Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi

Transkript

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
EĞĠTĠM YAYIM VE YAYINLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
TÜRKĠYE ZĠRAAT ODALARI BĠRLĠĞĠ
Başvuru Sahibinin Adı
Projenin Adı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
Tarımsal Nüfus Gençleşiyor
ANKARA
2013
1
Genel Bilgiler
Projenin Öncelik Alanı
Kırsal kesimde yaşayan ve ziraatle uğraşan genç
çiftçilere mesleki eğitim verilmesi
Proje Adı
Tarımsal Nüfus Gençleşiyor
Gerekcesi
-Genç çiftçilere verilecek eğitimler ile teknolojide
yaşanan yeniliklerin kolayca uygulanması sağlanacak,
-Kırsalda hızla yaşlanmakta olan tarımsal nüfusun
gençleştirilmesinin sağlanması,
-İyi tarım uygulamalarını esas alan genç nüfusun daha
fazla ve etkin bir şekilde üretimde yer alması,
-Tarımsal üretimde verimliliği arttırmak,
-Genç çiftçilerin aldığı mesleğe dayalı eğitimlerin
karşılığında geçerliliği olan bir sertifikaya edinmeleri.
Proje Süresi
3 Yıl
Başvuru Sahibinin Yasal Adı
GTHB Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
Proje Ortaklarının Adları
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Türkiye İş Kurumu
Varsa Proje Ortaklarının Sayısı
2 (İki)
Yararlanıcının Hukuki Statüsü
Özel Hukuk Tüzel Kişisi
Proje Yürütücüsü ĠletiĢim Bilgileri
Faks Numarası
0 312 315 65 55 / 401
0 312 315 10 87 Direk Tlf.
0 312 344 08 23
ÇEY. Çal. Grp. Sor. Tlf. Numarası
0 312 315 65 55 / 415
Sorumlu Teknik Personel
0 312 315 65 55 / 442
Posta Adresi
İvedik Caddesi Bankacılar sok. No:10 Y.Mahalle/ANK.
[email protected];[email protected]
[email protected] [email protected]
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
0.312.2316300
0.312.2316300/441
Telefon Numarası (Daire Başkanı)
Elektronik Posta Adresi (e-mail)
Proje Ortağı
2
PROJE
1.
TANIM
1.1.
BaĢlık
Tarımsal Nüfus GençleĢiyor
1.2.
2013 Yılında Projenin Uygulanacağı Yerler
Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü,
Aydın-Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Ordu-Merkez,
(İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
ġ.Urfa-Merkez,
(İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
Çanakkale-Bayramiç, (İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
Sakarya-Akyazı
(İlçe GıdaTarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
Kastamonu-Merkez (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
1.3. Proje Uygulama Ekibi:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’dür.
Ayrıca proje kapsamında yer alan eğitimlerin yapılacağı illerdeki/ilçelerdeki GTHB İl ve İlçe
Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Ziraat Odası Başkanlıkları ve İşkur İl/İlçe
Birimleri projenin uygulanmasında her aşamada aktif bir şekilde yer alacaklardır.
GTHB Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi BaĢkanlığından
Süleyman BULUT
Daire Başkan V.
Haluk BALİÇ
ÇEY. Çal. Grp. Sor.
Muhittin TEKEŞ
Teknik Personel
M.Metin KARAHAN
Teknik Personel
M.Soner TANIŞIK
Teknik Personel
Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü,
Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığından
Mehmet ASLAN
Daire Başkanı
Özkan ÖZTÜRK
Uzman
Emrullah ASLAN
Uzman
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığından
Salim ALTAY
Başkan V.
Neşe Tezer
Teknik Müşavir Yrd.
KISALTMALAR
TZOB
GTHB EYYDB
İŞKUR
: Türkiye Ziraat Odaları Birliği
: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar
Dairesi Başkanlığı
: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
3
1.4.
Özet
Projenin Süresi
Projenin Amacı
3 Yıl
- Genç nüfusun tarıma kazandırılması,
- Modern üretimin gereklerini yerine getiren kişilerin
yetiştirilmesi,
- Kırsal göçün engellenmesi,
- Tarımla uğraşan genç çiftçilerin profesyonelleştirilmesi,
- Genç Çiftçilerin yaşadıkları ortamda örnek birer çiftçi haline
getirilmesi,
- Gençlerin tarımsal yenilikleri takip etmesi ve uygulaması
-Eğitim verilen alanlarda ilgili sektör paydaşları ile gençlerin
bağlantı kurmalarını temin etmek.
-Eğitime katılanların aldıkları eğitime uygun alanlarda faaliyet
gösteren üretim, işleme, ambalajlama, pazarlama vb. tarıma dayalı
sanayi tesisleri ile işbirliği ve pazarlama olanakları konusunda
bağlantılar kurmaları için girişimlerde bulunulması sağlanmış
olacaktır
Hedef grup
Beklenen Sonuçlar
Kırsal kesimde, özellikle tarım sektöründe yaşayan işsiz
(kendi adlarına herhangi bir iş sigorta girişi olmayan) en az ilkokul
mezunu, 15-40 yaş arasında, tarımsal üretimin içinde ve gönüllülük
esasına uyan kişiler olacaktır.
2013 yılında 200 genç, takip eden yıllarda eğitimlere katılan genç
çiftçiler ziraat ile ilgili konularda kendilerini geliştirip
farkındalıklarını artırdilar,
-Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere
katıldığı eğitimi ifade eden geçerli bir kurs bitirme belgesi
verilecektir.
-Genç çiftçiler aldığı eğitim konusuna uygun alanlarda ve işlerde
istihdam edilme imkânı bulabilecektir
-Belgeli ve başarılı kursiyerler AB kaynaklı hibe destekli
projelerden yararlanma imkanı bulabileceklerdir.
-Eğitim verilen alanlarda üretilen ürünlerin pazara ulaştırılmasını
sağlamak üzere ilgili sektör temsilcileriyle gençlerin bağlantı
kurmalarını temin yoluyla ürün arz ve talebinin eşleştirilmesine
yardımcı olunacaktır.
-Eğitime katılanların aldıkları eğitime uygun alanlarda faaliyet
gösteren üretim, işleme, ambalajlama, pazarlama vb. tarıma dayalı
sanayi tesisleri konularında bilgilendirilmeleri, söz konusu kuruluş
ve tesislere götürülmeleri sayesinde bilgilerin pratiğe aktarılması, bu
kurum ve kuruluşların düzenlenen eğitimlerden haberdar olması,
pazarlama olanakları konusunda bağlantılar kurmaları için
girişimlerde bulunulması sağlanmış olacaktır
4
1.5.
Amaçlar
Genel Amaçlar:
Uygulanacak projede genel amaç; genç nüfusun tarıma kazandırılması, tarımsal
gelişmeleri takip eden, bilinçli üretim yapan, aldığı eğitimi uygulayan, modern üretimin
gereklerini yerine getiren kişilerin yetiştirilmesi kırsal göçün engellenerek, tarımla uğraşan genç
çiftçilerin profesyonelleştirilmesidir.
Genç çiftçilere tarımsal yayım ve kırsal kalkınma liderliğiyle ilgili bilgi ve beceriler
vererek, yaşadıkları ortamda örnek birer çiftçi haline getirmek,
Kırsal bölgelerimizde okul dışı kalmış gençliğin tarımsal konulardaki yenilikler araştırma
ve bilgilere olan ilgisizliğini kırarak istekli hale getirmek,
Tarımsal üretim teknikleri konusunda, genç çiftçilere ihtiyaç duydukları eğitimin ve
Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemeler konusunda gerekli bilgilerin verilmesini
sağlamaktır.
Hedefler:
-Genç çiftçileri tarımda yeni teknolojiler, gelişmeler ve tarımsal üretim konularında
gerekli bilgi ve beceri ile donatılarak, yaşadıkları ortamda tarımsal yayım sisteminin gönüllü
uygulayıcıları, tarımsal yeniliklerin ve yeni teknolojilerin diğer çiftçilere ulaşmasında işbirliği
yapılacak yenilikçi çiftçiler haline getirmek.
-Kırsal kesimde yaşayan gençlerin çiftçiliği meslek olarak benimsemelerini sağlamak ve
kırsal alandan kente göçün engellenmesine katkı sağlamak.
-Kamu, üretici örgütü işbirliği ile kaynakların doğru bir şekilde ve amacına uygun olarak
kullanılması, kişilerin aldıkları eğitimin proje ve desteklerle irtibatlandırılması sonucunda
eğitime katılmalarını teşvik etmek.
-Gençlerin diğer çiftçilerle birlikte bir sinerji yaratarak önder, takip edilen çiftçiler
olmalarını sağlamak.
-İyi tarım uygulamaları yoluyla tarımsal verimliliğin artırılmasını sağlayarak tarım
sektörünün cazip hale getirilmesi.
Projenin Gerekçesi:
Ülkemizin tarımsal potansiyeli, ürün zenginliği, bir çok üründe dış satım imkânlarının
olması, Dünyadaki nüfus artışı ve gıdaya olan ihtiyacın sürekli olarak artması, insan sağlığı,
hayvan refahı, sürdürülebilirlik, gıda güvenilirliği konularını her geçen gün daha önemli hale
getirmektedir. İhraç edilebilmesi için tarımsal ürünlerin istenen kalite kriterlerine sahip olmasını
gerektirmektedir. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla yapılacak
her bir faaliyet, gıda güvencesine doğrudan etki edecek bir faktördür.
Tarım teknolojileri her gün gelişmekte ve teknoloji uygulamaları karmaşık hale
gelmektedir, genç çiftçilere verilecek olan eğitimlerle teknolojide yaşanan yeniliklerin kolayca
uygulanması sağlanacaktır.
Bu gibi nedenler ve hızla yaşlanmakta olan tarım nüfusunu gençleştirilmesinin
sağlanması, tarımsal üretimde bilinçli bir şekilde ve iyi tarım uygulamalarını esas alan genç
nüfusun daha fazla ve etkin bir şekilde yer alması, gelişen teknolojiyi kullanan, tarımsal yenilik
ve gelişmeleri takip eden ve uygulayan genç çiftçilerin tarım sektörü içerisinde yer alması ile
yakından ilgilidir.
TÜİK verilerine göre 2012 yılında 23.106. 000 olan kırsal nüfus, 2013 yılında
23.473.000’e yükselmiştir. 2012 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus oranı kırsalda 2012
yılında 16.969.000 iken, 2013 yılında 17.394.000’e çıkmıştır. İşgücüne katılma oranı % 54,6,
istihdam oranı ise % 51.3 tür. Genç nüfusta işsizlik oranı ise % 12’den %12.8’e yükselmiştir.
Tarımdaki istihdam ve işsizlikle ilgili veriler incelendiğinde 2000 yılında 7.769.000 olan
tarımda istihdam sayısı (toplam istihdamdaki oranı % 36), 2007 yılında 4.867.000 ile (toplam
1.6.
5
istihdamdaki oranı % 23.5 olmuştur. Söz konusu veri 2013 yılı Nisan ayı itibarıyla 6.058.000 ve
% 23.6 olarak tespit edilmiştir.
Bu verilerden kırsaldan kente göç olmasına rağmen, kırsaldaki nüfusun ve özellikle de
genç nüfusun azalmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle söz konusu hedef kitleye yönelik olarak
tarımsal konularda yapılacak eğitimler önemini korumaktadır.
Projenin Özeti:
Proje, TZOB, GTHB EYYDB nın işbirliği ve İŞKUR’un desteği ile gençlere yönelik
olarak gerçekleştirilecek tarımsal eğitimleri kapsamaktadır. Projeyi GTHB, TZOB ve İŞKUR
birlikte yürüteceklerdir.
Proje, hızla yaşlanmakta olan tarım nüfusunu gençleştirilmesinin sağlanması, tarımsal
üretimde bilinçli bir şekilde ve iyi tarım uygulamalarını esas alan genç nüfusun daha fazla ve
etkin bir şekilde yer alması, gelişen teknolojiyi kullanan, tarımsal yenilik ve gelişmeleri takip
eden ve uygulayan genç çiftçilerin tarım sektörü içerisinde yer almasını sağlayarak tarımda
verimliliği arttırmaktır.
Proje çıktısı olarak; genç çiftçilerin aldığı mesleğe dayalı eğitimlerin karşılığında
geçerliliği olan sertifika verilecek ve çeşitli program ve projelerden yararlanmada öncelikli
olması sağlanacaktır.
Faaliyetlerde, eğitici olarak Bakanlığın uzman personellerinden faydalanılacak, genç
çiftçinin yol, yemek, yatak masrafları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ödeneğinden
karşılanacaktır. Genç çiftçilerin bulunması ve eğitimde teknik gezi yol masrafları ziraat
odalarınca karşılanacaktır.
1.7.
Proje Süresi ve Uygulama Süreci:
Proje süresi 3 yıldır. İhtiyaç olması halinde projenin uzatılması projenin tarafları arasında
karşılıklı mutabakat sağlanması koşuluyla uzatılabilir. Çalışmaların devam etmesi temel hedef
olduğundan işbirliği kapsamında projenin uzun yıllar devam etmesi planlanmaktadır.
Proje kapsamında 2013 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler pilot uygulama niteliğinde
olup, Ekim, Kasım, Aralık aylarında 3 aylık sürede belirlenen yörelerde gerçekleştirilecektir.
2013 yılında edinilen tecrübeler ve uygulamalar dikkate alınarak; 2014 ve 2015 yıllarında
Ocak-Şubat-Mart, Ekim-Kasım-Aralık olmak üzere 6 aylık süre öncelikli olmak üzere tarımsal
işgücünün daha atıl durumda olduğu aylarda eğitimler düzenlenecektir.
2014-2015 yılında projenin uygulanacağı iller ve eğitim programı İllerimizden Ziraat
Odalarının katkıları ile toplanan talepler ve sektörün ihtiyaçları ile bölgesel üretim olanakları
üzerine oluşturulacaktır. Ayrıca eğitim programlarının oluşturulmasında ürünlerin pazarlama
olanakları da göz önünde bulundurulacaktır.
1.8.
Eğitimlerin düzenleneceği iller ve eğitimlerin düzenleneceği ayları kapsayacak şekilde
oluşturulan listeler Ocak ayı başına kadar Türkiye İş Kurumuna yazılı olarak bildirilecektir.
Ancak illerde tespit edilen tarih ve yerlerin dıĢında ve planlananlardan baĢka, sonradan
eğitim düzenlenmesi durumunda bu durum ĠġKUR’a yazılı olarak bildirilecektir.
1.9.
Hedef Grup:
Eğitimlere katılacak kişilerin, TZOB tarafından il ve/veya ilçe ziraat odalarının üyeleri
veya üyelerinin çocuklarının arasından ziraat odalarınca tespit edilmesi sağlanacaktır. Tespit
edilen kişiler ile İŞKUR, GTHB ve TZOB ilgili taşra birimlerinin birlikte yapacağı görüşme,
yönlendirme ve değerlendirme sonrasında eğitim konularına ilgi ve ihtiyaç duyan kişilerin
eğitimlere katılması sağlanacaktır.
Eğitime katılacak kişilerin en az ilkokul mezunu olmaları, 15-40 yaş arasında, tarımsal
üretimin içinde ve gönüllülük esasına uyan kişiler olmasına özen gösterilecektir.
6
Projeyi tanıtmak, daha fazla sayıda çiftçiye ulaşmak ve proje faaliyetlerine katılacak
kişilerin seçimini yapmak, proje kapsamında gerçekleşen ve gerçekleşecek eğitim programları
EYYDB, TZOB, il müdürlüğü, internet sayfalarında haber olarak duyurulacaktır. Ayrıca yerel
radyo ve televizyonlara, yerel gazetelere de haber yazılması sağlanacağı gibi, eğitimlerin
yapılacağı il ve ilçelerde belediye ses düzenlerinden açılacak kursları tanıtıcı anonslar
yapılacaktır. Ayrıca il ve ilçe müdürlükleri, ildeki ziraat odaları ve damızlık koyun-keçi
yetiştiricileri birliği ile işbirliği yapılarak köylere gitmek suretiyle proje kapsamında
düzenlenecek eğitimlerle ilgili tanıtım yapılacaktır.
2.
2.1.
Proje Faaliyetleri
Uygulama Alanı:
Projenin genel uygulama alanı 81 ilimiz ve ilçeleri olup, 2013 yılında proje pilot
uygulama olarak; Adana-Merkez, Aydın-Söke, Ordu-Merkez, Ş.Urfa-Merkez, ÇanakkaleBayramiç, Sakarya-Akyazı ve Kastamonu-Merkez’de uygulanacaktır. 2014, 2015 ve sonrasında
ise TZOB’un yönlendirmesi ve il/ilçe ziraat odalarının katkısı ile illerden toplanacak çiftçilerin
talepleri esas alınacak ve talep edilen konulardaki eğitimler proje ve yerler proje uygulama
alanına dahil edilecektir.
2014 ve takip eden yıllarda düzenlenecek eğitimlerde, çiftçilerden gelecek taleplerin yanı
sıra, Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve
Destekleme Modeli kapsamında yer alan havzalarda fark ödemesi kapsamında önerilen ürünlere
yönelik konularda eğitimler düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu sayede tarımsal eğitim ve
tarımsal destek ilişkisinin temini yolunda hareket edilmiş olacaktır.
Projenin tüm faaliyetlerini proje metnine uygun olarak yürütmek, ihtiyaç duyulacak
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere; GTHB Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayım Daire Başkan Vekili, Çiftçi Eğitimi ve Yayım Çalışma Grubu Sorumlusu ve
aynı çalışma grubunda görevli üç personel, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Teknik Hizmetler
Kurulu Başkan Vekili ve aynı birimde görevli Teknik Müşavir Yardımcısından oluşan proje
yürütme kurulu oluşturulmuştur.
Projenin genel ve özel amaçlarına ulaşabilmek için gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki
tabloda özet olarak yer almaktadır.
Faaliyetler
1
ay
2
ay
3
ay
4
ay
5
ay
6
ay
7
ay
8
ay
Eğitimlerin
planlanması ve
kursiyerlerin seçimi
9
ay
10
ay
11
ay
12
ay
Uygulama birimi
X
X
X
X
EYYDB, TZOB,
x
x
X
X
X
x
x
x
Duyuruların yapılması
Eğitimlerin
gerçekleştirilmesi
Eğitimlerden
kamuoyunun haberdar
edilmesi
Eğitimlerin Genel
Değerlendirilmesi
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
EYYDB, TZOB,
GTHB İl/İlçe
Müdürlükleri
EYYDB, TZOB,
GTHB İl/İlçe
Müdürlükleri
EYYDB, TZOB,
Eğiticiler, Eğitim Yerleri, Toplam Süreler, Eğitim Konuları
Eğitimler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi
Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde ve İl ve İlçe Müdürlüklerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu
eğitim merkezleri, Bakanlık personelinin hizmet içi eğitimlerinin gerçekleştirildiği, gerekli alt
yapı, donanım ve eğitici/eğitim birikimine sahip kuruluşlardır. Söz konusu eğitim merkezlerinde
7
görevli eğiticiler gerekli bilgi, tecrübe ve eğiticilik formasyonuna sahiptirler. Düzenlenecek
eğitimlerde ihtiyaç duyulması halinde, eğitimin konusuna uygun olarak il veya bölgedeki ilgili
fakültelerin öğretim üyelerinden, araştırma enstitülerinde görevli araştırmacı ve uzman
personelden, tarımla ilgili diğer kuruluşlardan istifade edilecektir. Bu amaçla;
Adana’da gerçekleştirilmesi planlanan Bitki Zararlıları ile Mücadele ve Organik tarım
konulu eğitimlerde eğitim merkezinde bulunan eğiticilerin yanı sıra İl Müdürlüğü Bitkisel
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personelinden, ilde bulunan Doğu Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü ve Biyolojik Araştırma Enstitüsü uzmanlarından yararlanılacaktır.
Şanlıurfa’da gerçekleştirilmesi planlanan Antep fıstığı yetiştiriciliği konulu eğitimde, İl
Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personelinin, Antepfıstığı
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü uzmanlarının ve Harran Üniversitesi öğretim üyelerinin
eğitimde görev almaları planlanmıştır.
Ordu ilinde gerçekleştirilecek Arıcılık konulu eğitimde İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı
Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlde bulunan Arıcılık
Araştırma İstasyonu uzmanlarının eğitimde görev almaları sağlanacaktır.
Aydın-Söke’de gerçekleştirilmesi planlanan Ekim-Dikim ve Gübreleme Makinelerinde
Bakım-Onarım ve Süt Sığırcılığı konulu eğitimlerde eğitim merkezinde görev yapan eğiticilerin
yanı sıra il müdürlüğünün ilgili şube müdürlüklerindeki personel görevlendirilecektir.
Sakarya-Akyazı’da gerçekleştirilmesi planlanan Süt sığırı yetiştiricisi konulu eğitimde
ilçe ve il müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi ve veteriner hekim personel
görevlendirilecektir.
Çanakkale-Bayramiç’te gerçekleştirilmesi planlanan Elma yetiştiriciliği konulu eğitimde
ilçe ve il müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri, Çanakkale 18 Mart üniversitesi, İzmir
Menemen’de bulunan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü uzmanları görevlendirilecektir.
Kastamonu-Merkez’de gerçekleştirilmesi planlanan Süt sığırı yetiştiricisi konulu
eğitimde il müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi ve veteriner hekim personel
görevlendirilecektir.
Eğitim Programı
Eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü modüler eğitim
programlarına uygun olarak bu programda belirtilen saat ve konu başlıklarında
gerçekleştirilecektir. Eğitimlere katılacak kursiyer sayısı azami 25 kişi olacaktır.
2.2.
Eğitime katılanlara eğitimin konusuna göre hazırlanan basılı yayınlar verilecektir.
Eğitimler genç çiftçilerin kendi işletme ve yörelerindeki iş takvimleri göz önüne alınarak
zirai faaliyetlerin daha az olduğu veya faaliyetlere ara verilen boş zamanlarda yapılacaktır.
Eğitimler, kursiyerlerin aktif katılımcı olduğu, karşılıklı anlayış içerisinde faydacı, esnek,
birlikte öğrenme ve bilgi üretmeye dayalı uygulamalı interaktif eğitim yöntemi ile
düzenlenecektir.
Eğitimlerde konuyla ilgili inceleme, araştırma amacıyla işletme ve tesislere teknik gezi
düzenlenecek, teknik gezi yol masrafları ii/ilçe ziraat odaları tarafından karşılanacaktır.
Eğitime katılan gençler, ziraat odaları ve Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
arasında sosyal ağ oluşturulması sağlanacaktır. Bu sayede söz konusu birimler ile eğitimlere
katılan kişiler arasında iletişimin devam etmesi sağlanacak, hem de tarımsal konulardaki
gelişmelerden, yeni uygulamalardan ve yeniliklerden haberdar olmaları sağlanacaktır.
8
Proje kapsamında eğitim merkezlerince belirlenen eğitim konuları, eğitimlerin yapılacağı
eğitim merkezleri ve tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
2013 yılı pilot uygulamalar Ekim-Kasım-Aralık ayı eğitim programı
1.Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü,
a-Bitki Zararlıları ile Mücadele.
(80/64)
25 Kasım-4 Aralık 2013
azami 25 kişi
b-Organik tarım
(160/88)
04-18 Kasım 2013
azami 25 kişi
2.Aydın-Söke Zirai Üretim İşletmesi TarımsalYayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müd.lüğü,
a-Süt sığırcılığı
(200/80) 04-15 Kasım 2013
azami 25 kişi
b-Ekim, Dikim ve Gübreleme Makinalarında Bakım ve Onarım.(280/192)
18 Kasım-20 Aralık 2013
azami 25 kişi
3.Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
a-Arıcılık
(320/80)
04-15 Kasım 2013
azami 25 kişi
4.Şanlıurfa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
a-Antep Fıstığı Yetiştiriciliği
(280/176)
21 Ekim-22 Kasım 2013
azami 25 kişi
5.Çanakkale-Bayramiç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
a-Elma Yetiştiriciliği
(280/192) 04 Kasım - 03 Aralık
azami 25 kişi
6.Sakarya-Akyazı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
a-Süt Sığırı Yetiştiriciliği
(200/80) 04-15 Kasım 2013
azami 25 kişi
7.Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
a-Süt Sığırı Yetiştiriciliği
(200/80)
11-22 Kasım 2013
azami 25 kişi
Pilot uygulama sonrasında proje kapsamında izleyen yıl yürütülecek faaliyetlere ilişkin
olarak yeni uygulama alanları kurumlar arası mutabakat yoluyla belirlenir.
Tanınırlık
Eğitimlerin yapıldığı yerlere “Burada GTHB, İŞKUR ve TZOB tarafından desteklenen
eğitimler düzenlenmektedir” ifadesi bulunan afiş/tabelalar, eğitimlerin gerçekleştirildiği
müdürlükler tarafından asılarak bu konuda kamuoyu oluşturulacaktır.
2.3.
Gerçekleşen eğitimlere ait haber ve fotoğraflar; eğitimlerin yapıldığı kurumların, GTHB,
İŞKUR ve TZOB’nin internet sayfasında üçlü işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştiği
vurgulanmak suretiyle kamuoyu bilgilendirilecektir.
İŞKUR eğitime katılacak kursiyerlere; her yıl belirlenen miktarda her bir fiili kurs günü
için kursiyer zaruri ödemesi yapılması ve eğitimlere katılan kursiyerler için 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken sigorta primi, İş Kazası ve
Meslek Hastalığı Sigorta prim giderlerini karşılayacaktır.
Eğitimlerin Belgelendirilmesi Ve Proje Çıktıları:
Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere katıldığı eğitimi ifade eden
geçerli bir kurs bitirme belgesi verilecektir. Sertifikalarda kurumların logosu bulunacaktır.
Eğitimi bitirenler katıldığı eğitimin konusuna ve modül de ifade edilen alanlara uygun işlerde
istihdam edilme imkânı bulabilecektir veya eğitimin konusuna uygun olarak kendi işinde
çalışabilecektir.
2.4.
9
Eğitim sonunda alınan kurs bitirme belgesi geçerli bir belge olacak, aynı zamanda Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal
kalkınma Programı (IPARD) AB kaynaklı hibe destekli projeleri için istenen kriterlerden biri
olan “sunulacak proje konusu ile ilgili olarak en az 60 saat süreyle eğitim aldığını
belgelendirme” hususuna uygun ve ayrıca başarılı kursiyerlerce projelerden yararlanma imkanı
sağlayacaktır. Ayrıca Bakanlığımızca verilen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı (KKYDP) kapsamında verilen Makine ve Ekipman Desteklerinden yararlanma
kriterleri içerisine genç çiftçilerin eğitimine katılmış olanlara proje hazırlamaları durumunda ek
puan verilmesi uygulaması bulunmaktadır.
Proje Faaliyetlerinin Etkisinin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilirlik
Eğitimlere katılanların almış olduğu eğitimlerin etki ve değerinin artmasını sağlamak,
başka çiftçilerin de bu eğitimlere katılmalarını teşvik edebilmek amacıyla eğitimlere katılanların
aldıkları eğitime uygun alanlarda faaliyet gösteren üretim, işleme, ambalajlama, pazarlama vb.
tarıma dayalı sanayi tesisleri konularında bilgilendirilmeleri, mümkün olan eğitimlerin uygulama
ile ilgili bölümlerinde söz konusu kuruluş ve tesislere götürülmeleri öngörülmektedir. Bu sayede
alınan eğitimle ilgili bilgilerin pratiğe aktarılması ile ilgili görselliğin temininin yanı sıra bu
kurum ve kuruluşların düzenlenen eğitimlerden haberdar olması, pazarlama olanakları
konusunda bağlantıları kurmaları için girişimlerde bulunulması sağlanmış olacaktır.
Ayrıca eğitim alınan alanlarda üretilen ürünlerin pazara ulaştırılmasını sağlamak üzere
ilgili sektör temsilcileriyle bağlantı kurulması yoluyla ürün arz ve talebinin eşleştirilmesine
yardımcı olunacaktır.
2.5.
Eğitimlerin Bütçesi ve Kurumların Katkıları:
3.
EYYDB VE TZOB’UN Katkıları
2013 yılında düzenlenecek eğitimlere katılacak kursiyerlerin günlük iaşe, ibate ve
yolculuk giderleri EYYDB tarafından yürütülmekte olan Tarımsal Yayım Hizmetlerinin
Desteklenmesi Projesinden Adana TAYEM, Aydın TAYEM, Ordu ve Ş.Urfa İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüklerine tahsis edilmiş olan ödenekten karşılanacaktır. TZOB tarafından
eğitim merkezi olarak belirlenen Çanakkale Bayramiç, Sakarya-Akyazı ve KastamonuMerkez’de gerçekleştirilecek eğitime katılacak kursiyerlerle ilgili tüm masraflar Türkiye Ziraat
Odaları Birliğince karşılanacaktır.
3.1.
Bu yıl içerisinde eğitim merkezlerinde gerçekleşen eğitimlerde veriler esas alınarak;
2013 yılı için yatak ücreti: 25 TL yemek bedeli: üç öğün 15 TL günlük toplam: 40 TL
Yol masrafı eğitim merkezinin veya eğitimin düzenlendiği ilden katılım olması durumunda
gidiş-dönüş:35 TL (ortalama)
Bu amaçla gereken ödenek Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesinden
2013 yılında harcanmak üzere tahsis edilmiştir. Buna göre;
GTHB’nın eğitim için harcayacağı ödenek miktarı:
Eğitimin
konusu
Gerçekle
şeceği yer
Katılacak
kursiyer
sayısı
Toplam
gün sayısı
Kursiyerlerin kurs süresince
maliyeti
Toplam
Bitki
Zararlıları ile
Mücadele
Adana
20
10
20 x 40 TL x 10 gün=8.000 TL
yol masrafı = 20 x 35 =700
8.700 TL
10
Adana
20
13
20 x 40 x 13 gün = 10.400
20 x 35 = 700
11.100 TL
Süt Sığırı
Yetiştiriciliği
Ekim, Dikim
ve Gübreleme
Makinalarında
Bakım ve
Onarım
AydınSöke
20
12
20 x 40 x 12 = 9.600
20 x 35 = 700
10.300 TL
AydınSöke
20
26
20 x 40 x 26 = 20.800
20 x 35 = 700
21.500 TL
Arıcılık
Ordu
20
12
20 x 40 x 12 = 9.600
20 x 35 = 700
10.300 TL
Antep Fıstığı
Yetiştiriciliği
Şanlıurfa
20
24
20 x 40 x 24 = 19.200
20 x 35 = 700
19.900 TL
Organik
Tarım
TOPLAM
81.800.000 TL
ĠġKUR’UN Katkısı
İŞKUR Genel Müdürlüğü eğitime katılacak kursiyerlere; her yıl belirlenen miktarda her
bir fiili kurs günü için kursiyer zaruri ödemesi yapılması ve eğitimlere katılan kursiyerler için
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken sigorta
primi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderlerini karşılayacaktır.
Yapılan hesaplamaya göre Organik tarım konulu eğitime 20 çiftçinin katılması
planlanmıştır. Eğitimin süresi 88 saattir. Günde 8 saat eğitim yapılacağı dikkate alınırsa toplam
eğitim süresi 11 iş günü olacaktır. Bir kursiyere 20 TL kursiyer zaruri ödemesi yapılacaksa, 20
kursiyere 20 x 20 TL = 400 TL/gün ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 11 gün sürecek bu eğitim
süresince 4.400 TL kursiyer günlük zaruri ödemesi gerekecektir.
Proje kapsamında gerçekleşecek eğitimlere ait ihtiyaç duyulacak kursiyer günlük zaruri
ödemesi miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
3.2.
Eğitimin konusu
Bitki Zararlıları ile
Mücadele
Organik Tarım
Süt Sığırı Yetiştiriciliği
Ekim, Dikim ve
Gübreleme
Makinalarında Bakım ve
Onarım
Arıcılık
Antep Fıstığı
Yetiştiriciliği
Elma Yetiştiriciliği
Süt Sığırı Yetiştiriciliği
Süt Sığırı Yetiştiriciliği
GerçekleĢeceği
yer
Katılacak
kursiyer
sayısı
Adana-Merkez
Eğitimin süresi
Ġhtiyaç
duyulan
ödenek
Saat
İş günü
20
64
8
3.200TL
Adana-Merkez
Aydın-Söke
20
20
88
80
11
10
4.400TL
4.000TL
Aydın-Söke
20
192
24
9.600 TL
Ordu-Merkez
20
80
10
4.000TL
Şanlıurfa-Merkez
20
176
22
8.800TL
20
192
24
9.600TL
20
20
180 KĠġĠ
80
80
10
10
129 GÜN
4.000TL
4.000TL
51.600TL
ÇanakkaleBayramiç
Sakarya- Akyazı
Kastamonu-Merkez
TOPLAM
2014 ve 2015 yılında yapılacak planlamaya göre ihtiyaç duyulan ödenek miktarı kursların
konusu ve süresi belirlendiği zaman gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra ayrı bir üst yazı
ekinde İŞKUR’a sunulacaktır.
11

Benzer belgeler

2015 – yd-1

2015 – yd-1 Projenin genel uygulama alanı 81 ilimiz ve ilçeleri olup, 2013 yılında proje pilot uygulama olarak; Adana-Merkez, Aydın-Söke, Ordu-Merkez, Ş.Urfa-Merkez, ÇanakkaleBayramiç, Sakarya-Akyazı ve Kastam...

Detaylı

gap-teyap ürün işleme çalıştayları genel raporu

gap-teyap ürün işleme çalıştayları genel raporu -Eğitime katılanların aldıkları eğitime uygun alanlarda faaliyet gösteren üretim, işleme, ambalajlama, pazarlama vb. tarıma dayalı sanayi tesisleri konularında bilgilendirilmeleri, söz konusu kurul...

Detaylı