billet
a) la
8.
Jerome a reserve une
a) adresse
9.
a I'hotel Odeon
b) chambre
Valerie et Edouard sont amis
a) Ses
10.
b) mon
b) Leur
c) train
parents habitent a Paris
On sonne. Tu....ouvrir, Brigrtte?
a) es
b) as
19
11.
-Vous voulez
aboire?
'
- Je veux bien un the
b) rien
a) quelqu'un
12.
14.
Jerome.....
il y a cinq minutes.
a) est arrive
b) arrivera
a) bon
e) quelque chose
c) arrivait
d) arrivera
e) arriver
c) meilleur
d) mieux
e) meilleure
c) qui
d) elle
e) lui
c) ga fait
d) apres
e) beaucoup
d) a ouvert
e) ouvriras
de la ville.
b) bien
Ku§adasi, c'est une petite vile
a) que
16.
d) quelques
- C'est un bon restaurant?
- Oh oui! C'est ie
15.
c) personne
j'aime bien.
b) la
Tu as appele tes parents, hier?
a) Non, je suis appele
b) Non, je vais les appeler aujourd'hui
c) Oui, j'appelle
d) Oui, Tu as appele
e) Non, j'ai appele
17.
- Tu attends depuis longtemps?
- Oh,
10 minutes.
a) dans
18.
b) avant
Tu as quelque chose pour
a) ouvrir
19.
b) ouvrez
Nous avons passe nos vacances
a) a
20.
Tu n'as
cette bouteille?
c) ouvre
Espagne.
b) en
c) I1
d)au
'e) chez
b) tout
c) toujours
d) rien
e) personne
trouve?
a) quelque chose
I
20
• •
Objectifs/Ama^lar
L'objectif de cette unite est d'apprendre a :
• utiliser "depuis", "depuis quand", "depuis combien de temps",
• decouvrir les subordonnees conjonctives comrae "parce que",
"comme", "puisque", "car",
• construire des phrases avec te pronom relatif "que", et le pronom relatif substantive "ce que",
••
Bu dersin amaci:
• "depuis", "depuis quand", "depuis combien de temps" yapilanni kullanmayi,
• "parce que", "comme", puisque", "car" gibi yapilan kesfetmeyi,
• "que" ilgi zamiriyle ve "ce que" yapisiyla cumleler kurmayi 6gretmektir.
Propositions / Oneriler
Pour comprendre mieux cette unite :
• Essayez de comprendre les facons de parler dans les situations
• Adressez - vous a Fransizca 1 et Fransizca 2
• Utilisez votre dictionnaire pour decouvrir le sens des mots et des
expressions
• Suivez attentivement les explications et les exemples donnes
dans votre livre.
Bu iiniteyi daha iyi anlamak ipin :
• "Situation"'larda gecen konusma bigimlerini anlamaya cahsmiz.
• Acik Lise Fransizca 1 ve Fransizca 2 kitaplarmizdan yararlaniniz.
• Kitabmizda verilen aciklamalan ve ornekleri dikkatle inceleyiniz.
SITUATION
Simon
- Bonjour Madame. Je fais une
enquete pour la compagnie
Bosch. Voutez-vous bien
repondre a quelques questions?
Mme Lacroix - Bien sur.
Simon
- Avez - vous une machine a laver?
Mme Lacroix - Oui Monsieur.
Simon
- Depuis combien de temps
1'utilisez- vous?
Mme Lacroix - Depuis dix ans.
Simon
- C'est quelle marque?
Simon
Mme Lacroix - Bosch
Simon
- Est-ce que vous avez un lave
vaisselie?
Mme Lacroix - Oui, nous en avons un. C'est
tres pratique.
Simon
Mme Lacroix - Euh
C'est un Bosch aussi.
Simon
Mme Lacroix - Oui.
Simon
Depuis quand I'avez-vous?
Vous avez un four electrique?
Mme Lacroix - Non. Qa fait longtemps que
j'en ai besoin, mais vous savez, on ne peut pas tout acheter. C'est cher.
Simon
Je ne sais pas.
- Si vous achetez un four, vous
aurez aussi un plat. C'est le
cadeau de notre compagnie.
Mme Lacroix - .Vous etes competent, monsieur. Depuis combien de
temps exercez-vous votre
metier?
Mme Lacroix - Depuis I'annee derniere
Simon
- Notre compagnie a lance une
campagne pour un mois.
Vous pouvez acheter votre
four a credit.Vous n'aurez pas
de difficultes parce que vous
allez !e payer sur dix mois.
Simon
- Depuis trois mois.
Mme Lacroix - Bravo. Vous m'avez convaincue. J'achete votre four.
Je suis la pour ca. Vous pouvez facilement avoir un four.
Simon
Mme Lacroix - Comment ?
22
- Merci madame , Vous ne le
regretterez jamais
Bocsh firmasinin temsilcisi olan Simon bir ev hanimiyla kullandigi urunfer konusunda anket
yapmaktadir. Ve sonunda ona bir elekirikli firm satmayi basanr.
Lisez le dialogue et cochez la bonne case.
Asagidaki cumleler diyaloga gore dogru ise "Vrai", yanlis ise "Faux" karesini isaretleyiniz.
Vrai
Faux
1. (pa fait longtemps que Mme Lacroix a une machine a laver.
2. Elle n'est pas contente de son lave- vaisselie.
3. La compagnie Bosch offre un cadeau pour I'achat d'un four.
4. Simon travaille chez Bosch depuis des annees.
5. Simon reussit a convaincre Mme Lacroix
Depuis.. Depuis quand...
Acikogretim Lisesi Fransizca 2 kitabinizda franstzcada zaman bildiren ve Turkce'de"... den
beh"anlamtna gelen "depuis" edatmin kullanilismi gormOstunuz. isterseniz bir ornekle tekrarlayalim :
Ornek: Je n'ai pas vu Paul depuis mardi. (Paul'u Sail gununden beri gormedim)
Situation 1'de ise, depuis quand, depuis combien de temps, gibi soru yapilanyia kullanilismi gordunuz. Bu iki soru yapismm turkce anlamian birbirinden gok farkli degildir
"Ne zamandan beri...?", "Ne kadarzamandir" anlamlanna gelir.
Ornek:
-
Depuis quand habitez - vous a Paris ? (Ne zamandan beri Paris'de oturuyorsunuz)
-
J'habite a Paris depuis 1986. (1986'dan beri Paris'de oturuyorum); ya da;
-
Depuis combien de temps jouez - vous au tennis?
(Ne kadarzamandir tenis oynuyorsunuz?)
-
Depuis Tan dernier (Gecen yildan beri)
§imdi asagidaki ornekleri dikkatle inceleyiniz.
Ornek 1 :
-
Depuis quand travaillez - vous ici?
(Ne zamandan beri burada calisiyorsunuz?)
-
Je travaille ici depuis hier (dunden beri)
-
"
"
"
lundi d_ernier (gecen pazartesi)
-
"
"
"
la semaine derniere (gecen hafta)
-
"
"
"
le mois dernier (gecen ay)
-
"
"
"
I'annee derniere (gecen yit)
-
"
"
"
1990
AgiKOGRETIM FRANSIZCA 3 ~ F.3
Ornek 2
Depuis combien de temps etes-vous malade?
(We kadar zamandir hastasiniz?)
Je suis malade depuis deux jours (iki gun)
une semaine (birhafta)
"
"
deuxmois (iki ay)
"
"
un an (biryil)
Aym sorulan
" Depuis quand est-ce que vous travaillez id?"
"Depuis combien de temps est-ce que vous etes malade?'
seklinde de sorabiliriz. Cevaplar degismez.
A)
La direction de L'enseignement a distance (Acikogretim) fait un sondage
aupres de ses eleves.
Remplissez le formulaire ci-dessous
A$agtdaki sorulara cevap vererek formu doldurunuz.
FORMULAIRE
1.
Ou habitez - vous ?
2.
Depuis quand y habitez - vous?
3.
Etes - vous marie(e)?
4.
Si oui, depuis combien de temps?
5.
Est-ce que vous travaillez?
6.
Si oui, depuis combien de temps?
7.
Depuis quand etudiez - vous a Agik Ogretim ?
24
B)
Etes - vous fort en histoire ?
.; sqm
1.
2.
3.
Depuis quand Ankara est - elle capitale de la Turquie?
|
| Depuis 1923
|
| Depuis 1925
|
1 Depuis 1922
Depuis combien de temps les Turcs emploient - ils I'alphabet latifi
|
| Depuis 66 ans
|
j
|
| Depuis 65 ans
Depuis 67 ans
Depuis quand les femmes turques peuvent-elles voter?
J
4.
-.- i
Depuis 1933
|
| Depuis 1930
|
| Depuis 1934
.
Depuis quand est-ce qu'on utilise I'horaire international?
|
| Depuis 1922
|
| Depuis 1925
I
| Depuis 1927
i
.
'• •
25
SITUATION 2
Marie
- Paul, ecoute la radio.
Speaker
- "La pollution de I'air continue a
menacer la sante des Istanbuliotes. Piusieurs personnes sont
hospitalisees, surtout les enfants
et les vieillards. Comment
resoudre ce probleme? Personne
nesait."
Marie
- Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Paul
- Comme Istanbul est une ville
surpeuplee, elle a beaucoup de
problemes. D'abord le chauffage
au charbon pollue I'air parce qu'i!
y a des milliers de bailments.
Marie
- Tu as raison, C'est catastrophique
Paul
- Et les voitures? Les gaz
d'echappement aussi sont dangereux pour la sante. Et ce n'est
pas finL Comme les gens sont inconscients, ils detruisent les
forets pour construire des maisons.
Marie
- A mon avis, il faut tout d'abord
eduquer les gens.
Paul
- Tu as raison
IstanbuI'da oturan Paul ve esi radyoda Fransizca haberleri dinlemektedirier. IstanbuI'da hava kirliligi tehlikeli boyutlara ulasmistir. Kan-koca bu konuda tartismaktadirlar. Paul'e gore bunun
sebepleri komurle ismma, egzos gazlan ve insanlann ormanlan yok etmesidir.
.
Lisez le dialogue et repondez aux questions
Diyalogu okuduktan sonra asagidaki sorulan cevaplandlrmaya calismiz.
1. Dans quelle ville I'air est-il pollue?
2. Quelles sont les causes de la pollution de I'air?
3. La pollution de I'air nuit surtout a qui?
4. Selon Marie, qu'est-ce qu'il faut faire?
26
Parce que ... comme... puisque... car...
Franstzca'da neden-sonuc ili$kisinianlatan cumlelerde "parce que", "comme","puisque
gibi baglagiar kullanilir, Qok degi$ik kullanimlar iceren bu baglaclan omeklerle aciklayalim.
Ornek 1 : - Pourquoi partez-vous? (Nicin gidiyorsunuz?)
- Parce qu'il est tard (Qunku vakit gee.)
Ornek 2 : Puisque nous sommes amis, nous devons nous aider mutuellement. (Arkada?
oldugumuza gore, kar$ilikli yardimla$maliyiz),
Ornek 3 : Comme il se faisait tard, nous sommes rentres (vakit gee oldugu if in donduk)
Ornek 4 : Nous sommes rentres tot, car il faisait froid (Erken donduk, zira hava soguktu)
Gdruldugu gibi bu baglaclar bir nedeni aciklamakta kullaniliyor ve anlamlan birbirine hemen hemen cokyakm. A$agidaki ornekleri dikkatlice inceleyiniz.
•
Je ne sors pas, parce qu'il pleut
(Dt$anya cikmiyorum cunki yagmur yagiyor)
9 Comme il pleut, j'e ne sors pas.
(Yagmur yagdigi icin di$anya cikmiyorum.)
•
Puisqu'il pleut, je ne sors pas
(Yagmur yagdigi icin di$ariya fikmiyorum)
•
Je ne sors pas car il pleut.
(Dt$ariya cikmiyorum cunku (zira) yagmur yagiyor.)
-
"Parce que" ve "Puisque" He yapilan cumlelerin yeri degi?ebilir.
Yani, sebep bildiren cumle ba§a ya da sona gelebilir.
Ornek
1. Parce qu'il est tombe, il pleure.
-
II pieure parce qu 'il est tombe.
2. Puisque je n'ai pas d'argent, je ne peux pas aller au cinema.
-
Je ne peux aller au cinema puisque je n'ai pas d'argent.
Chere
$e travaitte dans un Bureau depuis cinq mois. J'ai un patron qui est vraiment insupportable. Comme it a mauvais caraetere, iCest difficile, de CuifairepCaisir. tPersonne
ne faime parce qu'ilnest pas, aimaBCe.
Hmeflronde quandje tape une Cettre unpeu en retard. II ne me permet pas de
parCer avec mes amis. 'Puisque je Ceur teCepdone, it me punit. "Vous attez travaitter une
heure deptus" me dit - it.
fen ai asset- Quest - ce quejefais?
3'attends votre reponse.
i davance
Caroline
27
A-
Lisez la lettre. (Mektubu okuyunuz.)
1. Essayez de relever les phrases qui expriment la cause.
2. Reecrivez ces phrases en utilisant les autres mots qui expriment la cause.
1. Sebep bildiren cumleleri bulunuz.
2. Bu cumleleri diger sebep bildiren sozcukleri kulianarak tekrar yaziniz.
Exemple:
-
Personne ne I'aime parce qu'il n'est pas aimable.
(Kimse onu sevmiyor, cunku hlg nazik degil.)
B-
-
Comme il n'est pas aimable, personne ne I'aime
-
Puisqu'il n'est pas aimable, personne ne I'aime
-
Personne ne I'aime car ii n'est pas aimable.
•
Faites correspondre les deux colonnes.
(iki bdlumdeki cumleleri eflegtirerek tekrar yaziniz)
-A-
-B-
1.
Comme il pleut
A-
ils ont ma! aux yeux
2.
Je lui offre souvent des cadeaux
B-
Car elle adore les enfants
3.
Puisque les enfants regardent
beaucoup la television
C-
je prefere rester a la maison
4.
Ma fille veut etre pediatre
D-
parce que je I'aime beaucoup
:
1
2
3
4
Faites des phrases a partir des dessins. (Resimlere bakarak cumleler kurunuz).
Exemple:
1.Comme il a perdu ses cheveux, il porte un chapeau.
28
Puisqu'elle
, elle
3.
Sabine
parce que
4.
Paul
car
5.
Comme je
je
29
SITUATION 3
Eric
.
- Pardon Monsieur, nous faisons un
sondage pour le magazine "Jeunesse". Notre sujet, c'est "les loisirs des
jeunes". Avez-vous un peu de
temps pour repondre a mes question's?
Michel - Oui, allezy !
Eric
- Est-ce que vous lisez des journaux?
Michel - Oui.
Eric
- Quel est le journal que vous achetez?
Michel - France - Soir.
Eric
- Et vous, Mademoiselle?
Celine
- Moi, euh ... je ne lis jamais de journal
Eric
- Allez - vous au cinema?
Michel - Le sport que je pratique, c'est le
football.
Michel - Oui, mais rarement.
Eric
Eric
- Quels sont les films que vous
preferez?
Michel - Le week-end .
Michel - Les films policiers.
Celine
- Moi, je prefere les films psychologi ques.
Eric
- Et le sport? Vous pratiquez un
sport?
- Quand est-ce que vous le pratiquez?
Celine - Moi, je fais de la marche a pied
avec mes amis. C'est chouette.
Eric
- C'est tout. Merci.
Michel - De rien.
•tsiiuof £
Eric "Jeunesse" isimli bir gazete icin genclerle roportaj yapmaktadir.
Konu "Genclerin bos zamanlan" dir.
Lisez le dialogue et choisissez la bonne reponse
Diyalogu okuyunuz ve onerilen cumlelerden dogru olani isaretleyiniz.
30
tirtii*
1-
f~~l
I
2.
a- Eric travaille dans un magasin de vetements
I b- Eric travaille pour un magazine.
a- Les journaux n'interessent pas Michel,
b- Le journal qu'ii prefere, c'est France-Soir.
3.
a- Celine aime beaucoup les films psychologiques
b- Celine n'aime pas du tout les films psychologiques
4.
a- Michel pratique le football tous les jours,
b- Michel le pratique seulement le week-end.
5.
a- Celine prefere la marche a pied,
b- Celine n'est pas sportive.
Que...; ce que
Bir ilgizamiri olan "que"kendinden once gelen tumlecin yerini tutar. Bu tumlecler fiile dogrudan baglanirlar, yani "a", "de" gibi edatlar almazlar. Bu, kisi veya nesne, tekil ya da gogul olabilir.
Ornek 1
Je fais un regime (Ben rejim yapiyorum)
..
Le regime que je fais (yaptigim rejim)
Le regime que je fais est tres efficace
(Yaptigim rejim cok etkili)
Ornek 2
n
Tous les touristes visitent ce musee.
(Butun turistler bu muzeyi geziyorlar)
eQ -
i
Le musee que tous les touristes visitent
(Butun turistlerin gezdigimuze)
Le musee que tous les touristes visitent est tres connu
(Butun turistlerin gezdigi bu muze cok unludur.)
31
Ornek 3
Bir de bunun "ce que" §eklinde kullanimi vardir.
Repetez ce que je dis,
(Soyledigim sey/ (soyledigimi) tekrarlaymiz).
Faites ce que vous voulez
(istediginizi yapm}.
Mon fils ne mange jamais ce qu'il n'aime pas.
(Oglum sevmedigi $eyi as/a yemez).
Bu cumlelerde "que" den sonra ozne gefir.
Bu isim ya da zamir olabilir.
A)
Lisez les petites annonces ci-dessous et completez le tableau suivant
(A$agidaki Hanlan okuyarak tabloyu tamamlayimz.)
• JUDITH PONCET , Las
Razas S/N 33013 Oviedo, Asturias, Espagne. J'ai 12 ans et
demi. Je voudrais des correspondents, gardens et filles, du
monde entier. Je peux ecrire
en francais, en espagnol et en
anglais. J'aime les animaux, et
je collectionne les timbres.
• NOEMJ LANA-RENAULT
Paseo Sagasta n°74, 8° dcha,
Zaragoza, 50006 Espagne. Je
voudrais correspondre avec
des filles et des garcons de 13
a 15 ans. J'aime la musique,
les animaux et le sport. Vous
pouvez ecrire en frangais ou
en espagnol.
• CECILE MERIGUET, 2,
South Drive, Ox 11 opt, Harwell A.E.R.E, Grande - Bretagne. Je cherche un(e) correspondant(e) ailemand qui ait
13-14 ans. J'apprends I'allemand depuis deux ans.
•
• PHILIPPE DAHLEM, 3, rue
de Bretagne, 57410 Rohrbach-les-Bitche. Nous sommes trois copains de 13
ans.Nous faisons un club
"Connaltre, comprendre et
proteger la nature et les animaux". Nous aimerions correspondre avec un autre club du
meme genre (animaux, nature,
drogue, tiers monde...) Nous
repondrons a chaque lettre.
• GAELLJE-GOSSELIN, 69,
Melrps'e street, Birdhaven
2196, Afrique du Sud. Je
cherche une correspondante
de 12-14 ans qui adore les
chiens et qui possede aussi
une collection {timbres, cartes
postales....).
32
•
Judith
Poncet
ce qu'iis
cherchent
(aradiklan)
ce qu'iis
aiment
(sevdikleri)
la fangue
qu'iis parient
(konu$tuklan dll)
correspondants
garcons - filles
les animaux
collectionner
des timbres
Frangais
espagnol
anglais
Noemi
Lana-Renault
Philippe
Dahlem
. ,
Cecile
Meriguet
Gaelle
Gosselin
B)
Regardez le dessin, lisez le dialogue et compietez-le en utilisant "qui" ou "que"
(Resme bakmiz, diyalogu okuyunuz ve bosluklan "qui"ya da "que" kulianarak tamamlaymiz.)
.'
. ,
snoeifr:qrnoo
Tu veux voir mes photos de vacances?
•
Bien sur. Ou est-ce que tu es alle?
Je suis alle a Antalya ...V........... est une ville extraordinaire.
Qui est ce monsieur
C'est un jeune homme
est assis a cote de toi?
tout le monde adore.
il est I'animateur de I'hotel.
33
Ah bon! Qu'est-ce qu'il fait la-bas?
II organise des soirees
sont tres reussies. Les activites ...
amusent beaucoup les vacanciers
i! propose
y habitent.
Comment s'appelle cet hotel?
C'est un hotel
tu connais bien. C'est I' Hotel Aspendos
Ah! Je vois. C'est I'hotel
est repute pourses specialties.
Christine a pose des questions a son actrice favorite.
Voici tout ce qu'elle a appris sur elle :
(Christine, favorisi olan artiste zevkleri konusunda soruiar sorar. iste onun hakkinda ogrendikleri:)
La musique qu'elle aime -> la musique classique
Les romans qu'elle lit -» les romans historiques
Les films qu'elle regarde —> les films romantiques
Les vetements qu'elle prefere -> les vetements de sport
Le parfum qu'elle met -» Anai's
Le sport qu'elle pratique -> le tennis
La cuisine qu'elle prefere -> la cuisine francaise
Le pays qu'elle veut visiter -» La Turquie
•
a no's.
i'U
que elle^> qu'elle
que if -> qu'il
C)
Christine parie de cette actrice a son amie.
Lisez les phrases ci-dessus et completez le dialogue.
(Yukandaki cumleleri okuyarak Christine'nin konusmasmi tamamiaymiz.)
\_
•
Christine - Tu sais, j'ai tout appris sur elle.
Cecile - Vraiment?
Christine - Oui. Elle ecoute de la musique classique (elle aime la musique classique)
34
Quelles questions Christine lui a -1 - elle pose pour apprendre tout
(Butun bunlan ogrenmek igin acaba Christine ona hangi soruian sordu?
Sorulan butunuz.)
Exemple:
Christine - Quelle musique aimez vous?
Christine
?
L'actrice - J'aime la musique classique
L'actrice- Je mets le parium Anais.
Christine
Christine
?
L'actrice -Je lis des romans historiques.
L'actrice- Je pratique le tennis.
Christine
Christine
?
?
?
L'actrice - Je regarde des films romantiques
L'actrice- Je prefere la cuisine frangaise.
Christine
Christine
?
?
L'actrice - Je voudrais visiter LaTurquie.
L'actrice - Je prefere les vetements de sport.
JT 8-.
Exercice : Mots - croises
D)
Trouvez les mots definis ci-dessous,
Tanimlan yapilan nesnelerin isimlerini bulunuz.
1. Ce qu'on emporte quand il pleut.
2. Ce que les bebes aiment boire.
3. Ce qu'on met en hiver.
4. Ce qu'on prend quand on a mal a la tdte.
5. Ce qu'on porte quand il y a du soleil.
35
C'est quelle marque?
: Markasi ne; hangi marka; (quelle marque?) da denilebilir.
Ca fait longtemps que j'en ai besoin: Uzun zamandir ona ihtiyacim var; ya da
Ca fait longtemps que je veux acheter un lave-vaisselle : Uzun zamandir bir bulasik makinesi
almak istiyorum.
Vous ailez payer sur dix mois
: On ay uzerinden odeyeceksiniz;
La pollution de fair continue a menacer la vie des gens : Hava kirliligi insanlarm yasamini
tehdit etmeye devam ediyor.
Istanbul est une ville surpeuplee
Istanbul fazlasiyla kalabalik bir kent.
Comment resoudre ce probleme?
Bu sorunu nasil gozmeli?
Et ce n'est pasfini
Hepsi bu degil (tabii); bu kadarlikla kalmiyor.
Vous pratiquez un sport?
(Herhangi) bir spor yapiyor musunuz?
Je fais de ia marche a pied
YuriJyus yapiyorum (spor olarak).
C'est chouette
Guzel, hos.
Lancer une campagne
Bir kampanya baslatmak; Le Ministers de la Sante a
lance une campagne anti-tabac (Saghk Bakanligi Sigara igmeme kampanyasi agti)
Acheter a credit
Krediyle (taksitle satin almak) : Je vais acheter ca a
credit.
i
Usta (uzman) olmak : // est competent en informatique.
Etre competent
Regretter quelque chose
Bir seye uzulmek; pisman olmak; je regrette beaucoup
sa mort.
Convaincre quelqu'un
Birini ikna etmek; Maintenant, vous m'avez convaincu.
Etre hospitalise
Hastahaneye kaldirtlmak; trois personnes
hospitalisees a la suite d'un accident sur La E5.
Le chauffage au charbon
Komurle isitma ; ~ cause la pollution de I'air.
Le gaz d'echappement
(Eksoz) gazi kagagi.
Detruire les forets
Ormanlan yok etmek ; Les gens detruisent les beaux
paysages,
Les loisirs des jeunes
Genglerin boszamanlan; eglenceleri;
si nov f."
.seb
36
1
sont
Depuis combien de temps
Depuis quand
Ne zamandan beri
Depuis quand (depuis combien de
temps) travaillez-vous chez Kodak?
Parce que, car
punku, zira
-Pourquoi tu ne viens pas avec moi?
-parce que je suis occupe
Puisque; comme
digi if in
Puisque tu ne travailles pas, on
reste a la maison
Que
llgi zamiri
J'ai perdu Ie stylo que j'ai
achete hier.
Ce film que vous n'avez pas aime,
etait un film de Hitchcook.
.•
ceque
dolaylt anlatim if in
Ce que vous dites est vrai;
faites ce que vous voulez.
Portrait
;
On me trouve jeune et jolie. On m'admire depuis plus de quatre cents ans.
Chaque annee beaucoup de gens viennent me rendre visite. Moi, je ne sors pas
tres souvent, mais comme je suis tres coquette, j'aime beaucoup ecouter ies
compliments des gens qui me trouvent belle.
Je suis italienne, mais je suis venue en France quand j'etais tres jeune, et,
comme ce pays me plait beaucoup, j'y suis restee.
Les Americains et Ies Anglais m'appellent *Mona Lisa, mais pour Ies Frangais je m'appelle , *La Joconde. J'habite a Paris au Musee du Louvre. Tous Ies
touristes posent la meme question. "Pourquoi a-t-elle toujours Fair heureuse?"
Un jour, vous allez peut-etre venir a Paris, alors n'oubliez pas de venir me
voir.
* Leonard de Vinci'nin unlu tablosu.
Pargayi okuyarak asagida verilen cumlelerin dogru ya da yanlis oldugunu belirleyiniz.
1. Beaucoup de gens vont voir la Joconde.
2. La Joconde est francaise.
3. Elle habite en France.
4. Elle a toujours I'airtriste.
5. Elle demande aux gens d'aller la voir
37
Vrai
Faux
1.
Tu attends depuis longtemps?
- Oh
15 minutes.
a) dans
b) avant
c) depuis
d) apres
e) beaucoup
Completez le dialogue dans ies questions 2et3
2. ve 3. sorularda karsilikli konusmanin bos birakllan kisminda soylenmis olabilecek sozu
bulunuz.
2.
Jerome : - II arrive quand?
Paul: - A trois heures.
Jerome : -
3.
Paul:
midi
. ••*.- - Non,' de I'apres'
a)A trois heures du matin?
b) II est quelle heure?
d) II est trois heures?
e) A quelle heure?
c) On part quand?
Jean : - Je voudrais reserver une place pour Lyon?
L'employe : Jean : - Mardi 14, a16h30
L'employe : Tout de suite Monsieur.
4.
5.
6.
a) Pour ou monsieur?
b) Pour une personne?
d) Quelle heure est-il?
e) Vous etes Monsieur..?
Valerie aime ecouter les chanteurs
a) ce que
b)qui
d) lui
e) que
La musique
c) Oui, monsieur, quel jour?
j'aime moi aussi
c) car
j'aime, est la musique folklorique
a) qui
b) ce que
d) parce que
e) que
c) puisque
-Trouvez la question
Asagidaki cevabi almak icin hangi soru sorulmus olabilir bulunuz.
- Je vais a Istanbul
a) Comment allez - vous?
b) Quelle est votre adresse?
d) Ou allez - vous ?
e) C'est a quel etage?
38
c) Ou habitez - vous?
Trouvez {'equivalent en Francais dans les questions 7ve8
7. ve 8. sorulardaki cumlelerin Fransizca dengini bulunuz.
7.
Bu ev cok daha ucuz.
a) C'est une maison tres chere.
b) Cette maison est un peu plus chere.
c) Cette maison n'est pas moins chere.
d) C'est une maison assez chere.
e) Cette maison est beaucoup moins chere.
8.
Seni lokantaya gotureyim mi?
a) Je vais au restaurant avec toi?
b) Tu connais un bon restaurant?
c) Tu aimerais bien manger dans ce restaurant?
d) Je t'emmene au restaurant?
Trouvez Equivalent en Turc dans les questions 9 et 10.
9. ve 10. sorulardaki Fransizca cumlelerin Turkce dengini bulunuz.
9.
Depuis combien de temps vous etes malade?
a) Artik hasta degilsiniz degil mi?
b) Daha cok hasta misiniz?
c) Qok uzun sureden beri mi hastasmiz?
d) Ne kadar zamandir hastasmiz?
e) Qok uzun zamandir hasta misiniz?
10.
Efes est une ville antique que beaucoup de touristes visitent chaque annee
a) Efes bircok turistin her yil ziyaret ettigi antik bir kenttir.
b) Her yil birgok turist antik kent Efes'e gelir.
c) Antik kent Efes'i her yil birgok turist ziyaret eder
d) Antik kent Efes'i her yil ziyaret eden turistler
e) Turistlerin en cok ziyaret ettigi kent antik Efes'dir.
11.
12.
Vous n'avez pas compris
je dis.
a) ce que
b) ce
d) parce que
e) qui
-
c) que
il pleut, on reste a la maison
a) puisqu'
b) parce que
d) hen
e) depuis quand
39
ACIKOGRETJM FRANSIZCA 3 —F.4
c) car
13.
Est-ce que tu as appele tes parents?
-oui, je
14.
a) P
b) les
d) leurs
e) me
b) pour que
d)puisque
e) Non
20.
21.
c)parceque
il fait beau, on peutfaireda la marche a pied
a) car
b) depuis
d) quand
e) pour
16
19.
ils veulent construire des maisons.
a) pour
15
18.
c) leur
Pourquoi les gens detruisent les forets?
-
17.
ai appeles
c) combien
pratiquez - vous le football?
a) qu'est-ce
b) qui est-ce
d) depuis quand
e) quel est
Est-ce que tu
ce petit village au bord de la mer?
a) es visite
b) visiter
d) as visite
e) as
Est-ce que tu
b) passer
d)viendrait
e) es venu
Nous
c) va
demain chez moi?
a) vas passer
c) es passe
dechez ellea22h.
a) avons sorti
b) etions
d) sommes sortis
e) sortirions
il
c) quel
c) avions
malade pendant dix jours
a) est
b) etait
d) sera
e) avait
c) a
Qui est-ce?
-
le jeune homme du metro
a) il/c'est
b) il est/cela
d) c'est/il est
e) c'est / il
40
medecin.
c) i I est/c'est
A$agidaki cevabi almak if in hangi soru sorulabilir?
22.
- Non je suis pharmacienne.
•
a) Est-ce que vous etes professeur?
b) Est-ce que vous etes pharmacienne?
c) suis-je-professeur?
d) etes-vous malade?
e) etes-vous pharmacienne?
23. Qayest, je
24.
25.
lave
mains
a) me suis/mes
b) me suis/les
d) me/les
e) -/les
Je souhaite que vous
diner avec nous ce soir.
a) venez
b) veniez
d) avez
e)-
Hier soir, je n'ai pas travaille,
c) lave/mes
c) etes venu
j'etais fatigue
a) car
b) ce que
d) jamais
e) qui
c) rien
.
bjn
41
Objectifs / Ama9lan
L'objectif de cette unite est d'apprendre a:
• utiliser les propositions circonstancielles de temps comme
"quand", "depuis que", "lorsque", "des que",
• construire des phrases avec "c'est...qui", "c'est....que" qui est le
represente d'une proposition relative substantives,
• decouvrir ['utilisation de la voie passive au present et au passe
compose.
Bu dersin amaci:
• "quand", "depuis que", "lorsque" "des que" gibi zaman baglaclanni kullanmayi,
• "c'est...qui", "c'est....que" gibi yapilarla cumleler yapmayi,
• edilgen bicimin simdiki zaman ve gegmis zarnanlarda kullanimini ogretmektir.
Propositions / Oneriler
•
Pour comprendre mieux cette unite:
• Essayez de comprendre les facons de parler dans les situations
• Revisez I'utilisation des temps verbaux qui est expliquee dans le
Frangais 1 et Frangais 2.
• Suivez atttentivement les explications et les exemples donnes
dans votre livre.
Bu uniteyi daha iyi anlamak igin:
• "Situation"larda gegen konusma bigimlerini anlamayagalismiz.
• Fransizca'daki zamanlarm kullanimmi Fransizca 1 ve Fransizca 2 kitaplannizdan kontrol ediniz.
• Kitabmizda verilen aciklamalan ve ornekleri inceleyiniz.
SITUATION 1
Claire
Je suis tres contente aujourd'hui parce que je vais avoir
un chien, moi aussi.
Catherine
Ah bon! C'est une tres bonne
surprise. J'avais une chienne
qui etait tres intelligente. Elle
s'appelait Orphe. Elle venait me
voir quand j'etais triste, elle me
lechait.
Muguette
Les chiens sont tres fideles.
Quand je suis triste, je parle
avec mon chien. Au moins,
quand je lui dis mes secrets, il ,•
ne les repete pas.
Catherine
Tu as raison. Ma chienne dormait avec moi. Elle comprenait
tout ce que je lui disais, mais
malheureusement elle est mor,te.
parle gentiment, il ronronne,
est content. Des qu'on le
caresse, il s'endort.
Muguette
Oui, c'est vrai. Us comprennent
tout. Lorsque j'arrive ou lorsque
je joue avec lui, il est tres
heureux.
Claire
-
Comme mes parents travaillent,
je suis seule a la maison. Des
que mon chien sera la, j' aurai
un ami.
Ekin
Vous parlez toujours des chiens. Moi j'ai un petit chat qui
s'appelle Parnuk. Lorsqu'on lui
Ekin
-
Tu as raison. Quand on a un
animal, on ne se sent plus seul.
Claire bir kopegi olacagt if in cok sevinflidir. Arkada$lanyla evcil hayvanlar konusunda sonbet etmektedir.
Lisez le dialogue et repondez aux questions.
1. Pourquoi Claire est-elle contente?
2. Qu'est-ce que la chienne de Catherine faisait quand elle etait triste?
43
3. Pourquoi Muguette prefere-t-elle dire ses secrets a son chien?
4. Qu'est-ce que Pamuk fait lorsqu'on lui parle gentiment?
5. Pourquoi est-ce que Claire attend son chien avec impatience?
quand-lorque-des que-depuis que
Fransizca'da zaman bildiren yan cumleler "quand", "lorsque", "depuis" "des que" gibi baglaclarla yapilir.
Quand...: En gok kullanilan baglactir. Genelde cumlenin basinda bir olaym ozelligini ve zamanmi
belirtmek icin kullanihr. Eger kendisini izleyen fiilin zamani temel cumlenin zamaniyla ayni ise e$zamanhligi an\a\\r.
Ornek : Quand toute la famille se met a table, mon petit frere jette un cri de joie. (Butun aile masaya oturunca kupuk erkek karde$im birseving $igligi atar).
Eger bilesik zamanlarla kullanilirsa dnce///<?/anlatir.
Ornek : Quand il est parti, j'ai commence a pleurer. (O fikinca aglamaya ba$ladim).
Depuis que...: Olaym ya da yapllan isin baslangig anini belirtmek icin kullanihr. Ancak, bunlar
sureklilik bildiren anlatimlardir ve gelecek zamanla (futur) kullaniimaz.
Ornek: Depuis qu'elle est partie, je suis reste seul. (Onun gidi$inden beri -o gittiginden beri, onun
gidi$inden bu yana-, yalniz kaldim.)
Des que...:
ivedi sonraligi
kullanihr.
'
» anlatmak icin
r
Ornek: Des qu'il rentre chez lui, il embrasse son enfant. (Evine gelir gelrnez, cocugunu kucaklar).
Zaman bildiren baglaglar olan "quand, lorsque depuis que, des que" present,
imparfait, passe compose ve futur He birlikte kullamlabilir.
§imdi asagidaki ornekleri dikkatle inceleyiniz.
i'*
Ornek 1: - Quand je bois du the, je ne peux pas dormir (pay i$tigim zaman, uyuyamiyorum.)
- Quand je buvais du the, je ne pouvais pas dormir. (pay igtigim zaman, uyuyamiyordum.)
:". j
M ^'.-:s\k 2: - Lorsque Mme Laurent regar
televizyon seyrederken her $eyi unutur).
- Lorsque mon pere dormira, je te telephonerai. (Babam uyuyunca sana telefon
edecegim.)
44
Orpek 3: - Depuis qu' elle a perdu son fils, elle est depressive. (Oglunu kaybettiginden ben
cokuntu icinde.)
- Depuis que nous habitons cet appartement, nous avons beaucoup d'amis.
(Bu dairede oturdugumuzdan beri cok arkadasimiz var.)
"Depuis que" sureklilik bildiren ifadelerde kullamlir ve gelecek
zamanla (futur)kullamlmaz.
Ornek 4: - Des qu'il rentre a la maison, il allume la television (Eve gelirgelmez televizyonu
aciyor.)
- Des que je suis sorti de la maison, j'ai rencontre Jacques (Evden cikar cikmaz
Jacques He karsilastim.)
- Des que Janine arrivera a I'aeroport, elle nous telephonera. (Janine hava alanma
gelirgelmez bize telefon edecek.)
'
LE CEREP OFFRE EN CADEAU
A 700 ETUDIANTS*
LE NOUVEAU GUIDE
"Comment reussir
tous vos examens"
Ce guide gratuit vous informe sur une etonnante methode de preparation et de
reussite aux examens. Les etudiants qui ont deja utilise cette methode sont tres
contents. Us £crivent par exemple:
"J'ai reussi mon bac grace a votre methode. C'est une methode qui est vraiment tres efficace."
M.F.Hde Paris
'"'•T>}
"Mes etudes sont devenus plus faciles et plus agreables. Depuis que j'ai votre methode, je
memorise facilement les noms, les dates, les chiffres ei les formules."
M.G.E. deSt Laurent
"Lorsque j'applique votre methode, j'ai de tres bons resultats (11-19 sur 20), lorsque je ne I'applique pas, j'echoue aux examens,
M.G.L de Strasbourg
45
Pour recevoir gratuitement votre guide, remplissez et renvoyez I'original du bon
ci-dessous.
Depuis plus de
10 am nous
a i dons les
jeunesa reussir
GRATU1T
Un seul guide par demand?
Bon pour recevoir gniliiiieineni el par
courner, suns engagement d'aucunc
sorie. le guide "Comment reussir tons
vos examens". Joindre 3 timbres
(letire) pour panic] pat ion aux frais.
JM. -I Mine Ll Mile Age.
Nom
Prenom
Adresse
Code postal
Deuouptv. et rcnvoyiv ce hon a;
C.EK.E.P.. 71. rue Etienne Dolet
Alfunville Cede*
3 ESI
A- Lisez les textes et repondez aux questions. Smavlara hazirlanma ve basarili olma yollarini gosteren metodla ilgili rehber kitap Gzerine yazilmi$ metinleri okuyarak sorulan cevaplandinniz.
1. Est-ce que les etudiants doivent payer pour avoir ce quide?
2. Qu'est-ce que ce guide apprend aux etudiants?
3. Est-ce que ces trois etudiants sont contents de cette methode?
B- Remplissez le bon ci- dessus. Yukanda verilmi$ olan ba$vuru belgesini doldurunuz,
C- Faites correspondre les questions et les reponses ci- dessous. (A$agidaki verilen
sorularia cevaplan tabloda e$le$tiriniz, daha sonra da tarn bircumle halinde tekrar yaziniz.)
Qu'est-ce que tu fais
?
1. quand tu trouves un petit chien dans la rue?
2. quand tu vois un enfant qui pleure?
3. quand tu rencontres un homme pauvre?
4. quand tu vois un vieillard qui veut traverser?
5. quand tu vois une vieille dame tomber dans la rue?
6. quand tu vois quelqu'un qui fume?
A- Je le console,
B- Je lui donne de I'argent.
1
C- Je I'avertis
D
2
3
4
5
6
D- Je I'emmene chez moi
E- Je I' accompagne
F- Je la releve.
Exemple: Quand je trouve un petit chien dans la rue, je I'emmene chez moi (Sokakta kucuk
bir kopek buldugum zaman (buldugumda) onu eve gotururum).
46
D - Une mere parle de ses enfants a son amie."Mon fils et ma fille sont tout a fait
differents". (Bir anne arkada$tna gocuklanndan bahsediyor ve ona oglu He kizinm tamamen
farkli biryapiya sahip olduklanni soyluyor.)
Lisez les phases suivantes et etudiez. A$agtdaki cumteleri okuyarak inceleyiniz.
1. Lorsque mon fils travaille, il ecoute de la musique pop.
2. Lorsqu'il est fache, il crie contre tout le monde.
3. Lorsqu'il est malade, il est capricieux.
4. Lorsqu'il veut quelque chose, il le repete tout le temps.
5. Lorsqu'il est triste, il mange trap.
Completez les phrases suivantes avec les elements proposes ci-contre. (Sagdaki kan$ik
olarak veri!mi$ elemanlan kullanarak cumleleri tamamlayiniz.)
a. Lorsque ma fille travaille,
- etre sage
b. Lorsqu'elle est fachee,
- dire une seulefois
c. Lorsqu'elle est malade,
- ne pas avoir d'appetit
d. Lorsgu'elle veut quelque chose,
- ecouter de la musique
classique
e. Lorsqu'elle est triste,
- preferer se taire
A - Completez les dialogues a partir des dessins (Resimlere bakarak parantez icindeki fiiller
yardimiyla diyaloglan tamamlayiniz.)
Maman, j'ai faim.
Des que ton pere viendra nous (diner).
- Qu'est-ce que tu feras apres le bac?
- Des que j' aurai mon diplome, je (partir).
47
- Les Legrand ont-ils trouve un appartement?
- Pas encore, mais des qu'ils en trouveront un,
ils (demenager)
- Est-ce que tu aimes les animaux?
- Oh, je les adore. Des que je prendrai ma
retraite, j1 (avoir)
B - Certains sont contents, certains autres sont mecontents de vivre a Ankara. Completez
les phrases ci -dessus- a partir des images. (Bazi kigiler Ankara'da yagamaktan memnun
ama bazilan da memnun degil. Resimlere bakarak a$agidaki cumleleri tamamlayiniz.)
Depuis que je suis a Ankara.
Depuis que nous habitons a Ankara.
.
Depuis que mon man" travaille a Ankara.
48
Depuis que je fais mon service militaire a
Ankara
C - Lisez le dialogue et mettez les dessins dans I'ordre. (Diyalogu okuyunuz ve kanpik olarak
verilen resimleri diyaloga gore siraya koyunuz.)
Le pere
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout pale Jean.
Jean
Une Reunault a heurte ma voiture.
Le pere
Tu aurais du faire attention.
Jean
Ce n'etait pas de ma faute. Des que je I'ai vue, j'ai kiaxonne, mais le conducteur n'a
meme pas entendu. II a continue a faire marche arriere.
Le pere
Et puis?
Jean
Lorsque je suis descendu de la voiture, ]' etais furieux. Lui, au contraire, il etait calme. Des que j'ai appele la police, il a fui. Heureusement, il y avait un temoin qui a dit:
"J'ai tout vu, voila le numero d' immatriculation de sa voiture.
Le pere
Pourquoi es- tu en retard?
Jean
J'ai attendu la-bas pendant quatre heures. Je suis tres fatigue.
Le pere
Ne t'inquiete pas. La police le retrouvera facilement.
Dessins
D - Racontez ce qui s'est passe. (Olup biteni anlatmiz.)
Une Renault a heurte la voiture de Jean
49
•
SITUATION 2
Mme Laurier
Qui a casse ce vase?
Paul
Je ne sais pas maman.
Mme Laurier
- Qu'est-ce que ca veut dire "je
ne sais pas"?
Paul
Ce n'est pas moi qui ai
casse le vase. C'est peutetre Olivier qui I'a casse.
Mme Laurier
On va voir.
(Le soir)
Mme Laurier
Olivier, c'est toi qui as casse
ce vase?
Olivier
Mais non. Ce n'est pas Paul
qui I'a casse?
Mme Laurier ~
Non. C'est peut-etre votre
pere. George!
George
Oui cherie. Tu me demandes quelque chose?
Mme Laurier
Oui. C'est toi qui as casse
mon vase en cristal?
George
Euh.... non, c'est Ponpon. II
I'a casse par accident
Mme Laurier
C'etait le vase que Paul et
Olivier m' avaient offert pour
la fete des meres En plus,
c'etait le vase que j'aimais le
plus.
George
Ne t'en fats pas. J'ai une
surprise pour toi, Tiens! (karisina bir vazo uzatir.)
Mme Laurier
Ah, c'est le pareil. Merci
cheri, tu es toujours reflechi.
(Mme Laurier'nin en sevdigi kristal vazo kinlmi$tir. Kimin kirdigmi dgrenmeye galistr.)
Lisez le dialogue et cochez la bonne case
.
1. Paul a casse le vase en cristal.
,
2. C'est Ponpon qui a casse le vase.
3. Paul et Olivier avaient offert ce vase a leur mere.
4. Mme Laurier n'aimait pas du tout ce vase.
5. Son mari lui a achete un autre vase.
50
Vrai
Faux
c'est... qui; c'est... que
Fransizca'da cumlede ifade edilen dusunceyi vurgulamak igin degisik yapilar kullanihr. Bunlardan
biri de "c'est....qui.." ve "c'est...que..." yapilandir.
C'est...qui...: Eger vurgulamak istedigimiz dusuncede ozne agirlikh ise kullanilir.
Ornek: C'est Ahmet qui a repondu le premier, (ilk cevap veren Ahmet'tir).
C'est
que...: Eger vurgulamak istedigimiz dusunce tumleg nitelikli ise kullanilir.
Ornek: C'est cette musique que j'adore. (Hoslandigim muzik "iste" bu).
Bu yapilarda fill herhangi bir zamanda kullanilabilir.
.-
•
Asagidaki ornekleri dikkatle inceleyiniz.
C'est
Ornek 1:
qui...:
Yves Montand chante cette chanson.
ozne
-
(Bu sarkiyi Yves Montand soyiuyor.)
- C'est Yves Montand qui chante cette chanson (Bu sarkiyi soyleyen Yves
Montand(dir.))
Ornek 2:
M. Dupuis a achete cette maison.
(M. Dupuis bu evi satin aldi.)
- C'est M. Dupuis qui a achete cette maison.
(Bu evi satin alan M. Dupuis (dir.))
Bu yapilann sahis zamirleri ile kullamm bicimi
Ornek 3:
J'ai vu le voleur
(Htrsizt gordum)
c'est moi qui qf^'u le voleur.
(Hirsizi goren benim)
•
—>
c'est toi qui as vu le voleur.
II a vu le voieur
-»
c'est lui qui a vu le voleur.
Ellea vu le voleur
-^
c'est elle qui a vu le voleur.
Tu as vu le voleur
Nous avons vu le voleur ->
c'est nous qui avons vu le voleur.
Vous avez vu le voleur
—>
c'est vous qui avez vu le voleur.
lls ont vu le voleur
—>
c'est eux qui ont vu le voleur.
(ce sont)
51
que:
C' est
Ornek 1
Je veux acheter cette veste.
tumle?
(Bu ceketi satin almak istiyorum.)
C'est cette veste que je veux acheter.
(Satin almak istedigim ceket bu)
Ornek 2:
Mon fils apprend le francais.
tumleg
(Oglum Fransizca ogreniyor.)
- C'est ie frangais que mon fils apprend.
(Oglumun ogrendigi dil Fransizca (dir.))
A. Comme il y a piusieurs chaines de television, chacun veut regarder son programme
prefere. (Televizyonda $ok kanal oldugu igin, herkes kendi sevdigi programs seyretmek istiyor.)
Observez bien les programmes ci-dessous et completez Ie dialogue. (Asagidaki program/an
dikkatle inceleyerek diyalogu tamamlaymiz.)
SELECTION
DELA
SEMAINE
•20.30-FILM
LE QUART DfHEURE
AMERICAN
•de Phifippe GaHand
avec Aherhbhie- • • '. '•
d* ^Edbuard -Mbliharb
21:.05:FEUILLETON:
20.35FILM
POUR CENT
Tf AS PLUiS RIEN
d' Edouard-Mblihiarb
:2i.55:sPORT::::::
SPORT:::::::::
OIMANCHESOIR:
:HILL STREET: BLUES:
:20.30:FILMTV : : :
:LES:ENQUETES : : : : : :
CAMELEQN : : : : : : : : :
:20.30:FILMTV : : : : : : :
I'ECOLEDESHEROS
:de Piater Werner: : : : :
:ave:c Robert Conrad::
; UNEAFFIREDEFAMILLE:
21:55lv1USiQUE
KARAJAN: LE MArTRE
DESMAESTROS- - - - -
•21:20 MAGAZIN
•IMAGES ET DESSERT
52
Robert
- Mais ecoutez! C'est TF1 que je veux regarder parce qu'il y a un programme sportif.
Michel
- Mais non. Moi, je prefere la 5. On y donne Le Bonanza. C'est le feuilleton qui me plait
beaucoup.
Eric
- Et moi, vous ne me demandez pas mon opinion. C'est
veux ecouter de la musique classique.
Yves
- Arretez de vous disputer. On va regarder "Images et dessert". C'est un programme
qui nous interesse tous.
Michel
- C'est sur quelle chalne?
Yves
-
que je prefere. Je
.-..
B - Completez les dialogues en remplacant les mots en carecteres gras par des pronoms
personnels "le, la, les" (Kayu renkte yazilmis sozcuklenn yerine sahis zamirleri "le, la, les" yi
kullanarak konusmalan tamamlaymiz.)
Exemple:
1
- Qui connait Marie ? C'est Nadine?
- Oui, c'est elle qui la connait, c'est son amie.
2
- Qui prepare le petit dejeuner ce matin?
- C'est vous qui
3
- Qui chante cette chanson? C'est Bans Mango?
- Oui, c'est lui qui
4
C'est sa chanson.
- Qui vend cette maison?
- C'est nous qui
5
- Qui garde vos enfants? C'est votre mere?
- Oui, c'est elle qui
6
*
- Qui promene votre chien? C'est toi?
I
- Oui, c'est moi qui
7
- Qui porte ces lunettes? C'est ton pere?
- Oui, c'est lui qui
8
- Qui fait la vaisselle ce soir?
- C'est moi qui
C'est mon tour.
53
A - Lisez les dialogues et completez-les a partir des images. Resimlere bakarak konusmalan
tamamlaymiz.
Ex :1. Dans un magasin de vetements, une
vendeuse a une cliente:
La Vendeuse - Est-ce que vous allez acheter
cette robe rouge?
La ciiente
• Non, c'est la robe noire que je
vais acheter. Elle est tres chic.
2. Au restaurant, un homme a sa femme:
Homme
- Est-ce que tu prends une creme
au chocolat?
Jean
- Non, c'est
C'est delicieux.
que je prefere.
3. A 1'ecole, un eleve a son ami:
Marc
- Est-ce que tu trouves notre professeur de musique aimable?
Jean
- Non, c'est
que je
trouve aimable. II est tres beau.
4. Dans la rue, une dame a son amie:
La dame 1
-
Est-ce qu'on prend le taxi?
Ladame2
-
Non. c'est
que je
veux prendre. C'est moins cher.
54
5. A la maison, une mere a son fils:
La mere -
Qu'est-ce que tu vas mettre aujourd'hui, ton pull ou ta chemise?
Lefils
C'est
que je vais
mettre parce qu'il fait chaud.
-
\ - Michel
voulu lui faire une surprise. Tout le monde a fait quelque chose. Faites des phrases comme
dans le modele. (Gecen pazar Michel dogum gunu if in arkadasianni eve davet etti. Onlarda ona
bir surpriz yapmak istediler. Herkes bir seyler yapti. Resimleri dikkatle inceleyerek ornekteki gibi
kurunuz.)
Qui a fait quoi? (Kim ne yapti)
Exemple:
C'est Jean qui a achete les boissons
Ce sont
C'est Nathalie.
Ce sont
55
AgiKOGRETlM FRANSIZCA 3 — F.5
sffiEKegS;)
^
SITUATION 3
Tolga
Bonjour Madame, je voudrais
m'inscrire a un cours de
langue en France pour faire
des progres. Est-ce que je
peux avoir des renseignements?
[.'employee
Bien sur. Ptusieurs stages
sont organises en juillet et en
aout. Qu'est-ce que vous
voulez
apprendre, par
exemple?
Tolga
Je veux avoir une idee sur les
professeurs et les families
d'accueil.
', ;
{-'employee
Les cours sont assures par
des professeurs specialistes.
Tolga
Et les families?
Tolga
L'employee
Les
families
sont
selectionnes et controlees
par les organisations.
- Quelles sont ces activites
sportives?
L'employee
- Les sports collectifs, ie football, le tennis, la natation
etc.... Les activites sportives
sont encadrees par des
moniteurs specialises.
Tolga
- Et le prix?
L'employee
- Les tarifs changent entre
6500 F et 7000 F.
Tolga
- Oh! c'est tres cher. Merci
Madame.
L'employee
- De rien.
Tolga
Combien d'heures de cours y
a-t-il par jour?
L'employee
Qa depend, mais en general,
3 heures de cours sont
organisees le matin du lundi
au samedi, ga fait 18 heures
par semaine. Le reste du
temps est consacre aux
activites sportives et culturelles.
Tolga Fransizcastni ilerletmek icin Fransa'da bir dil kursuna kayit olmak istemektedir. Fransiz Kultur merkezine giderek gorevli bayandan bllgl alir.
56
Lisez le dialogue et choisissez la bonne reponse. Diyalogu okuyarak a$agidaki onerilen segeneklerden dogru olani i$aretleyiniz.
1. Les stages sont organises
2. Les cours sont assures par
3. Les etudiants habitent dans
des families selectionnees par
I |
en hiver.
I I
au printemps.
| |
en ete.
I |
des professeurs stagiaires.
(H
des stagiaires.
QJ
des enseignants specialistes.
| |
les parents.
I I
les organisations.
Ill
'es
| | dans les apres-midi et dimanche.
4. Les activites sportives et
culturelles sont organisees
I I
dans les matinees.
D
du matin au soir.
•
Forme passive
Fransizca'da etken (aktif) cumlelerin edilgen (pasif) bicime nasil donusturuldugunu daha once
gormustunuz. §imdi bunlan yeniden hatirlayarak degisik zamanlaria kullanimmi ogrenelim.
1) Etken cumleyi edilgen hale getirmek icin ogelerin yerlerini degistirmemiz gerekmektedir yani,
etken cumlenin oznesi edilgen cumlede tiimlec, tumleci ise edilgen cumlenin oznesi durumuna
gelmektedir.
Edilgen cumleyi kurabilmemiz igin "etre" fiilini ve esas fiilin "participe passe" sini kullaniyoruz
ve tumleci fiile "par" ile baghyoruz.
Etken cumle:
Ornek: Les enfants aiment
les bonbons.
(Qocuklar §ekeri sever.)
tumle?
Edifgen cumle:
Les bonbons
sont
Ozne
present
aimes
participe
passe
par
les enfants. (Seker gocuklar tarafindan seviiir)
tumlec
Ornekte gordugunuz gibi etken cumlenin 6znesi olan "les enfants" edilgen cumlede tumlec olmustur.
57
Etken cumledeki "aimer" fiili "present" olarak kullanilmistir. Edilgen cumtedeki "etre" fiili yine
"present" olur.
Edilgen cumlede aimer fiilinin "participe passe" 'si "aimes" "s" almi^tir. Qunku "les bonbons" yani
ozne 9oguldur. Turn "etre" yardimci fiilini alan fiillerde oldugu gibi "participe passe" ozne ile
uyum yapar.
Ornekte g6rdugunuz gibi her iki cumlenin anlami da aynidir. Sadece ifade bigimi degismi^tir.
Etken cumle:
-
Les eleves
Ozne
cassent
present
lesvitresde I'ecole.
tumleg
{Ogrenciler okulun camlarmi kinyorlar.)
Edilgen cumle:
-
Les vitres de i'ecole
Ozne
sont cassees
present
par les eleves.
tumleg
(Okulun camlari ogrenciler tarafindan kirihyor.)
Les vitres -^ feminin pluriel
-* cassees
Fiilin ozneyle uyumuna dikkat ediniz.
Ornek: a) - La police recherche le voleur. (Polls hirsizi anyor.)
b) - Le voleur est recherche par la police . (Hirsiz polls tarafindan araniyor.)
2) Etken cumledeki fiil "passe compose" zamanmda gekilmi§ ise edilgen cumlenin fiili de yine
"passe compose" dir. Yani "etre" fiilinin "passe compose" 'sini ve esas fiilin "participe passe" sini kullaniyoruz.
Ornek: a) Un ecrivain frangais a ecrit ce roman.
passe
compose
(Bir fransiz yazar bu romani yazdi.)
b) Ce roman a ete ecrit par un ecrivain frangais.
passe
r
compose
(Bu roman bir fransiz yazar tarafindan yazildi.)
Ornek: a) Un homme d'affaires a achete cette villa.
passe
compose
(Bir isadami bu viilayi satin aidi.)
58
b) Cette villa aete_achetee parun homme^d'affaires
passe compose
(Bu villa bir isadami tarafmdan satin almdi.)
•
Le passif du passe compose (Ge?mis zamanin edilgen hali)
Ce matin, j'ai ete gronde par le directeur.
(Bu sabah mudur tarafmdan azariandim.)
J' ai ete gronde (e)*
Tu as ete gronde (e)*
il/elle a ete gronde (e)*
Nous avons ete gronde (e)*s
Vous avez ete gronde (e)*s
ils/elles ont ete gronde (e)*s
* Ozne feminin oldugu takdirde parantez igindeki "e" leri kullaniyoruz.
A - Observez le document ci-dessous et regroupez les mots concernant les activites sportives et les loisirs. (A?ag,daki dokuman, inceleyerek sportif faaliyetier ve eglenceyi iceren sozcuklert kendi iglerinde gruplandmniz.)
nternationale
Boulevard Jourdan Paris XIV
RER/Metro: Cite UnJversitaire
(Ligne B|
Bus: 21,67, PC. Orly Bus
Porte de Genii I ly
Porte d'Arcue
59
loisirs
Activites sportives
B - Mettez les verbes entre parentheses a la forme passive (au present) (A$agtdaki cumlelerde parantez ipinde verilen fiilteri edilgen $ekile koyunuz. $imdiki zamani kullanimz.)
Exemple:
1
Plusieurs activites culturelles sont proposees aux stagiaires.
2
Les visites et les promenades (organiser) par des animateurs.
3
Les ateliers, theatre, chansons etc (assurer) par des professeurs diplomes.
4
Les activites sportives (animer) par des animateurs specialistes.
Lisez les textes suivants et reecrivez les phrases en caracteres gras a la forme passive.
(A$agidaki metinleri okuyarak koyu renkte yaziimi$ cumleleri edilgen bigimde tekrar yaziniz.)
Fails divers
Un enlevement.
Lundi soir, deux gar?ons ont enleve une petite fille de 4 ans, dans un supermarche. La police
a interroge tous les temoins. La mere de la petite fille est encore sous le choc.
Une petite fille de 4 ans
Un cambriolage.
Un homme a cambriole I'appartement de Monsieur Laurier dans le Quartier Latin. D'apres les
temoins, le cambrioleur etait brun, il avait une moustache et il portait des lunettes.
L'appartement de Monsieur Laurier
Un accident.
Un motocycliste a renverse une dame qui voulait traverser la rue. Une ambulance I'a tout de
suite transportee a I'hopital, mais c'etait trap tard.
•'•>oq£
Une dame qui voulait traverser !a rue
i$t
""" '
""
L'argent trouve.
Monsieur Levoisin a trouve dix mille dollars dans une station de metro. II est alle au commissariat et il a fait sa declaration.
Dix mille dollars
,
60
C'est une tres bonne surprise
Bu gok hos (iyi) bir surpriz. (Quelle surprise!)
J'ai une surprise pour toi
Senin igin bir surprizim var.
Tu as raison
Hakhsm, hakkin var (Avoir raison * Avoir tort)
On ne se sent plus seul
insan artik kendini yalniz hissetmiyor. (Se sentir seul).
Qu'est-ce que 93 veut dire?
Ne demek oluyor, ne anlarna geliyor?
On va voir (Nous alloris voir)
Gorecegiz, anlayacagiz.
Ne t'en fait pas
Uzulme. (S'en faire).
C'est le pareil
Aynisi, Benzeri.
Faire des progres
ilerleme kaydetmek, ilerlemek
en frangais).
Est-ce que je peux avoir des renseignements: (Acaba) bilgi alabilir miyim?
(Avoir quelques renseignements).
Le cours sont assures par des professeurs specialistes: Dersler uzman ogretmenler tarafmdan yonetilir. (Assurer les cours).
Ca depend
Durumuna bagli, durumuna gore degisir. (Dependre: bagh
olmak).
Les reste du temps est consacre aux activites sportives: Zamanm geri kalan bolumu sportif
etkinliklere ayrilmistir.
Et le prix?
Ya fiyati (ne kadar) ?
Etre content (e)
Memnun olmak (Je ne suis pas content de cette nouvelle: Bu haberden memnun degilim).
Fidele
Sadik (II est tres fidele a ses amis - o arkadaslarma gok sadiktir).
Dire ses secrets
Sirlarmi, gizlerini soylemek. (Tu ne m'as jamais dit tes secrets: bana
sirlanni hig soylemedin).
Parler gentiment a (avec) quelqu'un: Birisiyle nazikge konusmak (II ne parle jamais gentiment
avec moi).
Casser
Kirmak (qui a casse les vitres?- cami kirn kirdi ?).
S'inscrire
Kaytt olmak (aux cours d'ete - yaz kurslanna kayit olmak).
La famille d'accueil
Karsilayan aile, yanmda kalmacak aiie.
Etre selectionnes
Segmeye, elemeye tabi tutulmak.
Activites sportives, culturelles: Sportif, kulturei etkinlikler. (Participer aux
katilmak).
: Sportif etkinliklere
Consacrer quelque chose a quelque chose: Birseyi bir seye adamak, ayirmak (il consacre son
temps a ses devoirs - Zamamni odevlerine ayinr).
Etre encadre
Yerine getirilmek, gergeklestirilmek.
Moniteurs specialises :
Uzmanlasmis egitmenler. (Etre specialise: uzmanlasmak; il est
specialise en informatique).
61
Quand....
....dig i zaman....
Depuis que...
Quand il pleut on reste a la maison.
den beri...
Depuis qu'elle a perdu son fits,
elle est depressive.
Lorsque...
...digi zaman
Lorsque je pars en vacances,
j'oublie tout.
Des que
...ederetmez..
Des que Janine arrivera a I'aeroport,
elle nous appelera.
C'est...qui
Du$unceyi vurgulamak igin
C'est moi qui est venu le premier.
C'est...que
DQ$unceyi vurguiamak igin
C'est cette maison que je veux acheter.
La forme passive
Edilgen
Les vitres de I'ecole ont ete cassees
par les eleves.
Les cours sont assures par des
professeurs specialistes.
1
-
je bois du cafe, je ne peux pas dormir
a) quand
2-
b) des que
b) lorsqu'
Je lis toujours un livre
b) en
b) depuis quand
C'est moi qui
a) a repondu
6-
C'est nous qui
a) sommes
7-
c) c'est
d) ce qu
e) des
c) pour
d) avant
e) quand
il rentre a la maison, il allume la cheminee
a) des
5-
e) combien de temps
de dormir
a) apres
4-
d) depuis quand
il neige, j'ai envie de faire une promenade
a) depuis quand
3-
c) depuis
c)desqu'
d) avant
e) apres
le premier.
b) ai repondu
c) avait repondu
d) avons repondu
e) repondre
le 1jeu.
b) sommes joues
c) a gagne
~d) ont gagne
e) avons gagne
C'est cette musique que...
a) j'aime
b) aimer
c) aime
d) aimai
62
e) je suis aime
8
C'est
que j'ai vu a la television.
a) lui
9-
b) il
Ce roman
11-
b) a ecrit
c) a ete ecrit
d) ecrire
e) sont ecrits
le matin du lundi au mercredi
a) est organise
b) organisent
Lesenfants
Les cours sont donnes
c) aimer
b) par
a) a ete vole
d) organisee
e) sont organises
d) ont ete
e) sont
des professeurs specialistes
Cette maison
14-
c) organiser
beaucoup les bonbons.
b) sont aimes
a) sur
13-
e) m'
Lescours
a) aiment
12-
d) ma
en 1967.
a) ecrit
10-
c) leur
c) de
d) avant
e) pour
c) a ete volee
d) voler
e) volait
c) ni
d) il
e) personne
c) si
d) rien
e) sans
c) a parti
d) parttr
e) a ete parti
par un voleur.
b) est vole
n'a compris le problems
a) rien
b) non
.
15-
Tu n'as
compris
a) personne
16-
Elle
• '
a) est partie
b) avant
sans rien dire
b) est parti
Trouvez I'equivalent en Francais dans les questions 17-19
17. - 19. sorulardaki cumlelerin Fransizca dengini bulunuz.
17-
.
Annesini kaybettiginden beri yalniz yasiyor.
a) Depuis qu'elle a perdu sa maman, elle vit seule.
b) Quand elle a perdu sa maman, elle etait seule
c) Quand elle etait seule elle a perdu sa maman
d) Depuis la mort de sa mere, elle vit seule.
e) Hicbiri
63
18-
Okulun camlan ogrenciler tarafindan kinldi.
a) Les eleves sont casses les fenetres de I'ecole.
b) Les vitres de I'ecole ont ete cassees par les eleves.
c) Les eleves ont casse les vitres de I'ecole.
d) Les eleves de I'ecole ont casse les vitres.
e) Higbiri
•
19-
Eve dondugiimde babam yoktu.
a)
b)
c)
d)
e)
'
Depuis que je suis rentre a la maison, mon pere est parti.
Quand mon pere est a la maison, je suis rentre.
Mon pere n'etait pas a la maison, je suis rentre.
Quand je suis rentre a la maison, mon pere n'etait pas la.
Higbiri
*
Trouvez I'equivalent en Turc dans les questions 20-23.
20-23. sorulardaki cumlelerin Turkge dengini bulunuz.
20-
Plusieurs stages sont organises en ete.
a) Yazm bircok staj duzenlenir.
b) Yazm birgok staj duzenlemek gerekir,
c) Birgok staj yazm duzenlendi.
d) Stajlar yazm yararlidir.
e) Higbiri
21-
Je veux m'inscrire a un cours de langue en France.
a) Fransa'ya dil ogrenmeye gidecegim.
b) Fransa'da dil kurslanna kayit olacagim.
c) Fransa'da bir dil kursuna kayit olmak istiyorum.
d) Fransa'da dil kurslanna kayit olmak isterim.
e) Higbiri.
22-
C'etait Ie vase que Paul m'avait offer!
a) Paul'iin kirdigi vazo budur.
b) Bu Paul'un bana hediye ettipi vazoydu.
c) Paul'e bu vazoyu ben hediye ettim.
d) Paul'un bana verdigi vazoyu bu kirdi.
e) Higbiri.
23-
Le frangais est une langue qu'il faut apprendre.
a)
b)
c)
d)
e)
Fransizcayi ogrenmek gerekir.
Fransizcanm bir dil olarak ogrenilmesi gerekiidir.
Fransizca ogrenilmesi gereken bir dildir.
Ogrenilmesi gereken dil fransizcadir.
Higbiri.
64
Lisez le texte suivant et repondez aux questions 24-26.
-8r
Asagidaki metni okuyunuz ve 24-27. sorulan yanitlaymiz.
En 1960, Yves est parti faire son service militaire. Quand il est revenu de I'armee, II
s'est installe rue de La Liberte a Paris et a ouvert une charcuterie qui s'appelait "Chez
Yves". II gagnait bien et, tout allait bien. Mais la mort inattendue de son pere I'a oblige
de partir dans son pays en Provence. II devait garder sa maman qui etait infirmiere et
qui vivait seule desormais. II a confie sa charcuterie a Paul, un viei! ami et est parti en
Provence. II etait triste et savait tres bien qu'il ne rentrerait plus a Paris.
24-
En 1960, Yves....
a) est ne
b) a termine son service militaire
c) est revenu de I'armee
d) a ouvert sa charcuterie
e) Higbiri
25-
"Chez Yves", c'est.
a) la maison de Yves
b) le pays
c) le nom de la charcuteire de Yves
d) Son nom de famille
e) Higbiri
26-
Paul est oblige de partir en Provence, parce que
a) sa maman est rnorte
b) tout allait bien
c) son pere est mort et il doit garder sa maman
d) i! confie sa charcuterie a Paul
e) Higbiri
..
27-
Pourquoi il ne rentrera plus a Paris?
a) parce qu'il aime la Provence
b) parce qu'il restera dans sa charcuterie
c) parce qu'il est parti pour son service militaire
d) parce qu'il est triste
e) Higbiri
Trouvez la meiileure question dans les questions 28-30
28-30. sorularda uygun soruyu bulunuz
28-
..?
- J'habite Paris depuis 1989. 9
a) Depuis quand vous quittez Paris?
b) Comment habitez-vous a Paris?
c) Quand partez-vous pour Paris?
d) Depuis quand habitez-vous a Paris?
e) Higbiri
65
29-
?
- Non, ce n'est pas moi, c'est lui.
a)
b)
c)
d)
e)
30-
C'est toi qui as casse ces vitres?
Qui a casse ces vitres?
Est-ce que j'ai casse les vitres?
Quand as-tu casse ces vitres?
Higbiri
?
- Oui, bien sur, tout le monde I'ecoute.
a) Est-ce que ce chanteur est aime?
b) Est-ce que tout le monde deteste la musique?
c) Comment aimez-vous la musique?
d) Est-ce que j'aime tout le monde?
e) Higbiri
-
.
Objectifs/Amaqlar
L'obj9ctif de cette unite est d'apprendre a :
construire des phrases avec les pronoms personnels et
"y", "en"+infinitif,
utiliser le style direct et le style indirect a I'imperatif,
decouvrir les differentes utilisations de la negation
"ne .... ni... ni..."
Bu dersin amaci :
kifi zamirlerinin ve "y". "en"in mastar fiille kullanimmi,
dolayti ve dolaysiz anlatim yapilanni emir kipinde kullanmayi,
"ne...ni...ni..." olumsuzluk yapismm degisik bicimlerini
kesfetmeyi ogretmektir.
Propositions / Oneriler
Pour comprendre mieux cette unite :
• Essayez de comprendre les facons de parler dans les situations,
• Utilisez Fransizca 2 pour les explications grammaticales
• Suivez attentivement les explications et les exemples donnes
dans votre livre.
Bu Qniteyi daha iyi anlamak igin :
• "Situation"'larda gegen konusma bigimlerini anlamaya galismiz.
• AgiK lise Fransizca 2 kitabmizdaki dilbilgisi aglklamalanndan
yararlanmiz.
• Kitabmizda verilen agiklamalan ve ornekleri dikkatle inceleyiniz.
SITUATION 1
Mme. Loulou - Bonjour Madame. Je voudrais
acheter un beau cadeau pour
mon mari.
La vendeuse
Qu'est-ce que vous pensez
acheter? Vous avez une
idee?
Mme. Louiou - Euh ... je ne sais pas. Vous
pouvez m'aider? Mais, ga ne
doit etre ni cher ni bon
marche.
La vendeuse - Pensez-vous acheter une cravate? Les cravates larges
sont tres a la mode. Regardez
cette cravate. Elie est tres
chic. Voulez - vous f'acheter?
Mme. Loulou - Non, il en a beaucoup.
La vendeuse - Qu'est-ce que vous dites des
chemises? Je peux vous
montrer quelques modeles.
Qu'est-ce que vous pensez
de cette chemise? Votre mari
peut la porter avec tous ses
costumes.
Mme. Loulou - Vous avez raison. II est tres
chic, ce pull. Mon mari va
surement I'aimer. Je le
prends. Vous pouvez me faire
un paquet-cadeau?
La vendeuse-
Mme. Loulou - Oui, mais mon mari n'aime ni
les chemises ni les cravates, il
prefere les vetements de
sport.
Bien sur... Voila votre paquet!
Mme. Loulou - Ca fait combien?
La vendeuse -
La vendeuse - Je veux vous montrer un pull.
II va lui plafre, j'espere. Le
voila! Comment le trouvez
vous?
500 F. Vous payez a la caisse, madame.
Mme. Loulou - Merci madame. Au revoir.
La vendeuse-
Au revoir.
'--•
Mme Loulou esine birarmagan almak istemektedir. Fakat ne alacagini bilemez. Bayan
tezgahtar ona yardimci olur.
68
Lisez le dialogue et repondez aux questions. Agagtdaki cumieleri diyaloga gore cevaplandinniz.
1. Est-ce que Mme. Loulou sait ce qu'elle va acheter pour son mari?
2. Qu'est-ce que la vendeuse montre a Mme. Loulou?
3. M. Loulou n'aime pas ni les chemises ni les cravates. Pourquoi?
4. Qu'est-ce que la vendeuse propose a Mme. Loulou?
5. Quel est le prix du pull?
"y", "en", pronoms personnels
Daha onceki Agik Use Fransizca kitaplarmizda fransizcadaki kisi zamirlerinin ve "y", "en"
in degisik kullanimlanni gormustunuz. Bu dersimizde Situation 1'de gordugunuz gibi bunlann
mastar fiillerle kullanimmi goreceksiniz.
Asagidaki ornekleri dikkatle inceleyiniz.
Ornek 1 :
Je vais telephoner a mon ami.
(Arkada$ima telefon edecegim)
Je vais lui telephoner
(Ona telefon edecegim.)
Ornekte gordugunuz gibi « a mon ami » sozcuklerini tekrarlamamak igin kullandigimiz « lui
sozcugunu mastar halindeki « telephoner » fiilinin onune getiriyoruz.
Bu kullanim bigimi "pouvoir, vouloir, devoir, falloir" fiilleri igin de gegerlidir.
futur
te (f)
Vouloir
imparfait
p. compose
me (m1)
" Aller
present
-
+
Pouvoir
Devoir
Falloir
Ornek 2 :
le, la, I 1 , lui
infinitif
nous
vous
les, leur
(mastar fiil)
,
Est-ce que tu peux m'aider?
(Bana yardim edebilir misin?)
Oui, je peux t'aider.
(Evet, sana yardim edebilirim.)
69
Ornek 3
Madeleine veut - elle acheter cette robe?
(Madeleine bu elbiseyi satin almak istiyor mu?)
Non, elle ne veut pas I'acheter
Ornek 4 :
Est-ce que je dois parler au directeur?
(Mudurle konusmam gerekiyor mu?)
Non, tu ne dois pas lui parler
(Hayir, onunla konusman gerekmez)
Ornek 3 ve 4'te gordugunuz gibi birinci fiili yani $ekilmi$ fiili olumsuz
yapiyoruz.
Ornek 5 :
Je peux vous aider? Votre valise est lourde.
(Size yardim edebilir miyim? Valiziniz agir.)
Non merci, je peux la porter moi-meme.
(Hayir tesekkur ederim. Onu kendim tasiyabilirim.)
Ornek 6:
Marc va dire la verite a ses parents.
(Marc gercegi ailesine soyleyecek.)
Marc va leur dire la verite.
(Marc onlara gercegi soyleyecek.)
[.'utilisation de "y" avec I'infinitif ("y"in mastar onunde kullanilmasi)
Bildiginiz gibi fiilden sonra « a, chez, dans ... » gibi edatlar geldigi zaman ismin yerine
"y" kullamyoruz.
Ornek:
Voulez - vous alter au cinema?
(Sinemaya gitmek ister misiniz?)
Oui bien sur, nous voulons y aller.
(Elbette oraya gitmek isteriz.)
70
Ornek
II faut aller chez le medecin.
(Doktora gitmek lazim.)
Tu as raison, II faut y aller
[.'utilisation de "en" avec I'infinitif
("En" mn mastaronunde kullanilmasi)
"Fransizca 2" kitabinda 1. unitede fiilden sonra
"du, de la, de I', des" ve isim geldigi takdirde bunlan tekrarlamamak i$in "en'
kullandigimizi ogrenmistiniz.
Ornek :
-
Tu veux du the?
(Qay ister misin?)
-
Oui, j'en veux
(Evet ondan isterim)
§imdi de diger kullanis bicimini gorelim.
Ornek:
Tu vas acheter du sucre?
(§eker alacak misin?)
Oui, je vais en acheter. II n'y en a plus.
(Evet (ondan) alacagim. Hie kalmamis.)
Ornek:
II faut apporter des boissons.
(Icecek birseyler getirmek lazim.)
Oui, il faut en apporter.
(Evet, onlardan getirmek lazim.)
Ornek:
Est-ce que je dois faire de la salade?
(Salata yapmam gerekiyor mu?)
Non, tu ne dois pas en faire. Personne n'en mange
(Hayiryapman gerekmez. Kimse yemiyor.)
A.) Avant de partir en vacances, il faut penser a tout. La famille Lalou discute de ce qu'il
faut faire. Completez leur conversation en utilisant << "je vais ..., je veux
, je peux
" , ou je dois
.» et les pronoms personnels "lui, les, y, la, en, te".
Tattle cikmadan once herseyi dusunmek gerekir. Lalou ailesi de neler yapmak gerektigini
tarti$maktadir. A$agidaki konu$mayi "je vais
, je veux
, je peux
, je dois
" ve
"lui, les, y, la, en, te" kullanarak tamamlaymiz.
71
ACIKOGRETJM FRANSIZCA 3—p.e
Mme Lalou
- Moi, j'ai note tout ce que nous devons faire avant de partir. Vous devez partager
les taches. Moi, je vais preparer les valises. Mais il faut faire des courses.
M. Lalou
-
Pierre
- Maman, je peux preparer notre propre valise.
Paul
- Mais non,
Mme Lalou
- Je dois nettoyer la maison, Qui va m'aider?
Pierre
- Moi,
Mme Lalou
- Merci Pierre. Qui arrose ies plantes?
M. Lalou
-
Mme Lalou
- II faut telephoner au proprietaire de la pension pour laisser notre chien
M. Lalou
- Tu as raison,
Mme Lalou
- Ah, j'allais oublier. Nous n'avons pas paye la note d'electricite.
Paul, tu dois aller a la banque.
Paul
- Mais non maman
M. Lalou
- Tu dois y aller, c'est le dernier jour.
Mme Lalou
- II ne faut pas oublier de former le gaz et I'electricite. Pierre tu
Tu n'es pas distrait, toi.
Moi, Je vais en faire
,
, moi.
maman.
J'aime beaucoup ga.
Pierre
D'accord, maman.
Mme Lalou
Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oubliee?
M. Lalou
Non, je ne crois pas.
B-
Regardez bien les dessins et repondez aux questions Resimiere bakarak sorulan
yamtlaymiz.
Exemple :
-
Qui va preparer ies valises?
-
C'est Madame Lalou qui va les preparer.
72
?
I
J 816V
1
-
Qui va faire des courses?
C'est
2
-
qui
Qui veut aider Mme Lalou?
C'est
3
-
qui
Qui doit afler a la banque?
C'est
4
-
qui
Qui veut arroser les plantes?
C'est
5
6
qui
-
Qui doit telephoner au proprietaire de la pension?
-
C'est
-
Qui t-peut termer le gaz
et I'electricite?
a
qui
C'est
qui
ne
ni
ni
Fransizcada olumsuzluk ifadesi olarak "ne
pas", "ne
"ne
rien" kullandigimiz gibi bir de "ne
ni
fiilden sonra iki isim veya iki sifat geldigi takdirde kullanilir.
plus", "ne
jamais",
ni" kullaniyoruz. Bu yapi,
A - Isimlerle Kutlanimi
Ornekl:
-
J'aime le the et le cafe,
('pay/ ve kahveyi seviyorum.)
-
Je n'aime ni le the ni le cafe.
(Ne pay/, ne kahveyi sevmiyorum.)
Ornekte gordugunuz gibi "ne" ozneden hemen sonra, "ni" ler ise isimlerden once gelmektedir.
Ornek 2 :
Eric invite ses amis et ses professeurs.
(Eric arkada$lanni ve ogretmenlerini davet ediyor.)
Eric n'invite ni ses amis ni ses professeurs.
(Eric ne arkada$lannt ne de ogretmenlerini davet etmiyor.)
73
B-
Sifatlarla Kullammi:
Ornek :
Notre professeur n'est ni autoritaire ni doux.
(Ogretmenimiz ne serf ne de yumu$aktir.)
I! ne fait ni chaud ni froid. I! fait doux.
(Hava ne sicak ne soguk. Hava ilik.)
Elie n'est ni belle ni laide, mais elle est sympa.
(O ne guzel, ne de pirkindir. Ama sempatiktir.)
Je ne suis ni grosse ni maigre. Je suis mince.
(Ne $i$man ne de zayifim. Inceyim.)
Mademoiselle Lapetite vient de demenager. Elle parle de son nouveau quartier, de son nouvel appartement et de ses voisins dans son journal.Lisez son journal et completez-le en utilisant (es mots proposes ci-contre. Mile Lapetite yen! bir daireye ta$mmi$tir. Gunlugunde
mahallesinden, dairesinden ve kom$ulanndan bahsetmektedir. Yanda onerilen sozcukleri
kultanarak onun gunlugunu tamamlaymiz.)
cfter journaC, $e ne peu^pas icrire depute Congtemps parce qneje viens
dimenager. J'aime Beacoup mon quartier. 1C n'est ni ......................... ni
Je peu?ctravaitter et dormir tranquittement.
Ovfon appartement n'est ni ............................ ni ........................ Je, Ce trowue
iris agreabte,- 'Ma proprietaire habite en fiaut, je, Ca rencontre de temps en temps.
'EKe neparle ni ............................. ni ............................... Onse compTend difficitement.
$t vais acketer un oise.au, parce que mes voisins n'aiment ni .........................
ni ................................. fttoitje ne veu^pas vivrt toute seuCe.
Je, ne. peu^pas continues fai sommeiL
le frangais/
I'anglais
Les chiens/
les chats
bruyant/
calme
petit/grand
74
SITUATION 2
Mme. Gautier -
Pourquoi es-tu en retard? Je
me suis inquietee pour toi.
Helena
Je suis allee chez mon amie.
Elle m'a demande de diner
avec eux.
Mme. Gautier -
Mais ecoute, je te demande
toujours de telephoner
quand tu es en retard.
Helene
Je sais maman, mais leur
telephone est en derangement.
Mme. Gautier - Tu trouves toujours des
excuses.
Helene
- Je ne comprends pas pourquoi tu t'inquietes pour moi.
Je ne suis plus une petite fille. Tu me dis toujours de ne
pas etre en retard, de faire
attention en traversant la
route, de ne pas depenser
beaucoup d'argent.
Mme. Gautier - Elle dit qu'elie est allee chez
son amie et qu'elie a dTne
avec eux.
M. Gautier
Mme. Gautier - Tais - toi! Ton pere va t'entendre, il est tres fache.
Helene
Elle pouvait nous prevenir.
Mme. Gautier - Tu as raison, mais elle dit
que leur telephone est en
derangement.
- Vous etes tous pareils.
M. Gautier
(Quelques minutes plus tard)
M. Gautier
-
- Comment explique - t - elle
son retard?
- Tu la soutiens comme d'habitude.
Mme. Gautier - Je lui fais confiance.
Helene ak$am eve geg gelir. Annesi endive i$inde onu bekier ve geiince tarti$maya
ba$larlar.
75
Lisez Ie dialogue et cochez la bonne reponse.
1. Heiene est en retard parce qu1
a) elle est allee chez son ami.
b) elle est allee chez sa copine.
c) elle est allee chez son copain.
2. Heiene n'a pas pu telephoner a ses parents, parce que
a) son amie n'a pas de telephone
b) !e telephone marchait bien.
c) Ie telephone ne marchait pas.
3. Mme. Gautier dit a Heiene de se taire, parce que
a) M. Gautier est en colere.
b) M. Gautier dort.
c) M. Gautier travaille.
4. Mme. Gautier soutient sa fille parce qu'
a) elle ment souvent.
b) elle cache tout a sa mere.
c) elle dit toujours la verite.
Discours indirect
(Dolaylt aniatim)
'
Fransizca'da dogrudan ifade edilen bir dusunceyi dolaysiz anlattma aktarmak if in ozel baglaclar
kullanilir.
Ornek : II pense : 'je suis triste1"(O dusunuyor: "ben uzgunum") ifadesini dolayli anlatima
gevirmek gerekirse;
M pense que je suis triste (o benim uzgun oldugumu dusunuyor} diye ifade ederiz. Bu aktanm
eger ifade edilen dusunce soru olarak sorulmussa, dolayll anlatimda "si" baglaciyla kullanihr.
Ornek : U me demande "Travailles-tu aujourd'hui?" (Bana soruyor: "Bugun $alisiyor
musun?") ifadesini dolayll anlatima gevirmek gerekirse;
ii me demande si je travaille aujourd'hui (Bana bugun calisip calismayacagimi soruyor).
Ancak, bu unitede, sizlere gok zengin kullanim bigimleri igeren dolayll anlatimin mastar fiillerle
emir kipinde ifade edilen bigimini ogretmekle yetinecegiz.
*$Q
Fransizcada "Imperatif" (emir kipi) kullandigimiz zaman, bunu dolayll aniatim bigiminde ifade
etmek igin "dire11 ya da "demander" fiillerint kullaniyoruz.
Emir kipinde kullanilan bir fiili dolayll aniatim bigiminde ifade edebilmek igin onun oiumlu ya da
olumsuz olusuna dikkat etmemiz gerekmektedir.
76
Ornek : « Ouvre la fenetre! »
(Pencereyi ac!)
Discours direct
(Dogrudan aniatim)
-
Comment?
(Efendim)
-
Je te dis d'ouvrir la fenetre.
(Sana pencereyi acmani soyluyorum.)
Discours indirect
(Dolayli aniatim)
Ornek : « Chantez une chanson frangaise ! »
{Discours direct)
(Fransizca bir$arki soyleyiniz.)
-
Nous vous demandons de chanter une chanson frangaise. (Discours indirect).
(St'zden Fransizca bir $arki soylemenizi istiyoruz.)
Dogrudan aniatim bigimlerinde kullamlan « Ouvre » ve «chantez» emir kipinin
olumlu halidir. Dolayisiyla «ouvrir» ve «chanter» mastar halinde ve olumlu
bigimde kullanilmi$ttr.
Ornek:
-
"Ne mets pas mon pull! » (Discours direct)
(Benim kazagimi giyme.)
-
Je te dis de ne pas mettre mon pull. (Discours indirect.)
(Sana benim kazagimi giyme diyorum.)
Ornekte gordugunuz gibi «ne mets pas» emir kipinin olumsuz halidir. Bu nedenle dolayli aniatim
bipiminde «mettre» fiili mastar halinde ve olumsuz bigimde kullamlmistir.
:
.
Ornek:
-
"Ne copiez pas sur votre voisin!"
(Yaninizdakinden kopye gekmeyin.)
-
Je vous dis de ne pas copier sur votre voisin.
(Size yanmizdakinden kopye $ekmeyin diyorum.)
A-) Completez les dialogues comme dans le modele.
A$agidaki konu$malan ornekteki gibi tamamlaymiz.
1-
Exemple:
A la'maison
-
Alain, bois ton lait.
Mais maman, je n'aime pas le lait.
Je te dis de boire ton fait. C'est bon pour la sante.
77
2-
3-
4-
5-
En classe:
-
Silence. Ne faites pas de bruit.
-
(Les eleves continuent a faire du bruit)
-
Je vous demande
Je suis fatigue de parler fort.
Dans la rue :
-
Fais attention, ma petite. Attends le feu vert.
-
Pardon?
-
Je te dis
il y a beaucoup de circulation.
Dans un bureau:
-
Ne fumez pas ici.
-
Qu'est-ce que tu dis?
-
Je vous demande
Je ne peux pas respirer.
A I'hopital:
-
Ouvrez la fenetre.
-
Pardon docteur?
-
Je vous dis
II fait tres chaud ici.
B -) Luc va suivre un cours de langue a Londres pour faire des progres en anglais et il
habite dans une famille anglaise. Mais il n'est pas content d'elle.
Luc ingilizcesini ilerietmek igin Londra'ya gider ve bir ingiliz ailenin yaninda kalir. Yalniz pek
memnun degildir.
Londres te 15 juiilet
cfiers parents,
i de votre iettre. Vous aussi, vous me manquez beaucoup, Vous me dcmandez de vous
parter de ma vie ici. £/& n'est pas tres interessante. Cest difficile de vivre avec lessens qu'on ne
connait pas.
Vous savez quej'haBite dans unefamitte angtaise qui n'apas denfants. Its se metent de tout ce quejefais, surtout Ca dame. 9Wr. Coofont dit de, ne, pas inviter mes amis chez, eu\. Safemme, mon 'Dieu, ette me surveitte tout te temps. 'Ette me demande de rentrer avant sv^ fieures du
soir parce quits dinent a cette heure-la. Mais c'est presque impossibte. "Ltte me dit souvent de
travaitter sans ecouter de musique. 'Ette pense queje ne comprends rien quandje travaitte en
ecoutant de ta musique. C'est Bete. Le ptus important; ette me dit de ne pas prendre de douche
tous tes jours, pi me gene.
.
'ai encore Beaucoup de cfioses a vous raconter, maisje ne veu^pas vous emBeter ptus.
^'attends vos tettres avec impatience.
3e vous emBrasse
Votre fits
Luc
78
Lisez la lettre et repondez aux questions.
(Mektubu okuyarak sorulari yanitlaymiz.)
1. Qui a ecrit cette lettre?
2. Ou habite Luc?
3. Qu' est-ce que Mr. Cook dit a Luc?
4. Qu'est-ce que la femme de Mr. Cook demande a Luc?
5. Est-ce que Luc est content de vivre avec eux?
C-) Mettez les phrases soulignees au discours direct.
Altlan gizili olan cumleleri dogrudan anlatim bigiminde yaziniz.
Example :
-
1 - "Parle-nous de ta vie la-bas" (Bize oradaki ya?ammdan bahset.)
2 - Mr. Cook dit a Luc : "
3 - Sa femme demande a Luc : "
4 - Elle lui dit: "
5 - Elle lui dit: "
Lisez le texte et repondez aux questions
Metni okuyarak sorulari yanitlaym.
Portraits dans la peinture
L'image de la personne est omnipresente en cette fin du XIX e siecle dans
la photographie, la lithographie et la peinture. Le portrait peint garde un grand
prestige et reste une source essentielle de revenus pour I'artiste. Les portraits de
familiers retiennent notre attention. Lieu de travail, I'atelier est aussi un lieu social;
meuble confortablement, il affirme la position du peintre, son metier et ses convictions.
L'autoportrait de Gauguin en est un exemple et le montre dans son atelier
jaune de chrome et vert olive. Mais il y a aussi des peintres comme Lenbach qui
a travaiile d'apres les photographies.
Les Peintres du XIXe s.
79
1. Le portrait peint garde un grand
prestige, parce que
2. L'atelier du peintre est meuble
confortablement, parce que ....
3. L'Auto portrait de Gauguin le montre
4. Lenbach a travaille
Vous avez une idee?
:
(Kafanizda) bir fikir var mi?
Qu'est-ce que vous pensez de. ,?; Qu'est-ce que vous dites de ...?:... nm hakkinda
ne dusunuyorsunuz?;... nm hakkinda ne diyorsunuz?
(Qu'est-ce que vous dites de cette belle chemise?)
C'est tres bon marche
:
Qok ucuz. (Tout est bon marche dans ce magasin: Bu
magazada her sey gok ucuz).
C'est tres a la mode
:
Bu cok moda. (La mini-jupe n'est plus a la mode de nos
jours: Gunumuzde mini etek artik moda degil).
II va lui plafre
:
Onun hosuna gidecek; ((pa te platt?: Bu hosuna gidiyor mu?)
Vous payez a la caisse, s'il vout plait: Lutfen, kasaya oduyorsunuz.
Pourquoi es-tu en retard?
:
Nigin geg kaldm? (Tu viens toujours en retard: Hep geg
geliyorsun).
Je me suis inquiete pour toi :
Senin igin endiselendim; seni merak ettim. (Pourquoi tu ne
m'as pas telephone, je me suis tres inquiete pour toi).
II est tres fache
:
O gok kizdi (Tu es fache contre moi? : Bana gok kizdm mi?)
Vous etes tous pareils
:
Hepiniz aynismiz! (Birbirinize benziyorsunuz!)
Comme d'habitude
:
Her zamanki gibi; hep oldugu gibi. (comme d'habitude, je me
suis leve a sept heures)
Je lui fais confiance
:
O'na guveniyorum; (Je ne fais confiance a personne: Hig
kimseye guvenmiyorum).
£a me gene
:
Bu canimi sikiyor, beni rahatsiz ediyor; ((pa te gene d'ouvrir
la porte? : Kapiyi agmak seni rahatsiz eder mi?)
ob
Porter (une chemise)
(Gomlek) giymek; (Quand j'etais petit, je portais des
vetements rouges, bleus et blancs: Kugukken kirmizi,
mavi beyaz elbiseier giyiyordum).
Preferer
Tercih etmek, yeglemek (il prefere toujours les couleurs
sombres: O hep koyu renkleri tercih eder).
La vendeuse-le vendeur
Satici (bayan, bay). (Vendeur de fruits : Meyva saticisi).
80
Un paquet-cadeau
Hediye paketi; (Faites un paquet-cadeau s'il vous plait:
Hediye paketi yapmiz, lutfen).
Le pull
Kazak; (Porter un pull rouge).
En derangement
Bozuk, arizali; (le telephone est en derangement:
Telefon bozuk).
Traverser la rue, la route
Caddeyi, yolu karsidan karsiya gegmek; (Faites attention
en traversant: Gegerken dikkat ediniz).
•
£ok para harcamak; (J'ai depense beaucoup d'argent ces
derniers jours: Bu son gunlerde gok para harcadim);
* economiser de I'argent
1
Depenser beaucoup d'argent
Prevenir quelqu'un
Birine haber vermek. (Tu me previens tout de suite : Sana
hemen haber verirsin; - le medecin : Doktora haber vermek).
Soutenir quelqu'un ou quelque chose : Birine, birseye destek olmak, desteklemek;
(Soutenir I'equipe de football).
Se meler de quelque chose
:
Birseye kansmak; isin igine girmek (Ne te mele pas de
mes affaires: Benim islerime kansma).
Les pronoms personnels + infinitif
Exemples :
Kisi zamirleri + Emir kipi
Je vais telephoner a Ahmet
"*"
Je vais lui telephoner.
Marie veut acheter cette robe:
->
Marie veut I'acheter.
-Peux-tu m'aider un peu?
"*" - Oui, je peuxt'aider.
Avec "en" et "y";
Voulez-vous aller au cinema?
>
Tu veux du the?
Negation :
Exemples :
ne
ni
- Oui, je veux y aller.
- Non, je n'en veux pas.
ni
—>
olumsuzluk; ne ..... ne de ....
il ne fait ni chaud ni froid
il n'invite ni ses amis ni ses parents
Style direct et indirect + i'imperatif Exemples :
> Dolayh dolaysiz anlatimda emir kipinin kullanimi
- Ouvre la fenetre!
-> Je te dis d'ouvrir la fenetre.
- Necopiez pas survotre voisin!
81
Je vous demande de ne pas copier
sur votre voisin.
Lisez le texte suivant et repondez aux questions 1-4,
A$agidaki metni okuyarak 1-4. sorulan cevaplaymiz.
Cette annee plusieurs touristes venant des pays etrangers ont visite Ephessus
situe a quelques kilometres de Selguk. Cette ville antique qui est I'une de douze
villes ioniennes etait a I'epoque une ville des arts, mais aussi la capitale culturelle
de I'ancienne lonie. Comme elle etait situee au bord de la mer, c'etait aussi une
ville touristique. L'oeuvre principale de cette ville antique qui est restee jusqu'a
nos jours, c'est la bibliotheque Celcius. Elle a ete restauree recemment par les
archeologues et architectes turcs et etrangers.
1.
2.
Ephessus setrouve
a)
pres de Selguk
b)
au bord de la mer
c)
a cote de la bibliotheque Celcius
d)
une ville des arts
e)
la capitale culturelle
Quelle etait la caracteristique de cette ville antique a I'epoque?
a)
C'etait une ville culturelle
b)
C'etait une ville touristique
c)
C'etait une vilie des arts
d)
la capitale culturelle de I'lonie
v
e)
•-19V
Hepsi.
• •
3.
La bibliotheque Celcius
a)
a ete restauree, il y a longtemps
b)
etait la capitale culturelle
c)
est restee jusqu'a nos jours
d)
une de douze villes ioniennes
.
c'est une oeuvre a restaurer
e)
4.
Ephessus etait situee dans le temps
a)
au pied de la montagne
b)
une de douze villes
c)
au bord de la mer
d)
loin de Selguk
e)
c'est une oeuvre a restaurer
82
Lisez le texte suivant et repondez aux questions 5-8
A$agidaki metni okuyarak 5-8 sorulari cevaplaymiz.
Alain Prost est ne en 1958. C'est le star des courses automobiles Formule 1. II
gagne sur tous les circuits depuis dix ans. II a obtenu trois titres de champion du
monde. C'est un pilote exemplaire que tout le monde adore.
5.
6.
Alain Prost
a)
est tres vieux
b)
est directeur de la Formule 1
c)
d)
est tres age
est un joueur de football
e)
Hicbiri
.
. • 3--
Quel est le metier d'Alain Prost?
a)
c'est un pilote d'automobile
b)
c'est un chauffeur de taxi
c)
c'est un cycliste
d)
c'est un ecrivain
e) c'est un titre
'
7.
8.
Alain Prost
a)
est devenu une fois champion du monde
b)
n'a jamais eu le titre de champion du monde
c)
n'a pas gagne depuis dix ans
d)
n'a pas participe a "Formule 1"
e)
Hicbiri
Afain Prost
a)
gagne sur tous les circuits depuis dix ans
b)
est un pilote exemplaire
c)
a trois titres de champion du monde
d)
c'est le star des courses automobiles
e)
Hepsi
.
83
Trouvez I'equivaient en Turc dans Jes questions 9-11
9-11 sorulardaki cumlelerin Turkce dengini bulunuz.
9.
tl ne fera ni chaud ni froid demain, il fera frais
a)
Yann hava soguk ve sicak olmayacak, serin olacak
b)
Hava bugun ne soguk ne sicak, yann ise serin olacak
c)
Hava yarm ne soguk ne de sicak olacak, hava serin olacak
d)
Hava ne sicak ne de soguk, serin de degil
e)
Hicbiri
10. Je te demande de ne pas fumer a cote des enfants
a)
Qocuklarm yanmda sigara igrneni dogru bulmuyorum
b)
(pocuklarm yanmda sigara igmek hosuma gitmiyor
c)
Qocuklann yanmda sigara igmek ister misin
d)
Qocuklann yanmda sigara igmemeni istiyorum
e)
Qocuklarm yanmda sigara icip igmedigini soruyorurn.
11. Qu'est-ce que tu penses de cette belie chemise?
a)
Bu guzel gomlek hakkmda ne dusunuyorsun?
b)
Bu guzel gomlek seni dusunduruyor mu?
c)
Bu guzel gomlegi nasil dusundun?
d)
Bu guzel gomlek icin ne dersin?
e)
Hicbiri
;
,
Trouvez i Equivalent en Frangais dans les questions 12-14
12-14 sorulardaki cumlelerin Fransizca dengini bulunuz.
12. Je te dis de ne pas sortir sans me telephoner
a)
Bana cikarken telefon et diyorum
b)
Qikarken bana telefon edersen sevinirim diyorum
c)
Qikmadan bana telefon etme diyorum
d)
Bana telefon etmeden gikmamani soyluyorum
e)
Hicbiri
.
sue. -
84
.
13. elle m'a demands de diner avec eux
a)
Kendileriyie aksam yemegine davet etti
b)
Kendileriyle aksam yemegi yememi istedi
c)
Onlardan aksam yemegi istedi
d)
Onlara aksam yemegi yiyelim mi dedi
e)
Hicbiri
14. II n'est ni gros ni maigre, mais il est mince et long,
a)
O ne sisman ne de zayiftir, ama ince ve uzundur
b)
O hem uzun boylu hem de kisa boylu ve zayiftir
c)
O ne sisman ne de zayiftir, ama uzundur
d)
O ne uzun boylu ne de kisa boyludur
e)
Higbiri
15. -Veux-tu achetercette robe?
a)
Oui, je veux I'acheter
b)
Non, je iui acheterai
c)
Oui, Je veux Iui acheter
d)
Non, je veux leur acheter
e)
Higbiri
16. -Est-ce quetu vas
-Oui, je vais
a) le
donner ce cadeau?
donner ce cadeau
b) eux
c) moi
17. -Est-ce quetu viens au bar ce soir avec
A) le
b) me
c) leur
18. -Voulez-vous manger ce gateau?
a)
Non, rnerci, je n'en veux pas
b)
Oui, je Iui donne ce gateau pour manger
c)
Oui, j'y vais
d)
Non, je mange avec vous
e)
Higbiri
-85-
d) toi
e) Iui
d) eux
e) la
?
19. Vous n'avez pas achete de sucre?
a)
si, j'en ai achete
b)
si, je lui ai achete
c)
Non, j'en ai achete
d)
si, vous en avez achete
e)
Hicbiri
20. -Faut-il aller chez le medecin?
-Oui, bien sur, il faut
a) y
b) en
86
aller, il est tres malade
c) lui
d) le
CORRIGE / CEVAP ANAHTARI
UNITE 1
Situation!
Vrai
X
X
Faux
X
X
X
Travaillons avec les images
A)
B)
Repliques
1
2
3
4
Images
D;
c
B
A
1. Un patron a sa secretaire.
2. Une mere a son fils
3. Un medecin a une dame
4. Un agent a une dame
Exercices
1-te
2- leur- teur
3-m,
t,
t,
4-me
vous
5-lui
6-nous
vous
Exercices
A)
1. Non, sa femme I'aide
2. Parce que leurs clients les aiment bien.
3. II lui demande son billet de loterie.
B)
la -> Mme Redon
lui -> Mme Redon
nous -» M. et Mme Redon
lui -» Monsieur Legrand
me -» M. Redon
Situation 2
1. est malheureux
2. durs
3. ses freres
4. Parler de nouveau avec ses parents
87
ACIKOGRCTlM FKANSIZCA 3 —F.7
7-le
Travaillons avec les images
Claire
: Moi, je ne veux rien.
Alice
: Alors, personne ne me demande rien.
Paul
: Won merci, je ne veux rien. (Je ne prends rien).
La dame : Non merci, je ne prends rien.
Victor
: Tais-toi, personne ne te demande rien.
Exercices
Eleve 3
Vous partez en vacances quand?
Eleve 4
Quand est-ce que vous partez en vacances?
Eleve 5
Cette fille pleure pourquoi?
Eleve 6
Pourquoi est-ce que cette fille pleure?
Eleve 7
Qu'est-ce que ces touristes cherchent?
Eleve 8
Ces touristes cherchent quoi?
Travaillons avec les images:
Resim 1
: - A quelle heure est-ce que tu te reveilles?
- Tu te reveilles a quelle heure?
Resim 2
: - Et puis, qu'est-ce que tu fais?
- Est-ce que tu prends ton petit dejeuner?
Resim 3
: - Comment est-ce que tu vas au bureau?
- Tu vas au bureau comment?
- Comment vas-tu au bureau?
Resim 4
: Oil est-ce que tu dejeunes, a midi?
Ou dejeunes-tu, a midi?
ii
Resim 5 : Qu'est-ce que tu fais, le soir?
Est-ce que tu regardes la television?
Resim 6
: A quelle heure est-ce que tu te couches?
Tu te couches a quelle heure?
Situation 3
1. C'est I'amie de Louise.
2. Non, il ne se souvient pas d'eile.
3. Elle avait les cheveux blonds et longs. Elle avait les yeux bieus. Elle etait toujours assise en
face du bureau du professeur, et elle etait la premiere de la classe.
4. Oui, il I'accepte parce qu'il veut le revoir.
5. Oui, il la reconnatt.
Exercices
2. medecin
3. professeur
4. pharmacien
5. journal!ste
88
Travaillons avec les images
Reponses
1
2
3
Dessins
B
C
A
.
Exercices
- Je prefere les hotels qui ont un bon restaurant.
- Notre professeur aime beaucoup les eleves qui font leurs devoirs.
- Nos voisins adorent notre fils qui est tres gentil avec eux.
- Mon patron deteste les secretaires qui sont paresseuses et incompetentes.
Exercices
Catherine
-»
L'Ecritoire
Jean-Paul
-»
Union Nationale des Etudiants
M. Lacroix
-»
Pension AG
Lecture
1. II est mexicain.
2. Oui, il a trouve un emploi
3. II vole des voitures
4. II y a un demi million de dollars et un carnet d'adresses.
.
Revision...
1-d
2. b
3. c
4. e
5. b
6. c
7. c
8. b
9. e
10. d
11. e
12. a
13. d
14. c
15. a
16. b
17. c
18. a
19. b
20. d
89
UNITE 2
Situation 1
•
Vrai
X
X
Faux
X
X
A) Exercices
1. J'habite Ankara
2. J'y habite depuis 1985.
3. Oui, je suis marie {e}. (Non, je suis celibataire).
4. Je suis marie (e) depuis cinq ans.
5. Oui, je travailie : (Non, je ne travaille pas.)
6. Je travaille depuis dix ans.
7. J'y etudie depuis I'annee derniere.
Not: "Depuis"den sonra kullanilan sureler ornek niteligindedir.
B)
1.
Depuis 1923
2.
Depuis 65 ans
3.
Depuis 1934
4.
Depuis 1925
Situation 2
1.
L'air est pollue a Istanbul.
2.
Le chauffage au charbon et les gaz d'echappement.
3. Aux enfants
4.
II faut eduquer les gens
Exercices
A)
1.
Comme il a mauvais caractere.
2. Puisque je leur telephone.
B)
1
2
3
4
c
D
A
B
,;-•
Travaillons avec les images
2. Puisqu'elle est grosse, elle suit un regime
3. Sabine pteure parce que son chien est mort
4. Paul est malade, car i! a mange de la glace.
5. Comme je n'ai pas de voiture, je voyage en train.
Situation 3
1.b,
2. b, 3. a,
4. b, 5. a
Exercices
A)
ce qu'ils cherchent
ce qu'ils aiment
la langue
qu'ils parlent
Noemi
La na- Renault
des filles et
des gargons
de 13 a 15ans
- la musique
- les animaux
- le sport
le francais
I'espagnol
Philippe
Dahlem
un club
- la nature
- les animaux
le francais
Cecils
Meriguet
Un (e) correspondant(e)
allemand(e)
de 13-14ans
Gaelle
Gosselin
une correspondantede 12-14
ans
le f rancais
I'allemand
-
- les chiens
- collectionner
des timbres, des
cartes postales
B)
Antalya qui est
ce monsieur qui est
un jeune homme que tout le monde
tot
des soirees qui sont
les activit6s qu'il propose
les vacanciers qui y habitent
un hotel que tu connais
I'hotel qui est repute
91
le frangais
C)
Christine
elle ecoute de la musique classique
elle lit des romans historiques
elle regarde les films romantiques
elle prefere les vetements de sport,
elle met de I'AnaTs
elle pratique le tennis,
elle prefere la cuisine fran9aise
elle veut visiter la Turquie
Quels romans lisez-vous?
Quels films regardez-vous?
Quels vetements preferez-vous?
Quel parfum mettez-vous?
Que! sport pratiquez-vous?
Quelle cuisine preferez-vous?
Quel pays voulez-vous visiter?
D)
1.
2.
3.
4.
5.
Parapluie
Lait
Manteau
Aspirine
Lunettes
Lecture
Vrai
X
Faux
X
X
X
X
-
Revision...
1.C
2. a
3. c
4. e
5.6
6.d
7.e
8.d
9.d
10.a
11.a
12.a
13.b
14.C
15.d
16.d
17.d
18.a
19.d
20.b
21. d
22.a
23. b
24. b
25.a
92
> i ©j>..
UNITE 3
.
Situation 1
1. Pares qu'elle va avoir un chien.
r
2. Elle venait la voir, elle la lechait.
(altait)
3. Parce qu'il ne repete pas ses secrets.
4. II ronronne, il est content
5. Parce qu'elle aura un ami.
Exercices
A)
1. Non, c'est gratuit.
2. II leur apprend la methode de preparation et et de reussite aux examens.
3. Oui, ils sont contents de cette methode.
B) Kendi kimlik ve adresinize gore doldurunuz.
C)
1
2
3
4
5
6
D
A
B
E
F
C
D)
a) elle ecoute de la musique classique.
b) elle prefere se taire.
c) elle est sage.
d) elle le dit une seule fois.
e) elle n'a pas d'appetit.
Travaiilons avec les images
A)
Nous dTnerons
Je partirai aux Etats-Unis
Ils demenageront
J'aurai des chiens et des Chats
B)
Je suis malade
Nous aliens au cinema et au theatre
II rentre tres tard, le soir
J'ai beaucoup d'amis.
93
4
3
1
2
5
C)
•'•'•
D)
Des qu'il I'a vue, il a klaxonne, mais le conducteur n'a pas endendu. II a continue a faire
marche arriere.
Lorsque Jean est descendu de la voiture, il etait furieux. Le conducteur etait catme. Des que
Jean a appele la police, i! a fui. II y avait un temoin qui avait tout vu. II a donne le numero
d'immatriculation de sa voiture a la police.
Situation 2
Vrai
X
Faux
X
X
X
X
Exercices
A)
Eric
: C'est IF 1 que je prefere.
Yves
: Sur A2 (Antenne 2)
B)
2. C'est vous qui le preparez.
3. C'est lui qui la chante.
4. C'est nous qui la vendons.
5. C'est elle qui les garde.
6. C'est moi qui le promene.
7. C'est lui qui les porte.
8. C'est moi qui lafais.
Travaillons avec les images
A)
-
2. C'est la glace que je prefere.
3. C'est notre professeur de dessin que je trouve aimable.
4. C'est I'autobus que je veux prendre.
5. C'est la chemise que je vais mettre.
94
B)
C'est Nathalie qui a fait le gateau.
Ce sont Marc et Celine qui ont choisi le cadeau de Michel.
Ce sont {c'est) Louis et Philippe qui ont apporte les cassettes.
C'est Nadine qui a joue de la guitare.
Situation 3
1.
2.
3.
4.
en ete
des enseignants specialistes
les organisations
dans les apres midi et dimanche
Exercices
A)
Acti-sport
Loisirs
- Football
- Tennis
-
- Theatre
- ateliers
- visites
- promenades
B)
2. Les visites et les promenades sont organisees par des animateurs.
3. Les ateliers, theatre, chanson, etc. sont assures par des professeurs diplomes.
4. Les activites sportives sont (animees) encadrees par des animateurs specialistes.
Un enlevement
Une petite fille de 4 ans a ete enlevee par deux garcons.
Un cambriolage
L'ap pa element de Monsieur Laurier a ete cambriole par un homme.
Un accident
Une dame qui voulait traverser la rue a ete renversee par un motocycliste.
L'argent trouve
Dix mille dollars ont ete trouves par M. Levoisin.
Revision...
1.a
6.e
11.a
16.a
21.c
26.c
2. b
7.a
12.b
17.a
22.b
27.e
3. d
8.a
13.c
18.b
23.C
28.d
4. c
9.c
14.e
19.d
24.e
29.a
.9k
5. b
10.e
15.d
20.a
25.c
30.a
jo 'X
95
Situation 1
1.
2.
3.
4.
5.
Non, elle ne sait pas ce qu'elle va iui acheter.
Elle Iui montre une cravate et une chemise.
Parce qulil prefere les vetements de sport.
Elle Iui propose un pull
Le pull coute 500 F.
Exercices
A)
Paul
Pierre
Mais non, moi, je vais (je veux) Ja preparer.
Moi, je vais t'aider.
M. Laiou
Je peux les arroser.
M. Lalou
Je vais Iui telephoner.
Paul
Je ne veux pas y aller.
Mme Laiou
Tu peux les termer?
B)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C'est M. Lalou qui va en faire.
C'est Pierre qui veut I'aider.
C'est Paul qui doit y aller.
C'est M. Lalou qui veut les arroser.
C'est M.Lalou qui doit Iui telephoner.
C'est Pierre qui peut les fermer.
Exercices
-
II n'est ni bruyant ni catme.
Mon appartement n'est ni petit ni grand.
Elle ne parle ni le frangais ni I'anglais.
Mes voisins n'aiment ni ies chiens ni les chats.
Situation 2
1.b, 2. c, 3. a, 4. c
Exercices
A)
2.
3.
4.
5.
Je vous demande de ne pas faire de bruit.
Je te dis de faire attention et d'attendre le feu vert.
Je vous demande de ne pas fumer ici.
Je vous dis d'ouvrir la fenetre.
96
Exercices
1. C'estLuc.
2. II habite dans une famille anglaise.
3. II lui dit de ne pas inviter ses amis chez eux
4. Elle iui demande de rentrer avant six heures du soir.
Elle lui demande de travailler sans ecouter de musique.
Elle lui demande de ne pas prendre de douche tous les jours.
5. Non, il n'est pas content de vivre avec eux.
C)
2.
3.
4.
5.
"N'invite pas tes amis chez nous."
"Rentre avant six heures du soir."
"Travaille sans ecouter de musique."
"Ne prends pas de douche tous les jours.
Lecture.
1.
2.
3.
4.
C'est une source de revenus pour I'artiste
il affirme la position du peintre, son metier et ses convictions.
L'Autoportrait de Gauguin le montre dans son atelier bien meuble.
Lenbach a travaille d'apres les photographies.
Revision...
1.a
6.a
11.a
16.e
2.e
7.e
12.d
17.d
3. c
8.e
13.b
18.a
4. c
9.c
14.a
19.a
97
5. e
10.d
15.a
20.a
TURKIYE HARITASI
K
A
K
A
D
E
N
I
Z
SfNOF
.-^.
..
.
\K
I
A
K
D
E
N
I
Z
KUZEYKIBRBTOHK
CUMHURtVEfl
0
NO
160 K.m
S A R E T L E R
UH'j'klF. J ILJB/n_'jL£ILERI
MUHIAB CUUH EVALKT VE ViLSYETUER
UIJHTSB OMAVflN TUSK BOLGEIEBI
BAGlMStZ OEVLETLER
1-AZERBAYCAN C.
BAKU
2- KAZAKISTAN C.
ALMATI
3-KIRGIZISTAN " C.
Bl§KEK
4- KKTC
LEFKO§A
5-OZBEK!STAN C.
TA§KENT
6- TURKSYE CUMHURlYETi
ANKARA
7- TURKMENISTAN C.
A§KABAD
MUHTAR
1-BA?KJftDISTAN M.C
2- <JUVA§
M.C
3- OAGlSTAN
MC
4- GAGAUZ
MC
6- KASARDA-BALKAR
6- KABAKALPAK
M.C.
7-NAHCIVAN
MC
8-SANA (YAKUT)
M.C
CUMHURlYETLER
9- TUVA
M.C.
Kml
IO-UYGUft(DTLFimSTAN)UC Urum
1- DAGLIK ALTAY M.V- GORNOALTAY
2- HAKAS M.VABAKAN
3- KARA^AY -pEHKES M.V- 5ERKESK
OGRETMEN MAR§I
AInimizda bilgilerden bir £elenk,
Nura dogru can atan Turk genciyiz.
Yeryiiziinde yoktur, olmaz Tiirk'e denk;
Korku bilmez soyumuz.
§anh yurdum, her bucagm §anla dolsun;
Yurdum, seni yiiceltmeye andlar olsun.
Candan agtik cehle kar§i bir sava§,
Ey bu yolda and i^en geng arkada§!
Ogren, ogret hakki halka, giirle co§;
Durma durma ko§.
§anh yurdum, her bucagm §anla dolsun;
Yurdum, seni yiiceltmeye andlar olsun.
Ismail Hikmet ERTAYLAN

Benzer belgeler

Activité 2

Activité 2 "Je suis proprietaire de mon magasin depuis longtemps. Je vends des journaux, des revues, des bonbons, des cartes postales, des timbres, des cigarettes, des pipes. Souvent, ma femme m'aide et je tr...

Detaylı