ftt O M

Transkript

ftt O M
T.C.
SULEYMAN DEMIREL Ul.Iivgnsirpsi nprrOnr,UGu
idari ve Mali igler Daire Bagkanh[r
Sayr : 20476884.01-e34.01.03- I
Konu: Yaklaqrk Maliyet
to(/ f t t O M'
12
-fl:
...1...12015
Universitemiz Kiitiiphane ve Dokiimantasyon Daire Bagkanhlrmn ihtiyacr igin ekte teknik
gartnamesi gtinderilen malzeme (cihaz) satrn almacaktrr. Yaklagrk Maliyete esas olmak 1;g1ere
KDV harig birim fiyatlanrun 19.06.2015 tarihi mesai bitimine kadar bildirilmesini rica ederim.
EKLER:
l-Fiyat Belirleme Figi (l Sayfa)
l-Teknik $artname (3 Sayfa)
NOT: Nakliye ve sigorta giderleri istekliye aittir.
Ban Yerlegkesi Rek;t0rlttk Binas 32260 ISPARTA
Telefon Nu.: (0 246) 2ll 18 24 Faks Nu.: (0 246) 2ll t6 90
e-Posta: [email protected] internet Adresi: www.sdu.edu.tr
Bilgi igin: Yusuf TAgKIN
Tekniker
Telefon Nu.: (0
246)2ll l0
89
?015
1. KONU VE TANIMLAR
1.1. Konu
Bu teknik gartname Sgleyman Demirel Universitesi K0tUphane ve DokUmantasyon Daire Bagkanltlr Prof. Dr. Hasan
cURBUz Bilgi Merkezi'nde kullanllmasr planlanan Otomatik Kitap OdiinE Verme-Alma (Selfcheck) cihazrnr ile ilgili
gartlan kapsar.
1.2. Tanrmlar
Doki)mantasyon: Bu gartnamede, sattn ahnacak cihazlara ait ttim donantm ve yaztltm birimlerin kullantlmast'
galrgtrnlmasr, bakrm igin gerekli her trirl0 el kitabr, her 9e9it teknik yayln, kitap, not, gizim, Sema, plan, prospektUs,
bro5Ur ve yaztltmlart ihtiva eder.
Firma: idari gartnamede tantmlandt!t gibidir'
Kullanru: SUleyman Demirel Universitesi'dir'
idare: SUleyman Demirel Universitesi'dir.
Konusu: Otomatik kitap odting verme-alma birimi altmt'
2. GENEL 9ARTLAR
Firma, 5artnamede yazrlan tUm maddelere aynntlr olafak cevap vermelidir.
\__
-
uygun g6rd05u enaz2
Teklif veren firma, kurdu$u yazrhmlarve cihazlann yonetimi ile ilgili kurumdan idarenin
(iki) personele elitim vermeli ve bunun igin ticret talep etmemelidir.
ve hizmet Yiiklenici
Belirtilen i.trUn ve hizmetlerin bir bUtUn olarak galrgmasr igin gerekli her tUrli.i ek donantm
Firma taraftndan sa$lanmal tdtr.
yaztlrmlarrn teklif ekinde
Teklifte, sunulan Urtinlerin aynnulr donanrm ozelliklerinin ve varsa destekledili
sunulmaltdtr.
teklif
ekinde
varsa
aynntrlr olarak belirtilmesi ve teklif edilen 0rtine eklenen yeni bir ozellik
Btiti.jn donanrm i.irunleri teklifte belirtilirken her
tiirlti yedek parga 6zellikleri ile birlikte sunulmaltdtr.
yuklenici firma galrgma srrasrnda yaprlacak olan gahgmanrn kurumun galtgmastnt engelleyebilecegi durumlarda,
uygun gahgma ortam ve saatleri birlikte karar verilerek yapllacakttr.
yuklenici firmalar teklif ettikleri malzemelerin garanti suresi en az 2 (iki) ytl olacakttr.
teslim edileceKir.
sistem kendisinden beklenilen tum fonksiyonlan yerine getirecek gekilde ve igler vaziyette
halinde idareye verilmelidir'
Teklif edilecek tum sistemlerde yaprlan ayarlamalar imzah olarak ve dokiiman
Bu durumda yuklenici
idare, teklif edilecek sistemler ite ilgili ek bilgi ve dokuman isteme hakkrna sahiptir.
firma bu bilgi ve dokUmanlart temin etmelidir'
yuklenici firma gahgmalar strasrnda ilgili igi konusunda ehliyetli kigilere yapttracakttr'
cevaplanmalt, higbir
Teknik gartnamedeki ttim maddeler strast ve madde numarast ile birlikte teker teker
anlagtlmtgttr,
madde bog brrakrlmamalr, cevaplar agrk, anlagrlrr, yeterli teknik dUzeyde olmaltdrr. Okunmugtur,
'
evet, hayrr gibi cevaplar olmasl durumunda ilgili maddelere cevap verilmedili dUgUnUlecektir'
olarak yaptlacaktlr
Firma, teklifini Ttirkge olarak sunacak ve diler biitUn yazrgmalar TUrkge
Bog brrakrlan maddeler cevapsrz sayrlacak
Firma bunu teyit etmelidir.
ve delerlendirmede "kargrlanamtyor" geklinde yorumlanacakttr'
-
teyit edilmelidir.
idare,nin ihale delerlendirme esnastnda, ek agrklama isteme hakkrnrn saklr olacalr
kendi web sayfalannda
Teklif edilen tUm iirunlerin tektifte belirtilecek olan teknik ozellikleri, tiretici firmalann
geliSrnemelidir.
veya teklifte birlikte sa!lanacak orijinal teknik dokiimanlardaki bilgilerle
-
Teklif edilen tiim uriinlerin cD, disket, kullanrcr ve bagvuru kitaplarr ve aksesuarlan 0rtinlerle birlikte
sa!lanmaltdtr.
Uzman Hakan CANDOGAN
Uzman
I
5.pnur
ERDEM
profesyonel anlamda ticretsiz pargalt baktm ve
gartnamede teklif edilen ttim iirtrnlerle ilgili garanti s0resince
firma bunu ne gekirde safrayacalrnr, Sartnamede istenilen
teknik destek hizmeti sagranmarrdrr. tet<tir veren
yedek parga
yll
_
Firma
hususlarla geliSmemek koguluyla teklifinde agrklamahdrr.
en az 5
boyunca
bulundurmaltdtr.
_
Firma teklif dosyasrnda teklif
ettili tum
0runlerin uretici firmalardan altnmtg orijinal veya uretici firma
igeren belgeler sa6layacakttr'
tarafrndan kagetenmig ve onaylanmrg teknik bilgileri ve 6zellikleri
olan 0rtin ve moduller teklif
ihale tarihi itiban ile uretimi ya da desteli bitmig veya bitmek uzere ettifi belirtilen 0retici firmadan
ve deste$inin devam
edilemeyecektir. Teklif edilen tum ur0nlerin 0retiminin
-
altnan kageli ve imzah belgeler dosya ekinde sunulmaltdtr'
fiziksel veya yaztltmsal zararlar verirse verdioi
cihazlann kurulumlan ve tagrnmalan srrasrnda firma cihazlara
zarart kargtlamak zorundadtr.
-
3. OrOMArir
-
rirlp
6oUn9 VERME-ALMA BiRiMi oZeU-irleni
6dunE alma, iade ve uzatma
okuyucularrn kitap (basrlr materyal), cD / DVD gibi materyalleri kut0phaneden
iglemini kendilerinin gergeklegtirmesini sa!lamaltdtr'
segebilmelidir.
sistemi odiing alma, iade ve sure uzatma modunda gahgtrrabilmeli, bu tercihi kendisi
okuyucu
istedigi igleme
Sistemi kullanmaya bigladrlrnda kitap odung alma ve iade iglemine karar verip sistemi
ydnlendirmelidir.
-
Sistem RFID etiketler ile uyumlu olmall ve entegre gahgmaltdtr'
etiketlerin guvenlik
Sistem 6dgng alma ve iade igleri srraslnda kitaplardaki manyetik bantlartn ve RFID
durumunu (AErk/Kapah) guvenlik agr!t yaratmadan de!iStirmelidir.
gdre 6dting altnmamast gereken
Sistem RFID etikette yer alan materyal ti.irrine (Kitap, dergi, DVD, CD vb')
materyaller igin iglemi sonlandtrmalt ve kullantcryr bilgilendirmelidir'
sistem ktrttiphane personelinin iste6i do!rultusunda sadece 6dting alma veya sadece iade
modunda
galrgtr rrlabilmelidir.
-
-
almaltdtr. oOunE
Sistem tgm iglemleri yaparken koleksiyonun gtivenlilini sallamak amaglt her tUrlU dnlemi
getirmeli ve
hale
duyarstz
bandtnt
manyetik
verme igtemi srrasrnda tgm verileri kontrol ettikten sonra kitabrn
dtgtna
RFID etiketinin guvenlik ozellilini pasif hale getirmeli, kitaplarrn veya DVD lerin izinsiz kutuphane
Etkartlmastna izin vermemelidir.
programt ile e9
Sistem herhangi bir terminal gibi, mevcut network sistemine baglanarak kUtUphane otomasyon
yaptlan ttjm
kullanmalt,
zamanl (online) gahgmalr, otomasyon programrnda kayrth kitap ve kullantct rilgilerini
iglemler ktitiiphane otomasyon programtndaki veri tabantna antnda kaydedilmelidir.
sistem universite ktituphanelerinin Avrupa Birli$i'ne uyum programt gergevesinde uluslararast standartlarda
SIp, SIp2 ve NCIp protokollerini destekleyen tUm kUt0phane otomasyon programlan ile galtgabilir nitelikte
olmaltdtr.
-
Sistem yukanda belirtilen yasalar gergevesinde en az iki dilde TUrkge/ingilizce olarak galtgmalt, dil tercihini
okuyucu veya krittiphane personeli segebilmelidir.
Sistem kgtuphane otomasyon programtna tanrmh okuyucu bilgileri ve okuyucu kullantm kriterleri
dogrultusunda iglem yapabilmelidir. Okuyucu kendisine verilen limitler do!rultusunda kitabr 6dUng alabilmeli'
ahm limiileri drgrnda odting almak istedili taktirde sistem kendisini uyararak iglemi sonlandtrmaltdtr.
sistem, okuyucu kutuphane otomasyon programrndaki ceza limitlerini agtrlt durumlarda 6d0ng vermemeli ve
okuyucuyu uyararak iglemi sonlandtrmaltdlr.
yapacagt iglemler ile
Sistem igletim yazrlrmr kullanrcr ara yUzti grafik animasyonlar ile okuyucuyu daha sonraki
ilgili bilgilendirmeli ve y6nlendirmelidir.
yaprldrltnda kullantct
Sistemde goklu kitap algrlama dzellifi olmalrdrr. Manyetik bantla 6dUng alma iglemi
sistem birden fazla
isterse,
ile
sistemi
Sagrrtmak
sistemi yanrttmak Uzere birden gok kitabr tek barkod numarast
algrlayarak iglemi
RFID
etiketleri
hem
de
kitap oldulunu hem manyetik bant kontrolti yaparak anlayabilmeli,
sonlandtrmalt ve kullantctyt uyarmaltdtr.
uzman Hakan CANDOGAN
-vaprlan
od6nE alma iglemi sonucunda iglem figi yazmalr
ve kullantctyr bilgilendirmelidir. Bu ozellik istendili
takdirde devre dt5r brrakrlabilmelidir'
cevap verebilecek gekilde
sistemin isletim yazrlrmr, kutuphane y6netimi tarafrndan kutriphane ihtiyaglarrna
logosu konulmast, yaztct
programlanabilmelidir. Barkod filtreleme yaprlmasr, ekran tasanmrnda krltiiphane
gibi'
ve hata raporlartntn belirlenen adreslere y6nlendirilmesi
grktrsrnrn drizenlenmesi
okuyucu referans
ve di6er 6dung
verilmeyen materyalleri almak istediginde sistem
bu
islemi
gergekleStirmemeli ve okuyucuyu uyararak iSlemi sonlandtrmaltdtr.
goztlniirltrkte bir LCD ekrana sahip olmalt,
sistem en az 15,, boyutunda, dokunmatik, renkli ve ro24x768 piksel
ydnlendirmeli, b6ylece tidUng alma
odrjnE alma ve iade iglemlerinde animasyonlu gdriintuler ile okuyucuyu
/iade iglemleri kolay ve do!ru bir bigimde yaptlabilmelidir'
KUttiphanenin kullandrlr
Lazer barkod okuyucusun belli barkodlarr okumamasr igin filtreleme ozelli$i olmaltdtr.
barkodlart da
formattaki
veya kullanabilece!i her formatr okuyabilmelidir. Kitaplar Uzerinde bulunan farklt
barkod okuyucunun gdrmemesi sallanabilmelidir'
Barkod okuyucu, kitaplardaki barkod etiketlerinin konumlanna gdre ayarlanabilir olmaltdtr.
sisteme okuyucu tantma amaglr harici olarak akrllr kart okuyucu (MyFair / Proximity) ballanabilmelidir.
gifre ile kendilerini
Okuyucular sisteme kendilerini kurum kimlidi (myfair, proximity, barkod) veya kullantct adt,
tanrtabilmelidirler,
yaprda olmalt, yetkisiz kigilerce
Sistem trim birimleri ile 6zel bir dolap igerisinde konumlanmalr, btittinlegik bir
sistemin kurcalanmasr engellenmelidir.
Sistem igletim yazrlmrna sadece personel erigebilmeli ve krit0phane ydnetim ihtiyaglarrna cevap verebilecek
ozelliklere sahip olmalrdrr. Sistem igletim yazrlrmrna ulagmak, farkh seviyelerde, farklt giivenlik gifreleri ile
mUmkiin olmalrdrr. igletim yazrhmr, teknik destek alabilmek amact ile uzaktan erigilebilir olmaltdtr.
Sistemin okuyucu kullanrmr ile ilgili olarak g0nlUk, ayhk, haftaltk kullantm raporlan tiretebilmeli, bu raporlart
farkh formattaki dosyalara ddkebilmelidir(MS Excel, ms word, adobe acrobat, :sv gibi).
Sistem kullanrmr srrasrnda olugabilecek hata mesajlarr kiitUphane personeli tarafrndan dUzenlenebilmeli,
gerekti!inde kolayca def iStirilebilmelidir.
KtitUphanemizde kullandr!rmrz KOHA kuttiphane otomasyon sistemi ile entegrc galtgabilmelidir.
Sistemin TCP/IP ve Seri port ballanttst olmaltdtr.
Uzman Hakan CANDOGAN
UzmanffOnur
r/F'
ERDEM
trxivnnsirnuizn ALTNACAK oroMArir rir.lp OnUxq vERME-ALMA
(Selfcheck) cinazrx.q,,tir ylrr,A$IK vrnr,iynr riyar TEKLiFi
Sayfa
Sra
No
Mal Kaleminin Adr ve Krsa
Acrklamasr
Otomatik Kitap Odiinq
Verme-Alma (S elfcheck)
Cihazr
Birimi
Adet
Miktan
2
Tutarr
(Kdv Haric)
KDV Oranr
%
TOPLAM TUTART (K.D.V rrARrq)
A& -SOYADI
Ticaret unvanl
Kage
ve
lmza
EKLER:
1- Teknik $artname
(lAdet)
Dikkat Edilecek Hususlar:
l- Teklif vermeye yetkili kigi tarafindan imzalanacaktr.
2- Teklif edilen para birimi ...........'dir. (Teklif verilen para birimi burada belinilecek.)
3- Teklif gegerlilik siiresi ........... giindiir.
4- Teslim siiresi ......... giindiir.
5- Teslim yeri idari ve Mali igler Daire Bagkanh$r Deposudur. Nakliye ytikleniciye aittir.
6- Firmalar Tekliflerini Yukarrdaki Bilgileri igerecek $ekilde Farkh Formatta da Verebilir.
1/ I

Benzer belgeler

Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve

Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve tez gahSmalartna rehberlik etmek, y6nlendirmek gorevini ristlenen biri tez danrgmanr olmak ilzere, anabilim dah bagkanh$rnrn onerisi ile enstitri ydnetim kurulu taraflndan uygun bulunan en az tig 6...

Detaylı

Pınar Resim Yarışması

Pınar Resim Yarışması Turizrn ve Trcaret AS. PK: 34775 - istanUut" veya "Yagar Birlegik Pazarlama Dagtrm Turizn ve. Ticaret A$. - Yukar Dudullu Mahallesi Kiirletiler Cad. Kanuni Solak No:4 Dudullu - lstanbul" adresine g...

Detaylı

için tıklayınız - Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

için tıklayınız - Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ffuSr.$4F ,t*4itrfr , ttt!6t6/rF* '*!4fi*' f rF,\T a+?D Fl*t**,lF.r'.HttBA_."

Detaylı