Aile ve meslek uyumlulu unu desteklemek için

Transkript

Aile ve meslek uyumlulu unu desteklemek için
Kontrol
listesi
Çocuk bakm için
ba!arl bir organizasyon
Aile ve meslek
uyumlulu"unu
desteklemek için
velilere bir rehber
Mesleki hayatınızı ne kadar iyi planlayıp organize ederseniz,
o kadar ba!aralı olacaksınız. Bu kontrol listesi size, mesle"inizle ilgili ve çocuk
e"itimi hakkında önemli olan sorularınızı dile getirmeye yardımcı olacaktır.
Duisdurg’ta bir çok tesisler sizlere yardımcı olabilir ve destekleyebilir.
Bu liste ile yapılması gereken i!lemlere ba!layabilirsiniz.
.
Sponsörluük yapan
Duisburger Netzwerk W
l
z Hayalinizdeki meslek
Hangi mesle!i icra etmek istersiniz?
.....................................................................................................
Edindi!iniz mesle!iniz veya diplomanz Almanya`da geçerli mi?
Evet
.......................................................................................
Hayr
.......................................................................................
Mesleki bilginiz hâla güncel mi? Yoksa e!itiminizi geli"tirmekte bir fayda var m?
Evet
.......................................................................................
Hayr
.......................................................................................
Dilsel bilginiz mesle!iniz için yeterli mi?
Almanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yabanc dil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dilsel bilginizi test ettirmek ister misiniz?
Hayr
Evet, çünkü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesle!inizde çal"abilmek için, çal"ma izine gerekir mi?
Evet
.......................................................................................
Hayr
.......................................................................................
.
I" saatleriniz nasl olabilir?
.............................................
...................................................
Alaca!nz maa" yakla"k ne kadar olabilir? Ya"am giderleriniz için devlet’ten maddi deste!e ihtiyacnz olabilir mi?
.....................................................................................................
Çal"aca!nz yer nerede olabilir?
Toplu ta"ma araçlar ile ula"mak mümkün
Araba kullanmak mecburiyetinde misiniz?
...................................................
Ba"ka birisiyle gitme imkan var
...................................................
Gidi"iniz ve dönü"ünüz ne kadar vakit alr?
...................................................
Çocu!unuzun okul veya bakm tesisine götürmek için ne kadar zamana ve mesafeye ihtiyacnz var?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.
#leriki i"verenden olan beklentileriniz nelerdir? Orada ailevi görevleriniz dikkate alnyor mu? Misal: I" saatleri, tatil planlamas
(okul tatilleri ), mesai $al"malar, ailevi terminler ( veliler toplants )
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Aileniz ve arkada" çevrenizden destek bulabiliyor musunuz ve ( tekrar ) çal"acaksanz e!er, kimin tarafndan destekleneceksiniz?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
%ocuk bakm için organizasyon
Çocuk bakmna ihtiyac olan kaç çocu!unuz var ve kaç ya"ndalar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Çocuk
Ya"
Ya"
Ya"
Ya"
..................
..................
..................
..................
Hangi çocu!unuz için ne tür bakm istiyorsunuz? ( Ana okulu, tam gün okulu, çocuk bakcs)
1.
..............................................................................................
2.
..............................................................................................
3.
..............................................................................................
Zamanlamas nasl olmal? Her çocuk için özel.
Hangi günler için?
1..................
2. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3..................
Tatil d" hangi günler
1..................
2. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3..................
Tatilde hangi günler
1..................
2. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3..................
Ana okullarn/ Okullarn çal"ma saatleri d"nda (sabah erken saatlerinde, ak&am saat 17’den sonra, hafta sonlarnda ve
tatillerde ) çocu!un bakm nasl gerçekle"ecek?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
NOT:
Baz anaokullarn, tüm gün bakclarn veya gençlik dairelerinde yaz tatilleri için özel programlar var. Aile ve arkada"
çevresinde de yardm bulunabilinir.
Bir anaokulunu/ Okulu görmek ve/ veya e!itmenler, ö!retmenler veya tüm gün bakc kurumlarnda bir görevli ile görü"mek
ister misiniz?
Evet
.....................................................................................................
.....................................................................................................
z TE!V"K VE E#"T"M "#ER"#"
Veli olarak çocu!unuzun e!itimi hakknda belirli istek ve fikirleriniz vardr, örne!in çocuklarn kendi aralarndaki ileti"imi,
dinsel ve kültürel de!erlerinde e!itim, müzikal ve spor’da te"vik.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Çocuk bakm tesisi hangi ( pedagojik ) e!itim anlay"yla çal"yor? Hangi e!itim hedeflerini takip ediyor?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Çocu!unuzun te"vik edilmesinde herhangi özel iste!iniz var m?
NOT: Sa!lk sigortalar (§ 20 SGBV’ye göre) bazi faaliyetlerin maliyetine – dinlenme, beslenme ve egsersiz de –
bir katkda bulunuyor
Çocu!unuzun hangi yetenekleri ve hobileri te"vik edilsin? Çocu!unuzun te"vi!i için bir çok spor kulüpleri, müzik ve sanat
okullar geni" kapsaml tekliflerde bulunuyor.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Dil beceresinde yardma ihtiyaç var m?
Almanca
...............................................................................
Ana dil
...............................................................................
Yabanc dil
...............................................................................
Dil hatalar ve/veya i"itme sorunlar için bir teste ihtiyaç var m?
...........................................
Çocu!unuzun sevdi!i yemekler var m?
.....................................................................................................
Çocu!unuzun yememesi gereken besinler var m?
.....................................................................................................
Çocu!unuzun dikkate alnmas gereken herhangi bir alerjisi/hastal! veya engeli var m?
Hayr
.......................................................................................
Evet
.......................................................................................
l Genel
Call Duisburg, Stadt Duisburg
Informations- und Servicecenter der Stadt Duisburg
Telefon 0203/94000.
Forum W – Wiedereinstieg
Kuzey-Ren-Vesfalya’nın, bir aradan sonra tekrar mesleki hayatlarına
dönmek isteyen ebeveynler i$in hazırladı!ı bir hizmet
http://www.wiedereinstieg.nrw.de
Servicetelefon: 0180/30001166. Pazartesi günlerinden cuma ya kadar
saat sabah 8 ve ak&am 6 ya kadar
Sabit hattan ararsanız 9 ct/dak.; ceptelefondan ararsanız ücret de!i&ir
Jugendamt, Stadt Duisburg
http://www.duisburg.de > Ämtersuche > Jugendamt
Referat für Integration, Stadt Duisburg
http://www.duisburg.de -> Ämtersuche -> Referat für Integration und
http://www.wir-sind-du.de
Jobcenter Duisburg
Friedrich-Wilhelm-Straße 103
47051 Duisburg-Mitte
http://www.jobcenter-duisburg.de
#&gücü piyasasıında e&itlik i$in temsilci
Jasmin Borgstedt, Telefon 0203/34834-1460
E-Mail: [email protected]
http://www.jobcenter-duisburg.de
#&e yerle&tirme, mesleki e!itim ile ilgili sorular ve e!itim
(i& alanlara) i$in
Service-Center Telefon 0203/302-1910
#&verenlerin ve i&adamların soruları i$in
Arbeitgeberservice Telefon 0203/34834-1290
“Tek ebeveynler icin perspektivler“
Bruno Lindemann, Telefon 0203/34834-1910
Kreishandwerkerschaft Duisburg
http://www.handwerk-duisburg.de
Yarım gün-mesleki e!itim-e!itim yeri arama e!ilimi
Bärbel Hessel, Telefon 0203/99634-32
l Mesle"e geri dönü$ – Mesleki niteliklerin tanınması
(yarım günlük) i$ e"itimi – mesleki e"itim
Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Duisburg
http://www.arbeitsagentur.de
#&e dönü&, mesle!e tekrar giri&, yarım günlük mesleki e!itim
#&gücü piyasasında e&itlik i$in temsilci
Annette von Brauchitsch-Lavaulx, Telefon 0203/302-1605
Kontrol listesi
Çocuk bakm için ba!arl bir organizasyon
Bilgilendirme – Danı&ma
Mesleki yeterlilik ve e!itim hakkında sorular
#&bulma kurumu
#&veren / 'irket sorunları
Wintgensstraße 29-33, 47058 Duisburg
Telefon 01801/555111 (Arbeitnehmer)
Telefon 01801/664466 (Arbeitgeber)
Sabit hattan
. ararsanız 3,9 ct/dak.;
ceptelefonundan ararsanız en fazla 42 ct/dak.
Jobbörse
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de
ZAV-yurt di&inda i&e
Mesleki niteliklerin tanınması
Info-Center Telefon 0228/713-1313
E-Mail: [email protected]
Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
Bundesagentur für Arbeit und Kooperationspartner
Mesleki niteliklerin tanınması
Anerkennung von Berufsabschlüssen
http://www.berufliche-anerkennung.de
Handwerkskammer Düsseldorf
http://www.hwk-duesseldorf.de
Yabancı niteliklerin tanınması
Dagmar Scholz, Telefon 0211/8795-649
(Yarm günlükı) i& e!itimi/meslek e!itim yeri araması
Maike Münster, Telefon 0211/8795-631
E!itim- e!itime te&vik
Sigrid Lisson, Telefon 0211/8795-424
Bildungszentrum Handwerk Duisburg
http://www.bildungszentrum-duisburg.de
e!itim-e!itimi desteklemek
Friederike Minàr, Telefon 0203/99534 38
Landesinitiative Netzwerk W
Gö$ eden ve mesleklerine geri dönmek isteyen kadınlara $ok
dilli kılavuz
http://www.migra-info.de
Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW
E!itim ve mesleki niteliklerin tanınması
http://www.schulministerium.nrw.de Internationales
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
Duisburg- Wesel- Kleve zu Duisburg
http://www.ihk-niederrhein.de
Yabancı niteliklerin tanınması
Inga Urban, Telefon 0203/2821-223
#& yeri arama e!ilimi
Reinhard Zimmer, Telefon 0203/2821-495
(Yarım gün) mesleki e!itim
Werner Petruschke, Telefon 0203/282-307
E!itimin devamı- e!itimin devamı i$in te&vik
Dipl. Bw. Winfried Ballmann, Telefon 0203/2821-231
Zentrum für Bildungs- und Lernberatung Duisburg
Königstraße 47
VHS tesislerinde
Telefon 0203/283-5708
E-Mail: [email protected]
http://www.duisburg.de/lernenvorort
Mevcut %alı$ma saatleri
Pazartesi
9.00- 13.00 randevu ile danı&manlık
Salı, %ar&amba
ve Per&embe
9.00- 13.00
Cuma
10.00- 13.00 herkese a$ık olan danı&ma bilgileri
Per&embe
13.00- 18.00 randevu ile danı&manlık
Mesleki e"itim i%in Hibe
- Bildungsgutschein zuständig Agentur für Arbeit Duisburg
und Jobcenter Duisburg
- Bildungsscheck NRW http://www.bildungscheck.nrw.de
- Bildungsprämie http://www.bildungspraemie.info
l Aile e"itimi
Aile e"itimi
http://www.familienbildung-in-nrw.de -> Vor Ort
Familienbildungswerke und Familienbildungsstätten
Ailelerde de!i&en hayat &artlarına ve farklı ge$i&lerde bulunan
ailelere yardım edip e!itim veriyor.
Bu kurum, zor durumlarda bulunan ailelere yardım ediyor ve mevcut
zorlukları ba&arılı bir &ekilde a&malaına yardımcı oluyor
DRK- Familienbildung Duisburg
Erftstraße 15, 47051Duisburg
Telefon 0203/30547-0
E-Mail: [email protected]
http://www.drk-duisburg.de
Ev. Familienbildungswerk Duisburg
Hinter der Kirche 34, 47058 Duisburg
Telefon 0203/29512810
E-Mail: [email protected]
http://www.fbw-duisburg.de
Familienbildungsstätte der AWO in Duisburg
Börsenstraße 10, 47051 Duisburg
Telefon 0203/3095600
E-Mail: [email protected]
http://www.awo-duisburg.de
Katholisches Bildungsforum
Familienbildungsstätte Duisburg-West
Händelstraße 16, 47226 Duisburg
Telefon 02065/51955
E-Mail: [email protected]
Katholische Familienbildungsstätte am Innenhafen Duisburg
Wieberplatz 2, 47051 Duisburg
Telefon 0203/2810-452
E-Mail: [email protected]
http://www.kefb-bistum-essen.de
Katholische Familienbildungsstätte Hamborn
An der Abtei 1, 47166 Duisburg
Telefon 0203/554187, E-Mail: [email protected]
http://www.fbs-hamborn.de
l Sa"lık
Deutsch-Afrikanischer Ärzte-Verein in der BRD e. V.
Herr Dr. med. Abdelmoula Kangoum
(Vorstandsvorsitzender)
Frau Dr. med. Mboyo Likafu
E-Mail: [email protected]
http://www.daaev.de
Gesundheitsamt, Stadt Duisburg
Telefon 0203/283-2756
E-Mail: [email protected]
http://www.duisburg.de
Sa"lık rehberi
http://www.duisburg.de
Leben in Duisburg > Rat und Hilfe > Gesundheitswegweiser
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des
Gesundheitsamtes der Stadt Duisburg
Dr. Nicola Coenen-Englert und Sonja Garbella
Telefon 0203/2857860
E-Mail: [email protected]
Netzwerk für Kinder psychisch kranker Eltern in Duisburg
(Duisburg’da piskolojik rahatsızlıkları olan ebeveynlerin
$ocukları i$in bir kurum)
Eine Ínitiative der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Duisburg PSAG
und des Gesundheitsamtes der Stadt Duisburg
Koordinator Marcel Hellmich, Telefon 0203/283-5439
E-Mail: [email protected]
www.psag-netzwerk.de
l #ocukların bakımı ve te$vi"i
Aile merkezleri
Aile merkezleri ebeveynlerin becerilerini gü lendirmesinde,
i& ve aile dengelemesinde yardımcı oluyor. Bir $ok $ocuk bakım
tesisleri aile merkezlerine de!i&tirildi.
Aile merkezi arıyorsanız
http://www.familienzentrum.nrw.de
-> Familienzentrums-Finder -> Duisburg Einschränkung: nur Ort
Tatil ve e"lence
http://www.duisburg.de -> „Leben in Duisburg“ ->
„Duisburg für.......Kinder und Jugendliche“
http://www.duisburg.de ->linke Spalte -> Links ->
Kinder- und Jugendportal
Jugendamt
Telefon 0203/283-3484
E-Mail: [email protected]
%ocuk bakım tesisleri,
tüm anaokul ve kre& listeleri,
$ocuk ve gen$lik merkezleri
Suchmaschine für Städtische Kindertageseinrichtungen und
Städtische Familienzentren
http://www.duisburg.de -> „Leben in Duisburg“ ->
„Wohnort Duisburg“
%ocuk bakıcısı, $ocuk bakıcısı aileler-yardımcılar
Yardım arayan ebeveynlere yardım ediyor ve $ocuk bakımı ile
ilgilenen ailelere yardımcı oluyor
Semtler: Marxloh, Röttgersbach, Homberg, Rumeln-Kaldenhausen
Christiane Brock, Telefon 0203/283-2357
E-Mail: c. [email protected]
Semtler: Rheinhausen, Homberg, Rumeln-Kaldenhausen
Karin Grütjen, Telefon 0203/283-7313
E-Mail: [email protected]
Semtler: Kaßlerfeld, Neuenkamp, Altstadt, Dellviertel, Hochfeld
Sandra Jans, Telefon 0203/283-5657
E-Mail: [email protected]
Semtler: Walsum, Laar, Beeck, Beeckerwerth, Untermeiderich
Alt-Hamborn, Bruckhausen
Kerstin Müller, Telefon 0203/283-7312
E-Mail: [email protected]
Semt: Duisburg-Süd
Elke Nass, Telefon 0203/283-2974
E-Mail: [email protected]
Semtler: Duissern, Wanheimerort, Neudorf, Ruhrort
Margret Nöchel, Telefon 0203/283-2418
E-Mail: [email protected]
Beratung in Erziehungs- und Familienfragen und
Beratung für Alleinerziehende
Semt: Walsum
Klaus Geselbracht, Telefon 0203/283-5615
E-Mail: [email protected]
Semtler: Hochfeld, Neuenkamp, Altstadt, Dellviertel
Günter Ansteeg-Linder, Telefon 0203/283-3538
E-Mail: [email protected]
Semtler: Wanheimerort, Duissern, Neudorf, Kaßlerfeld
Klaus Färber, Telefon 0203/283-4023
E-Mail: [email protected]
Semtler: Röttgersbach, Marxloh, Alt-Hamborn
Christa Brüggemann, Telefon 0203/283- 5325
E-Mail: [email protected]
Semtler: Obermarxloh, Neumühl
Karl Hülsmann, Telefon 0203/283-5283
E-Mail: [email protected]
Semt: Meiderich
Beate Krämer, Telefon 0203/283-7583
E-Mail: [email protected]
Semtler: Bruckhausen, Beeck, Beeckerwerth, Laar
Simone Schlömer, Telefon 0203/283-7559
E-Mail: [email protected]
Semt: Rheinhausen
Hildegard Niggemann, Telefon 0203/283-8181
E-Mail: [email protected]
Semtler: Homberg/Ruhrort/Baerl
Martin Schiebener, Telefon 0203/283-8719
E-Mail: [email protected]
Semt: Duisburg-Süd
Werner Giesen, Telefon 0203/283-7231
E-Mail: [email protected]
Niederrheinische Musik- und Kunstschule
der Stadt Duisburg
Kerstin Herzig, Telefon 0203/283-2525
http://www.duisburg.de
Referat zur Förderung von Kindern und Jugendlichen
aus Zuwandererfamilien/RAA, Stadt Duisburg
Telefon 0203/80095-31
E-Mail: [email protected]
http://www.duisburg.de/raa
l Spor
DuisburgSport
Spor alanları, yüzme havuzları, su sporu ve gölleri olan Sporalanları,
faaliyetler, klüpler....
http://www.duisburgsport.de
Stadtsportbund Duisburg
Dachverband der Duisburger Sportvereine
http://www.ssb-duisburg.de
Allgemein, Telefon 0203/3000 81 813
Sportjugend Duisburg
Telefon 0203/3000851
http://www.sportjugend-duisburg.de
l Dil
Anneler ve ebeveynler i in entegre dil kursları
AWO Duisburg Familienbildung
Elke Marnette, Telefon 0203/3095-642
E-Mail: [email protected]
http://www.awo-duisburg.de
Berlitz Deutschland GmbH
Silke Kruse, Telefon 0203/27168
E-Mail: [email protected]
http://www.berlitz.de
Bildungsakademie Ruhr GmbH
Uta Loehnhof, Telefon 0203/7319-253
E-Mail: [email protected]
http://www.ba-ruhr.de
Communikation Akoun & Scholten
Delphine Akoun, Telefon 0203/346 31 45
E-Mail: [email protected]
http://www.communikation-as.de
Ev. Familienbildungswerk
Marlis Thiesbonenkamp, Telefon 0203/305 28 23
E-Mail: [email protected]
http://www.fabian-duisburg.de
Internationale Initiative Hochfeld
Karoline Robins, Telefon 0203/69595
E-Mail: [email protected]
http://www.internationale-initiative.de
SFS Schulungsgesellschaft mbH
Wolf Schneiderheinze, Telefon 0203/300 85 19
E-Mail: [email protected]
http://www.sfs-schulungsgesellschaft.de
Volkshochschule der Stadt Duisburg
Dilbölümü
(yabancı dil almanca ve ikinci dil almanca,
almanca okuma yazma kursları)
Gisela Böllert, Telefon 0203/283-3372
E-Mail: [email protected]
http://www.duisburg.de/vhs_duisburg/
veya
[email protected]
http://www.duisburg.de/vhs_duisburg/
l Almanca – yabanc dil – dil testleri
Berlitz Deutschland GmbH
Almanca ve yabanc dil – yeti#kinler, gen"ler ve "ocuklar i"in
Silke Kruse, Telefon 0203/27168
http://www.berlitz.de
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Gesundheitsamtes der Stadt Duisburg
Dil e$itiminde te#his
Dr. Nicola Coenen-Englert und Sonja Garbella
Telefon 0203/2857860
E-Mail: [email protected]
http://www.duisburg.de
Duisburg%ta dil e"itimi
Kurumlar ve dan#manlar ile websitesi
Dan#manlk ve faaliyetler
http:\\www.duisburg.de/sprachfoerderung
Ana dil i#in almanca ve ikinci dil almanca
Barbara Aldag, Telefon 0203/283-2655
E-Mail: [email protected]
http://www.duisburg.de/vhs_duisburg/
$kinci dil almanca
Gisela Böllert, Telefon 0203/283-3372
E-Mail: [email protected]
http://www.duisburg.de/vhs_duisburg/
$ngilizce, arap#a, hrvat#a, yunanca,
polonca, isve##e, türk#e
Klaus Barbian, Telefon 0203/283-3231
E-Mail: [email protected]
http://www.duisburg.de/vhs_duisburg/
Franszca, italyanca, ispanyolca, portugizce,
hollandaca, #ince, rus#a
Wolfgang Schwarzer, Telefon 0203/283-3745
E-Mail: [email protected]
http://www.duisburg.de/vhs_duisburg/
Bu kontrol listesi, Duisburg!un eyalet ile birlikte "al#t$ “%# ve Aile” projesinde geli#tirilmi#tir.
.
Internetteki adres:
www.duisburg.de
www.wiedereinstieg.nrw.de
Bilimsel yönetim
Dipl. Päd. Marcel Fischell, Wiss. Mitarbeiter der Universität Duisburg-Essen
Duisburger Netzwerk W
Deutsch-Afrikanischer Ärzte - Verein in der BRD e. V. - Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Duisburg jobcenter Duisburg - DFI Duisburger Fraueninitiative - Duisburger Familienbildungswerke ESTA Bildungswerk gGmbH Facharbeitskreis Gleichstellung der Region Niederrhein - Handwerkskammer Düsseldorf:
Akademie des Handwerks, Bildungszentrum - Jüdische Gemeinde Duisburg Mülheim/Ruhr
Oberhausen K.d.ö.R. - Kreishandwerkerschaft Duisburg - Logistik Initiative Duisburg Niederrhein - MUT e. V.:
Migrantenunternehmen e. V. Netzwerk der Integrationskursträger - Niederrheinische Industrie- und Handelskammer UnternehmerverbandsGruppe e. V. Stadt Duisburg: Jugendamt, Referat für Integration, Volkshochschule (VHS)
Koordinasyon:
Irene Schiefen, Stadt Duisburg, Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten
Kapak foto"raf:
Bewegungskindergarten
© LSB NRW | Foto: Andrea Bowinkelmann
Yaynlayan:
Stadt Duisburg
Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten
Bismarckstraße 150-158
47057 Duisburg-Neudorf
www.duisburg.de
%"erik:
Irene Schiefen, Stadt Duisburg
Stand: August 2011

Benzer belgeler