Design Schneider - Schneider Electric

Transkript

Design Schneider - Schneider Electric
Des›gn
Schneider
Mart-Nisan Y›l: 1 Say›: 8
ÇEL‹⁄‹N GÜCÜ, AHfiABIN YUMUfiAKLI⁄I, CAMIN fiEFFAFLI⁄I HANS
THYGE RAUNKJAER/ CAMDAN TASARIMLAR GAMZE ARAZ EfiK‹NAZ‹/
TASARIM DÜNYASININ GENÇ YETENE⁄‹ DAN BENREYTAN
Gelece¤i flekillendirmeye davetliyiz.
"A¤açlar yeryüzünün gökkubbeye yazd›¤› fliirlerdir. Ama biz onlar› devirir ve
bofllu¤umuzu kaydedebilmek için ka¤›da dönüfltürürüz " diyor Lübnanl› yazar
Khalil Gibran.
Gibran'a göre kalbimizi sevgiyle dolduramad›¤›m›z ya da onu ifade edecek bir
flark› bulamad›¤›m›z zaman yazmaya bafllar›z.
Gibran'›n yaflad›¤› 1900'lü y›llar›n bafl›nda, a¤açlar sadece yeryüzünün gökkubeye
yazd›¤› fliirlerdi, ama ya günümüzde? Dünyam›zda yak›n zamanda tükenecek s›n›rl› do¤al kaynaklar› göz önüne ald›¤›m›zda
çok baflka bir anlam kazan›yor. Art›k bu kaynaklar›n geri döndürülmesi felsefesi ve bunun bir yaflam tarz› olarak benimsenmesi gündemimizi hakl› olarak devaml› meflgul etmekte.
Bütün bunlar›n mimari yans›mas› ise tamamiyle do¤al malzemelerin kullan›ld›¤›, az enerji tüketen ve bu enerjiyi günefl
›fl›¤›ndan elde eden ekolojik yap›lar olarak ç›k›yor karfl›m›za.
Uzmanlara göre do¤adaki her canl›n›n ihtiyaçlar›n›n yine do¤ay› gözlemleyerek , O’nu model alarak karfl›lanmas› gerekiyor.
Nas›l bitkiler yaflamlar› boyunca etraf›ndaki di¤er bitkilerle, hayvanlarla hatta do¤a olaylar›yla ortak bir yaflam döngüsü
içindeyse, ekolojik yap› ve do¤a aras›ndaki iliflkinin de aynen bu düzene göre kurulmas› gerekti¤i belirtiliyor.
Bu iliflki sadece evler için de¤il ekokentler ba¤lam›nda da de¤erlendiriliyor.
"Çocuklar›n›z sizin çocuklar›n›z de¤il,
Onlar kendi yolunu izleyen Hayat'›n o¤ullar› ve k›zlar›,
Siz yays›n›z, çocuklar›n›z ise sizden çok ilerilere at›lm›fl oklar "
Sevgili Okurlar,
Bahar› yüre¤inde saklayan k›fl mevsimine elveda dedi¤imiz flu günlerde, Khalil Gibran'›n Çocuklar›n›n hedeflerine ulaflmas›
ve halen do¤al kaynaklar›n süsledi¤i bir dünyada yaflayabilmeleri için gerek kurum, gerekse kiflisel olarak gelece¤i flekillendirmeye davetliyiz.
Do¤a bizden bunu istiyor ve bekliyor.
Sayg›lar›mla,
fierife Oktay
[email protected] electric.com
‹mtiyaz Sahibi
‹Ç‹NDEK‹LER
BPM Halkla ‹liflkiler Tan›t›m Ltd. fiti. ad›na
M. Bülent Güven
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Çetin Erdo¤an
Editör
fierife Oktay
20
Yay›n Kurulu
Meltem Çak›c›
U¤ur Oktar
‹lker ‹flgör
Tasar›m Dan›flman›
Batur Can
Yönetim yeri
Çelik ‹fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5
Mecidiyeköy / ‹stanbul
10
24
Tel / Faks: 0212 288 97 23
Bask›
Esen Ofset Matbaac›l›k Sanayi ve Ticaret A. fi.
‹kitelli Organize San. Bölgesi
Atatürk Bulvar› No: 103 34260 ‹kitelli/‹stanbul
Tel: 0212 549 25 68
Faks: 0212 549 25 74
Yay›n türü
Yerel, süreli, iki ayda bir yay›nlan›r
Yay›n Yeri ve Tarihi
14
‹stanbul, Mart-Nisan 2008
Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve
ilan verenlerin sorumlulu¤undad›r.
Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler
beyan› veren kiflilere ve yazarlara aittir.
‹ki ayda bir ücretsiz yay›nlan›r.
4
40
6
METROPOL L‹FE
34
10
TASARIM
Hans Thyge Raunkjaer
“Çeli¤in gücü, ahflab›n yumuflakl›¤›, cam›n fleffafl›¤›”
RÖPORTAJ
Gimmi Baldinini
“Baldinini’nin sahibi ve tasar›mc›s›”
40
RÖPORTAJ
Gamze Araz Eflkinazi
“Hikayesi olan camdan tasar›mlar”
RÖPORTAJ
Bernard Larrouturou
“Inovasyon”
44
fiEH‹R&MODA
Tuvana Büyükç›nar
“Bu yaz çok e¤lenceli geçecek”
46
RÖPORTAJ
Emrah Tekdemir
“PKS Profilüks”ü anlatt›
48
GEZ‹
Beyaz flehir “Lizbon”
62
PROJE
“KA Golf Belek”
66
SOSYAL SORUMLULUK
Türk Kalp Vakf›
14
20
TASARIM
“Tasar›m dünyas› ‹stanbul’da bulufltu”
24
TASARIM
Dan Benreytan
“Tasar›m dünyas›n›n genç yetene¤i”
28
RÖPORTAJ
Bora Tuncer
“Schneider Electric’in büyüme h›z›”
32
TASARIM
Nigel Peake
“Habitat ödüllü tasar›mc›”
5
METROPOL LIFE
Uluslararas› yap›
2008 ‹stanbul Fuar›
Uluslararas› Yap› ‹stanbul Fuar›, Yap› sektörünün
bütün bileflenlerini bir araya getiren en büyük ve
en önemli yap› fuar› olma özelli¤ini 1978’den bu
yana sürdürmektedir. Düzenlendi¤i ilk y›ldan beri
sektör profesyonellerinin verdikleri destek ve
katk›yla her y›l büyüyerek kat›l›mc› ve ziyaretçi
say›s›n› artt›rmay› baflaran YAPI 2008 fuar› 30
Nisan 2008’de ‹stanbul TÜYAP Fuar Merkezinde
gerçekleflecek.
60.000 m2 alanda, 10 ayr› salonda, üretim
alanlar›na göre gruplanm›fl 800 kat›l›mc›yla
gerçekleflecek olan Uluslararas› Yap› ‹stanbul Fuar›
"Türk Yap› Sektörünün En Büyük Fuar›" niteli¤inde
olmas›yla dikkat çekiyor…
Tarih30 Nisan - 04 May›s 2008
Yer Tüyap Fuar Merkezi Beylikdüzü / ‹stanbul
Çocuklar›n hayallerindeki filmler
yar›flacak
Garanti Mini Bank 5. Uluslararas› Çocuk Filmleri Festivali öncesinde düzenlenen
“Filmimin Hikayesi” yar›flmas›na son kat›l›m tarihi 24 Mart olarak belirlendi.
Garanti Mini Bank 5. Uluslararas› Çocuk Filmleri Festivali, Garanti Bankas› ile
Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakf›n›n (TÜRSAK) ifl birli¤iyle 25-28
Nisan tarihleri aras›nda gerçeklefltirilecek. Festival öncesinde düzenlenen
“Filmimin Hikayesi” yar›flmas›na, 7-11 yafl grubundaki çocuklar, hayallerindeki
filmin hikayesini yazarak 24 Mart’a kadar baflvurabilecekler. Seçilen 50
hikayenin yazar›, 25 Nisan’da düzenlenecek ödül töreninde plaketlerini ve
içinde hikayelerinin yer ald›¤› kitaplar›n›
alacak. Yar›flmaya 1997, 1998, 1999,
2000 ve 2001 do¤umlu ilkö¤retim
ö¤rencileri, en fazla 2 sayfal›k
hikayeleriyle kat›labilecekler.
Çocuklar, hikayelerini TÜRSAK Vakf›n›n
“G. Erol Dernek Sokak, Hanif Han 11/2
Beyo¤lu 34433 ‹stanbul” adresine
posta yoluyla veya
“[email protected]” internet
adresine e-posta yoluyla
gönderebilecekler.
Tarih: 12/03/2008 - 27/04/2008
Yer: Santralistanbul, Eyüp, ‹stanbul
Düzenleyen: B‹LG‹ M‹MARLIK ve VitrA
Detayl› Bilgi: T: (212) 311 50 50
6
Wolda - Wordlwide
Logo Design Annual
Ödülleri
Wolda, dünya çap›nda bir y›l içinde
yap›lm›fl en iyi logo ve trademark ifllerini
de¤erlendiren önemli bir grafik tasar›m
ödülü. Ayn› zamanda dünyan›n 65’in
üzerinde uluslar aras› tasar›m birli¤i
taraf›ndan desteklenen tek yar›flma
etkinli¤i.
Eulda (European Logo Design Annual)
‘n›n baflar›s›yla ilerletilen Wolda’n›n
misyonu, görsel iletiflimde mükemmelli¤i
teflvik etmek ve hayatlar›n› bu meslek
alan›nda çal›flarak kazanan grafikerlere
hak ettikleri tan›n›rl›¤› kazand›rmak.
Organziasyon, dünyan›n her yan›ndan
tasar›mc›lar, ajanslar, stüdyolar ve
ö¤rencilere aç›k. Wolda 2008’e kat›lmak
için, 1 Ocak 2007 ila 31 Aral›k 2007
aras›nda yay›nlanm›fl her logo
gönderilebilir. Ödüllere son baflvuru tarihi
ise 20 May›s 2008.
VitrA ile Mimari Keflif: “Viyana
Chicago” Sergisi
LEE’nin 50 bin Euro ödüllü
“Make History“ foto¤raf
yar›flmas›nda finale do¤ru…
Gerçek hayatlar, gerçek mekânlar, gerçek insanlar ve bu
anlar› belgeleyen gerçek foto¤raflar… Ünlü jean markas›
LEE’nin “Make History” Foto¤raf Yar›flmas›nda finale do¤ru
geliniyor. ‹ki y›l boyunca devam eden ve 2008 Eylül’de son
bulacak foto¤raf yar›flmas›nda konsept; Gerçek insanlar
taraf›ndan anlat›lan gerçek hikâyeler…
Gerçek hayatlar, gerçek mekânlar, gerçek insanlar ve bu
anlar› belgeleyen gerçek foto¤raflar… Avrupa çap›nda
bafllat›lan ve 18 yafl›ndan büyük tüm amatör/profesyonel
foto¤rafç›lara aç›k yar›flmada ödül ise 50 bin Euro. Yar›flmaya
kat›lmak isteyenlerin, 800X600 pixel ve 72 dpi’l›k jpg format›nda foto¤raflar›n›, nerede ve ne zaman çekildi¤ini de
içeren maksimum 250 karakterli k›sa hikayesi ile yollamalar›
gerekiyor. Yar›flma ile ilgili detayl› bilgi ve baflvuru formlar›
www.makehistory.eu adresindeki web sitesinden temin
edilebilir.
‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nin Mimari Tasar›m Yüksek Lisans
Program› B‹LG‹-M‹MARLIK ve VitrA’n›n iflbirli¤iyle
gerçeklefltirilen “VitrA ile Mimari Keflif: Viyana Chicago Metropol ve Mimarl›k” bafll›kl› sergi, 12 Mart’ta kap›lar›n›
ziyaretçilere açacak. Santralistanbul’da düzenlenecek serginin
aç›l›fl günü, “Metropol ve Mimarl›k” konulu bir panel de
düzenlenecek. Sergi, Viyana ve Chicago metropollerini
“Kentler”, “Mimarlar” ve “Kamusal Alanlar” olmak üzere üç ana
bafll›k alt›nda ele al›yor.
Tarih: 12/03/2008 - 27/04/2008
Yer: Santralistanbul, Eyüp, ‹stanbul
Düzenleyen: B‹LG‹ M‹MARLIK ve VitrA
Detayl› Bilgi: T: (212) 311 50 50
8 kad›n ressam 8 bak›fl
Yetenek Sanat Merkezi 8 Mart-26 Nisan 2008 tarihlerinde
Demet Yersel, Dilek ‹fliksel, Gülseren Südor, Gülsün Erbil,
Hale Sontafl, Mina
Sanver, Nevbahar
Aksoy, Neveser
Aksoy’dan “8 kad›n
ressam 8 bak›fl” sergisini sunuyor.
Resimlerinde iki ana ve
iç içe örülü temalar var:
Kad›n ve hüzün.
Yaflad›klar› ve yaflayacaklar› ile, beraberlikleri ve iletiflimsizlikleri ile bu gölge figürler, belli belirsiz kent silüetleri önünde yer al›yor.
7
METROPOL LIFE
FUAR TAKViMi
Kuzey Güney Do¤u Bat› Foto¤raf Sergisi
Diyarbak›r'da
Tarih : 07/03/2008 - 12/03/2008
Yer : Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi
Kültür Merkezi, Diyarbak›r
Su Politikalar› Kongresi (20-22 Mart 2008)
Tarih: 20 - 22 Mart 2008
Yer: Ankara
TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›, 20 - 22 Mart 2008
tarihleri aras›nda “2. Su Politikalar› Kongresi”ni
düzenliyor.
20. Uluslararas› Yap› ve Yaflam Kongresi
(20-23 Mart 2008)
Türkiye’de mimarl›k, toplumsal, ekonomik ve kültürel
alanlarda s›k›nt›l› bir dönüflüm süreci yaflamaktad›r.
European Workshop (28 Nisan-2 May›s 2008)
Tarih: 28 Nisan - 2 May›s 2008
Yer: 9 Eylül Üniversitesi / ‹zmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve
Bölge Planlama Bölümü taraf›ndan 28 Nisan – 02 May›s
2008 tarihleri aras›nda Avrupa Uluslararas› Ö¤renci
Çal›fltay› “European Workshop 2008” düzenlenecektir.
Soyut ustas› Zekai Ormanc›’dan
40. y›l sergisi
14. y›ldönümünde Cahit
Burak sergisi
Modern Türk Soyut gelene¤inin önde gelen isimlerinden ressam Zekai
Ormanc›’n›n 40. Y›l Sergisi, ‹fl Sanat Kibele Galerisi’nde.
19 fiubat - 29 Mart 2008 tarihleri aras›nda gezilebilecek sergide
Ormanc›’n›n 60’a yak›n eseri yer alacak. Sanat yaflam› boyunca ulusal ve
uluslararas› pek çok karma sergide yer alan Zekai Ormanc›, 31 kiflisel
sergi açt›. Hem resmi hem özel kurum ve kurulufllar›n açt›¤› yar›flmal›
sergilerden birçok ödülü bulunan Ormanc›’n›n yap›tlar›, yurtiçi ve
yurtd›fl›nda birçok müze ve özel koleksiyonlarda yer al›yor.
Sergi, Pazar ve Pazartesi günleri hariç, her gün 10:00-19:00 saatleri
aras›nda izlenebilir.
Yer: ‹fl Sanat Kibele Sanat Galerisi, ‹fl Sanat Kültür Merkezi, ‹fl Kuleleri
Levent Tel: 0 212 316 15 80
Ölümünün 14. y›ldönümünde Cahit Burak bir sergiyle
an›l›yor. Sanatç›n›n eserleri 1 Mart’tan itibaren
“www.sanalmuze.org” adresli internet sitesinde
görülebilecek. Küratörlü¤ünü Haflim Nur Gürel’in yapt›¤› ve
Burak’›n resimlerindeki “kad›nlara ve sofralara” odaklanan 2
yaz› yazd›¤› sergi, 1 Mart’tan itibaren “www.sanalmuze.org”
adresli internet sitesinde görülebilecek. Öte yandan, Cihat
Burak’› tüm yönleriyle tan›mak isteyenler için de ‹stanbul
Modern’deki Cihat Burak Retrospektifi, 23 Mart 2008
tarihine kadar gezilebilecek.
8
TASARIM
HANS THYGE RAUNKJAER
Çeli¤in gücü, ahflab›n
yumuflakl›¤›, cam›n fleffafl›¤›
Danimarkal› tasar›mc› Hans Thyge Raunkjaer, Q Too için tasarlad›¤› aksesuar ve mobilyalar›yla
büyük be¤eni topluyor. Ünlü tasar›mc› farkl› malzemeleri bir araya getirmekteki ustal›¤›yla
dikkat çekiyor.
10
Türkiye’de h›zla büyüyen dekorasyon dünyas›na yeni kat›lan
markalardan biri olan Q Too, yal›n ve ifllevsel çizgileriyle
dikkat çekiyor. Address‹stanbul Al›flverifl Merkezi'nde bir
ma¤azas› olan Q Too'nun be¤enilen aksesuar ve
mobilyalar›nda imzas› olan isim ise Danimarkal› tasar›mc›s›
Hans Thyge Raunkjaer. Danimarka'da 2005 y›l›n›n en iyi
mobilya ve aksesuvar tasar›mc›s› seçilen Raunkjaer, ev ve
ofisler için farkl› tasar›mlar yap›yor. Üç y›ld›r Q Too ile çal›flan
tasar›mc›, markan›n yarat›m sürecinde, pazarlamadan logoya,
ma¤aza dizayn›na kadar her fleyle yak›ndan ilgileniyor.
Raunkjaer'in tasar›mlar›ndaki en dikkat çekici fley; paslanmaz
çelikten vazgeçememesi. Çünkü kendisi bu malzemenin do¤al
oldu¤unu ve insan› yans›tt›¤›n› düflünüyor. En sevdi¤i malzeme
olan paslanmaz çeli¤i ahflap, kumafl, demir gibi materyallerle
birlefltirip minimalist tasar›mlara imza at›yor Raunkjaer. Onun
tasar›mlar›, cam›n fleffafl›¤›, çeli¤in gücü ve ahflab›n
yumuflakl›¤›n›n yan› s›ra lakenin parlakl›¤› ve derininin asaletini kullanarak tasar›ma önem verenleri cezbediyor. Q Too
taraf›ndan Unit koleksiyonu ad› alt›nda üretilen, paslanmaz
çelik iskeletli “Qbic Sofa” siyah deri seçene¤iyle de dikkat
çekiyor. Üretiminde yüksek kaliteli derilerin kullan›ld›¤›
kanepe her zamanki Q Too çizgilerini tafl›yarak, yal›nl›k
zarafet ve fonksiyonelli¤i bir arada sunuyor. Hans Thyge'nin
tasarlad›¤› O-Zone ve Mojo Platform orta sehpalar da yeni
üretilen di¤er ürünler aras›nda yer al›yor. Danimarka'da büyük
be¤eni kazanan orta sehpalar, yüksek kaliteli lake boyal›, siyah,
beyaz, k›rm›z› ve turuncu renkler olmak üzere dört farkl›
seçenekle sunuluyor. O-Zone sehpalar›n formlar› ve farkl› renk
alternatifleri, birden fazla sehpan›n bir arada kullan›labilmesine imkân sa¤l›yor. Günefl gözlü¤ünden esinlenerek tasarlanan Mojo Platfrom sehpalar ise evinde canl›l›k ve farkl›l›k
görmek isteyenlerin be¤enisine sunuluyor.
Tamam› teak ve paslanmaz çelikten üretilen Hans Thyge
tasar›m› indoor ve outdoor ürünler, 2008 yaz›na da damgas›n›
vuracak gibi görünüyor. Ocean ve Saint Thomas serisi outdoor
ürünlerini Avrupa’da tüketicisiyle buluflturan marka, yal›n ve
minimalist çizgiler tafl›yor. ‹ç mekanlar için mutfak ve banyo
aksesuarlar› üreten firma, d›fl mekanlar için masa, sandalye,
tabure, bank gruplar›, sehpalar, tekerlekli servis arabalar› ve
raflar üretiyor. Baflar›l› tasar›mc› Hans Thyge, bir tasar›mc›n›n
çok yönlü olmas› gerekti¤ini söylüyor ve insanlara farkl› bak›fl
aç›lar› göstermek gerekti¤ini düflünüyor. Raunkjaer'e göre
tasar›m detaylarda gizli. Tasar›mda canl› renklerin de daha
önem kazand›¤›n› belirtiyor tasar›mc›.
ESNEKL‹K SUNAN ÇÖZÜMLER
Hans Thyge Raunkjaer’in farkl› malzemeleri tasar›mla bir
araya getirmekteki yetene¤inin ürünü olan ve Q-Too için tasarlanan UNIT koleksiyonu ise, tamamen uyumlu ve tüketici için
maksimum esneklik sunan iç mekan çözümleri oluflturacak
11
TASARIM
Hans Thyge, bir tasar›mc›n›n çok yönlü olmas›
gerekti¤ini söylüyor ve insanlara farkl› bak›fl
aç›lar› göstermek gerekti¤ini düflünüyor.
Raunkjaer'e göre tasar›m detaylarda gizli.
Tasar›mda canl› renklerin de daha önem
kazand›¤›n› belirtiyor tasar›mc›.
flekilde tasarland›. Koleksiyondaki ürünler aras›nda sofalar, sandalye ve masalar, tabureler, bank gruplar›, sehpalar, tekerlekli
servis arabalar›, raflar, tv&hol konsollar› ile mutfak&banyo
aksesuarlar› yer al›yor.
Hans Thyge UNIT Koleksiyonu hakk›nda flunlar› söylüyor:
“Yeni koleksiyonu olufltururken detaylar ve farkl› karakterlerdeki malzemeleri ayn› harmanda birlefltirmek için uzun saatler
çal›flt›k. Bunun ötesinde, cam bask› formlar› için özel bir çal›flma
yapt›k. Uygulad›¤›m›z bask› formlar›, güçlü bir grafiksel
anlat›m›n yan›nda Poul Kjaerholm’a at›fta bulunarak, malzeme
ve detaylar aras›ndaki duygu, görsel bütünlük ve dokuyu ortaya
koyuyor.”
Paslanmaz çeli¤i y›llardan beri tasar›mlar›mda kullanan Hans
Thyge, do¤al bir malzeme olan paslanmaz çeli¤in, d›fl etkenlerden korunmak için boya ya da kaplama gibi herhangi bir suni
kabu¤a ihtiyaç duymad›¤› görüflünde: “Malzeme ham ve oldu¤u
gibi. Yüzeyinde meydana gelebilecek çizik ve s›yr›klar sanki
malzemenin bir parças› gibi gözüküyor. Buna ek olarak, yüzde
yüz el eme¤i ile uygulanan yüzey polisaj ifllemleri her bir
12
parçaya flahsiyet ve özgünlük kazand›rd›.
Paslanmaz çelikten komple bir mobilya
koleksiyonu oluflturmak gerçek bir meydan okumayd›. Baflard›¤›m›za
inand›¤›m›z bu meydan okuma sonras›
ortaya ç›kan yeni koleksiyonumuzun,
paslanmaz çelik ile farkl› malzeme kombinasyon yetene¤i ve güçlü
görselli¤inden ötürü ebediyen
kalaca¤›na inan›yoruz.”
Hans Thyge Raunkjaer’›n çizgilerinde
hayat bulan Q Too UNIT Mobilya
Koleksiyonu’ndaki banyo&mutfak
mobilyalar› ile sandalye ve masa gruplar›, Copenhagen International
Furniture Fair’06 ve Collection
Furniture Event Birmingham’07’den
sonra 06 – 09 Mart 2008 tarihlerinde
CNR’daki ‹deco (‹stanbul Dekorasyon
ve Tasar›m) Fuar›nda ziyaretçileriyle
buluflan Q Too, 4-8 Nisan tarihleri
aras›nda ‹stanbul TÜYAP’daki
UNICERA Fuar›’nda Türkiye’deki
tüketicileri ile buluflturacak. UNIT
Mobilya Koleksiyonu, Eylül’06 Londra
%100 Design Fuar›’nda sergilenmeye
de¤er bulundu. Fuar süresince uluslararas› tasar›m dünyas› taraf›ndan ilgi
ile karfl›lanan koleksiyon, ICON Dergisi
taraf›ndan Ocak’07 say›s›nda tüm
dünyadaki tasar›m tutkunlar›n›n be¤enisine sunuldu. www.rkdo.dk
Geçmifli:
1983 : Kopenhag’daki The Danish School of
Applied Arts’› bitirmifltir.
1983 –1990 : Milan/‹talya’da yaflam›fl, Studio
George Sowden için tasar›m yapm›fl ve çeflitli
sergilere kat›lm›flt›r.
1991 – 2005: O2 Projesine kat›lm›flt›r.
Aarhus/Danimarka’da kendi tasar›m ofisini
kurmufl ve son 14 y›ld›r Alman, ‹tayan ve
Danimarkal› müflterileri için tasar›mlar yapmaktad›r
Tasar›m Felsefesi : ‹yi tasar›m tüketiciyle güçlü
iletiflim kurar. Renk, form, orant› ve malzeme
kombinasyonunu kullanarak tüketiciye iyi bir
hikaye anlat›r. Q-TOO ürünleri paslanmaz çelikten tasarlanm›fl yal›n ürünlerdir. Güzellikleri
tasar›m›n sadeli¤inden ve malzemenin
safl›¤›ndan gelir. Yarat›lan detaylar ürünleri
fonksiyonel k›lar.
13
RÖPORTAJ
GAMZE ARAZ EfiK‹NAZ‹
Hikayesi olan camdan tasar›mlar
Onlar›n camla ilgili hayalleri vard›. Cam Oca¤› Vakf›’nda 2 y›l ve dünyan›n en iyi cam sanatç›lar›
ile yap›lan atölye çal›flmalar›ndan sonra Camekan markas›n› yaratt›lar. Markan›n yarat›c› ve
tasar›mc›lar›ndan Gamze Araz Eflkinazi, Camekan olarak yaratt›klar› her parçan›n bir hikayesi
oldu¤unu söylüyor.
Öncelikle Camekan markas› nas›l ortaya ç›kt›? Bu
konuda bilgi alabilir miyiz?
Camekan 3 kiflinin cama olan ortak sevgisinden olufltu.
Yasemin Sanl›soy ve ben, 2004 ilkbahar›nda Cam Oca¤›
Vakfi’nda Çek usta Petr Novotny ile cam üfleme kursunda
tan›flt›k. 2005 yaz›nda New York’da yaflayan kardeflim
Serkan, benim cama olan sevgimin en sonunda ellerimde
flekil ald›¤›n› görünce çok heyecanland› ve bize bir marka
oluflturmam›z konusunda ›srar etti. Sonuç Camekan, 15
aral›k 2005’de ilk ürünlerini satmaya bafllad›.
Sizin camla ve tasar›mla tan›flma hikayenizi ö¤renebilir
miyiz?
Ben 1991 y›l›nda Bilkent ‹ç mimari ve Çevre Tasar›m›
bölümünden mezun oldum. Cama olan ilgim her
tasarlad›¤›m mekan›n içinde özellikle ayd›nlatma
elemanlar›nda öne ç›k›yordu. Üniversiteyi bitirdi¤im sene
cam e¤itimi veren okul say›s›n›n azl›¤› ve sanatsal cam
üfleme tekni¤inin pahal›l›¤› bu ifli ertelememe sebep oldu.
14
Önce hayallerimiz vardi. Cama verebilece¤imiz flekillerin hayalleri... Sonra Cam Oca¤› aç›ld›
‹stanbul'da. ‹flte o zaman hayallerimizi gerceklefltirebilece¤imizi anlad›k. 2 y›l boyunca ve
dünyan›n en iyi cam sanatç›lar› ile yap›lan atölye çal›flmalar›ndan sonra Camekan'› yaratt›k.
Hayat›m›n ak›fl› içinde hep var olan cam, 2003 y›l›nda Cam Oca¤›
Vakf›’n›n kuruluflu ile hayat›m oldu.
Daha çok dekoratif objeleriniz ön planda. Kullan›ma yönelik
tabak, bardak gibi objeler de yap›yor musunuz?
Dekoratif objelerin yan› s›ra bardak serimiz var. Ciçeklere olan
sevgimizden oluflan vazo serimiz ve geri dönüflüm projeleri ile
keflfetti¤imiz tabak serileri de mevcut.
Sizce cam› di¤er malzemelerden farkl› k›lan özellikleri neler?
Bence cam, flimdiye kadar dünyada tan›d›¤›m›z malzemeler
aras›ndaki en özel olan›. Cam, içinde tafl›d›¤› tüm z›tl›klarla var
olabilen, bir tasar›mc›n›n kullanmak istedi¤i tüm renkleri
transparanl›¤› ile yans›tabilen, nefesinizi içine üfleyebildi¤iniz ve
15
RÖPORTAJ
ona flekil verirken onu dinledi¤iniz yegane malzemedir.
S›cakken an›nda so¤ur, s›v› iken kat›lafl›r, bal k›vam›nda
iken k›r›lganlafl›r, kor rengindeyken saydamlafl›r… Bence bir
mucizedir, cam. Dikkatinizi onla çal›fl›rken bir salise bile
baflka bir noktaya cevirseniz size ben burday›m diye
hat›rlat›r, ya yamulur yer cekimiyle, ya elinizi yakar,
s›cakl›¤›yla, ya da k›r›l›verir gerekli ›s›y› alamad›¤›nda...
Onunla çal›fl›rken o an› yaflatabilen, baflka hiçbir fley
düflünmenize izin vermeyen, sizi sizden al›p an› yaflaman›z›
sa¤layan mucizevi bir malzemedir.
Dekorasyonda cam objelerin yeri konusunda bilgi verebilir
misiniz?
Bunu belki iki bafll›k alt›nda toplayabiliriz. ‹ç mimaride veya
mimaride tasar›ma kat›lan cam objeler, veya bu alanlarda
tasar›m› oluflturan cam objeler. Bir mekan›n içinde
tamamlay›c› olarak kulland›¤›m›z dekorasyon elemanlar› o
mekan›n kimli¤inde ya tamamlay›c› unsurlar sergilemelidir
ya da z›tl›klar ile dikkat çekmelidir. fiahsi fikrim cam› hangi
tasar›m alan›nda, hangi mekanda kullan›rsan›z kullan›n, o
müthifl ›fl›¤› ve enerjisi ile var oldu¤u mekanda fark edilerek
par›ldayacakt›r.
Son y›llarda dünyada ve Türkiye’de tasar›m ürünlere olan
ilgi giderek art›yor. Bu konuyla ilgili neler söylemek
istersiniz?
16
Son y›llarda tasar›m ürünlerine olan ilgi artt›kça bir
tasar›mc› olarak tasarlaman›n keyfini ç›kar›rken,
tasarlad›klar›m›n kullan›labilirli¤i ve dolay›s›yla
sat›labilirli¤i beni daha da memnun edip, tasarlamaya
teflvik ediyor. fiu ça¤da art›k insanlar›n tüketime
odakland›¤› dönemde, ellerimizle ürettiklerimizin de¤er
kazanmas›, çok ama cok anlaml›. Bence insan, insan
oldu¤unu hat›rlayabilmek için her ça¤da elektronik
ça¤›nda bile elleriyle üretmeli. Bu son y›llardaki butik ve
sanat bazl› tasar›mlara olan ilginin sebebi insanin kendine
yak›nlaflmaya ve kendini yeniden keflfetmeye çabas›n›n bir
sonucudur.
Camekan ürünleri flu anda nerelerden temin
edilebiliyor?
Ürünlerimiz fluanda ‹stanbul’da Niflantafl›’nda “Zmix”
tasar›m ve mobilya ma¤azas›nda ve halen e¤itimimizi
ald›¤›mz, üretimimizi yapt›¤›m›z Beykoz’daki Cam Oca¤›
Vakf›’nda, Galatasaray’da “Arkeo pera” dan, Teflvikiye
ve ‹stinye Park’ta ma¤azalar› olan “Mania” dan temin
edilebilir. Internet ortam›nda ise chichiquuen.com
portal›ndan sat›fl yap›l›yor.
Tasar›mdaki felsefeniz nedir?
Tasar›mdaki felsefem “Less is more.” , “ Form follows
function.” Tasarlarken gözetti¤im fley “ihtiyaç ve
gereklilik” bu iki flart varsa o zaman tasarlad›¤›m fleyin
kendimce sade ve güzelini oluflturmaya, üretmeye
çal›fl›r›m. Tasar›mda bu ça¤da bence yapt›¤›m fley, tasar›m
sürecinin yepyeni bir fley oluflturmaktan çok, bugüne
kadar edindi¤im tüm datalar›n, bilgilerin çi¤nenmifl,
sindirilmifl ve bence hali yani bana “özgün” hali.
Camekan, bizim hayallerini kurdu¤umuz ve Cam
Oca¤›nda uygulamay› ö¤rendi¤imiz, cam ifllerimizi sergiledi¤imiz markam›z. Yaratt›¤›m›z her parçan›n bir hikayesi
var.
Yarat›c›l›k anlam›nda nelerden beslenirsiniz?
Fark›ndal›klar›m› kaybetmemek için görmeye,
duyarl›l›klar›m› köreltmemek için hissetmeye,
yaflad›klar›m› yans›tmak içinse tasarlayarak paylaflmaya
çal›fl›r›m. Tüm bunlar› yapmak içinse insan olman›n
gereklerini yerine getirmenin yeterli olaca¤›na inan›r›m.
Elimden geldi¤ince sanat dallar›n›, kültür aktivitelerini,
güncel yaflam› takip ederim. Branfl›mla ilgili ölene kadar
ö¤renmeyi, e¤itilmeyi, dolay›s›yla hep ö¤renci kalmay›
hedefliyorum. Cam Oca¤› Vakf› Türkiye’de yaflayan tüm
tasar›mc›lar ve sanatç›lar için müthifl bir flans. Bu okulu
kullanarak hayat›mda açt›¤›m bu fleffaf sayfada kendi
do¤rular›m, güzelliklerim ve tasar›mlar›mla var olmak
niyetim. ‹lham ald›¤›m fleyler, k›zg›nl›klar›m, nefretim,
sevgim, galiba tüm duygular›m ama, fark›nda olarak
etkilendi¤im do¤a, tabiat ana, tüm oluflum!
www.camekan.org
17
KISA HABER
Özel tasar›m elektrik tahrikli
'Voith Schneider' pervaneler
Türkiye'de ilk defa...
...Sirkeci-Harem hatt› için ‹DO taraf›ndan sat›n al›nan
arabal› vapurlarda uyguland›.
Yeni teknoloji ve tasar›ma sahip, daha konforlu ve
manevra kabiliyeti daha yüksek yeni vapurlarla SirkeciHarem aras› 8 dakikaya indi.
Tasar›m› tamamen Türk mühendislerince yap›lan ve
inflas› Çeksan Tersanesi'nce gerçeklefltirilen yeni arabal› vapurlar, ‹stanbullular'a daha kaliteli ve modern
yolculuk imkan› sunuyor.
Dünyan›n en güvenli manevra sistemlerinden birine
sahip olan ve ekseninde 360 derece dönebilen tasar›ma
sahip olan arabal› vapurlar, istedi¤i aç›da ve flekilde
gidebilme özelli¤ine sahip.
Özel tasar›m elektrik tahrikli 'Voith Schneider' pervaneler Türkiye'de ilk defa bu arabal› vapurlarda uyguland›.
Sar›gazi Meslek Lisesi'ne
Schneider Electric'ten ba¤›fl
Vekmar Elektrik'ten
yap›lan kablo ba¤›fl›n›n
yan› s›ra Schneider
Electric Sar›gazi Teknik
Lisesi'nin ihtiyac› olan
Alçak Gerilim Da¤›t›m
ve Ayd›nlatma & kompanzasyon panolar›n›
üreterek montaj›n›
gerçeklefltirdi.
Ayr›ca Schneider bak›m
ekibinden Say›n Ömer
Özkan taraf›ndan
panolar›n kullan›m› ile
ilgili olarak Okul
Müdürü Aynur Saymaz'a
bilgiler verildi.
Schneider Electric'in
Teknik Liselere ba¤›fllar› önümüzdeki dönemlerde de
devam edecek.
18
Schneider Electric'e
EBSO'dan 3 ödül...
Schneider Electric, Ege Bölgesi Sanayi Odas›'n›n
gerçeklefltirdi¤i "2006 EBSO Ödül Töreni"nde birçok
dalda ödüle lay›k görüldü.
1988 y›l›ndan bu yana EBSO'ya üye olan Schneider
Electric, 1992 y›l›ndan bu yana düzenlenen geleneksel
EBSO ödül törenlerinden bu y›l üç birincilik ödülüyle
döndü. Schneider Electric; 2006 y›l› en yüksek ihracat›
yapan firmalarda, 2006 y›l›nda en fazla istihdam gerçeklefltiren firmalarda ve 2006 y›l› en yüksek yat›r›m›
gerçeklefltiren firmalarda olmak üzere 3 dalda birinci
oldu.
Ayr›ca birçok dalda çeflitli dereceler ve baflar› belgelerinin de sahibi oldu.
TASARIM
TASARIM DÜNYASI
‹stanbul’da bulufltu
6-9 Mart 2008 tarihleri aras›nda CNR Expo’da düzenlenen “i-deco ‹stanbul” adl› fuar, Türkiye’nin
ve dünyan›n önde gelen tasar›mc›lar›yla dekorasyon dünyas›n›n profesyonellerini buluflturdu
‹stanbul geçti¤imiz günlerde dev bir
tasar›m zirvesine sahne oldu. 6-9 Mart
2008 tarihleri aras›nda, CNR Expo’da,
Sine Fuarc›l›k taraf›ndan bu y›l ilki
gerçeklefltirilen, i- deco ‹stanbul,
tasar›m dünyas› yarat›c›lar› ile profesyonellerini ayn› çat› alt›nda bir araya
getirdi. Türkiye ve dünyadan, iç mimarlar, dekoratörler, tasar›mc›lar,
giriflimciler ve tüketiciler; mobilyadan,
aksesuara; ayd›nlatmadan, bahçe
mobilyas›na, dekorasyonla ilgili tüm
özel tasar›m ürünlerini i-deco ‹stanbul’da bulabildiler.
‹stanbul’un dekorasyon ve tasar›m
anlam›nda uluslararas› buluflma noktas›
olma misyonu ile yola ç›kan, i- deco
‹stanbul’a, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi,
Endüstriyel Tasar›mc›lar Meslek
Kuruluflu ve Mobilya Sanayicileri ‹hracatç›lar› ve ‹thalatç›lar› Derne¤i, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Turizm
Atölyesi destek verdi.
Fuar›n organizasyon komitesinde, Prof.
Dr. Önder Küçükerman (Haliç Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› ve Endüstri
Ürünleri Tasar›m› Bölüm Baflkan›),
Tasar›mc› Aziz Sar›yer, Galeri Haaz’›n
sahibi ve Republica Ajans Baflkan›
Murat Patavi, ETMK Yön. Kurulu
Baflkan› Sertaç Ersay›n, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi Baflkan Dan›flman› Seda
Lafç› ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
20
i-deco ‹stanbul’da ilk kez fuara özel bir kütüphane
haz›rland›. Fuar ziyaretçilerini, sektörün önde gelen süreli
yay›nlar› ve kitaplar›n›n yer ald›¤›, fuaye için özel olarak
tasarlanan i-deco kütüphanesi karfl›lad›.
SON TRENDLER SERG‹LEND‹
tasar›mlar›n yer alaca¤› özel bölümler
yer al›yordu. i-deas alan›nda,
Koleksiyon, BMS, Megaron, Derin,
Autoban ve Haaz Galeri’nin özel
tasar›m ürünleri de sergilendi. Murat
Patavi’nin küratörlü¤ünde düzenlenen
i-deas alan›nda Koray Malhan, Derin
Sar›yer, Aziz Sar›yer, Tanju Özelgin,
Arif Özden, Defne Koz, Bülend Özden,
Mehmet Ermiyagil’ in fuara özel
tasar›mlar› da sunuldu.
Fuar›n içinde bir hol, fuar›n kalbi
olarak nitelenen i-deas tasar›m alan›na
ayr›ld›. ‹-deas tasar›m alan›nda,
ziyaretçiler sektördeki son trendleri,
özel olarak dizayn edilmifl bu farkl› konseptte izlediler. ‹-deas’da, ünlü
tasar›mc›lar›n özel sergileri, audio visual alanlar› ve s›ra d›fl› konsept
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan
düzenlenen “Ulusal Mobilya Tasar›m
Yar›flmas›” sonucu ödül kazanan
yar›flmac›lar›n tasar›mlar›n›n sergilenmesi, uluslararas› tasar›m süreçlerinin
sanatsal bir flekilde aktar›ld›¤› k›sa filmlerin gösterimleri, gelece¤in evi tasar›m›
ve yabanc› tasar›mc›lar›n seminerlerine
Baflkan Dan›flman› ve Turizm Atölyesi
Genel Koordinatörü Tülin Ersöz gibi
isimler yer ald›.
Fuar›n aç›l›fl›, Devlet Bakan› Kürflat
Tüzmen, ‹talya’dan Avrupa Mobilya
Üreticileri Federasyonu Baflkan›
Calixto Valenti ve Federasyonun
Onursal Baflkan› Rodrigo Rodrigez
taraf›ndan gerçeklefltirildi.
21
TASARIM
Arap ülkeleri ve Rusya’dan çok say›da
zenginin de davet edildi¤i, birbirinden farkl›
etkinliklere imza atan i-deco ‹stanbul’u, 4
gün süre ile 15 binin üzerinde kifli ziyaret etti.
de yer verildi. i-deas tasar›m alan›n›n içinde, yarataca¤› fakl› bir
konsept ile yer alan Bebek’teki Lucca Cafe Bistro, ‹-deco Fuar
Partisine de ev sahipli¤i yapt›.
TASARIMIN USTALARI GELD‹
Fuar için, Rosita Missoni, Christian Lacroix, Noe Duchaufour
- Lawrance, Zaha Hadid, Paola Navone, Tom Dixon, Karim
Rashid, Konstantin Grcic’in de aralar›nda bulundu¤u 30
yabanc› tasar›mc› ve Frame, Wallpaper, Living ETC, Interior
Design, Elle Decor UK gibi dekorasyon dergilerinin editörleri
‹stanbul’ a davet edildi. Frame Dergisi Türkiye’ deki ilk say›s›n›
i-deco ‹stanbul’a ay›rd›. Tasar›mc›lar taraf›ndan merakla beklenen, dünyaca ünlü tasar›m dergisi Frame’in Türkiye’de
yay›nlanacak olan ilk say›s›; i-deco ‹stanbul’un fuar katalogu ile
birlikte Mart ay›nda okuyucular› ile bulufluyor.
i-deco ‹stanbul’da ilk kez fuara özel bir kütüphane haz›rland›.
Fuar ziyaretçilerini, sektörün önde gelen süreli yay›nlar› ve kitaplar›n›n yer ald›¤›, fuaye için özel olarak tasarlanan i-deco
kütüphanesi karfl›lad›. Dünyaca ünlü d›fl mekan mobilyalar›
markas› Dedon ile fuar cafelerini tasarlad›. Fuar›n cafelerini, 20
y›ll›k geçmifli ile bünyesindeki tasar›m gurubu ve ithal etti¤i
ürünlerle gündem belirleyen O Design, temsilcisi oldu¤u dünyaca ünlü Alman markas› Dedon ürünleri ile tasarl›yor.
Arap ülkeleri ve Rusya’dan çok say›da zenginin de davet edil22
di¤i, birbirinden farkl› etkinliklere imza
atan i-deco ‹stanbul’u, 4 gün süre ile
15binin üzerinde kifli ziyaret etti.
Paflabahçe Cam San, Fatih K›ral
Mobilya, Deco Center Vanelli, BMS,
Megaron, Derin Design, Autoban,
Fiesta, BRETZ Mobilya, TS Tasar›m T Selection, Estetik Deri Tekstil,
‹SMET Mobilya - Fendi; Beby italy,
Giorgetti, Promemoria, Tresserra;
Barovier & Toso; Armani/Casa;
ÖZVERLER Resim Çerçeve, EV‹ST,
CASA Mobilya, By kepi, METE
BRONZ Mobilya, Sihir Mobilya Natuzzi, Selvi Hal›c›l›k, N Design,
NURHAS Mobilya, Yedi Sanat Cahide Erel, Dört Mevsim Mobilya ve
Dekorasyon - Siple Life Home, Askar
Tasar›m Tekstil - Casa de Ella, Sahne
Mobilya, N‹L Mobilya, Rose Home
Textile, Derba Tekstil - Ashley Wilde,
Kai, Sem Parke, Ayga Tekstil Prestigious Textiles; Voyage
Decoration, Globaltex; Fryetts, Ferinox
Paslanmaz - Mosaicana, Inoxwater,
Candafl Avize – Highlight, Ketenci
Mensucat, ABM D›fl Tic., Özartafl
Avize, INART Ofis Dekorasyon, Ayfle
Leyla Köken, ‹stanbul Paslanmaz Çelik,
OBA Perdesan Perde, ARTI Mimarl›k,
Permoda Tekstil, Hare Tasar›m ve
Dekorasyon, MOB‹ Mobilya ve ‹ç
Mimarl›k, Yan›kç›o¤lu Mobilya AMBIANCE, Huni Makina Ahflap, O
DES‹GN - Dedon, Villa Collection,
Lam Lee, Mathias, Roberti Tarran,
MelogranoBlu, Spini, Ideca, ELV‹N
Tekstil Perde, P‹NA Tekstil Mobilya,
RADEL Yap› Market, BMS Büro
Mobilyalar›, B VE C Organizasyon …
23
TASARIM
DAN BENREYTAN
Tasar›m dünyas›n›n genç yetene¤i
Domus Academy’yi bitirdikten sonra en genç ö¤retim görevlisi olarak Yeditepe Üniversitesi
Endüstriyel Ürün Tasar›m› bölümünün ö¤retim görevlisi olan 25 yafl›ndaki Dani Benreytan,
as›rl›k var olanla yeniyi harmanlamay› seviyor. Bugün birçok ünlü marka için obje tasarlayan
Benreytan, “Tasar›m sadece akl›n›za geleni çizmek de¤ildir” diyor
Dani Benreytan Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel
Tasar›m Bölümü’nde e¤itim veren en genç ö¤retim
üyesi. Tasar›mlar›nda nostaljiyle yeniyi harmanlamay›
seviyor. Koltuktan vazoya kadar farkl› objeler tasarl›yor
ve her tasar›m›nda biraz daha cesur olmaktan çekinmiyor. ‹talyan Lisesi mezunu ard›ndan Yeditepe Üniversitesi’ni birincilikle bitirmifl ve Milano’nun yolunu tutmufl.
Endüstri tasar›m› okuyanlar›n hayalini süsleyen Domus
Academy’ye girmeyi baflarm›fl ve burada Tasar›m
Yüksek Lisans e¤itimini tamamlam›fl. Metplast, Anka
g›da, Piquadro, Design Network ve Ototo Design'da
tasar›m ve proje gelifltirme; Caffe Per Me'de marka
tasar›m› üzerine çal›flmalarda bulunmufl. Kat›l›mc› olarak
kat›ld›¤› Marmara Üniversitesi ö¤renci trienali, ‹stanbul
Turkish Delight Tasar›m Fuar› ve ‹MSG Recycle
Projesinin yan› s›ra Tag Heuer Uluslararas› Saat
Tasar›m› ve Alfa Romeo Kad›n Moda Aksesuarlar›
yar›flmalar›nda önemli dereceler alm›fl.
EVLER‹N MAKYAJI: YEN‹ OBJELER
“Erken yaflta ne yapmak istedi¤ini bilen flansl› bir çocuktum” diyen Benreytan, gelecekte ne olmak istedi¤ine
kendisi karar vermifl ve okul
seçiminden mesle¤ine kadar
her ayr›nt›y› araflt›rarak bu
noktaya ulaflm›fl.
24
‹nsan hayat›na girecek
fleylerin tasar›m›na büyük ilgi
duyan Benreytan, tasarlanan
‹KON ÜRÜN TASARLIYOR
‹kon ürün tasar›m› Benreytan’›n gelifltirdi¤i ama piyasada da kullan›lan bir sistem. Markalaflma ihtiyac› hisseden firmalar›n
gözetmesi gereken baz› de¤erleri ön plana ç›kart›yor. ‹kon ürün,
firman›n mesaj›n› birebir müflteriye aktarmak üzere tasarlanm›fl
ürün anlam›na geliyor. Dünya pazar›nda bilinen pek çok firma,
markalafl›rken baz› ürünleri ikon haline getiriyor. Ve insanlar o
marka için “güvenilir” imaj›n› kazan›yor.
Koltuk / Neosultan
bir ürünün insanlar üzerinde uzun süreli etkiler b›rakt›¤›na
inan›yor ve “Art›k insanlar evlerinde ayn› mobilya ve
aksesuarla 20 y›l yaflam›yor, 6 ayda bir de¤ifliklik istiyorlar.
Mesela bahar geldi¤inde evlerine çiçek al›yor, k›fl
geldi¤inde ise koltu¤un üzerine pike örtüyorlar. K›sacas›
evlerine basit makyajlar yap›yorlar. Burada da tasar›m ön
plana ç›k›yor” diyor.
AKILLI AYGITLAR
E¤itim ald›¤› dönemde ‹talyan tasar›mc›lar›n “Günlük
Yaflam›m›za Giren Ak›ll› Ayg›tlar” üzerine kafa yorduklar›n› flimdilerde ise yepyeni bir olgu olan “yeni insan; onun
günlük ihtiyaçlar›, fiziksel ve görsel ihtiyaçlar, iletiflim”
konusunu tart›flt›klar›n› anlat›yor genç tasar›mc› Benreytan.
TASARIM AKLINA GELEN‹ YAPMAK DE⁄‹L
Önümüzdeki befl y›l› planlayan,
tasarlayan firmalar, insanlar›n
kiflisel ihtiyaçlar›ndan yola
ç›karak, tasarlanacak ürünlere yön veriyor.
Her markan›n belirli bir
kimli¤i oldu¤unu
düflünen Benreytan,
tasar›m›n sadece akla
gelen fikri yapmak demek
“Geçmiflten gelece¤e giden yol ad›m
ad›m yürünür. Her yenilik, tan›d›k
bir formun baflka bir görünüme
geçiflidir asl›nda. Bugüne ayak
uydurma e¤ilimi, farkl›l›¤› yaratt›¤›
gibi aflinal›¤› da gözler önüne serer.
NeoSultan'›n temelleri, bu gerçekçili¤in somut hale bürünmesi fikri
ile at›lm›flt›r. “Tan›d›k Farkl›l›klar” bu tasar›m›n ç›k›fl noktas›n›
belirler. Bu sayede, hem bugünün gerçekliklerinden uzak durmayan hem de geçmiflin gelece¤e b›rakt›klar›ndan kopmayan bir
tasar›m sunulmufl olur.
As›rl›k bir ak›c›l›k anlay›fl› ile yenilikçi imkanlar› bir araya getiren
NeoSultan, böylelikle, yeni/teknolojik malzemeyi eski/bilindik
formlar ile buluflturup, harmanlayarak modern bir prestij sunar.”
Vazo / Blend Vazo
“Birçok farkl› kavram›n birbiriyle
çat›flma içinde oldu¤u günümüzde,
farkl› bir bak›fl aç›s› ile dünyaya bakmay› hedefledim. Blend / Geçifl birbirine karfl›t duran iki formun birbiriyle bütünleflerek ayakta durmas›n›
sa¤l›yor.
Bence karfl›tl›k ve fikir ayr›l›klar›
dura¤anl›¤› engelleyen devinimi
sa¤layan ve ilerlemeye götüren unsurlar. Blend Vazonun yans›tt›¤›
durufl her aç›dan bak›ld›¤›nda farkl› bir silüet çiziyor. Birbirinin
z›tt› iki form birbirinin içine girerek bir bütünü oluflturuyor ve bu
Formlar yine kendi içlerinde bütünleflerek daha büyük sistemlerin
ba¤›ms›z parçalar› oluyorlar.”
25
TASARIM
Benreytan, “Art›k insanlar evlerinde ayn›
mobilya ve aksesuarla 20 y›l yaflam›yor, 6
ayda bir de¤ifliklik istiyorlar. Mesela bahar
geldi¤inde evlerine çiçek al›yor, k›fl
geldi¤inde ise koltu¤un üzerine pike
örtüyorlar. K›sacas› evlerine basit makyajlar yap›yorlar. Burada da tasar›m ön
plana ç›k›yor” diyor.
olmad›¤›n› söylüyor: “Biz ürün tasarlarken onun sat›fl›n› da
düflünüyor, Pazar araflt›rmas› için 6 ay gibi bir zaman
ay›r›yoruz. Bu ürünü alacak insan› tahmin etmek gerekiyor.
Tasar›m sadece akl›na geleni çizmek demek de¤il. Ayn›
zamanda bunu planlamakta gerekli. Hep duyuyoruz,
Türkiye kendi markalar›n› ç›karts›n deniliyor.
Markalaflman›n yolu birçok ürünü ç›kartmaktan geçmiyor.
Do¤ru ürünü do¤ru zamanda, uygun stratejilerle ortaya
ç›kartmak önemli. Belli bir çizgide gitmek laz›m. Siz yar›n›
tahmin edebilirseniz o markay› ufak de¤ifliklerle yar›na
tafl›yabilirsiniz.”
26
SCHNEIDER
BORA TUNCER
“Art›k flirketlerin sadece iyi sat›fl ya da
üretim yapmas› yetmemekte”
Kendinizden bize biraz bahsedebilir misiniz ?
Üniversiteden mezun olduktan sonra 9 y›l Deloitte Firmas›'n›n
Denetim Departman›'nda çal›flt›m. 2003 y›l›nda Finans
Direktörü olarak göreve bafllad›¤›m Schneider Electric'te
halen Finans ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu olarak
çal›flmaya devam ediyorum.
Schneider Electric'in son 5 y›ld›r Türkiye'deki büyüme h›z› ile
ilgili geliflmeleri sizden ö¤renebilir miyiz ?
Schneider Electric Finans Direktörü Bora Tuncer
organik büyüme ve flirket sat›nal›mlar›
sonucunda 2008 y›l›nda cirolar›n›n son 5 y›la
göre 3 kat daha fazla olaca¤›n› ve hatta bunu
da aflaca¤›n› belirtti.
28
Organizasyonun gösterdi¤i yüksek performans, Türkiye'nin
yaflad›¤› pozitif ekonomik süreç ile birleflince hayallerimizi
gerçeklefltirdi¤imiz bir dönem yaflad›k. Organik büyüme ve
flirket sat›nal›mlar› sonucunda 2008 y›l›nda ciromuzun son 5
y›la göre 3 kat daha fazla olaca¤›n›, hatta bunu da aflaca¤›n›
düflünüyorum. Çal›flan say›s›m›z ise ayn› dönemde ikiye
katland›. Ürün kalitesi ile tercih edilen ve yurtd›fl›nda önemli
pozisyonlara insan kayna¤› sa¤layan bir ülkeyiz. Önümüzdeki
y›llarda sektörün zirvesindeki yerimizi sa¤lamlaflt›rarak, ayn›
h›zda devam etmeyi hedefliyoruz. Art›k flirketlerin sadece iyi
sat›fl ya da üretim yapmas› yetmemekte. Bunun yan› s›ra kar
etmek ve finansal getiri sa¤lamas› da çok önemli.
Araflt›rmalara göre de flirketlerin iyi ve güçlü bir itibara sahip
olmalar› mali tablolar›n› olumlu yönde etkiliyor. Bir finansç›
olarak bu konudaki düflünceleriniz nelerdir ?
Evet son y›llarda flirketler rakamlar›n yan›s›ra sayg›nl›klar›n›
yönetmeye çok önem veriyorlar. Art›k müflteri ve çal›flan
memnuniyeti, inovasyon,çevre kirlili¤i ve toplumsal sorumluluk
projeleri bir flirketin önemli de¤erleri aras›nda. Gelecekte
itibarl› kurumlar›n ayakta kalaca¤›na olan inanç gitgide
büyüyor. Bu konuda Fortune, Wall Strett Journal gibi
yay›nlar›n araflt›rmlar› var. Kurumsal itibar›n somut finansal
faydalar sa¤lad›¤› saptanm›fl durumda. Ortaya ç›kan flu ki,
toplumun be¤enisini kazanmak, genifl kesimlerinin deste¤ini
alabilmek ve daha da önemlisi bunu sürdürebilmek 21. yüzy›l›n
hedeflerinden biri. Toplum taraf›ndan en büyük olmak yerine,
Mortgage sistemi yat›r›mc›ya avantaj sa¤lar formata henüz gelmedi. ‹leriki y›llarda vergi
avantaj› sa¤lanmas› ve sistemin oturmas› sonras›nda yat›r›mc› aç›s›ndan cazibesi artacakt›r.
Ben etkin unusurun faiz oranlar› oldu¤una inan›yorum.
en be¤enilenlerden biri olmak do¤al olarak ifl sonuçlar›n›
do¤rudan etkiliyor. Bu durumda flirketlerizin gelece¤i için bir
de¤er yarat›rken, sürdürülebilir karl›l›¤›n da hemen
yan›bafl›n›zda oldu¤unu görüyorsunuz. Biz Schneider Electric
olarak bu konsepti en üst düzeyde gerçekleflen politikalarla
yönetiyoruz. Gerek ifl ortaklar›m›z, gerekse bayilerimiz ve
çal›flanlar›m›z bu politikan›n ölçümlenmesinde bize yol
gösteriyorlar.
Schneider Electric sosyal sorumluluk alan›nda neler yap›yor ?
Kurum olarak topluma sa¤lad›¤›m›z teknolojik getirinin yan›
s›ra ayn› zamanda bir sosyal sorumlulu¤umuz oldu¤unun 2000
y›l›ndan beri fark›ndal›¤›n› yafl›yoruz. Bu nedenle flu ana kadar
yürütt¤ümüz 2 ana projemiz var. ‹lkinde Anadolu'dan gelen
k›z çocuklar›n›n ‹stanbul'da ö¤renim görmesi için destek
verirken, ikincisinde ise yine k›z çocuklar›m›z›n elektrikelektronik e¤itimi almalar› konusunda sosyal ve maddi
yard›mlarda bulunuyoruz. Bir yandan e¤itimli gençler
yarat›rken, di¤er yandan kendi sektörümüze nitelikli eleman
kazand›r›yoruz. Ayr›ca mezun olan ve üniversiteye devam eden
bu k›z çocuklar›m›za burs deste¤i vermeye devam ediyoruz.
K›z çocuklar›m›zdan yola ç›kt›k. Çünkü
onlar›n gelece¤in e¤itimli anneleri olarak
zaten bir flekilde topluma hizmet
edeceklerini düflünüyoruz. Onlarda
gördü¤ümüz kararl›l›k ve cesaret bizi her
geçen gün daha fazlas›n› yapmak için
motive ediyor. Onlar›n yüreklerinde yatan
azmi gördü¤ümüzde ne kadar da iyi bir fley
yapm›fl›z diye düflünmeden edemiyoruz.
Ayr›ca uzun y›llardan beri teknik liselere
sa¤lad›¤›m›z malzeme deste¤i ise
devaml›l›¤›n› koruyor.
formata henüz gelmedi. ‹leriki y›llarda vergi avantaj›
sa¤lanmas› ve sistemin oturmas› sonras›nda yat›r›mc› aç›s›ndan
cazibesi artacakt›r. Ben etkin unusurun faiz oranlar› oldu¤una
inan›yorum. Reel faiz oranlar› hala çok yüksek ve kredi faizleri
gayrimenkul edinme maliyetlerine ciddi oranda yans›yor. Yeni
konut ve deprem riski olan konutlar›n y›k›l›p yenilenme
ihtiyac› sebebiyle talep devam edecektir. Global ekonomik
sebepler bu y›l izin vermese de, 2009 y›l›nda ayl›k faiz
oranlar›n›n %1 alt›na inece¤i ve konut talebinde ikinci bir
patlama yaflanaca¤›n› tahmin ediyorum.
2008 y›l›nda ticari gayrimenkul yat›r›mlar› ayn› h›z devam
edecektir. Bu yat›r›mlar beraberinde yeni nesil elektrik
uygulamalar›na talep art›yor. Özellikle ak›ll› bina
uygulamalar›nda ciddi art›fl bekliyoruz.
Sonuç olarak, gayrimenkul yat›r›m trendi devam edecektir.
Amac›m›z yeni elektrik dünyas›n› her yerde, her zaman
müflterilerimiz için haz›r bulundurmak, sosyal cevremize karfl›
tüm sorumluluklar›m›z› yerine getirerek gerçekleflen büyüme
h›z›m›z› devam ettirmek.
Di¤er yat›r›m araçlar›n›n getirilerinin
düflmesi nedeniyle yat›r›mc›lar son y›llarda
gayrimenkule yönelmifl durumdalar.
Özellikle mortgage sisteminin uygulamaya
bafllamas›yla bu trendin gelece¤ini nas›l
görüyorsunuz?
Mortgage sistemi yat›r›mc›ya avantaj sa¤lar
29
SCHNEIDER
Schneider Electric
28 fiubat – 2 Mart tarihleri
aras›ndaTüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde
düzenlenen WIN (World Of
Industry) Otomasyon Fuar›’na
kat›larak yeni ürünlerini
sergiledi.
Schneider Electric
WIN Fuar›’n›n ilgi oda¤›
oldu
Hannover Messe Bileflim Fuarc›l›k A.fi
taraf›ndan gerçeklefltirilen ve Otomasyon
endüstrisinin önde gelen uzmanlar›, ifl
dünyas›n›n liderleri, akademisyenler ve
gazetecilerin ziyaret etti¤i fuarda düzenlenen
konferans ve panellerle bu alandaki son
geliflmeler de ziyaretçilerle paylafl›ld›.
Bina, enerji, endüstri ve altyap› sektörüne
yönelik çözümlerini sergileyen Schneider
Electric, endüstriyel otomasyon, alçak gerilim
ve orta gerilim elektrik da¤›t›m, ak›ll› yaflam
teknolojileri ürünlerinin yan›s›ra, elektrik
tesisat ve kontrol sistemleri ile fuar›n ilgi
oda¤› oldu. Sergiledi¤i yenilikçi ürünler ve
çözümler aras›nda vinç, asansör/yürüyen merdivenler için çözümler, rüzgar santrallar›
çözümleri, su-at›ksu uygulamalar›n›n yan›s›ra
yeni otomasyon platformu, operatör panelleri, güç kaynaklar›, proses izleme ve kontrol,
h›z kontrol cihazlar› ve enerji tasarrufu
30
çözümleri, yeni nesil makinalar
için hareket kontrolü, elektromekanik yol
verme, alg›lama ve makina güvenlik çözümleri, kuru tip güç transformatörleri, hava ve
kablo da¤›t›m sistemlerinde ar›za izleme cihazlar›, anahtar priz serileri ve ak›ll› yaflam
teknolojileri ürünleri yer ald›. Schneider
Electric ayr›ca kendi stand›nda 4 gün boyunca
düzenledi¤i seminerlerle klima santralleri ve
pompa sistemlerinde h›z kontrol cihazlar› ile
enerji verimlili¤i ve yönetimi, yeni çimento
uygulamalar›, tünellerde güvenli¤in
artt›r›lmas› ve enerji tasarrufu için otomasyon
çözümleri, su ve çevre teknolojilerinde
endüstriyel çözümler, vinç sektörü için
sal›n›m önleyici sistemler, h›z kontrol cihazlar›, kuru tip güç transformatörleri, AG sistemleri, güç kalitesi ve kompanzasyon uygulamalar› ile ak›ll› bina teknolojileri ve entegre
sistem çözümlerini de ziyaretçilerle paylaflt›.
TASARIM
NIGEL PEAKE
Habitat ödüllü tasar›mc›
Kuzey ‹rlanda kökenli genç tasar›mc› Nigel Peake, kaos dolu büyük flehirleri hayal gücüyle
harmanlayarak onlara yeni bir yorum kazand›r›yor.
Habitat’›n ödüllü tasar›mc› Nigel Peake,
1981 y›l›nda Kuzey ‹rlanda’n›n baflkenti
Belfast’da dünyaya geldi. “Methodist
College Belfast” okulundan 1999 y›l›nda
mezun olan Peake, e¤itimine Edinburgh
Üniversitesi’nde mimarl›k alan›nda
devam etti. Bitirme tezi olarak
haz›rlad›¤›, ‹stanbul Galata
Köprüsü’nün yenilenme projesiyle
“Royal Institutue of British
Architecture” taraf›ndan bronz madalya
ödülüne lay›k görüldü. Ayr›ca bu proje
Peake’in ilk grifit kroki çal›flmas› olarak
kariyerinde bir dönüm noktas› oldu.
Çizim konusundaki yetene¤i ve ald›¤›
mimarl›k e¤itimi, Peake’in nesnelere ve
32
çevreye farkl› bir perspektiften
bakmas›na ve objeleri bambaflka yorumlamas›na sebep oluyor. Kaotik ve
gürültülü flehirleri tasar›mlar›yla yeniden
istedi¤i forma sokan tasar›mc›, binalar›,
yollar› ve flehirleri hayal gücüyle de harmanlayarak onlara apayr› bir yorum
kat›yor. Bir köy, ülke ya da arsadan
ilham alarak üzerinde çal›flt›¤› her illüstrasyonun birbirinden çarp›c› ve yarat›c›
olmas›n› sa¤layan Peake’in çizimlerinin
d›fl hatlar›, geleneksel kroki çizimleriyle
benzerlik gösteriyor.
Peake, 6 ‹skoç flehrine özel düzenlenen
bir dizayn festivali için tasarlad›¤›
posterler ve billboardlar›n yan› s›ra,
Tasar›mc›n›n bu yaz flehir hayat›ndan esinlenerek tasarlad›¤› koyu renkleri bar›nd›ran Peake
serisi, sahil gezilerine ve yaz partilerine; hamaklar›, deniz havlular› ve çantalar›yla modern bir
hava getiriyor. Seriyle tamamlanan evlere ve bahçelere, sofralara esprili bir fl›kl›k ve renk kat›yor.
Eastpek için haz›rlad›¤› ve s›n›rl›
say›da üretilen çanta tasar›m› da dahil
olmak üzere dünya çap›nda pek çok
baflar›ya imza at›yor. ‹ngiltere’deki
“Snowboard Art Show” sergisi,
Shangai’daki “Ground Floor
Exhibiton with Epharemon” ve
Edinburg’daki “30*30” sergisi,
tasar›mc›n›n hayal gücüyle tasarlad›¤›
eflsiz eserlerin somut kan›tlar› olarak
göze çarp›yor.
Nigel Peake, Habitat tasar›mlar›na
yeni bir soluk getiriyor…
Yarat›c›l›¤› ve zekas›yla k›sa sürede
baflar›ya ulaflan Nigel Peake, 2008
Yaz Koleksiyonunda Habitat için birbirinden ,özgün ürünlerin tasar›m›na
imza at›yor. Habitat’›n tasar›mc›s›
olarak çal›flmalar›na devam eden
Peake’in stili, Habitat’›n son koleksiyonunda kolayl›kla fark ediliyor. Nigel
Peake, modern ürünler tasarlayabilen
ça¤dafl bir tasar›mc› olman›n yan› s›ra
mimarl›k alan›ndaki genifl vizyonuyla
da objeleri ve çizimleri bambaflka
yorumluyor.
Tasar›mc›n›n bu yaz flehir hayat›ndan
esinlenerek tasarlad›¤› koyu renkleri
bar›nd›ran Peake serisi, sahil gezilerine ve yaz partilerine; hamaklar›,
deniz havlular› ve çantalar›yla modern
bir hava getiriyor. Seriyle tamamlanan
evlere ve bahçelere, sofralara esprili
bir fl›kl›k getiren melamin tabak ve
tepsiler farkl› konseptleriyle renk
kat›yor.
RÖPORTAJ
GIMMI BALDININI
Prens ve prenseslerin
gözde tasar›mc›s›
Dünyaca ünlü ‹talyan ayakkab› markas› Baldinini Türkiye’deki ilk ma¤azas›n› geçti¤imiz aylarda
Niflantafl› City’s de açt›. Markan›n sahibi ve bafl tasar›mc›s› Gimmi Baldinini ile moda ve tasar›m
üzerine hofl bir sohbet gerçeklefltirdik.
Baldinini sizin için ne ifade ediyor?
Baldinini’yi büyükbabam kurdu, babam devrald› ve flimdi
de ben görev bafl›nday›m.1910 y›l›nda ayakkab› yapmaya
bafllad›k. annem benim e¤itmenimdi, kendisi ayn›
zamanda Baldinini’nin ilk tasar›mc›lar›ndan biridir. Ben
de bu sayede tasar›mlar›ma bafllad›m. Çok gençtim ve
kolay ö¤reniyordum. 19-20 yafllar›ndayken tasar›mlar›m
be¤enilmeye bafllam›flt›. Ama yine de mutlu de¤ildim,
çünkü kendi tarz›m› göstermek istiyordum herkese. 27
yafl›ndayken özellikle çizme konusunda Avrupa’n›n en
iyilerindendim. Fabrikada benimle birlikte 100 kifli
çal›fl›yordu. O Zaman kendimden iyice emin olup “Bu
yola devam etmeliyim” dedim.
Baldinini’nin ürün yelpazesi hakk›nda bilgi verir
misiniz?
Her zevke her ihtiyaca yönelik tasar›mlar›m›z oldu¤unu
söyleyebilirim. Zarif ayakkab›lar›m›z cesurca ifllenen
detaylarla anlam kazan›yor. Bir sezonda yaklafl›k 1500
farkl› model üretiyoruz. Bayan ayakkab›lar›n›n yan› s›ra
15 y›ld›r erkek ayakkab›lar› üretiyoruz. Ayr›ca geçen
sezon çocuklar›yla tak›m giymek isteyen anneleri de
k›ramay›p çocuk ürünleri de yapmaya bafllad›k. Bunun
haricinde aksesuar, çanta gibi koleksiyonlar›m›z› da
unutmamak gerekir.
Baldinini kad›n›n› tarif eder misiniz?
Baldinini kad›n› her zaman klast›r. Çal›flan, kendine
bakan ve özen gösteren kad›nlara yönelik bir çizgimiz
var.
Bir ayakkab›y› tasarlarken nelere dikkat edersiniz?
34
25 kifliden oluflan genç bir ekibim var. Onlarla sürekli
Her zevke her ihtiyaca yönelik
tasar›mlar›m›z oldu¤unu söyleyebilirim.
Zarif ayakkab›lar›m›z cesurca ifllenen
detaylarla anlam kazan›yor. Bir sezonda
yaklafl›k 1500 farkl› model üretiyoruz.
Bayan ayakkab›lar›n›n yan› s›ra 15 y›ld›r
erkek ayakkab›lar› üretiyoruz.
fikir al›flveriflinde bulunuruz. Üç kifli dünyan›n dört bir taraf›ndaki
defileleri sürekli takip eder. Onlar›n yorumlar›n› dinlerim, tüm bunlara
bakt›ktan sonra bir gün düflünürüm ve son karar› veririm. Sonra da
belirledi¤imiz modelleri yaratmaya bafllar›z.
Nelerden ilham al›rs›n›z?
Baflkalar›ndan ya da bir fleylerden çok ilham ald›¤›m söylenemez.
Kontrollü olarak giderim. Ama sürekli düflünür, tart›fl›r›m. Ama en
önemlisi hislerimle karar verir kafamla tasarlar›m. Sonuca bakar “Bu
iyi” derim. K›sacas› ne istedi¤imden her zaman eminimdir.
Moday› tasar›mlar›n›za nas›l adapte ettiniz?
Asl›na bakarsan›z moda geçmiflin bir tekrar›. Birçok marka gibi biz de
onu, kendi tasar›m çizgimize uygun olarak bugüne uyarl›yoruz.
35
RÖPORTAJ
Koleksiyonlar›n›z›n temelinde ne var?
Ben moda için yafl›yorum. Bu da
koleksiyonlar›ma yans›yor. Bu sayede günü
yakalayan, modern çizgilere sahip tasar›mlar
yarat›yoruz. Yal›n ama kendi içinde özellikliler.
fiimdiye kadar tasar›m konusunda pek
yan›lmad›¤›m› da söyleyebilirim.
Sizce tasar›mlar›n›z neden tercih ediliyor?
Baldinini müflterisi daima çok seçkindir. Stil
sahibi olmalar› ve ne istedi¤ini bilmeleri
Baldinini’yi seçmelerinin en önemli nedenleri
aras›nda.
Kad›nlar›n seçimlerine ne yön veriyor?
Kad›nlar nas›l görünme istiyorlar, iç dünyalar›nda
kendilerini nas›l hissediyorlar bu çok önemli.
Ama genelde genç ve seksi görünmek istiyorlar,
bu nedenle topuklular›n seçimlerinde rolü büyük.
Prenses Diana’n›n markan›z›n tutkunun
oldu¤unu biliyoruz. Tüm ayakkab›lar›n› ona özel
mi haz›rl›yordunuz?
Ben moda için yafl›yorum. Bu
da koleksiyonlar›ma yans›yor.
Bu sayede günü yakalayan,
modern çizgilere sahip
tasar›mlar yarat›yoruz. Yal›n
ama kendi içinde özellikliler.
fiimdiye kadar tasar›m
konusunda pek
yan›lmad›¤›m› da söyleyebilirim.
Hay›r. Koleksiyonu haz›rlarken onu düflünerek
yaratt›¤›m modeller olurdu. Onun için fl›k bir
fleyler tasarlamak hiç de zor de¤ildi. Çünkü Lady
Diana’n›n temiz, yal›n, fl›k ve modern bir çizgisi
vard›. Dekolte modelleri severdi ama çok topuklu
giymezdi. Benim önerilerimle daha yüksek
topuklular giymeye bafllad›. Zarif detaylarla
iflenen tasar›mlar onun zarafetini yans›t›yordu.
Tan›d›¤›m›z baflka hangi isimler Baldinini’yi tercih ediyor?
Belçika prensesi Astrid, ‹sveç Prensesi Viktoria,
‹spanya prensesi Letizia, Claudia Schiffer, Demi
Moore, Whitney Houston gibi isimlerin Baldinini
tutkunu oldu¤unu söyleyeblirim.
Gelecekte sizce ne giyiyor olaca¤›z?
‹nsanlar art›k moday› takip ediyor ve daha kolay
ö¤reniyor. Bu sebeple daha bilinçliler.
Teknolojinin ilerlemesiyle moda daha da önem
kazanmaya bafll›yor. Bu yüzden iyinin de iyisini
yapmak laz›m. Daha iyi de¤il en iyisi olmak
benim hedefim.
36
“K›rm›z› Ödülleri”
gerçeklefltirilen törenle sahiplerini buldu
Bu y›l beflincisi düzenlenen “K›rm›z›
Bas›nda En ‹yiler Reklam Ödülleri” veya
k›sa ad›yla “K›rm›z› Ödülleri” 13 fiubat
Çarflamba günü, F›nd›kl› Sal›pazar›’nda
Denizcilik ‹flletmeleri’ne ait r›ht›mdaki 3
numaral› antrepo’da gerçeklefltirilen
törenle sahiplerini buldu.
Bas›n reklamlar›n›n, flirketlerin pazarlama
iletiflimi faaliyetlerine ve ticari baflar›lara
katk›s›n› vurgulamak, bas›n reklamlar›nda
yarat›c›l›¤› teflvik etmek, reklam, medya
ajanslar› ve çal›flanlar›n›n baflar›lar›n› belgeleyerek ödüllendirmek amac›yla düzenlenen "K›rm›z› Ödülleri"ne bu y›l 110
ajanstan bin 188 baflvuru yap›ld›.
Propaganda ‹stanbul taraf›ndan
haz›rlanan Schneider Electric "Tafl›nd›k"
ilan› "Bas›nda En ‹yi Profesyonel
Ürün/Hizmet Reklam›" ödülü ald›.
RÖPORTAJ
SEDEF YILMABAfiAR
“Kedilerim benim ilham
perilerim”
Çocukken de çok severdim kedileri ama insan›n kendi evi olunca eve sokaktan kedi getirmek
için kimseden izin almak gerekmedi¤inde bir kedi, iki kedi derken, bak›ma muhtaç , gözlerimin içine bak›p "al beni" diyen tüm kedileri evlat edinmeye bafllad›m.
Öncelikle Sedef Y›lmabaflar’› kedici Ressam olarak
birçok kifli tan›yor ancak sizin tan›mlaman›zla Sedef
Y›lmabaflar kimdir? Kendinizden bahsedebilir misiniz?
Tan›m itibariyle tam bir ev kedisiyim. Sakin bir ev hayat›
daima ilk tercihim olmufltur. En z›p›r olmam gereken
yafllarda bile arkadafllar›m beni evden söküp bir yerlere gitmeye ikna etmekte zorlanm›fllard›. Seyahat etmeyi, tatile
gitmeyi bile çok sevmem. Evim benim en mutlu, en
merkezimde oldu¤um yerdir. Son y›llarda can›m annem
sayesinde çocuklu¤umdan beri hayalini kurdu¤um bahçeli
bir eve kavufltum. Art›k kedilerim güvenli bir bahçede
güneflin ve çimenlerin tad›n› ç›kar›yor, ben de hep
istedi¤im gibi tohumlar ve so¤anlardan çiçek yetifltirmeye
gayret ediyorum (çok zor iflmifl bahçe ile u¤raflmak).
Annemin çocuklu¤unun gençk›zl›¤›n›n geçti¤i evde, ve
do¤du¤um semtte (Emirgan'da) yafl›yor olman›n verdi¤i
manevi mutluluk da cabas›. Bilgisayar ça¤›n›n benim
çocuklu¤uma yetiflememifl olmas›n›n ac›s›n› ç›kar›rcas›na
merakl›y›m bilgisayar oyunlar›na. Resimlerimi de evde
atölye olarak tahsis etti¤im yerde çal›fl›yorum. K›sacas›
"evim evim güzel evim"...
Kedici Ressam olarak an›lmak nas›l bir duygu?
En s›k karfl›laflt›¤›m soru " Neden hep kediler ? " oldu.
Baflka bir konu, baflka bir obje beni bu kadar etkilerse
günün birinde belki de¤iflirim, ama kedilerim bana ilham
verdikleri sürece hep kedi resimleri yapmaya devam
edece¤im. Birçok karma sergilere kat›ld›m, 13 kiflisel sergi
açt›m, yüzlerce resim yapt›m ve bunlar›n yüzlercesi baflka
baflka insanlar›n evlerinin salonlar›nda gülümsüyor flimdi.
38
En s›k karfl›laflt›¤›m soru " Neden hep kediler?" oldu. Baflka bir konu, baflka bir obje beni bu
kadar etkilerse günün birinde belki de¤iflirim, ama kedilerim bana ilham verdikleri sürece hep
kedi resimleri yapmaya devam edece¤im.
Bu benim için büyük mutluluk. Ben Sedef Y›lmabaflar Ertugan, "
Kedici Ressam " olarak an›lmay› istedim. Çünkü kedilerim benim
ilham perilerim.
Türkiye’deki sanat bilinci ne durumda sizce?
Ülkemizdeki sanat galerilerinin ve müzelerin say›s›n›n ve ziyaretçilerinin artmas› ve yeni neslin sanat›n her dal›na karfl› ilgisi, dergi ve
gazetelerde sanat etkinliklerine daha çok yer verilip halk›n bilgilendirilmesi , yurtd›fl›ndaki sanat etkinliklerinin ülkemize
tafl›nmas›, sanat fuarlar›na gösterilen ilgi... Tüm bunlar herfleyin
daha iyiye daha güzele yöneldi¤ini gösteriyor bence.
Resimlerinizde kediler harici nelerden etkilenirsiniz?
Renkler ve dokular ! Renk kombinasyonlar›, hiçbir figür olmaks›z›n
sizi farkl› ruh hallerine sokabiliyor. Ben daha çok canl› ve kontrast
renklerin biraraya geldiklerinde oluflturduklar› enerjiden etkilenirim, ama son zamanlarda elimin çok da al›flk›n olmad›¤› farkl› pastel
ve mat tonlarda araflt›rmalar yap›yorum. Akrilik boyalarla
çal›fl›yorum ve akrili¤in bana sundu¤u de¤iflik dolgunlukta farkl›
dokular yaratma özelli¤inden faydalan›yorum. Ama kompozisyonlar›m›n temel ö¤esi olarak kedi figüründen baflkas›n› tercih etmiyorum.
Gelecekteki projelerinizden bahseder misiniz?
Ben pek plan proje adam› de¤ilim. Daha çok hayat›n bana sundu¤u
seçenekleri de¤erlendiriyorum.
Türkiye’de ve yurtd›fl›nda sizi en etkileyen sanat müzeleri hangisidir?
‹stanbul Modern Sanat Müzesi'ni çok be¤eniyorum. Yurtd›fl›nda
gezdi¤im müzeler aras›nda , elbette Louvre'dan
etkilenmemek imkans›z, bir de yine Paris’de
Pompidou Sanat Merkezi'ni çok sevmifltim.
Binan›n giriflinde yer alan Niki de Saint
Phalle'a ait heykel ve içeride yer alan genifl
kapsaml› sergilerle çok etkileyiciydi.
Hayalinizde -Türkiye veya yurtd›fl› da olabilir- iflte buras› tam bir resim sergisi- sanat
atölyesi olacak dedi¤iniz bir mekan var m›?
Resimlerimi daha çok gecenin dinginli¤inde
yapt›¤›m› farketti¤imde Rumeli caddesi’ndeki
resim atölyemi kapat›p evde çal›flmaya
bafllad›m. Zaten evimde ve kedilerimin
yan›nda olmay› hep çok sevdim. Evim / atölyem bahçeli olsun, çiçeklerim, a¤açlar›m olsun, kedilerim eve hapis kalmas›n, bahçenin
keyfine vars›nlar isterdim , annem benim bu hayalimi gerçeklefltirdi.
fiimdi Emirgan'da bahçeli bir ev/atölyem var, kedilerim de ben de
çok mutluyuz. Ve benim için bundan daha güzel, daha uygun bir
mekan olamazd›.
Resim sergisi/ galeri dedi¤inizde, benim hayalimdeki galeri sokaktan
geçen insanlar›n içeri girip sergiyi gezmek isteyecekleri,
hatta içinde minik bir café'si olan bir mekan. Birçok
galeri öyle so¤uk bir his uyand›r›yor ki, ben insanlar›n
cesaret toplay›p kap›dan içeri bafllar›n› uzatarak " gezebilir miyiz aceba ?" diye sorduklar›n› biliyorum.
‹stanbul’da sizi en çok etkileyen obje, bina, tarihi yer,
sanatsal yap› neresidir?
Saraylar ! De¤ifltirilmeden korunmufl eski konaklar !
Bo¤az k›y›s›ndaki tarihi yal›lar.Vakt-i zaman›nda
buralarda yaflam›fl insanlar›n gündelik rutin yaflant›s›n›
hayal etmeye çal›fl›r›m. El eme¤i göz nuru ne çok detay
vard›r bu yap›larda. Art›k herfley basit, fabrikasyon,
zerafetten yoksun.
39
SCHNEIDER
Schneider Electric ‹novasyon Baflkan Yard›mc›s›
BERNARD LARROUTUROU:
Dünya çap›nda 45 Ar-Ge
merkezimiz var
‹novasyonun ana misyonu nedir ?
Ana misyonumuz flirket içinde inovasyonu daha da ileri götürerek,müflterilerimizin beklentilerini öngörmek ve bunlar› aflmak...
‹novatif bir flirket olmak, sadece yeni ürünler gelifltirmek veya mevcut ürünleri iyilefltirmek, iyi bir Ar-Ge departman›na sahip olmaktan çok daha fazlas›n› gerektiriyor. Müflterilerimizi flafl›rtmak ve
her zaman beklentilerinin bir ad›m ilerisinde olabilmek için,
giriflimcili¤imizi ortaya ç›kartmam›z vazgeçilmez bir durum.
‹novasyonla müflteriler aras›ndaki ba¤lant›y› nas›l kuruyoruz ?
Bunun için birden fazla yöntemimiz var.
Öncelikle, müflteri mülakatlar›n› içeren "ifl inovasyon sistemi"ni
uygulad›¤›m›z yeni inovasyon platformlar› oluflturduk. Böylece
müflteri ihtiyaçlar›n› sürecin en bafl›ndan itibaren inovasyona dahil
edebiliyoruz.
40
Dünya çap›ndaki varl›¤›m›z da bizim için çok de¤erli. Dünya
çap›nda 45 Ar-Ge merkezi ve 7,000'den fazla mühendisimiz var.
Bunlara ek olarak, müflterilerimize daha yak›n olabilmek için sektör liderleri ile yak›nlaflmaktay›z. Ayr›ca, mühendislerimiz ürünlerimizin sahada kullan›m›n›n ve entegrasyonunun sa¤lanmas›
hakk›nda bilgi al›fl-verifli yapmak için ziyaretlerde bulunmaktalar.
‹novasyonu müflteri memnuniyeti stratejinizde kilit baflar› faktörü yapmak için püf noktan›z nedir ?
Günümüzde sektöre bakarsan›z, herfley daha h›zl› ilerliyor.
Örne¤in, telekomünikasyon sektöründe, 6 ayda bir, yeni bir ürün
ya da hizmet görüyoruz. ‹letiflim bizim iflimiz aç›s›ndan da kritik
önem tafl›d›¤›ndan, hiç olmad›¤› kadar h›zl› düflünüp entegrasyon
sa¤lamak için atik davranmal›y›z. Baflar›, iflletmeler ve ayn› zamanda üniversiteler ile iflbirli¤i yapmaktan geçiyor. Dünya çap›nda 50
Müflterilerimizi flafl›rtmak ve her zaman beklentilerinin bir ad›m ilerisinde olabilmek için
giriflimcili¤imizi ortaya ç›kartmam›z vazgeçilmez bir durum.
üniversite ile iflbirli¤i içerisindeyiz. ABD'deki MIT dahil. Bu bize,
gelecekte üretece¤imiz çözümler için yeni teknolojileri takip etme
olana¤› ve ortakl›klara yönelik yeni pencereler açma f›rsat›n›
sa¤l›yor.
Ayr›ca, giriflim sermayesi fonumuz olan "Schneider Electric
Ventures" i, yeni fikir ve teknoloji gelifltiren flirketlere yat›r›m yapmak için kullan›yoruz.
Schneider Electric'i inovatif bir flirket olarak görüyor
musunuz?
Bu soruyu müflterilemize sormam›z daha do¤ru olur.
Ancak, kesinlikle bizim yolumuzun bu oldu¤unu
söyleyebilirim.
Avrupa endüstrisinde baz› global projelerin liderli¤ini
yap›yoruz. Örne¤in Homes, binalar›n içerisinde %20 enerji
tasarrufu sa¤layacak bir program.
Her fleyin ötesinde, bütün kurumun inovatif bir düflünce
tarz›n› benimsemesini istiyoruz. ‹novatif at›l›mlar ödüllendirilecek, giriflimcili¤in somut faydalar›n› görebilmek için bir giriflimcilik program› yarat›lacak. Bunlar gibi önümüzdeki seneler için de
planlanm›fl bir dizi faaliyet var.
Bütün bunlar›n müflterilerimize büyük de¤erler kataca¤›n› umuyoruz, günümüzde ve gelecekte.
Schneider Electric Ventures:
2000 senesinde kurulan Schneider Electric Ventures, Schneider
Electric Industries SAS sponsorlu¤unda, yeni teknolojiler üzerine
odaklanan ve 50 M EUR fonu olan bir giriflim sermayesi flirketidir.
Günümüze dek, Schneider Electric Ventures, Avrupa ve
Kuzey Amerika'da 20'den fazla flirkete yat›r›m yapm›fl ve
inovatif çözümleri önceden belirleyebilmek için bu yeni
bafllayan flirketlerle yak›n iliflkiler kurup, flirkete dahil
edilme durumlar›n› de¤erlendirmifltir.
Fon üç ana alana yöneliktir :
• inovatif teknolojiler (Mikroelectronik, Nanoteknolojiler,
Ak›ll› Malzemeler, Opto-elektronik)
• Geliflen teknolojiler (Kablosuz iletiflim, Mikro Elektrik üretimi, Sensörler)
• Yeni yaz›l›mlar, hizmetler ve a¤ uygulamalar› (Enerji, Endüstri).
41
CEM‹YET
ZOZO TOLEDO
Sosyetenin duayen gazetecisi
Kendinizden bahseder misiniz?
Tam 54 y›ll›k gazeteci…
Türkiye’de cemiyet dünyas›n›n
duayen gazetecilerinden…
Sosyete muhabirli¤i deyince akla
gelen ilk isim, Cemiyet
dünyas›nda onu tan›mayan,
sevmeyen yok, 54 senelik gazetecilik kariyerinde kimlerle
tan›flmam›fl ki ‹ngiltere kraliçesi
Elizabet, Antonie Quenn, Jack
Nicholson, Bridget Bardot, Ömer
Sherif, Sean Connery,
Muhammet Ali, Pierre Cardin
dünya üzerinden say›lacak
ünlülerden sadece birkaç›….
42
1954 y›l›nda foto muhabiri olarak
Akflam gazetesinde göreve bafllad›m.
Bundan evvel ‹stanbulsporda masörlük
yap›yordum. Masaj yapt›¤›m ünlü isimler de vard›, bunlardan biri Ajda
Pekkan’d›. Tepe Bafl› gazinosunda,
üstte Hamiyet Yüceses altta
Cumhuriyet Pavyonu Fahrettin Aslan›n
garson zamanlar›nda gece hayat›n› çekmek üzere ifle bafllad›m,bir yandan da
‹ngiliz aktörü ile yap›lan Topkap›
filminin çekimlerine çal›flmaya gidiyorduk.
Buraya Hürriyetin muhabiri ile beraber
gitmifltik daha sonra Hürriyet beni ifle
ald›. Hürriyet Gazetede kullan›lmak
üzere çekti¤im foto¤raflar› istedi.
Bütün dünyaya benim çekti¤im
foto¤raflar yolland›. Bana o dönemde
bir mecmua ç›kartmak istediler, Zeki
Müren de bu mecmuan›n ad›n›
Haftasonu olarak koydu. Böylece
Haftasonu do¤du.
O zaman›n cemiyet hayat› nas›ld›?
Çok güzel bir cemiyet hayat› vard›, her
gece ç›k›yorlard›. Dedikodular insanlara dokunmazd›. Metin Gazio¤ullar›,
Erdo¤an Demirören gibi insanlar her
gece e¤lenirlerdi. Cemiyet evvela
Divan Oteline giderdi, akflam da gazinolara. Bu sayede gazinolar büyümeye
Dünyada üzerindeki ülkelerde gitmedi¤im ünlü flehir az gibidir. Cannes’tan Tokyo’ya kadar her
flehre gitmiflimdir. Tam 5 tane olimpiyata kat›ld›m. Dünya üzerindeki birçok Film festivaline
kat›ld›m, Antonie Quenn, Piere Cardin, Jack Nicholson, Sean Connery gibi ünlülerle tan›flt›m.
bafllad›. O dönemde sosyete korkunç e¤leniyordu, kavga
olmuyordu, masalar birbirine viski gönderiyordu.. .. O
zaman›n assolistleri :Sevil Tuna, Mine Mutlu, Ajda Pekkan,
Nilufer,Behiye Aksoy, Gönül Yazar gibi isimlerdi, bu isimlerle
sosyete her akflam e¤lenirdi. fiimdiki gençlik böyle de¤il gelip
e¤lenip kavgalarla ç›k›yorlar. Arabalar birbirine çarp›yor,
görüyorsunuzdur Ortaköy yolundaki akflam kavgalar›n›.. o
zaman e¤lence hayat›nda kavga yoktu.
Türk sosyetesi ile dünya sosyetesini karfl›laflt›r›rsak
neler ortaya ç›kar?
Dünya sosyetesi çok farkl›d›r “paparazzidir” dünya sosyetesi
e¤lendiklerinde aç›kt›r, magazinciler istedi¤ini yazabilirler, biz
burada yazamay›z. Çünkü Türkiye’de ço¤u zengin
insan davetine art›k maalesef
gazeteci alm›yor. Buradaki
zenginlerle oradaki zenginler
çok farkl›d›r.
Türkiye’deki her zengin insan
sosyete midir? Sosyeteler
kimdir?
Zenginlik ve sosyetiklik ayr›d›r.
Zengin olursun fakat e¤lenmeyi
bilmezsin, genel kültürün zay›ft›r,
bal›ktan, içkiden anlamazs›n…
fiimdiki sosyetikler eskiden adapla
yeme içmesini bilen büyük
flah›slar›n o¤ullar› ve torunlar›d›r. O
zaman›n sosyeteleri kulüplerde birbirlerine viski yollay›p, e¤lenirlerdi.
fiimdilerde bu isimler evlerde
e¤leniyorlar. Art›k d›flar› ç›km›yorlar…
Sosyete kavram› zamanla de¤ifliyor. fiu anda foto muhabirlerinin
oldu¤u yerlere gitmiyorlar, o zamanda muhabirler dikkatli
yazarlard›. Eskiden kap›lar aç›l›rd› içerilere girerdik, flimdi her
mekan bas›na kapal›, sokaklarda çekim yap›l›yor, bas›ndan
korkuyorlar. Yaz›lacak fleylerden kokuyorlar.
O zamanlar sosyete masalar›n›n içkisi viski iken flimdi masalarda
rak› var.
Dünya sosyetesinden kimleri çektiniz?
Dünyada üzerindeki ülkelerde gitmedi¤im ünlü
flehir az gibidir. Cannes’tan Tokyo’ya kadar her
flehre gitmiflimdir. Tam 5 tane olimpiyata
kat›ld›m.
Dünya üzerindeki birçok Film festivaline kat›ld›m,
Antonie Quenn, Piere Cardin, Jack Nicholson, Sean Connery
gibi ünlülerle tan›flt›m.Ünlü defilelere ç›kan dünyan›n en ünlü
mankenlerini çektim.
O zamanlar koruma yoktu, kulüplerde bodyguardlar yoktu. O
zamanlar foto muhabiri olarak bir biz vard›k ve çok dikkatliydik.
Az kifli vard› foto muhabiri olarak ama çekti¤imiz malzeme çok
zengindi. Daha sonralar› yap›lan haberlerin kalitesi bozuldu ve
mekanlar›n bas›na kap›lar› kapand›. Eski zamanlarda ünlü
insanlar›n çocuklar› evlendi¤inde bas›n davet edilirdi flimdi bas›n
ça¤›r›lm›yor. Bu konuda çok üzülüyorum…
43
fiEH‹R&MODA
Bu yaz çok e¤lenceli geçecek
Bu yaz çiçek desenler, florasan renkler ve ipek flifonlar çok moda. Modac› Tuvana
Büyükç›nar’›n Tuvanam markas›yla 120 noktada sat›lan yeni koleksiyonunda da e¤lenceli renkler, derin dekolteler ve ifllemeler ön plana ç›k›yor
44
Tuvana Büyükç›nar’›n h›zl› ad›mlarla ilerleyen markas›
“Tuvanam”’›n 2008 ‹lkbahar-Yaz koleksiyonu "Rainbow",
A46 ma¤azalar›nda yerini ald›.
Koleksiyonda 2008 yaz›na damgas›n› vuracak olan renk
hakimiyeti bolca görünüyor. Yaz›n enerjisini yans›tan
florasan ve coflkulu renkler ön planda. Kumafllarda ise ipek
satenler, ipek flifonlar ve flantuklar a¤›rl›kl› olarak
kullan›lm›fl.
SEKS‹ VE KIfiKIRTICI
Swarowski ifllemeler de k›yafetlere yer yer ›fl›lt› kat›yor.
Koleksiyonda mini, robadan, straplez, dekolteli, ampir
kesim olmak üzere çok de¤iflik kesimlerde modeller yer
al›yor. Koleksiyondaki tasar›mlar, çocuksulu¤unu ve
ç›lg›nl›¤›n› koruyan, ayn› zamanda seksili¤inden ödün
vermeyen klas ve fl›k bir kad›n› yans›t›yor. Elbiseler kad›na
renkleri ile çocuksu, ›fl›lt›s›yla ihtiflaml›, formlar›yla elegan
ve hepsinin birleflimi ile seksi, kaliteli ve klas bir görünüm
veriyor.
Koleksiyonundan dünyadaki sat›fl noktalar› aras›nda
modan›n en önde gelen markalar›n› ve designer ürünlerini
ayn› çat› alt›nda bar›nd›ran ve dünyan›n dört bir yan›ndan
ziyaretçi ak›n›na u¤rayan ‹ngiltere’nin Department Store
devi Harrods; Dubai ve Riyad Harvey Nichols; Fransa
Bon Marché gibi dünyaca ünlü ma¤azalar da bulunuyor.
de neon renklerin patlad›¤›, bir yandan da gelin
rüyas›ndaki beyaz›n hakimiyetinin oldu¤u k›sacas› ç›lg›n bir
yaz bizi bekliyor. Büyükç›nar, “2008 yaz›nda Avrupa’da
gösteriflli, hippi, punk ve boya tuvallerini and›ran modern
sanat› yans›tan ak›mlar öne ç›karken, Amerika biraz daha
tutucu ve daha eski tasar›mlara sa¤d›k kalm›fl durumda.
Feminenli¤in yan› s›ra maskulenlik, retro, romantik,
gösteriflli ve hippi ak›mlar bu sezona damgas›n› vuracak.
Maksi boyda etek ve pantolonlar hiç kuvvetli olmad›¤›
kadar öne ç›kan çiçek ve puantiye desenleri ve sürprizle
ortaya ç›kan y›ld›z desenler bu yaz›n vazgeçilmezleri
aras›nda. Pastel tonlar, neon kar›fl›mlar, y›ld›zlar, çizgiler ve
puantiyeler, çiçekler derken bunlar›n yan›nda gelini
and›ran beyaz da hakimiyetini sürdürüyor. Beyaz›n yan›
s›ra yaza gizli bir sürprizle giren ten rengi ve tonlar›n›n
hakimiyeti ise k›fl›n bile sürecek.”
Foto¤raf çekimlerinde Ebru Akel’in kamera karfl›s›na
geçti¤i koleksiyon, A46 ‹stanbul ve Ankara ma¤azalar›n›n
yan› s›ra dünyada da Paris, Saint Tropez, Cannes, Monaco,
Londra, Milano, Amsterdam, Kopenhag, Dublin, Dubai,
Riyadh, Atina, Beyrut ve Miami'nin de aralar›nda
bulundu¤u toplam 120’yi aflk›n noktada sat›flta.
RENKLER‹N ENERJ‹S‹
Ad›n› coflkulu renklerinden alan koleksiyonla ilgili Tuvana
Büyükç›nar flunlar› söylüyor: “Dünyada önüne geçilemeyen
savafllar, küresel ›s›nma, ekonomik s›k›nt›lar, çaresi
bulunamayan hastal›klar ve daha birçok problem var.
Hayat›m›zda renksizlik ve karanl›k bazen o kadar a¤›r
bas›yor ki, ›fl›lt›lara ve renklere sonsuz ihtiyaç duyuyoruz.
Her insan›n içinde umudunu korudu¤una, her zaman var
olan bir gökkufla¤› oldu¤una inan›yorum. Dünyaya bu
renklerin enerjisiyle bakmam›z gerekti¤ini düflünüyorum.
Kendim de buna örnek olmak için bütün duygular›m› ve
enerjimi koleksiyona yans›t›p, renklerimle ve kulland›¤›m
›fl›lt›larla mutluluk yaymaya çal›fl›yorum. Renklerin
insanlar›n ruh sa¤l›¤›nda olan olumlu etkisi pozitif ilimlerce
de biliniyor. Her rengin bir enerjisi var. Ifl›lt›n›n da kifliye
tarif edilemez saf bir mutluluk verdi¤ini düflünüyorum.”
YAZ TRENDLER‹
Bu yaz adeta trendlerin cofltu¤u, k›p›r k›p›r, farkl› her
ak›mdan bir tutam dercesine kar›fl›k, hem romantik hem
45
SCHNEIDER
PKS Profilüks Genel Müdürü
EMRAH TEKDEM‹R
PKS Profilüks’ü anlatt›
Firman›z PKS Profilüks hakk›nda bilgi alabilir miyiz ?
(Geçirdi¤i evreler, ürün ailesi, vb.)
Amac›m›z Türkiye’de üretmek ve
yat›r›mlar›m›z› burada büyütmek.
Schneider Electric’in dünyada 190 ülkede
varoldu¤unu biliyoruz. Schneider
Electric’in sahip oldu¤u bu uluslararas›
network PKS’ye de büyük ticari avantajlar
sa¤layacakt›r.
PKS Profilüks'ün ana faliyet alan› PVC tabanl› altyap› ve
yap›sal kablolama kanal sistemleridir.10 y›l önce Sn Celal
Erdem ve Metin Azuz Beyler'ce kurulmufl bir firmad›r.
Bugün itibariyle çal›flan say›m›z 125. 3 ay içerisinde istihdam›
%10 artt›rm›fl durumday›z.
Aralar›nda ‹spanya, Almanya, M›s›r, Iran, Romanya ve
Yunanistan gibi ülkelerin bulundu¤u 20 den fazla ülkeye
ihracat yap›yoruz.
PKS Profiluks bütün geçmifli boyunca baflar›s›n›n temeli olarak
müflteri bazl› talepleri dikkate almas› ve gerekti¤inde pazara
yönelik gelifltirmeleri yapm›fl olmas›d›r.
Süreç içerisinde de¤iflen pazar ihtiyaçlar›na paralel olarak,
ürün gam›m›z geliflerek bugün itibariyle ana kalemlerde 500
referans›n üstüne ç›km›fl durumda.
Temelde 3 tip kablo kanal sistemi imalat›m›z mevcut:
1- Yap›sal kablolama sistemleri 21x12 mm (genifllik x
yükseklik)’den 101x50 mm’ye kadar bölmeli ve montaj
aksesuarl› (PKS Ultra ve Verso serisi)
2- Mini ve Midi kablo kanal sistemleri 7x5 mm den 120x60 mm
ye kadar Optima serisi ,aksesuarl› ancak bölmeli bölmesiz ,
kendinden yap›flkan bantl› (max 25x25)
3- Pano kanallar› ( delikli kanal ) Gri , mavi ve beyaz
renklerde 25x25 mm den 120x60 mm ye kadar .
Bunun d›fl›nda klima sektörüne yönelik özel kanal sistemi ,
dekoratif döfleme üstü ve süpürgelik kablo kanal sistemleri de
ürünlerimiz aras›nda. Bu kanal tiplerinde renkli serilerimizde
mevcut.
Firmam›z›n yönetim kadrosu ve ‹stanbul Sat›fl Ofisi Ocak 2008
itibariyle Schneider Electric Küçükbakkalköy ofisine tafl›nd›.
Her türlü sistem altyap› deste¤i buradan sa¤lanmakta.
PKS, geçti¤imiz günlerde Schneider Electric flirketi
taraf›ndan sat›n al›nd›. Bu konuyu de¤erlendirebilir misiniz?
Bu sat›n alma, gelecekte PKS firmas› üzerinde ne gibi etkiler
yaratacak?
46
Bu soruyu sormam›z›n amac› , bu sat›n al›m›n pozitif yönünü
Schneider Electric bugüne kadar Ses -Veri -Görüntü bilgi aktar›m› ve ifllenmesi konusunda
pek çok stratejik flirket sat›n almalar› yapt›. Lexcom ve Infraplus firmalar›n› buna örnek
olarak verebiliriz . Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, Schneider grubu içerisinde
5. farkl› ülkede PVC kanal imalat› varken 6. bir üs olarak Türkiye'ye yat›r›m yap›lmas›d›r.
vurgulamak. Türkiye'ye yabanc› yat›r›m›
oldu¤unu, lokal ve güçlü dünya üreticleri
yetifltiren bu ülkenin yabanc› yat›r›mc›lar
taraf›ndan çok yak›ndan takip edildi¤ini ve bu
tip firmalar›n da yabanc› yat›r›mc› deste¤i ile
daha da büyüyece¤ini, PKS'nin lokal yap›s›nda,
özerk bir firma olarak hayat›na devam edece¤ini
vb..
Schneider Electric bugüne kadar Ses -Veri Görüntü bilgi aktar›m› ve ifllenmesi konusunda
pek çok stratejik flirket sat›n almalar› yapt›.
Lexcom ve Infraplus firmalar›n› buna örnek olarak verebiliriz .
Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, Schneider grubu
içerisinde 5. farkl› ülkede PVC kanal imalat› varken 6. bir üs
olarak Türkiye'ye yat›r›m yap›lmas›d›r.
Çünkü PKS gerek kalitesi, gerekse rekabet yaklafl›m› ile
Türkiye pazar›nda ve çevre ülkelerde önder firmalardan biri.
Bizim de amac›m›z oluflan bu birikimi gelifltirmek ve
flirketimizdeki di¤er aktivitelerle sinerjiler yaratmak.. Bilindi¤i
gibi Türkiye' deki elektrik malzemeleri bayilik sisteminde
sadece bir grup ürün satan (örne¤in anahtar priz ya da kablo
kanal›) sat›c› neredeyse yok gibi . Biz Elektrik tesisat ve
kontrol sistemleri ya da flalt ürünleri satan bayimizin raf›nda
ayn› zamanda PKS ürünlerini de görmek istiyoruz . PKS serisi
kablo sistemleri Schneider Electric için kesinlikle tamamlay›c›
bir ürün grubu. Bu arada ayn› pazarda çal›flan PKS müflterileri
içinde benzer yaklafl›m sözkonusu .Onlar da Schneider Electric
tesisat ve flalt ürünlerini zaman içerisinde satabilecekler.
Müflterilerimiz bu sinerjiyi çoktan yaflamaya bafllad›lar bile.
Ancak flunu iyi biliyoruz ki, ürünlerin pazarlama stratejisi ve
örne¤in vade sistemi ürünlerin hitap etti¤i pazara göre
de¤iflmekte.
PKS sat›fllar›n› nas›l gerçeklefltiriyor? ( bayi kanal›, ihale vb.)
PKS Profiluks 3 tip sat›fl gerçeklefltiriyor . IT sektörü alt yap›
proje sat›fllar› ; burada a¤›rl›kl› olarak devlet
destekli projelerden sözediyoruz. Örne¤in
okullardaki network - PC sistemlerinin
oluflturulmas› gibi. Di¤erleri ise ihracat
sat›fllar› ve bayi sat›fllar›. Türkiye
sat›fllar›nda bayilik sistemini yeniden
de¤erlendiriyoruz. Amac›m›z ürünümüzü
bütün Türkiye'de bulunabilir hale getirmek .
Sat›fl ve ihracat konular›nda 2008
hedefleriniz nelerdir ?
‹hracatta ciddi bir büyüme hedefi öngördük
. Bunun nedeni ürünlerimizin gerek kalite, gerekse
fonsiyonellik olarak büyük talep görmesi . Bu konuda ilginç iki
tane örnek vermek istiyorum . PKS ürünleri Bulgaristan
Telecom sisteminin , M›s›r'da ise devlete ait bir saray›n
altyap›s›nda flu an çal›fl›r durumda. Almanya
,Belçika,Romanya'da ise DIY marketlerde sat›lmakta
Yine bu y›l Afrika ve Ortado¤u ülkeleri için tan›t›m
faliyetlerimize önem verece¤iz. Amac›m›z, Türkiye'de üretmek
ve yat›r›mlar›m›z› burada büyütmek .
Schneider Electric'in dünyada 190 ülkede var oldu¤unu
biliyorsunuz. Schneider Electric'in sahip oldu¤u bu uluslaras›
network, PKS'ye de büyük ticari avantajlar sa¤layacakt›r.
Ar-ge ve inovasyon art›k ifl dünyas›n›n vazgeçilmezleri
aras›nda. Bu aç›dan flirketinizi de¤erlendirir misiniz ?
Günümüze kadar yap›lanlar ve yap›lmas› hedeflenenler
nelerdir?
Ar-Ge konusunda çal›flmalar›m›z devam etmekte.
Önümüzdeki dönemde ürün gam›m›z› ve makina park›m›z›
geniflletmek yönünde yat›r›m kararlar›m›z mevcut . Bunlar›
zaman› gelince, lansmanlar›m›z ve tan›t›c› faliyetlerimiz ile
piyasaya duyuraca¤›z . Bunun d›fl›nda Sschneider Electric
Grubu içerisinde de baz› tamamlay›c› ürünler aktivitemize
dahil olacakt›r.
47
GEZ‹
Beyaz flehir
Lizbon
Portekiz’in yedi tepe üzerine kurulu baflkenti Lizbon; Arnavut
kald›r›mlar›, tarihi binalar›, bol yokufllu yollar› ile dikkat çekiyor.
Buram buram tarih kokan flehrin en belirgin özelli¤i ise k›rm›z›
damlar› ve beyaz binalar›.
48
“Avrupa baflkentleri,” genellikle lüks
markalar›n, otellerin ve restoranlar›n oldu¤u
kozmopolit flehirlerdir. Oysa Avrupa’n›n en
bat› noktas›ndaki Portekiz’in baflkenti Lizbon
bu tan›mdan çok uzak. T›pk› Roma ve ‹stanbul gibi yedi tepe üzerine kurlu Lizbon
flehrinde, kendinizi ‘yabanc›’ hissetmeniz
neredeyse imkans›z. Arnavut kald›r›mlar›,
mimari dokusu, s›cakkanl› insanlar› ve hatta
deprem mazisiyle ‹stanbul’a çok benziyor.
Buna bir de ulafl›m kolayl›¤› ve uygun fiyatlar
eklenince Lizbon ideal bir tatil destinasyonu
oluveriyor.
KARMAfiIK AMA ZAR‹F
Atlas okyanusuna k›y›s›
olan kent, Tejo Nehri’nin
oluflturdu¤u haliç üzerine
kurulu. Bu yüzden kentin
neredeyse her yerinden
inan›lmaz güzel deniz ve
nehir manzaras› görmek
mümkün.
Atlas okyanusuna k›y›s› olan kent, Tejo
Nehri’nin oluflturdu¤u haliç üzerine kurulu.
Bu yüzden kentin neredeyse her yerinden
inan›lmaz güzel deniz ve nehir manzaras›
görmek mümkün. Turistler kente ‘Beyaz
fiehir,’ diyorlar. Bunun nedenini eski bir
yerleflim birimi olan Alfama’n›n darac›k, dik
yokufllu sokaklar›n› afl›p tepeye vard›¤›n›zda
anl›yorsunuz. Afla¤›ya kuflbak›fl› bakt›¤›n›zda
sadece k›rm›z› damlar ve bembeyaz binalar
görünüyor. T›pk› ‹stanbul gibi Lizbon’da da
oldukça fazla yokufl var. ‹rili ufakl› binalar›,
darac›k sokaklar› biraz karmafl›k gibi görünse
de özellikle mozaik kapl› yap›tlar, kente zarif
bir hava kat›yor.
BURAM BURAM TAR‹H
Lizbon’un flehir merkezi bat› Avrupa’daki
beklide en az geliflen yerlerden biri. Burada
ne yüksek bir gökdelene rastlamak mümkün,
ne de modern bir yap›ta. Çünkü binalar
tamamen tarihi dokular›na ba¤l› kal›narak
restore edilmifl ve farkl› mekanlara
dönüfltürülmüfl. Duvarlar› mozaik (azulejos)
kapl› binalar s›kça göze çarp›yor. Birbirine
oldukça yak›n bu apartman dairelerinde
Portekizli kad›nlar bir balkondan di¤erine
gerdikleri iplere çamafl›rlar›n› as›yorlar.
GECE HAYATI
Lizbon sadece yap›lar› ve insanlar› ile de¤il
mazisiyle de ‹stanbul’a benziyor. Buran›n da
alt›ndan farkl› deprem fay hatlar› geçiyor.
Lizbon’da 1755 y›l›nda meydana gelen büyük
deprem ve tsunami sonras› 60 bin kifli
hayat›n› kaybetmifl. Birçok kenti yerle bir
eden deprem, bir tek bugün gece hayat›n›n
da nabz›n› tutan Alfama bölgesine zarar vermemifl. Buras› Portekiz’in halk müzi¤i olan
Fado’nun ( Eskiden sevdiklerini denize gönderen kad›nlar› taraf›ndan söylenen bir tür
49
GEZ‹
a¤›t) evi say›l›yor. Çünkü en ünlü Fado kulüpleri pefli ard›na burada s›ralan›yor. Lizbon’a
gidip Fado dinlemeden dönmek olmaz.
Bildi¤imiz tavernay› and›ran Fado
mekanlar›nda, flark› esnas›nda yemek yemek,
foto¤raf çekmek ya da ses ç›kartmak ay›p
karfl›lan›yor, flimdiden uyaral›m. “Fado beni
açmaz,” diyenler ve biraz daha hareket
isteyenler ise gece 03.00’a kadar kulüplerin
aç›k oldu¤u Bairro Alto bölgesinin yolunu
tutabilir. “Bu kadar› da bana yetmez,” diyorsan›z, o halde Avenida 24 Julho bölgesindeki
partiler 06.00’a kadar devam ediyor, bizden
söylemesi.
ALIfiVER‹fi ZAMANI
Baixa bölgesi Lizbon’un en hareketli yerlerinden biri. Bölgenin en meflhur caddesi ise
aralar›nda pek çok ünlü markan›n dükkanlar›n›n ve en gözde kafelerin bulundu¤u Rua
Agusta caddesi. Al›flverifl için ideal olan bu
50
caddede hediyelik eflya dükkanlar›na ve
geleneksel el sanatlar›n›n sat›ld›¤› tezgahlara
da rastlamak mümkün. Eiffel Kulesi’nin
mimar› taraf›ndan yap›lan ünlü Santa Justa
asansörü de yine bu bölgede bulunuyor. Üstelik bu neogotik tarzdaki asansörle flehrin en
e¤lenceli yerlerinden biri olan Bairro Alto
bölgesine geçebilir, yan yana dizili gece kulüpleri ya da Fado tavernalar›ndan birinde günü
sonland›rabilirsiniz. Ama Lizbon’un gece
hayat›nda ipi gö¤üsleyen kulüp hiç kuflkusuz
John Malkovich’in sahip oldu¤u, eski bir
antrepo olan Bico do Sapato. Portekiz, Japon
ve füzyon, üç farkl› mutfak sunan kulüpte ara
ara Cameron Diaz gibi Hollywood starlar›na
da rastlamak mümkün. Portekiz’de gün
do¤uflunu izlemek içinse The Lux kulübünün
balkonuna mutlaka u¤ray›n. Buradaki eflsiz
manzara karfl›s›nda tüm yorgunlu¤unuzu
unutacak ve “‹yi ki Lizbon’a gelmiflim,’ diyeceksiniz.
MEfiHUR TATLISI
fiehir merkezinden yaklafl›k alt› kilometre uzakl›kta olan
Belem bölgesi de görülmesi gerekenler aras›nda. Portekiz
denizcili¤ini temsil eden Belem kulesi flehrin en önemli
yap›tlar›ndan biri. Eskiden nehrin ortas›nda bulunan
kule, flimdi ise k›y›s›nda kal›yor ve sanki flehre göz kulak
oluyor. Jeronimos Katedrali ise buran›n bir di¤er önemli
an›t›. Vasco da Gama, Hindistan yolculu¤una ç›kmadan
önce, buradaki katedralde dua etmifl. Hindistan yolculu¤undan oldukça büyük miktar parayla dönünce de bu
katedral popüler oluvermifl. fiimdilerde dile¤inin gerçekleflmesini isteyenlerle dolup tafl›yor. Katedrali, müzeleri
derken Belem bölgesinin en popüler özelli¤ini de unutmamak laz›m: pudin tatl›s›. Sun, un, yumurta ve flekerle
haz›rlanan bir nevi ufak tart görünümündeki kremal› bu
tatl›, ülkenin neredeyse her yerinde servis ediliyor.
Kat›ld›¤›n›z kokteyllerde, yemek öncesi ve sonras›nda
hatta havaliman›nda freeshoplarda bile pudin tatl›s›na
rastlamak mümkün. Tanesi 75 Cent olan tatl›n›n tad›,
krem karamelin hamurlusuna benziyor ama gerçekten de
çok lezzetli.
PORTEK‹Z fiARABI VE BALIK
Lizbon’da “Yemek,” denilince ilk olarak akla deniz ürünleri geliyor. Bal›k çeflitleri, yengeçler, ›stakozlar,
istiridyeler, denizle ilgili ne arasan›z burada bol bol bulabilirsiniz. Üstelik Lizbon’da bir taksi, bir de yeme-içme
oldukça hesapl›. Tipik Portekiz yemeklerinin tad›na bakmak istiyorsan›z, Bairrop Alto’daki Fado müzik yapan
herhangi bir restorana girebilirsiniz. Ço¤unlukla buradaki
restoranlar aile taraf›ndan iflletilen, ufak ve ucuz yerlerdir. Neredeyse tüm restoranlar›n kap›s›nda günün
mönüsü as›l›d›r. Yemekten önce garsonlar masaya baz›
alternatifler getiriyor. Ancak bunlar›n paral› oldu¤unu
hat›rlatmakta yarar var. Ancak siz tabaklara dokunmad›¤›n›z sürece, hesaba dahil edilmiyorlar. Çok
geleneksel olmayan mutfaklar› denemek istiyorsan›z da
Alfama’ya gidebilirsiniz. Buradaki cadde üzerindeki
restoranlardan diledi¤inizi seçebilirsiniz. Bir çeflit paella’ya benzeyen deniz mahsulleri pilav›n› (arroz de
marisco) denemeyi unutmay›n. Kentin en lüks restoranlar› ise eski bir r›ht›m olan Kais ve Blues. Buralarda
Lizbon cemiyet hayat›n›n önde gelenlerine rastlayabilirisiniz. Yemek sonras› ise tatl› Portekiz flaraplar›n›n
tad›na bakmay› ihmal etmeyin. Keskin ve flekerli aromalar› yüzünden, yemekler Portekiz flarab› pek gitmiyor.
Ama yemek sonras› özel mahzenlere giderek 40 hatta
100 y›ll›k flaraplar›n tad›na bakabilirsiniz. Aralar›nda en
ünlüleri ise Porto ve Madeira flaraplar›d›r.
Turistler kente ‘Beyaz fiehir,’ diyorlar. Bunun
nedenini eski bir yerleflim birimi olan Alfama’n›n
darac›k, dik yokufllu sokaklar›n› afl›p tepeye
vard›¤›n›zda anl›yorsunuz. Afla¤›ya kuflbak›fl›
bakt›¤›n›zda sadece k›rm›z› damlar ve bembeyaz
binalar görünüyor. T›pk› ‹stanbul gibi Lizbon’da da
oldukça fazla yokufl var. ‹rili ufakl› binalar›, darac›k
sokaklar› biraz karmafl›k gibi görünse de özellikle
mozaik kapl› yap›tlar, kente zarif bir hava kat›yor.
51
SCHNEIDER
SCHNEIDER ELECTRIC
Showroom’una davetlisiniz...
Schneider Electric olarak misyonumuz; herkese, her yerde ve her zaman Yeni Elektrik
Dünyas›'n›n en mükemmel imkanlar›n› sunmak..
Dünya, hepimiz için her geçen gün daha fazla elektrikle çevreleniyor. Elektrik, otomasyon ve haberleflme teknolojilerinin entegre
olaca¤› yeni bir ça¤ bafll›yor.
Esnek, güvenli ve temiz elektrik, her zamankinden daha fazla,
gelece¤in teknolojisi olma yolunda ilerliyor.
Hedefimiz, Elektrik Da¤›t›m›, Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon
sektörlerinin öncüsü olmak ve müflterilerimize de¤er katan çözümler sunmakt›r.
Bu hedefe ulaflabilmek için 8 temel konuya konsantre oluyoruz;
G Dünyada 115.000, Türkiye'de yaklafl›k 1000 çal›flan› ile her geçen
gün müflterilerimize daha da yak›nlaflan ekiplerimizin yetenek ve
ba¤l›l›klar›.
G Kendi alan›nda uzmal›¤›n› kan›tlam›fl 3'ü Türkiye'de yaklafl›k 200
adet fabrikas› ve seçilmifl tedarikçileriyle flekillenen ürün ve hizmet
sunma stratejisi,
G Türkiye'de ve dünyada genifl da¤›t›m a¤› ile bayileri, panocular›,
sistem entegratörleri ve müteahhitlerle partnerlik anlay›fl› üzerine
odaklanm›fl bir pazarlama stratejisi,
G Sat›fllar›n %5'ini oluflturan bir AR&GE yat›r›m› ile desteklenen
yenili¤e adanm›fll›k.
G 190 ülkede faaliyet yürüten global bir organizasyon.
G Genifl marka portföyüyle, en iyi uzmanlar›n teknik partnerli¤iyle
ve seçilmifl flirketlerin sat›n al›mlar›yla güçlendirilmifl çoklu
uzmanl›k yaklafl›m›.
G Bilgi ve haberleflme teknolojilerinde üst düzey hakimiyet
G Enerji / Altyap›, Endüstri, Bina ve Konut olmak üzere dört ana
pazar›m›za yönelik en yeni ve yüksek kalitede ürünler, çözümler ve
hizmetler.
Bu sekiz temel konu üzerindeki hassasiyet dünyada ve Türkiye'de
Schneider Electric'i bu günkü özel konumununa getirmifltir ve siz
de¤erli müflterilerimize her zaman, her yerde en iyi hizmeti vermeye devam edecektir.
Hepinizi keyifli bir keflfe davet ediyoruz.
52
Genel Müdürlük
binam›zda yer alan
showroom’umuza
yapaca¤›n›z bir ziyaret
ile hem tasar›mlar› ile
sektörün trendi haline
gelen ürünlerimizle
tan›flacak hem de kendinize küçük bir kahve
molas› flans›
tan›yacaks›n›z.
SCHNEIDER
CNR Ekspo Fuarc›l›k
taraf›ndan Dentur
deste¤iyle organize edilen
Avrasya Boat Show, 15 24 fiubat 2008 tarihlerinde ikinci kez tekne ve
deniz tutkunlar›n› bir
araya getirdi.
Schneider Electric unica anahtar-priz serisi
ile dünyan›n en büyük 2. boat show'undayd›
‹stanbul CNR EXPO Fuar Merkezi’nde
gerçeklefltirilen Avrasya Boat Show 2008,
Avrupa’daki ilk üç fuardan biri olmay› hedefliyor.
Schneider Electric'in de Unica anahtar priz serisi ile
yer ald›¤› Avrasya Boat Show , Türk Denizcilik
Sektörü’nün en renkli katmanlar›ndan biri olan
yatç›l›k ve deniz malzemeleri konular›nda katma
de¤er yaratarak, sektörün uluslararas› arenadaki
yerini güçlendirmeyi ve pekifltirmeyi amaçl›yor.
Dünyan›n önde gelen markalar›yla, dünyan›n
tan›maya bafllad›¤› yerli markalar›n küçük, orta ve
mega s›n›ftaki motoryat, yelkenli ve katamaranlar›n
sergilendi¤i Avrasya Boat Show,
toplam 75 bin m2'lik alanda gerçeklefltirildi.
Fuarda, tekne aksesuarlar› ve tekne yap›m
malzemeleri, sürat ve gezi tekneleri, yelkenliler,
motor, yat ve güç ekipmanlar›, su sporlar›
donan›mlar›, deniz giyim ve aksesuarlar›, deniz kurtarma ve acil durum malzemeleri sergilendi.
53
TASARIM
HALI VE K‹L‹MLER‹N TILSIMI
Tasar›mc›lara ilham oldu
Koleksiyon’un 2008’deki sürprizlerinden biri, farkl› zamanlar›n, farkl› co¤rafyalar›n, farkl› kültürlerin
renklerini ve zenginli¤ini özünde bar›nd›ran yeni hal› ve kilim koleksiyonu oldu. Befl ayr› tasar›mc›n›n
imzas›n› tafl›yan ve tümü el tezgahlar›nda üretilen ça¤dafl ve özgün koleksiyon 12-15 Ocak 2008
tarihleri aras›nda Hanover’de düzenlenen Domotex Fuar›’nda dünyayla bulufltu.
54
Yenilikçi bak›fl›yla iflleyece¤i cevheri kendi co¤rafyas›ndan ve tarihinden alan Koleksiyon’un bütünlüklü tasar›m dilinin en yeni
ürünü 2008 hal› ve kilim koleksiyonu. Ünlü tasar›mc›lar›n
imzas›n› tafl›yan seçki, ortak haf›zaya kaydolan imgelemleri, söylenceleri, hikayeleri, renkler, biçimler ve malzemelerle anlat›yor.
Farkl› dönemlere ve ça¤r›fl›mlara, geçmifle ve gelece¤e yüzünü
dönen tasar›mlar karakteristik izdüflümleriyle evrensel birer
tuvale dönüflüyor.
biri olan “Kara Delik-Kara Göz”de hem evrendeki en derin
olufluma hem de “insan gözü”ne gönderme yap›yor.
Tasar›mlar›nda tanr›sal al›nt› olarak tan›mlanan mitolojiden
hareket eden Ahmet Günefltekin fiahmeran adl› çal›flmas›yla
kadim zamanlara ait bir Mezopotamya mitini hal›da yorumluyor.
Bu topraklarda nazar ve kem gözlerden koruyup, flans ve s›hhat
getirmesi için kullan›lan y›lan temas›, y›lanlar›n kraliçesi fiahmeran’la mitlerdeki bereketi, flans› ve sa¤l›¤› hal›da yaflat›yor.
Faruk Malhan, Belk›s Balp›nar, Selma Gürbüz, Ahmet
Günefltekin ve Pascal Mourgue’un imzas›n› tafl›yan tasar›mlar›n
her birinin ayr› bir hikayesi var. Faruk Malhan tasar›m› Bilaller
bu zamana ve tüm zamanlara ait, herkese farkl› s›rlar vadeden
bir simgeyi, renk, biçim ve imgeden oluflan bir dille günümüz
mekanlar›yla buluflturuyor. Evrendeki farkl› uzamsal düzlemlerden ve mikrokozmostan esinlenen Belk›s Balp›nar “artkilim”
çal›flmalar›n› hal›ya tafl›yor Koleksiyon’la. Üç hal› tasar›m›ndan
EL TEZGAHLARINDA DOKUNDU
Koleksiyon hal› ve kilimlerinin malzemeden tasar›ma uzanan
do¤al yolculu¤unda biny›llar›n fliiri sürdürülüyor. Geleneksel
süreçlere sad›k kal›narak üretilen hal› ve kilimlerin tümü el tezgahlar›nda dokunuyor. Kilimlerde Konya ve Afyon yöresinin
“yayl›m” koyunlar›ndan elde edilen yünler kullan›l›yor. Bu yünler, dere kenarlar›nda oluflturulan do¤al göletlerde, ahflaptan
yap›lan tokuçlarla tafllara vurularak y›kan›yor. Kirmanlarla elde
55
TASARIM
e¤rilen iplikler mordanland›ktan sonra, papatya, kat›rt›rna¤›,
cehri tohumu, mefle palamudu gibi do¤al malzemelerle boyan›p
da¤ köylerinde kad›nlar taraf›ndan dokunuyor. Anadolu tiftiklerinin, taranm›fl saf yünle uygun oranlarda kar›flt›r›ld›¤›, atk›s› ve
çözgüsü yün Koleksiyon hal›lar› koleksiyon parçalar› olmaya
aday. Elde üretilmifl olana dokunma zevkini vurgulayan renkler
birer enstrüman. Siyahlar›n, kahve tonlar›n›n, yak›c› k›rm›z›lar›n,
cüretkar morlar›n, ham alt›n sar›lar›n›n çokseslili¤inde yeni
keflifler, gelene¤in gelece¤e tercümanl›¤›n› üstleniyor.
Koleksiyon, co¤rafyam›z›, kültürümüzü, sanat›m›z› folklorik ve
etnografik de¤erlerin ötesinde “özgün tasar›m” de¤erleriyle
sunuyor.
Bu tasar›mlar ne anlat›yor?
Bilaller / Faruk Malhan
Bu zamana ve tüm zamanlara, bu co¤rafyaya ve
tüm co¤rafyalara ait tasar›m Faruk Malhan
imzal›. Büyü gibi çekici, büyü gibi bilinmezliklerle dolu. Çözdükçe derinleflen, bakt›kça yeni
s›rlar vadeden Aybast›, renk, biçim ve imgeden
oluflan bir dille masallar›n, mitlerin en özel sembollerinden birini günümüz mekanlar›na tafl›yor.
Nadas / Faruk Malhan
Mezopotamya literatürünün k›ymetli simgelerinden biri y›lan;
iyilefltiren, sa¤l›k veren, ölümsüz ve ilahi... Bu zengin literatürde
yer alan G›lgam›fl Destan›’nda y›lan›n özel bir yeri vard›r. Y›lan,
G›lgam›fl’›n elindeki gençlik ve yaflam veren otu yiyerek
Koleksiyon’dan
“Yeni Arketipler”
Tarih ve mitleri içeren geçmifl, yeni arketiplerin de kayna¤›. Ortak haf›zaya kaydolan
imgelemler, söylenceler, hikayeler; renkler,
biçimler, malzemelerle anlat›l›yor.
Medeniyetlerin ard›llar›n›n yolunu açt›¤›, bu
çok kültürlü etkileflimde karakterini bulan
Anadolu topraklar›n›n zengin mazisinden
güç al›yor Koleksiyon kilim ve hal› koleksiyonu. Haf›zas›nda Do¤u Akdeniz’den Afrika
ve Arap Yar›madas›’na uzanan
Mezopotamya iklimlerinin miras›n›
bar›nd›r›yor. Sanat›n, el iflçili¤inin, nesnelerin, renklerin ve baflka birçok fleyin
yarat›c›s› kültürlerin var olufllar›ndaki otan56
gömle¤ini de¤ifltirme, yani gençleflme ve ölümsüzlük özelli¤i
kazan›r. Babil tanr›lar›ndan Marduk, devlerle savafl›rken yan›nda
çok kez y›lanlar bulunur ve böyle betimlenir. Anadolu, ‹ran,
Hindistan ve Mezopotamya’y› kapsayan çok genifl bir co¤rafyada
inan›lan ve atefli simgeleyen tanr› Mithra aslan bafll› bir y›land›r.
Mitra dininde y›lan; hayat bitkisini, hayat a¤ac›n› ve hastalar›
iyilefltirmeyi bilen ilaht›r. Sümerlerde, Etilerde, ve di¤er Anadolu
uygarl›klar›nda dev bir y›lanla ilgili söylence hep vard›r... Faruk
Malhan, Nadas hal›da yorumlad›¤› bu önemli metaforla geçmiflin
bilinçalt›na sesleniyor.
Molu / Faruk Malhan
Bu temel çizgiler, insanlar, co¤rafyalar, kültürler aras›nda bir
zaman geçidi. fiaman dönemlerden K›z›lderililere, Afrika’dan Güney Amerika’ya uzanan
desen atlas›n›n ortak paydas›. Farkl› dönemlerde yaflam›fl insanlar›n geleneklerini, zamans›z
dokumalar›n do¤du¤u co¤rafyalar› düflünmeye
ça¤›r›yor. Faruk Malhan bu tasar›m›yla antik bir
modernli¤in alt›n› çiziyor, gelece¤e eski ile
yeninin kay›tlar›n› aktar›yor.
Devinim / Belk›s Balp›nar
Devinim’le geleneksel hal›lardaki düz ve
hareketsiz yüzeyden farkl›, bir spiralin derinli¤inin,
yuvarlakl›¤›n›n, deviniminin yan›lt›c› izlenimini sunuyor
kullan›c›ya Belk›s Balp›nar. Bir baflka yan›lt›c› izlenim ise, paralel
çizgilerde yürüyüp hal›n›n sonuna ulafl›ld›¤›nda sürpriz bir
tikli¤i evrenselli¤e ulaflt›r›yor. Genlerinde
biny›llar›n kay›tlar›n› tafl›yan bu ça¤dafl ve
özgün koleksiyon flimdiye ve gelece¤e ‘yeni’
fleyler söylüyor.
gahlar›nda dokunuyor. Malzemeden
tasar›ma uzanan bu do¤al yolculukta
biny›llar›n fliiri sürdürülüyor.
Kilimler
Farkl› dönemlere, farkl› ça¤r›fl›mlara,
geçmifle ve gelece¤e yüzünü dönen
Koleksiyon hal›lar› karakteristik
izdüflümleriyle evrensel birer tuvale
dönüflüyor. Nesiller boyu süren hal›n›n evrimi özgür ça¤r›fl›mlarla sürüyor. ‹ki boyutluluk farkl› tekstürler, renkler, ölçülerle
bambaflka boyutlara tafl›n›yor Koleksiyon
hal›lar›nda. Elde üretilmifl olana dokunma
zevkini vurgulayan renkler birer enstrüman.
Siyahlar, kahve tonlar›, yak›c› k›rm›z›lar,
cüretkar morlar ve davetkar sar›lar›n çokseslili¤inde yeni keflifler, gelene¤in gelece¤e
Geleneksel süreçlere sad›k kal›narak
üretilen Koleksiyon kilimleri ‘yeni’yi özgün
ve ça¤dafl yorumlarda ortaya koyuyor. Konya
ve Afyon yöresinin ‘yayl›m’ koyunlar›ndan
elde edilen yünler, dere kenarlar›nda
oluflturulan do¤al göletlerde, ahflaptan
yap›lan tokuçlarla tafllara vurularak
y›kan›yor. Kirmanlarla elde e¤rilen iplikler
mordanland›ktan sonra, papatya,
kat›rt›rna¤›, cehri tohumu, mefle palamudu
gibi do¤al malzemelerle boyan›p da¤ köylerinde kad›nlar taraf›ndan basit el tez-
Hal›lar
biçimde spiralin de bafllang›c›na ulafl›lmas›. Bu kavisli görünümü
güçlendirmek için geleneksel hal›lar›n dikdörtgen biçiminden
farkl› olarak köfleler, hal› elde dokunduktan sonra büyük bir titizlikle flekillendiriliyor.
Kara Delik-Kara Göz / Belk›s Balp›nar
Belk›s Balp›nar tasar›m› Kara Delik-Kara Göz hem evrendeki en
derin olufluma hem de “insan gözü”ne gönderme yap›yor.
Sanatç›, el dokumas› hal› üzerinde yürüyenlere “büyük bir kara
deli¤e ya da göze düflebilirlermifl hissi” yaflatacak bir tasar›m
fikrinden hareket etmifl.
Oluflum / Belk›s Balp›nar
“En küçük mikro organizmalar›n mikrokozmostaki oluflumlar›,
makrokozmostaki spiral benzeri hareketler gibi sembolik motiflere dönüflebilir” düflüncesiyle bu hal› tasar›m›nda hücrelerin
oluflumu temas›na odaklanm›fl Belk›s Balp›nar. Zaman içindeki
Oluflum’un süreklili¤ini gösterebilmek için de tasar›mdaki
hücrelerin bir bölümünü bordürlerde yo¤unlaflt›rm›fl.
Koleksiyon hal› ve kilimlerinin malzemeden
tasar›ma uzanan do¤al yolculu¤unda
biny›llar›n fliiri sürdürülüyor. Geleneksel
süreçlere sad›k kal›narak üretilen hal› ve kilimlerin tümü el tezgahlar›nda dokunuyor.
Kilimlerde Konya ve Afyon yöresinin “yayl›m”
koyunlar›ndan elde edilen yünler kullan›l›yor.
Kelebek /Selma Gürbüz
Kelebe¤i iki boyutlu hal› üzerinde görmek isteyen Selma Gürbüz,
karakteristik çizgileriyle kelebe¤in k›r›lgan esteti¤ini kat›yor
tasar›m›na. “Küçük bir motif devleflti ve yünün dokusu, elin
eme¤iyle kelebe¤i canland›rd›, de¤iflime u¤ratt›” diye anlat›yor
sanatç› serüvenini. El dokumas› tasar›mla gelece¤e tafl›nan
zamanda, Kelebek’in ömrü olacak, her ne kadar kelebekler uzun
yaflamaz dense de...
www.koleksiyon.com.tr
57
PROJE
Kiptafl, 1987 y›l›nda yabanc› sermaye ortakl›¤› ile imar plan› ve
mimari projeler yapmak üzere ‹mar
Weidleplan ad›yla kurulmufltur.
1989 yerel seçimlerinden sonra at›l
duruma gelmifl, 1994 seçimlerini
müteakip ‹stanbul Konut ‹mar Plan
Sanayi ve Ticaret Afi ünvan›n› alarak
faaliyete geçmifltir.
Kas›m Palaz ile Kiptafl hakk›nda...
“‹stanbul’un düzenli yap›laflmas›na katk›da bulunuyoruz.”
Kiptafl hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz?
Kiptafl, 1987 y›l›nda yabanc› sermaye ortakl›¤› ile imar
plan› ve mimari projeler yapmak üzere ‹mar Weidleplan
ad›yla kurulmufltur. 1989 yerel seçimlerinden sonra at›l
duruma gelmifl, 1994 seçimlerini müteakip ‹stanbul Konut
‹mar Plan Sanayi ve Ticaret Afi ünvan›n› alarak faaliyete
geçmifltir. Ayn› y›ldan bafllayarak ‹stanbul’un Anadolu
yakas›nda Hilal, Avrupa Yakas›nda Baflak ad› alt›na
muhtelif konut projelerine bafllam›flt›r.
Kiptafl’›n vizyon ve misyonu nedir?
Öncelikle çarp›k flehirleflmenin önlenebilmesi için ça¤dafl,
zevkli ve güvenilir yerleflim birimlerini h›zl› ve ekonomik
flekilde üretmek. Böylelikle de kaçak yap›laflma ve
gecekondulaflman›n önlenmesini sa¤lamak. Ayr›ca ‹stanbul'daki düzensiz yap›laflman›n görüldü¤ü yerleflimleri
planl› bir flekilde uygun yerlere kayd›rarak kaçak
yap›laflman›n önüne geçmek ve kamu arazi talan›n›
engellemek. Her gelir grubuna uygun konutlar üretmek.
Yerleflim birimleri oluflturulurken su havzalar›, orman
alanlar›, tar›m alanlar›, flehrin tarihi ve do¤al dokusunun
korunmas›na özen göstermek.. Yerleflim bölgelerinin
e¤itim, ulafl›m, ticaret ve sanayi ile birlikte düflünerek
tasarlamak.
58
K›raç bölgelerde infla edilen yerleflim birimlerinin
a¤açland›r›rarak, ‹stanbul’umuzun teneffüs imkan›n›n
artt›rarak ve ‹stanbul’un düzenli yap›laflmas›n› katk›da
bulunmak.
fiu ana kadar ne kadar konut ürettiniz?
fiirketimiz bugüne kadar 32 bin civar›nda konutu hak
sahiplerine teslim etmifl olup, 7500 civar›nda konutun
inflaat› devam etmektedir.
Kiptafl’›n konut üretiminde hassasiyet gösterdi¤i konular
nelerdir?
Bunu ikiye ay›rmak gerekir. ‹lki emniyet ve yaflan›labilirlik
de¤erlerinden taviz vermeden muhtelif niteliklerde konut
üretiyoruz. ‹kincisi ise konut d›fl›nda çevreyi, do¤ay›, tarihi
dokuyu dikkate alarak kültürel varl›¤›m›z›, estetik ve modernizmi ön planda tutarak projelendirme ve inflaat yap›yoruz.
Emniyet derken neyi kast ediyorsunuz?
Bunu da ikiye ay›rmak mümkün. Birincisi yönetmeliklerin
yerine getirmemizi istedi¤i emniyet seviyeleridir. Yang›n,
elektrik kaçaklar›, y›ld›r›m, topraklama sistemleri vb. güvenlik sistemlerinin yan› s›ra can ve mal güvenli¤i için tehlike arz
etme ihtimali olan hususlarda tedbirler almakt›r. Örne¤in;
mekan içi elektrik tesisat›nda kablo eklerinde bizim flirketimiz kablolar›n birbirine sar›l› veya bir klamense birden fazla
kablonun ba¤lant›s›n›n yap›lmas› haline asla izin vermeyerek
geçmeli tip s›ra klemensi kullanmaktad›r. Böylece kablonun
genleflme ve fiziki hareketinden dolay› ortaya ç›kabilecek
olumsuzluklar› önlemekteyiz. K›sacas› bizim yapt›¤›m›z
inflaatlarda kablo eklerinden dolay› yang›n ç›kma ihtimali
ihmal edilecek seviyeye düflürülmüfltür. ‹kincisi ise yönetmeliklerin amir hükmü olmad›¤› halde flirketimiz, müflterisine
hem konfor sa¤lamak hem de güvenli¤ini artt›r›c› flartlar›
sa¤layan ifllerdir ki bunlardan biri her dairenin kullan›m suyu
girifline konulan bas›nç düflürücülerdir. Bu cihazlar marifetiyle daire içi tesisat›n , cihazlar›n, bataryalar›n yüksek
bas›nca maruz kalmalar›n› önleyerek oluflabilecek ar›za ve
istek d›fl› kullan›m hatalar› en aza indirgemifltir.
Tasarruf hakk›nda flirketiniz ne yapmaktad›r?
Bu husus genifl bir konu olmakla birlikte hülasa edersek
imalatta, iflletmede, finansta tasarruf diye genel olarak
s›n›fland›rabiliriz.
Bu ifadenin içinde Schneider’in rolu ne olabilir?
Çok güzel bir soru bu. Bizim kavramad›¤›m›z Schneider
büyüklü¤ü içinde Schneider çaresizlefltirilmifl dünyaya kendi
alan›nda çare olma görevinin düfltü¤üne inanmaktay›z. Yani
gelifltirilmifl tekniklerle dünyay› periflan eden israf›n önlenmesinde yard›mc› olmas›, böylece gelece¤imizden ümit var
olmam›z› sa¤lamas›n› bekliyoruz. Ancak ülkemizde bir arge
grubunun olmas› bizi fevkalade memnun etmifl olup,
Schneider malzemelerini onaylamam›zda en büyük faktördür.
Üretti¤iniz konut bölgelerinde sosyal tesislerin yeterli
oldu¤unu düflünüyor musunuz?
Ayn› sektörde faaliyet gösteren di¤er firmalardan en büyük
fark›m›z bu husus asl›nda . Yapt›klar›m›zdan bir k›sm›n›
örnek verirsek dini tesisler, okullar, çarfl›lar, spor alanlar›,
çocuk oyun gruplar›, gezi ve yeflil alanlar›, dinlenme alanlar›,
sa¤l›k tesisleri, ulafl›m noktalar›, krefller, her türlü iletiflim
hizmeti, PTT, karakol, itfaiye, nikah salonu, kavflaklar
say›labilir.
59
MEKAN
Eski bir Rum köyü:
Arnavutköy
Günümüzde meyhaneleri, Arnavut kald›r›ml› sokaklar›,
evleri, dar merdivenleri ile ünlü Bo¤az’›n en güzel semtlerinden biri olan ve özellikle yaz aylar›nda gençlerin ak›n›na
u¤rayan Arnavutköy, yüzy›llar boyunca yang›nlarla savaflsa
da eski tarihi dokusunu korumay› baflarm›fl
Kafeleri, Bo¤az hatt› boyuca s›ralanm›fl bal›k
restoranlar›, gece kulüpleri, pastaneleriyle 7’den
70’e herkesin gönlünde yer edinen ‹stanbul’un
en güzel semtlerinden biri olan Arnavutköy, tam
1500 y›ll›k bir maziye sahip. Eski bir Rum köyü
olan semtte hala 80 Rum, 40-45 Ermeni ve 30
kadar da Musevi aile yafl›yor. K›sacas› tarih
boyunca az›nl›klara evsahipli¤i yapan semt,
bugün de bu özelli¤ini korumaya devam ediyor.
Semtin günümüzdeki nüfusu befl bin. Ama her
gün yüzlerce ziyaretçi ak›n›na u¤ruyor. Tarihe
tan›kl›k eden binalar›, evleri, merdivenleri,
darac›k sokaklar› ile ‹stanbul’un en güzel
yerinde, Bo¤az’›n hemen yan›nda kuluçlanan bu
semt, popülerli¤ini 21. yüzy›lda da sürdürmeye
devam ediyor. Bal›k restoranlar› ve kafeleri en
çok da yaz aylar›nda doluyor. ‹stanbul Bo¤az›’n›n
keyfini ç›karmak isteyenler, genelde kendilerini
Arnavutköy’e at›yor.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde, önemli bir
Rum yerleflim bölgesi olan semt bu özelli¤ini 20
yüzy›la kadar sürdürmeyi baflard›. Ancak yaflanan
siyasi gerginliklerden 6-7 Eylül zaman›nda
Arnavutköy de nasibini ald›. Rumlara ait evler, ifl
yerleri tahrip edildi, kiliseler yak›ld›. Birçok Rum
aile de evini b›rakarak Yunanistan’a göç etmek
zorunda kald›. Yine ayn› dönemde Arnavutköy,
Karadeniz’den oldukça fazla göç ald›.
‹S‹M ABBASI ARNAVUT YEN‹ÇER‹
ASKERLER‹
Bugün de Taksiarhis Kilisesi, ‹lyas Peygamber
Kilisesi, Ayia Kiryaki, Ayia Triada, Ayios
Konstantinos ve Ayia Eleni ayazmalar›yla dikkat
çeken semt, yüzy›llar boyunca önemli bir ibadet
merkezi konumunda oldu. Bizans döneminde
Arnavutköy’ün ad›, Heistai’di. Bu ad›, çevresinde
bulunan kireç ocaklar›n›n çoklu¤undan ötürü
ald›. Ancak Roma Konsülü semti çok be¤enip,
buraya bir villa infla ettirince, ad› da Promotu
olarak de¤iflti. M.S. 6. yüzy›ldan sonra ise
Anaplus ad›n› ald›. Arnavutköy ismini almas› ise
‹stanbul’un fethinden sonra gerçekleflti. Bölgeye
gönderilen Arnavut as›ll› yeniçerilerden sonra
ad› Arnavutköy olarak de¤iflti
60
TOPLU GÖÇLER
Nüfusunu 19. yüzy›la kadar Rumlar ve
Ermenilerden olufluyordu. Sultan II.
Mahmut döneminde ise bölgeye
Müslümanlar da yerleflmeye bafllad›.
1912 y›l›nda Arnavutköy’ün nüfusunun
yüzde 7’sini Müslümanlar›n oluflturdu¤u
biliniyor. 1999 nüfus say›m›nda ise bu
oran yüzde 97’ye yükseldi. Ermeni ve
Musevilerin semtten ilk toplu göçü 1887
y›l›nda gerçekleflti. Musevi
mahallesinde ç›kan yang›n sonucu 267
ev yan›nca, Museviler semti terk ederek
Balat’a tafl›nd›. Lozan Anlaflmas›’nda
Türkiye-Yunanistan aras›nda imzalanan
protokolün ard›ndan da bu kez ilk toplu
Rum göçü bafl gösterdi.
SEMT ALEV ALEV
Yang›nlar Arnavutköy’ün kör talihi
oldu. 1798, 1887 ve 1908 y›l›nda üç
büyük yang›n ç›kt›. Birinci yang›nda yal›
boyu olarak adland›r›lan bölge tamamen zarar gördü, ikinci yang›nda 450 ev
ve 250 dükkan, üçüncü yang›nda ise 109
bina alev alev yand›. 1832 y›l›nda II.
Mahmut taraf›ndan yapt›r›lan Tevfikiye
Camii, 1791 y›l›nda infla edilen Mehmet
Pafla Çeflmesi semtte hala varl›¤›n›
sürdürüyor. Arnavutköy Hamam›’ndan
ve sinagogdan ise günümüze sadece
baz› kal›nt›lar kald›.
Ç‹LE⁄‹ ‹LE ÜNLÜ
Bugün Arnavutköy geçimini en çok
lokantalarla sa¤l›yor. Oysa 19. yüzy›lda
bölgede ba¤c›l›kla u¤rafl›l›yordu. S›rf
Arnavutköy’ün, Frenk ve Osmanl›
olmak üzere iki çeflidi bulunan çile¤ini
almak için gelenler bile oluyordu.
Meyhanelerini ise 1960’l› y›llar›n sonlar›na kadar Rumlar iflletti. Rum
mezelerini yemek ve iki tek att›rmak
isteyenler, Bo¤az’daki bu ufak semtin
yolunu tutuyordu. 1980 sonras›nda,
yal›lar›n önünden kaz›kl› yol geçirilince
semtin tarihi dokusu ilk darbesini ald›.
Bo¤aziçi’nin S‹T alan› ilan edilmesinden sonra ise tarihi dokusunda bir
de¤ifliklik meydana gelmedi.
Arnavutköy, bugün de gerek bal›k
lokantalar›, gerekse tarihi yap›lar›yla
buram buram tarih kokmaya devam
ediyor.
61
PROJE
GOLF TUTKUNLARI ‹Ç‹N
KA Golf Belek hayata geçiyor
Yeflil ve mavinin birleflti¤i güney sahillerindeki sakin yaflam alanlar›na yöneliyor. Son y›llarda
Antalya/Belek bölgesi, do¤a tutkunlar›n›n yan› s›ra, golf merakl›lar›n›n da tercih etti¤i bölgelerden biri olarak yerli ve yabanc› turistlerin ilgisini çekiyor.
Türkiye’de h›zla büyüyen kentlerde, beton y›¤›nlar›ndan s›k›lanlar,
yeflil ve mavinin birleflti¤i güney sahillerindeki sakin yaflam alanlar›na yöneliyor. Özellikle son y›llarda Antalya/Belek bölgesi, do¤a
tutkunlar›n›n yan› s›ra, golf merakl›lar›n›n da tercih etti¤i bölgelerden biri olarak yerli ve yabanc› turistlerin ilgisini çekiyor. fiu an
itibar› ile 13 adet olan ve y›l sonunda say›s› 16’ya ulaflacak profesyonel golf sahalar›n›n merkezinde ise “gezmek görmekle
kalmayal›m, buraya yat›r›m yapal›m” diyenlere yönelik yepyeni bir
gayr›menkul projesi “KA Golf Belek” hayata geçiyor.
Kay› Gayr›menkul’ün, 2007’nin Kas›m ay›nda bafllad›¤› Ka Golf
Belek projesi, Belek’te golf sahalar›n›n merkezindeki konumu ile
golf turizmine yönelik bir yat›r›m arac› olarak ön plana ç›k›yor.
Bölgenin artan de¤erine dikkat çeken Kay› Gayr›menkul Genel
Müdürü Mehmet Hürbafl, “Do¤a ve golf tutkunlar› için Belek’te
farkl› bir alan infla ediyoruz. Ama Ka Golf Belek tüm özelliklerinin
62
yan› s›ra ayn› zamanda gelece¤e yönelik do¤ru bir yat›r›m. Proje
bafllang›c›ndan bu yana, bu art›y› görenler taraf›ndan yo¤un ilgi
görüyoruz ” diyor.
Gelece¤in yat›r›m f›rsat›: KA Golf Belek
‹stanbul’da gerçeklefltirdi¤i Ulus Maksimum Evler ve Halkal› Ka
Green ile baflar›l› konut projelerine imza atan Kay›
Gayr›menkul’ün yeni projesi Ka Golf Belek, farkl› tipte ve büyüklükteki 122 apart daire ve 20 villadan olufluyor. Özellikle
bafllang›çta projede yer alanlar aç›s›ndan karl› bir yat›r›m olarak
görülen Ka Golf Belek daha çok golf tutkunu yabanc› yat›r›mc›lar›n
dikkatini çekiyor….
Apart ve villa alternatiflerini bir arada sunan tek proje
Ka Golf Belek, hem golf turizmi hem de yabanc› yat›r›mc›lar›n
ilgisi ile geliflen Belek bölgesinde çevredeki tek “apart ve villa kom-
pleksi” olarak yer al›yor. Kullan›m kolayl›¤› sa¤layan mimari
tasar›m› ve konsepte uygun olarak tasarlanan peyzaj düzenlemesi
ile be¤eni toplayan Ka Golf Belek, teslim sonras› sundu¤u kiralama
hizmeti, bahçe bak›m›, özel güvenlik, özel peyzaj düzenlemesi gibi
hizmetleri ile de farkl› bir alternatif sunuyor.
Akdeniz’in güneflinden gün boyu faydalanmaya olanak tan›yan
genifl günefllenme teraslar›, villalara özel yüzme havuzu ( opsiyonel
),24 saat güvenlik sistemi, aç›k hava yüzme havuzlar›, özel otoparklar, kafe-pub, tenis kortlar›, fitness merkezi, sauna, çocuk oyun
alanlar› ile KA Golf Belek bölgede farkl› bir yaflam alan› sunuyor.
Modern Yap› Tekni¤i
Çelik konstrüksiyon ile infla edilmesi projenin di¤er bir art›s› olarak
ön plana ç›k›yor. Sa¤laml›¤›n›n yan› s›ra k›sa sürede infla edilebilen
çelik konstrüksiyonlu villa ve apartlar, çevresini gürültü kirlili¤ine
de maruz b›rakm›yor.
Zemin etütlerinin yap›lan ve deprem yönetmeli¤ine uygun olarak
haz›rlanan KA Golf Belek, C30 betonu ile dökülmüfl radye temelli
olarak infla ediliyor.
Konforlu Yaflam
D›fl cephelerde özel olarak tasarlanm›fl tafl uygulamas› ve suya
dayan›kl› silikonlu d›fl cephe boyas›, ›s› geçirgenli¤ini minimumda
tutan özel ›s› caml› pvc do¤ramal› genifl pencere yüzeyleri, salon,
mutfak, girifl ve teraslarda; büyük ebatl› modern çizgilerde seramikler, yatak odalar›nda laminant parke, özel üretim seramik ve fayans
kaplamal› banyo yüzeyleri, özel tasar›m banyo dolaplar› ve lavabo
tak›mlar›, 1. s›n›f vitrifiye ve armatürler, akrilik kuvet ve dufl
tekneleri,modern çizgiler tafl›yan mutfak dolaplar›,hayat›
kolaylaflt›rmak için tüm telefon hatlar›, uydu sistemi ve internet
eriflimi de KA Golf Belek villa ve apartlar›n›n konforunu
tamaml›yor.
63
SOSYAL SORUMLULUK
TÜRK KALP VAKFI’NDAN
“Halka en güvenilir hizmet”
1975 y›l›nda kalp ve damar hastal›klar› konusunda önleyici teflhis ve tedavi sa¤lamak, insanlar›
bu konuda bilinçlendirmek ve motive etmek amac›yla biraraya gelen bir grup hay›rsever
taraf›ndan kurulan Türk Kalp Vakf›, kar amac› gütmeyen bir Sa¤l›k Merkezi olarak da
sayg›de¤er halk›m›za en kaliteli, güvenilir ve güleryüzlü hizmeti vermektedir.
Vak›f yeniden yap›lanma çal›flmalar›n›n ard›ndan, yeni
birimleri ve mevcut olan tüm t›bbi cihazlar›n› son
teknolojiyle takviye ederek, ayr›ca mevcut kadrolar›n›
da güçlendirerek, Türkiye’nin en iyi kalp ve damar
sa¤l›¤› uzmanlar›, sa¤l›k personeli, diyet uzman›, nörolo¤u ve sa¤l›k personeli ile Kalp ve Damar hastal›klar›
tedavisi ve Genel Sa¤l›k Kontrolü dahilindeki
Elektrokardiyografi, Ekokardiyografi, Eforlu EKG
(Treadmill), Ritm ve Tansiyon Holter, Ultrasonografi,
Renkli Doppler, Carotis ve Vertebral Doppler,
Biyokimya Laboratuvar›, Nükleer T›p, Kemik
Dansitometresi, Çocuk Kardiyolojisi ve Kilo Kontrol
Merkezi bölümlerinde güvenilir hizmetini sürdürmektedir.
Nörokardiyoloji Merkezi olarak oluflturulan, Dünya’da
ABD ve ‹talya’dan sonra üçüncüsü Türk Kalp Vakf›
Sa¤l›k Merkezi’nde kurulmufltur.
Türk Kalp Vakf› bir ilke daha imza atm›fl, ülkemizde
ilk Kad›n Kalp Sa¤l›¤› ve Koruyucu Kalp Merkezi’ni
Prof. Dr. Filiz Ersel Tüzüner’in direktörlü¤ünde
hizmete bafllatm›flt›r.
Bunlar›n d›fl›nda Kardiyolog doktor, hemflire ve gerekli
cihazlarla donat›lm›fl Türk Kalp Vakf› Gezici Sa¤l›k
Ekipleri, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ve Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n iflbirli¤i ile ‹lkö¤retim Okullar›nda 0612 yafl grubundaki çocuklar›m›za, kalp ve damar
muayenesi, teflhisi ve tedavisini içeren ücretsiz sa¤l›k
taramalar› yapmaktad›r. Sa¤l›k taramalar› ayn› zamanda Belediye ve Muhtarl›klarla beraber, ‹stanbul içi ve
d›fl›nda olmak üzere, özellikle gelir düzeyi düflük
semtlerde de sürmekte; bu flekilde y›lda 50 bini aflk›n
kiflinin kalp sa¤l›¤› kontrolündeki ilk ad›m› att›rmak64
Nörokardiyoloji Merkezi
olarak oluflturulan,
Dünya’da ABD ve ‹talya’dan sonra üçüncüsü Türk
Kalp Vakf› Sa¤l›k
Merkezi’nde
kurulmufltur.
tad›r.
Türk Kalp Vakf›, Türkiye’de büyük can ve a¤›r
ekonomik kay›plara sebep olan Kalp ve Damar
Hastal›klar› ile mücadelenin en etkili, en kestirme
ve en ekonomik yolunun, halk›m›z› bu hastal›¤a
karfl› uyarmak, bilinçlendirmek ve motive etmekten
geçti¤i inanc›na dayanarak, 1988 y›l›nda Türkiye’nin
gündemine Kalp Haftalar› etkinliklerini getirmifltir.
Kalp Haftalar› organizasyonu her y›l Nisan ay›n›n
ikinci haftas›nda yurt çap›nda bir haftal›k spor, sanat
ve kültür etkinlikleri ile bilimsel toplant›lar fleklinde,
hiç kesintiye u¤ramadan gerçeklefltirilmektedir.
1996 y›l›nda Avrupa Kalp Birli¤i’ne üye olan ve
Dünya Kalp Federasyonu Yönetim Kurulu karar›yla
Dünya Kalp Federasyonu’na al›nan Türk Kalp
Vakf›; Dünya Kalp Günü’nü bütün Dünya’da
oldu¤u gibi ülkemizde de Eylül ay›n›n son Pazar
günü organize etmekte, çeflitli etkinlikler
gerçeklefltirmekte, sportif yar›flmalar ve bilimsel
toplant›lar düzenlemektedir.
Türk Kalp Vakf› ‹stanbul Sa¤l›k Merkezi, en seçkin
uzman kardiyolog doktorlar›n›n koordinasyonundaki
çal›flmalar›na, Emekli Sand›¤›, SSK ve Ba¤-Kur’a
ba¤l› çal›flan ve emeklilerin yan› s›ra özel sigortalara
ba¤l› olanlar›n muayene ve tedavilerini de eklemifl
bulunmaktad›r.
‹ki binin üzerinde gönüllü üyesi ile Türkiye’nin
sa¤l›k alan›ndaki güçlü Sivil Toplum Örgütleri’nin
bafl›nda yer alan Türk Kalp Vakf›, halktan gelen
ba¤›fllar ve kaynak gelifltirme çal›flmalar›yla mali
destek elde etmekte, 33 y›la varan sayg›n ve kaliteli
hizmetini baflar›yla sürdürmektedir.
Türk Kalp Vakf›, en seçkin uzman kardiyolog doktorlar›n›n koordinasyonundaki çal›flmalar›na, Emekli Sand›¤›, SSK ve Ba¤-Kur’a
ba¤l› çal›flan ve emeklilerin yan› s›ra özel sigortalara ba¤l› olanlar›n muayene ve tedavilerini de eklemifl bulunmaktad›r.
65
ED‹TÖRÜN SEÇ‹M‹
BMW X6’ya Eyes On Design
Ödülü
Dünyan›n ilk Sportif Aktivite Coupe’si X6 Dünya
Promiyeriyle birlikte ilk ödülünü de ald›. Detroit Otomobil
Fuar›‘nda en dikkat çeken tasar›ma sahip otomobile verilen
Eyes On Design ödülünün bu y›lki sahibi BMW X6 oldu.
Dünyan›n en ünlü otomobil tasar›mc›lar›n›n Detroit/ Kuzey
Amerika Uluslararas› Otomobil Fuar›’nda (NAIAS) y›l›n en
baflar›l› tasar›m›n› belirledikleri Eyes On Design’da bu y›l
BMW rüzgar› esti. BMW Tasar›m Grubu’nun bafl tasar›mc›s›
Chris Bangle’›n da aralar›nda bulundu¤u dünyan›n en ünlü
tasar›mc›lar›ndan oluflan jürinin oylar›n› toplayan BMW X6,
eflsiz ve öncü tasar›m›yla bu önemli ödülü kazand›.
Tek bir kadranla birden fazla model...
TW STEEL, birbirinden farkl› renk ve modeldeki kay›fl seçene¤iyle bahar›n
renklerini bileklere tafl›yor...
Tamam› büyük kadranl› tasar›mlardan oluflan modelleriyle dikkat çeken
Hollandal› saat markas› TW STEEL, bahar› yans›tan farkl› renklerdeki
kay›fllar›n kullan›ld›¤› saatlerle göz dolduruyor. TW STEEL, takt›¤› saatle
kendi tarz›n›z› yans›tmak isteyenlere on farkl› renk ve modelde kay›fl alternatifi sunuyor. Üstelik kay›fllar› de¤ifltirmek de çok kolay ve pratik.
DIESEL’IN Yeni reklam kampanyas›: Daha da h›zl› yafla!
Diesel yeni reklam kampanyas›nda her zamanki ironik
yaklafl›m›yla günümüz h›zl› yaflam›n› ti’ye al›yor…
Fast food yemekler, haz›r kahveler, h›zl› aflklar, gündelik ve
h›zl› iliflkiler, h›zl› mesajlar, sanal bellekler, artan para h›rs› ile
21. Yüzy›l, önüne geçilemez h›zl› bir ivme ile yaflan›yor. Diesel
her zamanki absürt ve ironik foto¤raf kareleri ile biraz daha
yavafl bir yaflam tarz›na geçmenin ipuçlar›n› vermeye çal›fl›yor.
Diesel’in “H›zl› Yafla” isimli yeni kampanyas› zaman›n k›sa, çok
k›sa oldu¤u bir dünyay› gözler önüne seriyor.
ELITE, Yepyeni Bir Konsept Anlay›fl›yla
Do¤uyor...
Ayfer Toprak’›n Toprak Sanat Galerisi, Emre Afl›k’›n Odda’s›, U¤ur Batur’un U¤ur Antik’i ve
Zeynep Fad›ll›o¤lu’nun tüm konsept çal›flmalar›n› belirledi¤i Hamam gibi ünlü markalar›n yer
ald›¤›, tasar›m ve dekorasyon dünyas›n›n profesyonellerini bir araya getiren ELITE CONCEPT, 22
Mart’ta Fulya Otim’de kap›lar›n› açt›. ELITE CONCEPT’te her ay bir müzayede ve sergi de sanatseverler ve antika tutkunlar›yla buluflacak
66

Benzer belgeler