IŞIK/Türkiye – 21924/05 Madde 9 Madde 46 - HUDOC

Transkript

IŞIK/Türkiye – 21924/05 Madde 9 Madde 46 - HUDOC
© Avrupa Konseyi/Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2012. Bu çeviri, Avrupa Konseyi’nin insan haklarına destek Fonu’nun desteğiyle
hazırlanmıştır (www.coe.int/humanrightstrustfund). Mahkeme’yi bağlamamaktadır. Daha fazla bilgi için, bu belgenin sonunda bulunan
yazarın telif hakkı ile ilgili kısmı okuyabilirsiniz.
© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2012. This translation was commissioned with the support of the Human Rights
Trust Fund of the Council of Europe (www.coe.int/humanrightstrustfund). It does not bind the Court. For further information see the full
copyright at the end of this document.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme, 2012. La présente traduction a été effectuée avec le soutien du Fonds
fiduciaire pour les droits de l’homme du Conseil de l’Europe (www.coe.int/humanrightstrustfund). Elle ne lie pas la Cour. Pour plus de
renseignements veuillez lire l’indication de copyright/droits d’auteur à la fin du présent document.
IŞIK/Türkiye – 21924/05
Karar 2.2.2010 [2. Daire]
Madde 9
Madde 9–1
Din özgürlüğü
Kimlik kartlarındaki din hanesi: İhlal
Madde 46
Madde 46–2
Kararın uygulanması
Genel tedbirler
Olaylar – Başvurucu alevidir. 2004’te, başvurucu kimlik kartındaki “İslam” ibaresinin
“Alevi” olarak değiştirilmesini istemiştir. Hiçbir adli başvurusu sonuç vermemiştir.
Hukuk – Madde 9: “din” hanesinin boş bırakılmasına veya oradaki bilginin silinmesine izin
veren 2006 yasası başvurucunun durumunda bir değişiklik yapmamaktadır. Ne olursa olsun,
kimlik kartlarında dine ayrılmış bir hanenin bulunması durumunda, bu hanenin boş
bırakılması ister istemez özel bir anlam taşıyacaktır. Kimliklerinde dinle ilgili bir bilgi
bulunmayan kimlik kartı sahipleri, kamu makamlarının bir müdahalesi sonucunda, üzerinde
dini inançları yazılı olan kimlik kartına sahip insanlardan, iradeleri dışında,
farklılaşacaklardır. Öte yandan, kimlik kartında hiçbir dinin yazılmamasının talep edilmesi
yönündeki davranış kişinin en derin kanaatleriyle sıkı bir ilişki içindedir. Dolayısıyla kişinin
en şahsi yönünün açıklanması halen söz konusudur. Böyle bir durum din ve kanaatini
açıklamama özgürlüğü konseptine şüphesiz aykırıdır. Ancak, söz konusu ihlal kaynağını
başvurucunun inancının kimliğine işlenmesinin reddinden değil, zorunlu veya isteğe bağlı
olsun, kimlik kartında din hanesinin olmasından almaktadır. Sonuç olarak, başvurucu, 2006
yasasına rağmen, bir ihlalin mağduru olduğunu halen ileri sürebilir.
Sonuç: İhlal (Oybirliğiyle).
Madde 46: Başvurucunun AİHS’nin 9. maddesinde güvence altına alınan hakkının ihlali
kaynağını, zorunlu veya isteğe bağlı olsun, kimlik kartında din hanesinin olmasından
almaktadır. Bu bağlamda, AİHM dine ayrılmış hanenin kimlik kartlarından silinmesinin tespit
edilen ihlale bir son verebilecek uygun bir giderim olabileceği kanaatindedir.
© Avrupa Konseyi/Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2012.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin resmi dilleri Fransızca ve İngilizce’dir. Bu çeviri, Avrupa Konseyi’nin insan haklarına destek
Fonu’nun desteğiyle hazırlanmıştır (www.coe.int/humanrightstrustfund). Mahkeme’yi bağlamamaktadır ve Mahkeme, kalitesi konusunda
herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının veritabanı olan HUDOC üzerinden
(http://hudoc.echr.coe.int) veya HUDOC’un bildirdiği başka veritabanları üzerinden yüklenebilir. Davanın isminin tamamen yazılması,
yukarıdaki telif hakkıyla ilgili ifadelerin kullanılması ve insan haklarına destek Fonu’na referans yapılması şartıyla ticari olmayan amaçlarla
kullanılabilir. Bu çevirinin tamamını veya bir kısmını ticari amaçlarla kullanmak isteyen herkesin, bu durumu belirtilen adrese bildirmesi rica
olunur: [email protected]
© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2012.
The official languages of the European Court of Human Rights are English and French. This translation was commissioned with the support
of the Human Rights Trust Fund of the Council of Europe (www.coe.int/humanrightstrustfund). It does not bind the Court, nor does the
Court take any responsibility for the quality thereof. It may be downloaded from the HUDOC case–law database of the European Court of
Human Rights (http://hudoc.echr.coe.int) or from any other database with which the Court has shared it. It may be reproduced for non–
commercial purposes on condition that the full title of the case is cited, together with the above copyright indication and reference to the
Human Rights Trust Fund. If it is intended to use any part of this translation for commercial purposes, please
contact [email protected]
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme, 2012.
Les langues officielles de la Cour européenne des droits de l’homme sont le français et l’anglais. La présente traduction a été effectuée avec
le soutien du Fonds fiduciaire pour les droits de l’homme du Conseil de l’Europe (www.coe.int/humanrightstrustfund) Elle ne lie pas la Cour,
et celle–ci décline toute responsabilité quant à sa qualité. Elle peut être téléchargée à partir de HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (http://hudoc.echr.coe.int), ou toute autre base de données à laquelle HUDOC l’a communiquée. Elle peut
être reproduite à des fins non commerciales, sous réserve que le titre de l’affaire soit cité en entier et s’accompagne de l’indication de
copyright ci–dessus ainsi que de la référence au Fonds fiduciaire pour les droits de l’homme. Toute personne souhaitant se servir de tout ou
partie de la présente traduction à des fins commerciales est invitée à le signaler à l’adresse suivante: [email protected]

Benzer belgeler

Burden/Birleşik Krallık – 13378/05 Madde 14 - HUDOC

Burden/Birleşik Krallık – 13378/05 Madde 14 - HUDOC Fonu’nun desteğiyle hazırlanmıştır (www.coe.int/humanrightstrustfund). Mahkeme’yi bağlamamaktadır ve Mahkeme, kalitesi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Avrupa İnsan Hakları Mah...

Detaylı