Deney Hayvanlarının Mikrobiyolojik, Viral ve Paraziter Hastalıkları

Transkript

Deney Hayvanlarının Mikrobiyolojik, Viral ve Paraziter Hastalıkları
DENEY HAYVANLARININ
MİKROBİYOLOJİK, VİRAL
VE PARAZİTER
HASTALIKLARI
Dr. Senem HACIÖ
HACIÖMEROĞ
MEROĞLU
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.

Rodent ve tavş
tavşanları
anların sağ
sağlık profilleri, bireysel olarak bu
hayvanları
hayvanların fizyolojik, patolojik ve klinik durumları
durumları ile
iliş
ilişkilidir. Bu hayvanları
hayvanların hastalı
hastalıkları
klarının patogenezisin de rol
oynayan hazı
hazırlayı
rlayıcı faktö
faktörler olarak genetik baş
başta olmak üzere
çevresel nedenler de önemli rol oynamaktadı
ı
oynamaktad r. Bü
Bütün bu
predispoze faktö
faktörler mevcut olsa bile hastalı
hastalıkları
kların oluş
oluşumunda
rol oynayan olmazsa olmaz unsur infeksiyö
infeksiyöz ajanlardı
ajanlardır.

Rodent ve tavş
tavşanları
anların normal barsak florası
florasında mevcut olup
zaman zaman immun sistemin baskı
baskılandığı
landığı durumlarda
patojen hale geç
geçen bir çok bakteri ve virus bulunmaktadı
bulunmaktadır.
Bununla birlikte kontamine yem ve su ile horizontal yolla
bulaş
bulaşan etkenler de vardı
vardır.
1
Pasteurellaceae


“Pasteurella”
Pasteurella” pneumotropica önemli bir rodent bakterisidir.
Rat ve farelerin yer aldığı
aldığı kapalı
kapalı populasyonlarda ise
infeksiyon latent seyretmektedir.
seyretmektedir.
Etken, solunum infeksiyonu ya da derialtı
derialtı apseleri ve mastitis
ile karakterize pyojenik infeksiyonlara neden olmaktadı
olmaktadır.
Çoğunlukla infeksiyona primer etken olarak Mycoplasma
pulmonis ya da Sendai virus,
virus, sekonder etken olarak ta
P.pneumonia
pneumonia
katı
ı
lmaktadı
P.
kat lmaktadır.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.
Clostridium piliforme

Clostridium piliforme,
piliforme, (Bacillus piliformis)
piliformis) Tyzzer’
Tyzzer’s
hastalığı
hastalığı etkenidir. Fare, hamster,
hamster, gerbil ve tavş
tavşanlarda
karaciğ
karaciğerde multiple fokal nekroz ile karakterize
bakteriyel hastalığ
a neden olmaktadı
hastalığa
olmaktadır.
2
Helicobacter spp.


Helicobacter spp.
spp. hemen hemen rodentlerin tamamı
tamamından izole
edilmiş
edilmiştir fakat klinik hastalı
hastalık sadece birkaç
birkaç rodentte
görülmektedir.
H.hepaticus
H.hepaticus,, farelerde karaciğ
karaciğer tü
tümörlerinden de sorumludur.
H.cholecystus
H.cholecystus,, hamsterlarda hepatitis ve pancreatitise neden
olmaktadı
olmaktadır.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.
Bordetella bronchiseptica



Bordetella bronchiseptica,
bronchiseptica, baş
başta tavş
tavşan ve kobaylardan olmak
üzere, rat,
,
fare,
hamster
ve
gerbillerden
izole edilmektedir.
rat
Etken, kobaylarda pnö
pnö moni,
moni, pleuritis ve perikarditise neden
olmaktadı
ı
r.
olmaktad
Tavş
Tavşanlarda, fokal kronik intersitisyel pnö
pnö moni ile karakterize
subklinik infeksiyona yol aç
açmaktadı
maktadır.
3
Corynebacterium spp.
spp.

Corynebacterium kutscheri,
kutscheri, rat ve farelerde
pseudotuberkulozis etkenidir. Karaciğ
Karaciğer, bö
böbrek, akciğ
akciğer ve
servikal lenf nodü
ü
llerinde
kazeopurulent
abseler
ile
nod
karakterizedir.
 Citrobacter

rodentium
Citrobacter rodentium,
rodentium, farelerde rektal prolapsus,
prolapsus, ishal ve
dehidrasyona neden olmaktadı
olmaktadır.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.
Salmonellae
Fare ve ratlarda S.Typhimurium
S.Typhimurium,, kobaylarda ise S.Enteritidis
S.Enteritidis
yaygı
yaygın serotiplerdir ve enteritise neden olmaktadı
olmaktadırlar.
Salmonella etkenlerinin neden olduğ
olduğu uterus infeksiyonuna da
rastlanmış
ışt
t
ı
r.
rastlanm


Streptobacillus moniliformis
Streptobacillus moniliformis,
moniliformis, fare, rat ve kobaylardan izole
edilmiş
edilmiştir. İnsanlara da infeksiyon bulaş
bulaşmaktadı
maktadır. Ender
görülmekle birlikte rat ısırması
rmasına bağ
bağlı olarak insanlarda
geliş
gelişen yara infeksiyonunu takiben ateş
ateş, endokarditis,
endokarditis, peteş
peteşiyel
exanthema,
exanthema, polyartritis ve ölüm gö
görülmektedir.


4


Streptococcus spp.
spp.
Streptokokal infeksiyonlar subklinik seyretmekle birlikte
insanlar ve hayvanlar arası
arasında da bulaş
bulaşma gö
görülmektedir.
S.pneumonia
pneumonia,
,
kobay
baş
ş
ta
olmak
ü
zere
rat
ve
tavş
S.
ba
tavşandan
nadiren de fareden izole edilmiş
edilmiştir. Ratlarda,
Ratlarda, rhinitis
rhinitis,,
fibrinopurulent pleuritis,
pleuritis, perik
perikarditis,
arditis, peritonitis, periorş
periorşitis,
tis,
meningitis, otitis ve pnö
pnömoniye neden olmaktadı
olmaktadır.


Staphylococcus
Staphylococcus spp.
spp.
Staphylococcus aureus,
aureus, laboratuvar rodentlerinde yüksek
prevalansta bulunmuş
bulunmuştur.
tur. İnsanlara da bulaş
bulaşma söz konusudur.
konusudur.
S. haemolyticus,
S. cohnii rat ve
haemolyticus, S. xylosus,
xylosus, S.sciuri ve
farelerden izole edilen diğ
ğ
er
stafilokok
t
ü
rleridir.
di
rleridir. Rat ve
farelerde,
farelerde, abse,
abse, pnö
pnö moniye neden olmakla birlikte gerbillerde
dermatitise yol açmaktadı
maktadır.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.
 Pseudomonas spp.


Pseudomonas spp.,
spp., P. aeruginosa ve P. diminuta rat ve
farelerin solunum,
solunum, sindirim ve genital sistemlerinden izole
edilmektedir.
edilmektedir. P. aeruginosa,
aeruginosa, farelerde konjunktivitis ve
rhinitise,
rhinitise, rat ve kobaylarda ise,
ise, pnö
pnö moni ve septisemiye neden
olmaktadı
olmaktadır.
 Mycoplasma spp.
Mycoplasma pulmonis,
pulmonis, ratlarda P. pneumotropica ile
komplike olduğ
olduğu miks infeksiyon vakaları
vakalarında
bronkopnö
bronkopnömoni ve artritise neden olmaktadı
olmaktadır.
5


Chlamydophila psittaci,
psittaci, kobaylarda,
kobaylarda, konjunktivitise neden
olmaktadı
olmaktadır.


Chlamydia spp.
spp.
Dermatophytes
Microsporum veTrichophyton spp.
spp. kobay ve tavş
tavşanlarda ender
hastalı
hastalık vakaları
vakalarına neden olmaktadı
olmaktadır. Zoonozdur.
Zoonozdur.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.
VİRAL İNFEKSİ
NFEKSİYONLAR
DNA virusları
virusları


Parvoviruslar
Ratlarda parvovirus infeksiyonları
infeksiyonları, Kilham rat virus (KRV) ve
Toolan’
Toolan’s H1 virus (H1), farelerde ise, minute virus (MVM)
olarak bilinmektedir. Ratlarda,
Ratlarda, ataksi,
ataksi, hepatitis,
hepatitis, hemoraji
dikkat çekmektedir. Tavş
Tavşanlarda, anoreksiya,
anoreksiya, genel durum
bozukluğ
bozukluğu gö
görülmekle birlikte patolojik bulgular ince
barsaklara lokalize olmuş
olmuştur.
Adenoviruslar
Adenovirusları
ı
n
konakç
Adenoviruslar konakçı-spesifik suş
suşları
ları fare, rat ve kobaylar
ve daha ender olmak üzere tavş
tavşanları
anları infekte etmektedir. Rat
ve farelerde, myokarditis,
myokarditis, nefritis,
nefritis, adenitis,
adenitis, ensefalitis
görülmektedir. Kobaylarda ise, nekrotizan bronş
bronşioalveolitis
dikkat çeker.
6
Poxviruslar
Ectromelia ya da mousepox,
mousepox, ectromelia virusu ile infeksiyonu
takiben farelerde fatal hastalığ
hastalığaa neden olmaktadı
olmaktadır. Virus ile
infeksiyonu takiben deride ödematö
dematöz erozyonlar, karaciğ
karaciğer ve
lenfatik organlarda nekroz gö
görülmektedir. Tavş
Tavşanlarda,
myxoma,
myxoma, fibroma ve tavş
tavşan poxvirus olarak bilinen birkaç
birkaç
poxvirus bilinmektedir. Myxoma virus myxomatosise neden
olmaktadı
olmaktadır.
Bu hastalı
hastalıkta gö
göz hattı
hattında ödem, anal, genital,
genital, oral ve nasal
ödem gö
görülmektedir. Ölüm öncesi letarji, hemorajiler ve
konvuluzyonlar meydana gelir.
 Herpesviruslar
Cytomegalo viruslar,
viruslar, “salivar bezi virusları
virusları” olarak
bilinmektedir. Bu viruslar,
viruslar, fare, rat ve kobaylarda salivar bezi
infeksiyonuna neden olmaktadı
olmaktadır.




BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.
RNA virusları
virusları


Coronaviruslar
Coronavirus fare ve ratlarda yaygı
yaygın olarak gö
görülen önemli bir
viral problemdir. Corona viruslar farelerde, mouse hepatitis
virus (MHV) ve ratlarda sialodacryoadenitis virus (SDAV) ve
rat coronavirus (RCV) olarak antijenik olarak yakı
yakın fakat
farklı
farklı ve yü
yüksek tü
tür-spesifik viruslardı
viruslardır. Farelerde,
gastrointestinal sistem ve solunum sistemine affinite gösteren
suş
suşlar vardı
vardır. Ratlarda,
Ratlarda, nekrotizan rhinotracheitis,
rhinotracheitis, intersitisyel
pnö
pnö moni dikkat çeker. Corona viruslar murine corona
viruslardan farklı
farklı olarak kobay ve tavş
tavşanları
anları infekte edebilir.
Tavş
Tavşanlarda, pleural effuzyon yaygı
yaygın olarak gö
görülen bir
hastalı
hastalıktı
ktır. Enterik infeksiyon da gö
görülebilmektedir.
7


Cardioviruslar
Cardioviruslar,
Cardioviruslar, birç
birçok memeli hayvanda enterik
infeksiyonlara yol aç
açan picorna viruslardı
viruslardır.
Polioviruslara benzer olarak nörodejeneratif hastalığ
hastalığaa
neden olmaktadı
olmaktadır. Theiler’
Theiler’s Mouse encephalomyelitis
virus (TMEV) en yaygı
yaygın gö
görülendir. Kobaylarda,
cardio virus paralitik lameness etkenidir.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.
Paramyxoviruslar
Parainfluenza viruslardan Sendai virus,
virus, tiptip-1 parainfluenza
grubunda yer alı
alır rat ve farelerde solunum yolu infeksiyonuna
neden olmaktadı
olmaktadır. Patolojik olarak kataral bronş
bronşitis
görülmektedir. Pneumovirus ile infeksiyonda,
infeksiyonda, farelerin
pneumonia virusu (PVM) fare, rat,
rat, hamster ve gerbilde gizli
infeksiyona neden olmaktadı
olmaktadır. Farelerde, myocarditis,
myocarditis,
encephalitis ve hepatitis görülmektedir.




Rotaviruslar
Rotaviruslar,
Rotaviruslar, yenidoğ
yenidoğanlarda yaygı
yaygın olarak gö
görülen enterik
infeksiyona neden olmaktadı
olmaktadır. Tavş
Tavşanlarda oldukç
oldukça yaygı
yaygın bir
viral infeksiyondur.
infeksiyondur. Farelerde, rotaviral hastalı
hastalık yenidoğ
yenidoğan
farelerin epizootik diyaresi (EDIM), ratlarda ise, yenidoğ
yenidoğan
ratları
ratların infeksiyö
infeksiyö z diyaresi olarak adlandı
adlandırılmaktadı
lmaktadır.
8
 Togaviruslar

Lactate dehydrogenase elevating virus,
virus, dü
dünyada
yaygı
yaygın olarak farelerde infeksiyona neden olmaktadı
olmaktadır.
Özellikle C suş
suşu olarak bilinen Murphy suş
suşu,
farelerde sentral sinir sistemi infeksiyonu sonrası
sonrası
paralize neden olmaktadı
olmaktadır.
 Arenaviruslar

Lymphocytic choriomeningitis virusu doğ
doğal
koş
koşullarda sı
sıklı
klıkla hamsterlarda,
hamsterlarda, daha az sı
sıklı
klıkta ise,
fare ve kobaylarda infeksiyona neden olmaktadı
olmaktadır.
Zoonozdur.
Zoonozdur.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.



 Bunyaviruslar
Hantaviruslar,
Hantaviruslar, yabani hayvanlardan insanlara bulaş
bulaşan zoonotik
viruslardı
viruslardır. Virus,
Virus, hemorajik hastalığ
hastalığaa neden olmaktadı
olmaktadır.
İnfeksiyon laboratuar hayvanları
hayvanlarında nadir gö
görülmekle birlikte
kontrollu koş
koşullarda barı
barınaklara alı
alınan yabani rodentlerde
infeksiyon oluş
oluşmaktadı
maktadır.
 Calciviruslar
Tavş
Tavşan hemorajik hastalı
hastalık virus (RHDV), kesime sevk edilen
tavş
tavşanlarda rapor edilmiş
edilmiştir. Aniden burundan kanama ile
görülen ani ölümlere neden olmaktadı
olmaktadır. Akut vakalarda
mortalite % 90, fakat kronik vakalarda mortalite düşmekte,
ikterus semptomları
semptomları görülebilmektedir.
 Reoviruslar
Reovirus tiptip-3 laboratuvar suş
suşu olarak yalnı
yalnızca farelerden
izole edilmiş
edilmiştir. Bununla birlikte rat,
rat, kobay ve tavş
tavşanlarda
virusa karşı
karşı kanda antikor saptanmış
saptanmışttır.
9
PARAZİ
PARAZİTER HASTALIKLAR


Bilimsel çalış
malarda kullanı
alışmalarda
kullanılacak laboratuar hayvanları
hayvanlarının
parazit taşı
mamasıı gereklidir. Parazitler genelde laboratuar
taşımamas
hayvanları
ı
nda
belirgin klinik belirtiler oluş
hayvanlar
oluşturmazlar fakat
subklinik etkileri sebebiyle araş
araştırmaları
rmaları çeşitli şekilde
etkileyebilirler.
Parazit hastalı
hastalıkları
kları ancak dü
düşük hijyenik koş
koşullarda
konakları
ı
nda
semptom
oluş
ş
tururlar
ve
parazitle
enfekte
konaklar
olu
hayvanları
dığından
hayvanların diğ
diğer enfeksiyonları
enfeksiyonları da taşı
taşıd
ığından şüphelenilir.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.

Birç
Birçok hastalı
hastalık tablosunda ortak belirtiler gö
gözlenebilir. Deney
hayvanları
rken çalış
manıın gü
hayvanlarında çalışı
alışırken
alışman
güvenliğ
venliği aç
açısından
parazit enfeksiyonu taşı
dığından
taşıd
ığından şüphelenilen hayvanlar iç
için
incelemenin havyan kullanı
ı
c
ı
s
ı
n
ı
n
gö
ö
r
ü
ş
lerini
kullan
g
yorumlayabilecek, laboratuar hayvanları
hayvanları konusunda uzman bir
personel tarafı
tarafından yapı
yapılması
lması önemlidir.

Hastalı
Hastalık nedeni tam olarak belirlendikten sonra hasta
hayvanlar ancak deneyi etkilemeyecek durumdaysa tedavisinin
yapı
ma
yapılması
lması gerekir. Aksi takdirde bu tip hayvanlar çalış
alışma
grubundan çıkarı
ı
lmalı
ı
d
ı
r.
Yerine
konulamayan
veya
ç
ok
kar lmal
değ
değerli hayvanlarda yapı
yapılan uzun sü
süreli denemenin sonuna
doğ
doğru ortaya çıkan bir problem sonucunda tedavinin yapı
yapılması
lması
daha uygun bir seç
seçenektir.
10


Strobilocercus fasciolaris
fasciolaris,
Kedide bulunan bir sestod olan Taenia taeniaeformis’
taeniaeformis’in
kemirgenlerdeki larva formudur. Fare ve ratları
ratların
karaciğ
karaciğerlerinde bezelye bü
büyüklü
klüğünde nodü
nodüller içerisinde yer
alı
alır.

Yapı
malarda kullanı
Yapılan araş
araşt ırmalar biyolojik çalış
alışmalarda
kullanılmak üzere
yetiş
yetiştirilen fare ve rat kolonilerinde S.fasciolari
S.fasciolariss’e bağ
bağlı olarak
reprodü
reprodüktif etkinin dü
düştüğünü göstermiş
stermiştir. Ayrı
Ayrıca bu parazitle
enfekte diş
dişi ratlarda üreme siklusunda düzensizlik ve doğ
doğan
yavru sayı
sayısında dü
düşüşler dikkati çekmiş
ekmiştir.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.





Tritrichomonas muris,
muris,
Laboratuar rodentlerinde en çok bulunan parazittir.
Konvansiyonel rodentlerin sekumunda yaygı
yaygın olarak bulunur.
Apatojenik bir parazittir.
Laboratuar rodentleri sıklı
rlar.
klıkla Oxyuridae spp.
spp. taşı
taşırlar.
Rodentlerdeki en yaygı
yaygın tü
türler Syphacia ve Aspiculuris’
Aspiculuris’tir.
tir.
Farede Syphacia obvelata,
obvelata, ratta Syphacia muris,
muris, hamsterde
çok sı
sık olmasa da Syphacia mesocricetti bulunur. Laboratuar
hayvanı
hayvanı yetiş
yetiştiren tesislerde %70 oranı
oranında bu parazitlere
rastlanmaktadı
ı
r.
rastlanmaktad
Tavş
Tavşanda bu aileden en yaygı
yaygın tü
tür Passalurus ambiguus’
ambiguus’tur.
tur.
11


Cüce şerit olarak da bilinen Hymenolepis nana zoonotik önemi
olan parazittir. Bu parazitin yaş
yaşam çemberinde arakonaklı
arakonaklı,
arakonaksı
ı
z
bulaş
ş
ma
ve
otoenfeksiyon
vardı
ı
r.
arakonaks bula
vard
Enfekte hayvanlarda genelde klinik belirti yoktur, fakat yoğ
yoğun
enfeksiyonda kataral enteritis ve ishal gö
görülmektedir. Diğ
Diğer bir
parazit olan Hymenolepis diminuta’
diminuta’nın da zoonotik önemi
vardı
vardır. Genelde semptomsuz seyreder.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.



Encephalitozoon cuniculi tavş
n
tavşanlarda spontan bir hastalığı
hastalığın
etiyolojik ajanı
n naklinde en yaygı
kı
ajanıdır. Hastalığı
Hastalığın
yaygın yol dış
dışk
ya da idrarı
idrarın oral yolla alı
alınması
nması olup vertikal nakil
nakil olup
olmadığı
ığı
tam
olarak
bilinmemektedir.
olmad
Enfeksiyon genelde latenttir,
latenttir, fakat ara sı
sıra tavş
tavşanlarda
konvulsiyon,
konvulsiyon, titreme, torticollis,
torticollis, paresis ve koma gibi çeşitli
nörolojik semptomlar gö
gözlenir. Lezyonlar genelde enfekte
tavş
tavşanı
anın bö
böbreklerindedir.
12


Çeşitli Eimeria türlerinin tavş
tavşanda intestinal coccidiosis
oluş
oluşturduğ
turduğu bilinir. Enfeksiyon kolonide yaygı
yaygın olarak
görülür. Yoğ
ğ
un
enfeksiyonlarda
ç
e
ş
itlin
derecede
ishal ve
Yo
dehidrasyon bildirilmiş
rlıık kaybı
bildirilmiştir. Subklinik vakalarda ağı
ağırl
kaybı
görülmektedir.
Bazen perakut durumda dış
kıda oocyst görülmeden önce
dışk
hayvanda ö lüm gö
görülebilir. Yoğ
Yoğun enfeksiyonda tavş
tavşanı
anın ince
ve kalı
rsağı
ğı mukozası
kalınbağı
nbağırsa
mukozası üzerinde beyaz odaklar gö
görülür.
Eimeria stiedai tavş
tavşanda hepatik coccidiosis oluş
oluşturur.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.
DENEY HAYVANINDAN İNSANA
GEÇ
GEÇEBİ
EBİLEN HASTALIKLAR



Zoonoz hastalı
hastalıkları
kların yaygı
yaygınlı
nlık derecesini belirlemek zordur ve
muhtemelen teş
ş
his
ve
tedavi
edilmeden geç
te
geçmektedir.
mektedir.
Bu hastalı
hastalıkları
kların çoğunun belirtisi baş
baş ağrısı, halsizlik ve
gastroisntestinal rahatsı
ı
zlı
ı
klar
gibi
zayı
rahats zl
zayıf iş
işaretler olduğ
olduğundan
fark edilmez.
Zoonoz hastalı
laşşma riskini bü
hastalıklarla karşı
karşıla
büyük ö lçüde
çüde azaltacak
tedbirler alı
alınmalı
nmalıdır.
13
Bakteriyel Zoonozlar

Tüberkü
berküloz

Laboratuvar hayvanları
hayvanlarında en önemli bakteriyel zoonozdur.
zoonozdur.
İnsan dışı
nda diğ
dışında
diğer primatlarda Mycobacterium bovis ve

M. tuberculosis infeksiyonununa karşı
karşı hassastı
hassastır. Etkenin
solunum yolu ile alı
alınması
nması sıklı
klıkla gö
görülür ve infeksiyon
akç
akçigerlerde görülür.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.
 Shigellosis
İnsanlarda ateş
ateş, kusma, intestinal kramplar ile
karakterizedir.
Leptospiroz,
Leptospiroz,
Bir çok memelide fark edilmeyen bir hastalı
hastalıktı
ktır.
Laboratuvar hayvanları
arııdan temas
hayvanlarına daha çok dış
dışar
bulaş
bulaşma ile fare ve sı
sıçan aracı
aracılığı ile
14
Salmonellozis
İnsan ve hayvanlarda en yaygın görülen hastalıktır.
Yiyeceğin dışkı ile bulaşması sonucu bulaşır. Salmonelloz
bir ishal vakası gibi ortaya çıkar ve klinik açıdan normal
taşıyıcılara çok rastlanır.
Brusellosiz
Bazı
r, domuz
Bazı memelilerde gö
görülen reprodü
reprodüktif bir hastalı
hastalıktı
ktır. Sığı
Sığır,
ve insanlarda bu infeksiyona neden olan en yaygı
ı
n
etkendir.
yayg
Bulaş
Bulaşma enfekte hayvanları
hayvanların dokuları
dokuları, idrar, atı
atık veya fötüs ile
olur.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.
Psittacosis
Etken Chlamyolia psittaci dir. Taşıyıcı kanatlıdır. Bulaşma fekaloral yolla ve inhalasyonla olur. İnsanlarda semptomları ateş, baş
ağrısı, üst solunum yolu infeksiyonu ve pneumotitis dir. Bu
hastalıktan korunmak için özellikle kapalı yerde dışkı
tutulmamalı, infekte bölgeye girerken maske takılmalı ve kişisel
hijyene özen gösterilmelidir.
15
Limfositik choriomeninjitis
Fare ve hamsterlerde görülen viral bir hastalı
hastalıktı
ktır ve insanlarda
belirtileri çeşitlilik gö
gösterir. İnfekte insanda influenza benzeri
hastalı
hastalık gö
gözlenir. İyileş
yileşmeyi takip eden birkaç
birkaç gün iç
içinde
meningitis ile ilgili belirtiler ortaya çıkar. Hastalı
Hastalık nadiren
öldü
ldürür, fakat semptomlar ciddi boyutlara ulaş
ulaşabilir.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.
İnsanlarda infeksiyoz hepatitin akut baş
başlangı
langıcı ateş
ateş, halsizlik,
anonexia,
anonexia, mide bulantı
bulantısı ve abdominal sancı
sancı ile karakterizedir ve
takip eden bikaç
bikaç günde ise sarı
sarılık gö
görülür. Daha çok insandan
insana bulaşı
r.
bulaşır.
Nadiren de olsa deney hayvanı
hayvanında kuduz gö
görülebilir.
16
Entomoebe histolytica,
histolytica, Dü
Dünya genelinde bulunan bir protozoadı
protozoadır.
İnsanlarda amoebiasis oluş
oluşturur. İnsan primer konakç
konakçıdır. Pek
çok infeksiyon asemptomatik olması
olmasına rağ
rağmen kanlı
kanlı ve mukoid
ishal yaygı
kı ile atı
kı-ağız
yaygındı
ndır. Kistler dış
dışk
atıldığı
ldığı için bulaş
bulaşma dış
dışk
ğız
yolu ile olur.
Balanditium coli,
laşı
şılabilecek
labilecek diğ
coli, karşı
karşıla
diğer bir protozoadı
protozoadır. Koloni
hastalığı
dır ve ishal, abdominal ağrı, tenesmus,
hastalığıd
tenesmus, bulantı
bulantı ve kusma
ile karakterizedir.
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.
Dermatophytosis,
Dermatophytosis,
Ringworm olarak isimlendirilir. Laboratuvar hayvanları
hayvanlarında
nadirde olsa gö
görülür. Tipik lezyon,
lezyon, tü
tüylerin dö
döküldü
ldüğü yerde
kızartı
zartı, kurumuş
kurumuş tabakalı
tabakalı deri gö
görünümü vardı
vardır. Tedavi edilemez
ise perifere yayı
yayılır.
Microsporum ve Trichophytan tarafı
tarafından oluş
oluşturulur.
17
teşekkür ederim...
BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.
18

Benzer belgeler

bornova vet. kont.ve ars.ens. - Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü

bornova vet. kont.ve ars.ens. - Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü yılına ait çeşitli kaynaklardan tahmini olarak elde edilen olgu sayı sayıları ları ve ölüm oranları oranları (Adak ve ark. ark. Gut 51, 832, 2002) Lab raporları raporları

Detaylı