taahhütname

Transkript

taahhütname
4'[tNcu MoT.
TEDAVI GOR
HASI-A, AYI\KTA
.TUG.K:.LIGI BiRiNCi
AS;KER| OGRENCi VE
E::CZANIEiSiI\tDEN
TEMINiNDE VE TESLII\/IiNDE UYULT\IIASI GER
1.TANI
1.1. BIR [(KUF{UM ADI: Srralt da$tttmt
1.2..
: Strall da$rtrma katrlrnak
i
2. IDAR HUSU{]LAR:
egetelerin anlagmalt sivil ecza
2.1.
aitane bag eczacrlr$r, di$er
umlusu mesai saatleri ha
2,?_.
uruma yatan hasta, erskeri o$
(
ahiplerine reqeteler, her Yll
ilde 6(altl) aYlrk PeriYo{tlarla
nda stnalama ve eqit
ec:zanenin ikinci <l6nem
anma'yacakttr.
a muracaat eden hastalar
klan komutanhk ve kuruml
h farrklt komutanltk ve
eczanelere egit
altalann ma$dur edilmemesi
;osyal rStlvenlik Kurumu (SGK)
istemine dahil olan eczaneler
fotokopileri,
ibidir" onaYlt olarak idari
rasr na d6hil edilmeYecektir'
rumer yatan hasta, askeri
regeteleri, strast ol
1 6.00'da birlik/kurunra
rumlusu, mesai saatleri igeris
lmeli ttaere kuruma ga(inla
gUn ige,risinde ilaqlarr karqtlan
iegetelerinin kargtlanabilrnesi
duyuldu$unun Yanh olarak
taraftnclarr aYnr gUn igerisinde
farklr ik.i eczaneden eqit Parasa
Regeterlere TSK SPTS kaPsa
provizY'on sistemine) eczane
Uygula,ma Tebli$ine aYktrtltk
grklbil':cek her tUrlLr alisakltl'
sorumlu olacaktrr. Bu
etmedr=n 6nce tabi oldu$u
Pr
TSK SPTS ile ilag TerkiP Siste
Sanayi MUsteqarh$t taraftnt
kadar;her tUrllr hukuki ver mali
regete kargr[$r verdi(ii tirm ila
ilag Takip Sistemine YaPtlaca
yazth olarak beYan edilerek, i
iegete ekinde teslim edilecektit
recek olan Nsker hastanesi,
re'u'in,
birlik adt'
TSt( ve SGK ile dlrrlaqmall sivil etczaner
lerden getirtilmesinolel mesai saatleri. igerisinde askerr
irliklerd]: revir velta ]dispanser barihel<irn I eoz-ane
hastane i Oi]'fif< n6betgi anrirligi soruirrludur.
i"
"sfoe''
?_.7.
2.8.
2.9.
2.10.
baren en geq 3 saat igerisinde
rulanamayan veyia yUrruirlrlikteki
tutanak anlaqmalr sivil er:;zant:
)cete muhteviyatr ilaglar, reqetenin teslim ialtnmastndialr
Kirnlik,No
Vl'trifitine teslim edilecektir' T'C'
:y,9
utt f,UfU*lerine avkrrt reqeteler igin llahika- 1'de'l
rdantatnzimedi|erekbirlit</kurumateslimedilecektir'
ii,r
afrndan kargtlianaoakttr' Fi'eqete
,te muhteviyatrndaki ilaglarln tamamt illgili eczane'
Uretimi olrnadr$r veYzr ithal
r gelen eczane taraftndan kargtlanamaYjn..ilagl,e1r ;in,
firmaclan 'v,eYar en az 2
ithalater
/
tmeOi(ii veya ecza depolartnda bulunmadr$t, Uretici
ve L.airik.a-1'del<i
ndirilecek
belge
)ecza"'deposundan allnar:ak kageli imzalt
,iler.b
illarPlar igin,
bulunrnayan
nede
iglenecektir. Regetede yer alan ancak stradal<i '
i;;;g;
l<adar
berdreli
r,eqete
"f.ur..ir
in
edilirse,
tarafrndan ahl'gmalr diger eczanelerden ilaig
iii[l
refeteyi kargtlayar"rlayan eczanenin limitine dahil
vi;
egetedeki ilaglardan kullantm sUresi dolmamtg olan
teminr
ise
ilaqlar
di$er
reqetr:deki
t<ir-iie t,etgelenecek,
iglenecektir. tUm belgede kage, imza ve tariht
. provizyon sistemiihden altnacatk
Lahika-1'deki fiYiatlandrrma
r
ilag tesliminde birlik / kurum
ile regete rla$rl.trnt igin buYuk
i ilacrn 6dernen fiYiatr tlen alt
i gUncel ll'iYat ersars altnarak
toplu fi'vat dokUrn listersi
ane regete tutartnt Lahika-1'deki formetta igleyerel<'
prer
ilisine vereceklerdir' Bu konu, eqit parersal tutar
altnan
sistemindetn
9lk
nLm terglrnaktadrr' Provizyon
tarihinde
payr)
reEete
isrmda yer alan toplarn kurum
aprtacat<trr. Limit tantamlantnca kurum taraftndan
ktir.
z. l t.
2.12.
dncefikle Elczaat olmali 0zere
taraftndan kuruma ilag teslimi yapilcak yetkili
drgrnda )r'aptlacak olan ila<;
formun altrndaki ilgili krsrmda belirtilecektir' Bu t<il
rg olarark iglern gdrecektir.
imleri kabul edilmeyecek ve eczane idari hususlaria
imza crrne(ii igirr noter
isimlerde de$iqiklik olursa yaztlt olarak kuruma ldirilecektir.
r aranmayacaktlr.
yetkili kigilerre yetptlacztl<, ilaqlar
ac teslimleri, bizzat birlik / kurum eczanesinde ge
ilag tesliminrin eln l<tsa :;Urede
*miyelere btraktlmayaciakttr' Birlik / kurum ,taraft
kurum yetkilisince tesliim altnart
birlik
urnutnfunaUilmesi igin gerekli tedbirler ahnacak'
lbilgilerini igerr:n Kage biasrlarak
f"Eiutu ait regetelerin arkastna teslim alantn kimlik
anacakttr.
2.13.
2,14.
?_.15.
?_.16.
Regete Uzerinde ilacrn gekli, saylsl, dozu gibide$igtirrne
halrt
vJilir"i ile koordine kurulacak, kurum yertkitisinin
lrerhangi bir dUzeltme yaptrrrlmayacakttr'
Mesai saati haricinde yazllan yatan hasta, askeri 6$ren
da$rtrm stralamastna-dahil edilmesi,Oelet<1et<!e!1 i
iutitu-t'.t" yer alan form ile fiyatlandrrrlacak ve her Ql
getirirecet<tir. Kurum taraftndan regete tutarlart ilgili ecz:
edilecektir.
Eczaneller adres, telefon, e-mail adresi de$igikl
bildirmr:k zorundadtrlar.
Eczane srralt da$ttrmdan gtkmak istedi$irre dair d
Otuft,l ayllk doneminde de stralamaya giremeyecel(ir'
t<apainra, iflas, vefat ve geqerli mazereti. se9"l'll:
ilgili birlik / kuruma en krsa sUrede gifahi olaral<
bildirilercektir.
-2-
i
durumlarda, birlik / kun;m
ve onayr olnnadiln ilgili
cloktora
lre erbaq-er rer;etellerinin dr: regete
igin bahsel konu bu reEeteler
mba saat:141.00'a kadiar kuruma
rin regete der$rtrrrl kotatsrna dahil
kuruma dilekge
y'a:ztlt olarak
verirse, ait oldu$u Vrlrn lbir sonraki
czact Odasl / temsilcir;i tarraftndan
tin icra edilernemesi gibii rlururnlar
rilecek, mUteiakiben rlaztlt olarak
2.17. E
nen uYacakttr.
yer alian fannilsotik
hUk0mlerine gOre provizyon
, yUrUrli.ikteki mevzuat
/ kurum onaylna gerek olmadan verer
2.18. E
2.19.
Sa$ltk Llygulama Tebli$ hiit<'iirmlerine
ne yiirtrrlUkte olan tedavi yardtmtna
Iirrgi"t'
birlik
preparat . uy un ambalajlanacak, ilnnbrallajtn
stral preparatlt reqetelerde, haztrlanan
rlavan eczanenin ildt, eczactnln
ine t<*.rttanrtrgrna uygun etiket yaprgttrtlacak y",il.?9' ll?j I taritri ile kullatnrlrt; gelkli rnutlak
terkibi'
r-iovactl-imzair, hasLnln adt soyadr' ilac;rn
rette etikette belirtilecektir'
2.20. i glartn tesliminde kurum
tarafrndan,
reg:fii..l:L'yj
ni teslim alan eczane, regetelerini sayarak
islemi tamannlanrntg olacakttr'
n alacakttr. ,Aksi halde
kururn
nOin niqUit sorumluluk kabul edilmelec;ektir'
2.21.
konuluP, Porleth:,rin iistUne
tes|irnindeilaElarhastalsminegoreayr|ayr|geff1f
i bastlacaktrr. Tesllm 'eclilen ilaq
,"n,n acfi-soyidr ue getirilen eczanenin,!:Tl -"? 11
miktan ile sabahlo$le/akqam
Lrin'n uzeilerine talbip tarafrndan belirtilen kullanrt
/ kurum er)zanesindr: gdre'rli
,tf"ri of<un"kh olarak yitziacak, ilaglarr teslim .ul'l verilecektir. S€rrum olan regeteler
taraflndan kontrol edilerek, hasta / refakatgisine
;t;;l
ar ise di$er ilaglar serum krutusuna k-onulmayacakttr'
-soyaLd'r ve etzanenirr ismi yaztlacakttr'
S;errt
uymayarl
nemi igerisinde yukartdia yaztlt. fu.rlllarl
tabi tutulia
lanmtq
karqr
yantac,at<, regete.
.9i9i, ^'.?lT.:
(uquncu) kez ihlalleri
srnar Oatrit'edilecektir. 3'UncU
avnr
ve
vrl ieindeki 9!l^:*::
tvr,ri Jonemde
"iij o$renci ve ayaktan erbag-er reEetesi
Eczanenin
Eczarre
Nurnanast, Mesul Mtldiir Cep Numarasl
I MUdiirU Elektronik Poster Adresi
Eczane M
bUyUk en f
yetkili biri
rl Muduru adrna regertelere iglem yapmaya
ornekleri:
imza
; tiikiip;t;onete aii t<imtit< bilgilerive
Adr Soyadt
Yukanda
;zaneler yazrlr olanak 2t[iki) defa
[< regete bedeli neqete da$tttm
clle
ise bu eczar;elere
brulundudu
zlltr) ayhk donri:nirde yitttln hasta,
;r;ktir.
MUdtirU Adr-SoYadt
Eczane
Eczane T
Eczane
Kapsadt$t
Adr Soyadl
kutusunun Uzerine de hastantn
: Temmltz:-
rk 2015
olmak 5;artlYla 18 Yagtndan
imzer Orne$i:
imza Orne$i
uyaca$trnt
alan idari hususlarda yazrll tUm kurallara
hUt ederim.
lann:
'Tarih
Eczau imzasl
Eczas l'(a,getsi
Birlik / K
ONAY
Tarih
Birlik / Kurum Amiri
-J-

Benzer belgeler

48`iNCi MOT.P.TUG.K.LIGI BiRiNCi BASAMAK MUAYENE MERKEZI

48`iNCi MOT.P.TUG.K.LIGI BiRiNCi BASAMAK MUAYENE MERKEZI imzadrnegiiginnoter onayraranmayacaktrr. 2.12. ilag teslimleri,bizzat birlik / kurum eczanesindegorevliyetkili kigilereyaprlacak,ilaglar nizamiyelere brrakrlmayacaktrr. Birlik/ kurum tarafrndanilag...

Detaylı

ERBA$/ER REOETELEnir.rir.t.

ERBA$/ER REOETELEnir.rir.t. kurum yetkilisince tesliim altnart birlik urnutnfunaUilmesi igin gerekli tedbirler ahnacak' lbilgilerini igerr:n Kage biasrlarak f"Eiutu ait regetelerin arkastna teslim alantn kimlik anacakttr.

Detaylı

oGRENCi VE ERBA$-ER REQETELER|NiN . ECZANES|NDEN TEM

oGRENCi VE ERBA$-ER REQETELER|NiN . ECZANES|NDEN TEM kurum yetkilisince tesliim altnart birlik urnutnfunaUilmesi igin gerekli tedbirler ahnacak' lbilgilerini igerr:n Kage biasrlarak f"Eiutu ait regetelerin arkastna teslim alantn kimlik anacakttr.

Detaylı

i:: r

i:: r )ecza"'deposundan allnar:ak kageli imzalt ,iler.b illarPlar igin, bulunrnayan nede iglenecektir. Regetede yer alan ancak stradal Detaylı

Ec2aNe.siuoeru reruiruiruoe ve resliruiruoe

Ec2aNe.siuoeru reruiruiruoe ve resliruiruoe verirse, ait oldu$u Vrlrn lbir sonraki czact Odasl / temsilcir;i tarraftndan

Detaylı

z. ioeRinususleR:

z. ioeRinususleR: dncefikle Elczaat olmali 0zere taraftndan kuruma ilag teslimi yapilcak yetkili drgrnda )r'aptlacak olan ila<; formun altrndaki ilgili krsrmda belirtilecektir' Bu t Detaylı