BUSİAD

Yorumlar

Transkript

BUSİAD
N‹SAN - HAZ‹RAN 2013
126
BUS‹AD Ödülleri sahiplerini buldu TUS‹AD Baflkan› Muharrem
Y›lmaz BUS‹AD’›n konu¤u oldu Ankara’da BUS‹AD rüzgar›
BUS‹AD üyelerinin brunch keyfi Dünden bugüne söylefliler
BUS‹AD genç kufla¤› buluflturdu Bursa Yenileflim Ödülü süreci
bafllad› BUS‹AD ‹oanna Kuçuradi ve Joseph Berger’i a¤›rlad›
Nisan - Haziran 2013
Say›: 126
Oya Yöney (Baflkan)
Günal Baylan (Baflkan Yard›mc›s›)
Ali Ceylan (Baflkan Yard›mc›s›)
‹hsan Karademirler (Baflkan Yard›mc›s›)
Tu¤rul Dirimtekin (Sayman)
Ahmet Altekin (Üye)
Ayflegül Orhan (Üye)
Aytu¤ Onur (Üye)
Ergun Türkay (Üye)
Erol K›l›ç (Üye)
Ali ‹hsan Türkmen (Üye)
Mürsel Öztürk (Üye)
Tuncer Hatuno¤lu (Üye)
12 BUS‹AD Ödülleri sahiplerini
buldu
16 TUS‹AD Baflkan› Muharrem
Y›lmaz BUS‹AD’›n konu¤u oldu
20 Ankara’da BUS‹AD rüzgar›
22 MAKALE
12
04 BAfiKAN’IN MEKTUBU
Bahad›r Kalea¤as›
16
Oya Yöney
06 BAfiKAN YARDIMCISI’NDAN
Oya Yöney
Günal Baylan
Mehmet Arif Özer
08 BAfiKAN YARDIMCISI’NDAN
Ali Ceylan
10 BAfiKAN YARDIMCISI’NDAN
Sinan Tunç
Oya Yöney
Günal Baylan
Prof. Dr. Ali Ceylan
‹hsan Karademirler
Ayflegül Orhan
Mürsel Öztürk
‹hsan Karademirler
20
24 Naz›m Ekren BUS‹AD
Çekirge Toplant›s›’n›n konu¤u
oldu
26 MAKALE
fierif Ar›
Bar›flç› ‹fl Merkezi, Sanayi Cad. No: 317
16140 Nilüfer, Bursa
Tel : 0224 242 72 00
Faks: 0224 241 91 06
Bar›flç› ‹fl Merkezi, Sanayi Cad. No: 317
16140 Nilüfer, Bursa
Tel : 0224 242 72 00
Faks: 0224 241 91 06
www.rotaofset.com.tr
Barıflçı Ajans ve Rota Ofset
Barıflçı Network kurulufllarıdır.
28 BUS‹AD üyelerinin brunch
keyfi
46
24
44 Bursa Yenileflim Ödülü süreci
- BUS‹AD Yönetimi üyelerinin
bafllad›
yan›nda
46 FELSEFE SÖYLEfi‹LER‹
58 SEM‹NERLER
- ‹oanna Kuçuradi BUS‹AD’›n
Gelece¤in mühendisleri
konu¤u oldu
BUS‹AD’da bulufltu
- BUS‹AD Joseph R. Berger’i
a¤›rlad›
31 DÜNDEN BUGÜNE
40
44
52 Teknoloji Transfer Ofisi
SÖYLEfi‹LER
BUS‹AD’da tan›t›ld›
BUS‹AD üyeleri sizlerle
53 Z‹YARETLER
38 BUS‹AD genç kufla¤›
- Vali Harput BUS‹AD’da
buluflturdu
- Üretime BEBKA katkısı
40 KAL‹TE SEMPOZYUMU
- Parseker BUS‹AD'a konuk oldu
“Gelece¤i Haz›rlamak”
- ‹brahim Burkay finali BUS‹AD’da
yapt›
38
49 PANEL
48
59 ÜYELERDEN HABERLER
- Makinelerin AB direktifine
80 MÜZ‹K
uyumu ve teflvikler paneli
82 ÜYELERDEN FOTO⁄RAFLAR
- BUS‹AD’dan Sanayide
84 YEN‹ ÜYELER
Ergonomi Uygulamalar› Paneli
- Zeytincilik Sektörü, Sorunlar ve
Çözüm Yolları
Baflkan’›n
Mektubu
Oya Coflkunöz Yöney
Yönetim Kurulu Baflkan›
De¤erli dostlar,
er f›rsatta üzerine vurgu
yapt›¤›m›z bir hususu hat›rlatarak
yaz›ma bafllamak istedim. Biz ifl
hayat› olarak her zaman önce istikrar,
güven vurgusu yapt›k, sonra da
yap›sal reformlar›n da
gerçekleflmesiyle büyüme, ihracat
ve istihdam odakl› olduk. Hakikaten
de Türkiye ekonomisi 2002 sonras›
siyasi istikrar›n kurulmas› ve
korunmas› ile gerçek bir ivme
yakalam›flt›r ve yakalad›¤› baflar›lar›
ileriye tafl›mak hedefindedir.
Ülkemizin “kredi derecelendirme not
art›fl›” bu baflar›n›n gecikmeli gelen
sonuçlar›ndad›r.
H
Dünyada, küresel anlamda yaflanan
sorunlara küresel çözümler ne yaz›k
ki üretilemedi. Krizin yükselen
ekonomilerde toparlanmaya do¤ru
yöneldi¤i yeni bir evreye girdi¤imiz
görüflü var. Dünyada bir çok ülke
daralma yaflarken y›l›n ilk yar›s›nda
yakalad›¤›m›z büyüme, k›smen de
olsa artan sanayi üretimi ile gelen
sevincimiz, Suriye ile gölgelendi.
Is›nan bölge ve siyasi iklim, ekonomik
hedeflerin önüne geçti. Ayr›ca Gezi
Park› Olaylar› özgürlükler konusunda
kendimizi tekrar sorgulam›z
gerekti¤ini ortaya koydu.
Oysa tam da çözüm süreci ile terör
ortam›n›n ortadan kalkaca¤› beklentisi
içindeyken ülkemize yönelik risk alg›s›
bu yaflananlarla tekrar artt›. Bu
olaylarla; krizlere dayan›kl›
ekonomimiz bu dalgalanmay› çabuk
atlatsa da uzun vadeli hedeflerimiz
aç›s›ndan yol haritas›nda yer
almayan, gelecek beklentilerimizi
bozan niteli¤iyle korkuttu.
04 Bak›fl 126
Bu nedenle Bursal› bir STK olarak
herkesi itidal ve sa¤duyuya davet
etmenin bir vatandafll›k görevi
oldu¤una inan›yorum. Anayasada da
güvence alt›na al›nan düflünce ve
ifade özgürlüklerimizi sonuna kadar
kullanal›m, genç bir nüfusa sahip
olmak özgürlüklerin kullan›m›n›
güvence alt›na almak ve onun
kullan›m›n› sa¤lamak toplum için bir
emniyet kilitidir. Yeter ki bu hakk›n
kullan›m›, tahriklerden uzak ve hukuk
zemininin içinde kalm›fl olsun.
Yaflad›¤›m›z dönem, odaklanmam›z,
hedeflerimiz do¤rultusunda vakit
kaybetmememiz gereken bir dönem.
Yap›sal reformlardan, sivil anayasaya,
çözüm sürecinden makro ekonomik
dengeye kadar uzlaflma içinde daha
h›zl› ve daha da önemlisi sa¤l›kl› bir
flekilde al›nacak çok yolumuz var.
Önümüzdeki 2 y›l›n seçim y›l›
oldu¤unu düflünürsek, sa¤l›kl› bir
siyasi ortama, uzlaflma kültürüne
ihtiyac›m›z oldu¤u ortadad›r. D›fl
piyasalardaki dalgalanmalar›n
ekonomi üzerindeki etkilerini kontrol
etmeye çal›fl›rken, oluflabilecek siyasi
gerginlikler bulundu¤umuz zeminin
k›r›lganl›¤›n› artt›r›r.
Nitekim, ABD Merkez Bankas›’n›n
(FED) parasal genifllemeye son
verebilece¤i yönündeki aç›klamas›
bütün piyasalar› sarst›. Dünya
borsalar› gerilemeye, faiz oranlar›
artmaya bafllad›. ‹çeride de h›zl› bir
yabanc› ç›k›fl› gözlemlendi, borsa
de¤er kaybetti ve döviz de¤er
kazand›. K›sa vadede ortaya ç›kan
bu flokun ard›ndan, önümüzdeki
dönemde daha ciddi ekonomik
problemlerin ortaya ç›kmas› olas›d›r.
Bu konjonktür paralelinde,
gündemimiz; 2013 büyüme
hedefinden ziyade 2023 hedefleri
do¤rultusunda güçlü ve sürdürülebilir
bir büyüme için rekabet gücümüzü
nas›l artt›raca¤›m›z olmal›d›r.
‹sviçre merkezli IMD’nin (Uluslararas›
Yönetim Gelifltirme Enstitüsü) “Dünya
Rekabet Gücü Y›ll›¤› 2013”
sonuçlar›na göre Türkiye ekonomisi,
de¤erlendirilen 60 ülke ekonomisi
içinde 37’nci s›rada yer almaktad›r.
Rapor, verimlilik azal›rken reel iflgücü
maliyetinin artmas› suretiyle,
sanayinin rekabet gücü
kaybedece¤ine, dolay›s›yla ücret ve
istihdam art›fllar›n›n da risk alt›nda
oldu¤una iflaret ediyor.
Rekabet gücünün ve istihdam›n
art›r›lmas› için ise, ücret-d›fl› iflgücü
maliyetinin, örnek vermek gerekirse,
özellikle iflletmeler üzerindeki SGK
prim yükünün hafifletilip, OECD
ortalamas›na indirilmesi, k›dem
tazminat› konusunun, esnek çal›flma
imkanlar›n›n düzenlenmesi gerekiyor.
Yan› s›ra, e¤itim ve verimlilik
yönünden zaaflar›m›z› gidermeli, mali
disiplinden ödün vermemeli, dünya
standartlar›nda üreten, de¤er
zincirinin daha üst basamaklar›nda
yer alan, yüksek teknolojili bir ürün
desenine sahip ihracat güdümlü
sanayinin önündeki engelleri
aflmal›y›z.
Yaz›m›n bafl›ndaki gibi yap›sal
reformlar›n sürdürülmesi vurgusunu
bu vesile ile bir kez daha tekrarlam›fl
olal›m.
Baflkan
Yard›mc›s›ndan
Günal Baylan
Baflkan Yard›mc›s›
lkemizde yaflanan gezi olaylar›
ile, Suriye ve M›s›r’da yaflanan
kanl› iç savafllar›n, ça¤dafl
demokrasi anlay›fl›n›n tam olarak
uygulanmad›¤›ndan kaynakland›¤›n›
tesbit ediyoruz.
Ü
Demokrasi her zaman halk›n
egemenli¤i anlam›na geliyorsa da
uygulamalarda genellikle
siyasi iktidar›n ve onun liderin iste¤i
do¤rultusunda flekillendirildi¤ini
izliyoruz.
Dolay›s› ile belli bir süre sonra fikir
ve görüfl ayr›l›klar› geliflerek yerini,
meydan ayr›l›klar›na ve huzursuzlu¤a
b›rak›yor. Y›llar önce Eflatun’un
Demokrasi despotlu¤a dönüflür sözü
baz› ülkelerdeki demokrasi anlay›fl›n›
çok güzel ifade ediyor.
Demokrasi ile ilgili önemli sat›rlar›,
sizlerin de tesbitte bulunman›z için
internet sitesinden faydalanarak
yazd›m. Umar›m sizler için faydal› bir
hat›rlatma olmufltur.
Demokrasi, iktidar› ve toplumsal
sorumluluklar›, bütün yetiflkin
vatandafllar›n do¤rudan ya da özgür
iradeleriyle seçtikleri temsilciler
arac›l›¤›yla yürüttükleri bir yönetim
fleklidir.
Demokrasi, ço¤unluk ilkesine ve
bireysel haklar ile ço¤unluk haklar›na
dayan›r. Bütün demokratik
sistemlerde ço¤unlu¤un isteklerine
sayg› duyulurken bireylerin ve az›nl›k
gruplar›n›n temel haklar› özenle
korunur.
06 Bak›fl 126
Ço¤unluk ilkesi bir çeflit bask› arac›
de¤il hükümeti organize etme ve
kamusal meselelerle ilgili karar verme
yöntemidir. Kendi kendini atam›fl bir
grubun di¤erlerine bask› uygulamaya
hakk› olmad›¤› gibi, demokratik bir
sistemde bile ço¤unluk, az›nl›klar›n
ve bireylerin temel hak ve
özgürlüklerini göz ard› edemez.
Demokratik yönetimler ifade ve din
özgürlü¤ü, yasalar taraf›ndan eflit
flekilde korunma hakk› ve toplumun
siyasi, ekonomik ve kültürel hayat›n›n
her kesiminde yer alma ve organize
olma f›rsat› gibi temel vatandafll›k
haklar›n› koruman›n bafll›ca
görevlerinden biri oldu¤unun
bilincindedir.
Demokrasi, hükümetleri hukukun
üstünlü¤üne uygun hareket etmeye
mecbur k›lar ve bütün vatandafllar›n
yasalarla eflit flekilde korunmas›n› ve
haklar›n›n yasal sistem taraf›ndan
korunmas›n› sa¤lar.
Güçlü bir sistem olan hukukun
üstünlü¤üne göre ba¤›ms›z
mahkemeler en üst düzey liderler
dâhil olmak üzere hükümet
yetkililerinin ulusal yasa ve
düzenlemeler çerçevesinde hesap
vermesini sa¤lamak için gerekli güç,
yetki, kaynak ve itibara sahiptir.
Bu nedenle hâkimler iyi e¤itimli,
profesyonel, özgür ve tarafs›z
olmal›d›r. Hâkimler yasal ve siyasi
sistemde görevlerini gere¤i gibi
yapmak için demokrasi ilkelerine
ba¤l› olmal›d›r.
Hâkimlerin kamu yasalar›n› inceleme
ve anayasan›n ihlalinde bildirme
yetkisi, hükümet popüler bir ço¤unluk
taraf›ndan seçilmifl olsa bile,
hükümetin yetkisini kötüye kullanma
olas›l›¤›nda önemli bir kontrol görevi
yapar. Yine de bu güç, mahkemelerin
ba¤›ms›z olmas›n›, kararlar›n› siyasi
görüfllerine de¤il, hukuk temeline
dayand›rabiliyor olmas›n› gerektirir.
Demokrasiler, özgür bas›n›n varl›¤›n›
güçlendirir. Ba¤›ms›z yarg›, hukukun
üstünlü¤ü ilkesine sahip bir sivil
toplum ve ifade özgürlü¤ü...hepsi
özgür bas›n› destekler. Özgür bir
bas›n yasal koruma alt›nda olmal›d›r.
Demokrasilerde hükümet,
faaliyetlerinden dolay› hesap verir.
Bu nedenle vatandafllar,
hükümetlerinin kendi yararlar›na olan
kararlarla ilgili olarak bilgilendirilmeyi
beklerler.
Baflkan
Yard›mc›s›ndan
Prof. Dr. Ali Ceylan
Baflkan Yard›mc›s›
Kitap okuyan iflinsanlar›
‹
dealist bir ö¤retmen bir kitap okudu
ve flehirdeki tüm ö¤renciler onu
okursa flehrin ÖSS baflar›s›n›n
yükselece¤ini düflündü. Kitab› flehrin
en büyük flirketinin sahibi olan
hay›rsever bir ifladam›na okumas›
için verdi. ‹l Milli E¤itim Müdürü de
her sabah 25 dakika kitap okuma
saati ay›rd›. Bir y›lda 25.000 kitap
da¤›t›ld›. fiehrin merkezinde yaflayan
4 kifliden birine bu baflar› kitab›
ulaflt›r›ld›. Sonuç ne mi oldu? TBMM
2009 Üstün Hizmet Ödülü ile
onurland›r›lan bir baflar› öyküsü ç›kt›
ortaya.
Boydak gibi baz› iflinsanlar› ileri
yafllar›nda üniversite bitirmeye
çal›fl›yorlar.
Bir iflinsan› y›lda kaç kitap okur? Kitap
okumak iflinsanlar›na ne kazand›r›r?
Bu sorular›n cevaplar›n› vermek kolay
de¤il.
Bu baflar› öyküsü Karaman’dan.
Baflar›l› iflinsan› Necati Babao¤lu.
Kitab›n yazar› Mümin Sekman. Kitab›n
ad›, ”Herfley Seninle Bafllar”.
Yeni tip iflinsanlar› neden çok kitap
okuyan kifliler olmas›n? Çocuklar›m›z›
okutmak için büyük paralar
harcam›yor muyuz? ‹flinsan› da olsa,
okumak baflar›y› sürdürebilimenin ilk
flart› de¤il mi? ‹çinde yaflad›¤›m›z
bilgi ça¤›nda iflinsan›n›n çok kitap
okumas› kadar normal bir fley olabilir
mi? Bu nedenle iflinsanlar› kitap
okuma al›flkanl›¤› kazanmal›d›rlar.
Bilindi¤i gibi, iflinsanlar›, risk alan,
topluma yol gösteren, üreten, ihracat
yapan, istihdam yaratan, vergi veren
lider kiflilerdir. Ayr›ca, ülkemizde
sosyal sorumluluk çerçevesinde,
okul yapt›ran iflinsanlar›n›n say›lar›
her y›l art›yor.
Y›llar önce, Bursa’da kitap okuyan
iflinsan› olarak BUS‹AD baflkan›
rahmetli Do¤an Ersöz’ü tan›m›flt›m.
Alt›parmaktaki Haflet Kitapevine kaç
defa birlikte kitap almaya gitmifltik.
Her gece yatmadan önce mutlaka
okudu¤unu söylerdi.
Acaba iflinsanlar› ne kadar kitap
okuyor?
Orhan Holding’in kurucusu ‹brahim
Orhan, Turgut Özakman’›n “fiu Ç›lg›n
Türkler”kitab›n› okuyup çok be¤enmifl
ve çal›flanlar›na hediye etmifl, bir
tane de bana vermiflti.
Eskiden Kayseri’de kafas› ticarete
pek çal›flmayan çocuklar›
okuturlarm›fl! “‹flinsan› olamayacak,
bari okusun da aç kalmas›n”
derlermifl. Bugün ise, Kayseri’de Hac›
08 Bak›fl 126
Bana göre, ”Zaman›m yok veya kitap
okumaktan hofllanm›yorum” diyen
iflinsan› çok önemli bir ihtiyac›n›
karfl›lam›yor demektir.
Özellikle, günümüz iflinsan›, iflini
gelifltirmek, yenilik yapabilmek ve
rekabet edebilmek için okumal›.
Ayr›ca, ruhunu beslemek ve ayn›
zamanda yazmak için de okumal›.
Çünkü, baflar›l› ifladamlar›, ifllerini,
hayatlar›n›, tecrübelerini yazarak
topluma karfl› en büyük hizmeti
yapm›fl olacaklard›r.
Böylece, Türkiye olarak, kitap okuma
al›flkanl›¤›ndaki son s›ralardan ilk
s›ralara h›zla ç›kabiliriz.
Toplumun lideri olan iflinsanlar›, kitap
okuyarak ve baz› kitaplar› toplumun
okumas› için öncülük ederek
görevlerini daha iyi yapabilirler.
Yaz›n›n bafl›nda belirtti¤im gibi,
acaba Bursal› ifladamlar› okul
yapt›rmak yerine, Karaman’daki gibi,
okumay› teflvik eden projeleri hayata
geçirseler daha iyi olmaz m›?
Baflkan
Yard›mc›s›ndan
‹hsan Karademirler
Baflkan Yard›mc›s›
Dev dalgalar
S
icilya’n›n Augusta liman›na
yaklafl›rken çok yo¤un sis
aras›ndan gelen k›lavuz kaptan›n
gemiye ç›kt›¤›ndaki yüz halini hiç
unutamam. Çin yap›m›, ufak, eski ve
hurda görünümlü gemimizin ismi
kendine bildirildi¤inde sadece Da Vinci
isminin verdi¤i yan›lsamayla çok büyük
ve güzel bir yolcu gemisine k›lavuzluk
yapaca¤›n› düflünmüfl, sisler aras›ndan
ç›k›p da gemimize gelince çok büyük
bir hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›flt›. Bu gemiyle
yapt›¤›m›z seferlerde iyi rüzgâr alan
yelkenlilerin dahi bizi geçti¤ine flahit
olmuflumdur. Da Vinci ile Kuzey
‹spanya’dan Güney Afrika’ya okyanusu
boydan boya geçerek otuz günde
gidebilmifltik.
Cape Town’da yar›s›n› boflaltt›¤›m›z
yükümüzün di¤er yar›s›n› Durban
Liman›’nda boflaltmak için yola ç›karken
Cape Town Liman›’n›n hemen ç›k›fl›nda
kendisini u¤urlad›¤›m k›lavuz kaptan
bana “Mate, (güverte zabitine söylenen
deyim) Durban’dan geri dönüflünüz için
bölge ile ilgili rehber kitab›n› iyi oku,
Port Elizabeth ile Durban aras›nda
zaman zaman çok tehlikeli denizler
oluflabilmekte” dedi ve gitti. Gemide iyi
a¤›rlad›¤›m›z k›lavuz kaptan›n
memnuniyetinden söyledi¤i bu sözler
akl›mda yer etmiflti. K›lavuz kaptan›n
bahsetti¤i bu durumun ne oldu¤unu
iyice anlayabilmek için her f›rsatta kitap
kar›flt›rd›m. Anlat›lan durum k›saca
fluydu: Güney Afrika’n›n k›ta sahanl›¤›
çok dar oldu¤undan k›y›dan yaklafl›k
bir kilometre aç›kta deniz birden
derinleflerek yüz metre derinlikten üç
bin metre derinli¤e iniyor ve bu durum
Port Elizabeth ile Durban aras›nda hatta
do¤uya ve bat›ya genifl bir alan›
kaps›yordu. Normalde kuzeydo¤udan
güneybat›ya saatte üç mil h›zla akan
ak›nt› ayn› yöne giden rüzgarla birleflince
bir problem olmuyor, fakat rüzgar
10 Bak›fl 126
ak›nt›n›n tam karfl›s›ndan geldi¤inde
dalgalar›n S flekli (sinüzoidal) bozulup
dalga k›r›l›yor ve duvar gibi dümdüz,
yirmi befl-otuz metrelik dev dalgalar
ortaya ç›k›yordu. Bu durum bizden iki
üç sene önce bölgede bulunan ve
zaman›n ünlü armatörlerinden Onassis’e
ait “World Glory” isimli geminin
mürettebat› ve yüküyle birlikte yirmi
dakika içerisinde bat›p yok olmas›na
sebep olmufltu. Zaten o büyüklükteki
dalgalar aras›nda kimseden yard›m
beklememek gerekirdi.
Durban Liman›’ndan ayr›ld›ktan bir süre
sonra benim vardiyamda daha önce
ö¤renmifl oldu¤um durumu dikkatle
takip ediyordum. Rüzgarla birlikte
ak›nt›y› da arkas›na alan gemimiz
denizin üzerinde kay›p gidiyordu. Bir
saat kadar sonra rüzgar yirmi otuz
derece iskeleye(geminin solu) do¤ru
dönmeye bafllad›. ‹ki saat sonra doksan
derece aç›yla tam solumuzdan, yaklafl›k
üç saat sonra da geminin bafl›ndan
geliyordu. Üçüncü kaptanl›¤›n› yapt›¤›m
gemide o s›rada uykuda olan gemi
kaptan›n› uyand›rarak okudu¤um
kitaplarla delillendirdi¤im ve bana
k›lavuz kaptan›n ima etti¤i olay›n yavafl
yavafl gerçekleflmeye bafllad›¤›n›
anlatt›m. Bu s›rada dalga boylar›
büyümeye ve gemimizi h›rpalamaya
bafllam›flt›. Kaptan durumu
küçümseyerek kamaras›na döndü.
Sabaha karfl› dört buçuk s›ralar›nda
vardiyay› devredip kamarama gittim.
‹ki saat kadar sonra korkunç bir
gürültüyle yata¤›m beni üzerinden att›.
Gemimiz dev dalgalardan biriyle
karfl›laflm›fl, 7500 tonluk cüssesiyle dev
bir dalgan›n üzerinden uçarak iki dalga
aras›ndaki bofllu¤a düflmüfltü. Oluflan
sars›nt›n›n büyüklü¤ünden makine
dairesine ait havaland›rma fanlar›n›n
hemen tamam›n›n fan pervaneleri
kopmufltu. Boru çeperlerine çarpan
pervaneler yaratt›klar› gürültüyle
durumun daha da dramatik bir hal
almas›na yol aç›yordu. Kamaram
kaptan›n kamaras›n›n alt kat›nda
oldu¤undan, kap›mdan ç›k›p koflmaya
çal›flt›¤›m fakat duvarlara çarparak
yavafllad›¤›m koridor ve merdivenin
sonundaki köprü üstünde(geminin
komuta merkezi) oraya benden önce
varan kaptan›n bembeyaz kesilmifl
yüzüyle karfl›laflt›m. Bütün flans›m›z
gemimizin çok uzun olmamas› ve bofl
olmas› sayesinde gemiyi saran saclar›n
esnemesi fakat k›r›lmamas› olmufltu ve
bu sayede gemimiz batmaktan
kurtulmufltu. Büyük bir dikkatle rotay›
hafifçe de¤ifltirerek dalgalar›n tam
karfl›m›zdan gelmesine engel olup
karadan mümkün oldu¤unca
uzaklaflarak tehlikeyi atlatabilece¤imizi
bildi¤imizden bütün gün boyunca
dalgalarla bo¤uflup akflam saatlerinde,
yüz mil aç›kta sakin sulara ulaflabildik.
Sizler, kendi iflletmelerinin ve birlikte
çal›flt›¤› yüzlerce kiflinin kaptan› olarak
her gün dalgalarla bo¤ufluyorsunuz.
Bunlar aras›nda TL’nin de¤eri, pariteler,
yabanc› rakiplerle bo¤uflmak, düflük
karl›l›k ortam›nda karl›l›¤›n
maksimizasyonu hesaplar› var. Arada
devalüasyon gibi büyük dalgalar›n da
geldi¤i oldu. Fakat ülke olarak gelen
bir dev dalga ile ilgili acil tedbirler alma
gereklili¤i var. Bu dev dalga bana göre
Amerika ve Avrupa aras›nda flu anda
ön haz›rl›¤› yap›lmakta olan “Serbest
Ticaret Antlaflmas›”d›r. Türkiye acilen
Amerika’n›n serbest ticaret yapt›¤›
partnerleri aras›na girmelidir ve bu
büyük dalgadan kendini korumal›d›r.
Aksi takdirde Amerikan mallar› Avrupa
üzerinden Türkiye’ye gümrüksüz
girebilecek ve gümrük vergisi sebebiyle
pahal› hale gelmifl Türk mallar›n›n
Amerikan pazar› için hiçbir cazibesi
kalmayacakt›r.
BUS‹AD Ödülleri sahiplerini buldu
Bu y›l 19.su düzenlenen BUS‹AD
Ödül Töreni genifl kat›l›mla
gerçekleflti.
Akbank sponsorlu¤unda
düzenlenen törende BUS‹AD
Do¤an Ersöz Y›l›n ‹fladam›
Ödülü’nün sahibi Faik Çelik
oldu.
B
US‹AD taraf›ndan geleneksel
hale getirilen BUS‹AD ödülleri,
bu y›l tekrarland›. Crown Plaza’da
düzenlenen ‘BUS‹AD Ödül Töreni’ ifl
ve siyaset dünyas›n› bir araya getirdi.
Baflbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç
ve BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Oya Yöney’in aç›l›fl konuflmalar›n›
yapt›¤› gecede, ifl dünyas›nda
12 Bak›fl 126
baflar›lar›yla dikkat çeken isimlere
ödülleri sunuldu.
Törende konuflan BUS‹AD Baflkan›
Oya Coflkunöz Yöney, 34 y›l önce
Türkiye'deki ilk S‹AD olarak do¤an
BUS‹AD'›n, 300'e yak›n üye, 10 milyar
dolarl›k ihracat› 25 milyar dolarl›k
ciroyu temsil etti¤ini söyledi. Yeni
aç›klanan teflvik paketi ve Türk Ticaret
Kanunu gibi yeni düzenlemelerin ifl
dünyas›n› yeniden yap›land›raca¤›n›
anlatan Yöney, "Bu kanunlar
önümüzdeki y›llarda Türk sanayi ve
ticaret hayat›na yön verecek. Daha
verimli ve üretken bir Türkiye için
altyap›y› oluflturulacakt›r. Bugün
Türkiye, dünyan›n 126 ülkesine sanayi
mal› ihraç ediyorsa, bu bizlerin
baflar›s›d›r. AB ülkelerinin durumu
dikkate al›nd›¤›nda 2011 rakamlar›
BUS‹AD
Ödülleri
bize güven vermiyor. Siyasi istikrar
ortam› güven verici. Cumhuriyetin
100. y›l› olan 2023'e yaklafl›rken,
istikrar ve güven ortam› iste¤imiz
devam etmektedir" diye konufltu.
Yöney, ifl dünyas›n›n ifl gücü
piyasas›n› rahatlatacak yap›sal
reformlara da ihtiyac› oldu¤unu ifade
etti.
2012 Y›l› BUS‹AD Çevre Ödülü
MARTUR, sürdürülebilir bir çevre
yönetim sistemin kurulmas› ve sürekli
iyilefltirilmesi konusunda önemli
ad›mlar atm›fl ve sistemin ürün ve
süreçlerine yans›mas› amac›yla
yenilikçi çözümler gelifltirmifltir.
Çevre Yönetimi konusunda kurumun
üst yönetiminin deste¤i ve çal›flanlar›n
duyarl›l›¤› ve kat›l›m› üst seviyedir,
Sosyal sorumluluk projeleri
kapsam›nda ve çal›flanlar›n çevre
bilincini artt›rmak amac› ile kendi
bünyesinde "WCM Çevre Kulübü" ve
“Enerji Tasarruf Okulu”nu kurmufltur.
Çevre ve Enerji Evi uygulamas›n›
gerçeklefltirmifl olup, çal›flanlar›n›
çevre ve enerji konusunda
bilgilendirmekte ve kat›l›mlar›n›
sa¤lamak amac›yla çal›flmalar
yapmaktad›rlar. Bu amaçla bir öneri
sistemi iflletmektedirler. Çevresel
etkileri, farkl› sanayi kurumlar›yla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, daha düflük
olmas›na ra¤men 2 çevre mühendisi
istihdam etmektedir.
Faaliyetlerinin standartlaflt›r›lmas›na
önem veren firmada: ISO 14000/ISO
14064/ISO 50001 standartlar›
uygulanmaktad›r.
Kurulufl, WCM Dünya Klas›nda
Üretim sistemini uygulanmakta olup,
“Çevre Alan›” faaliyetlerinde 5
üzerinden 3 puan ile Türkiye’deki
Otomotiv Yan Sanayileri aras›nda en
iyi seviyededir. Yap›lan faaliyetler
neticesinde kullan›lan su, do¤al gaz
ve elektrik tüketiminde tasarruflar
elde edilmifl ve at›k miktar›nda
iyileflmeler sa¤lanm›flt›r. Süreçlerdeki
çevre etkisi üzerindeki iyileflmeleri
Yönetim taraf›ndan düzenli olarak
izlenmektedir.
Çevre kirli¤inin önlenmesine yönelik
bu örnek yap›s› göz önüne al›narak,
MARTUR Sünger ve Koltuk Tesisleri
Ticaret ve Sanayi A.fi. BUS‹AD
Yönetim Kurulu taraf›ndan 2012 y›l›
BUS‹AD Çevre Ödülü’ne lay›k
bulunmufltur.
2012 Y›l› BUS‹AD E¤itim ve Kültüre
Destek Ödülü
Hem anne hem de baba taraf›ndan
tekstilci bir ailenin üçüncü kufla¤›
olan Erol Türkün1950 y›l›nda Bursa’da
dünyaya geldi. Erol Türkün,
ilkö¤renimini Bursa’da, lise ö¤renimini
‹stanbul Avusturya Lisesi’nde
tamamlad›. Yüksekö¤renimini
Almanya’da Tekstil Mühendisli¤i
dal›nda tamamlayan Erol Türkün,1976
kendi ismi alt›nda sanayi hayat›na
at›ld›. 1989 y›l›nda ise bir dünya
markas› olma yolunda önemli rolü
olan “Vanelli D›fl Ticaret fiirketi’ni”
kurmufltur.
Türkün, 1991 y›l›nda ise “Türkün
Tekstil” ad› ile kumafl, boya, bask› ve
BUS‹AD Do¤an Ersöz Y›l›n ‹fladam› Ödülü
13 Bak›fl 126
BUS‹AD Özel Baflar› Ödülü
apre alan›nda faaliyet gösteren ikinci
fabrikas›n› hayata geçirmifltir. Erol
Türkün, entegre tesisler zincirine 1993
y›l›nda kurdu¤u tül perde üretimi
yapan Mega Tekstil A.fi.’yi eklemifltir.
Yüksek kalite ve estetik anlay›fl›n›
ürünleri ile birlefltirip sanayicili¤i bir
sanat haline dönüfltüren Türkün,
günümüzde döflemelik ve perdelik
kumafl› VANELL‹ markas› alt›nda
dünyaya tan›tan öncü kuruluflun
sahibidir. Lüx ev tekstili sektörünün
en yüksek ihracat›n› gerçeklefltiren
Erol Türkün dünyan›n en önde gelen
firmalar›n›n tedarikçi partneridir.
Ayr›ca, DECO CENTER zincir
ma¤azalar› ile ev tekstili ve
dekorasyon ürünleri perakende
sektöründe faaliyetini sürdürmektedir.
1980 y›l›ndan beri Tülin Türkün ile
evli olup Asl›, Sadi Cem ve Serra
isimlerinde üç çocuk babas›d›r.
Uzun senelerdir, bir çok sivil toplum
örgütlerine olan üyelikleri yan›nda,
kendisi Bursa Sanayicileri ve
‹fladamlar› Derne¤inin 1996 – 2000
y›llar› aras›nda 2 dönem Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤›n› yapm›fl
bulunmaktad›r.
Erol Türkün e¤itim ve kültüre de
büyük yat›r›mlar yapm›fl ve
yapmaktad›r. Türkün son olarak anne
ve babas› ad›na, Sadettin Türkün
Ortaokulu ile Mualla Türkün
Anaokulu’nu yapt›rm›flt›r. Bunlar›n
yan› s›ra; Uluda¤ Üniversitesi Tekstil
Mühendisli¤i Bölümü için 5 bin m2
kapal› alanl› modern binan›n yap›m
çal›flmalar›na bafllam›flt›r.
Kentimizin e¤itim, kültür ve sosyal
yaflam›na olan gönüllü katk›lar›, genel
ahlak ilkelerine ba¤l› sayg›n kiflili¤i
göz önüne al›narak, Say›n Erol
Türkün, BUS‹AD Yönetim Kurulu
taraf›ndan, 2012 Y›l› BUS‹AD E¤itim
ve Kültüre Destek Ödülü’ne lay›k
bulunmufltur.
2012 Y›l› BUS‹AD Meslek Ödülü
1944 y›l›nda Bursa’da do¤an Mehmet
Ali Yormazo¤lu’nun hedefi;
“tohumculuk konusunda yurt içi ve
yurt d›fl›nda lider olacak bir firmaya
sahip olmak”t›.
Bu do¤rultuda 1973 y›l›nda, özel
sektör olarak Türkiye’de ilk sertifikal›
sebze tohumu üretimine bafllad›. Bir
y›l sonra ilk tohum iflleme ve
paketleme tesisini kurdu.
Geliflmifl ülkelerdeki flirketlerde
incelemelerde bulundu. 1985 y›l›nda
Türkiye Tohumculuk Endüstrisi
Derne¤inin kurulufluna öncülük
etti.1997 de ilk özel sektör ayçiçe¤i
›slah projesini, 1999 da yine ilk m›s›r
›slah projesini bafllatt›.
Halen,15.000 metrekarelik kapal›
alanda, 20 bin ton sertifikal› tohum
haz›rlama kapasiteli kurumlar›yla
Türkiye’nin 6 farkl› bölgesinde faaliyet
gösteren, konusunda en büyük yerli
sektör yat›r›mc›s›d›r.
Toplam cirosunun % 7 sini inovasyon
ve ar-ge faaliyetlerine ay›ran
kurumunun Bursa, Adana ve
Trakya’daki 3 ar-ge merkezinde
BUS‹AD Çevre Ödülü
14 Bak›fl 126
BUS‹AD E¤itim ve Kültüre Destek Ödülü
BUS‹AD
Ödülleri
BUS‹AD Meslek Ödülü
Ödül töreni sponsoru: Akbank
çal›flmalar,” her y›l en az 5 yeni ürün”
hedefiyle aral›ks›z sürdürülmektedir.
2011 y›l›nda konusunda, Türkiye’nin
En Baflar›l› ‹hracatç› Firmalar›
aras›nda 5. s›rada yer alan kurumuyla
üç y›ld›r “Anadolu’nun En Büyük 500
fiirketi” aras›ndaki ilk ve tek
tohumculuk firmas› olan Yormazo¤lu,
ISF (Uluslararas› Tohumculuk
Federasyonu) ve ASTAS (ABD
Tohumculuk Derne¤i) üyesidir.
Mütevaz› kiflili¤i, meslek eti¤i
ilkelerine olan ba¤l›l›¤›yla kentimizin
ve ülkemizin tan›nmas›na olan katk›lar›
göz önüne al›narak, Say›n Mehmet
Ali Yormazo¤lu, BUS‹AD Yönetim
Kurulu taraf›ndan, 2012 Y›l› BUS‹AD
Meslek Ödülü’ne lay›k bulunmufltur.
2012 Y›l› BUS‹AD Özel Baflar› Ödülü
1952 Bursa do¤umlu olan Celal
Beysel, Robert Kolej’den mezun
olduktan sonra 1976 y›l›nda Zürih
Teknik Üniversitesi ETH’dan Kimya
Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.
Beysel, 1982 y›l›nda kendi uzmanl›k
alan› olan plastik sektörüne yöneldi.
Yurt d›fl›ndan makine ithalinde
yaflanan güçlükler sebebiyle, sadece
dergilerden tan›y›p tasarlad›¤›
makinelerle üretime bafllayan Celal
Beysel, yarat›c› yönünü ifl yaflam›
boyunca hiç kaybetmedi.
Celal Beysel’in Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›’n› yapt›¤› Floteks, son 5
y›lda 3 TÜB‹TAK, 3 KOSGEB ve 1
TTGV projesini baflar› ile tamamlad›.
30 y›ll›k tecrübesi, yo¤un Ar-Ge, Ür-
Ge ve inovasyon çal›flmalar›
neticesinde Floteks, gelifltirdi¤i plastik
yer alt› menholleri teknolojisi Know
How’›n› Hindistan’da Vectus firmas›na
satt›. Sat›fl anlaflmas›, ayr›ca 7 y›ll›k
lisans anlaflmas›n› da içermekte.
Floteks’in, son 2 y›lda 5 patent
baflvurusu bulunmaktad›r. Firma, 50
tasar›m tescilli ve 20 faydal› modelli
ürüne sahiptir.
‹fl dünyas›nda örgütlenmeye de önem
veren ve STK’larda önemli görevlerde
bulunan Celal Beysel, 2000-2004
y›llar› aras›nda BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤›, 2003-2009 y›llar›
aras›nda BEGEV baflkanl›¤›, 20062011 y›llar› aras›nda da TÜRKONFED
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› yapt›.
Beysel, halen TURKONFED Yüksek
Dan›flma Kurulu Baflkanl›¤› ile Uluda¤
Üniversitesi Güçlendirme Vakf› ve
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakf›
yönetim Kurulu üyeli¤i görevlerini
sürdürmektedir.
Bu baflar›l› çal›flmalar›n›n yan› s›ra ,
sektörel alanda yap›c› ifl iliflkileri ve
meslek eti¤i ilkelerine olan ba¤l›l›¤›
göz önüne al›narak, Say›n Celal
Beysel, BUS‹AD Yönetim Kurulu
taraf›ndan 2012 Y›l› BUS‹AD Özel
Baflar› Ödülü’ne lay›k görülmüfltür.
2012 Y›l› BUS‹AD Do¤an Ersöz Y›l›n
‹fladam› Ödülü
Faik Çelik Holding otomotiv, enerji,
›s›, sigorta ve turizm alanlar›nda
faaliyet gösteren firmalar›yla, çok
uluslu flirketlerden bireylere kadar
çeflitlilik gösteren genifl bir müflteri
kitlesine, dünya kalitesinde hizmetler
sunmaktad›r.
Faik Çelik Holding, 250.000,
metrekarelik kapal› alan› olan
kurulufllar›nda, 3.000 kifliye istihdam
olana¤› sa¤lamaktad›r. Holding,
çevre bilinci yüksek ve toplumsal
de¤erlere sayg›l›, sosyal
sorumlulu¤unun gerektirdi¤i biçimde
çal›flan, tüm sosyal paydafllar›na
daha fazla katma de¤er üretmeye
odakl› bir flirketler grubudur. Toplam
cirosu 700 milyon TL olan Faik Çelik
Holding, 200 milyon TL’lik ihracat
rakam›na ulaflm›flt›r.
Bu kurumun Yönetim Kurulu Baflkan›
olan Say›n Faik Çelik, e¤itim alan›na
yapt›¤› yat›r›mlardan dolay› 2010
y›l›nda TBMM Üstün Hizmet Ödülüne
ve Uluda¤ Üniversitesi taraf›ndan
verilen Fahri Doktora unvan›na
sahiptir.
Gönüllü yat›r›mlar›yla yöremiz ve
ülkemizin kalk›nmas›na, e¤itimin ve
sosyal yaflam›n geliflmesine verdi¤i
destek, yap›c› ifl iliflkileri ve meslek
eti¤i ilkelerine olan ba¤l›l›¤› göz önüne
al›narak, Say›n Faik Çelik, BUS‹AD
Yönetim Kurulu taraf›ndan, 2012 Y›l›
BUS‹AD Do¤an Ersöz Y›l›n ‹fladam›
Ödülü’ne lay›k bulunmufltur.
BUS‹AD Özel Baflar› Ödülü
15 Bak›fl 126
TUS‹AD Baflkan› Muharrem Y›lmaz
BUS‹AD’›n konu¤u oldu
TÜS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
ve BUS‹AD üyesi Muharrem
Y›lmaz, Çekirge Toplant›s›’nda
gündemi de¤erlendirdi, Türkiye
ve dünya ekonomisine iliflkin
görüfllerini aç›klad›.
T
ÜS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Muharrem Y›lmaz, BUS‹AD
Çekirge Toplant›lar› Haziran ay›
konu¤u oldu. Y›lmaz toplant›da son
ekonomik geliflmeleri de¤erlendirirken,
Gezi Park› protestolar›n› ve Türkiye’nin
demokratikleflme sürecini yorumlad›.
Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Oya
Yöney, Muharrem Y›lmaz’›n Bursa’da
ilk büyük sunumunu üyesi bulundu¤u
BUS‹AD’da yap›yor olmas›ndan
mutluluk duyduklar›n› belirtti. Yöney,
sunum öncesi yapt›¤› konuflmada
k›saca gündemdeki geliflmelere de
de¤indi.
Çekirge Toplant›lar›’nda ana konu
bafll›¤›n›n ekonomi olmas›na
al›flm›flken, “Gezi Park›” olaylar›n›n
üzücü bir gündem oluflturdu¤unu
söyleyen Yöney, kredi derecelendirme
kuruluflu Moodys’in konu ile ilgili yapt›¤›
aç›klamada “protestolar›n devam
etmesi do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›
etkileyebilir” ifadesine dikkat çekti.
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Oya
Yöney, konuflmas›n› flöyle sürdürdü:
YAPISAL REFORM fiART
“Ülke ekonomisi, yat›r›m ve tüketim
daralmas› yaflanan 2012’deki zay›f
büyümenin ard›ndan azda olsa tekrar
ivme kazanmaktad›r. Büyümenin 2013
y›l›nda % 3,1 olmas› ve küresel
toparlanmayla birlikte 2014’te % 4,6’ya
ulaflmas› beklenmektedir. Güçlü ve
sürdürülebilir büyüme için verimlilik
art›fl› ve yap›sal reformlar hayati önem
tafl›maya devam etmektedir. Türkiye’nin
May›s 2013’te yat›r›m yap›labilir statüye
ulaflmas›, Türkiye kamu borç yap›s›,
finansman ve güven üzerinde olumlu
16 Bak›fl 126
etki oluflturmufltur. Bu alg›n›n
sürdürülebilir olmas›n› sa¤lamak, baflta
hükümetimiz olmak üzere hepimizin
görevi ve beklentisidir.
De¤erli misafirler, Türkiye, Dünya
ekonomisi ve gündeme iliflkin
de¤erlendirmeler bafll›kl› sunum için
Say›n Muharrem Y›lmaz’› kürsüye davet
ederken hepinizi sayg› ve sevgiyle
selaml›yorum.”
kalk›nmas›nda çok önemli bir rolü
oldu¤una inand›¤›m›z için de can›
gönülden destekliyoruz. Bu bölgedeki
federasyonumuz olan MAKS‹FED’i,
BUS‹AD’›n derin tecrübe ve birikimi ile
çok daha fazla beslememiz, ona destek
olmam›z gerekti¤ine inan›yorum.
Konfederasyonumuz, son birkaç
senedir, TÜS‹AD ile birlikte, Kalk›nma
Ajanslar› bölgeleri ile uyumlu olarak
örgütlenme projesini ortaya koymufltur.
Bu yap› kalk›nma ajanslar› ile ifl dünyas›
kurumlar› aras›ndaki uyumu art›rarak,
Türkiye'nin bölgesel kalk›nma
projelerinde ve bölgesel kalk›nm›fll›k
farklar›n›n ortadan kald›r›lmas›nda,
önemli bir rol oynayacakt›r.
SEKTÖREL DERNEKLER FEDERASYONU
Bununla birlikte, bölgesel
federasyonlar›m›z›n ve S‹AD’lar›m›z›n,
özellikle bölgelerin sektörel öncelikleri
ve rekabet gücü konular›nda Sektörel
Dernekler Federasyonumuz SEDEFED
ile iflbirli¤i de büyük önem tafl›maktad›r.
MUHARREM YILMAZ
1971 y›l›nda kurulan TÜS‹AD’›n
ard›ndan, 1978 y›l›nda kurulan ve
ülkemizin önde gelen, ba¤›ms›z ve
gönüllü ifl dünyas› temsil örgütlerinden
olan BUS‹AD’›n bir üyesi olmaktan
gurur duydu¤unu ifade ederek
konuflmas›na bafllayan Muharrem
Y›lmaz, “Y›llar içinde giderek
kurumsallaflan, vizyonu ve misyonu
do¤rultusunda proje ve faaliyetler
üreten, Bursa’n›n kalk›nmas› yönünde
önemli katk› sa¤layan BUS‹AD’›n
baflar›lar›n› izlemekten büyük
memnuniyet duyuyorum” dedi.
SEDEFED, özellikle rekabet gücü
alan›nda önemli bir birikim sahibidir.
Bölgelere bu birikimi aktararak bölgesel
rekabet gücü aç›s›ndan da önemli
kazan›mlar sa¤lanmas›na yol
gösterecek, projelere destek
olabilecek, modellerin oluflmas›na katk›
sa¤layabilecek önemli bir örgüttür. Ayn›
flekilde, bölgesel S‹AD’lar›n ve
federasyonlar›n da, bölgesel dinamik
ve birikimi SEDEFED’e aktararak
ülkemizin kalk›nmas›nda önemli katk›lar›
olabilecektir. Bu vesile ile, SEDEFED'in
rolünün TÜRKONFED projesi içindeki
önemine bir kez daha dikkat çekmek
istiyorum.
Muharrem Y›lmaz flunlar› söyledi:
“‹fl dünyas›n›n ba¤›ms›z ve gönüllü
örgütlenmesini ve kat›l›mc›l›¤›n›n
artmas›n›, hem demokrasiler için
vazgeçilmezli¤i, hem de kalk›nmaya
sa¤layaca¤› katk› aç›s›ndan çok
önemsemeliyiz. Bu sebeple, ifl
dünyas›n› bölgesel ve sektörel düzeyde
bir araya getiren ve BUS‹AD’›n da bir
parças› oldu¤u TÜRKONFED projesine
yürekten inan›yoruz. Ülkemizin
AB ÜYEL‹K SÜREC‹
‹fl dünyas› temsil kurumlar› olarak
gündemimizde olmas› gerekti¤ine
inand›¤›m›z di¤er bir öncelik ise; hem
iktisadi kalk›nma sürecimiz hem de
demokratikleflme süreci aç›s›ndan
önemli bir referans noktas› olan,
Türkiye'nin AB üyelik sürecidir.
Nitekim geçmiflte AB süreci, insan
haklar›, temel hak ve özgürlükler gibi
bafll›klarda h›zl› ilerlemenin
Çekirge
Toplant›lar›
sa¤lanmas›nda önemli bir ifllev
görürken, ayn› flekilde, mikro reform
alan›nda da önemli bir yol haritas›
niteli¤indeydi. Türkiye’nin mikro reform
alan›nda elde etti¤i kazan›m örnekleri;
1) Elektrik Piyasas› Kanunu’nun
ç›kart›lm›fl olmas›,
2) Ar-Ge desteklerinin artt›r›lmas› ve
kapsam›n›n geniflletilmesi,
3) Teflvik Yasas›n›n 6. Bölgede
uygulamas›d›r…
Bu alanda da beklentimiz k›sa, özlü,
fleffaf ve öngörülebilir bir gelir vergisi
kanunun ç›kart›labilmesidir.”
SERBEST T‹CARET ANLAfiMASI
AB ile ilgili gündemimizde olan bir di¤er
önemli geliflme ise; önümüzdeki
aylarda müzakereleri bafllayacak olan
ve dünya ekonomisinin yar›s›n›
oluflturan ABD-AB aras›nda planlanan
serbest ticaret anlaflmas› sürecidir.
Yeni ad›yla Transatlantik Ticaret ve
Yat›r›m Ortakl›¤› (TTYO), küreselleflme
sürecinin bütün h›z›yla devam etti¤inin
en önemli göstergesidir. Bu büyük
oluflumu gözden kaç›rmamak
mecburiyetindeyiz. Bu proje baflar›yla
neticelenebilirse, unutmayal›m ki dünya
katma de¤erinin yar›s›n› yaratan bir
ekonomik alan oluflturacakt›r. Sadece
bununla kalmayacak, dünyada
ticaretin, sanayinin, hizmetlerin
standartlar›n› da yeniden belirleyecek,
ticaretin kanallar›n› yeniden
tan›mlayacakt›r. ‹fl dünyas› olarak bu
konuda talepkar olmam›z, Türkiye'nin
bu sürecin d›fl›nda kalmas›na müsaade
etmemiz gerekmektedir.
KÜRESEL EKONOM‹
Bu noktada küresel ekonomiyle ilgili
de¤erlendirmelerimi daha kapsaml› bir
flekilde sizlerle paylaflmak istiyorum.
Dünya ekonomisi 2008 y›l›ndan beri
küresel bir durgunlukla mücadele
etmekte ve 2013 y›l›n›n bugünleri
itibar›yla da dünya ölçe¤inde güçlü bir
büyüme e¤iliminden bahsetmemiz
imkâns›z.
Mevcut durumda küresel ekonomi farkl›
h›zlarda hareket eden ekonomik
gruplara bölünmüfl durumda:
Büyüme h›z›n›n en yüksek oldu¤u ilk
grupta, Türkiye’nin de içinde yer ald›¤›,
geliflmekte olan piyasa ekonomileri
bulunmakta. Bu grupta, büyüme h›z›
2012 ve 2013 y›llar›nda yavafllama
e¤ilimine girmifl olsa da, halen büyüme
kapasitesi mevcut ve güçlü. Bu ülkeler,
geliflmifl ekonomilerdeki parasal
genifllemenin yaratt›¤› küresel likidite
art›fllar›ndan ve risk ifltah›ndan
yararlanarak, artan sermaye girifllerini
ekonomik geliflmeye çevirebildiler.
Böylelikle, 2008 sonundan itibaren
Amerika, Euro Bölgesi, ‹ngiltere ve
Japonya baflta olmak üzere geliflmifl
ekonomilerde gerçeklefltirilen parasal
geniflleme programlar›, geliflmekte olan
piyasa ekonomilerine yüksek hacimli
sermaye girifli, düflük faizle kaynak
kullanma imkân› gibi yat›r›m ve tüketim
aç›s›ndan önemli olanaklar sa¤lad›lar.
Yabanc› tasarruflara dayal› bu yap›daki
h›zl› büyüme evresi, geliflmekte olan
piyasa ekonomilerini dünya büyüme
flampiyonlar› yapt›, ancak ayn›
zamanda yabanc› tasarruflar›n aniden
kesilmesi veya kaç›fl› gibi sonuçlar›
a¤›r risklere maruz b›rakt›.
Ayr›ca, bu ülkeler de kaç›n›lmaz olarak
küresel durgunluktan nasiplerini almaya
bafllad›lar ve geliflmifl ekonomilerden
olumlu yönde ayr›flma e¤ilimi giderek
bozulmaya bafllad›. Özellikle Çin’de
son dönemde ekonomik aktivitede
ortaya ç›kan zay›flama sinyalleri bu
aç›dan dikkat çekici.
‹Y‹LEfiME SÜREC‹NDEK‹ ÜLKELER
‹kinci grupta, krizden a¤›r bir flekilde
etkilenen ve bir türlü belirgin bir
toparlanma sürecine giremeyen ancak
giderek daha olumlu iflaretler ortaya
koyan baz› geliflmifl ekonomiler yer
almakta. Bunlar›n bafl›nda ABD
gelirken, bu grupta ABD’yi Avustralya,
Kanada, ‹sveç, ‹sviçre ve Yeni Zelanda
gibi ekonomiler takip etmekte.
ABD aç›s›ndan, mevcut durum 5 y›l
öncesine göre çok daha iyi bir
görünüme iflaret ediyor. Ancak, Euro
Bölgesi kadar y›k›c› olmasa da, ABD’nin
de %6,5 seviyesinde bir kamu a盤›
ve Milli gelirinin %108’ini geçen bir
borç sorunu mevcut ve ABD’nin orta
dönem büyümesini önemli ölçüde
tehdit ediyor. 2013 y›l› için %1,5 – %2
aras›ndaki büyüme tahminleri bile
iyimser yaklafl›mlar olarak
de¤erlendiriliyor. (Euro Bölgesi
Özellikle ABD’de, kamu borç stoku
aç›s›ndan gelinen aflaman›n, maliye
politikas› alan›n› çok büyük ölçüde
17 Bak›fl 126
daraltmas› nedeniyle, ekonomik
toparlanma için mali canland›rma
önlemlerine baflvurmak neredeyse
imkâns›z. Bu nedenle, ABD, 2008 y›l›n›n
sonundan beri süregelen bir parasal
geniflleme programlar› silsilesi
uygulamakta. 2013 y›l›n›n ortalar›na
do¤ru ekonomik toparlanmaya dair
baz› sinyaller var ve Amerika Merkez
Bankas› FED’in bu iflaretleri dikkate
alarak, 2013 y›l› sonunda parasal
geniflleme program›n› yavafllatma
ihtimali yükseliyor.
EURO BÖLGES‹ VE JAPONYA
Büyüme h›z› itibar›yla en düflük h›za
sahip üçüncü grupta ise, Euro Bölgesi
ve Japonya bulunmakta. Birkaç gün
önce, Japonya’n›n 2013 y›l›
y›ll›kland›r›lm›fl ilk çeyrek büyüme h›z›n›n
yüzde 3.5’tan yüzde 4.1’e yükseltilmesi,
Japonya için olumlu bir iflaret ortaya
koysa da, Euro Bölgesi’nde 2013 için
en olumlu bak›fl aç›s›yla “s›f›r büyüme”
bekleniyor. Bu itibarla bu grup 2013
y›l›nda da en düflük büyüme oran›na
sahip olacak gibi gözükmeye devam
ediyor.
Ayr›ca, her iki ekonomi için kamu a盤›
ve borcu çok büyük bir sorun teflkil
ediyor. Özellikle Euro Bölgesi’ndeki
toplam katma de¤erin %95’ine ulaflan
borç sorunu, uzun y›llar ihmal edilen
yap›sal problemlerin sonucu ve 2009
y›l› sonras›nda özel sektörü kurtarma
çabalar›n›n ard›ndan art›k ekonomiyi
kilitleyecek noktaya gelmifl durumda.
Durum o kadar s›k›nt›l› ki, maliye
politikas› alan›n›n tamamen yok oldu¤u
bir ekonomik yap›da, ortak para
politikas› ve parasal geniflleme çabalar›,
ortak maliye politikas›n›n ve bankac›l›k
birli¤inin olmamas› nedeniyle baflar›l›
olam›yor.
Yukar›daki bu de¤erlendirmeler
ülkemiz için iki önemli konuya iflaret
ediyor: Birincisi, Türkiye’nin d›fla aç›k
küresel bir ekonomi olarak bu
geliflmelerden etkilenmiyor olmas›
mümkün de¤il. Yani, geliflmifl
ekonomilerde toparlanma bafllar ve
2009 sonras›nda parasal geniflleme
programlar›n›n yaratt›¤› döviz likiditesi
ve düflük faiz f›rsatlar› tüm dünyada
sona ererse, Türkiye’nin de de¤erli TL
ve düflük faiz gibi pek de s›k
oluflmayacak bir bileflimi sürdürmesi
neredeyse olanaks›z. %12’ler
seviyesine inen iç tasarruf oran›m›zla
18 Bak›fl 126
bu konuyu çözebilmemiz mümkün
de¤il. Önümüzdeki en önemli sorunun
iç tasarruflar› büyümeyi finanse edecek
seviyeye getirmek oldu¤unu ifade
etmek isterim. &6 seviyesinde bir cari
a盤› yönetebilece¤imizi düflünsek bile
iç tasarruf oran›m›z› %12’den %1617’ler seviyesine ç›kartabilmek
büyümenin sürdürülebilirli¤i için önem
arz etmektedir.
‹kincisi, durgunluk döneminde, geliflmifl
ekonomilerin a¤›rl›kta oldu¤u ihracat
pazarlar›nda do¤al olarak performans›
k›s›tlanan Türkiye ekonomisinin,
geliflmifl ekonomilerin toparlanmas›yla
daha yüksek performans gösterme
flans›n› elde edecek olmas›. Yani,
büyümenin lokomotifinin d›fl talep
olmas›, cari a盤›n düflmesi, d›fl
k›r›lganl›¤›m›z›n azalmas› ve
kredibilitemizin yükselmesi yoluyla
yat›r›mlar›m›z› finanse edebilmektir.
Küresel geliflmelerin bu iki seçenek
aras›ndaki hareketinin, Türkiye
ekonomisinin k›sa vadedeki geliflimini
a¤›rl›kl› bir flekilde belirleyece¤i aç›k.
Di¤er yandan, Türkiye ekonomisinin
orta vadedeki geliflimini belirleyecek
as›l unsur ise bizim ekonomimizi
yönetme konusundaki disiplinimiz,
do¤ru mikro ekonomik ad›mlar› atma
cesaretimiz ve küresel ekonomiyle
bütünleflme yönündeki kararl›l›¤›m›z
olacak.
Biliyorsunuz geçti¤imiz ay, Türkiye
ekonomi aç›s›ndan güzel haberlere
flahit olduk. Art arda gelen “yat›r›m
yap›labilir ülke seviyesi”
derecelendirmeleri ülkemizi küresel
sermaye, özellikle de do¤rudan
yat›r›mlar aç›s›ndan “meflru” ve cazip
hale getirdi. Bu geliflmeler, 2000-2001
krizlerinden sonraki tecrübeye ba¤l›
olarak gelifltirdi¤imiz yap›sal makro
reformlar›n (merkez bankas›n›n
ba¤›ms›zl›¤›, düzenleyici ve denetleyici
kurumlar›n kurulmas› BDDK, TMSF,
özellefltirmelerin yap›lmas›) ve
hükümetin bu reformlar› gelifltirme
gayretinin somut neticeleriydi. Veya
baflka bir deyiflle, 2001 sonras› özellikle
liberal piyasa ekonomisine ba¤l›l›¤›n,
piyasa temelli serbest döviz kurunun,
ba¤›ms›z düzenleyici ve denetleyici
kurumlar›n, ba¤›ms›z merkez
bankac›l›¤› anlay›fl›n›n, kamuda
fleffafl›¤›n, mali disiplinin, kamunun
ekonomide a¤›rl›¤›n›n azalt›lmas›n›n,
özel sektör dinamizmine dayal› büyüme
çabas›n›n öne ç›kt›¤› bir yap›n›n
baflar›s›n›n dünya çap›nda tesciliydi.
Bizim yap›sal makro reformlar alan›nda
beklentimiz, 5018 say›l› Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu gibi
düzenlemelerin daha etkili ve yeterli
bir flekilde uygulanmas›d›r.
Türkiye y›llard›r, d›fl tasarruflara ba¤›ml›
olarak büyüyen bir ekonomi. Çabam›z
bu ba¤›ml›l›¤›, do¤rudan yat›r›mlarla
yönetilebilir bir hale getirmek, büyümeyi
sadece k›sa dönemli sermaye
hareketleriyle de¤il, üretime, istihdama
ve ihracata dönüflebilecek do¤rudan
d›fl yat›r›mlarla finanse etmek ve bu
yap›y› giderek daha da güçlendirmek.
Biraz önce de de¤indim, uluslararas›
kredi derecelendirme kurulufllar›
taraf›ndan da tescil edildi¤i üzere,
bugün 2000’li y›llar›n bafl›na nazaran,
do¤rudan d›fl yat›r›m için çok daha iyi
bir noktaday›z.
Ancak, mevcut durum yeterli midir diye
sorarsan›z, buna maalesef hay›r demek
zorunday›m. Ald›¤›m›z “yat›r›m
yap›labilir ülke” teyitleri flu anda sadece
bir bafllang›ç ve on y›l› aflan zamandan
beri ortaya koydu¤umuz temel
baflar›lar›n sonucu. Bugünden itibaren,
Türkiye’yi daha h›zl› ve sürdürülebilir
kalk›nma yoluna sokacak yeni bir
hamleye ihtiyac›m›z var.
Öncelikle, bugüne kadar olan bu
meflakkatli dönemde ortaya
koydu¤umuz ilkelere sad›k kalmal›y›z.
Türkiye, bugün dünya nazar›nda, kural
tabanl› düzeni temel alan bir piyasa
ekonomisidir, bu konuda asla bir alg›
bozulmas›na izin veremeyiz. Özellikle,
bugüne kadar bu disiplini gelifltiren
hükümetin buna asla izin vermemesi
gerekti¤ini düflünüyorum.
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, yat›r›mc›n›n
en önemli beklentisi “hukuki alt yap›”
ve “hukuk güvenli¤i”dir. Rekabetçi
piyasa ekonomilerinde yat›r›mc›lar,
kamunun rekabeti gözeten ve yat›r›m
ortam›na destek olan kurallar koymas›n›
ve bu kurallar›n müflterek gerekler
oluflmadan de¤iflmemesini beklerler.
Yat›r›mc›lar›n en çok endifle duyaca¤›
fley katk›lar› olmadan ani flekilde
de¤iflen kurallar›n ifl ve yat›r›m planlar›n›
bir anda anlams›z k›lmas›d›r. Yine, ayn›
anlay›flla yat›r›mc›lar, dönemsel siyasi
dalgalanmalardan uzak, tarafs›z bir
uygulama yaklafl›m› arzu ederler.
Rekabetçi piyasa ekonomilerinde,
kamu giriflimciyle, yat›r›mc›yla rekabet
Çekirge
Toplant›lar›
etmez, kavga hiç etmez. Aksine her
iki taraf da kalk›nma için iflbirli¤i
içerisinde hareket eder. Özel sektör
yaratt›¤› katma de¤erden ödedi¤i
vergilerle, sadece kamunun yerine
getirebilece¤i, altyap›, temel e¤itim ve
sa¤l›k ve bölgesel kalk›nma gibi
hizmetleri finanse eder.
Ayr›ca, kamu sadece zarar
vermemekle, engel olmamakla mükellef
de¤ildir. Vergi ödeyene karfl›, kamu
düzenlemeleri, kamu uygulamalar› ve
harcamalar› konusunda geliflmifl bir
piyasa ekonomisine yarafl›r ölçüde
fleffaf ve hesap verebilir olmal›d›r.
Tüm bu tan›mlar› ve beklentileri yeniden
hat›rlatmakta yarar görüyorum, çünkü
bu temel prensipler bazen günlük
tart›flmalar içinde kaybolup gidiyor,
temelsiz tart›flmalar, savuna geldi¤imiz
piyasa ekonomisine olan inanc›
zay›flatabiliyor.
Konuflmam›n daha önceki
bölümlerinde de ifade ettim, Türkiye
2000’lerin bafl›ndan bugüne önemli bir
ekonomik geliflme göstermifltir. Türkiye
ekonomisinin bugünkü d›fla aç›kl›k
düzeyi, küresel ekonomiyle
bütünleflmede geldi¤i aflama, kamu
borcunun ve a盤›n›n sürdürülebilir
düzeyi, hukuk devleti olma yolunda
ulaflt›¤› aflama, Türkiye’nin kolay
manipülasyonlara, spekülatif
hareketlere kurban gitti¤i 1990’l› y›llar›n
çok ötesindedir. Ekonomi yönetimimiz,
tüm koordinasyon gücüyle ekonomiye
hâkimdir, ayr›ca, mevcut güçlü
ba¤›ms›z düzenleyici ve denetleyici
kurum yap›s› bu tür hareketleri tespit
ve engelleme aç›s›ndan yüksek bir
kapasiteye ulaflm›flt›r.
Bu itibarla, bugün siyasi
dalgalanmalara ba¤l› olarak
ekonominin kal›c› hasar görmesini
mümkün görmüyorum. Son y›llarda
ekonomimizin krizlere karfl› gösterdi¤i
dayan›kl›l›k bu tespitimizi teyit eder
niteliktedir. Dolay›s›yla, kriz yaratmaz
isek, endifle edilecek bir durum yoktur.
Ancak üzerinde durmam›z gereken
konu, ekonomide elde etti¤imiz derinlik
ve mukavemeti demokrasi alan›nda
sa¤lamakt›r. ‹flte bunu temelden
sa¤layacak olan da bireyi merkeze
alan, AB normlar›nda temel hak ve
özgürlükleri güvence alt›na alan,
kat›l›mc›l›k ve ço¤ulculuk ilkelerini,
kuvvetler ayr›m›n› ve yarg›
ba¤›ms›zl›¤›n› güçlendiren yeni ve sivil
bir Anayasa’d›r. Bu bekleyiflleri
karfl›lamas› beklenen yeni Anayasa
çal›flmalar›nda önemli bir mesafe kat
ettik, meclisimizin ve uzlaflma
komisyonunun bu çabalar› çok
de¤erlidir. Bugün içinde
bulundu¤umuz hak ve özgürlük
tart›flmalar›n› bir demokratik kazan›ma
dönüfltürmek, 2023 hedeflerini
yakalamak, çözüm sürecini ve günün
sonunda refah toplumu özlemimizi
hayata geçirmek, uzlaflmayla
sonuçland›raca¤›m›z bu Anayasa
projesi ile yak›ndan iliflkilidir.
Çünkü bugünkü ortamda faiz elde
eden herkes, zarar görür de¤il mi?
Elinde faiz elde etmek için Hazine
k⤛d› bulunduran›n, flu anda geliri
düfltü, zarar ediyor. Bundan kimse
faydalanm›yor. Dövizini bozup faize
yat›rm›fl olan flimdi dövizini
bozdurdu¤undan, daha yüksek yerden
dövizini geri alarak zarar ediyor. Yani
kimsenin ekonomideki bu geliflmeden
bir kar ç›kartabilece¤ini
düflünmüyorum. Benim ekonomi
bilgim, ifladam› olarak tecrübem,
bugün bu alanda menfaat sa¤layabilen
oldu¤unu düflündürmüyor."
ÇÖZÜM SÜREC‹
Hepinizin bildi¤i gibi, terör ve fliddeti
kal›c› olarak ortadan kald›rarak yeni
anayasa çal›flmalar›n›n toplumsal bar›fl
ve huzur ortam›nda yap›lmas›n›
sa¤layacak çok önemli bir çözüm
süreci içerisindeyiz. fiiddet ve terör
ortam›n›n bir daha geri dönüflü
olmayacak flekilde ülke gündeminden
ç›kmas› için kalk›nma ve demokrasi
bafll›klar›nda çaba sarf etmek tüm
toplum kesimlerinin ve kurumlar›n›n
ortak sorumlulu¤udur.
‘Türkiye’de Arap Bahar› benzeri olaylar m›
yaflan›yor?’
Y›lmaz, "Türkiye'de Arap bahar› gibi
bir fleyler mi oluyor" diye kendilerine
sorular yöneltildi¤ine de iflaret ederek,
"O baharlar› yaflayanlar, demokrasinin
tad›n› hiç alamad›lar ki. Biz
demokrasinin k›ymetini biliyoruz. Biz
demokrasinin nimetlerini daha çok
devflirmek istiyoruz"
de¤erlendirmesinde bulundu.
Bu bilinçle ve bu sorumluluktan
hareketle TÜS‹AD olarak, çözüm
sürecinin iktisadi aya¤›n›n
güçlendirilmesi ve sahiplenilmesi
amac›yla terör ortam›ndan her
bak›mdan a¤›r zarar görmüfl bölgeyi
temsilen Cizre'de bir ifl dünyas› zirvesi
gerçeklefltirmeyi planlamaktay›z.
Zirvede, çözüm sürecinin ekonomi
üzerinde beklenen etkileri ele al›nacak,
bölgenin iktisadi olarak süratle
kalk›nmas› yönünde at›labilecek
ad›mlar bölgenin ifl dünyas›
temsilcileriyle birlikte de¤erlendirilecek
ve bölgede bir yat›r›m hamlesine
bafllangݍ olabilecek projeler
aç›klanacakt›r.”
SORU-CEVAP BÖLÜMÜ
Muharrem Y›lmaz, konuflmas›n›n
ard›ndan gazetecilerin sorular›n›
yan›tlad›. Muharrem Y›lmaz,
gazetecilerin faiz lobisine iliflkin sorusu
üzerine, flunlar› söyledi:
"Benim faiz lobisiyle ilgili biraz s›k›nt›m
var anlamakta ama ç›kar gruplar› m›?
‹ngilizcedeki anlam›yla menfaat gruplar›
anlam›na gelir bu. Bizde faiz lobisinden
ne kastedildi¤ini çok sa¤l›kl›
anlam›yorum do¤rusunu isterseniz.
TÜS‹AD boykot eder mi?
TÜS‹AD'›n çizgisinin hep ayn›
oldu¤unu, zaman zaman yöneticilerinin
yo¤urt yiyiflinde farkl›l›klar olabilece¤ini
ifade eden Y›lmaz, "Toplumda ilerleme
kaydetmek için uzlaflman›n çok önemli
oldu¤una, yumuflak üslupta söylemler
olmas› gerekti¤ine inanan bir
arkadafl›n›z›m. O yüzden bu üslubu
elimden geldi¤ince ama k›rm›z›
çizgilerimizden de hiç taviz vermeden
devam ettirmeye çal›fl›yorum" ifadesini
kulland›.
"Ecevit ve Demirel'i boykot eden TÜS‹AD,
hükümeti boykot etmeyi düflünüyor mu?”
Y›lmaz, "Ecevit ve Demirel'i boykot
eden TÜS‹AD, hükümeti boykot etmeyi
düflünüyor mu" yönündeki bir soruyu
ise "Ben Ecevit'i, Demirel'i boykot etme
konusundaki tarihi bilgiye çok hakim
de¤ilim. Bunu da kabullenmekte
s›k›nt›m var, böyle bir söylemi
kabullenmekte de s›k›nt›m var. Ben
art›k 50'li yafllar› geçtim, boykotlar çok
geride kald›, bizim lügatta hep birlikte
ülkemizin gelece¤i, bu sevdi¤imiz,
can›m›z, her fleyimiz, varl›¤›m›za anlam
kazand›ran ülkenin meselelerini
çözmek için hep beraber kararl›l›kla
çal›fl›r›z. Fikrimizi her ortamda söyleriz,
›srar ederiz" dedi.
19 Bak›fl 126
Ankara’da
BUS‹AD
rüzgar›
BUS‹AD- SASAD iflbirli¤inde
düzenlenen ‘Savunma Sanayi
Toplant›lar›’n›n ikincisi
Ankara’da yap›ld›. Toplant›da
konuflan BUS‹AD Baflkan› Oya
Yöney, ‘Bursa olarak savunma
sektöründe daha fazla pay
al›rsak yerlilik oran›nda ve
yüksek teknoloji kullan›m›nda
daha iyi yerlere
gelebilece¤imize inan›yoruz’
dedi.
B
ursal› sanayiciler ile SASAD
üyelerini bir araya getiren,
BUS‹AD-SASAD iflbirli¤inde
düzenlenen savunma sanayi
toplant›lar›n›n ikincisi genifl kat›l›mla
Ankara’da gerçekleflti. BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Oya Yöney,
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Günal Baylan, BUS‹AD
Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer
Hatuno¤lu, Savunma Sanayi
Müsteflarl›¤› Sektörel Strateji ve
Yat›r›m Planlama Müdürü Arif
Sezgin, SASAD Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Cengiz Ergeneman,
SASAD Yönetim Kurulu Üyesi
K. Nail Kurt, Bursal› ifl insanlar› ve
savunma sanayi alan›nda hizmet
veren çok say›da profesyonel
kat›ld›. ‹ki gün süren etkinlikte ilk
gün aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan
firma temsilcileri ikili görüflmeler
gerçeklefltirdi. ‹kinci gün Bursal›
sanayici ve ifl adamlar›, Aselsan,
TAI, FNSS ve Havelsan firmalar›n›
ziyaret ederek bilgi ald›lar.
Etkinlik aç›l›fl›nda konuflan BUS‹AD
Baflkan› Oya Yöney savunma
sanayinin geldi¤i noktaya dikkat
çekerek, özel sektörün önemine
vurgu yapt›. Yöney, ‘Eskiden
savunma sanayii demek askeri
fabrikalar, tersaneler demekti. TAI
ve TEI’nin kurulmas› arkas›ndan,
20 Bak›fl 126
Aselsan, Roketsan, Havelsan
derken Türkiye, özel sektör anlay›fl›
ile kurulan ve yönetilen birçok
savunma sanayii kurulufluna sahip
oldu. IDEF 2013 fuar›nda, bir baflka
anlamda bölgenin en büyük
savunma sanayii fuar›nda,
savunma sanayimizin geldi¤i
noktay› daha iyi gördük’ dedi.
Türkiye için savunma sanayinin
önemine dikkat çeken Oya Yöney,
“Atatürk'ün "Yurtta bar›fl, dünyada
bar›fl" sözü Türkiye Cumhuriyeti
devletinin temel politikas›d›r ancak
bar›fl› temin etmenin yolu cayd›r›c›
bir güce, ülkede üretilen yüksek
teknolojiyi kullanan orduya sahip
olmakt›r’ dedi.
‘Bursa savunma sanayiinde daha çok
pay almal›’
Bursa’n›n üretim gücünün savunma
sanayi için önemine dikkat çeken
Yöney sözlerini flöyle dürdürdü:
“Bursa olarak savunma sektöründe
daha fazla pay al›rsak yerlilik
oran›nda ve yüksek teknoloji
kullan›m›nda daha iyi yerlere
gelebilece¤imize inan›yoruz.”
Otomotiv, tekstil, makina
sanayiindeki tecrübemiz, bu
alanlarda kurulan AR- GE
merkezleri savunma ve havac›l›¤a
hizmet edebilmelidir. Bursa’n›n
gücüne iliflkin somut örnek vermek
gerekirse ihracat rakamlar› yol
gösterici olacakt›r. Sahip
oldu¤umuz tecrübe ile savunma ve
havac›l›k sektörüne daha fazla
hizmet verdi¤imiz zaman biz daha
ileri teknolojileri kullanma, AR-GE
kabiliyetimizi art›rma imkan›na
kavuflaca¤›z, di¤er taraftan bu
sektör yetiflmifl, bir çok alanda
yetkinlikleri olan insan gücünün
becerilerini kullanm›fl olacakt›r.
Savunma ve havac›l›k sektörü 2012
de 1,8 Milyar dolar ihracat yapt›,
birçok üründe yerli ikame sa¤lad›.
Bu sektörü ihracatç› duruma getiren
ve ülke savunmas›nda d›fla
ba¤›ml›l›¤› azaltmak amac›yla
sorumluluk alan herkesi yürekten
kutluyorum.’
Bursa niye savunma sanayinde yok?
Etkinlikte konuflan, Savunma Sanayi
Müsteflarl›¤› Sektörel Strateji ve
BUS‹AD’dan
Yat›r›m Planlama Müdürü Arif
Sezgin de üretim kabiliyeti çok
yüksek olan Bursa’n›n savunma
sanayinde mutlaka yer almas›
gerekti¤ini belirterek flunlar› söyledi:
“Bursa üretim kabiliyetleriyle çok
önemli bir kent. Otomotiv, makine
tekstil gibi Ar-Ge kabiliyeti olan
firmalara sahip. Biz bu noktada
Bursa niye savunma sanayinde yok
diye soruyoruz? Bursa savunma
sanayi üretimine katk›
sa¤layabilecek kentlerin bafl›nda
yer al›yor.”
Savunma sanayi sektörünün geldi¤i
noktay› anlatan Sezgin; “1990
öncesi sadece haz›r al›m
yap›l›yordu. 1990-2000 aras› ortak
üretim projeleri bafllad›. 2000’den
sonra da özgün ürünlerimiz
piyasaya ç›kt›. Altay Tank›, Milgem,
ANKA ‹HA, SOM füzesi gibi projeler
bunlar aras›nda” dedi.
Etkinlikte konuflan SASAD Yönetim
Kurulu Baflkan Vekili Cengiz
Ergeneman de savunma sanayini
di¤er sektörlerden ay›ran özelliklere
vurgu yapt›. Ergeneman, ‘Savunma
sanayi ürünlerinin kullan›m süreleri
boyunca yüksek performansa sahip
olmas› hayatidir. Al›nan bir parça
10 y›l sonra kullan›labilir. Satt›¤›n›z
ürün 10 y›l sonra da vadetti¤iniz
tüm özellikleri göstermeli. Bu
sektörde ayr›ca nitelikli iflgücü
gerekli. Ürünlerin tüm özelliklerini
kullan›c› ihtiyaçlar›na göre
yapmal›s›n›z. Savunma sanayi, ileri
düzeyde proje yönetimi, risk
yönetimi ve kalite kontrol ister’ dedi.
‘Savunma sanayinde ihracatta yüzde
16 büyüme’
Toplant›da konuflan SASAD Genel
Sekreteri Hüseyin Baysak da 2012
y›l› savunma sanayi cirosunun,
önceki y›la göre yüzde 9 artarak
4.75 milyar Dolar’a yükseldi¤ini,
ihracat›n ise 2011’e göre yüzde 16
artarak 1.26 milyar Dolar’a ulaflt›¤›n›
belirtti.
SASAD’›n çal›flmalar› ile ilgili de
bilgi veren Baysak, 1990 y›l›nda
savunma sanayinin önemli
firmalar›n›n bir araya gelmesiyle
kurulan SASAD’›n 118’i asil toplam
158 üye ile faaliyetlerini
sürdürdü¤ünü belirtti.
21 Bak›fl 126
Dr. Bahad›r Kalea¤as›
TÜS‹AD Uluslararas› Koordinatörü Bosphorus Enstitüsü Baflkan›
“May›s 68 Ruhu” nas›l do¤du?
ransa 1960 sonras›nda, 18.
yüzy›lda ülkeye egemen olan
Aristokrasi ve Kilise’ye karfl›
yükselen burjuvazinin siyasal güç
mücadelesi ortam›ndan çok farkl›yd›.
Mutlak bir devrim havas› yoktu. Devrim
de¤il, devrimsel etkiler do¤uran olaylar
söz konusu.
F
• Ekonomi: II Dünya Savafl› sonras›
dönemde Bat› Avrupa uzun bir
ekonomik büyüme, tüketim toplumuna
dönüflme ve refah devletinin tesisi
evresinin son y›llar›ndayd›. Savafl
sonras› do¤an gençler ekonomik kriz
ve iflsizlik kavramlar›na yabanc› olarak
büyümüfllerdi. Fakat ilk olumsuz
göstergeler ve gelecek kayg›lar›n›n
titreflimleri hissedilmekteydi.
• Toplum: Sendikalar ile devlet aras›nda
gerginlik bafllamak üzereydi. Bu arada
SSCB yörüngesindeki komünistler, Çin
kültür devriminden etkilenen Maocular,
çekim alan› geniflleyen Troçkistler, eski
topraklar›n kayb›n› hazmedemeyen afl›r›
milliyetçiler, sol hareketlere benzer
örgütlenmelere giden Katolikler ve
genelde ABD’nin Vietnam savafl›na
karfl› oluflan bar›fl hareketlerinin ilk filizleri
iç ve d›fl politika aras›ndaki etkileflime
dâhil olmaktayd›.
• Siyaset: De Gaulle rejimi
yaflanmaktayd›. Savafl kahraman›
“General” 1958’de Cezayir kriziyle
istikrars›zl›¤a giren demokrasiyi
kurtarmak üzere siyasete geri
ça¤r›lm›flt›. Fransa’n›n denizafl›r› ulusal
topraklar›n›n büyük bölümü ve
sömürgelerinin ba¤›ms›zl›¤› ile
sonuçlanacak cesur kararlar› alm›fl ve
kendisi için tasarlanm›fl çok güçlü bir
baflkanl›k tesis eden yeni anayasal
düzeni getirmiflti. Sonradan 1981’de
cumhurbaflkan› seçilecek olan sol
22 Bak›fl 126
muhalefetin önderi François Mitterand
1965 baflkanl›k seçimlerinde De
Gaulle’ü zorlam›flt›.
• Uluslararas› iliflkiler: Fransa d›fl
siyasette nükleer güç konumu, Avrupa
Ekonomik Toplulu¤u’na ‹ngiltere’nin
üyeli¤ini veto eden tutumu, uzaya uydu
gönderme baflar›s› ve NATO’nun askeri
kanad› d›fl›nda kalma özelli¤i ile
sivrilmekteydi.
Gerginlik 1 May›s kutlamalar›nda
bafllad›. Ayn› gün Nanterre
Üniversitesi’nde aralar›nda Alman Daniel
Cohn-Bendit’in de bulundu¤u ö¤renciler
disiplin kuruluna verildi. Ö¤renci
gösterileri bafllad›. Cohn-Bendit bu
süreçte ö¤renci liderlerinden biri
durumuna geldi. Göstericilere müdahale
eden polise dil ç›kar›rkenki foto¤raf› bir
May›s 68 ikonu oldu. (Halen Yefliller
Partisi’nin bir lideri olarak Avrupa
Parlamenteri ve Türkiye’nin AB üyeli¤inin
tutkulu bir savunucusu.)
2 May›s’ta Sorbonne Üniversitesi’nde
afl›r› sa¤c› Occident militanlar› ö¤renci
birli¤inin bürolar›n› yakt›; ö¤renciler aras›
çat›flmalar bafllad›. ‹lerleyen günlerde
üniversite iflgali, ö¤renci kurultaylar›,
özgürlük flölenleri, flark›lar, danslar,
polisle çat›flma, tutuklamalar, havalarda
uçan kald›r›m tafllar›, yanan otomobiller,
coplar, göz yaflart›c› bombalar,
barikatlarla kapat›lm›fl Paris caddeleri,
fabrikalara ve sivil toplum kurulufllar›na
yay›lan hareket… 13 May›s günü ülke
genelinde 1 milyon kat›l›mc›l› gösteri
yürüyüflleri. 25 May›s’ta 9 milyon kifli
grevde. Sokaklar toz duman; okul,
ulaflt›rma, posta, telefon, benzin yok.
27 May›s’ta hükümet ile sendikalar
aras›nda ücret art›fllar› ve dört haftal›k
y›ll›k tatil öngören anlaflmaya halk
kurultaylar›nda ret. Mitterand’›n geçici
hükümet talebi...
Bu olaylar s›ras›nda Cumhurbaflkan›
Charles de Gaulle 29 May›s günü bir
ara ortadan yok oldu. Almanya’da,
Baden-Baden’de konufllanm›fl olan
Frans›z askeri birliklerinin bafl›ndaki
General Massu ile istiflareye gitti¤i
ö¤renildi. Ertesi sabah Paris’te 800 bin
kifli De Gaulle lehine gösteri yürüyüflü
yapt›. Ö¤leden sonra Paris’e dönen De
Gaulle Meclisi feshetti¤ini ve seçimlere
gidilece¤ini aç›klad›.
Zaman›n göreceli¤inde
May›s 68 olaylar›n›n sonuçlar› Fransa
tarihinde genifl zaman dilimlerine yay›ld›:
• De Gaulle Haziran’da parlamento
seçimleri düzenledi, partisi zafer
kazand›. Halk›n önemli bir kesimi
özgürlükçü baflkald›r›ya destek vererek
meydanlar› doldurmufl olsa da,
demokrasi say› rejimi oldu¤unu bir kere
daha hat›rlatt›. ‹stikrar kayg›s›yla yola
devam isteyen taraf daha kalabal›kt›.
• Fakat ertesi y›l De Gaulle bir anayasa
Brüksel’den
Makale
reformu için Frans›zlardan “evet oyu”
talep etti. “Hay›r” oylar› yüzde 52,41
ç›k›nca, kaderine raz› oldu. Süresinin
dolmas›na üç y›l kala istifa ederek
köflesine çekilmeyi uygun buldu.
Fransa’da sa¤-sol dengesinin ve birbirini
takip edecek farkl› partilerin iktidar›na
dayal› bir siyasetin önü aç›ld›.
• May›s 68 olaylar› dünyay› etkilerken,
Fransa toplumu da dünyaya aç›ld›.
Kültürel yenilikçilik, farkl› görüfllere
aç›kl›k, sorgulay›c›l›k gibi e¤ilimler
ola¤anlaflt›. Eflzamanl› olarak, komünist
rejimlerin bask›c›l›¤›na karfl› Avrupa solu
elefltirisel ve mesafeli bir tutuma geçti.
Bar›fla, do¤aya, insani yard›ma ve insan
haklar›na duyarl› uluslararas› sivil toplum
hareketlerinin kökleri de bu döneme
uzan›yor. Örne¤in, 1999’da Kosova’da
Birleflmifl Milletler ad›na yöneticilik
görevinden sonra 2007 y›l›nda Fransa
d›fliflleri bakan› olan Bernard Kouchner
S›n›r Tan›mayan Hekimler örgütünü
1971’de kurdu.
• Bu dönemin önde gelen temalar›ndan
biri cinsel özgürlük oldu. May›s 68’in
dikkat çeken bir simgesi de “pantolonlu
genç k›zlar”d›. Yetmiflli y›llarda do¤um
kontrol haplar›n›n yayg›nlaflmas› ile
kad›n›n ifl ortam› ve özel yaflamdaki eflit
rolü aras›nda paralel bir evrim tetiklendi.
• Kat› disiplinli, ezberci, ö¤rencinin
bireysel kimli¤inin ezildi¤i Frans›z okul
sistemi de pedagojik bir devrime girdi.
Her ne kadar Fransa’da bu özelliklerin
baz› kal›nt›lar› halen gözlemlense de,
dünyadaki benzer e¤itim sistemleri de
etkilendi. Türkiye gibi de¤iflimin kamu
politikalar›nda zor hazmedildi¤i ülkeler
hariç.
De¤iflen dünya
Tabii 1968 y›l› ile özdeflleflen toplumsal
dönüflüm dönemi Fransa’n›n ötesinde
bir co¤rafyada geliflti. ‹flte yaln›zca bir
y›l›n baflkald›r› kronolojisi:
• fiubat: Çekoslovakya’da “Prag
Bahar›”. Dubçek hükümetinin “güler
yüzlü sosyalizm” deneyimi.
• fiubat: Roma’da üniversitenin
ö¤renciler taraf›ndan iflgali. ‹lkbahar
boyunca gösteriler ve grevler.
• Mart: Polonya’da ö¤renci gösterileri,
hükümetin fliddetle karfl›l›k vermesi.
• Nisan: ABD’de birçok kentte ›rk
ayr›m›na karfl› eylemler ve Martin Luther
King’e suikast.
• Nisan: Bat› Almanya’da ayaklanmalar
ve gösteri yürüyüflleri
• May›s: Tokyo’da ö¤renci olaylar›
• Haziran: Kanada’da ayaklanma ve
gösteri yürüyüflleri
• Temmuz: ‹stanbul’da ABD 6. filosuna
tepki eylemleri, güvenlik güçlerinin
fliddetle bast›rmas›.
• A¤ustos: Sovyet tanklar›n›n Prag’›
iflgali.
• A¤ustos: ABD’de Demokrat Parti
kurultay›nda Vietnam karfl›t› gösterilerin
polisle çat›flmaya dönüflmesi.
• Eylül: ABD’de kad›n haklar› hareketinin
sokak gösterileriyle güçlenmesi
• Ekim: Meksika’da katliama dönüflen
ayaklanma bast›rma giriflimleri
• Ekim: Kuzey ‹rlanda’da fliddete
dönüflen gösteri yürüyüflleri.
• Ekim: Meksika Olimpiyatlar›nda
kürsüye ç›kan ABD’li siyah atletler
Tommie Smith ve John Carlos’un siyah
eldivenli yumruklar›n› havaya kald›rd›klar›
madalya töreni foto¤raf›.
• Kas›m: Türkiye ‹flçi Partisi kongresinde
“demokratik yolla güler yüzlü
sosyalizme” karfl› ç›kan grubun partiyi
ikiye bölmesi.
• Kas›m: Deniz Gezmifl ve
arkadafllar›n›n ilk protesto eylemleri ve
ilk tutuklanmalar›.
• Aral›k: Ö¤renci olaylar› sonucunda
‹stanbul Üniversitesi’nin süresiz
kapat›lmas›. ‹leriki y›llarda Bat›’da
zamanla toplumsal uzlaflma ve
demokrasi bask›n ç›karken, Türkiye’nin
12 Mart cuntas› ve 12 Eylül karanl›¤›na
sürüklenmesi.
Y›llar akarken toplumlar de¤ifliyor,
insanlar da zaman›n göreceli¤inde
savruluyor. Örne¤in 1968 y›l›nda
François Hollande ad›nda bir ortaokul
ö¤rencisi Katolik okulunda ateist
görüfller savunuyor, Nicholas Sarkozy
ad›nda di¤er bir ö¤renci De Gaulle’e
destek gösterisine gitmesine izin
vermeyen lise müdürüne sinirleniyor,
Carla Bruni ad›nda bir ‹talyan bebek
ise ilk diflini ç›karmaya haz›rlan›yordu.
Ayn› y›l Barack Obama Endonezya’da
Jakarta’da ilkokula gidiyor, Tayyip
Erdo¤an Necip Faz›l K›sakürek’in fliir
okuma etkinliklerine kat›l›yor, Hillary
Clinton Yale Hukuk Fakültesi’ne kabul
oluyor, George W. Bush 22 yafl›nda
pilotluk e¤itimi al›yor, Usame Bin Ladin
Arabistan’da okula gidiyordu. Beatles,
Rolling Stones, Jimi Hendrix, Fleetwood
Mac, Pink Floyd ve Bob Dylan’l› müzik
y›llar›nda Michael Jackson
kardefllerinden ayr›larak solo kariyere
bafll›yor, Celin Dion ve Kylie Minogue
dünyaya geliyordu. Bu arada Steven
Spielberg isimli bir genç ilk k›sa filmini
çekerken, Neil Amstrong bir y›l içinde
Ay’a ilk ayak basacak insan olaca¤›n›
ö¤reniyor, Stanley Kubrick’in Uzay
Maceras› 2001 isimli filmi gösterime
giriyordu. Yine ayn› y›l Bill Gates ve Paul
Allen ad›nda iki okul çocu¤u ilk
elektronik oyunlar›n› tasarl›yorlard›.
May›s 68‘in ö¤renci liderlerinden Daniel
Cohn Bendit’in k›rk y›l de¤erlendirmesi
nostaljik say›lmaz: “68 olaylar› dünyay›
de¤ifltirdi. Fakat bugün toplum farkl›.
Art›k yeni düflünceler ve ufuklar
gerekiyor”. K›z›l Danny hakl›. Art›k May›s
2018’e bakmal›. Avrupa hala yenilikçi,
ilerici olabilir. Çin’den Magreb’e dünya
toplumlar› için Bat› demokrasisi hala
yak›n gelece¤in özlemi olmaya devam
ediyor. Bunun için Türkiye dahil Avrupa
ülkelerinin ihtiyac› olan kudret belki de
özündeki devrimcilikte. May›s 68’in baz›
sloganlar› hala yank›lanabilir:
• “Yasaklamak yasak!”
• “Gerçekçi ol, imkâns›z› iste!”
• “Hayal gücü iktidara!”
23 Bak›fl 126
Çekirge
Toplant›lar›
Naz›m Ekren BUS‹AD
Çekirge Toplant›s›’n›n konu¤u oldu
komflu ve çevre a¤lar›, küresel
ölçekte iliflkilerini flekillendiren temel
belirleyicidir. Küresel ve tarihsel
flehirler, tercih ve önceliklerin
gündeme getirilmesinde önemli rol
ve fonksiyon görmektedir. Bir
düflüncenin, yaklafl›m›n, sistemin,
uygulaman›n tan›n›rl›¤› ve etkinli¤i,
flehirlerin sahip olduklar› aktiflerle
an›lagelmifltir. ‹stanbul bu özelliklere
ve kapasiteye sahip flehirlerin
bafl›nda gelmektedir. Ben sonuç
olarak yeni sitem için ‹stanbul
Konsensüsü diyorum.”
BUS‹AD Çekirge Toplant›s›’nda
eski Baflbakan Yard›mc›s› Prof.
Dr. Naz›m Ekren’i a¤›rlad›.
Ekren “Küresel Sistemin
Yap›lanmas›nda Yükselen
Piyasa Ekonomisi Yaklafl›m›”
konulu sunum gerçeklefltirdi.
B
US‹AD Çekirge Toplant›s›’n›n
konu¤u Eski Baflbakan
Yard›mc›s› ve ‹stanbul Ticaret
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naz›m
Ekren oldu. Ekren “Küresel Sistemin
Yap›lanmas›nda Yükselen Piyasa
Ekonomisi Yaklafl›m›” konulu
sunumunda küreselleflmeyi
tan›mlarken, yaflanan son ekonomik
krizle, de¤iflmekte olan sistemi anlatt›.
Naz›m Ekren konuflmas›nda yanl›fl
kurgulanm›fl reformlar›n kriz
sürecinde faydadan çok zarar
getirdi¤ini vurgulad›.
1924 Dünya Ekonomik Buhran›’ndan
sonra tasarlanm›fl olan küresel sistem,
tümüyle k›r›lganl›k içine girmifltir diyen
Ekren, krizin sadece ekonomik de¤il
sosyal etkilerinin de derinden
hissedildi¤ini belirtti. Küresel alg›n›n
tamamen de¤iflti¤ini söyleyen Naz›m
Ekren yeniden tasarlanan dünya
düzeni için ‘‹stanbul Konsensüsü’
kavram›n› vurgulad›. Ekren sözlerini
flöyle sürdürdü: “Hukuk, insan
iliflkileri, siyasi sosyal kavramlar
tamamen de¤iflmelidir. fiehirlerin
24 Bak›fl 126
Bursa’da zor günler yaflan›yor
Etkinlikte konuflan BUS‹AD Baflkan›
Oya Yöney de, kürsel krize at›fta
bulunarak, Bursa özelinde ekonomik
geliflmeleri de¤erlendirdi. Yöney,
‘Bursam›z›n ülke ekonomisine
katk›lar›n› biliyoruz. Bursa uzun
y›llard›r Türkiye’nin en çok ihracat
yapan ilk üç kenti aras›nda. AB’de
yaflanan kriz, para politikalar›ndaki
de¤ifliklikle birleflince ihracat kenti
olan Bursa’da da zor günler yafland›
ve yaflanmakta. Ülke ekonomisinin
genel durumu biz Bursal› ifladamlar›n›
yak›ndan ilgilendiriyor’ dedi.
‘Türkiye’nin k›r›lgan yönleri’
Cari aç›k ve düflük tasarruf oranlar›
Türkiye’nin k›r›lgan taraflar›d›r diyen
Oya Yöney sözlerini flöyle sürdürdü:
“ De¤erli TL politikas› maalesef
ihracatta karl›l›¤›n azalmas›na ve
yat›r›mlar›n yavafllamas›na sebep
olmaktad›r. Kur savafllar›n›n yafland›¤›
küresel piyasalarda her ülke rekabet
gücünü korumak için paras›n›n afl›r›
de¤erlenmesini istemez Öte yandan
yeni yönetmelik ve uygulamalar
iflverenlere fiyatlar›na yans›tamad›¤›
ek yükler getirmektedir. Bizler üretim
gücümüzle ve giriflken iflinsan›
yap›m›zla bütün dünyaya aç›lacak
yetkinli¤e sahibiz. Bunun için üçüncü
dünya ülkeleri ile yap›lacak serbest
ticaret anlaflmalar›n›n hepimiz için
faydal› sonuçlar do¤uraca¤›na
inan›yorum.
Kredi notu art›r›m› sevindirici
Olumlu geliflmelere de tan›k
oldu¤umuzu vurgulamak isterim
diyen Oya Yöney sözlerini flöyle
sürdürdü: “Uluslararas›
de¤erlendirme flirketlerinin Türkiye’nin
kredi notunu art›rmalar› ve yat›r›m
yap›labilir seviyeye yükseltmeleri
elbetteki sevindirici geliflmelerdir.
Ülkede ve komflular›m›zda oluflacak
bar›fl ve kardefllik bütün
bölgelerimizde yat›r›m ve ticaret için
uygun ortam› yaratacakt›r.”
fierif Ar›
Yeminli Mali Müflavir
Gelir Vergisi Kanununda neler de¤ifliyor?
De¤erli okurlar, uzun zamandan beri
kamuoyunda de¤iflikli¤inden söz
edilen Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanunlar›nda yap›lacak de¤ifliklikleri
içeren tasar› nihayet Bakanlar
Kurulunda imzaya aç›ld›. Bende,
yap›lmak istenilen de¤ifliklikleri bir
nebze inceleyerek sizlerle paylaflmak
istedim.
Gelir ve kazançlar üzerinden al›nan
vergilerin, Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanunu olmak üzere iki ayr› kanunda
düzenlenmifl olmas›; indirim, istisna
ve baz› önemli düzenlemelere her iki
Kanunda birden yer verilmesine
sebep oldu¤u, mükerrerli¤i ortadan
kald›rmak ve baz› ülkelerin iyi
uygulama örneklerinde oldu¤u gibi
daha k›sa ve kolay anlafl›l›r bir
sistematik oluflturmak üzere Gelir ve
Kurumlar Vergisi Kanununun tek bir
kanun haline getirilmesi Tasar›
haz›rlan›rken esas al›nan çal›flma
eksenlerinden biri olarak
tan›mlanmaktad›r.
Tasar›s›n›n haz›rlanmas›nda; yat›r›m,
üretim, istihdam ve tasarruflar›n teflvik
edilmesi, vergiye gönüllü uyumun
art›r›lmas›, kay›tl› ekonomiye geçiflin
h›zland›r›lmas›, vergi taban›n›n
geniflletilmesi, vergi adaletinin
pekifltirilmesi, vergi güvenli¤inin
güçlendirilmesi, sosyal ve çevresel
politikalarla uyumlu düzenlemelerin
yap›lmas› ve yürütmede esneklik ve
etkinli¤in art›r›lmas› ilkeleri dikkate
al›nm›flt›r.
Her iki kanunun birleflimi ile 91
26 Bak›fl 126
maddeden oluflturulan Kanun
01.01.2014 tarihinden itibaren elde
edilen gelir ve kazançlara
uygulanmak ve 01.01.2014 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere yay›m›
tarihinde yürürlü¤e girecektir.
Kanunla yap›lan de¤iflikliklerden
önemli gördüklerimizi flöyle
s›ralayabilirim.
Genç giriflimcilere vergi indirimi
‹lk defa gelir vergisine tabi olacak
yirmidokuz yafl›n› doldurmam›fl genç
giriflimcilerin ifl kurmalar› teflvik
edilmektedir. Bu kapsamda, üç y›l
boyunca elde edilen kazanc›n asgari
ücrete tekabül eden k›sm› üzerinden
hesaplanan vergi, genç giriflimciler
taraf›ndan verilecek gelir vergisi
beyannamesi üzerinden hesaplanan
vergiden indirilebilecektir.
Tar›m sektöründe kurumsallaflmay›
teflvik edici uygulamalar
Zirai faaliyette bulunan ve iflletme
büyüklü¤ü ölçülerini aflan flirketler,
gerçek kifli çiftçilerle benzer
esaslarda vergilendirilecektir. Ticari
kazanç olarak vergilendirmeyi
gerektiren sertifikal› tohum, yumru ve
fide yetifltiricili¤i ile hayvan fetüsü
üreticili¤i de zirai faaliyet kapsam›na
al›nmaktad›r. Çiftçi ve çiftçi
say›lanlar›n yan›nda çal›flan iflçilerin
asgarî ücrete tekabül eden ücretleri
için vergi indirimi getirilmektedir.
Tar›mda kullan›lan iktisadi k›ymetlerin
daha k›sa sürede itfa edilebilmesine
yönelik düzenleme yap›lmaktad›r.
Ayr›ca biçerdöver, kamyon veya
ikiden fazla traktöre sahip olmak tek
bafl›na gerçek usulde vergilendirmeyi
gerektirmeyecektir.
Ücret ve istisna serbest meslek kazanc›
geliri elde edenlerde beyanname
verecek.
Ücret ve istisna serbest meslek
kazanc› (Müellif, mütercim,
heykelt›rafl, hattat, ressam, bestekâr,
bilgisayar programc›s›, senarist, mucit
ve durumlar› bunlara benzeyenler ile
bunlar›n kanuni mirasç›lar›n›n) elde
eden gerçek kiflilerden, elde etikleri
gelirleri Kanunda belirlenen 94.000,Tl’ l›k tutar› aflanlara da beyanname
verme zorunlulu¤u getirilmektedir.
‹stisna serbest meslek kazanc› elde
edenler istisnadan faydalanmasalar
da, defter tutma, belge düzenleme
ve bildirimde bulunma ödevlerinden
muafiyetleri devam edecektir.
Beyanname verme süreleri öne çekiliyor.
Y›ll›k beyanname, gerçek kifliler
taraf›ndan takvim y›l›n› izleyen y›l›n
fiubat ay›n›n bafl›ndan yirminci günü
akflam›na kadar, kurumlar taraf›ndan
ise hesap döneminin kapand›¤› ay›
izleyene üçüncü ay›n bafl›ndan
yirminci günü akflam›na kadar
verilmesi gerekiyor.
Kira gelirlerinde uygulanan götürü gider
s›n›rland›r›l›yor.
Tafl›nmazlar›n konut olarak
kiralanmas›ndan elde edilen gelirin
26.000,- TL’ yi aflmamas› halinde,
dileyenler gerçek giderleri yerine
has›lattan istisna tutar›n› düfltükten
sonra kalan k›sm›n %25’ ini, 26.001,-
Makale
TL ile 60.000,- TL aras›nda kira geliri
elde edenlerin ise %15’ ini götürü
gider olarak düflebileceklerdir.
60.000,- TL’ n›n afl›lmas› halinde ise
götürü gider uygulanmayacakt›r.
Haklar ile tafl›nmazlar›n konut olarak
kullan›m d›fl›ndaki amaçlarla kiraya
verilmesinden elde edilen has›lat için
ise götürü gider uygulamas›na son
verilmektedir. Ancak, bu mükellefler,
kiralamaya konu tafl›nmazlar için
yapt›klar› gerçek giderleri
gelirlerinden indirebilecektir.
Üç y›ldan fazla Türkiye’de kalan
yabanc›lar tüm kazançlar› üzerinden
vergilendirilecek.
Türkiye’de kalma süresi üç tam y›l›
aflan ifl adamlar›, uzmanlar,
memurlar, bas›n ve yay›n çal›flanlar›
tüm kazançlar› üzerinden
vergilendirilecektir.
Tam mükellefiyet (Türkiye’ de ikamet
edilme) ölçütü, OECD uygulamalar›na
paralel olarak, oniki ayl›k herhangi
bir kesintisiz dönemde, toplam
yüzseksenüç gün veya daha fazla
Türkiye’de kalanlar› kapsayacak
flekilde düzenlenmektedir.
‹flverene ait konutlar›n çal›flanlara
mesken olarak tahsis edilmesinde
uygulanan ücret istisnas›
s›n›rland›r›l›yor.
Mülkiyeti iflverene ait konutlar›n
çal›flana mesken olarak tahsis
edilmesi suretiyle uygulanan ücret
istisnas›, Kamu Konutlar›
Kanunundaki kira bedelleri emsal
al›narak s›n›rland›r›lmaktad›r.
Elektronik ortam veya alan adlar›n›n
kiralamas› gayrimenkul sermaye irad›
kapsam›na al›n›yor.
Vergi taban›n› geniflletmeye yönelik
olarak, teknolojik geliflmeler ›fl›¤›nda
her türlü elektronik ortam veya alan
adlar›n›n kiralamas›ndan elde edilen
iratlar›n gayrimenkul sermaye irad›
oldu¤u hükme ba¤lanmaktad›r.
Ortakl›k pay› ile iliflkili olmaks›z›n
ödenen kar paylar› ücret olarak
vergilendirme kapsam›na al›n›yor.
Kurumlar›n, yönetim kurulu baflkan
ve üyelerine ortakl›k pay› ile iliflkili
olmaks›z›n ödenen kar paylar›n›n
ücret olarak tarifeye göre
vergilendirilmesi öngörülmektedir.
Kurumlar›n tafl›nmaz ve ifltirak hissesi
sat›fl›ndan elde etti¤i kazanca kademeli
istisna uygulamas› getirilmektedir.
Ticari kazanc›n› bilanço esas›na göre
tespit eden gerçek kifliler ile
kurumlar›n aktiflerindeki tafl›nmazlar,
ifltirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa
senetleri ve rüçhan haklar›n›n
sat›fl›ndan do¤an kazançlar afla¤›da
belirtilen süre, oran ve flartlar
çerçevesinde gelir vergisinden istisna
edilmektedir.
1) ‹ki tam y›ldan sonra sat›fltan do¤an
kazançlarda %40.
2) Üç tam y›ldan sonra sat›fltan do¤an
kazançlarda %50.
3) Dört tam y›ldan sonra sat›fltan
do¤an kazançlarda %60.
4) Befl tam y›ldan sonra sat›fltan
do¤an kazançlarda %75
Ayr›ca,
-Özel inflaat ifllerinin
vergilendirilmesine yönelik hükümler
netlefltirilmektedir.
- “Ticari organizasyon” tan›m›na yer
verilmektedir.
-Çal›flanlara pay senedi verilmesi
veya pay senedi al›m hakk› tan›nmas›
halinde vergilemedeki belirsizlik de
giderilmektedir.
-Kat Mülkiyeti Kanununa göre
oluflturulan yönetimler, her türlü ifl
han› ve toplu ifl yönetimlerine vergi
kesintisi yapma sorumlulu¤u
getirilmektedir.
‹kamet amac›yla kullan›lan tek
konutun elden ç›kar›lmas›ndan do¤an
kazançlar vergiden istisna
edilmektedir.
-Sahip oldu¤u konutu eflinin anne ve
babas›n›n ikametine bedelsiz olarak
b›rakanlar bu konutlar için emsal kira
bedeli uygulanmayacakt›r. Yani kira
beyan edilmek zorunda
kal›nmayacakt›r.
. Çocuk tan›m›n›n kapsam›
geniflletilerek, kardefller ve anne
babas›n› kaybetmifl kardefl çocuklar›
da kanunun uygulanmas›nda
mükelleflerin kendi çocuklar› gibi
vergi indirimlerinden
yararland›r›lacaklard›r.
-‹flyerlerinde istihdam edilen engelli
çal›flanlara yap›lan ve kazanc›n tespiti
s›ras›nda indirilen ücret ödemeleri
ayr›ca beyanname üzerinden de
indirilebilecektir.
-Is› yal›t›m› ve enerji tasarrufuna
yönelik harcamalar›n elde edilen kira
gelirinden do¤rudan indirilebilmesine
imkan tan›nmaktad›r.
Mecliste baz› de¤iflikliklere u¤rama
ihtimalide söz konusudur.
Maliye Bakanl›¤›’ na ve tüm vergi
mükelleflerine faydal› olmas›n› dilerim.
27 Bak›fl 126
BUS‹AD üyelerinin brunch keyfi
BUS‹AD üyeleri yaz› Tofafl
Anadolu Arabalar› Müzesi
bahçesinde yer alan Cafe
Chariot’ta brunch keyfiyle
karfl›lad›.
yeler sohbet imkan› bulduklar›
brunch›n ard›ndan ‘Tofafl Araba
Müzesi’ ve ‘Saat Sergisi’ni gezdi.
Ailelerle birlikte yap›lan etkinlikte,
kentin merkezinde hem do¤an›n hem
de kültür ve sanat›n bulufltu¤u mekan
gün boyunca BUS‹AD üyelerine keyifli
saatler geçirtti.
Ü
28 Bak›fl 126
BUS‹AD’dan
29 Bak›fl 126
30 Bak›fl 126
Dünden Bugüne
Söylefliler
BUS‹AD üyeleri sizlerle
BAKIfi okurlar› için bugüne kadar
say›s›z söylefli yay›nlad›k.
Söyleflilerimizde BUS‹AD
üyelerini ifl ve özel yaflamlar›yla
okurlar›m›za tan›tmaya çal›flt›k.
S
öyleflilerimizde tecrübelerini
BAKIfi okurlar›yla paylaflan
BUS‹AD üyelerimiz, ilk ifl
yaflam›na bafllad›klar› günden
itibaren yaflad›klar› iniflli ç›k›fll›
geliflmeleri içtenlikle anlatt›lar.
‹fl yaflam›ndan ç›kard›klar› dersleri
yeni kuflaklara aktaran söylefli
konuklar›m›z, bir anlamda da
ülkemizin içinden geçti¤i ekonomik
süreçlere canl› tan›kl›k ettiler.
BAKIfi Dergisi Yay›n Kurulu olarak,
söyleflilerimizi önümüzdeki dönemde
de sürdürecek, BUS‹AD üyelerimizi
sizlere tan›tmaya devam edece¤iz.
Bugüne kadar söylefli sayfalar›m›za
y›llara göre s›ral› olarak flu de¤erli
isimleri konuk ettik:
Celal Gökçen, Nezir Gencer, Oya
Yöney, Hüsamettin Cindoruk,
Kurtcebe Altemoçin, As›m Kocab›y›k,
Celal Gökçen
Celal Sönmez, Süleyman Demirel,
Özhan Canayd›n, Hüseyin Durmaz,
Tar›k Tunal›o¤lu, Hüseyin Özdilek,
‹smail Hakk› Keskin, Ferruh Nayman,
Inci Özdil, Y›lmaz Küçükçal›k, Erol
Özkayan, Tahsin Ard›ç, Hakan Do¤u,
Erdal Elbay, Yalç›n A¤ao¤lu, Raflit
Karaaslan, Turgut ‹nal, Zafer Uran
Zaman, Coflkun ‹rfan, Ahmet Eker,
fiükrü Erdem, Ayhan Gürbay, Yalç›n
Aras, Nefle Y›ld›r›m, ‹brahim Yaflar,
Mustafa K›rc›, Mehmet Yo¤urtçugil,
Memduh Gökçen, Atilla Parlam›fl,
Naci fiahin, Kemal Cantürk, ‹brahim
Orhan, Duygu Ispalar.
Nezir Gencer
Oya Yöney
Yıl›n ‹fladam› Celal Gökçen.
BUS‹AD tarafından her yıl, ülke kalk›nmas›na
katk›da bulunan, e¤itim,kültür ve mesleki
konularda atıl›mcı ve yararlı faaliyetlerde
bulunanlara verilen yılın ifladamı ödülünü
bu yıl B-PLAS Yönetim Kurulu Baflkanı Mehmet
Celal Gökçen ald›.
Bak›fl, Say› 106, Y›l: 2008
Nezir Gencer’in kaleminden
60 yıl.
2007 y›l› BUS‹AD Özel Baflar› Ödülü kazanan
ifladam› Nezir Gencer, 60 y›ll›k yaflam
öyküsünü BAKIfi okurlar› için kaleme ald›.
Yaz›s›nda13 yafl›nda bafllayan ifl yaflam›nda
bugüne kadar edindi¤i tecrübelere detaylar›yla
yer veren Nezir Gencer, memurluk günlerini
de anlatarak samimi itiraflarda bulundu.
Oya Coflkunöz Yöney:
Topluma katkı için zaman
ayırmal›y›z.
Ekonomi dünyas›n›n önde gelen yöneticilerinin
topluma karfl› sorumlu olduklar›na dikkat çeken
Oya Yöney, “Yo¤un ifl gündemlerimizi do¤ru
planlayarak, enerjimizi topluma katk› sa¤lamak
için kullanmal›y›z” dedi.
Bak›fl, Say› 107, Y›l: 2008
Bak›fl, Say› 106, Y›l: 2008
31 Bak›fl 126
Hüsamettin Cindoruk
Kurtcebe Alptemoçin
As›m Kocab›y›k
Cindoruk: Devleti elde etmek
kolay, idare etmek zordur...
Alptemoçin: Otomotivde
rekabet flimdi bafll›yor.
Kocab›y›k: ‹stikbal için
umutluyum.
Türk siyasetinin bir dönemine damgas›n› vuran
politikac› Hüsamettin Cindoruk’la Ayval›k
Alibeyköy Adas›’ndaki yazl›¤›nda BAKIfi
okurlar› için söylefli yapt›k.
BAKIfi’›n bu say›s›n›n söylefli sayfalar›na, sivil
toplum örgütü kurarak toplum yarar›na bir
fleyler yapmak, farkl›l›k yaratmak isteyenlerle
bir araya gelen ve BUS‹AD kurucular› aras›nda
yer alan Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’i konuk
ettik.
BORUSAN Holding Onursal Baflkan› Say›n
As›m Kocab›y›k’› holdingin ‹stanbul
Sal›pazar›’ndaki merkezinde ziyaret ettik.
Anayasa de¤iflikli¤inden dokunulmazl›klar›n
kalkmas›na, ekonomik krizden Merkez
Bankas›’n›n ifllevine kadar birçok konuda
sorular›m›z› yan›tlayan Cindoruk, devlette
yeniden yap›lanma gerekti¤ini savundu...
Bak›fl, Say› 109, Y›l: 2008
Bak›fl, Say› 108, Y›l: 2008
Bak›fl, Say› 108, Y›l: 2008
Celal Sönmez
Süleyman Demirel
Celal Sönmez ile kriz ve BTSO
üzerine bir söylefli.
Demirel: Engeller var ama
daha iyi olaca¤›z.
BTSO Baflkan› ve Sönmez Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Celal Sönmez ile global krizi,
BTSO’da yap›lanlar› ve BTSO ile ilgili hayallerini
konufltuk.
Yaflam›n› siyasete adayan, Milletvekilli¤inden
Cumhurbaflkanl›¤›na kadar birçok kademede
görev üstlenen Süleyman Demirel, bu say›daki
söylefli sayfalar›m›za konuk oldu.
Bak›fl, Say› 109, Y›l: 2008
Bak›fl, Say› 110, Y›l: 2009
Özhan Canayd›n
Canayd›n’dan genç
giriflimcilere öneri:
Bilmedi¤iniz ifle girmeyin!
Çocuklu¤undan günümüze yaflam öyküsünü
BAKIfi okurlar›yla paylaflan Özhan Canayd›n,
genç giriflimcilerden bilmediklere ifle yat›r›m
yaparak riske girmemelerini istedi ve yeni
yat›r›mlar›n detayl› olarak irdelenmesi
gerekti¤ini söyledi.
Bak›fl, Say› 110, Y›l: 2009
32 Bak›fl 126
Dünden Bugüne
Söylefliler
Hüseyin Durmaz
Tar›k Tunal›o¤lu
Durmaz: Uydular›n anahtar›
bizde olmal›.
Bursa sanayisine damgas›n› vuran
üyelerimizden Hüseyin Durmaz’› daha
yak›ndan tan›mak için BAKIfi’›n söylefli
sayfalar›na konuk ettik.
Hüseyin Durmaz’›n ifl yaflam›nda özel
yaflam›na ve hayallerine kadar bir çok soruya
içtenlikle verdi¤i yan›tlar› ilgiyle okuyaca¤›n›z›
düflünüyoruz.
Tarık Tunalıo¤lu: Maliyet
düflürücü önlemler alınmalı.
Renault Genel Müdürü Tar›k Tunal›o¤lu’nu
Bak›fl’›n bu say›s›ndaki söylefli sayfalar›na
konuk ettik.
Küresel krizden sektörel sorunlar›n çözümüne
kadar bir çok konuda sorular›m›z› tan›tlayan
Renault Genel Müdürü Tar›k Tunal›o¤lu ile
söyleflimizi ilgi ile okuyaca¤›n›z› düflünüyoruz.
Hüseyin Özdilek
Özdilek: Giriflimcilik; misyon,
vizyon ve risk almay› gerektirir.
Bursa’ya damgas›n› vuran, ard›ndan Türkiye
markas› olan ve dünyaya aç›lan Özdilek,
yaklafl›k 40 y›l önce bafllayan benzersiz bir
yükselifl öyküsüne sahip.
Özdilek’in genç giriflimcilere örnek olaca¤›na
inand›¤›m›z öyküsünü ve hedeflerini Hüseyin
Özdilek’e sorduk. ‹lgi ile okuyaca¤›n›z›
umuyoruz.
Bak›fl, Say› 111, Y›l: 2009
Bak›fl, Say› 111, Y›l: 2009
Bak›fl, Say› 112, Y›l: 2009
‹smail Hakk› Keskin
Ferruh Nayman
‹nci Özdil
Dünya’ya aç›lan Bursa markas›:
Güleryüz Cobra’n›n hikayesi.
Nayman: Önce iflsizlik
çözülmeli.
Özdil: Senfoniyi Bursa ile
kucaklaflt›rmak istiyorum.
‹smail Hakkı Keskin, kaporta tamircili¤inden,
17 ülkeye ihracat yapan bir dev haline gelen
Güleryüz Karoser’in bafları öyküsünü anlattı.
Bursa’da sinema denilince ilk akla gelen isim
olan BUS‹AD üyemiz Ferruh Nayman’ı söylefli
sayfalarımıza konuk ettik.
Bak›fl, Say› 112, Y›l: 2009
Bak›fl, Say› 112, Y›l: 2009
Türkiye'nin ilk bayan orkestra flefi olan ve
Bursa’ya yeni atanan ‹nci Özdil’le, Bursa
Senfoni Orkestras›’n›n çal›flmalar› ve hedefleri
baflta olmak üzere müzik hakkında söylefltik.
‹lgi ile okuyaca¤›n›z› umuyoruz.
Bak›fl, Say› 112, Y›l: 2009
33 Bak›fl 126
Y›lmaz Küçükçal›k
Erol Özkayan
Tahsin Ardݍ
Küçükçal›k: M›s›r’da üretime
bafllay›nca Bursa’n›n ne kadar
önemi oldu¤unu anlad›k.
Sanayi için adanm›fl bir ömür
ve Ermaksan’›n baflar›
yolculu¤u.
Dergimizin bu say›s›ndaki söylefli sayfalar›m›za,
baflar›l› ifl grafi¤iyle dikkat çeken üyemiz Y›lmaz
Küçükçal›k’› konuk ettik.
42 y›l önce Erol Özkayanstaraf›ndan dokuma
tezgahlar› parçalar› üretmek amac›yla küçük
bir atölyede kurulan Ermaksan, bugün 70 bin
metrekare kapal› alanda 650 çal›flan›yla son
teknoloji ürünü saç iflleme makineleri üreten
bir firma konumundad›r.
Türk ekonomisinde yaflanan sorunlar baflta
olmak üzere çeflitli konulardaki düflüncelerini
bizlerle paylaflan Küçükçal›k, ticarete daha
çocukluk y›llar›nda bafllad›¤›n› anlatt›.
Ardݍ: Kendimi bildim bileli
gazeteciyim.
BAKIfi’›n bu say›s›na, BAKIfi Dergisi’nin
mimarlar›ndan gazeteci ve BUS‹AD üyesi
Tahsin Ard›ç’› konuk ettik.
Bak›fl, Say› 113, Y›l: 2009
Bak›fl, Say› 113, Y›l: 2009
Bak›fl, Say› 113, Y›l: 2009
Hakan Do¤u
Erdal Elbay
Yalç›n A¤ao¤lu
Hakan Do¤u: Kriz geldi, geçti
ve bitti.
Elbay: En önemli sorun
vas›fs›zl›k.
A¤ao¤lu: Kimya sektörünün
dizginleri elimizde olmal›.
Valeo Grubunu Türkiye’de temsil eden Ülke
Direktörü Hakan Do¤u’yu BAKIfi’›n bu
say›s›nda söylefli sayfalar›m›za konuk ettik.
Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay ile
genel ekonomi üzerine sohbet ettik. Nitelikli
personel eksikli¤i büyük sorun oldu¤unu
söyleyen Maysan Mando Genel Müdürü Erdal
Elbay “Meslek liseleri ve teknik yüksek okullar›n
ara eleman yetifltirme konusunda kendilerini
gelifltirmeleri gerekmektedir. Türkiye’de
iflsizlikten öte vas›fs›zl›k daha önemli bir
sorundur” dedi.
Türkiye’de yeni geliflmeye bafllayan kimya
sektörünün baflar›l› temsilcisi BUS‹AD üyemiz
Yalç›n A¤ao¤lu, sektörü BAKIfi okurlar› için
de¤erlendirdi.
Ekonomik krizin sona erdi¤ini söyleyen Do¤u,
“fiimdi nas›l büyüyece¤iz ona bak›yoruz”
dedi…
Bak›fl, Say› 114, Y›l: 2010
Bak›fl, Say› 114, Y›l: 2010
34 Bak›fl 126
Bak›fl, Say› 114, Y›l: 2010
Dünden Bugüne
Söylefliler
Zafer Uran
Raflit Karaaslan
Turgut ‹nal
Raflit Karaaslan: Daha yapacak
çok fley var.
Turgut ‹nal: Ömür bitiyor
davalar bitmiyor.
BAKIfi Dergimizin bu sayısında
söyleflilerimizden ilkini, üyemiz Say›n Raflit
Karaaslan ile gerçeklefltirdik.
Bak›fl’›n söylefli sayfalar›na, Bursa’da “Honda”
deyince akla gelen ilk isim olan ‹nallar
Otomotiv’in Yönetim Kurulu Baflkan› Turgut
‹nal’› konuk ettik.
Bak›fl, Say› 115, Y›l: 2010
Söyleflimizde; Türkiye’de gerçek anlamda bir
hukuk devrimi yap›lmas› gerekti¤ine dikkat
çeken Turgut ‹nal, “Adalet Mülkün Temelidir
sözü sadece duvarda bir yaz› olarak kald›, ilk
iflim hayata geçirmek olurdu. ‹nsan ömürleri
bitiyor, davalar bitmiyor” dedi.
Zafer Uran Zaman: Türkiye
dünya sıralamasında
yükselecek.
Söylefli sayfalar›m›za konuk ederek Bak›fl
okurlar›yla buluflturdu¤umuz Yazaki Genel
Müdürü, baflar›l› yönetici Zafer Uran Zaman,
önümüzdeki 10 y›lda Türkiye’nin dünya
s›ralamas›nda yükselece¤ini söyledi. Zafer
Uran Zaman, “Portekiz, ‹spanya, Yunanistan
gibi ülkelerdeki düflüfl Türkiye için olumlu
olacakt›r” dedi.
Bak›fl, Say› 115, Y›l: 2010
Bak›fl, Say› 115, Y›l: 2010
Coflkun ‹rfan
‹rfan: Patentte s›n›fta kald›k.
BAKIfi’›n bu say›s›nda söylefli sayfalar›m›za,
Bursa’n›n tan›nm›fl sanayici ve ifladamlar›ndan
N. Coflkun ‹rfan’› konuk ettik.
Hayat görüflünü “Tabiat› bozulmam›fl haliyle
özlerim. Aile kutsal bir yap›d›r, ona gere¤i gibi
davranmak prensibimdir” fleklinde özetleyen
‹rfan, söyleflimizde patent ve buluflun önemine
dikkat çekti.
Bak›fl, Say› 116, Y›l: 2010
Ahmet Eker
Eker: Krizin bitti¤ini
söyleyebiliriz.
Süt ve süt ürünleri sektörünün lider
kurulufllar›ndan EKER Süt Ürünleri G›da Sanayi
ve Ticaret A.fi’nin genç Genel Müdürü Ahmet
Eker’i söylefli sayfalar›m›za konuk ettik.
Küresel krizin bitti¤ini söyleyen Ahmet Eker,
“Krizi en az hasarla kapatan ülkelerden
birisiyiz” dedi.
Bak›fl, Say› 116, Y›l: 2010
fiükrü Erdem
Erdem: Leoni Türkiye
hedefledi¤i “2020 Plan›”na
emin ad›mlarla ilerliyor.
Bak›fl okurlar›yla buluflturdu¤umuz Leoni Kablo
Genel Müdürü, baflar›l› yönetici fiükrü Erdem,
“Yüzde yüz Almanya sermayeli firmam›z LEONI
TÜRK‹YE her geçen y›l artan ifllem hacmi ve
cirosuyla hedefledi¤i “2020 Plan›na” emin
ad›mlarla ilerliyor” dedi.
Bak›fl, Say› 116, Y›l: 2010
35 Bak›fl 126
Nefle Y›ld›r›m
Ayhan Gürbay
Yalç›n Aras
Gürbay: Türkiye çok gergin
günler yafl›yor.
BAKIfi’›n bu say›s›nda, sektöründe öncü
kurulufllardan Farba’n›n Genel Müdürü Ayhan
Gürbay’› söylefli sayfalar›m›za konuk ettik.
Türkiye’nin çok gergin günler yaflad›¤›n›
söyleyen Gürbay, yeni seçilen
milletvekillerinden, huzur ve bar›fl ortam›n›n
sa¤lanmas› için önlemler almalar›n› istedi.
Yalç›n Aras: Sanayicinin
üzerindeki yükün kald›r›lmas›
gerekiyor.
Y›ld›r›m: Temel felsefem
insanl›¤a hizmet etmek.
BAKIfi’›n bu say›s›nda söylefli sayfalar›m›za
Bursa’n›n baflar›l› sanayici ve ifladamlar›ndan
Yalç›n Aras’› konuk etik.
BAKIfi’›n bu say›s›na, yeni üyelerimizden Nefle
Y›ld›r›m’› konuk ettik. Kendi tan›m› ile “ihtiyac›
olanlar ile imkân› olanlar aras›nda köprü kuran
Lions’da” birçok projeye imza atan Nefle
Y›ld›r›m, ayn› zamanda baflar›l› bir ifl kad›n›.
Bak›fl, Say› 117, Y›l: 2011
Bak›fl, Say› 117, Y›l: 2011
Bak›fl, Say› 117, Y›l: 2011
‹brahim Yaflar
Yaflar: Ticarette yeni bir sayfa
aç›l›yor.
BAKIfi’›n söylefli sayfalar›na konuk etti¤imiz
Avukat ‹brahim Yaflar Yeni Türk Ticaret Kanunu
ile birlikte ticarette yeni bir sayfa aç›ld›¤›n›
belirterek, “55 y›ll›k hantal yap›y› ortadan
kald›racak yeni kavramlar ve kurumlar›n
getirildi¤i bir kanuna uyum için en az on y›ll›k
bir süreç gerekiyor” dedi.
Bak›fl, Say› 118, Y›l: 2011
36 Bak›fl 126
Mustafa K›rc›
K›rc›: Kriz firmalardan
ülkeler düzeyine s›çrad›.
BAKIfi’›n bu say›s›na söylefli konu¤u olarak,
özellikle deri ve turizm sektörlerinde marka
olmay› baflaran Mustafa K›rc›’y› konuk ettik.
Mehmet Yo¤urtçugil
Yo¤urtçugil: Bu k›fl kriz var.
Kauçuk yedek parça sektörünün yüzak› olmay›
baflaran ve kaliteli üretimi ile öne ç›kan Mehmet
Yo¤urtçugil, küresel krizin 2011 – 2012 k›fl›nda
tekrarlanaca¤›n› söyledi.
Bak›fl, Say› 118, Y›l: 2011
Bak›fl, Say› 118, Y›l: 2011
Dünden Bugüne
Söylefliler
Memduh Gökçen
Gökçen uyard›: Yat›r›m
yaparken çok dikkatli davran›n.
BAKIfi’›n bu say›s›ndaki söylefli sayfalar›m›za,
BUS‹AD kurucular› aras›nda yer alan Bursa ifl
yaflam›n›n duayen ismi Memduh Gökçen’i
konuk ediyoruz.
Ekonomik krizin önümüzdeki 10 y›ll›k süreci
etkileyece¤ine dikkat çeken Memduh Gökçen,
“Yat›r›m Euro ve Dolar baz›nda yap›ld›¤›nda
kur problemi yaflanabilir ve artan yat›r›m
maliyetleri yüzünden rekabetçi fiyat oluflturma
avantaj›m›z› kaybedebiliriz” dedi.
Atilla Parlam›fl
Parlam›fl: ‹nsana, e¤itime,
yenilikçili¤e ve teknolojiye
önem vermeliyiz.
BUS‹AD’a uzun y›llar emek vermifl ve
bugünlere ulaflmas›n› sa¤lam›fl de¤erli
büyüklerimizden Atilla Parlam›fl’› BAKIfi’›n
söylefli sayfalar›na konuk ediyoruz.
Bak›fl, Say› 119, Y›l: 2011
Naci fiahin
Naci fiahin: Kriz beklemiyorum.
Balkan Rumeli Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i'nin kurucu baflkanl›¤›n› üstlenen
üyemiz Naci fiahin’i söylefli sayfalar›m›za konuk
ettik.
Yeni bir ekonomik kriz yaflanmayaca¤›n›
söyleyen Balkan Rumeli Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i'nin kurucu baflkanl›¤›n› üstlenen
üyemiz Naci fiahin, “Bunlar artç› sallant›lar.
Türkiye’de yeni kriz yok, beklentisi de olmamal›”
dedi.
Bak›fl, Say› 119, Y›l: 2011
Bak›fl, Say› 119, Y›l: 2011
Kemal Cantürk
Cantürk: Yat›r›mlar›n devam›
için siyasi istikrar flart…
Bursa’n›n sevilen sanayicilerinden Kemal
Cantürk, BAKIfi’›n bu say›s›nda söylefli
konu¤umuz oldu.
Bak›fl, Say› 121-122, Y›l: 2012
‹brahim Orhan
Çamurlu köy yollar›ndan
zirveye yürüyüfl.
BAKIfi’›n bu say›s›nda söylefli sayfalar›m›za,
birçok ilk’e imza atan ‹brahim Orhan’› konuk
ettik.
Sorular›m›z› içtenlikle yan›tlayan ‹brahim Orhan,
Nobel Automotive’in kurulufl sürecini bütün
detaylar›yla anlatt›.
Bak›fl, Say› 123-124, Y›l: 2012
Duygu Ispalar
Genç Kuflak: Duygu Ispalar.
Emko Elektronik Genel Müdür Yard›mc›s›
Duygu Ispalar ile Tofafl Araba Müzesi’nde bir
röportaj gerçeklefltirdik.
BUS‹AD Yenilikçilik Yarat›c›l›k Uzmanl›k
Grubunda da birçok projeye imza atan Ispalar
firmas›yla ilgili detaylar› Bak›fl okuyucular› için
paylaflt›.
Bak›fl, Say› 125, Y›l: 2013
37 Bak›fl 126
BUS‹AD genç kufla¤› buluflturdu
‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Zeynep Özsoy
moderatörlü¤ünde düzenlenen,
ifl dünyas›n›n genç isimlerinin
kat›l›m gösterdi¤i ‘BUS‹AD Genç
Kuflak Toplant›s›’n›n konu¤u
Ergun Hadi Türkay oldu. Türkay
etkinlikte kurumsallaflma konulu
sunumunda deneyimlerini
aktard›.
‹
fl dünyas›n›n genç isimlerini,
baflar›l› örneklerle buluflturan
“BUS‹AD Genç Kuflak Toplant›lar›”
devam ediyor. BUS‹AD bünyesinde
faaliyet gösteren Kurumsal Uzmanl›k
Grubu taraf›ndan organize edilen
etkinlikte Ergun Hadi Türkay, aile
flirketlerinin en büyük sorunlar›ndan
olan kurumsallaflma ile ilgili yap›lmas›
gerekenleri kendi deneyimlerini
paylaflarak anlatt›. ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynep
Özsoy moderatörlü¤ünde, BUS‹AD
Baflkan Yard›mc›s› Günal Baylan’›n
baflkanl›¤›nda düzenlenen etkinli¤e,
ifl dünyas›n›n genç isimleri de
sorular›yla aktif kat›l›m gösterdi.
‘Omdusman’dan destek al›yoruz’
Aile flirketi yönetmenin zorluklar›na
de¤inen Türkay, kendi firmalar›nda
da uzun süredir omdusman deste¤i
ald›klar›n› belirtti. D›flar›dan bir kiflinin
aile flirketlerinde dan›flman olarak
benimsenmesinin zor oldu¤unu ama
mutlaka olmas› gerekti¤ini belirten
Türkay baflar›s›n›n s›rlar›n› ise flöyle
anlatt›:” Öncelikle iyi bir e¤itim ald›m.
Galatasaray benim dönüm noktamd›.
Birçok disiplini orada ö¤rendim. En
önemlisi de sadece çal›flmak de¤il
sosyal olman›n da önemi ö¤retildi
bize. Düzenli yaflad›m. Çok fazla
çal›flt›m ama hafta sonlar›n› hep
aileme ay›rd›m. Çal›flmadan bir yere
gelmek mümkün de¤il. Ne yaparsan›z
yap›n içinde mutlaka ak›l olmas›
gerekiyor. ‹stikrar da sizde bulunmas›
38 Bak›fl 126
faydas›n› çok fazla gördüm. Bir de
firman›zda insan kaynaklar› birimine
üst düzey isimleri seçmeniz önemli.
Kalifiye, baflar›l› çal›flan› onlar sizin
için seçecekler.”
gereken bir özellik. Tüm bu
s›ralad›¤›m fleyler olmazsa olmazlar.
Sosyal olman›n önemini ise tekrar
tekrar vurgulamak isterim. Kendi
profesyonellik yolculu¤umda bunun
Genç kuflak için kurumsallaflma
e¤itimleri bafll›yor
Etkinlikte, BUS‹AD Kurumsal
Uzmanl›k Grubu taraf›ndan,
kat›l›mc›lar için düzenlenmesi
planlanan e¤itimlerle ilgili anket de
düzenlendi. Kat›l›mc›lar›n belirledi¤i
yaklafl›k on farkl› bafll›kta planlanan
e¤itimler de konusunda uzman kiflileri
ifl dünyas›n›n genç kufla¤›yla
buluflturacak. Etkinlik, anketin
ard›ndan, BUS‹AD Baflkan Yard›mc›s›
Günal Baylan’›n kat›l›mc›lara plaket
sunmas›yla sona erdi.
Genç Kuflak
Toplant›lar› 2
39 Bak›fl 126
“Gelece¤i Haz›rlamak”
Bursa’da her y›l de¤iflik bir ana
tema çerçevesinde genifl bir
bilgi ve düflünce paylafl›m
platformu oluflturmak amac›yla
düzenlenen Kalite ve Baflar›
Sempozyumu’nun 11. si, 12-13
Nisan 2013 tarihlerinde
“Gelece¤i Haz›rlamak” temas›
ile BUS‹AD ve KalDer Bursa
fiubesi iflbirli¤inde, T.C. Bursa
Valili¤i, Uluda¤ Üniversitesi,
Uluda¤ ‹hracatç› Birlikleri ve
Aiesec Bursa fiubesi
destekleriyle gerçeklefltirildi.
40 Bak›fl 126
empozyumda gelecek kuflaklara
yaflanabilir bir ortam b›rakmak
için özel ve kamu sektörü, STK
temsilcileri ve akademisyenler bir
araya gelerek; teknoloji, çevre, finans
yap›s›, e¤itim sistemi, sa¤l›k,
gönüllülük konular›n› gelece¤i
öngörmek için tart›flmaya açt›.
S
Sempozyumun aç›l›fl›nda BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Oya
Coflkunöz Yöney, KalDer Bursa
fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Emin
Direkçi, KalDer Yönetim Kurulu
Baflkan› Hamdi Do¤an, Uluda¤
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil
Dilek ve Bursa Valisi fiahabettin
Harput yer ald›. Sempozyuma kent
protokolünün ilgisi de oldukça
yo¤undu.
‹ki gün boyunca farkl› konulardaki
oturumlarda 26 konuflmac›n›n
sunumlar›n›n yan› s›ra Bursa Kalite
Ödül Töreni, Yaflam Kalitesi Paneli,
Kalite
Sempozyumu
Kalite ve Baflar› Fuar›, engelli
gençlerden kurulu Soc›al Inclus›on
Band’›n müzik gösterisi, Sempozyum
foto¤raf› hat›ra köflesi, ‘saklam›yorum,
paylafl›yorum’ temal› oyuncak ve kitap
kumbaras›, an› defteri gibi pek çok
etkinlik yer ald›.
Sempozyum 12 Nisan 2013 Cuma
günü aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan
ana oturum ile bafllad›. Ana
Oturumda Dünya Gazetesi Genel
Yay›n Yönetmeni Hakan Gülda¤’›n
baflkanl›¤›nda TÜS‹AD Yönetim
Kurulu Üyesi Cansen Baflaran Symes
ve T. C. Merkez Bankas› Baflkan
Yard›mc›s› Doç. Dr. Mehmet
Yörüko¤lu yer ald›.
S›n›rs›z Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi
Oturumunda Skyturk Silikon Vadisi
Program Yap›mc›s› Dinçer Karaca’n›n
baflkanl›¤›nda Index Grup Ceo’su
Erol Bilecik ve TURKCELL ‹ç ‹letiflim
Direktörü Yusuf Özer konuflmac›
olarak yer ald›.
Hürriyet Gazetesi Köfle Yazar›,
Bahçeflehir Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Dr. Özgür Bolat, MEB
Ö¤retmen Yetifltirme ve E¤itimi Genel
Müdürü Ömer Bal›bey, Düzce
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Funda
Sivrikaya fierifo¤lu, ‹stanbul
Üniversitesi Emekli Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Hasan Yaz›c› bilgi ve
deneyimlerini kat›l›mc›larla paylaflt›.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Funda Sivrikaya fierifo¤lu ve Uluda¤
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil
Dilek, “saklam›yorum, paylafl›yorum”
kampanyas›na kitap ve oyuncak
hediye ederek katk›da bulundu.
Sempozyum ikinci gününde ise
Tiyatro ve Sinemam›z›n usta
oyuncular› Rutkay Aziz ve Taner
Barlas ile sanatseverler yaflam
üzerine keyifli sohbette bir araya
geldi.
Sempozyumda destek veren ana
sponsorlara teflekkür plaketlerini
Oya Coflkunöz Yöney takdim etti.
41 Bak›fl 126
Kalite
Sempozyumu
2012 Bursa Kalite Ödülü
Öta yandan, ça¤dafl kalite anlay›fl›n›n
yayg›nlaflmas›, kalite çal›flmalar›n›n
teflvik edilmesi ve ödüllendirilmesi
amac›yla 1998 y›l›ndan bu yana
BUS‹AD ve KalDer Bursa fiubesi
iflbirli¤inde yürütülen Bursa Kalite
Ödülü’nde 2012 y›l› süreci de
tamamland›.
Törende konuflan BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Yard›mc›s› Günal
Baylan KalDer Bursa fiubesi Yönetim
Kurulu Baflkan› Emin Direkçi ve Bursa
Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Baflkan›
Sadettin Çiçek özel kurumlarla birlikte
art›k kamu kurumlar›n›n da kalite
çal›flmalar›nda öne ç›kt›¤›na dikkat
çekti ve e¤itim kurumlar›n› kutlad›lar.
Aç›klanan sonuçlara göre;
Geçen y›lda ayn› sürece baflvurup
Baflar› Ödülü alan; Ali Osman Sönmez
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
iyilefltirmelerini yaparak sürece tekrar
baflvurdu ve 2012 BURSA KAL‹TE
BÜYÜK ÖDÜLÜ’nün sahibi oldu.
2012 BURSA KAL‹TE BAfiARI ÖDÜLÜ’nü
Gemlik K›z Teknik ve Meslek Lisesi
almaya hak kazand›.
2012 E⁄‹T‹MDE KAL‹TE JÜR‹ TEfiV‹K
ÖDÜLÜ’nü U.Ü. Gemlik As›m Kocab›y›k
Meslek Yüksek Okulu ve Mürüvvet Bafl
Anaokulu birlikte paylaflt›.
42 Bak›fl 126
Bursa Yenileflim Ödülü süreci bafllad›
BUS‹AD, Uluda¤ Üniversitesi
iflbirli¤inde süreç esasl›,
‘Yenilikçilik Ödülü’
organizasyonu düzenliyor.
Etkinlikle ilgili bilgi veren
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Oya Yöney, ilki düzenlenecek
olan ‘Bursa Yenileflim
Ödülü’nün süreç bazl› olmas›n›n
önemine dikkat çekti.
US‹AD Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Uzmanl›k Grubu’nun
çal›flmalar›yla ve Uluda¤
Üniversitesi iflbirli¤inde bu y›l ilki
düzenlenecek olan ‘Bursa Yenileflim
Ödülü’ tan›t›m toplant›s› BUS‹AD
Evi’nde düzenlendi.
B
Toplant›ya BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Oya Yöney, BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Ali Ceylan, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Altekin, BUS‹AD
Uzmanl›k Grubu Üyeleri’nden Cenker
Ural, Gonca Yerliyurt, Duygu Ispalar,
Kurtulufl Kaymaz, BUS‹AD Genel
Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu ve
bas›n mensuplar› kat›ld›.
Toplant›da ödülün sürece yay›lm›fl
yenilikçilik çal›flmalar›n› teflvik etmek
amac›yla düzenlendi¤ine vurgu
yap›ld›.
BUS‹AD’›n yeniliflime verdi¤i önemle,
inovasyon konusundaki çal›flmalarda
öncülük etmeyi sürdü¤ünü belirten
Oya Yöney, Bursa Yenileflim
Ödülü’nün üniversite sanayi iflbirli¤ine
de güzel bir örnek oldu¤unu
söyleyerek, Uluda¤ Üniversitesi’nin
katk›s›na vurgu yapt›. Yöney, ödül
töreni ve Ar-Ge ile ilgili flunlar› söyledi:
“ Bursa Yenileflim Ödülü’nün bu y›l
ilkini düzenleyece¤iz. 4 y›ll›k bir
44 Bak›fl 126
çal›flman›n sonucu olan ödül töreni
bizleri çok heyecanland›r›yor. 2010
y›l›ndan bu yana BUS‹AD bünyesinde
gerçeklefltirdi¤imiz Yenilikçilik
Sempozyumlar› fark›ndal›k yaratt›.
Temel bilginin üretildi¤i akademik
dünya ile ifl insanlar›n› bu
sempozyumlarda bir araya getirdik.
Çok önemli isimleri a¤›rlad›k. Ar-Ge
çal›flmalar›na verdi¤imiz destek
do¤rultusunda, sempozyumun
yan›nda bir de ödül töreni
düzenlemeye karar verdik. Bu y›l
itibariyle süreç bazl› ‘BUS‹AD
Yenilikçilik Ödülü’ organizasyonunu
bafllat›yoruz. Bursa’n›n
farkl›laflmas›nda en büyük etkenin
sürdürülebilir inovasyon oldu¤unu
biliyoruz. Ar-Ge bilincini gelifltirecek
olan bu özel ödülün Bursa’m›za çok
fley kataca¤›n›n bilincindeyiz.”
Ödül Yenileflimi teflvik edecek
BUS‹AD’›n ifl insanlar›n› teflvik etmek
için ‘Do¤an Ersöz Ödülü’, kaliteye
vurgu yapmak için Kalder Bursa
flubesi iflbirli¤inde ‘Kalite Ödülü’
etkinliklerini düzenledi¤ini, ‘Bursa
Yenileflim Ödülü’ ile de kamu ve özel
sektörde, sürece yay›lm›fl olan ve
tüm alanlarda yap›lm›fl yenileflim
çal›flmalar›n› desteklemeyi
hedeflediklerini belirtti. Yöney,
‘Yenileflim, bir firmay› ele al›rsak
finans, sat›fl, hizmet birimleri gibi çok
farkl› alanlarda yap›labilir. Sadece
üretim ve ürüne yönelik teknik
çal›flmalardan bahsetmiyoruz.
Firman›n geneline yay›lm›fl, süreklili¤i
olan, yat›r›mla desteklenmifl projeler
ve süreç yönetimi bizim için önemli.
Bursa 2. Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k Sempozyumu
Bursa
Yenileflim Ödülü
Seçim sürecinde bunlara özellikle
dikkat edilecektir’ dedi.
‘Baflvurular 20 May›s’ta bafll›yor’
Ödül de¤erlendirme süreciyle ilgili
konuflan BUS‹AD Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Altekin de flu bilgileri
verdi:
“ BUS‹AD Yenilikçilik Ödülleri ile ilgili
süreç 20 May›s’ta baflvurularla
bafllayacak. 10 Haziran’da sona
erecek olan baflvurular›n ard›ndan
bizler titiz bir çal›flma içerisine girerek
de¤erlendirmeleri yapaca¤›z. Kas›m
ay›nda da ödül alan isimler
kamuoyuyla paylafl›lacak. Etkinli¤i 2
y›lda bir düzenlemeyi planl›yoruz.
Yenileflim Büyük Ödülü’nün yan›nda
5 kategoride daha de¤erlendirme
yap›lacakt›r. Kategorileri; Liderlik,
Stratejik Planlama, Bilgi ve Di¤er
Kaynaklar›n Yönetimi, Çal›flanlar›n
Yönetimi ve Süreçler olarak
s›ral›yoruz. Bursa Yenileflim
Ödülü’nün amac›, Bursa’da faaliyet
gösteren iflletmelerin yenileflim
süreçlerini içsellefltirmelerine ve
yenileflimi yönetebilmelerine destek
olmakt›r”
‘Takvim bugün bafllad›’
Uzun süredir ödüllerin tüm
aflamas›yla ilgili çal›flt›klar›n› söyleyen
BUS‹AD Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Grubu Baflkan› Cenker Ural, sistemin
iflleyifliyle ilgili tüm detaylar›
haz›rlad›klar›n› belirtti.
Ural, ödül süreci ile ilgili bir yönetmelik
haz›rland›¤›n›, Baflvuru K›lavuzu’nda
detaylar›n yer ald›¤›n› ayr›ca kapsaml›
bir raporla sürecin desteklendi¤ini
belirtti. Ural seçilen de¤erlendiriciler
için de e¤itim program› haz›rland›¤›n›
vurgulad›.
Toplant›da konuflan Uluda¤
Üniversitesi Sanayi ‹flbirli¤i Gelifltirme
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi
(US‹GEM) Genel Sekreteri ve
BUS‹AD Yenilikçilik Yarat›c›l›k
Uzmanl›k Grubu Üyesi Kurtulufl
Kaymaz da toplant›da sanayici,
üniversite iflbirli¤ine gönderme yapt›.
Kaymaz, ‘Bursa Yenileflim Ödülü’ne
Uluda¤ Üniversitesi’nin akademik
kadrosunun büyük destek verdi¤ini
söyledi.
Bursa 3. Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k Sempozyumu
45 Bak›fl 126
Felsefe
Söyleflileri
‹oanna Kuçuradi
BUS‹AD’›n konu¤u oldu
Dünya Felsefe Federasyonlar›
Baflkanl›¤›'na seçilen ilk Türk ve
ayn› zamanda ilk kad›n olan
‹oanna Kuçuradi BUS‹AD Felsefe
Söyleflileri’nin konu¤u oldu.
Aç›k Kap› Toplant›lar› Felsefe
Söyleflileri” BUS‹AD Evi’nde
Türkiye Felsefe Kurumu'nun
Baflkan› Prof. Dr. ‹oanna Kuçuradi’yi
a¤›rlad›.
A
Etkinlikte ‹oanna Kuçuradi ‘Etik ve
Etikler’ konulu bir sunum yapt›.
Kuçuradi’nin sunumuyla zenginleflen
etkinlikte, ‘etik’ teriminin bugün
kullan›ld›¤› farkl› anlamlar ortaya
konulduktan ve bunun yol açt›¤›
kar›fl›kl›klardan baz›lar›na dikkat
çekildikten sonra, felsefenin bir alan›
olarak eti¤e belli bafll› yaklafl›mlar
sergilendi.
Program›n ikinci bölümünde, insanlar
aras› iliflkilerde de¤er sorunlar›
üzerine yo¤unlaflarak, etik fenomenin
bütünlü¤ünde bilgisini ortaya
koymaya çal›flan bir görüfl özet olarak
sunuldu ve bu görüflün yaflam için
açt›¤› baz› görme olanaklar› üzerinde
duruldu.
46 Bak›fl 126
‹oanna Kuçuradi
Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün
kuruluflundan sonra uzun bir süre
baflkanl›¤›n› yapan e¤itimcidir. Daha sonra
Bilgi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi gibi
baflka kurumlarda da çal›flm›flt›r. fiu anda
hala Maltepe Üniversitesi'nde görev
yapmaktad›r. Özellikle insan haklar›, insan
felsefesi, etik gibi alanlara önem verip bu
konularda çal›flma yapmaktad›r.
4 Ekim 1936'da, ‹stanbul'da, bir Rum
ailesinin çocu¤u olarak dünyaya geldi.
1954'te Zapyon K›z Lisesini, 1959'da
‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü
bitirdi. 1965'te doktora derecesini ald›.
1965-1968 aras›nda Erzurum Atatürk
Üniversitesi'nde görev yapt›. 1970'te Doçent,
1978'de de Profesör oldu.
Boston'da yap›lan bir toplant› sonucu Dünya
Felsefe Federasyonlar› Baflkanl›¤›'na seçildi.
Bu göreve seçilen ilk Türk ve ilk kad›nd›r.
2001 y›l›nda Dünya Felsefe Kongresi'nin
Türkiye'de yap›lmas›n› sa¤lad›. 1969'da
Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünü
kurdu ve 2003 y›l›nda emekli oluncaya dek
bölümün baflkanl›¤›n› yapt›. 1997'den beri
ayn› üniversitenin ‹nsan Haklar› ve Felsefesi
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi'nin müdürü
ve bu merkezin bünyesinde kurulan
UNESCO kürsüsünün sahibidir. Ayr›ca Koç
Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.
Felsefe
Söyleflileri
BUS‹AD Joseph R. Berger’i a¤›rlad›
BUS‹AD Düflünce Kulübü’nün
etkinliklerinden Aç›k Kap›
Toplant›lar› Felsefe Söyleflileri,
dünyan›n sayg›n üniversitelerinde
kürsü sahibi olan
akademisyenleri a¤›rlamaya
devam ediyor.
Etkinli¤in yeni konu¤u Kentucky
Üniversitesi’nden Prof. Joseph
R. Berger oldu.
B
US‹AD Düflünce Kulübü, dünya
çap›nda sayg›n üniversitelerden
önemli isimleri Uluda¤
Üniversitesi Uluda¤ Felsefe Derne¤i
katk›lar›yla düzenlenen “Aç›k Kap›
Toplant›lar› Felsefe Söyleflileri”
48 Bak›fl 126
etkinli¤inde a¤›rlamaya devam
ediyor.
18 Nisan tarihinde BUS‹AD evinde
yap›lan etkinlikte, 18 y›ld›r Kentucky
Üniversitesi’nde akademisyen olarak
görev yapan, alan›nda üniversitenin
bölüm baflkan› olan Prof. Joseph R.
Berger (UK HealthCare, Neurology,
University of Kentucky, ABD)
kat›l›mc›lara sunum yapt›. Berger
‘Bilinci Destekleyen Bilimsel Unsurlar’
bafll›¤› alt›nda “bilinç düzeyi” ve
“bilinç içeri¤i”ni detayland›rarak
paylaflt›.
Doktorlar ve felsefecilerin bilince farkl›
aç›lardan bakt›klar›n› belirten Berger,
‘Bu seminer bilinci destekleyen
bilimsel unsurlara odaklanmaktad›r.
“Bilinç Düzeyi” ve Bilinç “‹çeri¤i”
ayr›m›n›, beynin bilinç düzeyi ve
içeri¤inden sorumlu olan bölümlerini
ve bu bölümlerinin bütünlü¤ünün,
çeflitli araflt›rmalarla nas›l
soruflturuldu¤unu konufluyoruz” dedi.
Genifl kat›l›m›n sa¤land›¤› etkinlik
BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer
Hatuno¤lu’nun Joseph R. Berger’e
plaket sunmas›yla sona erdi.
Panel
Makinelerin AB direktifine
uyumu ve teflvikler paneli
BUS‹AD Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤›
Güvenli¤i Uzmanl›k Grubu
“Sanayide Ergonomi
Uygulamalar›” konulu panel
düzenledi.
US‹AD Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤›
Güvenli¤i Uzmanl›k grubu
BUS‹AD Evi toplant› salonunda
“Makinalar›n AB Direktifine Uyumu
ve Teflvikler” konulu panel düzenledi.
B
1 Ocak 1996 tarihinde Türkiye ile
Avrupa Birli¤i (AB) aras›nda Gümrük
Birli¤inin yürürlü¤e girmesiyle birlikte,
ülkemiz birçok alanda; AB
mevzuat›na uyum sa¤lanmas› ve
uygulamalar›n da AB uygulamalar›yla
paralel hale getirilmesine yönelik baz›
yükümlülükler üstlendi.
Bu yükümlülüklerden biri de AB ve
ülkemiz aras›nda ticarette teknik
engellerin kald›r›labilmesi ve mallar›n
serbest dolafl›m› ile piyasaya
“güvenli” ürünlerin arz›n›n
sa¤lanabilmesi için, AB’nin ürünlere
iliflkin teknik mevzuatlar›na uyum
sa¤lamakt›.
Ülkemiz, bu alanda mevzuat
uyumunu büyük oranda
gerçeklefltirmifl olup, çal›flmalar halen
devam etmektedir. Bu çal›flmalar
neticesinde devlet-iflveren-iflçikullan›lan teknoloji iliflkilerini düzgün
temellere oturtup sonucunda devletin
de iyilefltirme çal›flmalar› sürecinde
teflvik konusunda yönlendirici olmas›
gerekmektedir.
Bu konular göze al›narak BUS‹AD
Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i
Uzmanl›k grubu 3 Nisan’da BUS‹AD
Evi toplant› salonunda “Makinalar›n
AB Direktifine Uyumu ve Teflvikler”
hakk›nda panel düzenlendi.
Oturum Baflkanl›¤› Av. Arzu
Dursun’un (Karaday› Dursun Hukuk
Dan›flmanl›k) hukuksal anlamda bak›fl
aç›s›n› gösteren konuflmas›n›n
ard›ndan 1. Panelist olan ‹fl Teftifl
Grup Baflkanl›¤› Baflkan Yard›mc›s›
Ali Yazar “Tesis ve Makinalar
Konusunda ‹flveren Yükümlülükleri”
konusunu anlatt›.
TÜVSÜD Ankara Bölge Müdürü Melih
Koray EFE “Makine Emniyet
Gereklilikleri ve CE’lendirilmeleri ” ile
kat›l›mc›lara CE’lendirilme etaplar›n›
ve hangi noktalar dikkate al›nd›¤›n›
aktard›. Panelist Mehmet
Kahramano¤lu (P‹LZ) ise
“Makinelerde Emniyet Gereklilikleri”
ile makineler ile detayl› bilgiler vererek
güvenlik sistemlerinin seviyelerini ve
bir makinenin güvenilirli¤i konusunda
olmas› gerekenler ile ilgili detaylar›
panel kat›l›mc›lar›na iletti.
Son olarak da BOSCH A S›n›f› ‹fl
Güvenli¤i Uzman› Yalç›n Engin
“Makine Kabulu uygulamalar›”
sahada yapt›¤› çal›flmalar› örnekler
ile anlatarak kat›l›mc›lara yol gösterici
oldu.
Panelin soru-cevap bölümünde,
makine emniyet yönetmeli¤i, teflvik
ve süreç konular›nda detayl› aç›klama
da yap›ld›. Son olarak panelistlere
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› ‹hsan Karademirler
taraf›ndan teflekkür plaketi verildi.
49 Bak›fl 126
BUS‹AD’dan Sanayide
Ergonomi Uygulamalar› Paneli
BUS‹AD Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤›
Güvenli¤i Uzmanl›k Grubu
“Sanayide Ergonomi
Uygulamalar›” konulu panel
düzenledi.
US‹AD Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤›
Güvenli¤i Uzmanl›k Grubu
BUS‹AD Evi’nde “Sanayide
Ergonomi Uygulamalar›” konulu
panelde, alan›nda uzman isimleri
a¤›rlad›. ‹fl dünyas›ndan
profesyonellerin büyük ilgi gösterdi¤i
panelin aç›l›fl konuflmas›n› yapan
BUS‹AD Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i
Uzmanl›k Grubu Koordinatörü ‹hsan
Karademirler, Avrupa Birli¤i’ne üyelik
çabalar›n›n ve bu sürecin ortaya
ç›kard›¤› sorunlar›n, ‘Ergonomi
Bilimi’ne verilmesi gereken önemi
daha da art›rd›¤›n› vurgulad›.
B
araflt›rmac›lar ergonomi konusunda
çal›flmaya bafllam›fllard›r. Ayn›
zamanda de¤iflen ifl güvenli¤i yasas›
ile ifl yerinde ergonomi uygulamalar›,
yasal zorunluluk haline gelmifltir.
Ergonominin hareket noktas› ‘insan›n
ifle uydurulmas›’ de¤il, ‘iflin insana
uydurulmas›d›r’ diyen Karademirler
panelin amac›n›: ‘ ‹fl dünyas› ve
ergonomi alan›nda çal›flanlar› bir
araya getirerek, iflletmelerin ve
çal›flmalar›n verimlili¤ine katk›
sa¤layacak ergonomi çal›flmalar›n›
ortaya koymak’ olarak aç›klad›.
Günümüzün geliflen teknolojisi ile her
alanda gözlenen de¤iflim, bu
alanlarda çal›flan insanlar›n
yeteneklerini fiziksel ve zihinsel
aç›dan çeflitlendirmektedir. Her türlü
makine, tak›m, aparat ve cihazlar›n
insan›n özellik ve yeteneklerini dikkate
alarak gelifltirilmifl olmas› ifl verimini
art›rmaktad›r. Ergonominin amaç ve
kapsam› içerisinde insan›n güvenli¤i,
sa¤l›¤›, performans›, verimlili¤i
yan›nda insan›n yaflam kalitesini ve
refah›n› art›rmay› amaçlama gibi insan
oda¤›n› öne ç›karan konular yer
almaktad›r.”
AB sürecinden sonra çal›flmalar h›zland›
Karademirler sözlerini flöyle sürdürdü:
“AB sürecinden sonra, iflçiler,
iflverenler, sendikalar, üreticiler ve
Uzmanlar ergonomi uygulamalar›n›
anlatt›
Karademirlerin bilgilendirilmesinin
ard›ndan konuklar›n sunumlar›n›
50 Bak›fl 126
gerçeklefltirdi¤i panele geçildi. Büyük
ilgi gören panelin moderatörlü¤ünü
Uluda¤ Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü’nden Doç.Dr.
Tülin Gündüz Cengiz yapt›. Panel’de,
Honda Türkiye A.fi.‹fl Güvenli¤i ve
Çevre Bölümü Müdür Yard›mc›s›
Ayhan Temizöz ve Honda Türkiye
A.fi. ‹fl Yeri Hekimi Dr. Berna
Hana¤as› “ HONDA Türkiye A.fi
Ergonomi Uygulamalar› ve Ergonomi
Bazl› Sa¤l›k Gözetimleri” konulu bir
sunum yaparken; FORD A.fi’den
Fabrika Ergonomi Uzman› Asl› Güven
de “FORD A.fi Ergonomi
Uygulamalar›”n› anlatt›.
Panel konuflmac›lar›ndan Goodyear
Lastikleri T.A.fi. ‹fl Güvenli¤i ve Çevre
Müdürü Gönül Yüzbey, “Ergonominin
Amac› ve Goodyear Ergonomi Ekip
Çal›flmalar›”n› aktar›rken ARTI Sa¤l›k
Çevre Kalite’den Dr.Dilek Tiryaki
“Ergonomik Riskler ve Sa¤l›¤a
Etkileri” konulu sunumunu paylaflt›.
Panel plaket töreniyle sona erdi.
Panel
Zeytincilik sektörü
Ar-Ge deste¤i bekliyor
BUS‹AD G›da Uzmanl›k Grubu
taraf›ndan, 09 May›s 2013
Perflembe günü saat 15:00’de
BUS‹AD Evi’nde “Zeytincilik
Sektörü, Sorunlar ve Çözüm
Yollar›” konulu bir panel
düzenlendi.
zmanl›k Grubu Koordinatörü
Aytu¤ Onur'un aç›fl konuflmas›yla
bafllayan panelin oturum
baflkanl›¤›n› Uluda¤ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi G›da Mühendisli¤i
Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Utku Çopur
yapt›.
U
Panele konuflmac› olarak da Bursa
‹l G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k
Müdürlü¤ü G›da ve Yem fiube
Müdürü Erdal Kuzucu, Marmarabirlik
Entegre Tesisleri Müdürü Ertu¤rul
Do¤analp, Bursa ‹l G›da Tar›m ve
Hayvanc›l›k Müdürlü¤ü Ziraat
Mühendisi Lütfü Akbafl ve Bursa ‹l
G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Müdürlü¤ü
Kontrol Görevlisi At›l Güngör kat›ld›.
Türkiye’de sofral›k zeytin sektöründe
karfl›lafl›lan kalite sorunlar›n›, bütüncül
bir yaklafl›mla belirlemek ve çözüm
önerileri gelifltirmek amac›yla
düzenlenen panelde konuflmac›lar
özetle flu görüfllere yer verdiler:
“Türkiye sahip oldu¤u zeytin a¤ac›
varl›¤› ile dünyan›n önemli zeytin
üreticisi ülkeleri aras›ndad›r.
Sofral›k zeytin sektöründe ortaya
ç›kan kalite sorunlar› zeytin
yetifltiricili¤inden ve sofral›k zeytin
üretiminin di¤er aflamalar›ndan
kaynaklanabilmektedir.
Özellikle üretimde, bölgelere
adaptasyonu denenmeyen çeflitlerin
seçiminin yan›nda, adaptasyon
çal›flmalar› yap›lm›fl çeflitlerin hatal›
uygulamalarla yetifltirilmesi de ciddi
kalite kay›plar›na neden
olabilmektedir. Ayr›ca kay›t d›fl›l›¤›n
yayg›nl›¤›, kontrol ve denetimlerde
etkinli¤in sa¤lanamamas› ve
markalaflman›n önünde duran
engeller de kalite üzerinde olumsuz
etki yaratan di¤er faktörler
aras›ndad›r.
Asl›nda, Türkiye’de son y›llarda
sofral›k zeytine ayr›lan alanlar›n ve
sofral›k zeytin iflleyen iflletmelerin
artmas› neticesinde oluflan rekabet
ortam›, AB uyum süreci, tüketicilerin
sa¤l›k aç›s›ndan bilinç düzeylerinin
artmas› ve standartlar›n uygulanma
zorunlulu¤unun gelmesi kaliteli üretimi
olumlu yönde etkilemifltir. Bununla
birlikte, kalite konusunda daha etkin
sonuçlara ulafl›labilmesi için özellikle
sofral›k zeytin konusunda gerek özel
sektör, gerekse kamu kurumlar›nca
sürdürülen araflt›rma çal›flmalar›na
verilen deste¤in artt›r›lmas›
önerilmektedir.”
51 Bak›fl 126
BUS‹AD’dan
Haberler
Teknoloji Transfer Ofisi
BUS‹AD’da tan›t›ld›
sa¤lamak ve h›zl›ca sonuç
üretmelerine destek olmakt›r.
‹fl yaflam›nda kitap her gün yeniden
yaz›l›rken bu yat›r›mlar›n de¤erini
bilmek ve oluflturaca¤›m›z sinerji ile
hep birlikte büyümek, kazanmak için
bu oluflumlar› asli görevlerimiz olarak
görüyoruz. Bu noktada BUS‹AD
olarak üniversite-sanayi iflbirli¤inin
sa¤lanmas› ve akademik giriflimcili¤in
teflvik edilmesine yönelik güdüleyici
bir kurum olan Teknoloji Transfer
Ofisi’ni destekliyoruz.”
BUS‹AD Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤›
Güvenli¤i Uzmanl›k Grubu
“Sanayide Ergonomi
Uygulamalar›” konulu panel
düzenledi.
U
luda¤ Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi’nin (UÜ-TTO Afi)
Bursal› sanayici ve ifladamlar›na
tan›t›lmas› ve reel sektör için
sa¤layaca¤› de¤erin anlat›labilmesi
amac›yla BUS‹AD Evi’nde tan›t›m
toplant›s› yap›ld›.
Sanayi-Üniversite iflbirli¤inde önemli
bir ad›m olan Uluda¤ Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi Tan›t›m
Toplant›s› BUS‹AD’da yap›ld›.
Toplant›ya BUS‹AD Yönetim Kurulu,
Bursa sanayisinden profesyoneller
ve akademisyenler kat›ld›.
52 Bak›fl 126
Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan
BUS‹AD Baflkan› Oya Yöney Ar-Ge
ve inovasyona verdi¤i önemi
vurgulayarak flunlar› söyledi:
“Teknoloji Transfer Ofisi, Bursa’n›n
sanayi potansiyeli düflünüldü¤ünde
büyük ihtiyaç olan bir yat›r›md›.
Rekabetin bu denli art›¤› bir ortamda
sadece Bursa de¤il ülke olarak
odaklanmam›z gereken alan›n Ar-Ge
oldu¤u aflikar. Teknoloji Transfer Ofisi
yeni Ar-Ge flirketlerinin
oluflturulmas›n› teflvik etme, iflbirli¤ini
gelifltirme, fikri mülkiyet haklar›n›
koruma, bunlar›n sat›fl›ndan elde
edilen gelirleri yönetme gibi önemli
görevler üstlenecektir. ‹flte bu
noktada Bursal› sanayicilerimiz için
ifllerini gelifltirmekte ve rekabet
avantaj› sa¤lamada büyük faydalar
sa¤layacakt›r. Bizim görevimiz ise
bu oluflumun çok iyi tan›t›lmas›n›
Toplant›da TTO ile ilgili bilgi veren ve
1 Ocak’ta faaliyete bafllayan kurumun
bu güne kadar 10 Ar-Ge projesi, 1
uygunluk raporu, 1 de dan›flmanl›k
hizmeti verdi¤ini belirten UÜTTO
Genel Müdürü Prof. Dr. Zeynep
Kahveci de, “Yeflil Cadde Modeli”
projesi ile sanayicilere ulaflmay›
hedefledikleri söyledi. Kahveci
üniversitenin sanayiciyi beklemek
yerine yerinde ziyaretlerle iflbirli¤ini
gelifltirmeyi hedefledi¤i ‘Yeflil Cadde
Modeli’ projesi ile ilgili de flunlar›
söyledi:
“Üniversiteler genelde sanayicilerin
gelmesini beklerdi. Biz bu yaklafl›m›
k›rmay› amaçl›yoruz. Sanayi
bölgelerinden birer cadde istiyoruz
ve o caddelerde bulunan firmalara
ziyaretler düzenliyoruz. Bu projeyle
ifl birli¤inin daha da geliflece¤ine
inan›yoruz.”
Ziyaretler
Vali Harput BUS‹AD’da
Bir süre önce yeni görevi için
Ankara’ya giden Bursa Valisi
fiehabettin Harput, BUS‹AD’›
ziyaret etti.
B
ursa Valisi fiahabettin Harput,
BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyeleri
ile BUS‹AD Evi’nde bir araya
geldi. Vali Harput BUS‹AD’›n özellikle
katma de¤eri yüksek ürünlere dönüflü
sa¤layacak projelerini takip etti¤ini
ve her türlü deste¤i verdi¤ini belirtti.
BUS‹AD Baflkan› Oya Yöney de
Lojistik Köy, Savunma Sanayi
Toplant›lar› gibi projelerde fiahabettin
Harput’un büyük deste¤ini
gördüklerini, kent için yap›lan böyle
büyük çal›flmalarda, yerel
yönetimlerin çok önemli oldu¤unu
vurgulad›.
fiahabettin Harput ziyaretinde,
Türkiye’nin ekonomik etki alan›n›
geniflleterek, dünyan›n en güçlü
ülkeleri aras›na girme hedefinde
Bursa’n›n önemine dikkat çekti ve
flunlar› söyledi:
“Bursa, Türkiye ekonomisi için çok
önemli bir kent. Sanayinin Türkiye’ye
katk›s› çok büyük. Tafl›d›¤›
potansiyelle turizmde de iddial›.
BUS‹AD kentin hem sosyokültürel
yönünün geliflmesine hem de
ekonomisine büyük katk› sa¤l›yor.
Örne¤in Savunma Sanayi
Toplant›lar›’n› ilk duydu¤um andan
beri çok önemsiyorum. Bursa’n›n
üretim gücünün, Ar-Ge’nin çok önemli
oldu¤u bu sektörle birleflmesi, büyük
bir ekonomik faaliyet olarak
görülmelidir. BUS‹AD’›n bu ifle
öncülük etmesi, büyük bir öngörünün
eseridir. Bunun yan›nda Lojistik Köy,
kente kazand›racaklar› anlam›nda
önemlidir. Katma de¤erli üretime
geçiyorsan›z, dünyada da baflar›l›
örnekleri olan bu projenin bir an önce
hayata geçirilmesi gereklidir. Ben
BUS‹AD projelerinin amans›z
takipçisiyim.”
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Oya
Yöney de “BUS‹AD bildi¤iniz gibi
Anadolu’nun ilk ekonomik
örgütlenmesidir. ‹lk kuruldu¤u
y›llardan itibaren, Bursal› sanayicilerin
sesi olan BUS‹AD, kent için birçok
önemli çal›flmaya imza atm›flt›r. Bu
projelerde yerel yönetimlerden
gördü¤ümüz destek çok önemlidir.
Bursa Valisi Say›n fiahabettin
Harput’un derne¤imize olan ilgisi bizi
memnun etmektedir. Bursa için
birlikte çal›flmaya devam edece¤iz”
dedi.
53 Bak›fl 126
Üretime BEBKA katkısı
BUS‹AD Yönetim Kurulu, BEBKA
Kurucu Genel Sekreteri Dr.
Mehmet Sait Cülfik’in görevden
ayr›lmas›yla boflalan Genel
Sekreterlik görevine atanan
Ajans›n Program Yönetimi Birim
Baflkan› Tamer De¤irmenci’yi
ziyaret etti.
iyarette BUS‹AD’›n faliyetlerine
iliflkin bilgi veren BUS‹AD heyeti,
BEBKA ile ilgili düflünce ve
beklentilerini de dile getirdiler.
Z
BUS‹AD'›n önümüzdeki dönemde
planlad›¤› faaliyetlerinin BEBKA
destekleri kapsam›nda olup olmad›¤›
konular› da ziyaret s›ras›nda ele al›nd›.
BEBKA’n›n çal›flmalar›n›
h›zland›rmas›yla Bursa sanayisinin
at›l›m yapaca¤›n› ve üretimin
artaca¤›n› ifade eden Tamer
De¤irmenci, “BUS‹AD ile iflbirli¤i
içinde çal›flmaktan mutluluk
duyaca¤›z” dedi.
Parseker BUS‹AD'a konuk oldu
BTSO’da meclis baflkan› olarak
uzun y›llar görev yapan ‹lhan
Parseker, yeni dönem için
baflkan aday› olarak yapt›¤›
ziyaret program›na BUS‹AD'› da
ald›.
B
US‹AD Yönetim Kurulunu ziyareti
s›ras›nda plan, program ve
projelerinden söz eden Parseker,
geçmifl y›llardaki tecrübesiyle
Bursa'da sanayi ve ticaret hayat›na
yeni bir ivme kazand›rmak amac›nda
oldu¤unu dile getirerek, seçilebilmesi
için BUS‹AD' dan da destek
bekledi¤ini söyledi.
Parseker’e baflar› dileklerinde
bulunan BUS‹AD yöneticileri de,
baflkanl›k yar›¤›n› hangi aday
kazan›rsa kazans›n önümüzdeki
dönemde BUS‹AD-BTSO iflbirli¤inin
kurulaca¤›na inand›klar›n› söylediler.
54 Bak›fl 126
Ziyaretler
‹brahim Burkay finali BUS‹AD’da yapt›
Bursa 2023 Platformu Baflkan›
‹brahim Burkay’›n BTSO
seçimleri öncesi son dura¤›
BUS‹AD oldu. BUS‹AD Yönetim
Kurulu ile bir araya gelen
Burkay, projelerini paylaflarak,
S‹AD - TSO iflbirliklerinin
önemini vurgulad›.
ursa Ticaret ve Sanayi Odas›
Baflkan› ‹brahim Burkay,
seçilmeden önce son ziyaretini
BUS‹AD’a yapt›.
B
Bursa 2023 Platformu Sözcüsü
‹brahim Burkay, haz›rlad›¤› 16 projeyi
BUS‹AD Yönetim Kurulu ile paylaflt›.
BUS‹AD Baflkan› Oya Yöney
görüflmede projelerle ilgili bilgi ald›.
Yöney 16 projeyi detayl› olarak
inceleyerek ‹brahim Burkay’a; ‘Marka
Bulvar› Projesi’nde uluslararas›
markalar m› yer almal›, yerel
markalarla m› var olmal›? Bursa
Gökmen Projesi’nde Savunma Sanayi
ile ilgili reel politikalar gelifltirdi mi?
Sektörel Konseylerle ticaret ve
sanayinin ayr› ayr› ihtiyaçlar›na cevap
verecek oluflum yakalanacak m›?
Fuarlarda uluslararas› standart nas›l
yakalanacak?’ sorular›n› yöneltti.
BUS‹AD Baflkan› Oya Yöney’in
projelere gösterdi¤i ilgiden büyük
memnuniyet duydu¤unu ifade eden
‹brahim Burkay da sorular› flöyle
yan›tlad›:
“Marka Bulvar› Projesi’nin baflar›ya
ulaflmas› için uluslararas› markalar›n
bulunmas› gerekiyor. Bu markalar›n
yan›nda yerel markalar daha da
büyüyecektir. Dünyadaki örnekleri
de bu flekildedir. Savunma Sanayii
bizim en çok önem verdi¤imiz
sektörler aras›nda yer al›yor. Bursa’n›n
gelecekteki ekonomik
yap›lanmas›nda çok önemli oldu¤unu
düflünüyoruz. Gerekli çal›flmalar›
yapmak için aday›z. ‘Sektörel
Konsey’ler tam da sizin dedi¤iniz
noktada fayda sa¤layacakt›r. Sizin
uzmanl›k gruplar› ile de benzer bir
yap›y› benimsedi¤inizi biliyoruz.
Yönetim anlay›fl›n› de¤ifltiren
projelerle ortaya ç›k›yoruz. Kürsel
Fuar Acentesi projemiz ile üyelerimizi
tüm dünyaya tafl›yaca¤›z.”
Burkay konuflmas›nda BTSO ve
BUS‹AD aras›nda uzun y›llard›r
kurulamayan ifl birli¤ini de çok
önemsediklerini vurgulad›.
55 Bak›fl 126
Ziyaretler
BUS‹AD Yönetimi üyelerinin yan›nda
BUS‹AD Yönetim Kurulunun her
dönem gerçeklefltirdi¤i üye
ziyaretleri 2013 y›l›nda da
devam etti. BUS‹AD üyelerini ifl
yerlerinde ziyaret eden BUS‹AD
yöneticileri, derne¤in
çal›flmalar›na iliflkin bilgi
vererek üyelerin görüfllerini ilk
a¤›zdan dinlediler.
2
013 yaz döneminde Durak Tekstil
Yönetim Kurulu Baflkan› Ömer
Durak'a yap›lan ziyarette, firman›n
Çin Halk Cumhuriyeti'nde ki yat›r›mlar›
hakk›nda bilgi al›nd›.
Ekonomik geliflmeler ve tekstil sektörü
ile ilgili de¤erlendirmelerin yap›ld›¤›
ziyaret s›ras›nda, dernek
çal›flmalar›m›zla ilgili öneri ve
düflünceler de görüflüldü.
Kurumsal üyelerden P›rlant Saat
Mücevher ve Paz. San.Tic.Ltd.fiti.
sahibi Hayrettin Akp›nar ve Permun
Saat Mücevher Ve Aksesuar
San.Tic.Ltd.fiti. sahibi Mustafa
Akp›nar'a yap›lan ziyaretlerde de,
ekonomi ve ticari konularda karfl›l›kl›
fikir al›fl veriflinde bulunuldu.
Üyelerin dernek faaliyetleri hakk›ndaki
görüfl ve önerileri al›nd›.
56 Bak›fl 126
Seminerler
Gelece¤in mühendislerine
hayattan dersler
Mühendislik ve Mimarl›k
Fakültesi ö¤rencilerinin ifl
hayat›nda gerekli yetkinli¤e
ulaflmalar› için BUS‹AD’›n
US‹GEM iflbirli¤inde düzenledi¤i
seminerlere devam edildi.
US‹AD’›n Uluda¤ Üniversitesi
Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i
Gelifltirme Uygulama ve
Araflt›rma Merkezi (ÜS‹GEM)
iflbirli¤inde gerçeklefltirdi¤i seminerler
profesyonelleri ö¤rencilerle
buluflturuyor.
B
Mühendis adaylar›n›n ifl hayat›nda
beklenen yetkinli¤e sahip olmalar›n›n
sa¤lanmas› amac›yla verilen
seminerlerin konular› ve konuflmac›lar
flöyleydi;
58 Bak›fl 126
KONU:
ISO 9001 ve Di¤er Kalite Sistemleri
KATILIMCI SAYISI:
96
KONUfiMACI:
Kadri ÖZKOCAMAN
Aytek Alman Yay Teknik San. ve Tic.
Ltd. fiti., Endüstri Mühendisi
TAR‹H:
02 Nisan 2013, SALI
KONU:
“Verimli Çal›flma ve Zaman
Yönetimi”
KATILIMCI SAYISI:
85
KONUfiMACI:
Onur Topçu
TOFAfi A.fi., Üretim Kaynaklar›
Proses Uzman›
TAR‹H:
14 May›s 2013, SALI
KONU:
“‹nsanlarla ‹letiflim Sanat›”
KATILIMCI SAYISI:
89
KONUfiMACI:
Özgür DO⁄AN
TOFAfi A.fi.
TAR‹H:
28 May›s 2013, SALI
2013/2014 e¤itim ve ö¤retim
döneminde sürdürülmesi planlanan
seminerlere, bu dönem oldu¤u
gibi yeni dönemde de TOFAfi
AKADEM‹'nin deste¤i devam edecek.
Üyelerden
Haberler
Tataristan Özerk Cumhuriyeti
Bursa’dan yat›r›mc›lar› bekliyor
BUS‹AD Otomotiv Komitesi
Baflkan› Halil Akgül ‘ün
kaleminden Tataristan…
012 y›l› Ekim Ay›nda Tataristan
Cumhurbaflkan› Rustam
Minnihanov ve beraberindeki
heyet Bursa’y› ziyaretlerinde baflta
otomotiv olmak üzere Bursal›
ifladamlar› ile görüflmeler yapm›flt›.
Ziyaret karfl›l›¤›nda ise Tataristan
Cumhurbaflkan› Rustam Minnihanov,
Bursa Valisi fiahabettin Harput ve
Bursa’l› ifladamlar›n› resmi bir yaz›yla
Tataristan’a davet etmiflti.13-16 May›s
tarihlerinde Bursa Valisi fiahabettin
Harput ile birlikte Bursa’dan 16 kiflilik
bir ifl adam› heyeti Tataristan Özerk
Cumhuriyetine ziyarette bulundular.
Bu geziye kat›lan BUS‹AD Otomotiv
Komitesi Baflkan› Halil Akgül
Tataristan ve gezi ile ilgili izlenimlerini
BAKIfi okurlar›yla paylaflt›.
2
Tataristan Özerk Cumhuriyeti
68.000 km2 alanda, 4 milyon nufusu
olan Rusya Federasyonuna ba¤l› bir
birimdir. 30 A¤ustos 1990 tarihinde
ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmifltir ancak
ba¤›ms›zl›¤› Rusya taraf›ndan kabul
edilmemifltir. Nufusun % 55 i Tatar,
%40 › Rus fleklindedir. Baflkent
Kazan’›n nufusu 1,1 Milyondur. Kazan
Tatarlar› , ‹dil Kama Bulgarlar› ile
13.yüzy›lda Orta Asya’dan gelen
K›pçak Türkleri soyundand›r.
Tataristan bölgesi 1922 y›l›na kadar
Bulgaristan olarak an›lmaktayd›.
Kazan Tatarlar› Tataristan'›n isminin
yeniden Bulgaristan veya Bulgarya
olarak de¤ifltirilmesini, kendilerinin
Volga Bulgarlar› olarak an›lmas›n›
istemektedirler. Türkiye’de ne kadar
Tatar var diye soruldu¤unda 70
milyon diye cevap verdiklerini
söylediler.
‹dil (Volga) Nehri Tataristanda kuzeygüney do¤rultusunda akar.
Topraklar›n büyük bölümünü ‹dil'in
bir kolu olan Çulman (Kama) Nehri
sular. Nehir yoluyla Balt›k denizi ve
Karadenize ulafl›m sa¤lanmaktad›r.
Tataristan, petrol ve orman olarak
zengin bir bölgedir. Ekonomisi büyük
ölçüde petrol üretimine ba¤l›d›r. Petrol
ürünlerinin ifllenmesi, sentetik kauçuk,
plastik hammade üretimi en önemli
iflkoludur. Petrol ve petrol ürünleri
Tataristan ihracat›n›n %90 ›n› teflkil
etmektedir. Di¤er önemli sanayi kollar›
ise kamyon ve traktör üretimi,
helikopter üretimidir. Rusyan›n en
büyük 100 firmas› içinde Tataristan
firmalar›ndan Tatneft 10.,TAIF grup
14., Kamaz 46. ve Tatenergo
79.s›rada yer almaktad›r.
Petrol ç›karma ifli ile u¤raflan ve pek
çok alt firmas› olan Tatneft’in yönetim
kurulu baflkan› Tataristan
Cumhurbaflkan› Say›n Rustam
Minnihanov’dur. 2004 y›l›nda Tüprafl
özellifltirilmesi s›ras›nda Tatneft, Zorlu
Grubu ile ihaleye kat›lm›fl, ancak
mahkeme karar› ile bu ihale iptal
edilince dönemim Tatar yöneticileri
zor durumda kalm›flt›r. Bu nedenle
bir dönem Tataristan ile ekonomik
iliflkilerimizde bir so¤ukluk olmufltur.
Tataristandaki en büyük Türk yat›r›m›
Efes Pilsenin Kazandaki Krasniy
Vostok bira fabrikas›d›r. Bu fabrikada
Türkiyede tüketilenden daha fazla
bira üretilmektedir. Kazandan sonraki
en büyük ekonomik alan 210 km
mesafede olan, Kamaz fabrikas›n›n
bulundu¤u Yarçall› (Naberzhnye
Chelny, nufus 516.000) ve Ford
Sollers’in yeni yat›r›m yapt›¤› Alabuga
59 Bak›fl 126
(Alabal›k) d›r. Alabuga Ekonomik
Bölgesi “SEZ” Türk yat›r›mc›lar›n›da
çeken bir bölgedir. Hayat Kimya,
Kastomonu Entegre, fiifle Cam ve
Coflkunöz’ün bu bölgede 2014 y›l›nda
devreye girecek fabrika inflaatlar›
devam etmektedir.
Gezi notlar›. Birinci gün:
• Saat 9.00 da Kremlin içindeki
Cumhurbaflkanl›¤› Saray›nda,
Tataristan Cumhurbaflkan› Say›n
Rustam Minnihanov ile baz› bakanlar
ve üst düzey yöneticilerinde kat›l›m›
ile görüflme yap›ld›.
Cumhurbaflkan› konuflmas›nda Bursa
ziyaretinden çok etkilendi¤ini,
kardefllik iliflkilerimiz ile ekonomik
iliflkilerimizide gelifltirmemizi dile
getirdi. Say›n Valimiz de, Türkiye’nin
ve Bursa’dan yat›r›mc›lar›n Tataristana
büyük ilgisi oldu¤unu, okullarda
Türkçe seçmeli ders olarak okutulursa
ve teknik lise say›s› art›r›l›rsa çok
faydal› olaca¤›n› belirtti. Ayr›ca
Tataristan’da sanayi kurumlar›nda
çal›flan mühendis ve teknik
elemanlar›n, Bursa’da hizmet içi
e¤itim almalar›, yine vas›fs›z
elemanlar›n vas›fl› hale getirilmesi,
özellikle sa¤l›k konusunda, otomotiv
konusunda, tekstil konusunda, turizm
konusunda e¤itim hizmetleri verme
noktas›nda bir protokol yap›lmas› ve
üniversitelerimizin yine ayn› flekilde
karfl›l›kl› teknik yard›mlaflma
noktas›nda ifl birli¤i yapmalar›n›,
sa¤l›k turizmi konusunda Bursa’n›n
tecrübelerinden yararlan›lmas›n›
önerdi.
Cumhurbaflkan› bu önerilerin
protokola geçmesi için talimat verdi.
Daha sonra beraberce Tatar
Televizyonuna aç›klamada
bulundular. Cumhurbaflkan›
1 Haziran tarihinde Sabantuy
Bayram›'n› kutlamak üzere Eskiflehire
geldi¤inde Bursa Valili¤i ile Tataristan
Cumhuriyeti aras›ndaki ifl birli¤i
protokolu imzalanm›flt›.
• Kremlin (kale) içinde bulunan
Kulflerif Camii gezildi. Türkiye d›fl›nda
Avrupa’n›n en büyük camii olarak
bilinmektedir. Aç›l›fl› 24 Haziran
2005’de yap›lm›fl.
• Kazan Üniversitesi ve Kazan
Üniversitesi Rektörü ziyaret edildi.
Kazan Üniversitesi 1804 de kurulmufl,
60 Bak›fl 126
47.000 ö¤rencisi var, Avrupan›n en
eski üniversitelerinden biri. Müzesini
gezerken Lenin ve bir çok bilim
adam›n›n bu üniversitede okumufl,
ders vermifl oldu¤unu ö¤reniyoruz.
Ruslar›n bilimde, sanatta ve sanayide
geliflmesi, imparatorluklar›n›
büyütmesinin tesadüf olmad›¤›n›
anlafl›l›yor. Osmanl›n›n ilk baflkenti
Bursa’da en az 150 y›ll›k bir üniversite
olmad›¤› için üzüldük. Üniversitenin
flehir merkezinde olmas› flehre ayr›
bir dinamizm kat›yor. Atatürk
stadyumu yerine bir Bursa
Üniversitesi yap›lsa, karfl›s›nda at›l
duran Tower Plaza k›z ö¤renci yurdu
veya üniversitenin baz› bölümleri
olarak ifllevsellik kazansa diye
akl›mdan geçirdim.
• Kültür Merkezinde Türk folkloru ve
müzi¤i ile karfl›land›k. Rusyadaki
bütün etnik gruplar›n kültürlerini
tan›tt›klar› bir merkez oluflturulmufl.
πs. Bilgi Teknoloji Merkezi ziyaret
edildi. Giriflimci gençler burada
projelerini gelifltiriyorlar ve
yat›r›mc›lara sunuyorlar. Kazan
yak›n›nda biliflim ve yüksek teknoloji
uzmanlar›n› bir araya toplayacak
Innopolis adl› çok modern yeni bir
bölge oluflturulmaktad›r.
Gezi notlar›. ‹kinci gün:
• ‹kinci gün Kamaz fabrikas›n›n
Üyelerden
Haberler
bulundu¤u Yarçall› (Naberezniye
Chelny) flehrine ve Coflkunözün de
yat›r›m yapt›¤› Alabuga flehrine
Cumhurbaflkan›n›n tahsis etti¤i özel
helikopter ile gidildi. Sanayi Bakan›
Say›n Zaripov heyete efllik etti.
Kamaz kamyon fabrikas›, Kamaz
endüstri park›, Alabuga Özel Ekonomi
Bölgesi (SEZ), Elaz özel ifl makinalar›
fabrikas› ziyaret edildi.
• Kamaz bölgedeki en büyük
a¤›rvas›ta üreticisi. 1969 da temeli
at›lm›fl. Y›lda 50.000 kamyon üretiyor,
45.000 kifli çal›fl›yor. 2008 y›l›nda
Mercedes %10 hisse ile ortak olmufl.
Mercedes için yeni bir üretim alan›
düzenlemesi yap›l›yor. Çok genifl
alana yay›lan fabrikada yal›n
uygulama çal›flmalar›
bafllat›lm›fl.Yansanayilerle çal›flma
ve iflleri d›flar›ya verme kültürünü
oluflturmaya çal›fl›yorlar. Yan
sanayiciler için endüstri park›
oluflturulmufl.
• Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi
(SEZ) ziyaret edildi. Rusya
federasyonun en önemli sanayi
bölgesi olarak planlanmaktad›r ve
2015 y›l›na kadar 800 Milyon $
tutar›nda alt yap› yat›r›m›
tamamlanacakt›r. Yat›r›mc›lara çok
ilgi gösterilmekte ve bölgeye özel
avantajlar sa¤lanmaktad›r. Ford –
Sollers yeni fabrikas›n› bu alanda
kurmufltur. Bölgedeki Türk yat›r›mlar›
1,2 Milyar $ dolay›ndad›r. Kastomonu
Entegrenin devreye girmesi ile
bölgeye çok say›da mobilya üreticisi
gelece¤i tahmin edilmektedir. Hayat
Kimya, fiifle Cam ve Coflkunöz’ün bu
bölgede 2014 y›l›nda devreye girecek
fabrika inflaatlar› devam etmektedir.
πs. Akflam yeme¤i için Kazan a
dönüldü. Otelde ifl adamlar› heyeti
ile görüflme yap›ld›. Bunlar›n aras›nda
Kazan Helikopter fabrikas›n›n sunumu
ilginç idi.
Gezi boyunca Türkiye konsolosu ve
konsolosluk yetkilileri bizlerle çok
yak›ndan ilgilendiler. Daha önce
Tataristana giden ifladamlar›
konsolosluktan ve ticari atefleden
yard›m istenildi¤inde çok ilgi
gösterdiklerini dile getirdiler.
Tataristan Cumhurbaflkan›, di¤er
hükümet mensuplar› ve yerel
yöneticiler yat›r›mc›lara özel ilgi
göstermektedir. Kiflibafl› gelir
(10.000$ / kifli) ve yaflam standart›
oldukça yüksek. ‹nternet kullanma
oran› %70. Ortalama iflçilik 750 $
civar›nda. ‹flsizlik oran› %1,2.
Yat›r›mc›lar öncelikle Rusya pazar›n›
düflünmelidir. Alabuga Özel Ekonomi
Bölgesi iyi bir yat›r›m bölgesi olmas›na
ra¤men yak›n›ndaki Yelabuga
flehrinin nufusu 70.000 kifli
oldu¤undan eleman temini s›k›nt›
olabilir. Sanayi yat›r›mlar›
tamamland›kça bölgede altyap›
yat›r›mlar›na ve konuta ihtiyaç
olacakt›r. Yerel yöneticilerle yap›lan
görüflmelerde konut konusunda ciddi
bir ihtiyac›n›n oldu¤u dile getirilmifl
ve ifladamlar›n›n konut, sosyal tesis
ve di¤er alanlarda kendileriyle iflbirli¤i
yapmalar› talep edilmifltir.
2012 y›l›nda 577 Milyon $ yabanc›
yat›r›m alan Tataristanda, Türkiye 105
Milyon $ yat›r›m ile Hollanda ve
Danimarkan›n ard›ndan üçüncü
s›rada. ‹stanbul’dan Kazan’a
do¤rudan THY ve Tataristan
havayollar›n›n her gün iki seferi var,
yak›nda Pegasus Yarçall›
(Naberzhnye Chelny) yak›n›ndaki
“Begishevo” havaalan›na uçufl
koymay› planl›yor.
61 Bak›fl 126
Uluda¤ içecek 2013’te h›z kesmiyor
Türkiye’nin köklü içecek firmas›
Uluda¤ ‹çecek, tüketicilerine
yönelik yapt›¤› iletiflim
çal›flmalar›na her y›l yenilerini
eklerken, Türkiye’yi yeni tatlarla
tan›flt›rmaya ve düzenledi¤i
etkinlikle dikkat çekmeye devam
ediyor.
luda¤ ‹çecek, Efsane Uluda¤
Gazozu, Uluda¤ Limonata ve
Uluda¤ Do¤al Maden Suyu gibi
ülkemize kazand›rd›¤› vazgeçilmez
ürünlerinin yan› s›ra, elde etti¤i
baflar›lar, destekledi¤i etkinlikler ve
tüketicilere sundu¤u yenilikçi
ürünleriyle de her zaman dinamik
kalmay› ve ad›ndan söz ettirmeyi
baflar›yor. 2013 y›l›n›n ilk alt› ay› da
Uluda¤ ‹çecek için bir hayli hareketli
geçti. ‹lk alt› aya Super Brands ve
Zamans›z fiirket Ödülü’nü s›¤d›ran
Uluda¤ ‹çecek, sponsorluklar› ve
etkinlikleri ile gündemdeydi.
U
Uluda¤ Frutti Extra Kayak Ligi
Uluda¤ ‹çecek’in "meyve sulu maden
suyu" markas› olan Uluda¤ Frutti Extra,
bu y›l›n Ocak ay›nda ismini verdi¤i
Uluda¤ Frutti Extra Kayak Ligi'ni
düzenleyerek kayak sporuna destek
oldu. Uluda¤ Frutti Extra Kayak Ligi,
Ocak ay›nda Süper Minik (8 yafl ve
alt›), Minik (9 - 11 yafl), Çocuk I (12 13 yafl), Çocuk II (14 -15 yafl) ve
Gençler (16 - 20 yafl) kategorilerinde
düzenlendi; ilkö¤retim ve lise
ö¤rencisi 200 yar›flmac› birincilik için
mücadele verdi. Yüzde 6 oran›nda
meyve suyu içeren ve maden suyu
kategorisinde ayr›cal›kl› bir konuma
sahip Uluda¤ Frutti Extra markas› ile
özellikle gençleri hedef alan bu
organizasyonu destekleyen Uluda¤
‹çecek, hem Bursa hem de kayak
sporu için önemli bir etkinli¤i baflar›yla
gerçeklefltirdi.
Türkiye’nin “Süper Markas›”
Bu y›l›n Nisan ay›nda, Superbrands
Türkiye taraf›ndan iki y›lda bir
belirlenen “Türkiye’nin Süper
Markalar›” listesine seçilen Uluda¤
‹çecek, Super Brands Ödülü’ne lay›k
görüldü.
62 Bak›fl 126
Bu y›l Süper Markalar, aralar›nda
Reklamverenler Derne¤i Baflkan›
Ahmet Pura, Araflt›rmac›lar Derne¤i
Baflkan› Ali Levent Orhun, eski
Reklamc›lar Derne¤i Baflkan› Aytül
Özkan, Bo¤aziçi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kadri Özçald›ran, eski
TÜS‹AD Baflkan› Ümit Nazl› Boyner,
Bileflmifl Markalar Derne¤i Baflkan›
Y›lmaz Y›lmaz’›n da oldu¤u, ifl dünyas›
ve özellikle marka konusuyla iliflkili
sivil toplum kurulufllar› yöneticilerinden
oluflan seçici kurul taraf›ndan
belirlendi.
Süper Marka seçiminde flirketin
büyüklü¤ünün yan› s›ra teknoloji
altyap›s›, markalaflmaya yap›lan
yat›r›m, ifl gücü kalitesi, yarat›c›l›k,
sosyal sorumluluk projelerine katk›,
marka devaml›l›¤› gibi kriterler etkili
oldu.
Zamandan Ba¤›ms›z Bir Lider
Uluda¤ ‹çecek’in y›l›n ilk alt› ay›nda
ald›¤› ödüllerden bir di¤eri de May›s
ay›nda ald›¤› Zamans›z fiirket Ödülü
oldu.
“Timeless Leadership” (Zamans›z
Liderlik) temas› ile düzenlenen V.
Düfl+Zaman=Gelecek Konferans›’nda
Uluda¤ ‹çecek’e, Uluda¤ Do¤al
Maden Sular›’n›n 100 y›l› aflan geçmifli
nedeniyle Zamans›z fiirket Ödülü
verildi. Ödülü ESE Vak›f Baflkan›,
Dreamore Yönetim Kurulu Baflkan›
Elio D’Anna’dan Uluda¤ ‹çecek A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet H.
Erbak ald›.
Mehmet H. Erbak ödül ile ilgili olarak
“Bize 100. y›l gururu yaflatan Uluda¤
Do¤al Maden Suyu markam›zla
ald›¤›m›z Zamans›z fiirket Ödülü belki
de Uluda¤ ‹çecek’i en iyi tan›mlayan,
Üyelerden
Haberler
en anlaml› ödüllerden biri. Uluda¤
Do¤al Maden Suyu dün ve bugün
oldu¤u gibi yar›n da var olacak,
zamans›z bir ürünümüz. Sürekli
geliflime olan inanc›m›z›n bize
kazand›rd›¤› sars›lmaz konumun ve
Uluda¤ Do¤al Maden Suyu’nun 100
y›ll›k baflar›s›n›n Zamans›z fiirket Ödülü
ile kan›tlanmas›ndan büyük gurur
duyuyoruz. Uluda¤ Do¤al Maden
Suyu’nu bu ödüle lay›k gören herkese
bir kez daha teflekkür etmek isterim”
dedi.
Nuri Erbak ‹lkö¤retim Okulu
Yine May›s ay›nda Nuri Erbak E¤itim
ve Kültür Vakf› taraf›ndan kurulan Nuri
Erbak ‹lkö¤retim Okulu'nun Orf Grubu,
konser için Uluda¤ ‹çecek'teydi. 5.,
6. ve 7. s›n›f ö¤rencilerinden oluflan
grup, orf çalg›lar› ile Uluda¤ ‹çecek
Yenice Konferans Salonu ve
Çaybafl›'nda bulunan üretim
tesislerinde birer konser verdi.
Konserleri Uluda¤ ‹çecek çal›flanlar›
büyük bir ilgi ve be¤eniyle izledi. Bursa
Filarmoni Derne¤i'nden yetkililerin de
bulundu¤u konser sonras›nda, Nuri
Erbak ‹lkö¤retim Okulu Orf Grubu'nun
büyük ümit verdi¤i belirtildi ve
önümüzdeki dönemlerde Bursa
Filarmoni Derne¤i'yle de olas› bir
iflbirli¤ine gidilebilece¤i görüflüldü.
Nuri Erbak ‹lkö¤retim Okulu Orf
Grubu'nu çal›flt›ran, okulun müzik
ö¤retmeni Gökçin Karaca; gençlerin
yeteneklerine güvendi¤ini, f›rsat
tan›nd›¤›nda ve desteklendi¤inde
neleri baflarabileceklerini Uluda¤
‹çecek'te verdikleri konserde bir kez
daha görmenin kendisini
duyguland›rd›¤›n› söyledi.
Etiket Tasar›m› Yar›flmas›
Uluda¤ ‹çecek, Uluda¤ Do¤al Maden
Suyu kayna¤›n›n iflletme ruhsat›n›n
al›nmas›n›n 100. y›l› nedeniyle bir etiket
tasar›m yar›flmas› düzenledi.
Temmuz ay›nda sonuçlanan ve yurt
çap›nda tüm üniversitelerin Güzel
Sanatlar Fakültesi lisans ö¤rencileri
aras›nda gerçeklefltirilen yar›flmaya
ilgi büyüktü. Yar›flmada 100’e yak›n
çal›flmay› de¤erlendiren jüri üyeleri,
dereceye girenleri belirlemekte bir
hayli zorland›. Yar›flmada DiceKayek
markas› yarat›c›lar›ndan Ece Ege,
foto¤raf sanatç›s› Zeynel Abidin,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
Ambalaj Sektör Temsilcisi Asl›han
Ar›kan, Endüstriyel Tasar›mc›lar
Meslek Kuruluflu Üyesi ve endüstri
tasar›mc›s› Dr. Akademisyen Oya
Akman, Güzel Sanatlar Saatchi &
Saatchi Ajans Baflkan› Kayhan fiardan
ve Uluda¤ ‹çecek Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
Murat Zengin’den oluflan bir jüri görev
ald›.
Uluda¤ Do¤al Maden Suyu 100. Y›l
Etiket Tasar›m› Yar›flmas›’n›n birincisi
Bora Mesut Palas Londra Tasar›m
Haftas› için özel seyahat paketi, ikincisi
Ömer Faruk Güven Apple Macbook
Pro ve üçüncülü¤ü paylaflan Buseyr
‹lhan ve Asl›han Tatl›gil de Wacom
Intous tablet sahibi oldu. Dereceye
giren tasar›mlar›n bulundu¤u ürünler,
önümüzdeki günlerde Uluda¤ Do¤al
Maden Suyu’nun s›n›rl› say›da üretimi
yap›lacak özel kutular›nda tüketicilerle
buluflacak.
52. Uluslararas› Bursa Festivali
Uluda¤ ‹çecek kültür sanata verdi¤i
destek çerçevesinde, bu y›l 52.’si
düzenlenen Uluslararas› Bursa
Festivali’nin aç›l›fl konserinin de
sponsorlu¤unu üstlendi. Uluda¤
‹çecek’in 2009 y›l›nda Türkiye içecek
sektörünün ilk “designer endorser”
ürünü olarak piyasaya sundu¤u hafif
içimli maden suyu Uluda¤ Premium
deste¤iyle 12 Haziran 2013 tarihinde
gerçeklefltirilen festivalin aç›l›fl
konserinde, Bursa Bölge Devlet
Senfoni Orkestras› ve Devlet Çok Sesli
Korosu, ünlü Türk orkestra flefi Gürer
Aykal’›n yönetiminde, Carl Orff’un ünlü
eseri “Carmina Burana’y› seslendirdi.
63 Bak›fl 126
Ülke ekonomisine Sinta katk›s›
Baflar›l› projelere imza atan
inflaat sektörünün öncü kuruluflu
S‹NTA, 2013 y›l›n›n ilk 6 ay›nda
çal›flmalar›na h›z verdi.
aratt›¤› katma de¤er ve istihdam
olanaklar›yla ço¤u zaman bir
kald›raç görevini üstlenen inflaat
sektörü, ülke ekonomileri için ayr› bir
öneme sahiptir. Çünkü günümüzde
'inflaat', yaln›zca infla edilme
anlam›nda de¤il, bak›m, onar›m ve
iflletilmesine katk›da bulunan
faaliyetlerin tümünü içerecek flekilde
de¤erlendirilmektedir. ‹nflaat üretimi
art›k yaln›zca yap›n›n üretimi olarak
alg›lanmamakta; çevreyle dost,
sosyal sorumluluk tafl›yan, sosyal
yaflama, toplumsal yap›ya do¤rudan
etki eden, saydam ve sürdürülebilir
üretim anlam›na da gelmektedir.
Büyük ölçüde ulusal sermayeye
dayanan inflaat sektörü, yüzlerce
meslek dal›n› ilgilendirmesi nedeniyle
istihdam ve üretim sürecini önemli
ölçüde etkilemektedir. Ulusal ve
uluslararas› alanlarda büyük bir
deneyime ve potansiyele sahip olan
inflaat sektörü, büyük istihdam
kayna¤› olmas› özelli¤iyle de 'sünger
sektör' olarak adland›r›lmaktad›r.
Y
S‹NTA YATIRIMLARI
Bu gerçekler ›fl›¤›nda Bursa’da
baflar›l› projelere imza atan inflaat
sektörünün öncü kuruluflu S‹NTA
Sanayi ‹nflaat Taahhüt Ve Ticaret
A.fi’nin 2013 y›l›n›n ilk 6 ay›nda
yap›m›na bafllanan, yap›m› devam
eden ve yap›m› tamamlanan inflaat
projelerimizden baz›lar› flunlar;
• Metin K›zanl›kl›’n›n Bursa ‹li,
Osmangazi ‹lçesi’ndeki 2.048,42
m2’lik arsas›na Prefabrik Fabrika
Binas› inflaat›n›n yap›m›,.
• Farba Otom.Ayd›nlatma ve Plastik
Fabrikalar A.fi.’nin Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki mevcut tesislerine
Deprem Takviye iflleri ile ilgili çelik
konstrüksiyon imalat›,
• Bursa Tekstil Boyahaneleri ‹htisas
Organize Sanayi Bölgesi’nin Bursa
‹li, Bad›rga Köyü s›n›rlar› içindeki
arazisine 1. K›s›m Altyap› inflaat›n›n
yap›m›,
64 Bak›fl 126
• Has Tavuk G›da Tar›m Hayvanc›l›k
San.Tic.A.fi.’nin Bal›kesir ‹li, Susurluk
‹lçesi, Karapürçek Belediyesi s›n›rlar›
içindeki mevcut arsalar›na Yem
Fabrikas› inflaat›n›n yap›m›,
• Nestle Türkiye G›da San.A.fi.’nin
Bursa ‹li, Karacabey ‹lçesi’ndeki
mevcut tesislerine Girifl ve Çevre
Düzenleme ‹flleri inflaat›n›n yap›m›,
• Bis Enerji Elektrik Üretim A.fi.’nin
Bursa ‹li, Nilüfer ‹lçesi, Özlüce
Köyü’ndeki 9.862 m2’lik arsalar›na
‹lkö¤retim Okulu inflaat›n›n yap›m›,
• M.F. Y›lmazipek Tekstil A.fi.’nin
Bursa ‹li, Nilüfer ‹lçesi, Minareli Çavufl
Mahallesi’ndeki 2.650 m2’lik mevcut
arsalar›na Prefabrik Fabrika Bina
inflaat›n›n yap›m›,
• Oytafl Y›ld›z Uluslararas› ‹nflaat
Ltd.fiti.’nin Bursa ‹li dahilindeki
Fabrika Binas› inflaatlar›n›n Precast
Elemanlar›n›n imalat ve montajlar›,
• Ahmet Konak ve Faruk Esgin’e ait
Bursa ‹li, Osmangazi ‹lçesi’nde ki
5.000 m2’lik arsaya Prefabrik Fabrika
Binas› Kaba inflaat›n›n yap›m›.
YEN‹ HEDEFLER
S‹NTA Sanayi ‹nflaat Taahhüt Ve
Ticaret A.fi’den yap›lan yaz›l›
aç›klamada, firman›n çal›flma
stratejilerine ve hedeflerine iliflkin
olarak da flu bilgilere yer verildi:
“Firmam›z›n tüm birimlerinde Entegre
Yönetim Sisteminin flartlar›na (TSEN-ISO 9001, TS 18001, TSE K 118)
uygun olarak sistemimizi sürdürmek
ve sürekli iyilefltirmek, sektörümüze
uygun Ulusal mevzuat ve Uluslararas›
standartlara uygun olarak çal›flmay›,
Sektörde lider olma imaj›n› korumak
ve çal›flanlar›m›z›n kat›l›m› ile üretim
ve hizmette kaliteyi sa¤lamay›,
Müflteri tatmini ve iste¤i
do¤rultusunda, standartlara uygun
ürünü gerçeklefltirmek ve zaman›nda
teslim etmek, müflteri memnuniyetini
sürekli k›lmay›,
Çal›flanlar›m›z›n moral ve
motivasyonlar›n› yükselterek, çal›flma
ortam› ve flartlar›n› sa¤l›kl› ve emniyetli
hale getirmeyi,
Çal›flanlar›m›z›n e¤itimini sürekli hale
getirmek, e¤itim planlar› düzenlemek
ve tüm personelin kat›l›m›n›
sa¤lamay›,
‹SG Mevzuat›n› etkin flekilde
sa¤lamak için araç ve gereçleriyle,
çal›flanlar›n kontrol ve denetimini etkin
biçimde yapmak, ifl kazas› ve meslek
hastal›klar›n› önlemeyi,
hedef alan Firmam›z bundan sonraki
y›llarda da ayn› anlay›flla, üretim ve
hizmet kalitesinden ödün vermeden
çal›flmalar›na devam edecektir.”
Üyelerden
Haberler
Bursa Çimento
‘Öneri Sistemi’yle verimlili¤i art›r›yor
Bursa Çimento 2006 y›l›nda
“Öneri Sistemi” uygulamas›n›
bafllatarak çal›flanlar›n aidiyet
duygusuyla verimlili¤in
artmas›n› sa¤l›yor.
ursa Çimento, iyilefltirmeye,
verimlili¤i artt›rmaya yönelik
kat›l›mc› bir yaklafl›mla ifllerin
yürütülmesi, idari ve iflletme
bölümlerinde oluflan de¤iflik boyuttaki
sorunlar›n giderilmesi için 2006 y›l›nda
“Öneri Sistemi” uygulamas› bafllatt›.
Fabrika Genel Müdürü Mürsel Öztürk;
“Çal›flanlardan gelen önerilerin
uygulamaya konulmas›, onlar›n flirketi
sahiplenmelerine ve aidiyet
duygusunun artmas›na katk›da
bulunmaktad›r. Tüm çal›flanlar için
örnek ve özendirici bir yaklafl›md›r”
de¤erlendirmesinde bulundu.
Sistemle ilgili bilgi veren Öztürk
sözlerini flöyle sürdürdü;
“Öneri sistemi sayesinde çal›flanlar
iyilefltirme ve gelifltirmeye yönelik
önerilerini sunma imkan›na sahip
olmaktad›r. Bu amaçla önerileri
incelemek üzere “De¤erlendirme
Kurulu” oluflturuldu. Sisteme gelen
tüm öneriler “De¤erlendirme Kurulu”
taraf›ndan de¤erlendirmeye tabi
tutularak uygulanabilir öneriler hayata
geçiriliyor. fiirketimizin çeflitli
noktalar›na konulan” Öneri Kutular›”
ve “Öneri Formlar›” ile öneriler
toplan›yor ve bilgisayarda özel
haz›rlanm›fl “Öneri Program›”na tüm
öneriler kaydediliyor. De¤erlendirme
Kurulu’nca önerilerin ilk aflama
de¤erlendirmesi yap›l›p, uygulama
durumlar› belirleniyor. Öneriler
tablolar haline getirilerek panolara
as›l›p televizyonlarda görsel olarak
sunumlar› yay›nlan›yor.
B
‹kinci aflama, önerilerin ilgili kiflilerce
incelemeleri yap›ld›ktan sonra, yine
uygulama durumlar›n›n tablolar haline
getirilerek panolarda ve görsel
sunumlarla duyurulmas›yla
gerçeklefliyor. Sene bafl›nda
bafllayan bu süreç sene sonuna
kadar sürüyor. Tüm bu ifllemlerin
sonunda o y›l›n önerileri için ödül
süreci bafll›yor. Y›lda bir defa
gerçeklefltirilen “Öneri Sistemi Ödül
Töreni”nde uygulanabilir öneriler için
çeflitli hediyeler veriliyor, belirlenmifl
kriterlere göre yap›lan puanlama
sonucunda ilk 3 öneri seçiliyor ve
ödüllendiriliyor.
Uygulanmaya baflland›¤› tarihten
2012 sonuna kadar 1.042 öneri
al›nm›fl olup bunlar›n 547 tanesi
uygulanabilir bulunmufl, 466 tanesi
gerçeklefltirilmifltir. Kalan di¤er
öneriler de belirlenen terminlere göre
hayata geçirilmektedir. Sistem
çal›flanlar›n kat›l›m› ile 7 senedir
sürmektedir.”
65 Bak›fl 126
Mapfre Genel Sigorta “Fark Yok”la
fark yarat›yor
Sa¤l›kta Pazar pay›
s›ralamas›nda dördüncü s›rada
bulunan MAPFRE GENEL
S‹GORTA 2012 y›l›nda bafllatt›¤›
ata¤›n› bu sene de sürdürecek.
S
GK’l›lar için ekonomik çözüm
Dünya nüfusunun yafllanmas›,
sa¤l›k harcamalar›n›n artmas› gibi
nedenlerle günümüzde Tamamlay›c›
Sa¤l›k Sigortas›’na ihtiyaç daha çok
duyuluyor.
Türkiye’de bu ihtiyaca cevap veren
ilk flirket olan MAPFRE GENEL
S‹GORTA ‘Fark Yok Sa¤l›k Sigortas›’
ile SGK’l›lara ekonomik bir çözüm
sunuyor. ’Fark Yok Sa¤l›k Sigortas›’
poliçesine sahip olan SGK’l› ise,
anlaflmal› özel sa¤l›k kurumlar›ndan
sa¤l›k hizmetialmas› s›ras›nda
ödemesi gereken fark ücretini
ödemiyor.
Özel sa¤l›k sigortalar›n›n bafllad›¤›
1991 y›l›ndan bu yana sigortal› say›s›
ancak 1.8 milyon kifliye
ulaflmaktayd›.Sigortal› say›lar›n›n
sektörün bekledi¤i yerlere
ulaflamamas›n›n sebebi sa¤l›k
maliyetlerinin h›zla yükselmesi ve
bununla ba¤lant›l› olarak özel sa¤l›k
sigortas› primlerinin ortalama gelir
düzeyine k›yasla yüksek olmas›ndan
kaynaklan›yordu.Öncelikle özel Sa¤l›k
sigortal› say›s›n›n artmas›n›
hedefleyen MAPFRE GENEL
S‹GORTA, yeni bir aç›l›m yapt› ve
‘Fark Yok Sa¤l›k Sigorta’ ürününü
oluflturdu.
Fark Yok Sa¤l›k Sigorta ürünü, sa¤l›k
66 Bak›fl 126
hizmeti alan kiflilerin hekim ve kurum
seçme özgürlüklerini de geniflletiyor.
Fark Yok Sa¤l›k Sigortas› ürününe ilk
ad›m Medical Park grubu ile atan
MAPFRE GENEL S‹GORTA
Türkiye’de 13 ilde 19 hastanesi
bulunan Medical Park grubundan
sonra, Türkiye genelinde kurum
anlaflmalar›na öncelik verdi. fiu anda
42 ilde 150’ye yak›n hastane ile
anlaflma yapm›fl durumda Kurum
a¤›n› geniflletmeye devam ediyor.
SGK’YI TAK‹P EDEN B‹R ÜRÜN
Fark Yok Sa¤l›k Sigortas› birkaç
istisna ile SGK’n›n onaylad›¤› her
sa¤l›k harcamas›n› teminat
kapsam›na al›yor.
Fark Yok Sa¤l›k sigortas› ürünü, özel
sa¤l›k sigorta primlerinin 3’te 1’i
oran›nda.
SA⁄LIK S‹GORTALARINDAK‹ VERG‹
AVANTAJI
Ücretli ya da y›ll›k beyanname veren
mükellef kifliler; kendileri, efl yada
bakmakla yükümlü olduklar›
çocuklar›na yapt›rd›klar› sa¤l›k
sigortalar›nda ödedikleri primleri vergi
matrahlar›ndan düflebilmektedirler.
Daha önce sigortal›lar›n sa¤l›k
sigortas› için ödedikleri primleri ayl›k
brüt maafllar›nda %5’i oran›nda Gelir
Vergisi Matrah›ndan indirilmesini
sa¤layabiliyorken, 01.01.2013
tarihinden itibaren yap›lan
de¤ifliklikler ile birlikte bu oran %15’e
yükseltilmifltir.
‹ndirim konusu yap›lacak primler
toplam›;ödendi¤i ayda elde edilen
ücretin %15’ini ve y›ll›k olarak asgari
ücretin y›ll›k tutar›n› aflamaz.
%15’lik limit ve asgari ücretin y›ll›k
tutar› limitlerinin afl›l›p afl›lmad›¤›n›n
tespitinde Genel Vergi Kanununun
40/9’uncu maddesine göre iflveren
taraf›ndan çal›flan› için ödenen ve
gider kaydedilen Bireysel Emeklilik
Katk› Paylar›, GVK’n›n 63/3’üncü
maddesine göre hizmet erbab›
taraf›ndan ödenen ve ücret
matrah›ndan indirim konusu yap›lan
flah›s sigorta primleri ve Gelir Vergisi
Kanunun 89/1’inci maddesine göre
y›ll›k beyannamede indirim konusu
yap›lan flah›s sigorta primlerinin
toplam›n›n birlikte dikkate al›nmas›
gerekmektedir.
Örnek 1;
Sigortal›n›n sa¤l›k sigortas› y›ll›k poliçe
primi;
2.400 TL
Ayl›k prim taksit tutar›;
200 TL
Sigortal›n›n Ayl›k Brüt Maafl›;
3.000 TL
Ayl›k Brüt maafl›n %15’i;
450 TL
‹ndirime konu olacak tutar;
200 TL
• Ayl›k prim taksit tutar› brüt maafl›n
%15 inin alt›nda oldu¤u için ayl›k
primin tamam› vergi matrah›ndan
düflürülmektedir.
Örnek 2;
Sigortal›n›n sa¤l›k sigortas› y›ll›k poliçe
primi;
6.000 TL
Ayl›k prim taksit tutar›;
500 TL
Sigortal›n›n Ayl›k Brüt Maafl›;
Üyelerden
Haberler
2.500 TL
Ayl›k Brüt maafl›n 15’i;
375 TL
‹ndirime konu olacak tutar;
375 TL
Ayl›k prim taksit tutar›, brüt maafl›n
%15’nin alt›nda ancak asgari ücretin
üstünde oldu¤u için asgari ücret tutar›
kadar vergi matrah›ndan indirim
yap›labilecektir.
Ayl›k prim taksit tutar›, brüt maafl›n
%15 inin üzerinde oldu¤u için sadece
375 TL tutar›nda vergi matrah›ndan
indirim yap›labilecektir.
E¤er brüt maafl›n %15’i ayl›k asgari
ücreti geçer ise vergi matrah›ndan
düflürülecek olan tutarda asgari ücret
tutar› dikkate al›nacakt›r.
(2013 Asgari Ücret Brüt Tutar›; 978,60
TL’dir).
Ödenen primin brüt ücretin %15 inin
üzerinde asgari ücretin ayl›k brüt
tutar›n›n alt›nda olmas› halinde brüt
ücretin %15 i indirilebilir prim olarak
dikkate al›nacakt›r.
Örnek 3;
Sigortal›n›n sa¤l›k sigortas› y›ll›k poliçe
primi;
12.000 TL
Ayl›k prim taksit tutar›;
1.000 TL
Sigortal›n›n Ayl›k Brüt Maafl›;
7.000 TL
Ayl›k Brüt maafl›n 15’i;
1.050 TL
‹ndirime konu olacak tutar;
978,60 TL
Bu vergi avantaj›ndan yararlanmak
için sigortal›n›n primlerini ait olduklar›
vadelerde ödemesi
gerekmektedir.Sigortal›lar›n yapt›klar›
prim ödemelerine iliflkin tahsilat
makbuzlar›n›n ve poliçelerinin bir
kopyalar›n› çal›flt›klar› iflyerinin finans
bölümüne vermeleri halinde ödemeifl
olduklar› primler limitler dahilinde
vergi matrahlar›ndan indirilecektir.
MAPFRE GENEL S‹GORTA’n›n AA (tur)
notu yeniden onayland›
Uluslar aras› Kredi Derecelendirme
Kuruluflu Fitch Ratings, 15 Mart 2013
tarihinde yapt›¤›
De¤erlendirmede, MAPFRE GENEL
S‹GORTA’n›n AA (tur) olan ulusal
finansal güçlülük notunu bir kez daha
teyit etti.Görünüm ise dura¤anda
tutulmaya devam edildi.
Notun teyit edilmesine gerekçe
olarak, flirketin yeterli sermaye yap›s›,
ihtiyatl› yat›r›m politikas› ve yüksek
rekabetçi bir piyasada yakalamay›
baflard›¤› sa¤lam ve esnek
sigortac›l›k performans› gösterildi.Söz
konusu finansal güçlülük notunun
ayn› zamanda, MAPFRE GENEL
S‹GORTA’n›n MAPFRE GRUBUMAPFRE SA) içerisindeki stratejik
önemini yans›tt›¤› vurguland›.
fiirketin MAPFRE SA’n›n bir parças›
olmas›n›n, flirkete finansal esneklik
sa¤lad›¤› ve MAPFRE SA’n›n
kurumsal yönetim, risk yönetimi ve
süreç yönetimi konusundaki
uzmanl›¤›ndan faydalanma imkan›
sundu¤u belirtildi.
Fitch, MAPFRE GENEL S‹GORTA’n›n
sermayesinin önümüzde de poliçe
sahiplerine olan yükümlülüklerini de
karfl›layacak seviyede kalmaya
devam etmesini, karl›l›¤›n›n ise
önümüzdeki 12 -24 ayl›k süreçte
artmas›n› bekliyor.
67 Bak›fl 126
Prestij Yaz›l›m müflteri a¤›n› geniflletiyor
Prestij Yaz›l›m ve Bilgi
Sistemleri; 2013 y›l›nda yurtd›fl›
pazar›nda baflar›l› projelerle
büyümesini sürdürdü.
na faaliyet kolu sa¤l›k biliflim olan
Prestij Yaz›l›m ve Bilgi Sistemleri,
yurtiçi ve yurtd›fl› olmak üzere
100’den fazla kurulufla hizmet veriyor.
A
‘den fazla özel ve resmi kurumun
kulland›¤› WinLIS– Laboratuar Bilgi
Sistemleri uygulamam›z art›k 4 farkl›
dilde (Türkçe, ‹ngilizce, Rusça ve
Azerice) kullan›l›yor” aç›klamas›n›
yapt›. Uzun sözlerini flöyle sürdürdü;
2013 y›l›nda yurtd›› pazar›nda baflar›l›
bir büyüme sa¤layan firmayla ilgili
bilgi veren Halil Uzun, “Firmam›z,
vizyonumuz gere¤i hayat›
kolaylaflt›ran yenilikçi çözümleri ile
yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki kullan›c›lara
ulafl›yor. Üstlendi¤i misyon ile sektöre
yön verebilen uluslararas› firma olma
gayesiyle yoluna emin ad›mlarla
devam eden firmam›z Türkiye ‘de bir
çok ilke imza atm›flt›r. Prestij Yaz›l›m
olarak sektörde kazand›¤›m›z
tecrübelerle art›k yurtd›fl›nda da
faaliyet göstermeye bafllam›flt›r” dedi.
WinLIS, Afganistan‘da
“Türkiye ‘de sektörden ald›¤› destek
ve kazand›¤› tecrübe ile öncelikle
WinLIS Laboratuvar Bilgi Sistemleri
konusunda yurtd›fl› pazar›na girifl
yapan Prestij, Afganistan ‘da ülke
yönetiminden üst düzey bürokratlar›n
kat›l›m› ile yap›lan Kongre aç›l›fl›nda
yer ald›. Afganistan ‘da ilk defa özel
bir laboratuvarda çoklu dil deste¤i
ile entegre çal›flan program tan›t›ld›.
Türkiye ‘de sa¤l›kta e-dönüflüm ile
birlikte al›nan yol ve sa¤l›k bilgi
sistemlerinde kazan›lan tecrübe ile
Azerbaycan ‘da kurulumlar›m›za
bafllayarak, geliflmifl sa¤l›k
sistemimizi ve tecrübemizi kardefl
ülkemiz Azerbaycan ‘a tafl›yoruz.”
Uzun, firman›n yurt d›fl› faaliyetleri ile
ilgili de, “Detayl› Ar-Ge çal›flma ve
analizleri sonucunda firmam›z;
Afganistan, Ukrayna ve
Azerbaycan’da Laboratuvar, Hastane
Bilgi Yönetim Sistemleri, mobil
uygulamalar konusunda hizmet
vermeye bafllam›flt›r. Tamamen Türk
Mühendisler taraf›ndan gelifltirilmifl
olan ve 300 ‘e yak›n farkl› medikal
cihaz›n entegre oldu¤u, yaklafl›k 200
Uzun özel sektör çal›flmalar› ile ilgili
de flu bilgileri verdi: “2 Kas›m 2012
tarihinde Türkiye Kamu Hastaneler
Kurumu ile faaliyetlerine bafllayan
Kamu hastane birliklerinin çal›flmalar›
birçok yenili¤i de beraberinde
getirmifltir. Merkezi ve kurumsal
yönetim sistemi, il baz›nda genel
sekreterlikler ile tamamen konsolide
bir yap› haz›rlanmaktad›r. Prestij
Yaz›l›m olarak sa¤l›k alan›ndaki bu
68 Bak›fl 126
köklü de¤ifliklikte can damar› olan
sa¤l›k bilgi sistemlerinin konsolide
edilmesi ve ulafl›labilirli¤in
sa¤lanabilmesi ad›na yapm›fl
oldu¤umuz özel sekterlik
uygulamalar› ile yine öncü olmaya
devam ediyoruz.”
“Prestijli konutlar”
Uzun yeni projeleriyle ilgili de, “Prestij,
2009 y›l›nda kendi binas› ile inflaat
sektörüne girifl yapm›fl olup
bugünlerde yeni konut projesini
“prestijli konutlar” slogan› ile devam
ettirmektedir. Ayr›ca Sa¤l›k biliflim
sektörünün d›fl›nda sanayi kesimine
de hitap ediyoruz. Proje bazl›
çal›flt›¤›m›z ürünler; CRM, endüstriyel
ölçme ve de¤erlendirme cihazlar›na
özel yaz›l›mlar, yerel TV ve bas›n için
ak›ll› telefon uygulamalar› fleklinde
s›ralanabilir” dedi.
Plazatur Stand› Duba› ATM Fuar›nda
ilgi oda¤› oldu
PLAZA Turizm, dünyan›n en
büyük 2. turizm fuar› say›lan
ATM Dubai Turizm fuar›nda
ziyaretçilerin ve bas›n›n ilgi
oda¤› oldu.
örfez'in ve dünyan›n en büyük
Turizm fuarlar›ndan Arabian
Travel Market (ATM) fuar› 6-9
May›s 2013 tarihleri aras›nda
dünyan›n dört bir yan›ndan kat›lan
sektör temsilcileri ile Dubai’de
gerçeklefltirildi.
K
PLAZA Turizm, dünyan›n en büyük
2. turizm fuar› say›lan ATM Dubai
Turizm fuar›na 110 m2’ lik stand ile
kat›larak tüm ziyaretçilerin ve bas›n›n
ilgi oda¤› oldu.
PLAZA Turizm’den yap›lan yaz›l›
aç›klamada fuarda toplam 19 kiflilik
70 Bak›fl 126
Plaza ekibinin hizmet verdi¤i
vurgulanarak, flu bilgiler aktar›ld›:
“Bu y›l fuarda ilk kez oluflturdu¤umuz
“otelciler” bölümünde Türkiye’nin
önde gelen The Marmara ‹stanbul
Hotel, Antalya Susesi Hotel, Kaya
Palazzo Antalya Hotel, Crowne Plaza
‹stanbul Hotel, Çelik Palas Bursa
Hotel, Antalya Starlight otelleri yer
ald›.
Plaza Tur Sa¤l›k Turizmi alan›nda da
ilklere imza atmaya devam ediyor.
ATM Fuar› süresince Plaza Tur
taraf›ndan haz›rlanan ‘’Türkiye Sa¤l›k
Turizmi’’ projesinin lansman› da
gerçeklefltirilmifl oldu. Türkiye’nin
önde gelen sa¤l›k kurulufllar› olan
Ac›badem, Medicalpark, Mamer,
Soranus ,Medicabil gibi sa¤l›k
kurulufllar›n›n deste¤i ve Dentatürk
Difl Hastenesinin bizzat kat›l›m›yla bu
projenin ad›mlar› at›lm›fl oldu.
Dört günlük fuar süresince Plaza
Turizm stand›na yaklafl›k 2500
yabanc› tur operatörü ve acente
yetkilileri ziyaret etmifltir. Firmam›z
için baflar›l› geçen ATM fuar›
sonras›ndaki kanaatimiz ise bu y›l
ülkemize ziyaret eden yabanc›
turistlerin geçen y›la göre % 30 daha
artaca¤› yönünde olmufltur.
Turistler taraf›ndan her y›l büyük talep
gören ülkemizde; yeni aç›lan otel ve
tesislerin faaliyete bafllamas›,
ülkemizin aktif politika çal›flmalar› ile
körfez ülkelerinden Türkiye’ye ilginin
daha da artaca¤›n›
düflüncesindeyiz.”
Üyelerden
Haberler
Mundo makina park›n› büyüttü
Otomotiv yan sanayinin baflar›l›
firmalar›ndan MUNDO Afi,
Haziran 2013’te üçüncü
makineyi iflletmeye alarak
üretimini artt›rd›.
Giessharze firmas›n›n iki komponentli
poliüretan conta (FIPFG: Formed-InPlace-Foam-Gaskets) kimyasallar› ile
otomotiv ana ve yan sanayisine
poliüretan conta uygulamas›n›
gerçeklefltiriyor.
012 y›l›nda 1 milyon parçaya
poliüretan contalama ifllemi
yapan Mundo Kimyevi Maddeler
San. ve Tic. A.fi. Haziran 2013’te
üçüncü makine iflletmeye ald›.
Mundo Kimyevi Maddeler San. ve
Tic. A.fi.’den yap›lan yaz›l›
aç›klamada, konuya iliflkin olarak flu
bilgilere yer verildi: Firma otomotiv
a¤›rl›kl› olarak tek vardiyada alt› bin
parçaya poliüretan contalama ifllemi
gerçeklefltirmekte ve otomotivde
OEM üretici firmalara fason
çal›flmaktad›r. 2012 y›l›nda 1milyon
parçaya poliüretan contalama ifllemi
yap›lm›fl olup Haziran 2013’te üçüncü
makine iflletmeye al›nm›flt›r.
2
1992 y›l›nda kurulan Mundo Kimyevi
Maddeler San. ve Tic. A.fi. Türkiye
distribütörü oldu¤u merkezi
Almanya’da olan Rampf
Dosiertechnik firmas›n›n alçak bas›nç
dozajlama makineleri ve Rampf
Bursa’da otomotivden gelebilecek
talepler konusunda en iyi lokasyonda
olunmas› sebebiyle MUNDO A.fi.
öncelikle otomotiv ve bunun yan›nda
elektrik, elektronik ve beyaz eflya
sektörlerinde büyümeyi
planlamaktad›r.
May Tohum’dan gelece¤in
profesyonellerine e¤itim
May Tohum “AkadeMAY”
projesi ile gelece¤in Ziraat
Mühendislerini, sektör ve
çal›flma hayat› ile tan›flt›rarak,
geliflimlerine katma de¤er
sa¤l›yor.
ürkiye’nin yerli sermayeli en büyük
tohum firmas› May Tohum e¤itim
alan›nda gerçeklefltirdi¤i sosyal
sorumluluk projesi “AkadeMAY” ile
Ziraat Fakültesi ö¤rencilerini ifl hayat›
ile tan›flt›rarak, kariyer ve gelecek
imkan› sunuyor.
T
Ziraat Fakültesi ö¤rencileri için
haz›rlanan AkadeMAY geliflim
program› ile her y›l baflvuru kriterlerini
sa¤layan 10 kifli programa al›n›yor.
Havuza seçilen 2. s›n›f ö¤rencileri
üniversitelerini tamamlayana dek 3
yaz dönemi art arda üçer ayl›k
periyotlarda farkl› bölümlerde
kesintisiz görev al›yor.
Her y›l Sat›fl Pazarlama, Üretim, ArGe gibi farkl› bölümlerde görev alarak
farkl› deneyimler kazanan ö¤renciler
ayn› zamanda e¤itim hayatlar›na
burslu devam etme hakk› kazan›yor.
Seçilen ve tüm program› baflar› ile
tamamlayan ö¤renciler mezun
olduktan sonra May Tohum ‹nsan
kaynaklar› taraf›ndan ifle al›nacaklar
listesinde en bafla yerlefltiriliyor.
Kadronun aç›lmas› ile birlikte de ifle
bafll›yor.
Türkiye genelinde birçok farkl›
üniversiteye giderek AkadeMAY
geliflim program› baflvuru koflullar›
ve proje süreçleri ile ilgili seminerler
düzenleyen May Tohum proje ekibi,
mezun olmaya haz›rlanan son s›n›f
ö¤rencilerine de özgeçmifl haz›rlama
ve mülakat teknikleri ile ilgili e¤itimler
veriyor.
May Tohum; AkadeMAY projesi ile
Ziraat Fakültesinden mezun olan
ö¤rencilerin en çok ihtiyaç duydu¤u
saha tecrübesini e¤itim dönemi ile
birlikte sunan tek geliflim program›
olarak, sektöründe yine bir ilke imza
at›yor.
71 Bak›fl 126
‹noksan, “Gelece¤im Parlak Kariyerim
Mutfak” projesi kapsam›nda ödüllendi
Mutfa¤›n lideri ‹noksan,
“Gelece¤im Parlak Kariyerim
Mutfak” projesi ile Bursa Halkla
‹liflkiler Derne¤i taraf›ndan
ödüllendirildi. Yap›lan ödül
töreninde Sponsorluk ‹letiflimi
Kategorisi’nde ödüle lay›k
görülen ‹noksan’›n ödülünü
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Emre Varl›k ald›.
ndüstriyel mutfak sektörünün
lideri ‹noksan taraf›ndan tam
donan›ml› bir mutfak kurulan
Gelece¤im Parlak Kariyerim Mutfak
T›r’›, gençlerin mesle¤i ve
gastronomiyi tan›malar› için tüm
detaylara sahip olarak donat›ld›. Big
Chefs Restoranlar›n›n da
mimarlar›ndan oldu¤u projenin geçen
y›l oldu¤u gibi bu y›l da yo¤un talep
E
gördü. Bu y›l, ikinci etab›nda
Güneydo¤u ve Akdeniz bölgesini
gezen “Gelece¤im Parlak, Kariyerim
Mutfak” T›r’›; Türk E¤itim Derne¤i'nin
burslu ö¤rencilerine hem teori hem
de pratikte mutfa¤› ana hatlar›yla
tan›tarak, gastronomi kültürüne dair
bilgiler verdi ve kariyer olarak mutfak
sanatlar›n› seçmelerine yard›mc› oldu.
Günümüzün yükselen de¤eri olan
mutfak sanat›n› genç nesillere
sevdirmek ve ö¤retmek amac›yla yola
ç›kan Gelece¤im Parlak Kariyerim
Mutfak T›r’› bu y›lki etab› için 6
May›s’ta Batman’dan yola ç›kt›.
Geçen sene Karadeniz’de;
Karabük’ten bafllayarak, Zonguldak,
Ere¤li ve Polatl›’y› gezen “Gelece¤im
Parlak, Kariyerim Mutfak” t›r› bu sene
de 06-24 May›s tarihleri aras›nda
Güneydo¤u ve Akdeniz bölgelerinde
s›ras›yla Batman, Malatya, Gaziantep,
Hatay, Mersin ve Kayseri’yi gezdi!
Bursa Halkla ‹liflkiler Derne¤i’nin
halkla iliflkiler çal›flmalar›n› ve
projelerini de¤erlendirdi¤i ödül
töreninde ‹noksan’›n dahil oldu¤u
Gelece¤im Parlak Kariyerim Mutfak
Projesi de ödüle lay›k görüldü.
Sponsorluk ‹letiflimi Kategorisi’nde
ödül alan ‹noksan’›n ödülünü Yönetim
Kurulu Baflkan Vekili Emre Varl›k ald›.
Burtom’dan Uyar›: Sa¤l›k
personeli ihtiyac› artacak
Burtom Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik
Birimleri ‹flletme Müdürü Serdar
Yüm, ‹flyerlerinde yard›mc›
sa¤l›k personeli bulundurma
zorunlulu¤unun bafllad›¤›n›
belirterek, önümüzdeki
dönemde sa¤l›k personeli
ihtiyac›n›n artaca¤›n› söyledi.
‹
flyerlerinde yard›mc› sa¤l›k
personeli bulundurma zorunlulu¤u
‘resmen’ bafllad›. 20 Temmuz
2013’te Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren
yönetmeli¤e göre, az tehlikeli s›n›fta
yer alan iflyerlerinde çal›flan bafl›na
ayda en az 6 dakika, tehlikeli s›n›fta
çal›flan bafl›na ayda en az 9 dakika
ve çok tehlikeli s›n›fta çal›flan bafl›na
ayda en az 12 dakika yard›mc› sa¤l›k
72 Bak›fl 126
personelinden hizmet al›nacak.
Burtom Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik
Birimleri ‹flletme Müdürü Serdar Yüm,
yönetmeli¤in uygulamas›nda tehlike
s›n›f› ve çal›flan say›s›n›n belirleyici
oldu¤unu vurgulayarak, ‘‘Örne¤in az
tehlikeli s›n›fta yer alan 100 çal›flan›
bulunan bir süpermarket ayda 10
saat, 100 çal›flan› bulunan tehlikeli
s›n›ftaki bir ça¤r› merkezi ayda 15
saat ve çok tehlikeli s›n›fta yer alan
ve 100 çal›flan› bulunan bir linyit
madeni ayda 20 saat yard›mc› sa¤l›k
personelinden faydalanacak’’ dedi.
Bakanl›¤›n düzenledi¤i e¤itime kat›l›p
s›navda baflar›l› olan hemflireler,
sa¤l›k memurlar›, acil t›p teknisyenleri,
çevre sa¤l›¤› teknisyenleri ve Bakanl›k
taraf›ndan verilen iflyeri hemfliresi
belgesine sahip kiflilerin yard›mc›
sa¤l›k personeli olarak görev
yapabilece¤ini belirten Serdar Yüm,
bu alanda çal›flacak kifli say›s›n›n az
oldu¤unu belirterek 1 Ocak 2015’e
kadar Bakanl›kça verilen sertifikalar›n
aranmayaca¤›n› ifade etti.
Görevlendirme yapmayan iflverenler
için cezalar›n ayk›r›l›¤›n tespit edildi¤i
tarihten itibaren kesilece¤ini belirten
Burtom OSGB ‹flletme Müdürü Serdar
Yüm, her ay cezan›n yenilenece¤ini
belirterek rakam›n katlanarak
artaca¤›n› iletti.
Üyelerden
Haberler
Kuter PR
15. yafl›nda
Kuruluflunun 15. y›l›n› kutlayan
Kuter PR yeni yafl›nda yeni
projelere imza at›yor.
‹
998 y›l›nda Prof. Dr. Füsun Öztürk
ve Dr. Murat Kuter taraf›ndan
kurulan Kuter PR, bu y›l 15. yafl›n›
kutluyor. Kuter PR 15. yafl›n›
kutlarken, müflterilerine senelerdir
verdi¤i kaliteli hizmeti belgelemek,
kalite süreçlerinde her zaman en iyiyi
sa¤layabilmek ad›na, Ocak ay›ndan
beri sürdürdü¤ü kalite çal›flmalar›n›
TSE ISO 9001-2008 belgesi ile
taçland›rd›.
‹letiflim, yay›nc›l›k, medya ve yap›m
alanlar›nda faaliyet gösteren Kuter
PR ayn› zamanda 2009 y›l›ndan beri
de Yal›n Enstitü’nün Bursa
temsilcili¤ini yapmaktad›r.
Kuter PR, bugüne kadar sektöründe
öncü olan birçok kurum ve kurulufl
için önemli projelere imza att›. 15 y›ll›k
çal›flma hayat› boyunca Kuter PR; 15
kitab›n yay›nlanmas›n› sa¤larken,
2011 Eylül ay›nda yapt›¤› prodüksiyon
yat›r›m› ile de 25’i aflk›n tan›t›m filmi,
belgesel ve animasyonlu reklam
filmine imza att›.
BUTT‹M Gazete ve Ça¤dafl Bak›fl
Dergisi’ni yay›nlayan Kuter PR,
bünyesinde Bursa’n›n tek yerel haber
portal› olma özelli¤ini tafl›yan
“www.bursahaberevi.com” ve 2003
y›l›ndan bu yana yaklafl›k 10 milyon
ziyaretçiye kap›lar›n› açan, içinde
Spor Bilimi ile alakal› birçok makale,
yay›n, kongre ve seminer bilgilerinin
bulundu¤u sosyal sorumluluk projesi
olan “www.sporbilim.com” internet
sitelerini de bulundurmakta.
2011 y›l›nda yap›m alan›na yat›r›m
yapan Kuter PR, bugüne kadar
kentimizin sayg›n sanayi kurulufllar›
için kendi bünyesinde çeflitli dillerde
tan›t›m filmleri yapmas›n›n yan› s›ra,
organizasyon ve kurgu alanlar›nda
da hizmetler vermektedir. Günümüz
teknolojisini yak›ndan takip eden
Kuter PR, sektörün gereklili¤i olarak
3D animasyon ve modelleme
konular›nda da yat›r›mlar›n›
sürdürüyor.
73 Bak›fl 126
Yeni Honda CR-V ‹nallar’da
Honda’n›n 1996 y›l›ndan beri
Türkiye’de SUV segmentindeki
baflar›l› temsilcisi CR-V’nin
4. nesli Honda ‹nallar’da yerini
ald›.
at›fla sunuldu¤u 1996 y›l›ndan
beri Türkiye’de baflar›l› bir sat›fl
grafi¤ine sahip olan SUV
segmentinin prestijli modeli Honda
CR-V, 4.nesliyle Honda ‹nallar’da
yerini ald›. 2.0Lt benzinli motor
seçene¤ine sahip olan yeni CR-V, 3.
Nesline göre birçok yeni özelli¤i
müflterilerine sunuyor.
S
Yenilenen tasar›m› ile CR-V art›k daha
prestijli
Üç kanatl› radyatör ›zgaras› ve
›zgaraya do¤ru uzanan ön farlar›,
Honda'n›n yeni "Y" flekilli yüzünü
korumaya devam ederken dikey
olarak konumland›r›lan arka farlar ilk
nesilden (1995) bu yana al›fl›lm›fl CRV imzas›n› tafl›yor. Yeni CR-V’deki fl›k
dokunufllar aras›nda yenilenen ön
tampon, ön LED gündüz farlar› ve üç
boyutlu tasar›m›yla arka LED farlar›
yer al›yor.
Performanstan ödün vermeden daha az
yak›t tüketimi
CR-V’nin kaputunun alt›ndaki üçüncü
nesil CR-V’lerde bulunan ve CO2
emisyonlar› azalt›lacak flekilde detayl›
olarak yeniden tasarlanan 2.0-litre iVTEC benzinli motor, 5 vitesli otomatik
flanz›man ile beraber çal›fl›yor. Bir
önceki nesil ile ayn› performans
verilerine sahip olan motorun yak›t
tüketimi ve CO2 emisyonu
düflürülmüfl. Yeni CR-V 6500 devirde
155PS güç ve 4300 devirde 192Nm
tork üretirken, yap›ln iyilefltirmelerle
ortalama yak›t tüketimi 7.7lt’ye ve
CO2 sal›n›m› da %7 iyilefltirilerek 179
g/km’ye düflürülmüfl. Motorda yap›lan
de¤iflikliklere ek olarak vites
oranlar›nda da yap›lan iyilefltirmelerle
beraber bu sonuçlar elde edilmifl.
Motor ve flanz›manda yap›lan bu
de¤iflikliklerin yan›nda yeni CR-V,
kullan›c›n›n tepkilerini ve motor
d›fl›nda harcanan enerjiyi optimize
74 Bak›fl 126
ederek daha ekonomik sürüfl
sa¤layan ECON sistemi ile donat›lm›fl.
Econ dü¤mesine bas›larak sistem
devreye sokuldu¤unda, daha fazla
yak›t tasarrufu sa¤lamak için sistem
flanz›man›, klimay› ve sabit h›z
kontrolünü ayarlayarak yak›t
ekonomisini artt›r›yor.
Gelifltirilmifl yol tutufl ve artt›r›lm›fl
güvenlik
Harekete duyarl› elektrikli direksiyon
(MA-EPS) sisteminin de
kullan›lmas›yla yeni CR-V’nin manevra
kabiliyeti kolaylafl›rken yüksek
h›zlarda direksiyon tepkisi ve
hassasiyeti artt›r›lm›fl. Avrupa’da
genifl kapsaml› testlerden geçen yeni
CR-V’nin McPherson tipi ön
süspansiyonlar› ve Multi-link arka
süspansiyonlar› üstün sürüfl konforu
ve yüksek h›z stabilitesi sa¤layacak
flekilde tasarlanm›fl.
Yeni CR-V’de ayr›ca, çarp›flma
an›nda darbe enerjisini da¤›tarak
yolcular› koruyacak flekilde
tasarlanan Honda’ya özgü güvenlik
sistemi Geliflmifl Uyumluluk
Teknolojisi (Advanced Compatibility
Engineering-ACE) gövde yap›s›
kullan›l›yor. CR-V’de ön, yan ve perde
hava yast›klar› tüm donan›m
seçeneklerinde standart olarak
sunuluyor.
Yeni CR-V’de daha çok yeriniz var,
üstelik tek dokunuflla
Otomobilin yüksekli¤inin, iç hacimde
herhangi bir küçülme olmaks›z›n, eski
modele oranla 30 mm azalt›ld›¤›
görülüyor. Bu, Honda’n›n “maksimum
insan, minimum makine” felsefesini
ne kadar baflar›l› bir flekilde
uygulad›¤›n›n bir göstergesi. 4.Nesil
CR-V’de bir önceki nesile göre bagaj
hacmi 147lt artt›r›larak 589lt’ye
ulaflm›fl. Tek dokunuflla 60:40
oran›nda katlanabilen arka koltuklar
ile arka kap›lar› açmadan kolayca
koltuklar› yat›r›p, bagaj hacmini 1146
litreye kadar geniflletmek mümkün.
Güvenlik paketi art›k daha da güvenli
Executive seçene¤ine opsiyonel
olarak sunulan güvenlik paketine, bir
önceki nesilde oldu¤u gibi Euro
NCAP Advanced ödüllü
CMBS(Çarp›flmay› Hafifletici Fren
Sistemi), ACC(Adaptif Cruise Control)
sistemlerinin d›fl›nda ek olarak
LKAS(fierit Koruma Destek Sistemi)
de sürüfl güvenli¤ini artt›rmak için
eklendi.
Avrupa pazar› için tüm detaylar›yla
yeniden tasarlanan dördüncü nesil
CR-V, Honda’n›n ‹ngiltere
Swindon’daki tesislerinde üretilecek.
Üyelerden
Haberler
Farba'dan Çin’e yat›r›m
Farba’n›n dünya klasman›nda
bir imalatç› olma vizyonu Çin’e
gerçeklefltirilen yat›r›mla
hayata geçiyor…
ayraktarlar Holding, Almanya’da
4, Slovenya’da 1 fabrikas›
bulunan odelo grubunu
bünyesine katt›ktan sonra,
yat›r›mlar›na devam ediyor. Gebze’de
arka stop lambas› üreten Farba
Gebze fabrikas› yat›r›m› ve yine
Gebze’de elektronik komponent
üreten VLE Elektronik fabrikas›
yat›r›m›ndan sonra yeni yat›r›m›n›
Çin’de gerçeklefltiriyor.
B
Farba ifltiraki olarak kurulan
Çin/Tianjin Fabrikas›n›n kurulum
çal›flmalar›na Ekim 2012’ de
bafllanm›fl, Çin’ e Türk sermayesi ile
gidilmifltir. Odelo müflteri portföyü ve
Farba sermayesi kullan›ld›¤› için Çin
fabrikas›na “odelo-farba” ad›
verilmifltir. Çin'deki fabrikan›n
kurulumunda, Odelo Almanya’n›n
deste¤iyle a¤›rl›kl› olarak Türk
personel katk› sa¤lam›flt›r. Tesiste ilk
etapta, Mercedes E Class ve C Class
araçlar›n›n arkastop lambalar›
üretilecektir.
Odelo-Farba fabrikas›, Pekin'e
karayoluyla bir saat mesafedeki
Tianjin Teknoloji Gelifltirme
bölgesindedir. Haziran 2013 itibariyle
100 çal›flan› bulunmakta ve ekibin
95%’i Çinlilerden oluflmaktad›r. Çinli
personel belirli aral›klarla Almanya,
Slovenya ve Türkiye’de otomotiv ve
ayd›nlatma alan›nda e¤itime tabi
tutulmaktad›r. 20 Haziran 2013
itibariyle E Class araçlar›na ait
arkastop üretimlerine resmi olarak
bafllanm›flt›r. ‹lk etapta, 2 vardiyal›k
üretim ile, y›lda 80.000 araçl›k üretim
yap›lmas› planlanmaktad›r. Tesisler
tam dolulu¤a ulaflt›¤›nda y›lda
400.000 araçl›k üretim yapabilecektir.
75 Bak›fl 126
Evinoks’a
tasar›m›n
kalesi
‹talya’dan
ödül
EV‹NOKS, ‹talya'da kat›ld›¤›
A'Design Ödül ve Yar›flmas›’nda
Vital Büfe Serisi ile Set Üstü
Ekipmanlar, Unlu Mamüller Yiyecek - ‹çecek Teflhir Tasar›m›
kategorisinde ödül ald›.
vinoks bir dünya markas› olma
yolunda att›¤› ad›mlar›n›, ald›¤›
ödüllerle güçlendirmeye devam
ediyor. Araflt›rmac› ve yenilikçi kimli¤i
ile turizm sektörünün gereksinim ve
eksikliklerini ürünleri ile gideren
Evinoks, Vital Büfe Serisi için 2007
ve 2009 y›l›nda TÜS‹D Endüstri
Ürünleri yar›flmalar›nda ald›¤› ödüller
ile yarat›c›l›¤›n› tescilledi.
E
Evinoks Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Baflkan› N. Coflkun ‹rfan “Evinoks’un
baflar›s›nda katk›lar›ndan dolay›
özverili ve fedakar çal›flanlar›m›za
sonsuz teflekkürlerimi sunar›m” dedi.
‹rfan ödülle ilgili flu de¤erlendirmeleri
yapt›:
“Evinoks, y›llard›r yapt›¤› çal›flmalar›n
sonucunda; minimum ve ergonomik
alan kullan›m›, estetik görünümü,
demonte özelli¤i, uzun ömürlülü¤ü,
kolay ve h›zl› kurulumu ile hayat›
çözüm haline getirecek olan Vital
serisini yaratm›fl ve tasar›mda 1.lik
ödülünü hakl› olarak elde etmifltir.
Vital büfe sistemleri so¤uk ve s›cak
servis edilecek bütün ürünlerde,
g›dalar›n servis tipine göre olmas›
gereken s›cakl›kta g›da güvenli¤i ve
hijyen uygunlu¤u alt›nda servis etme
olana¤› vermektedir.
Vital büfe sistemleri demonte ürünler
olup istenildi¤inde parçalar›na ayr›l›p
minimum alan ihtiyac› ile kendi
depolama arabas›nda
76 Bak›fl 126
kullan›mda birçok alternatif
sunabilmektedir. Bu özellikler ile
serinin her ürününde ve parçalar›nda
modülerlik ve çeflitlilik
sa¤lanmaktad›r.
saklanabilmektedir. Di¤er büfe
sistemleri gibi büyük hacimli bir ürün
de¤ildir. Seride tüm gövdeler 3 ana
boydad›r ve bu gövde üzerine
yerlefltirilen üst setler ile istenilen
çeflitlilik sa¤lanabilmektedir.
So¤utmada 5 farkl› so¤utma sitemi,
›s›tmada ise 4 farkl› ›s›tma sistemi ile
Ürün, standart tasar›m›nda kullan›lan
ölçü, flekil ve komponentler ile
referans al›nan ADA, NSF, UL ve CE
gibi tüm standartlara uygun olup
yeterlilik göstermektedir. Sistem
demonte olabilen parçalardan
oluflmas› nedeni ile istenildi¤inde çok
k›sa sürede kurulup
toplanabilmektedir. Bu da ürüne h›z
ve kolayl›k özelli¤ini katmaktad›r. Vital
büfe sistemi üzerinde kullan›lan tüm
so¤utma ve ›s›tma sistemleri enerji
tasarrufuna dönük patentli (Evinoks’a
ait 3 uluslararas› patent) sistemlerdir.
Is›tma ve so¤utma sistemleri d›fl›nda
kullan›lan tüm parçalar geri
dönüflümü olan ve çevreye zararl›
gazlar› ve komponentleri içermeyen
materyallerden imal edilmifl olup
Evinoks çevrecilik standard›n›
kan›tlamaktad›r.”
Üyelerden
Haberler
Evo Mühendislik kalitesini tescilledi
Proje, müflavirlik, taahhüt ve
mekanik tesisat alanlar›nda
faaliyetlerini sürdüren Evo
Mühendislik ISO 9001:2008
Kalite Standart Belgesi ald›.
B
ünyesine katt›¤› ISO 9001:2008
Kalite Standart Belgesi ile h›zl›
büyümesini sürdüren Evo
Mühendislik, Bursa’n›n ulusal ve
uluslar aras› proje üretip
uygulayabilen önemli bir markas›
konumunda yer al›yor.
Proje, müflavirlik, taahhüt ve mekanik
tesisat alanlar›nda faaliyetlerini
sürdüren Evo Mühendislik, otel ve
hastane projelerinde ise oldukça
iddial›.
Kuruluflundan bu yana geçen 10 y›ll›k
süreçte gerçeklefltirdi¤i baflar›larla
sektörünün uluslar aras› düzeydeki
markalar›ndan biri olan Evo
Mühendislik, aralar›nda Ac›badem,
Roketsan, Aselsan, Bosch ve TOFAfi
gibi çok güçlü markalar›n bulundu¤u
önemli referanslar›yla hizmet vermeye
devam ediyor.
Kalite ve zaman›nda teslim
faktörlerine önem verenlerin Evo’ya
gönül rahatl›¤›yla
güvenebileceklerinin alt›n› çizen firma
sahibi An›l Alir›za fioho¤lu, “Bureau
Veritas firmas›ndan ald›¤›m›z ISO
9001:2008 Kalite Standart Belgesi
bunun bir ispat›d›r” dedi.
Hastane ve otellerin mekanik
tesisat›nda uzmanlaflan firmalar›n›n
bu alandaki referanslar›na her geçen
gün yenisini ekledi¤ini belirten An›l
Alir›za fioho¤lu, “Bursa’da ilk olarak
Almira’n›n revizyonunu yaparak otel
tesisatlar›na bafllad›k. Ondan sonra
Eskiflehir Dedepark, daha sonra
Bursa Marigold geldi. Akabinde ise
hastaneler bafllad›. Yaklafl›k 7 tane
hastane yapt›k. Bunlar›n aras›ndaki
en önemli referans›m›z Ac›badem
Hastaneleri. Türkiye’de mimari aç›dan
en güzel hastane Ac›badem ve biz
bu hastanenin tercih etti¤i bir firmay›z.
Bunu baflarm›fl olman›n hakl›
gururunu yafl›yorum” diye konufltu.
Yurtd›fl› projeleri art›rarak sektörün
lideri olmay› hedeflediklerini dile
getiren An›l Alir›za fioho¤lu, flöyle
devam etti: “Bu do¤rultuda Libya ve
Bulgaristan’da çal›flmalar›m›z sürüyor.
Bununla birlikte yurtd›fl› projelerimize
Afganistan Kandahar Nato Hava
Üssü’nü de ekledik Yurtd›fl›
çal›flmalar› kapsam›nda
Bulgaristan’da fiiflecam’›n devam
eden projelerinde yer al›yoruz.
Türkiye’de, Gaziantep Göznuru
Hastanesi, Manisa Özel Ege Umut
Hastanesi, ‹zmir Gaziemir Ulusal Kalp
Hastanesi ve Bosch Türkiye
projelerinin yan›nda Ankara’da
Roketsan A.fi.’nin balistik füze
tesislerinin tüm mekanik tesisat ifllerini
biz yapt›k.
Roketsan projesiyle ald›¤›m›z Yeterlilik
Belgesi sayesinde NATO ihalelerine
kat›lma hakk› elde ettik. Bu kapsamda
Aselsan önemli referanslar›m›zdan
biri oldu. Bosch’un Bursa’daki 5
fabrikas›n›n bütün bak›mlar›n› biz
yap›yoruz. TOFAfi’›n yeni
projelerindeki en önemli çözüm
ortaklar›ndan biri konumunday›z.
‹stanbul Küçükçekmece’deki 6 bin
kiflilik kapal› Arena Gösteri
Merkezi’nin iflleri tamamlay›p,
aln›m›z›n ak›yla teslim ettik. Bursa’y›
temsil eden flirketimiz, sürekli kendini
yenileyip, ürün ve hizmet yelpazesini
daha da art›rarak müflteri
memnuniyetini sa¤lamay› ve ileri
seviyede mühendislik hizmeti vermeyi
kendine ilke edinmektedir.”
77 Bak›fl 126
Akmat büyümesini bu y›l da sürdürdü
17 y›ll›k tecrübesiyle matbaa
sektöründe çözümler sunan
Akmat, istikrarl› büyüme
stratejini 2013 y›l›nda da devam
ettirdi.
eknolojik geliflmelerin takipçisi
olan Akmat, makine parkurunu
bu y›l da yenileyerek büyümeye
devam etti.
T
Sistem ve süreçlerin verimlili¤ini
sa¤layarak, sektörel ve mesleki
e¤itimi hizmet sürecinin rutin bir
olgusu haline getirip, hizmette daima
müflteri memnuniyetini sa¤layarak
müflteri nezdinde sayg›n ve tercih
edilen kurulufl olma hedefiyle çal›flan
Akmat’tan yap›lan yaz›l› aç›klamada,
“Müflteri memnuniyetine dayal› sizin
referanslar›n›zdan ald›¤› güçle
çal›flma yap›s›n›; büyümek,
yükseltmek ve güven duyma kriterleri
üzerine kendini yap›land›rmaktad›r.
Akmat, 60 kiflilik uzman kadrosu ile
de bugün Bursa ve çevre illerde
matbaa denince ilk akla gelen
flirketlerden biri olmay› baflarm›flt›r”
denildi.
Aç›klamada Akmat’›n, Bursa
Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan
3.000 metrekarelik kapal› alan
tesislerinde, baflta Güney Marmara
ve Ege olmak üzere Akdeniz
Bölgesi’ne uzanan co¤rafyan›n en
güçlü bask› teknolojilerine sahip
grubu olarak tekstilden otomotive,
turizmden g›daya uzanan sektörel
a¤daki dev flirketlerin ifl orta¤› olarak
faaliyetlerini sürdürmekte oldu¤u
vurguland›. Yaz›l› aç›klamada flu
bilgilere yer verildi:
“Akmat, global ekonomi ile h›zla
entegre olan Türkiye ekonomisinin
vizyonuna uygun bir flekilde uluslar
aras› pazarlara da yavafl yavafl ad›m
atmaktad›r. Son teknolojisi ve üretim
süreçlerindeki inovatif yaklafl›mlar,
bu vizyonu realize edebilecek kadar
güçlüdür.
2011 y›l›nda Uluslararas› ISO 126477 sertifikal› prova bask› sistemini
hayata geçiren Akmat, üretim
sürecinde uygulad›¤› renk yönetim
sistemi sayesinde Fogra onayl›
gerçek renk de¤erlerine
ulaflabilmekte ve kusursuz bir bask›
sürecini hayata geçirmektedir.
Akmat teknolojiyi sadece bir makine
parkuru olarak alg›lamaz.
Teknolojinin, bilimsel ilkelere dayanan
tutarl› bilgi ve uygulamalar›n tümü
oldu¤unun bilincindeyiz. Bu nedenle
en son teknolojiye dayanan tam
hizmet matbaam›zda bask›, harman,
katlama, k›r›m, iplik dikifl, amerikan
cilt, selefon, k›smi lak, ve paketleme
ünitelerimiz, bu hizmet anlay›fl›n› en
uygun fiyat ile ifl ortaklar›na
sunmaktad›r. Yapt›¤›m›z son
yat›r›mlarla birlikte, bugün ifl
ortaklar›m›z bask› sonras›ndaki
ürünlerini çeflitli uygulamalar için
d›flar›ya götürmek zorunda
kalmamakta, k›r›m katlama, robot iplik
dikifl, Amerikan cilt, k›smi lak ve
selefon gibi aflamalar› da Akmat
bünyesinde yapabilmektedir.
Her türlü teknik yat›r›ma ra¤men,
sektörün olmazsa olmaz› el iflçili¤inde
personelimiz üst düzey özen ve titizlik
göstermektedir. Kaliteyi ifl ortaklar›na
karfl› en büyük sorumluluk olarak
gören Akmat, bölgesinde lider,
uluslara aras› rekabet flartlar›na ayak
uydurmufl, güçlü kurumsal yap›s›yla
çözüm orta¤›n›z olmaya haz›rd›r.”
78 Bak›fl 126
Üyelerden
Haberler
ContiTech’ten Türkiye’de önemli yat›r›m
Global devler aras›nda yer alan
ve Türkiye yat›r›mlar›yla dikkat
çeken ContiTech Fluid
Technology Çerkezköy'de yeni
bir hortum fabrikas› yat›r›m›
gerçeklefltirdi.
ontiTech firmas› yeni üretim
tesisinde “Oil & Marine” segmenti
için deniz dibi hafriyat ve liman
dok hortumlar›n›n yan› s›ra
“endüstriyel hortumlar›” segmenti ve
madencilik alan›nda kullan›lan büyük
delici tip hortumlar›n üretimlerini
gerçeklefltirmeye haz›rlan›yor.
C
Matthias Schönberg, ContiTech Fluid
Technology Ticari Alan Müdürü dev
yat›r›m hakk›nda flu bilgileri verdi:
“Artan yo¤un taleplerden dolay› ek
imalat kapasitelerine yat›r›m yapmaya
karar verdik. Bu sayede ‹ngiltere’nin
Grimsby ve Macaristan’›n Szeged'de
bulunan fabrikalar›n kapasite yükleri
de hafifletilmifl olacakt›r.
ContiTech bu yeni fabrikadan
Kazakistan, K›rg›zistan, Türkmenistan
ve Azerbaycan gibi Türki
Cumhuriyetler’e do¤rudan sat›fl
yapmay› düflünmektedir. Bu
ülkelerdeki müflteriler bu sayede
daha k›sa teslimat mesafelerinden,
daha iyi lojistik ve servis
hizmetlerinden yararlanabilecektir.”
Y›lda 25 bin metre büyük çapl› hortum
‹kinci yar›y›ldan itibaren Çerkezköy'de
10 bin metrekareyi aflk›n fabrika alan›
ve 5 bin 300 metrekare üretim
alan›nda üç vardiya ile hizmet
verilece¤ini belirten Schönberg, y›lda
yaklafl›k 25 bin metre büyük çapl›
hortum üretilecektir dedi. Schönberg
üretim tesisinin yeni çal›flanlar›na
Macaristan Szeged'deki fabrikada
e¤itim verilece¤ini belirtti.
Schönberg yat›r›mla ilgili flu bilgileri
verdi: “Oil & Marine’nin, ‹ngiltere,
Macaristan, Amerika Birleflik
Devletleri ve Almanya’da fabrikalar›
ve mühendisleri bulunmaktad›r.
Brezilya’n›n Macaé flehrinde de yeni
bir fabrika inflaat› bafllayacakt›r.
Bunun yan› s›ra y›l›n ikinci
çeyre¤inden sonra hortum imalat›na
bafllayacak olan Dubai’de sat›fl ve
servis deste¤i verilmektedir.”
ContiTech
ContiTech, teknik elastomer ürünlerinin dünya çap›ndaki
lider tedarikçilerinden olup, plastik teknolojisinde
uzmand›r. Firma, otomobil endüstrisi ve di¤er önemli
endüstriler için fonksiyonel parçalar›, bileflenler ve
sistemler gelifltirmekte ve üretmektedir. ContiTech yaklafl›k
28 bin çal›flan› ile 2012 y›l›nda 3,7 milyar Euro'luk
kesinleflmemifl ciro elde etmifltir.
ContiTech Türkiye'de, doksanl› y›llardan bu yana hava
süspansiyon sistemleri üretmektedir. 1996 y›l›nda bir
Türk anonim flirketiyle Joint Venture iliflkisine bafllam›flt›r.
ContiTech Lastik Sanayi ve Ticaret A.fi. 1999 y›l›ndan
bu yana ContiTech Luftfedersysteme GmbH’ya %100
ba¤l› bir kurulufl olarak yoluna firman›n tek sahibi olarak
devam etmektedir. ContiTech ticari araçlar, otobüsler ve
treylerler için y›lda yaklafl›k 1,2 milyon adet hava
süspansiyon sistemleri üretmektedir. Müflterileri aras›nda
Daimler, DAF ve Volvo gibi ticari tafl›t üreticileri ile BPW,
SAF ve Gigant gibi sektörlerinde lider aks üreticileri
bulunmaktad›r. fiirketin Türkiye’deki müflterileri aras›nda
Mercedes-Benz Türk, MAN Türkiye, Temsa Global, Ford
Otosan, T›rsan ve Otokar firmalar› yer almaktad›r. fiu
anda Bursa'daki fabrikada yaklafl›k 200 kifli çal›flmaktad›r.
Continental
Continental 2012 y›l›nda 32,7 milyar Euro'luk
kesinleflmemifl cirosu ile dünya çap›ndaki en büyük
otomobil tedarikçilerindendir. Motor ve yürüyen aksam
sistemleri ve bileflenleri, fren sistemleri, enstrümentasyon,
haberleflme ve biliflim çözümleri, araç elektroni¤i, lastik
ve teknik elastomer ürünlerinin imalatç›s› olarak
Continental firmas›, sürüfl güvenli¤ine ve global iklimin
korumas›na katk› sa¤lamaktad›r. Bunun d›fl›nda
Continental, birbiri ile ba¤lant›l› otomobil
komünikasyonunda yetkin bir ifl orta¤›d›r. Continental
flu anda 46 ülkede 170 bin kifliyi istihdam etmektedir.
79 Bak›fl 126
Burç Balc›
BBDSO Viyolonsel Sanatç›s›
[email protected]
Halit Recep Arman
Bir kez daha merhaba de¤erli okurlar,
Ülkemizde gündem öyle h›zla de¤iflip
bambaflka olaylara gebe kal›yor ki,
yaln›zca sanat aç›s›ndan olsa da ayl›k
bir yaz›da takip edip günceli
yakalamak gittikçe güçlefliyor. O
nedenle, yaz›lar›mda biraz daha
genifl zamana yay›lm›fl, uzun süreli
etkenlere sahip konulara de¤inmeye
çal›flaca¤›m.
Afganlar›n Donizetti’si!
Geçti¤imiz say›da, ülkemizdeki
uluslararas› sanat müzi¤inin
Osmanl›’dan gelen köklerinden ve
Donizetti Pafla’dan bahsetmifltim.
Donizetti Pafla, 1856’da hayat›n›n
büyük bölümünü geçirdi¤i ‹stanbul’da
ölene kadar, uluslararas› sanat
müzi¤inin topraklar›m›zdaki varl›¤›na
büyük hizmetler vermiflti.
Bizim tarihimizde Donizetti Pafla’n›n
yeri ve de¤eri neyse, Afganistan için
de Halit Recep Arman’›n de¤eri odur.
Peki kimdir Halit Recep Arman?
Bu sorunun yan›t›, müzikolog yazar
Sn.Ersin Antep’in araflt›rmalar›nda
kamuoyuna yans›d›. Kendisi ile
geçti¤imiz sezon Türkiye’de bir ilk
olarak “Afganlar›n Donizetti’si Halit
Recep Arman’› Anma Konseri”
gerçeklefltirdik.
Gelin Say›n Antep’e kulak verelim
(kendisinin www.muzikoloji.org
sitesinden):
“…….Henüz Cumhuriyet ilan
edilmemiflti. Y›l 1921'di ve Donanma
Marfl›, ard›ndan da Trakya Marfl›'n›
bestelemiflti. Ça¤dafl Türk Müzi¤i'nin
geleneksel halk ezgilerinden
yararlanan ve çoksesli teknikle
yaz›lm›fl eser yazma prensibinin
telaffuzundan y›llar önce, henüz
ö¤renciyken, Trakya Marfl›'nda
Edirne'ye has ezgileri ustal›kla
yans›tarak bir örnek oluflturmufltu.
80 Bak›fl 126
Hindemith raporlar›n› verdikten sonra
de¤il, henüz ilk gelifli olan 1935'te 13
marfla sahipti Arman. Bu konudaki
ihtiyac›m›z›n büyük ço¤unlu¤unu
çoktan karfl›lam›flt›…”
“….Ferit Tüzün'ün Çeflmebafl›, Nevit
Kodall›'n›n Telli Turna, Erkin'in
Köçekçe ile yapt›¤›n›, sessiz sedas›z
biçimde, birço¤u türkülerden ve yerel
havalardan esinlenen eserlerle, Halit
Recep Arman baflarm›flt›r. Besteleri
armoni orkestras› için yaz›ld›¤›ndan
dolay›, di¤er besteciler kadar
tan›nmam›fl, eserleri
duyulmam›flt›r….”
“….Cumhuriyet kurulmadan önce
tango denince akla gelen pek az
besteci vard›. Bunlardan biri de Halit
Recep Arman'd›. Makamsal
müzi¤imizi en ince ve esteti¤e en
yak›flan örnekle seslendirenlerden
Dilek Türkan'›n seslendirdi¤i "Aflk
Mevsimi", 2005 y›l›nda arflivlerde
tespit etti¤imiz "Esmer Güzeli" ve
“Ferda”… 1916'l› y›llarda fiaml›
‹skender'in bast›¤› ve günümüzde
tan›nmayan eserler…”
Evet, ülkemiz müzik e¤itim sistemini
flekillendirmesi için davet edilen ünlü
Alman Besteci Paul Hindemith henüz
Türkiye'ye gelmeden önce, Halit
Recep Arman, daha genifl bir yetkiyle
Afganistan'daki müzik kurumlar›n›
kurmaya gider. Hatta bir ulusal
marfllar› olmad›¤›n› fark ederek,
Afganlar'›n kendilerini bulup
marfllar›n› besteletene kadar y›llarca
kullanaca¤› Afgan Milli Marfl›'n›
besteler. Donizetti'nin Osmanl› için
yapt›¤›n›, O Afganistan için yapm›fl
ve Afganistan'da bir efsaneye
dönüflmüfltür. Ancak bu olumlu
geliflmeler, Taliban rejiminin
Afganistan'da ilk olarak onun kurdu¤u
okulu yerle bir etmesi ve ilk onun
ö¤rencilerini kurfluna dizmesi ile sona
erer. Diyor ki Sn.Antep yaz›s›nda:
“Yobazl›k ve cehalet, Arman'›n nak›fl
nak›fl iflledi¤i ça¤dafll›¤›, bir ç›rp›da
ve ilk hedef olarak ortadan kald›rarak,
ülkeye bilgisizlik ve cehalet kurakl›¤›n›
getirmifltir.”
(Sn.Antep’in Türk Müzik tarihine iliflkin
önemli araflt›rmalar›na
www.muzikoloji.org sitesinden
ulaflabilirsiniz.)
“Y›l›n Orkestras› Ödülü” bu y›l
Eskiflehir’e!
Klasik müzik dergisi Andante
taraf›ndan KÜSAV ve Beyo¤lu
Belediyesi destekleriyle dört y›ld›r
düzenlenen Donizetti Klasik Müzik
Ödülleri’nde y›l›n orkestras› ödülü
geçen y›l Bursa’ya verilmiflti. Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestras›,
halen, bu ödülü alan ilk ve tek Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› kurumu.
Yerel yönetimlere kültür sanat
alan›nda örnek teflkil eden Sn.Y›lmaz
Büyükerflen’in deste¤i ile giderek
ç›tas›n› yükselten ve baflar› kazanan
Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi
Senfoni Orkestras›, klasik müzik
Müzik
hafta önceden tükenen konserler
veren, yabanc› ülkelerden konser
davetleri alan Eskiflehir Büyükflehir
Belediyesi’nin genç ve gurur kayna¤›
olan sanatç›lar› için al›yorum. Dar›s›
di¤er belediyelerimizin bafl›na” dedi.
‹stanbul Rahmi Koç Müzesi’ndeki
törene, Antalya Büyükflehir Belediye
Baflkan› Mustafa Akayd›n, Beyo¤lu
Belediye Baflkan› Ahmet Misbah
Demircan’›n yan›s›ra, H›ncal Uluç,
Do¤an H›zlan gibi isimler ve çok
say›da davetli kat›ld›.
dergisi Andante’nin Beyo¤lu
Belediyesi iflbirli¤iyle bu sene
dördüncüsü düzenledi¤i ‘Donizetti
Klasik Müzik Ödülleri’nde y›l›n
orkestras› seçildi. Bu ödülü,
geçti¤imiz y›l ise, Bursa Bölge Devlet
Senfoni Orkestras› alm›flt›. Bu nedenle
törende Sn.Büyükerflen’e ödülü
takdim etmek üzere bir BBDSO
sanatç›s› olarak sahneye davet
edilmem, benim için de büyük bir
mutluluk ve onur oldu.
Büyükerflen, konuflmas›nda; “Her
ne kadar Büyükflehir Belediyesi
Senfoni Orkestras›’n›n kurucusu
olsam da bu ödül benim de¤il. Bu
ödülü, 10 y›ldan beri sezonun her
haftas›nda de¤iflik repertuar ile yerli
veya yabanc› solistlerle biletleri bir
Tören sonras› sohbetimizde
Sn.Büyükerflen beni güleryüzlü,
alçakgönüllü, zarif yaklafl›m›yla yine
flafl›rtmad› do¤rusu. Genç
meslektafllar›ma ve bir senfonik
orkestra kurarak sanata verdi¤i
deste¤e teflekkür etti¤imde, “Rica
ederim, onlar›n baflar›s›d›r, ben her
zaman destek olaca¤›m.” dedi.
Alçakgönüllü kibar yan›t› bu karanl›k
dönemde örnek bir ›fl›k gibiydi.
Günümüzdeki politikac› ve belediye
baflkanlar›yla k›yaslad›¤›m›zda, bu
sicak, alçakgönüllü yaklafl›ma çok
ender rastlan›yor. Son y›llarda ço¤u
Belediye Baflkan›, da¤lar› ben
yaratt›m der gibi, onlarca korumas›,
flöförü ile birlikte dolafl›p, flehrindeki
sanatç› ile b›rak›n sohbet ya da
konser sonras› tebrik etmeyi,
flehrindeki operaya, konsere dahi
gelmiyor. Kimileri, geldi¤inde ise,
beylik beyanatlarla medyaya reklam
kareleri çektirip, kuliste sanat
emekçilerinin yan›na dahi u¤ram›yor,
sohbet etmiyor. O nedenle bir
politikac›n›n bu tutumu sanat camias›
olarak y›llard›r çok takdirimizi kazand›.
Önümüzdeki say›: TÜSAK Yasa Tasar›s›
ve Sanat Kurumlar›n›n Akibeti
De¤erli Okurlar, gündem kar›fl›k,
gergin ve yo¤un. Gezi Park› olaylar›
sonras› toplumda oluflan kutuplaflma
ve de¤iflimin, demokrasimiz ad›na
olumlu sonuçlanmas›n› arzu
ediyorum. Bu gündem içerisinde fazla
dikkat çekmeyen çok önemli bir
konuyu da yer darl›¤› nedeniyle
önümüzdeki say›ya b›rakmak
istiyorum. Halka nitelikli sanat› uygun
bedelle ulaflt›ran devlet sanat
kurumlar›n›n kapat›lmas›n› öngördü¤ü
haberleriyle gündeme gelen TÜSAK
yasa tasla¤›n›n olumlu ve olumsuz
getirilerinden de önümüzdeki
yaz›mda bahsedece¤im.
Sanat›n tüm toplumsal anlaflmazl›k
ve gerilimlerde, ayd›nl›¤a ›fl›k tuttu¤u
ve bar›flç›l sosyal rehabilitasyonu
sa¤lad›¤›n› unutmamak dile¤i ile,
müzikle ka›n…
81 Bak›fl 126
Nejat Yahya’n›n objektifinden:
Gemlik Körfezi ve Kurflunlu
Temmuz 2013
82 Bak›fl 126
Üyelerden
Foto¤raflar
83 Bak›fl 126
Yeni Üyeler
Ayhan KORGAVUfi
1956 y›l›nda Bursa’da do¤du. ‹lk ve orta e¤itiminin ard›ndan Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Makine
mühendisli¤ini kazand›¤› y›l babas› Ali ‹hsan Korgavufl’un ani ölümüyle ifl yaflam›na bafllad›.
1979 y›l›nda radyatör ve kalorifer hortumlar› üretimine bafllad›. 1989 y›l›nda Bursa / Demirci sanayi bölgesindeki
üretim tesislerini kurdu, 2004 y›l›nda Bursa Kayapa Sanayi Bölgesinde yeni modern tesislerine tafl›nd›. Kayapa
San. Bölgesi, Demirci Sanayi Bölgesi, KAL-DER, UMOK, BUG‹AD, TOSYÖV, Kauçuk Derne¤i, Lions Clup gibi
birçok sivil toplum kuruluflunda aktif görev ald›.
Mustafa TOSUN
1984 y›l›nda Bursa’da do¤du. 2008 y›l›nda Missouri University of Science and Technology – ‹flletme Mühendisli¤i
bölümünü bitirdi.
2008 y›l›nda Sat›fl Mühendisi olarak Laspar Kauçuk Ltd fiirketi’nde görev ald›.
Daha sonra s›ras›yla ‹fl Gelifltirme Müdürü, Sat›fl ve Pazarlamadan sorumlu genel müdür yard›mc›l›¤›,
ve Genel Müdürlük yapt›. 2013 y›l›ndan bu yana Laspar Angst+Pfister A.fi.’de Sat›fl ve Pazarlama Yöneticisi olarak
görev yap›yor. Mustafa Tosun 2 çocuk babas›.
Tar›k Ö⁄ÜT
1948 y›l›nda Nizip’te do¤du, 1966 y›l›nda makina mühendisli¤i ö¤renimi yapmak üzere devlet burslusu olarak
Almanya’ya gitti, Lisans, Y. Lisans ve doktoras›n› Berlin Teknik Üniversitesi’nde tamamlad›, 12 y›l Almanya’da
çeflitli sanayi kurulufllar›nda(IABG, BMW, v.s.) ARGE mühendisi olarak görev yapt›,1990 y›l›nda Türkiye’ye döndü
ve Bursa’da bir ileri mühendislik firmas› olan F‹GES A.fi.’yi kurdu, Halen F‹GES A.fi.’nin Yönetim Kurulu Baflkan›d›r.
Ayr›ca Tafl›t Araçlar› Yan Sanayicileri Derne¤i(TAYSAD) ve At›l›m Üniversitesi Metal fiekillendirme Mükemmeliyet
Merkezi(MfiMM) ‘nin yönetim kurulu üyesidir. Evli ve 2 çocuk babas›d›r.
Uygar ET‹
1975 y›l›nda ‹zmir’de do¤du. ‹lk ve ortaö¤retimini ‹zmir’de tamamlayan Eti, 1999’da ‹stanbul Teknik Üniversitesi
‹flletme Mühendisli¤i bölümünde lisans derecesini, 2010 y›l›nda da Cranfield University – MSc in Logistics &
Supply Chain Management program›nda yüksek lisans derecesini ald›. 2001 y›l›nda Yazaki Corporation’da çal›flma
hayat›na bafllad›. Yazaki’de üst düzey yöneticilik yapt›. 2012-Temmuz ay›nda Chassis Brakes International (CBI)
ailesine kat›lan Eti, halen CBI-Türkiye’nin Genel Müdürü olarak çal›flma hayat›na devam ediyor. ‹ngilizce, Almanca
ve Japonca konuflabilen Uygar Eti evli ve ikiz çocuk babas›.
84 Bak›fl 126

Benzer belgeler